HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO / KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER / HEIMKINOSTEUERZENTRUM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO / KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER / HEIMKINOSTEUERZENTRUM"

Transkriptio

1 Svenska HOME CINEMA CONTOL CENTE KONTOLLCENTAL FÖ HEMMABIO / KOTITEATTEIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO ECEIVE / HEIMKINOSTEUEZENTUM CENTE DE COMMANDE DE CINEMA A LA MAISON CENTO DE CONTOL DE CINE CASEO / UNITÀ DI CONTOLLO HOME CINEMA DVD VIDEO PLAYE DVD-SPELAE / DVD-SOITIN / DVD-VIDEOAFSPILLE / DVD-VIDEO-SPIELE LECTEU DVD VIDEO / EPODUCTO DVD VIDEO / LETTOE DI DVD VIDEO X-ES1SL XV-N55SL Dansk Deutsch Français Español INSTUCTIONS BUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTUKTIONSBOG BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D INSTUCTIONS MANUEL DE INSTUCCTIONES ISTUZIONI For Customer Use: Enter below the Model No. and Serial No. which are located either on the rear, bottom or side of the cabinet. etain this information for future reference. Model No. Serial No. LVT B [EN] Italiano

2 Varningar, att observera och övrigt/varoitukset, huomautukset, yms/ Advarsler, forsigtighedsregler og andet/warnung, Achtung und sostige Hinweise/Mises en garde, précautions et indications diverses/avisos, precauciones y otras notas/avvertenze e precauzioni da osservare Att observera Nätströmsknapp ( ) Drag ut nätströmssladden för att stänga av strömmen helt. Strömbrytaren kopplar ej bort nätströmmen. Nätströmmen kan styras med fjärrkontrollen. Huomautus -näppäin! Jos haluat katkaista laitteistosta virran kokonaan, irrota sähköpistoke seinäpistorasiasta. Virta on päällä kaikissa virtakytkimen ( ) asennoissa. Virran voi kytkeä myös kaukosäätimellä. Forsigtig STØMAFBYDE! ( ) Tag netstikket ud for at afbryde strømtilførslen fuldstændigt. Med / Strømafbryderen alene kan man ikke helt afbryde lysnetforbindelsen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes. Achtung -Schalter! Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um die Stromversorgung vollkommen zu unterbrechen. Der Schalter unterbrichet in keiner Stellung die Stromversorgung vollkommen. Die Stromversorgung kann mit der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden. Attention Commutateur! Déconnecter la fiche de secteur pour couper complètement le courant. Le commutateur ne coupe jamais complètement la ligne de secteur, quelle que soit sa position. Le courant peut être télécommandé. Precaución Interruptor! Desconectar el cable de alimentación para desactivar la alimentación totalmente. Cualquier que sea la posición de ajuste del interruptor, la alimentación no es cortada completamente. La alimentación puede ser controlada remotamente. Attenzione L interruttore! Disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa della rete elettrica per staccare completamente l alimentazione. L interruttore in nessuna posizione stacca la linea di alimentazione elettrica principale. È possibile il controllo remoto dell alimentazione. G-1

3 ATT OBSEVEA För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.: 1. Lossa inte på skruvar, lock eller hölje. 2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt. FÖSIKTIGHET Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.) Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten. Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier måste följas noga. Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas. HUOMAUTUS Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara: 1. Älä avaa ruuveja tai koteloa. 2. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan. MUISTUTUS! Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia. (Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.) Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä. Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on noudatettava ehdottomasti. Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita. FOSIGTIG For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.: 1. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet. 2. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt. FOSIGTIG Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne. (Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke kunne komme ud). Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet. Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser tages i betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser nøje skal overholdes. Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks. vaser, oven på apparatet. ATTENTION Afin d éviter tout risque d électrocution, d incendie, etc.: 1. Ne pas enlever les vis ni les panneaux et ne pas ouvrir le coffret de l appareil. 2. Ne pas exposer l appareil à la pluie ni à l humidité. ATTENTION Ne bloquez pas les orifices ou les trous de ventilation. (Si les orifices ou les trous de ventilation sont bloqués par un journal un tissu, etc., la chaleur peut ne pas être évacuée correctement de l appareil.) Ne placez aucune source de flamme nue, telle qu une bougie, sur l appareil. Lors de la mise au rebut des piles, veuillez prendre en considération les problèmes de l environnement et suivre strictement les règles et les lois locales sur la mise au rebut des piles. N exposez pas cet appareil à la pluie, à l humidité, à un égouttement ou à des éclaboussures et ne placez pas des objets remplis de liquide, tels qu un vase, sur l appareil. PECAUCIÓN Para reducir riesgos de choques eléctricos, incendio, etc.: 1. No extraiga los tornillos, los cubiertas ni la caja. 2. No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. PECAUCION No obstruya las rendijas o los orificios de ventilación. (Si las rendijas o los orificios de ventilación quedan tapados con un periódico, un trozo de tela, etc., no se podrá disipar el calor). No ponga sobre el aparato ninguna llama al descubierto, como velas encendidas. Cuando tenga que descartar las pilas, tenga en cuenta los problemas ambientales y observe estrictamente los reglamentos o las leyes locales sobre disposición de las pilas. No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras. Tampoco ponga recipientes conteniendo líquidos, como floreros, encima del aparato. ATTENZIONE Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi, ecc Non togliere viti, coperchi o la scatola. 2. Non esporre l apparecchio alla piogggia e all umidità. AVVETENZA Evitare di ostruire le aperture o i fori di ventilazione con giornali, indumenti etc., in quanto s impedirebbe al calore di fuoriuscire. Non collocare fiamme libere (es. candele accese) sull apparecchio. Le batterie devono essere smaltite nel rispetto dell ambiente, attenendosi ai regolamenti locali in materia. Non esporre l apparecchio a pioggia, umidità, gocciolamenti e spruzzi d acqua ed evitare di sovrapporvi oggetti contenenti liquidi (vasi etc.). ACHTUNG Zur Verhinderung von elektrischen Schlägen, Brandgefahr, usw: 1. Keine Schrauben lösen oder Abdeckungen enternen und nicht das Gehäuse öffnen. 2. Dieses Gerät weder egen noch Feuchtigkeit aussetzen. ACHTUNG Blockieren Sie keine Belüftungsschlitze oder -bohrungen. (Wenn die Belüftungsöffnungen oder -löcher durch eine Zeitung oder ein Tuch etc. blockiert werden, kann die entstehende Hitze nicht abgeführt werden.) Stellen Sie keine offenen Flammen, beispielsweise angezündete Kerzen, auf das Gerät. Wenn Sie Batterien entsorgen, denken Sie an den Umweltschutz. Batterien müssen entsprechend den geltenden örtlichen Vorschriften oder Gesetzen entsorgt werden. Setzen Sie dieses Gerät auf keinen Fall egen, Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern aus. Es dürfen auch keine mit Flüssigkeit gefüllen Objekte, z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Per I ltalia: Si dichiara che il questo prodotto di marca JVC è conforme alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n.548 del 28/08/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della epubblica Italiana n.301 del 28/12/95. G-2

4 Att observera: Ordentlig ventilation / X-ES1SL Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador: Framsidan: Öppet utrymme utan hinder. Sidorna: Inga hinder inom 10 cm från sidorna. Ovansidan: Inga hinder inom 10 cm ovanför ovansidan. Baksidan: Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan. Undersidan: Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta. Se dessutom till att ventilationen blir så god som möjligt (se figuren). Huomautus: iittävä ilmanvaihto / X-ES1SL Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköisku- ja tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta: Edessä: Esteetön avoin tila Sivuilla: 10 cm avoin tila sivuista Päällä: 10 cm avoin tila laitteen pinnasta Takana: 15 cm avoin tila laitteen takaseinästä Pohjassa: Esteetön tasainen pinta Ilmanvaihto on lisäksi pidettävä riittävänä kuvassa näytetyllä tavalla. Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation / X-ES1SL Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske stød og brand samt beskadigelse undgås: Forsiden: Åbent sted uden forhindringer. Sider: Ingen forhindringer indenfor 10 cm fra siderne. Oversiden: Ingen forhindringer indenfor 10 cm fra oversiden. Bagsiden: Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden. Undersiden: Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade. Sørg derudover altid for bedst mulig luftcirkulation som vist på illustrationen. Achtung: Angemessene Ventilation / X-ES1SL Stellen Sie das Gerät zur Verhütung von elektrischem Schlag und Feuer und zum Schutz gegen Beschädigung wie folgt auf: Vorderseite: Offener Platz ohne Hindernisse. Seiten: Keine Hindernisse innerhalb 10 cm von den Seiten. Oberseite: Keine Hindernisse innerhalb 10 cm von der Oberseite. ückseite: Keine Hindernisse innerhalb 15 cm von der ückseite. Unterseite: Keine Hindernisse. Auf eine ebene Oberfläche stellen. Zusätzlich die bestmögliche Luftzirkulation wie gezeigt erhalten. Attention: Ventilation Correcte / X-ES1SL Pour éviter les chocs électriques, l incendie et tout autre dégât. Disposer l appareil en tenant compte des impératifs suivants Avant: ien ne doit gêner le dégagement Flancs: Laisser 10 cm de dégagement latéral Dessus: Laisser 10 cm de dégagement supérieur Arrière: Laisser 15 cm de dégagement arrière Dessous: ien ne doit obstruer par dessous; poser l appareil sur une surface plate. Veiller également à ce que l air circule le mieux possible comme illustré. Precaución: Ventilación Adecuada / X-ES1SL Para evitar el riesgo de choque eléctrico e incendio y para proteger el aparato contra daños. Ubique el aparato de la siguiente manera: Frente: Espacio abierto sin obstrucciones Lados: 10 cm sin obstrucciones a los lados Parte superior: 10 cm sin obstrucciones en la parte superior Parte trasera: 15 cm sin obstrucciones en la parte trasera Fondo: Sin obstrucciones, colóquelo sobre una superficie nivelada Además, mantenga la mejor circulación de aire posible como se ilustra. Attenzione: Problemi di Ventilazione / X-ES1SL Per evitare il rischio di folgorazioni ed incendi e proteggere l unità da danni, installarla nel modo seguente. Davanti: Nessun ostacolo, spazio libero Lati: Nessun ostacolo per almeno 10 cm Sopra: Nessun ostacolo per almeno 10 cm etro: Nessun ostacolo per almeno 15 cm Fondo: Libero ed in piano Inoltre, mantenere il più possibile la circolazione dell aria. Minst 15cm avstånd Yli 15 cm avoin tila Afstand på 15 cm eller mere Abstand von 15 cm oder mehr Dégagement de 15 cm ou plus Espacio de 15 cm o más 15 cm di distanza o più X-ES1SL Vägg eller hinder Seinä tai este Væg eller forhindringer Wand oder Hindernisse Mur, ou obstruction Pared u obstrucciones Parete o ostacol Stativhöjd: minst 15cm Telineen korkeus: 15 cm tal enemmän Standhøjde de 15 cm eller mere Standhöhe 15 cm oder mehr Hauteur du socle: 15 cm ou plus Allura del soporte 15 cm o más Altezza del tavolino 15 cm p plù Golv Lattia Gulv Boden Plancher Piso Pavimento G-3

5 Att observera: Ordentlig ventilation / XV-N55SL Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador: Framsidan: Öppet utrymme utan hinder. Sidorna: Inga hinder inom 3 cm från sidorna. Ovansidan: Inga hinder inom 5 cm ovanför ovansidan. Baksidan: Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan. Undersidan: Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta. Se dessutom till att ventilationen blir så god som möjligt (se figuren). Huomautus: iittävä ilmanvaihto / XV-N55SL Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköisku- ja tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta: Edessä: Esteetön avoin tila Sivuilla: 3 cm avoin tila sivuista Päällä: 5 cm avoin tila laitteen pinnasta Takana: 15 cm avoin tila laitteen takaseinästä Pohjassa: Esteetön tasainen pinta Ilmanvaihto on lisäksi pidettävä riittävänä kuvassa näytetyllä tavalla. Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation / XV-N55SL Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske stød og brand samt beskadigelse undgås: Forsiden: Åbent sted uden forhindringer. Sider: Ingen forhindringer indenfor 3 cm fra siderne. Oversiden: Ingen forhindringer indenfor 5 cm fra oversiden. Bagsiden: Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden. Undersiden: Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade. Sørg derudover altid for bedst mulig luftcirkulation som vist på illustrationen. Achtung: Angemessene Ventilation / XV-N55SL Stellen Sie das Gerät zur Verhütung von elektrischem Schlag und Feuer und zum Schutz gegen Beschädigung wie folgt auf: Vorderseite: Offener Platz ohne Hindernisse. Seiten: Keine Hindernisse innerhalb 3 cm von den Seiten. Oberseite: Keine Hindernisse innerhalb 5 cm von der Oberseite. ückseite: Keine Hindernisse innerhalb 15 cm von der ückseite. Unterseite: Keine Hindernisse. Auf eine ebene Oberfläche stellen. Zusätzlich die bestmögliche Luftzirkulation wie gezeigt erhalten. Attention: Ventilation Correcte / XV-N55SL Pour éviter les chocs électriques, l incendie et tout autre dégât. Disposer l appareil en tenant compte des impératifs suivants Avant: ien ne doit gêner le dégagement Flancs: Laisser 3 cm de dégagement latéral Dessus: Laisser 5 cm de dégagement supérieur Arrière: Laisser 15 cm de dégagement arrière Dessous: ien ne doit obstruer par dessous; poser l appareil sur une surface plate. Veiller également à ce que l air circule le mieux possible comme illustré. Precaución: Ventilación Adecuada / XV-N55SL Para evitar el riesgo de choque eléctrico e incendio y para proteger el aparato contra daños. Ubique el aparato de la siguiente manera: Frente: Espacio abierto sin obstrucciones Lados: 3 cm sin obstrucciones a los lados Parte superior: 5 cm sin obstrucciones en la parte superior Parte trasera: 15 cm sin obstrucciones en la parte trasera Fondo: Sin obstrucciones, colóquelo sobre una superficie nivelada Además, mantenga la mejor circulación de aire posible como se ilustra. Attenzione: Problemi di Ventilazione / XV-N55SL Per evitare il rischio di folgorazioni ed incendi e proteggere l unità da danni, installarla nel modo seguente. Davanti: Nessun ostacolo, spazio libero Lati: Nessun ostacolo per almeno 3 cm Sopra: Nessun ostacolo per almeno 5 cm etro: Nessun ostacolo per almeno 15 cm Fondo: Libero ed in piano Inoltre, mantenere il più possibile la circolazione dell aria. Vägg eller hinder Seinä tai este Væg eller forhindringer Wand oder Hindernisse Mur, ou obstruction Pared u obstrucciones Parete o ostacol Minst 15cm avstånd Yli 15 cm avoin tila Afstand på 15 cm eller mere Abstand von 15 cm oder mehr Dégagement de 15 cm ou plus Espacio de 15 cm o más 15 cm di distanza o più XV-N55SL Stativhöjd: minst 5cm Telineen korkeus: 5 cm tal enemmän Standhøjde de 5 cm eller mere Standhöhe 5 cm oder mehr Hauteur du socle: 5 cm ou plus Allura del soporte 5 cm o más Altezza del tavolino 5 cm p plù Golv Lattia Gulv Boden Plancher Piso Pavimento Stapla inte XV-N55SL och X-ES1SL. Älä aseta XV-N55SL- ja X-ES1SL-laitteita päällekkäin. XV-N55SL og X-ES1SL må ikke stables. XV-N55SL und X-ES1SL nicht übereinander stellen. Ne mettez pas le XV-N55SL et le X-ES1SL l un sur l autre. El XV-N55SL y el X-ES1SL no deben ser apilados. Non sovrapporre le unità XV-N55SL e X-ES1SL. G-4

6 VIKTIGT BETÄFFANDE LASEPODUKTE / TÄKEITÄ TIETOJA LASELAITTEISTA / VIGTIGT FO LASEPODUKTE / WICHTIGE HINWEIS FÜ LASE-PODUKTE / IMPOTANT POU LES PODUITS LASE / IMPOTANTE PAA LOS PODUCTOS LÁSE / IMPOTANTE PE I PODOTTI LASE PLACEING AV ETIKETTE / TAAT JA NIIDEN SIJAINTI / PLACEING AF MÆKATE / ANBINGUNGSOTE FÜ LASE-PODUKTE / EPODUCTION DES ETIQUETTES / EPODUCCIÓN DE ETIQUETAS / IPODUZIONE DELLE ETICHETTE 1 KLASSIFICEINGSETIKETT PÅ DEN BAKE YTAN 1 ULKOPINTAAN KIINNITETTY LUOKITUSETIKETTI 1 KLASSIFIKATIONSETIKET ANBAGT PÅ YDEFLADEN 1 KLASSIFIZIEUNGSHINWEIS BEFINDET SICH AUF DE AUSSENSIETE 1 ÉTIQUETTE DE CLASSIFICATION, PLACÉE SU LA SUFACE EXTÉIEUE 1 ETIQUETA DE CLASIFICACION, POVISTA SOBE LA SUPEFICIE EXTEIO 1 ETICHETTA DI CLASSIFICAZIONE POSTA ALL ESTENO 2 VANINGSSKYLT, INUTI APPAATEN 2 VAOITUSTAA, LAITTEE SISÄLLÄ 2 ADVASELSMÆKAT, PLACEET INDENIAPPAATET 2 WANETIKETTE IM GEÄTEINNEEN 2 ETIQUETTE D AVETISSEMENT PLACÉE À L INTEIEU DE L APPAEIL 2 ETIQUETA DE ADVETENCIA, PEGADA EN EL INTEIO DE LA UNIDAD 2 ETICHETTA DI AVVETENZA, SITUATA ALL INTENO DELL APPAECCHIO 1. KLASS 1 LASEPODUKT 2. VANING: Synlig och osynlig laserstrålning när den öppnas och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. 3. VANING: Öppna inte höljet. Die finns ingening du kan åtgärda inne i enheten. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. 1. LUOKAN 1 LASELAITE 2. VAO: Avattaessa ja suojalukitus ohitettuna tai viallisena olet alttiina näkyvälle ja näkymättömälle lasersäteilylle. Vältä säteen kohdistumista suoraan itseesi. 3. VAO: Älä avaa laitteen kantta. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Teetä kaikki huoltotyöt valtuutetussa huollossa. 1. KLASSE 1 LASE PODUKT 2. ADVASEL: Synlig og usynlig laserstråling når maskinen er åben eller interlocken fejler. Undgå direkte eksponering til stråling. 3. ADVASEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service till kvalificeret servicepersonale. 1. LASE-PODUKT DE KLASSE 1 2. ACHTUNG: Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung bei Öffnung und unterlassener oder kaputter Sperre. Vermeiden Sie direkte Strahlung. 3. ACHTUNG: Das Gehäuse nicht öffnen. Das Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Überlassen Sie Wartungsarbeiten bitte qualifizierten Kundendienst-Fachleuten. 1. PODUIT LASE CLASSE 1 2. ATTENTION: adiations laser visibles et invisibles lorsque le boîtier de l appareil est ouvert et que le verrouillage est défaillant ou a été annulé. Eviter une exposition directe au rayon. 3. ATTENTION: Ne pas ouvrir le couvercle du dessus. Il n y a aucune pièce utilisable à l intérieur. Laisser à un personnel qualifié le soin de réparer votre appareil. 1. PODUCT LASE CLASE 1 2. PECAUCIÓN: adiación láser visible e invisible al abrir, o al fallar o ignorar los cierres de seguridad. Evite la exposición directa a los haces. 3. PECAUCIÓN: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no existen piezas reparables por el usuario; deje todo servicio técnico en manos de personal calificado. 1. PODOTTO LASE CLASSE 1 2. ATTENZIONE: adiazioni laser visibili e invisibili quando aperto e il dispositivo di sicurezza è guasto o disattivato. Evitare l esposizione diretta ai raggi. 3. ATTENZIONE: Non aprire il coperchio superiore. Non vi sono parti adoperabili dall utente all interno di questo apparecchio; lasciare tutti i controlli a personale qualificato. G-5

7 Sisällysluettelo Osien tunnistaminen... 2 Aloitus... 5 Yleisiä varotoimia... 5 Mukana toimitettujen lisälaitteiden tarkistus... 5 Paristojen asennus kaukosäätimeen... 5 FM- ja AM (MW) -antennien kytkentä... 6 Kaiutinten ja DVD-soittimen kytkentä... 7 Muiden videokomponenttien kytkentä... 8 Verkkojohdon kytkentä X-ES1SL Peruskäyttö Virran kytkeminen Soittolähteen valinta Äänenvoimakkuuden säätö Digitaalisen dekoodaustilan valitseminen TV Directin aktivointi Äänen kytkeminen pois päältä väliaikaisesti Mykistys Virran katkaiseminen uniajastimella Näytön kirkkauden muuttaminen Kaiutintiedot Kaiutintietojen automaattinen asetus Kaiuttimien ja subwoofer-asetustietojen pika-asetus Quick Setup Kaiuttimien ja subwooferin asetustietojen manuaalinen asetus Manual Setup Perusasetukset Käyttö Digitaalisten tuloliitinten (DIGITAL IN) asetus DIGITAL IN Auto Surroundin asetus AUTO S Automaattisen toimintotilan asetus MODE Äänen säädöt Käyttö Äänensävyn säätö BASS, TEBLE Subwooferin lähtötason säätö SUBWF Etukaiuttimen lähtötasapainon säätö BAL Basson vahvistus B.BOOST Tulosignaalin vaimennus ATT Virittimen käyttö Asemien viritys käsin Esiasetetun virityksen käyttö FM-vastaanottotilan valinta DS:n (ohjelmanseuranta) käyttö FM-asemien vastaanotossa Ohjelman haku PTY-koodeilla Haluamallesi ohjelmalähetykselle vaihtaminen väliaikaisesti Todentuntuisten äänikenttien luominen Elokuvateatterin äänikentän luominen Surround/DSP-tilojen käyttö Kaiuttimien sijoittelun ja surround/dsp-tilojen välisiä suhteita koskevia tietoja Surround-tilojen käyttö DSP-tilojen käyttö DVD MULTI -toistotilan käyttäminen DVD MULTI -toistotilan aktivointi Kaiuttimien lähtötasojen säätö XV-N55SL Ennen käyttöä Tästä käyttöohjeesta Tietoja levyistä Peruskäyttö Soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen Alkusäätö Perustoisto Toiston jatkaminen Toisto eri nopeuksilla Otoksen tai kappaleen alun paikallistaminen Edistynyt käyttö Toiston aloittaminen tietystä kohdasta Toistojärjestyksen muuttaminen Uudelleentoisto Kielen, äänen ja otoksen kuvakulman muuttaminen Erikoiset kuva/äänitehosteet Valikkopalkin toiminnot MP3/WMA-levyjen toisto Toiminnot JPEG-levyjen toisto JPEG-levyistä Perustoimenpiteet Kuvien jatkuva katselu (diaesitysmuoto) Alkuasetusten muuttaminen Ominaisuuksien valinta Lasten suorittaman toiston rajoittaminen Lisätietoja Liite A: Lapsilukon maa/aluekoodiluettelo Liite B: Taulukko kielistä ja niiden lyhenteet Liite C: Taulukko digitaalisesta lähtösignaalista Liite D: Sanasto Muiden JVC-tuotteiden käyttö Muiden valmistajien laitteiden käyttö Vianetsintä Tekniset tiedot

8 +10 DVD-AUD Osien tunnistaminen t u p q w e r y i o ; a Kaukosäädin Kun käytät vastaanotinta (X-ES1SL), aseta tilavalitsin (h) kohtaan AUDIO/TV/VC/STB. Kun käytät DVD-soittimen (XV-N55SL), aseta tilavalitsin (h) kohtaan DVD. x v d f g h j k l / z c b Ks. tarkemmat tiedot suluissa olevilta sivuilta. 1 TV DIECT -näppäin (13) 2 Valmiustila/päällä -näppäimet (11, 36, 62 64) AUDIO, DVD, VC, STB, TV 3 Ohjelmalähteen valintanäppäimet (11) DVD, VC, STB, TV, DVD MULTI, FM/AM 4 CHANNEL +/ -näppäimet (62 64) 5 TV (äänenvoimakkuus) +/ -näppäimet (62, 64) 6 Videokomponenttien käyttönäppäimet (62, 64) 4, 3,, 1, 7, 8, Virittimen käyttönäppäimet (23, 24) TUNING 9, TUNING (, FM MODE, MEMOY 7 DVD:n käyttönäppäimet TOP MENU, MENU, CHOICE, ON SCEEN, ENTE, 3, 2, 5, DS:n käyttönäppäimet (25 27) PTY 9, PTY (, PTY SEACH, TA/NEWS/INFO, DISPLAY 8 SUBTITLE -näppäin (45) 9 AUDIO -näppäin (45) p ZOOM -näppäin (46, 52) q VFP -näppäin (46) w -näppäin (40) e ANGLE -näppäin (45) r 3D -näppäin (47) t EPEAT -näppäin (44, 50, 53) y SLEEP -näppäin (14) u DIMME -näppäin (14, 37) i BASS BOOST -näppäin (22) o SMAT S (surround). SETUP -näppäin (15) ; EFFECT -näppäin (33) a TEST -näppäin (31) s Kaiuttimen ja subwooferin lähtötasojen säätönäppäimet (22, 31, 32, 34) SUBWF (subwoofer) +/, CENTE +/, SU L (vasen surround) +/, SU (oikea surround) +/ d TV/VIDEO -näppäin (62, 64) f MUTING -näppäin (13) g UME +/ -näppäimet (12) h Tilavalitsin DVD, AUDIO/TV/VC/STB j TITLE/GOUP -näppäin (41, 50, 52) k ETUN -näppäin (41) l Numeronäppäimet äänensävyn säätöön (21) BASS 9/(, TEBLE 9/( Numeronäppäimet esiasetettujen kanavien valintaan (24) Numeronäppäimet videokomponenttien käyttöön (62 64) / ANALOG/DIGITAL INPUT -näppäin (11, 12) z CANCEL -näppäin (43) x TONE -näppäin (21) c A (audio).position -näppäin (22) v DECODE -näppäin (12) b SUOUND -näppäin (30) s Kun haluat avata kaukosäätimen kannen, paina tästä ja työnnä alaspäin M-SQPES1 EMOTE CONTOL 2

9 Osien tunnistaminen X-ES1SL Ks. tarkemmat tiedot suluissa olevilta sivuilta. Etupaneeli p q w SOUCE SELECTO MASTE UME / MULTI JOG TV DIECT SETTING ADJUST SUOUND SET / TUNE PESET PHONES DVD MULTI DVD STB VC TV FM / AM STANDBY / ON STANDBY 1 STANDBY/ON -näppäin ja STANDBY-valo (11) 2 TV DIECT -näppäin (13) 3 SETTING -näppäin (16, 17, 19) 4 ADJUST -näppäin (21, 31, 33, 34) 5 SUOUND -näppäin (31, 33) 6 Näyttöikkuna (katso alla) 7 Ohjelmalähteen ilmaisinvalot DVD MULTI, DVD, STB, VC, TV, FM/AM 8 SET -näppäin (16, 17, 19, 21, 31, 33, 34) TUNE PESET -näppäin (24) 9 Kaukosäädin (5) p SOUCE SELECTO (11) MULTI JOG (16, 17, 19, 21, 31 34) q MASTE UME -säädin (12) w PHONES-kuulokeliitäntä (12) Näyttöikkuna p q ANALOG L C PLΙΙ SLEEP AUTO MODE BASS BOOST TA NEWS INFO DS TUNED ST LPCM DSP SUBWF LFE HP DOLBY D AUTO S DTS LS S S INPUT ATT AUTO MUTING A.POSITION MHZ khz w e r t y 1 Signaalin muodon merkkivalot (11, 13) ANALOG, LPCM (Linear PCM), DOLBY D (Dolby Digital), DTS 2 Signaalin ja kaiuttimen ilmaisinvalot (14) 3 DSP-merkkivalo (29, 32, 33) 4 PL II merkkivalo (28) 5 HP (kuulokkeet) -merkkivalo (12) 6 SLEEP-merkkivalo (14) 7 AUTO MODE-merkkivalo (20) 8 BASS BOOST-merkkivalo (22) 9 DS-toiminnan merkkivalot (25, 27) TA, NEWS, INFO, DS p Viritintoiminnon merkkivalot (23) TUNED, ST (stereo) q AUTO MUTING-merkkivalo (24) w INPUT ATT (vaimennin) -merkkivalo (22) e AUTO S (surround) -merkkivalo (20) r Päänäyttö t Äänenvoimakkuuden tason merkkivalo (11) y A (audio). POSITION-merkkivalo (22) Takapaneeli FM 75 AM LOOP ANTENNA VC AV IN / OUT TV DIGITAL 1 (DVD) CENTE SPEAKE SUOUND SPEAKES FONT SPEAKES IGHT LEFT IGHT LEFT COAXIAL AM EXT CENTE AUDIO DIGITAL 3 (TV) DIGITAL 2 (STB) DIGITAL IN DVD IN L FONT SUB WOOFE SU (EA) L DVD AV IN STB SUBWOOFE OUT CAUTION: SPEAKE IMPEDANCE 8 ~ ANTENNA-liittimet (6) 2 SCAT-liittimet (9) AV IN/OUT (VC, TV), AV IN (DVD, STB) 3 DIGITAL IN -liittimet (8) DIGITAL 1 (DVD), DIGITAL 2 (STB), DIGITAL 3 (TV) 4 Kaiutinliittimet (7) FONT SPEAKES, SUOUND SPEAKES, CENTE SPEAKE 5 DVD IN-liitännät (10) FONT, CENTE, SU (EA), SUBWOOFE 6 SUBWOOFE OUT-liitäntä (7) 3

10 Osien tunnistaminen XV-N55SL Ks. tarkemmat tiedot suluissa olevilta sivuilta. Etupaneeli STANDBY / ON 1 -näppäin (36) 2 STANDBY/ON indicator (36) 3 Näyttöikkuna 4 Kaukosäädin (5) 5 Levyalusta (37) 6 0 -näppäin (37) 7 4 -näppäin (39, 40) 8 -näppäin (39, 40) 9 7 -näppäin (37, 38) 0 3 -näppäin (37, 39) - 8 -näppäin (38, 39) Näyttöikkuna Äänimuodon merkkivalot 2 Levyn merkkivalo 3 yhmän/nimikkeen/raidan/kuvun merkkivalot 4 Uudelleensoittomuodon merkkivalo 5 Ohjelmoidun soiton/hajasoiton merkkivaloindicators 6 Kokonaisajan/jäljellä olevan ajan merkkivalot 7 3D-merkkivalo 8 3 (toiston)/8 (tauon) merkkivalot 9 Jatkon merkkivalo 0 Monitietonäyttö Takapaneeli LEFT IGHT COAXIAL PCM/ STEAM OPTICAL VIDEO S-VIDEO AV OUT VIDEO SIGNAL SELECTO GB/ COMP. Y/ C AV COMPU LINK AUDIO OUT DIGITAL OUT VIDEO OUT 1 AUDIO OUT LEFT/IGHT -liittimet* 1 2 DIGITAL OUT -liittimet (9) COAXIAL, OPTICAL 3 VIDEO OUT -liittimet* 2 VIDEO, S-VIDEO 4 SCAT-liittimet (9) AV OUT 5 VIDEO SIGNAL SELECTO (9) 6 AV COMPU LINK (tulevaan käyttöön) HUOM! * 1 Tätä liitintä ei käytetä tämän laitteen kanssa. Niitä käytetään kun soitin on kytketty suoraan televisioon tai muuhun vastaavaan laitteeseen. * 2 Näitä liittimiä ei käytetä tämän laitteen kanssa. Niitä käytetään kun soitin on kytketty suoraan televisioon tai muuhun vastaavaan laitteeseen. Käytä vain yhdentyyppistä videoliitintä komposiittivideo-, S-videotai SCAT-liitintä DVD-soittimen kanssa. Useiden liittimien käyttö vääristää kuvan väriä ja kirkkautta. 4

11 Aloitus Yleisiä varotoimia Yleisiä varotoimia ÄLÄ yritä purkaa laitetta äläkä irrota ruuveja, kansia tai ulkokuorta. ÄLÄ saata laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. ÄLÄ saata laitetta alttiiksi suoralle auringonvalolle tai sijoita sitä lähelle lämmityslaitetta. Sijainti Sijoita vastaanotin sateelta ja kosteudelta suojaavalle tasaiselle alustalle. Jos laitteen sisään pääsee vettä, kytke virta pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään. Laitteen käyttäminen tässä tilassa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Valitse tasainen alusta, joka on kuiva eikä liian kuuma tai kylmä: 5 C 35 C. Varmista, että ilma kiertää kunnolla laitteen ympärillä. Huono tuuletus voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vahingoittaa laitetta. Varmista, että laite on riittävän kaukana televisiosta. Älä asenna laitetta alustalle, jossa siihen kohdistuu tärinää. Vastaanottimen käsittely ÄLÄ koske virtajohtoon märin käsin. ÄLÄ irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johtoa. Jos irrotat johdon, vedä aina pistokkeesta, jotta johto ei vaurioidu. Siirrä virtajohto pois muiden johtojen ja antennikaapelin läheltä. Virtajohto voi aiheuttaa häiriöitä tai huonontaa kuvan laatua. Koaksiaalikaapelin käyttö antenniliitäntöihin on suotavaa, koska se on suojattu hyvin häiriöltä. Sähkökatkon sattuessa tai kun virtajohto irrotetaan pistorasiasta, voivat määrittelemäsi asetukset, kuten esiasetetut FM tai AM (MW) -kanavat ja äänisäädöt, kadota muutaman päivän päästä. Irrota pistoke pistorasiasta mikäli olet poissa pidemmän aikaa. Laite kuluttaa jonkin verran sähköä aina sen ollessa liitettynä virtalähteeseen. Toimintahäiriöiden välttäminen Laitteen sisällä ei ole osia, jotka käyttäjä voi huoltaa. Irrota toimintahäiriön ilmetessä virtajohto ja ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä työnnä laitteeseen metalliesineitä kuten hiusneuloja, kolikoita, rautalankaa tms. Älä tuki tuuletusaukkoja. Tuuletusaukkojen tukkiminen saattaa vahingoittaa laitetta. Kotelon puhdistaminen Käytä pehmeää liinaa. Noudata kemiallisesti käsiteltyjä liinoja koskevia käyttöohjeita. Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai muita orgaanisia liuottimia tai desinfiointiaineita. Ne voivat aiheuttaa muoto- ja värivirheitä. Paristojen asennus kaukosäätimeen Pane kaksi mukana toimitettua paristoa kaukosäätimeen ennen sen käyttöä. 1 Paina ja työnnä kaukosäätimen takapuolella olevan paristotilan kantta. 2 Pane paristot sisään. Sovita napamerkinnät varmasti yhteen: (+) ja (+) sekä ( ) ja ( ). 3 Pane kansi takaisin paikalleen. Jos kaukosäätimen toimintaetäisyys tai tehokkuus heikkenee, vaihda paristot. Käytä kahta 6P(SUM-3)/AA(15F)-tyyppistä kuivapariparistoa. Mukana toimitetut paristot on tarkoitettu alkuasetusten tekoon. Vaihda paristot jatkuvaa käyttöä varten. MUISTUTUS! Kennojen vuodolta tai halkeilulta vältytään noudattamalla näitä varotoimia: Pane paristot kaukosäätimeen, niin että napamerkinnät sopivat yhteen: (+) ja (+) sekä ( ) ja ( ). Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisissä paristoissa voi olla erilainen jännite. Molemmat paristot on vaihdettava aina yhtä aikaa. Paristoja ei saa altistaa lämmölle tai avotulelle. Käytettäessä kaukosäädintä sitä tulisi osoittaa suoraan laitteen kauko-ohjausanturia kohti. Mukana toimitettujen lisälaitteiden tarkistus X-ES1SL Varmista, että sinulla on kaikki seuraavat mukana toimitetut lisälaitteet. Suluissa oleva numero osoittaa toimitetut kappalemäärät. XV-N55SL Kaukosäädin Kaukosäädin (1) Paristot (2) AM (MW) -kehäantenni (1) FM-antenni (1) SCAT-kaapeli (1) Koaksiaalinen digitaalijohto (1) Audiovideojohto (keltainen/punainen/valkoinen) (1) ei saatavana malliin X-ES1SL Kaukosäädin Jos jotain puuttuu, ota heti yhteys jälleenmyyjään. 5

12 Aloitus FM- ja AM (MW) -antennien kytkentä Jos FM-kuuluvuus on huono, kytke ulkopuolinen FM-antenni (ei toimiteta mukana). Jos AM (MW) -kuuluvuus on huono, kytke yksi vinyylipäällysteinen ulkovaijeri (ei toimiteta mukana) AM (MW) - kehäantenni (toimitetaan mukana) Kokoa AM (MW) -kehäantenni napsauttamalla kehässä olevat liuskat alustan aukkoihin. FM-antenni (toimitetaan mukana) FM 75 AM LOOP ANTENNA COAXIAL AM EXT FM 75 COAXIAL FM 75 AM LOOP ANTENNA VC AV IN / OUT TV DIGITAL 1 (DVD) CENTE SPEAKE SUOUND SPEAKES FONT SPEAKES IGHT LEFT IGHT LEFT COAXIAL AM EXT CENTE AUDIO DIGITAL 3 (TV) DIGITAL 2 (STB) DIGITAL IN DVD IN L FONT SUB WOOFE SU (EA) L DVD AV IN STB SUBWOOFE OUT CAUTION: SPEAKE IMPEDANCE 8 ~ 16 X-ES1SL AM (MW) -antennin kytkentä Kytke mukana toimitettu AM (MW) -kehäantenni AM LOOP -liittimiin. Kytke valkoinen johto AM EXT -liittimeen, ja musta johto H -liittimeen. Käännä kehää, kunnes saat parhaan kuuluvuuden. Jos kuuluvuus on huono, kytke yksi vinyylipäällysteinen ulkovaijeri (ei toimiteta mukana) AM EXT -liittimeen. Pidä AM (MW) - kehäantenni kytkettynä. HUOM! Jos AM (MW) -kehäantennin vaijeri on päällystetty vinyylillä, poista vinyyli vääntämällä sitä oikealta näkyvällä tavalla. Varmista, etteivät antennin johtimet kosketa muita liittimiä, liitäntäjohtoja ja verkkojohtoa. Tästä voi olla seurauksena huono kuuluvuus. FM-antennin kytkentän Kytke mukana toimitettu FM-antenni FM 75 Ω COAXIAL -liittimeen väliaikaistoimenpiteenä. Suorista mukana toimitettu FM-antenni vaakasuorassa. Jos kuuluvuus on huono, kytke ulkovaijeri FM-antenni (ei toimiteta mukana). Ennen kuin liität 75 Ω -koaksiaalikaapelin liittimellä (IEC tai DIN 45325), irrota mukana toimitettu FM-antenni. 6

13 FM 75 COAXIAL L FONT SUB WOOFE AM LOOP SU (EA) L STANDBY / ON STANDBY TV DIECT SETTING ADJUST SUOUND X-ES1 HOME CINEMA CONTOL CENTE DVD MULTI DVD STB VC TV FM / AM SET / TUNE PESET SOUCE SELECTO / MULTI JOG IGHT LEFT IGHT LEFT MASTE UME PHONES DIGITAL SUOUND DIGITAL PO LOGIC Aloitus Kaiutinten ja DVD-soittimen kytkentä Virta on katkaistava kaikista komponenteista ennen liitäntöjen suorittamista. Kaiuttimien sijoituskaavio Kun olet yhdistänyt etu-, keski- ja surround-kaiuttimet ja/tai subwooferin, säädä kaiuttimien asetukset oikein parhaan mahdollisen surroundefektin aikaansaamiseksi. Ks. tarkempia tietoja sivuilta Vasen etukaiutin Keskikaiutin XV-N55SL X-ES1SL Oikea etukaiutin Subwoofer Vasen surround-kaiutin Oikea surround-kaiutin Etu-, keski- ja surround-kaiuttimien kytkentä Kytke jokaista kaiutinta varten takapaneelissa olevat (+) ja ( ) liittimet (+) ja ( ) liittimiin, jotka on merkitty vastaaviin kaiuttimiin. 1 Katkaise, kierrä ja poista jokaisen kaiutinjohdon (ei toimiteta mukana) päässä oleva eriste. 2 Pidä kaiuttimen liittimen (1) pidin alaspainettuna ja liitä sitten kaiuttimen johdin (2). 3 Vapauta sormesi pitimeltä. MUISTUTUS! Käytä kaiuttimia, joissa on kaiutinliitinten osoittama SPEAKE IMPEDANCE. Subwoofer-kaiuttimen liitäntä Liittämällä subwooferin voit tehostaa bassoa tai toistaa alkuperäiset digitaaliohjelmistoon äänitetyt LFE-signaalit. Liitä kytketyn subwooferin tulojakki takapaneelissa olevaan SUBWOOFE OUT -jakkiin kaapelilla, jossa on CA-liittimet (ei toimiteta mukana). Tutustu myös subwooferin mukana toimitettuun ohjekirjaan. HUOM! Subwoofer voidaan asettaa minne tahansa, koska bassoääni on suuntaamaton. Normaalisti se asetetaan kuuntelijan eteen. Kytketty subwoofer CENTE SPEAKE SUOUND SPEAKES FONT SPEAKES IGHT LEFT IGHT LEFT DVD IN SUBWOOFE OUT AM EXT CENTE ANTENNA AUDIO CAUTION: SPEAKE IMPEDANCE 8 ~ 16 VC DVD AV IN / OUT AV IN TV STB X-ES1SL AB CD E DIGITAL 1 (DVD) DIGITAL 3 DIGITAL 2 (TV) (STB) DIGITAL IN CAUTION: SPEAKE SUBWOOFE IMPEDANCE OUT 8 ~ 16 CENTE SPEAKE SUOUND SPEAKES FONT SPEAKES A Keskikaiuttimeen B Oikeaan surround-kaiuttimeen C Vasempaan surround-kaiuttimeen D Oikeaan etukaiuttimeen E Vasempaan etukaiuttimeen JATKUU SEUAAVALLA SIVULLA 7

14 FM 75 COAXIAL L FONT SUB WOOFE AM LOOP SU (EA) L IGHT LEFT IGHT LEFT IGHT LEFT IGHT LEFT Aloitus DVD IN ANTENNA AM EXT CENTE AUDIO VC AV IN / OUT DVD AV IN X-ES1SL TV STB DIGITAL 1 (DVD) DIGITAL 3 DIGITAL 2 (TV) (STB) DIGITAL IN CAUTION: SPEAKE SUBWOOFE IMPEDANCE OUT 8 ~ 16 CENTE SPEAKE SUOUND SPEAKES FONT SPEAKES DVD-soittimen kytkentä (XV-N55SL) Kytke DVD-soitin SCAT-kaapelilla ja/tai digitaalisella johdolla. Digitaalisen äänen kuuntelemiseen tarvitaan digitaalikytkentä joko optinen tai koaksiaalinen. DVD SCATkaapeli (toimitetaan 1 kaapeli) AV IN STB LEFT IGHT AUDIO OUT COAXIAL PCM/ STEAM OPTICAL DIGITAL OUT DIGITAL 3 (TV) Optinen digitaalijohto (ei toimiteta mukana) COAXIAL VIDEO S-VIDEO VIDEO OUT DIGITAL 2 (STB) PCM/ STEAM OPTICAL DIGITAL OUT DIGITAL 1 (DVD) DIGITAL IN Koaksiaalinen digitaalijohto (toimitetaan 1 kaapeli) XV-N55SL Irrota suojus ennen optisen digitaalijohdon liitäntää. AV OUT AV OUT VIDEO SIGNAL SELECTO GB/ COMP. Y/ C AV COMPU LINK HUOM! Tehtaalta toimitettaessa ovat DIGITAL IN -liittimet asetettu seuraavia komponentteja varten. DIGITAL 1 (koaksiaalinen): DVD-soitinta varten DIGITAL 2 (optinen): STB (Multimediapäätettä) varten DIGITAL 3 (optinen): TV-viritin varten Muita komponentteja liitettäessä on digitaalisen tuloliittimen (DIGITAL IN) asetus vaihdettava oikein. Ks. sivulla 19 olevaa osaa Digitaalisten tuloliitinten (DIGITAL IN) asetus DIGITAL IN. Valitse digitaalinen tulotila oikein. Ks. sivulla 11 olevaa osaa Analogisen tai digitaalisen tulotilan valinta. Säädä VIDEO SIGNAL SELECTO TV:tä vastaavaksi. Jos TV:si vastaanottaa vain komposiittivideosignaalin, säädä VIDEO SIGNAL SELECTO kohtaan GB/COMP.. Jos TV:si vastaanottaa Y/C-signaalin, säädä valistin kohtaan Y/C, jolloin kuvan laatu paranee. Jos TV:si vastaanottaa GB-signaalin, säädä VIDEO SIGNAL SELECTO kohtaan GB/COMP.. VIDEO SIGNAL SELECTO GB/ COMP. Y/ C Muiden videokomponenttien kytkentä Virta on katkaistava kaikista komponenteista ennen liitäntöjen suorittamista. Tulo/lähtöliitinten kuvat ovat tyypillisiä esimerkkejä. Muita laitteita kytkettäessä tulisi tutustua myös niiden ohjekirjoihin, koska takaosaan itse asiassa painettujen liitinten nimet vaihtelevat eri komponenttien kesken. Digitaaliset liitännät MUISTUTUS! Jos lähdekomponenttien ja tämän laitteen välille liitetään ääntä parantava laite, kuten grafiikkatasain, äänen lähtö tämän laitteen kautta voi vääristyä. Televisio DIGITAL 1 (DVD) Optinen digitaalijohto (ei toimiteta mukana) OPTICAL DIGITAL OUT DIGITAL 3 (TV) X-ES1SL DIGITAL 2 (STB) DIGITAL IN Koaksiaalinen digitaalijohto (toimitetaan 1 kaapeli) COAXIAL DIGITAL OUT STB (Multimediapääte) VC AV IN /OUT TV DIGITAL 1 (DVD) CENTE SUOUND FONT SPEAKE SPEAKES SPEAKES DIGITAL 3 DIGITAL 2 (TV) (STB) DIGITAL IN DVD AV IN STB SUBWOOFE OUT CAUTION: SPEAKE IMPEDANCE 8 ~ 16 Irrota suojus ennen optisen digitaalijohdon liitäntää. HUOM! Tehtaalta toimitettaessa ovat DIGITAL IN -liittimet asetettu seuraavia komponentteja varten. DIGITAL 1 (koaksiaalinen): DVD-soitinta varten DIGITAL 2 (optinen): STB (Multimediapäätettä) varten DIGITAL 3 (optinen): TV-viritin varten Muita komponentteja liitettäessä on digitaalisen tuloliittimen (DIGITAL IN) asetus vaihdettava oikein. Ks. sivulla 19 olevaa osaa Digitaalisten tuloliitinten (DIGITAL IN) asetus DIGITAL IN. Valitse digitaalinen tulotila oikein. Ks. sivulla 11 olevaa osaa Analogisen tai digitaalisen tulotilan valinta. 8

15 L SUB FONT WOOFE AM LOOP L VC DVD AV IN / OUT AV IN TV STB DIGITAL 1 (DVD) DIGITAL 3 DIGITAL 2 (TV) (STB) SUBWOOFE OUT IGHT LEFT IGHT LEFT Aloitus SCAT-liitäntä SCAT-kaapeli (toimitetaan 1 kaapeli) Kuvanauhuri ANTENNA CENTE SPEAKE SUOUND SPEAKES FONT SPEAKES VD N AM EXT CENTE AUDIO SU (EA) DIGITAL IN CAUTION: SPEAKE IMPEDANCE 8 ~ 16 X-ES1SL Televisio VC DVD AV IN/OUT AV IN TV STB STB (Multimediapääte) * Katso alle. TV- ja videomuotoa varten Kun TV on varustettu usealla SCAT-liittimellä, tarkista TV:n mukana toimitetusta ohjekirjasta käytettävissä olevat signaalit kutakin liitintä varten ja kytke sitten SCAT-kaapeli oikein. Tämä laite ei voi vaihtaa videosignaaleita (S-video tai täydellinen). Kun yhden videokomponentin videosignaali on erilainen kuin toisen (esim. toinen on S-video, toinen täydellinen), et saata nähdä kuvia kunnolla. Yhdistä tässä tapauksessa kaikkien videokomponenttien videosignaalit S-videoksi tai täydelliseksi tai sinun on vaihdettava TV:n videosignaali joka kerta, kun vaihdat ohjelmalähdettä. T-V LINKiä varten Voit käyttää myös T-V LINK -toimintoa, jos kytket T-V LINK -yhteensopivan TV:n ja kuvanauhrin tähän laitteeseen täydellä SCAT-kaapelilla. T-V LINKiä koskevat tarkemmat tiedot löytyvät TV:n ja kuvanauhurin mukana toimitetuista ohjekirjoista. Kytke SCAT-kaapeli JVC:n T-V LINK -yhteensopivassa TV:ssä olevaan EXT-2-liittimeen T-V LINK -toimintoa varten. Jotkut TV:t, kuvanauhurit, multimediapäätteet ja DVD-soittimet tukevat tämäntyyppistä dataviestintää. Täydet tiedot löytyvät kyseisten laitteiden mukana toimitetuista ohjekirjoista. * Analogista dekooderia varten Kun haluat katsella tai äänittää sekoitettua ohjelmaa kuvanauhurilla, kytke analoginen dekooderi kuvanauhuriin ja valitse kuvanauhurilta sekoitettu kanava. Jos kuvanauhurissa ei ole asianmukaista liitintä dekooderille, kytke dekooderi TV:hen. Tutustu myös näiden laitteiden mukana toimitettuihin ohjekirjoihin. * Kuvien tallentamista varten STB (Multimediapäätteestä) Kun kytket STB (Multimediapäätteen) ja kuvanauhurin suoraan SCAT-kaapelilla, voit tallentaa kuvat STB (Multimediapäätteestä) kuvanauhurin kaseteille ilman STB (Multimediapäätteen) valikkoruutuja. Katso tarkemmat tiedot STB (Multimediapäätteen) mukana toimitetusta ohjekirjasta. SCAT-liitinten tekniset tiedot TV VC STB DVD AUDIO L/ IN Yhdistelmä (Tulo) VIDEO S-video GB AUDIO L/ *1 *1 Yhdistelmä *1*2 *1*2 OUT (Lähtö) VIDEO S-video *2 GB *2 T-V LINK *3 *3 *3 *3 *1 Signaalintulo SCAT-liitimeen ei voi lähteä saman SCAT-liitimeen välityksellä. *2 Lähtövideosignaalien videomuoto on yhdenmukainen tulovideosignaalien kanssa. Esim. jos S-video-signaalit tulevat tähän laitteeseen, ei tästä laitteesta voi lähteä muita kuin S-video-signaaleita. Tarkista videokomponenttien mukana toimitetuista ohjekirjoista tulo/lähtövideosignaalien asetus. *3 Signaalit T-V LINK -toimintoon kulkevat aina laitteen kautta. Digitaaliääniä varten Kun haluat kuunnella digitaaliääniä, käytä sekä SCATkaapeliliitäntää että digitaaliliitäntää (ks. sivuja 8 ja 9). JATKUU SEUAAVALLA SIVULLA 9

16 FM 75 COAXIAL L FONT SUB WOOFE AM LOOP SU (EA) L IGHT LEFT IGHT LEFT Aloitus DVD MULTI-toiston analoginen kytkentä (ks. sivu 34) DVD MULTI -toistoa ei saa malliin XV-N55SL. DVD IN DVD IN L AM EXT CENTE ANTENNA FONT AUDIO CENTE SUB WOOFE X-ES1SL VC DVD AV IN / OUT AV IN AUDIO SU (EA) L TV STB DIGITAL 1 (DVD) DIGITAL 3 DIGITAL 2 (TV) (STB) DIGITAL IN CAUTION: SPEAKE SUBWOOFE IMPEDANCE OUT 8 ~ 16 CENTE SPEAKE SUOUND SPEAKES FONT SPEAKES Yksikanavainen audiojohto (ei toimiteta mukana) Stereoaudiojohto (ei toimiteta mukana) Yksikanavainen audiojohto (ei toimiteta mukana) DVD-soitin (Esim. XV-NA7SL) Keskikanavan äänen lähtöliitäntään. Vasemman surround-kanavan äänen lähtöliitäntään Oikean surround-kanavan äänen lähtöliitäntään. Subwooferin lähtöliitäntään. Stereoaudiojohto (ei toimiteta mukana) Oikean etukanavan äänen lähtöliitäntään. Vasemman etukanavan äänen lähtöliitäntään. HUOM! Kun käytät DVD MULTI -toistoa, käytä samaa tähän vastaanottimeen SCAT-kaapelilla kytkettyä DVD -soitinta. Jos kytket toisen DVDsoittimen, vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta tulevat äänet sekoittuvat toisiinsa. Verkkojohdon kytkentä Kun kaikki audio/videoliitännät on tehty, kiinnitä AC-pistoke pistorasiaan. Varmista pistokkeiden kiinnitys. Vastaanottimen STANDBY-valo ja soittimen merkkivalo syttyvät punaisina. Siirrä virtajohto pois muiden johtojen ja antennikaapelin läheltä. Virtajohto voi aiheuttaa häiriöitä tai huonontaa kuvan laatua. HUOM! Esiasetetut asetukset, kuten esim. esiasetettu kanava ja äänisäätö, saatetaan poistaa muutaman päivän päästä seuraavissa tapauksissa: Kun verkkojohto irrotetaan. Sähkökatkon sattuessa. Irrota virtajohto: jos soitinta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan. ennen soittimen puhdistusta. ennen soittimen siirtämistä. Älä: liitä tai irrota virtajohtoa märin käsin. vedä johdosta, kun irrotat sitä, sillä johto saattaa vioittua ja aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita ongelmia. MUISTUTUS! Verkkojohtoon ei saa koskea märin käsin. Älä muuntele, väännä tai vedä virtajohtoa äläkä aseta painavia esineitä sen päälle, ettei se aiheuta tulipaloa, sähköiskua tai muita onnettomuuksia. Jos johto vahingoittuu, ota yhteys myyjään ja hanki uusi johto. 10

17 STANDBY / ON STANDBY TV DIECT SETTING ADJUST SUOUND DVD MULTI DVD STB VCB TV FM / AM SET / TUNE PESET SOUCE SELECTO / MULTI JOG MASTE UME PHONES X-ES1SL Peruskäyttö 2 Soittolähteen valinta HOME CINEMA CONTOL CENTE Etupaneelista: Pyöritä SOUCE SELECTO-valitsinta kunnes haluamasi ohjelmalähde tulee näyttöön. Valittua ohjelmalähdettä vastaava merkkivalo palaa punaisena. Ohjelmalähde vaihtuu SOUCE SELECTO-valitsinta pyörittäessäsi seuraavasti: TV DIECT AUDIO ANALOG L C DVD VC STB TV SUBWF LFE LS S DVD VC STB TV DVD MULTI TV TUNING TOP MENU PTY CHOICE AUDIO ZOOM VFP ANGLE EPEAT DIMME SMAT S. SETUP FM/AM TV/VIDEO MUTING MEMOY CHANNEL FM MODE TA/NEWS/INFO PTY SEACH SUBTITLE ENTE TITLE/GOUP UME TUNING DISPLAY TEST EFFECT DECODE SUBWF CENTE L SU DVD AUDIO/TV /VC/STB MENU BASS TEBLE BASS TEBLE TV ETUN PTY ON SCEEN ETUN 3D SLEEP ANALOG/DIGITAL CANCEL INPUT BASS BOOST A.POSITION TONE SUOUND Kun käytät vastaanotinta kaukosäätimellä, muista aina asettaa tilavalitsin kohtaan AUDIO/TV/VC/STB. DVD MULTI DVD (DVD DIGITAL) STB (STB DIGITAL) VC TV (TV DIGITAL) FM AM (takaisin alkuun) Kaukosäätimestä: Paina yhtä ohjelmalähteen valintanäppäintä. Joka kerta kun painat FM/AM-näppäintä, FM ja AM (MW) vaihtuvat vuorotellen. DVD MULTI : Valitse DVD-soitin käyttämällä erillistä digitaalilähtötilaa (5,1 -kanavainen toisto) Lisätietoja DVD MULTI -toistosta löydät sivulta 34. DVD (DIGITAL)*: Valitse DVD-soitin. STB (DIGITAL)*: Valitse STB (Multimediapääte). VC : Valitse kuvanauhuri. TV (DIGITAL)* : Valitse TV-viritin. TAPE : Valitse kasettinauhuri. AM : Valitse FM-lähetys. AM : Valitse AM (MW) -lähetys. 1 Virran kytkeminen Paina STANDBY/ON -näppäintä (tai kaukosäätimen AUDIO -näppäintä). STANDBY-merkkivalo sammuu. Tämänhetkistä ohjelmalähdettä osoittava merkkivalo syttyy punaisena. Näyttöön tulee tämänhetkisen ohjelmalähteen nimi (tai aseman taajuus). Tämänhetkinen äänenvoimakkuuden taso näkyy tästä. ANALOG L C SUBWF LFE LS S Näkyviin tulee tämänhetkinen ohjelmalähde. Virran katkaiseminen (valmiustilaan) Paina uudelleen STANDBY/ON -näppäintä (tai kaukosäätimen AUDIO -näppäintä). STANDBY-merkkivalo syttyy. HUOM! Pieni määrä sähköä kuluu valmiustilassa. Jos haluat katkaista virran kokonaan, irrota verkkojohto pistorasiasta. * Analogisen tai digitaalisen tulotilan valinta Jos olet kytkenyt DVD-soittimen, STB:n tai TV-virittimen sekä analogista että digitaalista menetelmää käyttäen (ks. sivut 8 ja 9), sinun on valittava oikea tulotila. Voit valita digitaalisen tulon vain niille ohjelmalähteille, joille on valittu digitaaliset tuloliittimet. (Ks. Digitaalisten tuloliitinten (DIGITAL IN) asetus DIGITAL IN sivulta 19.) VAIN kaukosäätimestä: Valitse analoginen tai digitaalinen tulotila painamalla ANALOG/DIGITAL INPUT -näppäintä. Joka kerta kun näppäintä painetaan, tulotila vaihtuu vuorotellen analogisen tulon ( ANALOGUE ) ja digitaalisen tulon ( DGTL AUTO ) välillä. DGTL AUTO: ANALOGUE*: * Alkuasetus Valitse tämä digitaalista tulotilaa varten. Laite havaitsee automaattisesti tulevan signaalin muodon, sitten digitaalisen signaalin (DOLBY D, DTS tai LPCM) merkkivalo syttyy havaittuja signaaleita varten. Valitse tämä analogista tulotilaa varten. HUOM! Et voi valita digitaalista tulotilaa, jos toistolähteeksi valitaan DVD MULTI. 11

18 STANDBY / ON STANDBY TV DIECT SETTING ADJUST SUOUND DVD MULTI DVD STB VCB TV FM / AM SET / TUNE PESET SOUCE SELECTO / MULTI JOG MASTE UME PHONES Peruskäyttö TV DIECT DVD VC STB TV DVD VC STB TV DVD MULTI TV TUNING TOP MENU PTY CHOICE HOME CINEMA CONTOL CENTE FM/AM TV/VIDEO MUTING MEMOY CHANNEL FM MODE TA/NEWS/INFO ENTE UME TUNING AUDIO DVD AUDIO/TV /VC/STB MENU PTY ON SCEEN Kun käytät vastaanotinta kaukosäätimellä, muista aina asettaa tilavalitsin kohtaan AUDIO/TV/VC/STB. HEADPHONE-tila Käytettäessä kuulokkeita seuraavat signaalit lähtevät huolimatta kaiuttimien asetuksista: Kaksikanavaisia ohjelmalähteitä varten: vasemman ja oikean etukanavan signaalit lähtevät suoraan vasemman ja oikean kuulokkeista. Monikanavasignaaleja varten vasen ja oikea etukanavasignaali sekä keski- ja surround-kanavasignaali miksataan yhteen (down-mix) ja ajetaan kuulokkeista bassoelementtiä menettämättä. Monikanavaisista äänilähteistä voidaan nauttia käyttämällä kuulokkeita. MUISTUTUS! Pienennäthän varmasti äänenvoimakkuutta: Ennen kuin kytket kuulokkeet tai panet ne korville, koska suuri äänenvoimakkuus voi vahingoittaa sekä kuulokkeita että kuuloa. Ennen kuin kytket taas kaiuttimet päälle, koska kaiuttimien äänenvoimakkuus voi olla suurella. PTY SEACH DISPLAY AUDIO ZOOM VFP ANGLE EPEAT DIMME SMAT S. SETUP SUBTITLE TITLE/GOUP ETUN BASS TEBLE BASS TEBLE TV ETUN D SLEEP ANALOG/DIGITAL CANCEL INPUT BASS BOOST A.POSITION TONE SUOUND TEST EFFECT DECODE SUBWF CENTE L SU 3 Äänenvoimakkuuden säätö Jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta, käännä MASTE UME-säädintä myötäpäivään (tai paina kaukosäätimen UME+ -painiketta). Jos haluat vähentää äänenvoimakkuutta, käännä MASTE UME-säädintä vastapäivään (tai paina kaukosäätimen UME -näppäintä). MUISTUTUS! Asetathan äänenvoimakkuuden aina pienimmälle tasolle ennen ohjelmalähteen käynnistystä. Jos äänenvoimakkuus on asetettu erittäin korkealle tasolle, voi äkkinäinen äänen törähdys vahingoittaa kuuloasi pysyvästi ja/tai turmella kaiuttimet. HUOM! Äänenvoimakkuuden taso voidaan säätää välille 0 (pienin) ja 50 (suurin). Kuulokkeilla kuunteleminen Kytke kuulokepari etupaneelissa olevaan PHONES-jakkiin. Tämä peruu tällä hetkellä valittuna olevan Surround-tilan, passivoi kaiuttimet ja aktivoi HEADPHONE-tilan. Näyttöön syttyy HP (kuulokkeet)- merkkivalo. Kuulokeparin kytkeminen irti PHONES-jakista peruu HEADPHONEtilan ja aktivoi kaiuttimet. Digitaalisen dekoodaustilan valitseminen Jos seuraavat vian merkit ilmenevät soitettaessa Dolby Digital- tai DTS Digital Surround -ohjelmistoa DGTL AUTO -tilassa (ks. sivulta 11), noudata alla mainittuja toimenpiteitä: Ääntä ei kuulu toiston alussa. Kuuluu kohinaa lukuja tai raitoja haettaessa tai ohitettaessa. VAIN kaukosäätimestä: 1 Valitse digitaalinen tulotila ( DGTL AUTO ) painamalla ANALOG/DIGITAL INPUT -näppäintä. 2 Valitse DGTL D.D. tai DGTL DTS painamalla DECODE-näppäintä. Joka kerta kun näppäintä painetaan, digitaalinen tulotila vaihtuu seuraavasti: DOLBY D L C SUBWF LFE LS S DGTL AUTO DGTL DTS DGTL D.D. Kun haluat toistaa Dolby Digitalilla koodattua ohjelmistoa, valitse DGTL D.D.. Kun haluat toistaa DTS Digital Surroundilla koodattua ohjelmistoa, valitse DGTL DTS. HUOM! Kun virta katkaistaan tai valitaan jokin toinen ohjelmalähde, DGTL DTS ja DGTL D.D. perutaan ja digitaalinen tulotila palautuu automaattisesti kohdalle DGTL AUTO. 12

19 Peruskäyttö Seuraavat näytöstä näkyvät analogisen/digitaalisen signaalin merkkivalot osoittavat laitteeseen tulevan signaalityypin. Kun haluat perua TV Directin ja kytkeä laitteen pois päältä paina etupaneelista STANDBY/ON -näppäintä. Laite kytkeytyy pois päältä ja STANDBY-merkkivalo syttyy. ANALOG: LPCM: DOLBY D: DTS: Syttyy, kun valitaan analoginen tulo. Syttyy, kun Lineaariset PCM-signaalit tulevat. Syttyy, kun Dolby Digital -signaalit tulevat. Vilkkuu valittaessa DGTL D.D. ohjelmistoon, jota ei ole koodattu Dolby Digitalilla. Syttyy, kun DTS-signaalit tulevat. Vilkkuu valittaessa DGTL DTS ohjelmistoon, jota ei ole koodattu DTS. HUOM! Kun DGTL AUTO ei pysty tunnistamaan tulevia signaaleita, näyttöön ei syty digitaalisten signaalien merkkivaloa. Kun haluat perua TV Directin ja kytkeä laitteen päälle paina laitteen TV DIECT -näppäintä. Laite kytkeytyy päälle ja tällä hetkellä valitun ohjelmalähteen merkkivalo syttyy punaisena. HUOM! Kun TV Direct aktivoidaan, et voi nauttia kaikista tämän laitteen tuottamista ääniefekteistä etkä käyttää tähän laitteeseen kytkettyjä kaiuttimia. Kun TV Direct aktivoidaan, voit käyttää TV:n ja kuvanauhurin välistä T-V LINK -toimintoa. (T-V LINK -toiminnoista löydät lisätietoja TV:n ja videonauhurin käyttöoppaista.) TV Directiä ei voi käyttää DVD MULTI-toistotilassa (ks. sivu 34). TV Directin aktivointi TV Direct mahdollistaa tämän laitteen käytön AV-valitsimena, kun laite ei ole kytketty päälle. Kun TV Direct aktivoidaan, kuvat ja äänet kulkevat videokomponentista, kuten DVD-soittimesta, TV:hen tämän laitteen kautta. Tässä tapauksessa voidaan videokomponentteja ja TV:tä käyttää ikään kuin ne olisi kytketty suoraan. Tätä toimintoa voi käyttää seuraavissa ohjelmalähteissä DVD (paitsi DVD MULTI), STB ja videonauhuri mikäli ne on kytketty SCAT-kaapeleilla. TV Direct aktivoidaan (tai passivoidaan) noudattamalla alla olevaa toimintosarjaa. 1 Paina TV DIECT -näppäintä. Kaikki merkit katoavat ja sitten tällä hetkellä valitun ohjelmalähteen merkkivalo syttyy vihreänä. 2 Videokomponentin ja TV:n päällekytkeminen. 3 Valitse videokomponentti. Etupaneelista: Käännä SOUCE SELECTO-valitsinta kunnes jonkin ohjelmalähteen merkkivalo DVD, VC tai STB syttyy vihreänä. Kaukosäätimestä: Paina yhtä ohjelmalähteen valintanäppäintä DVD, VC tai STB. Valittua ohjelmalähdettä vastaava merkkivalo palaa vihreänä. Äänen kytkeminen pois päältä väliaikaisesti Mykistys VAIN kaukosäätimestä: Kaikkien kytkettyjen kaiuttimien kautta tuleva ääni mykistetään painamalla MUTING-näppäintä. Näyttöön syttyy MUTING ja äänenvoimakkuus kytkeytyy pois päältä (äänenvoimakkuuden merkkivalo sammuu). ANALOG L SUBWF Kun haluat palauttaa äänen entiselleen paina uudelleen MUTINGnäppäintä. UME +/ (tai MASTE UME-säädintä etupaneelista) -näppäimen painallus palauttaa myös äänen. 13

20 Peruskäyttö Virran katkaiseminen uniajastimella Voit nukahtaa musiikkia kuunnellen Uniajastin. VAIN kaukosäätimestä: Paina SLEEP-näppäintä toistuvasti. Näyttöön syttyy SLEEP-merkkivalo ja poiskytkentäaika vaihtuu 10 minuutin väliajoin. ANALOG L SUBWF SLEEP (Peruttu) Kun poiskytkentäaika on käsillä: Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Kun haluat tarkistaa tai vaihtaa poiskytkentäaikaan jäljellä olevan ajan: Paina SLEEP-näppäintä kerran. Näkyviin tulee poiskytkentäaikaan jäljellä oleva aika (minuutteina). Jos haluat muuttaa poiskytkentäajan, paina toistuvasti SLEEP -näppäintä. Kun haluat perua uniajastimen: Paina SLEEP-näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee SLEEP 0. (SLEEP-merkkivalo sammuu). Virran katkaiseminen peruu myös uniajastimen. Näytön kirkkauden muuttaminen Voit himmentää näytön. VAIN kaukosäätimestä: Paina DIMME-näppäintä toistuvasti. Joka kerta kun painiketta painetaan, näyttö vaihtuu seuraavasti: DIMME 1: DIMME 2: DIMME 3: SLEEP-merkkivalo Himmentää näyttöä jonkin verran. Himmentää näytön siniset valaisuvalot. Himmentää näyttöä voimakkaammin kuin DIMME 1. Himmentää näytön siniset valaisuvalot (samoin kuin DIMME 1). Sammuttaa näytön ja näytön siniset valaisuvalot. AUDIO ZOOM VFP ANGLE EPEAT DIMME SMAT S. SETUP SUBTITLE BASS TEBLE BASS TEBLE TV ETUN D SLEEP ANALOG/DIGITAL CANCEL INPUT BASS BOOST A.POSITION TONE SUOUND TEST EFFECT DECODE SUBWF CENTE L SU AUDIO ZOOM VFP ANGLE EPEAT DIMME SMAT S. SETUP SUBTITLE TITLE/GOUP TITLE/GOUP ETUN ETUN BASS TEBLE BASS TEBLE TV ETUN D SLEEP ANALOG/DIGITAL CANCEL INPUT BASS BOOST A.POSITION TONE SUOUND TEST EFFECT DECODE SUBWF CENTE L SU Perussäätöjen automaattinen muisti Tämä laite tallentaa muistiin kunkin ohjelmalähteen ääniasetukset: kun virta kytketään, kun ohjelmalähdettä vaihdetaan, ja kun analoginen/digitaalinen tulotila vaihdetaan (ks. sivua 11). Kun ohjelmalähdettä vaihdetaan, vasta valitun ohjelmalähteen muistiin tallennetut asetukset tulevat automaattisesti esiin. Kutakin ohjelmalähdettä varten voidaan tallentaa: Analoginen/digitaalinen tulotila (ks. sivua 11) Äänensävyn säätö (ks. sivua 21) Tasapaino (ks. sivua 21) Basson vahvistus (ks. sivua 22) Tulovaimennintila (ks. sivua 22) Subwooferin lähtötaso (ks. sivua 22) Subwoofer-äänen säätö (see page 22) Surround/DSP-tilan valinta (ks. sivuja 28 33) HUOM! Jos ohjelmalähteenä on FM tai AM (MW), kummallekin kaistalle voidaan määrätä eri asetus. Näytössä olevat signaalien ja kaiuttimien merkkivalot Signaalien merkkivalot Kaiuttimien merkkivalot L C LFE LS S S ANALOG L C PL ΙΙ LPCM DSP HP SUBWF LFE DOLBY D AUTO S DTS LS S S INPUT ATT L C SUBWF Seuraavat signaalien merkkivalot syttyvät : L: Valittaessa digitaalitulo: Syttyy, kun vasemman kanavan signaali tulee. Valittaessa analoginen tulo: Syttyy aina. : Valittaessa digitaalitulo: Syttyy, kun oikean kanavan signaali tulee. Valittaessa analoginen tulo: Syttyy aina. C: Syttyy, kun keskikanavan signaali tulee. LS: Syttyy, kun vasemman surround-kanavan signaali tulee. S: Syttyy, kun oikean surround-kanavan signaali tulee. S: Syttyy, kun monauraalinen surround-kanavan signaali tulee. LFE: Syttyy, kun LFE-kanavan signaali tulee. Kaiuttimien merkkivalot syttyvät seuraavasti: Subwooferin merkkivalo ( SUBWF ) syttyy kun SUBWF asetetaan kohtaan USE pika-asetuksessa (ks. sivu 16) tai kohtaan YES manuaalisessa asetuksessa (ks. sivu 17). Muut kaiuttimien merkkivalot syttyvät vain kun vastaavan kaiuttimen määritys on SML tai LG tai kun sitä tarvitaan nykyiseen toistoon. LS S DIMME OFF: Peruuttaa himmennyksen (normaali näyttö). HUOM! Kun teet kaiutinasetuksia, muita perusasetuksia tai säädät ääntä, valitse DIMME OFF varmentaaksesi tekemäsi asetuksen näytöllä. 14

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Tuotetiedot C: Asennus

Tuotetiedot C: Asennus Tuotetiedot A: Analogiset tulot ja lähdöt B: Digitaalinen S/PDIF-lähtö ja -tulo C: Sisäiset analogiset tulot C A B Asennus Ennen asennusta: Jos sinulla on äänikortti järjestelmässä, poista se käytöstä

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi.

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi. BeoLab 4 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalot muuttuvat punaisiksi, mikä ilmoittaa, että

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

SUOMI. Erikoispiirteet. Johdanto. Lisävarusteet. Sisältö. Yleiset tiedot. Su-1. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot...

SUOMI. Erikoispiirteet. Johdanto. Lisävarusteet. Sisältö. Yleiset tiedot. Su-1. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot... Johdanto Erikoispiirteet Yleiset tiedot Kiitos tämän SHARP-laitteen ostamisesta. Jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä käyttöohje huolellisesti. Siinä neuvotaan SHARP-laitteen käyttössä.

Lisätiedot

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL FI ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 SUOMI SUOMI 05-17 4 SUOMI

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite BeoVision 8 Uusi ohjelmisto Liite Kuvaruutuvalikot Televisiossasi on uusi ohjelmisto ja mahdollisesti myös uusi laitteisto. Siksi televisiossa on uusia toimintoja ja ominaisuuksia, joista kerrotaan tässä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo Tuotetiedot Sisäiset tulot/lähdöt ja siltaus A1: Siltaus: - Keskikaiutin / Lisäbassovahvistin -> Vaihtaa äänen keskikaiuttimen ja lisäbassovahvistimen välillä (5.1). Lisätietoja käytöstä on ohjekirjan

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. TOIMINNOT 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 3. Tajuusaluevalitsin (BAND) 4. Bass Boost -painike 5. Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) 6. Viritin (TUNER) 7. CD LED-näyttö

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus

Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus Tuotenumero 0 Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus Käyttöohje Digital Terrestrial B B V UHF V UHF V UHF 0 GND MULTI CHANNEL POGAMMABLE FILTEAMPLIFIE Digital Terrestrial ef.: 0 + V IN Output (0 db)

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje C326BEE Stereovahvistin Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

BeoLab 7-6. Opaskirja

BeoLab 7-6. Opaskirja BeoLab 7-6 Opaskirja CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun vaaran älä irrota laitteen kantta äläkä avaa laitetta takaa. Laitteen sisällä ei ole osia, jotka käyttäjä

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

AVR-200 DIGITAALINEN SURROUND

AVR-200 DIGITAALINEN SURROUND KÄYTTÖOHJE AVR-200 DIGITAALINEN SURROUND PÄÄTEVAHVISTIN ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA HUOMIOITAVA 1 TÄRKEITÄ TURVALISUUSOHJEITA Ota seuraavat turvallisuusohjeet tarkasti huomioon laitetta asentaessasi ja käyttäessäsi.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja Simppeli 4HK Simppeli 6HK Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

BeoSound Opaskirja

BeoSound Opaskirja BeoSound 9000 Opaskirja BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Opaskirjan sisältö 3 Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden oppaan avulla. Opaskirja Ohjekirja BeoSound

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 4. Beo4-näppäimet yksityiskohtaisesti, 6 Beo4-näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 4. Beo4-näppäimet yksityiskohtaisesti, 6 Beo4-näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys 3 Beo4-kaukosäätimen käyttö, 4 Beo4-näppäimet yksityiskohtaisesti, 6 Beo4-näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukautus, 9 Beo4:n asetukset Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten

Lisätiedot

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI)

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI) Bluetooth -sana ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja SANGEAN ELECTRONICS INC käyttää näitä merkkejä lisenssillä. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet 2.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen 1 2 1. MDS BT-80. Digitaalinen vahvistin Bluetooth yhteydellä. Voidaan liittää kaikkiin kaiuttimiin ja systeemeihin.

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Portable radio. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at. Käyttöopas AE2730

Portable radio. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at. Käyttöopas AE2730 Portable radio AE2730 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Käyttöopas 1 3 2 1 5 4 6 7 0 8 9 2 Suomi Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin! Hyödynnä Philipsin tuki

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Simppeli 2H. Ohjekirja

Simppeli 2H. Ohjekirja Simppeli 2H Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman nautittava

Lisätiedot

Tämä merkki osoittaa, että tämän laitteen mukana tulevissa ohjekirjoissa on tärkeitä käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.

Tämä merkki osoittaa, että tämän laitteen mukana tulevissa ohjekirjoissa on tärkeitä käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita. Beoab 2 Opaskirja DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby aboratories icensing Corporation VAOITUS: Älä avaa laitteen kantta (äläkä avaa laitetta takaa). Sähköiskuvaara. Sisällä

Lisätiedot