Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet Korvaa: 8.10.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10."

Transkriptio

1 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/ Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Laki työsuojelun valvonnasta (44/2006) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Työsuojelu sähköaloilla Yleinen osa 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet Työsuojelulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei työntekijän turvallisuus ja terveys työn vuoksi vaarannu. Vaarojen selvittäminen perustuu riskien arviointiin, jolla ennakoidaan vaarojen todennäköisyydet sekä vahinkojen seuraukset. Työsuojelun toteuttamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Ennakoivan työsuojelun periaate, työolojen seuranta sekä työympäristön eri osaalueiden ja niiden kehittämiskohteiden arviointi. Työsuojelulähtökohdan, kehittämiskohteiden ja -tavoitteiden huomioon ottaminen suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa. Henkilöstön perehdyttäminen, opastus ja koulutus siten, että työsuojelu otetaan huomioon osana jokapäiväistä omaa työtä. Toimintaa tukee tiedottaminen ja työsuojelukoulutus. Työsuojelun vastuullisena toteuttajana toimii linjaorganisaatio. Työsuojelutoiminta on osa normaalia toimintaa. Yrityksen lakisääteinen työsuojeluorganisaatio ja työsuojelun asiantuntijapalvelut sekä työterveyspalvelut ovat asemaltaan tukitoimintoja. Niiden tehtävänä on toimia asiantuntijoina linjaorganisaation apuna. Työympäristön kehittäminen on osa työsuojelua ja liittyy yrityksen toimintaan laajaalaisesti. Hyvä työympäristö on eräs perusedellytys kehitettäessä yritystä tehokkaaksi ja palvelukeskeiseksi. Vastaavasti tuloksellinen toiminta luo mahdollisuuksia henkilöstön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Työympäristön kehittäminen on jokaisen työpaikan henkilön oikeus ja velvollisuus. Parhaaseen tulokseen päästään työpaikoilla tapahtuvalla yhteistyöllä, jossa työympäristöä kehitetään yhteisesti, osana jokapäiväistä työskentelyä.

2 2. Työsuojelulainsäädäntö, -ohjeet ja sopimukset Työsuojelulainsäädäntönä pidetään lainsäädäntöä (lait, valtioneuvoston ja ministeriöiden asetukset), jossa säädetään työoloista tai työsuojelutoiminnasta. Keskeisimmät työsuojeluun liittyvät lait ovat työturvallisuuslaki, laki työsuojelun valvonnasta sekä työterveyshuoltolaki. Lisäksi on joukko muita lakeja, mm. kemikaalilaki, joissa on myös työturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Sähköturvallisuudesta on erikseen säädetty sähköturvallisuuslaissa ja -asetuksessa. Viranomaiset sekä eri yhteisöt ja järjestöt julkaisevat ohjeita, joissa annetaan yleisiä tai yksityiskohtaisia ratkaisuja työturvallisuuden toteuttamiseksi. Vaikka nämä ohjeet eivät ole sinällään oikeudellisesti sitovia, niillä on kuitenkin merkitystä arvioitaessa työsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä. Myös työmarkkinajärjestöjen välisissä työehtosopimuksissa ja yleissopimuksissa on työturvallisuuteen ja työsuojelutyön organisointiin liittyviä velvoitteita. Yrityksen on tunnettava riittävän hyvin omaa vastuualuetta koskevat määräykset ja ohjeet. Osan säädöksistä on oltava työpaikoilla nähtävänä. 3. Työsuojelun toimintaohjelma ja vaarojen arviointi Työturvallisuuslain mukaan työpaikoilla on laadittava työsuojelun toimintaohjelma. Toimintaohjelman perustana ovat työolojen seuranta ja niistä johdettavat käytännön toimenpiteet sekä kehitysohjelmat. Toimintaohjelmaa tukevat työmenetelmäohjeet, työterveyshuollon ja työsuojelutoimikunnan vuosittaiset toimintasuunnitelmat sekä muut yrityksen turvallisuustoimintaan liittyvät ohjelmat ja suunnitelmat. Toimintaohjelma muodostaa kokonaisuuden ja liittää työsuojelutoiminnan sekä työympäristön ja -yhteisön kehittämisen kaikkiin yrityksen toimintoihin. Tämän vuoksi toimintaohjelmaa on syytä tarkistaa aika-ajoin. Yrityksen koko henkilöstö yritysjohto mukaan lukien sitoutuu sovittuihin toimintatapoihin. Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Jäljellä olevat vaaratekijät on saatettava työsuojelutoimenpitein turvalliselle tasolle. Linkki: Vaarojen arviointi - Riskienarviointi (Työturvallisuuskeskus) Työturvallisuuskeskus TTK 2 (37)

3 4 Työsuojeluvastuu Yleistä Kaikilla työyhteisöön kuuluvilla henkilöillä on vastuuta työsuojeluasioista. Työturvallisuuslaki määrittelee työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet tapaturmien ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä määrää molemmat osapuolet yhteistoiminnassa ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla. Työsuojeluvastuun jakaminen Vastuun jakaantumisen kannalta esimieskunta jaetaan yleensä kolmeen ryhmään: ylin johto, keskijohto ja työnjohto. Työnantajalla (ts. ylimmällä johdolla) on huolehtimisvelvollisuus työsuojelusta. Kun päätäntävaltaa siirretään keski- ja työnjohdolle, siirtyy samalla myös vastuuta työsuojelusta. Pienillä työpaikoilla edellä mainittua jakoa ei voida useinkaan tehdä, vaan vastuu saattaa olla jopa yhdellä henkilöllä. Linkki: Työsuojelutoiminta työpaikoilla, työsuojeluvastuu (Työturvallisuuskeskus) Jokainen työntekijä on velvollinen noudattamaan työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita sekä vastaa myös siitä, ettei hän toiminnallaan tai tahallisella laiminlyönnillään aseta itseään tai työtovereitaan vaaralle alttiiksi eikä aiheuta terveydellistä vaaraa. Enemmän ammattitaitoa omaavalla henkilöllä on moraalinen velvollisuus opastaa ja ohjata kokemattomampaa työntekijää. Työntekijä on myös velvollinen ilmoittamaan viivytyksettä havaitsemistaan turvallisuutta vaarantavista epäkohdista esimiehelleen ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutetulle. Kärkimies Sähköalojen työehtosopimuksissa määritelty kärkimies toimii työryhmän vastuullisena vetäjänä. Esimerkkejä kärkimiehen tehtävistä: Ottaa työnjohdolta vastaan ohjeet ja selvitykset työkohdetta varten ja pyytää tarvittavat lisäohjeet työnjohdolta. Selvittää ryhmän jäsenille saatu työtehtävän sisältö ja antaa tarpeelliset lisäohjeet. Antaessaan tehtäviä ryhmälle hänen on tunnettava ryhmän jäsenten kokemus- ja koulutustaso. Varmistaa yhdessä työnjohdon kanssa, että työpaikalla kulloinkin tarvittavat työkoneet, työvälineet ja tarvikkeet ovat ajoissa työryhmän käytettävissä. Ilmoittaa työkoneissa, työvälineissä yms. sekä työolosuhteissa esiintyvistä vioista ja puutteista. Ohjata työryhmän toimintaa siten, että turvallisuus- ja taloudellisuusnäkökohdat toteutuvat. Huolehtia, että henkilökohtaiset ja ryhmän yhteiset turvallisuusvälineet ovat mukana, kunnossa ja käytössä. Ottaa tarvittaessa yhteyttä ulkopuolisiin henkilöihin työn suorittamiseen liittyvissä asioissa ja päättää näistä asioista annettujen ohjeiden mukaan. Saattaa asiat, joista itse ei voi päättää, viipymättä työnjohdon tietoon ja päätettäväksi. Antaa työnjohdolle ryhmän toimintaa ja työn tulosta koskevat tiedot sovitulla tavalla. Valvoa työpaikan järjestystä ja siisteyttä sekä työn jälkien siistimistä. Työturvallisuuskeskus TTK 3 (37)

4 Tiedottaa työnjohdolle muista sellaisista epäkohdista, jotka koskevat työsuunnitelmaa, suunnittelua, työmenetelmiä, työvälineitä, työolosuhteita, työturvallisuutta sekä tehdä parannusesityksiä. Edellä esitetyillä tehtävillä kärkimiehelle ei ole siirretty työnjohtovastuuta, ja hän on työturvallisuuden vastuukysymyksissä työntekijän asemassa. Tiimimäinen toimintatapa Tiimimäisessä työssä pyritään siihen, että jokainen tiimin jäsen kantaa osaltaan vastuuta tiimin työstä. Työ on itsenäisempää kuin perinteisesti johdetussa työskentelyssä. Tiimityöskentely keventää linjaorganisaatiota ja kasvattaa vastuuta ja sitoutumista työryhmässä. Mitä itsenäisenpää työskentely on, sitä enemmän tulee kiinnittää huomiota työohjeiden oikeellisuuteen sekä tiimin jäsenten ammatti- ja työsuojelutaitoon. Tiimille ja sen jäsenille tulee tarvittaessa määritellä osana työtehtäviä myös heidän turvallisuustehtävänsä. Tiimityöskentelyyn siirtyminen ei poista tai vähennä työnantajan vastuuta turvallisuusasioissa. Työsuojelun käytännön toteuttaminen Työsuojelun toteuttamisvastuu on linjaorganisaatiolla. Toimiyksiköt ovat velvollisia valvomaan vastuualueidensa työpaikkojen työolosuhteita ja työmenetelmiä sekä huolehtimaan tapaturman tai terveyden vaaraa aiheuttavien epäkohtien ja puutteiden korjaamisesta. Tavoitteiden saavuttamiseksi toimiyksiköiden on tunnettava riittävästi omaa vastuualuettaan koskevat määräykset ja ohjeet sekä valvottava ja huolehdittava työpaikan olosuhteiden turvallisuudesta ottamalla huomioon sekä fysikaaliset että kemialliset ympäristötekijät käytettävien koneiden ja laitteiden kunnosta ja siitä, että ne täyttävät turvallisuusmääräykset työtä suoritettaessa käytettäviksi määrättyjen suojuksien sekä henkilökohtaisten suojaimien käytöstä työmenetelmien saattamisesta turvalliseksi, työmenetelmäohjeiden antamisesta sekä työhön opastamisesta vaara- ja tapaturmatapausten selvittämisestä ja niiden raportoinnista työpaikalla ilmenevien turvallisuutta vaarantavien epäkohtien ja puutteiden korjaamisesta valtuuksien mukaan tai asian saattamisesta korjaavalle yksikölle työsuojelun jatkuvasta parantamisesta. Työsuojeluorganisaatio avustaa linjaorganisaatiota työsuojeluasioiden hoitamisessa sekä toimii yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työsuojeluvastuut yhteisillä työmailla Vastuu työntekijöiden turvallisuudesta on jokaisella työnantajalla. Työsuojelun käytännön toteuttamisesta yhteisillä työmailla on sovittava ennakolta. Päätoteuttajan tai rakennuttajan on tiedotettava urakoitsijoille työpaikoilla esiintyvistä vaaratilanteista. Linkki: Turvallisuus yhteisellä työpaikalla (Työsuojeluhallinto) Työturvallisuuskeskus TTK 4 (37)

5 Työsuojelun yhteistoiminta Työsuojeluyhteistyö perustuu työsuojelun valvontalakiin ja työmarkkinaosapuolten sopimuksiin. Yrityksen nimeämä työsuojelupäällikkö, valitut työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet, työterveyshuolto sekä työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistyöelin tekevät heille määrättyjä, työsuojeluyhteistyöhön ja -valvontaan liittyviä tehtäviä sekä tukevat linjaorganisaation toimintaa avustamalla näitä työsuojeluasioissa ja jakamalla työsuojelutietoutta. 5. Koulutus, perehdyttäminen ja työnopastus Koulutus on nopea ja tehokas tapa antaa henkilöstölle tarpeellisia tietoja ja taitoja työstä, työympäristöstä, työmenetelmistä, koneista ja laitteista jne. Koulutettu ja opastettu henkilöstö kykenee laadukkaaseen työhön aikaa, materiaaleja ja työvälineitä parhaalla tavalla käyttäen. Koulutuksen kokonaisuuteen sisältyy perehdyttäminen ja työnopastus sekä ammatillinen koulutus, joka sisältää myös työsuojelukoulutusta. Työn laadun ja työolosuhteiden edellyttämää koulutusta tulee antaa kaikille työntekijöille. Perehdyttäminen ja opastus ovat tehtäviä, joita on työturvallisuuslainkin mukaan annettava henkilöstölle. On huolehdittava siitä, että työntekijä voi tehdä työn oikein ja turvallisesti vaarantamatta omaa tai muiden työpaikalla olevien terveyttä tai turvallisuutta. Käytännössä tämä huolehtimisvastuu on yrityksen linjaorganisaatiossa olevilla esimiehillä, kullakin oman asemansa mukaisesti. Ylimmän johdon tehtävänä on luoda edellytykset perehdyttämis- ja opastustoiminnalle. Tarkoitukseen on varattava riittävästi henkilövoimavaroja sekä mahdollisuuksia ajankäyttöön. Keski- ja työnjohdon tehtäviin kuuluu laatia opastusohjeet ja huolehtia opastuksen käytännön toteutuksesta. Viime kädessä vastuu työn turvallisesta suorittamisesta on työnjohdolla, vaikka opastajana toimisikin joku siihen erikseen nimetty henkilö. 6. Työterveyshuolto ja ensiapu Työterveyshuolto perustuu työterveyshuoltolakiin ja sen nojalla annettuihin valtioneuvoston asetuksiin. Näitä ovat asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista ja asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä. Työterveyshuolto on järjestettävä koskemaan kaikkia työntekijöitä riippumatta työsuhdemuodosta tai kestosta tai yrityksen koosta. KELA korvaa työnantajalle osan kustannuksista. Työnantaja voi järjestää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoito- ja muita terveyspalveluita. Työterveyshuoltoa koskevissa asioissa tulee toimia työpaikalla yhteistoiminnassa. Ennen kuin työnantaja tekee päätöksiä työterveyshuollon järjestämisestä tai muuttamisesta, on asiat käsiteltävä työsuojelutoimikunnassa tai sen korvaavassa yhteistoimintamenettelyssä. Sopimus työterveyshuollosta on tehtävä kirjallisesti. Jos työnantaja järjestää työterveyshuoltopalvelut itse, on vastaavasti tehtävä kirjallinen kuvaus työterveyshuollon järjestelyistä sekä sisällöstä ja laajuudesta. Työturvallisuuskeskus TTK 5 (37)

6 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman tulee olla kirjallinen ja ajan tasalla. Sen perustana ovat työolosuhteista johtuvat tarpeet ja työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitykset. Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työsuojelutoimikunnassa tai vastaavassa yhteistoiminnassa ja tarkistaa vuosittain. Lisäksi toimintasuunnitelman tulee olla työntekijöiden nähtävillä. Ensiapu Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla. Kaikille työntekijöille on annettava ohjeet tapaturman tai sairastumisen sattuessa tarvittavista toimenpiteistä. Tarvittaessa työnantajan on nimettävä erikseen ensiaputoimenpiteiden täytäntöön panemiseksi yksi tai useampi henkilö. Työterveyshuollon tulee osallistua ensiavun järjestämiseen. Työpaikkaselvityksissä on arvioitava ensiapuvalmiuden tarve. Sopivissa ja selvästi merkityissä paikoissa työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava saatavilla riittävästi ensiapuvälineitä. Ensiapuvälineitä tulee olla sekä kiinteillä työpaikoilla (ensiapukaapit) että ajoneuvoissa (ensiapulaukku tai -pakkaus). Ensiapuvälineistä ja niiden huollosta vastaa esimies tai tehtävään erikseen nimetty ja tarvittavan koulutuksen saanut henkilö. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan työpaikan henkilöistä viisi prosenttia tulee olla ensiaputaitoisia. Työn liikkuvuus ja laaja-alaisuus lisäävät ensiaputaitoisten määrän tarvetta. Sähköalan töitä tekeville tulee antaa ensiapukoulutus, joka sisältää vähintään palovammoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen. Suositeltavaa on järjestää kaikille sähkötöihin osallistuville ja niissä avustamaan opastetuille henkilöille sähkötapaturmien ensiapuun soveltuva hätäensiapukurssi tai laajempi, esim. Suomen Punaisen Ristin EA 1 tai vastaava koulutus. Ensiapukoulutuksesta suositellaan uusittavaksi kolmen vuoden välein vähintään elvytystoimenpiteiden harjoittelu. Kytkinlaitoksissa ja vastaavissa tiloissa tulee olla selvästi näkyvillä hätänumero ja ensiapuohjeita antavia opastauluja. Pylväästä, mastosta tms. työkohteesta alaslaskua varten työryhmillä tulee olla ns. pelastuspakkaus tai harjoiteltuna muu alaslaskumenetelmä. Alaslaskua on harjoiteltava säännöllisesti. Työturvallisuuskeskus TTK 6 (37)

7 7. Turvallisuusjohtaminen ja työympäristön kehittäminen Hyvä työympäristö on eräs perusedellytys, kun yritystä kehitetään tehokkaaksi ja palvelukeskeiseksi. Vastaavasti tuloksellinen toiminta luo mahdollisuuksia edistää henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Työympäristön kehittäminen on jokaisen työpaikan henkilön oikeus ja velvollisuus. Parhaaseen tulokseen työpaikoilla päästään yhteistyöllä, jossa työympäristöä kehitetään yhteisesti, osana jokapäiväistä työskentelyä. Työympäristön kehittäminen on osa työsuojelua ja liittyy yrityksen toimintaan laajaalaisesti. Tuloksellisuus ja hyvinvointi on kokonaisjärjestelmä, johon vaikutetaan neljän keskeisen osa-alueen kautta. Kaikkia näitä osa-alueita on kehitettävä tasapainoisesti. Osa-alueita ovat työolosuhteet fyysinen työympäristö (työtilat, työvälineet, työturvallisuus, ergonomia) psyykkinen työympäristö (vuorovaikutus, yhteistyö, vireys) sosiaalinen työympäristö (yhteenkuuluvuus, harrastukset) työn sisältö työtehtävä (työmäärä, työn laatu, työaika, selkeys) työn kehitys (kehittävä, palkitseva, kehittyvä työ, työn liittyminen kokonaisuuteen, palaute työstä) omaan työhön vaikuttaminen (tekotavat, työrytmit, voimavarat, tulevaisuus) työn muutettavuus (monipuolisuus, laajennus, rikastuttaminen, työkierto) työtaidot osaaminen ja valmius (ammattitaito, tiedot työpaikasta) perehdyttäminen ja työnopastus (työ, työvälineet, menetelmät) koulutus (työtaitojen ylläpito ja kehittäminen, itsensä kehittäminen) muut kehitysmuodot (projektityö, opetus- ja asiantuntijatehtävät) johtaminen työn organisointi (tehtävämäärittely, delegointi, muutosvalmius) esimies-alaistoiminta (tavoitteet, seuranta) vuorovaikutus (tiedonkulku, yhteistoiminta) kannustus (vastuu, palaute, palkitseminen). Työympäristön arvioimiseksi on olemassa erilaisia arviointimenetelmiä ja tarkistuslistoja, joilla voidaan arvioida työympäristön osa-alueita: työolosuhteita, työtaitoa, työn sisältöä ja johtamista. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää välittömästi yhteisesti sovituilla toimenpiteillä, ja ne ovat myös pohjatietoa yrityksen työympäristön kehittämistyössä. Tällaisia menetelmiä ovat mm. sähköaloilla käytössä oleva työpaikan arviointimenetelmä. Työturvallisuuskeskus TTK 7 (37)

8 8. Ergonomia ja fyysinen kuormittuminen Fyysinen kuormittuminen Fyysinen kuormitus määräytyy työasentojen ja työliikkeiden sekä työssä tarvittavan lihasvoiman määrän ja lihastyön laadun perusteella. Niiden lisäksi työn kuormittavuuteen vaikuttavat työpaikan olot, kuten lämpötila, valaistus, työvälineet, työpaikan ilmapiiri, työmenetelmät ja työn järjestys, erityisesti tauotus. Kuormituksen vaikutuksen työntekijään määräävät näiden tekijöiden lisäksi työntekijän ominaisuudet, kuten sukupuoli, ikä, terveydentila, suorituskyky ja harjaantuneisuus. Jos työn fyysinen kuormittavuus on sopusoinnussa työntekijän ominaisuuksien ja toimintakyvyn kanssa, kuormittuminen on vaaratonta tai edullista, eikä näin ollen aiheuta yli- tai alikuormittumista eikä terveyden vaarantumista. Fyysinen toimintakyky on työkyvyn perusta. Erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisiä työkyvyttömyyden taustalla olevia syitä. Työolosuhteita ja -menetelmiä arvioitaessa tulisikin eräänä osa-alueena aina olla työn kuormittavuus. Työkyvyn ylläpitoon voi jokainen itsekin vaikuttaa siten, että pitää huolta lihaksiston sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnasta ja nivelten liikkuvuudesta. Säännöllinen liikunta, esim. reipas kävely, kolme kertaa viikossa noin puoli tuntia kerrallaan riittää jo kohentamaan kuntoa. Eri lihasryhmiin kohdistuvan erityisen rasituksen vähentämiseksi on suositeltavaa pitää työvaiheiden välillä lyhyitä, muutaman sekunnin kestäviä mikrotaukoja, joiden aikana tarkoituksenmukaisilla vastaliikkeillä voi elvyttää jännittyneitä lihaksia ja parantaa niiden verenkiertoa. Vastaliike venyttää työssä supistuneena olleen lihaksen takaisin normaalipituuteensa. Näin lihas on taas joustava ja toimintakykyinen. Ruumiillisen työn erityisiä ongelma-alueita ovat yli- ja huippukuormitus yksipuolinen kuormitus alikuormitus. Käsin suoritettavat nostot Nostotyöt ovat ehkä tyypillisin esimerkki yli- ja huippukuormituksesta. Nostojen yhteydessä sattuu myös huomattavan paljon tapaturmia. Nostotöiden terveys- ja tapaturmavaarat saattavat liittyä työympäristöön, taakkaan, työmenetelmään ja työn järjestelyihin tai nostajaan. Kansainvälisen työjärjestön ILOn suositukset nostettavien taakkojen enimmäispainoista ovat seuraavat: työn laatu taakka kg mies jatkuva 35 mies, tilapäinen 55 nainen jatkuva 20 nainen, tilapäinen 30 Työturvallisuuskeskus TTK 8 (37)

9 Nostotöissä tulisi tietysti pyrkiä käyttämään apuna mahdollisimman paljon koneita ja laitteita. Kun tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, on oikean nostotekniikan hallitseminen ja käyttäminen tärkeää. Oikealla nostotekniikalla voidaan selkään kohdistuvaa rasitusta vähentää oleellisesti. Seuraavassa on eräitä nostotyöhön liittyviä ohjeita: Käytä jalkineita, joissa on liukastumisen estävä pohjakuviointi. Varmistu, että tasapainosi säilyy noston aikana (liukastuminen, epätasainen maasto jne.). Ota tukeva haara-asento. Kyykisty selkä suorana. Hengitä sisään ja jännitä vatsalihaksia. Pidä taakka mahdollisimman lähellä vartaloa. Käytä nostossa jalkojesi lihaksia älä nosta selällä. Ojenna polvet, pidä selkä suorana. Älä kierrä selkää, vaan käänny jaloilla. Älä nosta taakkaa nykäisten. Pyydä työtoveri avuksesi, jos taakka vaikuttaa liian suurelta. Yksipuolinen kuormitus Yksipuolista kuormitusta saattaa esiintyä esimerkiksi silloin, kun työliikkeet tai työasennot ovat toistuvasti samanlaisia. Yksipuolinen kuormitus saattaa johtua esim. käytettävästä työmenetelmästä ja työn järjestelyistä, työpaikan olosuhteista, käytettävien koneiden, laitteiden ja työvälineiden ominaisuuksista tai työntekijän työskentelytavasta. Työmenetelmään ja työn järjestelyihin liittyviä ongelmia voivat olla esim. tehtävien yksipuolisuus ja rajoittuneisuus, mikä aiheuttaa myös työasentojen ja työliikkeiden yksipuolistumisen. Samoin tauotus tai työnkierto voi olla puutteellisesti järjestetty. Työpaikan olosuhteisiin liittyviä ongelmia voivat olla kalusteiden tai laitteiden mitoitukseen tai muotoiluun liittyvät seikat. Ympäristöolosuhteet, kuten esim. kylmyys ja veto, lisäävät yksipuolisen kuormituksen haittoja. Työvälineisiin liittyviä ongelmia ovat etenkin käsityökalujen ergonomiaan liittyvät seikat. Käsityökalujen muotoilun ja toimintamekanismin tulee olla sellainen, että niiden käyttö kuormittaa mahdollisimman vähän. Työntekijän työskentelytapaa tulisi ohjata mm. riittävän työnopastuksen keinoin siten, että kuormittuminen ei olisi vahingollista. Alikuormitus Joskus työn fyysinen kuormitus saattaa olla niin vähäistä, että ihminen ei saa edes elimistön toimintakyvyn ylläpitämiseksi tarvittavaa kuormitusta. Tyypillisiä tällaisia tehtäviä ovat mm. valvomotyöt. Tällöin tarvittava fyysinen kuormitus tulisi hankkia vapaa-aikana esim. erilaisten liikuntaharrastusten avulla. Joissain tapauksissa työnkierto, tehtävien vaihto tai monipuolistaminen auttavat tilannetta. Työturvallisuuskeskus TTK 9 (37)

10 9. Psyykkinen kuormittuminen Työn aiheuttamaa kuormittumista arvioitaessa psyykkisen kuormittavuuden osuus on tullut yhä tärkeämmäksi. Psyykkiseen kuormittumiseen vaikuttavat mm. työyhteisön ilmapiiri, työtehtävien sisällöt ja yksilölliset ominaisuudet. Työyhteisön ilmapiiri Työyhteisön ilmapiiri kuvaa työyhteisön sisäistä tilaa. Se muotoutuu jatkuvasti työn tekemisen ja normaalin toiminnan myötä. Myönteisen ja kielteisen työilmapiirin tunnusmerkkejä: Myönteinen työilmapiiri varmuus tulevaisuudesta yhteiset ja kaikilla tiedossa olevat tavoitteet työtehtävien ja vastuualueiden selvyys käytännön pelisäännöt ja toimintatavat kunnossa oppiva ja kehittyvä työyhteisö henkilöstön aktiivisuutta ja kasvua korostava työyhteisö henkilöstön kyvyt, taidot ja luovuus päästetään vaikuttamaan yhteistyö sujuu asioista (ongelmistakin) keskustellaan ja ne pystytään ratkaisemaan. Kielteinen työilmapiiri huono tiedonkulku paljon huhuja klikkiytynyt työyhteisö ei kuulu meille -asenne yleinen sääntöjä noudatetaan jäykästi tai ei ollenkaan syyttelyä, avoimia riitoja, yleistä valitusta paljon poissaoloja, suuri vaihtuvuus kielteisyyttä, toivottomuutta ( ei se kuitenkaan kannata... ) johtajuus on hämärtynyt. Työtehtävien sisältö Kuten työtehtävien taitovaatimukset myös niiden kuormitusominaisuudet vaihtelevat. Pelkästään työtä tutkimalla ei kuitenkaan voida selvittää, miksi joku kuormittuu liiallisesti tehtävässä, jota joku toinen pitää täysin sopivana, jopa haasteellisenakin. Samassakin ammatissa toimivien ihmisten stressinhallinnan taidoissa, ammattitaidossa ja työhön kohdistamissa odotuksissa on suuria eroja. Yleensä ihmiset kuitenkin odottavat työltään seuraavankaltaisia ominaisuuksia: vaihtelua ja mielekkyyttä työn sisällössä ja vaatimuksissa mahdollisuutta ottaa työnteossa huomioon omien voimavarojensa ja vireystilansa vaihtelu niin, että työn määrä ja vaativuus pysyvät sopivina mahdollisuutta oppia uutta ja kehittyä ammatissa mahdollisuutta päätöksentekoon ainakin omissa tehtävissä arvostusta työlleen mahdollisuutta hahmottaa työn kokonaisuus ja oma osuutensa siinä palautetta ja tietoa siitä, mitä häneltä odotetaan tukea tarvittaessa Työturvallisuuskeskus TTK 10 (37)

11 tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja kehittymistä omissa työtehtävissä ihmissuhteita ja vuorovaikutusta. Työssä jaksaminen ja työuupumus Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan noin viidesosa työssä käyvistä suomalaisista on voimakkaasti väsynyt työstään ja noin seitsemällä prosentilla väsyminen on vaikea-asteista. Vaikea-asteista väsymystä kutsutaan vakavaksi työuupumukseksi. Se on pitkäaikainen stressin tuloksena syntyvä häiriötila, johon kuuluu voimakkaan väsymyksen lisäksi katkeruutta, itsetunto-ongelmia ja usein myös masentuneisuutta. Vakava työuupumus on siis laadullisesti vaikeampi ongelma kuin tilapäinen väsymys, joka yleensä helpottuu lepäämällä riittävästi. Työuupumus koskettaa ihmisen elämää laajasti. Yleensä se koetaan kriisinä, joka vaatii perusteellista selvittämistä. Työuupumusta on Suomessa selvitetty varsin monissa tutkimuksissa. Käytännön johtopäätösten ja toimenpiteiden teko on kuitenkin osoittautunut hankalahkoksi mm. ala- ja työpaikkakohtaisten eroavaisuuksien, elinkeinorakenteessa tapahtuvien muutosten jne. vuoksi. Yleisiä työssä jaksamista tukevia seikkoja ovat esimerkiksi: työpaikan turvallisuus työn mielekkyys työkuormituksen kohtuullisuus vaikutusmahdollisuus omaan työhön ammattitaito ja sen ylläpitäminen yhteistoiminnan sujuvuus työpaikan sosiaaliset ja vuorovaikutussuhteet. Vaikka ainakin joissain tutkimuksissa on todettu nuorilla ja ikääntyneemmillä työntekijöillä olevan samankaltaisia ongelmia työssä jaksamisen suhteen, konkretisoituvat nämä ongelmat useimmiten juuri ikääntyneillä työntekijöillä. Jaksaminen ja erityisesti ikääntymiseen liittyvät ongelmat tulisikin ottaa huomioon työpaikan työkykyä ylläpitävässä ohjelmassa. Erityisesti on syytä miettiä, miten työtehtäviä voidaan muotoilla fyysisiä toimintaedellytyksiä vastaaviksi huolehditaan ikääntyvän työntekijän ammatillisten valmiuksien ylläpidosta ja kehittämisestä parhaiten voidaan hyödyntää pitkän työkokemuksen kautta saatua tietoa osoitetaan työyhteisön arvostavan pitkää työkokemusta ja sen mukanaan tuomaa osaamista. Linkki: Työssä jaksamisen ohjelma (Työ- ja elinkeinoministeriö) Työturvallisuuskeskus TTK 11 (37)

12 Työyhteisön toiminnan tuloksellisuus ja henkinen hyvinvointi Työyhteisön sisäisestä toimivuudesta ja hyvästä henkisestä työympäristöstä on muodostunut yhä selvemmin työorganisaatioiden erityinen menestystekijä ja samalla hyvinvoinnin lähde yksilötasolla. Huonosti voivat työyhteisöt eivät voi ainakaan pidemmän päälle olla ulkoisestikaan tehokkaita, sillä sisäiset kitkatekijät kuluttavat turhaan työyhteisön energiaa ja vähentävät motivaatiota ja hyvinvointia työyhteisössä. Hyviä työyhteisön toimivuuden ja työilmapiirin seurannan apuvälineitä ovat säännöllisin väliajoin toistettavat työilmapiiritutkimukset. Työyhteisön sisäisen tilan tunteminen ja siitä huolehtiminen antavat hyvän pohjan myös muille kehittämistoimenpiteille. 10. Kemialliset kuormitustekijät Erilaisten kemiallisten aineiden käyttö yleistyy jatkuvasti niin työympäristössä kuin kotioloissakin. Käytön yleistymisen myötä on tullut yhä tärkeämmäksi tietää aineiden oikeasta käytöstä ja niiden mahdollisilta haittavaikutuksilta suojautumisesta. Työnantajan on oltava selvillä työpaikalla käytettävistä kemiallisista aineista, niiden mahdollisista terveydellisistä vaaroista, käyttötavoista ja kunkin aineen käyttömääristä. Näiden tietojen perusteella suoritetaan vaaran arviointi. Vaaran arvioinnissa voidaan lisäksi tarvittaessa käyttää apuna mm. työhygieenisiä mittauksia, lääketieteellisiä tietoja (esim. työterveyshuollon havaintoja) ja kokemusperäisiä tietoja. Vaaran arvioinnin perusteella tulee työntekijöille antaa tarvittava opastus heidän käyttämiensä kemiallisten aineiden oikeasta käsittelystä, suojautumistoimenpiteistä, toimenpiteistä onnettomuustapauksissa jne. Vaaran arvioinnin perusteella päätetään myös haittojen torjuntaan kohdistuvista teknisistä toimenpiteistä, työhygieenisten mittausten tarpeellisuudesta, lääketieteellisten seurantatoimenpiteiden tarpeesta, käytettävistä henkilönsuojaimista ja kyseessä olevissa töissä tarvittavan opastuksen järjestämisestä. Käyttöturvallisuustiedote ja kemikaalin päällysmerkinnät Käyttöturvallisuustiedotteen laatii ja päällysmerkinnät tekee kemikaalin valmistaja ja EU-alueelle tuoja, jakelija tai henkilö, joka vastaa aineen markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta. Suomessa tiedotteiden ja merkintöjen on oltava suomen- ja tarvittaessa ruotsinkielisiä. Käyttöturvallisuustiedote laaditaan, jos kemikaali on luokiteltu terveydelle vaaralliseksi, palo- tai räjähdysvaaralliseksi tai ympäristölle vaaralliseksi tai jos kemikaalin ominaisuudet muutoin ovat sellaisia, että sen käyttö voi aiheuttaa edellä mainittuja vaaroja. Työnantajan on varmistuttava siitä, että vaarallisen kemikaalin päällykset on vastaanotettaessa merkitty asianmukaisesti ja että kemikaalista on toimitettu työpaikalle asianmukainen käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteet tulee säilyttää työpaikalla järjestettyinä ja arkistoituina. Jäljennökset käyttöturvallisuustiedotteista ja vaarallisten aineiden luettelosta tulee toimittaa työsuojeluvaltuutetulle. Työpaikan työntekijöillä tulee olla käytettävissään heidän työssään käyttämiensä aineiden käyttöturvallisuustiedotteet. Työnjohdolle tiedotteet antavat hyvän pohjan työnopastuksen järjestämiseen esim. siten, että työnjohto yhdessä ko. Työturvallisuuskeskus TTK 12 (37)

13 työntekijöiden kanssa käy lävitse heidän työssään käyttämiensä aineiden käyttöturvallisuustiedotteet. Vaarallisten kemikaalien varoitusmerkit EU:ssa hyväksytty uusi kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) tuli voimaan ja siirtymäaikojen jälkeen se korvaa EU:n tähänastisen asiaa koskevan lainsäädännön. Asetus antaa mm. säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomiosanoja. Linkki: Väistyvät ja uudet varoitusmerkit (Työsuojeluhallinto) Siirtymäajat CLP-asetuksessa annetaan aineiden luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle siirtymäaikaa asti ja seoksille vastaavasti siirtymäaikaa asti. Näihin päivämääriin asti on mahdollista käyttää vanhoja säännöksiä ja luokitella, pakata ja merkitä kemikaalit niiden mukaisesti. Uutta järjestelmää voi kuitenkin alkaa noudattaa jo ennen siirtymäaikojen päättymistä. Täten siirtymäaikana tulee työpaikoilla esiintymään sekä vanhojen että uusien säädösten mukaan merkittyjä, pakattuja ja luokiteltuja kemikaaleja. 11. Valvomotyöt Valvomotyön haaste on hallita koko prosessi tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia valvomohenkilöstön koulutukselle ja ammattitaidolle. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että valvomossa työskentelevillä on varmuus siitä, että he kykenevät hallitsemaan työnsä myös poikkeustilanteissa. Poikkeuksellisia ja erityisen vaativia käyttötoimenpiteitä varten valvomossa työskentelevillä tulee olla selkeät ohjeet, ja niitä määräajoin kertaamalla varmistaudutaan siitä, että toimintavalmius säilyy pitkienkin, tasaisina ja mahdollisesti vähätapahtumaisina jatkuvien työvuorojen aikana. Lisäksi heidän tulee tietää, mistä apua ja lisäohjeita on tarvittaessa saatavissa. Valvomoiden fyysinen työympäristö Valvomoissa työskentely tapahtuu suurimmaksi osaksi istuen. Työn fyysinen kuormitus kohdistuu etupäässä käsiin, hartiaseutuun ja selkään. Työpisteen ergonomisissa ratkaisuissa voidaan pitkälti soveltaa näyttöpäätetyöskentelystä annettuja ohjeita ja suosituksia. Valaistuksen, ääniolojen ja sisäilmaston suhteen voidaan soveltaa toimistotyöympäristölle annettuja suosituksia. Valaistuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon valon määrä ja suuntaus, valaistuksen laatu, pintojen väritys sekä valaisinten sijoitus. Heijastukset, häikäisy ja pintojen voimakkaat kirkkauserot haittaavat näkemistä ja tarkkojen havaintojen tekoa. Lisätietoja valvomoiden suositeltavista valaistusvoimakkuuksista on löydettävissä esim. Suomen Valoteknisen Seuran julkaisuista. Työturvallisuuskeskus TTK 13 (37)

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy Työsuojelun toimintaohjelma Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Työsuojelutoiminnan johtoajatuksena ovat seuraavat periaatteet: * Ennakoivan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2458-9 (nid.) ISBN 952-13-2459-7 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Kuka työsuojeluasioita hoitaa Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä,

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot