PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET"

Transkriptio

1 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET Päivitetty: : Kappaleet 514,15 ja 16, lisätty kappale 12.2.

2 2 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ 2 2. Opinnäytetyön aiheen valinta 3 3. Sisältöä ohjaava opettaja 6 4. Aiheen rajaus ja aiheanalyysin esittäminen 7 5. Sopimus opinnäytetyön aiheesta ja ohjauksesta 8 6. Opinnäytetyöpassin käyttöönotto 9 7. Tutkimussuunnitelma Opinnäytetyön kirjallinen osuus Nimiösivu, tiivistelmä ja abstrakti Abstraktin kirjoittaminen Opinnäytetyön kielen tarkastaminen Opinnäytetyöseminaarit Valmiin opinnäytetyön esittely opinnäytetyöseminaarissa Kypsyyskoe Kypsyyskoe Kypsyyskokeen arviointi Raportin tulostaminen ennen julkaisemista Tallentaminen Theseus - tietokantaan Opinnäytetyön arviointi 20

3 3 2. Opinnäytetyön aiheen valinta Opinnäytetyön aiheen valinta, rajaus ja ongelman määrittely muodostavat tärkeän työvaiheen. Valittavan aiheen on tuettava tai edistettävä opiskelijan omaa ammatillista kasvua, sen on oltava mielekäs sekä työpaikkojen ajankohtaisen kehittämistyön että ammattikorkeakoulun kannalta. Työn tulee olla sekä ongelmakeskeinen että ongelmanratkaisuun tähtäävä. Ongelmanasettelu voi olla lähtöisin esimerkiksi pelastuslaitosten kehittämishaasteista tai alamme hallinnon, järjestöjen tai elinkeinoelämän tarpeista. Aihevalintaa on hyvä tarkastella myös opiskelijan tulevan työuran näkökulmasta. Hyvät aiheet ovat usein integroivasti poikkitieteellisiä ja useita koulutusaloja koskevia, mutta niiden on kuitenkin liityttävä pelastustoimen hallinnonalaan. Opinnäytetyö on parhaimmillaan suhteellisen mittava vastaus yhteen, kahteen tai korkeintaan kolmeen selkeästi rajattuun kysymykseen tai kehittämisongelmaan. Opinnäytetyön toteuttamistapa ja muoto riippuu luonnollisesti työn tavoitteesta, ratkaistavasta ongelmasta sekä siitä, miten ongelmaa ja tavoitetta halutaan lähestyä. Työ rajataan opiskelijan ja pääohjaajan välisissä keskusteluissa sekä suunnitelmaseminaarien istunnoissa. Opinnäytetyön aihe on aina ammatillisesti soveltava, ja siinä hyödynnetään koulutuksen keskeisimpiä osa-alueita. Samalla on tärkeää, että opiskelija valitsee opinnäytetyönsä aiheen alueelta, jolle hänen ammatillinen mielenkiintonsa on painottunut. Opinnäytetöinä tehtäviä tutkimuksia voidaan luokitella eri perustein. Yksi mahdollisuus on jakaa tutkimukset teoreettisiin ja empiirisiin. Opiskelija voi suuntautua kumpaan tahansa. Valinta tehdään koetun tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden pohjalta. Teoreettinen tutkimus edellyttää itsenäistä ja kriittistä ajattelua ja kykyä perehtyä syvällisesti kirjalliseen aineistoon. Parhaimmillaan teoreettinen tutkielma on yhtenäinen, jäntevä ja loogisesti etenevä kokonaisuus, joka antaa vastauksen ongelmaan tai perustelee lähtökohdaksi asetetun väitteen. Teoreettisluonteisessa työssä korostuvat seuraavat metodiset erityispiirteet: 1) ajatustottumusten ja itsestään selvinä pidettyjen lähtökohtien problematisointi 2) epäselvien näkemysten täsmentäminen 3) perustelujen tai vastaesimerkkien etsiminen näkemysten pätevyyden arvioimiseksi (argumentaatio). Empiirisessä tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan ongelmat kerätyn tai muutoin saadun havaintoaineiston pohjalta. Empiirinen tutkimus voidaan jakaa edelleen kokeelliseen ja ei-kokeelliseen. Kokeellisessa tutkimuksessa selvitetään yleensä mittaamalla mahdollisimman kontrolloiduissa olosuhteissa pelastusalaan liittyviä ilmiöitä. Käytännön kokeiden tulokset tulee raportoida asiallisesti ja tuloksia tulee verrata kirjallisuudessa oleviin arvoihin. Opinnäytetyön aiheena voisi olla näin esimerkiksi Kestomuovien palamisessa muodostuvat myrkylliset kaasut, Metallipalojen sammutukseen soveltuvat kalkit, Lääkehapen vaarat, sattuneet onnettomuudet ja turvallinen käsittely tai Oljyjen alipaineimu maaperästä uusi torjuntamenetelmä ja - kalusto palokunnille. Kuva- ja videomateriaalin tuottaminen on aina omiaan ha-

4 4 vainnollistamaan tutkittua asiaa, joskin sen rinnalla tarvitaan aina kirjallista tuotosta. Ei-kokeellinen tutkimusasetelma on vähemmän kontrolloitu. Esimerkkinä tästä on kysely- ja haastattelututkimus. Siinä pyritään aineistoa keräämällä ja sitä muokkaamalla löytämään vastaus haluttuun tutkimusongelmaan. Aineisto analysoidaan joko laadullista (kvalitatiivista) tai määrällistä (kvantitatiivista) lähestymistapaa käyttäen. Johtopäätösten teko ja pohdinta ovat oleellinen osa raportointia. Opinnäytetyön aiheena voisi olla näin esimerkiksi Kuntalaisten tyytyväisyys pelastuslaitoksen palveluihin, Palohenkilöstön asennoituminen ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen tai Henkilöstöjohtamisen suurimmat ongelmat alueellisissa pelastustoimissa. Olennainen ehto työn onnistumiselle on, että opiskelija osaa rajata kysymyksenasettelun sekä hallitsee käyttämänsä tutkimusmetodin, analysoinnin ja luotettavuusarvioinnin perusteet. Suunnittelu- ja kehittämistyönä laadittavan opinnäytetyön aihe saadaan suoraan työelämän käytännöstä ja siinä haetaan symbolitasolla ratkaisua laajahkoon, monta näkökulmaa itsessään pitävään ilmiöön. Tavoitteena on kirjoittaa perusteltu, hyvä, realistinen toimintasuunnitelma, johon voidaan tarvittaessa ja niin sovittaessa liittää myös rajattu käytännöllinen toteutusvaihe. Suunnittelu- ja kehittämishankkeeseen sisältyy usein olennaisena osana tutkimusvaihe. Samoin opinnäytetyössä harjoitellaan työmenetelmästä riippumatta monia tutkimukselliseen työskentelyyn kuuluvia asioita. Tällaisia taitoja ovat muiden muassa aiheen tai hankkeen ideointi, sisällön suunnittelu, lähdeaineiston käyttö, muistiin merkitseminen, lähdekritiikki, lähdeviitteiden merkitseminen, soveltuvien työmenetelmien käyttö, hankkeen aikatauluttaminen ja arviointi. Suunnittelu- ja kehittämistyönä toteutettavissa opinnäytetöissä aiheet liittyvät vaativaan, käytännölliseen asiantuntijaosaamiseen: voidaan suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi valistuskampanja, pelastusalan opetusvideo, sammutus- tai pelastustekniikkaan liittyvä innovaatio, pitkäkestoinen täydennyskoulutusohjelma tai multimediaesitys tai laatia uuden oppikirjan sisältöluonnos. Opiskelija voi myös laatia suunnitelman tietotekniikan hyödyntämisen tehostamisesta pelastuslaitoksessa tai esimerkiksi kolmivuotissuunnitelman vaarallisten aineiden koulutuksesta yhteistoiminta-alueen pelastuslaitoksissa. Työhön voidaan siis liittää myös sovittu osa suunnitelman toteutusta. Opiskelija pitää osan suunnittelemastaan vaarallisten aineiden koulutuksesta työpaikkakoulutuksena, tai hän itse järjestää työpaikalla sellaisen henkilöstökoulutusohjelman, joka parantaa työntekijöiden tietoteknistä osaamista. Pelastusopistolla saattaa olla opinnäytetyöksi soveltuvia tehtäviä tai sellaisia kehitysprojekteja, joissa voidaan toteuttaa useita opinnäytetöitä samanaikaisesti ja pitkän ajan kuluessa. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös yhteistyöprojektina yrityksen tai työorganisaation tai esimerkiksi muiden alojen ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa. Pelastusopiston taholta voidaan myös luontevasti kanavoida ammattikorkeakouluopiskelijoille mahdollisia opinnäytetöiden aiheita. Yhdessä projektissa voidaan toteuttaa sekä tutkimus- että suunnittelu- ja kehittämistyötyyppisiä opinnäytetöitä.

5 5 Huolimatta siitä, mitä muotoa opinnäytetyö noudattaa, tulee siihen aina sisältyä myös kirjallinen osuus, jolla opiskelija osoittaa viestintävalmiutensa. Onhan asiantuntijoita, muiden muassa insinöörejä, syytetty kautta aikojen siitä, että he käyttävät omaa ammattikieltään, jota muiden on vaikea ymmärtää. Vuorovaikutusyhteiskunnassa asiantuntijan vaatimukset yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen vain korostuvat. (Helakorpi 1999, 22.) Työn kirjallinen osa sisältää kuvaukset suunnittelu- ja kehitysprosessista ja tuotoksesta sekä työskentelyn perusteena olevan ammatillisen viitekehyksen. Opinnäytetyön aihe valitaan ammattiopintojen alalta. Opinnäytetyön tekeminen T&K-työn hankkeissa tai muuten osana laajempaa kokonaisuutta on suositeltavaa. Opinnäytetyön vahvuutena ammattikorkeakoulussa tulisi olla käytännönläheinen aihe, tiivis työelämäyhteys ja tulosten välitön hyödynnettävyys. Opinnäytetyöt ovat julkisia ja kartuttavat kulloisenkin ammattialan tietoa. Aiheenvalinta on opinnäytetyön yksi kriittisimmistä vaiheista. Opinnäytetyön tekijää kiinnostava ja työelämän kehittämistarpeita palveleva ammattiopintojen alalta valittu aihe hyödyttää opinnäytetyön tekijää, toimeksiantajaa ja ammattikorkeakoulua. Myös laajemmissa hankkeissa tehtävät poikkialaiset opinnäytetyöt ovat mahdollisia, jos näkökulma on opinnäytetyön tekijän ammattiopintojen alaan kuuluva. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat usein työelämälähtöisiä. Jos opiskelija tekee opinnäytetyönsä jollekin tilaajalle, sanotaan, että opinnäytetyö on tällöin hankkeistettu. Hankkeistetussa opinnäytetyössä täyttyy vähintään yksi seuraavista ehdoista: 1) Työelämä maksaa joko opiskelijalle tai ammattikorkeakoululle opinnäytetyön tekemisestä. 2) Työelämän edustaja on nimetty ohjaajaksi opinnäytetyölle. 3) Työelämän tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia toiminnassaan. Hankkeistetuista opinnäytetyöstä on tehty kirjallinen sopimus opinnäytetyön tekijän, tilaajan ja oppilaitoksen välillä.

6 6 3. Sisältöä ohjaava opettaja Opinnäytetyötä varten tarvitset ohjaavan opettajan, joka ohjaa työn sisältöä. Sisältöä ohjaavan opettajan tulee olla Pelastusopistolta. Kun opinnäytetyön aihe on hahmottunut, mieti, kuka opettaja voisi tietää valitsemastasi aiheesta eniten. Pelastusopiston opettajilla on yleensä kullakin oma erikoisalansa, jolloin he pystyvät suosittelemaan lähdekirjallisuutta ja antamaan muitakin vinkkejä opinnäytteen tekoa varten. Opettajilla on opinnäytetöiden ohjauksia varten tietty kiintiö vuosittain. Jonkun opettajan osalta tämä kyseinen tuntimäärä voi olla jo täynnä, jolloin joudut jatkamaan etsintää. Ei muuta kuin rohkeasti kyselemään opettajilta, ja varmasti löydät sopivan ohjaajan työllesi!

7 7 4. Aiheen rajaus ja aiheanalyysin esittäminen Opinnäytetyöhön näyttäsi alustavasti löytyvän mitä mielenkiintoisimpia näkökulmia ja lähteitä, mutta on kuitenkin muistettava, että palopäällystön koulutusohjelman opinnäytetyön laajuus on vain 15 opintopistettä (vastaa noin kymmentä työviikkoa), joten työmäärää ei kannata kasvattaa turhaan tohtorin väitöskirjaa vastaavaksi. Aiheen rajaus onkin tärkeää, jotta opinnäytetyöstä tulee johdonmukainen ja selkeä. Turhat lisäjuonteet on syytä jättää työn ulkopuolelle ja keskittyä olennaiseen. Työn rajaus on myös yksi arviointikohteista. Aiheanalyysi laaditaan joko seminaarissa tai silloin, kun sovitaan ohjaavan opettajan kanssa aiheesta. Aiheanalyysi pitää sisällään seuraavia asioita: työn aihe ja muoto (tutkimus, projekti ) työn tavoitteet, aiheen rajaus lyhyt kuvaus sisällöstä menetelmät toimeksiantaja (yhteystiedot, yhteyshenkilö) ryhmätyön vastuualueet alustava työsuunnitelma aikatauluineen sisällysluettelohahmotelma lähdekirjallisuutta Aiheanalyysi on pituudeltaan 1-2 sivua. Kaikista mainituista asioista ei voine kirjoittaa kovin tarkasti, mutta luettelo on ohjeellinen.

8 8 5. Sopimus opinnäytetyön aiheesta ja ohjauksesta Opiskelija tekee opinnäytetyönsä aiheesta ja ohjauksesta sopimuksen Pelastusopiston kanssa, jossa aihe hyväksytään. Samalla opiskelija hyväksyy, voidaanko opinnäytetyön tiivistelmä julkaista Pelastusopiston verkkosivuilla ja opinnäyte Theseus - järjestelmässä. Sopimuksen allekirjoittajina ovat opiskelija ja sisällön ohjaaja(t). Allekirjoitettu sopimus kopioidaan ja kappaleet toimitetaan kummallekin sopimuksen osapuolelle. Sopimuksella voi tarvittaessa vakuuttaa esimerkiksi tutkittavalle, että kyseiset tiedot kerätään opinnäytetyötä varten. Sisällön ohjaaja tallentaa tiedot opinnäytetyöstä Petraan.

9 9 6. Opinnäytetyöpassin käyttöönotto Pelastusopistolla on käytössä opinnäytetyöpassi, johon kerätään kuittaukset kaikista opinnäytetyöprosessiin liittyvistä tehtävistä ja työvaiheista: aiheen hyväksyminen ja ohjaussopimuksen laatiminen opinnäytetyön esittely kahdessa seminaarissa opinnäytetyöseminaareihin osallistumiset kypsyysnäytteen kirjoittaminen opinnäytetyön julkaiseminen ohjauskeskustelut ohjaavien opettajien kanssa. Passi on erittäin tärkeää pitää tallessa, koska ilman sitä ei opinnäytetyöstä saa merkintää opintorekisteriin; se tulee myös liittää tutkintotodistushakemuksen liitteeksi. Opinnäytetyöpassin avulla ohjaavaopettaja voi varmistaa prosessin kokonaisuuden toteutumisen ennen arvioinnin vientiä opintorekisteriin. Passin voi tulostaa prosessipolun tiedostoista. Tulostusohje: Tulosta passi kaksipuoleisena ja käännä sivut lyhyen reunan ympäri.

10 10 7. Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelmassa opiskelija esittää suunnitelman opinnäytetyönsä sisällöstä Tutkimussuunnitelma esitetään opinnäytetyöseminaarissa, jossa paikallaolijat saavat kommentoida sitä ja antaa suunnitelman tekijälle vinkkejä työn eteenpäin saattamiseksi. Tutkimussuunnitelma pitää sisällään seuraat asiat: johdanto tavoitteet ja rajaus kysymyksenasettelu ja tiedonhankinnan menetelmät teoreettinen viitekehys tulokset työn aikataulu.

11 11 8. Opinnäytetyön kirjallinen osuus Tämä teksti on ote Palopäällystön opinnäytetyöohjeesta, josta löytyy tarkemmin ohjeet raportin kirjoittamisesta, muodosta, asettelusta ja arvioinnista. Kyseinen ohje käydään tarkemmin läpi opinnäytetyön suunnittelu opintojaksolla. Opinnäytetyöraportin tarkoituksena on tehdä tuloksista julkisia. Raportti laaditaan välittämään mahdollisimman hyvin tietoa lukijalle: toimeksiantajalle, tulosten hyödyntäjälle, alan muille asiantuntijoille, toisille opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Opinnäytetyön raportoiminen kehittää tekijänsä kriittistä ajattelua ja laajan asiakoko-naisuuden hallintaa. Raportin tarkkuus ja painotukset määräytyvät sen mukaan, mikä on työn tavoite ja mikä on ollut työmenetelmä, toisin sanoen onko se ollut tutkimus tai suunnittelu- ja kehittämistehtävä. Jos työn tavoitteena on ollut esimerkiksi graafisessa tai sähköisessä muodossa olevan oppimateriaalin laatiminen, on työn raportointiohjeet sovellettava tilanteeseen (Herno ym. 2000, 21). Opinnäytetyön kirjalliseen osuuteen sisältyvät tässä mainitussa järjestyksessä: nimiölehti tiivistelmä abstrakti sisällysluettelo selitesivu symboleille, käsitteille ja merkinnöille (tarvittaessa) merkinnät ja lyhenteet johdanto käsittely tulokset ja niiden arviointi yhteenveto lähteet liitteet.

12 12 9. Nimiösivu, tiivistelmä ja abstrakti Kun opinnäytetyöraportti on valmis, opiskelija laatii sitä varten nimiösivun, tiivistelmän ja abstraktin. Nimiösivu on työn kansilehti. Siitä käyvät ilmi seuraavat asiat: opinnäytetyön tekijä, opinnäytetyön nimi ja koulutusohjelma. Opinnäytetyön tiivistelmä on valmis dokumenttipohja. Sen tarkoituksena on antaa lukijalle jäsennellyt perustiedot työstä. Tiivistelmässä kuvataan lyhyesti työn ongelma, tavoite tai tehtävä, menetelmä, tulokset ja johtopäätökset. Tekstissä ei viitata varsinaisen raportin lukuihin, kuviin tai liitteisiin, vaan sen tulee olla ymmärrettävissä itsenäisenä tekstinä. Tiivistelmän paikka on nimiösivun jälkeen ja teksti on yhden sivun mittainen. Englanninkielinen tiivistelmä on myös valmis dokumenttipohja. Abstrakti ei ole sanatarkka käännös suomenkielisestä tiivistelmästä, vaan itsenäinen tietopaketti tutkimuksesta. Abstrakti sijoitetaan suomenkielisen tiivistelmän jälkeen. Ohjeita abstraktin kirjoittamiseen löydät tämän asiakirjan kohdasta Abstraktin kirjoittaminen. Lisäksi suositellaan, että abstrakti kirjoitettaisiin ennen suomenkielistä tiivistelmää. Muuten houkutus suomenkielisen tekstin sanasta sanaan kääntämiseen englanniksi saattaa kasvaa liian suureksi, jolloin abstraktista ei tule jouhevaa kieltä. Kieltenopettajalla on kaksi viikkoa aikaa tarkastaa abstraktin kieli. Tiivistelmän, abstraktin ja nimiösivun dokumenttipohjat voit ladata opinnäytetyön prosessipolun linkeistä.

13 Abstraktin kirjoittaminen Lähetä abstraktisi kielten opettajalle sähköisessä muodossa. Liitä mukaan suomenkielinen tiivistelmäsi. Käytä opinnäytetyönohjeen mukaista asettelua ja fonttia, kirjoita kuitenkin 1 rivivälillä. Abstrakti sijoittuu opinnäytetyössä nimiösivun ja suomenkielisen tiivistelmän jälkeen ennen sisällysluetteloa. Siitä ei tule mainintaa sisällysluetteloon. Kirjoita se valmiille lomakkeelle. Pituussuositus on noin 200 sanaa. Opinnäytetyön pituuden mukaan abstraktin pituus voi olla sanaa. Abstraktin tulee mahtua yhdelle sivulle. Otsikon pituus: suositus 10 sanaa tai alle, enintään 15 sanaa. Abstraktissa on yleensä kolme kappaletta. Seuraavat asiat tulisi ilmetä abstraktista: tausta ongelma menetelmä tulos avainsanat (1-7 kpl) Suositeltavaa on kirjoittaa abstrakti ennen suomenkielistä tiivistelmää, ettei tule houkutusta kääntää suoraan. Abstraktin kääntäminen suoraan suomenkielisestä tiivistelmästä ei onnistu. Abstraktin tyyliä ja muita kirjoitusohjeita käydään läpi viimeisellä englannin kurssilla. Ota yhteyttä kielten opettajaan, mikäli tarvitset ohjeita aiemmin. Abstraktin kirjoittaminen on oppimistapahtuma, joka etenee seuraavasti: Kirjoita abstrakti. Lähetä opettajalle tarkastettavaksi. Korjaa mahdolliset epätarkkuudet. Lähetä opettajalle tarkastettavaksi. Jätä abstraktisi tarkistettavaksi kielten opettajalle ajoissa, jotta opettaja ehtii tarkastaa sen ja itse ehdit tehdä tarvittavat korjaukset. Opettajan tarkastusaika on 2 viikkoa työruuhkan mukaan (lukukauden loput ovat erittäin ruuhkaisia). HUOMIOI TÄMÄ aikataulua laatiessasi, ettei jää valmistuminen kiinni abstraktin tarkastuksesta.

14 Opinnäytetyön kielen tarkastaminen Opiskelija luovuttaa sisällönohjaajan antaman luvan jälkeen valmiin opinnäytetyönsä suomen kielen opettajalle, joka tarkastaa raportin kielen. Opettajalla on kuukausi aikaa tehdä tarkastus, minkä jälkeen se palautuu opiskelijalle punakynämerkinnöin varustettuna. Näiden merkintöjen avustuksella opiskelija voi tehdä lopulliset korjaukset julkaistavaan versioonsa.

15 Opinnäytetyöseminaarit Opiskelijan tulee osallistua opinnäytetyöprosessin aikana viiteen opinnäytetyöseminaariin. Seminaaria vetävä opettaja kuittaa opiskelijan läsnäolon opinnäytetyöpassiin. Viidestä seminaarista kaksi suoritetaan opiskelijan esitellessä oman opinnäytetyönsä tutkimussuunnitelman sekä valmiin opinnäytetyön. Seminaarien aikana opiskelijan on opponoitava yhtä valmista opinnäytetyötä, johon löytyy ohjeistus opinnäytetyön prosessipolun tiedostoista Opponointiohje Valmiin opinnäytetyön esittely opinnäytetyöseminaarissa Kun opinnäytetyö alkaa olla valmis, se esitetään opinnäytetyöseminaarissa. Seminaariesityksen pituus on noin 45 minuuttia ja sen sisältö koostuu seuraavista asioista: Opinnäytetyön lyhyt esittely Opinnäytetyöprosessin esittely: Missä onnistuin? Mitä tekisin toisin? Keskustelu opinnäytteestä min Opponentin puheenvuoro 5 min Opinnäytetyöllä pitää olla opponentti, jolle työ on toimitettava viikkoa ennen seminaaria.

16 Opponointi Opponointi tarkoittaa työn asiasisällön, rakenteen, kielen ynnä muiden sellaisten seikkojen arviointia myönteisessä hengessä. Opponentin ei ole tarkoitus arvostella työtä, vaan hänen kuuluu esimerkiksi esittää korjaus- ja täydennysehdotuksia ja etsiä erilaisia tapoja käsitellä asiaa. Arvioinnissa voi kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin: 1. Työn otsikko: Vastaako otsikko sisältöä? Onko otsikko tiivis, mutta kuitenkin riittävän informatiivinen? 2. Johdanto: Miten lukija pääsee asiaan? Onko taustaa riittävästi? Mikä on työn tarkoitus ja näkökulma? Miten aihe on rajattu? Miten lukijan kiinnostusta herätellään? 3. Ammatillinen näkökulma: Miten ilmenee pelastusalan näkökulma ja ote? Tyylin sujuvuus? 4. Käsittelytapa: Millainen on työn rakenne? Ovatko peruslinjat tarkoituksenmukaiset? Onko jäsentely johdonmukaista? Niveltyvätkö osat toisiinsa? Ovatko kaikki luvut parhaassa mahdollisessa järjestyksessä? Ovatko kaikki asiat tarpeellisia? Puuttuuko jotain? Onko jotain liikaa? Onko luvut otsikoitu hyvin? 5. Asiatiedot: Mitkä ovat mahdollisten uusien tietojen tai uusien näkökulmien ansiot? Niveltyvätkö vanhat ja uudet tiedot toisiinsa? Ovatko perustelut täsmällisiä, vakuuttavia, riittäviä ja luotettavia? 6. Lähdemateriaalin käyttö: Miten tietolähteet on valittu? Miten tietolähteitä käytetään ja miten niitä tulkitaan? Löytyvätkö lähdetiedot viitteiden perusteella? Millainen on lähdeluettelon vastaavuus viitetekniikan kanssa? 7. Ulkoasu sekä kieliasu: Miten johdonmukaisesti raportoinnista annettuja ohjeita on noudatettu? Onko kielellinen ilmaisu sujuvaa?

17 Kypsyyskoe Ammattikorkeakouluasetuksen mukaan opiskelijalla on kirjoitutettava kypsyysnäyte. Siinä opiskelija osoittaa koulusivistyskielen taitonsa ja sisällön hallintansa. Kypsyyskokeen voi kirjoittaa, kun opinnäytetyö on hyväksytty (ei vielä välttämättä arvioitu). Koe arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Kypsyyskokeen tarkistavat opinnäytetyön sisältöä ohjaava opettaja sekä suomen kielen opettaja. Saadakseen kypsyysnäytteen hyväksyttynä opintorekisteriin tulee molempien osioiden (sisältö ja kieli) olla hyväksyttyjä. Opiskelijan opinnäytetyön sisältöä ohjaava opettaja laatii opinnäytetyön aihealueesta kypsyyskoetta varten kaksi tai kolme kysymystä, joista opiskelija valitsee yhden ja kirjoittaa siitä nelisivuisen esseen joka riville kirjoitettuna. Koe kirjoitetaan valvotuissa koeolosuhteissa joko Pelastusopiston uusintakoepäivänä tai muulloin sovittuna ajankohtana ja sen tekemiseen varataan aikaa kolme tuntia Kypsyyskoe o Opiskelija valitsee annetuista vaihtoehdoista yhden ja kirjoittaa siitä esseemuotoisen tekstin. o Sisällön tulee vasta otsikkoa. Kirjoituksen pitää olla pituudeltaan vähintään yhden konseptin mittainen jokaiselle riville kirjoitettuna. o Käsialan on oltava luettavissa, isojen ja pienten alkukirjainten sekä sananrajojen tulee erottua. o Kirjoituksen tulee olla rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus. Kokonaisuus vaatii selkeän aloituksen, käsittelyn ja lopetuksen. o Kielentarkastajan on voitava ymmärtää teksti lukematta sen taustana olevaa opinnäytetyötä. o Kypsyyskoe hylätään, jos siinä on ongelmia vastaavuudessa, rakenteessa tai kielessä Kypsyyskokeen arviointi Kypsyyskokeiden arvioinnin kohteena ovat seuraavat asiat: otsikon ja sisällön vastaavuus jäsentely (mm. rakenne, kappalejako) selkeys (virkerakenne) argumentointi tyyli ja viimeistely (asiatyyliä).

18 Raportin tulostaminen ennen julkaisemista Theseus - tietojärjestelmään tallennetaan opinnäytetyöraportti yhtenä pdf - tiedostona. Tiedostossa on oltava nimiösivu, tiivistelmä, abstraktin varsinainen opinnäytetyön teksti ja mahdolliset liitteet. Ohjaava opettaja antaa luvan Theseukseen tallentamiseksi. Ennen tallentamista valmis työ on tarkastettu sisällön ja kielen osalta ja opiskelija on tehnyt tarvittavat korjaukset. Lisäksi tiivistelmä ja abstraktin on tarkastettu sisällön ja kielen osalta. Nimiösivu liitetään valmiiseen työhön ohjaavan opettajan allekirjoituksella ja päivämäärällä varustettuna. Opiskelija Tulostaa valmiin opinnäytetyöraportin pdf - tiedostoksi ilman nimiösivua. Nimiösivuun opiskelija täyttää työnsä nimen ja tekijän tiedot sekä tulostaa pdf - tiedostoksi. Valmis työ ja nimiösivu pdf - tiedostot opiskelija toimittaa sisältöä ohjaavalle opettajalle allekirjoittamista varten. Muuntaessasi opinnäytetyösi PDF-tiedostoksi, anna tiedostolle nimeksi sukunimi_etunimi, esimerkiksi "Opiskelija_Otto.pdf". Sallitut merkit ovat 1-9, a-z, A-Z, _, - ja välilyönti Ohjaaja Sisältöä ohjaava opettaja, saatuaan pdf - tiedostot opiskelijalta, tulostaa nimiösivun, allekirjoittaa sen ja skannaa allekirjoitetun nimiösivun pdf - tiedostoksi. Ohjaava opettaja liittää nimiösivun ja opiskelijan toimittaman valmiin opinnäytetyön yhdeksi pdf - tiedostoksi, jonka toimittaa sähköpostin liitetiedostona takaisin opinnäytetyön tekijälle Theseukseen tallennettavaksi. Kirjasto Julkaisee valmiin opinnäytetyön Theseus - järjestelmässä ja luetteloi työn pysyvän linkin Pelastusopiston kirjastotietokantaan.

19 Tallentaminen Theseus - tietokantaan Opiskelija Tallentaa hyväksytyn opinnäytetyön Theseus - tietokantaan. (Ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto). Theseukseen tallentamisen jälkeen opiskelija toimittaa tallennusosoitteen ohjaavalle opettajalle tallennuksen todentamiseksi. Mikäli opiskelija tai toimeksiantaja ei salli opinnäytetyön tallennusta Kansallisarkiston tietokantaan, opinnäytetyö tallennetaan Pelastusopiston kirjastoon. Tällöin opiskelija luovuttaa kansitetun raportin sekä arkistokappaleen Pelastusopiston kirjastoon. Lisäksi opiskelija lähettää sähköpostilla opinnäytetyön tiivistelmän ja abstraktin kirjastoon pdf - tiedostoina. Ohjaaja Hyväksyy opinnäytetyön julkaisemisen Theseukseen sen jälkeen, kun on varmistanut, että opinnäytetyö on tarkistettu Urkund - plagiointiohjelmalla (ja tarvittaessa tehty korjaukset viittauksissa). Kun opiskelija on tallentanut opinnäytetyönsä ohjeiden mukaan Theseukseen, hän saa sähköpostiinsa tallennusosoitteen, joka hänen tulee toimittaa ohjaavalle opettajalle, jotta tämä voi todentaa tallennuksen. Kirjasto Kun opiskelija on tallentanut opinnäytetyönsä Kansalliskirjaston Theseus - tietokantaan, Savonian kirjastossa tarkistetaan ja täydennetään opiskelijan tekemät kuvailutiedot ja julkaistaan opinnäytetyö Theseus - tietokannassa. Pelastusopisto toimittaa opinnäytetyön paperisen arkistokappaleen Pelastusopiston arkistovastaavalle Savoniaan (Kuopion tekniikka ja liikenne).

20 Opinnäytetyön arviointi Opinnäytetyö arvioidaan käyttämällä valmiita arviointikriteereitä, arvio kirjataan arviointilomakkeeseen. Kriteeristö on apuväline, jota voi vapaasti muokata. Opinnäytetyön arvioi kaksi opettajaa. Jos opinnäytetyölle ehdotetaan arvosanaa tyydyttävä (1) tai kiitettävä (5), Arvioi työn vielä kolmas opettaja. Arviointiin voi ottaa mukaan myös opinnäytetyön tekijän sekä toimeksiantajan edustajan, jos tämä vain on mahdollista. Muutoin sisältöä ohjaava opettaja käy palautekeskustelun opiskelijan kanssa erikseen sovittuna aikana. Sisältöä ohjaava opettaja tekee lopullisen arvioinnin kuultuaan toista arvioivaa opettajaa (yleensä kielen tarkastaja). Arvioinnissa huomioidaan mahdollinen opiskelijan itsearviointi sekä toimeksiantajan arviointi. Ohjaava opettaja toimittaa opinnäytetyön arvosanan sekä arviointilausunnon kopion opinnäytetyön tekijälle. Varmistettuaan opinnäytetyöpassista, että opinnäytetyöprosessiin vaadittavat toimenpiteet on suoritettu, ohjaava opettaja toimittaa opinnäytetyön arvosanan ja alkuperäisen arviointilausunnon opintotoimistoon opintorekisteriin vietäväksi. Opintotoimisto Opintotoimisto toimittaa opinnäytetyön arvosanan opiskelijan opintorekisteriin.

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat... 1 1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...3 1.3 Esimerkkejä opiskelijaprojekteista...3 1.4 Projektin

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Sosiaalialan koulutusohjelma Satu Pentti ja Elina Vättö Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsikerhoihin Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA ISSN 0355 1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009 Ylempään korkeakoulututkintoon

Lisätiedot