LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ"

Transkriptio

1 LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Huhtimo Petra, Hynninen Virpi. Läheisten merkitys päihdekuntoutuksen aikana Hietalinna-yhteisössä, Helsinki, kevät 2005, 63 s. 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma. Sosiaali- ja kasvatusala, Sosionomi (AMK). Tutkimus palvelee Hietalinna-yhteisössä meneillään olevaa päihdehoitoon liittyvää kehittämistyötä. Kehittämistyön tavoitteena on löytää keinoja, millä tavoin asiakkaiden läheiset voisivat olla tukemassa päihdekuntoutusta. Tutkimuksessa tarkastellaan läheisten merkitystä ja roolia päihdekuntoutuksen aikana Hietalinna-yhteisössä, keskittyen asiakkaiden näkökulmaan. Tutkimuksessa selvitetään, millaista tukea asiakkaat ovat kokeneet saavansa läheisiltään ja onko läheisten mukanaolo tukenut päihdekuntoutusta. Tutkimuksessa kartoitetaan myös asiakkaiden näkemyksiä siitä, miten ja missä määrin he toivovat läheisiään mukaan hoidon rakenteisiin ja kuinka toimintaa voitaisiin kehittää edelleen. Tutkimus toteutettiin käyttäen kvalitatiivista tutkimusotetta ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelut tehtiin viidelle Hietalinnayhteisön asiakkaalle ja ne toteutettiin ryhmähaastatteluina syksyllä Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua ja tutkimuksessa noudatettiin asiakaslähtöisyyden näkökulmaa. Tutkimustulosten perusteella läheisten toivotaan osallistuvan päihdekuntoutukseen. Kokemus on, että läheiset ovat tukeneet päihdekuntoutusta. Ongelmakohtana on kuitenkin se, ettei kuntoutujilla juurikaan ole tukea antavia ja päihderiippuvuutta ymmärtäviä läheisiä. Ymmärtämättömistä läheisistä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Läheisen mukaan ottaminen hoitoon aivan laitoshoidon alkuvaiheessa saattaa olla hoidon kannalta haitallista ja häiritä kuntoutusta. Haasteellista onkin löytää kuntoutusta tukevan läheisen lisäksi myös oikea ajankohta läheisen hoitoon osallistumiselle. Tutkimustulosten mukaan vertaistuesta hyödyttiinkin enemmän kuin muista läheisistä, erityisesti laitoshoidon alussa. Tutkimustulosten mukaan kehittämisalueena Hietalinna-yhteisössä on mm. yhteisön ulkopuolella tapahtuvan vertaistukitoiminnan ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Myös läheisille tukea antavan toiminnan kehittäminen koettiin tärkeäksi. Läheisille voitaisiin esimerkiksi järjestää info-tilaisuuksia, joissa heille yleisesti kerrottaisiin päihderiippuvuudesta ja Hietalinna-yhteisön yhteisöhoidosta. Asiasanat: päihderiippuvuus, sosiaalinen tuki, yhteisöhoito, perheverkosto, vertaistuki, päihdekuntoutus

3 ABSTRACT Huhtimo, Petra and Hynninen, Virpi. The Meaning of Family and Peer Support in the Rehabilitation of Intoxicant Abusers. Helsinki, spring Language: Finnish. 63 pages. 3 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education; Bachelor of Social Sciences. The purpose of this study is to get more and deeper information about the meaning of peer and family support networks in an institution (Hietalinnayhteisö) for intoxicant abusers. This study was requested by the institution to be part of a development project. The aim of this project was to increase the peer and family support of clients in their rehabilitation. One important aspect of this project is that the clients choose for themselves who belong to their support network. This study examines the client s perspective, the meaning of networks and the role of rehabilitation. Also in this study, we look at the clients perspectives about how and how much they wish those in their network to be involved in their rehabilitation and how Hietalinna-yhteisö can further develop their activities. Hietalinna-yhteisö is a rehabilitation institution for intoxicant abusers. There are places for sixteen clients. In Hietalinna-yhteisö, they do not use any medicine. And the peer support is the strength in the rehabilitation. This study is qualitative. The study was conducted using theme interviews. Five recovering intoxicant abusers were interviewed in fall The interviews were analysed thematically, focusing on the clients perspectives. According to the results, most of the clients felt that peers understand them better than family because they are in the same life situation. However, the findings showed that clients desired that family members play a bigger role in the rehabilitation process. Experiences were that both family and friends had supported the clients in their rehabilitation. One problem was that the clients did not have family who understood intoxicant problems and, therefore, could not provide the right support. Family members who do not understand intoxicant problems might give more harmful than useful support. It might be harmful if family members are more involved from beginning. In the beginning, it is very challenging to find family who support rehabilitation and it is very challenging for family to find the time. The findings indicated that clients received more peer group support at the beginning of rehabilitation. About findings showed that Hietalinna-yhteisö should further develop their activities. Many clients also wanted to have their children spend some time in Hietalinna-yhteisö. They also thought that there could be increased peer support in Hietalinna-yhteisö. Keywords: Peer support, social support, intoxicant rehabilitation, intoxicant abuse, family network

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 6 2 RIIPPUVUUDEN ERI NÄKÖKULMAT Sosiaalipsykologinen näkökulma Kognitiivinen näkökulma Yhteiskunnallinen näkökulma 11 3 SOSIAALINEN TUKI Perheverkosto Vertaistuki 16 4 PÄIHDERIIPPUVAISEN KUNTOUTUSPROSESSI 19 5 YHTEISÖHOITO Yhteisöhoidon pääperiaatteet Yhteisöhoidon toiminnallinen rakenne 23 6 HIETALINNA-YHTEISÖ Hietalinna-yhteisön hoitoprosessin kuvaus Hoidon rakenne 27 7 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 28 8 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS Tutkimusmenetelmät Teemahaastattelu Aineiston analyysi 37

5 9 TUTKIMUSTULOKSET Kokemukset läheisten mukanaolosta Omaiset Ystävät Vertaiset Sosiaalisen tuen muodot Emotionaalinen ja instrumentaalinen tuki Tiedollinen tuki Kehittämishaasteet Asiakkaille suunnattu toiminta Läheisille suunnattu toiminta JOHTOPÄÄTÖKSET Tiedottaminen ja sopiva ajankohta Keitä mukaan hoidon rakenteisiin TUTKIMUKSEN LUOTTETTAVUUS JA EETTISYYS POHDINTA 61 LÄHTEET 63 Liite 1 Teemahaastattelurunko 66

6 1 JOHDANTO Päihderiippuvaisen hoitoon tulo ja hoidossa pysyminen paranevat, kun hoitotapahtumaan otetaan mukaan perhe- ja muu läheisverkosto. Hoitotulokset paranevat sekä päihdeongelman että perheen toimivuuden osalta ja läheisiin kohdistuneet haittavaikutukset lievenevät. Hoitointerventioiden kohteeksi tulisikin määritellä koko perhe ja ne läheiset, joita päihdeongelma koskettaa. (Mäkelä 2002, 3.) Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää läheisten merkitystä ja roolia päihdekuntoutuksen aikana Hietalinna-yhteisössä. Idea tutkimuksen aiheesta syntyi Mielenterveys ja päihteet -opintokokonaisuuden harjoittelujakson aikana, jonka toinen tutkijoista suoritti Hietalinna-yhteisössä. Hietalinna-yhteisö on A- klinikkasäätiön alainen 15-paikkainen päihdekuntoutusyksikkö Helsingin keskustassa ja sen keskeisiä toimintaperiaatteita ovat yhteisöhoito sekä hoidon lääkkeettömyys. Tutkimus palvelee Hietalinna-yhteisössä ajankohtaista kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on löytää yhteisöhoidon rakenteisiin sopivia toimintoja, joissa asiakkaiden läheiset voisivat olla mukana. Tarkastelemme läheisten merkitystä ja roolia asiakkaiden näkökulmasta, kysyen, tukeeko läheisten hoitoon osallistuminen päihdekuntoutusta. Kysymme myös, millaista tukea asiakkaat läheisiltään ovat kokeneet saaneensa, sekä millä tavalla ja missä määrin he toivovat läheistensä olevan mukana hoidon rakenteissa. Haastateltavat määrittelivät itse, keitä heidän läheisensä ovat. Koska tutkimus tähtää laitoshoidossa olevien päihderiippuvaisten hoidon kehittämiseen, aloitamme tutkimuksen raportoinnin riippuvuuden eri näkökulmien tarkastelulla. Sen jälkeen luomme katsauksen sosiaalisen tuen määritelmiin, perheverkoston dynamiikkaan sekä vertaistuen merkitykseen ja eri toimintamuotoihin. Yhtenä tutkimuksen lähtökohtana on Hietalinna-yhteisössä käytettävät yhteisöhoidon periaatteet. Yhteisöhoidon sekä tutkimusympäristön tarkempi esittely luo osaltaan viitekehystä tutkimukselle.

7 7 Tutkimuksen raportoinnissa esittelemme aikaisempia aihekohtaisia tutkimuksia, tutkimuksen tavoitteita sekä toteutusta. Tutkimusotteemme on kvalitatiivinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytimme teemahaastattelua. Haastattelut toteutimme kahden ryhmän haastatteluina, ryhmät koostuivat Hietalinna-yhteisön asiakkaista. Aineiston analysointimenetelmänä käytimme teemoittelua. Selvitämme tutkimuksen toteutuksen eri vaiheet ja kuvaamme aineiston edeten tutkimustuloksiin ja niistä muodostuneisiin johtopäätöksiin. Lopuksi pohdimme tutkimuksen luotettavuutta ja sen eettisiä näkökulmia sekä kerromme opinnäytetyön prosessista.

8 8 2 RIIPPUVUUDEN ERI NÄKÖKULMAT Päihderiippuvuutta tarkastelemme sosiaalipsykologisen, kognitiivisen ja yhteiskunnallisen näkökulman kautta. Näissä näkökulmissa tarkastelun keskiössä on yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen merkitys riippuvuuden kehittymiseen. Silloinkin kun riippuvuutta tarkastellaan yksilön kannalta, siihen liittyy aina yhteiskunnallinenkin aspekti, koska kaikkea poikkeavaa käytöstä arvioidaan yhteiskunnassa vallitsevista arvoista ja kulttuurista käsin. Tutkimuksen kannalta on tärkeää tuoda näitä näkökulmia esille, koska riippuvuuden ymmärtämisen kannalta on olennaista tiedostaa sen monimuotoisuus. Inkisen, Partasen ja Sutisen (2003, 32) mukaan ammatissaan päihderiippuvaisia ja heidän läheisiään kohtaavien on tärkeää ymmärtää päihderiippuvuutta mahdollisimman monimuotoisesti. Viitekehys, josta ammattilainen tarkastelee päihderiippuvuutta, vaikuttaa hänen lähestymistapansa valintaan asiakastyössä. Ammattilainen on myös tärkeässä asemassa välittäessään omaa tietouttaan riippuvuudesta kuntoutujien läheisille. Päihderiippuvuudesta on esitetty erilaisia lääketieteellisiä, biologisia, perinnöllisiä, psykologisia, sosiaalipsykologisia, oppimispsykologisia, sosiologisia sekä yhteiskunnallisia selitysmalleja (Inkinen ym. 2003, 33). Riippuvuuden eri selitysteorioita on useita, kuitenkaan ei ole pystytty yksiselitteisesti vastaamaan siihen, miksi jotkut ihmiset käyttävät itsetuhoisesti päihteitä tai miten riippuvuus syntyy. Vastakkain ovat luonnontieteiden mallin mukaiset kausaalisuhteisiin perustuvat syyselvitykset ja psykologis-sosiaaliset ihmisen tavoitteellisesta toiminnasta lähtöisin olevat mallit. (Tamminen 2000, 18.) 2.1 Sosiaalipsykologinen näkökulma Sosiaalipsykologisen näkökulman mukaan elämän kaikki osa-alueet muodostuvat erilaisista järjestelmistä. Kaikki järjestelmät puolestaan koostuvat osioista, jotka ovat yhteydessä toinen toisiinsa täyttääkseen yhteisen tarkoituksen. Näin

9 9 ollen myös perhe on järjestelmä, johon voi ydinperheen lisäksi kuulua muitakin läheisiä, kuten sukulaisia ja ystäviä. Perheenjäsenten välille kehittyy käyttäytymismalleja ja tapoja, jotka pitävät järjestelmän vakaana. Perheen sisäinen järjestelmä saattaa järkkyä, mikäli joku jäsenistä alkaa käyttää päihteitä. Riippuvuus kehittyy helpommin perheessä, jossa kaikki osallistuvat riippuvuuskäyttäytymisen seurausten peittelemiseen. (Giesekus 1999, ) Sosiaalipsykologisen näkökulman mukaan päihderiippuvaisen sosiaalinen verkosto valikoituu päihteidenkäyttöön liittyvän elämäntavan mukaan. Päihderiippuvaisen sosiaalisissa suhteissa päihdehakuisuus voi olla kiinteä osa yhteenkuuluvuuden tunnetta, johon liittyy mm. seksuaalisuus, seuran hakeminen, sekä yksinäisyyden tai masennuksen torjunta. Päihteiden käyttö voi olla myös sosiaalinen tapahtuma eli niin sanottu rituaalimeno. Monet päihderiippuvaiset ovatkin riippuvaisia itse rituaaleista, tavoista ja yhteisistä käyttöön liittyvistä kokemuksista. (Dahl & Hirschovits 2002, 266.) Tammisen (2000, 19) mukaan riippuvuuden syntyyn voidaan liittää myös kulttuurinen selitysmalli, joka osoittaa, että päihderiippuvuudella on vahva sosiaalinen tausta. Mitä suurempi positiivinen merkitys päihteiden käytöllä on kulttuurisella tasolla, sitä todennäköisemmin se voi muodostua riippuvuudeksi. Tammisen mukaan (2000, 19-21) sosiaalipsykologiaan perustuvan tutkimuksen tavoitteena ei ole ensisijaisesti selvittää, mitkä syyt johtavat päihderiippuvuuteen, vaan se keskittyy lähinnä päihderiippuvuuden inhimillisen logiikan ymmärtämiseen. Sosiaalipsykologisessa lähestymistavassa ihminen nähdään ympäröivässä todellisuudessa toimivana subjektina, jolloin ihminen ei ole pelkästään perimän tai ulkoisten ärsykkeiden summa. Tämä näkökulma suuntautuu päihderiippuvuuden sairausperspektiiviin kriittisesti, eikä päihderiippuvuutta nähdä poikkeavuutena, jota määrittäisivät geenit tai jokin psyykkinen häiriö. Päihderiippuvuus noudattaa muodostumisessaan samoja lakeja, kuin muukin inhimillinen toiminta. Vaikka ulkopuolisten mielestä päihteiden käyttö vaikuttaisikin epäloogiselta itsetuholta, voidaan se äärimuodoissaan nähdä subjektiivisesti mielekkäänä toimintana inhimillisen toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna. Ihminen myös luo uusia kulttuurisia arvoja, eikä pelkästään toista niitä.

10 Kognitiivinen näkökulma Kognitiivinen samoin kuin sosiaalipsykologinenkin näkökulma pyrkii ymmärtämään päihderiippuvuutta ihmisen ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen, opitun elämäntavan ja selviytymisstrategian kautta. (Inkinen ym. 2003, 32). Kognitiivisen näkökulman mukaan riippuvuus muodostuu monista eri tekijöistä, joita ovat kulttuuriset arvot ja normit, sosialisaatio-kokemukset, vertaisryhmän paine, perinnölliset tekijät, päihteiden saatavuus ja niiden tuottama psyykkinen tyydytys. Henkilöt, jotka tulevat pysyvimmin riippuvaisiksi päihteistä, ovat usein jo ennen päihderiippuvuuden syntymistä moniongelmaisia. Sosiaalisten ongelmien ohella heillä saattaa olla myös masennusta, epäsosiaalisuutta ja rajatilatason häiriöitä. (Koski-Jännes 1995, 7.) Koski-Jännes (1995, 8) tuo esille, ettei psyykkinen riippuvuus kohdistu itse päihteeseen, vaan sen avulla saavutettavaan psyykkiseen tilaan. Hänen mukaansa psyykkinen riippuvuus perustuu oppimiseen, ihminen esimerkiksi oppii odottamaan päihtymiseen liittyviä mielihyvän- ja voimantunteita sekä kommunikoinnin helpottumista. Ihminen oppii myös kytkemään erilaiset ympäristövihjeet päihteiden käyttöön niin, että ne itsessään jo alkavat virittää hänessä haluja käyttää päihteitä. Usein alkuvaiheessa päihteitä käytetään enimmäkseen tehostamaan hauskanpitoa, mutta riippuvuuden syvetessä niitä saatetaan yhä useammin käyttää kielteisten mielentilojen lievittämiseen. Koski-Jänneksen (1995, 8) mukaan riippuvuuskäyttäytymiseen liittyvä toistokäyttäytyminen saattaa syntyä siitä, että ihminen yrittää päästä eroon ongelmistaan tavoilla, jotka lopulta kuitenkin syventävät ongelmia. Esimerkiksi lääkkeiden vieroitusoireita voidaan lievittää ottamalla lisää kyseistä lääkettä, tämän seurauksena kuitenkin päihdekierre syvenee. Kognitiivisessa psykologiassa on todettu, että päihderiippuvuuden muotoutumiseen vaikuttavat olennaisesti päihteen käytön välittömät seuraukset. Mitä nopeammin seuraus koetaan, sitä voimakkaammin se vaikuttaa kyseisen toiminnan esiintyvyyteen jatkossa. Päihderiippuvuuden kehittymiseen vaikuttavat siten ne palkitsevat tuntemukset, joita päihteen nauttiminen herättää. Päihteiden käyt-

11 11 töön liittyvät sosiaaliset merkitykset saattavat lisätä myönteisiä elämyksiä. Päihteiden käyttäjä saattaa ajatella olevansa positiivisella tavalla erilainen tai kokea samaistumista tovereidensa kanssa käyttäessään päihteitä. Myönteisenä voidaan kokea myös päihteiden antama tilaisuus paeta todellisuutta sekä välttää vaikeita tilanteita ja tunteita. (Kähkönen, Karila & Holmberg 2001, ) 2.3 Yhteiskunnallinen näkökulma Giddens (1994) pitää riippuvuutta oireena jälkitraditionaalisen kulttuurin individualismista: Se, että voimme nykyään tulla riippuvaisiksi mistä hyvänsä kaikista elämäntavan puolista ilmentää perinteen hajoamisen perinpohjaisuutta (Giddens 1994, 71). Yhteiskunnassa, jossa individualismia ja yksilön itsemääräämisoikeutta pidetään hyveinä, kaikkinainen riippuvuus vaikuttaa helposti heikkoudelta, joka herättää erityistä huolta. Tuloksena on kaksoissidos, joka itsessään voi tuottaa toistokäyttäytymistä. (Koski-Jännes 1998, 27.) Yhteiskunnan asiantuntijajärjestelmät ovat määritelleet tiettyjä käyttäytymistapoja ongelmiksi ja käsittelevät niitä riippuvuuksina. Postmoderni individualismi saattaa jo osaltaan synnyttää toistokäyttäytymistä, jota eivät juurikaan ohjaa tarkoituksenmukaisuus tai traditiot. (Sulkunen 1997, ) Sulkusen (1997, ) mukaan yhteiskunnan ulkoisten ohjausjärjestelmien ja traditioiden menettäessä merkitystään yksilön tunnemuistin ylivalta kasvaa. Tämän johdosta valintojen ja päätösten perusteeksi jää helposti vain yksilön oma hyvinvointi tai näkemys itsestään, jolloin riippuvuuden voidaan todeta olevan pakkomielteiksi muuntuneita minuuden tekniikoita. Yhteiskunnallisen näkökulman mukaan pakonomaisten toistokäyttäytymismuotojen katsotaan olevan vääristyneitä itsen rakentamisen malleja. Useat yhteiskunnallista näkökulmaa edustavat riippuvuusteoriat korostavat riippuvuuden olevan seurausta kulttuurisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä. Mikään riippuvuusteoria ei kuitenkaan pysty yksiselitteisesti selittämään sitä, millä perusteella joitakin toistokäyttäytymisen muotoja kohdellaan riippuvuuksina ja

12 12 joitakin ei. Ne eivät myöskään selitä, miksi juuri riippuvuudeksi määritelty poikkeava käytös aiheuttaa niin voimakkaita sosiaalisia reaktioita, että jo pelkästään niiden vuoksi riippuvuudesta eroon pääseminen saattaa olla ylivoimaista. (Sulkunen 1997, 199.)

13 13 3 SOSIAALINEN TUKI Tutkimuksessamme kiinnostuksen kohteena ovat Hietalinna-yhteisön asiakkaiden kokemukset ja odotukset tuesta, jota he läheisiltään saavat ja toivovat. Sosiaalisen tuen teoria luo siis osaltaan pohjaa tutkimuksellemme. Sosiaalisen tuen jälkeen tarkastelemme käsitteitä perheverkosto ja vertaistuki. Perhe on yksikkö, jossa sosiaalista tukea perinteisesti annetaan ja vastaanotetaan. Vertaistuki taas tarjoaa sosiaalista tukea niiltä, joilla on yhteneväisiä elämän kokemuksia, tässä yhteydessä päihderiippuvuudesta. Yksilön toisilta ihmisiltä saamaa tukea sanotaan sosiaaliseksi tueksi. Käsitteenä sosiaalinen tuki ei ole yhtenäinen, vaan sitä on määritelty varsin monin tavoin. Cobb loi ensimmäisen käsitteellisen määritelmän sosiaalisesta tuesta vuonna Hänen mukaansa sosiaalinen tuki on tietoa, joka saa asianomaisen uskomaan, että hänestä välitetään ja häntä rakastetaan, arvostetaan ja kunnioitetaan. Käsitteeseen liittyy oleellisesti myös se, että henkilö tuntee kuuluvansa vastavuoroiseen ihmissuhdeverkostoon. (Pienimäki 2001, 5.) Renfors ja Keskinen (1996, ) tuovat esille artikkelissaan Pruhnillin ja Philipsin (1987) luoman käsitteen sosiaalisesta tuesta. Heidän mukaansa kyky antaa ja vastaanottaa sosiaalista tukea on yksilön kehitystulos. Taustalla on tarveteoreettinen ajattelu, jossa sosiaalinen tuki mielletään turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen kaltaisena tarpeena. Yksilön eri kehitysvaiheissa nämä perustarpeet tyydyttyvät eri tavoin eri lähteistä. Tämän määritelmän mukaan sosiaalista tukea tarvitaan läpi elämän, eikä pelkästään kriisi- ja poikkeustilanteissa. Sosiaalisen tuen tarve on erilainen eri ihmisillä, osa näistä eroista johtuu persoonallisuustekijöistä. Sosiaalinen tuki ja sosiaaliset verkostot ymmärretään yksilön käytettävissä olevina sosiaalisina resursseina. Ne voivat lisätä hyvinvointia, antaa konkreettista tukea selviytymisyrityksissä ja lieventää stressitilanteiden aiheuttamaa uhan kokemusta. Sisällöllisesti tai materiaalisesti vaatimattomaltakin tuntuva sosiaali-

14 14 sen tuen ilmaisu voi vaikuttaa ratkaisevasti yksilön selviytymiseen esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa. (Salo & Tuunainen 1996, 230.) Vahtera (1993, 28-29) kuvaa sosiaalista tukea sosiaalisiin suhteisiin liittyvänä positiivisena, terveyttä edistävänä ja stressiä ehkäisevänä tekijänä. Hän korostaa sosiaalisista tukea suhteista saatavana voimavarana. Vahteran mukaan sosiaalisen tuen muodot jaotellaan seuraavasti: 1. Tietotuki, johon kuuluvat neuvot ja ehdotukset sekä tilanteiden uudelleen arvioinnit tai -määrittelyt. 2. Aineellinen tuki, esimerkiksi rahan lainaaminen ja kaikenlainen konkreettinen auttaminen. 3. Arvostustuki, joka sisältää positiiviset arviot toisen ihmisen tekemisistä ja kyvyistä. 4. Henkinen tuki, johon luetaan halukkuus auttaa, luottamuksellisuus, empaattisuus, kuunteleminen ja rohkaiseminen. Sosiaalisessa tuessa voidaan erottaa tuen rakenteellinen ja funktionaalinen puoli. Rakenteella tarkoitetaan olemassa olevien suhteiden määrää ja funktionaalisella tuella viitataan tuen sisältöön. Sisältö voidaan jakaa emotionaaliseen, tiedolliseen ja instrumentaaliseen tukeen. (Pienimäki 2001, 6.) Rakenteellisessa puolessa tarkastellaan sosiaalisen verkoston kokoa, joka ei välttämättä kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä sosiaalisen tuen saamiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Pelkkä sosiaalisen verkoston rakenteellinen tutkiminen ei ole selvittänyt, miksi sosiaaliset suhteet auttavat ihmisiä ja mitkä ovat ne mekanismit, joiden avulla sosiaalisella tuella on positiivinen vaikutus. Ollakseen hyödyllistä, sosiaalisen tuen on vastattava tarpeisiin. Tärkeäksi seikaksi on noussut myös vuorovaikutus ongelmatilanteiden tuottamien tarpeiden ja yksilön sosiaaliselle kanssakäymiselle antamien merkitysten välillä. (Pienimäki 2001, 6.) Avun tarjoaminen voidaan tulkita myös negatiivisesti. Paljon itseään arvostavat ihmiset reagoivat apuun negatiivisemmin kuin vähän itseään arvostavat. Tuen vastaanottaminen saattaa uhata henkilön omanarvontuntoa ja sosiaalistuneita

15 15 arvoja, kuten itsenäisyyttä, omavaraisuutta, sosiaalisten suhteiden vastavuoroisuutta. Tuen tarjoaminen voidaan tulkita viittaukseksi kyvyttömyydestä selviytyä. Avun vastaanottamiseen vaikuttavat tarjottavan tuen luonne, ympäristö sekä avunantajan ja vastaanottajan välinen suhde. (Pienimäki 2001, 10.) Sosiaalinen tuki voi olla joko suoraan henkilöltä toiselle annettavaa tukea tai välillistä, järjestelmän kautta annettavaa tukea. Pienyhteisöissä, kuten perheissä ja hoitoyhteisöissä sosiaalinen tuki on suoraa ja persoonallista. Kuntatasolla sosiaalisen tuen antaminen on eriytynyttä sekä kontrolloitua, välillistä tai välitöntä viranomaistyötä. (Kumpusalo 1991, 17.) Sosiaalinen tuki voidaan jakaa primaari-, sekundaari- ja tetriaaritasoon sosiaalisten suhteiden läheisyyden perusteella. Primaaritasoon kuuluvat oma perhe ja muut läheisimmät ihmissuhteet. Sekundaaritasoon kuuluvat ystävät, sukulaiset, työtoverit sekä naapurit ja tetriaaritasoon ammatti-ihmiset. Primaari- ja sekundaaritason tuki muodostuu pääosin läheisten antamasta tuesta, tetriaaritason tuen ollessa ammatti-ihmisten antamaa. (Kumpusalo 1991, 15.) 3.1 Perheverkosto Päihdetyötä tekevät ammattilaiset kohtaavat työssään yhä useammin päihderiippuvaisten perheenjäseniä tai muita läheisiä. Tämän vuoksi ammattilaiset tarvitsevat työssään laaja-alaista tietoa ja ymmärrystä päihteiden käytön vaikutuksista yksittäisiin perheenjäseniin ja koko perheeseen. Ammattilainen tarvitsee taitoa ja rohkeutta käsitellä päihteiden käyttöön liittyviä asioita päihderiippuvaisen ja hänen läheistensä kanssa. (Inkinen ym. 2003, ) Perhettä voi kuvata suhdeverkostona, jolla on oma yksilöllinen kulttuuri, historia ja vakiintunut toimintatapa. Perinteet vaikuttavat kaikkeen, mitä perhe yhdessä kokee ja kuinka se yhdessä ja yksilöinä reagoi eri tilanteisiin. Perheen kaikki jäsenet vaikuttavat toisiinsa, eli muutos yhdessä jäsenessä koskee kaikkia perheeseen kuuluvia. Usein perheisiin on muodostunut toimintamalli, johon sen jäsenet turvautuvat stressitilanteen uhatessa. (Leskinen, Lassila, Kalamaa &

16 16 Rytkölä 2003, ) Päihdeperheessä läheiset elävät helposti päihderiippuvaisen ehdoilla, jolloin läheisten oma elämä ja omat tarpeet saattavat jäädä toissijaisiksi. (Dahl & Hirschovits 2002, 187.) Yhdenkin perheenjäsenen päihteiden käyttö vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Yksilöllistä kuitenkin on, miten eri jäsenet sen kokevat. Perhe voi ajautua kriisiin ja on mahdollista, että perheenjäsenet ajautuvat rooliin, jossa he yrittävät auttaa päihteiden käyttäjää, siinä kuitenkaan onnistumatta. Erilaiset minuuden puolustusjärjestelmät tulevat usein vahvasti näkyviin päihteiden käytön tullessa ilmi. Tämän johdosta tunteita ei useinkaan pystytä ottamaan vastaan tai käsittelemään, vaan niitä saatetaan vähätellä. Päihteiden käytön todellisuus voidaan myös kieltää kokonaan. (Leskinen ym. 2003, 34.) Tärkeää on, että myös läheisiä rohkaistaan hakemaan toipumiselleen tukea. Läheiset tarvitsevat myös ymmärrystä siitä, että päihderiippuvainen tarvitsee riippuvuudesta toipumiseen lähes aina ammattiapua. Tiedon lisääminen auttaa tunnistamaan riippuvuuskäyttäytymisen myös omassa suhteessa käyttäjään. (Leskinen 1999, 47.) 3.2 Vertaistuki Vertaistuki on yksi sosiaalisen tuen muodoista. Mielenterveyden keskusliitto on määritellyt vertaistuen olevan omaehtoista ja yhteisöllistä tukea sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää jokin kohtalonyhteys. Kohtalonyhteys on tekijä, jonka yhteiskunta määrittelee poikkeavaksi ja jonka myötä yksilö tarvitsee tavallista enemmän sosiaalista tukea. (Vuorinen 1996, 7.) Yhtenä esimerkkinä vertaistuesta ovat itseapuryhmät. Ihminen on sosiaalinen olento, joka kokee turvallisuutta kuuluessaan samankaltaisten yksilöiden muodostamaan ryhmään. Itseapuryhmien toimivuus perustuukin juuri tähän sosiaalisuuteen. Itseapuryhmien tehokkuuden perustelu voidaan jakaa viiteen eri osaalueeseen. Ensimmäisenä perusteluna on yhteisten ongelmien ja kokemusten jakamisen ja ymmärretyksi tulemisen myötä saatu tuki. Toinen ryhmien toimivuuden peruste on osallisuus ryhmän antamasta avusta sekä saajana että antajana. Kolmas auttava tekijä on ryhmän mahdollistama verkostoituminen ja ver-

17 17 koston antama tuki ongelmatilanteissa. Neljäntenä ovat ryhmän kautta opitut uudet arvot ja muuttunut elämäntyyli. Viidentenä tehokkuuteen vaikuttavana tekijänä on ryhmän jäsenten vahva usko toipumiseen. (Hännikäinen-Uutela 2004, 260.) Vertaistukea päihderiippuvaisille tarjoaa mm. Nimettömät alkoholistit alcoholics anonymous eli AA, joka on alkoholisteille tarkoitettu kahdentoista askeleen toipumisohjelman mukainen itseapuryhmä. Ainoa pääsyvaatimus ryhmään on halu lopettaa juominen. AA:n jäsenet myöntävät olevansa voimattomia alkoholiriippuvuutensa suhteen ja ryhmässä heidät hyväksytään heikkouksineen. Ryhmän jäsenille nimetään kummit. Kummi on AA:n jäsen, joka on jo pidempään ollut raittiina ja joka tukee ja opastaa raittiuden alussa olevaa jäsentä. (Hännikäinen-Uutela 2004, ) AA:n toiminta ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. AA:n toiminta perustuu nimettömyyteen. Tarkoituksena on korostaa tasavertaisuutta ryhmissä sekä tehdä tunnetuksi toipumisohjelmaa, ei niinkään yksilöitä, jotka sitä noudattavat. (Kettunen, Ihalainen & Heikkinen 2001, 163.) Nimettömät narkomaanit narcotics anonymous eli NA on itseapuryhmä, joka on tarkoitettu lääkeaine- ja huumeriippuvaisille. AA:n kahdentoista askeleen ohjelmaa noudatetaan myös NA-ryhmissä ja sen perusperiaatteet ovat samat kuin AA:ssa. (Hännikäinen-Uutela 2004, ) Oleellisinta näissäkin ryhmissä on vuorovaikutuksellinen vertaisryhmän tuki. NA-ryhmissä on myös samanlaista kummitoimintaa, kuin AA:ssa. (Dahl & Hirschovits, 2002, 352.) Omaisille tarkoitettu ryhmätoiminta alkoi Suomessa yleistyä 80-luvulla. Silloin aloittivat toimintansa myös ensimmäiset huumeita käyttävien lasten vanhemmille tarkoitetut läheisryhmät. Omaisille tarkoitetut itseapuryhmät toimivat useimmiten eri järjestöjen, seurakuntien ja julkisen sektorin yhteydessä. Näissä ryhmissä omaiset saavat tietoa päihde- ja läheisriippuvuudesta ja siten saavat selvyyttä myös päihteiden käytön syistä. Ymmärrys päihderiippuvuudesta esimerkiksi sairautena voi auttaa hyväksymään, ettei omaisilla välttämättä ole keinoja tai kykyjä estää päihteiden käyttöä. (Leskinen 1999, ) Päihdeongelmaisten lapsille on myös tarjolla omaa ryhmätoimintaa. Näiden lasten on tärkeää saada

18 18 tukea, hyväksyntää, positiivista palautetta ja rohkaisua perheen ulkopuoliselta aikuiselta. (Havio, Mattila, Sinnemäki & Syysmeri 1995, 161.) Vertaistoimintaa päihderiippuvaisten omaisille ja ystäville tarjoaa mm. Al-Anon. Al-Anonin itseapuryhmissä lähdetään siitä, etteivät perheenjäsenet pysty auttamaan päihderiippuvaista, eivätkä hillitsemään hänen päihteiden käyttöään. Päihderiippuvuus nähdään koko perheen ongelmana. Omaisen suhtautumistavan muuttuessa ja kontrolliyritysten vähetessä päihderiippuvaisen toipuminen saattaa kuitenkin mahdollistua. (Koski-Jännes & Hänninen 2004, ) Ryhmään osallistuvat jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa ja auttavat siten toinen toisiaan (Inkinen ym. 2003, 90).

19 19 4 PÄIHDERIIPPUVAISEN KUNTOUTUSPROSESSI Riippuvuudesta toipuminen alkaa yleensä vasta silloin, kun ihminen myöntää, päihteiden käytön riistäytyneen hallinasta. Toipumisen kannalta on tärkeätä tiedostaa, mistä päihderiippuvuudessa on kyse ja kiinnittää huomiota oman päihteiden käytön lisäksi myös sitä ylläpitämiin uskomuksiin. Riippuvuudesta toipuminen edellyttää muutoksia ihmisen elämäntavoissa ja sosiaalisessa verkostossa. (Leskinen, Lassila, Kalamaa & Rytkölä 2003, 15.) Seuraava askel kohti toipumista on, että päihderiippuvainen hakee itselleen apua. Näkymä tulevaisuudesta saattaa olla lyhytjännitteinen, joten jo muutoksesta puhuminen on tärkeä osa avun hakemisen prosessia. (Leskinen ym. 2003, 15.) Hoitoon lähtemisen kynnys on usein korkea ja motivaatio ailahteleva, joten läheisten tuki ja kannustus ovat silloin erityisen tärkeitä. (Leskinen 1999, 27.) Tyypillisiä päihderiippuvaiselle ovat toistuvat lupaukset hakeutua hoitoon, osaltaan tätä selitetään sillä, että raitistumisen motiivit saattavat olla selkiytymättömiä ja elämäntilanne sekava. Pitkällä aikavälillä useat hoitoyritykset ja retkahdukset voivat olla myös läheisille raskaita, kun toiveet päihderiippuvaisen raitistumisesta hiipuvat. (Leskinen ym. 2003, 15.) Päihderiippuvainen tarvitsee runsaasti tukea toipumisprosessin aikana. Päihdehoidossa perhettä on mahdollista tarkastella yksilön taustalla olevana voimavarana. Esimerkiksi raittiin tai kohtuullisesti päihteitä käyttävän puolison osallistuminen hoitoon on osoittautunut toipumisprosessin kannalta merkittäväksi. Hoitoon osallistuminen voi sisältää esimerkiksi pari- tai perhekeskusteluja, keskusteluryhmiä tai erikseen läheisille tarkoitettuja tukimuotoja. Tavoitteena on, että ristiriita- ja stressitilanteisiin löydetään uudenlaisia käyttäytymisvaihtoehtoja, jotta ne pystyttäisiin ratkaisemaan rakentavasti. Tärkeää on myös opetella antamaan positiivista palautetta ja muuttamaan ennemminkin käyttäytymistä, kuin puolisoa. (Inkinen ym. 2003, 164, 181, 184.) On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että omaisista tuen antaminen voi tuntua myös vaikealta, koska he ovat saattaneet pettyä odotuksissaan jo useaan kertaan. Omaiset saattavat pitää raittiutta myös itsestään selvänä asiana, jos heillä itsellään ei ole päihdeongelmaa, kun

20 20 taas päihderiippuvaiselle raittius voi olla suuren työn takana. (Koski-Jännes & Hänninen 2004, ) Päihderiippuvuuden luonteeseen ja siitä toipumiseen kuuluu, että vanhoihin käyttäytymistapoihin palaaminen aiheuttaa helposti retkahduksen. (Leskinen 1999, 62). Päihderiippuvaisen siirtyminen takaisin omaan asuinympäristöön laitoskatkaisun jälkeen voikin olla toipumisprosessissa kriittinen vaihe. Jatkohoito on onnistuneen toipumisprosessin perusta. Jatkohoidon tukena toipumisprosessissa sosiaalisella tukiverkostolla on suuri merkitys. Tärkeitä ovat esimerkiksi tiivis kontakti läheisiin, uudelleen solmitut suhteet perheeseen, ystäviin ja muihin tärkeisiin ihmisiin, jotka eivät käytä päihteitä. (Inkinen ym. 2003, 164.) Päihderiippuvuuden fyysisistä ja henkisistä vaikutuksista toipuminen saattaa viedä usein kuukausia, jopa vuosia. Toipuminen vaatii päihderiippuvaiselta pitkään aktiivista työskentelyä, toipumisprosessiin yleensä kuuluvat myös ajoittaiset takapakit. Toipumisprosessiin saattaa kuulua myös päihteiden käytön takia menetetyn luottamuksen uudelleen rakentaminen. (Koski-Jännes & Hänninen 2004, )

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN 22.-23.10.2011 Kyyhkylän Kartanon Uusi Rustholli hotelli Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry VETO-projekti Koulutuksen tavoitteet Koulutukseen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Vertaisuus ja osallisuuden paikat. Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry

Vertaisuus ja osallisuuden paikat. Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry Vertaisuus ja osallisuuden paikat Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry 16.2.2010 Perhekuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, 2005-2009 Markku Nyman, 2008. Kansalaisyhteiskunta ja vertaistuki. Hyvän

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Asiakkaan toimijuuden ja osallisuuden tukeminen Lapin yliopisto 20.-21.4.2015 Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Toimijuuden käsite Toimijuus: ihminen rakentaa elämänkulkuaan

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari Lapsen arki arvoon! Salla Sipari 13.3.2013 Tulokulmia dialogiin Lapsen oppiminen Kasvatusta ja kuntoutusta yhdessä Kuntouttava arki arki kuntouttavaksi Kehittäjäkumppanuus 13.3.2013 Salla Sipari 2 Miksi

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia KOULUTTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT/ PALOTARUS 2010- suurleiri /T.Laurén Persoonallisuus (Tony Dunderfelt, 2009): FYYSINEN MINÄ SOSIAALINEN MINÄ * suhde omaan kehoon * sanaton viestintä kehon kautta * asema

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä

Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 Tiina Saarinen

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ongelmien varaan ei voi rakentaa, voimavarojen ja onnistumisten varaan voi Yleistä ratkaisukeskeisyydestä Lyhytterapian /psykoterapian muoto, käytetään

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) 410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) KT Veli-Matti Ulvinen - Osa III - Kasvatussosiologia osana kasvatustieteitä Kasvatustiede tieteiden välistä

Lisätiedot

Asiakasyhteistyö toimintakyvyn arvioinnissa

Asiakasyhteistyö toimintakyvyn arvioinnissa Asiakasyhteistyö toimintakyvyn arvioinnissa TOImii! Toimintaterapian hyvät arviointikäytännöt Suomessa Näkökulmia arviointiin Ammattikorkeakoulu Arcada 5.5.2010 Tiina Airaksinen, YTM, projektipäällikkö,

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena Perustettu 1988 Toiminta alkanut vertaisryhmäperiaatteella Tällä hetkellä 13 työntekijää RAY:n tuella Omaisten tuki ja neuvonta: Neljä työntekijää Lapsiperhetyö

Lisätiedot

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen Toipumisorientaatio www.muotiala.fi Määritelmä Toipumisorientaation tavoitteena on tukea ihmistä rakentamaan ja ylläpitämään merkityksellistä ja tyydyttävää elämää ja identiteettiä huolimatta siitä onko

Lisätiedot

Toivo hiv-positiivisen ihmisen ja hoitajan välisessä hoitotapahtumassa

Toivo hiv-positiivisen ihmisen ja hoitajan välisessä hoitotapahtumassa Toivo hiv-positiivisen ihmisen ja hoitajan välisessä hoitotapahtumassa FT, dosentti, erikoissairaanhoitaja Jari Kylmä Hiv-hoitotyön koulutuspäivät 25.-26.9.2016, Scandic Tampere City HIV-POSITIIVISEN IHMISEN

Lisätiedot

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Uudenlaisen kriisityön alkuvaihe Ajoittuu 1980-luvun lopulle ja 1990-luvun alkupuolelle

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDESTA TOIPUMISEN VAIHEET 1. ESIHARKINTA -> ONGELMAN KIELTÄMINEN,

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi 12.3.2012 Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Tietopuu Tietopuu-sivuston www.a-klinikka.fi/tietopuu/ tarkoituksena on jakaa

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Segmentointi Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutusohjelma 9.2.2016 Jonna Heliskoski Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 5 15.12.2009 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA PÄIHDERIIPPUVAISTEN LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON MAHDOLLISTAMISESTA Terke 2009-2578 Esityslistan asia TJA/5 TJA

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö

päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Lapsen näkökulma vanhempien päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö maritta.itapuisto@jkl.fiitapuisto@jkl Aineistot ja julkaisut Pullon varjosta valoon, 2001.

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa

Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa Salo 5.11. 2015 Erityisen mainiot perheet- teemailta Omaisena edelleen ry, TK 1 Valtakunnallisen yhdistyksen tavoitteena tukea niitä omaisia ja läheisiä, joiden

Lisätiedot

Tervetuloa päihdekuntoutukseen

Tervetuloa päihdekuntoutukseen Tervetuloa päihdekuntoutukseen Opaslehtinen lääke/huume katkaisuhoidon tueksi Porin psykososiaaliset laitospalvelut Tervetuloa päihdekuntoutukseen Porin psykososiaalisiin laitospalveluihin. Olet tulossa

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot