TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö Työpaikat ja työllinen työvoima Talous 3 Tunnusluvut 6 Toiminnalliset muutokset 7 Talousarvio ja taloussuunnitelma lautakunnittain Käyttötalous 110 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta 84 Käyttötalous yhteensä 103 Investoinnit 930 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta 111 Investoinnit yhteensä 112 Tuloslaskelma 113 Rahoituslaskelma 113 Liitteet Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 114 Henkilöstösuunnitelma 115 Maapoliittinen ohjelma 117 Kaavoitusohjelma 119

3 1 1. YLEISPERUSTELUT 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö Laukaan kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Jyväskylän kaupunki, Uuraisten kunta, Äänekosken kaupunki sekä Konneveden, Hankasalmen ja Toivakan kunnat. Laukaan kunnan kokonaispinta-ala on 825,67 km 2, josta maapinta-ala on 648,54 km 2 ja vesistöjä 177,13 km 2. Laukaa kuuluu Jyväskylän talousalueeseen ja Jyväskylän seutukuntaan, johon kuuluvat Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta, Muuramen kunta, Uurainen, Hankasalmi, Toivakka, ja Petäjävesi. Kuntarakenteeltaan Laukaa on suhteellisen hajanainen koostuen neljästä taajamasta ja useista elinvoimaisista maaseutukylistä. Laukaan kunnan läpi pohjois-etelä suunnassa kulkee Keitele-Päijänne kanava, jonka pituudesta % on kunnan alueella ja viidestä sulusta kaksi. Kirkonkylässä on Ympäristöministeriön luokittelema B1-tason vierasvenesatama. Kunnan suunnittelualuejakona pidetään tilastoaluejakoa. SUUNNITTELUALUEJAKO = V Ä K I L U K U Tavoite TILASTOALUEJAKO SUURALUE 1 LAUKAA TILASTOALUE 1 01 KIRKONKYLÄ Pienalueet Kk-keskusta Kk-pohjoinen Kk-etelä Kk-Kantola Kk-Asema TILASTOALUE 1 02 VIHTAVUORI Pienalueet Vri-keskusta Vri-ympäristö TILASTOALUE 103 LEPPÄVESI Pienalueet Tiituspohja Lsi-ympäristö TILASTOALUE 1 04 LIEVESTUORE Pienalueet Lre-keskusta Pirtti-Laurinkylä Taajaman ymp TILASTOALUE 1 05 MAASEUTUALUEET Pienalueet Kuhaniemi Kärkkää Vehniä Valkola Kuusa Haapala Äijälä Lankamaa Tarvaala Simuna Vuontee Savio Metsolahti Hoho MUU Ennuste Ikävuodet 0-14 v % 21,6 21,9 21,9 21,9 21,6 21,4 21,4 21,6 21,7 Ikävuodet v % 64,9 64,6 64,5 64,2 64,2 64,7 64,3 64,0 58,3 Ikävuodet 65 v % 13,5 13,5 13,6 13,9 14,2 13,9 14,3 14,4 20,0 Ikävuodet joista yli 75 v % 38,7 43,5 39,2 39,7 44,5 45,6 45,2 41,2 40,0 % koko väestöstä 5,20 5,88 5,35 5,53 6,30 6,34 6,46 5,94 8,01

4 2 1.2 TYÖLLISYYS Vuosi Asukasluku TYÖPAIKAT TOL 2002 TOL 2008 Tunn Toimiala A Maa-, metsä- ja kalatalous A-B Maa- ja metsätalous B, D-E Kaivostoiminta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Vesi-, viemäri- ja jätehuolto C Mineraalien kaivu C Teollisuus D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G-H Kauppa, majoitustoiminta ym G-I Tukku- ja vähittäiskauppa, Kuljetus ja varastointi, Majoitus ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi, tietoliikenne J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J-K Rahoitustoiminta ym L Kiinteistöalan toiminta L-Q Yhteiskunnalliset palvelut M-N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toininta O-Q Julkinen hallinto ja maanpuolustus, Pakollinen sosiaalivak., Koulutus, Terveys- ja sosiaalipalvelut R-U Muut palvelut X Tuntematon YHTEENSÄ TYÖLLINEN TYÖVOIMA TOL 2002 TOL 2008 Tunn Toimiala A Maa-, metsä- ja kalatalous A-B Maa- ja metsätalous B, D-E Kaivostoiminta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Vesi-, viemäri- ja jätehuolto C Mineraalien kaivu C Teollisuus D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G-H Kauppa, majoitustoiminta ym G-I Tukku- ja vähittäiskauppa, Kuljetus ja varastointi, Majoitus ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi, tietoliikenne J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J-K Rahoitustoiminta ym L Kiinteistöalan toiminta L-Q Yhteiskunnalliset palvelut M-N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toininta O-Q Julkinen hallinto ja maanpuolustus, Pakollinen sosiaalivak., Koulutus, Terveys- ja sosiaalipalvelut R-U Muut palvelut X Tuntematon YHTEENSÄ Työlliset Työttömät Työvoima Työvoima / asukasluku % 47,22 47,69 47,62 47,50 47,14 47,12 46,34 47,25 47,41 47,41 Työpaikat / työllinen työvoima % 70,91 71,32 71,80 71,99 72,08 71,81 72,43 72,36 70,29 69,79

5 TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan Kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka verohallituksen myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta.

6 4 Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kun kunnissa siirryttiin soveltamaan kirjanpitolakia, otettiin samalla käyttöön suunnitelman mukaiset poistot. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. Poiston ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa hankintameno vuotuiseksi kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot esitetään myös talousarvion tuloslaskelmaosassa. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Talousarvion käyttötalous- ja investointiosa on laadittu noudattaen valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman tehtäväjakoa. Myöhemmin tehdyt organisaatiomuutokset on otettu huomioon talousarvioasetelmassa. Lisäksi tehtäväalueelta on esitetty tuloslaskelman muotoon laadittu talousarvio. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille 1. käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot - tulot - netto, jolloin netto = perusteluluonteisen tuloslaskelman toimintakate), 2. investointiosassa hanke- ja eräissä tapauksissa alaryhmittäin, yli euron (irtaimen omaisuuden osalta yli euron) hankkeiden osalta kuitenkin hankkeittain, 3. tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Perustelutiedoissa esitettäviä laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset. Laskennallisia eriä ei siirretä talousarvion tuloslaskelmaosaan, vaan ne ovat perusteluja ja informaatiota. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Valtuustoon nähden sitova taso on tehtäväalueen menot ja tulot (vasempaan marginaaliin kirjoitettu: määräraha). Tavoitelomakkeen tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso sarakkeet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 20,00 inflaatiovaraus 2,5 % palkankorotusvaraus elokuun 2010 tasosta 2,67 % sosiaaliturvamaksu 2,20 % työttömyysvakuutusmaksu 3,25 % tapaturmavakuutusmaksu 0,49 % taloudellinen tuki 0,05 % palkkaperusteinen KuEL-maksu 16,00 % VaEL-maksu 21,55 %

7 5 Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti : Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Valtionosuudet

8 6 Tunnusluvut Asukasluku Lainat Lainat euroa/asukas Vuosikate Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Lainat Vuosikate Ali-/ylijäämä Ali-/ylijäämä Kumulatiivinen ali-/ylijäämä

9 7 TOIMINNALLISET MUUTOKSET KUNNANHALLITUS Perusterveydenhuollon siirtäminen seututerveyskeskukselle vähentää henkilökunnan tarvetta hallinnossa. Taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa jätetään yksi virka kummassakin tulosyksikössä täyttämättä viranhaltijoiden eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Vuoden 2010 aikana käyttöönotettu luottamushenkilöiden tietojärjestelmän käyttö laajennetaan vuoden 2011 aikana kaikkiin toimielimiin. Taloushallinnon tietojärjestelmässä otetaan käyttöön sähköiset myyntilaskut. Henkilöstöhallinnon keskeiset asiakirjat saatetaan sähköiseen muotoon. Maaseutuhallinto muuttuu v yhteistoiminta-alueeksi, jossa Laukaa toimii isäntäkuntana. Suoritteet tarkentuvat v aikana. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysosaston painopistealueet vuodelle 2011: Lapsiperheiden palvelujen määrällinen ja laadullinen kehittäminen, perheiden kasvatustehtävän vahvistaminen ja siinä tukeminen Vanhusten palvelujen määrällinen ja laadullinen turvaaminen, erityisenä kehittämisalueena toimintakykyä ylläpitävä ja kuntouttava huolenpito ja hoiva sekä terveyden edistäminen Sosiaali- ja terveysosaston uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden suunnitelmallinen toteuttaminen Toiminnalliset muutokset: Vuoden 2010 tammikuusta syyskuuhun Laukaan väestönlisäys on ollut jo 189 henkeä. Tilastokeskuksen uusimman ( ) ennusteen mukaan väkiluku kasvaa suunnittelukaudella yhteensä 586:llä, 0 6 vuotiaiden määrä kasvaa 40:llä ja yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 94:llä. Koko osasto: Osaston organisaatio muutetaan vastaamaan muuttunutta tilannetta, kun terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy yhteistoiminta-alueelle. Terveyspalvelujen tulosyksikköä ei enää ole ja hallinnon ja sisäisten palvelujen tulosyksikkö muutetaan ruokapalvelujen tulosyksiköksi. Päivähoito: Päivähoidon kysynnän kasvusta johtuva päivähoitopaikkojen lisäys hoidetaan laajentamalla yksityisen päivähoidon palvelurahaa tarvetta vastaavaksi. Lievestuoreen alueen päivähoidon päiväkodin uudisrakentaminen alkaa kesällä 2011, v valmistuvassa uudisrakennuksessa alueen kolme päiväkotiyksikköä yhdistyvät yhdeksi 85-paikkaiseksi päiväkodiksi. Leppävedellä vuorohoitopäiväkoti Laukaan Auringon (ostopalvelu) laajennuksen valmistumisen myötä päivähoitopaikkoja tulee lisää 20. Sosiaalipalvelut: Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muutosten vaikutukset jatkuvat siten, että harrastuksia, yhteiskunnallista osallistumista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä varten annettavan henkilökohtaisen avun vähimmäismäärä nousee lukien 30 tuntiin kuukaudessa (10 tuntia v. 2010). Toimeentulotuen käsittelyä siirretään edelleen sosiaalityöntekijöiltä etuussihteereille, vuodelle 2011 esitetään yhtä uutta etuussihteerin virkaa. Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaukseen esitetään puolen ohjaajan lisäystä (nyt 50 %) estämään ja siirtämään palvelukotisijoituksia. Terveyspalvelut: Perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille järjestää vuoden 2011 alusta Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja palvelut tuottaa perustettava Keski-Suomen seututerveyskeskus-liikelaitos.

10 8 Vanhusten palvelut: Laukaan kunnan vanhusten palveluissa painotetaan edelleen ennaltaehkäisevää työtä mm. ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä edistäviä toimia, kuntoutusta, palveluohjausta ja ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä. Lievestuoreella seniorineuvonta muutetaan seniorineuvolaksi, jonka tavoitteena on turvata ikääntyneille heidän tarvitsemansa palveluohjaus- ja terveyspalvelut. Palveluseteli otetaan käyttöön. Omaishoitoon esitetään lisättäväksi palkkio kahdelle uudelle omaishoitajalle. Päiväsairaanhoidon ja kotihoidon tilojen saneeraus on valmis keväällä 2011, jolloin myös työterveyshuolto muuttaa ko. kiinteistön alakertaan. Päiväsairaanhoitoon esitetään fysioterapeutin tointa. Lievestuoreen terveysaseman tiloihin suunnitellaan lisää tiloja kotihoidolle, päiväkeskukselle ja seniorineuvolalle, jolloin vuokratiloista voidaan luopua. Koti-Kuuselan asukaspaikkojen vähentymisen vuoksi esitetään vuodelle 2011 palveluasumisesta ostettavaksi yksi lisäpaikka pitkäaikaiseen asumiseen ja yksi paikka lyhytaikaista hoitoa varten. KOULUTUSLAUTAKUNTA Yleistä Koulutuslautakunnan vuoden 2011 keskeisiä painopistealueita ovat 1. Oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Vuoden 2011 aikana kehitetään edelleen laadukasta yleisopetusta ja oppilashuollon palveluita. Oppilashuollon strategia on valmistunut v ja vuoden 2011 aikana strategiaa viedään käytäntöön. Samoin syksyllä 2010 hyväksyttiin oppilashuollon käsikirja, joka toimii ohjenuorana koulujen oppilashuoltotyössä. Käsikirjan tavoitteena on mm. yhdenmukaistaa esi- ja perusopetuksen oppilashuollollisia käytänteitä. 2. Erityisopetuksen ja oppilaalle annettavan muun tuen kehittäminen. Perusopetusta koskevat säädökset muuttuvat. Myös opetussuunnitelman perusteet tältä osin muuttuvat. Tämä edellyttää sekä kuntakohtaisen opetussuunnitelman että erityisopetuksen käytänteiden uudistamista. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön alkaen. 3. Perusopetuksen kehittämishankkeet Osallistumme aktiivisesti valtakunnallisiin perusopetuksen laatua parantaviin kehittämishankkeisiin. Perusopetuksen laatukriteereiden valmistelu on jo aloitettu ja tätä jatketaan v aikana. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta kehitetään yhdessä opetussuunnitelmauudistuksen kanssa. Koulukerhotoiminnan kehittämistä jatketaan ja osallistutaan valtakunnalliseen pilottihankkeeseen (mukana 13 kuntaa). Lisäksi Laukaan opetustoimi on mukana seudullisissa kehittämishankkeista (oppilashuolto, erityisopetus, opettajien täydennyskoulutus). Kaikkiin edellä oleviin kehittämishankkeisiin olemme saaneet ulkopuolista rahoitusta (opetusministeriö, opetushallitus ja Länsi-Suomen AVI). 4. Lukiokoulutuksen kehittämisstrategia ja arviointi. Vuoden 2011 aikana selvitetään lukiokoulutuksen siirtokysymys Jyväskylän koulutuskuntayhtymän alaisuuteen. Tavoitteena on, että Laukaassa toimii vahvan lukio-opetusta antava oppilaitos, joka tekee tiivistä kehittämisyhteistyötä korkeakoulutuksen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Yrittäjyyskasvatus on edelleen Laukaan lukion yksi painopistealue. Käyttötalous Koulutuslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotus on laadittu alkaneen lukuvuoden toiminnan mukaisesti. Oppilasmäärän ennustetaan kasvavan edelleen, joten se saattaa edellyttää opetusryhmien lisäyksiä syksyllä Kirkonkylän koulun 1. luokan oppilaita on ensi syksynä neljään rinnakkaisluokkaan, joten Kirkonkylän koulun opetusryhmien määrä kasvaa yhdellä syksyllä Muiden koulujen opetusryhmistä päätetään keväällä Laukaan kunta sai vuodelle 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea euroa opetusryhmien pienentämiseen. Uusi haku vuodelle 2011 tulee tehdä mennessä. Oppilaiden oppikirjoihin varattua määrärahaa esitetään nostettavan 80 eurosta 90 euroon/alakoulun oppilas ja 110 eurosta 120 euroon/yläkoulun oppilas. Myös koulutarvikkeiden hankintaan varattua määrärahaa esitetään nostettavan 24 eurosta 30 euroon/oppilas. Korotusesitys johtuu siitä, että oppikirjojen ja -materiaalin hankintakustannukset ovat kasvaneet. Myös Laukaan kouluissa em. hankintamääräraha on varsin pieni verrattuna lähikuntien vastaaviin menoihin.

11 9 Ruokapalvelujen järjestämisessä ja kiinteistön hoidossa jatkamme nykyistä ostopalvelutoimintaa. Esiopetuksen järjestäminen tuli lakisääteiseksi alkaen. Laukaassa esiopetus on järjestetty yhdessä päivähoidon kanssa. Tällä hetkellä koulutoimen puolella on kahdeksan esiopetusryhmää ja taloussuunnittelussa on varauduttu siihen, että samat ryhmät jatkavat syksyllä 2011 (järjestämispaikka voi muuttua oppilasmäärän mukaisesti). Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseen (Jälkkäri) on varauduttu siten, että nykyinen toiminta voidaan turvata. Jälkkäri toimii Kirkonkylällä, Vihtavuoressa, Leppävedellä, Lievestuoreella ja Vehniällä. Investoinnit Laukaan kirkonkylän koulun peruskorjausta jatketaan v hankkeen II vaiheella, jossa laajennetaan koulun ruokasalia ja parannetaan ilmastointia. Kirkonkylän koulun peruskorjaukseen ja lisätilan hankintaan esitetään euron varausta vuodelle Muista suuremmista investoinneista voidaan mainita Valkolan koulun keittiön muutostyöt. Samalla keittiön vieressä oleva luokkatila muutetaan ruokasaliksi. Tavoitehinta on euroa. Toinen suurempi investointi koskee Vuonteen koulun vesikatteen uusimista. Kiinteistötoimi on esittänyt kustannusarvioksi euroa. Lisäksi on tavoitteena käynnistää koulujen Koulujen pihat kuntoon kampanja. Ensi kesänä ovat esityksen mukaan vuorossa Leppäveden ja Tervamäen koulujen pihat sekä Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt osana II hanketta edellyttäen, että alueen kaavoitus saadaan valmiiksi. Näiden hankkeiden toteuttamiseen esitetään euron määrärahavarausta. Myös opetuksen tieto- ja viestintätekniikkaan ja koulujen leikkivälineiden hankintaan esitetään euron määrärahavarausta. VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Yleistä Vapaa-ajan lautakunnan talousarvio ylittää annetun raamin. Ylitys johtuu kahdesta toiminnanlisäyksestä. Keski- Suomen liitto on antanut Vattipajalle euron avustuksen projektille jolla pyritään edelleen sijoittamaan nuori työnhakijoita yrityksiin. Kunnan tulee panostaa omarahoitusta projektiin euroa. Vattipajalle on varattu yhden työvalmentajan palkkaukseen määräraha. Vattipajan toiminta pyörii lähes kokonaisuudessa erilaisilla projektirahoituksilla ja tavoitteena on vakinaistaa toiminta vuoteen 2014 mennessä. ESR rahoitteisen Yhteisen reitin toinen osa päättyy. vuonna 2013 Vatin saamat erilaiset projekti- ja hankerahoitukset ovat mahdollistaneet monipuolisen palvelutarjonnan. Toiminnat ovat tukeneet pienen yksikön työpanosta palvelujen tuottamisessa. Kuntalaisille toiminnot näkyvät esim. liikuntareitteinä, kenttien ajanmukaisina huoltotiloina ja yksilötasolla henkisenä hyvinvointina (vanhuksien siivouspalvelu, työttömyysjakson katkaisu). Painopistealueet 1.Vapaa-aikapalveluiden monipuolisuus säilytetään. Laadukasta asiakaspalvelua kehitetään. 2. Tiedotustoimintaa ja sähköisiä palveluja kehitetään. Nuorten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan. 3. Yhdessä Konneveden kunnan kanssa jatketaan projekti- ja pajatoimintaa. 4. Lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuuksia omatoimiseen ja ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. 5. Kansalaisopistossa järjestetään kuntalaisten tarpeista lähtevää ja kaikkien saatavilla olevaa monipuolista toimintaa. Kunnanhenkilöstöä opisto palvelee järjestämällä laadukasta henkilöstökoulutusta. 6. Toimitaan vapaa-aikajärjestöjen yhdyssiteenä, yhteistyöelimenä ja valvotaan vapaa-aikatoimen etuja. 7. Laukaan terveysliikunnan palveluketjun kehittämistä jatketaan ja uusia toimintakäytäntöjä kehitetään. 8. Kunnan henkilökunnan työhyvinvointi hetkien järjestäminen vakiinnutetaan ja toimintaa kehitetään.

12 10 Vapaa-aikatoimi Terveysliikunta Yhteistyötä terveysliikunnan edistämiseksi ja terveysliikunnan palveluketjun rakentamiseksi jatketaan terveystoimen, henkilöstöhallinnon ja muiden toimijoiden mm. Lievestuoreen kansalaisopiston kanssa. Aikaisemmin kehitettyjä yhteistyömuotoja otetaan käyttöön. Vatti ja kansalaisopisto tarjoavat edelleen liikuntaryhmiä myös aloittelijoille ja viime aikoina vähän liikkuneille. Kunnan henkilökunnan TYHY-hetkien (työhyvinvointihetkien) tuottaminen vakiinnutetaan ja toimintaa kehitetään kokeiluvuoden 2010 kokemuksiin ja kerättyyn palautteeseen perustuen. Koulujen kenttien hoito ESR-rahoitteisen Yhteinen reitti projektin työntekijöiden työpanosta hyödynnetään Haapalan koulun kentän huoltotilan rakentamisessa. Ulkoilualueet Lievestuoreen Mustavuoren ulkoilureitin valaistus ja kunnostustyö saatiin valmiiksi kesällä Odotuksena on, että alueesta kehittyy Jyvässeudun ikäihmisten ja lapsiperheiden hiihtoalue. TE-keskukselta on saatu avustus Metsoreitin rakentamiseen, kunnostukseen ja valaisemiseen välillä Leppävesi - Kuusa 26.6 km. Rakentaminen saadaan pääsääntöisesti valmiiksi vuoden 2011 aikana. Hanke liittyy Perunka Centerin kehittämiseen. Lisäksi valaistaan reitit Peurungasta Jokiniemeen ja maankaatopaikalta Katanmäkeen. Urheilukentät Kevään aikana asetetaan Laurinkylän urheilukentälle hiekkatekonurmi. Vattipaja Pajalle sijoitettavien määrä nousee, josta seuraa menojen kasvua. Tällä hetkellä on sijoitettuja lähes 300 henkilöä. Vattipaja on hakenut jatkoa Yhteinen Reitti II projektille. Päätöstä uudesta projektissa odotamme jouluksi. Projekti alkaisi ja päättyisi Projektissa on mukana myös Konneveden kunta. Sosiaalirahaston (ESR) tukea on haettu kolmen kokoaikaisen valmentajan ja neljän osa-aikaisen valmentajan palkkaukseen. Asiakaskunta työpajoissa on muuttunut haasteellisemmaksi. Asiakkaat ovat olleet yli 500 päivää työttömänä, jolloin kunta maksaa puolet heidän työmarkkinatuestaan. Toinen asiakasryhmä ovat tulottomat, jotka ovat sosiaalitoimen maksaman toimeentulotuen saajia. Auttaakseen asiakkaita parhaiten ja pitkäkestoisemmin pakkatuki rahoja olisi hyvä olla enemmän käytössä. Muut valtion maksamat työllistämismuodot: työelämävalmennus, työmarkkinatuki ja kuntouttava työtoiminnan käyttö lisääntyvät. Vattipajan yksilö- ja ryhmävalmennus Olemme saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuodelle 2011 yksilö- ja ryhmävalmennukseen ja yhden työvalmentajan palkkaan.. Heidän tehtäviinsä kuuluu asiakkaan ongelmien ratkomista, elämänpolkujen etsintää ja erilaista koulutusta asiakkaille. Etsivä nuorisotyö Olemme saaneet opetusministeriöstä etsivään nuorisotyöhön. Ensi vuodelle haemme kolmen työntekijän palkkarahaa etsivään työhön. heistä kaksi työskentelee Laukaassa ja yhden toimipaikka on Konnevesi.

13 11 Etsivä nuorisotyö on uudenlaista nuorisotyötä. Työssä etsitään nuoria, jotka eivät ole minkään yhteiskunnan tukijärjestelmän piirissä. Löydetty nuori ohjataan esim. koulutukseen, terveydenhoidon piiriin, pajalle jne. Etsivä nuorisotyö on pajatoimintaa. Nuorisotiedotus ja vaikuttaminen Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi on mukana Jyvässeudullisessa nuorten tieto ja neuvontapalvelusivusto NuortenLaturissa. Nuorisotaloille perustetaan tämän lisäksi nuorisotiedotuspisteet, joissa on esillä kuukausittain vaihtuva teema, kuten vaikuttaminen, kesätyön ja koulutuspaikan hakeminen, päihteet ja tasa-arvo. Lisäksi nuorisotiedotuspisteissä on pysyvää materiaalia nuorten elämään liittyvistä aiheista. Opetusministeriöstä on haettu nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin suunnattua avustusta. Tavoitteena on käyttää avustusraha verkkodemokratiapalvelu Aloitekanavan käynnistämiseen. Syksyllä 2010 teetetyn kyselyn Aloitekanava oli nuorille esimerkiksi nuorisovaltuustoa mieluisampi vaikuttamisen kanava ja nuorten toiveita kuunnellen Aloitekanava on valittu nuorten vaikuttamistoiminnan kanavaksi. Aloitekanavan kautta nuori voi kirjata toiveen tai idean omaan ympäristöönsä liittyen. Kunnan päättäville elimille toimitetaan nuorten tekemät aloitteet. Aloitekanavan kautta nuorille kerrotaan, mitä tehdyn aloitteen hyväksi on tehty. Kyselyn mukaan nuoret haluavat tietoa omaan elämään liittyvistä asioista, kuten harrastamisesta, kouluttautumisesta, työnhausta yms. Toivotuin tiedotusväline on internet. Jotta nuorten toiveisiin vastataan, on hankkeen päätavoite Aloitekanavan käynnistämisen lisäksi tuottaa nuorille suunnatut internetsivut, josta löytyy nuoria koskevat ajankohtaisasiat. Avustuksen saaminen on ehtona toiminnan käynnistämiselle. Kirjastotoimi Kirjaston aineistomäärärahojen reaalinen ostoarvo pienenee, joten kaikkea tarvittavaa ja kysyttyä ei voida hankkia. Koordinoimalla entistäkin tarkemmin aineistohankintoja toimipisteiden kesken tarjotaan kuitenkin monipuolinen kokoelma asiakkaiden käyttöön. Kirjasto tiedottaa ja antaa esim. lukuvinkkejä ja tietoa uutuusaineistosta myös Face Book sivuillaan. Liikuntavälineiden lainaus vakiinnutetaan pääkirjastossa ja aloitetaan Lievestuoreen kirjastossa. Alakoululaisten lukudiplomia kehitetään ja uusitaan vuosittain yhteystyössä opettajien kanssa. Kirjastotoimessa seurataan kirjastojärjestelmien kehitystä. Vuonna 2008 tapahtuneen yritysoston jälkeen Origokirjastojärjestelmää ylläpitävä Axiell-kirjastot oy on oikeastaan ainut järjestelmäntoimittaja yleisten kirjastojen osalta. Suunnitelmakauden aikana on varauduttava järjestelmän päivitys- tai uusimiskustannuksiin, koska nykyistä Origo-järjestelmää ei enää kehitetä. Pääkirjaston kiinteistössä toteutetaan välipohjan remontti kosteusvaurioiden korjaamiseksi. Kansalaisopisto Kansalaisopisto toteuttaa Laukaan kunnan henkilöstölle henkilöstökoulusta koulutustyöryhmän tekemän suunnitelman mukaisesti. Yhteistyö laukaalaisten yrittäjien kanssa aloitetaan. Taiteen perusopetuksessa aloitetaan teatteritaiteen opetus. Kaikki taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat tarkistetaan. Henkilöstön hyvinvointiin satsataan osallistumalla Keski-Suomen kansalaisopistojen yhteiseen Osaava-projektiin. Osaava-ohjelma on Opetusministeriön opetustoimen henkilöstölle suuntaama täydennyskoulutusohjelma. Ohjelman tavoitteena on kansalaisopisto-organisaation ja henkilökunnan yhteisöllisen toiminnan sekä jatkuvan oppimisen vahvistaminen. KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Vuonna 2005 kaavoitustoimi, suunnittelu ja mittaus, rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto (sis. eläinlääkintähuollon) ja ympäristönsuojelu yhdistettiin samaan kokonaisuuteen maankäyttöosastoksi. Näistä kahden viimeksi mainitun osalta on tehty selvityksiä toimialojen siirtämisestä seudulliseen organisaatioon.

14 12 Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan yhdistämistä koskevien ratkaisujen valmistuttua tuli tarve uudestaan tarkastella ympäristöterveydenhuollon ja mahdollisesti myös ympäristönsuojelun toimialojen liittämistä laajempaan seutuorganisaatioon. JYTAKE-hankkeen kariuduttua ollaan neuvottelemassa kolmen kunnan yhteishankkeesta, jonka isäntäkuntana olisi Laukaa. Kaavoitus, suunnittelu, kaavakiinteistöt, metsätilat Voimakas kehitys kunnassa näyttää jatkuvan. Jyväskylän seudun vetovoima ja kunnan omat markkinointiponnistukset ovat aiheuttaneet kasvavaa kiinnostusta asettua asumaan tai perustaa yritys Laukaan kunnan alueelle. Suurimmat kehityspaineet kohdistuvat Leppävesi - Laukaan kirkonkylä - akselille, Keski-Laukaaseen sekä mm. Vihtiälään ja Leppäveden ympäristöön. Teollisuus- ja asuntorakentamista varten on kunnan raakamaavarantoa korvattu yksityisten maanomistajien kesken tehdyillä maankäyttösopimuksilla. Asuntotuotannon osalta raaka-maavaranto maankäyttösopimusalueet mukaan lukien on laadittuun strategiaan nähden riittävä. Uuden kaavoitusjohtajan valinnan viivästyminen ja uuden henkilön työhön perehdyttäminen syö resursseja kaavoituksesta tämä johtaa lisääntyvään konsulttien käyttöön kaavojen laadinnassa siirtymävaiheessa. Työhön perehdyttäminen on myös edelleen kesken uuden maankäyttöinsinöörin osalta. Kaavoitusta valmistellaan noin 20 eri kohteessa. Maanhankintaan on esitetty budjetoitavaksi , jolla tavoitellaan mm. työpaikka-alueiden käyttöön saamista. Maankäyttösopimuksilla vakautetaan kunnan kehittämiseen tarvittavaa tonttivarantoa. Kaavakiinteistöjen osalta ao. tonttien vuokraus kehittyy edelleen. Vuokraaminen siirtää myyntituloa eteenpäin. Kunnan metsätaloussuunnitelma päivitetään. Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkinnän ja elintarvikevalvonnan uudet tilat toteutetaan yhdessä seudullistuvan maaseutuhallinnon kanssa samaan rakennukseen ns. vanhan paloaseman tontille Kantolantien varrelle. Ympäristöterveydenhuollon palveluiden myynti Konnevedelle. Konneveden kunta on pyytänyt Laukaata tarjoamaan terveystarkastajan palveluja, koska heidän aiempi palveluntuottajansa Hankasalmen kunta on irtisanonut sopimuksen alkaen. Palvelun kustannus kokonaisuudessaan Konnevedelle on noin /v. Laukaan kunnassa on todettu selkeä resurssivaje ympäristöterveydenhuollossa. (Vrt samankokoisessa Äänekosken kaupungissa oli 3 terveystarkastajaa ja terveysvalvonnan johtaja, nyt 2 tarkastajaa ja terveysvalvonnanjohtaja) Elintarvikevirasto on useana vuonna pyytänyt kunnanhallitukselta selvitystä resurssien riittämättömyydestä sekä siitä kuinka tilanne korjataan. Tämän jälkeen valtion virastot ovat lisäksi toimillaan ja lainsäädännöllä edelleen lisänneet kuntien terveysvalvonnan tehtäviä. Laukaassa ei nykyisellä resurssilla pystytä viranomaisen toimintaa hoitamaan lakien mukaisesti, puhumattakaan Eviran, Valviran tai Tukesin ohjeistamista perustarkastustiheyksistä. (Esim vuoden 2009 toteutuma oli noin 30% edellytetystä) Edellä mainituista syistä on tarpeen perustaa Laukaan kuntaan terveystarkastajan virka, josta tarjotaan Konnevedelle heidän tarvitsema palvelu. Eläinlääkintähuolto muuttuu uuden eläinlääkintähuoltolain vuoksi siten, että suur- ja pieneläin- päivystykset eriytetään ja päivystysalueet suurennetaan seutu- tai maakunnallisiksi. Tästä johtuvia kustannusseurauksia ei vielä pysty arvioimaan, koska sopimusneuvottelut molemmista asioista ovat vielä kesken. Etenkin pieneläinpäivystyksen palveluntarjoajia on ollut vaikea löytää. Asiassa on vetovastuu Jyväskylän kaupungilla.

15 13 Ympäristötoimessa on ollut jo yli kymmenen vuotta määräaikainen tehtävä eri nimikkeillä, jota on hoidettu ympäristösuunnittelijan nimikkeellä yli neljä vuotta. Tehtävät ovat vakiintuneet ja tilanne on ketjuuntunut. Ympäristösuunnittelija on vakinaistettava. Ei vaikutusta talouteen. TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintaympäristön muutos ja lakiperusteinen suunnitteluvelvoite Vuoden 2009 alusta työskentelynsä aloittanut valtuusto on määritellyt strategiset päämäärät ja toimintapolitiikan päämäärien saavuttamiseksi. Kunta tavoittelee väkiluvun kasvattamista n henkeen vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite täyttynee nykyisellä n. 1% vuotuisella kasvulla. Tekniselle toimialalle kasvutavoite merkitsee koko viime vuosikymmenen ajan voimakkaana jatkuneen ifrastruktuurirakentamisen jatkamista ainakin nykyisellä volyymillään. Teknisen lautakunnan investoinnit viime vuosina ovat olleet n. 2.6M vuodessa. Paras hankkeeseen sisältynyt kasvukeskusseutuja koskeva suunnitteluvelvoite on toteutumassa v aikana käynnistyneen rakennemallityön kautta. Työ on vielä kesken ja sen konkreettista ohjaavaa vaikutusta on vielä mahdoton arvioida. Yleisesti voinee kuitenkin todeta, että työssä pyritään mm. taajamarakenteen tiivistämiseen, turhan liikenteen välttämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Kyseisen työn rinnalla on käynnistynyt liikennejärjestelmätyön päivitys pitäen sisällään myös joukkoliikenteen suunnittelun. Joukkoliikennelaki tulee voimaan joulukuussa 2009 ja tulee aiheuttamaan muutoksia liikenteen hallinnointiin, liikennelupajärjestelmään ja kilpailuttamiseen. Vuoden 2010 taloussuunnitelmaan sisältyivät tarvittavat resurssit edellä kuvattuun suunnittelutyöhön osallistumiseksi. Vuoden 2011 aikana Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kesken jatketaan asian valmistelua v.2010 aikana valmistuneen selvityksen pohjalta. Hallittu, realistinen talous- ja uudistuspolitiikka osaston tavoitteena Vuoden 2008 syksyllä rahoituskriisin seurauksena alkaneen maailman laajuisen laman seurausvaikutuksista ei ole päästy irti toistaiseksi. Tosin merkkejä talouden alkavasta elpymisestä on jo ollut näkyvissä. Riippumatta kunnan verotusratkaisujen sisällöstä käyttötalouden alijäämän kattamisvelvoite pitää kunnan taloutta kireänä vielä pitempään. Toimitilojen, katu- ja vesihuoltoverkostojen jatkuva kasvu, johtuen kunnan yleisestä kasvutavoitteesta sekä teknisen alan valtakunnallinen kustannusten nousu kunnan asettamia raamitavoitteita enemmän antaa haasteen toimintojen järjestämiseksi realistisella ja kestävällä tavalla. Viimeaikaiset rakenteelliset uudistukset välittömien taloudellisten ja laadullisten hyötyjen aikaansaamiseksi eivät ainakaan vielä ole realisoituneet. Todellisuus on ollut pikemminkin päinvastainen kuin mitä on odotettu. Toimitilojen käytön tehokkuustavoite sisältyy kuntastrategian linjauksiin. Tavoitteella tavoitellaan toimitilojen määrän kasvun rajoittamista. Kasvun pysähtymistä kokonaan ei ainakaan lähivuosina tule tapahtumaan. Jo tehtyjen päätösten seurauksena kasvu tulee jatkumaan. Asiantilan paremmaksi hallitsemiseksi on syksyn 2010 aikana valmisteltu uusia linjauksia ja menettelytapoja konsultin johdolla. Nämä uudistusehdotukset tulevat hallinnolliseen käsittelyyn vuoden vaihteen 2011 jälkeen. Energiatehokkuus Kunta on solminut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen. Sopimuksen täytäntöönpanon varmistaminen sisältyy kuntastrategian päämääriin. Energiatehokkuussopimuksessa edellytetään myös uusiutuvien energialähteiden lisäämistä. Tässä tavoitteessa edistyttiin Rokkakankaan teollisuusalueella, missä kunnan tekninen varikko syksyllä 2010 tehdyn sopimuksen mukaisesti liitettiin kotimaista puuraaka-ainetta käyttävän lämpökeskuksen kuluttajaksi. Lievestuoreen kaukolämpöhankkeessa ei ole edistytty kilpailupoliittisista ja liiketaloudellisista syistä johtuen. Tavoitteena on, että kunta jatkaa selvityksiä puuperäisen energian käyttöön ottamiseksi kunnan omistamissa kiinteistöissä Tervamäen koulun ympäristössä jo olevassa lämpöverkossa energiansäästötyöryhmän linjausten mukaisesti. Työryhmä antaa raportin kunnanhallitukselle vuoden vaihteessa Turvallisuussuunnittelu

16 14 Turvallisuuskysymykset laajassa merkityksessä ovat viime vuosien aikana nousseet korostuneesti esille. Teema on noussut esille myös kuntastrategiassa. Kunta oli osallisena seudullisessa turvallisuussuunnitteluyhteistyössä, jonka yhteydessä valmisteltiin kuntakohtainen suunnitelma valtuustolle hyväksyttäväksi v aikana. Seudullisen turvallisuussuunnitelman valmistuminen on viivästynyt. Tästä syystä kuntakohtaistakaan suunnitelmaa ei ole vielä esitetty valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttävä suunnitelma tulee linjaamaan turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä tulevissa taloussuunnitelmassa eri toimialoilla ja tulosyksiköissä. Vesihuolto Merkittävä toiminnallinen muutos vesihuollon alalla käynnistyy v aikana. Lievestuoreen varikon verkosto siirtyy kunnan omistukseen Varikon jätevedet tullaan jatkossa johtamaan Lievestuoreen puhdistamolle. Vuoden 2010 aikana on käynnistetty puhdistamon ympäristöluvan tarkistamishakemuksen valmistelu ja suunnittelu tarvittavista puhdistamon toiminnan tehostamis- ja parantamistoimenpiteistä. Hakemus jätetään v loppuun mennessä. Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien kesken on meneillään seudullisen vesihuollon yleissuunnitelman tarkistaminen. Työtä on tehty yhteen sovittaen meneillään olevan seudun rakennemallityön kanssa. Työ valmistuu lähiaikoina, jonka jälkeen kukin kunta tarkistaa oman kuntakohtaisen vesihuollon yleissuunnitelmansa. Työ tehdään v Henkilöstöohjelma muuttuvissa oloissa Pohjan henkilöstömitoitukselle antaa palvelustrategiassa määritellyt linjaukset. Henkilöstöä ei näillä näkymillä olla erityisesti lisäämässä huolimatta tuotannon volyymin jatkuvasta kasvusta. Lukuun ottamatta, että osa-aikaeläkkeellä olleen henkilön tilalle on esitetty palkattavaksi kokoaikainen henkilö. Eläköitymistilanteissa ja muissa muutoksissa tilannetta on arvioitu ja arvioidaan myös oman toiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja laadullisten muutosten sekä kilpailukyvyn ja kilpailun varmistamisen kannalta. Tämä arviointi koskee myös kilpailukykyä kuntien välillä. Viime aikojen rekrytointien seurauksena henkilöstö on jossain määrin uudistunut ja henkilöstön perehdyttämiseen ja koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vuoden 2010 aikana osastolla on ollut käynnissä kaksi kehittämishanketta yksiköiden toimintapoliittisten linjausten sekä henkilöiden tehtävämäärittelyjen tarkistamiseksi (yhdyskuntapalvelut, ja kiinteistöpalvelu). Toimenpide-ehdotukset tulevat luottamushenkilökäsittelyyn vuodenvaihteessa Kunnan ATK- ohjelmien uudistuessa myös henkilöstön asianmukainen perehdyttäminen ja motivointi uusien järjestelmien käyttöön ottoon on varmistettava. Henkilöstön jaksamiseen jatkuvassa muutoksessa tullaan kiinnittämään huomiota.

17 15 1 KÄYTTÖTALOUS 110 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1110 Vaalit TP 2009 TA 2010 TA Määräraha Menot Tulot Netto Muutos-% -315,2-100,0 #JAKO/0! -277,4-100,0 #JAKO/0! Muutos-% 0,0-100,0-200,0-300,0-400,0 TP 2009 TA 2010 TA 2011 Tuloslaskelma TP 2009 TA 2010 TA Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot 1841 Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Laskennalliset erät Netto Vuonna 2011 Eduskuntavaalit Vuonna 2012 Presidentinvaalit ja Kunnallisvaalit Vuonna 2014 Europarlamenttivaalit

18 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus TP 2009 TA 2010 TA Määräraha Menot Tulot Netto Muutos-% 37,5 0,6 2,0 0,0 0,0 0,0 Muutos-% 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 TP 2009 TA 2010 TA 2011 Tuloslaskelma TP 2009 TA 2010 TA Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Laskennalliset erät Netto

19 17 TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus ja keskushallinto TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta sekä elinkeinoelämän kehittämisestä. Kunnanhallitus koordinoi seudullisen yhteistoiminnan toteuttamista myös muiden hallintokuntien osalta. Myös yhteiskuntasuhteet ja kunnan kansainvälinen toiminta kuuluvat kunnanhallituksen vastuualueeseen. Keskushallinnon tulosyksikkö tukee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla ja järjestämällä hallinnollisia ja toiminnallisia palveluita sekä huolehtimalla osaltaan kunnan yhteiskuntasuhteiden hoidosta. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta ja muu palvelutuotanto. Toimiva, ajantasainen kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Hyvät suhteet viestimiin. Tärkeiden kohderyhmien tavoittaminen. Toimivaksi resurssoitu asiantuntijapalvelu sekä muu sisäinen ja ulkoinen palvelutuotanto. Päätösten valmistelu ja toimeenpanon taso. Lakien ja asetusten/määräysten tuntemuksen taso. Koulutustilaisuudet. Eri hallintokuntien ajantasainen ja kehittyvä viestintä viestimissä ja kunnan kotisivuilla. Arkisto- ja asianhallintapalveluiden taso ja riittävyys asiantuntija-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä. Ajantasainen ja kehittyvä neuvontapalvelu. Henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä ajantasainen palvelutuotantoa tukeva tietotaitotaso. Päätöksenteko pitkäjänteistä. Hyvä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu. Toimiva sijaistus ja eri tehtävien riittävä resurssointi. Hyvä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu. Toimiva sijaistus ja eri tehtävien riittävä resurssointi. TVA-toimenkuvien edellyttävät jatkotoimet kuten koulutus. Henkilöstön asiantuntemusta ja palvelukykyä lisäävä koulutus joko tulosyksiköittäin tai keskitetysti. Henkilöstön asiantuntemusta ja palvelukykyä lisäävä koulutus alkaen 2 työntekijän jatkokoulutus / arkistotoimi. TEHTÄVÄALUE Taloushallinto TOIMINTA-AJATUS Taloushallinnon tulosyksikkö tukee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla kunnan raha- ja taloustoimeen sekä ICT:n käyttöön liittyviä palveluja. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET Rahoitus Maksuvalmius Rahoitus on riittävä ja tehokkaasti hoidettu. Laskentatoimi Aika Kirjanpidon ja talouden raportointi hoidetaan ajantasaisesti. Talousarvio ja suunnitelma valmistellaan tehokkaasti.

20 18 TEHTÄVÄALUE Taloushallinto / ICT TOIMINTA-AJATUS ICT-yksikön perustehtävänä on mahdollistaa tietotekniikasta riippuvien Laukaan kuntaorganisaation tuottamien ulkoisten ja sisäisten palvelujen laadukas ja kustannustehokas tuottaminen. Perustehtävän toteuttamiseksi ICT-yksikön toiminta jakautuu kahteen pääosaan: tieto- ja kommunikaatiotekniikkainfrastruktuurin ja palveluiden kehitys, toteutus ja ylläpito HelpDesk toiminta (lähituki) Käytännössä perustehtävä koostuu käyttäjätuesta, uusien palvelujen käyttöönoton suunnittelusta ja toteutuksesta, laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta ja asennuksesta, koulutuksesta, infrastruktuurin (tietoliikenneverkon) ylläpidosta ja rakentamisesta, tietoteknisestä asiantuntija-avusta sekä tietoturvasta huolehtimisesta. TOIMINNALLISET MUUTOKSET - terveyskeskuksen ICT-tuen siirtyminen MediKes:n alaisuuteen - tietoliikenneverkon rakentaminen - uuden HelpDesk-järjestelmän käyttöönotto - video-opastusjärjestelmän käyttöönotto TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET Tukipalvelut tuotetaan hyväksytyssä ajassa Aika Tavoiteaikataulukossa määritelty aika Prosessien kuvaus ja optimointi Tietoturvatietouden lisääminen Tiedostaminen Tietoturvaohjeiden sisäistäminen Tietoturvakoulutus henkilökunnalle Ohjedokumentaation ajan tasalla pitäminen Ajantasaisuus Toimenpiteiden suoritus onnistuu ohjeiden avulla Uusien dokumenttien luominen, olemassa olevien Tietoliikenneverkon palvelujen parantaminen Toteutuksen aste I-vaihe (etelä-laukaa) toteutettu päivittäminen ajan tasalle Projektin seuranta SUORITTEET Työasemamäärä Palvelinten määrä Tulostimien määrä (verkko / oheis) 75 / / / / / / 90 Kopiokoneiden määrä Tukipyynnöt (helpdesk-järjestelmän kautta) Tukipyynnöt (puhelimitse, arvio) Uusien järjestelmien käyttöönottoja ProEconoma, langattomat järjestelmät, uusi roskapostisuodin, Microsoft AD ProEconoma sähköisten laskujen vastaanotto, Microsoft System Center, Asset managment Työasemien uusinttoja, Windows 7, Asset managment, videoopastusjärjestelm ä, kuituverkko vaihe I (etelä- Laukaa) Roskapostisuodat timen uusinta, sähköpostien salausjärjestelmä, kuituverkko vaihe II (pohjois- Laukaa)

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot