Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas"

Transkriptio

1 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas

2 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 1

3 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto SISÄLLYSLUETTELO Hyvä puhtauspalvelualan ammattilainen...5 Työnkuvaus näyttötutkinnon perusteiden mukaan...6 Toimitila ja laitoshuoltaja...6 Tekstiilihuoltaja 6 Työsuhteen ehdot...8 Työsopimus... 8 Työsopimuksen purkaminen...9 Puhtauspalvelualalla noudatettavat työehtosopimukset...9 Keskeinen työlainsäädäntö...10 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Irtisanomisajat Määräaikainen työsuhde Työaika Työvuoroluettelo jaksotyössä...13 Yleistyöaika/ viikkotyöaika...13 Lisä- ja ylityö sekä niistä maksettavat korvaukset...13 Korvaukset Palkkaus Vähimmäispalkkaus...15 Henkilökohtainen palkanosa ja siihen vaikuttaminen...18 Arviointia tehdään kehityskeskusteluissa...18 Miten valmistaudun kehityskeskusteluun...18 Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteista ja paikallisesta käsittelystä kunnissa...19 Esimerkkejä henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavista tekijöistä...19 Tulospalkka Älä nuku aktivoidu...21 Työaikakorvaukset...21 Vuosiloma Sairaslomat ja perhevapaat Sairausloma Äitiysloma Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoloma...24 Työtapaturma ja ammattitauti...25 Ammatillinen koulutus Ammatissa kehittyminen koulutuksen avulla...26 Ammatillisuus ja työelämä edellyttävät kehittymistä ja valmiuksia:...27

4 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 3 Puhtauspalvelualan koulutus...27 Jatko-opinnot 28 Laitoshuoltajan ammattitutkinnon pakolliset osat ovat...28 Ympäristön huolto...29 Johtaminen ja esimiestyö...32 Tekstiilihuolto. 32 Opintovapaa ja sosiaaliset tuet Opintovapaa Vuorotteluvapaan käyttö opiskeluun...35 Aikuiskoulutustuki...35 Opintotuki Ammattitutkintostipendi...36 Perehdyttäminen...37 Työturvallisuus. 39 Työnantajan velvollisuudet...39 Työntekijän velvollisuudet...39 Riskitekijät puhtauspalvelualan töissä...39 Työturvallisuusasioihin perehdyttäminen...40 Ergonomiset työasennot ja elpymisliikkeet...40 Turvallisuuskäyttäytyminen...40 Turvallisuusohjeet...40 Työterveyshuolto...41 Työn ja työyhteisön kehittäminen Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset...42 Tilaaja tuottaja malli...42 Tilaajan tehtävät...42 Tuottajan tehtävät...42 Yhteistoimintasopimus...43 Kuvaus toimitila(siivous)- ja laitoshuollon kehittämishankkeen toteuttamisesta muutostilanteissa...43 Yhteistoiminta 43 Siivoustyönmitoitus - työn kehittämisen apuväline...44 Miksi toimitilahuollon (siivous)/laitoshuollon työtä mitoitetaan?...45 Menetelmä- ja aikastandardi...45 Ketkä voi tehdä menetelmä- ja aikastandardeja?...45 Tilastandardit/kokonaisstandardi...46 Kalustestandardi + lattiastandardi = tilastandardi/kokonaisstandardi ATK apuna mitoituksessa...47 Ohjaus- ja seurantaryhmän tehtävät Tiedotus ja yhteistoimintakoulutus...48 Ohjaus- ja seurantaryhmän ensimmäinen kokous (OSR)...48 Tehtäväkokonaisuuden ja ammatillisen osaamisen selvittäminen...48 Ohjaus ja seurantaryhmän toinen kokous...49 Kaavake laitoshuollon työhön käytettävän ajan keräämiseksi Työmenekin laskenta...52

5 4 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Ohjaus- ja seurantaryhmän kolmas kokous...52 Loppuraportin laadinta...52 Suunnitelman käsittely ja hyväksyminen...52 Toteutus ja käyttöönotto...52 Kertausta Koeaika ja seuranta...53 Tiimityö Mitä tiimityö on...55 Tiimit työn organisoinnin muotona...55 Tiimityö työnantajaorganisaation näkökulmasta...55 Asiakkaan näkökulma...56 Työntekijän näkökulma...56 Tiimiyttäminen prosessina...56 Kilpailuttaminen Lakisääteisyys ja kilpailuttaminen...57 Ketkä päättävät...57 Miksi kilpailutetaan?...57 Oman toiminnan tehostaminen kilpailuttamisen avulla...58 Mitä sitten Yhteydenotto edunvalvonta-asioissa Edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestelmät...59 Ammattialaverkosto Tarkoitus ja tavoite...60 Ydinverkosto Alueverkostot. 60 Ammattialaverkoston tehtävät...60 Käytännön toiminta...61 Loppusanat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL C-sarja Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL Tekijät: Kirsti Rautiainen, Maila Tikkanen, Raimo Timonen ja Pirkko Hirvelä Yliopistonpaino, Helsinki 03/2006 ISBN ISNN

6 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 5 Hyvä puhtauspalvelualan ammattilainen Tämä opas on tarkoiteotettu sinulle puhtauspalvelualan toimitila(siivous),-laitos ja tekstiilihuollon tehtävissä toimiva ammattilainen avuksi oman työsi ja työyhteisösi kehittämiseen, työlainsäädäntöön ja virka-työehtosopimuksiin perustuviin edunvalvontaasioihin. Tarve oppaan tekemiseen perustui syksyllä 2003 tehtyyn kyselyyn alan ammattilasten keskuudessa. Kyselyn tulosten perusteella on todettavissa, että ammattilaisten keskuudessa on tietämättömyyttä työsopimuksiin, työsuhteenehtoihin, yhteistoiminta-asioihin sekä, palvelutuotannon, työn ja työyhteisön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Työpaikoilla on menossa melkoinen myllerrys. Organisaatioita muutetaan tilaaja-tuottaja malliksi, liikelaitostetaan, osakeyhtiöitetään, seutukunnallistetaan tai kuntayhteisöt tekevät yhteistyötä siten, että yksi kunta tuottaa ja toiset kunnat ostavat palveluja. Työn sisällöt muuttuvat, työtä tehostetaan, tiimiytetään, pitää olla joustava, ammattitaitovaatimukset kasvavat, puhtauspalveluja ulkoistetaan ja kilpailutetaan. Oman palvelutuotannon kehittäminen tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Päätöksen tekijöiden, johdon ja esimiestason tulisi sitoutua yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa palvelutuotannon kehittämiseen. Tämä edellyttää myös henkilöstöltä omaa tahtoa, osallistumista ja sitoutumista. Työn ja työnsisältöjen muutokset asettavat kasvavia vaatimuksia ammattitaidolle. Tärkeää on oman ammatillisen koulutuksen/tutkinnon hankkiminen, jos sitä ei ole, ja ammattitaidon päivittäminen. Muuttuvassa työelämässä ja työmarkkinoilla parhaiten pärjäävät ne, jotka huolehtivat ammatillisesta osaamisestaan ja ovat osallisena muutoksen teossa. Opasta on päivitetty vuoden 2006 alusta. Oppaaseen on lisätty valtiosektorin osuutta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Edunvalvontaosasto

7 6 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Työnkuvaus näyttötutkinnon perusteiden mukaan Toimitila ja laitoshuoltaja Toimitila/ laitoshuoltaja on siivouksen asiantuntija. Hän tuottaa asiakaskohteessaan sovituntasoista palvelua itsenäisesti, asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti sovitun puhtaustason mukaan. Työhön kuuluu myös asiakaskohteiden siivous ja muiden palvelutöiden suunnittelua sekä oman työn kehittämistä. Toimitila/ laitoshuoltajan työ edellyttää monipuolista osaamista. Toimitila-/laitoshuoltaja hallitsee siivouksen keskeiset periaatteet ja käytännön siivoustyön sekä tuntee asiakaskohteen toiminnan vaatimukset puhtauspalvelulle. Toimitila/ laitoshuoltajan toimenkuva on laajentunut, ja hänen työhönsä voi kuulua erilaisia palveluja, jotka yhdistetään siivouksen kanssa joustavaksi palvelukokonaisuudeksi. Näitä palveluja ovat ateriapalvelut, aula ja kokouspalvelut, kiinteistönhuoltopalvelut, huolenpitopalvelut, tekstiilien huoltopalvelut, viherkasvien huolto ja asiakastilojen viihtyisyydestä huolehtiminen, välinehuoltopalvelut sekä ympäristönhuoltopalvelut tai muut työpaikkakohtaiset palvelut. Lisäksi tuhoeläinten torjuntapalvelut. Toimitila/ laitoshuoltaja työskentelee yhä enemmän yhteistyössä asiakkaiden, työyhteisön jäsenten ja muiden ammattiryhmien kanssa. Siksi palvelutyössä edellytetään oma-aloitteisuutta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Toimitila/ laitoshuoltaja voi tarvita työssään myös kielitaitoa. Lisäksi työssä tarvitaan sopeutumiskykyä sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. Toimitila/ laitoshuoltaja työskentelee puhtauspalvelualan ammattilaisena esimerkiksi seuraavilla ammattinimikkeillä: siivooja, porras- ja teollisuussiivooja, palveluvastaava, kerroshoitaja, kouluhuoltaja, laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja, sairaalahuoltaja, laitosapulainen, sairaala-apulainen, hoitoapulainen, päiväkotiapulainen tms. Hän voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tekstiilihuoltaja Tekstiilihuollossa työskentelevä osallistuu välittömästi tai vällisesti asiakaspalveluun. Työn tulos näkyy asiakastyytyväisyytenä ja sovittuna työn laatuna. Laadukkaalla asiakaspalvelulla on ratkaiseva merkitys pesulatoiminnalle ja organisaation/ yrityksen menestymiselle. Alalla tapahtuu jatkuvasti automaation lisääntymistä ja sen tehokas käyttäminen vaatii ammattitaitoa. Suurilla työpaikoilla eri työvaiheiden yhteensopivuus ja työn sujuva kulku vaativat suunnittelutaitoja sekä työntekijöiden yhteistyökykyä. Yksityisasiakkaiden palvelussa tekstiilimateriaalien moninaisuus ja huollettavien artikkelien erilaisuus vaativat itsenäistä päätöksentekoa ja kädentaitoja. Palvelualalla tuotteen laatu ja työntekijän käyttäytyminen ovat markkinointitekijöitä. Työssä tar-

8 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 7 vitaan oma-aloitteisuutta, huolellisuutta, tarkkuutta ja vastuuntuntoa. Yritysasiakkaat ovat kiinnostuneita pesulan laatutoiminnasta ja toiminnan ympäristövaikutuksista. Kuluttajat sen sijaan ovat kiinnostuneita ensisijaisesti yksittäisen tuotteen laadusta. Alalla työskentelevän on oltava selvillä työpaikkansa laatuajattelusta ja voimassa olevista säädöksistä sekä sitouduttava noudattamaan niitä. Työskentelyn lähtökohtana on toiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen. Ammattitaidon ylläpysymisen takaa alan seuraaminen ja omien tietojen ja taitojen arviointi. Työskentely puhtauspalvelualalla on haasteellista ja vaativaa ammattilaisten tekemää työtä. Työ muuttuu koko ajan uusien pintamateriaalien, välineiden ja koneiden, sekä puhdistus -ja hoitoaineiden, mitoitusjärjestelmien, menetelmien jne. ansiosta. On siirrytty tarkoituksenmukaisiin puhtauslaatuihin, kevyempiin työmenetelmiin, ergonomisesti oikeisiin työtapoihin ja työn sisältö on muuttunut. Tämä asettaa suuria haasteita ammatilliselle koulutukselle. Onneksi ammatillista koulutusta ja sosiaalisia tukimuotoja on tänä päivänä saavissa, jos vain itse haluaa hankkia ammattitutkinnon tai päivittää ammattitaitoaan muilla keinoin.

9 8 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Työsuhteen ehdot Työsuhteen ehdoista sovitaan eri työehtosopimuksilla. Lisäksi on monia työsuhdetta sääteleviä lakeja. Puhumme työlainsäädännöstä. Sopimuksissa ja laeissa säädetään sekä työnantajan että työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Työsopimus Työsopimuksen perusasiat on hyvä tuntea. Aivan ensimmäinen on se, että työsopimus on tehtävä huolella ja niin, että osapuolilla on sovittavista asioista samanlainen ymmärrys. Työsopimus tehdään suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Tee aina kirjallinen työsopimus, näin vältyt myöhemmin ongelmilta, jos tulee erimielisyyksiä, että mitäs sitä sovittiinkaan. Työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi. Määräaikaisen työsopimuksen tekoon työnantajalla tulee olla työsopimuslain mukaan perusteltu syy. Työsopimuksessa pitää olla myös maininta siitä, minkä alan työehtosopimusta noudatetaan. Työsopimusta tehtäessä työnantaja ja työntekijä ovat tasavertaisia. Työnantaja ostaa työvoimaa ja työntekijä myy työvoimaansa. Työntekijästä itsestään riippuu, millä ehdoilla hän työvoimansa myy. Työsopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Tärkeää on tarkistuttaa työsopimus luottamusmiehellä ennen allekirjoittamista jos tunnet itsesi epävarmaksi. Varmista työsopimusta tehdessäsi ainakin seuraavat asiat: toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus työnteon alkamisajankohta määräaikaisen työsopimuksen peruste ( perusteltu syy esim. sijaisuus) määräaikaisen työsopimuksen kesto työsuhteessa noudatettava työaika työn tekopaikka tai selvitys siitä, miten työntekijä työskentelee eri kohteissa pääasialliset työtehtävät sovellettava työehtosopimus työstä maksettava palkka ( tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtaiset lisät, kokemuslisät) palkanmaksukausi

10 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 9 Työsopimuksen voimassa ollessa työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti sitä muuttaa, ellei työnantajalla ole samalla irtisanomisperustetta. Työsopimuksen purkaminen Työsopimuslain mukaan työantaja saa purkaa työsopimuksen irtisanomisaikaa noudattamatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena painavana syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tälläinen on esim. työnantajaan tai toiseen työntekijään kohdistuva väkivalta. Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tällainen vakava työnantajarikkomus on esim. palkanmaksuvelvollisuuden laiminlyönti. Linkit: Työsopimuslomakkeen voit tulostaa internetistä: Sisäministeriön ylläpitämiltä sivuilta Sivuilla on valtion ja kuntien sekä niiden virastojen / laitosten lomakkeita saavilla maksutta mm. sähköistä asiointia varten. Työsuhdetietoa löydät myös: Työsuojeluhallinto JHL:n kotisivut SAK:n kotisivut työelämästä Kunnallinen työmarkkinalaitos Valtion työmarkkinalaitos Puhtauspalvelualalla noudatettavat työehtosopimukset Julkisten ja hyvinvointialojen liiton järjestämisalalla noudatettavat virka ja työehtosopimukset puhtauspalvelualalla ovat seuraavat: Kunnallinen yleinen virka ja työehtosopimus (KVTES) Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus (PTY) Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva työehtosopimus (PT)

11 10 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Terveyspalvelualan työehtosopimus(pt) Kunnallisen teknisen henkilöstön virka -ja työehtosopimus (TS) Helsingin Yliopiston työehtosopimus Puolustusministeriön työehtosopimus (PhRakL:n työntekijät) Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus ( siivousliikkeet) Yhteistoimintamenettelyä, tuloksellisuutta ja työelämän laatua koskevat sopimukset, suositukset ja ohjeet on kunta-alalla koottu Yhteistoiminta kunta-alalla kirjaan. Vastaavaa kirja on seurakuntien työntekijöille. Keskeinen työlainsäädäntö Työsopimuslaki ( työsuhteissa noudatettava peruslaki) Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta ( virkasuhteiset) Valtion virkamieslaki Työaikalaki Vuosilomalaki Työturvallisuuslaki Työterveyshuoltolaki Laki nuorista työntekijöistä Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa Laki yhteistoiminnasta yrityksissä ( yksityiset alat) Opintovapaalaki Vuorotteluvapaalaki Laki ammatillisesta koulutuksesta sis. mm. oppisopimuskoulutuksen Linkkivinkit: Työlainsäädäntöön voit tutustua internetissä: Valtion säädöstietopankki Kunnallisen alan virka ja työehtosopimus löytyy Kuntaliiton sivuilta Kunnallinen työmarkkinalaitos Valtion yleinen virka ja työehtosopimus Yleissitovat työehtosopimukset ja niiden lisäksi noudatettavat keskusjärjestösopimukset löytyvät säädöstietopankista: työehtosopimukset.

12 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 11 Kaikkien alan työnantajien on vähimmäisehtona noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta työsopimuksen vähimmäisehtoina. Esim. siivousliikkeiden on noudatettava Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta, yksityisen vanhusten huoltolaitosten on noudatettava Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskevaa työehtosopimusta jne. Kuntien ja kuntayhtyminen palveluksessa oleviin noudatetaan kunta-alan työ ja virkaehtosopimuksia. Valtion palveluksessa oleviin noudatetaan virastoa tai laitosta koskevaa työ- tai tarkentavaa virkaehtosopimusta. Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Työsopimuslaki määrittelee työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Tosin alan työehtosopimuksilla on sovittu useista työsopimuslain määräyksistä poiketen toisin. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työsopimuslaki määrittelee myös työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Alan työehtosopimuksilla on sovittu joistakin asioista toisin, esim. sairausajan palkka on parempi kuin mitä työsopimuslaki määrää. Irtisanomisajat Työnantajan sanoessa irti työsopimuksen 14 päivää jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden yksi kuukausi jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta kaksi kuukautta jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta Työntekijän sanoessa irti työsopimuksen 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta Määräaikainen työsuhde Määräaikainen työsuhde päättyy kun työsopimukseen merkitty työsuhteen keston päivämäärä päättyy.

13 12 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Työaika Työntekijän työaikaa säätelee työaikalaki ja alan työehtosopimukset. Puhtauspalvelualan töissä eri työehtosopimusten mukaan työajat määräytyvät seuraavasti: 1. työaika 38 tuntia 15 min/ vk Kunta-ala KVTES 2. jaksotyöaika 114tuntia 45min/3vk Kunta-ala KVTES (sairaalat. terveyskeskukset, hoitolaitokset) 3. työaika38 tuntia 15min/vk Kirkon yleinen VES-TES 4. työaika 38 tuntia 15min/vk Palvelulaitosten työnantayhdistyksen TES. PTY 5. työaika 38 tuntia 15min/vk Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskeva TES 6. jaksotyöaika 114 tuntia 15min/ 3vk Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskeva TES 7. työaika 38 tuntia 15min/vk Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva TES 8. jaksotyöaika 115 tuntia/3vk Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva TES 9. työaika 40 tuntia/vk Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TES, Siivousliikkeet ennen alkaneet työsuhteet (saavat nk. pekkaspäivät) 10. työaika 37,5 tuntia/vk tai 40 tuntia/vk Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TES 11. työaika 38 tuntia 15 min / vk Valtion VES ja TES

14 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 13 Työvuoroluettelo jaksotyössä Jaksotyössä työnantajan on laadittava työvuoroluettelo. Se laaditaan pääsääntöisesti samaksi ajanjaksoksi kuin mitä tasoitusjärjestelmä on. Hoitolaitoksissa on pääsääntöisesti käytössä 1x 3 viikon jakso. Juhlapyhien aikaan, jolloin saattaa tulla useita työaikaa lyhentäviä päiviä saatetaan ottaa käyttöön 2x3 viikon jakso. Näin menetellen pystytään useammalle työntekijälle antamaan työaikaa lyhentävät päivät. Työvuoroluettelosta käy ilmi säännöllisen työajan alkamis - ja päättymisajankohta. Työvuoroluettelo laaditaan kirjallisesti ja saatetaan työntekijöiden tietoon viikkoa ennen jakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi iltavuoroon tulevan työkaverin äkillinen sairastuminen. Tällaisessa tapauksessa jää pari menettelytapaa, esim. aamuvuorossa ollut työntekijä jää jatkamaan työssään myös iltavuoron ajaksi vaikkapa 7 tuntia. Työvuorolistaan lisätään ko. päivänä tehdyt työtunnit. Mikäli työntekijä samalla sopii, että ottaa jakson kuluessa tuon tekemänsä 7 tuntia siten, että jäljellä olevia työpäiviä lyhennetään, on ko. työntekijä suostunut työtuntijärjestelmän muutokseen. Huomattakoon, että tässä tapauksessa ei tule ylityökorvausta. Toinen tapa olisi se, että työnantaja pyytää ko. työntekijää jäämään ylityöhön. Ylityötunnit merkitään työvuorolistaan ja niistä maksetaan työehtosopimuksen mukainen ylityökorvaus. Krooninen työvoimapula ei ole peruste työtuntijärjestelmän muutokseen. Yleistyöaika/ viikkotyöaika Yleistyöaikaa / viikkotyöaikaa tekeville tulee myös laatia työvuoroluettelo, mikäli tehdään 2-vuorotyötä. Yleistyöaikaa/ viikkotyöaikaa tekevillä voi olla käytössä liukuva työaika. Vuosityöaika perustuu kuntapuolella paikalliseen sopimukseen. Paikallisen sopimuksen kallisella tasolla neuvottelee työnantaja ja JHL:n ammattiyhdistys. Kysy luottamusmieheltä paionko tehty paikallinen sopimus vuosityöajasta. Lisä- ja ylityö sekä niistä maksettavat korvaukset Lisä- ja ylityön edellytyksenä on työaikalain mukaan kutakin kertaa varten erikseen saatava työntekijän suostumus. Puhtauspalvelualan kyselyn tuloksen perusteella on pääteltävissä, että eritoten hoitolaitoksissa tehdään korvauksetonta ylityötä. On hyvä muistaa, että työtuntijärjestelmän muutokseen kuin ylityön tekemiseenkin on saatava työntekijän suostumus. Työsuhteista työntekijää ei määrätä vaan hänen kanssaan on sovittava. Viranhaltijaa voidaan määrätä esim. tekemään ylityötä.

15 14 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Lisätyötä on se työaika, jota tehdään työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ole vielä ylityötä. Lisätyöstä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka. Ylityötä on se työaika, jota tehdään työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi niin, että ylityöraja ylittyy. Yleistyöaikaa / viikkotyöaikaa tekevien osalta on päivittäisen ja viikoittaisen ylityön määritteet. Jaksotyöaikaa tekevien osalta puolestaan ylityöt tarkastellaan koko jakson osalta esim. 1x3 viikon jaksossa KV-tessin ja valtiotessin mukaan ylittävät tunnit on ylityötä, yksityisen sosiaalipalvelualan tes:n mukaan 115 tuntia ylittävät tunnit. Korvaukset Ylityöstä maksetaan työ -ja virkaehtosopimusten mukaiset ylityökorvaukset joko 50 %:lla tai 100 %: lla korotettu palkka.. Jaksotyössä tuntia ylittävät 18 ensimmäistä tuntia on 50 %:lla korotettua ylityötä ja seuraavat tunnit 100%:lla korotettua kunta ja valtio tessin mukaan, yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan 115 tuntia ylittäviltä tunneilta Ylityöt voidaan sopia korvattavaksi myös vapaa-aikana vastaavalla tavalla korotettuna. Esim. Jos teet kaksi tuntia 5 0%:lla korvattavaa ylityötä on siitä annettava 3 tuntia vapaana.

16 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 15 Palkkaus Vähimmäispalkkaus Palkkausmuoto voi olla kuukausipalkka tai tuntipalkka riippuen noudatettavasta työehtosopimuksesta. Alan virka ja työehtosopimuksilla on sovittu vähimmäispalkat, jotka työnantajan tulee maksaa. Palkkaa voidaan maksaa vähimmäismääräyksiä enemmänkin. Palkkarakenne muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja mahdollisesta tulososasta. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen (siivousliikkeet) mukaan palkkaus muodostuu viidestä palkkaryhmästä. Kirkon työehtosopimuksessa palkkaus määräytyy R-palkkataulukon mukaan ja yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskevassa työehtosopimuksessa G-taulukon mukaan. Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskevan työehtosopimuksen palkkaryhmien 2 ja 3 mukaan. Valtion yksiköissä, lähes kaikissa palkkaus perustuu tehtäväkohtaiseen palkkaan ja henkilökohtaiseen palkanosaan. Palkkaryhmien määrä vaihtelee eri sopimuksissa. Kuntapuolen palkkarakenne perustuu palkan kolmijakoon. Palkkarakenteessa erotetaan tehtäväkohtainen palkanosa, henkilökohtainen palkanosa ja tulososa. KVTES:n palkkarakenteen muutostyötä lähdettiin tekemään 90-luvun alussa. Tällöin käynnistettiin tehtäväkohtaisen palkan muutokseen tarvittava tutkimus työn vaativuuden arvioinnista. Tehtäväkohtaisen palkan osalta sopimusmääräykset perustuvat työn vaativuuden arviointiin ja paikallista soveltamista opetellaan kunnissa tapahtui henkilökohtaisessa palkanosassa muutos, joka päättää 1995 aloitetun suuren palkanosaa koskevan muutosvaiheen. Tavoitteena näillä muutoksilla on alusta lähtien ollut kuntien oman työn tuloksellisuuden parantaminen ja palkkajärjestelmän parempi kannustavuus ja palkanosien päällekkäisyyksien poistaminen.

17 16 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Esimerkkinä malli Kuntasektorin palkkarakenteen tehtäväkohtaisen palkanosan ja henkilökohtaisen palkanosan soveltamisesta Tulososa Henkilökohtainen palkanosa, josta % vuosisidonnaista Tehtäväkohtainen palkanosa esim. toimitilahuoltaja mitoitettu työ Monitaitoisuus Aikaansaannoskyky Erityistiedot/taidot Yhteistyökyky Vastuuntunto xxxx,xx - Noviisit - Ei AT - Ei työkokemusta - Työn hallinta yhdessä kohteessa Työ muodostuu 1-2 tehtäväkokonaisuudesta xxxx,xx Huolellisuus Joustavuus Ihmissuhdetaidot Työyhteisön keh. Ammatit. keh. - AT tai työkokemus 2 v - Työn hallinta kahdessa koht. - Työ muodostuu 2-3 tehtävä kokonaisuudesta xxxx,xx - AT ja työkokemusta Työnhallintaa 2-3 kohtessa - Tehtävä muodostuu 2-3 tehtäväkokonaisuudesta xxxx,xx - AT ja työkokem Työn hall. 4 tai useam.kohteessa - Työn sisältö muodostuu 2-4 tehtäväkokonaisuudesta Tarkista luottamusmieheltä onko omassa kunnassa/ kuntayhtymässä tehty työnvaativuuden arviointi tehtäväkohtaisen palkanosan osalta ja millainen vaativuusluokitus on tehty ja paljonko tehtäväkohtainen palkka on milläkin vaativuustasolla. Tehtäväkohtainen peruspalkka määräytyy työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Työn vaativuutta arvioidaan soveltaen sopimuksessa mainittuja vaativuustekijöitä, esim.työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot, harkinta), työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen, vaikutukset toimintaedellytyksiin), työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus ja ihmissuhdetaidot) ja työolosuhteet (jos niihin ei voida vaikuttaa työsuojelullisin keinoin) Henkilökohtainen palkanosa on jaettu kahteen osaan vuosisidonnaiseen ja henkilökohtaiseen osaan. Henkilökohtainen (harkinnanvarainen) lisä on tähän asti ollut varsin vähän käytössä. Sopimusmääräyksillä on tarkoitus vauhdittaa henkilökohtaisen lisän käyttöä.

18 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 17 Esimerkki toimitilahuoltajan työnsisällöstä kuntasektorilla kukkien hoito ovien avaus ja sulkeminen tarviketilaukset tumput, kengän nauhat, kadonneet tavarat Palvelutehtävät Auttamistehtävät kalusteiden järjestely välituntivalvonta oppilaan kuuntelu, kuuntelu, pahan- pahanmielen purkupaikka liputus Nimikkeet - toimitilahuoltaja - koulusiivooja - kouluhuoltaja - siivooja Jätehuoltotehtävät Opastus- ja ohjaustehtävät lajittelu oikeisiin jäteastioihin tekstiilien huolto Puhtaanapitotehtävät ylläpitosiivous ulkopuolisten käyttäjien opastus iltakäytön valvonta perussiivous määräaikaissiivous eritesiivous oppilaiden opastus ja ohjaus siisteyteen ja järjestyksen ylläpitoon Esimerkki laitoshuoltajan työnkuvauksesta kuntasektorilla. - raportit - oma koulutus - työn keh.kok. - tiimin kokoukset - koko henkilöstön yht. tapahtumat Ruokahuoltotehtävät ruoan tarj. valm. tarjottimien kattaminen potilasruoan tarj. tarjottimien kerääminen astioiden tiskaus mehujen ja vesien jako välipalojen laitto + jako nestelist. ym.s lelujen huolto huolto tossu- ja ja kenkäh. kenkäh. laite- ja apuv.huolt. tekstiil.huolt. vuodehuolto hoitoväl. tilaukset viherkasvien hoito Huoltotehtävät Hoitotyö lääkkeiden jako tarjottimelta syöttäm. kylveltys vaip. vaiht. ihon hoito jne. Laitoshuolto potil.+asiak.pal. potilas asiak. päivit. siiv. teht. perussiivous määräaik. siivous ympäristö ja jätehuolto Puhtaanapitotehtävät Asiakas- ja palvelutehtävät kuljetustehtävät näytteet lukem. + seur. nosto ruok.asentoon eksyn.pot.saatt. hiusten laitto pukem. + riisum. avustaminen

19 18 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Henkilökohtainen palkanosa ja siihen vaikuttaminen Henkilökohtaisesta suoriutumisesta kunnissa ja valtiolla palkitaan arvioinnin perusteella. Henkilökohtaisen palkanosan määrittely edellyttää työntekijöiden työsuoritusten arviointia. Kuntapuolella tämä tarkoittaa sitä, että paikalliset sopijaosapuolet sopivat kriteereistä ja menetelmistä, joilla selvitetään kuka tai ketkä saavat tätä lisäpalkkaa. Sopimus antaa paikallisille soveltajille asiassa yleisohjeet, jotka valmistellaan yhteistyössä paikallisten sopijaosapuolten kesken. Esimiehet koulutetaan suorittamaan työsuoritusten arviointia. Arviointia tehdään sovittujen kriteereiden perusteella. Suoriutumisen arviointikriteereitä voivat olla esim. tulokset, aikaansaavuus, tuloksellisuus, oman työn hallinta, monitaitoisuus, erityisosaaminen, yhteistyökyky, kehityshalukkuus, työetiikka Arviointia tehdään kehityskeskusteluissa Työntekijän työsuoritusta arvioidaan kehityskeskusteluissa. Niissä esimies ja työntekijä yhdessä arvioivat työntekijän työsuoritusta. Kehityskeskusteluissa voidaan käsitellä myös muita työhön liittyviä asioita. Kehityskeskustelu tulisi käydä rauhallisessa ympäristössä. Siinä ovat mukana vain työntekijä ja esimies, jonka tehtäviin on sovittu kehityskeskustelut. Keskustelussa käsitellään työntekijän työhön ja työyhteisöön liittyviä asioita. Miten valmistaudun kehityskeskusteluun Edellisellä sivulla on kaksi esimerkkiä työnkuvauksesta. Työn sisältö vaihtelee työkohteittain. Kehityskeskusteluun kannattaa valmistautua huolella. Keskustelua varten on yleensä olemassa lomake, johon asioita kirjataan. Seuraavassa eräitä työhön liittyviä näkökulmia, joita saattaa olla hyvä nostaa esille yhteiseen tarkasteluun. Keskustelun alussa on hyvä sopia, kauanko on varattu aikaa keskustelulle ja mitä tavoitellaan. Pohdi etukäteen mitä odotat työltäsi? Mitä haluat siihen lisää tai mitä pois. Pohdi oletko varmasti selvillä siitä mitä työnantaja odottaa työltäsi. Mikä on työsi tavoite tai mitä tuloksia pitää saada aikaan? Voit nostaa myös esille kysymyksen siitä kenelle työtä tehdään. Onko tarpeellista työyhteisössä määritellä yhdessä ulkoiset ja sisäiset asiakkaat? Katsotko tarvitsevasi täydennyskoulutusta? Onko siihen mahdollista saada työnantajan tukea? Pohdi etukäteen mitä osaamisalueita ja työsuorituksen osuuksia pidät itse palkitsemisen arvoisena. Nosta ne reilusti esille. Nykyään opiskelijoita koulutetaan markkinoimaan

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala... 3 2 Paikallinen sopiminen... 3 3 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus... 4 4 Työsuhteen alkaminen... 4 5 Työsuhteen

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 09 1728 5600, Faksi 09 175 814 www.sosiaaliala.fi Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliitto Työsuhdeasiat Maiju Kettunen 09 1728

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot