KAUKANA VIERAALLA MAALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKANA VIERAALLA MAALLA"

Transkriptio

1 KAUKANA VIERAALLA MAALLA KOSOVON ALBAANIEN JA PUNKALAITUMEN KUNTALAISTEN RINNAKKAISELON TUTKIMUS PUNKALAITUMELLA Maarit Malmivaara - Mikko Salonen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PORIN YKSIKKÖ Maarit Malmivaara, Mikko Salonen Kaukana vieraalla maalla -Kosovon albaanien ja Punkalaitumen kuntalaisten rinnakkaiselon tutkimus Punkalaitumella Diakonia-ammattikorkeakoulu / Porin yksikkö s. 3 liitettä Vuonna 1999 Kosovon sodan seurauksena noin albaania joutui pakenemaan Kosovosta. Suomi päätti tällöin ottaa vastaan 1000 albaanipakolaista. Heidät sijoitettiin eri puolille Suomen vastaanottokeskuksiin. Punkalaitumen vastaanottokeskukseen Kosovon albaaneja saapui hieman alle 200, mikä oli iso tapaus noin 3800 asukkaan kunnalle. Työn lähtökohtana oli selvittää, miten rinnakkaiselo Punkalaitumen kuntalaisten ja Kosovon albaanien välillä on sujunut. Työssä selvitettiin myös eri viranomaistahojen yhteistyön mahdollisuuksia auttaa vieraiden kulttuurin edustajien kanssa toimivia osapuolia. Työssä käsitellään lisäksi lähimmäisenrakkauden toteutumista diakonisesta näkökulmasta. Opinnäytetyön aineisto koostuu Punkalaitumen kuntalaisille ja Punkalaitumen eri viranomaistahoille suunnatuista avoimista kyselyistä sekä Punkalaitumen vastaanottokeskuksessa suoritetuista Kosovon albaanien syvähaastatteluista. Kuntalaisille suunnatut kyselyt jätettiin täytettäviksi viiteen eri toimipisteeseen keskustassa. Eri viranomaistahoille suunnatut kyselyt tutkijat veivät itse perille. Kuntalaisille suoritettuihin kyselyihin tuli 42 vastausta. Punkalaitumen lukion 2 a luokalta saatiin lisäksi 29 vastausta. Punkalaitumen eri viranomaistahoilta vastauksia kertyi 10. Punkalaitumen vastaanottokeskuksen Kosovon albaaneille suoritettuun syvähaastatteluun osallistui 14 henkilöä. Tutkimus osoitti, että punkalaitumelaiset suhtautuivat positiivisesti kosovon albaanien vastaanottamiseen Suomeen ja Punkalaitumelle. Yhteiselo albaanien ja punkalaitumelaisten välillä toimii tutkimuksen perusteella hyvin. Ennakkoluulojen poistaminen tiedotusta lisäämällä nähtiin silti tärkeäksi. Tiedonkulku ja koulutus eri viranomaistahojen kesken, joka samalla estäisi mahdollisten päällekkäisten toimintojen toteutumista, koettiin kunnassa tavoittelemisen arvoiseksi. Useista vastauksista tuli ilmi, miten tärkeää olisi yhteisten tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille ja vastaanottokeskuksen Kosovon albaaneille. Lähimmäisenrakkaus ilmeni kuntalaisten ja eri viranomaistahojen halussa auttaa ja tukea Kosovon albaaneja. Asiasanat: Kosovon albaani, rinnakkaiselo, Punkalaitumen vastaanottokeskus, verkostoituminen, lähimmäisenrakkaus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Porin yksikön kirjasto

3 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC PORI TRAINING UNIT Maarit Malmivaara and Mikko Salonen AS A FOREIGNER FAR AWAY IN A FOREIGN COUNTRY - THE COEXISTENCE OF KOSOVO ALBANS AND THE CITIZENS IN PUNKALAIDUN September 19, pages 3 appendices About 800, 000 Kosovo Albans had to escape from their own country because of the war in Kosovo in At that time Finland decided to receive 1,000 Albanian refugees. The Albans were placed into different reception centres around Finland. About 200 Albans arrived at the reception centre in Punkalaidun. It was a very important event in Punkalaidun where population is about 3,800. The meaning of this research was to ascertain how the coexistence of the citizens and the Albans has gone in Punkalaidun. This research also studied different possibilities how different authorities can help people who work with foreigners. In addition, the researchers worked out how charity has been achieved in Punkalaidun from the diaconial point of view. The research material includes open questionnaires to the citizens in Punkalaidun and to different authorities, and also the Albans deep interviews in the reception centre. The questions for the citizens were left to be filled in five different offices in the centre of Punkalaidun. The researchers got 42 answers from the citizens. In addition 29 answers got from high school students; 10 answers came from different authorities. The deep interviews were participated by 14 Albans. The research displayed that the citizens in Punkalaidun have positive attitudes for the reception of Kosovo Albans to Finland and Punkalaidun. According to this research, the coexistence of the Albans and the citizens goes well. Informing among different authorities and their education were considered worth achieving. This is how possible overlapping activities could be avoided at the same time. Many answers indicated how important it would be to arrange common activities for the citizens and Kosovo albans in the reception centre. The citizens and different authorities were willing to help and support the Kosovo Albans. This display the charity in Punkalaidun. Keywords: Kosovo Albans, coexistence, reception centre in Punkalaidun, networking, charity. Deposited in The Pori Training Unit Library.

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 2 3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA Yleistä pakolaisuudesta Asennoituminen Kosovon albaaneihin Suomessa Verkostoituminen Seurakunta monikulttuurisuuden tiellä Diakonia Jumalan tahdon ja lähimmäisenrakkauden toteuttajana 10 4 TUTKIMUSPROSESSI Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksen rajaus Tutkimuskohde Tutkimuksen menetelmälliset- ja filosofiset lähtökohdat Tutkimuksen aineistonkeruu Aineiston analyysimenetelmät Tutkimuksen luotettavuus, eettisyys ja yleistettävyys 20 5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA ONGELMAT 22

5 5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite Tutkimusongelmat 22 6 TUTKIMUSTULOKSET Punkalaitumen kuntalaisten suhtautuminen Punkalaitumen vastaanottokeskuksen Kosovon albaaneihin Punkalaitumen vastaanottokeskuksen Kosovon albaanien ajatuksia ja kokemuksia Punkalaitumesta ja sen kuntalaisista Verkostoitumisen mahdollisuudet Punkalaitumella Lähimmäisenrakkauden toteutuminen Punkalaitumella 33 7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 35 LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Punkalaitumen kuntalaisille suunnattu kysely Liite 2 Punkalaitumen eri viranomaistahoille suunnattu kysely Liite 3 Tutkimuslupa-anomus

6 1 JOHDANTO Uutiset toivat keväällä 1999 eteemme rajun todellisuuden Euroopasta. Kosovossa serbien ja albaanien kauan jatkuneet vihamielisyydet toisia kohtaan puhkesivat avoimeen sotaan. Serbit aloittivat järjestelmälliset albaanien karkotukset maakunnasta Jugoslavian armeijan tuella. Huhtikuun lopulla arviolta noin albaania oli joutunut pakenemaan maakunnassa vallitsevaa hävitystä. Nato aloitti tällöin keskustelua osakseen saaneet vastatoimensa Jugoslaviaa vastaan. Sanotaan, että Jugoslavian kriisi alkoi Kosovosta ja Kosovoon sen arvellaan myös päättyvän. Kosovon albaanit joutuivat viettämään useita kuukausia epäinhimillisissä oloissa täyteen ahdetuilla pakolaisleireillä. He joutuivat odottamaan voimattomina eri maiden päättäjien ratkaisuja heidän sijoittamisestaan eri maihin. Suomi päätti ottaa tällöin vastaan 1000 kosovon albaania omiin vastaanottokeskuksiinsa. Punkalaitumen vastaanottokeskukseen saapui vuoden 1999 keväällä noin 200 kosovon albaania. Vastaanotto oli suuri tapaus Punkalaitumelle, jossa on asukkaita noin Tutkijoita kosketti Euroopassa tapahtunut katastrofi, jonka seurauksena ihmisoikeudet nousivat voimakkaasti esille. Diakoneiksi valmistuvat tutkijat kokivat, että katastrofiin liittyvä pakolaisuus ja ihmisoikeudet ovat esillä heidän tulevassa työssään. Suomessa diakoniatyöntekijät vastaavat hyvin pitkälle seurakunnan pakolaistyöstä. Tutkijat halusivat tutkia, miten Kosovon albaanien ja Punkalaitumen kuntalaisten rinnakkaiselo on sujunut Punkalaitumella. Tutkimuksessa tätä kysymystä lähestyttiin myös lähimmäisenrakkauden pohjalta. Tutkimuksessa on keskitytty hyvin ajankohtaiseen aiheeseen, pakolaisuuteen. Tutkimuskohteina ovat Punkalaitumen vastaanottokeskuksen Kosovon albaanit, Punkalaitumen kuntalaiset ja Punkalaitumen lukion 2 a luokka sekä Punkalaitumen eri viranomaistahot. Aineistonkeruu suoritettiin käyttämällä kuntalaisille, lukiolaisille ja eri viranomaistahoille suunnattuja avoimia kyselyjä. Vastaanottokeskuksen Kosovon albaanien mielipiteitä on kerätty syvähaastattelujen avulla.

7 Tutkimuksella halutaan tuoda uutta tietoa siitä, miten suhteellisen iso ryhmä vieraasta kulttuurista tulleita ihmisiä on sopeutunut pienelle paikkakunnalle. Eri viranomaistahoilta saatiin vastauksia miten yhteistyön avulla voitaisiin auttaa parhaiten Kosovon albaaneja ja mahdollisesti muita vieraiden kulttuurien edustajia. Tutkimuksessa esitetään myös toimintaehdotuksia, joiden avulla voitaisiin parantaa punkalaitumelaisten ja vastaanottokeskuksen asukkaiden yhteiseloa. Lähimmäisenrakkauden toteutumista Punkalaitumella lähestytään kirjallisuuden lisäksi tutkimuksen kyselyjen ja haastattelujen pohjalta.

8 2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET Tutkijat ovat määritelleet tutkimuksensa keskeiset käsitteet tutkimusongelmien ja - tavoitteiden pohjalta seuraavasti. Kosovon albaanit Kosovo kuuluu Serbiaan, minkä seurauksena sen virallinen kieli on serbokroatia. Kosovon pinta- ala on km² ja asukasluku n. 2,17 miljoonaa. Väestöstä noin 90% on albaaneja ja albaniankielisiä. (Tietojätti , 677.) Tutkimuksen kosovon albaanit ovat keväällä 1999 Kosovon sodan keskeltä evakuoituja albaaneita. Punkalaitumen vastaanottokeskukseen ensimmäiset Kosovon albaanit (64 henkeä) saapuivat Vuoden lopulla turvapaikanhakijoita oli yli 160. (Punkalaitumen vastaanottokeskuksen toimintakertomus vuodelta 1999, 2.) Pakolainen ja turvapaikanhakija Pakolainen on YK:n Geneven sopimuksen (1951) ja sen laajennuksen (1967) mukaan henkilö, jolla on aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisensa tai poliittisten mielipiteittensä vuoksi ja, joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella (Uusi tietosanakirja 1997, 620). Tätä YK:n pakolaissopimusta käytetään yleisesti pakolaisuutta koskevassa materiaalissa käsitteen määritteenä. Huomattavaa on, että esimerkiksi sota, nälänhätä, köyhyys tai luonnonmullistukset eivät ole YK:n mukaan riittäviä syitä pakolaisstatuksen saamiseksi, vainon tai sen uhan täytyy olla henkilökohtaista, ihmistä yksilökohtaisesti koskettavaa (Vartiainen-Ora 1996, 11). Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää oleskeluoikeutta ja suojaa muualta kuin kotitai oleskelumaastaan jättäen turvapaikkahakemuksen. Turvapaikanhakijalta puuttuu pakolaisstatus, sillä hänen pakolaisuutensa todetaan vasta hänen turvapaikkahakemukseensa annetussa päätöksessä. (Vartiainen-Ora 1996, 12.)

9 Lähimmäisenrakkaus ja diakonia Suomen kielen perussanakirjan mukaan kristillinen lähimmäisenrakkaus on jonkin tekemistä lähimmäisenrakkaudesta (Haarala, Lehtinen, Grönros, Kolehmainen & Nissinen 1992, 123). Erottamaton osa kristillistä lähimmäisenrakkautta on palvelu eli diakonia ( Ruokanen 1991, 199). Kirkkolainsäädännössä kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen kommentaarissa diakoniasta mainitaan seuraavaa: Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (Voipio, Träskman, Halttunen & Ventä 1997, 268). Verkostoituminen Tutkimuksessa verkostumisessa on kysymys moniammatillisesta yhteistyöstä. Sen tarkoituksena olisi yhdistää taito, tieto ja kokemus ja näiden avulla suunnata kohti yhteistä kehitystä (Virtanen 1999, 7.) Verkostoituminen on niin sanotusti laaja-alaista ja pitkäjännitteistä yhteistyötä yhteisen edun nimissä. Rinnakkaiselo Suomen kielen perussanakirjan mukaan sana rinnakkain tarkoittaa toistensa rinnalla, rinnatusten, rinta rinnan ja vierekkäin olemista. Käsite rinnakkaiselo tarkoittaa esimerkiksi politiikassa rauhanomaista, sotaisan ja aseellisen toiminnan vastakohtaa. (Haarala ym. 1992, 624, 651.) Tutkimuksessa tutkitaan onko Punkalaitumella toteutunut rauhanomainen rinnakkaiselo, rinnakkain eläminen tutkimuksen eri osapuolien kesken.

10 3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 3.1 Yleistä pakolaisuudesta Pakolaisuuden ymmärtämiseksi ja siihen vaikuttamiseksi on tärkeää ymmärtää sen syitä. Pakolaisten huollolla ja suojelulla autetaan niitä, jotka ovat joutuneet pakenemaan, mutta tärkeämpää olisi paneutua siihen miksi joidenkin on yleinsä paettava. Pakolaisuuden syyt voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen, välittömiin ja välillisiin syihin. (Vartiainen-Ora 1996, ) Välittömät pakolaisuuden syyt ovat sodat (valtioiden väliset ja sisällissodat) ja repressio, joka tarkoittaa kansalaisten oikeuksien polkemista ja riistämistä väkivalloin. Lisäksi välittömiin syihin lasketaan luonnonkatastrofit ja taloudellinen hätä, joka ilmenee yleinsä nälänhätänä. Pakolaisuuden välillisiin syihin lasketaan kuuluvaksi poliittinen- ja taloudellinen epävakaisuus sekä kansallisuus, uskonto ja valta. (Vartiainen-Ora 1996, ) Yleisenä lähtökohtana pakolaispolitiikassa on, että koti- tai oleskelumaassaan vainon kohteeksi joutunut ihminen katsotaan olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa. Vuonna 1968 Suomi allekirjoitti YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan, jossa sitoudutaan myöntämään pakolaisille vähintään yhtä suopea kohtelu kuin muille ulkomaalaisille samoissa olosuhteissa myönnetään. Lisäksi Suomessa oleskelevien ulkomaalaisten oikeusasemaa säätelevät Suomen useat monenja kahdenkeskiset kansainväliset sopimukset. Helmikuussa 1992 Maastrichtin kokouksessa silloiset EY maat sopivat, että jäsenvaltioissa laillisesti asuvilla kolmansien maiden kansalaisilla tulee olla mahdollisimman pitkälle samat oikeudet kuin maan kantaväestöllä. Pakolaisilla on oikeuksiensa lisäksi myös velvotteita oleskelumaataan kohtaan. Heidän tulee noudattaa maan lakeja ja määräyksiä sekä alistua toimenpiteisiin, joihin ryhdytään yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi. (Pentikäinen & Hiltunen (toim.) 1997, 222.)

11 3.2 Asennoituminen Kosovon albaaneihin Suomessa Suomalaisten asennoituminen Kosovon albaaneihin on vähän tutkittu aihe. Aihe on uusi, sillä albaanien huomattava vastaanotto Suomeen alkoi vasta Jugoslavian epävakaan tilanteen puhjetessa avoimeen sotaan vuonna Kosovosta joutui pakenemaan tuolloin valtava määrä albaaneja. Aihe tuli tällöin ajankohtaiseksi. Eri puolilla Suomea sijaitsevissa vastaanottokeskuksissa jouduttiin tällöin pikaisesti käsittelemään aihetta ja sen mukanaan tuomia haasteita. Eräs aihetta käsittelevä uusi tutkimus on Magdalena Jaakkolan tutkimus (1999), Maahanmuutto ja etniset asenteet, jossa on tarkasteltu ihmisten suhtautumista yleisesti Kosovon pakolaisiin. Kattavassa tutkimuksessa on pohdittu monipuolisesti myös niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat asenteisiin Kosovon pakolaisia kohtaan. Tutkijat ovat verranneet pohdinnassaan Punkalaitumelta saatuja tuloksia Jaakkolan tutkimuksen tuloksiin. Magdalena Jaakkola toteaa turkimuksessaan, että suomalaisten suhtautuminen Kosovon pakolaisten vastaanottamiseen ja auttamiseen paikan päällä oli erittäin myönteistä toukokuussa Hän toteaa, että kun on kysymys järkyttävästä katastrofista Euroopassa, niin myös suomalaisten solidaarisuus pakolaisia kohtaan kasvaa. Kuvaavaa on, että toukokuussa 1999 tehdyssä 1008 henkeä edustavassa haastattelussa vain viisi prosenttia halusi sulkea rajat Kosovon pakolaisilta. Kaksi kolmasosaa kannatti vähintään 1000 Kosovon pakolaisen vastaanottamista.(jaakkola 1999, 52,54.) Kosovon tilanteen kehittymisen seuraaminen joukkoviestimistä oli erityisen merkityksellinen suhteessa ihmisten asennoitumiseen. Ihmiset tiesivät, että albaanit tulivat aidon ja läheisen hädän keskeltä. Heihin oli ikäänkuin helppoa samaistua. Jaakkola toteaa, että suurin osa albaaneista sijoitettiin Suomen vastaanottokeskuksiin, josta useat sijaitsevat maaseudulla. Tässä on huomioitavaa, että tutkimuksen mukaan maaseudulla suhtaudutaan albaaneihin kielteisemmin kuin vastaavasti pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksen mukaan vastaajien ikä, sukupuoli, koulutus ja ammatti eivät selittäneet juurikaan heidän suhtautumistaan vastaanotettavien albaanien määrään. Tutkimuksessaan Jaakkola esittää myös, ettei miesten ja naisten välillä ollut merkittäviä eroja heidän suhtautumisessaan kosovon albaanien vastaanottamiseen.

12 Tutkimuksessa mainittiin myös vastaamatta jättäneiden suhteellisen iso määrä, yksi viidesosa. (Jaakkola 1999, 56, ) 3.3 Verkostoituminen Seuraavassa on tarkasteltu verkostoitumista. Alussa on määritelmiä verkostoitumisesta ja sen tavoitteista. Verkostoitumista on käsitelty lähinnä kunnalliselta tasolta (esimerkiksi koulut, sosiaali- ja terveystoimi ja seurakunta) puuttumatta valtiollisiin (esimerkiksi työministeriö, oikeusministeriö ja lääninhallitukset) rakenteisiin. Lopussa on kaksi esimerkkitapausta yhteistoiminnasta eri viranomaistahojen kanssa, jotka valittiin tutkimukseen kuvaamaan yhteistyön mahdollisuuksia. Näitä tapauksia voidaan käyttää mahdollisesti virikkeenä Punkalaitumen tilanteessa. Verkostoitumista on vaikea määritellä tarkasti, koska sitä käytetään kuvaamaan hyvin erilaisia ilmiöitä. (Ollus, Ranta & Ylä-Anttila 1998, 1.) Verkostoitumista voidaankin lähestyä lähinnä sen tavoitteiden tutkiskelulla. Sen tarkoituksena olisi yhdistää taito, tieto ja kokemus ja näiden avulla suunnata kohti yhteistä kehitystä (Virtanen 1999, 7.) Verkostoitumisen tavoitteena on yhdessä aikaansaada parempi tehokkuus kuin vastaavasti yksin toimiessa (Ollus ym. 1998, 1). Verkostoja tarkasteltaessa voidaan puhua myös eri viranomaisista koostuvista moniammatillisista tiimeistä (Virtanen 1999, 36). Maahanmuuttajien ja monikulttuurisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin on mahdotonta yrittää vastata ilman laajaa yhteistyötä. Yhteistyötä on luotava niin valtiollisiin kuin kunnallisiin työntekijöihin, kuin myös maahanmuuttajien parissa työskenteleviin järjestöihin sekä myös maahanmuuttajien omiin järjestöihin. (Kirkohallituksen asettaman monikulttuurisuustyöryhmän mietintö 1999, 51.) Monikulttuurinen työ kehittyy aina paikkakuntakohtaisesti, joten valmista mallia ei ole olemassa. Paikkakunnan koolla sekä vähemmistöjen ja maahanmuuttajien määrällä on vaikutusta työn muodostumiseen. Keskeistä on kuitenkin se, että työn tekemisessä tarvitaan verkostoitumista. ((Kirkohallituksen asettaman monikulttuurisuustyöryhmän mietintö 1999, )

13 Vuodesta 1994 lähtien Hämeenkoskella on toiminut Si-So-Se -ryhmä (Sivistyslautakunta, Sosiaalilautakunta ja seurakunta). Toiminnan tavoitteena on ollut säilyttää pienellä paikkakunnalla vähenevistä voimavaroista huolimatta mahdollisimman hyvä palvelutaso. Pyrkimyksenä on kohdentaa suunniteltu toiminta tarkasti ja poistaa samalla ilmeneviä päällekkäisyyksiä eri tahojen toiminnoista. Yhteistyöllä on saavutettu lyhyessä ajassa paljon. (Valanta (toim.); Piispanen 1999, ) Mäntsälän seurakunnassa toteutettiin diakoniaprojekti välisenä aikana. Tarkoituksena oli kartoittaa Mäntsälän alueen sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymisen problematiikkaa. Ajatuksena oli miten seurakunnan diakoniatyö vastaa ja voisi vastata esille tuleviin ongelmiin esimerkiksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhteistyön ja verkostoitumisen tarve tuli ilmi. Verkostoitumista haittasi kuitenkin esille tulleet esteet. Esteiksi koettiin esimerkiksi vaitiolovelvollisuus, ajan riittämättömyys ja huonot henkilökemiat. Asioita selvittelemään kutsuttiin eri luennoitsijoita ja asiantuntijoita ja lopulta yhteistyö saatiin käyntiin alkuesteistä huolimatta. Yhteistyön tulokset olivat Mäntsälässäkin hyviä ja uusia projekteja syntyi yhteistyössä eri tahojen kesken. (Valanta (toim.); Korpela 1999, ) 3.4 Seurakunta monikulttuurisuuden tiellä Monikulttuurisuuden lisääntyminen ajassamme on haaste kirkolle ja seurakunnille. Seurakunnan työssä tulee entistä enemmän vastaan kysymykset siitä kuinka lähestyä vieraasta kulttuurista tullutta turvapaikanhakijaa tai pakolaista ilman yhteistä kieltä, uskontoa ja kulttuuritaustaa. Lisäksi on pohdittava miten asennoitua kulttuuritaustojen eroista johtuviin jännityksiin esimerkiksi seurakunnan työntekijän sukupuoli- ja ammattiroolissa. Nämä kysymykset haastavat seurakunnan työntekijöitä tarkastelemaan syvällisemmin omia juuriaan ja ihmiskunnan yhteenkuuluvuutta. (Kirkon ulkoasiain neuvoston asettaman työryhmän mietintö 1996, ) Näitä asioita kohdataan myös Punkalaitumen seurakunnassa, jossa monikulttuurisuutta joudutaan jatkuvasti kehittämään pakolaisten määrän seurauksena.

14 Työskennellessä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa seurakunnan työntekijöillä on oltava paljon tietoa ja taitoa näiden ihmisten lähtömaista, kulttuureista ja uskonnoista. Tiedot ja taidot toimivat välineinä asettumisessa pakolaisten rinnalle. Nämä eivät kuitenkaan yksin riitä pakolaisten kohtaamisessa ja auttamisessa, tarvitaan myös empatiaa asettua pakolaisen omaan elämäntilanteeseen. Seurakunnan työntekijöiden on tiedettävä mitä pakolaiset ovat joutuneet maassaan kokemaan ja mitä he ovat menettäneet. Pakolaisen kohtaamiseen tarvitaan inhimillistä kohtelua, aitoa kuuntelemista ja rinnalle asettumista. Tärkeintä on, että pakolainen tuntee olevansa ensisijaisesti lähimmäinen. (Kirkon ulkoasiain neuvoston asettaman työryhmän mietintö 1996, ) Ei haittaa, vaikka kieli ja yhteiset symbolit olisivatkin erilaisia. Aidon hyväksynnän ymmärtää jokainen, vaikka kieli ja tavat poikkeaisivat toisistaan. Seurakuntien pakolaistyön on perustuttava toisen vakaumuksen kunnioittamiseen. Tähän sisältyy myös pakolaisten auttaminen ehdoitta. Seurakunnat eivät saa tehdä eroa siinä ovatko pakolaiset kristittyjä, muslimeja, hinduja, juutalaisia vai ateisteja. Uskonnolliset kysymykset otetaan esille vain, jos pakolaiset sitä itse haluavat. YK:n pakolaissopimuksessa kielletään pakolaisten aktiivinen käännyttäminen. ( Laukama & Summa (toim.); Heikka 1994, 162.) Kaikenlainen käännyttäminen toiseen uskontoon on henkistä väkivaltaa, kun otetaan vielä huomioon kuinka paljon pakolaiset ovat usein joutuneet menettämään omaisiaan ja omaisuuttaan. Seurakuntien tehtäväalueeseen ei kuulu milloinkaan pakonomainen käännytystyö, sillä uskonratkaisun tulee olla ihmisen henkilökohtainen valinta ja päätös. Suomalaisen asenneilmaston kiristyessä on kirkon johto joutunut johdonmukaisesti torjumaan pakolais- ja muukalaiskielteisyyttä. Pakolaiset koetaan maassamme valitettavan usein työllistämisen uhkana. Heidän pelätään kaventavan myös suomalaisten sosiaaliturvaa. Kirkon on yhä aktiivisemmin torjuttava tätä ajattelutapaa, sillä tälläinen ajattelutapa ei sovi kirkon piiriin. Seurakunnilla on nyt ikään kuin kahdenlaista työsarkaa. Asenteiden odotetaan avartuvan niin luottamushenkilöiden, kirkkokansan kuin kirkon työntekijöiden sekä suuren yleisön keskuudessa. (Kirkon ulkoasiain neuvoston asettaman työryhmän mietintö 1996, 52, 55.)

15 Arkkipiispa Jukka Paarma toteaa pakolaisten auttamisen olevan sydämen asia kirkolle. Hän korostaa, että lähimmäisenrakkauteen kuuluu auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä, myös pakolaisia. Pakolaisuuden ehkäisystä Paarma toteaa: Kristillinen sanoma ihmisen arvosta ja rauhanylläpitämisestä tähtää siihen, että tätä pakolaisongelmaa ei syntyisi ollenkaan; että ihmiset kussakin maassa eläisivät rauhassa toistensa kanssa, kunnioittaisivat, palvelisivat ja auttaisivat toinen toistansa. Arkkipiispa mainitsee myös rasismin lisääntymisen yhteiskunnassamme. Suomalaiset ovat katkeria, kun pakolaiset elävät sosiaaliturvan varassa. Kirkon olisi tehtävä enemmän työtä asennekasvatuksessa, jotta rasismi saataisiin kitketyksi pois, arkkipiispa mainitsee. Tietoisesti tapahtuvaa käännyttämistä ei arkkipiispan mukaan saisi tehdä ja olisi tiedostettava se, että se ei ole oikeaa käännyttämistä. (Liukka 2/1999, ) Seurakuntien olisi tarkkaan mietittävä kuka vastaa oman seurakunnan pakolaistyön koordinoinnista. Päävastuu on seurakunnan jollakin työalueella, mutta kasvatustyö kuuluu kaikille työaloille. Tarpeellista on miettiä myös sitä miten saataisiin seurakuntalaiset mukaan seurakunnan pakolaistyön kehittämiseen. (Kirkon ulkoasiain neuvoston asettaman työryhmän mietintö 1996, 84.) Vapaaehtoisten ideoita tarvitaan, sillä pakolaiset tarvitsevat monenlaista toimintaa asuessaan esimerkiksi vastaanottokeskuksissa. Seurakuntien pakolaistyöhön olisi saatava mahdollisimman paljon eri alojen asiantuntijoita, jotta toiminta olisi monipuolista ja pakolaisten aktiivisuutta lisäävää. 3.5 Diakonia Jumalan tahdon ja lähimmäisenrakkauden toteuttajana Diakonia on kirkon elettyä, koettua uskoa. Se nousee suoraan uskosta, elämän yhteydestä kristukseen. Se osoittaa kirkon uskon aitouden tai sen puuttuminen paljastaa uskon onttouden. (Ahonen 1992, 122.) Diakonian tehtävänä on toteuttaa Jumalan tahtoa

16 ja tehdä siitä totta kaikkialla. Se on hädässä olevan ihmisen auttamista. (Suominen (toim.) 1988, 25.) Kirkon pakolaistyötä tehdään kansainvälisen diakonian avulla kolmansissa maissa ja lähialueilla. Kotimaassa vastaava työ tapahtuu seurakuntatasolla. (Porio & Aukee 1998, 51.) Suomessa seurakuntien pakolaistyö on nivoutunut pääsääntöisesti nimenomaan diakoniatyön osaksi ja tällöin lähestymistapa on ehtoja asettamaton tuki pakolaisille heidän henkisissä ja aineellisissa tarpeissaan (Kirkon ulkoasiain neuvoston asettaman työryhmän mietintö 1996, 28). Diakoniatyö on joutunut usein aloitteentekijäksi, kun on huolehdittu maahanmuuttajista ja paneuduttu heidän kysymyksiinsä (Kirkohallituksen asettaman monikulttuurisuustyöryhmän mietintö 1999, 61.) Diakoniatyöntekijät ovat olleet tärkeässä asemassa seurakunnan kohdatessa pakolaiset. Työntekijät ovat järjestäneet tukiperheitä, vastaanottopalveluja ja erilaisia kerhoja pakolaisille. Pakolaisille on kerätty vaatteita, leluja ja urheiluvälineitä. Taloudellista tukea on annettu vain erityistarpeisiin. (Kirkon ulkoasiain neuvoston asettaman työryhmän mietintö 1996, 28.) Pakolaisten kannalta vaatteiden ja muiden hyödyllisten tavaroiden kerääminen on tärkeää, sillä heillä ei välttämättä turvapaikkaan tullessaan ole mukanaan juuri mitään. Kristillinen kirkko on kutsuttu sekä palvelemaan että todistamaan. Yksittäisten ihmisten kyvyt, taidot ja lahjat voivat suuntautua eri suuntiin, mutta kaiken työn lähtökohtana on lähimmäisenrakkauden periaate. Rakkaus ottaa ihmisen vastaan sellaisena kuin hän on ja kunnioittaa häntä ihmisenä kaikilla tavoin. (Kirkohallituksen asettaman monikulttuurisuustyöryhmän mietintö 1999, 60.) Lähimmäisenrakkaus on siis seurakunnan työn lähtökohta. Sen perusohjeet löytyvät Raamatusta. Vanhan Testamentin kolmannessa Mooseksen kirjassa (19: 18) sanotaan: Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Kristinuskon kultaisessa säännössä Uudessa Testamentissa (Matt.7:12) taas sanotaan: Mitä haluat ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille. Tämä on keskeinen ajatus myös rakkauden palvelussa, diakoniassa. Hepreaksi sana lähimmäinen tarkoittaa ystävää. Lähimmäistä ei saa halveksia eikä panetella salaa, hänestä ei saa sanoa väärää todistusta eikä hänelle saa tehdä vääryyttä. (Inkala 1991, ) Lähimmäisyyteen kuuluu vuorovaikutus, keskinäiset suhteet ja

17 riippuvuus. Toisin sanoen lähimmäisyyttä ei voi olla elleivät molemmat tarvitse toisiaan. Raamatun mukaan lähimmäinen on ihminen, joka tarvitsee apuani ja rakkauttani. Hän voi olla musta tai valkoinen, rikas tai köyhä, sortaja tai sorrettu. (Laukama & Summa (toim.); Keshishian 1994, 168.) Vanhassa Testamentissa (3. Moos. 19:18, 33-34) sanotaan:... rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. ja Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra teidän, Jumalanne. Vanhan Testamentin opetukset muukalaisiin suhtautumisesta jatkuvat Jeesuksen antamissa opetuksissa kansalle. Jeesus antoi lähimmäisen rakastamiselle vielä uutta sävyä sanoessaan Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia (Matt. 5: 44-45). Aiemmin kansalle oli opetettu, että lähimmäistä tuli rakastaa ja vihamiestä tuli vihata (Matt. 5: 43). Jeesuksen elämä itsessään oli myös kertomus muukalaisuudesta. Hän joutui pakenemaan jo alussa Egyptiin kuningas Herodesta (Matt. 2: 13-15). Koko toimintansa ajan Jeesus eli ilman vakituista olinpaikkaa (Jokiniemi 1992, 36). Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa (9: 58): Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Jeesus lähestyi siis muukalaista muukalaisena, näin Hän saattoi kokea saman tuskan kuin tuo toinenkin. Yksi tunnetuimmista Jeesuksen vertauksista on kertomus Laupiaasta samarialaisesta (Luuk.10:25-37). Vertauksessa kuvataan oikeaa ja väärää suhtautumista muukalaiseen ja lähimmäiseen. Tätä vertausta on käytetty tavallisesti perustelemassa lähimmäisyyttä (Porio & Aukee 1998, 45). Samaa aihetta käsittelee kirjassa Naapurina lähimmäinennäkökulmia muukalaisuuteen (1996) myös Wille Riekkinen. Vertauksessa yksinäinen matkailija joutuu vaarallisella vuoristotiellä rosvojoukon käsiin. Ryöstettynä ja hakattuna hän viruu maassa henkitoreissaan odottaen auttajaa. Miehen ohi kävelee aluksi juutalainen pappi ja leeviläinen apupappi. Ensinmainittu ei voi maassa makaavaa miestä auttaa puhtaussääntöjensä vuoksi ja jälkimmäinen taas ennakoi maassa makaavan miehen ansaksi. Heistä ei ollut lähimmäiseksi maassa makaavalle matkailijalle. Paikalle osunut samarialainen antaa vasta avun matkailijalle. Samarialaiset

18 kuuluivat sekakansaan, joita halveksittiin ja joiden sanottiin olevan uskonnollisestikin epäilyttäviä. Riekkinen mainitsee siitä, miten usein lähimmäinen käsitetään kuuluvaksi ihmisen omaan elinpiiriin tai ainakin samoin ajatteleviin ja uskoviin. Lähimmäisyys ei kuitenkaan kohdistu ainoastaan meille tuttuun ja meitä miellyttävään ihmiseen. Riekkinen sanoo, että uskon haaste sisältyy kysymykseen: kenelle voin olla lähimmäinen. Jeesus tahtoo muistuttaa meitä, että Jumalan perheväki on yhtä, ei ole eroteltuina juutalaisia eikä kreikkalaisia (Kirkon ulkoasiain neuvoston asettaman työryhmän mietintö 1996, 34). 4 TUTKIMUSPROSESSI 4.1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkijat ovat painottaneet päättötyön aiheenvalinnassa aiheen ajankohtaisuutta ja uutuusarvoa. Tutkijoille on ollut tärkeää löytää aihe, joka palvelee heitä käytännön työssä heidän valmistuessaan. Tutkijat ovat valmistumassa diakoneiksi. Suomessa seurakuntien pakolaistyö on nivoutunut pääsääntöisesti diakoniatyön osaksi (Kirkon ulkoasiain neuvoston asettaman työryhmän mietintö 1996, 28). Vieraiden kulttuurien edustajat ovat tutkijoiden mielestä ajankohtainen aihe. Euroopan yhdentymisen myötä kohtaamme yhä enemmän heitä. Yleisestikin ihmisten lisääntynyt liikkuvuus ja uudet vähemmistöt, kuten paluumuuttajat, siirtolaiset ja pakolaiset, lisäävät kulttuurien kohtaamista keskuudessamme (Vartiainen-Ora 1996, 88). Viime aikoina olemme joutuneet seuraamaan ihmisoikeusloukkauksia ympäri maailmaa. Media on tuonut lähellemme myös Euroopan maiden kärsimyksiä. Ihmiset ovat joutuneet hakemaan turvapaikkaa päästäkseen pois epävakaista ja epäinhimillisistä oloista. Entisestä poiketen Eurooppa ei ole enää ainoastaan pakolaisia vastaanottava osapuoli, vaan suuri osa turvapaikanhakijoista on Euroopan sisäistä pakolaisvirtaa (Salovaara, Rumpunen & Salmimies 1994, 88). Suomen väestössä on ollut vähän pakolaisia verrattaessa esimerkiksi Keski-Euroopan väestörakenteeseen. Euroopan

19 yhdentymisen seurauksena Suomeen kohdistuu enemmän vastuuta pakolaisten vastaanottamisessa. Tulevaisuuden tavoitteena nähdään yhteinen vastuu pakolaisten sijoittamisesta Euroopan maiden kesken. Kosovon tilanne keväällä 1999 kosketti tutkijoita. Ihmisten hätä teki tutkijoihin vaikutuksen. Tällöin epävakaassa Jugoslaviassa kauan jatkunut sisäisen väkivallan kierre johti maan hajoamiseen. Keväällä 1981 albaaniopiskelijat ja -työläiset osoittivat mieltään vaatien osatasavallan asemaa Kosovolle. Mielenosoitus tukahdutettiin väkivalloin. Serbialaisvähemmistö koki asemansa olevan uhattuna albanialais enemmistöisessä Kosovossa. Kauan jatkunut molemminpuolinen väkivalta serbien ja albaanien välillä, johti lopulta avoimeen sotaan. Huhtikuussa 1999 tilanne oli edennyt jo niin pahaksi, että YK:n pakolaisjärjestön mukaan albaania joutui pakenemaan Kosovosta muutamassa viikossa, Jugoslavian armeijan harjoittaessa järjestelmällistä karkoitusta. Nato aloitti samaan aikaan myös omat pommituksensa Jugoslaviaan. Huhtikuun lopulla Kosovosta paenneiden tulva vain kiihtyi. Maakunnasta pakeni noin albania ja Makedonian ja Albanian pakolaisleirit olivat tilanteessa, etteivät ne pystyneet ottamaan enää tulijoita vastaan. Jugoslavian kriisi alkoi Kosovosta ja Kosovoon sen sanotaan päättyvänkin. (Iso-Markku & Lehti 1999, , 177, 182.) Serbien ja albaanien välillä on alusta asti ollut kiistaa siitä, kumpi oli ensimmäisenä Kosovossa. Serbialaisen nationalismin voimistuessa alueella 1800-luvulla alkoi kasvaa voimakas kauna albaaneja kohtaan, jotka eivät ole slaaveja, eivätkä tämän seurauksena ole oikeutettuja asumaan vanhalla serbien alueella. Alueella on siitä lähtien ollut sortoa puolin ja toisin. Vuonna 1989 Serbit kumosivat maakunnan autonomian. Yliopistossa sai opettaa albaniaa vain vieraana kielenä. Serbit pitivät hallussaan poliisihallintoa, joka käytti valtaansa mielivaltaisesti albaaneihin. Sananvapautta, kokoontumisvapautta ja yhdistymisvapautta rajoitettiin ja laukkautettiin albaaniankielisiä sanomalehtiä. (Stefanovic & Summa 1995, ) Suomeen vuonna 1999 vastaanotetut Kosovon albaanit tulivat hädän keskeltä maassa riehunutta sotaa pakoon. He olivat joutuneet viettämään ennen Suomeen tuloa kuukausia epäinhimillisissä olosuhteissa pakolaisleireillä paljaan taivaan alla ennen kuin eri maiden päättäjät ratkaisivat heidän tulevasta määränpäästä. Suomi päätti ottaa sodan aikana vastaan 1000 vuosittaiseen pakolaiskiintiöön kuulumatonta Kosovon

20 albaanipakolaista (Jaakkola 1999, 159). Heidät sijoitettiin eri puolilla maata oleviin vastaanottokeskuksiin ja heille myönnettiin 11 kuukauden pituinen oleskelupa tilapäisen suojelun tarpeen vuoksi. Heitä ei myöskään koskenut Suomen kotouttamispolitiikka (Jaakkola 1999, 159). Punkalaitumen vastaanottokeskus otti heitä vastaan hieman alle 200 vuoden 1999 aikana. Tämä oli iso tapaus noin 3800 asukkaan kunnalle. Punkalaitumen vastaanottokeskukseen ensimmäiset 64 kosovon albaania vastaanotettiin Vuoden aikana vastaanottokeskuksen asukasmäärä nousi välillä yli 200, jouduttaessa turvautumaan väliaikaiseen hätämajoitukseen. Vastaanottokeskuksen tulevaisuutta katsotaan eteenpäin nykyään vuosi kerrallaan. (Punkalaitumen vastaanottokeskuksen toimintakertomus vuodelta 1999, 1,2.) Vastaanottokeskus on oma maailmansa, jossa tulevan päivän tapahtumia ei voi edes mielikuvituksella ennakoida. On opittava elämään jatkuvan muutoksen alaisena ja kyettävä löytämään tilannekohtaiset ratkaisumallit asioihin. (Punkalaitumen vastaanottokeskuksen toimintakertomus vuodelta 1999, 1.) Vastaanottokeskuksen henkilömäärä on keskimäärin enintään 14 henkeä. Toimintaa varten on vuokralla huoneistoalaa noin 4400 m2, johon kuuluu itse päärakennus ja neljästä huoneistosta koostuva Törölä sekä erillinen toimistotila. Päärakennuksessa sijaitsee 7 osastoa, joissa on 3-5 hengen huoneita. Kaikilla osastoilla on yhteiset tilat asukkaiden käytössä, johon kuuluvat esimerkiksi ruoanlaitto-, televisio- ja pesutilat. Päärakennuksesta löytyy lisäksi yhteiset liikunta-, opetus- ja kerhotilat. (Punkalaitumen vastaanottokeskuksen toimintakertomus vuodelta 1999, 1.) Vastaanottokeskus toimii osana Suomen vastaanottoverkostoa. Toiminnan ajatuksena on tarjota turvapaikanhakijoille majoitus ja tarvittavat tukipalvelut turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen odotusajaksi. Vastaanottovaihe päättyy seuraavien asioiden johdosta: asukas saa oleskeluluvan, asiakas itse peruuttaa turvapaikkahakemuksensa ja hänet palautetaan kotimaahansa, tai hän saa kielteisen päätöksen ja poistuu maasta.(punkalaitumen vastaanottokeskuksen toimintakertomus vuodelta 1999, 2.) Vastaanottokeskuksen tukipalvelut koostuvat etupäässä välttämättömistä terveys-, sosiaali-, ja tulkkipalveluista. Lisäksi tukipalveluihin kuuluvat myös opinto- ja

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

!"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!&

!#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+01001!& !"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!& '2232456677282469:7;4&

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN Sari Luostarinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA

NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA Marianne Kurtti Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Opettajan opas - JOHDANTO

Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14.

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Krister Björklund Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa Siirtolaisuusinstituutti Turku Euroopan unionin Pakolaisrahasto

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot