UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA"

Transkriptio

1 UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

2 2 1 VÄKIVALLAN UHKA TYÖSSÄ 3 2 VASTUUT TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ 3 3 TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISY 5 4 UHKAAVAN KÄYTTÄYTYMISEN TUNNISTAMINEN 7 5 TOIMINTAOHJEET KOHTAAMISTILANTEIDEN VARALLE 8 6 TOIMINTAOHJEET MUIDEN UHKAILUTILANTEIDEN VARALLE 9 7 UHKA- TAI VÄKIVALTATILANTEEN JÄLKIHOITO 10 8 RIKOSOIKEUDELLINEN SELVITTELY i l 9 LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET i1-10 LIITTEET 12

3 UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA Tämän toimintamallin tarkoituksena on määrittää Nakkilan kunnan toimintalinjat, joilla ennaltaehkäis tään työp aikk avä kiva ltaa ja lis ätään työturvallis uutta, s ekä antaa työtekijöille ja esimiehille toimintaohjeet vaar atilanteiden var alle.tätä toimintamallia täydentävät tarvittaes s a työpaikkakohtais et toim intam allit. 1 Väkivallan uhka ty össä Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan työtehtävien hoitamisen aikana fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista. Väkivalta voi ilmetä uhkaavana käytöksenä ahdisteluna pelotteluna fyysisenä väkivaltana. kuten kiinnipitämisenä, huitomisena, lyömisenä, potkimisena tai ääritapauksessa aseen käyttönä Millä tahansa työpaikalla voi esiintyä väkivallan uhkatilanteita. Muun muass a terveydenhoitoalan potilas työssä, sosiaalialan asiakastyös sä ja kasvatus- ja opetus alalla esiintyy väkivaltaa ja sen uhkaa kuitenkin enemmän kuin muilla toimialoilla. 2 Vastuut ty öpaikkav äkivallan e hkäisy ssä Jokaisella työntekijällä on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ja turvalliseen työn tekemiseen. Väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä kenenkään taholta.

4 Työturvallisuuslaki lähtee siitä, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta. Väkivallan uhan hallinta on osa työpaikan turvallisuutta ja se on jatkuvaa toimintaa.vastuu on työnantajalla ja esimiehillä. Jokainen työyksikkö on asiantuntija oman toimintansa uhka- ja väkivaltatilanteiden erityispiirteiden osalta. Yksiköissä, joissa riskiarvioinnin perusteella on todettu riskin olevan merkittävä. tulee lisäksi laatia kyseisen työyksikön erityispiirteet huomioon ottavat käytännön toimintaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteiden varalle. Työsuojeluvastuuta ei voida ulkoistaa työsuojeluorganisaatiolle. Ylin johto eli luottamushenkilöjohto ja johtoryhmä Kunnan ylin johto vastaa turvallisuusasioiden yleisjohdosta ja -valvonnasta eli mahdollistavat ja seuraavat, että turvallis uus vas tuut on huom ioitu e s im ies työn organis o innis s a ja varm is tettu riittävät res urs s it turvallis uus vas tuiden käytännön toteuttam is een turvallisuusriskit kartoitetaan ja arvioidaan säännöllisesti riskianalyysin perusteella suoritetaan tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi yleiset menettelyohjeet työpaikkaväkivallan ehkäisystä ja kohtaamisesta sekä jälkihoidon järjestämisestä on laadittu väkivalta- ja uhkatilanteita seurataan systemaattisesti toimiva jälkihoitojärjestelmä on olemassa turvallisuuskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia asioita käsitellään työnantajan ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa lain edellyttämällä tavalla. Esimie he t (ml. osastopäälliköt) Esimies vastaa siitä, että työntekijät perehdytetään m enettelyohjeisiin ja turvallisuustekniikan käyttöön m enettelyohjeita noudatetaan turvallisuus huomioidaan tila- ja kalusteratkaisuissa työntekijät osallistuvat tarvittaessa säännöllisesti turvallisuuskoulutukseen yks ikös s ä olevat turvallis uus ohjeet ovat tarkoituks enm ukais et ja ajan tas alla käytös s ä olevan turvallisuus tekniikan toim ivuus tes tataan s äännöllis es ti uhka- ja väkivaltatilanteita s eurataan ja ne käs itellään välittöm äs ti puutteis ta ja häiriötilanteis ta tiedotetaan ylim m älle johdolle.

5 Työntekijät Jokainen työntekijä huolehtii omalta osaltaan siitä, että käyttäytyy as iallis es ti ja kunnioittavasti as iakkaita s ekä työtovereita kohtaan ei om alla käyttäytym is ellään tietois es ti provos oi väkivaltais ta käytös tä ei ota tarpeettomia riskejä ei jätä työtoveria yksin uhkaavaan tilanteeseen noudattaa työpaikan turvallisuusm ääräyksiä ja m enettelyohjeita os aa käyttää olem as s a olevaa turvallis uus tekniikkaa hälyttää tarvittavan avun mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa häiriötilanteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. 3 Työpaikkaväkivallan e hkäisy Riskie n arv iointi Jokais es s a työyks ikös s ä es im ies huolehtii ris kien kartoittam is es ta ja kartoituks en päivittäm is es tä s äännöllis es ti. Mikäli ris ki en arvioinnis s a todetaan toim enpiteitä vaativia turvallis uus ris kejä, la aditaan niiden korjaus toim enp iteis tä aikatau lu ja nim etään vastuuhenkilö t. Kiireellis inä pidetään toim enpiteitä, joilla ehkä istään työnte kijöille aiheutuvia tai jo aiheut unutta vaaraa. Es im ieh en tule e s eura ta rapo rtoituj a uhka- ja väkivaltatilanteita ja ryhtyä t arvittaviin toimenpiteisiin niiden johdosta. Esimiehen tulee raportoida (LIITE 5) edelleen ylemm älle johd olle uhka- ja v äkiva ltati lante iden määrästä, laadus ta. todetuis ta ris keis tä, puutteis ta ja tarvittavis ta toim enpiteistä väkivaltatilanteiden ehkäis em is eks i. Perehdytys Yhtenä perehdyttämisen tarkoituksena on mm. työsuojelur iskien vähentäminen. Jokaisessa työyks iköss ä tulee olla kirjallinen perehdytys suunnitelm al-kansio, joka sisältää m en ettelytap oihin ja turvallisu usohjeisi in perehd yttäm isen. Työyksikköjen perehdyttämisvas tuu kuuluu esimiehille. Myös lyhytaikaiset sijais et perehdytetään turvallis uus ohjeisiin. Turvallisuus as iat tulee kerrata säännöllis es ti koko henkilös tön kanssa. Koulutus/käytännön harjoitte lu Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua tarpeen mukaan järjestettävään turvallisuuskoulutukseen. Turvallis uus koulutus sisältää opetusta toimialue en rakentee l-

6 lis is ta ja teknis is tä turvallis uus järjes telm is tä, väkivallan hallinnas ta ja kohtaam is es ta sekä häiriötekijöiden ilm oittamis käytännöis tä. Turvalliset työtavat ja -järjestelyt Jokainen voi esimerkiksi seuraavilla työtavoillaan ehkäistä uhkatilanteiden syntymistä: Oma käytös pidetään asiallisena Työvälineet pidetään as iakkaan ulottum attom is s a Työpöydällä tai muualla esillä ei pidetä sellaisia tavaroita, joilla voidaan vahingoittaa Työasu pidetään turvallisena eli mm. tukevat työkengät, vältetään kaulan ym päri kietoutuvia huiveja ja vastaavia asusteita sekä roikkuvia koruja Uhkaavaa asiakasta ei tavata yksin tai asiakkaan tulostalas iakkaan luokse menos ta ilm oitetaan es im iehelle/työkaverille Uusi asiakas tavataan yleisissä tiloissa Kotikäynnit suunnitellaan ja toteutetaan suunnitelman mukaisesti niin, että esimies ja työkaverit tietävät, missä työntekijä kulloinkin on Yksin tehtävillä kotikäynneillä on käytössä matkapuhelin avun hälyttämistä varten Hätänumerot pidetään aina saatavilla Tila-ja kalusteratkaisut sekä tekniset turva - ja valvontalaitteet Työtilat on mahdollisuuksien mukaan järjesteltävä sellaisiksi, että ne ehkäisevät uhka- ja vaaratilanteita. Yleistä turvallisuutta voidaan parantaa seuraavilla järjestelyillä: hyvä valaistus erityisesti sisäänkäynneillä ja pysäköintialueilla työtilojen suunnittelu ja kalustesijoittelu siten, että poistuminen työpisteestä on mahdollista asiakkaan estämättä kulunvalvonta ja lukitukset hälytysjärjestelmät työpisteisiin tarpeen mukaan näyttöpäätteen sijoittelu siten, että asiakkaalla ei ole suoraa näköyhteyttä siihen työympäristö pidetään siistinä ja järjestyksessä työpaikalta lähdettäessä tarkistetaan, ettei toimistotiloihin ole jäänyt asiakkaita sekä varmistetaan ikkunoiden ja ovien lukitus ens iapukaappi ja -tarvikkeet pidetään as iam ukais ina pois tum is tiet pidetään vapaas ti kuljettavis s a

7 Tavaroiden tarkastaminen ja säilytys Työntekijä voi tarkistaa ja/tai ottaa säilytykseen asiak k aan luvalla hänen omaisuuttaan. mutta omais uus palautetaan asiakkaan niin vaatiessa ja viim eistään asiakass uhteen päättyes s ä s euraavin poikkeuks in. Mikäli as iakka alta s aadaan järjes tys laissa kielletyiks i tai vaarallis iksi luokiteltuja es ineitä tai aineita, ne otetaan s äilytettäväksi ja tarvittaessa otetaan yhteys poliisiin, joka päättää mahdollis esta takavarikosta. Asiakkaan antamasta huumeesta ilmoitetaan aina poliis ille. Työntekijällä ei ole lupa tarkistaa tai takavarikoida toisen henkilön tavar oita tai omaisuutta ilman asianomaisen lupaa. Jos henkilö on aggressiivinen, otetaan yhteys vartijaan tai poliisiin (puh.112). 4 Uhkaavan käyttäytymisen tunnistaminen Väkivaltaisen käyttäytymisen syyt voivat olla hyvin moninaisia. Väkivaltaista käytt tym istä laukaisevia tekijöitä voivat olla: erimielisyys palveluista tai hoidosta töykeä kohtelu, huono palvelu, koettu epäoikeudenmukaisuus. väärinymmärrys (esim. kielitaidon puutteet, kiire) pitkä odotusaika. puutteellinen tiedonsaanti, somaattiset ja psyykkiset sairaudet, päihtymys ja huumausaineiden käyttö yleinen vihamielinen asenne viranomaistahoja tai tiettyjä ammattihenkilöitä vastaan ankeat tilat (kuumuus, meluisuus) traumaattiset tilanteet (oma tai läheisen sairastuminen) Uhkaajan käyttäytymisestä voidaan tehdä havaintoja, jotka saattavat ennustaa väkivaltaista käyttäytymistä. Näitä ovat mm: y- Sanattomat tunnusmerkit Levottomuus ja arvaam attomuus Tuijotus, katseella mittailu Puhumattomuus, hampaiden kiristely Käsien nyrkkiin puristelu, sormen heristely Käyttäytyminen, joka on aiemm in ennakoinut väkivaltaa Sanalliset tun nusmer kit Solvaava, herjaava kielenkäyttö, kiroilu Väittely, uhkailu ja riidan haastaminen Epäluuloinen puhe Puheen muodollistaminen Puheen sekavuus tai erittäin väkivaltainen sisältö Äänen korottaminen Tunnetila Viha ja raivo Pelkoja ahdistus Ärtyneisyys ja kiihtyneisyys Syyllisyys ja häpeä Masentavat tunteet Impulsiivisuus

8 5 Toim intaohje et kohtaam istilanteide n varalle ÄLÄ KOSKAAN ALIARVIOI ARVAAMATTOMASTI TAI UHKAAVASTI KÄYTTÄY- TYVÄÄ HENKILÖÄ. Kohtaam isti la nteessa: Säilytä turvaväli noin 1,5-2 m, jos mahdollista. Jätä uhkaajalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä. Älä sekaannu asiakkaiden tai muiden henkilöiden välisiin uhkalväkivaltatilanteisiin yksin. Hoida virkaasiltehtävääsi. Pyri sulkemaan sivuun henkilökohtaiset tunteesi. Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile. älä keskeytä. Älä oikaise huumaantuneen tai m uuten s ekavan henkilön harhoja. Älä vähättele äläkä provosoidu vastauhkailuun. Älä käännä selkääsi. Seiso käytävällä pituussuuntaan päin, älä seinään päin. Vältä äkkinäisiä liikkeitä. Pidä kädet näkyvissä, mutta älä kosketa uhkaavasti käyttäytyvää. Vältä tuijottam is ta. Kulje aina vähän asiakkaan takana, älä rinnalla. Istu, jos uhkaavasti käyttäytyvä henkilö istuu ja nouse seisomaan, jos hänkin tekee niin. Pyri irrottautumaan otteesta. Pakene heti, kun se on mahdollista. Hälytä lisäapua heti kun voit. Uhkatilanteen jälkeen: Hälytä tarvittaessa apua soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 Anna tarvittaessa ensiapua uhrille ja toimita uhri hoitoon Älä jää yksin. Käy tilannetta läpi sopivaksi kokemasi henkilön kanssa. Sinua voivat tukea esimiehesi, työtoverini, työterveyshuolto ja työsuojelu. Tärkeää on, että tapahtuma selvitetään. Tee tapahtumasta uhka- ja väkivaltatilanner aportti (LIITE 1). Mikäli olet loukkaantunu t väkiva ltatilan tees s a, yhdes s ä es im iehen kans s a annetaan tiedot myös vakuutus yhtiölle tehtävää tapaturmailm oitus ta varten. Tee tarvittaessa tutkintapyyntö poliisille.

9 6 Toimintaohjeet muiden uhkailutilanteiden varalle Työntekijä voi joutua uhkasoittojen, uhkailukirjeiden tai -sähköpostien kohteeksi oman tehtävänsä vuoksi. Uhkaukset voivat olla nimettyjä tai nimettömiä uhkauksia työntekijää tai työyhteisöä kohtaan. Kaikista uhkauksista tulee ilmoittaa esimiehelle. Uhkauksista tulee ilmoittaa myös poliisille mahdollisen rikosilmoituksen tekemistä varten. Uhkaukset voivat olla erityyppisiä: kertaluonteinen tokaisu, pikaistuksissa tehty uhkaus selvä väkivallalla uhkaamine n, joka kohdistuu he nkilöön suoraan tai toiseen he nkilöön nime ltä mainiten (tai muuten selvästi tunnistaen) perheeseen tai kotiin kohdistuva uhkaus viiveellä tehty uhkaus työyhteisöön kohdistuva uhkaus omaisuuteen tai kiinteistöön kohdistuva uhkaus. Ilm oita uhkaajalle rauhallis es ti, että uhkailu ei ole s allittua ja pyydä uhkaajaa käyttäytym ään as iallises ti Kirjaa asiakkaan tai hänen omaisensa/vier aansa tekemän uhkauksen sisältö asiallisesti asiakirjoihin (ota huom ioon tietoturvasäännökset) Huomioi tilanteessa: uhkaajan tuntomerkit, sukupuoli. ikä, koko, vaatetus, puheääni, murre, puhetapa, päihtymys. sekavuus, taustaäänet, tunteeko uhkaaja työpaikan ja sen olosuhteet Kirjaa uhkaukseen ja uhkaajaan liittyvät asiat Jos uhkaus kohdistuu toiseen henkilöön, ilmoita hänelle uhkauksesta. Voit ilmoittaa uhkauksen kohteelle uhkaajan henkilötiedot, jos ne ovat sinulla tiedossa. Uhkauksen kohteena oleva henkilö tekee itse tutkintapyynnön poliisille Jos uhkaus kohdistuu rakennukseen, ilmoita asias ta välittömästi esimiehelle, työyhteis ön johdol le ja turval lis uudes ta v as taaville, v aroita m uita rakennuks es s a olevia ja poistu rakennukses ta. Hälytä tarvittaessa poliisi (112). Toimi poliisin ja turvallisuudesta vastaavien ohjeiden m ukaan. Raportoi uhkailus ta aina es im iehelle Täytä tapahtumaraportti (LIITE 1) ja lähetä se esimiehelle

10 Tee tutkintapyyntö poliisille, jos uhkaus kohdistuu itseesi. Voit salassapitovelvollisuutta rikkomatta kertoa poliisille uhkaajan henkilötiedot ja uhkatilanteeseen liittyvät tutkinnan kannalta välttämättömät tiedot, mutta et terveystietoja tai muita salassa pidettäviä asiakastietoja. Keskustele tutkintapyynnön tekemisestä esimiehesi kanssa, mikäli kyseessä on työyhteisöön tai kiinteistöön kohdistuva uhkaus. 7 Uhka- tai väkivaltatilanteen jälkihoito Jokainen uhka- tai väkivaltati lanne tulee kä sitellä työyksi kössä jälkikäte en. Jälkihoito ori aloitettava viim eistään 1-2 vuorokauden kuluessa tapahtuneesta. Sen tarkoituksena on vähentää ja lieventää riko ksen aiheuttam ia vaikutuksia uhril le ja henkilökunnalle. Työntekijään ko hdis tunees ta väkivall as ta tai s en uhas ta s aattaa s eurata paits i fyysisiä, myös henkisiä vammoja. Henkiset vamm at eivät aina ilmene heti, vaan saattavat tulla m yöhem m in ja olla hoitam attom ina pitkäaikaisia. Työntekijään kohdistuvaa väkivaltaa työpaikalla ei sivuuteta pelkkänä rikosoikeudellisena jälkiselvittelynä, vaan kysymyksessä on aina työhön ja työympäristön olosuhteisiin liittyvä työsuojeluasia. Tilanteen jälkeen tulee selvittää miten tilanteeseen jouduttiin olisiko ollut mahdollista estää ennakolta tilanteen kehittyminen miten jatkossa voidaan vastaavanlainen tilanne ennalta ehkäistä Työntekijä: vastaa ilmoittamisesta esimiehelle ja uhka- ja väkivaltatilanneraportin (LIITE 1) täyttämisestä antaa esimiehelle tiedot tapaturmailmoituksen tekemistä varten voi pyytää tarvittaessa apua ja tukea työsuojeluvaltuutetulta. Esimies vastaa: keskustelusta uhkaa tai väkivaltaa kohdanneen työntekijän kanssa (LIITE 2) avun tarpee n ja kiiree llisyyden arvioinnista yhde ssä työte rv eyshuollon asiantuntijoiden kanssa työntekijää kuultuaan tarvittaessa työntekijän ohjaarnisesta työterveyshuoltoon

11 työtapaturmailmoituksen (LIITE 3) tekemisestä vakuutusyhtiöön 10 päivän kuluessa tapaturmasta yhdessä työntekijän ja hallinto- ja talousosaston vastaavan henkilön kanssa vakavien väkivaltatapaturmien ilmoittamisesta poliisille ja työsuojeluviranomaiselle (LIITE 4) 8 Rikosoikeudellinen selvittely Vakavat väkivaltatapaturmat on ilmoitettava poliisille ja työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastolle. Ilmoitus on tehtävä myös sellaisessa tilanteessa, joissa vammojen lopullinen vaikeusaste jää epäselväksi, sillä vammojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa. Ks. LIITE 4 Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä rikosilmoitus itseensä kohdistuneesta rikoksesta huomioiden salassapitovelvollisuus. Uhrin asemassa olevalla työntekijällä on oikeus ilmaista epäillyn henkilötiedot poliisille tutkintapyynnön tekemisen yhteydessä. Asianomistajarikoksissa (mm. laiton uhkaus) rikosilmoituksen/tutkintapyynnön tekee rikoksen (uhkauksen) kohteeksi joutunut työntekijä henkilökohtaisesti tai hänen laillinen edustajansa. Asianomistajarikoksia poliisi ei tutki ellei asianomistaja vaadi rangaistusta. Lievätkin pahoinpitelyt ovat v irallis en s yytteen alais ia s il loin, kun ne kohdis tuvat henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään joko työpaikalla tai esimer kiksi hoivatyössä asiakkaan kotona ja rikoksentekijä ei kuulu työpaikan henkilöstöön. Virallisen syytteen alaisis sa rikoksissa rikosilmoituks en voi tehdä työntekijän lis äksi myös työnantajan edustaja. Lain nojalla työnantaja voi siten pahoinpitelyrikoksissa huolehtia rikosilm oituksen tekemisestä, kun työntekijä ei itse kykene tai halua ilmoitusta tehdä. 9 Lainsäädännöllise t pe rustee t Työturvallis uus laki (738/2002) Työterve yshuoltolaki (1383/2001) Rikoslaki Järjestyslaki

12 10 Liitteet LIITE 1. Uhka- ja väkivaltatilanteide n raportointilomake LIITE 2. Jälkihoidon järje stäminen LIITE 3. Vakuutusyhtiön tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituslomake LIITE 4. Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle (vakava työtapaturma) LIITE 5. Esimiehen raportointilomake

13 LIITE 1 Raportointilomake UHKA JA VÄK IVAI TATILAN 1 EIDEN SEKÄ EPÄAS IALLISEN K OHTELUN IL MOI 11ANIINEN Lomakkeen täyttää ensisijaisesti väkivallan, sen uhan tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutunut henkilö tai tarvittaessa silminnäkijä, lähin esimies tai joku muu henkilö saman työvuoron aikana. Lomake toimitetaan esimiehelle. TAPAHTUMA Tapah:urnan pvm ja klo Tapahtuman tarkka sijainti/yk sikkö Tapahtuman osalliset TAPAHTUMAN LUONNE 1 uhkaava käytös i j ahdis telu i epäas iallinen kohtelu,, häirintä fyysinen väkivalta (esim. - kiinnipitäminen, i huitominen,, lyöminen, SELVITYS TAPAHTUMASTA JA TOIMENPITEISTÄ (jatka tarvittaessa erilliselle paperille) Jos tapahtumasta on aiheutunut vammoja tai kipuja, kerro mitä: PVM: ILMOITTAJAN ALLEKIRJOITUS: Ilmoituksen vastaanotti (pvm, nimi ja asema):

14 14 4 " LIITE 2 JÄLK IHOIDON JÄRJEST ÄMINEN Asiakasväkiv altaan tai muuhun äkillisee n he nkistä ahdistusta aihe uttav aan tilantee see n lii ttyvän jälkihoidon järjestämine n Nakkilan kunnan työ pa iko il la Yleiset periaatteet työntekijällä on oikeus s aada apua, jos hän on joutunut työtehtävää hoitaess aan kokemaan henkis tä ahdistusta ja pelkoa jälkihoidon tarpeen arvioi es im ies aina yhdes s ä työterveys huollon tai muun terveydenhuollon amm attilaisen kanss a kuultuaan työntekijää jälkihoito tulee aina järjes tää työntekijän toiveesta ensis ijais es ti jälkihoidon toteuttam is esta vas taa työterveys huolto jälkihoidon tarve ja sis ältö arvioidaan tapauskohtais esti Jälkihoidon järjestäminen Välittöm ästi tai viim eis tään 1-2 vrk:n kuluess a tapahtunees ta 1. Keskustelu es imies tai muu vas tuuhenkilökes kus telee väkivallan kohteeks i joutuneen työntekijän kanss a 2. Tilannearvio o arvioidaan avun tarve ja kiireellisyys. Jälkihoidon toteuttam isesta vastaa työterveyshuolto, jonne otetaan yhteyttä virka-aikana. Mikäli tilanne vaatii kiireellis tä hoitoa, es imies ottaa its e tai ohjaa työntekijän ottamaan yhteyttä Satakunnan kes kus sairaalan päivys tyksen neuvontanum eroon Ohjaus työterveyshuoltoon es imies ottaa aina yhteyttä työterveyshuoltoon (yhteydenotot omaan työterveyshoitajaan tai tarvittaes s a keneen tahans a kuntayhtym än työterveys hoitajaan) työterveys hoitaja ohjaa työntekijän tarvittaes s a kuntayhtymän ps ykiatris ille s airaanhoitajille työterveyshuollon yhteystiedot: ajanvaraus, osastosihteeri Sirpa Väliviita klo p työte rveyshoitajien puhe linaika klo tth Arja Peltonen p tth Hanna Hie tava p tth Tiina Tainio p tth Irma Laaksonen p tth M arja Koiv unen p Jatkohoito jatkohoidon tarve ja sisältö arvioidaan työterveyshuollossa tapauskohtaisesti. \ \ K K U \ \ KIKi *J n,i :r : Puh Pan. ::maip K I \ I_ \ 11 PI. ' U ;\ ;75X 38 I-mnimi. ukunimii+ nakkila.li

15 Tapaturma- ja ammattitauti- ilmoitus lontake 0 Tapaturma - ja ammattitauti-ilmoituslomake liiku 15 LIITE 3 Ilmoitus vakuutus yhtiölle tehtävä 10 pv:n k uluessa tapaturmasta. Ilmoitus täytetään yhdessä henkilöstö- ja Italousasiainsihteeri Anna-M aria Plaamin kan ss a. Lomake on Is o! Ennen kuin aloit attäy tön, varmista, että lomake on kok onaan latautunut, jolloin if V ahinkovakuutus y htiön y htey s tiedot näky v ät lomakkeen lopus s a. ) pakollinen kentta Tilastolr.t hde (PUF)!isatic - cja Inmakkeesta Työnantajan nn-.i (yrity ks en virallinen nimi)') NA KKII A N KUNTA Pt. helir numero Faksi PL 50 'ostinumero') r79751 Sahköpostiosoite 1 Postitoimipaikka') NA KKILA Y-tunnus') alittavis sa olevat vakuutusnumerot Fi v alittu alittav.s sa o:evat arnmaltiluokat') Ei v alittu - Partkirt nimi r _ 1 Osasto, jossa tapaturma sattui tai osastokoodi Vakuutus numero') Täydellinen tilinumero' 1 Henkilötunnus') 1 Poslinumero') Postitoimipaikka*) K i e l i Su om i Pa nkin n im i Ammatti*) f Täydellinen tilinurnero (Rajalu!o. johon saakka perusprosenttia sovelletaan vuodes sa f Ennakonpidätysprosentti (Tiedot veiokc nista) penisprosentti lisäprosentti E Porras tettu pi d ätysp rose ntti (esm. kou l ul a ise t ja opiskelijat) r e uro - % euro - osta palkkana jo maks ettu euro Onko v ahingoittanut osakkaana yrity ks es sä'; https:",.w wsv8.iffilefoldet:'se nle ili orntit'?i OK\7-OccuAcciLREur&ACTION=NEW&

16 Tapaturma- j a annnattitaiiti-ilmoittisloinake sivu 215 Ei valittu r Ei ole r On ahingoittuneen yksin omistama osuus ahingoittuneen yhdessä perheenjäsenten kanssa omistama osuus Elaäkö vahingoittunut vakinaisesti työnantajan taloudessa (- Ei valittu r Ei (- Kyllä Mitä sukua vahin oittunut on ty önantajalle tai hapen VA I IINKOA KOSKEV AT TIEDOT puolisolleen apaturman sattumis-/ammattitaudir. Ilmenemispäivä') Viikenpäiva Kellonaika alittavissa olevat kunnat') Ei vali ttu Osoite attuiko tapaturma työpaikalla tai työ paikk aan :kuuluvalla alueella / työpaikan ulkopuolella') F EI valittu r Työtehtäviä suorittaessa r Ei työtehtävissä, niissä r Ka hv i- tai ruokatauolla Satti.nko tapaturma työpaikan ulkopuolella r Ty ötehtäv is s ä r Kahv i- tai ruokatauolla r Matkalla asunnosta työhön r Matkalla työstä asunnolle r Muulla matkalla,milla r V apaa -aikana Työn piti alkaa ja päättyä tapaturmapaivänä!kaa klo päättyä klo r- Ilmoitus tapatuunasta työnantajalle tai esimiehelle G Ei valittu r Ei r Ky llä, i'moituspvm Lopettiko vahingoittunut työnsä tapaturman satuttua G Ei valittu r Ei r Heti r Myöhemmin, pvm ri klo Ailloin sairaanhoito alkoi G Ei va :iltu r He ti (- Myöhemmin, päivämäärä Sairaalan, terveyskeskuksen tai muun hoitopaikan nimi ja osoite Työkyvyttömyydenkesto (lomakkeen täyttajän arvio)') R Ei valittu r Ei s airas lomaa/sattumispaiva r 1-2 p v r 3 pv - kuukausi r Yli k uukausi Onko palannut entiseen työhön r Ei valittu r Ei r Kyllä. Työ:,Gnpaluupiiva - apaturman satturnista koskevia lisätietoja saa (esim. työnjohtaja) Nimi Puhelinnumero Sahköpostiosoile N LAATU Vamman laatu' Ei va l i t t u 8.' l i n oi t4u r U t! JU r n l in o sa ' ) Ei va:ittu r vasen I- oik ea

17 I'apattu-ma- ja anmiattitauti -ilntoituslontake Sivu MITEN TAPATURMA SAI1 Ui / ANIN ATTITAUTI A:HEUTUI gttt) Mahdollisimman tarkka selostus tapaturman s athrmisesta ja tapaturrnaan johtaneista s yis tä ai ammattitaudin 600 merkkiä tilaa jäjella TILASTOTIEDOT ilastotiedot tarvitaan vira:lis la Iapalu rrati:asloa varten. J otehtavä Ei v alittu t ösuohtus' Ei valittu Ei v alittu a hingoittunistapa') Ei v alittu Ei v alittu VA HINKOA KOSKEV IA LISÄ TIETOJA ahingoittuneen käy ttämän moottoriajoc ei.vor rekisternumoro tai muu tunnus Li kennevakuitusy ht Ö Liikenteeseen osallistuminen r Fi v alittu r Matkus tajana r Kuljettajana öis en os apuolen ajoneuvon rekis terinumero tai muru unnus Likennevakuutus yhtiö iheutuiko tapaturma vahingoittuneenpäihtymiseslä, huolimattomuudesta tai työsuojeluäärayston vastaisesta teosta? B Ei valittu r Ei r Kyllä. miten apaturman aiheutti toinen henkilö R Ei v ali ttu r Ei r Ky llä. miten iheuttajan nimi Lähiosoite Postinumero Pos titoimipaikka F - F - nko as iasta ilmoitettu poliisille r Ei v alittu r Ei (' K y ll a https:/lvvww S. igli' cluldcdservleu'formit? O\ - NI :W &

18 Tapaturma-ja anmiattitauti-ilmoituslontake Sivu 4/5 Poliisilaitoksen nimi apaturrnan s ilmnnäkijan nimi ja os oite KUOLEMA N 1A PA UKSESSA ILMOITETTA V A ahingoittuneenkuolinpäivä maiset (suku!aisuussuhde ja nimi) Kuolinpesan hoitajan nimi ähiosoite Pos:inumero Postitoimipaikka TYCSI,I IDFTIEDOT Työsuhteen alkams päivä') Mil ain määräaikaisen työsuhteen oli tarkoitus päättyi r Ei v alittu r Toistais eksi jatkuva ty ös uhde r Määräaikainen työsuhde Ei v oitu r' Paatoimi C Siv utoimi r Ei v alittu r Eläke läinen r Opiskelija, Oppilaitos Viikottainen työaika Jos työ on osa-aikaista, työpäiv än kes to ja työpäivien lukumäarälviikko ja syy osa-aikaisuuteen yösuhteesta ja palkasta saa lisätietoja ( esim. palkanlaskijan nimi ja puhelinnumero) imi P u h e l i n n u m e r o Sähköpostiosoite TIEDOT PAIV ÄRA HA N MA KS.AM lseks! KORVAUS NELJÄN VIIKON AJALTA TAPATURMAS Iin LUKIEN 1.1AARAYTYY S=!J MUKAAN, CNKO SA IRA USA JA N PA LKKA MA KSETTU V AI EI. SARAUSA. JAN P ALKKA r Ei v alittu Sairaus ajan pa.kka ori maks ettu r (Ilmoitetaan sairaus ajan palkan rräärä kohta 1) Sairaus ajan pakkaa c i ole maks ettu r (Täy tetään palkkatic dot kohoa 2) 1) SAIRAUSAJAN PALKAN MAARA Ilmoitetaan maksetun sairausalan.akat maan (ei tacaturma äivaltä Maksettu sairaus ajan palkka ajalta r - F - euro Maksettu sairausajan palkka ajalta sairausajan palkanmaksuvelvdlisuuden äätty mispäivä nko sairausa an palkkaa maksettu koko yökyvytlömyysajalta vai vain osalta? r Ei v alittu Sairausa an palkan määräytymis peruste 1 - e u r o - : 1 Onko s airajan palkkana maksettu vain osa palkasta? Ei v al.tla r Ei https:.,'. ir. r, efolderrservletponuit '?FORA1 N1?\V&

19 l apatunna- j a ammaltitauti-i 1 moituslomake Sivu 5//5 r Koko ty öky vy ttömyy s ajalta r Kyllä: täy tä kohta 2 r V ain os alta. täytettävä palkkatiedot kohta 2 ). PAI KKATIEDOT Täy tetään. jos sairausaj an paikkaa ei ole maks ettu lainkaan tai sitä ori maksettu vain osalta saikaa Neljän vis kon Rahapalkka s eljän viikon ( =28 pv ) ajalta ennen tapaturmaa (esiin. kaks i viimeistä kahden v iikon rahapalkka palkkajaksoa) tai sitä tyhyemmaltä ajalla, jonka työsuhde on kestänyt ( tapaturmapaiv älta ei ilmoiteta palkkatietoja). Tältä ajalta ilmoitetaan kertynyt rahapalkka, mutta ei luontois etuja eikä lornaitapaluurahaa. Maks ettu palkka neljän viikon ajalta tai ty ösuhteen alus ta Ajalta 1 F - - euro - Ajalta alkan niääräytymisperus te /tunti euro - m. aikaan sisältyvien työpäivien tai työtuntien määrä F - - e u r o - Palkattomat pois saolot ern. aikana, aika ja syy Kuukausi- Palkka tapaturman Mahdolliset lisät. lisän laatu ja alkka sattuessa /kk keskimäaii:i lkk euro J- euro - MUUT TYOSUI ITFFT JA YRITTAJATOIM:NTA Onko s amanaikaisesti muita ty önantajia r Ei v ali-f u r Fi r Kyllä Muun ty önantajan niin: Lähiosoite Pos tinumero Postito.mipaikka,nko v ahingoittunut toiminut samanaikaisesti yrittajana Ei valittu r Ei r Maatalousyrittäjänä r Muuria yrittäjänä, lisätietoja: yrittäjatoiniinnan laatu YONA N TA JA N MUUT SUORITUKSET,.-luut suorituks et kuin s airausajan palkka ( k(.itit :mukaan) euro - VAHINGOITTUNEEN SUORITUKSET Sairaanhoitoku:ut (ku,lit) Matkakusta iniiks et (kuitit) h(uut kulut ;kuitit) euro - euro : J r euro - SA IRA USVA KUUTUS Onko tapaturman johdos ta haettu sairausvakuutuksen päivärahaa? r Ei valittu (- Ei r Kyllä ansaneläkelailoksen paikallistoimis ton nimi A.LLEKiRJOITUS Tyo:iantajan tai hä:ten edustajansa nimi sekä Paikka ja paiv äniaara') puhelinnumero') NP.KKTTa, ` ' i Pttt:.^:-> LSali:, Väliaikainen tallennus I Lähetä Peruuta Ohje Es ikatselu ja :ulos tus Tulosta vakuutustodistus Ii Vani nkovakuuttsynti o Oy Rekister &Iy koupalkka Helsinki, N e lyporti Espoo Y- u:nr as ltttps:;+' /servletf ormit'? 1-'0"1=OccuAcciLRLtir&:ACTION=NEW&

20 LIITE 4 TYÖ TAPATUR MAIL MOITUS TYÖ SUOJELUVIRANO MAISELL E ( VAKAVA TYÖT APATURMA) Lounais-Suomen aluehallintovirasto fax tai puh Ilmoitus tule e teh dä mahdo llisimman nop easti puh elimitse tai faksilla. Kaikkien tässä olevie n asioiden ei tarvitse olla tied ossa ilmoitusta tehtäessä. Sattumispaikka Työpaikka työmaa: Osoite: Yht eys henkilö As ema Puhelin Sattumisaika.201 klo Vahingo ittunut : Ammatti: Vammat: Työnantaja: Osoite: Puhelin: Lyhyt selostus tapauksesta (Mi:a tapahtui): Ilmoitettu poliisille Muut tiedot Ilmoittaja t Yritys Asema: Puhelin: Ilmoitus te hty : 201 klo Ilmoituksen työsuojeluviranomaisessa vastaanotti:

21 LIITE 4 Vakavasta työtapaturmasta ilmoittami nen 1yonantaja on v e, v oll ren v iipymattä ilmoitta maan tyosuojeluv raromas e.le sellaisesta tyotapatumia sta tai tyostä johtuv asta annna;titautitapa ukses!a j onka s eurauks ena or ollut kuolema tai v ak ealaa tune n v amma (la ki ', Iy:ESaa e Ln v a lv onnassa ja atyopaik ae IytSSUUjeIVVhtel stt yl.i rn - sta t" 5 7ydsuo,eluv iranomaisen teh tavana cn v akav ien.. i r:- i e IH,-.:a: rr':-ihdollisuuksien selv 'ttäminen. joiden av ulla 5amankaliaish i: a'r.'.n i, rn 1.- s lq sta 2. pitkien knden murtuma!tai murtuma!, jotka voivat vaalia le:kkaushcitoa. vaikeahko selkärangan m,inuma. kasvoluiden murtuma!. ky lkilu:den monimurtumat ja veririnta, vaikeahko paakallon avon-urtuma. vaikea kaula-, rinta- kai lannerangan murtuma vaikea sijoiltaanmeno osta jaa pysyvaa haittaa ruumiinjasenen, esi rre rk. ksi sormen tai se n osan mene tys, raaj an lyhentyma leikkaushoitoa v aatinut v alsaontelon e 'Inten v amma aivovamma josta on jaaryl lievääkin haittaa puheen. naon tahi kuulon kadottaminen tai pysyv ä heik entyminen, ihcrsur o;a v aativ at palo- tms. ihov aunok laaja pa tov amma tai pa loltuma siiman me netys ep än m cto isu us, kuten korv a lohtion mene tys tai nenä n ta i se n os an menetys s eka nunr v aikea rvdm ii nvirhe pysyväinen vaikea terveydenhaitta tai hengenvaarallinen tauti tai v.oittuma Sellaisessa tilanteessa. j ossa v ammc rn opu knen vaikeusaste ;a epaseivaksi, on ilmoituksen tekeminen tarpeellisia slä vammojen laatu saattaa solvita vasta mybhernrnrssä tutkimuksissa. Vakav as ta lapatuimas ta on ilmoitettav a myos poliis ille, jonka on viipy mättä sr.orrettav a tapahtumapaikalla poliis itutkinta Tyo suo je luvirancmai se le te'tavä-i i?codu ksen lai m. nlyon nista on saade tty rangaistus tyosuo ietun v alv onnassa ja Iye pa i<aa )yt$ su rj el r.yh ie isfa im m a ssa anne tun lain 144 /20C31 51 S:n 3 momen tissa. Po liisille tehtäv än ilmoituksen lain rlyön n ista on saa de :ty ran ga i stus i a pa tu rm ava ku.,tu sl a in i fi 0 8:19 48 ) 5 5 'ssä Tyotapaturmasta voi li nolttaa pul e imitse. Ilmoitusta tehtäessä voi käy ttää apuna työtapaturmailmonus tvos uoieluviranoma:s elle -1c.mak.rtla ;doc-tiedosto 21 kt).

ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI. Yhteistoimintaelin

ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI. Yhteistoimintaelin ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI Yhteistoimintaelin 27.1.2017 Sisältö 1. JOHDANTO....1 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET... 2 3. VÄKIVALTA- JA UHKATILANTEIDEN ENNALTAEHKÄISY...2 3.1 Vastuutahot....2 3.2 Työn

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lakimiehet Aki Eriksson ja Anna Tiainen Työsuojelun vastuualue, ESAVI 16.3.2017 1 Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Joroisten Kunta Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan

Joroisten Kunta Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan Joroisten Kunta Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan Yhteistyötoimikunta 26.2.2016 Kunnanhallitus XX.X.2016 SISÄLLYS 1. TOIMINTAMALLIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET 3.

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE

SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE 1.Väkivalta ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisy Yleisesti väkivallalla voidaan ymmärtää mitä tahansa hyökkäävää käyttäytymistilannetta, jossa

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

SONKAJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 1(17) SONKAJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Yhteistyöryhmä 30.10.2014 13 Kunnanhallitus 10.11.2014 217 2(17) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 2. TYÖSUOJELUTOIMINTA TYÖPAIKALLA 3 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016->

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> TYÖTAPATURMAN ILMOITTAMINEN 1.1.2016 ALKAEN Sisältö Työtapaturman ilmoittaminen, muutokset 2016 -> Muutokset käytettäessä Yrityskansiota, If Loginia

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto

Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 14.9.2016 Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin asumisneuvonta Asiakkuuden päättyminen Seuranta: - 6-24 kk - Tapaamisia

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö Prosessikoulutus 1 15.10.2013 Reetta Siukola 1 Lähisuhdeväkivallan systemaattinen kartoittaminen Tavoitteena on että lähisuhdeväkivallasta kysytään

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen. Sjk turvatoimija

Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen. Sjk turvatoimija Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen Suomessa joutuu yli 80 000 ihmistä työpaikkaväkivallan uhriksi vuosittain. Suurin riski palvelualoilla. Väkivaltatilanne voi aiheuttaa fyysisten vammojen lisäksi pitkäkestoisia

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Ohjeita asukkaille ongelmatilanteissa

Ohjeita asukkaille ongelmatilanteissa Ohjeita asukkaille ongelmatilanteissa 1 2012 Kotihälytyksiä 84 405 Perheväkivalta 23 565 2008 Kotihälytyksiä 86 258 Perheväkivalta 19 013 2 Taloyhtiön kiinteistöihin, asukkaisiin ja asukkaiden omaisuuteen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Tapaturmat ja väkivallan uhka

Tapaturmat ja väkivallan uhka Tapaturmat ja väkivallan uhka Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työtapaturmat Sosiaali- ja terveysalan työssä sattuu Suomessa keskimääräistä vähemmän työtapaturmia. Tapaturmien määrä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot