Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen"

Transkriptio

1 Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis May 6, 2009 Author(s) Tuula Purolehto, Mia Räisänen Degree programme and option Degree Programme in Health Care Name of the bachelor's thesis Case Ville II: A case study on the influence of the childhood family problems on one homeless man s adulthood Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to find out what men in South-Savo think of their own well-being. We both specialized in mental health. Therefore this case was interesting. We go deep into one man s life. His name is Ville. We analyse Ville s life s turning points using literature and research. Our themes are family, life control, drinking and homelessness. Our study questions are: How childhood family s interaction shows in Ville s adulthood? What are Ville s survival methods through difficult times? What makes Ville drink? What does homelessness mean to Ville? Our study is qualitative. We received interview tapes from Jarmo Romo who had recorded them at Miesten asema Ry. We listened to his and Ville s conversations and made our notes. We focused on a couple of points that caught our attention. We wanted to understand Ville s thoughts, opinions and choices. In our assignment we gave space to his own voice. Our study results indicate that the things the man has gone through in childhood follow him to adulthood. Bad things at childhood can complicate life control in adulthood. Furthermore, the patterns of thought and behaviour that the man gets from the childhood family do not always benefit the managing in life. That can cause problems at school, unemployment and drinking. We also noticed that not all the children of the same family necessarily have problems because their own personality and temperament may protect them. We did our study as an assignment from Miesten asema Ry. The purpose of the organisation Miesten Asema is to support the men who have run into trouble and to improve their position in the social service system. Our study services nurses and other people. Case study gives information of one man s life. That can make people notice small things of person s lives and remind that every person is important and deserves good treatment. If someone has been drinking for a long time, he may maybe never be abstemious, but if he uses alcohol less, he can make his life a bit better. Subject headings, (keywords) Family, life control, alienation, drinking, homelessness Pages Language URN 48 Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Rauni Väätämöinen Bachelor s thesis assigned by Miesten asema Ry

3 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tuula Purolehto, Mia Räisänen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Hoitotyön koulutusohjelma Nimeke Case Ville II: Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisikään. Tiivistelmä Opinnäytetyömme tarkoitus on tutkia eteläsavolaisten miesten hyvinvointia. Olemme molemmat suunnanneet opintojamme psykiatriaan, joten aihe tuntui heti mielenkiintoiselta. Haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että hoitotyössä havainnoitaisiin paremmin ihminen kokonaisuutena. Keskitymme yhden ihmisen, Villen, elämän kulkuun syvemmin. Tutkimme hänen elämänsä käännekohtia kirjallisuuden ja tutkimuksien valossa. Miksi asiat ovat menneet niin kuin ovat menneet? Lähemmin tarkastelemme neljää teemaa: perhe, asunnottomuus, alkoholin käyttö ja elämänhallinta. Tutkimuskysymyksemme ovat: Miten lapsuudenkodissa ollut vuorovaikutus näkyy Villen aikuisiässä? Mitkä ovat Villen selviytymiskeinot vaikeissa elämäntilanteissa? Mikä saa Villen juomaan? Mitä asunnottomuus merkitsee Villelle? Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen. Vertasimme teoriaa ja äänitteistä nousseita asioita abduktiivisen päättelyn avulla. Käytössämme oli valmiit haastattelunauhat, jotka oli äänitetty eräänlaisten terapiaistuntojen aikana. Istunnot oli järjestetty Miesten asemalla, jonka projektityöntekijä oli haastatellut eri-ikäisiä miehiä yksilöhaastatteluina. Villeä hän oli haastatellut avoimen, strukturoimattoman mallin mukaan. Haastatteluissa käsiteltiin Villen elämässään kohtaamia vaikeuksia. Kirjoitimme äänitteet auki sanasta sanaan, eli litteroimme ne. Käytimme sisällönanalyysiä aiheen rajaukseen. Poimimme tekstistä niitä asioita, jotka meidän mielestämme olivat mielenkiintoisia. Pyrimme ymmärtämään kohdehenkilön ajatuksia, mielipiteitä ja valintoja teemojemme osalta. Annoimme tilaa hänen omalle äänelleen, kun vertasimme hänen kokemiaan asioita tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Tulimme siihen tulokseen, että jo varhaislapsuudessa koetut asiat seuraavat mukana aikuisuuteen. Lapsena koetut ikävät asiat voivat hankaloittaa elämänhallintaa aikuisiässä. Myöskään opitut mallit lapsuuden perheestä eivät aina ole avuksi elämässä selviytymisessä. Negatiivinen tapahtumien ketju voi seurata sukupolvelta toiselle näkymällä mm. alhaisen koulutustason, työttömyyden ja alkoholin ongelmakäytön periytymisenä. Huomasimme, että sisarussuhteet voivat säilyä läpi elämän kantavana voimana, eivätkä saman perheen kaikki lapset välttämättä oirehdi, sillä mm. persoonalliset ominaisuudet ja temperamentti voivat toimia suojaavina tekijöinä. Teimme opinnäytetyömme Mikkelissä toimivan Miesten asema Ry:n toimeksiannosta. Miesten aseman tavoitteena on parantaa miesten asemaa palvelujärjestelmässä kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuollon seudullista palvelujärjestelmää siten, että elämäntilanteissaan vaikeuksiin joutuneiden miesten mahdollisuudet avun saamiseen paranevat. Työstämme voi olla tukea niin hoitoalan ammattilaisille, kuin tavallisille kansalaisille. Tapaustutkimus antaa hoitotyön tekijälle tietoa yhden ainutlaatuisen ihmisen elämänkokonaisuudesta ja elämänkulusta. Tämä voi auttaa hoitoalalla toimivia huomaamaan pienet asiat ihmisen elämässä ja muistuttaa, että jokainen ihminen on tärkeä yksilö ja ansaitsee tasavertaisen kohtelun. Työstämme voi olla hyötyä myös hoidon tavoitteiden asettamisessa hoidon suhteen. Pitkään alkoholia käyttänyt ei välttämättä koskaan täysin raitistu, mutta jo juomisen vähentäminen voi kohentaa elämänlaatua huomattavasti. Asiasanat (avainsanat) Perhe, asunnottomuus, elämänhallinta, syrjäytyminen, alkoholin käyttö Sivumäärä Kieli URN 48 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Rauni Väätämöinen Opinnäytetyön toimeksiantaja Miesten Asema Ry

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TAPAUS VILLE TAUSTAA Lapsuusperheen yhteys aikuisuuteen Lapsuuden koti ja perheen määritelmä Väkivaltaisuus Koulu Aikuisuuden perhe ja parisuhde Aikuisuus ja elämänhallinnan vaikeudet Syrjäytyminen Elämänhallinnallisten taitojen puutteiden yhteys alkoholinkäyttöön Alkoholinkäytön yhteys asunnottomuuteen Ongelmien kasautumisen teoria OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TYÖSSÄ KÄYTETYT MENETELMÄT Tutkimuskysymykset Opinnäytetyön aineisto ja siihen kohdistuneet menetelmät Opinnäytetyön luottamuksellisuus OPINNÄYTETYÖN TULOKSET Perhe Elämänhallinta Alkoholi Asunnottomuus Yhteenveto tutkimuksemme tuloksista POHDINTA Opinnäytetyön luotettavuuden arviointi Opinnäytetyön tulosten tarkastelu Ajatuksiamme opinnäytetyöstä LÄHTEET... 45

5 1 JOHDANTO 1 Opinnäytetyömme lähti liikkeelle keväällä 2008 Miesten aseman tarpeesta. Jarmo Romo, Miesten aseman projektityöntekijä, oli lähestynyt Mikkelin ammattikorkeakoulua ja ehdottanut yhteistyötä, johon tartuimme mukaan. Olemme molemmat suunnanneet opintojamme vapaasti valittavilla opintojaksoilla painottumaan psykiatriseen hoitotyöhön, ja Case Ville kuulosti aiheena hyvältä mahdollisuudelta syventää oppimiamme asioita ja tutkia niitä lisää. Nuorten elämänhallinnan ongelmat, syrjäytyminen ja päihteiden ongelmakäyttö ovat kasvava ongelma yhteiskunnassamme. Halusimme selvittää osaltamme perheen ja lapsuuden kasvatuksen ongelmien yhteyttä tähän tutkimuksen kohdehenkilön elämässä, antaen samalla Miesten asemalle apua Jarmo Romon keräämien haastatteluaineistojen työstämiseen. Hän oli tavannut työssään eriikäisiä eteläsavolaisia miehiä, ja nauhoittanut heidän kanssaan tekemänsä haastattelut tarkoituksenaan täyttää Miesten aseman projektin tarkoitusta, joka on selvittää, kuinka miehet täällä Etelä-Savossa voivat. Miesten asema on Viola-väkivallasta vapaaksi ry:n ja Sovittelu ry:n yhteinen hanke, jota Viola hallinnoi. Toiminta-alueena on Mikkeli ympäristöineen aina Mäntyharjua ja Kangasniemeä myöten. Hankkeen tavoitteena on parantaa miesten asemaa palvelujärjestelmässä kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuollon seudullista palvelujärjestelmää siten, että elämäntilanteissaan vaikeuksiin joutuneiden miesten mahdollisuudet avun saamiseen paranevat. Hankkeella ei pyritä luomaan varsinaisesti uutta toimintayksikköä. Asiakaspalvelun lisäksi tavoitteena on koota, ylläpitää ja luoda uutta tietoa miehestä ja miehenä olemisesta ja kohtaamisesta sekä yhdistää olemassa olevia toimintoja alueellisesti verkostoiksi. Jarmo Romo antoi meidän käyttöömme yhden miehen kanssa tekemänsä haastattelujen äänitteet, joita aloimme purkaa kolmen naisen voimin. Näistä äänitteistä esitämme työssämme katkelmia, jotka ovat merkitty kursivoidulla tekstillä. Katkelmissa Jarmo Romon ääni on merkitty J-kirjaimella ja tutkimuksen kohdehenkilön, josta käytämme hänen luvallaan nimeä Ville, ääni kuuluu itseoikeutetusti V:llä merkittynä. Myöhemmin tavoitteemme ja kiinnostuksen kohteemme aineiston suhteen tarkentuivat, ja ryhmämme koostumus muuttui kolmikosta parityöksi. Saman aineiston pohjalta on siis valmistunut jo yksi kvalitatiivinen opinnäytetyö elämänkaarinäkökulmasta katsottuna

6 (Pääkkönen, Elina Case Ville: Tapaustutkimus yhden nuoren miehen elämästä elämänkaarinäkökulmaan pohjautuen.) 2 Tämä meidän työmme on myös kvalitatiivinen tapaustutkimus. Pyrimme selvittämään abduktiivisen päättelyn menetelmää käyttäen tutkimuskohteena olevan henkilön lapsuuden perheen vaikutusta siihen, miksi asiat ovat menneet niin kuin ovat. Miksi hän on syrjäytynyt yhteiskunnan yleisesti hyväksyttävistä normeista asunnottoman alkoholistin tielle? Avainsanoiksi nousevat työmme neljää teemaa mukaillen: Elämänhallinta, syrjäytyminen, perhe, alkoholinkäyttö, asunnottomuus. Miehistä on olemassa suhteellisen vähän tutkittua tietoa hoitotieteen piirissä, johtuen ilmeisesti siitä, että hoitotyö on hyvin naisvaltainen ala. Kynnys hoitoon hakeutumiseen on monesti varsinkin miehille liian suuri. Toisaalta hoitoon ei välttämättä aina pääse, vaikka haluaisi. Lääkäriin päästäkseen täytyy varata aika puhelimitse, jossa joutuu perustelemaan hoidon tarpeensa. Arviointi ihmisen terveydentilasta voi olla vaikeaa näkemättä ihmistä, ja avun tarvitsija voi olla ongelmiensa kanssa niin voimaton että jo pelkkä soittaminen vaatii ponnisteluja, puhumattakaan sitten moneen kertaan hätänsä kertaamisesta eri ihmisille. Vastaanotoilla ja laitoksissa kiireen keskellä unohtuu monesti ihmisen kokonaisuus, sairaus hoidetaan ja laitetaan asiakas ulos tietämättä minne hän menee. 2 TAPAUS VILLE Tässä kappaleessa esittelemme teille tutkimuksemme päähenkilön. Kirjoitamme tiivistetysti hänen elämänsä käännekohdat siltä osin, miten ne äänitteissä tulevat esiin. Ville syntyi 70-luvun loppupuolella vanhempiensa esikoislapsena kaupunkimme laidalla keskiluokkaiseen perheeseen. Vanhemmat työskentelivät tehtaassa ja kaupan kassalla. Muutamaa vuotta myöhemmin hän sai pikkusiskon, josta on kantanut paljon huolta. Vanhemmat päätyivät eroon sisarusten ollessa pieniä, jonka jälkeen heitä pompoteltiin lastenkodin ja vanhempien asuntojen välillä lopulta päätyen isän luokse asumaan, isän paremman taloustilanteen vuoksi.

7 3 Molemmat vanhemmat menivät tahoillaan jossakin vaiheessa uusiin naimisiin, ja saivat uusien kumppaniensa kanssa lapsia 90-luvun alussa. Äiti 2 tyttöä ja isä 1 tytön. Asuinpaikassaan isänsä luona Villellä oli sopeutumisongelmia uuden äitipuolensa kanssa. Tämä johti hänen ja isän välien riitautumiseen Villen ollessa teini-ikäinen, n vuotias. Peruskoulun jälkeen Ville muutti pois kotikaupungistaan ja lähti muualle opiskelemaan. Opinnot kuitenkin päättyivät alkoholin alkaessa näytellä suurempaa roolia kuin koulukirjat. Hän palasi takaisin kotiseudulleen, meni asumaan äitinsä luokse ja sai sitten hetken kuluttua sosiaalitoimen kautta tukiasunnon ollessaan 17-vuotias. Tukiasunnossa asuessaan hän tutustui nuoreen naiseen jonka kanssa hänestä tuli isä. Tämä parisuhde kesti kolmisen vuotta. Pieni poika syntyi 90-luvun loppupuolella ollen nyt jo n. 10- vuotias. Ville ei nykyisin tapaa lastansa juurikaan, lapsen äidin toivomuksesta. Mainittakoon, että Ville ei ollut tervetullut lapsensa elämään alun pitäenkään, häntä ei huolittu edes ristiäisiin mukaan. J: Tiedätsä mitä hän harrastaa, oletsä hänen elämässä mukana? V: No siitä miä en oo ihan varma että mitä hän harrastaa kun hänen äiti ei oikein tykkää että myö tavattais mitenkää kovin aktiivisesti. Näihin aikoihin Ville myös kävi armeijan. Armeijassa olon aikana Villen isä yritti itsemurhaa, ja Ville anoi perhesyistä vapautusta. Asioiden hoidon jälkeen hän kuitenkin palasi takaisin ja sai asepalveluksen suoritettua loppuun. V: Juu, armeija tuli käytyä. Vaihtelevalla menestyksellä. J: Ai kuinka niin vaihtelevalla. Et kuitenkaan upseeriks halunnu? V: No oisinhan miä halunnu mut ensimmäisen 3kk jälkeen jouvuin anomaan perhesyistä vapautusta, kun isäukko otti ja koitti benjihyppää 3 kerroksen parvekkeelta ilman narua. Se oli niinku palasin sitte takasi kun asia oli kunnossa.

8 4 Armeijan jälkeen Ville jatkoi alkoholin huuruista elämäntyyliään. Hän istui pari lyhyttä vankilatuomiota humalassa tehdyistä väkivaltarikoksista sekä maksamattomista sakoista ja sai kosketusta kaupunkimme tarjoamiin päihdehuollon palveluihin. Hän oli useampaan kertaan katkolla ja kuntoutumassa mm. Kinnarin asumispalveluyksikössä, jossa häntä yritettiin myös työllistää vaihtelevalla menestyksellä. Erään kesätyön aikana Ville rakastui ja muuttikin sitten tulevan aviovaimonsa luokse asumaan 2000-luvun alussa. V: Sillä työputkella kun aloitin työt niin tapasin silloisen vaimoni, jonka kanssa mentiin sit naimisiin. Et sinänsä se työpaikka oli ihan positiivinen yllätys. J: Et se antoi sellaisen uudenlaisen elämän pohjan. V: Joo ja sitä tuli oltuakin pitkän aikaa sillein ettei tullut käytettyy minkään valtakunnan päihteitä. J: Oliks siinä se liitto vai joku muu eräänlainen potku elämässä eteenpäin? V: Oli oli. Ajatukset oli muualla. Juu ei siinä tullut heti tosiaan ajateltua minkäännäköisiä alkoholituotteita ja muitakaan lääkkeitä. Avioliiton onnea kesti aikansa, kunnes anoppi alkoi Villen sanojen mukaan lähes asua avioparin luona. J: Mitä sää nyt ajattelet siitä ajasta? Liittyyks siihen vaan hyviä muistoja vai liittyykö siihen katkeruutta tai muuta sellaista? V: No on siitä hyviäkin muistoja paljon, mutta jos mää ikinä koskaan meen seuraavan kerran naimisiin, niin mää varmistan et anoppi on haudassa ja syvällä siellä kans. Ville koki olonsa tukalaksi ja alkoi viihtyä kodin ulkopuolella työpäivien päälle. Viikonlopun riennot houkuttelivat ja ryöstäytyivät lopulta käsistä. V: Välillä oli vähän rauhallisempaa mutta sitten se taas alkoi vähän lipeemään käsistä. Et ei se kun täyden viikon teit pitkää päivää ja kotona sitten kuuntelet anopin nakutusta kun säkin voisit olla enemmän perheen

9 5 parissa Niin mäkin sanoin et niin voisit säkin olla enemmän oman perhees parissa, niin sit se vähän suutahti siitä. Sit se lipes loppujen lopuksi siihen, että tuli sitten otettua vähän enemmän. Villellä ehti olla joitakin lyhyeksi jääneitä työsuhteita kunnes hän ei enää kyennyt hoitamaan töitänsä alkoholinkäytön ja avioliitto-ongelmien lisäksi. Liitto päättyi eroon n. 3 vuoden kuluttua (2004) ja Villestä tuli pian asunnoton hänen menetettyään nopeasti asuntonsa jonne hän vaimonsa luota muutti. Villen koko omaisuus mahtui henkilöautoon, jossa Ville vietti yönsä. Toisinaan ex-vaimo suostui ottamaan hänet sohvalleen nukkumaan. Jonkin ajan kuluttua Villeltä meni katon pään päälle tarjonnut autokin. Haastattelujen nauhoitushetkellä Ville oli päässyt eläkkeelle. Hän oli asunnoton ja viettänyt öitään ulkosalla, rappukäytävissä, autiotaloissa, kavereiden nurkissa. Talvipakkasilla hengissä pysymisen keinot olivat tulleet tutuiksi. Tulevaisuudelta Ville toivoi saavuttavansa raittiuden ja sen jälkeen oman kodin, tietämättä vielä kuinka hän saisi itsessään muutoksen aikaan. 3 TAUSTAA Kuunneltuamme haastattelumateriaalin ja litteroituamme äänitteet tekstiksi aloimme etsiä kirjallisuudesta ja tutkimuksista tietoa, johon voisimme Villen elämää peilata. Tässä luvussa kirjoitamme taustatietoa valitsemiimme osa-alueisiin; perheeseen, elämänhallintaan, alkoholiin ja asunnottomuuteen. Nämä aihealueet kietoutuvat toisiinsa, eikä ole yksiselitteistä mikä on syytä ja mikä seurausta mistäkin. 3.1 Lapsuusperheen yhteys aikuisuuteen Lapsuuden perheellä, kokemuksilla ja tunteilla on paljon vaikutusta ihmisen elämässä. Tässä osiossa esitämme etsimäämme teoriaa ja tutkimuksia lapsuuden perheestä, jotka tuntuvat liittyvän Villen tarinaan. Pieniltä tuntuvat asiat ovatkin lopulta suuria ja lapsuudessa koetut tapahtumat vaikuttavat koko loppuelämään sekä hyvässä, että pahassa.

10 3.1.1 Lapsuuden koti ja perheen määritelmä 6 Perhe käsitteenä on hyvin tunnepitoinen, koska jokaisella on omat käsityksensä ja kokemuksensa lapsuuden perheestään. (Etzell, Korpivaara, Lukkarinen, Nikula, Pekkarinen, Peni, Värmälä 1998, 78.) Perheen muodostumiskriteereitä pidetään tiukkoina siinä mielessä, että perhe rakentuu vain kahdenlaisen suhteen varaan. Nämä ovat parisuhde ja lapsen suhde vanhempaan. (Jallinoja 2000, ) Mikä on perhe? Ihmiset tietävät mikä perhe on, mutta saattavat määritellä sen eritavalla. Kysymys ketkä ovat perhe, on ajankohtainen silloin kun perhe ei muodostu yksiselitteisellä tavalla. Jallinoja (2000) toteaa Reunan 1997 tekemästä tutkimuksesta 98 % suomalaisista olleen ollut sitä mieltä, että aviopari lapsineen muodostaa perheen. Nykyisin (2000) tuo luku on 86 %. Ihmiset ajattelevat, että avioliitto takaa sitoutumisen, joten avioliitto on merkki oikeasta perheestä. Kuitenkin 93 % suomalaisista pitää myös yksinhuoltajaa lapsineen perheenä. Tässä onkin tapahtunut suuri muutos, koska ennen tällaisia perheitä pidettiin vajaina perheinä. On ollut tapana kutsua perheiksi niitä ruokakuntia joissa on lapsia. Suomalaiset ovat asiasta eri mieltä, koska 73 % suomalaisista pitää lapsettomia avioparejakin perheenä. Avoliitto ei vakuuta yhtä hyvin, sillä vain 55 % pitää lapsettomia avopareja perheenä. Suomalaisista 85 % hyväksyvät perheeksi myös suurperheen, jossa eri sukupolvet asuvat yhdessä. Lisäksi 72 % pitää perheenä vanhempia ja heidän aikuisia lapsiaan, jotka eivät enää asu kotona. Perhemuodot ovat erilaisia, mutta ihmiset ilmeisesti pitävät niitä perheinä, koska ne mielletään perheen eri vaiheiksi. (Jallinoja 2000, ) Nykyisin (2000) mennään naimisiin noin viisi vuotta vanhempana kuin 1960-luvulla. Tämä johtunee siitä, että ihmiset kouluttautuvat ja hankkivat työpaikan ennen lapsien hankkimista. Yhteensopivuus koetaan tärkeäksi parisuhteessa, jonka toivotaan kestävän kauan. Ajatellaan että parisuhde kestää senkin jälkeen kun rakastumisen tunne on hävinnyt. Aikaisemmin vanhemmat halusivat lastensa avioituvan samaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvan kanssa. Silloin lapset pysyisivät samassa säädyssä mihin ovat syntyneet. Näin vanhemmat takasivat yhteiskunnallisten hierarkioiden säilymisen.

11 7 Vanhemmat ajattelivat muutakin kuin edullisen hierarkian säilymistä yhteiskunnassa. He ajattelivat lapsiaan ja toivoivat heidän elämän säilyvän vauraana. He ajattelivat että varallisuus ja yhteiskunnallinen asema toisivat muutakin hyvää. He uskoivat myös, että samaan säätyyn ja luokkaan kuuluvat puolisot tulevat keskenään paremmin toimeen. Usko perustui ajatukseen, että samaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvat ihmiset ovat samankaltaisia. Räisäsen tutkimuksen mukaan 1900-luvun avioliitto-oppaissa korostettiin, että avioliiton mahdollisuus onnistua on hyvä, jos puolisot kuuluvat samaan yhteiskuntaluokkaan. Perusteluissa ei puhuttu vauraudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Sen sijaan vedottiin yhteiseen elämäntapaan, samaan sivistystasoon, samanlaisiin mielipiteisiin ja yhteiseen uskonnolliseen vakaumukseen. Myös yhteiset harrastukset koettiin tärkeiksi. (Jallinoja 2000, ) Vanhemmuuden tehtävistä Pulkkinen (1984) on tutkinut aikaisempia tutkimuksia lasten kotikasvatuksesta. Nuorten kasvuoloja oli tutkittu 14 vuoden iässä. Nuorta ja hänen toista vanhempaansa haastateltiin. Tuloksiksi saatiin kaksi toisistaan eroavaa kasvatusilmapiiriä: aikuiskeskeinen kohtelu ja ohjaava kasvatus. Ohjaavaan kasvatukseen sisältyy monia tärkeitä asioita. Ohjaavan kasvatuksen mukaan vanhempien tulisi luottaa lapseen. Vanhempien tehtävänä on tietää missä lapsi viettää vapaa-aikaansa ja kenen kanssa. Vapaa-ajan suhteen ei tulisi olla ristiriitoja lapsen ja vanhempien välillä. Vanhempien tulee olla kiinnostuneita lapsen koulunkäynnistä ja kannustaa opiskelemaan, sekä osoittaa myötätuntoa jos lapsi epäonnistuu. Ruumiillinen kuritus ei ole suotavaa, eikä rangaistuksia tulisi käyttää kuin pikkulapsi-vaiheessa. Vanhempien tulee ottaa lapsen mielipiteet huomioon ja keskustella hänen kanssaan päivittäin. Vanhempien tulisi olla kasvatuksessaan johdonmukaisia ja rajoituksissa oikeudenmukaisia. Jos lapsi tekee väärin, häntä ohjataan ja neuvotaan. Perheilmapiirin tulisi olla demokraattinen. Vanhempien tulisi kiittää lasta jos hän menestyy ja käyttäytyy hyvin. Vanhempien tehtävänä on myös ohjata lasta sopimaan ristiriitatilanteet. Nuorille oli tullut tunne että vanhemmat luottavat, ovat kiinnostuneita ja oikeudenmukaisia sekä antavat neuvoja lapsen niitä tarvitessa. Nuoret pitivät ohjaavaa kasvatusil-

12 mapiiriä hyvänä. Se ohitti jopa varakkuuden. Lapset eivät siis tarvitse ympärilleen hienoja puitteita, riittää kun he saavat ymmärrystä, kannustavaa tukea ja yksilöllistä kunnioitusta. (Pulkkinen 1984, ) 8 Perheen vuorovaikutus Etzell ym. (1998) kirjoittaa, että vanhemmat kokevat sukupolven ketjun jatkuvan, kun saavat ensimmäisen lapsensa. Yhteydet isovanhempiin ja sukulaisiin vahvistuvat usein. Vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus vaikuttaa perhe-elämään sekä sen tyydyttävyyteen ja laatuun. Lapsi syntyy yksilönä ja hänellä on heti syntyessään oma temperamentti, aktiivisuus ja rytmisyys. Lapsi osoittaa erityistä kiinnostusta ihmiskasvoja ja ääniä kohtaan, eli hän on syntymästään asti virittynyt inhimilliseen vuorovaikutukseen. (Etzell ym. 1998, ) Keltikangas-Järvinen (2004) määrittelee temperamentin olevan ihmisen myöhemmän persoonallisuuden varhaisempi biologinen perusta. Siihen kuuluu joukko synnynnäisiä taipumuksia tai valmiuksia, jotka voidaan nähdä käyttöaineena tai raaka-aineena. Näistä sitten erilaiset ympäristön vaikutukset, kuten lasten saama kasvatus, yhteisön odotukset ja kulttuurin normit sekä arvostukset muokkaavat persoonallisuuden. Temperamentissa ja persoonallisuudessa on eronsakin. Persoonallisuus syntyy ympäristön vaikutuksesta, kun taas temperamentin piirteet ilmestyvät jo varhain, ennen kuin ympäristö on ehtinyt vaikuttaa niihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä ettei ympäristö muokkaisi myös temperamenttia. Temperamentilla määritellään yksilön käyttäytymistyyli tai tapa jolla hän toimii. Se on siis käyttäytymiseen tai reagoimiseen liittyvä ominaisuus. Temperamentti kertoo miten ihminen tekee sen, minkä tekee. Se ei vastaa kysymykseen mitä ihminen tai miksi hän tekee niin. (Keltikangas-Järvinen 2004, ) Etzell ym. (1998) kertovat myös lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen tärkeydestä. On tärkeää, että vanhempien ja lapsen välille syntyy vuorovaikutussuhde jo varhaislapsuudessa. Näin ollen vanhempien tulisi olla herkkiä havaitsemaan lapsen signaaleja ja tulkita ne oikein, nopeasti ja sopivasti. Ensimmäisen ikävuoden ihmissuhdetta pidetään perusluottamuksen ja minäkuvan kehityksen pohjana. Kun lapsen

13 tarpeisiin vastataan mielihyvää tuottavalla tavalla, hänen turvallisuudentunteensa lisääntyy. Samalla hän kiintyy hoitavaan ihmiseen. 9 Vuorovaikutusta voi tukea monella tapaa, esimerkiksi korostamalla vanhemmuutta ja auttamalla vanhempia ymmärtämän oma merkityksensä lapselle. Vuorovaikutusta voivat myös parantaa yhteiset harrastukset, kuten vauvauinti ja kerhot. Avoimen ja suoran vuorovaikutuksen merkitys korostuu leikki-ikäisen lapsen perheessä. Kun lapsi alkaa itsenäistyä, on tärkeää, että vanhemmat ovat sopineet johdonmukaisesta kasvatuslinjasta. Vanhempien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu auttaa lasta säätelemään tunnetilojaan. Tässä vaiheessa on tärkeää, että lapsi saa harjoitella pettymysten sietämistä turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä. Lapsen turvallisuutta lisäävät myös selvät rajat. (Etzell ym. 1998, ) Tunnekasvatus, perheen merkitys Kemppisen (2000) mukaan lapsen ja nuoren tunne-elämän kehitykseen on olemassa monia tukimuotoja. Tärkeimmät asiat ovat tunteiden havaitseminen ja hallinta. Tunteen huomaaminen on tietoista tarkkailua ja analysointia siitä, mitä tunnemme ja ajattelemme tästä tunteesta. Tunteiden hallitseminen on tilanteisiin sopivien ja sopivan voimakkaiden tunteiden ilmaisua. Jokainen ihminen on pohjimmiltaan tunneihminen. Tunteet ovat lapsuudessa ja nuoruudessa suuremmassa osassa kuin aikuisena. Näin ollen lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämää määrittelevät enemmän tunteet kuin järki. Mitä turvallisempi ympäristö ja aikuissuhteet nuorella on, hän on sitä tasapainoisempi ja toiveikkaampi tulevaisuuden suhteen. Tunne-elämän kehityksen herkkyysasteet ajoittuvat varhaislapsuuteen ja murrosiän identiteettikriisiin. Tänä aikana lapsi tai nuori on erityisen herkkä ottamaan vastaan tunnekasvatusta. Sille luo pohjan riittävä rakkauden ja huomion saaminen. Jos lapsi ei saa näitä asioita riittävästi pyytämättä, hän jää roikkumaan vanhempiensa läheisyyteen peläten näiden katoavan. Lapsi tottuu torjumiseen ja siihen, että kun odottaa tarpeeksi kauan, voi saada rakkautta ja positiivista palautetta. Se voi kuitenkin johtaa siihen, että lapsesta tulee epävarma, pelokas ja itseensä käpertyvä. Tunnekasvatus pyrkii muodos-

14 10 tamaan lämpimiä ihmissuhteita. Hyvä ihmissuhde perustuu luottamukseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Tunneäly korostaa, että asioiden ymmärtämiseen ei riitä pelkkä järki. Tunneäly on omien tunteiden tiedostamista, mielialojen hillitsemistä, itsensä kannustamista suorituksiin, itsekuria ja hyvää ihmissuhdetaitoa. (Kemppinen 2000, 1-5.) Väkivaltaisuus Väkivaltaiset käyttäytymismallit opitaan usein jo lapsena. Harvoin kuitenkaan väkivaltaisen käyttäytymisen syy on yksiselitteinen. Useimmiten kyseessä on kuitenkin opittu käyttäytymismalli, jolloin ristiriidat on opittu ratkaisemaan uhkaamalla, huutamalla, kiroilemalla tai tappelemalla. Tällöin nuori uskoo voivansa ratkaista ongelmat väkivallalla ja hän saattaa nähdä myös ympäristön poikkeuksellisen väkivaltaisena. Vuosien patoutumisesta johtuen purkautuu pahanolon tunne. Se tekee kireäksi, levottomaksi ja kiukkuiseksi, sekä nostaa stressihormonien tasoa liikaa. Sopivan tilanteen tullen nuori purkaa kiukun ulos. Usein ongelmana on kuitenkin se, että vihaa syntyy nopeammin kuin sitä ehditään purkaa. Tällöin väkivaltaisesta käyttäytymisestä tulee kehä, ylitse pääsemätön este, jota ei voida ratkaista, ennen kuin tiedetään väkivallan taustalla olevat syyt. (Kemppinen 2000, 10.) Sinkkonen (1990) kirjoittaa väkivaltaisuuden suhteesta onnettomaan lapsuuden perheeseen. Tähän voivat olla syynä esimerkiksi vanhempien alkoholismi, taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat, väkivaltaisuus sekä vanhempien väliset ristiriidat. Lapsen perheessä on myös voinut olla useita erotilanteita tärkeistä hoitavista aikuisista. Vanhempien ero voi johtaa siihen, ettei tapaa toista vanhempaa tarpeeksi, tai lasta on heitelty lastenkodin ja oman kodin välillä.(sinkkonen 1990, 18.) Synnynnäiseen temperamenttiin kuuluu taipumus kokea vihaa ja stressiä. Se on joskus aikaansaanut kysymyksen: ovatko aggressiivisuus ja väkivaltaisuus temperamentin piirteitä? Keltikangas-Järvisen (2004) mukaan näin ei ole. Aggressiivisuus on toimintamalli. Se on tapa ratkaista ongelmia siinä tilanteessa, kun ihminen menettää itsekontrollin ja muut keinot loppuvat. Jotkut ihmiset turvautuvat toisia helpommin ongelmatilanteissa aggressioon, mutta se viittaa aina jonkinlaiseen häiriöön. Lievimmillään se voi olla itsekontrollin häiriö ja vakavimmillaan syvätasoisempi psyykkisen tason häi-

15 11 riö. Temperamenttipiirteet osoittavat yksilöiden välisiä eroja normaalijakaumalla ja aggressiivisuus ei kuulu siihen, niin että joillakin ihmisillä olisi vähän aggressiivisuutta, joillakin paljon ja suurimmalla osalla keskinkertaisesti. Kenelläkään ihmisellä ei katsota olevan synnynnäistä taipumusta käydä toisen kimppuun. Aggressio on merkki häiriöstä jollain psyykkisen kehityksen osa-alueella tai jossain psyykkisen kehityksen vaiheessa. (Keltikangas-Järvinen 2004, 77.) Koulu Suurella osalla koulun aloittavista lapsista on ennestään kokemuksia kodin ulkopuolisista oppimisympäristöistä. Niistä saadut kokemukset, tiedot, taidot ja arvostukset ovat merkittäviä tulevien oppimiskokemusten kannalta. Nykyisin koulun aloitus nähdään usein jatkona aiemmin opitulle. Lapsuuden oppimisympäristöjen välille on rakennettu turvallisia siltoja. Tämä on luonut jatkuvuutta kasvuun ja oppimiseen. (Kankaanranta, Mäkitalo, Tiihonen 1999, 5-6). Koulu ja koti muodostavat useimmille lapsille merkittävimmät elämänpiirit. Niiden lisäksi lapset kaipaavat yksityisempää ystävistä ja harrastuksista syntyvää elämän piiriä. Näistä kolmesta elämänpiiristä lapsi voi saada kokemuksen, minulla on, minä osaan ja minä olen. Koulu antaa lapselle oppimismahdollisuuden ja kokemuksen, minä osaan. Koti, koulu ja yksityinen elämänpiiri tukevat lapsen kehitystä, mutta niihin voi liittyä myös kehitystä uhkaavia tekijöitä. (Rönkä, Kinnunen 2002, 14.) Ihmisen temperamentti vaikuttaa myös koulunkäyntiin. Se vaikuttaa oppilaan sopeutumiseen ja koulumenestykseen ja jatkuu kaikkien kouluvuosien ajan. Temperamenttia ei huomata silloin, kun se edesauttaa oppilaan sopeutumista ja helpottaa oppimista. Koulussa ja muutoinkin elämässä temperamentin merkitys korostuu silloin, kun se johtaa yksilön riitaan ympäristön kanssa. (Keltikangas-Järvinen 2004, ) Jos ihmisen yksilöllisen temperamentin ja ympäristön odotusten välinen ristiriita ilmenee koulussa, voi seuraukset olla dramaattisempia kuin muualla elämäntilanteissa tulevat ristiriidat. Pahimmillaan tämä ristiriita voi johtaa oppilaan syrjäytymiseen kokonaan koulumaailmasta. (Keltikangas-Järvinen 2004, )

16 12 Vaikka koulumenestyksen ja temperamentin välillä on yhteys, asia ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen. Se ei suoraan vaikuta siihen, kuka on hyvä koulussa ja kuka ei. Kyse on siitä, että erilaisen temperamentin omaavat lapset reagoivat eri tavoin samaan ympäristöön ja saman opettajan opetukseen. Opettajan opetustyyli voi sopia paremmin toisille lapsille. Temperamentti saa oppilaissa aikaan myös motivaatioeroja. Kun jokin asia on vaikea, sen oppiminenkaan ei kiinnosta. (Keltikangas-Järvinen 2004, ) Aikuisuuden perhe ja parisuhde Ihmisen minässä tapahtuu Vuorisen (1997) mukaan voimakas muutos silloin, kun kaksi ihmistä solmii parisuhteen. Vakavaan parisuhteeseen kuuluu erilainen sitoutuminen kuin varhaisempiin seurustelukokeiluihin. Avo- tai avioliitto rikastuttaa kumppaneiden minuutta. Yhteinen elämä johtaa usein arkipäiväistymiseen, riippumatta siitä onko liitto solmittu juhlallisesti vai yksinkertaisin menoin. Tämä merkitsee kuitenkin muutakin, kuin rutinoitumista. Lapsena muodostuneet ihanteet ovat koetuksella, vaikka ne yleensä kestävätkin särkymättä keski-ikään asti. Tähän ehkä vaikuttaa se, että varhaisaikuisilla on koko ajan uutta ja innostavaa löydettävää paineiden keskelläkin. (Vuorinen 1997, ) Avioliitto, joka on monien unelmien kohde, johtaa usein pettymyksiin juhlahumun hävitessä. Käytännön ongelmat selittävät osan turhautumisesta: parin täytyy järjestää elämän ulkoiset puitteet, huolehtia toimeentulosta ja muista käytännön järjestelyistä. Suhteessa on paljon vaikutusta sillä, miten parit osaavat yhdessä kohdata ongelmia ja ratkaista ne. (Vuorinen 1997, ) Pysyvässä parisuhteessa otetaan vastuu myös toisesta ihmisestä. Tämä muuttaa merkittävästi kumppaneiden vuorovaikutusmalleja. Tähän vaikuttaa se, etteivät yhteisessä liitossa olevat ihmiset voi enää tukeutua omiin vanhempiinsa suhteen kiemuroissa. Ei tunnu oikeudenmukaiselta, jos toinen kumppaneista neuvottelee omien vanhempiensa kanssa oman parisuhteensa ongelmista toisen osapuolen selän takana. Nuorella parilla

17 onkin haastetta selvitä parisuhteen väistämättömistä hankaluuksista. (Vuorinen 1997, ) 13 Tämän päivän vanhemmuus vaatii paljon. On oltava hyvä itsetunto, että jaksaa uskoa omaan vanhemmuuteensa ja taitoonsa kasvattajana. Joukkotiedotusvälineissä puidaan ohjeita miten lasta tulisi kasvattaa ja miten ei, jotta hänestä kasvaisi vahva ja hyvän itsetunnon omaava aikuinen. Jossain kaukaisuudessa on aika jolloin tavallisen maalaisjärjen uskottiin riittävän lasten kasvattamiseen. Monien kasvatusalan ammattilaisten neuvojen keskellä vanhemmuudesta tulee suoritus, josta hädin tuskin selviää. Vanhemmat väsyvät kaikkien neuvojen, harrastuksiin kuljettamisten ja virikkeiden etsimisten myötä. (Kristeri, 2002, 22.) Vanhemmat haluavat hyvää lapsilleen, mutta riittämättömyyden tunne voi saada aikaan luovuttamisen. Vanhempi turhautuu ja luopuu kasvattamisesta antaen sen muiden tehtäväksi. Kuitenkin lapsille usein riittäisi vain vanhemmilta saatu aika. Lapset muistavat asioita, joita on tehty yhdessä perheenä. Suorittamista ja ylenpalttisia harrastuksia ei niinkään kaivata. (Kristeri, 2002, 22.) Isä-lapsisuhde Korhonen (1999) on tutkinut isyyden muutosta tutkimuksessaan Keski-ikäisten miesten lapsuuskokemukset ja oma vanhemmuus. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää suomalaisessa kasvatuskulttuurissa tapahtuneita muutoksia, painottuen kotikasvatukseen ja vanhemmuuden muutoksiin. Tutkimusaineistona olivat suuriin ikäluokkiin kuuluvien ihmisten haastattelut, 39 naista ja 41 miestä. Tutkimusmenetelmänä oli käytetty teemahaastattelua. Haastattelut toteutettiin vuosina Tutkimustulokseksi hän sai seuraavaa: 50-luvun isät ovat olleet melko kaukana lastensa arjesta. Suurten ikäluokkien miehet ovat sitoutuneempia isyyteensä ja kotiin. Isyyteen liittyi enemmän huolenpitoa, läsnäoloa ja läheisyyttä. Sinkkosen (1990) mukaan tuohon aikaan (1950-luvulla) pojat ovat kasvaneet pääosin naisten kasvattamina. Isien vetäytyminen on tavallista, eikä siihen kiinnitetä sen kummempaa huomiota. Kuvitellaan, että naapurin mies tai talonmies riittää samaistumisen kohteeksi. Isän ja pojan yhteiset leikit ja puuhastelut auttaisivat lasta samaistumaan

18 14 isän miehekkyyteen ja taitavuuteen. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä siihen, että lapsen miehinen itsetunto rakentuisi. Monen pojan tunne-elämän häiriintymiselle onkin syynä isän vähäinen läsnäolo lapsen elämänvaiheissa. (Sinkkonen, 1990, ) Sinkkonen (1998) kirjoittaa perinteisen isyyden ja ns. pehmoisyyden vastakkain asettelusta. Perinteiseen isän rooliin on usein mielletty ankaruus, kurinpito, emotionaalinen etäisyys lapsista ja vaimosta sekä epätasapaino kotitöiden ja kasvatusvastuun jakamisessa. Äiti huolehtii kodista ja lapsista, isän tehtävänä on katsottu olevan rahan ansaitseminen. Ero pehmoisään on siinä, että hän on alusta pitäen mukana lapsen hoidossa, osallistuu kotitöihin sekä viettää paljon aikaansa lasten kanssa. Sinkkonen kirjoittaa omista lapsuuden muistoistaan, 1950-luvulta. Silloin isät vaativat lapsiltaan paljon. Isää uskottiin ja he käyttivät valtaansa myös väärin. Tavallista oli lasten fyysinen kurittaminen. Moni isä oli tuolloin lapsilleen etäinen tai jopa pelottava. Isän ankaruus ei kuitenkaan ollut isän ja lapsen suhdetta vaikeuttava tekijä. Alkoholi vei isän omaan maailmaansa, köyhdytti perheitä. Alkoholi myös aiheutti isässä raivoa, joka sai toimimaan aggressiivisesti perhettä kohtaan. Alkoholismin merkitys isyyden tuhoajana on vielä nykyäänkin suuri. (Sinkkonen, 1998, ) 3.2 Aikuisuus ja elämänhallinnan vaikeudet Lapsuuden vaihtuessa hiljalleen aikuisuudeksi, on valintojen paikkoja ollut monia. Lapsi on imenyt itseensä kuin huomaamattaan esimerkkiä vanhemmiltaan ja ympäristöstään. Tulevaisuus rakentuu tälle jo syntymästä asti rakentuneelle pohjalle Syrjäytyminen Määritelmän mukaan syrjäytyminen on useiden elämänalueiden ulkopuolelle joutumista tai useiden sosiaalisten ongelmien kasautumista samalle yksilölle. Syrjäytymistä on myös jaoteltu. Voidaan puhua innovatiivisista syrjäytyjistä, jotka ovat tarkoituksella valinneet elämäntapansa, tai vetäytyneistä syrjäytyneistä joilla ei ole taitoja, valmiuksia tai halua toimia yhteiskunnan odottamalla tavalla. Varsinaisesta pitkään jatkuneesta syrjäytymisestä on haluttu erottaa väliaikainen karsiutuminen joltakin elämän osa-alueelta. Syrjäytymisen vakavimmassa muodossa on kyse kauan jatkuneesta syr-

19 15 jäytymiseen johtavasta kehityksestä, tosin erilaiset elämänhallinnalliset yllättävät vaikeudet voivat saada aikaan ongelmien kasautumista myös lyhyellä aikavälillä. (Saarinen ym. 1996, 8-9.) Syrjäytymisen ensimmäisellä tasolla ihmisellä on ongelmia kotona tai koulussa. Toisella tasolla hän on epäonnistunut koulussa tai keskeyttänyt koulunkäynnin. Kolmas taso merkitsee heikkoa asemaa työmarkkinoilla. Neljänteen tasoon liittyy taloudelliset ongelmat ja riippuvuus hyvinvointivaltiosta. Viidennellä tasolla mukaan tulevat elämänhallinnan ongelmat, kuten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä rikollisuus. (Suutari 2001, 135.) Kansanterveystieteen professori Rimpelä toteaa seuraavaa Elämän syrjästä kiinnikirjaan Helsingin sanomista poimitussa katkelmassa: Terveydellinen syrjäytyminen alkaa usein jo varhaisina nuoruusvuosina. Huono koulumenestys, tupakka, päihteet ja muut terveysuhat kasaantuvat samoille nuorille. Huonosta koulumenestyksestä seuraa varhainen koulutuksen lopettaminen ja matala koulutustaso. Selitysmalleina on tarjottu muun muassa tupakoinnin ja päihteidenkäytön kompensoivaa vaikutusta huonon koulumenestyksen aiheuttamalle heikentyneelle itsetunnolle. Keskimääräistä useammin nämä nuoret tulevat vaikeista perhe-suhteista ja ovat törmänneet jo moniin ongelmiin kotonaan. (Rimpelä 1996, 4.) Syrjäytymiseltä suojaavat tekijät; selviytyminen Ihminen kohtaa elämässään valintoja, tietoisia tai tiedostamattomia, joissa määrittyy elämän suunta eteenpäin. Negatiivisenakin koettu asia, kuten esimerkiksi erotilanne voi ohjata kääntymään positiiviseen suuntaan. Olosuhteiden muutos saa pohtimaan elämää itsessään ja uudet ympäristöt tarjoavat uusia kehitysmahdollisuuksia. Elämäntyylin pysyvään muutokseen vaaditaan kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja motivaatiota sekä ympäristön pysyvää tukea. Riskiolosuhteissa on eduksi, että yksilö on temperamentiltaan aktiivinen, hyvän itsetunnon omaava ja selviytymistaitoinen. Yksikin hyvä ihmissuhde riittää, mutta eduksi on omata ihmissuhteita myös lähipiirin ulkopuolella. Koululla ja työllä on myönteinen vaikutus selviytymiseen.

20 16 Selviytyäkseen nuori tarvitsee erilaisia sosiaalisia taitoja. Näitä tarvitaan kontaktien solmimiseen, ryhmissä toimimiseen, asioimiseen, ihmissuhteisiin jne. Niin sanotun ongelmanuoren sosiaaliset taidot voivat jäädä puutteellisiksi epäsosiaalisiin piireihin ajautumisen tai lähipiiristä puuttuvan hyvän esimerkin vuoksi. Paremman esimerkin puuttuessa nuori voi samaistua jonkin alakulttuurin käsitykseen hyvästä selviytymisestä, ja alkaa kohottaa itsetuntoaan rakentamalla minäkuvaa jossa esim. koulussa menestyminen ei ole tärkeää mutta kovan esittäminen ja normien rikkominen on. Nuori sopeutuu näin vallitseviin olosuhteisiin. Ihminen ei silti ole vain ympäristön luoma vaan itse ohjaa elämänsä kulkua. (Saarinen ym. 1996, 11.) Vanhempien valvova silmä ja rajojen asettaminen lapselle toimii suojatekijänä syrjäytymistä vastaan. Jos tämä osa-alue puuttuu, hyvät välit isovanhempiin korvaa puuttuvan kontaktin vanhempiin tai hyvä harrastus ja menestys siellä kompensoi oppimisvaikeuksia koulussa. Hyvinvointi ja osallisuus Itä-Suomessa Tutkimuksen aikaväli sijoittuu loppuvuoteen 2006 ja vuoteen Se on osa Työ, toimeentulo ja osallisuus Itä-Suomessa kehittämishanketta. Hankkeen on toteuttanut Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Hanke on lähtenyt liikkeelle kansalaisten kokemasta vaikutusmahdollisuuksien puutteesta. Tämä näkyy mm. aikaisemmissa kyselyissä ja äänestysprosentin laskuna. Hankkeen tavoitteena on välittää ajankohtaista tietoa hyvinvoinnin tilasta ja puutteista. Haasteena on tavoittaa palvelujärjestelmän ulkopuolelle joutuneiden ihmisten äänet ja tarpeet. (Siltaniemi, Perälahti, Eronen, Londén, Peltosalmi 2008, 8.) Kehittämishanke jakautui kolmeen osaan. Ensimmäisenä kehittämisvaihe, jossa viranomaiset antavat oman näkemyksen siitä, miten tuotettua tietoa voidaan hyödyntää syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Toisessa vaiheessa toteutettiin kansalaiskysely ja raportoitiin tulokset. Kysely toteutettiin postikyselynä, vastauksia saatiin 7 973, joista itäsuomalaisia. Kolmantena oli vaikuttamisvaihe, jossa kerättyä aineistoa hyödynnetään yhteistyössä prosessissa mukana olleiden kanssa alueellisessa hyvinvointityössä. (Siltaniemi ym. 2008, 8-9.)

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa TEIJA LEHTINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriopinnot Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI Tutkimus Pieksämäen ja Pieksänmaan 8- luokkalaisten tyttöjen päihteidenkäytöstä Kati Hanhonen Sari Itkonen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot