ITÄVALTA. 70 artikla Yleisön saataville asetettavat tiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄVALTA. 70 artikla Yleisön saataville asetettavat tiedot"

Transkriptio

1 ITÄVALTA 70 artikla Yleisön saataville asetettavat tiedot Asetuksen 70 ja 76 artikla kuuluvat seuraavasti: Yleisön saataville asetettavat tiedot Jäsenvaltioiden on päätöksellä 2001/470/EY perustetun siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston puitteissa toimitettava seuraavat tiedot niiden asettamiseksi yleisön saataville: a) elatusvelvoitteita koskevan kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen kuvaus; b) edellä olevassa 51 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi toteutettujen toimenpiteiden kuvaus; c) kuvaus siitä, miten varmistetaan 44 artiklassa edellytetty tosiasiallinen oikeuden saatavuus; d) kuvaus kansallisista täytäntöönpanosäännöistä ja -menettelyistä, mukaan lukien tiedot tätä koskevista rajoituksista, erityisesti velallisen suojelua koskevat säännöt sekä määräajat tai vanhentumisajat; Jäsenvaltioiden on pidettävä nämä tiedot jatkuvasti ajan tasalla. 76 artikla Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen 2 artiklan 2 kohtaa, 47 artiklan 3 kohtaa sekä 71, 72 ja 73 artiklaa sovelletaan 18 päivästä syyskuuta artiklan a alakohta Kansallinen lainsäädäntö ja menettelyt 1. Aineellisen oikeuden säännökset: a) Puolisoiden ja rekisteröityjen kumppanien väliset elatusvaateet sekä avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen päättymisestä johtuvat elatusvaateet Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen aikana (ABGB, 94 ): 1) Aviopuolisoiden on mahdollisuuksiensa mukaan ja sen mukaan, miten he ovat yhteiselämänsä järjestäneet, yhdessä osallistuttava elämäntilannettaan vastaavien tarpeidensa tyydyttämiseen. 2) Puoliso, joka hoitaa yhteistä kotia, suorittaa 1 momentissa tarkoitetun osallistumisen tällä tavoin. Hänellä on oikeus saada toiselta puolisolta elatus hänen omat tulonsa asianmukaisesti huomioon ottaen. Tätä sovelletaan avioliiton aikana elatukseen oikeutettuun puolisoon myös yhteiselämän päätyttyä, ellei elatuksen vaatimisessa ole kyse oikeuden väärinkäytöstä, kun otetaan huomioon erityisesti ne syyt, jotka ovat johtaneet yhteiselämän päättymiseen. Puolisolla on oikeus elatukseen myös, jos hän ei kykene osallistumaan yhteiseen elatukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 3) Elatukseen oikeutetun puolison pyynnöstä elatus suoritetaan myös yhteiselämän aikana kokonaan tai osittain rahana, jos tällainen pyyntö ei ole kohtuuton, erityisesti tarpeiden tyydyttämiseen käytettävissä oleviin varoihin nähden. Elatuksesta ei voi edeltä käsin luopua.

2 Avioeron tai rekisteröidyn parisuhteen purkamisen jälkeen: a) Elatusvelvollisuus, kun avioerossa on todettu syyllinen Syyllisyysperiaate (EheG, 66 ) Aviopuolison, joka on yksin tai pääasiassa syyllinen eroon, on huolehdittava, että toinen puoliso saa aviopuolisoiden elinolosuhteiden mukaisen elatuksen, jos tämän omaisuustulot ja ansiotulot työstä, jota tämän oletetaan olosuhteista riippuen tekevän, eivät ole riittävät. Beneficium competentiae (EheG, 67 ) 1) Jos 66 :ssä tarkoitetusta elatuksesta huolehtiminen vaarantaa avioeroon yksin tai pääasiassa syyllisen puolison asianmukaisen oman elatuksen tämän muut velvoitteet huomioon ottaen, syyllisen puolison on annettava elatusapua vain sen verran kuin on kohtuullista eronneiden puolisoiden tarpeet ja varallisuus- ja tulotilanne huomioon ottaen. Jos elatusvelvollisen on huolehdittava naimattoman alaikäisen lapsen tai uuden aviopuolison tai rekisteröidyn kumppanin elatuksesta, on otettava huomioon myös näiden tarpeet ja taloudellinen tilanne. 2) Puoliso vapautetaan elatusvelvollisuudesta kokonaan, jos toinen puoliso voi elättää itsensä omaisuudellaan. Kohtuullisuuteen perustuva elatus (EheG, 68 ) Jos molemmat puolisot ovat syyllisiä eroon eikä kumpikaan ole pääasiassa syyllinen, voidaan puolisolle, joka ei pysty elättämään itseään, myöntää elatusapua, jos se on kohtuullista toisen puolison tarpeet ja varallisuus- ja tulotilanne huomioon ottaen. Elatusvelvollisuus voidaan rajoittaa ajallisesti. Tällöin sovelletaan 67 :n 1 momentin toista virkettä. Tarpeeseen perustuva elatus (EheG, 68 a ) 1) Jos eronneen puolison ei voida puolisoiden yhteisen lapsen hoidon ja kasvatuksen vuoksi, lapsen hyvinvointi huomioon ottaen, olettaa elättävän itseään, toisen puolison on syyllisyydestä riippumatta annettava tälle tarpeita vastaavaa elatusapua. Puolison ei oleteta voivan elättää itseään, jos lapsi ei ole täyttänyt viittä vuotta. Siinä tapauksessa, että elatusvelvollisuus määrätään tuomioistuimessa, se on rajoitettava enintään kolmeen vuoteen siitä lukien, kun nuorin lapsista on täyttänyt viisi vuotta. Tuomioistuin voi olla rajoittamatta elatusvelvollisuuden kestoa, jos tapauksen erityisluonteen, kuten lapsen erityisen hoidon tarpeen, vuoksi ei ole mahdollista määrittää, milloin eronneella puolisolla olisi mahdollisuus elättää itsenä. 2) Jos puolisot ovat yhdessä sopien järjestäneet yhteiselämänsä niin, että avioliiton aikana toinen puolisoista on hoitanut kotia tai tilanteesta riippuen huolehtinut yhteisen lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tai hoitanut jommankumman puolison sukulaista, eikä kyseisen puolison voida tähän liittyvästä koulutuksen puutteesta johtuvien vähäisten työllistymismahdollisuuksien, yhteiselämän pituuden, ikänsä tai terveydentilansa vuoksi olettaa elättävän itseään kokonaan tai osittain, toisen puolison on syyllisyydestä riippumatta annettava tälle tarpeita vastaavaa elatusapua. Siinä tapauksessa, että elatusvelvollisuus määrätään tuomioistuimessa, tuomioistuimen on rajoitettava se enintään kolmeen vuoteen, jos voidaan odottaa, että eronnut puoliso kykenee sen jälkeen huolehtimaan elatuksestaan etenkin sellaisella ansiotyöllä, jota hänen voidaan kohtuudella odottaa harjoittavan.

3 3) Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua elatusvelvollisuutta rajataan tai sitä ei ole, jos elatuksesta huolehtiminen olisi kohtuutonta sen vuoksi, että elatuksen tarpeessa oleva on yksipuolisesti syyllistynyt vakaviin aviovelvollisuuksien laiminlyönteihin tai vaikuttanut elatuksen tarpeeseensa vakavalla tuottamuksellisuudella tai on olemassa jokin muu yhtä painava syy, taikka 2 momentin ollessa kyseessä sen vuoksi, että avioliitto on kestänyt vain vähän aikaa. Mitä painavampia nämä syyt ovat, sitä aiheellisempaa on vaatia elatusta tarvitsevaa elättämään itsensä muullakin kuin sellaisella ansiotyöllä, jota hänen voidaan kohtuudella odottaa harjoittavan, tai omaisuudellaan. 4) Tällöin sovelletaan 67 :n 1 momenttia. b) Elatusvelvollisuus, kun avioero johtuu muista syistä (EheG, 69 ) 1) Jos avioliitto päättyy eroon jostakin :ssä mainitusta syystä ja tuomiossa on julistettu syyllinen, sovelletaan :n säännöksiä. 2) Jos ero johtuu 55 :ssä mainitusta syystä ja tuomio sisältää 61 :n 3 momentissa tarkoitetun julistuksen, sovelletaan vastaajana olevan puolison elatusvelvollisuuteen myös avioeron jälkeen ABGB:n 94 :ä. Elatusvelvollisuus koskee joka tapauksessa myös vastaajana olevan puolison maksuja lakisääteisen sairausvakuutuksen vapaaehtoiseen vakuutukseen. Elatusvelvollisuutta mitoitettaessa ei oteta huomioon elatusvelvollisen velvollisuutta elättää uutta puolisoa tai rekisteröityä kumppania, ellei tämä ole kohtuullista ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten entisen ja nykyisen puolison tai rekisteröidyn kumppanin ikä ja terveys, elatusvelvollisen kanssa yhteisessä taloudessa eletyn ajan pituus ja lasten hyvinvointi. 3) Jos tuomiossa ei ole julistettu syyllistä, eroa hakevan puolison on huolehdittava toisen puolison elatuksesta, jos se on kohtuullista eronneiden puolisoiden sekä elatusapuun oikeutetun 71 :ssä tarkoitettujen elatusvelvollisten sukulaisten tarpeet ja varallisuus- ja tulotilanne huomioon ottaen. Tällöin sovelletaan 67 :n 1 momentin toista virkettä ja 2 momenttia. Elatussopimukset (EheG, 69 a ) 1) 55 a :n 2 momentin mukaisesti sovittu elatus rinnastetaan laissa määrättyyn elatukseen, kunhan se on sovitettu puolisoiden elinolosuhteisiin. 2) Jos puolisot eivät ole yhteisestä sopimuksesta haetun avioeron yhteydessä tehneet oikeudellisesti pätevää sopimusta elatussuhteistaan, puolison on huolehdittava toisen puolison elatuksesta, jos se on kohtuullista eronneiden puolisoiden sekä elatusapuun oikeutetun 71 :ssä tarkoitettujen elatusvelvollisten sukulaisten tarpeet ja varallisuus- ja tulotilanne huomioon ottaen. Tällöin sovelletaan 67 :n 1 momentin toista virkettä ja 2 momenttia. Kohtuullisuusperiaatteen soveltaminen (EheG, 69 b ) 68 a :ää sovelletaan myös, jos avioliitto on päättynyt jostakin :ssä tai 55 :ssä mainitusta syystä tai jos yhteisestä sopimuksesta haetun avioeron yhteydessä ei ole tehty oikeudellisesti pätevää sopimusta puolisoiden elatussuhteista. c) Elatusavun suoritustapa (EheG, 70 ) 1) Elatusapu maksetaan rahana. Maksut suoritetaan kuukausittain etukäteen. Elatusvelvollisen on annettava vakuus, jos on vaarana, että hän yrittää välttää elatusvelvollisuutensa. Vakuuden muoto määräytyy olosuhteiden perusteella. 2) Kuukausimaksujen sijaan elatusapuun oikeutettu voi vaatia kertakorvausta, jos siihen on painava syy eikä elatusvelvolliselle aiheudu siitä kohtuutonta rasitusta.

4 3) Elatusvelvollisen on maksettava kuukausimaksu kokonaisuudessaan myös silloin, kun elatusapuun oikeutettu kuolee kesken kuukauden. Velvollisuuksien järjestys (EheG, 71 ) 1) Eronnut elatusvelvollinen on vastuussa ennen elatusapuun oikeutetun sukulaisia. Jos elatusvelvollisen asianmukainen oma elatus kuitenkin vaarantuisi hänen muut velvollisuutensa huomioon ottaen, sukulaiset ovat vastuussa ennen eronnutta puolisoa. Jos eronneella puolisolla ei ole velvollisuutta elättää toista puolisoa, elatusapuun oikeutetun sukulaisten on huolehdittava elatuksesta elatusvelvollisuutta koskevien yleisten säännösten mukaisesti. 2) Sukulaiset ovat vastuussa myös, jos oikeudenkäynti elatusvelvollista puolisoa vastaan ei ole Itävallassa mahdollista tai se on huomattavan vaikeaa. Tällaisessa tapauksessa puolisoa koskeva velvollisuus siirtyy sille sukulaiselle, joka on huolehtinut elatuksesta. Elatusvelvollisuuden siirtymisestä ei saa olla elatusapuun oikeutetulle haittaa. Takautuva elatus (EheG, 72 ) Elatusapuun oikeutettu voi vaatia elatusapua tai vahingonkorvausta takautuvasti maksettavaksi ainoastaan siitä lähtien, kun elatusvelvollisen maksut ovat myöhästyneet tai elatusvelvollisuusasia on pantu vireille tuomioistuimessa. d) Elatusvelvollisuuden rajoittaminen ja raukeaminen Itseaiheutettu elatuksen tarve (EheG, 73 ) 1) Elatusapuun oikeutettu, jolla on moraalinen vastuu elatusavun tarpeestaan, voi vaatia vain välttämätöntä elatusta. 2) Lisätarve, joka johtuu elatusapuun oikeutetun vakavasta virheestä, ei oikeuta vaatimaan elatusavun korottamista. Oikeuden menettäminen (EheG, 74 ) Elatusapuun oikeutettu menettää elatusavun, jos hän eron jälkeen on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen elatusvelvollista vastaan tai vastoin tämän tahtoa viettää kunniatonta tai säädytöntä elämää. Elatusapuun oikeutetun avioituminen uudelleen tai parisuhteen rekisteröinti (EheG, 75 ) Elatusvelvollisuus raukeaa, jos elatusapuun oikeutettu solmii uuden avioliiton tai rekisteröi parisuhteen. Elatusvelvollisen avioituminen uudelleen (EheG, 76 ) Elatusvelvollisen avioituessa uudelleen sovelletaan siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch) 1604 :ää aviovarallisuussuhteen vaikutuksesta elatusvelvollisuuteen. Elatusapuun oikeutetun kuolema (EheG, 77 ) 1) Elatusvelvollisuus raukeaa elatusapuun oikeutetun kuollessa. Se pysyy kuoleman jälkeen voimassa vain siltä osin kuin elatusapua tai vahingonkorvausta maksetaan maksujen laiminlyönnin vuoksi takautuvasti tai on kyse elatusapuun oikeutetun kuollessa erääntyneistä maksuista. 2) Elatusvelvollisen on maksettava hautajaiskulut, jos se on kohtuullista eikä kuluja voida maksattaa perillisillä. Elatusvelvollisen kuolema (EheG, 78 ) 1) Elatusvelvollisen kuollessa elatusvelvollisuus siirtyy kuolinpesän velkana perillisille. 2) Perillisen vastuuseen ei sovelleta 67 :n rajoituksia. Elatusapuun oikeutetun on kuitenkin tyydyttävä siihen, että maksuja voidaan alentaa kohtuullisiksi ottaen huomioon perillisen olosuhteet ja kuolinpesän kestokyky.

5 3) Elatusvelvollisen kuollessa 68 :ssä tarkoitettu elatusvelvollisuus raukeaa. e) Osallistuminen lasten elatukseen (EheG, 79 ) 1) Jos eronneen puolison on huolehdittava yhteisen lapsen elatuksesta, toisen puolison on maksettava hänelle omaisuus- ja ansiotuloistaan asianmukainen summa elatuskustannuksiin, ellei näitä voida kattaa lapsen varallisuutta koskevaa nautintaoikeutta hyödyntämällä. Velvollisuutta ei voi siirtää. 2) Jos osallistumisvelvollinen puoliso on lapsen huoltaja, hän voi pidättää summan omaan käyttöönsä lapsen elatusta varten. f) Elatussopimukset (EheG, 80 ) Aviopuolisot voivat tehdä sopimuksia elatusvelvollisuudesta eron jälkeisenä aikana. Jos tällainen sopimus on tehty ennen kuin avioerotuomio on lainvoimainen, se ei ole mitätön siksi, että se on helpottanut avioeroa tai mahdollistanut sen. Sen sijaan se on mitätön, jos puolisot ovat sopimuksen yhteydessä viitanneet sellaiseen eron syyhyn, jota ei ole tai jota ei enää ole olemassa, tai jos sopimuksen sisällöstä tai muista asiaan liittyvistä seikoista käy muulla tavalla ilmi, että sopimus on hyvien tapojen vastainen. b) Vanhempien (isovanhempien) ja lasten (lastenlasten) välinen elatusvelvollisuus Vanhempien velvollisuus elättää lapsiaan (ABGB, 140 ) 1) Vanhempien on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava elinolosuhteitaan vastaavien lapsensa tarpeiden kattamiseen ottaen huomioon tämän taipumukset, kyvyt, mieltymykset ja kehitysmahdollisuudet. 2) Vanhempi, joka hoitaa kotia, jossa hän huolehtii lapsesta, hoitaa tällä tavoin osansa elatuksesta. Sen lisäksi hänen on osallistuttava lapsen elatukseen, jos toinen vanhempi ei pysty kattamaan lapsen tarpeita kokonaisuudessaan tai joutuu maksamaan enemmän kuin on kyseisen vanhemman elinolosuhteisiin nähden kohtuullista. 3) Elatusvelvollisuus pienenee, jos lapsella on omia tuloja tai lapsi pystyy elinolosuhteet huomioon ottaen elättämään itse itsensä. Isovanhempien velvollisuus elättää lapsenlapsiaan (ABGB, 141 ) Jos vanhemmilla ei ole mahdollisuuksia antaa elatusta, on isovanhempien vastuulla huolehtia vanhempien elinolosuhteita ja lapsen tarpeita vastaavasta elatuksesta. Muutoin sovelletaan 140 :ää soveltuvin osin. Lapsenlapsen oikeus saada elatusta pienenee kuitenkin, jos hänen voidaan olettaa turvautuvan omaan omaisuuteensa. Isovanhemman on vastattava elatuksesta ainoastaan siinä määrin, että hänen oma kohtuullinen elatuksensa ei vaarannu muut hoitovelvollisuudet huomioon ottaen. Elatusvelvollisen perillisten elatusvelvollisuus (ABGB, 142 ) Vanhemman velvollisuus huolehtia lapsen elatuksesta siirtyy hänen perillisilleen jäämistön arvoon asti. Lapsen elatusvaateen yhteydessä lasketaan yhteen kaikki, mitä perinnönjättäjä hänelle jättää sopimukseen tai testamenttiin perustuvana lahjoituksena, laillisena perintöosana, lakiosana tai julkis- tai yksityisoikeudellisena suorituksena. Jos jäämistön arvo ei riitä turvaamaan lapselle kuuluvaa elatusta siihen asti, kunnes hänen oletetaan voivan elättää itse itsensä, vähenee lapsen oikeus elatukseen vastaavasti.

6 Lasten velvollisuus elättää vanhempiaan ja isovanhempiaan (ABGB, 143 ) 1) Lapsen on huolehdittava lapsen elinolosuhteet huomioon ottaen vanhempiensa ja isovanhempiensa elatuksesta, jos elatusapuun oikeutettu ei kykene itse elättämään itseään eikä ole vakavasti laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan lasta kohtaan. 2) Lasten elatusvelvollisuus tulee elatusapuun oikeutetun puolison, entisen puolison sekä takenevassa ja etenevässä polvessa lähempänä olevien sukulaisten elatusvelvollisuuden jälkeen. Jos lapsia on useampia, heidän on huolehdittava osaltaan elatuksesta mahdollisuuksiensa mukaan. 3) Vanhemman tai isovanhemman oikeus saada elatusta pienenee kuitenkin, jos hänen voidaan olettaa turvautuvan omaan omaisuuteensa. Lapsen on vastattava elatuksesta ainoastaan siinä määrin, että hänen oma kohtuullinen elatuksensa ei vaarannu muut hoitovelvollisuudet huomioon ottaen. 2. Prosessioikeus: a) Puolisoiden ja rekisteröityjen kumppanien väliset elatusvaateet sekä avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen päättymisestä johtuvat elatusvaateet Elatusvaateet esitetään riita-asiaoikeudenkäynnissä, joka käynnistetään nostamalla kanne alueellisessa tuomioistuimessa (Bezirksgericht). Jos riidan kohteen arvo on suurempi kuin euroa (138,89 euroa kuukaudessa) asianosaisten on käytettävä asianajajaa. Haastehakemuksessa on joko esitettävä vaatimus lukuina tai pyydettävä selvittämään tulot, joiden perusteella maksu määrätään. Asianosaisten esittämät todisteet on vastaanotettava ja esitettävä suullisessa käsittelyssä. Kolmansilla ei ole erityistä velvollisuutta antaa tietoja. Tuomioistuin ratkaisee asian ja antaa siitä tuomion, johon voidaan hakea muutosta. Muutosta on haettava neljän viikon kuluessa ratkaisun tiedoksiantamisesta. Vastapuoli voi vastata muutoksenhakuun neljän viikon kuluessa muutoksenhaun tiedoksiantamisesta. Landesgericht-tuomioistuin ratkaisee asian toisena oikeusasteena joko suullisen muutoksenhakukäsittelyn jälkeen tai suljetussa istunnossa. Muutoksenhaun kohteena oleva tuomio voidaan vahvistaa, sitä voidaan muuttaa tai se voidaan kumota. Jos kyseessä on merkittävä oikeudellinen kysymys ja riidan kohteen arvo ylittää euron rajan (138,89 euroa kuukaudessa), ratkaisuun voidaan hakea muutosta vielä korkeimmalta oikeudelta. b) Vanhempien (isovanhempien) ja lasten (lastenlasten) välinen elatusvelvollisuus Elatusvaateet esitetään riidattomassa menettelyssä, joka käynnistetään tekemällä hakemus alueelliseen tuomioistuimeen (Bezirksgericht). Elatusapuun oikeutetun (tai hänen laillisen edustajansa) ei periaatteessa tarvitse ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä käyttää asianajajaa. Kun lapsi vaatii elatusta vanhemmalta (ja sovelletaan Itävallan lakia), asian käsittelee tuomioistuimen virkamies (Rechtspfleger). Päinvastaisessa tapauksessa asian käsittelee tuomari. Vastaaja on velvollinen antamaan tietoja tuloistaan ja omaisuudestaan. Myös kolmansilta (etenkin työnantajilta ja sosiaalivakuutuksesta) voidaan pyytää tietoja. Aluksi riittää määrittelemätön vaatimus, mutta kun määräytymisperuste on vahvistettu, vaatimus on esitettävä lukuina. Vahvistaminen voi tapahtua myös ilman suullista käsittelyä (joka ei ole pakollinen) tai sen ulkopuolella, ja sen tulos on ilmoitettava asianosaisille, jotta he voivat ottaa siihen kantaa ja tehdä jatkohakemuksia. Tuomioistuin ratkaisee asian ja tekee siitä päätöksen, johon voidaan hakea muutosta. Muutosta on haettava 14 päivän kuluessa ratkaisun tiedoksiantamisesta. Vastapuoli voi (vastapuolet voivat) vastata muutoksenhakuun 14 päivän kuluessa sen tiedoksiantamisesta. Landesgericht-tuomioistuin ratkaisee asian toisena oikeusasteena yleensä suljetussa istunnossa. Muutoksenhaun kohteena oleva

7 päätös voidaan vahvistaa, sitä voidaan muuttaa tai se voidaan kumota. Jos kyseessä on merkittävä oikeudellinen kysymys riidan kohteen, ratkaisuun voidaan hakea muutosta vielä korkeimmalta oikeudelta. 70 artiklan b alakohta Keskusviranomaisten erityiset tehtävät 51 Keskusviranomaisten erityiset tehtävät 1) Keskusviranomaiset antavat 56 artiklan mukaisiin hakemuksiin liittyvää apua, erityisesti: a) toimittamalla edelleen ja ottamalla vastaan niitä koskevia hakemuksia; b) panemalla vireille näihin hakemuksiin liittyviä menettelyjä tai helpottamalla niiden vireille panoa. 2) Keskusviranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat näihin hakemuksiin liittyvät toimenpiteet: a) oikeusavun antamiseksi tai helpottamiseksi olosuhteiden sitä vaatiessa; b) velallisen tai velkojan olinpaikan selvittämisessä avustamiseksi erityisesti 61, 62 ja 63 :n soveltamiseksi; c) velallisen tai velkojan asiaankuuluvien tulotietojen ja tarvittaessa heidän varallisuuttaan koskevien tietojen hankkimisen edistämiseksi, mukaan lukien omaisuuden löytäminen, erityisesti 61, 62 ja 63 :n soveltamiseksi; d) sovintoratkaisuihin pääsyn edistämiseksi, minkä tavoitteena on elatusavun vapaaehtoinen maksaminen, käyttämällä välitys- tai sovittelumenettelyä tai niihin verrattavia menettelyjä, kun tämä osoittautuu asianmukaiseksi; e) elatusapupäätösten meneillään olevan täytäntöönpanon helpottamiseksi, elatusapurästit mukaan lukien; f) elatusmaksujen keruun ja nopean eteenpäin toimittamisen helpottamiseksi; g) asiakirja- tai muun todistusaineiston hankkimisen helpottamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1206/2001 soveltamista; h) avustamiseksi vanhemmuuden vahvistamisessa, kun se on tarpeen elatusavun perimiseksi; i) sellaisten menettelyjen vireille panemiseksi tai niiden vireille panon helpottamiseksi, joita tarvitaan luonteeltaan alueellisten väliaikaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi ja joiden tarkoituksena on varmistaa vireillä olevan elatushakemuksen päätökseen saattaminen; j) asiakirjojen tiedoksiannon helpottamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1393/2007 soveltamista. 3) Julkisyhteisöt tai muut jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten valvonnan alaiset elimet voivat asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön sallimissa rajoissa suorittaa tämän artiklan mukaiset keskusviranomaisen tehtävät. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 71 :n mukaisesti tällaisen julkisyhteisön tai muun elimen nimeämisestä samoin kuin sen yhteystiedot ja sen tehtävien laajuus. 4) Mikään tässä artiklassa tai 53 :ssä ei velvoita keskusviranomaista käyttämään toimivaltaa, joka pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan kuuluu ainoastaan oikeusviranomaisille. Hakemusten toimittaminen ja vastaanottaminen (51 :n 1 momentti) kuuluu oikeusministeriön osaston I 10 (Bundesministerium für Justiz, Abt I 10) toimivaltaan (osoite Team Z, sähköpostitse

8 Keskusviranomainen huolehtii itse 51 :n 2 momentin b, c, g ja j alamomentin tehtävistä, toimivaltainen alueellinen tuomioistuin huolehtii 51 :n 2 momentin a ja d alamomentin tehtävistä ja alueellisen tuomioistuimen nimittämä menettelyavustaja (Verfahrenshelfer) tai edustaja alamomentin e, f, h ja i tehtävistä. Käytössä on myös seuraava perinteinen (jo YK:n New Yorkin yleissopimuksella käyttöön otettu) järjestelmä, joka perustuu siihen, että alueellinen tuomioistuin (Bezirksgericht) neuvoo asianosaisia: a) Kantaja toimittaa hakemuksensa (kirjallisesti tai tuomioistuimen pöytäkirjaan kirjauttaen) siihen tuomioistuimeen (Bezirksgericht), jonka alueella hän oleskelee. Tuomioistuin toimittaa hakemuksen oikeusministeriöön, joka on keskusviranomainen. Ulkomaille lähtevissä tapauksissa voidaan toimia YK:n yleissopimuksen mukaisesti. b) Alueellisilla tuomioistuimilla on Itävallan järjestelmässä tärkeä rooli myös saapuvissa tapauksissa. Tarkastettuaan alustavasti, että kaikki asiakirjat on toimitettu, ja pyydettyään mahdollisesti toimittamaan lisäasiakirjoja keskusviranomainen toimittaa saapuvan tapauksen alueelliselle tuomioistuimelle. Tuomioistuin päättää oikeusavun myöntämisestä. 70 artiklan c alakohta Oikeuden saatavuus 44 Oikeus oikeusapuun 1) Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan riita-asian osapuolilla on oltava tässä luvussa määriteltyjen edellytysten mukaisesti tosiasiallinen mahdollisuus saada oikeutta toisessa jäsenvaltiossa, täytäntöönpano- ja muutoksenhakumenettelyt mukaan lukien. VII luvun soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa pyynnön vastaanottava jäsenvaltio turvaa tämän tosiasiallisen mahdollisuuden saada oikeutta jokaiselle sellaiselle kantajalle, joka asuu pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa. 2) Tämän tosiasiallisen oikeuden saamisen turvaamiseksi jäsenvaltiot antavat oikeusapua tämän luvun mukaisesti, paitsi jos sovelletaan 3 momenttia. 3) VII luvun soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan oikeusapua, jos ja siinä määrin kun tämän jäsenvaltion menettelyt antavat osapuolille mahdollisuuden hoitaa asia ilman tarvetta oikeusapuun, ja keskusviranomainen tarjoaa tarvittavat palvelut veloituksetta. 4) Oikeusavun saannin edellytykset eivät saa olla tiukempia kuin vastaavien kansallisten asioiden osalta on säädetty. 5) Elatusvelvoitteita koskevista menettelyistä aiheutuvien kulujen ja kustannusten maksamisen vakuudeksi ei saa vaatia vakuutta, talletusta tai muuta senkaltaista suoritusta. Oikeusapua myönnetään Itävallassa asianosaisille, jotka eivät pystyisi ilman sitä osallistumaan menettelyyn, jota ilman asianosaisen ja hänen huollettavinaan olevien henkilöiden välttämätön elatus vaarantuisi. Oikeusapu voi tarkoittaa sekä vapauttamista oikeudenkäyntikuluista että asianajajan antamista asianosaisen käyttöön maksutta. Jos kyseessä on kansainvälinen elatusapumenettely, tämä tarkoittaa seuraavaa: Ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntimaksuja. Ei tarvitse antaa vakuutta menettelystä aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

9 Kaikille luonnollisille henkilöille myönnetään asianajaja, jos yli 21-vuotiaan velkojan elatusapumenettelystä aiheutuvia kuluja ei voida maksaa elatusapuun oikeutetun tuloista ja helposti rahaksi muutettavasta omaisuudesta (pankkitalletukset ym.) tai jos (vielä asiakirjoihin perustumattoman) elatusapuvaatimuksen ajaminen olisi pahansuopaa tai perusteetonta. Myös julkisille laitoksille järjestetään edustus. 70 artiklan d alakohta Kansalliset täytäntöönpanosäännöt ja -menettelyt Täytäntöönpanomenettely alkaa (ei viran puolesta vaan ainoastaan) velkojan hakemuksesta lupavaiheella, jossa tutkitaan, onko olemassa täytäntöönpanokelpoista asiakirjaa. Jos on, tuomioistuin tekee täytäntöönpanolupapäätöksen, ja jos ei ole, tuomioistuin hylkää hakemuksen. Tähän päätökseen on mahdollista hakea muutosta (määräaika: 14 päivää päätöksen tiedoksiantamisesta). Jos kyseessä on toisessa jäsenvaltiossa laadittu asiakirja, sovelletaan ensisijaisesti unionin oikeutta. Menettelyn jatko riippuu siitä, mihin täytäntöönpano kohdistuu. Tärkeimmät täytäntöönpanokeinot jatkuvan elatuksen saamiseksi ovat seuraavat: a) Saatavien ulosmittaus: Kolmantena osapuolena olevaa velallista (elatusvelvollisen velallinen, esimerkiksi työnantaja) kielletään maksamasta elatusvelvolliselle tämän saatavia ja elatusvelvollista kielletään käyttämästä niitä. Tätä sovelletaan kyseisten kieltojen tiedoksiantamista seuraavasta maksujaksosta. Kolmas osapuoli maksaa siitä lähtien velkansa elatusvelvollisen sijaan elatusavun velkojalle. Myös sen, jolta elatusvelvollisella ei ole saatavia, on ilmoitettava tuomioistuimelle asiasta. Kun saatavia ulosmitataan työsuhteen yhteydessä, elatusavun velkojalle ei voida siirtää koko työtuloa, sillä elatusvelvollisen on edelleen saatava vähimmäistoimeentulo. Summan laskeminen on ensisijaisesti kolmantena osapuolena olevan velallisen tehtävä, mutta tuomioistuin voi antaa selventäviä ohjeita. Vuosittain tarkistettava vähimmäistoimeentulo on nähtävissä BMJ:n verkkosivuilla (www.bmj.gv.at). b) Irtaimen ulosmittaus: Pakkotäytäntöönpanosta vastaava tuomioistuimen virkamies (Gerichtsvollzieher) voi ulosmitata ja muuttaa rahaksi myös irtainta omaisuutta. Rahaksi muuttaminen tapahtuu huutokaupalla (joka on mahdollista järjestää myös verkossa) tai sovinnollisella kaupalla. Tuotto jaetaan velkojille. Tiettyä irtainta omaisuutta ei saa ulosmitata (esim. ammatin harjoittamisessa tarvittavia esineitä, hoitovälineitä, lääkkeitä ja proteeseja). Irtaimen ulosmittausta koskevien sääntöjen mukaan myös käteistä voidaan ulosmitata (jolloin rahaksi muuttamista ei tietenkään tarvita). Myös irtaimen ulosmittauksessa on jätettävä elatusvelvolliselle tietty summa (vähimmäistoimeentulo kuukauden loppuun asti). c) Kiinteän omaisuuden ulosmittaus: Kiinteän omaisuuden ulosmittaus voi tapahtua panttioikeuden pakkokiinnittämisenä, muuttamalla kiinteän omaisuuden tuotot rahaksi pakkohallintona tai muuttamalla kiinteä omaisuus rahaksi pakkohuutokaupassa. d) Muut oikeudet: Myös vuokraoikeuksia, patenttioikeuksia ja muita rahaksi muutettavia oikeuksia voidaan käyttää.

10 e) Mihinkään ulosmittauskeinoon ei sisälly syyllisyyttä (ts. elatusvelvollisen pidättämistä), lupien peruuttamista (esim. ajokortti, elinkeinolupa, ammatinharjoittamislupa, kuten lääkärien ius practicandi). Tilien ulosmittauksesta ei myöskään ole erityisiä sääntöjä. Kun elatusvelvollinen pyytää pankkiaan suorittamaan maksuja tililtään, sovelletaan saatavien ulosmittausta koskevia sääntöjä. Jäljittämismahdollisuudet: Jos kolmantena osapuolena oleva velallinen on tuntematon, on mahdollista liittää täytäntöönpanohakemukseen kysely sosiaalivakuutuslaitosten pääjärjestölle (Hauptverband der Sozialversicherungsträger). Kun kyseessä on irtaimen ulosmittaus, pakkotäytäntöönpanosta vastaavaa tuomioistuimen virkamiestä (Gerichtsvollzieher) voidaan pyytää jäljittämään irtainta omaisuutta (elatusavun velkojan ei siis tarvitse etukäteen osoittaa ulosmitattavaa omaisuutta). Elatusvelvollisen kiinteä omaisuus selviää julkisesta kiinteistörekisteristä. Täytäntöönpanoa koskevat rajoitukset: Tässä voidaan vain lyhyesti todeta, että saatavien ja käteisen ulosmittauksessa on noudatettava vähimmäistoimeentulorajoja. Joitakin (välttämättömiä) irtaimeen kuuluvia esineitä ei voida ulosmitata. Ulosmittaus voidaan suorittaa ainoastaan poikkeuksellisesti viikonloppuna tai yöllä. Luonnonmullistusten yhteydessä voidaan määrätä ulosmittauskielto. Yksityiskohtia ei ole mahdollista tässä esittää. Ovatko elatusvaateet etusijalla? Elatusvaateilla on muihin vaateisiin nähden etusija vain hyvin vähäisessä määrin. Yleistä etusijaa niillä ei ole. Maksamattomia elatusapuja kohdellaan samalla tavalla kuin muita vaateita. Periaatteena on, että vaateisiin vastataan täytäntöönpanolupien myöntämisjärjestyksessä. Elatusmaksuilla on ainoastaan saatavien ulosmittauksen yhteydessä etusija: vähimmäistoimeentulorajaa alennetaan, jos on esitetty jatkuvaa elatusapua koskeva vaade. Seuraavia kolmea periaatetta noudatetaan: 1) yleiseen vähimmäistoimeentulorajaan asti kaikki velkojat otetaan huomioon, 2) yleisen vähimmäistoimeentulorajan ylittäviä varoja voidaan elatusavun vähimmäistoimeentulorajaan asti käyttää ainoastaan jatkuvaan elatusapuun ja 3) alennetun vähimmäistoimeentulon on jäätävä velalliselle itselleen eikä sitä anneta edes elatusapuun oikeutetuille.

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin

Lisätiedot

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37 1 ~ ~ 1,.- ; Pr 601 2012 Pr 600 ULOSOTTO Rikosasiassa annetun päätöksen täytäntöönpanosta ks. Rikosoikeudelliset seuraamukset ja niiden täytäntöönpano, Ri 200. Ulosottomenettely Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE STLTK 23.02.2012 Liite1 JUUAN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.3.2012 alkaen 1 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN... 2 1.1 Säännökset...2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

B 14.3 ASETUS OIKEUSAVUSTA (23.5.2002/388, viim. muut. 3.12.2009/1008)

B 14.3 ASETUS OIKEUSAVUSTA (23.5.2002/388, viim. muut. 3.12.2009/1008) OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.3 ASETUS OIKEUSAVUSTA (23.5.2002/388, viim. muut. 3.12.2009/1008) Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 5 päivänä

Lisätiedot

ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA

ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA Lapin yliopisto Pro gradu tutkielma Kristiina Vola Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot