Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaisen avun perehdytysopas"

Transkriptio

1 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä ja henkilökohtaisen tiedon osiot, jonka kukin avustajaa tarvitseva täyttää itse avustajan työtä helpottamaan. Maarit Vinni Mirva Vesimäki Pauliina Puurtinen

2 Johdanto Uuden työn alkaessa työntekijä tarvitsee opastusta ja neuvoja työnsä aloittamisen mahdollistumiseksi. Perehdytys on tärkeä joka työssä. Uusi työ tuo mukanaan paljon kysymyksiä ja työnantajalla on vastuu kysymyksiin vastaamisesta. Yksi merkittävä työväline kysymysten läpikäymiselle on perehdytysopas. Se on työkalu, joka tukee työhön tutustumista ja työmenetelmien oppimista. Perehdytysoppaassa on keskeiset tiedot, käytännöt, yhteystiedot, lomakkeet ja muut asiat, joita työntekijä työssään tulee tarvitsemaan. Perehdytys on uudelle työntekijälle olennainen keino tutustua työpaikkaan ja työpaikalla tehtävään työhön sekä työpaikan pelisääntöihin. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdytysprosessilla luodaan uudelle työntekijälle kokemus, että hän on tervetullut työhönsä. Samalla tuetaan hänen motivoitumistaan ja sitoutumistaan uuteen työhön ja työpaikkaan. Perehdytyksen kautta työntekijä oppii nopeammin työtehtävät ja työpaikan toimintatavat sekä tutustuu työympäristöönsä. Perehdytyksen aikana työntekijälle näytetään työtehtävät ja niissä tarvittavat koneet ja laitteet sekä niiden käyttö vaihe vaiheelta edeten, yksityiskohtaisesti. Perehdytysoppaaseen on koottu tieto työpaikasta, työn luonteesta, työn erityispiirteistä ja työympäristöstä. Tämä opas on oltava työntekijän nähtävillä työpaikalla, jotta hän voi vaivatta siitä itsenäisesti tarkistaa asioita ja tietoja. Perehdytysoppaan on syytä olla ajan tasalla virheiden ehkäisemiseksi. HAVU hanke on koostanut tämän henkilökohtaisen avun perehdytysoppaan ahkeraan käyttöön. Oppaan työstämisessä on kuultu tiiviisti asiantuntijoita, eli henkilökohtaisen avun työnantajia, työnjohtajia ja edunvalvojia sekä henkilökohtaisia avustajia Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Kiitos palautteesta ja keskusteluista, joita oppaan tekemisen aikana on aiheesta käyty.

3 Työhön perehdyttämisen merkitys ja keinot Kun uusi työntekijä saapuu työpaikalleen, hänelle kaikki on uutta. Vaikka työpaikkahaastattelussa on käyty läpi pääpiirteittäin tai jopa yksityiskohtaisesti työn sisältö ja työpaikan käytännöt, ne eivät jää niin hyvin mieleen, että sen perusteella voisi aloittaa työn tekemisen sujuvasti. Työnantaja on vastuussa siitä, että työhön opastetaan ja kerrotaan kaikki oleelliset asiat, jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja joita työpäivän aikana voi tulla eteen. Työturvallisuuslaissa on säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijä perehdytetään työhönsä, työpaikan olosuhteisiin, työmenetelmiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin (738/2002). Lisäksi pelastuslaki (468/2003) edellyttää pelastussuunnitelman olemassaolon työpaikalla. Pelastussuunnitelma on oltava työntekijän nähtävillä ja on hyvä esitellä työntekijälle heti työsuhteen alussa. Nämä voivat olla kootusti perehdytysoppaassa liitteenä. Ajan tasaisuus on tarkistettava aina olosuhteiden ja lakien tai velvollisuuksien muuttuessa. Perehdytysoppaaseen kannattaa koota kaikki asiat, jotka ovat työmenetelmiä ja työkäytäntöjä. Kaikkea ei muista kertoa ulkomuistista. Ja kun asiat ovat kansiossa, työntekijä voi niihin itsenäisesti palata myöhemmin. Uutta asiaa tulee työsuhteen alussa niin paljon, ettei kaikkea voi muistaa. Työnantajan ja työnjohtajan on syytä varmistaa, että asiat ovat tulleet ymmärretyiksi. Asioita käydään niin monta kertaa läpi, että ne ovat selvillä. Työntekijän vastuulla on ottaa työn tekemiseen vaikuttavista asioista selvää siinä määrin, kun ne jäävät hänelle kertomatta tai jos niitä ei ole perehdytysoppaassa. Työntekijän on myös kerrattava asioita oppaasta, jos jotkut asiat unohtuvat. Perehdytysoppaan käyttö on oltava aina mahdollista ja kansion tulee olla ajan tasalla. Perehdytyskansion laatiminen on työlästä ja aikaa vievää, mutta kun sen on kerran tehnyt, sitä on helppo pitää ajan tasalla ja täydentää aina tilanteen muuttuessa.

4 Kuva 1. Työhön perehdytys. Kuva havainnollistaa sen, mitä työhön perehtymisessä on mukana. 1. Työntekijän vastaanottaminen: Kun työntekijä saapuu työpaikalleen, on hänet hyvä ottaa niin rauhallisessa tilanteessa vastaan kuin mahdollista. Joskus sijainen tulee tilanteeseen, jossa hänen on heti käytävä työhön kiinni, mutta heti kun mahdollista, on tilanne rauhoitettava. 2. Työympäristöön tutustuminen: Kun työntekijä on toivotettu tervetulleeksi, hänen kanssaan on syytä käydä työpaikka läpi. Esittelykierroksen aikana voidaan tavata kaikki työpaikalla olevat muut henkilöt. Mutta esimerkiksi lapsiperheessä voivat lapset olla koulussa tai puoliso työssä, joten esittely tapahtuu aina kunkin henkilön läsnä ollessa tai kotiin tultua. Työympäristössä voi tapahtua muutoksia ja ne täytyy hyvissä ajoin kertoa, jos ne ovat ennakolta tiedossa.

5 Käydään läpi työtehtävät. Työntekijälle esitellään tehtävä kerrallaan ja se, miten kukin tehtävä on tarkoitus toteuttaa. Tämä on työhön valmistautumista. Keskustelemalla asiat selkiintyvät parhaiten, samoin siten, että havainnollistetaan työtilanteet mahdollisimman tarkasti. Kaikki apuvälineet on syytä näyttää ja kertoa miten niitä käytetään. Jos on syytä varautua erityistilanteeseen, sekin on kerrottava ja se, miten siitä selvitään. 3. Työsuhteen perus- ja erityisasiat: Tämä tarkoittaa sitä, että käydään työsuhteen merkitys läpi. Mitä tarkoittaa tässä työsuhteessa oleminen sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Poissaoloilmoitukset, työterveyshuolto, vaitiolovelvollisuus, työajan noudattaminen, työpäivän aikana sallittujen omien yhteydenpitovälineiden käyttö (voiko työntekijä käyttää omaa kännykkää työaikana, voiko lukea sähköpostejaan ym.). On hyvä muistuttaa yleisestä työehtojen noudattamisesta. Jos työsuhteessa on jotain erityisiä kohtia, ne käydään tarkasti läpi. Työntekijällä voi olla kysymyksiä ja niihin on hyvä vastata ja jos suinkin mahdollista, perehdytysoppaassa on hyvä olla asiaan liittyvät paperit liitteenä ja siten työntekijän nähtävillä. Jos työn tekemiseen on mahdollista saada koulutusta, työnantaja ja päämies kertovat työntekijälle mahdollisuuksista. Esimerkiksi HAVU-keskuksesta saa täydennys- ja täsmäkoulutusta. Näihin osallistumisesta on hyvä sopia ja siitä, mitä asioita voi näissä käydä läpi. Koulutusta voi järjestää myös potilasjärjestöt. Kaikesta on hyvä kertoa ja siitä, miten työntekijä voi näihin osallistua. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen vastuulla. Työhyvinvointiin Havukeskus antaa ohjeita ja palveluita, kuten työnohjausta ja vertaistukiryhmiä, joita kannattaa käyttää. Näin varmistetaan työntekijän jaksamisen, ammatillisen kasvun, työmotivaation ja työhyvinvoinnin säilyminen. Työn tekemisessä voi esiintyä myös joitain asioita, joista on hyvä olla taustatietoja. Ne on oltava työntekijän saatavilla ja niistä on hyvä kertoa etukäteenkin. 4. Työtehtäviin perehtyminen: Työhön opastus asia ja menetelmä kerrallaan. Työhön opastusta on annettava niin monta kertaa kuin se on tarpeen. Toki työntekijältä odotetaan oma-aloitteisuutta ja oppimiskykyä, mutta oman turvallisuuden takia on syytä olla varma työntekijän osaamisesta. Perehtymistä tapahtuu työsuhteen alussa jopa muutamia viikkoja. Työtehtävät käydään läpi perusteellisemmin kuin työympäristöön tutustumisen vaiheessa. Työtehtäviin perehdytään työtä tekemällä. Kyseessä on ammatillisten taitojen opastus.

6 1. Henkilökohtainen apu ja työnantajuus 1.1. Henkilökohtaisen avustajan työnantajuus ja työnjohtajuus lähtien Vammaispalvelulaissa todetaan, että vaikeavammaisen henkilön tulisi toimia työnantajana ja työnjohtajana. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikeavammaiselta edellytetään kykyä selviytyä työnantajavelvoitteista, samoin kuin työnjohtovelvoitteista. Vaikeavammainen voi kuitenkin ulkoistaa palkanmaksutehtävät esimerkiksi tilitoimistolle ja työnantajuuden esimerkiksi edunvalvojalle. Työnjohto säilyisi avustettavalla. Tätä sanotaan päämiehisyydeksi Päätös henkilökohtaisesta avusta Henkilökohtaista apua haetaan kunnan sosiaalitoimelta. Sosiaalityöntekijä päättää hakemuksen perusteella jatkotoimenpiteistä. Palvelusuunnitelma tulee laatia ja sen tulee sisältää vähintään seuraavat asiat: - asiakkaan tilanne - asiakkaan henkilökohtaisen avun tarve (määriteltynä se, mihin tarvitaan avustajaa ja miksi) - henkilökohtaisen avun määrä - henkilökohtaisen avun järjestämistavat Palvelusuunnitelmasta tulee siis ilmetä henkilökohtaisen avun tarve (muoto, pääsisältö) ja määrä. Tämän pohjalta määritellään avustajan työaika Avustajan rekrytointi Miten saan avustajan? lähtien kunnilla on mahdollisuus järjestää henkilökohtainen apu kolmesta eri vaihtoehdosta: VpL 8d : 1. Korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. 2. Antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29a :ssä tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen. 3. Hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. Kuntasi käytännöt selviävät sosiaalityöntekijältä. Pääasiassa sinä haet avustajan itse joko TE-toimiston kautta tai henkilökohtaisen avun keskuksen kautta.

7 1.4. Haastattelu, harjoittelu ja valinta Henkilökohtaista avustajaa tarvitseva työnantaja päättää haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Työsuhteessa ei voida missään tilanteessa teettää palkatonta työtä. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta ei salli koeajan käyttöä. Työnantaja voi itse valita haluamansa henkilön avustajaksi ja sopia työsuhteesta. Päätöksen työntekijäksi ottamisesta tekee aina työnantaja tai tämän laillinen edustaja, esim. edunvalvoja. Työnjohtaja voi kuitenkin määritellä minkälaisen henkilökohtaisen avustajan hän tarvitsee. Mikäli avustettava on alaikäinen, jompikumpi vanhemmista toimii avustajan työnantajana. 2. Työsuhdeasiat henkilökohtaisen avun työssä Henkilökohtaista apua voi saada työhön, opiskeluun tai kotiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, kuten harrastuksiin, liikuntaan, sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. Henkilökohtaisen avun määrä määräytyy palvelusuunnitelman laadinnassa ja on suhteessa avun tarpeeseen. Henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa työnantajaan, joka voi olla itse avustettava tai avustettavan edunvalvoja tai muu edustaja. Henkilökohtainen avustaja työskentelee joko työnantajan tai päämiehen kanssa. Palkan maksaa työnantaja, joka saa palkkakustannuksista syntyvät korvaukset kunnalta. Henkilökohtaisen avustajan ammattitutkintoa ei ole. Täsmäkoulutusta erilaisiin työtilanteisiin voidaan pyrkiä räätälöimään. Työnantaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan työntekijänsä ammatillisista taidoista ja hänen on järjestettävä riittävä perehdytys Työsopimus Miksi työsopimus? Työsopimus voidaan laatia suullisena tai kirjallisena. Työsopimus kannattaa aina kuitenkin laatia kirjallisena. Näin varmistutaan siitä, että kumpikin osapuoli voi tarpeen vaatiessa tarkistaa, mitä työsopimus sisältää. Työsopimus päivätään ja allekirjoitetaan sekä laaditaan kahtena samansisältöisenä kappaleena, joista toinen tulee työntekijälle ja toinen jää työnantajalle. Työsopimus sisältää työntekijän ja työnantajan henkilötiedot (työsopimuksen kaikki osapuolet), työpaikan osoitteen, työnteon alkamispäivän, työajan, työtehtävät, palkan ja sen määräytymisperusteet, irtisanomisajan, sovellettavan työehtosopimuksen, lomanmääräytymisen ehdot ja erityiset työehdot, kuten vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden hyväksymisen ja avustajan työn keskeiset sisällöt ja mahdolliset rajoitteet työaikana. Työsopimuksesta on malli liitteenä (liite 6).

8 Minun avustamisessani työtehtäviä ovat: Erityistehtäviä: Erityistä huomioitavaa työssä ja työaikana: 2.2. Työsuhde Työsuhde perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen työsopimukseen. Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu tekemään korvausta vastaan työtä työnantajalle sen valvonnassa ja johdossa. Työsopimus tehdään kirjallisena. Määräaikainen työsopimus lakkaa sovitun määräajan päättyessä ilman irtisanomisaikaa, ellei muuta ole sovittu. Työntekijä toimittaa itse verokortin ja pankkiyhteystiedot palkanlaskijalle, joka voi olla työnantaja itse tai esimerkiksi tilitoimisto tai kunnan taloushallinto. Muuttuneet verotustiedot on toimitettava viivyttelemättä palkanlaskentaan Rikostaustaote Jos työntekijä työskentelee alaikäisten lasten parissa, häneltä pyydetään rikostaustaote. Näin menetellään työsuhteessa ja yli kolme kuukautta kestävissä sijaisuuksissa ja työharjoitteluissa. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/ ). Rikosrekisteriotteesta ei saa ottaa jäljennöstä, mutta sen esittämisestä voi kirjata työntekijän tietoihin esittämispäivämäärän ja otteen tunnistetiedot. Rikostaustaotteen voi tilata netistä osoitteesta:

9 2.4. Työaika Työaika määräytyy palvelusuunnitelman mukaan. Työaika perustuu työsopimukseen. Avustajakorvauksen tunnit määräytyvät myönnetyn päätöksen perusteella. Työaika henkilökohtaisella avustajalla on yleensä enintään 40 tuntia viikossa. Perheenjäseneen tai samassa taloudessa asuvaan henkilön ei sovelleta työaikalakia. Henkilökohtaiseen avustajaan voi perinteisessä tapauksessa noudattaa lakia kotitaloustyöntekijän työsuhteesta, mutta työaikalakia käytetään laajassa mittakaavassa. Tästä sovitaan työsopimuksessa. Ylityöt eivät kuulu kunnan korvauksen piiriin. Ylityötä voidaan teettää työntekijän suostumuksella työaikalain sallimissa rajoissa. Ylitöihin ei ole pakko jäädä (Työaikalaki 4 luku 18 ). Minulle myönnetty henkilökohtaisen avun määrä: Viikossa: Kuukaudessa: Työntekijäni työaika: Viikossa: Kuukaudessa: 2.5. Työnantajalle maksettavan korvauksen määrä Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat henkilökohtaisen avun järjestämisestä, eli henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta. ( VpL 9, /981). Kunta voi vammaispalvelulain 8d :n mukaan järjestää henkilökohtaista apua kolmella eri tavalla: 1. korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat lakisääteiset ja muut kohtuulliset välttämättömät kustannukset. 2. antamalla palvelusetelin, jolla henkilökohtaista apua voidaan hankkia tai 3. hankkimalla avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse tai yhteissopimuksella muiden kuntien kanssa.

10 2.6. Palkkaus Henkilökohtaisen avustajan palkkamäärä on kuntakohtainen. Minulle myönnetyn henkilökohtaisen avustajan palkka: Päivänmäärä: Summa: Kun palkkasumma muuttuu, päivitä tiedot tähän: Päivänmäärä: Summa: Päivänmäärä: Summa: Kuukausi-ilmoitus toimii palkanmaksun ja työajan seurannan pohjana. Kuukausiilmoitukset palautetaan kuun lopussa tai sovittuna aikana palkanmaksuun. Kuukausi-ilmoituksen voi esimerkiksi tulostaa Avustajaportti.fi -palvelusta, kun sinne on päivitetty ja hyväksytty toteutuneet työajat. Työtuntilistassa voi olla sekä työnantajan että avustajan allekirjoitus. Palkanmaksu ei saa myöhästyä. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä erääntymispäivänä. Työntekijälle on annettava palkkalaskelma. Palkkalaskelma toimii myös tositteena verottajaa varten. Jos työntekijän palkka erääntyy maksettavaksi sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona tai arkilauantaina, erääntymispäivänä pidetään lähinnä edellistä arkipäivää (Työsopimuslaki 2 luku 15 ). Hyviä neuvoja saa internetistä esim. osoitteesta Työsuojelupiiri valvoo työnantajan toimien lainmukaisuutta ja antaa neuvoja ja ohjeita kysyjille. Ilmaista apua palkanlaskentaan löytää verohallinnon ohjelmasta: https://www.palkka.fi/. Palkka.fi on tarkoitettu pienyrityksille ja kotitalouksille. Palvelun tarjoavat Kela, verohallinto ja vakuutusyhtiöt. Kunta voi hoitaa itse palkanlaskentaan liittyvät tehtävät tai kilpailutuksen kautta valita tilitoimiston hoitamaan ko. tehtävää, mikäli työnantaja ei itse kykene siihen. Jos palkanlaskenta hoidetaan tilitoimiston kautta, korvaa kunta tästä

11 aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Tilitoimisto toimii ns. sijaismaksajana. Työnantajuus ja työnjohto säilyvät edelleen vammaisella henkilöllä itsellään Palkan ja työnantajamaksujen määräytyminen Kuntien sosiaalilautakunnat vahvistavat vuosittain henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta ja muista korvauksista aiheutuvan korvauksen suuruuden. Peruspalkassa noudatetaan usein samaa tasoa kuin kunnan kotipalvelussa. Mahdolliset palkankorotukset on huomioitava erikseen viranhaltijapäätöksissä. Asiakas saa maksaa avustajalleen kunnan korvausta suurempaa palkkaa. Kunta ei ole kuitenkaan sitoutunut maksamaan avustajapäätöksessä sovitun korvauksen ylimenevää palkkaa ja siihen liittyviä lakisääteisiä maksuja. Avustajille, jotka tekevät työtä 40h viikossa, voidaan maksaa kuukausipalkka. Epäsäännöllisesti alle 40h viikossa työtä tekevien avustajien palkka perustuu tuntipalkkaan. Säännöllistä alle 40h viikossa työaikaa tekevällä voi olla myös kuukausipalkka Palkan maksaminen ja korvauksen hakeminen Palkat ja lisät korvataan sovitusti ennakkoon tai jälkikäteen kuukausittain kuntaan toimitetun työtuntilistan ja palkanmaksu- yms. tositteiden ja laskujen perusteella. Työtuntilistassa tulee olla sekä työnantajan että avustajan allekirjoitukset. (Liite x. Palkkalaskelma-malli) 2.9. Työntekijälle annettava palkkalaskelma Kotitaloustyönantaja antaa maksamistaan palkoista aina työntekijälle palkkalaskelman eli tositteen. Tosite on vapaamuotoinen. Siinä tulee kuitenkin olla ainakin seuraavat tiedot: - työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero - työntekijän nimi, henkilötunnus ja osoite - palkan määrä - ennakonpidätyksen määrä - palkanmaksun ajankohta - työntekijältä perityn työntekijän eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun määrä - päivärahamaksun määrä (liitteinä tuntipalkkaisen palkkalaskelma ja kuukausipalkkaisen palkkalaskelma) Muut lakisääteiset työnantajamaksut Sosiaaliturvamaksu, eli sairausvakuutus ja kansaneläkevakuutusmaksu ovat kaikille pakollisia.

12 Työnantajan on otettava valitsemastaan vakuutuslaitoksesta työntekijälleen lakisääteinen työeläkevakuutus valitsemastaan eläkevakuutusyhtiöstä. Lisäksi työnantajan tulee maksaa lakisääteiset seuraavat maksut: - tapaturmavakuutusmaksu (tapaturvavakuutusyhtiöstä) - työttömyysvakuutusmaksu Voit laittaa tämän oppaan liitteeksi vakuutuskirjat, liite numero 4. Tähän voit tiivistää päätiedot vakuutuksista: Vakuutusten tiedot: Tapaturmavakuutus: yhtiön nimi ja yhteystiedot: sopimusnumero muuta: Eläkevakuutus: yhtiön nimi ja yhteystiedot sopimusnumero muuta: 2.11 Lomautus ja työsuhteen päättyminen Henkilökohtaisen avustajan työnantajan olosuhteissa voi tapahtua muutoksia, jotka voivat olla perusteluna työsuhteen irtisanomiselle. Työnantaja voi muuttaa paikkakuntaa, siirtyä laitoshoitoon tai kuntoutua niin, ettei hän tarvitse enää palvelua. Työntekijä voi tulla myös irtisanotuksia esim. laiminlyötyään tehtävänsä. Irtisanomisaika koskee molempia osapuolia. Jos henkilökohtainen avustaja on myönnetty opiskelua varten, ei koulujen lomaajoilta makseta korvausta. Työnantajan tulee tällöin lomauttaa työntekijänsä ennakkoilmoittamisaikaa noudattaen. Määräaikaista työntekijää ei kuitenkaan saa lomauttaa. Jos työsopimus on tehty toistaiseksi voimassa olevaksi, työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi. Pääsääntöisesti avustajan lomauttamisen edellytykset täyttyvät, jos työnantaja joutuu laitoshoitoon tai lähtee laitoskuntoutukseen. Jos työn keskeytys on työnantajan tiedossa etukäteen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi työntekijälleen ja tehtävä kirjallinen lomautusilmoitus vähintään 14 päivää ennen. Mikäli avustettava joutuu äkillisesti sairaala- tai laitoshoitoon tai kuolee ja avustajan työ on tämän vuoksi estynyt, suoritetaan avustajalle korvausta enintään 14 vuorokaudelta yhtäjaksoisesti tiedoksisaantipäivästä lähtien.

13 2.12. Työtodistus 3. Työsopimuslaki /55 Kertoo työtodistuksen antamisesta seuraavaa: 4. LUKU 6 Yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä ja LUKU 7 Työtodistus: 5. Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksessa ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle todistus, jos sitä pyydetään 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä 8. on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työtodistus työsuhteen 11. kestosta ja työtehtävien laadusta on annettava vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle 12. kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin työnantajan on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus. Laissa on erikseen todettu, ettei työtodistuksesta saa ilmetä mitään muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi keskeytyksiä työnteossa (hoitovapaa, koulutusvapaa tms.) ei työtodistukseen saa merkitä. Niistä annetaan työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä erillinen todistus, joka siis ei ole työtodistus eikä sen osa. Työnantajan kannattaa laatia tiedostoonsa vapaista erillinen yhteenveto mahdollisten myöhempien pyyntöjen varalta. 13. Työtehtävien laatu on merkittävä tarkasti: työnantaja voidaan velvoittaa antamaan oikaistu työtodistus, jos työtehtävien yksilöinti on riittämätön. Lähde: Työsopimuslaki Ilmoitusvelvollisuus Työnantajan on annettava vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana maksamistaan palkoista. Ilmoitus suositellaan annettavaksi heti työsuhteen päätyttyä, viimeistään kuitenkin palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoitus lähetetään osoitteeseen: Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu, PL VERO Vuosilomat, virkavapaudet, työlomat ja perhevapaat Avustajan vuosilomaoikeus määräytyy vuosilomalain mukaisesti (162/ ) Lomanmääräytymisvuodella tarkoitetaan ajanjaksoa Vuosilomalaki koskee myös perheenjäsentä / samassa taloudessa asuvaa avustajaa. Avustajan vuosiloman ajalta kunta korvaa tarpeen vaatiessa sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

14 Niillä avustajilla, jotka työskentelevät työsopimuksensa mukaan alle 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa, on oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen. Vapaata ansaitaan kaksi arkipäivää työssäolokuukaudelta. Vuoden jatkuneessa työsuhteessa työntekijällä on oikeus neljän viikon pituiseen vapaaseen, jonka ajalta hänelle maksetaan lomakorvaus. Lomakorvaus on 9 %, tai jos työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5% hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta palkasta lukuun ottamatta ylityöstä maksettavaa korotusta (Lähde: Kuukausipalkkainen työntekijä ansaitsee palkallista vuosilomaa jokaiselta lomanmääräytymisvuoteen kuuluvalta kuukaudelta kaksi (2) arkipäivää, jos työsuhde on jatkunut alle vuoden lomanmääräytymisvuoden loppuun menneessä. Jos työsuhde on jatkunut vähintään yhden vuoden, avustajalla on oikeus saada 2½ arkipäivää täydeltä kalenterikuukaudelta. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut vähintään 14 päivää tai 35 työtuntia. Myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Lisätietoja: Sairausloma Avustajalla on oikeus sairaus- ja perhevapaisiin työsopimuslaissa säädettyjen ehtojen nojalla. työsopimuslain 2 luku 11, Sairausajanpalkka ja 4 luku Perhevapaat. Työntekijällä on oikeus sairauslomaan, jos hän on sairauden, vamman tai tapaturman vuoksi työkyvytön. Työkyvyttömyys todistetaan yleensä lääkärintodistuksella. Sairastumisesta on ilmoitettava työnantajalle viivyttelemättä. Avustaja on oikeutettu palkkaan enintään sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Sairausajan palkkaa määrittelee Työsopimuslain 55/ luku 11. Tämän jälkeen avustaja on oikeutettu sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan, jonka hän itse Kelasta hakee. Työnantajalle tulee toimittaa avustajan lääkärintodistus sairauslomasta. Sosiaalitoimelle ilmoitettaessa sairauslomasta esim. diagnoosia ei tarvitse ilmetä. Avustajan sairausloman ajalta kunta korvaa tarpeen vaatiessa sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kulut. Työntekijällä on oikeus saada palkallista vapaata kolme peräkkäistä kalenteripäivää, jos hänen alle 10-vuotias lapsensa sairastuu äkillisesti ja muuta

15 hoitoa ei saada järjestettyä. Jos sairaus jatkuu yli kolme päivää, voidaan hakemuksesta myöntää harkinnanvaraista vapaata tai vuosilomaa. Lapsen sairastumisesta on toimitettava luotettava todistus, esimerkiksi terveydenhoitajan antama todistus Työterveyshuolto Kaikki työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin, sillä työnantaja on velvollinen järjestämän sen kustannuksellaan kaikille työsopimussuhteessa oleville henkilökohtaisille avustajille (Työterveyshuoltolaki). Työnantajan tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työntekijöille. Työterveyshuollon järjestämisestä työnantaja ja työterveyshuollon palvelujen tuottaja tekee kirjalliset sopimuksen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Sairaanhoito ei kuulu lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää: - työpaikkaselvitykset - neuvonta- ja ohjauspalvelut - ensiapuvalmiuden suunnittelut - terveystarkastukset - työkykyä ylläpitävät toimet - vajaakuntoisen seurannan Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon palvelut seuraavasti: hankkimalla tarvitsemansa palvelut kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitetulta terveyskeskukselta järjestämällä tarvitsemansa työterveyspalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa hankkimalla tarvitsemansa palvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä (Työterveyshuoltolaki 7 ). Työterveyshuolto voidaan järjestää sovittaessa myös kunnan omassa työterveyshuollossa. Työterveyshuollon järjestämisestä haetaan korvausta Kelasta. Kunta korvaa työnantajalle jäävän kustannuksen osuuden. Työnantajan tulee käyttää riittävästi työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita työterveyshuollon suunnittelua, toteuttamista sekä kehittämistä ja seurantaa koskevissa asioissa (Työterveyshuoltolaki 1383/ ).

16 3. Henkilökohtainen apu 3.1. Työ avustajana Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa avustettavansa mahdollisimman normaalin ja tasavertaisen elämän suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän on tarvittaessa kädet, jalat, silmät ja korvat. Henkilökohtainen avustaja on henkilökohtainen apu, jonka avulla toteutuu mahdollisimman normaali arki. Henkilökohtainen apu on työtä, johon ei ole täysin valmista muottia, eikä täsmällistä yleispätevää toimintaohjetta, sillä jokainen henkilökohtaisen avun tarve on yksilöllinen. Työnantaja määrittelee henkilökohtaisen avun sisällön ja kulloisenkin toimintaohjeen Vastuut ja velvollisuudet Henkilökohtainen avustaja vastaa omasta itsestään ja vastaa siitä, että työ tulee tehtyä ohjeiden ja tavoitteen mukaisesti. Jos työohje on sellainen, ettei sitä voi noudattaa, tulee siitä keskustella työnantajan kanssa ja antaa ratkaisuehdotus. Henkilökohtainen avustaja on vaitiolovelvollinen ja hänen täytyy pystyä pitämään omana tietonaan työssään kuulemia ja näkemiään sekä tekemiään asioita. Erikseen työnantajan kanssa voi sopia, mitä asioita henkilökohtainen avustaja voi kertoa esimerkiksi vertaisryhmässä tai työnohjauksessa. Ystäville tai esim. omalle perheelle ei voi työasioista kertoa. Henkilökohtaisen avun eettiset ohjeet on laadittu HAVU hankkeessa ja ne ovat tämän oppaan liitteenä, liite 8.

17 4. Turvallisuusasiat 4.1. Palo- ja pelastussuunnitelma Jokaisessa työpaikassa tulee olla ajantasainen palo- ja pelastussuunnitelma. Sen tulee olla työntekijöiden nähtävänä. Työpaikalla tulee olla jokaisessa kerroksessa palovaroitin alkavaa 60m2 kohti. Lisäksi suositellaan hankittavaksi seuraavat paloturvallisuutta edistävät välineet: - Sammutuspeitto - Jauhesammutin (6kg) Poistumisteiden tulee olla esteettömät ja tarvittaessa ne tulee erikseen merkitä selvästi näkyvällä tavalla. Sähkölaitteiden ja sähkökytkentöjen tulee olla säännösten mukaisia. Sähkölaitteiden taustat tulee imuroida säännöllisesti. Pistorasioiden maadoitusten tulee olla säännösten mukaisia. Rikkonaista sähkölaitetta ei saa olla käytössä. Liitä kohtaan 1 ajantasainen palo- ja pelastussuunnitelma. Päivitä muutokset Lääkekaappi Lääkekaapin tulee olla sellaisessa paikassa, josta avustaja voi tarpeen mukaan ottaa tarvittavat lääkkeet tai ensiapuvälineet. Lääkekaapin tulee sisältää vähintään seuraavia asioita: - Lääkärin määräämät lääkkeet - Lääkkeitä tilapäiseen särkyyn ja kuumeeseen - Ripulilääkettä - Lääkehiiltä - Joditabletteja (kaksi jokaista henkilöä kohden). Saa ottaa vain viranomaisten kehotuksesta. - Kyypakkaus - Voidetta auringonpolttamalle iholle ja hyönteisten puremiin - Rasvasiteitä - Pikasiteitä - Erikokoisia steriilejä sideharsotaitoksia - Kiinnelaastaria - Ideaalisidettä - Joustosiderulla - Haavateippiä - Haavanpuhdistusainetta - Vanua

18 - Sakset ja pinsetit sekä punkkipihdit - Kuumemittari - Keinojääpussi - Hakaneuloja - Pari kolmioliinaa Hätänumero 112 Myrkytystietokeskus Tässä oppaassa on tarttuvien tautien torjunnasta oma liitteensä. Liite 3. Tarttuvien tautien torjunta. Tiedostamalla mahdolliset riskitekijät voit ennaltaehkäistä sairastumisia niin omalta kuin työntekijän kohdalta.

19 5. Yhteistyötahot Tähän voit listata ne yhteistyötahot yhteystietoineen, joiden kanssa olet tekemisissä ja joiden kanssa avustajan tulee olla tekemisissä sinun kanssasi tai sinun puolestasi.

20 6. Työhyvinvointi Työhyvinvointi muodostuu siitä, että työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Myönteinen työilmapiiri parantaa työhyvinvointia ja auttaa työssä jaksamisessa. Myönteisen työilmapiirin tunnusmerkkejä ovat: varmuus tulevaisuudesta yhteiset tavoitteet työtehtävien ja vastuualueiden selvyys kunnossa olevat pelisäännöt ja toimintatavat työntekijän aktiivisuutta ja kasvua korostava yhteisö käyttöön otetut työntekijän kyvyt, taidot ja luovuus sujuva yhteistyö aikaa sosiaaliselle kanssakäymiselle usko ongelmien ratkaisumahdollisuuksiin Ristiriitojen käsitteleminen: Jos työyhteisössä esiintyy ristiriitoja, ei ongelmiin puuttumista pidä pitkittää. Kaikkia selkkauksen osapuolia on kuultava ennen kuin arvioidaan selkkauksen syitä. Arvostelun kohde ei ehkä edes tiedä tehneensä virhettä tai että on hoitanut jonkin asian huonommin kuin on luullut. Henkilökohtaisen avun keskuksesta saa neuvoja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Havu-keskuksen tarjoamat palvelut työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ovat vertaistukiryhmien kokoaminen ja vetäminen, täsmäkoulutus mahdollisuuksien mukaan ja työnohjaus. Havu keskus auttaa kaikissa työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä Työnohjaus henkilökohtaisille avustajille: Työnohjaus on HAVU hankkeessa suunniteltu jäsentyvän 5-10 kerran mittaiseksi tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Ryhmä määrittelee tavoitteensa itse. Tavoitteen määrittelyssä on huomioitava se, että ryhmän jäsenten on ensin tunnettava toisensa ja ryhmässä on oltava luottamuksellinen ja arvostava ilmapiiri. Tavoitteena voi olla esimerkiksi: - ammatillisen itsetuntemuksen koheneminen. Viestintä ja tilanneherkkyys sisältyvät tähän tavoitteeseen, samoin kuin työelämän pelisäännöt. - työssä tapahtuvien tilanteiden purkaminen esim. ennnalta koottuna casetapaustehtävänä ja siitä yhteinen oppiminen vastaisuuden varalle (toisten

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Aninkaistenkatu 1 D, 6. kerros Henkilökohtaisen avun

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla

SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla Liite 1 SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla Järjestettävä työssäoppimisjakso on osa Ura Inno Lab /X71 koulutuskokonaisuutta, jonka järjestää Oulun yliopiston Koulutus ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot