PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET"

Transkriptio

1 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET Päivitetty: : Kappaleet 514,15 ja 16, lisätty kappale 12.2.

2 2 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ 2 2. Opinnäytetyön aiheen valinta 3 3. Sisältöä ohjaava opettaja 6 4. Aiheen rajaus ja aiheanalyysin esittäminen 7 5. Sopimus opinnäytetyön aiheesta ja ohjauksesta 8 6. Opinnäytetyöpassin käyttöönotto 9 7. Tutkimussuunnitelma Opinnäytetyön kirjallinen osuus Nimiösivu, tiivistelmä ja abstrakti Abstraktin kirjoittaminen Opinnäytetyön kielen tarkastaminen Opinnäytetyöseminaarit Valmiin opinnäytetyön esittely opinnäytetyöseminaarissa Kypsyyskoe Kypsyyskoe Kypsyyskokeen arviointi Raportin tulostaminen ennen julkaisemista Tallentaminen Theseus - tietokantaan Opinnäytetyön arviointi 20

3 3 2. Opinnäytetyön aiheen valinta Opinnäytetyön aiheen valinta, rajaus ja ongelman määrittely muodostavat tärkeän työvaiheen. Valittavan aiheen on tuettava tai edistettävä opiskelijan omaa ammatillista kasvua, sen on oltava mielekäs sekä työpaikkojen ajankohtaisen kehittämistyön että ammattikorkeakoulun kannalta. Työn tulee olla sekä ongelmakeskeinen että ongelmanratkaisuun tähtäävä. Ongelmanasettelu voi olla lähtöisin esimerkiksi pelastuslaitosten kehittämishaasteista tai alamme hallinnon, järjestöjen tai elinkeinoelämän tarpeista. Aihevalintaa on hyvä tarkastella myös opiskelijan tulevan työuran näkökulmasta. Hyvät aiheet ovat usein integroivasti poikkitieteellisiä ja useita koulutusaloja koskevia, mutta niiden on kuitenkin liityttävä pelastustoimen hallinnonalaan. Opinnäytetyö on parhaimmillaan suhteellisen mittava vastaus yhteen, kahteen tai korkeintaan kolmeen selkeästi rajattuun kysymykseen tai kehittämisongelmaan. Opinnäytetyön toteuttamistapa ja muoto riippuu luonnollisesti työn tavoitteesta, ratkaistavasta ongelmasta sekä siitä, miten ongelmaa ja tavoitetta halutaan lähestyä. Työ rajataan opiskelijan ja pääohjaajan välisissä keskusteluissa sekä suunnitelmaseminaarien istunnoissa. Opinnäytetyön aihe on aina ammatillisesti soveltava, ja siinä hyödynnetään koulutuksen keskeisimpiä osa-alueita. Samalla on tärkeää, että opiskelija valitsee opinnäytetyönsä aiheen alueelta, jolle hänen ammatillinen mielenkiintonsa on painottunut. Opinnäytetöinä tehtäviä tutkimuksia voidaan luokitella eri perustein. Yksi mahdollisuus on jakaa tutkimukset teoreettisiin ja empiirisiin. Opiskelija voi suuntautua kumpaan tahansa. Valinta tehdään koetun tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden pohjalta. Teoreettinen tutkimus edellyttää itsenäistä ja kriittistä ajattelua ja kykyä perehtyä syvällisesti kirjalliseen aineistoon. Parhaimmillaan teoreettinen tutkielma on yhtenäinen, jäntevä ja loogisesti etenevä kokonaisuus, joka antaa vastauksen ongelmaan tai perustelee lähtökohdaksi asetetun väitteen. Teoreettisluonteisessa työssä korostuvat seuraavat metodiset erityispiirteet: 1) ajatustottumusten ja itsestään selvinä pidettyjen lähtökohtien problematisointi 2) epäselvien näkemysten täsmentäminen 3) perustelujen tai vastaesimerkkien etsiminen näkemysten pätevyyden arvioimiseksi (argumentaatio). Empiirisessä tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan ongelmat kerätyn tai muutoin saadun havaintoaineiston pohjalta. Empiirinen tutkimus voidaan jakaa edelleen kokeelliseen ja ei-kokeelliseen. Kokeellisessa tutkimuksessa selvitetään yleensä mittaamalla mahdollisimman kontrolloiduissa olosuhteissa pelastusalaan liittyviä ilmiöitä. Käytännön kokeiden tulokset tulee raportoida asiallisesti ja tuloksia tulee verrata kirjallisuudessa oleviin arvoihin. Opinnäytetyön aiheena voisi olla näin esimerkiksi Kestomuovien palamisessa muodostuvat myrkylliset kaasut, Metallipalojen sammutukseen soveltuvat kalkit, Lääkehapen vaarat, sattuneet onnettomuudet ja turvallinen käsittely tai Oljyjen alipaineimu maaperästä uusi torjuntamenetelmä ja - kalusto palokunnille. Kuva- ja videomateriaalin tuottaminen on aina omiaan ha-

4 4 vainnollistamaan tutkittua asiaa, joskin sen rinnalla tarvitaan aina kirjallista tuotosta. Ei-kokeellinen tutkimusasetelma on vähemmän kontrolloitu. Esimerkkinä tästä on kysely- ja haastattelututkimus. Siinä pyritään aineistoa keräämällä ja sitä muokkaamalla löytämään vastaus haluttuun tutkimusongelmaan. Aineisto analysoidaan joko laadullista (kvalitatiivista) tai määrällistä (kvantitatiivista) lähestymistapaa käyttäen. Johtopäätösten teko ja pohdinta ovat oleellinen osa raportointia. Opinnäytetyön aiheena voisi olla näin esimerkiksi Kuntalaisten tyytyväisyys pelastuslaitoksen palveluihin, Palohenkilöstön asennoituminen ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen tai Henkilöstöjohtamisen suurimmat ongelmat alueellisissa pelastustoimissa. Olennainen ehto työn onnistumiselle on, että opiskelija osaa rajata kysymyksenasettelun sekä hallitsee käyttämänsä tutkimusmetodin, analysoinnin ja luotettavuusarvioinnin perusteet. Suunnittelu- ja kehittämistyönä laadittavan opinnäytetyön aihe saadaan suoraan työelämän käytännöstä ja siinä haetaan symbolitasolla ratkaisua laajahkoon, monta näkökulmaa itsessään pitävään ilmiöön. Tavoitteena on kirjoittaa perusteltu, hyvä, realistinen toimintasuunnitelma, johon voidaan tarvittaessa ja niin sovittaessa liittää myös rajattu käytännöllinen toteutusvaihe. Suunnittelu- ja kehittämishankkeeseen sisältyy usein olennaisena osana tutkimusvaihe. Samoin opinnäytetyössä harjoitellaan työmenetelmästä riippumatta monia tutkimukselliseen työskentelyyn kuuluvia asioita. Tällaisia taitoja ovat muiden muassa aiheen tai hankkeen ideointi, sisällön suunnittelu, lähdeaineiston käyttö, muistiin merkitseminen, lähdekritiikki, lähdeviitteiden merkitseminen, soveltuvien työmenetelmien käyttö, hankkeen aikatauluttaminen ja arviointi. Suunnittelu- ja kehittämistyönä toteutettavissa opinnäytetöissä aiheet liittyvät vaativaan, käytännölliseen asiantuntijaosaamiseen: voidaan suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi valistuskampanja, pelastusalan opetusvideo, sammutus- tai pelastustekniikkaan liittyvä innovaatio, pitkäkestoinen täydennyskoulutusohjelma tai multimediaesitys tai laatia uuden oppikirjan sisältöluonnos. Opiskelija voi myös laatia suunnitelman tietotekniikan hyödyntämisen tehostamisesta pelastuslaitoksessa tai esimerkiksi kolmivuotissuunnitelman vaarallisten aineiden koulutuksesta yhteistoiminta-alueen pelastuslaitoksissa. Työhön voidaan siis liittää myös sovittu osa suunnitelman toteutusta. Opiskelija pitää osan suunnittelemastaan vaarallisten aineiden koulutuksesta työpaikkakoulutuksena, tai hän itse järjestää työpaikalla sellaisen henkilöstökoulutusohjelman, joka parantaa työntekijöiden tietoteknistä osaamista. Pelastusopistolla saattaa olla opinnäytetyöksi soveltuvia tehtäviä tai sellaisia kehitysprojekteja, joissa voidaan toteuttaa useita opinnäytetöitä samanaikaisesti ja pitkän ajan kuluessa. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös yhteistyöprojektina yrityksen tai työorganisaation tai esimerkiksi muiden alojen ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa. Pelastusopiston taholta voidaan myös luontevasti kanavoida ammattikorkeakouluopiskelijoille mahdollisia opinnäytetöiden aiheita. Yhdessä projektissa voidaan toteuttaa sekä tutkimus- että suunnittelu- ja kehittämistyötyyppisiä opinnäytetöitä.

5 5 Huolimatta siitä, mitä muotoa opinnäytetyö noudattaa, tulee siihen aina sisältyä myös kirjallinen osuus, jolla opiskelija osoittaa viestintävalmiutensa. Onhan asiantuntijoita, muiden muassa insinöörejä, syytetty kautta aikojen siitä, että he käyttävät omaa ammattikieltään, jota muiden on vaikea ymmärtää. Vuorovaikutusyhteiskunnassa asiantuntijan vaatimukset yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen vain korostuvat. (Helakorpi 1999, 22.) Työn kirjallinen osa sisältää kuvaukset suunnittelu- ja kehitysprosessista ja tuotoksesta sekä työskentelyn perusteena olevan ammatillisen viitekehyksen. Opinnäytetyön aihe valitaan ammattiopintojen alalta. Opinnäytetyön tekeminen T&K-työn hankkeissa tai muuten osana laajempaa kokonaisuutta on suositeltavaa. Opinnäytetyön vahvuutena ammattikorkeakoulussa tulisi olla käytännönläheinen aihe, tiivis työelämäyhteys ja tulosten välitön hyödynnettävyys. Opinnäytetyöt ovat julkisia ja kartuttavat kulloisenkin ammattialan tietoa. Aiheenvalinta on opinnäytetyön yksi kriittisimmistä vaiheista. Opinnäytetyön tekijää kiinnostava ja työelämän kehittämistarpeita palveleva ammattiopintojen alalta valittu aihe hyödyttää opinnäytetyön tekijää, toimeksiantajaa ja ammattikorkeakoulua. Myös laajemmissa hankkeissa tehtävät poikkialaiset opinnäytetyöt ovat mahdollisia, jos näkökulma on opinnäytetyön tekijän ammattiopintojen alaan kuuluva. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat usein työelämälähtöisiä. Jos opiskelija tekee opinnäytetyönsä jollekin tilaajalle, sanotaan, että opinnäytetyö on tällöin hankkeistettu. Hankkeistetussa opinnäytetyössä täyttyy vähintään yksi seuraavista ehdoista: 1) Työelämä maksaa joko opiskelijalle tai ammattikorkeakoululle opinnäytetyön tekemisestä. 2) Työelämän edustaja on nimetty ohjaajaksi opinnäytetyölle. 3) Työelämän tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia toiminnassaan. Hankkeistetuista opinnäytetyöstä on tehty kirjallinen sopimus opinnäytetyön tekijän, tilaajan ja oppilaitoksen välillä.

6 6 3. Sisältöä ohjaava opettaja Opinnäytetyötä varten tarvitset ohjaavan opettajan, joka ohjaa työn sisältöä. Sisältöä ohjaavan opettajan tulee olla Pelastusopistolta. Kun opinnäytetyön aihe on hahmottunut, mieti, kuka opettaja voisi tietää valitsemastasi aiheesta eniten. Pelastusopiston opettajilla on yleensä kullakin oma erikoisalansa, jolloin he pystyvät suosittelemaan lähdekirjallisuutta ja antamaan muitakin vinkkejä opinnäytteen tekoa varten. Opettajilla on opinnäytetöiden ohjauksia varten tietty kiintiö vuosittain. Jonkun opettajan osalta tämä kyseinen tuntimäärä voi olla jo täynnä, jolloin joudut jatkamaan etsintää. Ei muuta kuin rohkeasti kyselemään opettajilta, ja varmasti löydät sopivan ohjaajan työllesi!

7 7 4. Aiheen rajaus ja aiheanalyysin esittäminen Opinnäytetyöhön näyttäsi alustavasti löytyvän mitä mielenkiintoisimpia näkökulmia ja lähteitä, mutta on kuitenkin muistettava, että palopäällystön koulutusohjelman opinnäytetyön laajuus on vain 15 opintopistettä (vastaa noin kymmentä työviikkoa), joten työmäärää ei kannata kasvattaa turhaan tohtorin väitöskirjaa vastaavaksi. Aiheen rajaus onkin tärkeää, jotta opinnäytetyöstä tulee johdonmukainen ja selkeä. Turhat lisäjuonteet on syytä jättää työn ulkopuolelle ja keskittyä olennaiseen. Työn rajaus on myös yksi arviointikohteista. Aiheanalyysi laaditaan joko seminaarissa tai silloin, kun sovitaan ohjaavan opettajan kanssa aiheesta. Aiheanalyysi pitää sisällään seuraavia asioita: työn aihe ja muoto (tutkimus, projekti ) työn tavoitteet, aiheen rajaus lyhyt kuvaus sisällöstä menetelmät toimeksiantaja (yhteystiedot, yhteyshenkilö) ryhmätyön vastuualueet alustava työsuunnitelma aikatauluineen sisällysluettelohahmotelma lähdekirjallisuutta Aiheanalyysi on pituudeltaan 1-2 sivua. Kaikista mainituista asioista ei voine kirjoittaa kovin tarkasti, mutta luettelo on ohjeellinen.

8 8 5. Sopimus opinnäytetyön aiheesta ja ohjauksesta Opiskelija tekee opinnäytetyönsä aiheesta ja ohjauksesta sopimuksen Pelastusopiston kanssa, jossa aihe hyväksytään. Samalla opiskelija hyväksyy, voidaanko opinnäytetyön tiivistelmä julkaista Pelastusopiston verkkosivuilla ja opinnäyte Theseus - järjestelmässä. Sopimuksen allekirjoittajina ovat opiskelija ja sisällön ohjaaja(t). Allekirjoitettu sopimus kopioidaan ja kappaleet toimitetaan kummallekin sopimuksen osapuolelle. Sopimuksella voi tarvittaessa vakuuttaa esimerkiksi tutkittavalle, että kyseiset tiedot kerätään opinnäytetyötä varten. Sisällön ohjaaja tallentaa tiedot opinnäytetyöstä Petraan.

9 9 6. Opinnäytetyöpassin käyttöönotto Pelastusopistolla on käytössä opinnäytetyöpassi, johon kerätään kuittaukset kaikista opinnäytetyöprosessiin liittyvistä tehtävistä ja työvaiheista: aiheen hyväksyminen ja ohjaussopimuksen laatiminen opinnäytetyön esittely kahdessa seminaarissa opinnäytetyöseminaareihin osallistumiset kypsyysnäytteen kirjoittaminen opinnäytetyön julkaiseminen ohjauskeskustelut ohjaavien opettajien kanssa. Passi on erittäin tärkeää pitää tallessa, koska ilman sitä ei opinnäytetyöstä saa merkintää opintorekisteriin; se tulee myös liittää tutkintotodistushakemuksen liitteeksi. Opinnäytetyöpassin avulla ohjaavaopettaja voi varmistaa prosessin kokonaisuuden toteutumisen ennen arvioinnin vientiä opintorekisteriin. Passin voi tulostaa prosessipolun tiedostoista. Tulostusohje: Tulosta passi kaksipuoleisena ja käännä sivut lyhyen reunan ympäri.

10 10 7. Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelmassa opiskelija esittää suunnitelman opinnäytetyönsä sisällöstä Tutkimussuunnitelma esitetään opinnäytetyöseminaarissa, jossa paikallaolijat saavat kommentoida sitä ja antaa suunnitelman tekijälle vinkkejä työn eteenpäin saattamiseksi. Tutkimussuunnitelma pitää sisällään seuraat asiat: johdanto tavoitteet ja rajaus kysymyksenasettelu ja tiedonhankinnan menetelmät teoreettinen viitekehys tulokset työn aikataulu.

11 11 8. Opinnäytetyön kirjallinen osuus Tämä teksti on ote Palopäällystön opinnäytetyöohjeesta, josta löytyy tarkemmin ohjeet raportin kirjoittamisesta, muodosta, asettelusta ja arvioinnista. Kyseinen ohje käydään tarkemmin läpi opinnäytetyön suunnittelu opintojaksolla. Opinnäytetyöraportin tarkoituksena on tehdä tuloksista julkisia. Raportti laaditaan välittämään mahdollisimman hyvin tietoa lukijalle: toimeksiantajalle, tulosten hyödyntäjälle, alan muille asiantuntijoille, toisille opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Opinnäytetyön raportoiminen kehittää tekijänsä kriittistä ajattelua ja laajan asiakoko-naisuuden hallintaa. Raportin tarkkuus ja painotukset määräytyvät sen mukaan, mikä on työn tavoite ja mikä on ollut työmenetelmä, toisin sanoen onko se ollut tutkimus tai suunnittelu- ja kehittämistehtävä. Jos työn tavoitteena on ollut esimerkiksi graafisessa tai sähköisessä muodossa olevan oppimateriaalin laatiminen, on työn raportointiohjeet sovellettava tilanteeseen (Herno ym. 2000, 21). Opinnäytetyön kirjalliseen osuuteen sisältyvät tässä mainitussa järjestyksessä: nimiölehti tiivistelmä abstrakti sisällysluettelo selitesivu symboleille, käsitteille ja merkinnöille (tarvittaessa) merkinnät ja lyhenteet johdanto käsittely tulokset ja niiden arviointi yhteenveto lähteet liitteet.

12 12 9. Nimiösivu, tiivistelmä ja abstrakti Kun opinnäytetyöraportti on valmis, opiskelija laatii sitä varten nimiösivun, tiivistelmän ja abstraktin. Nimiösivu on työn kansilehti. Siitä käyvät ilmi seuraavat asiat: opinnäytetyön tekijä, opinnäytetyön nimi ja koulutusohjelma. Opinnäytetyön tiivistelmä on valmis dokumenttipohja. Sen tarkoituksena on antaa lukijalle jäsennellyt perustiedot työstä. Tiivistelmässä kuvataan lyhyesti työn ongelma, tavoite tai tehtävä, menetelmä, tulokset ja johtopäätökset. Tekstissä ei viitata varsinaisen raportin lukuihin, kuviin tai liitteisiin, vaan sen tulee olla ymmärrettävissä itsenäisenä tekstinä. Tiivistelmän paikka on nimiösivun jälkeen ja teksti on yhden sivun mittainen. Englanninkielinen tiivistelmä on myös valmis dokumenttipohja. Abstrakti ei ole sanatarkka käännös suomenkielisestä tiivistelmästä, vaan itsenäinen tietopaketti tutkimuksesta. Abstrakti sijoitetaan suomenkielisen tiivistelmän jälkeen. Ohjeita abstraktin kirjoittamiseen löydät tämän asiakirjan kohdasta Abstraktin kirjoittaminen. Lisäksi suositellaan, että abstrakti kirjoitettaisiin ennen suomenkielistä tiivistelmää. Muuten houkutus suomenkielisen tekstin sanasta sanaan kääntämiseen englanniksi saattaa kasvaa liian suureksi, jolloin abstraktista ei tule jouhevaa kieltä. Kieltenopettajalla on kaksi viikkoa aikaa tarkastaa abstraktin kieli. Tiivistelmän, abstraktin ja nimiösivun dokumenttipohjat voit ladata opinnäytetyön prosessipolun linkeistä.

13 Abstraktin kirjoittaminen Lähetä abstraktisi kielten opettajalle sähköisessä muodossa. Liitä mukaan suomenkielinen tiivistelmäsi. Käytä opinnäytetyönohjeen mukaista asettelua ja fonttia, kirjoita kuitenkin 1 rivivälillä. Abstrakti sijoittuu opinnäytetyössä nimiösivun ja suomenkielisen tiivistelmän jälkeen ennen sisällysluetteloa. Siitä ei tule mainintaa sisällysluetteloon. Kirjoita se valmiille lomakkeelle. Pituussuositus on noin 200 sanaa. Opinnäytetyön pituuden mukaan abstraktin pituus voi olla sanaa. Abstraktin tulee mahtua yhdelle sivulle. Otsikon pituus: suositus 10 sanaa tai alle, enintään 15 sanaa. Abstraktissa on yleensä kolme kappaletta. Seuraavat asiat tulisi ilmetä abstraktista: tausta ongelma menetelmä tulos avainsanat (1-7 kpl) Suositeltavaa on kirjoittaa abstrakti ennen suomenkielistä tiivistelmää, ettei tule houkutusta kääntää suoraan. Abstraktin kääntäminen suoraan suomenkielisestä tiivistelmästä ei onnistu. Abstraktin tyyliä ja muita kirjoitusohjeita käydään läpi viimeisellä englannin kurssilla. Ota yhteyttä kielten opettajaan, mikäli tarvitset ohjeita aiemmin. Abstraktin kirjoittaminen on oppimistapahtuma, joka etenee seuraavasti: Kirjoita abstrakti. Lähetä opettajalle tarkastettavaksi. Korjaa mahdolliset epätarkkuudet. Lähetä opettajalle tarkastettavaksi. Jätä abstraktisi tarkistettavaksi kielten opettajalle ajoissa, jotta opettaja ehtii tarkastaa sen ja itse ehdit tehdä tarvittavat korjaukset. Opettajan tarkastusaika on 2 viikkoa työruuhkan mukaan (lukukauden loput ovat erittäin ruuhkaisia). HUOMIOI TÄMÄ aikataulua laatiessasi, ettei jää valmistuminen kiinni abstraktin tarkastuksesta.

14 Opinnäytetyön kielen tarkastaminen Opiskelija luovuttaa sisällönohjaajan antaman luvan jälkeen valmiin opinnäytetyönsä suomen kielen opettajalle, joka tarkastaa raportin kielen. Opettajalla on kuukausi aikaa tehdä tarkastus, minkä jälkeen se palautuu opiskelijalle punakynämerkinnöin varustettuna. Näiden merkintöjen avustuksella opiskelija voi tehdä lopulliset korjaukset julkaistavaan versioonsa.

15 Opinnäytetyöseminaarit Opiskelijan tulee osallistua opinnäytetyöprosessin aikana viiteen opinnäytetyöseminaariin. Seminaaria vetävä opettaja kuittaa opiskelijan läsnäolon opinnäytetyöpassiin. Viidestä seminaarista kaksi suoritetaan opiskelijan esitellessä oman opinnäytetyönsä tutkimussuunnitelman sekä valmiin opinnäytetyön. Seminaarien aikana opiskelijan on opponoitava yhtä valmista opinnäytetyötä, johon löytyy ohjeistus opinnäytetyön prosessipolun tiedostoista Opponointiohje Valmiin opinnäytetyön esittely opinnäytetyöseminaarissa Kun opinnäytetyö alkaa olla valmis, se esitetään opinnäytetyöseminaarissa. Seminaariesityksen pituus on noin 45 minuuttia ja sen sisältö koostuu seuraavista asioista: Opinnäytetyön lyhyt esittely Opinnäytetyöprosessin esittely: Missä onnistuin? Mitä tekisin toisin? Keskustelu opinnäytteestä min Opponentin puheenvuoro 5 min Opinnäytetyöllä pitää olla opponentti, jolle työ on toimitettava viikkoa ennen seminaaria.

16 Opponointi Opponointi tarkoittaa työn asiasisällön, rakenteen, kielen ynnä muiden sellaisten seikkojen arviointia myönteisessä hengessä. Opponentin ei ole tarkoitus arvostella työtä, vaan hänen kuuluu esimerkiksi esittää korjaus- ja täydennysehdotuksia ja etsiä erilaisia tapoja käsitellä asiaa. Arvioinnissa voi kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin: 1. Työn otsikko: Vastaako otsikko sisältöä? Onko otsikko tiivis, mutta kuitenkin riittävän informatiivinen? 2. Johdanto: Miten lukija pääsee asiaan? Onko taustaa riittävästi? Mikä on työn tarkoitus ja näkökulma? Miten aihe on rajattu? Miten lukijan kiinnostusta herätellään? 3. Ammatillinen näkökulma: Miten ilmenee pelastusalan näkökulma ja ote? Tyylin sujuvuus? 4. Käsittelytapa: Millainen on työn rakenne? Ovatko peruslinjat tarkoituksenmukaiset? Onko jäsentely johdonmukaista? Niveltyvätkö osat toisiinsa? Ovatko kaikki luvut parhaassa mahdollisessa järjestyksessä? Ovatko kaikki asiat tarpeellisia? Puuttuuko jotain? Onko jotain liikaa? Onko luvut otsikoitu hyvin? 5. Asiatiedot: Mitkä ovat mahdollisten uusien tietojen tai uusien näkökulmien ansiot? Niveltyvätkö vanhat ja uudet tiedot toisiinsa? Ovatko perustelut täsmällisiä, vakuuttavia, riittäviä ja luotettavia? 6. Lähdemateriaalin käyttö: Miten tietolähteet on valittu? Miten tietolähteitä käytetään ja miten niitä tulkitaan? Löytyvätkö lähdetiedot viitteiden perusteella? Millainen on lähdeluettelon vastaavuus viitetekniikan kanssa? 7. Ulkoasu sekä kieliasu: Miten johdonmukaisesti raportoinnista annettuja ohjeita on noudatettu? Onko kielellinen ilmaisu sujuvaa?

17 Kypsyyskoe Ammattikorkeakouluasetuksen mukaan opiskelijalla on kirjoitutettava kypsyysnäyte. Siinä opiskelija osoittaa koulusivistyskielen taitonsa ja sisällön hallintansa. Kypsyyskokeen voi kirjoittaa, kun opinnäytetyö on hyväksytty (ei vielä välttämättä arvioitu). Koe arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Kypsyyskokeen tarkistavat opinnäytetyön sisältöä ohjaava opettaja sekä suomen kielen opettaja. Saadakseen kypsyysnäytteen hyväksyttynä opintorekisteriin tulee molempien osioiden (sisältö ja kieli) olla hyväksyttyjä. Opiskelijan opinnäytetyön sisältöä ohjaava opettaja laatii opinnäytetyön aihealueesta kypsyyskoetta varten kaksi tai kolme kysymystä, joista opiskelija valitsee yhden ja kirjoittaa siitä nelisivuisen esseen joka riville kirjoitettuna. Koe kirjoitetaan valvotuissa koeolosuhteissa joko Pelastusopiston uusintakoepäivänä tai muulloin sovittuna ajankohtana ja sen tekemiseen varataan aikaa kolme tuntia Kypsyyskoe o Opiskelija valitsee annetuista vaihtoehdoista yhden ja kirjoittaa siitä esseemuotoisen tekstin. o Sisällön tulee vasta otsikkoa. Kirjoituksen pitää olla pituudeltaan vähintään yhden konseptin mittainen jokaiselle riville kirjoitettuna. o Käsialan on oltava luettavissa, isojen ja pienten alkukirjainten sekä sananrajojen tulee erottua. o Kirjoituksen tulee olla rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus. Kokonaisuus vaatii selkeän aloituksen, käsittelyn ja lopetuksen. o Kielentarkastajan on voitava ymmärtää teksti lukematta sen taustana olevaa opinnäytetyötä. o Kypsyyskoe hylätään, jos siinä on ongelmia vastaavuudessa, rakenteessa tai kielessä Kypsyyskokeen arviointi Kypsyyskokeiden arvioinnin kohteena ovat seuraavat asiat: otsikon ja sisällön vastaavuus jäsentely (mm. rakenne, kappalejako) selkeys (virkerakenne) argumentointi tyyli ja viimeistely (asiatyyliä).

18 Raportin tulostaminen ennen julkaisemista Theseus - tietojärjestelmään tallennetaan opinnäytetyöraportti yhtenä pdf - tiedostona. Tiedostossa on oltava nimiösivu, tiivistelmä, abstraktin varsinainen opinnäytetyön teksti ja mahdolliset liitteet. Ohjaava opettaja antaa luvan Theseukseen tallentamiseksi. Ennen tallentamista valmis työ on tarkastettu sisällön ja kielen osalta ja opiskelija on tehnyt tarvittavat korjaukset. Lisäksi tiivistelmä ja abstraktin on tarkastettu sisällön ja kielen osalta. Nimiösivu liitetään valmiiseen työhön ohjaavan opettajan allekirjoituksella ja päivämäärällä varustettuna. Opiskelija Tulostaa valmiin opinnäytetyöraportin pdf - tiedostoksi ilman nimiösivua. Nimiösivuun opiskelija täyttää työnsä nimen ja tekijän tiedot sekä tulostaa pdf - tiedostoksi. Valmis työ ja nimiösivu pdf - tiedostot opiskelija toimittaa sisältöä ohjaavalle opettajalle allekirjoittamista varten. Muuntaessasi opinnäytetyösi PDF-tiedostoksi, anna tiedostolle nimeksi sukunimi_etunimi, esimerkiksi "Opiskelija_Otto.pdf". Sallitut merkit ovat 1-9, a-z, A-Z, _, - ja välilyönti Ohjaaja Sisältöä ohjaava opettaja, saatuaan pdf - tiedostot opiskelijalta, tulostaa nimiösivun, allekirjoittaa sen ja skannaa allekirjoitetun nimiösivun pdf - tiedostoksi. Ohjaava opettaja liittää nimiösivun ja opiskelijan toimittaman valmiin opinnäytetyön yhdeksi pdf - tiedostoksi, jonka toimittaa sähköpostin liitetiedostona takaisin opinnäytetyön tekijälle Theseukseen tallennettavaksi. Kirjasto Julkaisee valmiin opinnäytetyön Theseus - järjestelmässä ja luetteloi työn pysyvän linkin Pelastusopiston kirjastotietokantaan.

19 Tallentaminen Theseus - tietokantaan Opiskelija Tallentaa hyväksytyn opinnäytetyön Theseus - tietokantaan. (Ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto). Theseukseen tallentamisen jälkeen opiskelija toimittaa tallennusosoitteen ohjaavalle opettajalle tallennuksen todentamiseksi. Mikäli opiskelija tai toimeksiantaja ei salli opinnäytetyön tallennusta Kansallisarkiston tietokantaan, opinnäytetyö tallennetaan Pelastusopiston kirjastoon. Tällöin opiskelija luovuttaa kansitetun raportin sekä arkistokappaleen Pelastusopiston kirjastoon. Lisäksi opiskelija lähettää sähköpostilla opinnäytetyön tiivistelmän ja abstraktin kirjastoon pdf - tiedostoina. Ohjaaja Hyväksyy opinnäytetyön julkaisemisen Theseukseen sen jälkeen, kun on varmistanut, että opinnäytetyö on tarkistettu Urkund - plagiointiohjelmalla (ja tarvittaessa tehty korjaukset viittauksissa). Kun opiskelija on tallentanut opinnäytetyönsä ohjeiden mukaan Theseukseen, hän saa sähköpostiinsa tallennusosoitteen, joka hänen tulee toimittaa ohjaavalle opettajalle, jotta tämä voi todentaa tallennuksen. Kirjasto Kun opiskelija on tallentanut opinnäytetyönsä Kansalliskirjaston Theseus - tietokantaan, Savonian kirjastossa tarkistetaan ja täydennetään opiskelijan tekemät kuvailutiedot ja julkaistaan opinnäytetyö Theseus - tietokannassa. Pelastusopisto toimittaa opinnäytetyön paperisen arkistokappaleen Pelastusopiston arkistovastaavalle Savoniaan (Kuopion tekniikka ja liikenne).

20 Opinnäytetyön arviointi Opinnäytetyö arvioidaan käyttämällä valmiita arviointikriteereitä, arvio kirjataan arviointilomakkeeseen. Kriteeristö on apuväline, jota voi vapaasti muokata. Opinnäytetyön arvioi kaksi opettajaa. Jos opinnäytetyölle ehdotetaan arvosanaa tyydyttävä (1) tai kiitettävä (5), Arvioi työn vielä kolmas opettaja. Arviointiin voi ottaa mukaan myös opinnäytetyön tekijän sekä toimeksiantajan edustajan, jos tämä vain on mahdollista. Muutoin sisältöä ohjaava opettaja käy palautekeskustelun opiskelijan kanssa erikseen sovittuna aikana. Sisältöä ohjaava opettaja tekee lopullisen arvioinnin kuultuaan toista arvioivaa opettajaa (yleensä kielen tarkastaja). Arvioinnissa huomioidaan mahdollinen opiskelijan itsearviointi sekä toimeksiantajan arviointi. Ohjaava opettaja toimittaa opinnäytetyön arvosanan sekä arviointilausunnon kopion opinnäytetyön tekijälle. Varmistettuaan opinnäytetyöpassista, että opinnäytetyöprosessiin vaadittavat toimenpiteet on suoritettu, ohjaava opettaja toimittaa opinnäytetyön arvosanan ja alkuperäisen arviointilausunnon opintotoimistoon opintorekisteriin vietäväksi. Opintotoimisto Opintotoimisto toimittaa opinnäytetyön arvosanan opiskelijan opintorekisteriin.

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

4.9.2013 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖOHJE

4.9.2013 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖOHJE 4.9.2013 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖOHJE ESIPUHE Opinnäytetyön laatiminen on olennainen ja tärkeä osa opintoja palopäällystön koulutusohjelmassa. Opinnäytetyö voi olla pelastustoimeen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Opinnot ja tiedonhankinta. 1op

Opinnot ja tiedonhankinta. 1op 1op Opintojaksosuunnitelma Oppimistavoite Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja osaa suunnitella opintojaan työelämään suuntautuen. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun oppimisympäristöön

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella. Kandidaatintyöluennot (Ala kirjoittaa! -luentosarja)

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella. Kandidaatintyöluennot (Ala kirjoittaa! -luentosarja) 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Jarmo Tanskanen (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: kandidaatintyöluennot, yhteiset

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Kansantaloustieteen kandidaatintutkielma 2011 * Kandidaatintutkielma 10 op ja kypsyysnäyte 0 op. * Kirjoitetaan suomenkielellä - poikkeustapauksessa voidaan kirjoittaa englanniksi. * Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Kypsyysnäytteen laatiminen ja arvioiminen Examissa

Kypsyysnäytteen laatiminen ja arvioiminen Examissa Kypsyysnäytteen laatiminen ja arvioiminen Examissa Sähköisen tentin järjestelmän EXAMin käyttöön suositellaan Firefox selainta. Järjestelmän www-osoite opettajille ja opiskelijoille on https://exam.utu.fi

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

Pro gradu tutkielman arvostelusta tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa

Pro gradu tutkielman arvostelusta tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa Tampereen yliopisto Luonnontieteiden tiedekunta Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma Pro gradu tutkielman arvostelusta tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa 1. Arvostelussa huomioitavia

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä)

Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Kandidaattiseminaari Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen sisällöstä.

Lisätiedot

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi Tarkista onko asennettu Korkeakoulu voi itse päättää, asennetaanko heidän EXAM-järjestelmään kypsyysnäyte vai ei. Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen

Lisätiedot

811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN

811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN 811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN Harjoitus 1: Tutkimussuunnitelma 19.9.2017 Mari Karjalainen 1 Yleistä kurssin suorittamisesta Tutkimusaiheen päätät itse, voit laajentaa JTT-tutkielman pohjalta kandityön

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 Aiheen valinta ankohtainen, innovatiivinen, vaativa erityisen merkittävä kannalta, uutta tietoa synnyttävä hyvin harkittu se liittyy kiinteästi

Lisätiedot

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015 Tietojenkäsittelyn seminaari Suoritetaan 3. opintovuonna. Sisältyy moduuleihin TK0809 ja TK0811. Miksi? Amk tutkinto on KORKEAkoulututkinto. seminaari

Lisätiedot

Kandidaatintyön arvosteluohjeet

Kandidaatintyön arvosteluohjeet 1 (5) Kandidaatintyön arvosteluohjeet Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 19.9.2011. Näillä arviointiohjeilla on kaksi tarkoitusta. Yhtäältä niillä välitetään selvä viesti sekä ohjaajille

Lisätiedot

YAMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ YLEISESTI

YAMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ YLEISESTI YAMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ YLEISESTI Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon olennainen osa on opinnäytetyö, jolla tarkoitetaan työelämälähtöistä, koulutuksen ydinosaamisalueisiin liittyvää soveltavaa tutkimusta

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Erja Sipilä (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: Kandidaatintyön laajuus on 8 op,

Lisätiedot

Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä

Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä A. Kypsyysnäytteen luominen 1/12 Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä A. Kypsyysnäytteen luominen Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu Karelia-amk:n

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Syksy 2015 Aloitusluento 16.09.2015 TkT Eero Hiltunen Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Koulutusohjelmien omat

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TYÖN AIHE JA TAVOITE Aiheen ajankohtaisuus ja vaativuus Yhteys työelämän kehittämistavoitteisiin ja koulutusohjelman ammatillisiin tavoitteisiin Työn tavoitteen

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Tietotekniikan opintojen aktivointi

Tietotekniikan opintojen aktivointi Tietotekniikan opintojen aktivointi 8.6.2011 Auri Kaihlavirta Päivän agenda HOPSien käsittelyä Päättötyön kirjoittamisen keinoja Opponoinnista Kirjoitustehtävä 1 1 Ryhmätehtävä: HOPSin jälkeen Kirjaa paperille

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN MENETTELYT

OPINNÄYTETYÖN MENETTELYT Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalous ja matkailu OPINNÄYTETYÖN MENETTELYT Jokaisen koulutusohjelman opinnäytetyöhön liittyy Liiketoiminta ja kulttuuri Porissa kaksi

Lisätiedot

1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT

1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio 2.3 22.6.2015 2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT... 3 2 OPINNÄYTETYÖPROSESSI... 5 2.1 Aloitusvaihe Aiheen valinta... 5 2.2 Suunnitteluvaihe Tutkimuksen

Lisätiedot

Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma

Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma Prosessi -produkti Opinnäyte prosessi p r o d u k t i aiheen valinta esitys Lopetus

Lisätiedot

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta Valmistumisklinikka 25.1.2017 Viestintätieteiden tiedekunta Ohjelma Uusi tiedekunta, mikä muuttuu? Voit hakea HuK-tutkintoa kun Gradun palautuksesta maisteriksi Kalmanrajat keväällä 2017 Todistushakemuksen

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2016 Arkkitehtuurin laitos /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

Syventävien opintojen opinnäytetyö

Syventävien opintojen opinnäytetyö Syventävien opintojen opinnäytetyö 17. 11.2017 OPINNÄYTE Valtioneuvoston asetuksen (2004/794) 15 mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden tai koulutusohjelman syventäviin opintoihin

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen)

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen) YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö (1.8.2014 alkaen) Johdanto Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätöksellään (3.6.2014) tiedekunnan suositukset koskien ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

Vaihe 1: Opinnäytetyötä koskevien perustietojen tallennus HumakProssa

Vaihe 1: Opinnäytetyötä koskevien perustietojen tallennus HumakProssa (Voimassa 1.1.2015 alkaen) Opinnäytetyön palautusohjeet A: Sähköisesti tehtävät toimenpiteet Vaihe 1: Opinnäytetyötä koskevien perustietojen tallennus HumakProssa Kaikki tekevät tämän vaiheen, vaikka työllä

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA. Päivi Toikkanen

OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA. Päivi Toikkanen OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA Päivi Toikkanen Opinnäytetyön julkaiseminen Theseus-verkkokirjastossa SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 2. Opinnäytetyön tekeminen ja luovuttaminen... 2 3.

Lisätiedot

VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS

VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS 1 VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS OHJE KEHITTÄMISHANKKEEN (10 OP) LAADINTAAN Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutukseen kuuluu koulutuksen näyttönä toimiva kehittämishanke. Kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli Teemu Kerola Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Ryhmä 4, kevät 2010 http://www.cs.helsinki.fi/u/arytkone/tiki/sisalto.html Referaatti Aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen 1 Referaatti

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops-toiminnolla KTK-tutkinto Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti Tieteellinen kirjoittaminen 1 Tieteellisen tekstin prosessi ja rakenne Tieteellinen teksti Mistä tunnistat tieteellisen / akateemisen tekstin? Miksi kirjoittaminen on joskus vaikeaa? Miten sitä voi helpottaa?

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt 20.10.2015 Kuva: Kati Molin / Shutterstock Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto on ottanut syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Lukuvuosi 2007 08 1 OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Tämän opastuksen tarkoitus on luonnehtia seminaari-istunnoissa käsiteltäviä asioita, herättää niistä keskustelua ja siten auttaa seminaareihin

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio 2,

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio 2, PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio 2,0 03.03.2011 2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT... 3 2 OPINNÄYTETYÖPROSESSI... 6 2.1 Aloitusvaihe Aiheen valinta... 6 2.2 Suunnitteluvaihe Tutkimuksen

Lisätiedot

Seminaariesitys. Jokainen pitää työstään seminaariesityksen. Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori

Seminaariesitys. Jokainen pitää työstään seminaariesityksen. Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori 1 Seminaariesitys Jokainen pitää työstään seminaariesityksen Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori Jokainen opponoi jonkun toisen työn ja esityksen. Esityksen pitäjä lähettää omalle opponentilleen

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 30.10.2012 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot