LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ"

Transkriptio

1 LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Huhtimo Petra, Hynninen Virpi. Läheisten merkitys päihdekuntoutuksen aikana Hietalinna-yhteisössä, Helsinki, kevät 2005, 63 s. 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma. Sosiaali- ja kasvatusala, Sosionomi (AMK). Tutkimus palvelee Hietalinna-yhteisössä meneillään olevaa päihdehoitoon liittyvää kehittämistyötä. Kehittämistyön tavoitteena on löytää keinoja, millä tavoin asiakkaiden läheiset voisivat olla tukemassa päihdekuntoutusta. Tutkimuksessa tarkastellaan läheisten merkitystä ja roolia päihdekuntoutuksen aikana Hietalinna-yhteisössä, keskittyen asiakkaiden näkökulmaan. Tutkimuksessa selvitetään, millaista tukea asiakkaat ovat kokeneet saavansa läheisiltään ja onko läheisten mukanaolo tukenut päihdekuntoutusta. Tutkimuksessa kartoitetaan myös asiakkaiden näkemyksiä siitä, miten ja missä määrin he toivovat läheisiään mukaan hoidon rakenteisiin ja kuinka toimintaa voitaisiin kehittää edelleen. Tutkimus toteutettiin käyttäen kvalitatiivista tutkimusotetta ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelut tehtiin viidelle Hietalinnayhteisön asiakkaalle ja ne toteutettiin ryhmähaastatteluina syksyllä Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua ja tutkimuksessa noudatettiin asiakaslähtöisyyden näkökulmaa. Tutkimustulosten perusteella läheisten toivotaan osallistuvan päihdekuntoutukseen. Kokemus on, että läheiset ovat tukeneet päihdekuntoutusta. Ongelmakohtana on kuitenkin se, ettei kuntoutujilla juurikaan ole tukea antavia ja päihderiippuvuutta ymmärtäviä läheisiä. Ymmärtämättömistä läheisistä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Läheisen mukaan ottaminen hoitoon aivan laitoshoidon alkuvaiheessa saattaa olla hoidon kannalta haitallista ja häiritä kuntoutusta. Haasteellista onkin löytää kuntoutusta tukevan läheisen lisäksi myös oikea ajankohta läheisen hoitoon osallistumiselle. Tutkimustulosten mukaan vertaistuesta hyödyttiinkin enemmän kuin muista läheisistä, erityisesti laitoshoidon alussa. Tutkimustulosten mukaan kehittämisalueena Hietalinna-yhteisössä on mm. yhteisön ulkopuolella tapahtuvan vertaistukitoiminnan ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Myös läheisille tukea antavan toiminnan kehittäminen koettiin tärkeäksi. Läheisille voitaisiin esimerkiksi järjestää info-tilaisuuksia, joissa heille yleisesti kerrottaisiin päihderiippuvuudesta ja Hietalinna-yhteisön yhteisöhoidosta. Asiasanat: päihderiippuvuus, sosiaalinen tuki, yhteisöhoito, perheverkosto, vertaistuki, päihdekuntoutus

3 ABSTRACT Huhtimo, Petra and Hynninen, Virpi. The Meaning of Family and Peer Support in the Rehabilitation of Intoxicant Abusers. Helsinki, spring Language: Finnish. 63 pages. 3 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education; Bachelor of Social Sciences. The purpose of this study is to get more and deeper information about the meaning of peer and family support networks in an institution (Hietalinnayhteisö) for intoxicant abusers. This study was requested by the institution to be part of a development project. The aim of this project was to increase the peer and family support of clients in their rehabilitation. One important aspect of this project is that the clients choose for themselves who belong to their support network. This study examines the client s perspective, the meaning of networks and the role of rehabilitation. Also in this study, we look at the clients perspectives about how and how much they wish those in their network to be involved in their rehabilitation and how Hietalinna-yhteisö can further develop their activities. Hietalinna-yhteisö is a rehabilitation institution for intoxicant abusers. There are places for sixteen clients. In Hietalinna-yhteisö, they do not use any medicine. And the peer support is the strength in the rehabilitation. This study is qualitative. The study was conducted using theme interviews. Five recovering intoxicant abusers were interviewed in fall The interviews were analysed thematically, focusing on the clients perspectives. According to the results, most of the clients felt that peers understand them better than family because they are in the same life situation. However, the findings showed that clients desired that family members play a bigger role in the rehabilitation process. Experiences were that both family and friends had supported the clients in their rehabilitation. One problem was that the clients did not have family who understood intoxicant problems and, therefore, could not provide the right support. Family members who do not understand intoxicant problems might give more harmful than useful support. It might be harmful if family members are more involved from beginning. In the beginning, it is very challenging to find family who support rehabilitation and it is very challenging for family to find the time. The findings indicated that clients received more peer group support at the beginning of rehabilitation. About findings showed that Hietalinna-yhteisö should further develop their activities. Many clients also wanted to have their children spend some time in Hietalinna-yhteisö. They also thought that there could be increased peer support in Hietalinna-yhteisö. Keywords: Peer support, social support, intoxicant rehabilitation, intoxicant abuse, family network

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 6 2 RIIPPUVUUDEN ERI NÄKÖKULMAT Sosiaalipsykologinen näkökulma Kognitiivinen näkökulma Yhteiskunnallinen näkökulma 11 3 SOSIAALINEN TUKI Perheverkosto Vertaistuki 16 4 PÄIHDERIIPPUVAISEN KUNTOUTUSPROSESSI 19 5 YHTEISÖHOITO Yhteisöhoidon pääperiaatteet Yhteisöhoidon toiminnallinen rakenne 23 6 HIETALINNA-YHTEISÖ Hietalinna-yhteisön hoitoprosessin kuvaus Hoidon rakenne 27 7 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 28 8 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS Tutkimusmenetelmät Teemahaastattelu Aineiston analyysi 37

5 9 TUTKIMUSTULOKSET Kokemukset läheisten mukanaolosta Omaiset Ystävät Vertaiset Sosiaalisen tuen muodot Emotionaalinen ja instrumentaalinen tuki Tiedollinen tuki Kehittämishaasteet Asiakkaille suunnattu toiminta Läheisille suunnattu toiminta JOHTOPÄÄTÖKSET Tiedottaminen ja sopiva ajankohta Keitä mukaan hoidon rakenteisiin TUTKIMUKSEN LUOTTETTAVUUS JA EETTISYYS POHDINTA 61 LÄHTEET 63 Liite 1 Teemahaastattelurunko 66

6 1 JOHDANTO Päihderiippuvaisen hoitoon tulo ja hoidossa pysyminen paranevat, kun hoitotapahtumaan otetaan mukaan perhe- ja muu läheisverkosto. Hoitotulokset paranevat sekä päihdeongelman että perheen toimivuuden osalta ja läheisiin kohdistuneet haittavaikutukset lievenevät. Hoitointerventioiden kohteeksi tulisikin määritellä koko perhe ja ne läheiset, joita päihdeongelma koskettaa. (Mäkelä 2002, 3.) Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää läheisten merkitystä ja roolia päihdekuntoutuksen aikana Hietalinna-yhteisössä. Idea tutkimuksen aiheesta syntyi Mielenterveys ja päihteet -opintokokonaisuuden harjoittelujakson aikana, jonka toinen tutkijoista suoritti Hietalinna-yhteisössä. Hietalinna-yhteisö on A- klinikkasäätiön alainen 15-paikkainen päihdekuntoutusyksikkö Helsingin keskustassa ja sen keskeisiä toimintaperiaatteita ovat yhteisöhoito sekä hoidon lääkkeettömyys. Tutkimus palvelee Hietalinna-yhteisössä ajankohtaista kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on löytää yhteisöhoidon rakenteisiin sopivia toimintoja, joissa asiakkaiden läheiset voisivat olla mukana. Tarkastelemme läheisten merkitystä ja roolia asiakkaiden näkökulmasta, kysyen, tukeeko läheisten hoitoon osallistuminen päihdekuntoutusta. Kysymme myös, millaista tukea asiakkaat läheisiltään ovat kokeneet saaneensa, sekä millä tavalla ja missä määrin he toivovat läheistensä olevan mukana hoidon rakenteissa. Haastateltavat määrittelivät itse, keitä heidän läheisensä ovat. Koska tutkimus tähtää laitoshoidossa olevien päihderiippuvaisten hoidon kehittämiseen, aloitamme tutkimuksen raportoinnin riippuvuuden eri näkökulmien tarkastelulla. Sen jälkeen luomme katsauksen sosiaalisen tuen määritelmiin, perheverkoston dynamiikkaan sekä vertaistuen merkitykseen ja eri toimintamuotoihin. Yhtenä tutkimuksen lähtökohtana on Hietalinna-yhteisössä käytettävät yhteisöhoidon periaatteet. Yhteisöhoidon sekä tutkimusympäristön tarkempi esittely luo osaltaan viitekehystä tutkimukselle.

7 7 Tutkimuksen raportoinnissa esittelemme aikaisempia aihekohtaisia tutkimuksia, tutkimuksen tavoitteita sekä toteutusta. Tutkimusotteemme on kvalitatiivinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytimme teemahaastattelua. Haastattelut toteutimme kahden ryhmän haastatteluina, ryhmät koostuivat Hietalinna-yhteisön asiakkaista. Aineiston analysointimenetelmänä käytimme teemoittelua. Selvitämme tutkimuksen toteutuksen eri vaiheet ja kuvaamme aineiston edeten tutkimustuloksiin ja niistä muodostuneisiin johtopäätöksiin. Lopuksi pohdimme tutkimuksen luotettavuutta ja sen eettisiä näkökulmia sekä kerromme opinnäytetyön prosessista.

8 8 2 RIIPPUVUUDEN ERI NÄKÖKULMAT Päihderiippuvuutta tarkastelemme sosiaalipsykologisen, kognitiivisen ja yhteiskunnallisen näkökulman kautta. Näissä näkökulmissa tarkastelun keskiössä on yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen merkitys riippuvuuden kehittymiseen. Silloinkin kun riippuvuutta tarkastellaan yksilön kannalta, siihen liittyy aina yhteiskunnallinenkin aspekti, koska kaikkea poikkeavaa käytöstä arvioidaan yhteiskunnassa vallitsevista arvoista ja kulttuurista käsin. Tutkimuksen kannalta on tärkeää tuoda näitä näkökulmia esille, koska riippuvuuden ymmärtämisen kannalta on olennaista tiedostaa sen monimuotoisuus. Inkisen, Partasen ja Sutisen (2003, 32) mukaan ammatissaan päihderiippuvaisia ja heidän läheisiään kohtaavien on tärkeää ymmärtää päihderiippuvuutta mahdollisimman monimuotoisesti. Viitekehys, josta ammattilainen tarkastelee päihderiippuvuutta, vaikuttaa hänen lähestymistapansa valintaan asiakastyössä. Ammattilainen on myös tärkeässä asemassa välittäessään omaa tietouttaan riippuvuudesta kuntoutujien läheisille. Päihderiippuvuudesta on esitetty erilaisia lääketieteellisiä, biologisia, perinnöllisiä, psykologisia, sosiaalipsykologisia, oppimispsykologisia, sosiologisia sekä yhteiskunnallisia selitysmalleja (Inkinen ym. 2003, 33). Riippuvuuden eri selitysteorioita on useita, kuitenkaan ei ole pystytty yksiselitteisesti vastaamaan siihen, miksi jotkut ihmiset käyttävät itsetuhoisesti päihteitä tai miten riippuvuus syntyy. Vastakkain ovat luonnontieteiden mallin mukaiset kausaalisuhteisiin perustuvat syyselvitykset ja psykologis-sosiaaliset ihmisen tavoitteellisesta toiminnasta lähtöisin olevat mallit. (Tamminen 2000, 18.) 2.1 Sosiaalipsykologinen näkökulma Sosiaalipsykologisen näkökulman mukaan elämän kaikki osa-alueet muodostuvat erilaisista järjestelmistä. Kaikki järjestelmät puolestaan koostuvat osioista, jotka ovat yhteydessä toinen toisiinsa täyttääkseen yhteisen tarkoituksen. Näin

9 9 ollen myös perhe on järjestelmä, johon voi ydinperheen lisäksi kuulua muitakin läheisiä, kuten sukulaisia ja ystäviä. Perheenjäsenten välille kehittyy käyttäytymismalleja ja tapoja, jotka pitävät järjestelmän vakaana. Perheen sisäinen järjestelmä saattaa järkkyä, mikäli joku jäsenistä alkaa käyttää päihteitä. Riippuvuus kehittyy helpommin perheessä, jossa kaikki osallistuvat riippuvuuskäyttäytymisen seurausten peittelemiseen. (Giesekus 1999, ) Sosiaalipsykologisen näkökulman mukaan päihderiippuvaisen sosiaalinen verkosto valikoituu päihteidenkäyttöön liittyvän elämäntavan mukaan. Päihderiippuvaisen sosiaalisissa suhteissa päihdehakuisuus voi olla kiinteä osa yhteenkuuluvuuden tunnetta, johon liittyy mm. seksuaalisuus, seuran hakeminen, sekä yksinäisyyden tai masennuksen torjunta. Päihteiden käyttö voi olla myös sosiaalinen tapahtuma eli niin sanottu rituaalimeno. Monet päihderiippuvaiset ovatkin riippuvaisia itse rituaaleista, tavoista ja yhteisistä käyttöön liittyvistä kokemuksista. (Dahl & Hirschovits 2002, 266.) Tammisen (2000, 19) mukaan riippuvuuden syntyyn voidaan liittää myös kulttuurinen selitysmalli, joka osoittaa, että päihderiippuvuudella on vahva sosiaalinen tausta. Mitä suurempi positiivinen merkitys päihteiden käytöllä on kulttuurisella tasolla, sitä todennäköisemmin se voi muodostua riippuvuudeksi. Tammisen mukaan (2000, 19-21) sosiaalipsykologiaan perustuvan tutkimuksen tavoitteena ei ole ensisijaisesti selvittää, mitkä syyt johtavat päihderiippuvuuteen, vaan se keskittyy lähinnä päihderiippuvuuden inhimillisen logiikan ymmärtämiseen. Sosiaalipsykologisessa lähestymistavassa ihminen nähdään ympäröivässä todellisuudessa toimivana subjektina, jolloin ihminen ei ole pelkästään perimän tai ulkoisten ärsykkeiden summa. Tämä näkökulma suuntautuu päihderiippuvuuden sairausperspektiiviin kriittisesti, eikä päihderiippuvuutta nähdä poikkeavuutena, jota määrittäisivät geenit tai jokin psyykkinen häiriö. Päihderiippuvuus noudattaa muodostumisessaan samoja lakeja, kuin muukin inhimillinen toiminta. Vaikka ulkopuolisten mielestä päihteiden käyttö vaikuttaisikin epäloogiselta itsetuholta, voidaan se äärimuodoissaan nähdä subjektiivisesti mielekkäänä toimintana inhimillisen toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna. Ihminen myös luo uusia kulttuurisia arvoja, eikä pelkästään toista niitä.

10 Kognitiivinen näkökulma Kognitiivinen samoin kuin sosiaalipsykologinenkin näkökulma pyrkii ymmärtämään päihderiippuvuutta ihmisen ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen, opitun elämäntavan ja selviytymisstrategian kautta. (Inkinen ym. 2003, 32). Kognitiivisen näkökulman mukaan riippuvuus muodostuu monista eri tekijöistä, joita ovat kulttuuriset arvot ja normit, sosialisaatio-kokemukset, vertaisryhmän paine, perinnölliset tekijät, päihteiden saatavuus ja niiden tuottama psyykkinen tyydytys. Henkilöt, jotka tulevat pysyvimmin riippuvaisiksi päihteistä, ovat usein jo ennen päihderiippuvuuden syntymistä moniongelmaisia. Sosiaalisten ongelmien ohella heillä saattaa olla myös masennusta, epäsosiaalisuutta ja rajatilatason häiriöitä. (Koski-Jännes 1995, 7.) Koski-Jännes (1995, 8) tuo esille, ettei psyykkinen riippuvuus kohdistu itse päihteeseen, vaan sen avulla saavutettavaan psyykkiseen tilaan. Hänen mukaansa psyykkinen riippuvuus perustuu oppimiseen, ihminen esimerkiksi oppii odottamaan päihtymiseen liittyviä mielihyvän- ja voimantunteita sekä kommunikoinnin helpottumista. Ihminen oppii myös kytkemään erilaiset ympäristövihjeet päihteiden käyttöön niin, että ne itsessään jo alkavat virittää hänessä haluja käyttää päihteitä. Usein alkuvaiheessa päihteitä käytetään enimmäkseen tehostamaan hauskanpitoa, mutta riippuvuuden syvetessä niitä saatetaan yhä useammin käyttää kielteisten mielentilojen lievittämiseen. Koski-Jänneksen (1995, 8) mukaan riippuvuuskäyttäytymiseen liittyvä toistokäyttäytyminen saattaa syntyä siitä, että ihminen yrittää päästä eroon ongelmistaan tavoilla, jotka lopulta kuitenkin syventävät ongelmia. Esimerkiksi lääkkeiden vieroitusoireita voidaan lievittää ottamalla lisää kyseistä lääkettä, tämän seurauksena kuitenkin päihdekierre syvenee. Kognitiivisessa psykologiassa on todettu, että päihderiippuvuuden muotoutumiseen vaikuttavat olennaisesti päihteen käytön välittömät seuraukset. Mitä nopeammin seuraus koetaan, sitä voimakkaammin se vaikuttaa kyseisen toiminnan esiintyvyyteen jatkossa. Päihderiippuvuuden kehittymiseen vaikuttavat siten ne palkitsevat tuntemukset, joita päihteen nauttiminen herättää. Päihteiden käyt-

11 11 töön liittyvät sosiaaliset merkitykset saattavat lisätä myönteisiä elämyksiä. Päihteiden käyttäjä saattaa ajatella olevansa positiivisella tavalla erilainen tai kokea samaistumista tovereidensa kanssa käyttäessään päihteitä. Myönteisenä voidaan kokea myös päihteiden antama tilaisuus paeta todellisuutta sekä välttää vaikeita tilanteita ja tunteita. (Kähkönen, Karila & Holmberg 2001, ) 2.3 Yhteiskunnallinen näkökulma Giddens (1994) pitää riippuvuutta oireena jälkitraditionaalisen kulttuurin individualismista: Se, että voimme nykyään tulla riippuvaisiksi mistä hyvänsä kaikista elämäntavan puolista ilmentää perinteen hajoamisen perinpohjaisuutta (Giddens 1994, 71). Yhteiskunnassa, jossa individualismia ja yksilön itsemääräämisoikeutta pidetään hyveinä, kaikkinainen riippuvuus vaikuttaa helposti heikkoudelta, joka herättää erityistä huolta. Tuloksena on kaksoissidos, joka itsessään voi tuottaa toistokäyttäytymistä. (Koski-Jännes 1998, 27.) Yhteiskunnan asiantuntijajärjestelmät ovat määritelleet tiettyjä käyttäytymistapoja ongelmiksi ja käsittelevät niitä riippuvuuksina. Postmoderni individualismi saattaa jo osaltaan synnyttää toistokäyttäytymistä, jota eivät juurikaan ohjaa tarkoituksenmukaisuus tai traditiot. (Sulkunen 1997, ) Sulkusen (1997, ) mukaan yhteiskunnan ulkoisten ohjausjärjestelmien ja traditioiden menettäessä merkitystään yksilön tunnemuistin ylivalta kasvaa. Tämän johdosta valintojen ja päätösten perusteeksi jää helposti vain yksilön oma hyvinvointi tai näkemys itsestään, jolloin riippuvuuden voidaan todeta olevan pakkomielteiksi muuntuneita minuuden tekniikoita. Yhteiskunnallisen näkökulman mukaan pakonomaisten toistokäyttäytymismuotojen katsotaan olevan vääristyneitä itsen rakentamisen malleja. Useat yhteiskunnallista näkökulmaa edustavat riippuvuusteoriat korostavat riippuvuuden olevan seurausta kulttuurisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä. Mikään riippuvuusteoria ei kuitenkaan pysty yksiselitteisesti selittämään sitä, millä perusteella joitakin toistokäyttäytymisen muotoja kohdellaan riippuvuuksina ja

12 12 joitakin ei. Ne eivät myöskään selitä, miksi juuri riippuvuudeksi määritelty poikkeava käytös aiheuttaa niin voimakkaita sosiaalisia reaktioita, että jo pelkästään niiden vuoksi riippuvuudesta eroon pääseminen saattaa olla ylivoimaista. (Sulkunen 1997, 199.)

13 13 3 SOSIAALINEN TUKI Tutkimuksessamme kiinnostuksen kohteena ovat Hietalinna-yhteisön asiakkaiden kokemukset ja odotukset tuesta, jota he läheisiltään saavat ja toivovat. Sosiaalisen tuen teoria luo siis osaltaan pohjaa tutkimuksellemme. Sosiaalisen tuen jälkeen tarkastelemme käsitteitä perheverkosto ja vertaistuki. Perhe on yksikkö, jossa sosiaalista tukea perinteisesti annetaan ja vastaanotetaan. Vertaistuki taas tarjoaa sosiaalista tukea niiltä, joilla on yhteneväisiä elämän kokemuksia, tässä yhteydessä päihderiippuvuudesta. Yksilön toisilta ihmisiltä saamaa tukea sanotaan sosiaaliseksi tueksi. Käsitteenä sosiaalinen tuki ei ole yhtenäinen, vaan sitä on määritelty varsin monin tavoin. Cobb loi ensimmäisen käsitteellisen määritelmän sosiaalisesta tuesta vuonna Hänen mukaansa sosiaalinen tuki on tietoa, joka saa asianomaisen uskomaan, että hänestä välitetään ja häntä rakastetaan, arvostetaan ja kunnioitetaan. Käsitteeseen liittyy oleellisesti myös se, että henkilö tuntee kuuluvansa vastavuoroiseen ihmissuhdeverkostoon. (Pienimäki 2001, 5.) Renfors ja Keskinen (1996, ) tuovat esille artikkelissaan Pruhnillin ja Philipsin (1987) luoman käsitteen sosiaalisesta tuesta. Heidän mukaansa kyky antaa ja vastaanottaa sosiaalista tukea on yksilön kehitystulos. Taustalla on tarveteoreettinen ajattelu, jossa sosiaalinen tuki mielletään turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen kaltaisena tarpeena. Yksilön eri kehitysvaiheissa nämä perustarpeet tyydyttyvät eri tavoin eri lähteistä. Tämän määritelmän mukaan sosiaalista tukea tarvitaan läpi elämän, eikä pelkästään kriisi- ja poikkeustilanteissa. Sosiaalisen tuen tarve on erilainen eri ihmisillä, osa näistä eroista johtuu persoonallisuustekijöistä. Sosiaalinen tuki ja sosiaaliset verkostot ymmärretään yksilön käytettävissä olevina sosiaalisina resursseina. Ne voivat lisätä hyvinvointia, antaa konkreettista tukea selviytymisyrityksissä ja lieventää stressitilanteiden aiheuttamaa uhan kokemusta. Sisällöllisesti tai materiaalisesti vaatimattomaltakin tuntuva sosiaali-

14 14 sen tuen ilmaisu voi vaikuttaa ratkaisevasti yksilön selviytymiseen esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa. (Salo & Tuunainen 1996, 230.) Vahtera (1993, 28-29) kuvaa sosiaalista tukea sosiaalisiin suhteisiin liittyvänä positiivisena, terveyttä edistävänä ja stressiä ehkäisevänä tekijänä. Hän korostaa sosiaalisista tukea suhteista saatavana voimavarana. Vahteran mukaan sosiaalisen tuen muodot jaotellaan seuraavasti: 1. Tietotuki, johon kuuluvat neuvot ja ehdotukset sekä tilanteiden uudelleen arvioinnit tai -määrittelyt. 2. Aineellinen tuki, esimerkiksi rahan lainaaminen ja kaikenlainen konkreettinen auttaminen. 3. Arvostustuki, joka sisältää positiiviset arviot toisen ihmisen tekemisistä ja kyvyistä. 4. Henkinen tuki, johon luetaan halukkuus auttaa, luottamuksellisuus, empaattisuus, kuunteleminen ja rohkaiseminen. Sosiaalisessa tuessa voidaan erottaa tuen rakenteellinen ja funktionaalinen puoli. Rakenteella tarkoitetaan olemassa olevien suhteiden määrää ja funktionaalisella tuella viitataan tuen sisältöön. Sisältö voidaan jakaa emotionaaliseen, tiedolliseen ja instrumentaaliseen tukeen. (Pienimäki 2001, 6.) Rakenteellisessa puolessa tarkastellaan sosiaalisen verkoston kokoa, joka ei välttämättä kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä sosiaalisen tuen saamiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Pelkkä sosiaalisen verkoston rakenteellinen tutkiminen ei ole selvittänyt, miksi sosiaaliset suhteet auttavat ihmisiä ja mitkä ovat ne mekanismit, joiden avulla sosiaalisella tuella on positiivinen vaikutus. Ollakseen hyödyllistä, sosiaalisen tuen on vastattava tarpeisiin. Tärkeäksi seikaksi on noussut myös vuorovaikutus ongelmatilanteiden tuottamien tarpeiden ja yksilön sosiaaliselle kanssakäymiselle antamien merkitysten välillä. (Pienimäki 2001, 6.) Avun tarjoaminen voidaan tulkita myös negatiivisesti. Paljon itseään arvostavat ihmiset reagoivat apuun negatiivisemmin kuin vähän itseään arvostavat. Tuen vastaanottaminen saattaa uhata henkilön omanarvontuntoa ja sosiaalistuneita

15 15 arvoja, kuten itsenäisyyttä, omavaraisuutta, sosiaalisten suhteiden vastavuoroisuutta. Tuen tarjoaminen voidaan tulkita viittaukseksi kyvyttömyydestä selviytyä. Avun vastaanottamiseen vaikuttavat tarjottavan tuen luonne, ympäristö sekä avunantajan ja vastaanottajan välinen suhde. (Pienimäki 2001, 10.) Sosiaalinen tuki voi olla joko suoraan henkilöltä toiselle annettavaa tukea tai välillistä, järjestelmän kautta annettavaa tukea. Pienyhteisöissä, kuten perheissä ja hoitoyhteisöissä sosiaalinen tuki on suoraa ja persoonallista. Kuntatasolla sosiaalisen tuen antaminen on eriytynyttä sekä kontrolloitua, välillistä tai välitöntä viranomaistyötä. (Kumpusalo 1991, 17.) Sosiaalinen tuki voidaan jakaa primaari-, sekundaari- ja tetriaaritasoon sosiaalisten suhteiden läheisyyden perusteella. Primaaritasoon kuuluvat oma perhe ja muut läheisimmät ihmissuhteet. Sekundaaritasoon kuuluvat ystävät, sukulaiset, työtoverit sekä naapurit ja tetriaaritasoon ammatti-ihmiset. Primaari- ja sekundaaritason tuki muodostuu pääosin läheisten antamasta tuesta, tetriaaritason tuen ollessa ammatti-ihmisten antamaa. (Kumpusalo 1991, 15.) 3.1 Perheverkosto Päihdetyötä tekevät ammattilaiset kohtaavat työssään yhä useammin päihderiippuvaisten perheenjäseniä tai muita läheisiä. Tämän vuoksi ammattilaiset tarvitsevat työssään laaja-alaista tietoa ja ymmärrystä päihteiden käytön vaikutuksista yksittäisiin perheenjäseniin ja koko perheeseen. Ammattilainen tarvitsee taitoa ja rohkeutta käsitellä päihteiden käyttöön liittyviä asioita päihderiippuvaisen ja hänen läheistensä kanssa. (Inkinen ym. 2003, ) Perhettä voi kuvata suhdeverkostona, jolla on oma yksilöllinen kulttuuri, historia ja vakiintunut toimintatapa. Perinteet vaikuttavat kaikkeen, mitä perhe yhdessä kokee ja kuinka se yhdessä ja yksilöinä reagoi eri tilanteisiin. Perheen kaikki jäsenet vaikuttavat toisiinsa, eli muutos yhdessä jäsenessä koskee kaikkia perheeseen kuuluvia. Usein perheisiin on muodostunut toimintamalli, johon sen jäsenet turvautuvat stressitilanteen uhatessa. (Leskinen, Lassila, Kalamaa &

16 16 Rytkölä 2003, ) Päihdeperheessä läheiset elävät helposti päihderiippuvaisen ehdoilla, jolloin läheisten oma elämä ja omat tarpeet saattavat jäädä toissijaisiksi. (Dahl & Hirschovits 2002, 187.) Yhdenkin perheenjäsenen päihteiden käyttö vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Yksilöllistä kuitenkin on, miten eri jäsenet sen kokevat. Perhe voi ajautua kriisiin ja on mahdollista, että perheenjäsenet ajautuvat rooliin, jossa he yrittävät auttaa päihteiden käyttäjää, siinä kuitenkaan onnistumatta. Erilaiset minuuden puolustusjärjestelmät tulevat usein vahvasti näkyviin päihteiden käytön tullessa ilmi. Tämän johdosta tunteita ei useinkaan pystytä ottamaan vastaan tai käsittelemään, vaan niitä saatetaan vähätellä. Päihteiden käytön todellisuus voidaan myös kieltää kokonaan. (Leskinen ym. 2003, 34.) Tärkeää on, että myös läheisiä rohkaistaan hakemaan toipumiselleen tukea. Läheiset tarvitsevat myös ymmärrystä siitä, että päihderiippuvainen tarvitsee riippuvuudesta toipumiseen lähes aina ammattiapua. Tiedon lisääminen auttaa tunnistamaan riippuvuuskäyttäytymisen myös omassa suhteessa käyttäjään. (Leskinen 1999, 47.) 3.2 Vertaistuki Vertaistuki on yksi sosiaalisen tuen muodoista. Mielenterveyden keskusliitto on määritellyt vertaistuen olevan omaehtoista ja yhteisöllistä tukea sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää jokin kohtalonyhteys. Kohtalonyhteys on tekijä, jonka yhteiskunta määrittelee poikkeavaksi ja jonka myötä yksilö tarvitsee tavallista enemmän sosiaalista tukea. (Vuorinen 1996, 7.) Yhtenä esimerkkinä vertaistuesta ovat itseapuryhmät. Ihminen on sosiaalinen olento, joka kokee turvallisuutta kuuluessaan samankaltaisten yksilöiden muodostamaan ryhmään. Itseapuryhmien toimivuus perustuukin juuri tähän sosiaalisuuteen. Itseapuryhmien tehokkuuden perustelu voidaan jakaa viiteen eri osaalueeseen. Ensimmäisenä perusteluna on yhteisten ongelmien ja kokemusten jakamisen ja ymmärretyksi tulemisen myötä saatu tuki. Toinen ryhmien toimivuuden peruste on osallisuus ryhmän antamasta avusta sekä saajana että antajana. Kolmas auttava tekijä on ryhmän mahdollistama verkostoituminen ja ver-

17 17 koston antama tuki ongelmatilanteissa. Neljäntenä ovat ryhmän kautta opitut uudet arvot ja muuttunut elämäntyyli. Viidentenä tehokkuuteen vaikuttavana tekijänä on ryhmän jäsenten vahva usko toipumiseen. (Hännikäinen-Uutela 2004, 260.) Vertaistukea päihderiippuvaisille tarjoaa mm. Nimettömät alkoholistit alcoholics anonymous eli AA, joka on alkoholisteille tarkoitettu kahdentoista askeleen toipumisohjelman mukainen itseapuryhmä. Ainoa pääsyvaatimus ryhmään on halu lopettaa juominen. AA:n jäsenet myöntävät olevansa voimattomia alkoholiriippuvuutensa suhteen ja ryhmässä heidät hyväksytään heikkouksineen. Ryhmän jäsenille nimetään kummit. Kummi on AA:n jäsen, joka on jo pidempään ollut raittiina ja joka tukee ja opastaa raittiuden alussa olevaa jäsentä. (Hännikäinen-Uutela 2004, ) AA:n toiminta ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. AA:n toiminta perustuu nimettömyyteen. Tarkoituksena on korostaa tasavertaisuutta ryhmissä sekä tehdä tunnetuksi toipumisohjelmaa, ei niinkään yksilöitä, jotka sitä noudattavat. (Kettunen, Ihalainen & Heikkinen 2001, 163.) Nimettömät narkomaanit narcotics anonymous eli NA on itseapuryhmä, joka on tarkoitettu lääkeaine- ja huumeriippuvaisille. AA:n kahdentoista askeleen ohjelmaa noudatetaan myös NA-ryhmissä ja sen perusperiaatteet ovat samat kuin AA:ssa. (Hännikäinen-Uutela 2004, ) Oleellisinta näissäkin ryhmissä on vuorovaikutuksellinen vertaisryhmän tuki. NA-ryhmissä on myös samanlaista kummitoimintaa, kuin AA:ssa. (Dahl & Hirschovits, 2002, 352.) Omaisille tarkoitettu ryhmätoiminta alkoi Suomessa yleistyä 80-luvulla. Silloin aloittivat toimintansa myös ensimmäiset huumeita käyttävien lasten vanhemmille tarkoitetut läheisryhmät. Omaisille tarkoitetut itseapuryhmät toimivat useimmiten eri järjestöjen, seurakuntien ja julkisen sektorin yhteydessä. Näissä ryhmissä omaiset saavat tietoa päihde- ja läheisriippuvuudesta ja siten saavat selvyyttä myös päihteiden käytön syistä. Ymmärrys päihderiippuvuudesta esimerkiksi sairautena voi auttaa hyväksymään, ettei omaisilla välttämättä ole keinoja tai kykyjä estää päihteiden käyttöä. (Leskinen 1999, ) Päihdeongelmaisten lapsille on myös tarjolla omaa ryhmätoimintaa. Näiden lasten on tärkeää saada

18 18 tukea, hyväksyntää, positiivista palautetta ja rohkaisua perheen ulkopuoliselta aikuiselta. (Havio, Mattila, Sinnemäki & Syysmeri 1995, 161.) Vertaistoimintaa päihderiippuvaisten omaisille ja ystäville tarjoaa mm. Al-Anon. Al-Anonin itseapuryhmissä lähdetään siitä, etteivät perheenjäsenet pysty auttamaan päihderiippuvaista, eivätkä hillitsemään hänen päihteiden käyttöään. Päihderiippuvuus nähdään koko perheen ongelmana. Omaisen suhtautumistavan muuttuessa ja kontrolliyritysten vähetessä päihderiippuvaisen toipuminen saattaa kuitenkin mahdollistua. (Koski-Jännes & Hänninen 2004, ) Ryhmään osallistuvat jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa ja auttavat siten toinen toisiaan (Inkinen ym. 2003, 90).

19 19 4 PÄIHDERIIPPUVAISEN KUNTOUTUSPROSESSI Riippuvuudesta toipuminen alkaa yleensä vasta silloin, kun ihminen myöntää, päihteiden käytön riistäytyneen hallinasta. Toipumisen kannalta on tärkeätä tiedostaa, mistä päihderiippuvuudessa on kyse ja kiinnittää huomiota oman päihteiden käytön lisäksi myös sitä ylläpitämiin uskomuksiin. Riippuvuudesta toipuminen edellyttää muutoksia ihmisen elämäntavoissa ja sosiaalisessa verkostossa. (Leskinen, Lassila, Kalamaa & Rytkölä 2003, 15.) Seuraava askel kohti toipumista on, että päihderiippuvainen hakee itselleen apua. Näkymä tulevaisuudesta saattaa olla lyhytjännitteinen, joten jo muutoksesta puhuminen on tärkeä osa avun hakemisen prosessia. (Leskinen ym. 2003, 15.) Hoitoon lähtemisen kynnys on usein korkea ja motivaatio ailahteleva, joten läheisten tuki ja kannustus ovat silloin erityisen tärkeitä. (Leskinen 1999, 27.) Tyypillisiä päihderiippuvaiselle ovat toistuvat lupaukset hakeutua hoitoon, osaltaan tätä selitetään sillä, että raitistumisen motiivit saattavat olla selkiytymättömiä ja elämäntilanne sekava. Pitkällä aikavälillä useat hoitoyritykset ja retkahdukset voivat olla myös läheisille raskaita, kun toiveet päihderiippuvaisen raitistumisesta hiipuvat. (Leskinen ym. 2003, 15.) Päihderiippuvainen tarvitsee runsaasti tukea toipumisprosessin aikana. Päihdehoidossa perhettä on mahdollista tarkastella yksilön taustalla olevana voimavarana. Esimerkiksi raittiin tai kohtuullisesti päihteitä käyttävän puolison osallistuminen hoitoon on osoittautunut toipumisprosessin kannalta merkittäväksi. Hoitoon osallistuminen voi sisältää esimerkiksi pari- tai perhekeskusteluja, keskusteluryhmiä tai erikseen läheisille tarkoitettuja tukimuotoja. Tavoitteena on, että ristiriita- ja stressitilanteisiin löydetään uudenlaisia käyttäytymisvaihtoehtoja, jotta ne pystyttäisiin ratkaisemaan rakentavasti. Tärkeää on myös opetella antamaan positiivista palautetta ja muuttamaan ennemminkin käyttäytymistä, kuin puolisoa. (Inkinen ym. 2003, 164, 181, 184.) On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että omaisista tuen antaminen voi tuntua myös vaikealta, koska he ovat saattaneet pettyä odotuksissaan jo useaan kertaan. Omaiset saattavat pitää raittiutta myös itsestään selvänä asiana, jos heillä itsellään ei ole päihdeongelmaa, kun

20 20 taas päihderiippuvaiselle raittius voi olla suuren työn takana. (Koski-Jännes & Hänninen 2004, ) Päihderiippuvuuden luonteeseen ja siitä toipumiseen kuuluu, että vanhoihin käyttäytymistapoihin palaaminen aiheuttaa helposti retkahduksen. (Leskinen 1999, 62). Päihderiippuvaisen siirtyminen takaisin omaan asuinympäristöön laitoskatkaisun jälkeen voikin olla toipumisprosessissa kriittinen vaihe. Jatkohoito on onnistuneen toipumisprosessin perusta. Jatkohoidon tukena toipumisprosessissa sosiaalisella tukiverkostolla on suuri merkitys. Tärkeitä ovat esimerkiksi tiivis kontakti läheisiin, uudelleen solmitut suhteet perheeseen, ystäviin ja muihin tärkeisiin ihmisiin, jotka eivät käytä päihteitä. (Inkinen ym. 2003, 164.) Päihderiippuvuuden fyysisistä ja henkisistä vaikutuksista toipuminen saattaa viedä usein kuukausia, jopa vuosia. Toipuminen vaatii päihderiippuvaiselta pitkään aktiivista työskentelyä, toipumisprosessiin yleensä kuuluvat myös ajoittaiset takapakit. Toipumisprosessiin saattaa kuulua myös päihteiden käytön takia menetetyn luottamuksen uudelleen rakentaminen. (Koski-Jännes & Hänninen 2004, )

Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014

Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014 Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014 Eija Stengård, johtava psykologi Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tampereen kaupunki Omaisten

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä Päivi Rissanen 4.4.2017 Helsinki Vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvät toimintamuodot

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA. Seinäjoki Päivi Rissanen Terveystieteiden jatko-opiskelija

TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA. Seinäjoki Päivi Rissanen Terveystieteiden jatko-opiskelija TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA Seinäjoki 14.11. Terveystieteiden jatko-opiskelija TOIMINTAMUODOT 2 PALKKA /PALKKIO PERUSTA OMA- KOHTAINEN KOKEMUS Kokemusasiantuntijatoiminta Vertaistuki Ammatillinen

Lisätiedot

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti.

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti sijaitsee maaseudulla Karvianjoen rannalla seitsemän kilometrin päässä Kankaanpään keskustasta.

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Pohjanmaa hankkeen toiminta alue Vaasan sairaanhoitopiiri väestömäärä n. 174 300 pinta ala 7930 km 2 Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN 22.-23.10.2011 Kyyhkylän Kartanon Uusi Rustholli hotelli Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry VETO-projekti Koulutuksen tavoitteet Koulutukseen

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 Tutkimusongelmat 1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä? 2. Miten yhteisöllisyys kehittyy? Mitkä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA Yksi tapa auttaa päihde- ja mielenterveysongelmissa Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen Helsinki 23.4.2015 Kuka on päihdetyön kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntijalla

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja

Lisätiedot

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke YAD Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

22.10.2014 M.Andersson

22.10.2014 M.Andersson 1 Kommenttipuheenvuoro: Reflektiivinen työote Mll:n seminaari Helsinki Maarit Andersson, kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto 2 Aluksi Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, kuntien taloudellinen

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mielenterveys voimavarana Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mitä mielenterveys tarkoittaa Mielen terveys vs. mielen sairaus? Mielen kokemus hyvinvoinnista ja tasapainosta Sisäisiä,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Voimavarat vähissä mikä avuksi?

Voimavarat vähissä mikä avuksi? Voimavarat vähissä mikä avuksi? Nordling Esa PsT, kehittämispäällikkö Mielenterveysyksikkö 3.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tärkeimmät asiat, joita käsiteltiin omaisneuvonnassa Tampereella vuonna 2013

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01)

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) Pakollinen kurssi 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä tuntee

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Vertaisuus ja osallisuuden paikat. Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry

Vertaisuus ja osallisuuden paikat. Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry Vertaisuus ja osallisuuden paikat Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry 16.2.2010 Perhekuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, 2005-2009 Markku Nyman, 2008. Kansalaisyhteiskunta ja vertaistuki. Hyvän

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu

Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu 24.10.2016 Aikataulu ja sisältö Ma 24.10 klo 12:30-15:45 (4h) Päihdeongelma, ongelman tunnistaminen, puuttuminen Ke 26.10 klo 12:30-15:45

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 5 15.12.2009 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA PÄIHDERIIPPUVAISTEN LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON MAHDOLLISTAMISESTA Terke 2009-2578 Esityslistan asia TJA/5 TJA

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY Vertaistuki omaisryhmissä tutkimusprojekti www.omaiset-tampere.fi/vertaistuki Miia Männikkö p.040/722 4292 miia.mannikko@omaiset-tampere.fi VERTAISTUKI - tutkittua

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VARHAISESTA TUESTA 28.9.2011 1 Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lastenpsykoterapeutti ja theraplay-terapeutti kehittämispäällikkö, THL, lasten, nuorten ja perheiden osasto KEHITYKSEN

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 11.10.11 Aila-Leena Matthies Asiakasosallisuus kansalaisosallistuminen Orastava demokratisoitumisliike

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN AMMATTITAITOVAATIMUS: Päivi Pesonen syksy 2010 SUUNNITELMALLINEN TYÖSKENTELY: - Toimintakyvyn vahvuuksien ja tuen tarpeen tunnistaminen ja erilaisten tiedonkeruumenetelmien käyttö - Kuntoutujalähtöisen

Lisätiedot

Sosioemotionaalisen terveyden kehityskulkujen muotoutuminen ja vahvistaminen neuvolassa

Sosioemotionaalisen terveyden kehityskulkujen muotoutuminen ja vahvistaminen neuvolassa Sosioemotionaalisen terveyden kehityskulkujen muotoutuminen ja vahvistaminen neuvolassa Valtakunnalliset neuvolapäivät 22.10.2014, Helsinki Minna Rytkönen, TtT, Th minna.rytkonen@uef.fi Sosioemotionaalinen

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Omaishoitajan voimavarat. Alustus Vantaalla 3.4.2014 Esa Nordling PsT Kehittämispäällikkö

Omaishoitajan voimavarat. Alustus Vantaalla 3.4.2014 Esa Nordling PsT Kehittämispäällikkö Omaishoitajan voimavarat Alustus Vantaalla 3.4.2014 Esa Nordling PsT Kehittämispäällikkö 1 Omaishoitajan karikot * Byrokratia * Velvoittava sitoutuminen * Avun vastaanottamisen vaikeus * Ammattilaisten

Lisätiedot

Liikkuvaa tukikeskuspalvelua

Liikkuvaa tukikeskuspalvelua Liikkuvaa tukikeskuspalvelua Prosessikuvaus Räätälöityä palvelua asiakkaan tarpeisiin Petra Parikka, projektityöntekijä/konsultoiva sairaanhoitaja Vammaispalveluhanke Henkilön omassa ympäristössä toteutettava

Lisätiedot

Eettinen päätöksenteko ja. potilaan näkökulma

Eettinen päätöksenteko ja. potilaan näkökulma Eettinen päätöksenteko ja 1 potilaan näkökulma osastoryhmän päällikkö,ylihoitaja TtT Päivi Soininen Esitys perustuu väitöstutkimukseen Coercion, Perceived care and Qualtity of life among Patients in Psychiatric

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY. Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere

Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY. Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 3.4.2014 Tampere Päivi Kupila Mentorointikokemuksia Yritysmaailma Tehtävien ja osaamisen siirto Tehtävien

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Taide on tavallista. Taideterapia kuntoutumisen tukena. Mitä taideterapia on? Sopisiko se minulle?

Taide on tavallista. Taideterapia kuntoutumisen tukena. Mitä taideterapia on? Sopisiko se minulle? Taide on tavallista Taideterapia kuntoutumisen tukena Mitä taideterapia on? Sopisiko se minulle? Tutkimme kuvissamme iloa, tuskaa, kaihoa, häpeää, surua. Nyt katson taidetta ja elämää eri muodoissa uusin

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Julkisen ja kolmannen sektorin kehitysvaiheet Hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan korostettiin julkisen sektorin vastuuta

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

TAVOITE EDELLYTTÄÄ. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto. Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers)

TAVOITE EDELLYTTÄÄ. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto. Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) MITÄ HYVÄ SMART TAVOITE EDELLYTTÄÄ ÄÄ? Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) Tarpeet Fysiologiset Psykologiset Sosiaaliset

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ikuisuusvastauksia? Marja Vuorinen Asiantuntija Espoon kaupunki, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Vertaistoiminnan ikuisuusvastauksia? Marja Vuorinen Asiantuntija Espoon kaupunki, mielenterveys- ja päihdepalvelut Vertaistoiminnan ikuisuusvastauksia? Marja Vuorinen Asiantuntija Espoon kaupunki, mielenterveys- ja päihdepalvelut Vertaisuus ja kokemus = inhimillisen toiminnan perusasioita Hoito- ja kuntoutusjärjestelmissä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDESTA TOIPUMISEN VAIHEET 1. ESIHARKINTA -> ONGELMAN KIELTÄMINEN,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tampereen A-kilta ry:n 22 asunnon asumisyksikkö pitkäaikaisasunnottomille päihde- tai/ja mielenterveysongelmaisille henkilöille

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Hyvinvoiva oppilaitos - Tietoa ja hyviä käytänteitä opetukseen Mielenterveys voimavarana Psykologi Psykoterapeutti, YET Tiina Röning Yhteistyössä: Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutukset, SMS Mielen terveys

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura 5.2.2008 Marita Ruohonen 1 Lapset, nuoret ja perheet Hallituksen politiikkaohjelma

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot