Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas"

Transkriptio

1 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas

2 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 1

3 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto SISÄLLYSLUETTELO Hyvä puhtauspalvelualan ammattilainen...5 Työnkuvaus näyttötutkinnon perusteiden mukaan...6 Toimitila ja laitoshuoltaja...6 Tekstiilihuoltaja 6 Työsuhteen ehdot...8 Työsopimus... 8 Työsopimuksen purkaminen...9 Puhtauspalvelualalla noudatettavat työehtosopimukset...9 Keskeinen työlainsäädäntö...10 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Irtisanomisajat Määräaikainen työsuhde Työaika Työvuoroluettelo jaksotyössä...13 Yleistyöaika/ viikkotyöaika...13 Lisä- ja ylityö sekä niistä maksettavat korvaukset...13 Korvaukset Palkkaus Vähimmäispalkkaus...15 Henkilökohtainen palkanosa ja siihen vaikuttaminen...18 Arviointia tehdään kehityskeskusteluissa...18 Miten valmistaudun kehityskeskusteluun...18 Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteista ja paikallisesta käsittelystä kunnissa...19 Esimerkkejä henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavista tekijöistä...19 Tulospalkka Älä nuku aktivoidu...21 Työaikakorvaukset...21 Vuosiloma Sairaslomat ja perhevapaat Sairausloma Äitiysloma Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoloma...24 Työtapaturma ja ammattitauti...25 Ammatillinen koulutus Ammatissa kehittyminen koulutuksen avulla...26 Ammatillisuus ja työelämä edellyttävät kehittymistä ja valmiuksia:...27

4 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 3 Puhtauspalvelualan koulutus...27 Jatko-opinnot 28 Laitoshuoltajan ammattitutkinnon pakolliset osat ovat...28 Ympäristön huolto...29 Johtaminen ja esimiestyö...32 Tekstiilihuolto. 32 Opintovapaa ja sosiaaliset tuet Opintovapaa Vuorotteluvapaan käyttö opiskeluun...35 Aikuiskoulutustuki...35 Opintotuki Ammattitutkintostipendi...36 Perehdyttäminen...37 Työturvallisuus. 39 Työnantajan velvollisuudet...39 Työntekijän velvollisuudet...39 Riskitekijät puhtauspalvelualan töissä...39 Työturvallisuusasioihin perehdyttäminen...40 Ergonomiset työasennot ja elpymisliikkeet...40 Turvallisuuskäyttäytyminen...40 Turvallisuusohjeet...40 Työterveyshuolto...41 Työn ja työyhteisön kehittäminen Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset...42 Tilaaja tuottaja malli...42 Tilaajan tehtävät...42 Tuottajan tehtävät...42 Yhteistoimintasopimus...43 Kuvaus toimitila(siivous)- ja laitoshuollon kehittämishankkeen toteuttamisesta muutostilanteissa...43 Yhteistoiminta 43 Siivoustyönmitoitus - työn kehittämisen apuväline...44 Miksi toimitilahuollon (siivous)/laitoshuollon työtä mitoitetaan?...45 Menetelmä- ja aikastandardi...45 Ketkä voi tehdä menetelmä- ja aikastandardeja?...45 Tilastandardit/kokonaisstandardi...46 Kalustestandardi + lattiastandardi = tilastandardi/kokonaisstandardi ATK apuna mitoituksessa...47 Ohjaus- ja seurantaryhmän tehtävät Tiedotus ja yhteistoimintakoulutus...48 Ohjaus- ja seurantaryhmän ensimmäinen kokous (OSR)...48 Tehtäväkokonaisuuden ja ammatillisen osaamisen selvittäminen...48 Ohjaus ja seurantaryhmän toinen kokous...49 Kaavake laitoshuollon työhön käytettävän ajan keräämiseksi Työmenekin laskenta...52

5 4 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Ohjaus- ja seurantaryhmän kolmas kokous...52 Loppuraportin laadinta...52 Suunnitelman käsittely ja hyväksyminen...52 Toteutus ja käyttöönotto...52 Kertausta Koeaika ja seuranta...53 Tiimityö Mitä tiimityö on...55 Tiimit työn organisoinnin muotona...55 Tiimityö työnantajaorganisaation näkökulmasta...55 Asiakkaan näkökulma...56 Työntekijän näkökulma...56 Tiimiyttäminen prosessina...56 Kilpailuttaminen Lakisääteisyys ja kilpailuttaminen...57 Ketkä päättävät...57 Miksi kilpailutetaan?...57 Oman toiminnan tehostaminen kilpailuttamisen avulla...58 Mitä sitten Yhteydenotto edunvalvonta-asioissa Edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestelmät...59 Ammattialaverkosto Tarkoitus ja tavoite...60 Ydinverkosto Alueverkostot. 60 Ammattialaverkoston tehtävät...60 Käytännön toiminta...61 Loppusanat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL C-sarja Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL Tekijät: Kirsti Rautiainen, Maila Tikkanen, Raimo Timonen ja Pirkko Hirvelä Yliopistonpaino, Helsinki 03/2006 ISBN ISNN

6 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 5 Hyvä puhtauspalvelualan ammattilainen Tämä opas on tarkoiteotettu sinulle puhtauspalvelualan toimitila(siivous),-laitos ja tekstiilihuollon tehtävissä toimiva ammattilainen avuksi oman työsi ja työyhteisösi kehittämiseen, työlainsäädäntöön ja virka-työehtosopimuksiin perustuviin edunvalvontaasioihin. Tarve oppaan tekemiseen perustui syksyllä 2003 tehtyyn kyselyyn alan ammattilasten keskuudessa. Kyselyn tulosten perusteella on todettavissa, että ammattilaisten keskuudessa on tietämättömyyttä työsopimuksiin, työsuhteenehtoihin, yhteistoiminta-asioihin sekä, palvelutuotannon, työn ja työyhteisön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Työpaikoilla on menossa melkoinen myllerrys. Organisaatioita muutetaan tilaaja-tuottaja malliksi, liikelaitostetaan, osakeyhtiöitetään, seutukunnallistetaan tai kuntayhteisöt tekevät yhteistyötä siten, että yksi kunta tuottaa ja toiset kunnat ostavat palveluja. Työn sisällöt muuttuvat, työtä tehostetaan, tiimiytetään, pitää olla joustava, ammattitaitovaatimukset kasvavat, puhtauspalveluja ulkoistetaan ja kilpailutetaan. Oman palvelutuotannon kehittäminen tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Päätöksen tekijöiden, johdon ja esimiestason tulisi sitoutua yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa palvelutuotannon kehittämiseen. Tämä edellyttää myös henkilöstöltä omaa tahtoa, osallistumista ja sitoutumista. Työn ja työnsisältöjen muutokset asettavat kasvavia vaatimuksia ammattitaidolle. Tärkeää on oman ammatillisen koulutuksen/tutkinnon hankkiminen, jos sitä ei ole, ja ammattitaidon päivittäminen. Muuttuvassa työelämässä ja työmarkkinoilla parhaiten pärjäävät ne, jotka huolehtivat ammatillisesta osaamisestaan ja ovat osallisena muutoksen teossa. Opasta on päivitetty vuoden 2006 alusta. Oppaaseen on lisätty valtiosektorin osuutta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Edunvalvontaosasto

7 6 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Työnkuvaus näyttötutkinnon perusteiden mukaan Toimitila ja laitoshuoltaja Toimitila/ laitoshuoltaja on siivouksen asiantuntija. Hän tuottaa asiakaskohteessaan sovituntasoista palvelua itsenäisesti, asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti sovitun puhtaustason mukaan. Työhön kuuluu myös asiakaskohteiden siivous ja muiden palvelutöiden suunnittelua sekä oman työn kehittämistä. Toimitila/ laitoshuoltajan työ edellyttää monipuolista osaamista. Toimitila-/laitoshuoltaja hallitsee siivouksen keskeiset periaatteet ja käytännön siivoustyön sekä tuntee asiakaskohteen toiminnan vaatimukset puhtauspalvelulle. Toimitila/ laitoshuoltajan toimenkuva on laajentunut, ja hänen työhönsä voi kuulua erilaisia palveluja, jotka yhdistetään siivouksen kanssa joustavaksi palvelukokonaisuudeksi. Näitä palveluja ovat ateriapalvelut, aula ja kokouspalvelut, kiinteistönhuoltopalvelut, huolenpitopalvelut, tekstiilien huoltopalvelut, viherkasvien huolto ja asiakastilojen viihtyisyydestä huolehtiminen, välinehuoltopalvelut sekä ympäristönhuoltopalvelut tai muut työpaikkakohtaiset palvelut. Lisäksi tuhoeläinten torjuntapalvelut. Toimitila/ laitoshuoltaja työskentelee yhä enemmän yhteistyössä asiakkaiden, työyhteisön jäsenten ja muiden ammattiryhmien kanssa. Siksi palvelutyössä edellytetään oma-aloitteisuutta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Toimitila/ laitoshuoltaja voi tarvita työssään myös kielitaitoa. Lisäksi työssä tarvitaan sopeutumiskykyä sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. Toimitila/ laitoshuoltaja työskentelee puhtauspalvelualan ammattilaisena esimerkiksi seuraavilla ammattinimikkeillä: siivooja, porras- ja teollisuussiivooja, palveluvastaava, kerroshoitaja, kouluhuoltaja, laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja, sairaalahuoltaja, laitosapulainen, sairaala-apulainen, hoitoapulainen, päiväkotiapulainen tms. Hän voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tekstiilihuoltaja Tekstiilihuollossa työskentelevä osallistuu välittömästi tai vällisesti asiakaspalveluun. Työn tulos näkyy asiakastyytyväisyytenä ja sovittuna työn laatuna. Laadukkaalla asiakaspalvelulla on ratkaiseva merkitys pesulatoiminnalle ja organisaation/ yrityksen menestymiselle. Alalla tapahtuu jatkuvasti automaation lisääntymistä ja sen tehokas käyttäminen vaatii ammattitaitoa. Suurilla työpaikoilla eri työvaiheiden yhteensopivuus ja työn sujuva kulku vaativat suunnittelutaitoja sekä työntekijöiden yhteistyökykyä. Yksityisasiakkaiden palvelussa tekstiilimateriaalien moninaisuus ja huollettavien artikkelien erilaisuus vaativat itsenäistä päätöksentekoa ja kädentaitoja. Palvelualalla tuotteen laatu ja työntekijän käyttäytyminen ovat markkinointitekijöitä. Työssä tar-

8 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 7 vitaan oma-aloitteisuutta, huolellisuutta, tarkkuutta ja vastuuntuntoa. Yritysasiakkaat ovat kiinnostuneita pesulan laatutoiminnasta ja toiminnan ympäristövaikutuksista. Kuluttajat sen sijaan ovat kiinnostuneita ensisijaisesti yksittäisen tuotteen laadusta. Alalla työskentelevän on oltava selvillä työpaikkansa laatuajattelusta ja voimassa olevista säädöksistä sekä sitouduttava noudattamaan niitä. Työskentelyn lähtökohtana on toiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen. Ammattitaidon ylläpysymisen takaa alan seuraaminen ja omien tietojen ja taitojen arviointi. Työskentely puhtauspalvelualalla on haasteellista ja vaativaa ammattilaisten tekemää työtä. Työ muuttuu koko ajan uusien pintamateriaalien, välineiden ja koneiden, sekä puhdistus -ja hoitoaineiden, mitoitusjärjestelmien, menetelmien jne. ansiosta. On siirrytty tarkoituksenmukaisiin puhtauslaatuihin, kevyempiin työmenetelmiin, ergonomisesti oikeisiin työtapoihin ja työn sisältö on muuttunut. Tämä asettaa suuria haasteita ammatilliselle koulutukselle. Onneksi ammatillista koulutusta ja sosiaalisia tukimuotoja on tänä päivänä saavissa, jos vain itse haluaa hankkia ammattitutkinnon tai päivittää ammattitaitoaan muilla keinoin.

9 8 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Työsuhteen ehdot Työsuhteen ehdoista sovitaan eri työehtosopimuksilla. Lisäksi on monia työsuhdetta sääteleviä lakeja. Puhumme työlainsäädännöstä. Sopimuksissa ja laeissa säädetään sekä työnantajan että työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Työsopimus Työsopimuksen perusasiat on hyvä tuntea. Aivan ensimmäinen on se, että työsopimus on tehtävä huolella ja niin, että osapuolilla on sovittavista asioista samanlainen ymmärrys. Työsopimus tehdään suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Tee aina kirjallinen työsopimus, näin vältyt myöhemmin ongelmilta, jos tulee erimielisyyksiä, että mitäs sitä sovittiinkaan. Työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi. Määräaikaisen työsopimuksen tekoon työnantajalla tulee olla työsopimuslain mukaan perusteltu syy. Työsopimuksessa pitää olla myös maininta siitä, minkä alan työehtosopimusta noudatetaan. Työsopimusta tehtäessä työnantaja ja työntekijä ovat tasavertaisia. Työnantaja ostaa työvoimaa ja työntekijä myy työvoimaansa. Työntekijästä itsestään riippuu, millä ehdoilla hän työvoimansa myy. Työsopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Tärkeää on tarkistuttaa työsopimus luottamusmiehellä ennen allekirjoittamista jos tunnet itsesi epävarmaksi. Varmista työsopimusta tehdessäsi ainakin seuraavat asiat: toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus työnteon alkamisajankohta määräaikaisen työsopimuksen peruste ( perusteltu syy esim. sijaisuus) määräaikaisen työsopimuksen kesto työsuhteessa noudatettava työaika työn tekopaikka tai selvitys siitä, miten työntekijä työskentelee eri kohteissa pääasialliset työtehtävät sovellettava työehtosopimus työstä maksettava palkka ( tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtaiset lisät, kokemuslisät) palkanmaksukausi

10 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 9 Työsopimuksen voimassa ollessa työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti sitä muuttaa, ellei työnantajalla ole samalla irtisanomisperustetta. Työsopimuksen purkaminen Työsopimuslain mukaan työantaja saa purkaa työsopimuksen irtisanomisaikaa noudattamatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena painavana syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tälläinen on esim. työnantajaan tai toiseen työntekijään kohdistuva väkivalta. Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tällainen vakava työnantajarikkomus on esim. palkanmaksuvelvollisuuden laiminlyönti. Linkit: Työsopimuslomakkeen voit tulostaa internetistä: Sisäministeriön ylläpitämiltä sivuilta Sivuilla on valtion ja kuntien sekä niiden virastojen / laitosten lomakkeita saavilla maksutta mm. sähköistä asiointia varten. Työsuhdetietoa löydät myös: Työsuojeluhallinto JHL:n kotisivut SAK:n kotisivut työelämästä Kunnallinen työmarkkinalaitos Valtion työmarkkinalaitos Puhtauspalvelualalla noudatettavat työehtosopimukset Julkisten ja hyvinvointialojen liiton järjestämisalalla noudatettavat virka ja työehtosopimukset puhtauspalvelualalla ovat seuraavat: Kunnallinen yleinen virka ja työehtosopimus (KVTES) Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus (PTY) Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva työehtosopimus (PT)

11 10 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Terveyspalvelualan työehtosopimus(pt) Kunnallisen teknisen henkilöstön virka -ja työehtosopimus (TS) Helsingin Yliopiston työehtosopimus Puolustusministeriön työehtosopimus (PhRakL:n työntekijät) Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus ( siivousliikkeet) Yhteistoimintamenettelyä, tuloksellisuutta ja työelämän laatua koskevat sopimukset, suositukset ja ohjeet on kunta-alalla koottu Yhteistoiminta kunta-alalla kirjaan. Vastaavaa kirja on seurakuntien työntekijöille. Keskeinen työlainsäädäntö Työsopimuslaki ( työsuhteissa noudatettava peruslaki) Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta ( virkasuhteiset) Valtion virkamieslaki Työaikalaki Vuosilomalaki Työturvallisuuslaki Työterveyshuoltolaki Laki nuorista työntekijöistä Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa Laki yhteistoiminnasta yrityksissä ( yksityiset alat) Opintovapaalaki Vuorotteluvapaalaki Laki ammatillisesta koulutuksesta sis. mm. oppisopimuskoulutuksen Linkkivinkit: Työlainsäädäntöön voit tutustua internetissä: Valtion säädöstietopankki Kunnallisen alan virka ja työehtosopimus löytyy Kuntaliiton sivuilta Kunnallinen työmarkkinalaitos Valtion yleinen virka ja työehtosopimus Yleissitovat työehtosopimukset ja niiden lisäksi noudatettavat keskusjärjestösopimukset löytyvät säädöstietopankista: työehtosopimukset.

12 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 11 Kaikkien alan työnantajien on vähimmäisehtona noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta työsopimuksen vähimmäisehtoina. Esim. siivousliikkeiden on noudatettava Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta, yksityisen vanhusten huoltolaitosten on noudatettava Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskevaa työehtosopimusta jne. Kuntien ja kuntayhtyminen palveluksessa oleviin noudatetaan kunta-alan työ ja virkaehtosopimuksia. Valtion palveluksessa oleviin noudatetaan virastoa tai laitosta koskevaa työ- tai tarkentavaa virkaehtosopimusta. Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Työsopimuslaki määrittelee työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Tosin alan työehtosopimuksilla on sovittu useista työsopimuslain määräyksistä poiketen toisin. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työsopimuslaki määrittelee myös työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Alan työehtosopimuksilla on sovittu joistakin asioista toisin, esim. sairausajan palkka on parempi kuin mitä työsopimuslaki määrää. Irtisanomisajat Työnantajan sanoessa irti työsopimuksen 14 päivää jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden yksi kuukausi jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta kaksi kuukautta jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta Työntekijän sanoessa irti työsopimuksen 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta Määräaikainen työsuhde Määräaikainen työsuhde päättyy kun työsopimukseen merkitty työsuhteen keston päivämäärä päättyy.

13 12 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Työaika Työntekijän työaikaa säätelee työaikalaki ja alan työehtosopimukset. Puhtauspalvelualan töissä eri työehtosopimusten mukaan työajat määräytyvät seuraavasti: 1. työaika 38 tuntia 15 min/ vk Kunta-ala KVTES 2. jaksotyöaika 114tuntia 45min/3vk Kunta-ala KVTES (sairaalat. terveyskeskukset, hoitolaitokset) 3. työaika38 tuntia 15min/vk Kirkon yleinen VES-TES 4. työaika 38 tuntia 15min/vk Palvelulaitosten työnantayhdistyksen TES. PTY 5. työaika 38 tuntia 15min/vk Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskeva TES 6. jaksotyöaika 114 tuntia 15min/ 3vk Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskeva TES 7. työaika 38 tuntia 15min/vk Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva TES 8. jaksotyöaika 115 tuntia/3vk Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva TES 9. työaika 40 tuntia/vk Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TES, Siivousliikkeet ennen alkaneet työsuhteet (saavat nk. pekkaspäivät) 10. työaika 37,5 tuntia/vk tai 40 tuntia/vk Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TES 11. työaika 38 tuntia 15 min / vk Valtion VES ja TES

14 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 13 Työvuoroluettelo jaksotyössä Jaksotyössä työnantajan on laadittava työvuoroluettelo. Se laaditaan pääsääntöisesti samaksi ajanjaksoksi kuin mitä tasoitusjärjestelmä on. Hoitolaitoksissa on pääsääntöisesti käytössä 1x 3 viikon jakso. Juhlapyhien aikaan, jolloin saattaa tulla useita työaikaa lyhentäviä päiviä saatetaan ottaa käyttöön 2x3 viikon jakso. Näin menetellen pystytään useammalle työntekijälle antamaan työaikaa lyhentävät päivät. Työvuoroluettelosta käy ilmi säännöllisen työajan alkamis - ja päättymisajankohta. Työvuoroluettelo laaditaan kirjallisesti ja saatetaan työntekijöiden tietoon viikkoa ennen jakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi iltavuoroon tulevan työkaverin äkillinen sairastuminen. Tällaisessa tapauksessa jää pari menettelytapaa, esim. aamuvuorossa ollut työntekijä jää jatkamaan työssään myös iltavuoron ajaksi vaikkapa 7 tuntia. Työvuorolistaan lisätään ko. päivänä tehdyt työtunnit. Mikäli työntekijä samalla sopii, että ottaa jakson kuluessa tuon tekemänsä 7 tuntia siten, että jäljellä olevia työpäiviä lyhennetään, on ko. työntekijä suostunut työtuntijärjestelmän muutokseen. Huomattakoon, että tässä tapauksessa ei tule ylityökorvausta. Toinen tapa olisi se, että työnantaja pyytää ko. työntekijää jäämään ylityöhön. Ylityötunnit merkitään työvuorolistaan ja niistä maksetaan työehtosopimuksen mukainen ylityökorvaus. Krooninen työvoimapula ei ole peruste työtuntijärjestelmän muutokseen. Yleistyöaika/ viikkotyöaika Yleistyöaikaa / viikkotyöaikaa tekeville tulee myös laatia työvuoroluettelo, mikäli tehdään 2-vuorotyötä. Yleistyöaikaa/ viikkotyöaikaa tekevillä voi olla käytössä liukuva työaika. Vuosityöaika perustuu kuntapuolella paikalliseen sopimukseen. Paikallisen sopimuksen kallisella tasolla neuvottelee työnantaja ja JHL:n ammattiyhdistys. Kysy luottamusmieheltä paionko tehty paikallinen sopimus vuosityöajasta. Lisä- ja ylityö sekä niistä maksettavat korvaukset Lisä- ja ylityön edellytyksenä on työaikalain mukaan kutakin kertaa varten erikseen saatava työntekijän suostumus. Puhtauspalvelualan kyselyn tuloksen perusteella on pääteltävissä, että eritoten hoitolaitoksissa tehdään korvauksetonta ylityötä. On hyvä muistaa, että työtuntijärjestelmän muutokseen kuin ylityön tekemiseenkin on saatava työntekijän suostumus. Työsuhteista työntekijää ei määrätä vaan hänen kanssaan on sovittava. Viranhaltijaa voidaan määrätä esim. tekemään ylityötä.

15 14 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Lisätyötä on se työaika, jota tehdään työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ole vielä ylityötä. Lisätyöstä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka. Ylityötä on se työaika, jota tehdään työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi niin, että ylityöraja ylittyy. Yleistyöaikaa / viikkotyöaikaa tekevien osalta on päivittäisen ja viikoittaisen ylityön määritteet. Jaksotyöaikaa tekevien osalta puolestaan ylityöt tarkastellaan koko jakson osalta esim. 1x3 viikon jaksossa KV-tessin ja valtiotessin mukaan ylittävät tunnit on ylityötä, yksityisen sosiaalipalvelualan tes:n mukaan 115 tuntia ylittävät tunnit. Korvaukset Ylityöstä maksetaan työ -ja virkaehtosopimusten mukaiset ylityökorvaukset joko 50 %:lla tai 100 %: lla korotettu palkka.. Jaksotyössä tuntia ylittävät 18 ensimmäistä tuntia on 50 %:lla korotettua ylityötä ja seuraavat tunnit 100%:lla korotettua kunta ja valtio tessin mukaan, yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan 115 tuntia ylittäviltä tunneilta Ylityöt voidaan sopia korvattavaksi myös vapaa-aikana vastaavalla tavalla korotettuna. Esim. Jos teet kaksi tuntia 5 0%:lla korvattavaa ylityötä on siitä annettava 3 tuntia vapaana.

16 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 15 Palkkaus Vähimmäispalkkaus Palkkausmuoto voi olla kuukausipalkka tai tuntipalkka riippuen noudatettavasta työehtosopimuksesta. Alan virka ja työehtosopimuksilla on sovittu vähimmäispalkat, jotka työnantajan tulee maksaa. Palkkaa voidaan maksaa vähimmäismääräyksiä enemmänkin. Palkkarakenne muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja mahdollisesta tulososasta. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen (siivousliikkeet) mukaan palkkaus muodostuu viidestä palkkaryhmästä. Kirkon työehtosopimuksessa palkkaus määräytyy R-palkkataulukon mukaan ja yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskevassa työehtosopimuksessa G-taulukon mukaan. Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskevan työehtosopimuksen palkkaryhmien 2 ja 3 mukaan. Valtion yksiköissä, lähes kaikissa palkkaus perustuu tehtäväkohtaiseen palkkaan ja henkilökohtaiseen palkanosaan. Palkkaryhmien määrä vaihtelee eri sopimuksissa. Kuntapuolen palkkarakenne perustuu palkan kolmijakoon. Palkkarakenteessa erotetaan tehtäväkohtainen palkanosa, henkilökohtainen palkanosa ja tulososa. KVTES:n palkkarakenteen muutostyötä lähdettiin tekemään 90-luvun alussa. Tällöin käynnistettiin tehtäväkohtaisen palkan muutokseen tarvittava tutkimus työn vaativuuden arvioinnista. Tehtäväkohtaisen palkan osalta sopimusmääräykset perustuvat työn vaativuuden arviointiin ja paikallista soveltamista opetellaan kunnissa tapahtui henkilökohtaisessa palkanosassa muutos, joka päättää 1995 aloitetun suuren palkanosaa koskevan muutosvaiheen. Tavoitteena näillä muutoksilla on alusta lähtien ollut kuntien oman työn tuloksellisuuden parantaminen ja palkkajärjestelmän parempi kannustavuus ja palkanosien päällekkäisyyksien poistaminen.

17 16 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Esimerkkinä malli Kuntasektorin palkkarakenteen tehtäväkohtaisen palkanosan ja henkilökohtaisen palkanosan soveltamisesta Tulososa Henkilökohtainen palkanosa, josta % vuosisidonnaista Tehtäväkohtainen palkanosa esim. toimitilahuoltaja mitoitettu työ Monitaitoisuus Aikaansaannoskyky Erityistiedot/taidot Yhteistyökyky Vastuuntunto xxxx,xx - Noviisit - Ei AT - Ei työkokemusta - Työn hallinta yhdessä kohteessa Työ muodostuu 1-2 tehtäväkokonaisuudesta xxxx,xx Huolellisuus Joustavuus Ihmissuhdetaidot Työyhteisön keh. Ammatit. keh. - AT tai työkokemus 2 v - Työn hallinta kahdessa koht. - Työ muodostuu 2-3 tehtävä kokonaisuudesta xxxx,xx - AT ja työkokemusta Työnhallintaa 2-3 kohtessa - Tehtävä muodostuu 2-3 tehtäväkokonaisuudesta xxxx,xx - AT ja työkokem Työn hall. 4 tai useam.kohteessa - Työn sisältö muodostuu 2-4 tehtäväkokonaisuudesta Tarkista luottamusmieheltä onko omassa kunnassa/ kuntayhtymässä tehty työnvaativuuden arviointi tehtäväkohtaisen palkanosan osalta ja millainen vaativuusluokitus on tehty ja paljonko tehtäväkohtainen palkka on milläkin vaativuustasolla. Tehtäväkohtainen peruspalkka määräytyy työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Työn vaativuutta arvioidaan soveltaen sopimuksessa mainittuja vaativuustekijöitä, esim.työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot, harkinta), työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen, vaikutukset toimintaedellytyksiin), työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus ja ihmissuhdetaidot) ja työolosuhteet (jos niihin ei voida vaikuttaa työsuojelullisin keinoin) Henkilökohtainen palkanosa on jaettu kahteen osaan vuosisidonnaiseen ja henkilökohtaiseen osaan. Henkilökohtainen (harkinnanvarainen) lisä on tähän asti ollut varsin vähän käytössä. Sopimusmääräyksillä on tarkoitus vauhdittaa henkilökohtaisen lisän käyttöä.

18 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 17 Esimerkki toimitilahuoltajan työnsisällöstä kuntasektorilla kukkien hoito ovien avaus ja sulkeminen tarviketilaukset tumput, kengän nauhat, kadonneet tavarat Palvelutehtävät Auttamistehtävät kalusteiden järjestely välituntivalvonta oppilaan kuuntelu, kuuntelu, pahan- pahanmielen purkupaikka liputus Nimikkeet - toimitilahuoltaja - koulusiivooja - kouluhuoltaja - siivooja Jätehuoltotehtävät Opastus- ja ohjaustehtävät lajittelu oikeisiin jäteastioihin tekstiilien huolto Puhtaanapitotehtävät ylläpitosiivous ulkopuolisten käyttäjien opastus iltakäytön valvonta perussiivous määräaikaissiivous eritesiivous oppilaiden opastus ja ohjaus siisteyteen ja järjestyksen ylläpitoon Esimerkki laitoshuoltajan työnkuvauksesta kuntasektorilla. - raportit - oma koulutus - työn keh.kok. - tiimin kokoukset - koko henkilöstön yht. tapahtumat Ruokahuoltotehtävät ruoan tarj. valm. tarjottimien kattaminen potilasruoan tarj. tarjottimien kerääminen astioiden tiskaus mehujen ja vesien jako välipalojen laitto + jako nestelist. ym.s lelujen huolto huolto tossu- ja ja kenkäh. kenkäh. laite- ja apuv.huolt. tekstiil.huolt. vuodehuolto hoitoväl. tilaukset viherkasvien hoito Huoltotehtävät Hoitotyö lääkkeiden jako tarjottimelta syöttäm. kylveltys vaip. vaiht. ihon hoito jne. Laitoshuolto potil.+asiak.pal. potilas asiak. päivit. siiv. teht. perussiivous määräaik. siivous ympäristö ja jätehuolto Puhtaanapitotehtävät Asiakas- ja palvelutehtävät kuljetustehtävät näytteet lukem. + seur. nosto ruok.asentoon eksyn.pot.saatt. hiusten laitto pukem. + riisum. avustaminen

19 18 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Henkilökohtainen palkanosa ja siihen vaikuttaminen Henkilökohtaisesta suoriutumisesta kunnissa ja valtiolla palkitaan arvioinnin perusteella. Henkilökohtaisen palkanosan määrittely edellyttää työntekijöiden työsuoritusten arviointia. Kuntapuolella tämä tarkoittaa sitä, että paikalliset sopijaosapuolet sopivat kriteereistä ja menetelmistä, joilla selvitetään kuka tai ketkä saavat tätä lisäpalkkaa. Sopimus antaa paikallisille soveltajille asiassa yleisohjeet, jotka valmistellaan yhteistyössä paikallisten sopijaosapuolten kesken. Esimiehet koulutetaan suorittamaan työsuoritusten arviointia. Arviointia tehdään sovittujen kriteereiden perusteella. Suoriutumisen arviointikriteereitä voivat olla esim. tulokset, aikaansaavuus, tuloksellisuus, oman työn hallinta, monitaitoisuus, erityisosaaminen, yhteistyökyky, kehityshalukkuus, työetiikka Arviointia tehdään kehityskeskusteluissa Työntekijän työsuoritusta arvioidaan kehityskeskusteluissa. Niissä esimies ja työntekijä yhdessä arvioivat työntekijän työsuoritusta. Kehityskeskusteluissa voidaan käsitellä myös muita työhön liittyviä asioita. Kehityskeskustelu tulisi käydä rauhallisessa ympäristössä. Siinä ovat mukana vain työntekijä ja esimies, jonka tehtäviin on sovittu kehityskeskustelut. Keskustelussa käsitellään työntekijän työhön ja työyhteisöön liittyviä asioita. Miten valmistaudun kehityskeskusteluun Edellisellä sivulla on kaksi esimerkkiä työnkuvauksesta. Työn sisältö vaihtelee työkohteittain. Kehityskeskusteluun kannattaa valmistautua huolella. Keskustelua varten on yleensä olemassa lomake, johon asioita kirjataan. Seuraavassa eräitä työhön liittyviä näkökulmia, joita saattaa olla hyvä nostaa esille yhteiseen tarkasteluun. Keskustelun alussa on hyvä sopia, kauanko on varattu aikaa keskustelulle ja mitä tavoitellaan. Pohdi etukäteen mitä odotat työltäsi? Mitä haluat siihen lisää tai mitä pois. Pohdi oletko varmasti selvillä siitä mitä työnantaja odottaa työltäsi. Mikä on työsi tavoite tai mitä tuloksia pitää saada aikaan? Voit nostaa myös esille kysymyksen siitä kenelle työtä tehdään. Onko tarpeellista työyhteisössä määritellä yhdessä ulkoiset ja sisäiset asiakkaat? Katsotko tarvitsevasi täydennyskoulutusta? Onko siihen mahdollista saada työnantajan tukea? Pohdi etukäteen mitä osaamisalueita ja työsuorituksen osuuksia pidät itse palkitsemisen arvoisena. Nosta ne reilusti esille. Nykyään opiskelijoita koulutetaan markkinoimaan

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis-

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis- LIITE 2 PALKKALIITE 02 I SOVELTAMISALA Viestintäviraston henkilöstön tehtävien vaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Viestintäviraston, Viestintäviraston henkilöstö ry:n ja JUKO ry:n

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan.

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. 2 LUKU VUOSILOMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön

Lisätiedot

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka Saarijärven kaupunki Sivu 1 0.1.1900 TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTILOMAKE/ TYÖNKUVAUSLOMAKE Huom: Tehtävän vaativuuden arviointi suoritetaan hinnoittelukohtien sisällä Tehtävänimike (virka- tai toimi,

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus

JHL:n edustajisto/hallitus Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KirVESTES:n neuvottelutulos 31.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 7.6.2016 Keijo Hiltunen Pääkohdat Työmarkkinajärjestöjen solmiman kilpailukykysopimuksen mukainen

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot