Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaisen avun perehdytysopas"

Transkriptio

1 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä ja henkilökohtaisen tiedon osiot, jonka kukin avustajaa tarvitseva täyttää itse avustajan työtä helpottamaan. Maarit Vinni Mirva Vesimäki Pauliina Puurtinen

2 Johdanto Uuden työn alkaessa työntekijä tarvitsee opastusta ja neuvoja työnsä aloittamisen mahdollistumiseksi. Perehdytys on tärkeä joka työssä. Uusi työ tuo mukanaan paljon kysymyksiä ja työnantajalla on vastuu kysymyksiin vastaamisesta. Yksi merkittävä työväline kysymysten läpikäymiselle on perehdytysopas. Se on työkalu, joka tukee työhön tutustumista ja työmenetelmien oppimista. Perehdytysoppaassa on keskeiset tiedot, käytännöt, yhteystiedot, lomakkeet ja muut asiat, joita työntekijä työssään tulee tarvitsemaan. Perehdytys on uudelle työntekijälle olennainen keino tutustua työpaikkaan ja työpaikalla tehtävään työhön sekä työpaikan pelisääntöihin. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdytysprosessilla luodaan uudelle työntekijälle kokemus, että hän on tervetullut työhönsä. Samalla tuetaan hänen motivoitumistaan ja sitoutumistaan uuteen työhön ja työpaikkaan. Perehdytyksen kautta työntekijä oppii nopeammin työtehtävät ja työpaikan toimintatavat sekä tutustuu työympäristöönsä. Perehdytyksen aikana työntekijälle näytetään työtehtävät ja niissä tarvittavat koneet ja laitteet sekä niiden käyttö vaihe vaiheelta edeten, yksityiskohtaisesti. Perehdytysoppaaseen on koottu tieto työpaikasta, työn luonteesta, työn erityispiirteistä ja työympäristöstä. Tämä opas on oltava työntekijän nähtävillä työpaikalla, jotta hän voi vaivatta siitä itsenäisesti tarkistaa asioita ja tietoja. Perehdytysoppaan on syytä olla ajan tasalla virheiden ehkäisemiseksi. HAVU hanke on koostanut tämän henkilökohtaisen avun perehdytysoppaan ahkeraan käyttöön. Oppaan työstämisessä on kuultu tiiviisti asiantuntijoita, eli henkilökohtaisen avun työnantajia, työnjohtajia ja edunvalvojia sekä henkilökohtaisia avustajia Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Kiitos palautteesta ja keskusteluista, joita oppaan tekemisen aikana on aiheesta käyty.

3 Työhön perehdyttämisen merkitys ja keinot Kun uusi työntekijä saapuu työpaikalleen, hänelle kaikki on uutta. Vaikka työpaikkahaastattelussa on käyty läpi pääpiirteittäin tai jopa yksityiskohtaisesti työn sisältö ja työpaikan käytännöt, ne eivät jää niin hyvin mieleen, että sen perusteella voisi aloittaa työn tekemisen sujuvasti. Työnantaja on vastuussa siitä, että työhön opastetaan ja kerrotaan kaikki oleelliset asiat, jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja joita työpäivän aikana voi tulla eteen. Työturvallisuuslaissa on säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijä perehdytetään työhönsä, työpaikan olosuhteisiin, työmenetelmiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin (738/2002). Lisäksi pelastuslaki (468/2003) edellyttää pelastussuunnitelman olemassaolon työpaikalla. Pelastussuunnitelma on oltava työntekijän nähtävillä ja on hyvä esitellä työntekijälle heti työsuhteen alussa. Nämä voivat olla kootusti perehdytysoppaassa liitteenä. Ajan tasaisuus on tarkistettava aina olosuhteiden ja lakien tai velvollisuuksien muuttuessa. Perehdytysoppaaseen kannattaa koota kaikki asiat, jotka ovat työmenetelmiä ja työkäytäntöjä. Kaikkea ei muista kertoa ulkomuistista. Ja kun asiat ovat kansiossa, työntekijä voi niihin itsenäisesti palata myöhemmin. Uutta asiaa tulee työsuhteen alussa niin paljon, ettei kaikkea voi muistaa. Työnantajan ja työnjohtajan on syytä varmistaa, että asiat ovat tulleet ymmärretyiksi. Asioita käydään niin monta kertaa läpi, että ne ovat selvillä. Työntekijän vastuulla on ottaa työn tekemiseen vaikuttavista asioista selvää siinä määrin, kun ne jäävät hänelle kertomatta tai jos niitä ei ole perehdytysoppaassa. Työntekijän on myös kerrattava asioita oppaasta, jos jotkut asiat unohtuvat. Perehdytysoppaan käyttö on oltava aina mahdollista ja kansion tulee olla ajan tasalla. Perehdytyskansion laatiminen on työlästä ja aikaa vievää, mutta kun sen on kerran tehnyt, sitä on helppo pitää ajan tasalla ja täydentää aina tilanteen muuttuessa.

4 Kuva 1. Työhön perehdytys. Kuva havainnollistaa sen, mitä työhön perehtymisessä on mukana. 1. Työntekijän vastaanottaminen: Kun työntekijä saapuu työpaikalleen, on hänet hyvä ottaa niin rauhallisessa tilanteessa vastaan kuin mahdollista. Joskus sijainen tulee tilanteeseen, jossa hänen on heti käytävä työhön kiinni, mutta heti kun mahdollista, on tilanne rauhoitettava. 2. Työympäristöön tutustuminen: Kun työntekijä on toivotettu tervetulleeksi, hänen kanssaan on syytä käydä työpaikka läpi. Esittelykierroksen aikana voidaan tavata kaikki työpaikalla olevat muut henkilöt. Mutta esimerkiksi lapsiperheessä voivat lapset olla koulussa tai puoliso työssä, joten esittely tapahtuu aina kunkin henkilön läsnä ollessa tai kotiin tultua. Työympäristössä voi tapahtua muutoksia ja ne täytyy hyvissä ajoin kertoa, jos ne ovat ennakolta tiedossa.

5 Käydään läpi työtehtävät. Työntekijälle esitellään tehtävä kerrallaan ja se, miten kukin tehtävä on tarkoitus toteuttaa. Tämä on työhön valmistautumista. Keskustelemalla asiat selkiintyvät parhaiten, samoin siten, että havainnollistetaan työtilanteet mahdollisimman tarkasti. Kaikki apuvälineet on syytä näyttää ja kertoa miten niitä käytetään. Jos on syytä varautua erityistilanteeseen, sekin on kerrottava ja se, miten siitä selvitään. 3. Työsuhteen perus- ja erityisasiat: Tämä tarkoittaa sitä, että käydään työsuhteen merkitys läpi. Mitä tarkoittaa tässä työsuhteessa oleminen sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Poissaoloilmoitukset, työterveyshuolto, vaitiolovelvollisuus, työajan noudattaminen, työpäivän aikana sallittujen omien yhteydenpitovälineiden käyttö (voiko työntekijä käyttää omaa kännykkää työaikana, voiko lukea sähköpostejaan ym.). On hyvä muistuttaa yleisestä työehtojen noudattamisesta. Jos työsuhteessa on jotain erityisiä kohtia, ne käydään tarkasti läpi. Työntekijällä voi olla kysymyksiä ja niihin on hyvä vastata ja jos suinkin mahdollista, perehdytysoppaassa on hyvä olla asiaan liittyvät paperit liitteenä ja siten työntekijän nähtävillä. Jos työn tekemiseen on mahdollista saada koulutusta, työnantaja ja päämies kertovat työntekijälle mahdollisuuksista. Esimerkiksi HAVU-keskuksesta saa täydennys- ja täsmäkoulutusta. Näihin osallistumisesta on hyvä sopia ja siitä, mitä asioita voi näissä käydä läpi. Koulutusta voi järjestää myös potilasjärjestöt. Kaikesta on hyvä kertoa ja siitä, miten työntekijä voi näihin osallistua. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen vastuulla. Työhyvinvointiin Havukeskus antaa ohjeita ja palveluita, kuten työnohjausta ja vertaistukiryhmiä, joita kannattaa käyttää. Näin varmistetaan työntekijän jaksamisen, ammatillisen kasvun, työmotivaation ja työhyvinvoinnin säilyminen. Työn tekemisessä voi esiintyä myös joitain asioita, joista on hyvä olla taustatietoja. Ne on oltava työntekijän saatavilla ja niistä on hyvä kertoa etukäteenkin. 4. Työtehtäviin perehtyminen: Työhön opastus asia ja menetelmä kerrallaan. Työhön opastusta on annettava niin monta kertaa kuin se on tarpeen. Toki työntekijältä odotetaan oma-aloitteisuutta ja oppimiskykyä, mutta oman turvallisuuden takia on syytä olla varma työntekijän osaamisesta. Perehtymistä tapahtuu työsuhteen alussa jopa muutamia viikkoja. Työtehtävät käydään läpi perusteellisemmin kuin työympäristöön tutustumisen vaiheessa. Työtehtäviin perehdytään työtä tekemällä. Kyseessä on ammatillisten taitojen opastus.

6 1. Henkilökohtainen apu ja työnantajuus 1.1. Henkilökohtaisen avustajan työnantajuus ja työnjohtajuus lähtien Vammaispalvelulaissa todetaan, että vaikeavammaisen henkilön tulisi toimia työnantajana ja työnjohtajana. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikeavammaiselta edellytetään kykyä selviytyä työnantajavelvoitteista, samoin kuin työnjohtovelvoitteista. Vaikeavammainen voi kuitenkin ulkoistaa palkanmaksutehtävät esimerkiksi tilitoimistolle ja työnantajuuden esimerkiksi edunvalvojalle. Työnjohto säilyisi avustettavalla. Tätä sanotaan päämiehisyydeksi Päätös henkilökohtaisesta avusta Henkilökohtaista apua haetaan kunnan sosiaalitoimelta. Sosiaalityöntekijä päättää hakemuksen perusteella jatkotoimenpiteistä. Palvelusuunnitelma tulee laatia ja sen tulee sisältää vähintään seuraavat asiat: - asiakkaan tilanne - asiakkaan henkilökohtaisen avun tarve (määriteltynä se, mihin tarvitaan avustajaa ja miksi) - henkilökohtaisen avun määrä - henkilökohtaisen avun järjestämistavat Palvelusuunnitelmasta tulee siis ilmetä henkilökohtaisen avun tarve (muoto, pääsisältö) ja määrä. Tämän pohjalta määritellään avustajan työaika Avustajan rekrytointi Miten saan avustajan? lähtien kunnilla on mahdollisuus järjestää henkilökohtainen apu kolmesta eri vaihtoehdosta: VpL 8d : 1. Korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. 2. Antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29a :ssä tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen. 3. Hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. Kuntasi käytännöt selviävät sosiaalityöntekijältä. Pääasiassa sinä haet avustajan itse joko TE-toimiston kautta tai henkilökohtaisen avun keskuksen kautta.

7 1.4. Haastattelu, harjoittelu ja valinta Henkilökohtaista avustajaa tarvitseva työnantaja päättää haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Työsuhteessa ei voida missään tilanteessa teettää palkatonta työtä. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta ei salli koeajan käyttöä. Työnantaja voi itse valita haluamansa henkilön avustajaksi ja sopia työsuhteesta. Päätöksen työntekijäksi ottamisesta tekee aina työnantaja tai tämän laillinen edustaja, esim. edunvalvoja. Työnjohtaja voi kuitenkin määritellä minkälaisen henkilökohtaisen avustajan hän tarvitsee. Mikäli avustettava on alaikäinen, jompikumpi vanhemmista toimii avustajan työnantajana. 2. Työsuhdeasiat henkilökohtaisen avun työssä Henkilökohtaista apua voi saada työhön, opiskeluun tai kotiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, kuten harrastuksiin, liikuntaan, sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. Henkilökohtaisen avun määrä määräytyy palvelusuunnitelman laadinnassa ja on suhteessa avun tarpeeseen. Henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa työnantajaan, joka voi olla itse avustettava tai avustettavan edunvalvoja tai muu edustaja. Henkilökohtainen avustaja työskentelee joko työnantajan tai päämiehen kanssa. Palkan maksaa työnantaja, joka saa palkkakustannuksista syntyvät korvaukset kunnalta. Henkilökohtaisen avustajan ammattitutkintoa ei ole. Täsmäkoulutusta erilaisiin työtilanteisiin voidaan pyrkiä räätälöimään. Työnantaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan työntekijänsä ammatillisista taidoista ja hänen on järjestettävä riittävä perehdytys Työsopimus Miksi työsopimus? Työsopimus voidaan laatia suullisena tai kirjallisena. Työsopimus kannattaa aina kuitenkin laatia kirjallisena. Näin varmistutaan siitä, että kumpikin osapuoli voi tarpeen vaatiessa tarkistaa, mitä työsopimus sisältää. Työsopimus päivätään ja allekirjoitetaan sekä laaditaan kahtena samansisältöisenä kappaleena, joista toinen tulee työntekijälle ja toinen jää työnantajalle. Työsopimus sisältää työntekijän ja työnantajan henkilötiedot (työsopimuksen kaikki osapuolet), työpaikan osoitteen, työnteon alkamispäivän, työajan, työtehtävät, palkan ja sen määräytymisperusteet, irtisanomisajan, sovellettavan työehtosopimuksen, lomanmääräytymisen ehdot ja erityiset työehdot, kuten vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden hyväksymisen ja avustajan työn keskeiset sisällöt ja mahdolliset rajoitteet työaikana. Työsopimuksesta on malli liitteenä (liite 6).

8 Minun avustamisessani työtehtäviä ovat: Erityistehtäviä: Erityistä huomioitavaa työssä ja työaikana: 2.2. Työsuhde Työsuhde perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen työsopimukseen. Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu tekemään korvausta vastaan työtä työnantajalle sen valvonnassa ja johdossa. Työsopimus tehdään kirjallisena. Määräaikainen työsopimus lakkaa sovitun määräajan päättyessä ilman irtisanomisaikaa, ellei muuta ole sovittu. Työntekijä toimittaa itse verokortin ja pankkiyhteystiedot palkanlaskijalle, joka voi olla työnantaja itse tai esimerkiksi tilitoimisto tai kunnan taloushallinto. Muuttuneet verotustiedot on toimitettava viivyttelemättä palkanlaskentaan Rikostaustaote Jos työntekijä työskentelee alaikäisten lasten parissa, häneltä pyydetään rikostaustaote. Näin menetellään työsuhteessa ja yli kolme kuukautta kestävissä sijaisuuksissa ja työharjoitteluissa. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/ ). Rikosrekisteriotteesta ei saa ottaa jäljennöstä, mutta sen esittämisestä voi kirjata työntekijän tietoihin esittämispäivämäärän ja otteen tunnistetiedot. Rikostaustaotteen voi tilata netistä osoitteesta:

9 2.4. Työaika Työaika määräytyy palvelusuunnitelman mukaan. Työaika perustuu työsopimukseen. Avustajakorvauksen tunnit määräytyvät myönnetyn päätöksen perusteella. Työaika henkilökohtaisella avustajalla on yleensä enintään 40 tuntia viikossa. Perheenjäseneen tai samassa taloudessa asuvaan henkilön ei sovelleta työaikalakia. Henkilökohtaiseen avustajaan voi perinteisessä tapauksessa noudattaa lakia kotitaloustyöntekijän työsuhteesta, mutta työaikalakia käytetään laajassa mittakaavassa. Tästä sovitaan työsopimuksessa. Ylityöt eivät kuulu kunnan korvauksen piiriin. Ylityötä voidaan teettää työntekijän suostumuksella työaikalain sallimissa rajoissa. Ylitöihin ei ole pakko jäädä (Työaikalaki 4 luku 18 ). Minulle myönnetty henkilökohtaisen avun määrä: Viikossa: Kuukaudessa: Työntekijäni työaika: Viikossa: Kuukaudessa: 2.5. Työnantajalle maksettavan korvauksen määrä Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat henkilökohtaisen avun järjestämisestä, eli henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta. ( VpL 9, /981). Kunta voi vammaispalvelulain 8d :n mukaan järjestää henkilökohtaista apua kolmella eri tavalla: 1. korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat lakisääteiset ja muut kohtuulliset välttämättömät kustannukset. 2. antamalla palvelusetelin, jolla henkilökohtaista apua voidaan hankkia tai 3. hankkimalla avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse tai yhteissopimuksella muiden kuntien kanssa.

10 2.6. Palkkaus Henkilökohtaisen avustajan palkkamäärä on kuntakohtainen. Minulle myönnetyn henkilökohtaisen avustajan palkka: Päivänmäärä: Summa: Kun palkkasumma muuttuu, päivitä tiedot tähän: Päivänmäärä: Summa: Päivänmäärä: Summa: Kuukausi-ilmoitus toimii palkanmaksun ja työajan seurannan pohjana. Kuukausiilmoitukset palautetaan kuun lopussa tai sovittuna aikana palkanmaksuun. Kuukausi-ilmoituksen voi esimerkiksi tulostaa Avustajaportti.fi -palvelusta, kun sinne on päivitetty ja hyväksytty toteutuneet työajat. Työtuntilistassa voi olla sekä työnantajan että avustajan allekirjoitus. Palkanmaksu ei saa myöhästyä. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä erääntymispäivänä. Työntekijälle on annettava palkkalaskelma. Palkkalaskelma toimii myös tositteena verottajaa varten. Jos työntekijän palkka erääntyy maksettavaksi sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona tai arkilauantaina, erääntymispäivänä pidetään lähinnä edellistä arkipäivää (Työsopimuslaki 2 luku 15 ). Hyviä neuvoja saa internetistä esim. osoitteesta Työsuojelupiiri valvoo työnantajan toimien lainmukaisuutta ja antaa neuvoja ja ohjeita kysyjille. Ilmaista apua palkanlaskentaan löytää verohallinnon ohjelmasta: https://www.palkka.fi/. Palkka.fi on tarkoitettu pienyrityksille ja kotitalouksille. Palvelun tarjoavat Kela, verohallinto ja vakuutusyhtiöt. Kunta voi hoitaa itse palkanlaskentaan liittyvät tehtävät tai kilpailutuksen kautta valita tilitoimiston hoitamaan ko. tehtävää, mikäli työnantaja ei itse kykene siihen. Jos palkanlaskenta hoidetaan tilitoimiston kautta, korvaa kunta tästä

11 aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Tilitoimisto toimii ns. sijaismaksajana. Työnantajuus ja työnjohto säilyvät edelleen vammaisella henkilöllä itsellään Palkan ja työnantajamaksujen määräytyminen Kuntien sosiaalilautakunnat vahvistavat vuosittain henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta ja muista korvauksista aiheutuvan korvauksen suuruuden. Peruspalkassa noudatetaan usein samaa tasoa kuin kunnan kotipalvelussa. Mahdolliset palkankorotukset on huomioitava erikseen viranhaltijapäätöksissä. Asiakas saa maksaa avustajalleen kunnan korvausta suurempaa palkkaa. Kunta ei ole kuitenkaan sitoutunut maksamaan avustajapäätöksessä sovitun korvauksen ylimenevää palkkaa ja siihen liittyviä lakisääteisiä maksuja. Avustajille, jotka tekevät työtä 40h viikossa, voidaan maksaa kuukausipalkka. Epäsäännöllisesti alle 40h viikossa työtä tekevien avustajien palkka perustuu tuntipalkkaan. Säännöllistä alle 40h viikossa työaikaa tekevällä voi olla myös kuukausipalkka Palkan maksaminen ja korvauksen hakeminen Palkat ja lisät korvataan sovitusti ennakkoon tai jälkikäteen kuukausittain kuntaan toimitetun työtuntilistan ja palkanmaksu- yms. tositteiden ja laskujen perusteella. Työtuntilistassa tulee olla sekä työnantajan että avustajan allekirjoitukset. (Liite x. Palkkalaskelma-malli) 2.9. Työntekijälle annettava palkkalaskelma Kotitaloustyönantaja antaa maksamistaan palkoista aina työntekijälle palkkalaskelman eli tositteen. Tosite on vapaamuotoinen. Siinä tulee kuitenkin olla ainakin seuraavat tiedot: - työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero - työntekijän nimi, henkilötunnus ja osoite - palkan määrä - ennakonpidätyksen määrä - palkanmaksun ajankohta - työntekijältä perityn työntekijän eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun määrä - päivärahamaksun määrä (liitteinä tuntipalkkaisen palkkalaskelma ja kuukausipalkkaisen palkkalaskelma) Muut lakisääteiset työnantajamaksut Sosiaaliturvamaksu, eli sairausvakuutus ja kansaneläkevakuutusmaksu ovat kaikille pakollisia.

12 Työnantajan on otettava valitsemastaan vakuutuslaitoksesta työntekijälleen lakisääteinen työeläkevakuutus valitsemastaan eläkevakuutusyhtiöstä. Lisäksi työnantajan tulee maksaa lakisääteiset seuraavat maksut: - tapaturmavakuutusmaksu (tapaturvavakuutusyhtiöstä) - työttömyysvakuutusmaksu Voit laittaa tämän oppaan liitteeksi vakuutuskirjat, liite numero 4. Tähän voit tiivistää päätiedot vakuutuksista: Vakuutusten tiedot: Tapaturmavakuutus: yhtiön nimi ja yhteystiedot: sopimusnumero muuta: Eläkevakuutus: yhtiön nimi ja yhteystiedot sopimusnumero muuta: 2.11 Lomautus ja työsuhteen päättyminen Henkilökohtaisen avustajan työnantajan olosuhteissa voi tapahtua muutoksia, jotka voivat olla perusteluna työsuhteen irtisanomiselle. Työnantaja voi muuttaa paikkakuntaa, siirtyä laitoshoitoon tai kuntoutua niin, ettei hän tarvitse enää palvelua. Työntekijä voi tulla myös irtisanotuksia esim. laiminlyötyään tehtävänsä. Irtisanomisaika koskee molempia osapuolia. Jos henkilökohtainen avustaja on myönnetty opiskelua varten, ei koulujen lomaajoilta makseta korvausta. Työnantajan tulee tällöin lomauttaa työntekijänsä ennakkoilmoittamisaikaa noudattaen. Määräaikaista työntekijää ei kuitenkaan saa lomauttaa. Jos työsopimus on tehty toistaiseksi voimassa olevaksi, työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi. Pääsääntöisesti avustajan lomauttamisen edellytykset täyttyvät, jos työnantaja joutuu laitoshoitoon tai lähtee laitoskuntoutukseen. Jos työn keskeytys on työnantajan tiedossa etukäteen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi työntekijälleen ja tehtävä kirjallinen lomautusilmoitus vähintään 14 päivää ennen. Mikäli avustettava joutuu äkillisesti sairaala- tai laitoshoitoon tai kuolee ja avustajan työ on tämän vuoksi estynyt, suoritetaan avustajalle korvausta enintään 14 vuorokaudelta yhtäjaksoisesti tiedoksisaantipäivästä lähtien.

13 2.12. Työtodistus 3. Työsopimuslaki /55 Kertoo työtodistuksen antamisesta seuraavaa: 4. LUKU 6 Yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä ja LUKU 7 Työtodistus: 5. Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksessa ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle todistus, jos sitä pyydetään 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä 8. on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työtodistus työsuhteen 11. kestosta ja työtehtävien laadusta on annettava vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle 12. kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin työnantajan on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus. Laissa on erikseen todettu, ettei työtodistuksesta saa ilmetä mitään muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi keskeytyksiä työnteossa (hoitovapaa, koulutusvapaa tms.) ei työtodistukseen saa merkitä. Niistä annetaan työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä erillinen todistus, joka siis ei ole työtodistus eikä sen osa. Työnantajan kannattaa laatia tiedostoonsa vapaista erillinen yhteenveto mahdollisten myöhempien pyyntöjen varalta. 13. Työtehtävien laatu on merkittävä tarkasti: työnantaja voidaan velvoittaa antamaan oikaistu työtodistus, jos työtehtävien yksilöinti on riittämätön. Lähde: Työsopimuslaki Ilmoitusvelvollisuus Työnantajan on annettava vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana maksamistaan palkoista. Ilmoitus suositellaan annettavaksi heti työsuhteen päätyttyä, viimeistään kuitenkin palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoitus lähetetään osoitteeseen: Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu, PL VERO Vuosilomat, virkavapaudet, työlomat ja perhevapaat Avustajan vuosilomaoikeus määräytyy vuosilomalain mukaisesti (162/ ) Lomanmääräytymisvuodella tarkoitetaan ajanjaksoa Vuosilomalaki koskee myös perheenjäsentä / samassa taloudessa asuvaa avustajaa. Avustajan vuosiloman ajalta kunta korvaa tarpeen vaatiessa sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

14 Niillä avustajilla, jotka työskentelevät työsopimuksensa mukaan alle 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa, on oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen. Vapaata ansaitaan kaksi arkipäivää työssäolokuukaudelta. Vuoden jatkuneessa työsuhteessa työntekijällä on oikeus neljän viikon pituiseen vapaaseen, jonka ajalta hänelle maksetaan lomakorvaus. Lomakorvaus on 9 %, tai jos työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5% hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta palkasta lukuun ottamatta ylityöstä maksettavaa korotusta (Lähde: Kuukausipalkkainen työntekijä ansaitsee palkallista vuosilomaa jokaiselta lomanmääräytymisvuoteen kuuluvalta kuukaudelta kaksi (2) arkipäivää, jos työsuhde on jatkunut alle vuoden lomanmääräytymisvuoden loppuun menneessä. Jos työsuhde on jatkunut vähintään yhden vuoden, avustajalla on oikeus saada 2½ arkipäivää täydeltä kalenterikuukaudelta. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut vähintään 14 päivää tai 35 työtuntia. Myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Lisätietoja: Sairausloma Avustajalla on oikeus sairaus- ja perhevapaisiin työsopimuslaissa säädettyjen ehtojen nojalla. työsopimuslain 2 luku 11, Sairausajanpalkka ja 4 luku Perhevapaat. Työntekijällä on oikeus sairauslomaan, jos hän on sairauden, vamman tai tapaturman vuoksi työkyvytön. Työkyvyttömyys todistetaan yleensä lääkärintodistuksella. Sairastumisesta on ilmoitettava työnantajalle viivyttelemättä. Avustaja on oikeutettu palkkaan enintään sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Sairausajan palkkaa määrittelee Työsopimuslain 55/ luku 11. Tämän jälkeen avustaja on oikeutettu sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan, jonka hän itse Kelasta hakee. Työnantajalle tulee toimittaa avustajan lääkärintodistus sairauslomasta. Sosiaalitoimelle ilmoitettaessa sairauslomasta esim. diagnoosia ei tarvitse ilmetä. Avustajan sairausloman ajalta kunta korvaa tarpeen vaatiessa sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kulut. Työntekijällä on oikeus saada palkallista vapaata kolme peräkkäistä kalenteripäivää, jos hänen alle 10-vuotias lapsensa sairastuu äkillisesti ja muuta

15 hoitoa ei saada järjestettyä. Jos sairaus jatkuu yli kolme päivää, voidaan hakemuksesta myöntää harkinnanvaraista vapaata tai vuosilomaa. Lapsen sairastumisesta on toimitettava luotettava todistus, esimerkiksi terveydenhoitajan antama todistus Työterveyshuolto Kaikki työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin, sillä työnantaja on velvollinen järjestämän sen kustannuksellaan kaikille työsopimussuhteessa oleville henkilökohtaisille avustajille (Työterveyshuoltolaki). Työnantajan tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työntekijöille. Työterveyshuollon järjestämisestä työnantaja ja työterveyshuollon palvelujen tuottaja tekee kirjalliset sopimuksen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Sairaanhoito ei kuulu lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää: - työpaikkaselvitykset - neuvonta- ja ohjauspalvelut - ensiapuvalmiuden suunnittelut - terveystarkastukset - työkykyä ylläpitävät toimet - vajaakuntoisen seurannan Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon palvelut seuraavasti: hankkimalla tarvitsemansa palvelut kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitetulta terveyskeskukselta järjestämällä tarvitsemansa työterveyspalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa hankkimalla tarvitsemansa palvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä (Työterveyshuoltolaki 7 ). Työterveyshuolto voidaan järjestää sovittaessa myös kunnan omassa työterveyshuollossa. Työterveyshuollon järjestämisestä haetaan korvausta Kelasta. Kunta korvaa työnantajalle jäävän kustannuksen osuuden. Työnantajan tulee käyttää riittävästi työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita työterveyshuollon suunnittelua, toteuttamista sekä kehittämistä ja seurantaa koskevissa asioissa (Työterveyshuoltolaki 1383/ ).

16 3. Henkilökohtainen apu 3.1. Työ avustajana Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa avustettavansa mahdollisimman normaalin ja tasavertaisen elämän suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän on tarvittaessa kädet, jalat, silmät ja korvat. Henkilökohtainen avustaja on henkilökohtainen apu, jonka avulla toteutuu mahdollisimman normaali arki. Henkilökohtainen apu on työtä, johon ei ole täysin valmista muottia, eikä täsmällistä yleispätevää toimintaohjetta, sillä jokainen henkilökohtaisen avun tarve on yksilöllinen. Työnantaja määrittelee henkilökohtaisen avun sisällön ja kulloisenkin toimintaohjeen Vastuut ja velvollisuudet Henkilökohtainen avustaja vastaa omasta itsestään ja vastaa siitä, että työ tulee tehtyä ohjeiden ja tavoitteen mukaisesti. Jos työohje on sellainen, ettei sitä voi noudattaa, tulee siitä keskustella työnantajan kanssa ja antaa ratkaisuehdotus. Henkilökohtainen avustaja on vaitiolovelvollinen ja hänen täytyy pystyä pitämään omana tietonaan työssään kuulemia ja näkemiään sekä tekemiään asioita. Erikseen työnantajan kanssa voi sopia, mitä asioita henkilökohtainen avustaja voi kertoa esimerkiksi vertaisryhmässä tai työnohjauksessa. Ystäville tai esim. omalle perheelle ei voi työasioista kertoa. Henkilökohtaisen avun eettiset ohjeet on laadittu HAVU hankkeessa ja ne ovat tämän oppaan liitteenä, liite 8.

17 4. Turvallisuusasiat 4.1. Palo- ja pelastussuunnitelma Jokaisessa työpaikassa tulee olla ajantasainen palo- ja pelastussuunnitelma. Sen tulee olla työntekijöiden nähtävänä. Työpaikalla tulee olla jokaisessa kerroksessa palovaroitin alkavaa 60m2 kohti. Lisäksi suositellaan hankittavaksi seuraavat paloturvallisuutta edistävät välineet: - Sammutuspeitto - Jauhesammutin (6kg) Poistumisteiden tulee olla esteettömät ja tarvittaessa ne tulee erikseen merkitä selvästi näkyvällä tavalla. Sähkölaitteiden ja sähkökytkentöjen tulee olla säännösten mukaisia. Sähkölaitteiden taustat tulee imuroida säännöllisesti. Pistorasioiden maadoitusten tulee olla säännösten mukaisia. Rikkonaista sähkölaitetta ei saa olla käytössä. Liitä kohtaan 1 ajantasainen palo- ja pelastussuunnitelma. Päivitä muutokset Lääkekaappi Lääkekaapin tulee olla sellaisessa paikassa, josta avustaja voi tarpeen mukaan ottaa tarvittavat lääkkeet tai ensiapuvälineet. Lääkekaapin tulee sisältää vähintään seuraavia asioita: - Lääkärin määräämät lääkkeet - Lääkkeitä tilapäiseen särkyyn ja kuumeeseen - Ripulilääkettä - Lääkehiiltä - Joditabletteja (kaksi jokaista henkilöä kohden). Saa ottaa vain viranomaisten kehotuksesta. - Kyypakkaus - Voidetta auringonpolttamalle iholle ja hyönteisten puremiin - Rasvasiteitä - Pikasiteitä - Erikokoisia steriilejä sideharsotaitoksia - Kiinnelaastaria - Ideaalisidettä - Joustosiderulla - Haavateippiä - Haavanpuhdistusainetta - Vanua

18 - Sakset ja pinsetit sekä punkkipihdit - Kuumemittari - Keinojääpussi - Hakaneuloja - Pari kolmioliinaa Hätänumero 112 Myrkytystietokeskus Tässä oppaassa on tarttuvien tautien torjunnasta oma liitteensä. Liite 3. Tarttuvien tautien torjunta. Tiedostamalla mahdolliset riskitekijät voit ennaltaehkäistä sairastumisia niin omalta kuin työntekijän kohdalta.

19 5. Yhteistyötahot Tähän voit listata ne yhteistyötahot yhteystietoineen, joiden kanssa olet tekemisissä ja joiden kanssa avustajan tulee olla tekemisissä sinun kanssasi tai sinun puolestasi.

20 6. Työhyvinvointi Työhyvinvointi muodostuu siitä, että työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Myönteinen työilmapiiri parantaa työhyvinvointia ja auttaa työssä jaksamisessa. Myönteisen työilmapiirin tunnusmerkkejä ovat: varmuus tulevaisuudesta yhteiset tavoitteet työtehtävien ja vastuualueiden selvyys kunnossa olevat pelisäännöt ja toimintatavat työntekijän aktiivisuutta ja kasvua korostava yhteisö käyttöön otetut työntekijän kyvyt, taidot ja luovuus sujuva yhteistyö aikaa sosiaaliselle kanssakäymiselle usko ongelmien ratkaisumahdollisuuksiin Ristiriitojen käsitteleminen: Jos työyhteisössä esiintyy ristiriitoja, ei ongelmiin puuttumista pidä pitkittää. Kaikkia selkkauksen osapuolia on kuultava ennen kuin arvioidaan selkkauksen syitä. Arvostelun kohde ei ehkä edes tiedä tehneensä virhettä tai että on hoitanut jonkin asian huonommin kuin on luullut. Henkilökohtaisen avun keskuksesta saa neuvoja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Havu-keskuksen tarjoamat palvelut työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ovat vertaistukiryhmien kokoaminen ja vetäminen, täsmäkoulutus mahdollisuuksien mukaan ja työnohjaus. Havu keskus auttaa kaikissa työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä Työnohjaus henkilökohtaisille avustajille: Työnohjaus on HAVU hankkeessa suunniteltu jäsentyvän 5-10 kerran mittaiseksi tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Ryhmä määrittelee tavoitteensa itse. Tavoitteen määrittelyssä on huomioitava se, että ryhmän jäsenten on ensin tunnettava toisensa ja ryhmässä on oltava luottamuksellinen ja arvostava ilmapiiri. Tavoitteena voi olla esimerkiksi: - ammatillisen itsetuntemuksen koheneminen. Viestintä ja tilanneherkkyys sisältyvät tähän tavoitteeseen, samoin kuin työelämän pelisäännöt. - työssä tapahtuvien tilanteiden purkaminen esim. ennnalta koottuna casetapaustehtävänä ja siitä yhteinen oppiminen vastaisuuden varalle (toisten

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12. Liite nro 1 Peruspalvelultk 16.9.2015 LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.2008/981 8 c ) 1. YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Aninkaistenkatu 1 D, 6. kerros Henkilökohtaisen avun

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle TURKU Hyvinvointitoimiala Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 : etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Linnankatu 23, 5. kerros Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 Omaisen oikeus toimia avustajana / työntekijänä Perusasetelma on, että vammaisen henkilön (työnantajan)

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjaus ja neuvonta alkaen 1.6.2012 Palveluohjaaja Jaana Pekkola, (15.10.2015 alkaen sij. Mari Mäkelä),

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA SISÄLLYS Mitä on henkilökohtainen apu? 1 Kuka voi saada henkilökohtaista apua? 2 Mihin henkilökohtaista apua on mahdollista saada? 3 Miten

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi

Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi SUOSITUS 2012 Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi I YLEINEN OSA 1 Sopimuksen soveltamisala Tämän suosituksen piiriin kuuluvat työsuhteisina työskentelevät työntekijät tapahtumatoiminnassa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta,

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, Työsopimus ja työsuhteen päättäminen Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, 23.11.2017 Ennen työsopimusta Työntekijän hakeminen/haastattelu Kuka tekee työsopimuksen/on sopimuksen osapuoli Tarkistettava HA-päätöksen

Lisätiedot

Ajankohtaista työlainsäädännöstä. Tampereen työmarkkinaseminaari

Ajankohtaista työlainsäädännöstä. Tampereen työmarkkinaseminaari Ajankohtaista työlainsäädännöstä Tampereen työmarkkinaseminaari 18.5.2017 Ajankohtaiset sääntelyhankkeet Vireillä olevat hankkeet: Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä Nollatuntisopimusten pelisääntöjä

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Peltolantie 3, 20720 Turku Henkilökohtaisen avun toimintaohje

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna Työnantajan velvollisuudet Suomessa Tarkastaja Kristiina Linna kristiina.linna@avi.fi Työnteko-oikeus Työnantajan on varmistettava virallisesta matkustusasiakirjasta (passi tai ID-kortti ja mahdollinen

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot