SILENT REPORTAGE. Oikeutta jonottavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SILENT REPORTAGE. Oikeutta jonottavat"

Transkriptio

1 SILENT REPORTAGE Oikeutta jonottavat Miksi oikeusprosessit kestävät Suomessa niin pitkään? Lakimiesten ja asianosaisten haastatteluja talvella ISBN (nid.) ISBN (PDF)

2 2

3 Minusta siinä meni ainakin neljä vuotta niistä kuudesta aivan hukkaan kun paperit makasivat jossakin odottamassa. Olisihan sitä odottamista kestänyt jos koko elämä ei olisi ollut kiinni siitä, mutta kun koko elämä oli kiinni siitä. Että tälle tulisi jokin loppu. Se oli kuin harmaa suruvaippa kaiken päällä. Oli pakko pitää matalaa profiilia kaikessa ettei herättäisi huomiota. Leena 3

4 4

5 REPORTAASIN TAUSTAA YHTEENVETO Syyttäjälaitos Lisää virkoja ja rationaalisempi prosessi POHJOISMAIDEN SYYTTÄJÄLAITOKSET JA OIKEUDENKÄYNTIEN KESTO Suomen ja Ruotsin resurssierot Muut Pohjoismaat ja muut Euroopan maat Norja Tanska HAASTATTELUT LEENAN TAPAUS Kuuden vuoden prosessi Prosessin vaikutus työhön ja yksityiselämään Leena pettyi oikeuslaitokseen Hukkaan menneet vuodet TUULA K. Puolitoista vuotta haasteesta istuntoon Prosessin pituus ei ollut yllätys Pitkä prosessi vaarantaa todistajamuistin Käsittelylupamenettelyä pitäisi ehkä kehittää ASIANAJAJA RIITTA LEPPINIEMI Syyttäjä esitutkinnan johtoon Avustaja ei saa tietoja esitutkinnan vuosina Painopiste alkupäähän ja reviirirajat alas Käräjäoikeus useamman jutun päätepisteeksi Resurssien uusjako Karsitaanko oikeusturvaa? Löysässä hirressä seitsemän vuotta Erikoistumista tarvitaan APULAISPOLIISIPÄÄLLIKKÖ JUKKA MÄKILÄHDE Poliisi tarvitsee lisää juristeja, mutta heitä on vähennetty Läpimenoaikojen pullonkaulat Poliisin läsnäolo tarvitsisi lisäväkeä Syyttäjäyhteistyön lisääminen vaatii lisää syyttäjiä KIHLAKUNNANSYYTTÄJÄ SARI AHO Jos väkeä saisi lisää Jos rattijuopot ja verojäämät hoidettaisiin hallinnollisesti Jos syyttäjä olisi tutkinnanjohtaja Pahimmat pullonkaulat Jos esitutkinnan voisi rationalisoida

6 Jos pyhät periaatteet voisi uudelleenarvioida Jos syyttäjiä vähennettäisiin taas, tulisi katastrofi KÄRÄJÄTUOMARI MATTI PALOJÄRVI Uusia ilmiötä pitäisi hallita vanhoilla resursseilla Tietohallinto ei pelasta jos väkeä karsitaan Mammuttijuttujen ongelma Virkojen karsimisvaraa ei ole Jutuissa karsimisvaraa voisi olla Vähemmän muutoksenhakua ja enemmän sovittelua HOVIOIKEUDENLAAMANNI JUKKA HEIKKILÄ, Helsingin Hovioikeus Tuomarin työtä ei voi konevoimin hoitaa Resurssit kohdennettava paremmin Työmenetelmien muuttaminen on osaksi lainsäädäntökysymys NEWSBROKERS & HILJAINEN JOURNALISMI; RIIPPUMATONTA FAKTAA TILAUSTYÖNÄ 55 6

7 REPORTAASIN TAUSTAA Suomen lakimiesliitto ry tilasi marraskuussa 2012 Newsbrokers Oy:ltä Hiljai- sen reportaasin joka hakee vastauksia siihen, miksi Suomessa oikeusproses- sien keskimääräinen kesto on selvästi pidempi kuin muissa pohjoismaissa. Suomi on yksinään saanut viime vuosina enemmän oikeusjuttujen käsittelyai- kojen venymiseen liittyviä langettavia tuomioita Euroopan Ihmisoikeustuo- mioistuimesta kuin muut pohjoismaat yhteensä. Reportaasia varten haastateltiin lakimiehiä rikosoikeusprosessin ketjun eri vaiheista, poliisia, syyttäjää, käräjäoikeuden tuomaria ja hovioikeuden laa- mannia. Lisäksi raporttiin haettiin ihmiskasvoja haastattelemalla yhtä koke- nutta asianajajaa ja anonyymisti kahta oikeustapauksen asianosaista. Kukin haastatelluista asiantuntijoista kertoi omasta näkökulmastaan, miksi käsitte- lyt venyvät. Case- haastattelut kertovat korutonta kieltään siitä, mitä on joutua suomalaisen rikostutkinta- ja oikeudenkäyntiprosessin hitaisiin hammasrat- taisiin. Erityisen koskettavaa on lukea kuusi vuotta rikosoikeusprosessin löysässä hirressä olleen, talousrikoksista syytetyn Leenan kertomusta. Vaikka lopulta lähes kaikki rikossyytteet hylättiin, vuosikausia vireillä ollut prosessi maksoi hänelle tavattoman inhimillisen hinnan nimenomaan siksi, että se kesti niin kauan. Hiljaisten reportaasien toimitustavan mukaan raportti on tehty täysin jour- nalististen laatu- ja lähdekriteerien mukaan eikä tilaajalla ole muuta osuutta sen sisältöön kuin aiheen ja laajuuden valinta. Reportaasia voidaan vapaasti käyttää lähteenä sillä edellytyksellä, että lähde mainitaan. Helsinki Mika Horelli Newsbrokers Oy 7

8 8

9 YHTEENVETO Syyttäjän, asianajajan, käräjätuomarin, hovioikeudenlaamannin, poliisipäälli- kön, riitajutun osapuolen ja rikosjutun syytetyn näkökulmat yhtenevät seu- raavissa asioissa: Oikeusprosessit ovat kohtuuttoman pitkiä ja rakenteellisesti raskaita. Tästä on kertautuvia seurauksia. Erityisen raskasta vuosien odottaminen epätietoisena on väkivaltarikosten uhreille ja talousrikosjuttujen epäillyille ja syytetyille. Syyttäjälaitos Pohjoismainen vertailu osoittaa, että Suomessa syyttäjälaitoksella on pienim- mät henkilöresurssit suhteessa väkilukuun ja pienin budjetti per syyte. Tämä on keskeinen syy rikosoikeusprosessien ihmisoikeuksia loukkaavaan venymi- seen. Nykyisin syyteharkinta kestää Suomessa juttujonojen takia yli kaksi ker- taa niin kauan kuin Ruotsissa. Virkojen tarve on suurin Helsingin hovioikeus- piirissä ja talousrikostutkinnassa. Syyttäjälaitos on muissa pohjoismaissa erikoistuneempi ja niissä on erityiset talousrikosten syyttäjänvirastot (Ekokrim). Syyttäjä ohjaa esitutkintaa vah- vemmin kuin Suomessa. Pohdittaessa syyttäjän ja poliisin yhteistyön parantamista on otettava huomi- oon, että poliisista on hävitetty nimismiesjärjestelmä jossa nimismies oli juris- ti, tutkinnanjohtaja ja syyttäjä. Poliisissakaan ei ole tarpeeksi juristeja, mikä heikentää tutkinnan laatua ja lisää oikeusturvariskejä jopa itselleen poliisille. Lisää virkoja ja rationaalisempi prosessi Esitutkinnan parempi fokusointi, nk. Plea Bargain ja erikoistuneet syyttäjät voisivat lyhentää talousrikosprosessit kansainvälisesti säädylliselle tasolle ja parantaa yhteiskunnallista saantoa. Myöntöjen palkitsemisen ohella auttaisi rangaistusmääräysmenettelyn laajentaminen ja valituskynnyksen nostami- nen. Realistisen harkinnan tulisi tarvittaessa ohittaa sellaiset periaatteet joita ei kuitenkaan voida toteuttaa. Asianajajien päästäminen mukaan aikaisem- massa vaiheessa auttaisi työn tarkoituksenmukaista kohdentamista ja tuottai- si valmiimpia juttuja oikeuteen. Syyttäjän ja oikeusavustajan välillä ei ole tässä intressiristiriitaa vaan yhteinen etu. Hovioikeustasolla koordinaatio ja työnsuunnittelu on parantanut ajallista en- nakoitavuutta. Valtion loputtoman tietotekniikkaprojektin toivotaan auttavan tiedonkulkua ja koordinaatiota, mutta lopputulosta ei ole näköpiirissä. Haasta- tellut tuntuvat heittäneen pyyhkeen kehään sen suhteen että lisää henkilöstöä saataisiin, mutta näyttää mahdottomalta pelkällä fokusoinnilla ja priorisoin- nilla toteuttaa haluttua oikeusturvaa ja parantaa talousrikosjuttujen selvi- tysastetta ja saantoa. 9

10 POHJOISMAIDEN SYYTTÄJÄLAITOKSET JA OIKEUDENKÄYNTIEN KESTO Suomen ja Ruotsin resurssierot Hovioikeudet ja käräjäoikeudet Syyttäjälaitos Suomessa hovioikeuksia on 6, Itä- Suomen yhdistämisen jälkeen 5 mutta yhä 6 paikkakunnalla. Väkiluku 5,4 miljoonaa. Käräjäoikeuksia on 27. Ruotsissa on 6 hovioikeutta. Väkiluku on 10 miljoonaa ja kansantalous yli kak- si kertaa niin suuri kuin Suomen. Käräjäoikeuksia on 48. Niiden lukumäärä on pienempi suhteessa väkilukuun kuin Suomen mutta ne on resurssoitu pa- remmin. Määrärahat Suomi 46 miljoonaa euroa (2013) Ruotsi 135 miljoonaa euroa (2011) Syyttäjänvirastoja Suomi 13 Ruotsi 39 Syyttäjiä Suomi 351 Ruotsi talousrikosvirastossa Tanska (vaikka väkiluku sama kuin Suomen) Muu henkilöstö Suomi 150 Ruotsi 400 Resurssit suhteutettuna väkilukuun ovat Ruotsissa puolitoistakertaiset. Syyttäjänvirastoista (åklagarkammare) 32 on yleisiä. Lisäksi on 3 kansainvä- listä kamaria (järjestäytynyt ja rajat ylittävä rikollisuus sekä kansainväliset syytteet) ja neljä erikoistunutta kotimaista (korruptioasiat, ympäristö- ja työ- oikeus, rikokset poliisia vastaan sekä valtionturvallisuus ja terrorismi). Näiden lisäksi on talousrikosvirasto (Ekobrottsmyndigheten), joka käsittelee vuosittain epäilyä joista tulee juttua. 10

11 Ruotsin Syyttäjälaitoksen kehittämisbudjetti 2007 oli runsas 3 miljoonaa eu- roa (2011 vuosikertomus ei erittele sitä) ja sillä on vieläpä kolme kehittämis- keskusta. Syytteiden määrä Suomi Ruotsi Syyteharkintaan käytetty aika Ruotsissa 2011 keskimäärin Suomessa 2012 keskimäärin 24 päivää 63 päivää Ruotsissa 50 % syyteharkinnoista valmistuu 8 päivässä ja 64 % kahdessa vii- kossa. Suomessa tavanomaiset asiat eli 70 % syyteharkinnoista kestävät keskimäärin 7 viikkoa. Talousrikosten syyteharkintaan Suomessa meni 2009 keskimäärin 237 päi- vää. Kokonaisprosessin läpivirtausajat Ruotsin uudistukset 2009 Ruotsissa tehtiin 1,4 miljoonaa rikosilmoitus, joista 0,6 miljoonaa johti esitutkintaan ja noin syytteeseen. Määrät ovat vuosina sitä ennen ja jälkeen olleet samaa luokkaa. Näistä 90 % on ollut yksinkertaisia ja tavallisia massarikoksia (mängdbrott) ja niiden enemmistö päättyi sakkotuomioon. Esitutkinta ja syyteharkinta yhteensä kestävät Ruotsissa keskimäärin 126 päivää. Siis neljä kuukautta. Suomessa esitutkinta ja syyteharkinta kestävät yhteensä keskimäärin 6 kuu- kautta. Ruotsin selvitys (Riksrevisionverket) osoitti, että massarikosten kes- kimääräinen läpivirtausaika esitutkinnasta käräjätuomioon tuomioon oli 7 kuukautta tai 199 päivää. Erot rikostyyppien välillä olivat suuret. Jutut olivat keskimäärin 81 päivää poliisilla, 47 päivää syyttäjällä ja 71 päivää käräjäoi- keudessa. Syyttäjälaitoksen ja poliisin yhteistoiminta uudelleenorganisoitiin Tut- kintaa ryhdyttiin pelkistämään olennaiseen. Samalla syyttäjänvirastot (åkla- garkammare) kehittivät toimintaansa muun muassa erikoistumista lisäämällä. Plea Bargain ei sellaisenaan ole käytössä. Laki edellyttää absoluuttista syyt- tämisvelvollisuutta, mutta siihen säädetyt poikkeukset mahdollistavat käy- tännössä ainakin osittain Plea Nargainin. 11

12 Syyteharkinta lyheni uudistuksilla: siihen meni 36 päivää 2006, 28 päivää 2007, 27 päivää 2008, 33 päivää 2009, 29 päivää 2010 ja 24 päivää Läpivirtausajat ovat lyhentyneet vuoteen 2010 mennessä. Massarikoksissa raiskaus 71 päivää (lyhyin), pahoinpitely 209 päivää (pisin). Ongelma- alueena pidetään nyttemmin nuorisoasioiden kestoaikaa, ei esimer- kiksi laajojen talousrikosten. Läpivirtausajat Ruotsista saa viranomaisilta tarkan tilastomateriaalin, Suomessa ylimalkaisen. Ruotsi kaikki rikokset 116 päivää 2011 (121 pv 2010, 126 pv 2009) Ruotsi talousrikokset 391 päivää 2011 (348 pv 2010, 398 pv 2009) Ruotsissa talousrikoksen läpivirtaus tutkinnan aloittamisesta käräjätuomioon vie sunnilleen yhden vuoden. Suomi kaikki rikokset 9,6 kk Suomi törkeä veropetos 54 kk, kirjanpitorikos 41 kk Suomessa talousrikoksen läpivirtaus tutkinnan aloittamisesta käräjäpäätök- seen vie keskimäärin 3-4 vuotta. Suomen alioikeudessa rikosprosessi kestää keskimäärin 3 kk, hovissa keski- määrin 7 kk ja KKO:ssa 5 kk. Alioikeuksissa 6 % rikoksista kestää yli 2 vuotta, mutta velallisten ja kirjanpitorikosten pääsääntöisesti yli 3 vuotta. Väkivalta- rikosten käsittely on suhteessa nopeaa. Muut Pohjoismaat ja muut Euroopan maat Norja Rangaistusmääräysmenettelyä ja pakkosovittelua on kehitetty myös Norjassa ja Tanskassa. Sen lisäksi keskustellaan ranskalaistyyppisen tutkintatuomari- järjestelmän mahdollisista eduista. Norjassa voi rangaistava kuitata rangaistusmääräyksen ilman ylärajaa, jolloin ei tarvita oikeudenkäyntiä. Myöntöjen perusteella voidaan karsia tutkintaa ja syytteitä. Syyttäjä voi panna riita- asian ja lievän rikosasian sovitteluelimeen (konfliktråd). Norjan syyttäjälaitos (Påtalemyndigheten) johtaa poliisin esitutkintaa. Laitos on organisoitu osaksi poliisilaitoksen sisään ja toimii kolmessa tasossa, Valta- kunnansyyttäjä- valtionsyyttäjät- politiadvokatit. Norjaan perustettiin jo

13 ØKOKRIM, joka hoitaa sekä talous- että ympäristörikokset, ekonomiset ja eko- logiset. Asevoimilla on oma syyttäjälaitoksensa. Poliisisyyttäjien ja Økokrimin ulkopuolella ylemmässä syyttäjälaitoksessa on vain noin sata syyttäjänvirkaa. Poliisisyyttäjät toimivat 27 poliisipiirissä. Li- säksi syyttäjäviranomaisena kaikissa virkarikosasioissa on kuningas, missä suhteessa Norja eroaa muista Pohjoismaista ja muistakin valtioista. Kun ku- ningas on tehnyt syyttämispäätöksen valtioneuvostossa, syytettä ajaa hänen delegaattinsa. Suomessa entisen Hallitusmuodon aikana presidentti päätti ylimpien viranhaltijoiden syyttämisestä Valtakunnanoikeudessa, nyt Edus- kunta. Tanska Tanskassa åtalsunderlåtelse (syytteestä luopuminen tietyin edellytyksin) on järjestetty samaan tapaan kuin Ruotsissa. Rangaistusmääräysmenettelyn laa- jentuminen on alullaan, Tanskassa on kruunun (130 euroa) sakkoraja jota korkeammat menevät alioikeuteen, kun raja Suomessa on euroa. Pohjoismaissa syyttäjä vahvistaa rangaistusmääräykset. Alankomaissa vasta yli euron sakko on syyttäjäasia. Tanskan syyttäjälaitos, anklagemyndigheten, koostuu, kuten Tanskan järjes- telmän rungon aikanaan perineen Norjankin, valtakunnansyyttäjästä (rigasd- vokaten), sekä valtionsyyttäjistä (statsadvokaterne) ja poliisipiireistä. Syyttä- jälaitos ei kuitenkaan ole siinä määrin poliisin sisällä kuin Norjassa. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet vastaa Ruotsin Ekobrotts- myndighetia. Syyttäjälaitoksella on hengen henkilöstö eli yhtä suuri kuin Ruotsissa, vaikka väkiluku on vain samaa luokkaa kuin Suomen eli puolet Ruotsista. Erikoistuneet syyttäjät hoitavat vangitsemisasiat, esitutkinnan joh- don ja eri rikosalojen syytteet. Rangaistusasioiden määrä alioikeuksissa 2011 oli eli väkilukuun suh- teutettuna kaksi kertaa niin paljon kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta sitä se- littää yllämainittu sakkoraja. Muiden Euroopan maiden oikeusjärjestelmät ovat niin erilaisia, että suorat vertailut ovat hankalia. Olennainen ero niillä on Suomeen nähden se, että suu- rempi osa jutuista päättyy alioikeuksiin ilman valituksia. Esimerkiksi UK:ssa on Englannilla, Walesilla, Skotlannilla ja Pohjois- Irlannilla jokaisella erilainen oikeusjärjestelmä, mutta kussakin osavaltiossa on vain yk- si varsinainen hovioikeutta vastaava vetoomusaste. Valituskynnys on suhteel- lisen korkea. Englannissa on monta rinnakkaista siviili- ja rikosasioiden alioi- keusjärjestelmää, kun muualla on yksi (ja hallinto- oikeudet sekä erikoistuo- mioistuimet). UK:n yhteinen korkein oikeus sekä eräissä asioissa monarkki ja Privy Councilin oikeusvaliokunta ovat ainoat yhteiset instanssit. 13

14 Manner- Euroopan maissa Napoleonin luoma tutkintatuomarijärjestelmä on yleinen. Tutkintatuomarit johtavat ja ohjaavat poliisin esitutkintaa ja valmis- tavat aineiston, jota syyttäjä sitten vie eteenpäin. Syyttäjän ja syytetyn avusta- jan mahdollisuus saada informaatiota sekä tuoda näkökohtiaan esille tutkin- nan aikana on eri maissa erilainen. Ranskassa ja Belgiassa on keskusteltu riip- pumattoman ja suurivaltaisen tutkintatuomarilaitoksen lopettamisesta, koska se on joidenkin mielestä liian hyvin tutkinut poliittisia korruptioasioita ja tois- ten mielestä liian huonosti, diktatorisesti ja läpinäkymättömästi johtanut ta- vallisia rikostutkintoja. Italiassa tutkintatuomarien valtuudet riisuttiin Berlus- conin kaudella. Syytteen hinta ja mitä yhteiskunta rahalla saa Lähteet: Ruotsalaiset Suomalaiset Muut lähteet Syytteen kustannus Tanskassa on 600 euroa per syyte. Suomessa syytteen hinta on noin 500 euroa. Tanskalaiset ilmoittavat summan syyttäjälaitoksen kotisivulla, Suomen hinta laskettu budjetti per syytemäärä. Jos Tanskan syyt- täjät vapautettaisiin sakkosilpusta, toiminta tehostuisi. Ruotsissa syytteen hinta on budjetista laskettuna noin 675 euroa ja sillä rahal- la saadaan olennaisesti nopeampi oikeusturva kuin Suomessa, ynnä vältetään asianosaisten roikkuminen löysässä hirressä tuottamattomina. Todennäköi- sesti talousrikosjutuista tuleva parempi saanto korkeamman selvitysasteen kautta kompensoi budjetin erotuksen. Brottsförebyggande rådet (Brå): Rapport 2011:3 Handläggningstider i rättskedjan Ekobrottsmyndigheten kotisivu Ekonomistyrningsverket, Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll (2009) Rikspolis/Riksåklagare/Domstolsverket, Ju2009/3950/Å, Ökad effektivitet och förbättrad samverkan vid handläggning av nängdbrott Äklagarmyndighetet RättsPM 2008:10 En modernare rättegång Åklagarmyndigheten kotisivu Åklagarmyndigheten, 2011 vuosikertomus Valtakunnansyyttäjän ja syyttäjälaitoksen kotisivu Hannu Harjun /Lakimiesliitto taulukko jutunkestoista 2011 Suomen laki Verkkolehtileikkeitä eri maista EU- lähteitä mm SATURN, CEPEJ Norjan Påtalemyndighetenin kotisivu Tanskan Anklagemyndigheten kotisivu 14

15 HAASTATTELUT Raporttiin haastateltiin henkilökohtaisesti viittä juristia jotka edustivat kukin tutkinta- ja oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheita ja näkökulmia. Haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti ja ajatuksella, että haastateltavat saivat itse vapaasti kertoa käsityksiään siitä, miksi oikeudenkäyntiprosessit kestävät Suomessa pidempään kuin vertailukohteena olleissa muissa pohjoismaissa. Lisäksi raporttiin haastateltiin kahta oikeusprosessin asianosaista. Henkilö- kohtaisten haastattelujen yhteydessä sovittiin, että haastateltavat voivat esiintyä vain etunimillään ja haastattelu editoidaan niin, ettei haastateltavan henkilöllisyys paljastu. Kaikki haastateltavat ovat lukeneet oman osuutensa ja tehneet haluamansa tarkennukset ja korjaukset. Mahdolliset kielivirheet ovat yksinomaan toimi- tuksen vastuulla. LEENAN TAPAUS Kolmannen sektorin toimessa toimiva Leena oli syytettynä talousrikosjutussa, jossa hänen liikemiesaviomiehensä oli pääsyytetty mutta Leenakin tuomittiin sakkoon ja jälkiveroihin. Matka esitutkinnan alkamisesta 2005 käräjäsaliin 2008 kesti neljättä vuotta. Hovioikeudessa asia käsiteltiin talvella 2011 eli koko prosessi oli kuuden vuoden kujanjuoksu. Rikosprosessi ja hallintoprosessi eivät kohdanneet juuri millään tavalla. Leenan elämään tuli 2005 keväällä ilman ennakkovaroitusta kotietsintä, joka liittyi siihen että hän omisti osakkeita aviopuolisonsa ja tämän liikekumppa- nin yhtiössä. En itse toiminut siinä yhtiössä millään tavalla. En kuulunut hal- litukseen. Kotietsinnässä mukana ollut verottajan edustaja sanoi että kai minä tiedän mistä on kysymys. Sanoin että ei ole harmainta aavistusta. Ihminen yleensä luottaa aviopuolisoonsa ja hänen toimintaansa. Yhtiössä oli useita ihmisiä töissä. Sen toiminta ei koskaan kirkastunut Leenalle eikä hän osannut siitä huolehtia. Hänellä oli intensiivinen työ yleishyödyllisen järjestön johtotehtävissä ja hän oli koulutuksen ja taustan perusteella virkamiessuun- tautunut eikä tuntenut liike- elämää. Firma oli ajautunut vaikeuksiin, joita koetettiin peitellä ja konkurssia siirtää ja toivoa huomisesta parempaa. Samalla aviomiehen alkoholiongelma ja masen- nus paheni. Ihan tyypillinen kuvio, sanoo Leena nyt. Kaikki olisi ollut hyvin jos miehet olisivat ajoissa kertoneet asioiden oikean laidan ja kärsineet vahin- gon. Oli kysymys myös Leenan verotustiedoista. Veroilmoituksia puuttui. Yhtiön sisällä oli siirrelty rahasummia jotka siellä vaikuttivat minun tuloiltani mutta eivät olleet minulle koskaan tulleet. Minä en siitä tiennyt, olin ulkona tästä ku- 15

16 viosta, mutta kun sitä lähdettiin tutkimaan, minua vastaan nostettiin syytteet, kertoo Leena. Kuuden vuoden prosessi Tutkinta alkoi keväällä 2005, mutta oikeudessa rikosasiasta oltiin vasta 2008 elokuussa. Siihen mennessä odotin, että syyttäjä jättäisi minut syyttämättä näytön puuttuessa, eikä hän olisi tehnyt virkavirhettä jos olisi jättänyt, mutta hän nosti syytteet kovimman mukaan. Neljättä vuotta odotettiin koko ajan jotakin. Poliisitutkinnan valmistumista. Syyteharkinnan tulosta. Verottajan vaatimuksia. Oikeudenkäynnin alkua. Oi- keudenkäynti siirtyi. Sen piti alkaa 2007 loppupuolella. Se siirtyi 2008 syk- syyn. Lomien yli. Käräjäoikeus antoi Leenalle sakkopäätöksen ja hallinto- oikeus veropäätöksen. Nämä kaksi oikeudenkäyntihaaraa eivät hänen mukaansa oikein kohdanneet missään. Verottaja vaati lähes puolta miljoonaa. Veropäätöksen jälkeen 2007 myin kaiken omaisuuteni, joka oli ollut takavarikossa. Koko verosummaan se ei riit- tänyt, koska omaisuutta oli myös yhtiön vakuutena. Olin saanut vähän perin- töä mutta minulla oli myös velkaa asunnosta ja kesämökistä. Maksoin sitten ulosottoon palkasta kunnes verot vanhenivat." Niitä tuloja joista verot määrättiin ei ollut koskaan tullut eikä voitu todentaa tulleeksi. Rahat näkyivät yhtiön tilillä siirtoina ja verottaja tulkitsi että joten- kin ne olivat tulleet minulle. Prosessin aikana keräsin kaikki luottokorttilaskut ja erittelyt ja sain osoitetuksi edes sen että rahankäyttöni oli normaalia, Lee- na kertoo. Alkuun minua epäiltiin yhtiön sisäpiiriläisenä, mutta esitutkinnassa poliisi kyllä havaitsi että en tiedä yhtiön asioista mitään. Oikeudessa taas katsottiin, että minun olisi pitänyt havaita joistakin merkeistä, että asiat eivät ole kun- nossa. Syyttäjä vaati minulle ehdollista vankeutta. Leena sai käräjäoikeudessa 80 päiväsakon tuomion siitä, että yksi veroilmoi- tus oli jätetty myöhässä ja toista ei ollenkaan ja että hän ei ollut itse asiasta huolehtinut. Veroilmoitukseni teki mieheni firman kirjanpitäjä, jolle aina toimitin palkkalaskelmani. Hän oli hyvin perillä siitä mitä siellä oli kirjattu mi- nulle maksetuksi. Minut tuomittiin rikoskumppaniksi lavastettuna, joka ei pystynyt todistamaan ettei ole saanut niitä rahoja, Leena sanoo. Oikeus katsoi minun tienneen että jotakin on vialla koska minulle oli lähetet- ty verottajan kirjeitä, mutta mieheni vei ne firmaan enkä nähnyt koskaan ai- 16

17 noaakaan, kertoo Leena. Niinä vuosina minulla oli kaiken lisäksi vakavia ter- veysongelmia. Minulla on synnynnainen sydänvika jonka vuoksi oli tahdistin. Sain kahdesti pahan yleisinfektion ja jouduin avosydänleikkaukseen, jossa tahditin poistettiin. Olin pitkiä aikoja sairaalassa juuri niinä vuosina, joiden veroista jutussa syytettiin. Minun olisi pitänyt vahtia firmaa ja verottajan kir- jeitä. Kun rikosoikeudenkäynnin sakkopäätös tuli 2008, Leena päätti asianajajansa kanssa että he eivät valita jotta jutusta pääsisi irti, mutta syyttäjä valitti koska sakko ei hänestä ollut riittävä rangaistus. Tammikuussa 2011 oltiin hovioi- keudessa. Kuusi vuotta alun jälkeen. Hovissa tuomio ei sinällään muuttunut mutta summat alenivat. Sakko oli 80 päiväsakkoa, noin 2500 euroa. Sakko, vahingonkorvaus ja oikeuskulut olivat jotakin 15 tuhatta. Veropäätös oli se joka omaisuuden vei. Entinen mieheni sai vankeutta. Otin lainan jolla maksoin kuluni ja maksan sitä vieläkin, Leena kertoo. Prosessin vaikutus työhön ja yksityiselämään Otin avioeron heti kun prosessi alkoi, kertoo Leena. Jäin elämään nuorem- man pojan kanssa joka oli menossa lukioon. Vanhempi oli jo perheellinen. Leena oli työssä johtoryhmän jäsenenä yleishyödyllisessä järjestössä ja joutui ilmoittamaan meneillään olevasta prosessista esimiehelleen, joka informoi hallituksen puheenjohtajan. Tilanne oli hirvittävä uhka hyväntekeväisyysjär- jestölle, mutta he uskoivat minua ja tunsivat pitkältä ajalta, eivätkä sanoneet irti. Jos olisi ollut virkamies, minut olisi pidätetty virantoimituksesta. Minulle oltiin ystävällisiä ja työyhteisö tuki, mutta itse kärsin ja tunsin vaarantavani talon toimintaa ja mainetta. En menettänyt ystäviä jutun takia koska se ei tullut julkisuuteen ja pidin sen aika lailla pienen piirin tietona, Leena sanoo. Elin melko yksin asian kanssa ja se oli raskasta. Järjestön työssä edustin korkeaa eettistä arvomaailmaa, oikeu- denmukaisuutta ja lähimmäisistä huolehtimista, ja samaan aikaan olin talous- rikoksesta syytetty. Se on skitsofreeninen tilanne. Jouduin sisimmässäni prosessoimaan, kuka minä olen. Että olenko minä to- dellisuudessa rikollinen. Syyttäjähän esitti vahvoja argumentteja joiden mu- kaan olin. Kävin ajoittain psykoterapiassakin. Tein tilinpäätöksen itseni kans- sa ja totesin, että en ole tahallisesti mitään veropetosta tehnyt, ja siitä pidän kiinni. Se antoi pohjan jolla pystyin ylipäänsä jatkamaan elämää täysipäisenä. Ja siltä pohjalta myös menin oikeuteen. Olen se mikä olen ja nyt on käynyt näin. 17

18 Kauhein aika Leenalle oli jutun alkuvaihe. Asianajaja antoi hänelle jo kesällä 2005 selviytymisohjeen. Kun ensimmäisen kerran oli puhuttu ja olin hädis- säni että miten voin olla tässä tilanteessa, hän sanoi, että nyt noudatat tätä tai et selviä tästä. Että hän hoitaa tätä asiaa ja sinä elät muuta elämää. Ja mietit tä- tä asiaa vasta sitten kun hän seuraavan kerran kysyy. Minä uskoin ja tottelin häntä ja panostin työhöni ja työtä tehdessä en muistanut asiaa, ja oli lapsikin kotona ja hänen hyvinvointiaan piti kannatella. Ne täyttivät mielen niin että pärjäsin prosessin kanssa. Tämän neuvon asianajajat aina antavat. Kun kysyin asianajajalta, kauanko juttu kestää, hän sanoin että tämä kestää kuusi vuotta. Hän tiesi sen. Se on siis Suomessa normaalia. Sen puolesta se ei ollut minulle yllätys, mutta eihän se niitä vuosia lyhennä. Jos juttu olisi tullut julkisuuteen, se olisi vahingoittanut työnantajaani ja mer- kinnyt varmasti minulle työni menettämistä, enkä olisi enää myöskään voinut toimia julkisen sektorin virassa alalla jolla minulla oli pätevyys ja kokemus, toteaa Leena. Häneltä meni omaisuus ja oli mahdollista että menee ammatti- kin. Kun juttu alkoi olin 50, joten eipä olisi ollut suuria mahdollisuuksia aloit- taa tyhjästä yksityisellä sektorilla joka oli minulle vieras, tai uudelleen koulut- tautua. Ja olin juuri siinä iässä että olisin halunnut vielä edetä urallani, mutta oli tur- ha hakea mitään uutta virkaa tai tointa siinä tilanteessa. Kyselin asianajajalta koko ajan että koska tämä juttu oikein loppuu. En pystynyt mitenkään suun- nittelemaan tulevaisuutta. Leena ei voinut muuttaa tai hankkia uutta asuntoa. Ihmissuhteisiin se vaikutti, ei uskaltanut tutustua uusiin ihmisiin koska oli se leiman pelko, pelko että yhtäkkiä paljastuu syytetyksi ja leimautuu konnaksi ja huijariksi. Se tekee pidättyväksi. Että mitähän tuokin ajattelisi jos tietäisi. On raskasta elää kaamean salaisuuden kanssa. Ne hyvät ystävät jotka tiesivät, tu- kivat minua. Kaikesta huolimatta Leena haki lopulta koulutuksensa ja taustansa mukaista uutta työtä. Päästyäni valintaprosessin läpi jouduin kertomaan että tämmöi- nen juttu on meneillään, että asianajaja sanoo näin ja näin ja tämä on hoidossa, ja eroan ilman muuta jos pahempaa tapahtuu. Jouduin keskustelemaan asian- omaisen aluehallinnollisen esimiehen kanssa, joka sitten vaihtui kesken oike- usprosessin, ja taas uuden esimiehen kanssa. Kyllä se oli nöyryyttävää. Ja sitten mentiin hovioikeuteen ja taas käytiin koko prosessi läpi. Lopputulos oli, että käräjäoikeuden päätös pysyi samana. Vahingonkorvaukset vähän ale- nivat, mutta asianajajan palkkiohan merkitsi lisäkulua. 18

19 Leena pettyi oikeuslaitokseen Elämänsä ensimmäisen oikeusprosessin Leena koki varsin erilaisena kuin olisi odottanut. Hänellä oli ollut akateemisesti koulutettuna ja virkamiestaustallaan käsitys oikeuslaitoksesta ja oikeusvaltiosta, mutta ei käytännön kokemusta. Syyttäjä oli koko ajan äärimmäisen kova ja ihmettelin miksi, enhän minä ollut jutussa se pääsyytettykään, ihmettelee Leena. Olin sivuseikka. Mutta syyttäjä piti tiukasti kiinni siitä että minut vedettiin koko ajan kaikkeen. Ei hän rajan- nut osuuttani siihen että kysymys oli lähinnä veroilmoitukseni laiminlyönnistä ja joistakin luottokorttilaskuista vaan koko juttu oli päälläni. Oliko hänen pakko vielä valittaa hovioikeuteen, joka sentään pikkuisen lie- vensi tuomiota minun osaltani, mutta pidensi prosessia kolmatta vuotta. Syyt- täjä vaati minulle koko ajan ehdollista vankeutta ja oli hyvin tietoinen siitä, et- tä se merkitsisi minulle työn ja virkauran menetystä ja olisi ammatillisesti to- taalinen katastrofi, sanoo Leena. Hänen mielestään rangaistusuhka ilmeisen ruineeraavine oheisvaikutuksineen oli suhteeton asiaan nähden, siihen näh- den että koko omaisuus oli hallinto- oikeudellisesti jo viety eikä piisannutkaan, ja siihen nähden, millainen rangaistus itse prosessin kesto oli. Syytettyjä oli neljä joista meitä oli kaksi passiivista osakasta ja molemmat luotimme tyynen rauhallisesti ja kumpikin meistä sai samanlaisen tuomion. Juttua ei paloiteltu ja kaikki meidät pidettiin mukana loppuun saakka, kuvaa Leena oikeudenkäyntiä. Tämä prosessi vei minulta luottamuksen oikeuslaitokseen. Kun käy verotta- jaa vastaan oikeutta, niin sellaista oikeutta ei saa jossa katsottaisiin mikä on ollut tai on inhimillisesti mahdollista. Ja kun vertaa tätä prosessia vaikka väki- valta- ja seksuaalirikoksiin tai lapsen hyväksikäyttöön ja niistä langetettuihin tuomioihin, niin minusta on pöyristyttävää että tällaista kuuden vuoden elä- mistä rangaistuksen alla sivuosassa veroasiassa ei katsota miksikään. Hukkaan menneet vuodet Prosessi vei elämästä kuusi vuotta. Kun lopullinen päätös tuli, minulla ei ollut enää muuta ongelmaa kuin että omaisuus oli mennyt. Ei tarvinnut enää sen kuorman kanssa olla ja pelätä että jonakin päivänä paljastuu jotakin hirveätä joka kaataa koko työelämäni. Omaisuus meni, mutta jos sen päätöksen olisi saanut kohtuullisessa ajassa, itse elämä olisi ollut aivan toisenlaista monta vuotta. Minusta siinä meni aina- kin neljä vuotta niistä kuudesta aivan hukkaan kun paperit makasivat jossakin odottamassa. Olisihan sitä odottamista kestänyt jos koko elämä ei olisi ollut kiinni siitä, 19

20 mutta kun koko elämä oli kiinni siitä. Että tälle tulisi jokin loppu. Se oli kuin harmaa suruvaippa kaiken päällä. Oli pakko pitää matalaa profiilia kaikessa ettei herättäisi huomiota. Pojalle oli raskasta se, että hyvin toimeentulevan perheen lapsesta tuli köyhän yksinhuoltajan lapsi ja varmasti kuuden vuoden epävarmuus tuntui hänenkin elämässään. Se oli hänen nuoruutensa. Hänkin kävi nimittäin terapiassa. Mut- ta ei siitä pysyvämpää vahinkoa kai jäänyt, hän on menestyvä opiskelija. Kuu- den vuoden piina päättyi kun hän oli armeijassa, Leena kertoo. Juuri vuonna 2005 minulle syntyi ensimmäinen lapsenlapsi. Hänen vauvavai- hettaan en päässyt kunnolla kokemaan enkä olemaan täysillä mummona kuu- teen vuoteen. Kun 2012 syntyi toinen lapsenlapsi, pystyn ottamaan sen takai- sin Entisen mieheni kanssa olen nykyään taas keskusteluyhteydessä. Hänkin on käynyt terapiassa kokoamassa itseään, kertoo Leena. Olin katkerakin, mutta päätin että ei kannata olla. Siihen auttoi hengellinen vakaumukseni. Minulla on vain yksi elämä. Jos olen jatkuvasti katkera niin sit- ten ei ole enää mitään. Parasta elää elämäänsä ja ajatella, että ei voi mitään. Onhan sairastuminen ja vammautuminen paljon enemmän kuin tämä. Eivät hekään voi sille asialle mitään. En syytä enää ketään. Olen joutunut traktorin alle osittain oman tyhmyyteni tähden. Olisihan minun pitänyt katsoa omaisuu- teni perään, Leena filosofoi. Mutta oikeuslaitoksen hän tahtoisi toimivan toisin. TUULA K. Tuula K. on ollut vastaajana riita- asiassa , joka oli vähällä jatkua hovioikeudessa syksyllä 2012 mutta kantaja perui valituksen. K. myi helmikuussa 2009 asunto- osakeyhtiöön kuuluvan erillistalon Tuusulassa eurolla. Ostajan motiivina oli ollut maisema. Välittäjä oli hänen mu- kaansa ilmoittanut talon ja rannan välisen alueen Natura- alueeksi, mutta osa siitä olikin kaavoitettu virkistysalueeksi jolle oli suunniteltu pyörätietä. Ostaja reklamoi kesäkuussa 2009 talon kunnosta sekä aiemmista vesi- ja palovahin- goista joista hänelle ei tullut tietoa. Ostaja vaati ensin kaupan purkua ja korva- uksia korjauksista ja tutkimuksista, ja sen jälkeen kauppahinnan alentamista neljänneksellä ynnä korvauksia. Varsinainen oikeusprosessi tuli vireille kesällä Käräjäoikeus jätti syys- kuussa 2011 kaupan sillensä, tuomitsi kummankin osapuolen kulut kantajan maksettavaksi (vastaajan kulut noin euroa) mutta sakotti vastaajaa siitä 20

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Rakennuskonepäivät 21.1.21 Helsingin poliisilaitos Rikostarkastaja Ismo Siltamäki 21.1.21 Helsingin poliisilaitos AVOIMET, ILMOITETUT JA PÄÄTETYT

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5. Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.2016 Asianajaja, asiamies, avustaja? lakimies, varatuomari, asiamies,

Lisätiedot

Saako uhri oikeutta?

Saako uhri oikeutta? Saako uhri oikeutta? Maarit Saukko Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Punainen Risti,Suomen Setlementtiliitto, Naisasialiitto

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS Tausta-aineisto Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 16.12.2004 klo 10.00 Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 voimaan tulleella

Lisätiedot

Jos joudut rikoksen uhriksi

Jos joudut rikoksen uhriksi 1 / 5 28.1.2009 12:11 Jos joudut rikoksen uhriksi Etusivu Rikosasian käsittelyn vaiheet Korvaukset Tukipalvelut Perheväkivalta Lapsi rikoksen uhrina Lähestymiskielto Apua ja tukea Muut esitteet Jos joudut

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Hyvää huomenta Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Valvonta vs. Tutkinta Heijastuuko UlkL:n muk. valvonnan määrä tutkintaan tulevien juttujen

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Suomi EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Sinulla on oikeus säilyttää itselläsi tämä ilmoitus oikeuksistasi pidätyksesi ajan.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2008

Syyttäjän ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Syyttäjän ratkaisut 2008 Syyttäjä ratkaisi 81 000 asiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 80 995 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 552 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET YLEINEN OHJE VKS:2010:2 Syyttäjille Dnro 17/31/10 Annettu Säädösperusta 3.3.2010 YSL 3 2 mom. YSL 4 Kumoaa Voimassa Yleisen ohjeen 1.4.2010 syyttäjille toistaiseksi VKS:2005:2 Dnro 37/31/05 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja Lainvoimainen Tapaus (HO diaarinro)käräjät KO Syyte KO Syyksilukeminen KO tuomio Hovi Valittaja HO Syyksilukeminen HO tuomio Hovin tuomiopäivä tuomio, laji lainvoimainen tuomio, määrä Huomautuksia R04/1476

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010 Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri 1.1. 31.12.2009 välisenä aikana Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystykseen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus?

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkijaseminaari 26.2.2007 Teija Suonpää ja Juuli

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

EU-rikosoikeutta puolustusasianajajille. Academy of European Law (ERA) Workshop Vilnassa 11.5.2013

EU-rikosoikeutta puolustusasianajajille. Academy of European Law (ERA) Workshop Vilnassa 11.5.2013 EU-rikosoikeutta puolustusasianajajille Academy of European Law (ERA) Workshop Vilnassa 11.5.2013 Käytännön tapausharjoitus, jossa keskitytään etenkin luovuttamismenettelyyn sekä tästä aiheutuviin EU-oikeudellisiin

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

mitä oikeudenkäynnissä

mitä oikeudenkäynnissä Jag vill veta Haluan tietää mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu? www.jagvillveta.se 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Kuvitus Maria Wall Tuotanto Plakat Åströms Tryckeri AB, Uumaja 2014 Mikä oikeuden käynti

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA

OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA Raportti korkeimmassa oikeudessa vuonna 2007 käsiteltyjen talousrikosten oikeudenkäyntien kestosta Kaarlo Hakamies ja Marian Johansson KORKEIMMAN OIKEUDEN SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Luennoitsijan nimi Mikä on asianajaja? Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä Mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia Siis mitä? Sekava nimikkeistö (1/2) Lakimies

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Keitä me olemme? Mannerheimin Lastensuojeluliitto Suomen Asianajajaliitto

Keitä me olemme? Mannerheimin Lastensuojeluliitto Suomen Asianajajaliitto Oikeutesi netissä Keitä me olemme? Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. MLL:n Nuortennetti tarjoaa nuorille tietoa,

Lisätiedot

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Sähköurakoitsijapäivät 14.4.2011 Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö Rikostarkastaja Ville Kivistö Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö

Lisätiedot

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 Selvityksen laatija: Liisa Välimäki Ihmisoikeusliitto ry Helmikuu

Lisätiedot

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste Lapsiin kohdistuvien rikosten eteneminen esitutkinnassa Vrk Mikko Halme Rovaniemi 22.10.2014 Kaste TUTKINTAPYYNTÖ / AKUUTTI TILANNE Poliisille lapsiin kohdistuneet rikokset ilmoitetaan tutkintapyyntö konsultointisoitto

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Tuomas Petteri Hietala

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Tuomas Petteri Hietala Kunnanhallitus 70 30.03.2015 Kunnanhallitus 108 01.06.2015 Kauppakirja, Hietala 742/41.411/2014 Kunnanhallitus 30.03.2015 70 Nastolan kunnan ja Tuomas Hietalan kesken on laadittu seuraavan si säl töi nen

Lisätiedot

4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia

4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia II.4 Seksuaalirikokset 63 4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 (L 563/1998) voimaan tulleella lailla. Rikoslain

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot