Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD1112 Adults as Receivers of Help 1996 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 Pyydämme kunkin kysymyksen kohdalla ympyröimään sopivan vaihtoehdon, merkitsemään rastin tai kirjoittamaan mielipiteenne sille varattuun kohtaan. Puolisolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sekä avio- että avopuolisoa! 1. Sukupuolenne 1 mies 2 nainen 2. Syntymävuotenne Vuosi Siviilisäätynne 1 naimaton 2 avoliitossa 3 naimisissa 4 asumuserossa tai eronnut 5 leski 4. Mikäli olette avo- tai avioliitossa, kuinka kauan olette asunut yhdessä nykyisen avo- tai aviopuolisonne kanssa? vuotta kuukautta 5. Minkä ikäisenä muutitte pysyvästi pois vanhempienne (kasvattajienne/huoltajienne) luota? 1 en ole muuttanut vielä 2 muutin n. -vuotiaana 6. Mikä oli tärkein syy lapsuudenkodista muuttoonne? 1 opiskelu 2 ansiotyö 3 avoliitto 4 avioituminen 5 kotivaikeudet 6 halu itsenäistyä ja elää omaa elämää 7 muu syy, mikä? 8 asun edelleen lapsuudenkodissani 7. Kenen kanssa asutte tällä hetkellä? 1 asun vanhempieni kanssa 2 asun yksin 3 asun puolisoni kanssa kahden 4 asun lapseni/lasteni kanssa 5 asun puolisoni ja lasteni/puolison lasten kanssa 6 asun muuten, miten?

3 8. Mikäli kotitaloudessanne tällä hetkellä asuu lapsia, luetelkaa näiden lasten syntymävuodet. 1 ei asu lapsia 2 vanhin lapsi syntynyt vuonna 3 toiseksi vanhin lapsi syntynyt vuonna 4 kolmanneksi vanhin lapsi syntynyt vuonna 5 neljänneksi vanhin lapsi syntynyt vuonna 6 viides tai nuorin lapsi syntynyt vuonna 9. Mikä on peruskoulutuksenne? 1 kansa- ja/tai kansalaiskoulu Vain korkein koulutus rengastetaan 2 keskikoulu tai peruskoulu 3 ylioppilastutkinto 10. Mikä on ammatillinen koulutuksenne? 1 ei mitään ammatillista tutkintoa Vain korkein koulutus rengastetaan 2 ammatillinen koulu 3 ammatillinen opisto 4 korkeakoulututkinto 11. Mikä on korkein suorittamanne ammatillinen tutkinto? (tutkinnon koko nimi) 12. Mikä on oma ammattinne? 13. Asutteko tällä hetkellä 1 omistusasunnossa 2 vuokralla 3 työsuhdeasunnossa 4 muuten, miten? 14. Pääasiallinen toiminta tällä hetkellä. itse puoliso 1 työssä kokopäiväisesti 2 osapäivätyössä 3 työtön tai lomautettu 4 eläkkeellä 5 opiskelija tai koululainen 6 varusmies- tai siviilipalvelusta suorittamassa 7 omaa kotitaloutta tai lapsia kotona hoitava 8 jotain muuta, mitä? 2

4 15. Ammattiasema. Sen ammattiaseman mukaan, jossa kauimmin toiminut. itse puoliso 1 työnantaja, yksityisyrittäjä 2 maatalousyrittäjä 3 johtaja tai muu ylempi toimihenkilö 4 alempi toimihenkilö 5 työntekijä 6 avustava perheenjäsen yrityksessä tai maatilalla 7 muu, mikä? 16. Mitkä ovat tämänhetkisen taloutenne yhteenlasketut nettotulot kuukaudessa? (verotuksen jälkeen käteen jäävät tulot) Noin mk/kk 17. Onko Teille ja/tai puolisollenne tapahtunut viimeisen vuoden aikana jokin seuraavista elämänmuutoksista? Rasti kaikkien tapahtuneiden asioiden kohdalle. itselle puolisolle 1 opiskelun aloittaminen 2 ammattiin valmistuminen, tutkinnon suorittaminen 3 avoliiton tai avioliiton alkaminen 4 avio- tai asumusero 5 asunnon osto 6 asunnon menetys 7 vakava taloudellinen takaisku - konkurssi, tms. 8 muutto uuteen asuinympäristöön 9 vakava sairastuminen tai onnettomuus 10 läheisen henkilön vakava sairaus, tapaturma tai kuolema 11 työpaikan vaihto tai työpaikan saaminen 12 työpaikan menettäminen 13 lapsen syntymä 14 joku lapsista muuttanut pois kotoa 15 eläkkeelle siirtyminen 16 jokin muu tapahtuma, mikä? 17 ei mitään suuria muutoksia 3

5 TAUSTATIETOJA OMASTA JA PUOLISON LAPSUUDENPERHEESTÄ 18. Mitkä ovat seuraavien elossaolevien sukulaistenne syntymävuodet? syntymävuosi en tiedä EI OLE 1 isän 2 äidin 3 puolison isän 4 puolison äidin 5 isäpuolen 6 äitipuolen 7 puolison isäpuolen 8 puolison äitipuolen 19. Mikä on seuraavien sukulaistenne tämänhetkinen siviilisääty? Rastittakaa sopivat kohdat. naimaton avoliitossa naimissa eronnut, leski en tiedä/ EI OLE/ as.ero muista ei elossa 1 isän 2 äidin 3 puolison isän 4 puolison äidin 5 isäpuolen 6 äitipuolen 7 puol. isäpuolen 8 puol. äitipuolen 20. Kuvatkaa lyhyesti, keitä omien vanhempienne kotitalouteen kuuluu tällä hetkellä. Esimerkiksi näin: vanhempani asuvat kaksin tai äitini asuu vanhainkodissa ja isäni kotona tai isäni asuu avovaimonsa ja veljeni kanssa, tai vanhemmat kuolleet jne. 21. Kuvatkaa lyhyesti, keitä puolisonne vanhempien kotitalouteen kuuluu tällä hetkellä. Ks. ohje edellisessä kysymyksessä. 4

6 22. Mikä on seuraavien sukulaistenne peruskoulutus? Vain korkein koulutus rastitetaan. kansa- ja/tai keskikoulu/ yliopp. en tiedä EI OLE kansalaiskoulu peruskoulu tutkinto Ei elossa 1 isän 2 äidin 3 puolison isän 4 puolison äidin 5 isäpuolen 6 äitipuolen 7 puolison isäpuolen 8 puolison äitipuolen 23. Mikä on/oli omien ja puolisonne vanhempien ammatillinen koulutus? Vain korkein koulutus. ei mitään ammatillinen ammatillinenkorkeakou- en tiedä EI OLE ammatillis- koulu opisto lututkinto Ei elossa ta tutkintoa 1 isän 2 äidin 3 puolison isän 4 puolison äidin 5 isäpuolen 6 äitipuolen 7 puolison isäpuolen 8 puolison äitipuolen 24. Missä ammatissa seuraavat sukulaisenne ovat pisimpään työskennelleet? (esimerkiksi metsuri, taksinkuljettaja, kansakoulunopettaja, omaa kotitaloutta hoitava) 1 isä 3 puolison isä 2 äiti 4 puolison äiti 5 isäpuoli 6 puolison isäpuoli 7 äitipuoli 8 puolison äitipuoli 5

7 25. Mitä seuraavat sukulaisenne pääasiassa tällä hetkellä tekevät? Isä Äiti Puolison Puolison Isä Äiti Puolison Puolison isä äiti puoli puoli isäpuoli äitipuoli 1 kokopäivätyössä 2 osapäivätyössä 3 työtön/ lomautettu 4 eläkkeellä 5 omaa kotitaloutta hoitam. 6 en tiedä 7 EI OLE/ ei elossa 26. Miten arvioisitte seuraavien sukulaistenne tämänhetkisen terveydentilan? Rasti parhaiten kuvaavan arvion kohdalle. Isä Äiti Puolison Puolison Isä- Äiti- PuolisonPuolison isä äiti puoli puoli isäpuoli äitipuoli 1 erittäin hyvä 2 hyvä 3 kohtalainen 4 huono 5 erittäin huono 6 en osaa sanoa 7 EI OLE/ ei elossa 27. Luetelkaa elossaolevat sisaruksenne ikäjärjestyksessä. Ottakaa huomioon kaikki täydet sisaruksenne sekä sisar- ja velipuolenne, ja ympyröikää itseänne kuvaava järjestysluku. hänen hän on hän on syntymä- mies nainen vuotensa 1 ensimmäinen eli vanhin meistä on syntynyt 2 toiseksi vanhin 3 kolmanneksi vanhin 4 neljänneksi vanhin 5 viides tai nuorin meistä 6 Ei ole sisaruksia 6

8 28. Jos Teillä on puoliso, kuinka monta sisarusta hänellä on? sisarusta 29. Onko puolisonne sisarussarjastaan 1 vanhin 2 nuorin 3 joku näiden väliltä YHTEYDENPITO JA SAATU APU 30. Kuinka kaukana Teistä seuraavat sukulaisenne asuvat? samassa etäisyys sukulaista taloudessa kilometriä ei ole 1 isä km 2 äiti km 3 omista sisaruksistanne km lähimpänä asuva 4 puolison isä km 5 puolison äiti km 6 puolison sisaruksista km lähimpänä asuva 7 isäpuoli km 8 äitipuoli km 9 puolison isäpuoli km 10 puolison äitipuoli km 31. Miten kauan aikaa suunnilleen kuluu matkaan, kun vanhempanne tai avo/aviopuolisonne vanhemmat tulevat kotoaan teidän kotiinne? (sillä kulkuneuvolla jota he useimmiten käyttävät) tuntia minuuttia 1 isä 2 äiti 3 puolison isä 4 puolison äiti 5 isäpuoli 6 äitipuoli 7 puolison isäpuoli 8 puolison äitipuoli 7

9 32. Kuinka usein olitte viimeksi kuluneen vuoden aikana puhelinyhteydessä seuraavien sukulaistenne kanssa? Ei väliä kumpi osapuoli otti yhteyttä. Rastittakaa sopivimmat vaihtoehdot. päivittäin viikoittain kuukau- muutaman ei lainkaan Ei ole sittain kerran vuod. sukulaista 1 isään 2 äitiin 3 puolison isään 4 puolison äitiin 5 omista sisaruksista läheisimpään 6 puolison sisaruksista läheisimpään 7 isäpuoleen 8 äitipuoleen 9 puolison isäpuoleen 10 puolison äitipuoleen 33. Kuinka usein olette tavannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia sukulaisianne? päivit- viikoit- kuukau- muutaman kerran vuo- en Ei ole täin tain sittain kerran dessa tai lainkaan sukulaista vuodessa harvemmin 1 isää 2 äitiä 3 puolison isää 4 puolison äitiä 5 omista sisaruksista läheisintä 6 puolison sisaruksista läheisintä 7 isäpuolta 8 äitipuolta 9 puolison isäpuolta 10 puolison äitipuolta 8

10 34. Mikä mielestänne parhaiten kuvaa yhteydenpitoa vanhempienne/puolisonne vanhempien kanssa? Rastittakaa kuvaavin vaihtoehto (1, 2 tai 3) kohdista A, B ja C. Yhteydenpito omiin vanhempiin/ vanhempaan on Yhteydenpito puolison vanhempiin/ vanhempaan on A Kiintymys 1 molemminpuoliseen kiintymykseen perustuvaa 2 toispuoliseen kiintymykseen perustuvaa 3 ei kummankaan kiintymykseen perustuvaa B Käytännön edut 1 tuottaa kummallekin osapuolelle käytännön etuja 2 tuottaa toiselle osapuolelle käytännön etuja 3 ei tuota kummallekaan käytännön etuja C Velvollisuus 1 kummallekin osapuolelle velvollisuus 2 toisen osapuolen velvollisuus 3 ei kummallekaan velvollisuus D EI YHTEYDENPITOA 35. Millaiseksi arvioitte seuraavien sukulaistenne taloudellisen tilanteen? hyvä tyydyt- huono en tiedä Ei ole tävä sukulaista 1 isä 2 äiti 3 puolison isä 4 puolison äiti 5 isäpuoli 6 äitipuoli 7 puolison isäpuoli 8 puolison äitipuoli 35. Mitä mieltä itse olette tapaamistiheydestä omien ja puolisonne vanhempien kanssa viimeisen vuoden aikana? omien vanhempien/ vanhemman kanssa puolison vanhempien/ vanhemman kanssa 1 liian tiheää 2 tiheää 3 sopivaa 4 harvaa 5 liian harvaa 6 en osaa sanoa 7 ei yhteydenpitoa 8 EI OLE 9

11 37. Miten omat ja puolisonne vanhemmat suhtautuvat keskinäiseen yhteydenpitoonne? omat puolison vanhemmat vanhemmat 1 haluaisivat pitää minuun/perheeseeni useammin yhteyttä 2 haluaisivat pitää minuun/perheeseeni harvemmin yhteyttä 3 vaikuttavat tyytyväisiltä tämänhetkiseen tilanteeseen 4 en osaa sanoa 5 EI OLE 38. Ketkä kaikki ovat auttaneet Teitä alla luetelluissa asioissa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Rastittakaa kunkin asian kohdalle kaikki ne tahot, jotka kyseistä apua ovat antaneet. omat puolison omat/puol. muut ystävät työtoverit, Ei vanhemm vanhemm. sisarukset sukul. naapurit apua 1 kotitaloustyöt 2 lastenhoito 3 rahan lainaaminen 4 kuljetusapu 5 korjaus-piha-tai rakennustyöt 6 neuvot 7 rahan antaminen 8 lainan takaus 9 muu apu, millainen 39. Minkälaisena itse, olette kokenut omilta tai puolisonne vanhemmilta, seuraavissa asioissa saamanne avun? Rastittakaa kunkin avun kohdalle sopivin vaihtoehto. erittäin tarpeel- en osaa tarpee- täysin Ei tarpeellinen linen sanoa ton tarpeeton apua 1 kotitaloustyöt 2 lastenhoito 3 rahan lainaaminen 4 kuljetusapu 5 korjaus-piha- tai rakennustyöt 6 neuvot 7 rahan antaminen 8 lainan takaus 9 muu apu, millainen 10

12 40. Rengastakaa kaikki ne asiat joissa olette viimeksi kuluneen vuoden aikana pyytänyt apua mutta ette ole saanut. Avulla tarkoitetaan sukulaisilta, naapureilta ystäviltä tai julkiselta taholta pyydettyä apua 1 kotitaloustyöt 2 lastenhoito 3 rahan lainaaminen 4 kuljetusapu 5 korjaus-piha tai rakennustyöt 6 neuvot 7 rahan antaminen 8 lainan takaus 9 muu apu, millainen? 41. Jos olette itse, tai perheenne on saanut viimeisen vuoden aikana apua seuraavissa asioissa mikä annetuista vaihtoehdoista mielestänne parhaiten luonnehtii avun saatavuutta Apu ollut Apu epäsään- Apu usein Apu ollut Ei satunnaista nöllisesti toistuvaa jatkuvaa apua toistuvaa 1 omien vanhempien apu kotitaloustöissä 2 omien vanhempien lastenhoitoapu 3 omien vanhempien rahallinen apu 4 puolison vanhemmilta kotitaloustöissä saatu apu 5 puolison vanhemmilta saatu lastenhoitoapu 5 puolison vanhemmilta saatu rahallinen apu 11

13 42. Oletetaan, että olisitte ulkopuolisen avun tarpeessa, mistä ensisijaisesti hakisitte apua seuraavissa asioissa? Kirjoittakaa kunkin avun kohdalla olevalle riville, mistä apua hakisitte. 1 taloustöihin hakisin 2 lastenhoitoon hakisin 3 rahaa lainaisin 4 kuljetusapua hakisin 5 korjaus- tai rakennustyöapua hakisin 6 neuvoja hakisin 7 rahan saaminen 8 muuta apua, millaista ja mistä? 43. Millaisissa eri elämänvaiheissa olette saanut taloudellista apua? Rastittakaa kaikki Teille sopivat kohdat. omilta vanhemmilta/ vanhemmalta puolison vanhemmilta/ vanhemmalta 1 opiskeluaikana 2 kun olen itse (perheeni on) hankkinut asuntoa 3 työttömyystilanteessa 4 omien lasteni syntymän aikoihin 5 perhevaikeuksissa, esim. avioeron yhteydessä 6 muissa tilanteissa, missä? 7 en ole saanut apua 44. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneen vuoden aikana joitakin seuraavista sosiaalietuuksista tai tulonsiirroista? Ympyröikää kaikki, joita kotitaloutenne on vastaanottanut. 1 toimeentulotuki 2 kotihoidontuki 3 opintoraha 4 sairauspäiväraha 5 työeläke 6 työttömyyseläke 7 työkyvyttömyyseläke 8 työttömyysturvan peruspäiväraha 9 vanhempainpäiväraha (äitiys-, isyys-, tai vanhempainraha) 10 ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha 11 asumistuki 12 ei mitään edellä mainituista 12

14 45. Paljonko seuraavia kuluja kotitaloutenne maksaa keskimäärin kuukaudessa? 1 Päivähoitomaksuja noin mk / kk 2 Sairaus- ja terveydenhoitomenoja noin mk / kk 3 Lainanhoitokuluja (korot + lyhennykset) noin mk / kk 46. Miten haluaisitte pääasiallisen vastuun seuraavien asioiden hoitamisesta lähitulevaisuudessa jakautuvan? Ympyröikää kuhunkin kohtaan mielipidettänne kuvaava vaihtoehto. 1 = vähennettävä 2 = pidettävä ennallaan 3 = lisättävä PALVELUN TARJOAJA Järjestöt, Perhe, Yhteiskunta Yksityiset kirkko suku PALVELU 1 lasten päivä/kotihoito sairaalat, terveydenhoito vanhusten hoito Miten arvioitte avuntarpeenne muuttuvan seuraavan vuoden aikana? kasvaa pysyy vähenee tarve ei ole ollut saman päättyy tarvetta 1 kotitaloustöissä 2 lastenhoidossa 3 raha-asioissa 4 korjaus- tai rakennustöissä 5 liikkumisessa (kulj.) 6 neuvoissa 7 muissa asioissa, missä? 13

15 48. Mikäli avuntarpeenne lähiaikoina kasvaa allamainituissa asioissa, mistä aiotte hankkia apua? vanhem- muilta ystäviltä, yksityiseltä julkiselta milta sukulaisilta tuttavilta sektorilta sektorilta 1 kotitaloustöissä 2 lastenhoidossa 3 raha-asioissa 4 korjaus- tai rakennustöissä 5 liikkumisessa (kulj.) 6 neuvoissa 7 muissa asioissa, missä? 49. Oletteko itse auttanut omia ja/tai puolisonne vanhempia viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavissa asioissa? Rengastakaa kohdat, joissa olette antanut apua. Omia vanhempia Puolison vanhempia 1 kotiaskareissa (siivous, ruuanlaitto, jne.) 2 liikkumisessa ja asioiden hoitamisessa 3 asuinympäristön hoitamisessa (korjaus- ja kunnostustyöt jne.) 4 neuvoissa (raha- tai muiden asioiden hoitamisessa) 50. Rastittakaa alla olevista kolme itsellenne tärkeintä elämänaluetta. Ympyröikää lisäksi se vaihtoehto, joka on tällä hetkellä kaikkein tärkein. 1 työ 2 kodin ulkopuolinen vapaa-aika 3 perhe ja koti 4 harrastukset 5 opiskelu 6 ystävät 7 jokin muu, mikä? 14

16 51. Seuraavassa on luettelo erilaisista vapaa-ajan toiminnoista. Miten usein mainitut sukulaisenne ovat mielestänne viimeisen vuoden kuluessa harrastaneet niitä? Rastittakaa kunkin toiminnan kohdalle vaihtoehto, joka vastaa käsitystänne kyseisen henkilön harrastusaktiivisuudesta. 1 = en tiedä 2 = ei harrasta lainkaan 3 = harrastaa satunnaisesti 4 = harvemmin kuin viikoittain 5 = säännöllisesti keskimäärin kerran viikossa 6 = useita kertoja viikossa oma oma puolison puolison isä- äiti- puolison puolison isä äiti isä äiti puoli puoli isäpuoli äitipuoli 1 Vapaa-ajan opiskelu (työväenopisto tms.) 2 Kyläily sukulaisten tai tuttavien luokse 3 Järjestötoiminta tai muu yhteiskunnallinen toiminta 4 Vapaaehtoistyö, jossa hän auttaa, ohjaa tai tukee muita ihmisiä 5 Jokin liikuntaharrastus yksin tai ryhmässä 6 Talkoisiin, tms. yhteistyöhön osallistuminen 7 Taide- tai jokin muu kulttuuriharrastus 52. Minkälaisella paikkakunnalla asuitte/asutte Rasti sopiviin kohtiin vuotiaana nyt 1 harvaan asuttu maaseutu 2 pieni maalaiskylä 3 suuri maalaiskylä, kirkonkylä 4 pieni kaupunki, kauppala tai sen kaltainen yhdyskunta 5 suuri kaupunki (esim. Tampere, Turku) 6 suurkaupunki (Helsinki) 53. Asuinkuntanne kun olitte 14-vuotias (kunnan nimi) Asuinkuntanne nyt (kunnan nimi) 15

17 54. Ovatko alla mainitut sukulaisenne joutuneet viimeksi kuluneen vuoden aikana huolehtimaan omista ikääntyvistä vanhemmistaan? HUOLEHTINUT muutaman ei en päivittäin viikoittain kuukausittain kerran vuod. lainkaan tiedä isä äiti puolison isä puolison äiti isäpuoli äitipuoli puolison isäpuoli puolison äitipuoli 55. Kuinka yleensä suhtaudutte vanhempien ja aikuisikäisten lasten väliseen yhteistyöhön? Vastatkaa rengastamalla se luku, joka parhaiten vastaa mielipidettänne. 1= täysin samaa mieltä 2 = samaa mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = eri mieltä 5 = täysin eri mieltä 1. Vanhempien ei tule auttaa aikuisikäisiä lapsiaan, koska se merkitsee puuttumista näiden elämään Ikääntymisen myötä sukulaiset tulevat tärkeämmiksi kuin ystävät Aikuisten lasten vanhemmiltaan saama apu voi johtaa turhaan kiitollisuudenvelkaan Sukulaisuussuhteet velvoittavat siihen, että autetaan toinen toisiaan Yhteiskunnan on tuettava lapsiperheitä nykyistä enemmän Aikuisilla lapsilla on oikeus odottaa apua vaikeuksiinsa vanhemmiltaan Lasten velvollisuus on auttaa omia vanhempiaan siinä vaiheessa kun nämä eivät enää itse jaksa selviytyä kaikesta Yhteiskunnan on huolehdittava iäkkäistä jäsenistään Auttamalla aikuisikäisiä lapsiaan vanhemmat käyttävät näihin valtaa Perheenjäsenet auttavat toisiaan rakkaudesta Naiset ovat miehiä sopivampia ikääntyvien vanhempien hoitamiseen Perheen osuutta lasten ja vanhusten hoivatyössä ei tule lisätä Iäkkäiden ihmisten henkinen hyvinvointi ei riipu heidän lapsistaan Jokainen sukupolvi hoitakoon omat asiansa Ikääntyvillä on oikeus ajatella enemmän itseään kuin aikuisia lapsiaan KIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE! 16

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

FSD2305 Lapsesta aikuiseksi : 14-vuotiaiden haastattelu 1974 : tekstiaineisto

FSD2305 Lapsesta aikuiseksi : 14-vuotiaiden haastattelu 1974 : tekstiaineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2305 Lapsesta aikuiseksi : 14-vuotiaiden haastattelu 1974 : tekstiaineisto Kyselylomaketta

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2285 Rahapelitutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996

FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 NIMI KYSYMYS POLKU Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 Tilastokeskus Tällä värillä uudet kysymykset, muutokset ja lisäykset vuoden 2013 lomakkeesen verrattuna Työvoimatutkimus perusosa 2014 TIETOJA,

Lisätiedot

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 KYSELY VARUSMIESTEN TALOUDELLISISTA JA SOSIAALISISTA ETUUKSISTA SEKÄ HEIDÄN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTAAN KYSELYLOMAKE LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Kysymyksiin vastataan 1. Ympyröimällä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 Nuorten haastattelu A. Taustatiedot AA. Siviilisääty ja parisuhde AB. Kotitalous AC. Koulutus

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 Alavus Kuortane Lehtimäki Töysä Ähtäri Parempaa perheelle hanke 2007-2009 2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSTEN PURKU 3 2 TULOKSET 4 2.1 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

KYSELY NUORILLE AIKUISILLE

KYSELY NUORILLE AIKUISILLE TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä KYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2140 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi, eräistä elintavoistasi,

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Miia Suomalainen Tuula Puranen. Vauvahaaveita?

Miia Suomalainen Tuula Puranen. Vauvahaaveita? Miia Suomalainen Tuula Puranen Vauvahaaveita? Vauvahaaveita? Käsikirjoitus Miia Suomalainen Selkokielelle muokkaus Tuula Puranen Kuvat Laura Vesa ISBN 978-952-7059-04-3 ISBN 978-952-7059-05-0 (pdf) Painopaikka

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot