EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus."

Transkriptio

1 Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana on, että vallitseva kulutustaso rikkaissa maissa säteilee erilaisin vaikutuksin maailman köyhimpien ihmisten elämään, näiden suureksi vahingoksi. Tämä rikkaiden ekologinen velka ei näy missään tilikirjoissa. Kuitenkin sen maksamista tulisi vaatia, samoin kuin kasvuperustaisen järjestelmän kyseenalaistamista. Maailmalla ei ole enää varaa materiaalisen kulutuksen kasvuun. Kirjan kirjoittajat ovat pääosin suomalaisia ympäristöaktivisteja, mukana on myös muutama käännösartikkeli. Kirjoittajat tuovat esiin ekologisen velan mekanismeja ja etsivät niille vaihtoehtoja. EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Uusi Tuuli 2009

2 2

3 Uusi tuuli ry 2009 Toimittanut: Teppo Eskelinen Taitto: Herkko Eskelinen Valokuvat: Ulla Valovesi, Herkko Eskelinen Painopaikka Auranen Oy, Forssa Kirjan tekemistä on tuettu ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista. 3

4 Sisällysluettelo Esipuhe Teppo Eskelinen 7 Ekologisen velan mekanismeja 1 Ekologinen velka -mitä se on? Teppo Eskelinen 10 2 Vesi ekologisen velan kontekstissa Olli-Pekka Haavisto 28 3 Ilmastopetos ja hiilikolonialismi Heidi Bachram* 44 Esimerkkejä maailmalta 4 Teollisten plantaasien velka yhteiskunnalle Markus Kröger 64 5 Mosambikin padot esimerkkinä ekologisen velan kertymisestä Francis N'gambi* 76 6 Alkuperäiskansat ja ympäristörasismi Ulla Valovesi 92 Kohti kestävää elämäntapaa 7 Energian merkitys ja merkitysten energia Niko Humalisto Kuinka palkkatyö vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseemme Jyri Jaakkola Paikallisporkkanoiden paluu. Ruoka ilman ekologista velkaa Päivi Mattila 128 Lisälukemistoa ja linkkejä 136 * suom. Teppo Eskelinen. 4

5 5

6 6

7 ESIPUHE Teppo Eskelinen Globaali köyhyys on pitkäaikainen huoli. Jo vuosikymmenten ajan järjestöissä ja kansainvälisissä instituutioissa on mietitty, kuinka puutteenalaisuutta maailmassa saataisiin vähennettyä. Perinteisin strategia on ollut taloudellisen kasvun aikaansaaminen. Vallitsevan kehitysmallin mukaan ulkomaisina investointeina köyhiin maihin siirtyvä pääoma lisää taloudellista toimeliaisuutta ja täten työpaikkoja, ostovoimaa ja hyvinvointia. Järjestöt ovat taas keskittyneet pienimuotoisten hankkeiden pyörittämiseen kehitysmaissa. Näiden hankkeiden avulla on pyritty esimerkiksi tarjoamaan peruspalveluita köyhille, joilla ei ole pääsyä näihin palveluihin. Globaali ympäristökriisi on uudempi huoli. Viime vuosikymmeninä tietoisuus nykyisen länsimaisen kulutus- ja tuotantomallin tuhoisuudesta on lyönyt itsensä läpi. Ilmastonmuutos uhkaa riistäytyä käsistä, eläinlajien sukupuutto kiihtyy, ja luonnonvaroja kaiken kaikkiaan käytetään liian nopeasti niiden uusiutumiskykyyn nähden. Elämme täyden maapallon taloudessa: kulutusmahdollisuudet, saati niiden kasvu yksille on toisilta pois. Tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt ponnisteluja globaalin talouskasvun ylläpitämiseksi ja kiihdyttämiseksi, usein juuri köyhyyden vähentämisen nimissä. Täysin toisenlaisissa olosuhteissa syntynyttä, perusteiltaan virheelliseksi käynyttä talousmallia ei ole uskallettu arvioida uudelleen. Traagisinta asiassa on, että juuri globaali köyhälistö on usein näiden talouskasvuponnisteluiden suurin häviäjä. Ihmiset saavat seurata vieressä kotiensa menetystä suurhankkeiden tieltä, viljelysmaan muuttamista metsäplantaaseiksi, ympäristön saastumista ja niin edespäin. Globaalisti kiihtyvä tuotanto ja kulutus kiihdyttävät ilmastonmuutosta, joka iskee rajuimmin köyhimpiin. Sen sijaan, että talouskasvu olisi vähentänyt köyhyyttä, viime vuosikymmeninä tilanne on vain kärjistynyt. Olennaista onkin ymmärtää, että nykyinen kulutusmalli säteilee ongelmia eri puolille maapalloa, ja kulutusmallien poliittiset ja arkiset ylläpitäjät ovat näistä tuhoista myös vastuussa. 7

8 Tämä johtaa kehitysmaaliikkeen uusien kysymysten äärelle. Ensinnäkin näyttää siltä, että interventionististen hankkeiden sijasta olisi parasta tutkia omaa kulutuskäyttäytymistä ja elämäntapaa laajemmin. Niukkuus voi olla parasta solidaarisuutta ekologisten rajojen ollessa koetuksella. Toiseksi köyhyyden ja rikkauden mallit tulisi ymmärtää toisin. Globaalisti yleistämiskelvotonta kulutusmallia on turha yrittää yleistää maapallon vallitsevaksi normiksi. Ennen kaikkea kehitysmaiden ihmisillä on oikeus elää ilman että heidän elinympäristölleen, ja sen kautta myös elinkeinoilleen, tuotetaan jatkuvaa vahinkoa. Tämä ylikulutuksesta seuraava vahingonteko synnyttää vaatimuksen rajoittaa kulutusta, pohtia uusia kehitysmalleja ja korvata tehtyjä tuhoja. Kutsumme tätä pohjoisen ekologiseksi velaksi etelälle. Ekologinen velka voidaan nähdä hyvin pitkäaikaisena riiston prosessina, alkaen jo siirtomaa-ajoista, mutta täyden maapallon tilanteessa ekologiseen tuhoon liittyvät oikeudenmukaisuusongelmat ovat uudenlaisia. Paine luonnonvarojen käyttämiseen kasvaa, ja kamppailu niiden hallinnasta muuttuu entistä likaisemmaksi. Perinteisessäkin tuotannossa laajat ihmisryhmät joutuvat sivustaseuraajiksi ja kärsijöiksi. Erään esimerkin tarjoaa Francis N'gambin artikkeli tässä kirjassa. Siinä kuvataan, kuinka Mosambikin maaseudun ihmisten elämä on vaikeutunut Sambesi-joen suurten jokien patoamisen myötä, kun vesivoimaa rakennetaan lisää kasvavan energiantarpeen tyydyttämiseksi. Mosambikin tapauksessa vesivoimaa kontrolloi suoraan eurooppalainen voimayhtiö. Vastaavanlaisia esimerkkejä ekologisen velan kertymisestä riittää toki ympäri maailmaa. Tässä kirjassa voidaan esitellä niistä vain muutamia. Talouskasvuperustaisesta kehitysmallista kiinnipitäminen ympäristökatastrofin aikakaudella johtaa myös uudenlaisiin ongelmiin. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta puhuttaessa keskeinen lähestymistapa on muotoiltu sen kysymyksen kautta, miten kasvua voidaan ylläpitää, ja miten ilmastoa voidaan suojella markkinaperustaisin keinoin. Tämä johtaa herkästi uudenlaiseen biokolonialismiin, jossa talouskasvu yhtäällä varmistetaan muuntamalla Etelän maat luontoreservaateiksi, tehden ylikulutuksen uhrien elämän entistä hankalammaksi. Heidi Bachramin tekstissä havainnollistetaan prosessia, jossa ilmastonmuutosta torjutaan kehittämällä globaaliin Etelään luonnonsuojeluhankkeita. Näi- 8

9 den hankkeiden vuoksi siirretään ihmisiä asuinsijoiltaan epävarmojen tulosten vuoksi ja kehitetään korruptiotunutta markkinaperustaista hiilensitomisen todentamisen järjestelmää sen sijaan että globaalissa Pohjoisessa aidosti saastutettaisiin vähemmän. Kuitenkin kulutuksen ja saastuttamisen vähentäminen on ainoa keino kuluttaa ja saastuttaa vähemmän, niin tautologiselta kuin se kuulostaakin. Tässä kirjassa puhutaan usein globaalin Pohjoisen ekologisesta velasta globaalille Etelälle. Tämä kahtiajako on kuitenkin ymmärrettävä maantieteellisiä rajaviivoja monimutkaisempana kysymyksenä. Viime aikoina on usein todettu Pohjoisen ja Etelän sekoittuneen - Pohjoinen on tullut Etelään ja Etelä Pohjoiseen. Toisin sanoen Etelän maissa on pieniä mutta hyvin voimakkaita taloudellis-poliittisia eliittejä, jotka hyötyvät samankaltaisista talousjärjestelyistä kuin Pohjoinen. Toisaalta Pohjoisessa on erittäin sorretuja ryhmiä, jotka kohtaavat samankaltaista sortoa kuin Etelän enemmistöt. Nämä asiat käyvät havainnollisesti esille Markus Krögerin ja Ulla Valoveden artikkeleista. Kröger kuvaa plantaasiteollisuutta Etelässä, jossa paikalliset paperimagnaatit käärivät valtavia voittoja enemmistön kustannuksella. Valovesi taas havainnollistaa alkuperäiskansojen, tarkemmin Yhdysvaltojen intiaanien, kohtaamaa ympäristörasismia. Tämä kirja painottaa paitsi talousjärjestelmän vahingollisia piirteitä, erityisesti globaalisti köyhimmille vahingollisia piirteitä, myös ongelmien ratkaisua. Kansainvälisten talousjärjestelmien uudistaminen on olennaista, mutta tämä on jätetty vähemmälle. Sen sijaan kirjassa painotetaan elämäntavan muuttamisen tärkeyttä. Elämäntavan radikaali uudistaminen rikkaissa maissa on kansainvälisten talousjärjestelmien muuttumisen seuraus ja ehto. Kirjan viimeisessä luvussa Niko Humalisto kirjoittaa energiankulutuksesta, Jyri Jaakkola palkkatyöstä vapautumisesta ja Päivi Mattila ruoasta, erityisesti paikallisruoasta. Nämä avaukset tarjoavat näkökulmia siihen, kuinka globaalia järjestelmää tulisi pohtia uudelleen. Toivomme, että tämä kirja tarjoaa lukijalle paitsi näkökulmia globaaliin ympäristö-oikeudenmukaisuuteen, myös virikkeen pohtia omaa elämäntapaansa laajemmassa katsannossa. Vähintään se pyrkii olemaan pieni muistutus siitä, kuinka haitallinen meidän arkinen kulutustodellisuutemme globaalissa katsannossa on. 9

10 EKOLOGINEN VELKA MITÄ SE ON? Teppo Eskelinen Aluksi Monet globaalin etelän kansalaisliikkeet ovat jo kauan pyrkineet tuomaan ekologisen velan käsitettä kansainväliseen keskusteluun. Taustalla on erityisesti turhautuminen paitsi kiihtyviin ympäristötuhoihin, jotka alkavat uhata ihmisten elämää ja elinkeinoja entistä laajemmilla alueilla, myös taloudelliseen puhetapaan, jonka puitteissa nykyisen järjestelmän ongelmakohtia on hyvin vaikea käsitellä. Kehityksen nimissä tehdyt hankkeet Etelässä ja kasvuvetoinen talouspolitiikka ympäri maailman kiihdyttävät ympäristön tuhoja sosiaalisine seurauksineen, pikemmin kuin ratkaisevat ongelmia. 10

11 Käsite ei kuitenkaan ole tuttu edes useille kehityskeskusteluja aktiivisesti seuraavalle. Tässä luvussa pyritään selittämään, mitä ekologisella velalla tarkoitetaan. Perusväite on se, että globaali Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta lainkaan. Taloudellisen kasvun rajat pakottavat uusiin puhetapoihin, jotka huomioivat sekä oikeudenmukaisuuden toteutumisen nykytilanteessa että kasvun rajat, ja kykenevät tuhoisan kasvuajattelun uudelleenarviointiin. Velka käsitteenä Kun puhumme velasta, käytämme käsitettä jolla on vahva moraalinen lataus. Velka on jotain, mikä on vain lainassa toiselta, ja velan maksaminen on kunnia-asia: velat tulee maksaa. Velalla voidaan viitata myös yleisempään vastavuoroisuuteen, kunniavelkaan. Näin ainakin perinteisessä moraalissa, jonka intuitiiviset lataukset ovat edelleen laajasti jaettuja. Ei vaikuta ongelmalliselta ajatella, että jos lainaan kaveriltani rahaa, minulla on velvollisuus huolehtia siitä, että kykenen maksamaan lainani pois ja että myös teen sen. Velka voi syntyä paitsi lainanotosta, myös vahingonteosta joka aiheuttaa velvollisuuden vahingon kompensaatioon. Tätä voidaan pitää lähtökohtana. Nykyisessä finanssivetoisessa talousjärjestelmässä velka on tästä suoraviivaisesta arkiymmärryksestä huolimatta monimutkaistunut huomattavasti. Meillä on vaikeuksia tunnistaa, kuka on velkaa kenelle - tai tarkemmin, kenen pitäisi olla velkaa kenelle. Finanssijärjestelmä ei tunne rajoituksia velan kertymiselle, eivätkä rahoituksen toimijat ole aina yksiselitteisesti tunnistettavia tahoja. Velka on harvoin kahdenvälinen sopimus, ja sisältää monimutkaisia velkakirjojen kauppaamisen mekanismeja. Olennaista onkin se, millä tavoin kertomus velkasuhteista esitetään. Velan moraalinen luonne ylettyy myös kunniavelan alueelle harvoin mikään lahja on täysin ilmainen. Esimerkiksi kehitysapu aiheuttaa sekä psykologisesti että käytännön valtapoliittisesti saajalleen paljon velvoitteita miellyttää lahjoittajaa. Vaikka perinteisesti velan maksua onkin pidetty moraalisesti keskeisenä, velanmaksussa on tunnistettu tiettyjä rajoituksia, jotka kohtuullis- 11

12 tavat ja sitä kautta myös oikeuttavat velanmaksun vaatimusta. Vielä antiikissa ja keskiaikana koron pyytämistä pidettiin moraalisesti epäsuotavana. Myöhemminkin koronkiskojia on pidetty erittäin epäilyttävänä ammattikuntana. Kapitalistisessa talousjärjestelmässä esimerkiksi inflaatio tekee koron pyytämisestä ymmärrettävää, mutta tämän myötä on yleensä tunnustettu konkurssimekanismin ja velallisen suojan myötä rajoja korkojen kertymisen negatiivisille vaikutuksille. Yksittäiseltä kansalaiselta ei voi ulosmitata tuloja niin, että hänen mahdollisuutensa minimitoimeentuloon estyy. Velan maksamiseen on siis aina liittynyt mekanismeja, jotka estävät velkakierteen hyväksikäytön ylilyöntejä. Koska velka on hyvin voimakas valtasuhde, poliittisen järjestelmän on ollut tarpeellista rajoittaa vallan käytön kohtuuttomia muotoja. Toinen tulkinnanvarainen piirre velassa on suhtautuminen tilanteisiin, jossa velkaa ei ole missään vaiheessa konkreettisesti otettu, vaan kyse on pikemmin korvauksesta joistakin vahingollisista toimista. Esimerkiksi jos rikon toisen omaisuutta, muodostuu asiassa velkasuhde. Tällöin on kuitenkin sovittava kohtuullisesta korvauksesta, ja viime kädessä poliittisen järjestelmän olisi varmistettava, että asia tapahtuu oikeudenmukaisesti enkä ainakaan pääse tilanteesta kuin koira veräjästä. Mikäli järjestelmä suojelisi minua tilanteessa tehden minut immuuniksi velkasuhteen syntymiselle, pitäisimme järjestelmää hyvästä syystä epäoikeudenmukaisena. Tällaisten intuitiivisesti hyvin selvien ohjenuorien kanssa pyrimme tekemään selvää myös maailmantilanteesta. Kuka velkaantui kenelle, millä perusteilla, ja miten ja millä ehdoilla velka tulisi maksaa? Ekologisen velan idean perusväittämä on se, että kansainvälinen järjestelmä on keskittynyt tuijottamaan hyvin kapeaa velan määritelmää, mikä tekee osan toisia ihmisiä vahingoittavista toimista immuuneiksi velan kertymiselle. Toisin sanoen suuri osa vahingonteosta, joka tapahtuu talouden kentällä, jää huomioimatta ja korvaamatta. Kyseessä on siis moraalinen argumentti velkasuhteiden uudelleen määrittelemiseksi. Tämä ymmärrys voi johtaa hyvinkin radikaaleihin uudelleenmäärittelyvaatimuksiin kansainvälisessä järjestelmässä ja viime kädessä koko yhteiskunnallisen kehityksen idean uudelleenmäärittelyyn. 12

13 Velka talouskeskustelussa Nykyinen kertomus velkasuhteista globaalilla tasolla on yksinkertaisuudessaan suurin piirtein seuraavanlainen. Maailmassa on rikkaita maita ja köyhiä maita. Näistä rikkaat maat, lukuunottamatta kenties Yhdysvaltoja aivan viime aikoina, ovat harjoittaneet vastuullista taloudenpitoa ja ainakin tietävät, paljonko niillä on varaa ottaa lainaa. Sen sijaan useimmat köyhät maat ovat ottaneet aivan liikaa velkaa, mikä on johtanut ne rakenteelliseen velkakierteeseen. Tätä velkaa on otettu useimmiten välttämättömän taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi, mutta maat ovat osoittaneet holtintonta taloudenpitoa velkaantuessaan. Tätä velkaa peritään lainapapereihin säädettyjen korkosummien mukaisesti, paitsi silloin kun humanitaarisista syistä päätetään mitätöidä osa veloista. Mikä tässä tarinassa on sitten vialla? Ensimmäinen vika nousee yleisestä ihmettelystä siitä, miten kehitysmaat voivat olla nykyjärjestelmässä niin paljon velkaa. Ne kuitenkin tuottavat suurimman osan maailman raaka-aineista, joiden kuluttamiseen rikkaiden maiden elintaso pitkälti perustuu. Itse asiassa rikkaat maat käyttävät valtaosan kaikista maailman luonnonvaroista. Miten niillä voi edelleen olla niin valtavasti saatavia köyhistä maista? Toinen vika nousee siitä huomiosta, että velka on lakannut olemasta moraalinen vastavuoroisuuden vaatimus. Siitä on tullut rakenteellinen osa nykyjärjestelmää. Vaikka koron perimistä voi pitää periaatteessa oikeutettuna, nykyinen finanssijärjestelmä ei tunne käytännössä minkäänlaisia rajoja kohtuullisille koroille. Niinpä useimmat köyhimmistä kehitysmaista ovat maksaneet velkansa jo moneen kertaan, mutta ovat silti velkaisempia kuin lähtötilanteessa, kun korot ja korkojen korot ovat kasautuneet vuosikymmenten ajan. Huolimatta suureellisesti julkisoiduista velkamitätöinneistä, monilla tahoilla näyttää olevan intressi nimenomaan nykyisen status quon ylläpitämiseen maailmanmarkkinoiden tilanteen ylläpitämiseksi. Valtioiden kohdalla ei myöskään päde yleinen periaate, jonka mukaan minimitoimeentuloa ei saa vaarantaa velkojen perinnällä. Itse asiassa tätä periaatetta rikotaan kansainvälisessä järjestelmässä joka päivä. 13

14 Kolmas vika on se syy, miksi ekologisesta velasta puhutaan. Nykyinen erityisesti globaalissa Pohjoisessa vallitseva kulutuskulttuuri käytännössä vahingoittaa köyhiä maita monin tavoin. Kun luonnonvarat ovat rajallisia ja niitä käytetään yli uusiutumiskyvyn, tästä seuraa monenlaisia ongelmia. Nämä ongelmat kasautuvat hyvin yksipuolisesti köyhimpien maksettaviksi. Tämä prosessi synnyttää sellaista moraalista velkaa, jota nykyinen velkapuhe ei tunnista lainkaan olemassaolevaksi. Talous ja imperialismi Vaikka hallitsemisen ja halpojen resurssien saamisen tarve selittävät olemassaolevaa tilannetta, nämä eivät ole ainoita selityksiä. Laajemminkin nykyisenkaltainen talous- ja kehitysajattelu pönkittää vallitsevaa tarinaa globaaleista velkasuhteista ja näiden suhteiden ylläpitämistä ja uusintamista. Vallitsevassa kehitysajattelussa voidaan havaita kaksi erittäin ongelmallista taustaoletusta. Nämä ovat oletus loputtomista resursseista ja oletus kasvun välttämättömyydestä. Klassisen talousajattelun syntyessä ja 1800-luvuilla, oli hyvin vaikeaa kuvitella tilannetta, jossa luonnonvarat osoittautuisivat rajallisiksi. Esimerkiksi Adam Smithin ja Karl Marxin pyrkiessä selittämään kauppaan ja nousevaan teollisuuteen perustuvaa tuotantotapaa, maailmassa oli vain kourallinen tehtaita ja rajat ylittävä kauppa oli lopulta volyymiltaan varsin vähäistä ja keskittynyt lähinnä ylellisyystarvikkeisiin. Maailma näytti monellakin tapaa rajattomalta, erityisesti kun Amerikassa oli tilaa laajentua länteen ja ympäristöongelmat eivät kuuluneet sanavarastoon lainkaan. Talouden esiteoreetikot katsoivat, että ihmiskunnan alkuperäinen tila oli loputtoman puutteen ja väkivallan tila, josta voitaisiin nousta vauraaseen ja harmoniseen tilaan ainoastaan lisäämällä tuotantoa, erityisesti teollisuudessa. Kasvavasta teollisuustuotannosta tuli yhteiskunnallisen edistyksen suoraviivainen mittari. Saman ajattelutavan osana luonto merkitsi väkivaltaa ja ainaista puutetta, ja lisääntyvän tuotannon katsottiin vievän ihmisiä kauemmaksi luontoon assosiotuvasta huonosta elämästä. Eurooppalainen taloudellinen edistys näyttäytyi nimenomaan luonnon vastakohtana ja vastustamisena. 14

15 Jo aikaisemmin John Locke oli kehittänyt teorian, jonka mukaan vaurauden lähde on työn kautta tapahtuva resurssien tehokkaampi käyttö. Locke pohdiskeli, miten periaatteessa ihmiskunnan yhteisen maan yksityisomaisuutta voi oikeuttaa. Hän päätyi johtopäätökseen, jonka mukaan rahan käyttöönotto vapautti ihmiset yhteisyyden rajoituksista. Locken mukaan maata voitiin ottaa haltuun, jos sen tehokkaammalla käytöllä voitaisiin tuottaa enemmän. Erityisesti Amerikan intiaanien maata hän piti täysin vajaakäyttöisinä ja sikäli niiden valjastamista tuottavaan käyttöön jopa moraalisena velvollisuutena. Locken ajatuksiin vedottiinkin varsin usein, kun siirtomaa-ajalla maata ryhdyttiin ottamaan käyttöön. Englantilaiset pitivät todellakin moraalisena velvollisuutena ottaa esimerkiksi irlantilaisten maata tehokkaaseen käyttöön, ja samat oikeuttamisen käytännöt levisivät myös uusiin siirtomaihin. Vaikka tehokkaampi käyttö epäilemättä lisäsikin maan taloudellista arvoa, käytännön seurauksena oli viljelyn yksipuolistuminen ja suuntautuminen vientiin. Tämä moraalisen velvollisuuden mukainen toimi johti useisiin ankariin nälänhätiin, kun paikallinen väestö ei pystynyt ruokkimaan itseään. Taloudellisen arvon lisäämisen ja ankaran puutteenalaisuuden yhteydellä on siis pitkät historialliset juuret. Tätä ei kuitenkaan juuri koskaan tuoda esiin taloudellisessa puheessa, jossa talouskasvu nähdään aina synonyymina puutteenalaisuuden vähentymiselle. Vientivetoisuus ja yksipuolistuminen tuotannossa olivat avainasemassa siirtomaapolitiikassa laajemminkin. Nykyisenkaltaisen maailmantalouden voi katsoa alkaneen Euroopan maiden hankkiessa uusia siirtomaita erityisesti Afrikasta. Näiden maiden taloudet viritettiin palvelemaan imperiumin etua. Tavoitteena oli imperiaalinen omavaraisuus, toisin sanoen järjestelmä, jossa imperiumien välistä kaupankäyntiä ei tarvittaisi. Useat siirtomaat saivat tässä järjestelmässä tehtävän olla yhden tai muutaman emämaassa tarvittavan raaka-aineen tuottajia. Siirtomaiden näkökulmasta tämä tarkoitti esimerkiksi paikallisen kaupan tukehduttamista ja pienviljelijöiden työntäminen syrjään parhailta viljelysmailta vientiin suuntautuneen viljelyn tieltä. Imperialismin jäljet olivat raskaimpia juuri raaka-aineiden hankkimisen kaudella. 15

16 Samoin siirtomaiden sosiaalista organisaatiota muokattiin kovalla kädellä. Välineinä olivat paitsi suora väkivalta ja haltuunotto, myös paikallisen heimopäällikköjärjestelmän luominen erityisesti Afrikassa. Täten varmistettiin hierarkinen organisaatio, jossa aina jotkut paikalliset hyötyivät siirtomaavallan etuja palvelevista tuotantomuodoista. Maailmantalousjärjestelmä sekä globaalina että entisten siirtomaiden sisäisenä järjestelmänä on pitkälti perua näiltä ajoilta. Myös järjestelmän sisäinen oikeutus kasvun kautta juontaa juurensa historiaan. Kasvu on tosin myöhemmin siirtynyt osaksi kehityspuhetta, jossa taloudellisen toiminnan kasvu samaistetaan parempaan yhteiskunnalliseen tilaan. Kuitenkin kehitys on ennen kaikkea globaali prosessi, jossa tuotetaan tietynlaista globaalia järjestelmää, jossa eri alueiden keskinäisriippuvuus voimistuu valtatasapainon tullessa entistä epäoikeudenmukaisemmaksi. Se, mitä kutsumme kehitykseksi ja se, mitä kutsumme alikehitykseksi, ovatkin pitkälle saman globaalin prosessin tuotetta, jonka yhteisenä nimittäjänä on tuotannon ja kulutuksen globaali kasvu. Katse talousjärjestelmään Taloustiede on koko olemassaolonsa ajan perustunut ajatukseen jatkuvan kasvun toivottavuudesta. Kasvun ajatellaan olevan automaattisesti ihmisten elämänlaatua parantavaa. Taloustieteen taustalla vaikuttavaan kehitysajatteluun kuuluu usko siihen, että ihmisten elämä luonnontilassa tai lähellä luontoa on automaattisesti kurjaa, ja moderni teknologia ja intensiivisempi talous tarjoavat ulospääsyn tästä kurjasta tilasta. Luonnontilan ajatusta käytettiinkin yleisesti perustelemaan jo siirtomaavaltaa. Tänäkin päivänä vanha oikeutuksen logiikka on voimissaan. Väitettä siitä, että kehitysmaissa menee paremmin kuin ennen, perustellaan yleisesti nimenomaan talouskasvulla. Tässä oikeutusmallissa jäävät kuitenkin huomaamatta monet seikat. Ensinnäkin talouskasvu mittaa ainoastaan jollakin alueella tuotettuja tavaroita ja palveluja, eikä se sano mitään siitä, kenen hyödyksi näistä tuleva tuotto menee. Käytännössä tuotto menee entistä useammin ulkomaille globaalista Etelästä. Toiseksi talouskasvun käsitteeseen ei kuulu ekologisten rajojen tunnistaminen 16

17 tai ekologisten tappioiden käsittely. Kasvavalla taloudella onkin paljon ulkoisvaikutuksia, mikä on sievistelevä nimi ekologisille ja sosiaalisille katastrofeille. Kolmanneksi talouskasvun käsite ei tunnista sitä, että kasvu merkitsee paitsi talouden muuttumista intensiivisemmäksi, myös talouden työntymistä yhä uusille elämänalueille. Tämän taloudellistumisen myötä ihmiset voivat köyhtyä heidän tulotasonsa noustessa. Keskeistä on huomata, että kasvu on säilynyt siirtomaa-ajalta tähän päivään toimien oikeutuksena, vaikka kasvun mittaustavat ovatkin hieman muuttuneet. Keskiössä on jatkuvasti ollut markkinoille ja vientiin tuotetun tavaran määrä, joiden ajatellaan näkyvän joko suoraan tai välillisesti hyvinvointina. On kuitenkin kysyttävä, että mikäli siirtomaa-ajalla aiheutettiin suuria nälänhätiä samalla kun toteuttiin talouden kasvattamisen moraalista velvollisuutta, miksi sama ei pätisi nyt? Luonnollisesti yhteiskunnallinen organisaatio ja tuotantotapa ovat muuttuneet siirtomaa-ajoista suurestikin. Tästä huolimatta voidaan nähdä talousprosessien oikeutuksen pysyneen samankaltaisena. Homogeenisen jatkuvuuden sijasta on ehkä hedelmällisempää erotella talousimperialismin eri vaiheita, jossa suorasta sotilaallisesta hallinnasta on siirrytty pehmeämpään kontrolliin esimerkiksi velkamekanismin ja kansainvälisten rahoituslaitosten poliittisen vallan kautta. Talouden kentän laajenemisen kautta syntyy uusia imperialismin vaiheita, kun ennen julkinen omaisuus muuttuu yksityiseksi ja yksityisen omistuksen jakomekanismit alkavat säädellä sen omistusta. Näin esimerkiksi ilmastolle on käymässä juuri nyt. Käytännössä tämä prosessi lähes aina kerryttää ekologista velkaa. Kasvuideologian eräs keskeinen ajatus on teoria pääoman tarpeellisuudesta. Erityisesti siirtomaa-ajan loppupuolilla kehitetyn keynesiläisen teorian mukaan talouden rajaton kasvu on mahdollista, jos taloudellinen toiminta säilyy tuottavana ja täten syntynyt uusi pääoma investoidaan takaisin uuteen tuotantoon. Keynesille kyse ei siis ollut luonnonvarojen rajoista, vaan siitä, että pääoma olisi tarjolla riittävästi. Investointien välttämättömyys on ollut taustalla myös kehitysmaiden nykyisessä velkaantumisessa, kun niiden katsottiin voivan poistua köyhyydestä vain lainaamalla pääomaa tuottaviin investointeihin. Nämä investoinnit eivät kuitenkaan ole osoittautuneet velallisten maiden näkökulmasta tuotta- 17

18 viksi. Useiden paikallisyhteisöjen näkökulmasta investoinnit erityisesti suuriin infrastruktuurihankkeisiin ovat olleet pikemmin tuhoisia. Nykyisenkaltaista maailmantaloutta voidaan tutkia järjestelmänä, jossa keinotekoisen halpoja resursseja siirtyy globaalista etelästä globaaliin pohjoiseen. Tässä vastakkain ovat tyypillisesti ihmiset, joiden elämänehdot ovat täysin riippuvaisia paikallisen ympäristön hyvinvoinnista, ja jatkuvasti kulutustaan lisäämään pyrkivät tahot. Näistä jälkimmäiset saavat edellämainitut entistä ahtaammalle, kun he erilaisten kansainvälisten sopimusten ja koneistojen avulla onnistuvat pyrkimyksissään. Paitsi että Etelä pysyy halpojen raaka-aineiden tuottajana, se joutuu tuottamaan niitä liikaa paikallisen luonnon uusiutumiskykyyn nähden. Taloudellisen velan järjestelmä voidaan nähdä kaikkineen tätä järjestelmää ylläpitävänä mekanismina. Tässä katsannossa lainojen myöntäminen ja velan periminen ovat vain saman prosessin osatekijöitä, eivät vastakkaisia prosesseja, kuten perinteinen talousajattelu opettaa. Lainojen ottamisen perusteena on, kuten yllä todettiin, ajatus siitä että luonnonvarat ovat köyhissä maissa alikäytössä. Tällöin tarvitaan lisää investointeja, jotta olemassaolevista resursseista voitaisiin hyötyä mahdollisimman paljon. Ongelmaksi vallitsevassa kehitysmallissa siis nähdään pääoman saatavuuden riittämättömyys. Kun taustalla on vielä ajatus luonnonvarojen periaatteellisesta ehtymättömyydestä, tuloksena on luonnonvarojen ylikäyttöä. Kyseessä ei ole ainoastaan luonnonvarojen määrällisen käytön ongelma, vaan myös oikeudenmukaisuuskamppailu ja sosiaalisten mallien yhteentörmäys. Käyttämättömillä luonnonvaroilla tyypillisesti tarkoitetaan, että luonnonvarojen käyttö ei ole ollut systemaattisesti markkinoille suuntautunutta, vaan perustunut perinteisempiin, luonnon kiertokulkuun pohjaaviin tapoihin. Ihmiset ovat aina käyttäneet luonnonvaroja (tosin yleensä kutsumatta niitä luonnonvaroiksi ), eikä tässä ole sinänsä mitään kummallista. Teolliset luonnonvarojen käytön mallit kuitenkin johtavat usein kestämättömiin tilanteisiin, sillä ne eivät perustu kestäviin käyttötapoihin. Leimallista luonnon teolliselle käytölle on luonnon näkeminen resursseina. Ajatukseen sisältyy käsitys luonnosta ainoastaan muovaamis- 18

19 taan odottavana varastona, jolla ei ole arvoa tämän toiminnan ulkopuolella. Vasta tuotteistaminen ja markkinoille saattaminen antaa resurssille arvon. Tässä sosiaalisten mallien yhteentörmäyksessä olennaista on, kykenemmekö vapautumaan resurssiajattelusta. Markkinalogiikan ulkopuolella käytettyjen luonnonvarojen pitäminen käyttämättöminä tuo esiin myös oikeudenmukaisuuskamppailun. Usein luonnonvarojen tehokkaampi käyttö merkitsee käytännössä sitä, että paikallisilta ihmisiltä riistetään mahdollisuus hyötyä heitä ympäröivästä luonnosta tai ainakin heikennetään heidän elämänehtojaan merkittävästi. Joskus kyse on kamppailusta samoista luonnonvaroista, kuten tehokalastuksen levittäytyessä pienkalastajien vesille. Toisinaan taas yhden luonnonvaran käyttö vaikeuttaa elämää muuten, kuten valjastettaessa maa-alueita kaivoskäyttöön. Tehokkuuden mukana tulee hallinnan muutos, kun ainoastaan vientivetoinen suuryritysten pyörittämä talous nähdään tehokkaana. Rahan lainaaminen luonnonvarojen tehokkaamman käyttämisen nimissä on kuitenkin vain prosessin toinen puoli, kuten todettua. Toinen puoli tulee näkyviin, kun velkoja ruvetaan perimään. Velallisten köyhien maiden on pakko saada vientituloja velkojen maksuun, koska velat ovat tyypillisesti dollarimääräisiä ja tällaisia kovia valuuttoja saa vain viennistä. Luonnonvarasektoriin voimakkaasti nojaavissa maissa ainoa tapa kasvattaa vientituloja on luonnonvarojen liikakäyttö. Usein tämän liikakäytön seuraukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä. Tämä prosessi tietysti palvelee kuluttajien etua, koska se varmistaa halpojen raaka-aineiden jatkuvan tulon markkinoille. Raaka-aineiden hintaa laskee entisestään se, että useat maat ovat samassa velkatilanteessa, ja joutuvat tuomaan yhtä aikaa markkinoille samoja luonnonvaroja. Noidankehä on valmis. Voittajat ja kärsijät Edellä esitetty herättää nopeasti kysymyksen, miksi globaalin Etelän maat suostuvat järjestelyihin, jotka ovat niille joka vaiheessa vahingollisia? Jos kerran lainaaminen johtaa paikallisille asukkaille tuhoisaan luonnonvarojen liikakäyttöön, miksi lainaa otetaan? Tässä on tärkeää 19

20 huomata, että puhetapa, jossa Etelää ja Pohjoista katsotaan blokkeina, joilla on omia intressejä, tai vähintään valtioita yhtenäisten intressien haltijoina, on erittäin ongelmallinen. Kehitysmaiden sisällä on intresseiltään hyvin eriytyneitä ryhmiä. Puhuttaessa luonnonvarojen vahingollisesta käytöstä puheen kohteena on erityisesti kehitysmaiden hiljainen enemmistö. Poliittisia päätöksiä tekevät ja taloudellista valtaa käyttävät tahot ovat tästä joukosta hyvin eriytynyt ryhmä. Tyypillisesti kehitysmaissa tuloerot ovat suuria, samoin kuin erot käytännön mahdollisuuksissa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Kehitysmaat eivät suostuisi näihin prosesseihin, jos niiden sisällä ei olisi paikallisia eliittejä, jotka hyötyvät suuresti vientivetoisen talouden kasvusta ja ylipäänsä luonnonvarojen kaupallisen käytön lisääntymisestä. Malli periytyy pitkälti siirtomaa-ajalta, jolloin näitä paikallisia hyvin voimakkaita eliittejä tietoisesti luotiin siirtomaajärjestelmän ylläpitämiseksi. Nykyisen maailmantalouden hyötyjät ja kärsijät eivät siis muodosta selvärajaisia maantieteellisiä blokkeja. Pikemmin yksittäisten kehitysmaiden sisällä on kulutuskulttuurin omaksuneen elämäntavan pisteitä, erityisesti pääkaupunkien keskustoissa ja rikkaiden alueilla. On olennaista nähdä nykyinen vallitseva kertomus maailmantaloudesta myös epäoikeudenmukaisen viestinnän mallina, jossa kehitysmaiden suuri hiljainen enemmistö saa hyvin heikosti kokemuksensa kuuluviin. Usein luonnonvaroista saatava taloudellinen hyöty on potentiaalisesti niin merkittävää, että pääsy luonnonvaroihin on johtanut monien maiden militarisoitumiseen ja luonnonvarojen käyttöön suoran poliittisen repression kautta, kun enemmistö ei vapaaehtoisesti suostuisi tällaisiin järjestelyihin. Kansainvälinen järjestelmä tukee hiljaisesti näitä käytäntöjä tunnustamalla maansa legitiimiksi edustajaksi käytännössä minkä tahansa ryhmän, joka onnistuu kaappaamaan vallan maassa käytännössä millä tahansa keinolla. Yksittäisten hylkiövaltioiden kansainvälisestä eristämisestä huolimatta erityisesti öljymaissa on tuettu paikallisia diktatuureja ja täten pidetty yllä hiljaista kansainvälistä yhteisymmärrystä, jossa pohjoisen kuluttajat ja paikallinen eliitti saavat hyödyn irti luonnonvaroista paikallisen enemmistön kärsiessä. 20

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot

Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO

Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO 2/225 Sisällysluettelo Esipuhe...4 Retkieväitä...6 Hyvää, arvokasta ja kaunista vielä...7 Talous: kasvun kaipaajien väistöliikkeet...10 Ruokakasvu...12

Lisätiedot

Kehityksen kestävä rahoitus Ville-Pekka Sorsa (toim.)

Kehityksen kestävä rahoitus Ville-Pekka Sorsa (toim.) Ville-Pekka Sorsa (toim.) ATTAC 2007 Kehityksen kestävä rahoitus Ville-Pekka Sorsa (toim.) Attac 2007 Kansi ja taitto: Konsta Huusko Copyright 2007 Ville-Pekka Sorsa / Attac ry Julkaisija: Attac ry PL

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10, 4krs. 00500 Helsinki www.ksl.fi Copyright Teppo Eskelinen & Matti Ylönen ISBN: 978-951-9455-96-9 E-kirja: 978-951-9455-97-6

Lisätiedot

2050: Luotatko rahaan vai ystävään?

2050: Luotatko rahaan vai ystävään? 2050: Luotatko rahaan vai ystävään? Demos Helsinki Tuuli Kaskinen, Tommi Laitio, Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen Esitelmä Helsingin Energian 100v-juhlaseminaarissa 13.10.2009 finlandia-talolla 2050: Luotatko

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa:

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: Teema: Ekologinen velka Teollinen Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta juuri lainkaan. Ekologisen velan sijasta puhutaan Etelän taloudellisesta

Lisätiedot

Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll. avoin vihreä talous

Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll. avoin vihreä talous Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll avoin vihreä talous Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll avoin vihreä talous HELSINKI 2012 Julkaisija: Vihreä Sivistysliitto ry Fredrikinkatu 33 A 00120 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

W. PAUL COCKSHOTT & ALLIN COTTRELL UUSI SOSIALISMI SUORA DEMOKRATIA JA SUUNNITELMATALOUS SOSIALISMI. NET 201 2

W. PAUL COCKSHOTT & ALLIN COTTRELL UUSI SOSIALISMI SUORA DEMOKRATIA JA SUUNNITELMATALOUS SOSIALISMI. NET 201 2 W. PAUL COCKSHOTT & ALLIN COTTRELL UUSI SOSIALISMI SUORA DEMOKRATIA JA SUUNNITELMATALOUS SOSIALISMI. NET 201 2 Alkuteos: Towards a New Socialism 1 993, 2004, 2008 W. Paul Cockshott & Allin Cottrell Suomennos:

Lisätiedot

Cockshott, W.P., and Cottrell, A. (2012) Uusi Sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous. Sosialismi.net.

Cockshott, W.P., and Cottrell, A. (2012) Uusi Sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous. Sosialismi.net. Cockshott, W.P., and Cottrell, A. (2012) Uusi Sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous. Sosialismi.net. http://eprints.gla.ac.uk/62435/ Deposited on: 20 th April 2012 Enlighten Research publications

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

metsä tulevaisuuden ratkaisuissa

metsä tulevaisuuden ratkaisuissa metsä tulevaisuuden ratkaisuissa Jakob Donner-Amnell, Saija Miina, Jouni Pykäläinen ja Sari Tuuva-Hongisto (toim.) MAAILMA HAASTAA metsä tulevaisuuden ratkaisuissa MAAILMA HAASTAA metsä tulevaisuuden ratkaisuissa

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille 1 Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Toimittaja: Mari Kettunen Kirjoittajat: Mimma Jäntti, Tytti Matsinen,

Lisätiedot

Hyvinvointivaltion jälleensyntymä

Hyvinvointivaltion jälleensyntymä Hyvinvointivaltion jälleensyntymä Talous ei toimi koska rahoitusmarkkinat eivät toimi. Raha ei kulkeudu sinne, missä sille olisi käyttöä. Sen sijaan valtaisa määrä rahaa kiertää sijoitustaloudessa ja etsii

Lisätiedot

Uuskasvua ymmärtämässä. kutsu kestävään tuottavuuteen

Uuskasvua ymmärtämässä. kutsu kestävään tuottavuuteen Uuskasvua ymmärtämässä kutsu kestävään tuottavuuteen Uuskasvua ymmärtämässä kutsu kestävään tuottavuuteen 1 Julkaisija: TeliaSonera Finland Oyj Toimitus: Riitta Grönroos (TeliaSonera) Kirjoittajat: Mika

Lisätiedot

Kehittyvä ihmiskunta

Kehittyvä ihmiskunta Kehittyvä ihmiskunta Kaj Sotala Kehittyvä ihmiskunta Kaj Sotala Kehittyvä ihmiskunta Uuden teknologian uhkaavat mahdollisuudet Finn Lectura ISBN 978-951-792-434-4 Copyright Kaj Sotala Finn Lectura Ulkoasu

Lisätiedot

Teppo Eskelinen AIKA PANKKIEN YHTEIS KUNNALLISET VAIKUTUKSET JA VEROTUS

Teppo Eskelinen AIKA PANKKIEN YHTEIS KUNNALLISET VAIKUTUKSET JA VEROTUS Teppo Eskelinen AIKA PANKKIEN YHTEIS KUNNALLISET VAIKUTUKSET JA VEROTUS Teppo Eskelinen 2014 Julkaisija Vasemmistofoorumi ry Kannen kuva Susanne Nilsson / flickr.com/ 12020409446 / CC Sisällys Tiivistelmä...5

Lisätiedot

Luku 11: Päästöt kuriin jarrua ilmastonmuutokselle 193

Luku 11: Päästöt kuriin jarrua ilmastonmuutokselle 193 Luku 11: Päästöt kuriin jarrua ilmastonmuutokselle 193 että kohtuuden nimissä näille maille ei vielä voida asettaa päästörajoitusvelvoitteita, vaan niillä olisi oikeus pyrkiä nostamaan elintasoaan ja samalla

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

UUSI TALOUS, VANHA KAPITALISMI

UUSI TALOUS, VANHA KAPITALISMI 2 / 2010 UUSI TALOUS, VANHA KAPITALISMI 3 Rakenteettomuuden tyrannia 4 Mitä on kapitalismi? 11 Verokarhu pankissa Suomen attacin jäsenlehti Numero 2/2010 www.attac.fi 3 Tässä numerossa pääkirjoitus Mitä

Lisätiedot

Rahajärjestelmän ekologinen uudistaminen

Rahajärjestelmän ekologinen uudistaminen Rahajärjestelmän ekologinen uudistaminen Stadin Aikapankin jäsenien näkemyksiä nykyisen rahajärjestelmän ja sen uudistamisen ympäristövaikutuksista Lauri Väisänen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen Antti Järventaus Pro Gradu Teologinen tiedekunta Systemaattisen teologian laitos Sosiaalietiikka marraskuu 2002 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot