UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA"

Transkriptio

1 UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

2 2 1 VÄKIVALLAN UHKA TYÖSSÄ 3 2 VASTUUT TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ 3 3 TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISY 5 4 UHKAAVAN KÄYTTÄYTYMISEN TUNNISTAMINEN 7 5 TOIMINTAOHJEET KOHTAAMISTILANTEIDEN VARALLE 8 6 TOIMINTAOHJEET MUIDEN UHKAILUTILANTEIDEN VARALLE 9 7 UHKA- TAI VÄKIVALTATILANTEEN JÄLKIHOITO 10 8 RIKOSOIKEUDELLINEN SELVITTELY i l 9 LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET i1-10 LIITTEET 12

3 UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA Tämän toimintamallin tarkoituksena on määrittää Nakkilan kunnan toimintalinjat, joilla ennaltaehkäis tään työp aikk avä kiva ltaa ja lis ätään työturvallis uutta, s ekä antaa työtekijöille ja esimiehille toimintaohjeet vaar atilanteiden var alle.tätä toimintamallia täydentävät tarvittaes s a työpaikkakohtais et toim intam allit. 1 Väkivallan uhka ty össä Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan työtehtävien hoitamisen aikana fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista. Väkivalta voi ilmetä uhkaavana käytöksenä ahdisteluna pelotteluna fyysisenä väkivaltana. kuten kiinnipitämisenä, huitomisena, lyömisenä, potkimisena tai ääritapauksessa aseen käyttönä Millä tahansa työpaikalla voi esiintyä väkivallan uhkatilanteita. Muun muass a terveydenhoitoalan potilas työssä, sosiaalialan asiakastyös sä ja kasvatus- ja opetus alalla esiintyy väkivaltaa ja sen uhkaa kuitenkin enemmän kuin muilla toimialoilla. 2 Vastuut ty öpaikkav äkivallan e hkäisy ssä Jokaisella työntekijällä on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ja turvalliseen työn tekemiseen. Väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä kenenkään taholta.

4 Työturvallisuuslaki lähtee siitä, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta. Väkivallan uhan hallinta on osa työpaikan turvallisuutta ja se on jatkuvaa toimintaa.vastuu on työnantajalla ja esimiehillä. Jokainen työyksikkö on asiantuntija oman toimintansa uhka- ja väkivaltatilanteiden erityispiirteiden osalta. Yksiköissä, joissa riskiarvioinnin perusteella on todettu riskin olevan merkittävä. tulee lisäksi laatia kyseisen työyksikön erityispiirteet huomioon ottavat käytännön toimintaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteiden varalle. Työsuojeluvastuuta ei voida ulkoistaa työsuojeluorganisaatiolle. Ylin johto eli luottamushenkilöjohto ja johtoryhmä Kunnan ylin johto vastaa turvallisuusasioiden yleisjohdosta ja -valvonnasta eli mahdollistavat ja seuraavat, että turvallis uus vas tuut on huom ioitu e s im ies työn organis o innis s a ja varm is tettu riittävät res urs s it turvallis uus vas tuiden käytännön toteuttam is een turvallisuusriskit kartoitetaan ja arvioidaan säännöllisesti riskianalyysin perusteella suoritetaan tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi yleiset menettelyohjeet työpaikkaväkivallan ehkäisystä ja kohtaamisesta sekä jälkihoidon järjestämisestä on laadittu väkivalta- ja uhkatilanteita seurataan systemaattisesti toimiva jälkihoitojärjestelmä on olemassa turvallisuuskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia asioita käsitellään työnantajan ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa lain edellyttämällä tavalla. Esimie he t (ml. osastopäälliköt) Esimies vastaa siitä, että työntekijät perehdytetään m enettelyohjeisiin ja turvallisuustekniikan käyttöön m enettelyohjeita noudatetaan turvallisuus huomioidaan tila- ja kalusteratkaisuissa työntekijät osallistuvat tarvittaessa säännöllisesti turvallisuuskoulutukseen yks ikös s ä olevat turvallis uus ohjeet ovat tarkoituks enm ukais et ja ajan tas alla käytös s ä olevan turvallisuus tekniikan toim ivuus tes tataan s äännöllis es ti uhka- ja väkivaltatilanteita s eurataan ja ne käs itellään välittöm äs ti puutteis ta ja häiriötilanteis ta tiedotetaan ylim m älle johdolle.

5 Työntekijät Jokainen työntekijä huolehtii omalta osaltaan siitä, että käyttäytyy as iallis es ti ja kunnioittavasti as iakkaita s ekä työtovereita kohtaan ei om alla käyttäytym is ellään tietois es ti provos oi väkivaltais ta käytös tä ei ota tarpeettomia riskejä ei jätä työtoveria yksin uhkaavaan tilanteeseen noudattaa työpaikan turvallisuusm ääräyksiä ja m enettelyohjeita os aa käyttää olem as s a olevaa turvallis uus tekniikkaa hälyttää tarvittavan avun mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa häiriötilanteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. 3 Työpaikkaväkivallan e hkäisy Riskie n arv iointi Jokais es s a työyks ikös s ä es im ies huolehtii ris kien kartoittam is es ta ja kartoituks en päivittäm is es tä s äännöllis es ti. Mikäli ris ki en arvioinnis s a todetaan toim enpiteitä vaativia turvallis uus ris kejä, la aditaan niiden korjaus toim enp iteis tä aikatau lu ja nim etään vastuuhenkilö t. Kiireellis inä pidetään toim enpiteitä, joilla ehkä istään työnte kijöille aiheutuvia tai jo aiheut unutta vaaraa. Es im ieh en tule e s eura ta rapo rtoituj a uhka- ja väkivaltatilanteita ja ryhtyä t arvittaviin toimenpiteisiin niiden johdosta. Esimiehen tulee raportoida (LIITE 5) edelleen ylemm älle johd olle uhka- ja v äkiva ltati lante iden määrästä, laadus ta. todetuis ta ris keis tä, puutteis ta ja tarvittavis ta toim enpiteistä väkivaltatilanteiden ehkäis em is eks i. Perehdytys Yhtenä perehdyttämisen tarkoituksena on mm. työsuojelur iskien vähentäminen. Jokaisessa työyks iköss ä tulee olla kirjallinen perehdytys suunnitelm al-kansio, joka sisältää m en ettelytap oihin ja turvallisu usohjeisi in perehd yttäm isen. Työyksikköjen perehdyttämisvas tuu kuuluu esimiehille. Myös lyhytaikaiset sijais et perehdytetään turvallis uus ohjeisiin. Turvallisuus as iat tulee kerrata säännöllis es ti koko henkilös tön kanssa. Koulutus/käytännön harjoitte lu Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua tarpeen mukaan järjestettävään turvallisuuskoulutukseen. Turvallis uus koulutus sisältää opetusta toimialue en rakentee l-

6 lis is ta ja teknis is tä turvallis uus järjes telm is tä, väkivallan hallinnas ta ja kohtaam is es ta sekä häiriötekijöiden ilm oittamis käytännöis tä. Turvalliset työtavat ja -järjestelyt Jokainen voi esimerkiksi seuraavilla työtavoillaan ehkäistä uhkatilanteiden syntymistä: Oma käytös pidetään asiallisena Työvälineet pidetään as iakkaan ulottum attom is s a Työpöydällä tai muualla esillä ei pidetä sellaisia tavaroita, joilla voidaan vahingoittaa Työasu pidetään turvallisena eli mm. tukevat työkengät, vältetään kaulan ym päri kietoutuvia huiveja ja vastaavia asusteita sekä roikkuvia koruja Uhkaavaa asiakasta ei tavata yksin tai asiakkaan tulostalas iakkaan luokse menos ta ilm oitetaan es im iehelle/työkaverille Uusi asiakas tavataan yleisissä tiloissa Kotikäynnit suunnitellaan ja toteutetaan suunnitelman mukaisesti niin, että esimies ja työkaverit tietävät, missä työntekijä kulloinkin on Yksin tehtävillä kotikäynneillä on käytössä matkapuhelin avun hälyttämistä varten Hätänumerot pidetään aina saatavilla Tila-ja kalusteratkaisut sekä tekniset turva - ja valvontalaitteet Työtilat on mahdollisuuksien mukaan järjesteltävä sellaisiksi, että ne ehkäisevät uhka- ja vaaratilanteita. Yleistä turvallisuutta voidaan parantaa seuraavilla järjestelyillä: hyvä valaistus erityisesti sisäänkäynneillä ja pysäköintialueilla työtilojen suunnittelu ja kalustesijoittelu siten, että poistuminen työpisteestä on mahdollista asiakkaan estämättä kulunvalvonta ja lukitukset hälytysjärjestelmät työpisteisiin tarpeen mukaan näyttöpäätteen sijoittelu siten, että asiakkaalla ei ole suoraa näköyhteyttä siihen työympäristö pidetään siistinä ja järjestyksessä työpaikalta lähdettäessä tarkistetaan, ettei toimistotiloihin ole jäänyt asiakkaita sekä varmistetaan ikkunoiden ja ovien lukitus ens iapukaappi ja -tarvikkeet pidetään as iam ukais ina pois tum is tiet pidetään vapaas ti kuljettavis s a

7 Tavaroiden tarkastaminen ja säilytys Työntekijä voi tarkistaa ja/tai ottaa säilytykseen asiak k aan luvalla hänen omaisuuttaan. mutta omais uus palautetaan asiakkaan niin vaatiessa ja viim eistään asiakass uhteen päättyes s ä s euraavin poikkeuks in. Mikäli as iakka alta s aadaan järjes tys laissa kielletyiks i tai vaarallis iksi luokiteltuja es ineitä tai aineita, ne otetaan s äilytettäväksi ja tarvittaessa otetaan yhteys poliisiin, joka päättää mahdollis esta takavarikosta. Asiakkaan antamasta huumeesta ilmoitetaan aina poliis ille. Työntekijällä ei ole lupa tarkistaa tai takavarikoida toisen henkilön tavar oita tai omaisuutta ilman asianomaisen lupaa. Jos henkilö on aggressiivinen, otetaan yhteys vartijaan tai poliisiin (puh.112). 4 Uhkaavan käyttäytymisen tunnistaminen Väkivaltaisen käyttäytymisen syyt voivat olla hyvin moninaisia. Väkivaltaista käytt tym istä laukaisevia tekijöitä voivat olla: erimielisyys palveluista tai hoidosta töykeä kohtelu, huono palvelu, koettu epäoikeudenmukaisuus. väärinymmärrys (esim. kielitaidon puutteet, kiire) pitkä odotusaika. puutteellinen tiedonsaanti, somaattiset ja psyykkiset sairaudet, päihtymys ja huumausaineiden käyttö yleinen vihamielinen asenne viranomaistahoja tai tiettyjä ammattihenkilöitä vastaan ankeat tilat (kuumuus, meluisuus) traumaattiset tilanteet (oma tai läheisen sairastuminen) Uhkaajan käyttäytymisestä voidaan tehdä havaintoja, jotka saattavat ennustaa väkivaltaista käyttäytymistä. Näitä ovat mm: y- Sanattomat tunnusmerkit Levottomuus ja arvaam attomuus Tuijotus, katseella mittailu Puhumattomuus, hampaiden kiristely Käsien nyrkkiin puristelu, sormen heristely Käyttäytyminen, joka on aiemm in ennakoinut väkivaltaa Sanalliset tun nusmer kit Solvaava, herjaava kielenkäyttö, kiroilu Väittely, uhkailu ja riidan haastaminen Epäluuloinen puhe Puheen muodollistaminen Puheen sekavuus tai erittäin väkivaltainen sisältö Äänen korottaminen Tunnetila Viha ja raivo Pelkoja ahdistus Ärtyneisyys ja kiihtyneisyys Syyllisyys ja häpeä Masentavat tunteet Impulsiivisuus

8 5 Toim intaohje et kohtaam istilanteide n varalle ÄLÄ KOSKAAN ALIARVIOI ARVAAMATTOMASTI TAI UHKAAVASTI KÄYTTÄY- TYVÄÄ HENKILÖÄ. Kohtaam isti la nteessa: Säilytä turvaväli noin 1,5-2 m, jos mahdollista. Jätä uhkaajalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä. Älä sekaannu asiakkaiden tai muiden henkilöiden välisiin uhkalväkivaltatilanteisiin yksin. Hoida virkaasiltehtävääsi. Pyri sulkemaan sivuun henkilökohtaiset tunteesi. Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile. älä keskeytä. Älä oikaise huumaantuneen tai m uuten s ekavan henkilön harhoja. Älä vähättele äläkä provosoidu vastauhkailuun. Älä käännä selkääsi. Seiso käytävällä pituussuuntaan päin, älä seinään päin. Vältä äkkinäisiä liikkeitä. Pidä kädet näkyvissä, mutta älä kosketa uhkaavasti käyttäytyvää. Vältä tuijottam is ta. Kulje aina vähän asiakkaan takana, älä rinnalla. Istu, jos uhkaavasti käyttäytyvä henkilö istuu ja nouse seisomaan, jos hänkin tekee niin. Pyri irrottautumaan otteesta. Pakene heti, kun se on mahdollista. Hälytä lisäapua heti kun voit. Uhkatilanteen jälkeen: Hälytä tarvittaessa apua soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 Anna tarvittaessa ensiapua uhrille ja toimita uhri hoitoon Älä jää yksin. Käy tilannetta läpi sopivaksi kokemasi henkilön kanssa. Sinua voivat tukea esimiehesi, työtoverini, työterveyshuolto ja työsuojelu. Tärkeää on, että tapahtuma selvitetään. Tee tapahtumasta uhka- ja väkivaltatilanner aportti (LIITE 1). Mikäli olet loukkaantunu t väkiva ltatilan tees s a, yhdes s ä es im iehen kans s a annetaan tiedot myös vakuutus yhtiölle tehtävää tapaturmailm oitus ta varten. Tee tarvittaessa tutkintapyyntö poliisille.

9 6 Toimintaohjeet muiden uhkailutilanteiden varalle Työntekijä voi joutua uhkasoittojen, uhkailukirjeiden tai -sähköpostien kohteeksi oman tehtävänsä vuoksi. Uhkaukset voivat olla nimettyjä tai nimettömiä uhkauksia työntekijää tai työyhteisöä kohtaan. Kaikista uhkauksista tulee ilmoittaa esimiehelle. Uhkauksista tulee ilmoittaa myös poliisille mahdollisen rikosilmoituksen tekemistä varten. Uhkaukset voivat olla erityyppisiä: kertaluonteinen tokaisu, pikaistuksissa tehty uhkaus selvä väkivallalla uhkaamine n, joka kohdistuu he nkilöön suoraan tai toiseen he nkilöön nime ltä mainiten (tai muuten selvästi tunnistaen) perheeseen tai kotiin kohdistuva uhkaus viiveellä tehty uhkaus työyhteisöön kohdistuva uhkaus omaisuuteen tai kiinteistöön kohdistuva uhkaus. Ilm oita uhkaajalle rauhallis es ti, että uhkailu ei ole s allittua ja pyydä uhkaajaa käyttäytym ään as iallises ti Kirjaa asiakkaan tai hänen omaisensa/vier aansa tekemän uhkauksen sisältö asiallisesti asiakirjoihin (ota huom ioon tietoturvasäännökset) Huomioi tilanteessa: uhkaajan tuntomerkit, sukupuoli. ikä, koko, vaatetus, puheääni, murre, puhetapa, päihtymys. sekavuus, taustaäänet, tunteeko uhkaaja työpaikan ja sen olosuhteet Kirjaa uhkaukseen ja uhkaajaan liittyvät asiat Jos uhkaus kohdistuu toiseen henkilöön, ilmoita hänelle uhkauksesta. Voit ilmoittaa uhkauksen kohteelle uhkaajan henkilötiedot, jos ne ovat sinulla tiedossa. Uhkauksen kohteena oleva henkilö tekee itse tutkintapyynnön poliisille Jos uhkaus kohdistuu rakennukseen, ilmoita asias ta välittömästi esimiehelle, työyhteis ön johdol le ja turval lis uudes ta v as taaville, v aroita m uita rakennuks es s a olevia ja poistu rakennukses ta. Hälytä tarvittaessa poliisi (112). Toimi poliisin ja turvallisuudesta vastaavien ohjeiden m ukaan. Raportoi uhkailus ta aina es im iehelle Täytä tapahtumaraportti (LIITE 1) ja lähetä se esimiehelle

10 Tee tutkintapyyntö poliisille, jos uhkaus kohdistuu itseesi. Voit salassapitovelvollisuutta rikkomatta kertoa poliisille uhkaajan henkilötiedot ja uhkatilanteeseen liittyvät tutkinnan kannalta välttämättömät tiedot, mutta et terveystietoja tai muita salassa pidettäviä asiakastietoja. Keskustele tutkintapyynnön tekemisestä esimiehesi kanssa, mikäli kyseessä on työyhteisöön tai kiinteistöön kohdistuva uhkaus. 7 Uhka- tai väkivaltatilanteen jälkihoito Jokainen uhka- tai väkivaltati lanne tulee kä sitellä työyksi kössä jälkikäte en. Jälkihoito ori aloitettava viim eistään 1-2 vuorokauden kuluessa tapahtuneesta. Sen tarkoituksena on vähentää ja lieventää riko ksen aiheuttam ia vaikutuksia uhril le ja henkilökunnalle. Työntekijään ko hdis tunees ta väkivall as ta tai s en uhas ta s aattaa s eurata paits i fyysisiä, myös henkisiä vammoja. Henkiset vamm at eivät aina ilmene heti, vaan saattavat tulla m yöhem m in ja olla hoitam attom ina pitkäaikaisia. Työntekijään kohdistuvaa väkivaltaa työpaikalla ei sivuuteta pelkkänä rikosoikeudellisena jälkiselvittelynä, vaan kysymyksessä on aina työhön ja työympäristön olosuhteisiin liittyvä työsuojeluasia. Tilanteen jälkeen tulee selvittää miten tilanteeseen jouduttiin olisiko ollut mahdollista estää ennakolta tilanteen kehittyminen miten jatkossa voidaan vastaavanlainen tilanne ennalta ehkäistä Työntekijä: vastaa ilmoittamisesta esimiehelle ja uhka- ja väkivaltatilanneraportin (LIITE 1) täyttämisestä antaa esimiehelle tiedot tapaturmailmoituksen tekemistä varten voi pyytää tarvittaessa apua ja tukea työsuojeluvaltuutetulta. Esimies vastaa: keskustelusta uhkaa tai väkivaltaa kohdanneen työntekijän kanssa (LIITE 2) avun tarpee n ja kiiree llisyyden arvioinnista yhde ssä työte rv eyshuollon asiantuntijoiden kanssa työntekijää kuultuaan tarvittaessa työntekijän ohjaarnisesta työterveyshuoltoon

11 työtapaturmailmoituksen (LIITE 3) tekemisestä vakuutusyhtiöön 10 päivän kuluessa tapaturmasta yhdessä työntekijän ja hallinto- ja talousosaston vastaavan henkilön kanssa vakavien väkivaltatapaturmien ilmoittamisesta poliisille ja työsuojeluviranomaiselle (LIITE 4) 8 Rikosoikeudellinen selvittely Vakavat väkivaltatapaturmat on ilmoitettava poliisille ja työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastolle. Ilmoitus on tehtävä myös sellaisessa tilanteessa, joissa vammojen lopullinen vaikeusaste jää epäselväksi, sillä vammojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa. Ks. LIITE 4 Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä rikosilmoitus itseensä kohdistuneesta rikoksesta huomioiden salassapitovelvollisuus. Uhrin asemassa olevalla työntekijällä on oikeus ilmaista epäillyn henkilötiedot poliisille tutkintapyynnön tekemisen yhteydessä. Asianomistajarikoksissa (mm. laiton uhkaus) rikosilmoituksen/tutkintapyynnön tekee rikoksen (uhkauksen) kohteeksi joutunut työntekijä henkilökohtaisesti tai hänen laillinen edustajansa. Asianomistajarikoksia poliisi ei tutki ellei asianomistaja vaadi rangaistusta. Lievätkin pahoinpitelyt ovat v irallis en s yytteen alais ia s il loin, kun ne kohdis tuvat henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään joko työpaikalla tai esimer kiksi hoivatyössä asiakkaan kotona ja rikoksentekijä ei kuulu työpaikan henkilöstöön. Virallisen syytteen alaisis sa rikoksissa rikosilmoituks en voi tehdä työntekijän lis äksi myös työnantajan edustaja. Lain nojalla työnantaja voi siten pahoinpitelyrikoksissa huolehtia rikosilm oituksen tekemisestä, kun työntekijä ei itse kykene tai halua ilmoitusta tehdä. 9 Lainsäädännöllise t pe rustee t Työturvallis uus laki (738/2002) Työterve yshuoltolaki (1383/2001) Rikoslaki Järjestyslaki

12 10 Liitteet LIITE 1. Uhka- ja väkivaltatilanteide n raportointilomake LIITE 2. Jälkihoidon järje stäminen LIITE 3. Vakuutusyhtiön tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituslomake LIITE 4. Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle (vakava työtapaturma) LIITE 5. Esimiehen raportointilomake

13 LIITE 1 Raportointilomake UHKA JA VÄK IVAI TATILAN 1 EIDEN SEKÄ EPÄAS IALLISEN K OHTELUN IL MOI 11ANIINEN Lomakkeen täyttää ensisijaisesti väkivallan, sen uhan tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutunut henkilö tai tarvittaessa silminnäkijä, lähin esimies tai joku muu henkilö saman työvuoron aikana. Lomake toimitetaan esimiehelle. TAPAHTUMA Tapah:urnan pvm ja klo Tapahtuman tarkka sijainti/yk sikkö Tapahtuman osalliset TAPAHTUMAN LUONNE 1 uhkaava käytös i j ahdis telu i epäas iallinen kohtelu,, häirintä fyysinen väkivalta (esim. - kiinnipitäminen, i huitominen,, lyöminen, SELVITYS TAPAHTUMASTA JA TOIMENPITEISTÄ (jatka tarvittaessa erilliselle paperille) Jos tapahtumasta on aiheutunut vammoja tai kipuja, kerro mitä: PVM: ILMOITTAJAN ALLEKIRJOITUS: Ilmoituksen vastaanotti (pvm, nimi ja asema):

14 14 4 " LIITE 2 JÄLK IHOIDON JÄRJEST ÄMINEN Asiakasväkiv altaan tai muuhun äkillisee n he nkistä ahdistusta aihe uttav aan tilantee see n lii ttyvän jälkihoidon järjestämine n Nakkilan kunnan työ pa iko il la Yleiset periaatteet työntekijällä on oikeus s aada apua, jos hän on joutunut työtehtävää hoitaess aan kokemaan henkis tä ahdistusta ja pelkoa jälkihoidon tarpeen arvioi es im ies aina yhdes s ä työterveys huollon tai muun terveydenhuollon amm attilaisen kanss a kuultuaan työntekijää jälkihoito tulee aina järjes tää työntekijän toiveesta ensis ijais es ti jälkihoidon toteuttam is esta vas taa työterveys huolto jälkihoidon tarve ja sis ältö arvioidaan tapauskohtais esti Jälkihoidon järjestäminen Välittöm ästi tai viim eis tään 1-2 vrk:n kuluess a tapahtunees ta 1. Keskustelu es imies tai muu vas tuuhenkilökes kus telee väkivallan kohteeks i joutuneen työntekijän kanss a 2. Tilannearvio o arvioidaan avun tarve ja kiireellisyys. Jälkihoidon toteuttam isesta vastaa työterveyshuolto, jonne otetaan yhteyttä virka-aikana. Mikäli tilanne vaatii kiireellis tä hoitoa, es imies ottaa its e tai ohjaa työntekijän ottamaan yhteyttä Satakunnan kes kus sairaalan päivys tyksen neuvontanum eroon Ohjaus työterveyshuoltoon es imies ottaa aina yhteyttä työterveyshuoltoon (yhteydenotot omaan työterveyshoitajaan tai tarvittaes s a keneen tahans a kuntayhtym än työterveys hoitajaan) työterveys hoitaja ohjaa työntekijän tarvittaes s a kuntayhtymän ps ykiatris ille s airaanhoitajille työterveyshuollon yhteystiedot: ajanvaraus, osastosihteeri Sirpa Väliviita klo p työte rveyshoitajien puhe linaika klo tth Arja Peltonen p tth Hanna Hie tava p tth Tiina Tainio p tth Irma Laaksonen p tth M arja Koiv unen p Jatkohoito jatkohoidon tarve ja sisältö arvioidaan työterveyshuollossa tapauskohtaisesti. \ \ K K U \ \ KIKi *J n,i :r : Puh Pan. ::maip K I \ I_ \ 11 PI. ' U ;\ ;75X 38 I-mnimi. ukunimii+ nakkila.li

15 Tapaturma- ja ammattitauti- ilmoitus lontake 0 Tapaturma - ja ammattitauti-ilmoituslomake liiku 15 LIITE 3 Ilmoitus vakuutus yhtiölle tehtävä 10 pv:n k uluessa tapaturmasta. Ilmoitus täytetään yhdessä henkilöstö- ja Italousasiainsihteeri Anna-M aria Plaamin kan ss a. Lomake on Is o! Ennen kuin aloit attäy tön, varmista, että lomake on kok onaan latautunut, jolloin if V ahinkovakuutus y htiön y htey s tiedot näky v ät lomakkeen lopus s a. ) pakollinen kentta Tilastolr.t hde (PUF)!isatic - cja Inmakkeesta Työnantajan nn-.i (yrity ks en virallinen nimi)') NA KKII A N KUNTA Pt. helir numero Faksi PL 50 'ostinumero') r79751 Sahköpostiosoite 1 Postitoimipaikka') NA KKILA Y-tunnus') alittavis sa olevat vakuutusnumerot Fi v alittu alittav.s sa o:evat arnmaltiluokat') Ei v alittu - Partkirt nimi r _ 1 Osasto, jossa tapaturma sattui tai osastokoodi Vakuutus numero') Täydellinen tilinumero' 1 Henkilötunnus') 1 Poslinumero') Postitoimipaikka*) K i e l i Su om i Pa nkin n im i Ammatti*) f Täydellinen tilinurnero (Rajalu!o. johon saakka perusprosenttia sovelletaan vuodes sa f Ennakonpidätysprosentti (Tiedot veiokc nista) penisprosentti lisäprosentti E Porras tettu pi d ätysp rose ntti (esm. kou l ul a ise t ja opiskelijat) r e uro - % euro - osta palkkana jo maks ettu euro Onko v ahingoittanut osakkaana yrity ks es sä'; https:",.w wsv8.iffilefoldet:'se nle ili orntit'?i OK\7-OccuAcciLREur&ACTION=NEW&

16 Tapaturma- j a annnattitaiiti-ilmoittisloinake sivu 215 Ei valittu r Ei ole r On ahingoittuneen yksin omistama osuus ahingoittuneen yhdessä perheenjäsenten kanssa omistama osuus Elaäkö vahingoittunut vakinaisesti työnantajan taloudessa (- Ei valittu r Ei (- Kyllä Mitä sukua vahin oittunut on ty önantajalle tai hapen VA I IINKOA KOSKEV AT TIEDOT puolisolleen apaturman sattumis-/ammattitaudir. Ilmenemispäivä') Viikenpäiva Kellonaika alittavissa olevat kunnat') Ei vali ttu Osoite attuiko tapaturma työpaikalla tai työ paikk aan :kuuluvalla alueella / työpaikan ulkopuolella') F EI valittu r Työtehtäviä suorittaessa r Ei työtehtävissä, niissä r Ka hv i- tai ruokatauolla Satti.nko tapaturma työpaikan ulkopuolella r Ty ötehtäv is s ä r Kahv i- tai ruokatauolla r Matkalla asunnosta työhön r Matkalla työstä asunnolle r Muulla matkalla,milla r V apaa -aikana Työn piti alkaa ja päättyä tapaturmapaivänä!kaa klo päättyä klo r- Ilmoitus tapatuunasta työnantajalle tai esimiehelle G Ei valittu r Ei r Ky llä, i'moituspvm Lopettiko vahingoittunut työnsä tapaturman satuttua G Ei valittu r Ei r Heti r Myöhemmin, pvm ri klo Ailloin sairaanhoito alkoi G Ei va :iltu r He ti (- Myöhemmin, päivämäärä Sairaalan, terveyskeskuksen tai muun hoitopaikan nimi ja osoite Työkyvyttömyydenkesto (lomakkeen täyttajän arvio)') R Ei valittu r Ei s airas lomaa/sattumispaiva r 1-2 p v r 3 pv - kuukausi r Yli k uukausi Onko palannut entiseen työhön r Ei valittu r Ei r Kyllä. Työ:,Gnpaluupiiva - apaturman satturnista koskevia lisätietoja saa (esim. työnjohtaja) Nimi Puhelinnumero Sahköpostiosoile N LAATU Vamman laatu' Ei va l i t t u 8.' l i n oi t4u r U t! JU r n l in o sa ' ) Ei va:ittu r vasen I- oik ea

17 I'apattu-ma- ja anmiattitauti -ilntoituslontake Sivu MITEN TAPATURMA SAI1 Ui / ANIN ATTITAUTI A:HEUTUI gttt) Mahdollisimman tarkka selostus tapaturman s athrmisesta ja tapaturrnaan johtaneista s yis tä ai ammattitaudin 600 merkkiä tilaa jäjella TILASTOTIEDOT ilastotiedot tarvitaan vira:lis la Iapalu rrati:asloa varten. J otehtavä Ei v alittu t ösuohtus' Ei valittu Ei v alittu a hingoittunistapa') Ei v alittu Ei v alittu VA HINKOA KOSKEV IA LISÄ TIETOJA ahingoittuneen käy ttämän moottoriajoc ei.vor rekisternumoro tai muu tunnus Li kennevakuitusy ht Ö Liikenteeseen osallistuminen r Fi v alittu r Matkus tajana r Kuljettajana öis en os apuolen ajoneuvon rekis terinumero tai muru unnus Likennevakuutus yhtiö iheutuiko tapaturma vahingoittuneenpäihtymiseslä, huolimattomuudesta tai työsuojeluäärayston vastaisesta teosta? B Ei valittu r Ei r Kyllä. miten apaturman aiheutti toinen henkilö R Ei v ali ttu r Ei r Ky llä. miten iheuttajan nimi Lähiosoite Postinumero Pos titoimipaikka F - F - nko as iasta ilmoitettu poliisille r Ei v alittu r Ei (' K y ll a https:/lvvww S. igli' cluldcdservleu'formit? O\ - NI :W &

18 Tapaturma-ja anmiattitauti-ilmoituslontake Sivu 4/5 Poliisilaitoksen nimi apaturrnan s ilmnnäkijan nimi ja os oite KUOLEMA N 1A PA UKSESSA ILMOITETTA V A ahingoittuneenkuolinpäivä maiset (suku!aisuussuhde ja nimi) Kuolinpesan hoitajan nimi ähiosoite Pos:inumero Postitoimipaikka TYCSI,I IDFTIEDOT Työsuhteen alkams päivä') Mil ain määräaikaisen työsuhteen oli tarkoitus päättyi r Ei v alittu r Toistais eksi jatkuva ty ös uhde r Määräaikainen työsuhde Ei v oitu r' Paatoimi C Siv utoimi r Ei v alittu r Eläke läinen r Opiskelija, Oppilaitos Viikottainen työaika Jos työ on osa-aikaista, työpäiv än kes to ja työpäivien lukumäarälviikko ja syy osa-aikaisuuteen yösuhteesta ja palkasta saa lisätietoja ( esim. palkanlaskijan nimi ja puhelinnumero) imi P u h e l i n n u m e r o Sähköpostiosoite TIEDOT PAIV ÄRA HA N MA KS.AM lseks! KORVAUS NELJÄN VIIKON AJALTA TAPATURMAS Iin LUKIEN 1.1AARAYTYY S=!J MUKAAN, CNKO SA IRA USA JA N PA LKKA MA KSETTU V AI EI. SARAUSA. JAN P ALKKA r Ei v alittu Sairaus ajan pa.kka ori maks ettu r (Ilmoitetaan sairaus ajan palkan rräärä kohta 1) Sairaus ajan pakkaa c i ole maks ettu r (Täy tetään palkkatic dot kohoa 2) 1) SAIRAUSAJAN PALKAN MAARA Ilmoitetaan maksetun sairausalan.akat maan (ei tacaturma äivaltä Maksettu sairaus ajan palkka ajalta r - F - euro Maksettu sairausajan palkka ajalta sairausajan palkanmaksuvelvdlisuuden äätty mispäivä nko sairausa an palkkaa maksettu koko yökyvytlömyysajalta vai vain osalta? r Ei v alittu Sairausa an palkan määräytymis peruste 1 - e u r o - : 1 Onko s airajan palkkana maksettu vain osa palkasta? Ei v al.tla r Ei https:.,'. ir. r, efolderrservletponuit '?FORA1 N1?\V&

19 l apatunna- j a ammaltitauti-i 1 moituslomake Sivu 5//5 r Koko ty öky vy ttömyy s ajalta r Kyllä: täy tä kohta 2 r V ain os alta. täytettävä palkkatiedot kohta 2 ). PAI KKATIEDOT Täy tetään. jos sairausaj an paikkaa ei ole maks ettu lainkaan tai sitä ori maksettu vain osalta saikaa Neljän vis kon Rahapalkka s eljän viikon ( =28 pv ) ajalta ennen tapaturmaa (esiin. kaks i viimeistä kahden v iikon rahapalkka palkkajaksoa) tai sitä tyhyemmaltä ajalla, jonka työsuhde on kestänyt ( tapaturmapaiv älta ei ilmoiteta palkkatietoja). Tältä ajalta ilmoitetaan kertynyt rahapalkka, mutta ei luontois etuja eikä lornaitapaluurahaa. Maks ettu palkka neljän viikon ajalta tai ty ösuhteen alus ta Ajalta 1 F - - euro - Ajalta alkan niääräytymisperus te /tunti euro - m. aikaan sisältyvien työpäivien tai työtuntien määrä F - - e u r o - Palkattomat pois saolot ern. aikana, aika ja syy Kuukausi- Palkka tapaturman Mahdolliset lisät. lisän laatu ja alkka sattuessa /kk keskimäaii:i lkk euro J- euro - MUUT TYOSUI ITFFT JA YRITTAJATOIM:NTA Onko s amanaikaisesti muita ty önantajia r Ei v ali-f u r Fi r Kyllä Muun ty önantajan niin: Lähiosoite Pos tinumero Postito.mipaikka,nko v ahingoittunut toiminut samanaikaisesti yrittajana Ei valittu r Ei r Maatalousyrittäjänä r Muuria yrittäjänä, lisätietoja: yrittäjatoiniinnan laatu YONA N TA JA N MUUT SUORITUKSET,.-luut suorituks et kuin s airausajan palkka ( k(.itit :mukaan) euro - VAHINGOITTUNEEN SUORITUKSET Sairaanhoitoku:ut (ku,lit) Matkakusta iniiks et (kuitit) h(uut kulut ;kuitit) euro - euro : J r euro - SA IRA USVA KUUTUS Onko tapaturman johdos ta haettu sairausvakuutuksen päivärahaa? r Ei valittu (- Ei r Kyllä ansaneläkelailoksen paikallistoimis ton nimi A.LLEKiRJOITUS Tyo:iantajan tai hä:ten edustajansa nimi sekä Paikka ja paiv äniaara') puhelinnumero') NP.KKTTa, ` ' i Pttt:.^:-> LSali:, Väliaikainen tallennus I Lähetä Peruuta Ohje Es ikatselu ja :ulos tus Tulosta vakuutustodistus Ii Vani nkovakuuttsynti o Oy Rekister &Iy koupalkka Helsinki, N e lyporti Espoo Y- u:nr as ltttps:;+' /servletf ormit'? 1-'0"1=OccuAcciLRLtir&:ACTION=NEW&

20 LIITE 4 TYÖ TAPATUR MAIL MOITUS TYÖ SUOJELUVIRANO MAISELL E ( VAKAVA TYÖT APATURMA) Lounais-Suomen aluehallintovirasto fax tai puh Ilmoitus tule e teh dä mahdo llisimman nop easti puh elimitse tai faksilla. Kaikkien tässä olevie n asioiden ei tarvitse olla tied ossa ilmoitusta tehtäessä. Sattumispaikka Työpaikka työmaa: Osoite: Yht eys henkilö As ema Puhelin Sattumisaika.201 klo Vahingo ittunut : Ammatti: Vammat: Työnantaja: Osoite: Puhelin: Lyhyt selostus tapauksesta (Mi:a tapahtui): Ilmoitettu poliisille Muut tiedot Ilmoittaja t Yritys Asema: Puhelin: Ilmoitus te hty : 201 klo Ilmoituksen työsuojeluviranomaisessa vastaanotti:

21 LIITE 4 Vakavasta työtapaturmasta ilmoittami nen 1yonantaja on v e, v oll ren v iipymattä ilmoitta maan tyosuojeluv raromas e.le sellaisesta tyotapatumia sta tai tyostä johtuv asta annna;titautitapa ukses!a j onka s eurauks ena or ollut kuolema tai v ak ealaa tune n v amma (la ki ', Iy:ESaa e Ln v a lv onnassa ja atyopaik ae IytSSUUjeIVVhtel stt yl.i rn - sta t" 5 7ydsuo,eluv iranomaisen teh tavana cn v akav ien.. i r:- i e IH,-.:a: rr':-ihdollisuuksien selv 'ttäminen. joiden av ulla 5amankaliaish i: a'r.'.n i, rn 1.- s lq sta 2. pitkien knden murtuma!tai murtuma!, jotka voivat vaalia le:kkaushcitoa. vaikeahko selkärangan m,inuma. kasvoluiden murtuma!. ky lkilu:den monimurtumat ja veririnta, vaikeahko paakallon avon-urtuma. vaikea kaula-, rinta- kai lannerangan murtuma vaikea sijoiltaanmeno osta jaa pysyvaa haittaa ruumiinjasenen, esi rre rk. ksi sormen tai se n osan mene tys, raaj an lyhentyma leikkaushoitoa v aatinut v alsaontelon e 'Inten v amma aivovamma josta on jaaryl lievääkin haittaa puheen. naon tahi kuulon kadottaminen tai pysyv ä heik entyminen, ihcrsur o;a v aativ at palo- tms. ihov aunok laaja pa tov amma tai pa loltuma siiman me netys ep än m cto isu us, kuten korv a lohtion mene tys tai nenä n ta i se n os an menetys s eka nunr v aikea rvdm ii nvirhe pysyväinen vaikea terveydenhaitta tai hengenvaarallinen tauti tai v.oittuma Sellaisessa tilanteessa. j ossa v ammc rn opu knen vaikeusaste ;a epaseivaksi, on ilmoituksen tekeminen tarpeellisia slä vammojen laatu saattaa solvita vasta mybhernrnrssä tutkimuksissa. Vakav as ta lapatuimas ta on ilmoitettav a myos poliis ille, jonka on viipy mättä sr.orrettav a tapahtumapaikalla poliis itutkinta Tyo suo je luvirancmai se le te'tavä-i i?codu ksen lai m. nlyon nista on saade tty rangaistus tyosuo ietun v alv onnassa ja Iye pa i<aa )yt$ su rj el r.yh ie isfa im m a ssa anne tun lain 144 /20C31 51 S:n 3 momen tissa. Po liisille tehtäv än ilmoituksen lain rlyön n ista on saa de :ty ran ga i stus i a pa tu rm ava ku.,tu sl a in i fi 0 8:19 48 ) 5 5 'ssä Tyotapaturmasta voi li nolttaa pul e imitse. Ilmoitusta tehtäessä voi käy ttää apuna työtapaturmailmonus tvos uoieluviranoma:s elle -1c.mak.rtla ;doc-tiedosto 21 kt).

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄI- RINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOH- TELUN HALLINTA NAKKILAN KUN- NAN TYÖPAIKOILLA

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄI- RINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOH- TELUN HALLINTA NAKKILAN KUN- NAN TYÖPAIKOILLA TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄI- RINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOH- TELUN HALLINTA NAKKILAN KUN- NAN TYÖPAIKOILLA 1 HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU...3 2 VAS TUUT HÄIR INNÄN JA EPÄASIALLIS EN KOHT ELUN EHK ÄISE

Lisätiedot

ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI. Yhteistoimintaelin

ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI. Yhteistoimintaelin ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI Yhteistoimintaelin 27.1.2017 Sisältö 1. JOHDANTO....1 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET... 2 3. VÄKIVALTA- JA UHKATILANTEIDEN ENNALTAEHKÄISY...2 3.1 Vastuutahot....2 3.2 Työn

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE

SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE 1.Väkivalta ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisy Yleisesti väkivallalla voidaan ymmärtää mitä tahansa hyökkäävää käyttäytymistilannetta, jossa

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen Työsuojelun vastuualue, ESAVI 16.3.2017 1 Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Lisätiedot

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla LAPINLAHDEN KUNTA 12.02.2016 TYÖSUOJELU TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA Lapinlahden kunnan työpaikoilla Tällä työpaikalla häirintää ja epäasiallista kohtelua hallitaan

Lisätiedot

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen Aggressiivisen henkilön kohtaaminen Yleinen toimintamalli Työpaikan turvallisuus turvallisuusohjeita työnantajan muistilista uhkaavaan tilanteeseen varustautuminen hankalan tilanteen tunnistaminen vaarallisen

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA. Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan

HEINÄVEDEN KUNTA. Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan HEINÄVEDEN KUNTA Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Sisältö 1. TOIMINTAMALLIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET

Lisätiedot

Työtapaturmista ilmoittaminen Intranet-linkin kautta

Työtapaturmista ilmoittaminen Intranet-linkin kautta Työtapaturmista ilmoittaminen Intranet-linkin kautta 1 Tapaturman satuttua... Vahingoittunut Ilmoitus tapaturmasta Työnantaja Vakuutustodistus Vakuutustodistus Tapaturma/ ammattitauti-ilmoitus Lääkäri

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 13 VÄKIVALTATILANTEIDEN EHKÄISYN JA HALLINNAN MENETTELYTAPAOHJEET

Kyhallitus 19.1.2012 13 VÄKIVALTATILANTEIDEN EHKÄISYN JA HALLINNAN MENETTELYTAPAOHJEET Kyhallitus 19.1.2012 13 VÄKIVALTATILANTEIDEN EHKÄISYN JA HALLINNAN MENETTELYTAPAOHJEET Sisältö: 1. Lainsäädännölliset perusteet 1 2. Menettelytapaohjeiden tarkoitus ja perusteet 1 3. Työpaikkaväkivallan

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan

KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 52 sivu 98 KERIMÄKI Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 16 KERIMÄEN KUNTA

Lisätiedot

OHJE VÄKIVALLAN UHAN HALLINTAAN

OHJE VÄKIVALLAN UHAN HALLINTAAN Sääntökokoelma B 15 XII - 2004 Ykn 29.11.2004 OHJE VÄKIVALLAN UHAN HALLINTAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. s. 2 2. KEITÄ TYÖVÄKIVALTA UHKAA?. s. 2 3. VÄKIVALTARISKIEN HALLINTA... s. 2 3.1. Työympäristön

Lisätiedot

Joroisten Kunta Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan

Joroisten Kunta Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan Joroisten Kunta Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan Yhteistyötoimikunta 26.2.2016 Kunnanhallitus XX.X.2016 SISÄLLYS 1. TOIMINTAMALLIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET 3.

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN

TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2012 239 TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTATILANTEITA VARTEN YLEISTÄ Kaupungin työpaikoilla voi ilmetä asiakkaiden

Lisätiedot

Väkivallan esiintyminen työssä

Väkivallan esiintyminen työssä Väkivallan esiintyminen työssä Väkivalta pois palvelutyöstä -aamuteematilaisuus 17.11.2008, Helsinki asiantuntija Timo Suurnäkki, TTK Työväkivaltatapaturmat vuonna 2003 TVL:n tapaturmapakki työtapaturmatiedon

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEET ENSIHOIDOSSA. Mari Rantanen Ensihoitaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SPPL Työturvallisuusseminaari Espoo 15.4.

UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEET ENSIHOIDOSSA. Mari Rantanen Ensihoitaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SPPL Työturvallisuusseminaari Espoo 15.4. UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEET ENSIHOIDOSSA Mari Rantanen Ensihoitaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SPPL Työturvallisuusseminaari Espoo 15.4.2015 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely

SIILINJÄRVEN KUNTA. Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely SIILINJÄRVEN KUNTA Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely Johtoryhmä 13.4.2015 Yhteistyötoimikunta 29.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Väkivalta- ja uhkatilanteiden

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

HAASTEELLISEN OPPILAAN TAI VANHEMMAN KOHTAAMINEN

HAASTEELLISEN OPPILAAN TAI VANHEMMAN KOHTAAMINEN HAASTEELLISEN OPPILAAN TAI VANHEMMAN KOHTAAMINEN Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen Sisällys: - Aggression tasot - Kokonaisvalmiuden saavuttaminen - Pelon oireet - Pelko toiminnan ohjaajana - Keinot

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE

SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE 1.Väkivalta ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisy Yleisesti väkivallalla voidaan ymmärtää mitä tahansa hyökkäävää käyttäytymistilannetta, jossa

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

SONKAJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 1(17) SONKAJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Yhteistyöryhmä 30.10.2014 13 Kunnanhallitus 10.11.2014 217 2(17) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 2. TYÖSUOJELUTOIMINTA TYÖPAIKALLA 3 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Työväkivallan yleisyys uuden tutkimuksen valossa ja riskien arviointimenetelmä TVR-Arvi

Työväkivallan yleisyys uuden tutkimuksen valossa ja riskien arviointimenetelmä TVR-Arvi Työväkivallan yleisyys uuden tutkimuksen valossa ja riskien arviointimenetelmä TVR-Arvi Asiantuntija Timo Suurnäkki Työturvallisuuskeskus Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä

Lisätiedot

Työtapaturman tai ammattitaudin ilmoittaminen If Loginissa

Työtapaturman tai ammattitaudin ilmoittaminen If Loginissa Työtapaturman tai ammattitaudin ilmoittaminen If Loginissa Vahingon ilmoittaminen If Loginissa Vakuutus ja vahinkotiedot If Loginissa Sisältö Tapaturma / ammattitautilomake If Loginissa Tapaturma / ammattitautilomakkeen

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen.

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PEREHDYTTÄMINEN Hyväksytty kaupunginhallituksessa 23/8 1993. Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä 03.08.1987 antaman ohjeen. 1. Soveltamisala Tätä toimintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Aggressiivisen potilaan kohtaaminen

Aggressiivisen potilaan kohtaaminen Aggressiivisen potilaan kohtaaminen Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 13.10 Mielenterveyshoitaja Heikki Lehtilä HOITAJIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Lisääntynyt kaikilla mittareilla: Kunta-alan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA. Aki Tiihonen

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA. Aki Tiihonen ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA Aki Tiihonen TURVALLISUUSAJATTELU Turvallisuusajattelua voidaan tarkastella vapaa-ajan tai työpaikan näkökulmasta. Erona on, että työantajaa sitoo työturvallisuuslaki, mikä

Lisätiedot

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Jäävuoriteoria Henkinen väkivalta, työssä kiusaaminen ja työsyrjintä Henkinen väkivalta on pitkään

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa

Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa Väkivalta työpaikalla - entä sen jälkeen? 20.11.2013 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Tietolähteitä väkivallan kokemisesta, myös työpaikkaväkivallasta:

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Muistilista perehdyttäjälle ja työntekijälle tai toimihenkilölle Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työntekijä tai toimihenkilö

Lisätiedot

Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto

Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 14.9.2016 Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin asumisneuvonta Asiakkuuden päättyminen Seuranta: - 6-24 kk - Tapaamisia

Lisätiedot

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Päihdelääketieteen päivät 2013 Mika Lehtonen projektipäällikkö, SM, poliisiosasto 12.3.2013 Ampuma-aseet Suomessa noin 1,6 miljoonaa ampuma-asetta noin

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI LEENA HUHTAMÄKI PERTTI RINTA-NIKKOLA NIKKOLA PENTTI VIITASAARI ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ASIAKASVÄKIVALLAN

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

PÄIVITYS 2014 LUONNOS

PÄIVITYS 2014 LUONNOS 1 TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN TORJUNTAAN Uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäisy ja hallinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä PÄIVITYS 2014 LUONNOS 2 1 TOIMINTAMALLIN TARKOITUS JA TAVOITE...

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2007: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Lomake / Laura Hulkko tallennettu nimellä AHM07_lomake_fi Helmikuun 2007 alusta lomakkeelle on tehty muutama

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016->

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> TYÖTAPATURMAN ILMOITTAMINEN 1.1.2016 ALKAEN Sisältö Työtapaturman ilmoittaminen, muutokset 2016 -> Muutokset käytettäessä Yrityskansiota, If Loginia

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Elokuvatuottajat ry Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands Dramatiker och Manusförfattare

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Poliisin palvelut oppilaitoksille Satakunnassa Oppilaitoksen turvallisuuspäivä Ylikonstaapeli Risto Laaksonen Lounais-Suomen poliisilaitos

Poliisin palvelut oppilaitoksille Satakunnassa Oppilaitoksen turvallisuuspäivä Ylikonstaapeli Risto Laaksonen Lounais-Suomen poliisilaitos Poliisin palvelut oppilaitoksille Satakunnassa Oppilaitoksen turvallisuuspäivä 5.4.2017 Ylikonstaapeli Risto Laaksonen Lounais-Suomen poliisilaitos Poliisin välittömiä toimia edellyttävät tilanteet Soitto

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot

Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot Lomake 1 Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot Luvanhaltija Ravintola Luvanhaltijan yhteyshenkilö lupa-asioissa ja hänen yhteystietonsa Anniskelulupa A B C Lupanumero Päivämäärä Voimassaoloaika

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA 2 1 TYÖN AIHEUTTAMA HAITALLINEN HENKINEN KUORMITTUMINEN... 3 2 VASTUUT HAITALLISEN HENKISEN KUORMITUKSEN

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

VAT-VERKOSTON OHJEISTO YHTEISÖN TOIMINNAN ITSEARVIOINTIIN:

VAT-VERKOSTON OHJEISTO YHTEISÖN TOIMINNAN ITSEARVIOINTIIN: 1 VAT-VERKOSTON OHJEISTO YHTEISÖN TOIMINNAN ITSEARVIOINTIIN: ITSEARVIOIMTIMALLI ASUMISOHJAUSTYÖKÄYTÄNTÖJEN, KRIISI-, VÄKIVALTA- JA UHKATILANTEIDEN SEKÄ YKSIN- JA PARITYÖSKENTELYN ARVIOIMISEEN JA TYÖHYVINVOINNIN

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

ASELAKI. ILMOITUSVELVOLLISUUS.

ASELAKI. ILMOITUSVELVOLLISUUS. ASELAKI. ILMOITUSVELVOLLISUUS. Esti Laaksonen Yleislääketieteen erikoislääkäri Päihdelääketieteen erityispätevyys Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Lääkärikeskus Mehiläinen Turku estlaa@utu.fi Sidonnaisuudet:

Lisätiedot