Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaisen avun perehdytysopas"

Transkriptio

1 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä ja henkilökohtaisen tiedon osiot, jonka kukin avustajaa tarvitseva täyttää itse avustajan työtä helpottamaan. Maarit Vinni Mirva Vesimäki Pauliina Puurtinen

2 Johdanto Uuden työn alkaessa työntekijä tarvitsee opastusta ja neuvoja työnsä aloittamisen mahdollistumiseksi. Perehdytys on tärkeä joka työssä. Uusi työ tuo mukanaan paljon kysymyksiä ja työnantajalla on vastuu kysymyksiin vastaamisesta. Yksi merkittävä työväline kysymysten läpikäymiselle on perehdytysopas. Se on työkalu, joka tukee työhön tutustumista ja työmenetelmien oppimista. Perehdytysoppaassa on keskeiset tiedot, käytännöt, yhteystiedot, lomakkeet ja muut asiat, joita työntekijä työssään tulee tarvitsemaan. Perehdytys on uudelle työntekijälle olennainen keino tutustua työpaikkaan ja työpaikalla tehtävään työhön sekä työpaikan pelisääntöihin. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdytysprosessilla luodaan uudelle työntekijälle kokemus, että hän on tervetullut työhönsä. Samalla tuetaan hänen motivoitumistaan ja sitoutumistaan uuteen työhön ja työpaikkaan. Perehdytyksen kautta työntekijä oppii nopeammin työtehtävät ja työpaikan toimintatavat sekä tutustuu työympäristöönsä. Perehdytyksen aikana työntekijälle näytetään työtehtävät ja niissä tarvittavat koneet ja laitteet sekä niiden käyttö vaihe vaiheelta edeten, yksityiskohtaisesti. Perehdytysoppaaseen on koottu tieto työpaikasta, työn luonteesta, työn erityispiirteistä ja työympäristöstä. Tämä opas on oltava työntekijän nähtävillä työpaikalla, jotta hän voi vaivatta siitä itsenäisesti tarkistaa asioita ja tietoja. Perehdytysoppaan on syytä olla ajan tasalla virheiden ehkäisemiseksi. HAVU hanke on koostanut tämän henkilökohtaisen avun perehdytysoppaan ahkeraan käyttöön. Oppaan työstämisessä on kuultu tiiviisti asiantuntijoita, eli henkilökohtaisen avun työnantajia, työnjohtajia ja edunvalvojia sekä henkilökohtaisia avustajia Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Kiitos palautteesta ja keskusteluista, joita oppaan tekemisen aikana on aiheesta käyty.

3 Työhön perehdyttämisen merkitys ja keinot Kun uusi työntekijä saapuu työpaikalleen, hänelle kaikki on uutta. Vaikka työpaikkahaastattelussa on käyty läpi pääpiirteittäin tai jopa yksityiskohtaisesti työn sisältö ja työpaikan käytännöt, ne eivät jää niin hyvin mieleen, että sen perusteella voisi aloittaa työn tekemisen sujuvasti. Työnantaja on vastuussa siitä, että työhön opastetaan ja kerrotaan kaikki oleelliset asiat, jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja joita työpäivän aikana voi tulla eteen. Työturvallisuuslaissa on säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijä perehdytetään työhönsä, työpaikan olosuhteisiin, työmenetelmiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin (738/2002). Lisäksi pelastuslaki (468/2003) edellyttää pelastussuunnitelman olemassaolon työpaikalla. Pelastussuunnitelma on oltava työntekijän nähtävillä ja on hyvä esitellä työntekijälle heti työsuhteen alussa. Nämä voivat olla kootusti perehdytysoppaassa liitteenä. Ajan tasaisuus on tarkistettava aina olosuhteiden ja lakien tai velvollisuuksien muuttuessa. Perehdytysoppaaseen kannattaa koota kaikki asiat, jotka ovat työmenetelmiä ja työkäytäntöjä. Kaikkea ei muista kertoa ulkomuistista. Ja kun asiat ovat kansiossa, työntekijä voi niihin itsenäisesti palata myöhemmin. Uutta asiaa tulee työsuhteen alussa niin paljon, ettei kaikkea voi muistaa. Työnantajan ja työnjohtajan on syytä varmistaa, että asiat ovat tulleet ymmärretyiksi. Asioita käydään niin monta kertaa läpi, että ne ovat selvillä. Työntekijän vastuulla on ottaa työn tekemiseen vaikuttavista asioista selvää siinä määrin, kun ne jäävät hänelle kertomatta tai jos niitä ei ole perehdytysoppaassa. Työntekijän on myös kerrattava asioita oppaasta, jos jotkut asiat unohtuvat. Perehdytysoppaan käyttö on oltava aina mahdollista ja kansion tulee olla ajan tasalla. Perehdytyskansion laatiminen on työlästä ja aikaa vievää, mutta kun sen on kerran tehnyt, sitä on helppo pitää ajan tasalla ja täydentää aina tilanteen muuttuessa.

4 Kuva 1. Työhön perehdytys. Kuva havainnollistaa sen, mitä työhön perehtymisessä on mukana. 1. Työntekijän vastaanottaminen: Kun työntekijä saapuu työpaikalleen, on hänet hyvä ottaa niin rauhallisessa tilanteessa vastaan kuin mahdollista. Joskus sijainen tulee tilanteeseen, jossa hänen on heti käytävä työhön kiinni, mutta heti kun mahdollista, on tilanne rauhoitettava. 2. Työympäristöön tutustuminen: Kun työntekijä on toivotettu tervetulleeksi, hänen kanssaan on syytä käydä työpaikka läpi. Esittelykierroksen aikana voidaan tavata kaikki työpaikalla olevat muut henkilöt. Mutta esimerkiksi lapsiperheessä voivat lapset olla koulussa tai puoliso työssä, joten esittely tapahtuu aina kunkin henkilön läsnä ollessa tai kotiin tultua. Työympäristössä voi tapahtua muutoksia ja ne täytyy hyvissä ajoin kertoa, jos ne ovat ennakolta tiedossa.

5 Käydään läpi työtehtävät. Työntekijälle esitellään tehtävä kerrallaan ja se, miten kukin tehtävä on tarkoitus toteuttaa. Tämä on työhön valmistautumista. Keskustelemalla asiat selkiintyvät parhaiten, samoin siten, että havainnollistetaan työtilanteet mahdollisimman tarkasti. Kaikki apuvälineet on syytä näyttää ja kertoa miten niitä käytetään. Jos on syytä varautua erityistilanteeseen, sekin on kerrottava ja se, miten siitä selvitään. 3. Työsuhteen perus- ja erityisasiat: Tämä tarkoittaa sitä, että käydään työsuhteen merkitys läpi. Mitä tarkoittaa tässä työsuhteessa oleminen sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Poissaoloilmoitukset, työterveyshuolto, vaitiolovelvollisuus, työajan noudattaminen, työpäivän aikana sallittujen omien yhteydenpitovälineiden käyttö (voiko työntekijä käyttää omaa kännykkää työaikana, voiko lukea sähköpostejaan ym.). On hyvä muistuttaa yleisestä työehtojen noudattamisesta. Jos työsuhteessa on jotain erityisiä kohtia, ne käydään tarkasti läpi. Työntekijällä voi olla kysymyksiä ja niihin on hyvä vastata ja jos suinkin mahdollista, perehdytysoppaassa on hyvä olla asiaan liittyvät paperit liitteenä ja siten työntekijän nähtävillä. Jos työn tekemiseen on mahdollista saada koulutusta, työnantaja ja päämies kertovat työntekijälle mahdollisuuksista. Esimerkiksi HAVU-keskuksesta saa täydennys- ja täsmäkoulutusta. Näihin osallistumisesta on hyvä sopia ja siitä, mitä asioita voi näissä käydä läpi. Koulutusta voi järjestää myös potilasjärjestöt. Kaikesta on hyvä kertoa ja siitä, miten työntekijä voi näihin osallistua. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen vastuulla. Työhyvinvointiin Havukeskus antaa ohjeita ja palveluita, kuten työnohjausta ja vertaistukiryhmiä, joita kannattaa käyttää. Näin varmistetaan työntekijän jaksamisen, ammatillisen kasvun, työmotivaation ja työhyvinvoinnin säilyminen. Työn tekemisessä voi esiintyä myös joitain asioita, joista on hyvä olla taustatietoja. Ne on oltava työntekijän saatavilla ja niistä on hyvä kertoa etukäteenkin. 4. Työtehtäviin perehtyminen: Työhön opastus asia ja menetelmä kerrallaan. Työhön opastusta on annettava niin monta kertaa kuin se on tarpeen. Toki työntekijältä odotetaan oma-aloitteisuutta ja oppimiskykyä, mutta oman turvallisuuden takia on syytä olla varma työntekijän osaamisesta. Perehtymistä tapahtuu työsuhteen alussa jopa muutamia viikkoja. Työtehtävät käydään läpi perusteellisemmin kuin työympäristöön tutustumisen vaiheessa. Työtehtäviin perehdytään työtä tekemällä. Kyseessä on ammatillisten taitojen opastus.

6 1. Henkilökohtainen apu ja työnantajuus 1.1. Henkilökohtaisen avustajan työnantajuus ja työnjohtajuus lähtien Vammaispalvelulaissa todetaan, että vaikeavammaisen henkilön tulisi toimia työnantajana ja työnjohtajana. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikeavammaiselta edellytetään kykyä selviytyä työnantajavelvoitteista, samoin kuin työnjohtovelvoitteista. Vaikeavammainen voi kuitenkin ulkoistaa palkanmaksutehtävät esimerkiksi tilitoimistolle ja työnantajuuden esimerkiksi edunvalvojalle. Työnjohto säilyisi avustettavalla. Tätä sanotaan päämiehisyydeksi Päätös henkilökohtaisesta avusta Henkilökohtaista apua haetaan kunnan sosiaalitoimelta. Sosiaalityöntekijä päättää hakemuksen perusteella jatkotoimenpiteistä. Palvelusuunnitelma tulee laatia ja sen tulee sisältää vähintään seuraavat asiat: - asiakkaan tilanne - asiakkaan henkilökohtaisen avun tarve (määriteltynä se, mihin tarvitaan avustajaa ja miksi) - henkilökohtaisen avun määrä - henkilökohtaisen avun järjestämistavat Palvelusuunnitelmasta tulee siis ilmetä henkilökohtaisen avun tarve (muoto, pääsisältö) ja määrä. Tämän pohjalta määritellään avustajan työaika Avustajan rekrytointi Miten saan avustajan? lähtien kunnilla on mahdollisuus järjestää henkilökohtainen apu kolmesta eri vaihtoehdosta: VpL 8d : 1. Korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. 2. Antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29a :ssä tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen. 3. Hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. Kuntasi käytännöt selviävät sosiaalityöntekijältä. Pääasiassa sinä haet avustajan itse joko TE-toimiston kautta tai henkilökohtaisen avun keskuksen kautta.

7 1.4. Haastattelu, harjoittelu ja valinta Henkilökohtaista avustajaa tarvitseva työnantaja päättää haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Työsuhteessa ei voida missään tilanteessa teettää palkatonta työtä. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta ei salli koeajan käyttöä. Työnantaja voi itse valita haluamansa henkilön avustajaksi ja sopia työsuhteesta. Päätöksen työntekijäksi ottamisesta tekee aina työnantaja tai tämän laillinen edustaja, esim. edunvalvoja. Työnjohtaja voi kuitenkin määritellä minkälaisen henkilökohtaisen avustajan hän tarvitsee. Mikäli avustettava on alaikäinen, jompikumpi vanhemmista toimii avustajan työnantajana. 2. Työsuhdeasiat henkilökohtaisen avun työssä Henkilökohtaista apua voi saada työhön, opiskeluun tai kotiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, kuten harrastuksiin, liikuntaan, sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. Henkilökohtaisen avun määrä määräytyy palvelusuunnitelman laadinnassa ja on suhteessa avun tarpeeseen. Henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa työnantajaan, joka voi olla itse avustettava tai avustettavan edunvalvoja tai muu edustaja. Henkilökohtainen avustaja työskentelee joko työnantajan tai päämiehen kanssa. Palkan maksaa työnantaja, joka saa palkkakustannuksista syntyvät korvaukset kunnalta. Henkilökohtaisen avustajan ammattitutkintoa ei ole. Täsmäkoulutusta erilaisiin työtilanteisiin voidaan pyrkiä räätälöimään. Työnantaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan työntekijänsä ammatillisista taidoista ja hänen on järjestettävä riittävä perehdytys Työsopimus Miksi työsopimus? Työsopimus voidaan laatia suullisena tai kirjallisena. Työsopimus kannattaa aina kuitenkin laatia kirjallisena. Näin varmistutaan siitä, että kumpikin osapuoli voi tarpeen vaatiessa tarkistaa, mitä työsopimus sisältää. Työsopimus päivätään ja allekirjoitetaan sekä laaditaan kahtena samansisältöisenä kappaleena, joista toinen tulee työntekijälle ja toinen jää työnantajalle. Työsopimus sisältää työntekijän ja työnantajan henkilötiedot (työsopimuksen kaikki osapuolet), työpaikan osoitteen, työnteon alkamispäivän, työajan, työtehtävät, palkan ja sen määräytymisperusteet, irtisanomisajan, sovellettavan työehtosopimuksen, lomanmääräytymisen ehdot ja erityiset työehdot, kuten vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden hyväksymisen ja avustajan työn keskeiset sisällöt ja mahdolliset rajoitteet työaikana. Työsopimuksesta on malli liitteenä (liite 6).

8 Minun avustamisessani työtehtäviä ovat: Erityistehtäviä: Erityistä huomioitavaa työssä ja työaikana: 2.2. Työsuhde Työsuhde perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen työsopimukseen. Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu tekemään korvausta vastaan työtä työnantajalle sen valvonnassa ja johdossa. Työsopimus tehdään kirjallisena. Määräaikainen työsopimus lakkaa sovitun määräajan päättyessä ilman irtisanomisaikaa, ellei muuta ole sovittu. Työntekijä toimittaa itse verokortin ja pankkiyhteystiedot palkanlaskijalle, joka voi olla työnantaja itse tai esimerkiksi tilitoimisto tai kunnan taloushallinto. Muuttuneet verotustiedot on toimitettava viivyttelemättä palkanlaskentaan Rikostaustaote Jos työntekijä työskentelee alaikäisten lasten parissa, häneltä pyydetään rikostaustaote. Näin menetellään työsuhteessa ja yli kolme kuukautta kestävissä sijaisuuksissa ja työharjoitteluissa. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/ ). Rikosrekisteriotteesta ei saa ottaa jäljennöstä, mutta sen esittämisestä voi kirjata työntekijän tietoihin esittämispäivämäärän ja otteen tunnistetiedot. Rikostaustaotteen voi tilata netistä osoitteesta:

9 2.4. Työaika Työaika määräytyy palvelusuunnitelman mukaan. Työaika perustuu työsopimukseen. Avustajakorvauksen tunnit määräytyvät myönnetyn päätöksen perusteella. Työaika henkilökohtaisella avustajalla on yleensä enintään 40 tuntia viikossa. Perheenjäseneen tai samassa taloudessa asuvaan henkilön ei sovelleta työaikalakia. Henkilökohtaiseen avustajaan voi perinteisessä tapauksessa noudattaa lakia kotitaloustyöntekijän työsuhteesta, mutta työaikalakia käytetään laajassa mittakaavassa. Tästä sovitaan työsopimuksessa. Ylityöt eivät kuulu kunnan korvauksen piiriin. Ylityötä voidaan teettää työntekijän suostumuksella työaikalain sallimissa rajoissa. Ylitöihin ei ole pakko jäädä (Työaikalaki 4 luku 18 ). Minulle myönnetty henkilökohtaisen avun määrä: Viikossa: Kuukaudessa: Työntekijäni työaika: Viikossa: Kuukaudessa: 2.5. Työnantajalle maksettavan korvauksen määrä Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat henkilökohtaisen avun järjestämisestä, eli henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta. ( VpL 9, /981). Kunta voi vammaispalvelulain 8d :n mukaan järjestää henkilökohtaista apua kolmella eri tavalla: 1. korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat lakisääteiset ja muut kohtuulliset välttämättömät kustannukset. 2. antamalla palvelusetelin, jolla henkilökohtaista apua voidaan hankkia tai 3. hankkimalla avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse tai yhteissopimuksella muiden kuntien kanssa.

10 2.6. Palkkaus Henkilökohtaisen avustajan palkkamäärä on kuntakohtainen. Minulle myönnetyn henkilökohtaisen avustajan palkka: Päivänmäärä: Summa: Kun palkkasumma muuttuu, päivitä tiedot tähän: Päivänmäärä: Summa: Päivänmäärä: Summa: Kuukausi-ilmoitus toimii palkanmaksun ja työajan seurannan pohjana. Kuukausiilmoitukset palautetaan kuun lopussa tai sovittuna aikana palkanmaksuun. Kuukausi-ilmoituksen voi esimerkiksi tulostaa Avustajaportti.fi -palvelusta, kun sinne on päivitetty ja hyväksytty toteutuneet työajat. Työtuntilistassa voi olla sekä työnantajan että avustajan allekirjoitus. Palkanmaksu ei saa myöhästyä. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä erääntymispäivänä. Työntekijälle on annettava palkkalaskelma. Palkkalaskelma toimii myös tositteena verottajaa varten. Jos työntekijän palkka erääntyy maksettavaksi sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona tai arkilauantaina, erääntymispäivänä pidetään lähinnä edellistä arkipäivää (Työsopimuslaki 2 luku 15 ). Hyviä neuvoja saa internetistä esim. osoitteesta Työsuojelupiiri valvoo työnantajan toimien lainmukaisuutta ja antaa neuvoja ja ohjeita kysyjille. Ilmaista apua palkanlaskentaan löytää verohallinnon ohjelmasta: https://www.palkka.fi/. Palkka.fi on tarkoitettu pienyrityksille ja kotitalouksille. Palvelun tarjoavat Kela, verohallinto ja vakuutusyhtiöt. Kunta voi hoitaa itse palkanlaskentaan liittyvät tehtävät tai kilpailutuksen kautta valita tilitoimiston hoitamaan ko. tehtävää, mikäli työnantaja ei itse kykene siihen. Jos palkanlaskenta hoidetaan tilitoimiston kautta, korvaa kunta tästä

11 aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Tilitoimisto toimii ns. sijaismaksajana. Työnantajuus ja työnjohto säilyvät edelleen vammaisella henkilöllä itsellään Palkan ja työnantajamaksujen määräytyminen Kuntien sosiaalilautakunnat vahvistavat vuosittain henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta ja muista korvauksista aiheutuvan korvauksen suuruuden. Peruspalkassa noudatetaan usein samaa tasoa kuin kunnan kotipalvelussa. Mahdolliset palkankorotukset on huomioitava erikseen viranhaltijapäätöksissä. Asiakas saa maksaa avustajalleen kunnan korvausta suurempaa palkkaa. Kunta ei ole kuitenkaan sitoutunut maksamaan avustajapäätöksessä sovitun korvauksen ylimenevää palkkaa ja siihen liittyviä lakisääteisiä maksuja. Avustajille, jotka tekevät työtä 40h viikossa, voidaan maksaa kuukausipalkka. Epäsäännöllisesti alle 40h viikossa työtä tekevien avustajien palkka perustuu tuntipalkkaan. Säännöllistä alle 40h viikossa työaikaa tekevällä voi olla myös kuukausipalkka Palkan maksaminen ja korvauksen hakeminen Palkat ja lisät korvataan sovitusti ennakkoon tai jälkikäteen kuukausittain kuntaan toimitetun työtuntilistan ja palkanmaksu- yms. tositteiden ja laskujen perusteella. Työtuntilistassa tulee olla sekä työnantajan että avustajan allekirjoitukset. (Liite x. Palkkalaskelma-malli) 2.9. Työntekijälle annettava palkkalaskelma Kotitaloustyönantaja antaa maksamistaan palkoista aina työntekijälle palkkalaskelman eli tositteen. Tosite on vapaamuotoinen. Siinä tulee kuitenkin olla ainakin seuraavat tiedot: - työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero - työntekijän nimi, henkilötunnus ja osoite - palkan määrä - ennakonpidätyksen määrä - palkanmaksun ajankohta - työntekijältä perityn työntekijän eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun määrä - päivärahamaksun määrä (liitteinä tuntipalkkaisen palkkalaskelma ja kuukausipalkkaisen palkkalaskelma) Muut lakisääteiset työnantajamaksut Sosiaaliturvamaksu, eli sairausvakuutus ja kansaneläkevakuutusmaksu ovat kaikille pakollisia.

12 Työnantajan on otettava valitsemastaan vakuutuslaitoksesta työntekijälleen lakisääteinen työeläkevakuutus valitsemastaan eläkevakuutusyhtiöstä. Lisäksi työnantajan tulee maksaa lakisääteiset seuraavat maksut: - tapaturmavakuutusmaksu (tapaturvavakuutusyhtiöstä) - työttömyysvakuutusmaksu Voit laittaa tämän oppaan liitteeksi vakuutuskirjat, liite numero 4. Tähän voit tiivistää päätiedot vakuutuksista: Vakuutusten tiedot: Tapaturmavakuutus: yhtiön nimi ja yhteystiedot: sopimusnumero muuta: Eläkevakuutus: yhtiön nimi ja yhteystiedot sopimusnumero muuta: 2.11 Lomautus ja työsuhteen päättyminen Henkilökohtaisen avustajan työnantajan olosuhteissa voi tapahtua muutoksia, jotka voivat olla perusteluna työsuhteen irtisanomiselle. Työnantaja voi muuttaa paikkakuntaa, siirtyä laitoshoitoon tai kuntoutua niin, ettei hän tarvitse enää palvelua. Työntekijä voi tulla myös irtisanotuksia esim. laiminlyötyään tehtävänsä. Irtisanomisaika koskee molempia osapuolia. Jos henkilökohtainen avustaja on myönnetty opiskelua varten, ei koulujen lomaajoilta makseta korvausta. Työnantajan tulee tällöin lomauttaa työntekijänsä ennakkoilmoittamisaikaa noudattaen. Määräaikaista työntekijää ei kuitenkaan saa lomauttaa. Jos työsopimus on tehty toistaiseksi voimassa olevaksi, työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi. Pääsääntöisesti avustajan lomauttamisen edellytykset täyttyvät, jos työnantaja joutuu laitoshoitoon tai lähtee laitoskuntoutukseen. Jos työn keskeytys on työnantajan tiedossa etukäteen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi työntekijälleen ja tehtävä kirjallinen lomautusilmoitus vähintään 14 päivää ennen. Mikäli avustettava joutuu äkillisesti sairaala- tai laitoshoitoon tai kuolee ja avustajan työ on tämän vuoksi estynyt, suoritetaan avustajalle korvausta enintään 14 vuorokaudelta yhtäjaksoisesti tiedoksisaantipäivästä lähtien.

13 2.12. Työtodistus 3. Työsopimuslaki /55 Kertoo työtodistuksen antamisesta seuraavaa: 4. LUKU 6 Yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä ja LUKU 7 Työtodistus: 5. Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksessa ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle todistus, jos sitä pyydetään 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä 8. on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työtodistus työsuhteen 11. kestosta ja työtehtävien laadusta on annettava vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle 12. kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin työnantajan on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus. Laissa on erikseen todettu, ettei työtodistuksesta saa ilmetä mitään muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi keskeytyksiä työnteossa (hoitovapaa, koulutusvapaa tms.) ei työtodistukseen saa merkitä. Niistä annetaan työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä erillinen todistus, joka siis ei ole työtodistus eikä sen osa. Työnantajan kannattaa laatia tiedostoonsa vapaista erillinen yhteenveto mahdollisten myöhempien pyyntöjen varalta. 13. Työtehtävien laatu on merkittävä tarkasti: työnantaja voidaan velvoittaa antamaan oikaistu työtodistus, jos työtehtävien yksilöinti on riittämätön. Lähde: Työsopimuslaki Ilmoitusvelvollisuus Työnantajan on annettava vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana maksamistaan palkoista. Ilmoitus suositellaan annettavaksi heti työsuhteen päätyttyä, viimeistään kuitenkin palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoitus lähetetään osoitteeseen: Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu, PL VERO Vuosilomat, virkavapaudet, työlomat ja perhevapaat Avustajan vuosilomaoikeus määräytyy vuosilomalain mukaisesti (162/ ) Lomanmääräytymisvuodella tarkoitetaan ajanjaksoa Vuosilomalaki koskee myös perheenjäsentä / samassa taloudessa asuvaa avustajaa. Avustajan vuosiloman ajalta kunta korvaa tarpeen vaatiessa sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

14 Niillä avustajilla, jotka työskentelevät työsopimuksensa mukaan alle 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa, on oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen. Vapaata ansaitaan kaksi arkipäivää työssäolokuukaudelta. Vuoden jatkuneessa työsuhteessa työntekijällä on oikeus neljän viikon pituiseen vapaaseen, jonka ajalta hänelle maksetaan lomakorvaus. Lomakorvaus on 9 %, tai jos työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5% hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta palkasta lukuun ottamatta ylityöstä maksettavaa korotusta (Lähde: Kuukausipalkkainen työntekijä ansaitsee palkallista vuosilomaa jokaiselta lomanmääräytymisvuoteen kuuluvalta kuukaudelta kaksi (2) arkipäivää, jos työsuhde on jatkunut alle vuoden lomanmääräytymisvuoden loppuun menneessä. Jos työsuhde on jatkunut vähintään yhden vuoden, avustajalla on oikeus saada 2½ arkipäivää täydeltä kalenterikuukaudelta. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut vähintään 14 päivää tai 35 työtuntia. Myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Lisätietoja: Sairausloma Avustajalla on oikeus sairaus- ja perhevapaisiin työsopimuslaissa säädettyjen ehtojen nojalla. työsopimuslain 2 luku 11, Sairausajanpalkka ja 4 luku Perhevapaat. Työntekijällä on oikeus sairauslomaan, jos hän on sairauden, vamman tai tapaturman vuoksi työkyvytön. Työkyvyttömyys todistetaan yleensä lääkärintodistuksella. Sairastumisesta on ilmoitettava työnantajalle viivyttelemättä. Avustaja on oikeutettu palkkaan enintään sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Sairausajan palkkaa määrittelee Työsopimuslain 55/ luku 11. Tämän jälkeen avustaja on oikeutettu sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan, jonka hän itse Kelasta hakee. Työnantajalle tulee toimittaa avustajan lääkärintodistus sairauslomasta. Sosiaalitoimelle ilmoitettaessa sairauslomasta esim. diagnoosia ei tarvitse ilmetä. Avustajan sairausloman ajalta kunta korvaa tarpeen vaatiessa sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kulut. Työntekijällä on oikeus saada palkallista vapaata kolme peräkkäistä kalenteripäivää, jos hänen alle 10-vuotias lapsensa sairastuu äkillisesti ja muuta

15 hoitoa ei saada järjestettyä. Jos sairaus jatkuu yli kolme päivää, voidaan hakemuksesta myöntää harkinnanvaraista vapaata tai vuosilomaa. Lapsen sairastumisesta on toimitettava luotettava todistus, esimerkiksi terveydenhoitajan antama todistus Työterveyshuolto Kaikki työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin, sillä työnantaja on velvollinen järjestämän sen kustannuksellaan kaikille työsopimussuhteessa oleville henkilökohtaisille avustajille (Työterveyshuoltolaki). Työnantajan tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työntekijöille. Työterveyshuollon järjestämisestä työnantaja ja työterveyshuollon palvelujen tuottaja tekee kirjalliset sopimuksen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Sairaanhoito ei kuulu lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää: - työpaikkaselvitykset - neuvonta- ja ohjauspalvelut - ensiapuvalmiuden suunnittelut - terveystarkastukset - työkykyä ylläpitävät toimet - vajaakuntoisen seurannan Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon palvelut seuraavasti: hankkimalla tarvitsemansa palvelut kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitetulta terveyskeskukselta järjestämällä tarvitsemansa työterveyspalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa hankkimalla tarvitsemansa palvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä (Työterveyshuoltolaki 7 ). Työterveyshuolto voidaan järjestää sovittaessa myös kunnan omassa työterveyshuollossa. Työterveyshuollon järjestämisestä haetaan korvausta Kelasta. Kunta korvaa työnantajalle jäävän kustannuksen osuuden. Työnantajan tulee käyttää riittävästi työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita työterveyshuollon suunnittelua, toteuttamista sekä kehittämistä ja seurantaa koskevissa asioissa (Työterveyshuoltolaki 1383/ ).

16 3. Henkilökohtainen apu 3.1. Työ avustajana Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa avustettavansa mahdollisimman normaalin ja tasavertaisen elämän suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän on tarvittaessa kädet, jalat, silmät ja korvat. Henkilökohtainen avustaja on henkilökohtainen apu, jonka avulla toteutuu mahdollisimman normaali arki. Henkilökohtainen apu on työtä, johon ei ole täysin valmista muottia, eikä täsmällistä yleispätevää toimintaohjetta, sillä jokainen henkilökohtaisen avun tarve on yksilöllinen. Työnantaja määrittelee henkilökohtaisen avun sisällön ja kulloisenkin toimintaohjeen Vastuut ja velvollisuudet Henkilökohtainen avustaja vastaa omasta itsestään ja vastaa siitä, että työ tulee tehtyä ohjeiden ja tavoitteen mukaisesti. Jos työohje on sellainen, ettei sitä voi noudattaa, tulee siitä keskustella työnantajan kanssa ja antaa ratkaisuehdotus. Henkilökohtainen avustaja on vaitiolovelvollinen ja hänen täytyy pystyä pitämään omana tietonaan työssään kuulemia ja näkemiään sekä tekemiään asioita. Erikseen työnantajan kanssa voi sopia, mitä asioita henkilökohtainen avustaja voi kertoa esimerkiksi vertaisryhmässä tai työnohjauksessa. Ystäville tai esim. omalle perheelle ei voi työasioista kertoa. Henkilökohtaisen avun eettiset ohjeet on laadittu HAVU hankkeessa ja ne ovat tämän oppaan liitteenä, liite 8.

17 4. Turvallisuusasiat 4.1. Palo- ja pelastussuunnitelma Jokaisessa työpaikassa tulee olla ajantasainen palo- ja pelastussuunnitelma. Sen tulee olla työntekijöiden nähtävänä. Työpaikalla tulee olla jokaisessa kerroksessa palovaroitin alkavaa 60m2 kohti. Lisäksi suositellaan hankittavaksi seuraavat paloturvallisuutta edistävät välineet: - Sammutuspeitto - Jauhesammutin (6kg) Poistumisteiden tulee olla esteettömät ja tarvittaessa ne tulee erikseen merkitä selvästi näkyvällä tavalla. Sähkölaitteiden ja sähkökytkentöjen tulee olla säännösten mukaisia. Sähkölaitteiden taustat tulee imuroida säännöllisesti. Pistorasioiden maadoitusten tulee olla säännösten mukaisia. Rikkonaista sähkölaitetta ei saa olla käytössä. Liitä kohtaan 1 ajantasainen palo- ja pelastussuunnitelma. Päivitä muutokset Lääkekaappi Lääkekaapin tulee olla sellaisessa paikassa, josta avustaja voi tarpeen mukaan ottaa tarvittavat lääkkeet tai ensiapuvälineet. Lääkekaapin tulee sisältää vähintään seuraavia asioita: - Lääkärin määräämät lääkkeet - Lääkkeitä tilapäiseen särkyyn ja kuumeeseen - Ripulilääkettä - Lääkehiiltä - Joditabletteja (kaksi jokaista henkilöä kohden). Saa ottaa vain viranomaisten kehotuksesta. - Kyypakkaus - Voidetta auringonpolttamalle iholle ja hyönteisten puremiin - Rasvasiteitä - Pikasiteitä - Erikokoisia steriilejä sideharsotaitoksia - Kiinnelaastaria - Ideaalisidettä - Joustosiderulla - Haavateippiä - Haavanpuhdistusainetta - Vanua

18 - Sakset ja pinsetit sekä punkkipihdit - Kuumemittari - Keinojääpussi - Hakaneuloja - Pari kolmioliinaa Hätänumero 112 Myrkytystietokeskus Tässä oppaassa on tarttuvien tautien torjunnasta oma liitteensä. Liite 3. Tarttuvien tautien torjunta. Tiedostamalla mahdolliset riskitekijät voit ennaltaehkäistä sairastumisia niin omalta kuin työntekijän kohdalta.

19 5. Yhteistyötahot Tähän voit listata ne yhteistyötahot yhteystietoineen, joiden kanssa olet tekemisissä ja joiden kanssa avustajan tulee olla tekemisissä sinun kanssasi tai sinun puolestasi.

20 6. Työhyvinvointi Työhyvinvointi muodostuu siitä, että työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Myönteinen työilmapiiri parantaa työhyvinvointia ja auttaa työssä jaksamisessa. Myönteisen työilmapiirin tunnusmerkkejä ovat: varmuus tulevaisuudesta yhteiset tavoitteet työtehtävien ja vastuualueiden selvyys kunnossa olevat pelisäännöt ja toimintatavat työntekijän aktiivisuutta ja kasvua korostava yhteisö käyttöön otetut työntekijän kyvyt, taidot ja luovuus sujuva yhteistyö aikaa sosiaaliselle kanssakäymiselle usko ongelmien ratkaisumahdollisuuksiin Ristiriitojen käsitteleminen: Jos työyhteisössä esiintyy ristiriitoja, ei ongelmiin puuttumista pidä pitkittää. Kaikkia selkkauksen osapuolia on kuultava ennen kuin arvioidaan selkkauksen syitä. Arvostelun kohde ei ehkä edes tiedä tehneensä virhettä tai että on hoitanut jonkin asian huonommin kuin on luullut. Henkilökohtaisen avun keskuksesta saa neuvoja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Havu-keskuksen tarjoamat palvelut työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ovat vertaistukiryhmien kokoaminen ja vetäminen, täsmäkoulutus mahdollisuuksien mukaan ja työnohjaus. Havu keskus auttaa kaikissa työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä Työnohjaus henkilökohtaisille avustajille: Työnohjaus on HAVU hankkeessa suunniteltu jäsentyvän 5-10 kerran mittaiseksi tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Ryhmä määrittelee tavoitteensa itse. Tavoitteen määrittelyssä on huomioitava se, että ryhmän jäsenten on ensin tunnettava toisensa ja ryhmässä on oltava luottamuksellinen ja arvostava ilmapiiri. Tavoitteena voi olla esimerkiksi: - ammatillisen itsetuntemuksen koheneminen. Viestintä ja tilanneherkkyys sisältyvät tähän tavoitteeseen, samoin kuin työelämän pelisäännöt. - työssä tapahtuvien tilanteiden purkaminen esim. ennnalta koottuna casetapaustehtävänä ja siitä yhteinen oppiminen vastaisuuden varalle (toisten

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2010 Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA Mervi Valta Yleisopas 2010 Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Forssan kaupunki 2010 Perusturvalautakunnan 16.12.2010 hyväksymä Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen avustaja on sinun

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

HELENA LEHTONEN AVUSTAJAN ABC. Helsingin Invalidien Yhdistys r. y.

HELENA LEHTONEN AVUSTAJAN ABC. Helsingin Invalidien Yhdistys r. y. HELENA LEHTONEN AVUSTAJAN ABC Helsingin Invalidien Yhdistys r. y. 1 AVUSTAJAN ABC Käsikirjoitus: Helena Lehtonen HIY:n avustajavälityksen ohjausryhmä: Helena Lehtonen, Pekka Hätinen, Seppo Pihnala, Gun-Marika

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

KUMPPANUUKSIEN JA RESURSSIEN HALLINTA

KUMPPANUUKSIEN JA RESURSSIEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 7/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 KUMPPANUUKSIEN JA RESURSSIEN HALLINTA Yhteistyön mahdollisudet Sopimus- ja ilmoituskäytännöt Hevosyrittäjä työnantaja Yrittäjän hyvinvointi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot