Työvälinealan tulevaisuudennäkymät ja koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvälinealan tulevaisuudennäkymät ja koulutus"

Transkriptio

1 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotekniikan laitos Tuula Höök Työvälinealan tulevaisuudennäkymät ja koulutus Tarkastanut Paul Andersson ISBN Tampere 1999 ISSN

2 7,,9,67(/0b Osa työvälinealasta elää tällä hetkellä erittäin voimakasta muutos- ja kasvukautta matkapuhelinteollisuuden vauhdittamana. Matkapuhelinteollisuus käyttää etenkin muovin ruiskupuristusmuotteja, mutta työvälineitä on useita muitakin. Tämän ennakointitutkimuksen tavoitteena on ollut määritellä työvälinealan kehitykseen vaikuttavat keskeiset tekijät ja koulutuksen nykytila sekä verrata niitä keskenään. Tavoitteena on ollut myös luoda analysointijärjestelmä, jolla keskeisten tekijöiden kehittymistä voidaan seurata. Tutkimuksessa on pyritty muodostamaan käsitys työvälineiden tarpeesta ja valmistuksesta Suomessa. Työvälineitä käyttävä teollisuus on jaettu osiin ETLA:n ja SITRA:n 1990-luvun alkupuolella määrittelemien teollisten klustereiden mukaisesti. Työvälineitä on käsitelty kiinnittimiin, lastuaviin työkaluihin, meistotyökaluihin ja muovimuotteihin jaettuna. Muotit metallia varten oli myös tarkoitus ottaa mukaan, mutta aihepiiriin ei löytynyt riittävän monta sopivaa haastateltavaa. Tutkimuksessa on käytetty delfimenetelmää ja teemahaastatteluja. Merkittävä osa aineistosta on kerätty haastattelemalla työvälineitä käyttävän tai valmistavan teollisuuden edustajia. Delfimenetelmällä on kerätty arvioita työvälinevalmistuksen laajuudesta ja tulevaisuudennäkymistä eri työvälineryhmissä. Tutkimuksen osallistujat ovat arvioineet kotimaisten hankintojen arvossa mitattuna kiinnittimet sekä muovimuotit ja muut muovityökalut merkittävimmiksi ja voimakkaimmin kasvaviksi työvälineryhmiksi. Markoissa mitattuna terävalmistus sekä puristus- ja meistotyökalujen valmistus ovat merkittävyydessä heti seuraavana. Lastuavia työkaluja valmistetaan vain vähän. Tutkimuksen perusteella Suomessa ei ole riittävästi työvälineiden suunnitteluun perehdyttävää koulutusta. Muovin ruiskupuristusmuottien suunnittelua käsittelevää koulutusta on jonkin verran, mutta muut työvälineryhmät ovat jääneet erittäin vähälle huomiolle. Työvälinevalmistajien koulutus on alan volyymiin nähden riittävällä tasolla. Koulutuksen sisältöön tulisi kuitenkin kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Erityisesti tietotekniikan, kielten ja omaehtoisen tiedonhankinnan opetusta tulisi lisätä.

3 $/.86$1$7 Tämä tutkimus on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun Tuotantotekniikan laitoksella Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Työministeriön rahoittamana. Tutkimus on ollut osa ESR-ennakointihankkeita tavoiteohjelmassa 4 (Henkilöstön sopeuttaminen elinkeinoelämän rakennemuutokseen ja tuotantojärjestelmien muutokseen) ja sen alaisessa toimintalinjassa 4.1 (Työelämän, työmarkkinoiden ja ammatillisten vaatimusten muutosten ennakointi). Tutkimuksen delfi- ja teemahaastatteluosuuksiin ovat osallistuneet: Petri Aatinen, Suunnittelutoimisto Petri Aatinen Oy, Tampere Kalevi Aaltonen, TKK, Konepajatekniikan laboratorio, Espoo Paul Andersson, TTKK, Tuotantotekniikan laitos, Tampere Seppo Eerikäinen, Hertek Oy, Tampere Vesapekka Karhi, Eimo Oy, Hollola Jouni Kauppala, Valmet Automotive Inc., Uusikaupunki Reijo Kekarainen, Hella Lighting Finland Oy, Salo Mikko Koivuniemi, ZET Plastics Engineering Oy, Tampere Aarre Lehtimäki, Sandvik Tamrock Oy, Tampere Oiva Manninen, Mehi Oy, Hyvinkää Edwin Naskali, Fastems Oy, Tampere Ari Niemi, ABB Tools Oy, Vaasa Juhani Pylkkänen, ABB Corporate Research Oy, Vaasa Matti Pöppönen, Tikka-Tools Oy, Tikkakoski Jouko Salmela, Abloy Oy, Joensuu Mikko Salmela, Ensto Saloplast Oy, Salo Pekka Tuovinen, Purso Tools Oy, Oitti Kalevi Yli-Paavola, Artekno-Metalli Oy, Kangasala Tutkimusraportin on tarkastanut Paul Andersson, TTKK, Tuotantotekniikan laitos. Arvokkain neuvoin ovat tutkimukseen osallistuneet lisäksi Petri Tamminiemi ja Timo Tauren, TTKK, Tuotantotekniikan laitos sekä Petri Ihalainen ja Totti Lindgren, TTKK, Muovitekniikka.

4 6,6b//<6/8(77(/2 Tiivistelmä Alkusanat Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Työvälineet ja niiden valmistus Lastuavat työkalut Meistotyökalut Kiinnittimet Muotit muoveja varten 12 3 Työvälinealan koulutus Tutkintojen rakenne Oppilaitokset ja koulutustarjonta lyhyesti 25 4 Tutkimusmenetelmä Suomen teolliset klusterit Delfihaastattelut Reliabiliteettitarkastelut 46 5 Tulokset ja tulosten tarkastelu Kiinnittimet Lastuavat työkalut ja terät Puristus- ja meistotyökalut Muotit muoveja varten 65 6 Johtopäätökset Työvälinevalmistajien koulutus Työvälinesuunnittelijoiden koulutus Menetelmä työvälinealan kehittymiseen vaikuttavien keskeisten tekijöiden määrittämiseksi 76 7 Yhteenveto 77 8 Kirjallisuus 79 Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tutkimuslomakkeiden tilastoissa käytetyt HS-nimikkeet Delfitutkimuksen ensimmäisen kierroksen haastattelulomake, muotit kumia ja muoveja varten Delfitutkimuksen toisen kierroksen haastattelulomake

5 -2+'$172 Työvälinetekniikan instituutti on Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) Tuotantotekniikan laitoksella toimiva koulutus-, tutkimus- ja palveluyksikkö, joka kehittää ja tukee työvälineitä valmistavaa ja käyttävää suomalaista teollisuutta kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja kannattavaksi. Instituutti pyrkii hankkimaan tunnustuksen työvälinealan osaamiskeskittymänä, keskustelufoorumina ja teknologian siirtäjänä yrityksille. Instituutin tarkoituksena on lisätä työvälinealan tunnettuutta ja kanavoida osaamista ja teknologian kehitystä alan yrityksille ja kouluttajille. Työvälinealan tulevaisuudennäkymistä on kannettu aiheellista huolta sekä TTKK:n professoreiden ja tutkijoiden keskuudessa että tiedotusvälineissä. Vaikka ala on liikevaihdossa mitattuna varsin pieni (vajaa 1 mrd markkaa), sen kehittäminen on koettu tärkeäksi teollisuuden kilpailukyvyn ja uskottavuuden kannalta. Työvälineitä suunnittelevan tai valmistavan yrityksen on useissa tapauksissa välttämätöntä toimia kiinteässä yhteistyössä lopputuotteita valmistavien yritysten kanssa, koska työvälinettä suunnitellaan yhtä aikaa sillä valmistettavan tuotteen kanssa. Työvälinesuunnittelija voi myös tarjota arvokkaita neuvoja lopputuotteen järkevästä ja taloudellisesta rakenteesta. Työvälinealan ammattitaito on kuitenkin katoamassa maastamme työntekijöiden ikääntyessä ja koulutuksen kuihtuessa. Työvälinetekniikan instituutti on tehnyt pienimuotoisen kyselytutkimuksen alan yrityksissä. Kyselyn tarkoituksena on ollut kartoittaa työvälinevalmistajien ja - suunnittelijoiden nykyisiä ammattitaitovaatimuksia. Ammattitaitovaatimuksiksi ja muiksi hyvän työntekijän ominaisuuksiksi on esitetty huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä, sitoutuneisuutta ja kehittymishalua, yhteistyökykyä, joustavuutta, kätevyyttä, luovuutta ja matemaattisuutta. Kehittämistarpeita vastaajat ovat nähneet kielitaidossa, henkilöstön monitaitoisuudessa, tietotekniikan hallinnassa ja kokonaisuuksien ymmärtämisessä. (Höök 1998). Kyselyn puutteena on kuitenkin ollut, ettei se linkitä työvälinevalmistuksen nykytilaa ja ammattitaitovaatimuksia millään tavoin toisiinsa, jolloin selkeän kuvan muodostaminen alasta ja mahdollisten koulutustarvesuositusten antaminen on hankalaa. Työvälinetekniikan instituutti on nyt tehnyt työvälinealaa koskevan ennakointitutkimuksen, jonka tavoitteena on ollut: 1. Määritellä työvälinealan kehitykseen vaikuttavat keskeiset tekijät. 2. Luoda analysointijärjestelmä, jolla näiden keskeisten tekijöiden kehitystä voidaan seurata. 3. Selvittää työvälinealan koulutuksen nykytila ja verrata sitä tutkimuksen esille nostamiin seikkoihin. Tutkimus on ollut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Tutkimuksessa käytetty delfimenetelmää ja teemahaastatteluja, jotta hankkeessa mukana olevilla yrityksillä olisi mahdollisuus tutustua laajasti suomalaiseen 1

6 työvälinevalmistukseen. TTKK:n tutkijoilla on samalla ollut yhtäläinen mahdollisuus tutustua työvälinealaan ja alan yrityksiin. Tutkimuksen tuloksia tullaan tarjoamaan oppilaitosten koulutussuunnittelusta vastaaville henkilöille tukemaan työvälinealan koulutuksen kehittämistä. Lisäksi tulokset antavat pohjaa jatkotutkimushankkeille. Kahdessa ensimmäisessä luvussa (Luvut 2 ja 3) selvitetään tutkimuksen taustaa. Luvussa kaksi tarkastellaan työvälinealaa yleisesti, työvälineitä, niiden käyttötarkoitusta ja valmistustapoja. Luvussa kolme tarkastellaan työvälinealan koulutusta. Seuraavaksi (Luku 4) käsitellään käytettyä tutkimusmenetelmää ja siihen läheisesti liittyviä Suomen teollisia klustereita. Tutkimusmenetelmä klusterijakoineen on valittu siten, että sen myötä on ollut mahdollista käsitteellistää työvälineala ja jakaa se osiin. Osittelun jälkeen työvälinealan kehitykseen vaikuttavat keskeiset tekijät on saatu määriteltyä. Samalla on myös kehitetty pohjaa työvälinealan kehityksen analysointijärjestelmälle. Luvussa viisi esitellään tulokset ja viimeisessä luvussa (Luku 6) vertaillaan tuloksia keski-, ammattikorkeakoulu- ja korkeakouluasteiden koulutuksen nykytilaan sekä esitetään parannusehdotuksia. 2

7 7<g9b/,1((7-$1,,'(19$/0,6786 Työvälineiksi luokitellaan lastuavat työkalut (terät, terän varret, terän pitimet ja kipinätyöstön elektrodit), leikkaus- ja lävistystyökalut, kohomeistit, syvävetotyökalut, ohjaimet ja kiinnittimet, muotit, mallit, mallineet sekä eri valmistusmenetelmien ja kokoonpanon käsityökalut (Aaltonen, ym. 1991). Tässä tutkimuksessa on noudatettu suunnilleen samaa jaottelua. Kipinätyöstön elektrodit, ohjaimet ja käsityökalut on kuitenkin jätetty pois. /DVWXDYDWW\ NDOXW Lastuavia työkaluja ovat sorvaamiseen, jyrsintään, avartamiseen, poraamiseen, hiontaan tai hienotyöstöön käytettävät pikateräksiset tai teräpalan kanssa käytettävät työvälineet sekä niihin kuuluvat teräpalat ja terän varret. Pikateräksistä lastuavaa työkalua kutsutaan usein pelkästään teräksi, esim. poranterä. Tässä tutkimuksessa teriin on sisällytetty metallintyöstöön käytettävien kovametallisten, keraamisten ym. teräpalojen ja muiden terien lisäksi sahaamiseen, puuntyöstöön, aihioiden katkaisuun, puun kuorimiseen tai hakettamiseen sekä metallilevyn leikkaamiseen tarkoitetut terät. Metallintyöstöön käytettävät lastuavat työkalut ja pikateräksiset terät sekä kovametalliset teräpalat luokitellaan tavallisesti samaan ryhmään. Tästä syystä suuri ryhmä muitakin pikateräksisiä teriä on niputettu lastuavien työkalujen kanssa yhteen. Poraus-, avarrus- ja kierteitystyökalut, hienotyöstömenetelmistä aventamiseen käytettävät työkalut sekä sahanterät valmistetaan pääosin pikateräksisinä (Aaltonen ym. 1997). Avarrus- ja poraustyökaluissa on usein pikateräksinen runko, johon on kiinnitetty kovametalliset teräpalat juottamalla tai ruuveilla (Kuva 1). 3

8 a) Monileikkuisia avarrustyökaluja, joissa erilliset teräpalat (Aaltonen ym. 1997) b) Lapioporia, joissa juotetut teräpalat c) Kääntöpalaporia, joissa erilliset (Aaltonen ym. 1997) teräpalat (Aunio ym. 1989).XYD Kovametallisin teräpaloin varustettuja avarrus- ja poraustyökaluja Pikateräksiset poraus- ja avarrustyökalujen rungot valmistetaan sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla ja muilla tavanomaisilla työstömenetelmillä. Kiinnitysosat ja terävät kulmat hiotaan. Halvat, suurina sarjoina valmistettavat poraustyökalut valmistetaan kuumavalssatuista kierreaihioista hiomalla. Teräpalat valmistetaan sintraamalla. Jyrsintätyökaluja (Kuva 2) valmistetaan pikateräksisinä, kovametallista tai cermetistä valmistetuin teräpaloin varustettuna tai kokokovametallisina (Aaltonen ym. 1997). Pikateräksiset jyrsimet ja jyrsinten rungot valmistetaan tavanomaisin työstötekniikoin. Kovametalliset jyrsimet ja teräpalat valmistetaan sintraamalla. Sekä kovametallisten että pikateräksisten jyrsinten kiinnitysosat, terävät muodot ja lastuavat särmät hiotaan. Kaksoiskaarevien pintojen ja muiden tavanomaisilla menetelmillä hankalasti työstettävien muotojen hiontaan käytetään koordinaattihiomakonetta. 4

9 .XYD Esimerkkejä jyrsintätyökaluista (Aunio ym. 1989) Sorvaamiseen käytetään lähes yksinomaan kovametallista, cermetistä tai keraamista valmistettuja teräpaloja terän varteen kiinnitettynä (Aaltonen ym. 1997). Teräpalat, kuten muutkin kovametalliset kappaleet valmistetaan sintraamalla. Terän varret valmistetaan mittatarkasta metallitankoaihiosta jyrsimällä. 0HLVWRW\ NDOXW Meistotyökalut ovat leikkaus- ja lävistystyökaluja, kohomeistejä, syvävetotyökaluja ja muita ohutlevyjen (paksuus alle 3 mm) leikkaamiseen ja muovaamiseen käytettäviä työvälineitä. Ohutlevyjen leikkaamista ja muovaamista puristimin ja meistotyökaluin kutsutaan meistotekniikaksi. Meistotekniikan perustyökalut ovat leikkain, meisti ja vedin (Kuva 3 ja Kuva 4). (Ihalainen ym. 1989) Perustyökaluja yhdistelemällä voidaan muodostaa hyvinkin monimutkaisia työvälineratkaisuja, joista esimerkkinä leikkaimista ja meisteistä koostuva jonoleikkain. Yksinkertaiset meistotyökalut sisältävät pelkästään yhdellä tekniikalla toteutettuja työvaiheita (esim. syvävetotyökalu). a) Leikkain; (d) pistin, (D) tyyny, (v) b) Meisti (V-kappaleen taivuttamiseksi); leikkausväli (Ihalainen ym. 1985) (a) taivutusvastin, (b) taivutuspainin, (c) kiinnitystappi, (d) vastimen istukka, (e) syli (Ihalainen ym. 1985).XYD Leikkain ja meisti 5

10 .XYD Vedin (Ihalainen ym. 1985) Tässä tutkimuksessa on meistotyökalujen yhteydessä käsitelty joitain muitakin puristimissa käytettäviä työkaluja. Varsinaisiksi meistotyökaluiksi on luokiteltu levytyökeskuksen työkalut, jono- ja täysleikkaimet, syväveto-, venytysmuovaus ja muut vastaavat työvälineet, metallilevyn muovauksessa käytettävät muotit sekä särmäyspuristinten työkalut. Muista puristimissa käytettävistä työkaluista on otettu mukaan stanssaus- ja taivutustyökalut. Levytyökeskuksen työkalut ovat yleensä leikkaavia. Niillä voidaan lävistää työkappaleeseen ympyrän, neliön ja suorakaiteen muotoisia reikiä tai nakertaa monimutkaisempia kuvioita usealla perättäisellä lävistysiskulla. Jono- ja täysleikkaimissa käytetään kaikkia kolmea meistotekniikan perustyökalutyyppiä. Lopputuotekappale syntyy täysleikkaimessa yhdellä, jonoleikkaimessa usealla perättäisellä työiskulla. Jonoleikkain on suunniteltu siten, että kappale muotoutuu jokaisella työiskulla astetta valmiimmaksi aihion liikkuessa samalla aina pituusmitan verran eteenpäin. Jonoleikkaimiin voidaan sisällyttää meistoteknisten työvaiheiden lisäksi muitakin toimintoja, esimerkiksi jousien, ruuvien ja muiden pienten osien kiinnitystä. Jono- tai täysleikkain koostuu yksinkertaisimmillaan konstruktiivisista ja teknisistä osista (Rautio 1984). Konstruktiivisia osia ovat runko, johdepylväät, ohjausholkit, tukilevyt, pistimen ja tyynyn kiinnittimet sekä muut osat, joilla liitetään leikkaimen tekniset osat toimivaksi kokonaisuudeksi. Teknisiä osia ovat aktiiviset osat (pistimet ja tyyny), levyaihiota asennoivat ja pidättävät osat sekä leikkausjätteen poistamiseen ja valmiiden kappaleiden irrottamiseen osallistuvat osat (Kuva 5, SME 1991). Kuvaan on lisätty jälkeenpäin leikkaintyökalun pääosien nimitykset. 6

11 f d a b b g c e e.xyd Leikkaintyökalun rakenne; (a) runko, (b) johdepylväs, (c) tyyny, (d) pistin, (e) levyaihion ohjain, (f) kiinnityslevy ja (g) irrotinlevy Jono- ja täysleikkaimet kootaan standardivalmisteisen rungon päälle osittain standardiosia ja osittain kipinätyöstö- ja hiomakoneilla valmistettuja osia käyttäen. Aktiivisten osien, tyynyn ja pistinten, suunnittelu tai valinta perustuu leikkaimella valmistettavan kappaleen muotojen analysointiin. Tyyny on leikkaimen yksittäisistä osista monimutkaisin. Se suunnitellaan jokaista leikkainta varten erikseen ja valmistetaan tavallisesti kylmätyöteräksestä jollakin kipinätyöstömenetelmällä. Pistimet voidaan usein valita standardivalmisteisten pistimien joukosta. Muun kuin ympyrän, suorakaiteen tai muun perusmuodon muotoon leikattavia reikiä varten joudutaan kuitenkin suunnittelemaan ja valmistamaan erikoispistimiä. Erikoispistimet valmistetaan kipinätyöstämällä tai hiomalla. (Aaltonen ym. 1991, MET 1984) Yhdistelmätyökaluissa käytetään leikkaavien osien lisäksi taivuttavia tai muulla tavoin muotoavia sekä erilliskomponentteja lisääviä tai kiinnittäviä osia. Loppu leikkainkonstruktio vaatiikin enimmäkseen mekaniikkasuunnittelua ja siihen liittyviä lujuusopillisia tarkasteluja. Syväveto-, venytysmuovaus- ja muita vastaavia vetotyökaluja käytetään erilaisten astiamaisten muotojen valmistamiseen. Perustyökaluna käytetään vedintä. Yksinkertaiset tai pientä muodonmuutosta vaativat kappaleet voidaan valmistaa yhdellä työvaiheella. Monimutkaisiin muotoihin tai suuriin muodonmuutoksiin tarvitaan useita perättäisiä työvaiheita, jotka periaatteessa olisi mahdollista yhdistää jonotyökaluksi vastaavalla tavalla kuin jonoleikkaimessa on tehty. Vedettävät kappaleet ovat kuitenkin usein niin suuria, ettei jonotyökalun valmistaminen ole järkevää. Vetotyökalun pääosat ovat painin ja vetorengas sekä mahdolliset irrottavat, pidättävät, ohjaavat ja leikkaavat osat. Vetotyökalun suunnittelu on pääasiassa lopputuotteen muodon ja käytettävän materiaalin vaatimukset huomioivaa mekaniikkasuunnittelua. Suunnittelun vaativuutta ei tulisi kuitenkaan aliarvioida. Vetotyökalut valmistetaan teräksestä, valuteräksestä, valuraudasta, alumiinipronssista tai kovametalleista (MET 1981) tavanomaisin työstötekniikoin. Metallilevyn muovaukseen käytetyillä muoteilla tarkoitetaan suurnopeusmuovauksen, venytyskäärinnän ja muiden harvinaisten menetelmien työkaluja. Muotti vaikuttaa näissä menetelmissä olennaisemmin kappaleen lopulliseen muotoon kuin b 7

12 syvävedettäessä tai venytysmuovattaessa. Muotteja voidaan käyttää myös jono- tai täysleikkainten osina. Särmäyspuristinten ja taivutuskoneiden työkalut (särmäyspuristimessa painin ja vastin) ovat koko koneen pituisia ja niillä annetaan työstettävälle metallilevylle haluttu taivutuskulma ja säde (Kuva 6)..XYD Särmäyspuristimen painin ja vastin (Aunio ym. 1989) Särmäyspuristinten ja taivutuskoneiden työkalut valmistetaan höyläämällä joko yhdestä kappaleesta tai paloista. Koneiden työleveys voi olla useita metrejä, jolloin höylän kokorajoitukset pakottavat usein käyttämään paloista koottua rakennetta. Särmäyspuristinten ja taivutuskoneiden työkalujen suunnittelu on kohtuullisen yksinkertaista vaatien työstettävän materiaalin sekä valmistettavan levykappaleen muodon huomioon ottamista. Stanssaustyökalut ovat yksinkertaisia, piparkakkumuottia muistuttavia työkaluja, joita käytetään erilaisten levymäisten materiaalien leikkaamiseen. Taivutustyökaluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa putkien ja tankojen taivuttamiseen tarkoitettuja, myös yksinkertaisia työvälineitä..llqqlwwlphw Kiinnittimet on mahdollista jakaa ja luokitella eri tavoin. Eräs tapa (Aaltonen ym. 1997, Aaltonen ym. 1991) on käsitellä erikseen työstökoneiden kiinnittimiä, robottitarraimia, kokoonpanokiinnittimiä ja hitsauskiinnittimiä. Työstökoneiden kiinnittimiksi on luokiteltu työkalujen kiinnitysosat ja työkappaleen kiinnittämiseen tarkoitetut koneistuskeskusten kiinnittimet. Työkalujen kiinnitysosia 8

13 käytetään useissa eri työstömenetelmissä. Esimerkiksi levytyökeskuksilla, jyrsinkoneilla, sorveilla ja koneistuskeskuksilla on omat kiinnitysjärjestelmänsä. Eri valmistajien työkaluille ja työkalujärjestelmille on myös omia kiinnitysosia. Seuraavaan kuvaan (Kuva 7) on otettu työkalujen kiinnittimistä esimerkiksi sorvin teränpidin..xyd Sorvin teränpidin (Aunio ym. 1989) Koneistuskeskusten kiinnittimiä valmistetaan rakennussarjojen standardikomponenteista (Kuva 8) tai alusta loppuun tiettyä työkappaletta varten suunniteltuina..xyd Rakennussarjan komponenteista koottu kiinnitin (Aunio ym. 1989) 9

14 Edellä olevan kuvan kiinnitin on tarkoitettu porakoneelle porausohjaimeksi. Kuvassa on myös kiinnittimellä valmistettava kappale. Koneistuskeskusten rakennussarjakiinnittimet valmistetaan vastaavista komponenteista uritetun tai rei itetyn rungon päälle. Robottitarraimia (Kuva 9, Kuivanen, R. (toim.) 1999) on hankala jakaa edelleen ryhmiin. Tarraimet ovat robotin apulaitteita, jotka on suunniteltu jotakin tiettyä tarkoitusta varten, esimerkiksi nostamaan 10 kg painoinen, suorakaiteen muotoinen ja helposti pinnastaan vahingoittuva kappale liukuhihnalta toiselle. Samaa tarrainta voi käyttää vain rajoittuneesti muuhun tarkoitukseen. Standardikomponentteja.XYD Kaksi esimerkkiä robottitarraimista Sovellusta varten suunnitellut sormet Robottitarrain kootaan suunnittelun perusteella standardimallisista pneumatiikka- tai sähkökomponenteista toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Edellä olevassa kuvassa on toiseen tarraimeen merkitty jälkeenpäin standardikomponenttiosuus. Robottitarraimen suunnittelussa on muiden automaatiosovellusten tavoin huomioitava koko automatisoitava tehtäväkokonaisuus koneineen, materiaaleineen ja oheislaitteineen. Suomessa on ollut vähän tuotteita, joiden valmistusmäärät olisivat olleet riittävän suuren kokoonpanoautomaation käytölle (Aaltonen ym. 1991). Tästä syystä kokoonpanoautomaation tai kokoonpanon kiinnittämisen tekniikka ei ole kehittynyt pitkälle. Kokoonpanokiinnittimiä käytetään etenkin elektroniikkateollisuudessa. Niihin voidaan lukea varsinaisten kokoonpanotekniikkaan liittyvien työpisteiden ja kiinnittimien lisäksi elektroniikkakomponenttien kuljetusalustat eli paletit (Kuva 10). Paletteja valmistetaan alumiiniprofiilista, metallin ohutlevystä tai muovilevystä. 10

15 .XYD Kokoonpanopaletteja Hitsauskiinnittimien yleistyminen johtuu viime vuosina tapahtuneesta suuntauksesta automatisoida ja mekanisoida hitsausta vaativia työvaiheita aikaisempaa enemmän. Jotta hitsauksen automatisointi, esimerkiksi hitsausrobotein, onnistuisi tarvitaan kappaleet tarkasti paikoittavia kiinnittimiä. Manuaalihitsauksessa kiinnittimistä on myös apua, mutta niiden suunnittelu ei ole yhtä vaativaa kuin automaatiojärjestelmien kiinnittimien suunnittelu. Kiinnittimien valmistus ei vaadi erikoisia tekniikoita. Hitsauskiinnittimet valmistetaan yksinkertaisimmillaan yleisestä rakenneteräksestä hitsaamalla. Yksinkertaisten hitsauskiinnittimien kiinnitysvoima tuotetaan manuaalisesti suljettavin osin (Kuva 11). Kiinnitysvoima voidaan tuottaa ruuveilla, kuten kuvassa tai erilaisilla vipu- ja epäkeskojärjestelmillä. Automaatiojärjestelmissä käytettävät hitsauskiinnittimet ovat monimutkaisia, itsestään aukenevia ja sulkeutuvia mekaanisia laitteita, joissa on hitsattujen rakenteiden lisäksi hydraulikomponentteja tai muita vastaavia toiminnallisia osia..xyd Yksinkertainen hitsauskiinnitin ja sillä valmistettava kappale (Aunio ym. 1989) 11

16 Kiinnittimen suunnittelussa olennaista on käyttökohteen vaatimusten, käsittelytapojen ja -prosessien ymmärtäminen. Kiinnittimien voi sanoa olevan aineellistunutta ymmärrystä siitä, kuinka lopputuotteen valmistus olisi järkevintä suorittaa. 0XRWLWPXRYHMDYDUWHQ Tavallisimmin käytettyjä muovityökaluja ovat ruiskupuristus-, puhallus-, rotaatiovaluja ahtopuristusmuotit, levyn muovaukseen käytettävät muotit, reaktiovalumuotit ja laminointimuotit. Ruiskupuristusmenetelmässä kestomuoviraaka-aine ruiskutetaan muottiin painetta hyväksi käyttäen. Ruiskupuristusmuotit ovat muovityökaluista vaativimpia. Niiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaisia muoviraaka-aineen sekä puristettavan muovikappaleen mittojen, toleranssien, muotojen ja muiden teknisten vaatimusten asettamia rajoituksia. Muotti koostuu yksinkertaisesti esitettynä valukanavasta, ilmanpoistokanavista, muottipesästä ja ulostyöntöjärjestelmästä. Muotti avautuu jakotasoa pitkin kahteen osaan, jolloin valmis puriste on poistettavissa (Kuva 12)..XYD Ruiskupuristusmuotin periaate (SFS 4520); (B) jakotaso, (22, 23, 24, 25, 26) ulostyöntöjärjestelmän osia, (37, 38) muottipesä, (39) keerna, (40, 41) muottilaatta Ruiskupuristusmuottiin käytetään sekä standardiosia että erikseen suunniteltuja ja valmistettuja osia. Lopputuotteelle muodon antavat muottipesän osat ovat yksittäisistä osista hankalimmat. Ne valmistetaan tavallisesti kuumatyöstöteräksestä jollakin kipinätyöstömenetelmällä. Työstökoneen jälki täytyy viimeistellä hiomalla tai kiillottamalla pinnat erityisesti muottipesässä ja jakotasolla. Jakotason viimeistelyn tarkoituksena on saada pinnat sopimaan toisiinsa siten, ettei muotti vuoda puristuksen aikana. Muottipesä viimeistellään, jotta valmistettavan lopputuotteen pinnanlaatu saadaan riittäväksi. Muiden osien valmistus ei vaadi erikoistekniikoita. 12

17 Ahtopuristus on kertamuovien puristukseen käytetty menetelmä. Ahtopuristusmuotti on ruiskupuristusmuottiin verrattuna yksinkertainen. Puristettava muovimateriaali annostellaan suoraan muotin pohjalle, jolloin erillistä valukanavistoa ei tarvita. Ahtopuristusmuotin pääosat ovat puristettavalle lopputuotteelle muodon antavat osat, ilmanpoistokanavat, ulostyöntöjärjestelmä ja lämmitysjärjestelmä. Puriste poistetaan muotista joko ulostyöntötapein tai pneumaattisesti. Ilmanpoistokanavat voidaan suunnitella muotin suulle (Kuva 13, Blom ym. 1988). Kuvaan on lisätty jälkeenpäin osien nimityksiä. Liikkuva muottipuolisko Muottilevy Ilmanpoistokanava Ulostyöntötapit Kiinteä muottipuolisko.xyd Ahtopuristusmuotti Muotti voidaan valmistaa pääosin tavanomaisin työstötekniikoin, mutta lopputuotteelle muodon antavat osat vaativat erikoistekniikoita samoin kuin ruiskupuristusmuotissakin. Kuvan esimerkissä muodon antavat osat on työstetty kiinteässä muottipuoliskossa suoraan muottilaattaan. Liikkuvassa muottipuoliskossa käytetään erillistä muottilevyä. Ahtopuristusmuotin lämmitysjärjestelmän onnistuminen vaikuttaa lopputuotteen laatuun merkittävästi. Kertamuovit kovettuvat paineen ja lämmön vaikutuksesta. Lämpötilan nostaminen nopeuttaa kovettumisreaktioita, mutta samalla lopputuotteeseen muodostuu sisäisiä jännityksiä. Samasta syystä muotti tulee suunnitella siten, että sen lämpötilajakauma on mahdollisimman tasainen. (Aaltonen ym. 1991) Suulakepuristussuuttimilla valmistetaan muovikalvoja, -putkia, -letkuja, -profiileja ja - kuituja sekä päällystetään sähkökaapeleita, paperia ja kartonkia. Menetelmässä käytetyn laitteiston pääosat ovat ekstruusiokone ja suutin. Suuttimen virtauskanavien rakenteessa täytyy ottaa huomioon erilaisia, hankalastikin laskettavia muovin virtausominaisuuksia. Muodon antavan osan suunnittelussa täytyy huomioida muovin suulakepaisuma siten, että muoto-osa suunnitellaan hiukan hoikemmaksi kuin lopputuotteeseen tuleva muoto (Kuva 14). 13

18 .XYD Muovivirran suulakepaisuman kompensointi (Järvelä ja Pääkkönen 1997) Muoviprofiilin tai muiden muotoon sidoksissa olevien tuotteiden valmistukseen käytetään suuttimen lisäksi kalibrointityövälinettä (Aaltonen ym. 1991). Kalibrointi on tarpeen tehdä suulakepaisuman ja jäähtymiskutistumien kompensoimiseksi. Suulakepuristussuuttimen pääosat ovat runko, virtauskanavat, paineilman syöttöjärjestelmä ja tuurna (Kuva 15, Blom ym. 1988). Kuvaan on lisätty osien nimityksiä. Muodon antava osa Virtauskanava.XYD Muoviputken valmistukseen käytettävä suutin, johon on kiinnitetty kalibrointiyksikkö Kuvaan on otettu esimerkiksi muoviputken valmistukseen käytettävä suutin kalibrointiyksiköineen. Kalvo- ja levysuuttimien virtauskanavisto on kuvan esimerkkiin verrattuna monimutkaisempi - etenkin monikerrostekniikoita käytettäessä. Suuttimet valmistetaan työkalu- tai nitrausteräksestä pääosin tavanomaisin työstömenetelmin. Suulakepuristetun tuotteen muodon kalibrointiin voidaan käyttää joko alipainetta tai painetta, kuten kuvassa. Paineilma ohjataan valmistettavan tuotteen sisälle, jolloin tuote painuu kalibrointiyksikköä vasten. Alipaine johdetaan suoraan kalibrointiyksikköön. 14

19 Muottiinpuhallusmuotteja ja -tekniikoita on neljä erilaista: ekstruusio-, venytys-, puristus- ja ruiskuvalupuhallusmuovaus. Menetelmästä riippuen tarvitaan yksi tai useampia muotteja. Ekstruusiomenetelmä on tavallisin ja yksinkertaisin. Ekstruusiomenetelmää soveltava puhallusmuovauskone koostuu ekstruuderista, suulakepuristusosasta, muottipöytäsysteemistä, puhallusyksiköstä ja yhdestä muotista. Muovimateriaali kulkee ekstruuderin läpi, sulaa ja jatkaa matkaansa suulakepuristusosaan, jossa materiaali puhalletaan letkun muotoon. Syntynyt muoviletku ohjataan puhallusosaan, joka kuljettaa sen muotin sisälle. Muottipöydällä lepäävä muotti puristetaan kiinni ja muoviletkuun johdettava paineilma muotoilee letkusta muotin avulla valmiin kappaleen (Kuva 16). Muissa tekniikoissa aihion valmistukseen käytetään erillistä muottia. Muilta osin eri menetelmät ja niissä käytettävä puhallusmuotti ovat hyvin samankaltaisia. (Järvelä ja Pääkkönen 1997).XYD Puhallusmuotti ekstruusiomenetelmässä (Blom ym. 1988) Puhallusmuovausmuotin pääosat ovat lopputuotteelle muodon antavat osat, jäähdytyskanavisto tai vaippa, ilmanpoistokanavisto ja mahdollisia vastapäästöjä varten suunnitellut keernat. Muotti valmistetaan tavallisimmin alumiinista. PVCmuoville käytetään haponkestävää terästä. Muottipesän pinnat täytyy viimeistellä hyvin, mutta kiillottaminen ei ole tarpeen. (Aaltonen ym. 1991) Muovilevyn muovausmuotit valmistetaan pienille sarjoille puusta, lujitemuovista tai muista pehmeistä materiaaleista. Suuremmille sarjoille käytetään alumiinisia muotteja. Muotti valmistetaan menetelmästä riippuen positiivisena tai negatiivisena (Kuva 17). Muodon antavien osien lisäksi muita toimintaan osallistuvia osia ovat ilmakanavat. 15

20 .XYD Muovilevyn muovauksen perusmenetelmät (Aaltonen ym. 1991) Kuvassa on esitetty kolme muovilevyn muovauksen perusmenetelmää, mekaaninen muovaus, alipainemuovaus ja puhallusmuovaus. Eri menetelmissä käytettävillä muoteilla ei ole suuria toiminnallisia eroja. Muotin pinnan viimeistely vaikuttaa kaikissa menetelmissä ilmakanavien sijoittelun ohella merkittävästi valmistettavan kappaleen laatuun. Rotaatiovalussa käytetään yksinkertaisia säiliömäisiä muotteja. Menetelmässä muoviraaka-aine annostellaan asteeseen lämmitetyn, kahden akselin ympäri pyörivän muotin sisälle (Kuva 18). Muoviraaka-aine sulaa kuumassa muotissa muodostaen muovikerroksen sen sisäpinnalle..xyd Rotaatiovalun periaate (Blom ym. 1988) 16

21 Rotaatiovalumuotti ei joudu altistumaan suurille paine- tai lämpötilarasituksille, joten se voidaan valmistaa kevyistä ja helposti työstettävistä materiaaleista. Valmistusmenetelminä käytetään esimerkiksi valamista tai hitsaamista (Blom ym. 1988). Tavallisin reaktiovalettava muovi on polyuretaani. Muita reaktiovalumenetelmällä valettavia muoveja ovat polyesterit, fenoli- ja epoksihartsit sekä polyamidit. Reaktiovalumuotti muistuttaaa ruiskuvalumuottia ja valmistusmenetelmät ovat myös toistensa kaltaiset. Reaktiovalussa valettavien raaka-aineiden annetaan reagoida keskenään juuri ennen muottiin ruiskutusta. (Järvelä ja Pääkkönen 1997) Muotin suunnittelussa on otettava huomioon kemiallisten reaktioiden sivuvaikutukset, esimerkiksi muotin sisäisen paineen ja lämpötilan kasvu sekä kaasuuntuminen. Lujitemuovin laminointi tehdään joko avomuotteihin tai suljettuihin muotteihin. Avomuotti on yksinkertainen ja halvasta materiaalista (puu, kestomuovi, lujitemuovi) valmistettu, kappaleen muotoon työstetty malli, jonka päälle kerrostetaan tarvittavia raaka-aineita joko käsin tai ruiskutusmenetelmällä. Suljettu muotti on kahdesta osasta koottu rakenne, jossa on menetelmästä riippuen joko jäähdytys- tai lämmitysosia. Muotti täytetään lujitteella ja muoviraaka-aineella ja puristetaan puristimella kiinni. Suljettu muotti valmistetaan lujitemuovista tai metallista (Järvelä ja Pääkkönen 1997). 17

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS Iida Asikainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ASIKAINEN, IIDA: Finanssialalle

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot