UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA"

Transkriptio

1 UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

2 2 1 VÄKIVALLAN UHKA TYÖSSÄ 3 2 VASTUUT TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ 3 3 TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISY 5 4 UHKAAVAN KÄYTTÄYTYMISEN TUNNISTAMINEN 7 5 TOIMINTAOHJEET KOHTAAMISTILANTEIDEN VARALLE 8 6 TOIMINTAOHJEET MUIDEN UHKAILUTILANTEIDEN VARALLE 9 7 UHKA- TAI VÄKIVALTATILANTEEN JÄLKIHOITO 10 8 RIKOSOIKEUDELLINEN SELVITTELY i l 9 LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET i1-10 LIITTEET 12

3 UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA Tämän toimintamallin tarkoituksena on määrittää Nakkilan kunnan toimintalinjat, joilla ennaltaehkäis tään työp aikk avä kiva ltaa ja lis ätään työturvallis uutta, s ekä antaa työtekijöille ja esimiehille toimintaohjeet vaar atilanteiden var alle.tätä toimintamallia täydentävät tarvittaes s a työpaikkakohtais et toim intam allit. 1 Väkivallan uhka ty össä Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan työtehtävien hoitamisen aikana fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista. Väkivalta voi ilmetä uhkaavana käytöksenä ahdisteluna pelotteluna fyysisenä väkivaltana. kuten kiinnipitämisenä, huitomisena, lyömisenä, potkimisena tai ääritapauksessa aseen käyttönä Millä tahansa työpaikalla voi esiintyä väkivallan uhkatilanteita. Muun muass a terveydenhoitoalan potilas työssä, sosiaalialan asiakastyös sä ja kasvatus- ja opetus alalla esiintyy väkivaltaa ja sen uhkaa kuitenkin enemmän kuin muilla toimialoilla. 2 Vastuut ty öpaikkav äkivallan e hkäisy ssä Jokaisella työntekijällä on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ja turvalliseen työn tekemiseen. Väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä kenenkään taholta.

4 Työturvallisuuslaki lähtee siitä, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta. Väkivallan uhan hallinta on osa työpaikan turvallisuutta ja se on jatkuvaa toimintaa.vastuu on työnantajalla ja esimiehillä. Jokainen työyksikkö on asiantuntija oman toimintansa uhka- ja väkivaltatilanteiden erityispiirteiden osalta. Yksiköissä, joissa riskiarvioinnin perusteella on todettu riskin olevan merkittävä. tulee lisäksi laatia kyseisen työyksikön erityispiirteet huomioon ottavat käytännön toimintaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteiden varalle. Työsuojeluvastuuta ei voida ulkoistaa työsuojeluorganisaatiolle. Ylin johto eli luottamushenkilöjohto ja johtoryhmä Kunnan ylin johto vastaa turvallisuusasioiden yleisjohdosta ja -valvonnasta eli mahdollistavat ja seuraavat, että turvallis uus vas tuut on huom ioitu e s im ies työn organis o innis s a ja varm is tettu riittävät res urs s it turvallis uus vas tuiden käytännön toteuttam is een turvallisuusriskit kartoitetaan ja arvioidaan säännöllisesti riskianalyysin perusteella suoritetaan tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi yleiset menettelyohjeet työpaikkaväkivallan ehkäisystä ja kohtaamisesta sekä jälkihoidon järjestämisestä on laadittu väkivalta- ja uhkatilanteita seurataan systemaattisesti toimiva jälkihoitojärjestelmä on olemassa turvallisuuskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia asioita käsitellään työnantajan ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa lain edellyttämällä tavalla. Esimie he t (ml. osastopäälliköt) Esimies vastaa siitä, että työntekijät perehdytetään m enettelyohjeisiin ja turvallisuustekniikan käyttöön m enettelyohjeita noudatetaan turvallisuus huomioidaan tila- ja kalusteratkaisuissa työntekijät osallistuvat tarvittaessa säännöllisesti turvallisuuskoulutukseen yks ikös s ä olevat turvallis uus ohjeet ovat tarkoituks enm ukais et ja ajan tas alla käytös s ä olevan turvallisuus tekniikan toim ivuus tes tataan s äännöllis es ti uhka- ja väkivaltatilanteita s eurataan ja ne käs itellään välittöm äs ti puutteis ta ja häiriötilanteis ta tiedotetaan ylim m älle johdolle.

5 Työntekijät Jokainen työntekijä huolehtii omalta osaltaan siitä, että käyttäytyy as iallis es ti ja kunnioittavasti as iakkaita s ekä työtovereita kohtaan ei om alla käyttäytym is ellään tietois es ti provos oi väkivaltais ta käytös tä ei ota tarpeettomia riskejä ei jätä työtoveria yksin uhkaavaan tilanteeseen noudattaa työpaikan turvallisuusm ääräyksiä ja m enettelyohjeita os aa käyttää olem as s a olevaa turvallis uus tekniikkaa hälyttää tarvittavan avun mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa häiriötilanteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. 3 Työpaikkaväkivallan e hkäisy Riskie n arv iointi Jokais es s a työyks ikös s ä es im ies huolehtii ris kien kartoittam is es ta ja kartoituks en päivittäm is es tä s äännöllis es ti. Mikäli ris ki en arvioinnis s a todetaan toim enpiteitä vaativia turvallis uus ris kejä, la aditaan niiden korjaus toim enp iteis tä aikatau lu ja nim etään vastuuhenkilö t. Kiireellis inä pidetään toim enpiteitä, joilla ehkä istään työnte kijöille aiheutuvia tai jo aiheut unutta vaaraa. Es im ieh en tule e s eura ta rapo rtoituj a uhka- ja väkivaltatilanteita ja ryhtyä t arvittaviin toimenpiteisiin niiden johdosta. Esimiehen tulee raportoida (LIITE 5) edelleen ylemm älle johd olle uhka- ja v äkiva ltati lante iden määrästä, laadus ta. todetuis ta ris keis tä, puutteis ta ja tarvittavis ta toim enpiteistä väkivaltatilanteiden ehkäis em is eks i. Perehdytys Yhtenä perehdyttämisen tarkoituksena on mm. työsuojelur iskien vähentäminen. Jokaisessa työyks iköss ä tulee olla kirjallinen perehdytys suunnitelm al-kansio, joka sisältää m en ettelytap oihin ja turvallisu usohjeisi in perehd yttäm isen. Työyksikköjen perehdyttämisvas tuu kuuluu esimiehille. Myös lyhytaikaiset sijais et perehdytetään turvallis uus ohjeisiin. Turvallisuus as iat tulee kerrata säännöllis es ti koko henkilös tön kanssa. Koulutus/käytännön harjoitte lu Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua tarpeen mukaan järjestettävään turvallisuuskoulutukseen. Turvallis uus koulutus sisältää opetusta toimialue en rakentee l-

6 lis is ta ja teknis is tä turvallis uus järjes telm is tä, väkivallan hallinnas ta ja kohtaam is es ta sekä häiriötekijöiden ilm oittamis käytännöis tä. Turvalliset työtavat ja -järjestelyt Jokainen voi esimerkiksi seuraavilla työtavoillaan ehkäistä uhkatilanteiden syntymistä: Oma käytös pidetään asiallisena Työvälineet pidetään as iakkaan ulottum attom is s a Työpöydällä tai muualla esillä ei pidetä sellaisia tavaroita, joilla voidaan vahingoittaa Työasu pidetään turvallisena eli mm. tukevat työkengät, vältetään kaulan ym päri kietoutuvia huiveja ja vastaavia asusteita sekä roikkuvia koruja Uhkaavaa asiakasta ei tavata yksin tai asiakkaan tulostalas iakkaan luokse menos ta ilm oitetaan es im iehelle/työkaverille Uusi asiakas tavataan yleisissä tiloissa Kotikäynnit suunnitellaan ja toteutetaan suunnitelman mukaisesti niin, että esimies ja työkaverit tietävät, missä työntekijä kulloinkin on Yksin tehtävillä kotikäynneillä on käytössä matkapuhelin avun hälyttämistä varten Hätänumerot pidetään aina saatavilla Tila-ja kalusteratkaisut sekä tekniset turva - ja valvontalaitteet Työtilat on mahdollisuuksien mukaan järjesteltävä sellaisiksi, että ne ehkäisevät uhka- ja vaaratilanteita. Yleistä turvallisuutta voidaan parantaa seuraavilla järjestelyillä: hyvä valaistus erityisesti sisäänkäynneillä ja pysäköintialueilla työtilojen suunnittelu ja kalustesijoittelu siten, että poistuminen työpisteestä on mahdollista asiakkaan estämättä kulunvalvonta ja lukitukset hälytysjärjestelmät työpisteisiin tarpeen mukaan näyttöpäätteen sijoittelu siten, että asiakkaalla ei ole suoraa näköyhteyttä siihen työympäristö pidetään siistinä ja järjestyksessä työpaikalta lähdettäessä tarkistetaan, ettei toimistotiloihin ole jäänyt asiakkaita sekä varmistetaan ikkunoiden ja ovien lukitus ens iapukaappi ja -tarvikkeet pidetään as iam ukais ina pois tum is tiet pidetään vapaas ti kuljettavis s a

7 Tavaroiden tarkastaminen ja säilytys Työntekijä voi tarkistaa ja/tai ottaa säilytykseen asiak k aan luvalla hänen omaisuuttaan. mutta omais uus palautetaan asiakkaan niin vaatiessa ja viim eistään asiakass uhteen päättyes s ä s euraavin poikkeuks in. Mikäli as iakka alta s aadaan järjes tys laissa kielletyiks i tai vaarallis iksi luokiteltuja es ineitä tai aineita, ne otetaan s äilytettäväksi ja tarvittaessa otetaan yhteys poliisiin, joka päättää mahdollis esta takavarikosta. Asiakkaan antamasta huumeesta ilmoitetaan aina poliis ille. Työntekijällä ei ole lupa tarkistaa tai takavarikoida toisen henkilön tavar oita tai omaisuutta ilman asianomaisen lupaa. Jos henkilö on aggressiivinen, otetaan yhteys vartijaan tai poliisiin (puh.112). 4 Uhkaavan käyttäytymisen tunnistaminen Väkivaltaisen käyttäytymisen syyt voivat olla hyvin moninaisia. Väkivaltaista käytt tym istä laukaisevia tekijöitä voivat olla: erimielisyys palveluista tai hoidosta töykeä kohtelu, huono palvelu, koettu epäoikeudenmukaisuus. väärinymmärrys (esim. kielitaidon puutteet, kiire) pitkä odotusaika. puutteellinen tiedonsaanti, somaattiset ja psyykkiset sairaudet, päihtymys ja huumausaineiden käyttö yleinen vihamielinen asenne viranomaistahoja tai tiettyjä ammattihenkilöitä vastaan ankeat tilat (kuumuus, meluisuus) traumaattiset tilanteet (oma tai läheisen sairastuminen) Uhkaajan käyttäytymisestä voidaan tehdä havaintoja, jotka saattavat ennustaa väkivaltaista käyttäytymistä. Näitä ovat mm: y- Sanattomat tunnusmerkit Levottomuus ja arvaam attomuus Tuijotus, katseella mittailu Puhumattomuus, hampaiden kiristely Käsien nyrkkiin puristelu, sormen heristely Käyttäytyminen, joka on aiemm in ennakoinut väkivaltaa Sanalliset tun nusmer kit Solvaava, herjaava kielenkäyttö, kiroilu Väittely, uhkailu ja riidan haastaminen Epäluuloinen puhe Puheen muodollistaminen Puheen sekavuus tai erittäin väkivaltainen sisältö Äänen korottaminen Tunnetila Viha ja raivo Pelkoja ahdistus Ärtyneisyys ja kiihtyneisyys Syyllisyys ja häpeä Masentavat tunteet Impulsiivisuus

8 5 Toim intaohje et kohtaam istilanteide n varalle ÄLÄ KOSKAAN ALIARVIOI ARVAAMATTOMASTI TAI UHKAAVASTI KÄYTTÄY- TYVÄÄ HENKILÖÄ. Kohtaam isti la nteessa: Säilytä turvaväli noin 1,5-2 m, jos mahdollista. Jätä uhkaajalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä. Älä sekaannu asiakkaiden tai muiden henkilöiden välisiin uhkalväkivaltatilanteisiin yksin. Hoida virkaasiltehtävääsi. Pyri sulkemaan sivuun henkilökohtaiset tunteesi. Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile. älä keskeytä. Älä oikaise huumaantuneen tai m uuten s ekavan henkilön harhoja. Älä vähättele äläkä provosoidu vastauhkailuun. Älä käännä selkääsi. Seiso käytävällä pituussuuntaan päin, älä seinään päin. Vältä äkkinäisiä liikkeitä. Pidä kädet näkyvissä, mutta älä kosketa uhkaavasti käyttäytyvää. Vältä tuijottam is ta. Kulje aina vähän asiakkaan takana, älä rinnalla. Istu, jos uhkaavasti käyttäytyvä henkilö istuu ja nouse seisomaan, jos hänkin tekee niin. Pyri irrottautumaan otteesta. Pakene heti, kun se on mahdollista. Hälytä lisäapua heti kun voit. Uhkatilanteen jälkeen: Hälytä tarvittaessa apua soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 Anna tarvittaessa ensiapua uhrille ja toimita uhri hoitoon Älä jää yksin. Käy tilannetta läpi sopivaksi kokemasi henkilön kanssa. Sinua voivat tukea esimiehesi, työtoverini, työterveyshuolto ja työsuojelu. Tärkeää on, että tapahtuma selvitetään. Tee tapahtumasta uhka- ja väkivaltatilanner aportti (LIITE 1). Mikäli olet loukkaantunu t väkiva ltatilan tees s a, yhdes s ä es im iehen kans s a annetaan tiedot myös vakuutus yhtiölle tehtävää tapaturmailm oitus ta varten. Tee tarvittaessa tutkintapyyntö poliisille.

9 6 Toimintaohjeet muiden uhkailutilanteiden varalle Työntekijä voi joutua uhkasoittojen, uhkailukirjeiden tai -sähköpostien kohteeksi oman tehtävänsä vuoksi. Uhkaukset voivat olla nimettyjä tai nimettömiä uhkauksia työntekijää tai työyhteisöä kohtaan. Kaikista uhkauksista tulee ilmoittaa esimiehelle. Uhkauksista tulee ilmoittaa myös poliisille mahdollisen rikosilmoituksen tekemistä varten. Uhkaukset voivat olla erityyppisiä: kertaluonteinen tokaisu, pikaistuksissa tehty uhkaus selvä väkivallalla uhkaamine n, joka kohdistuu he nkilöön suoraan tai toiseen he nkilöön nime ltä mainiten (tai muuten selvästi tunnistaen) perheeseen tai kotiin kohdistuva uhkaus viiveellä tehty uhkaus työyhteisöön kohdistuva uhkaus omaisuuteen tai kiinteistöön kohdistuva uhkaus. Ilm oita uhkaajalle rauhallis es ti, että uhkailu ei ole s allittua ja pyydä uhkaajaa käyttäytym ään as iallises ti Kirjaa asiakkaan tai hänen omaisensa/vier aansa tekemän uhkauksen sisältö asiallisesti asiakirjoihin (ota huom ioon tietoturvasäännökset) Huomioi tilanteessa: uhkaajan tuntomerkit, sukupuoli. ikä, koko, vaatetus, puheääni, murre, puhetapa, päihtymys. sekavuus, taustaäänet, tunteeko uhkaaja työpaikan ja sen olosuhteet Kirjaa uhkaukseen ja uhkaajaan liittyvät asiat Jos uhkaus kohdistuu toiseen henkilöön, ilmoita hänelle uhkauksesta. Voit ilmoittaa uhkauksen kohteelle uhkaajan henkilötiedot, jos ne ovat sinulla tiedossa. Uhkauksen kohteena oleva henkilö tekee itse tutkintapyynnön poliisille Jos uhkaus kohdistuu rakennukseen, ilmoita asias ta välittömästi esimiehelle, työyhteis ön johdol le ja turval lis uudes ta v as taaville, v aroita m uita rakennuks es s a olevia ja poistu rakennukses ta. Hälytä tarvittaessa poliisi (112). Toimi poliisin ja turvallisuudesta vastaavien ohjeiden m ukaan. Raportoi uhkailus ta aina es im iehelle Täytä tapahtumaraportti (LIITE 1) ja lähetä se esimiehelle

10 Tee tutkintapyyntö poliisille, jos uhkaus kohdistuu itseesi. Voit salassapitovelvollisuutta rikkomatta kertoa poliisille uhkaajan henkilötiedot ja uhkatilanteeseen liittyvät tutkinnan kannalta välttämättömät tiedot, mutta et terveystietoja tai muita salassa pidettäviä asiakastietoja. Keskustele tutkintapyynnön tekemisestä esimiehesi kanssa, mikäli kyseessä on työyhteisöön tai kiinteistöön kohdistuva uhkaus. 7 Uhka- tai väkivaltatilanteen jälkihoito Jokainen uhka- tai väkivaltati lanne tulee kä sitellä työyksi kössä jälkikäte en. Jälkihoito ori aloitettava viim eistään 1-2 vuorokauden kuluessa tapahtuneesta. Sen tarkoituksena on vähentää ja lieventää riko ksen aiheuttam ia vaikutuksia uhril le ja henkilökunnalle. Työntekijään ko hdis tunees ta väkivall as ta tai s en uhas ta s aattaa s eurata paits i fyysisiä, myös henkisiä vammoja. Henkiset vamm at eivät aina ilmene heti, vaan saattavat tulla m yöhem m in ja olla hoitam attom ina pitkäaikaisia. Työntekijään kohdistuvaa väkivaltaa työpaikalla ei sivuuteta pelkkänä rikosoikeudellisena jälkiselvittelynä, vaan kysymyksessä on aina työhön ja työympäristön olosuhteisiin liittyvä työsuojeluasia. Tilanteen jälkeen tulee selvittää miten tilanteeseen jouduttiin olisiko ollut mahdollista estää ennakolta tilanteen kehittyminen miten jatkossa voidaan vastaavanlainen tilanne ennalta ehkäistä Työntekijä: vastaa ilmoittamisesta esimiehelle ja uhka- ja väkivaltatilanneraportin (LIITE 1) täyttämisestä antaa esimiehelle tiedot tapaturmailmoituksen tekemistä varten voi pyytää tarvittaessa apua ja tukea työsuojeluvaltuutetulta. Esimies vastaa: keskustelusta uhkaa tai väkivaltaa kohdanneen työntekijän kanssa (LIITE 2) avun tarpee n ja kiiree llisyyden arvioinnista yhde ssä työte rv eyshuollon asiantuntijoiden kanssa työntekijää kuultuaan tarvittaessa työntekijän ohjaarnisesta työterveyshuoltoon

11 työtapaturmailmoituksen (LIITE 3) tekemisestä vakuutusyhtiöön 10 päivän kuluessa tapaturmasta yhdessä työntekijän ja hallinto- ja talousosaston vastaavan henkilön kanssa vakavien väkivaltatapaturmien ilmoittamisesta poliisille ja työsuojeluviranomaiselle (LIITE 4) 8 Rikosoikeudellinen selvittely Vakavat väkivaltatapaturmat on ilmoitettava poliisille ja työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastolle. Ilmoitus on tehtävä myös sellaisessa tilanteessa, joissa vammojen lopullinen vaikeusaste jää epäselväksi, sillä vammojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa. Ks. LIITE 4 Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä rikosilmoitus itseensä kohdistuneesta rikoksesta huomioiden salassapitovelvollisuus. Uhrin asemassa olevalla työntekijällä on oikeus ilmaista epäillyn henkilötiedot poliisille tutkintapyynnön tekemisen yhteydessä. Asianomistajarikoksissa (mm. laiton uhkaus) rikosilmoituksen/tutkintapyynnön tekee rikoksen (uhkauksen) kohteeksi joutunut työntekijä henkilökohtaisesti tai hänen laillinen edustajansa. Asianomistajarikoksia poliisi ei tutki ellei asianomistaja vaadi rangaistusta. Lievätkin pahoinpitelyt ovat v irallis en s yytteen alais ia s il loin, kun ne kohdis tuvat henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään joko työpaikalla tai esimer kiksi hoivatyössä asiakkaan kotona ja rikoksentekijä ei kuulu työpaikan henkilöstöön. Virallisen syytteen alaisis sa rikoksissa rikosilmoituks en voi tehdä työntekijän lis äksi myös työnantajan edustaja. Lain nojalla työnantaja voi siten pahoinpitelyrikoksissa huolehtia rikosilm oituksen tekemisestä, kun työntekijä ei itse kykene tai halua ilmoitusta tehdä. 9 Lainsäädännöllise t pe rustee t Työturvallis uus laki (738/2002) Työterve yshuoltolaki (1383/2001) Rikoslaki Järjestyslaki

12 10 Liitteet LIITE 1. Uhka- ja väkivaltatilanteide n raportointilomake LIITE 2. Jälkihoidon järje stäminen LIITE 3. Vakuutusyhtiön tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituslomake LIITE 4. Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle (vakava työtapaturma) LIITE 5. Esimiehen raportointilomake

13 LIITE 1 Raportointilomake UHKA JA VÄK IVAI TATILAN 1 EIDEN SEKÄ EPÄAS IALLISEN K OHTELUN IL MOI 11ANIINEN Lomakkeen täyttää ensisijaisesti väkivallan, sen uhan tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutunut henkilö tai tarvittaessa silminnäkijä, lähin esimies tai joku muu henkilö saman työvuoron aikana. Lomake toimitetaan esimiehelle. TAPAHTUMA Tapah:urnan pvm ja klo Tapahtuman tarkka sijainti/yk sikkö Tapahtuman osalliset TAPAHTUMAN LUONNE 1 uhkaava käytös i j ahdis telu i epäas iallinen kohtelu,, häirintä fyysinen väkivalta (esim. - kiinnipitäminen, i huitominen,, lyöminen, SELVITYS TAPAHTUMASTA JA TOIMENPITEISTÄ (jatka tarvittaessa erilliselle paperille) Jos tapahtumasta on aiheutunut vammoja tai kipuja, kerro mitä: PVM: ILMOITTAJAN ALLEKIRJOITUS: Ilmoituksen vastaanotti (pvm, nimi ja asema):

14 14 4 " LIITE 2 JÄLK IHOIDON JÄRJEST ÄMINEN Asiakasväkiv altaan tai muuhun äkillisee n he nkistä ahdistusta aihe uttav aan tilantee see n lii ttyvän jälkihoidon järjestämine n Nakkilan kunnan työ pa iko il la Yleiset periaatteet työntekijällä on oikeus s aada apua, jos hän on joutunut työtehtävää hoitaess aan kokemaan henkis tä ahdistusta ja pelkoa jälkihoidon tarpeen arvioi es im ies aina yhdes s ä työterveys huollon tai muun terveydenhuollon amm attilaisen kanss a kuultuaan työntekijää jälkihoito tulee aina järjes tää työntekijän toiveesta ensis ijais es ti jälkihoidon toteuttam is esta vas taa työterveys huolto jälkihoidon tarve ja sis ältö arvioidaan tapauskohtais esti Jälkihoidon järjestäminen Välittöm ästi tai viim eis tään 1-2 vrk:n kuluess a tapahtunees ta 1. Keskustelu es imies tai muu vas tuuhenkilökes kus telee väkivallan kohteeks i joutuneen työntekijän kanss a 2. Tilannearvio o arvioidaan avun tarve ja kiireellisyys. Jälkihoidon toteuttam isesta vastaa työterveyshuolto, jonne otetaan yhteyttä virka-aikana. Mikäli tilanne vaatii kiireellis tä hoitoa, es imies ottaa its e tai ohjaa työntekijän ottamaan yhteyttä Satakunnan kes kus sairaalan päivys tyksen neuvontanum eroon Ohjaus työterveyshuoltoon es imies ottaa aina yhteyttä työterveyshuoltoon (yhteydenotot omaan työterveyshoitajaan tai tarvittaes s a keneen tahans a kuntayhtym än työterveys hoitajaan) työterveys hoitaja ohjaa työntekijän tarvittaes s a kuntayhtymän ps ykiatris ille s airaanhoitajille työterveyshuollon yhteystiedot: ajanvaraus, osastosihteeri Sirpa Väliviita klo p työte rveyshoitajien puhe linaika klo tth Arja Peltonen p tth Hanna Hie tava p tth Tiina Tainio p tth Irma Laaksonen p tth M arja Koiv unen p Jatkohoito jatkohoidon tarve ja sisältö arvioidaan työterveyshuollossa tapauskohtaisesti. \ \ K K U \ \ KIKi *J n,i :r : Puh Pan. ::maip K I \ I_ \ 11 PI. ' U ;\ ;75X 38 I-mnimi. ukunimii+ nakkila.li

15 Tapaturma- ja ammattitauti- ilmoitus lontake 0 Tapaturma - ja ammattitauti-ilmoituslomake liiku 15 LIITE 3 Ilmoitus vakuutus yhtiölle tehtävä 10 pv:n k uluessa tapaturmasta. Ilmoitus täytetään yhdessä henkilöstö- ja Italousasiainsihteeri Anna-M aria Plaamin kan ss a. Lomake on Is o! Ennen kuin aloit attäy tön, varmista, että lomake on kok onaan latautunut, jolloin if V ahinkovakuutus y htiön y htey s tiedot näky v ät lomakkeen lopus s a. ) pakollinen kentta Tilastolr.t hde (PUF)!isatic - cja Inmakkeesta Työnantajan nn-.i (yrity ks en virallinen nimi)') NA KKII A N KUNTA Pt. helir numero Faksi PL 50 'ostinumero') r79751 Sahköpostiosoite 1 Postitoimipaikka') NA KKILA Y-tunnus') alittavis sa olevat vakuutusnumerot Fi v alittu alittav.s sa o:evat arnmaltiluokat') Ei v alittu - Partkirt nimi r _ 1 Osasto, jossa tapaturma sattui tai osastokoodi Vakuutus numero') Täydellinen tilinumero' 1 Henkilötunnus') 1 Poslinumero') Postitoimipaikka*) K i e l i Su om i Pa nkin n im i Ammatti*) f Täydellinen tilinurnero (Rajalu!o. johon saakka perusprosenttia sovelletaan vuodes sa f Ennakonpidätysprosentti (Tiedot veiokc nista) penisprosentti lisäprosentti E Porras tettu pi d ätysp rose ntti (esm. kou l ul a ise t ja opiskelijat) r e uro - % euro - osta palkkana jo maks ettu euro Onko v ahingoittanut osakkaana yrity ks es sä'; https:",.w wsv8.iffilefoldet:'se nle ili orntit'?i OK\7-OccuAcciLREur&ACTION=NEW&

16 Tapaturma- j a annnattitaiiti-ilmoittisloinake sivu 215 Ei valittu r Ei ole r On ahingoittuneen yksin omistama osuus ahingoittuneen yhdessä perheenjäsenten kanssa omistama osuus Elaäkö vahingoittunut vakinaisesti työnantajan taloudessa (- Ei valittu r Ei (- Kyllä Mitä sukua vahin oittunut on ty önantajalle tai hapen VA I IINKOA KOSKEV AT TIEDOT puolisolleen apaturman sattumis-/ammattitaudir. Ilmenemispäivä') Viikenpäiva Kellonaika alittavissa olevat kunnat') Ei vali ttu Osoite attuiko tapaturma työpaikalla tai työ paikk aan :kuuluvalla alueella / työpaikan ulkopuolella') F EI valittu r Työtehtäviä suorittaessa r Ei työtehtävissä, niissä r Ka hv i- tai ruokatauolla Satti.nko tapaturma työpaikan ulkopuolella r Ty ötehtäv is s ä r Kahv i- tai ruokatauolla r Matkalla asunnosta työhön r Matkalla työstä asunnolle r Muulla matkalla,milla r V apaa -aikana Työn piti alkaa ja päättyä tapaturmapaivänä!kaa klo päättyä klo r- Ilmoitus tapatuunasta työnantajalle tai esimiehelle G Ei valittu r Ei r Ky llä, i'moituspvm Lopettiko vahingoittunut työnsä tapaturman satuttua G Ei valittu r Ei r Heti r Myöhemmin, pvm ri klo Ailloin sairaanhoito alkoi G Ei va :iltu r He ti (- Myöhemmin, päivämäärä Sairaalan, terveyskeskuksen tai muun hoitopaikan nimi ja osoite Työkyvyttömyydenkesto (lomakkeen täyttajän arvio)') R Ei valittu r Ei s airas lomaa/sattumispaiva r 1-2 p v r 3 pv - kuukausi r Yli k uukausi Onko palannut entiseen työhön r Ei valittu r Ei r Kyllä. Työ:,Gnpaluupiiva - apaturman satturnista koskevia lisätietoja saa (esim. työnjohtaja) Nimi Puhelinnumero Sahköpostiosoile N LAATU Vamman laatu' Ei va l i t t u 8.' l i n oi t4u r U t! JU r n l in o sa ' ) Ei va:ittu r vasen I- oik ea

17 I'apattu-ma- ja anmiattitauti -ilntoituslontake Sivu MITEN TAPATURMA SAI1 Ui / ANIN ATTITAUTI A:HEUTUI gttt) Mahdollisimman tarkka selostus tapaturman s athrmisesta ja tapaturrnaan johtaneista s yis tä ai ammattitaudin 600 merkkiä tilaa jäjella TILASTOTIEDOT ilastotiedot tarvitaan vira:lis la Iapalu rrati:asloa varten. J otehtavä Ei v alittu t ösuohtus' Ei valittu Ei v alittu a hingoittunistapa') Ei v alittu Ei v alittu VA HINKOA KOSKEV IA LISÄ TIETOJA ahingoittuneen käy ttämän moottoriajoc ei.vor rekisternumoro tai muu tunnus Li kennevakuitusy ht Ö Liikenteeseen osallistuminen r Fi v alittu r Matkus tajana r Kuljettajana öis en os apuolen ajoneuvon rekis terinumero tai muru unnus Likennevakuutus yhtiö iheutuiko tapaturma vahingoittuneenpäihtymiseslä, huolimattomuudesta tai työsuojeluäärayston vastaisesta teosta? B Ei valittu r Ei r Kyllä. miten apaturman aiheutti toinen henkilö R Ei v ali ttu r Ei r Ky llä. miten iheuttajan nimi Lähiosoite Postinumero Pos titoimipaikka F - F - nko as iasta ilmoitettu poliisille r Ei v alittu r Ei (' K y ll a https:/lvvww S. igli' cluldcdservleu'formit? O\ - NI :W &

18 Tapaturma-ja anmiattitauti-ilmoituslontake Sivu 4/5 Poliisilaitoksen nimi apaturrnan s ilmnnäkijan nimi ja os oite KUOLEMA N 1A PA UKSESSA ILMOITETTA V A ahingoittuneenkuolinpäivä maiset (suku!aisuussuhde ja nimi) Kuolinpesan hoitajan nimi ähiosoite Pos:inumero Postitoimipaikka TYCSI,I IDFTIEDOT Työsuhteen alkams päivä') Mil ain määräaikaisen työsuhteen oli tarkoitus päättyi r Ei v alittu r Toistais eksi jatkuva ty ös uhde r Määräaikainen työsuhde Ei v oitu r' Paatoimi C Siv utoimi r Ei v alittu r Eläke läinen r Opiskelija, Oppilaitos Viikottainen työaika Jos työ on osa-aikaista, työpäiv än kes to ja työpäivien lukumäarälviikko ja syy osa-aikaisuuteen yösuhteesta ja palkasta saa lisätietoja ( esim. palkanlaskijan nimi ja puhelinnumero) imi P u h e l i n n u m e r o Sähköpostiosoite TIEDOT PAIV ÄRA HA N MA KS.AM lseks! KORVAUS NELJÄN VIIKON AJALTA TAPATURMAS Iin LUKIEN 1.1AARAYTYY S=!J MUKAAN, CNKO SA IRA USA JA N PA LKKA MA KSETTU V AI EI. SARAUSA. JAN P ALKKA r Ei v alittu Sairaus ajan pa.kka ori maks ettu r (Ilmoitetaan sairaus ajan palkan rräärä kohta 1) Sairaus ajan pakkaa c i ole maks ettu r (Täy tetään palkkatic dot kohoa 2) 1) SAIRAUSAJAN PALKAN MAARA Ilmoitetaan maksetun sairausalan.akat maan (ei tacaturma äivaltä Maksettu sairaus ajan palkka ajalta r - F - euro Maksettu sairausajan palkka ajalta sairausajan palkanmaksuvelvdlisuuden äätty mispäivä nko sairausa an palkkaa maksettu koko yökyvytlömyysajalta vai vain osalta? r Ei v alittu Sairausa an palkan määräytymis peruste 1 - e u r o - : 1 Onko s airajan palkkana maksettu vain osa palkasta? Ei v al.tla r Ei https:.,'. ir. r, efolderrservletponuit '?FORA1 N1?\V&

19 l apatunna- j a ammaltitauti-i 1 moituslomake Sivu 5//5 r Koko ty öky vy ttömyy s ajalta r Kyllä: täy tä kohta 2 r V ain os alta. täytettävä palkkatiedot kohta 2 ). PAI KKATIEDOT Täy tetään. jos sairausaj an paikkaa ei ole maks ettu lainkaan tai sitä ori maksettu vain osalta saikaa Neljän vis kon Rahapalkka s eljän viikon ( =28 pv ) ajalta ennen tapaturmaa (esiin. kaks i viimeistä kahden v iikon rahapalkka palkkajaksoa) tai sitä tyhyemmaltä ajalla, jonka työsuhde on kestänyt ( tapaturmapaiv älta ei ilmoiteta palkkatietoja). Tältä ajalta ilmoitetaan kertynyt rahapalkka, mutta ei luontois etuja eikä lornaitapaluurahaa. Maks ettu palkka neljän viikon ajalta tai ty ösuhteen alus ta Ajalta 1 F - - euro - Ajalta alkan niääräytymisperus te /tunti euro - m. aikaan sisältyvien työpäivien tai työtuntien määrä F - - e u r o - Palkattomat pois saolot ern. aikana, aika ja syy Kuukausi- Palkka tapaturman Mahdolliset lisät. lisän laatu ja alkka sattuessa /kk keskimäaii:i lkk euro J- euro - MUUT TYOSUI ITFFT JA YRITTAJATOIM:NTA Onko s amanaikaisesti muita ty önantajia r Ei v ali-f u r Fi r Kyllä Muun ty önantajan niin: Lähiosoite Pos tinumero Postito.mipaikka,nko v ahingoittunut toiminut samanaikaisesti yrittajana Ei valittu r Ei r Maatalousyrittäjänä r Muuria yrittäjänä, lisätietoja: yrittäjatoiniinnan laatu YONA N TA JA N MUUT SUORITUKSET,.-luut suorituks et kuin s airausajan palkka ( k(.itit :mukaan) euro - VAHINGOITTUNEEN SUORITUKSET Sairaanhoitoku:ut (ku,lit) Matkakusta iniiks et (kuitit) h(uut kulut ;kuitit) euro - euro : J r euro - SA IRA USVA KUUTUS Onko tapaturman johdos ta haettu sairausvakuutuksen päivärahaa? r Ei valittu (- Ei r Kyllä ansaneläkelailoksen paikallistoimis ton nimi A.LLEKiRJOITUS Tyo:iantajan tai hä:ten edustajansa nimi sekä Paikka ja paiv äniaara') puhelinnumero') NP.KKTTa, ` ' i Pttt:.^:-> LSali:, Väliaikainen tallennus I Lähetä Peruuta Ohje Es ikatselu ja :ulos tus Tulosta vakuutustodistus Ii Vani nkovakuuttsynti o Oy Rekister &Iy koupalkka Helsinki, N e lyporti Espoo Y- u:nr as ltttps:;+' /servletf ormit'? 1-'0"1=OccuAcciLRLtir&:ACTION=NEW&

20 LIITE 4 TYÖ TAPATUR MAIL MOITUS TYÖ SUOJELUVIRANO MAISELL E ( VAKAVA TYÖT APATURMA) Lounais-Suomen aluehallintovirasto fax tai puh Ilmoitus tule e teh dä mahdo llisimman nop easti puh elimitse tai faksilla. Kaikkien tässä olevie n asioiden ei tarvitse olla tied ossa ilmoitusta tehtäessä. Sattumispaikka Työpaikka työmaa: Osoite: Yht eys henkilö As ema Puhelin Sattumisaika.201 klo Vahingo ittunut : Ammatti: Vammat: Työnantaja: Osoite: Puhelin: Lyhyt selostus tapauksesta (Mi:a tapahtui): Ilmoitettu poliisille Muut tiedot Ilmoittaja t Yritys Asema: Puhelin: Ilmoitus te hty : 201 klo Ilmoituksen työsuojeluviranomaisessa vastaanotti:

21 LIITE 4 Vakavasta työtapaturmasta ilmoittami nen 1yonantaja on v e, v oll ren v iipymattä ilmoitta maan tyosuojeluv raromas e.le sellaisesta tyotapatumia sta tai tyostä johtuv asta annna;titautitapa ukses!a j onka s eurauks ena or ollut kuolema tai v ak ealaa tune n v amma (la ki ', Iy:ESaa e Ln v a lv onnassa ja atyopaik ae IytSSUUjeIVVhtel stt yl.i rn - sta t" 5 7ydsuo,eluv iranomaisen teh tavana cn v akav ien.. i r:- i e IH,-.:a: rr':-ihdollisuuksien selv 'ttäminen. joiden av ulla 5amankaliaish i: a'r.'.n i, rn 1.- s lq sta 2. pitkien knden murtuma!tai murtuma!, jotka voivat vaalia le:kkaushcitoa. vaikeahko selkärangan m,inuma. kasvoluiden murtuma!. ky lkilu:den monimurtumat ja veririnta, vaikeahko paakallon avon-urtuma. vaikea kaula-, rinta- kai lannerangan murtuma vaikea sijoiltaanmeno osta jaa pysyvaa haittaa ruumiinjasenen, esi rre rk. ksi sormen tai se n osan mene tys, raaj an lyhentyma leikkaushoitoa v aatinut v alsaontelon e 'Inten v amma aivovamma josta on jaaryl lievääkin haittaa puheen. naon tahi kuulon kadottaminen tai pysyv ä heik entyminen, ihcrsur o;a v aativ at palo- tms. ihov aunok laaja pa tov amma tai pa loltuma siiman me netys ep än m cto isu us, kuten korv a lohtion mene tys tai nenä n ta i se n os an menetys s eka nunr v aikea rvdm ii nvirhe pysyväinen vaikea terveydenhaitta tai hengenvaarallinen tauti tai v.oittuma Sellaisessa tilanteessa. j ossa v ammc rn opu knen vaikeusaste ;a epaseivaksi, on ilmoituksen tekeminen tarpeellisia slä vammojen laatu saattaa solvita vasta mybhernrnrssä tutkimuksissa. Vakav as ta lapatuimas ta on ilmoitettav a myos poliis ille, jonka on viipy mättä sr.orrettav a tapahtumapaikalla poliis itutkinta Tyo suo je luvirancmai se le te'tavä-i i?codu ksen lai m. nlyon nista on saade tty rangaistus tyosuo ietun v alv onnassa ja Iye pa i<aa )yt$ su rj el r.yh ie isfa im m a ssa anne tun lain 144 /20C31 51 S:n 3 momen tissa. Po liisille tehtäv än ilmoituksen lain rlyön n ista on saa de :ty ran ga i stus i a pa tu rm ava ku.,tu sl a in i fi 0 8:19 48 ) 5 5 'ssä Tyotapaturmasta voi li nolttaa pul e imitse. Ilmoitusta tehtäessä voi käy ttää apuna työtapaturmailmonus tvos uoieluviranoma:s elle -1c.mak.rtla ;doc-tiedosto 21 kt).

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Julkaisija: Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1. Työsuojelutoiminta ja tavoitteet Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelutoiminnan

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 YHTEISTYÖTAHOT Aikuissosiaalityö A-klinikka Kotipalvelu Koulutoimi Lastensuojelu Mielenterveystoimi Perheneuvola Perheasiainneuvottelukeskus Perhetyö Poliisi Päivähoito Seurakunta Sovittelu Terveyskeskus

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 Työrauhan ja sen häiriön käsitettä ei ole laissa määritelty: - opiskelun esteetön sujuminen, - asianmukainen käyttäytyminen,

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 2 1. JOHDANTO Suomalaisten ihmisten päihteiden käyttö on usein esillä eri viestintävälineissä. Muun maailman silmissä suomalaiset näyttäytyvät stereotyyppisesti

Lisätiedot

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA 2. muutettu painos Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3008-2 (nid.) ISBN 952-13-3009-0 (pdf) Edita Prima

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2458-9 (nid.) ISBN 952-13-2459-7 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä Hankeraportti Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Tuula Leino, FT, tutkija, Työterveyslaitos

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot