KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025"

Transkriptio

1 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA Suunnittelualueen laajuus on kaikkiaan noin 6000 ha. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Osayleiskaavahanke 2007 Vuonna 2007 käynnistyneen osayleiskaavoituksen suunnittelualue kattaa Kurikan keskustan, Panttilan ja Tuiskulankylän alueet. Etelässä suunnittelualueeseen sisältyy Pitkämön virkistysalueen pohjoisosa. Osayleiskaavan laajentaminen Ilmajoki-Kurikka -tuulivoimapuistohankkeen alueelle 2010 Suunnittelualuetta laajennettiin vuoden 2010 alussa siten, että siihen sisällytettiin Ilmajoki Kurikka tuulivoimapuistohankkeen Kurikan puoleinen osuus Meskaisvuoren alueella. Hankkeessa on käynnistynyt keväällä 2009 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaavan laajennettu suunnittelualue muodostuu tuulivoimapuiston Kurikan puolella sijaitsevasta hankealueesta sekä YVA-ohjelmassa lähivaikutusten tarkastelualueeksi määritellystä alueesta tarvittavine laajennuksineen Luovankylän suuntaan. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

2 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja sovitetaan yhteen eri toimintoja, kuten asuminen, palvelut, teollisuus, maatalous, liikenne ja virkistys. Kurikan keskustan ja Panttilan alue Tavoitteena on laatia Kurikan keskustan ja Panttilan alueelle strateginen yleiskaava maankäytön kokonaisvaltaisen kehittämisen ohjaamiseen. Strategista yleiskaavaa toteutetaan yksityiskohtaisemman asemakaavoituksen avulla. Yleiskaavaa ei ole tarkoitus käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena tuulivoimapuistohankkeen ulkopuolisella alueella. Tuulivoimapuistohankkeen alue Tuulivoimapuistohankkeen alueella yleiskaavaa on tarkoitus käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena laadittavana oleva maankäyttö- ja rakennuslain muutos huomioiden. Ilmajoen kunnan Koskenkorvan alueella on käynnissä samanaikaisesti osayleiskaavan laatiminen. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Yleiskaavan laatimista ohjaavat maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtioneuvoston päätös tarkistetuista tavoitteista on tullut voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavan kautta. Osa tavoitteista kohdistuu suoraan kuntakaavoitukseen. Kunnassa yleiskaava on keskeisin väline valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistämisessä. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Kurikan osalta on huomioitava seuraavat kokonaisuudet: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Energiahuollon osalta valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään mm. energiahuollon valtakunnallisten tarpeiden turvaamista ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksien edistämistä. Tuulivoimalat ohjeistetaan sijoittamaan keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Maakuntakaava kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa toukokuussa 2005 vahvistettu maakuntakaava. Maakuntakaavassa keskusta ja Panttila ovat taajamatoimintojen aluetta. Kurikan keskusta on seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta (c/sk). Panttila on taajamatoimintojen aluekohde (a) ja Ikari teollisuuden kehittämisen kohdealue (tk). Panttila ja Tuiskula kuuluvat maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-2). Koko suunnittelualue sisältyy Kyrönjokilaakson matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Suunnittelualueen eteläosa kuuluu Kauhajokilaakson, pohjoisosa Kyrönjokilaakson ja itäosa Luovankylän kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

3 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Maakuntakaavan energiahuollon aluevaraukset eivät sisällä tuulivoima-alueita. Tuulivoiman hankealue rajautuu sen länsipuolella sijaitsevaan maakunnallisesti merkittävään virkistysalueeseen (V-2), joka on tarkoitettu ulkoilua ja retkeilyä varten. Hankealueen länsipuolella sijaitsee ohjeellinen ulkoilureitti. KUVA 1. OTE MAAKUNTA- KAAVASTA O Osayleiskaavat Ilmajoki - Suunnittelualue rajautuu Ilmajoen Koskenkorvan alueeseen. Ilmajoen kunnanvaltuusto on päättänyt Koskenkorvan osayleiskaavan laatimisesta Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2010 tuulivoimapuistohankkeen johdosta. Osayleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä mielipiteen kuulemista varten Kurikka - Suurimmalla osalla suunnittelualuetta on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vahvistama oikeusvaikutteinen Kurikan Keskustan osayleiskaava. - Panttilan alueelle (Panttila Antila Sahankylä) on laadittu vuonna 2000 osayleiskaavaluonnos. - Luovankylän alueella on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 1998 hyväksymä oikeusvaikutukseton Luovankylän osayleiskaava. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

4 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus KUVA 2. OTE KURIKAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVASTA 1995 Asemakaavat Yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-alueella, missä se kuitenkin ohjaa tulevia asemakaavamuutoksia. Kurikan keskustan asemakaava on laadittu eri vaiheissa. Panttilan keskeiset alueet on asemakaavoitettu. Asemakaavoitetut alueet on esitetty liitteessä 1. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

5 Laaditut/laadittavana olevat taustaselvitykset ja suunnitelmat Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Pohjavesiselvitys, GTK (laadittavana) keskustan kehittämissuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy ja Santasalo Ky 2010 Kurikan Magneetti, Kurikan Kehitys, JKMM Arkkitehdit Oy 2009 Kurikan Pitkämön Keitaan kehittämissuunnitelma, liiketoimintakonseptit ja ansaintalogiikat, Kurikan kaupunki, Eriksson Arkkitehdit Oy, United Log Consulting Finland Oy 2009 Seinäjoen kaupunkiseudun rakennemalli K-7, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tatu Oukka 2009 Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, tarkistus, Museovirasto 2009 Kurikan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma, Ramboll Finland Oy 2009 Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelma, Pöyry Environment Oy 2009 Pitkämön tekoaltaan turvallisuussuunnitelma, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos, Ilmajoen ja Kurikan paloasema 2009 Kyrönjoen vesistöalueen alustava hoito-ohjelma, Länsi-Suomen ympäristökeskus 2006 Tuiskulankylän maisemasuunnitelman esiselvitys, E-P:n kyläympäristöjen kehittämishanke 2006 Kurikan Riuhdankallion asemakaava-alueen luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi, T:mi Pohjanmaan Luontotieto 2006 Valtatien 3 parantaminen yhteysvälillä Ylöjärvi-Vaasa, kehittämissuunnitelma, Tiehallinto 2005 Pitkämön virkistyskäytön kehittämishanke, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Motiivi Oy 2003 Kurikan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2003 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat. Kekäläinen ja Molander, Länsi-Suomen ympäristökeskus 2003 Muinaismuistoaineisto 2002 Maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet, yleisselvitys, EP-liitto/Motiivi Oy 2001 Panttila Antila Sahankylä osayleiskaavan ympäristöselvitys, Turnstone Nature 2000 Kurikan liikenneturvallisuussuunnitelma, Tiehallinto 1999 Kurikan Ilmajoen jokimaisemasuunnitelma ja luontoinventointi 1999 Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset Etelä-Pohjanmaalla jne., Museovirasto 1998 Vesiensuojelu ja maisemanhoito Kurikassa EU:n maataloustuen erityistukimuotojen avulla, Anna Böhling 1998 Kurikan Ilmajoen jokimaisemasuunnitelma, lajistokartoitus, eläimistö Valtatien 3 ja kantatien 67 parantaminen Kurikan kohdalla, yleissuunnitelma, Tielaitos Vaasan tiepiiri 1997 Valtioneuvoston päätös arvokkaista maisema-alueista 1995 Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto /Ympäristöministeriö 1993 Osayleiskaavatyön yhteydessä laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Kaupallinen selvitys, 2010 Maatalousselvitys, 2010 Muinaismuistoselvitys, 2010 Valtatien 3 ja kantatien 67 parantaminen Kurikan kohdalla, aluevaraussuunnitelma, Tiehallinto, Ramboll Finland Oy 2010 Ilmajoen Kurikan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutuksien arviointiohjelma ja arviointiselostus (YVA), EPV Tuulivoima Oy, Ramboll Finland Oy Liikennemeluselvitys, Pöyry Infra Oy 2009 Kulttuuriympäristöselvitys, ja Pöyry Environment Oy 2009 Maisemaselvitys, Pöyry Environment Oy 2008 Luontoselvitys, Pöyry Environment Oy 2008 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

6 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Valtatien 3 ja kantatien 67 parantaminen Kurikan kohdalla, aluevaraussuunnitelma Vuoden 2008 lopulla käynnistettiin Tiehallinnon toimesta aluevaraussuunnitelman laatiminen valtatien 3 ja kantatien 67 parantamiseksi. Aluevaraussuunnitelman lähtökohtana on vuonna 2005 laadittu kehittämissuunnitelma valtatien 3 parantamiseksi yhteysvälillä Ylöjärvi-Vaasa. Parantaminen Kurikan kohdalla kuuluu ensimmäisen vaiheen toimenpide-ehdotuksiin, jotka tulisi toteuttaa ennen vuotta Suunnittelualue käsittää kantatien ja valtatien 3 liittymän sekä liittyvät maantiet ja rinnakkaistieyhteydet. Aluevaraussuunnitelma laaditaan rinnakkain yleiskaavatyön kanssa ja sen esittämät ratkaisut perustellaan osayleiskaavassa. Ilmajoki-Kurikka tuulivoimapuistohanke EPV Tuulivoima Oy:n tavoitteena on tuulivoimapuiston rakentaminen Santavuoren-Meskaisvuoren alueelle Ilmajoen ja Kurikan rajalle. Pääosa tuulivoimapuiston 580 hehtaarin hankealueesta sijoittuu Ilmajoen kunnan puolelle. Alueella on käynnistynyt keväällä 2009 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Arviointiohjelma on ollut nähtävillä huhti-toukokuussa Syksyllä 2010 valmistuva ympäristövaikutuksien arviointiselostus antaa tietoa hankkeesta kuntalaisille ja päättäjille sekä osayleiskaavan laadintatyöhän. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasitetti olisi MW ja se tuotettaisiin enintään 20 turbiinilla. Rakennettavat tuulivoimalat ovat nykyteknologian mukaisia, teholtaan 2-5 MW ja napakorkeudeltaan 100, 120 tai 140 metriä. Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaan Kurikan alueelle on suunniteltu alustavasti kolme tuulivoimalaa. Lisäksi on arvioitu vaihtoehtoa, että hanketta ei toteuteta (VE 0). Sähkönsiirron osalta on tarkasteltu reittivaihtoehtoa, jossa tuulivoimalat yhdistetään suunnittelualueelle rakennettavan sähköaseman kautta hankealueen luoteispuolella kulkevaan EPV Alueverkko Oy:n Kurikka-Seinäjoki 110 kv voimajohtoon.tuulivoimaloita palvelemaan tarvitaan lisäksi rakennus- ja huoltotieverkosto. Lähde: Ilmajoen-Kurikan tuulivoimapuistohanke, hankekuvaus , EPV Tuulivoima Oy Vaikutusalue Osayleiskaavan vaikutusalueeseen kuuluu Kurikan kaupungin alue. Tuulivoimapuiston osalta vaikutusalueeseen sisältyy lisäksi Ilmajoen Koskenkorvan alue. Osalliset Asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset Kaupungin asukkaat Yleiskaava-alueen maanomistajat Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kurikan Kehitys liikelaitos Kurikan Vesiliikelaitos Maaseutulautakunta Nuoriso- ja kulttuurilautakunta Sivistyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

7 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Naapurikunnat Ilmajoen kunta Viranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY ( ) Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Museovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintokeskus AVI ( ) Yritykset ja yhteisöt Anvia Oy Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy EPV Tuulivoima Oy Fortum Oyj Kyläyhdistykset ja kylätoimikunnat: Kurikka-Seura ry, Tuiskulan kyläseura Omakotiyhdistys Kurikan metsänhoitoyhdistys Kurikan yrittäjät ry Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt Viranomaisyhteistyö Kaavaprosessin kuluessa järjestetään viranomaisten kanssa tarvittaessa työneuvotteluita. Tiehallinto ja Museovirasto ovat osallistuneet selvitysten yhteydessä käytyihin neuvotteluihin. Luonnosvaiheessa pyydetään viranomaismielipiteet lausuntomenettelyä käyttäen. Tarvittaessa järjestetään työneuvotteluita. Kaupunki pyytää yleiskaavaehdotuksesta lausunnot tarvittavilta viranomaisilta. Viranomaisneuvottelu 1 on järjestetty elokuussa 2009 Viranomaisneuvottelu 2 järjestetään alkuvuosi 2011 Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi määriteltyjen kannanottoja. Valtatien 3 ja kantatien 67 liittymää koskeva aluevaraussuunnitelma on pohjana osayleiskaavan tieverkkoratkaisulle ja liikenteen vaikutusarvioinnille. Yleiskaavatyön yhteydessä laadittuja melu-, maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöselvityksiä käytetään apuna arvioitaessa ao. vaikutuksia. Tuulivoimahankkeen vaikutusarviointi laaditaan yhteistyössä Ilmajoen kunnan kanssa ja siinä käytetään apuna YVA-prosessista saatavaa materiaalia. Pohjavesien vaikutuksia maankäyttöön arvioidaan valmistuvien selvitysten sekä asiantuntijoiden kannanottojen pohjalta. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

8 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Muita arvioitavia vaikutuksia ovat vaikutukset talouteen ja sosiaalisiin oloihin. Sosiaalisiin oloihin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan pääasiallisesti kaavaprosessin aikana saadun yleisöpalautteen pohjalta. Kaavoituksen kulku, osallistuminen, tiedottaminen, aikataulut ja päätöksenteko Tiedottaminen Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan ja siihen liittyvän suunnittelumateriaalin nähtävilläolosta tiedotetaan Kurikan kaupungin ilmoitustaululla, Kurikkalehdessä sekä kaupungin kotisivulla (http://www.kurikka.fi) jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti. Kaavoitukseen liittyvä materiaali on nähtävillä Kurikan kaupungin teknisellä osastolla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu tuulivoimahanketta koskevan alueen osalta ja siitä tiedotetaan syksyllä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi viranomaisille. Kaavoitusprosessiin mahdollisesti myöhemmin tulleista oleellisista muutoksista tiedotetaan vastaavasti. Osallistuminen Kaavoituksen kuluessa osallisilla on tilaisuus mielipiteen esittämiseen mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana sekä erikseen järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Huomautuksia ja mielipiteitä yleiskaavaa koskevissa asioissa voi jättää Kurikan kaupungin tekniselle osastolle. Vuorovaikutuksen järjestäminen tapahtuu Kurikan kaupungin toimesta. Kaavan laatiminen tapahtuu konsulttityönä Pöyry Finland Oy:n Seinäjoen toimistossa. Osallistuminen Tiedottaminen Ajankohta Osayleiskaavan selvitysten laatiminen Valtatien 3 ja kantatien 67 liittymän aluevaraussuunnitelman hankeryhmäkokoukset Yleisötilaisuus Kurikan kaupungissa; OAS, kaavan oikeusvaikutukset, selvitykset, aluevaraussuunnitelma Seminaari luottamushenkilöille; rakennemallit, tavoitteet, aluevaraussuunnitelma Mahdollisuus osallisilla esittää tavoitteita Mahdollisuus osallisilla esittää tavoitteita Kuulutus Paikallislehti Kaupungin kotisivu Kutsu Viranomaisneuvottelu 1 Informaatio kaupunginhallitukselle; rakennemallit, tavoitteet, aluevaraussuunnitelma Ohjausryhmä: osayleiskaavan tavoitteet Mahdollisuus osallisilla esittää tavoitteita Kutsu Kutsu Kutsu 2010 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

9 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Osallistuminen Tiedottaminen Ajankohta Täydentävät selvitykset kesä 2010 Ilmajoki-Kurikka tuulivoimapuiston YVAselostus lokakuu 2010 Kaupunginhallitus hyväksyy tarkistetut tavoitteet ja aluevaraussuunnitelman ja asettaa osayleiskaavaluonnoksen nähtäville Tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan ja se on nähtävillä Kuri- OAS riittävyyden Kuulutus marraskuu arviointi Paikallislehti 2010 kan kaupungissa (tuulivoimapuistolaajennus) Kaupungin kotisivu Osayleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä materiaali on nähtävänä; Yleisötilaisuus / vastaanotto Kurikan kaupungissa Ohjausryhmä käsittelee luonnoksesta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa tuulivoimapuistohankkeen YVA-selostuksesta Yleiskaavaehdotus on 30 päivää virallisesti nähtävillä Viranomaisneuvottelu 2 Ohjausryhmä ja kaupunginhallitus käsittelevät lausunnot ja muistutukset Kaupunginvaltuusto hyväksynee yleiskaavan Lausunnot Mahdollisuus mielipiteen esittämiseen/muutosesitys Lausunnot Mahdollisuus muistutukseen/ Muutosesitys Viranomaisten lausunnot Mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen Kuulutus Paikallislehti Kaupungin kotisivu Kuulutus Paikallislehti Kaupungin kotisivu Kutsu Tiedotetaan kirjeitse muistutuksen jättäjille, jotka sitä haluavat Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti marraskuu 2010 tammikuu 2011 tammikuu 2011 alkuvuosi 2011 alkuvuosi 2011 kevät 2011 kesä 2011 Yhteystiedot Tekninen osasto Asematie 8 PL Kurikka p Ympäristöjohtaja Lisätietoja: Seppo Kangas, p , Jukka 0562 Peltoniemi, toimistoarkkitehti Fax Puh , fax Sähköposti: Sähköposti: Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Kurikan kaupungin tekniselle osastolle osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun kuluessa. Osallisella on mahdollisuus saattaa suunnitelman asianmukaisuus alueellisen ympäristökeskuksen arvioitavaksi neuvottelumenettelyä käyttäen (MRL 64 ja MRA 31 ). Liitteet: 1 Alueen sijainti ja rajaus LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

10 Suunnittelualue Kuntaraja Osayleiskaava Keskusta Osayleiskaava Luovankylä kt vt Osayleiskaavaluonnos Panttila 2000 Osayleiskaavaluonnos Koskenkorva 2010 Asemakaava-alue PANTTILA IL KU R M IK A JO KA K Tuulivoimahanke I Lähivaikutusten tarkastelualue Hankealue st6 89 KESKUSTA vt 3 LUOVANKYLÄ kt67 IKARI LIITE 1 ALUEEN SIJAINTI

11 Vesistöosasto Paikka Plats Seinäjoki Päiväys Datum Dnro Dnr LSU-2008-V-217 (312) Pöyry Environment Oy Kampusranta 9 C Seinäjoki Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne sähköpostilla / Päivi Märjenjärvi Asia / Ärende Lausunto tulvakorkeuksista, alimmista rakentamiskorkeuksista ja muista huomioitavista vesistöasioista koskien Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaavoitusta Kurikan kaupungissa (Kyrönjoki, Jalasjoki, Pitkämön tekojärvi ja täyttökanavat) Pöyry Environment Oy / Päivi Märjenjärvi on pyytänyt lausuntoa tulvakorkeuksista ja alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaavan laatimista varten. Kaavoitettavan alueen pohjoisosa Kyrönjoen paalulle saakka on tulvakartoitettu. Pdf -muotoiset tulvavaarakartat ovat saatavissa nettisivuilta (Länsi- Suomi > Ilmajoki). Alueen tulvariskikartoitusta voi tarvittaessa tiedustella Länsi-Suomen ympäristökeskukselta. Kyrönjoki ja Jalasjoki Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän antamien suositusten perusteella uudet rakennukset tulisi sijoittaa todennäköisyydeltään kerran 100 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden yläpuolelle. Länsi-Suomen ympäristökeskuksella ei ole täsmällisiä havaintoja suurimmista kerran noin 100 vuodessa sattuvista tulvakorkeuksista Kyrönjoella ja Jalasjoella. Yksittäisiä havaintoja on pyritty tarkentamaan laskennalla, mutta varsinaista koko joen kattavaa, perusteellista tulvakorkeuksien määrittämistä ei ole vielä tehty uusien suositusten mukaisille tulville. Nykyisten tietojen perusteella voidaan arvioida, että Kurikan yleiskaavoitettavilla alueilla todennäköisyydeltään kerran 100 vuodessa toistuvat ylimmät tulvakorkeudet ovat seuraavan taulukon mukaiset. Taulukossa esiintyvät paalulukemat on esitetty myös kartalla. Kun jääpatoriskin lisäksi otetaan huomioon laskennan epävarmuus ja aaltoiluvara, voidaan alimpien rakentamiskorkeuksien arvioida olevan seuraavan taulukon mukaiset. Kastuessaan vaurioituvat rakenteet tulisi sijoittaa alimman rakentamiskorkeuden yläpuolelle. Korkeudet on arvioitu sellaisessa tulvatilanteessa, jossa Pitkämön tekojärveen ei enää voida juoksuttaa, jolloin kaikki vedet ohjataan Kauhajoen ja Jalasjoen luonnollisiin uomiin. Koulukatu 19 PL 262, Vaasa / Skolhusgatan 19 PB 262, Vasa Puh. / Tfn Torikatu 40 PL 77, Kokkola / Torggatan 40 PB 77, Karleby Puh. / Tfn Torikatu 16 PL 156, Seinäjoki / Torikatu 16 PB 156, Seinäjoki Puh. / Tfn LIITE 2 LAUSUNTO TULVAKORKEUKSISTA

12 2/5 Kyrönjoen paalu nro (joenhaara) (Kauhajoki) (Kauhajoki) (Kauhajoki) (Kauhajoki) (Kauhajoki) (Kauhajoki) 0+00 (Jalasjoki) (Jalasjoki) (Jalasjoki) (Jalasjoki) (Jalasjoki) Kerran 100 vuodessa toistuva tulvakorkeus (N 60 ) + 42,50 m + 42,55 m + 42,60 m + 42,70 m + 42,75 m + 42,85 m + 42,90 m + 43,10 m + 43,25 m + 43,40 m + 46,50 m + 55,00 m + 55,40 m + 55,70 m + 62,00 m + 43,25 m + 43,60 m + 43,90 m + 44,80 m + 46,30 m Alin rakentamiskorkeus (N 60 ) + 43,50 m + 43,55 m + 43,60 m + 43,70 m + 43,75 m + 43,85 m + 43,90 m + 44,10 m + 44,25 m + 44,40 m + 47,50 m + 56,00 m + 56,40 m + 56,70 m + 63,00 m + 44,25 m + 44,60 m + 44,90 m + 45,80 m + 47,30 m Kauhajoen tulvakorkeudet paalulta ylöspäin ovat vain suuntaa antavia, koska kyseiseltä alueelta on tulvahavaintoja hyvin vähän. Jalasjoen paalulta kaavoitettavan alueen rajalle paalulle ei havaintojen puuttuessa voida korkeuksia arvioida lainkaan. Jalasjoki virtaa kyseisellä alueella kuitenkin syvässä kanjonissa eikä tulvimisvaaraa ole. Nenättömänluoma Nenättömänluoma laskee Kyrönjoen paalulle Kurikan keskustaajaman pohjoispuolella. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen arkistossa on vuonna 1965 valmistunut suunnitelma "Nenättömänluoman ja sen sivuojien perkaus (3691 Va1)", mutta suunnitelman korkeustasoa ei ole sidottu mihinkään yleisesti tunnettuun korkeusjärjestelmään. Alueelta ei myöskään ole tiedossa havaintoja suurimmista tulvakorkeuksista. Näin ollen ilman maastotöiden tekemistä ei Nenättömänluoman vedenkorkeuksia voida arvioida. Pitkämön tekojärvi ja täyttökanavat Pitkämön tekojärvi on rakennettu vuosina Länsi-Suomen vesioikeuden lupapäätöksen n:o 23/1971 päätöksen mukaisesti. Tekojärven ylin sallittu vedenkorkeus on lupapäätöksen mukaan N ,50 m, jonka voi poikkeuksellisesti ylittää 0,25 m 14 vuorokauden ajan. Nyt kaavoitettavalla alueella tekojärven rannoilla on maapato, joka on patoturvallisuuslain piiriin kuuluva P- pato. Padon harjakorkeus on lupapäätöksen mukaisesti tasolla N ,00 m. Padon välittömään läheisyyteen ei voi rakentaa. Rakentamattoman alueen tulee ulottua 15 m etäisyydelle padon takaluiskasta. Tekojärven pohjoispäässä on voimayhtiön omistama Pitkämön voimalaitos, josta vesi johdetaan noin 300 m pituista maanalaista tyhjennystunnelia pitkin Jalasjokeen paalun kohdalle. Niileksen voimalaitos sijaitsee Jalasjoesta tulevassa täyttökanavassa. Pitkämön tekojärven säännöstelyä hoitaa Fortum Sähkönsiirto Oy Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Pitkämön tekojärveen liittyvien patorakenteiden ja Jalasjoen täyttökanavan LIITE 2 LAUSUNTO TULVAKORKEUKSISTA

13 kunnossapidosta vastaa Länsi-Suomen ympäristökeskus sekä Kauhajoen täyttökanavan ja säännöstelypadon osalta Fortum Sähkönsiirto Oy. 3/5 Kauhajoen ja Jalasjoen vesiä johdetaan täyttökanavia myöten Pitkämön tekojärveen. Kauhajoessa ja Jalasjoessa olevien säännöstelypatojen kautta jokien luonnollisiin uomiin johdetaan vähintään tietty minimivirtaama. Suurtulvatilanteessa on mahdollista, että kaikki yläpuolisilta valumaalueilta tulevat vedet ohjataan Kauhajoen ja Jalasjoen luonnollisiin uomiin. Em. lupapäätöksen mukaisesti ylin sallittu vedenkorkeus Kauhajoen säännöstelypadolla on N ,00 m ja Jalasjoen säännöstelypadolla N ,00 m. Täyttökanavat on osittain pengerretty. Ylimmät vedenkorkeudet ovat noin 1,0 1,5 m penkereen harjakorkeuden alapuolella. Suunnitelma-asiakirjojen mukaan Jalasjoesta tulevan täyttökanavan penkereen harja paalujen ja välillä on tasolla N ,00 m sekä paalujen 0+00 ja 6+50 välillä N ,00 m. Jalasjoen täyttökanavan paalulukemat on esitetty myös kartalla. Kauhajoesta tulevan täyttökanavan penkereen harjakorkeus on Pitkämön tekojärven puoleisessa päässä tasolla N ,00 m nousten Kauhajoen suuntaan tasolle N ,50 m. Täyttökanavien kunnossapitoa varten on niiden molemmin puolin jätettävä vähintään 10 m leveä rakentamaton alue. Yleisesti käytössä olevan N 60 korkeusjärjestelmän korkeuslukemat on kaavoitettavalla alueella cm korkeampia kuin Pitkämön vesioikeudellisissa luvissa käytetyt N 43 korkeusjärjestelmän mukaiset korkeuslukemat. Erityisesti Pitkämön tekojärven läheisyydessä ja Jalasjoessa olevat jyrkkäpiirteiset joenrannat sekä Pitkämön tekojärven rannat ovat erittäin syöpymäherkkiä. Tässä lausunnossa ei ole selvitetty rakentamisen muita edellytyksiä kyseisillä paikoilla. Pyydettäessä osayleiskaavoituksen luonnosvaiheen lausuntoa Länsi-Suomen ympäristökeskukselta pyydetään lähettämään asiakirjat tiedoksi myös vesistöosastolle. Tulosryhmän päällikkö Ylitarkastaja Tarja Savea-Nukala Vanhempi insinööri Sari Yli-Mannila TIEDOKSI: LSU / Martti Kujanpää LSU / Alueidenkäyttö- ja vesihuolto-osasto / Kaavoitus LIITE 2 LAUSUNTO TULVAKORKEUKSISTA

14 4/5 Kurikan osayleiskaavoitettavan alueen pohjoisosa. LIITE 2 LAUSUNTO TULVAKORKEUKSISTA

15 5/5 Kurikan osayleiskaavoitettavan alueen eteläosa. LIITE 2 LAUSUNTO TULVAKORKEUKSISTA

16 LIITE 3 TYÖKOKOUS

17 LIITE 3 TYÖKOKOUS

18 LIITE 3 TYÖKOKOUS

19 LIITE 3 TYÖKOKOUS

20 MUISTIO 1 (3) Kurikka, Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Yhteenveto rakennusinventointien arvoluokituksesta Yhteenveto rakennusinventointien arvoluokituksesta Keskustan ja Panttilan osayleiskaavaa varten Käsittely: - Alustava arvoluokitus 02/2007: Tiina Lehtisaari ja Sari Tallgren, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Pohjanmaan inventointiprojekti, Etelä-Pohjanmaan alue - Arvoluokituksen täydennykset: Ilona Seppälä Arvoluokitusneuvottelut ja työryhmä: Annika Harjula Museovirasto Susanna Tyrväinen Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo (paikalla ) Risto Känsälä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo (paikalla 16.1.) Ilona Seppälä inventoija Seppo Kangas, ympäristöjohtaja Seppo Ehrling, rakennustarkastaja Juha-Matti Märijärvi Pöyry Environment Oy Arvoluokitusneuvottelut ja Neuvottelujen tarkoituksena on arvioida yleiskaava-alueelta inventoitujen rakennuskulttuurikohteiden kulttuurihistoriallista merkitystä ja valita yleiskaavassa huomioitavat kohteet ja alueet. Märijärvi: Tiedot arvotettavista kohteista perustuvat inventointeihin, joita alueelta on laadittu eri yhteyksissä vuodesta 1995 lähtien. Arvoluokituksen pohjana käytetään Tiina Lehtisaaren Pohjanmaan inventointiprojektin yhteydessä laatimaa alustavaa arvoluokitusta, jota Ilona Seppälä on täydentänyt vuosina 2007 ja 2008 inventoimiensa kohteiden osalta. Inventointikohteet ovat yksittäisiä rakennuksia, rakenteita tai useita rakennuksia sisältäviä pihapiirejä. Kohteita on arvioitu niiden historiallisen, rakennushistoriallisen ja maisemallisen merkityksen kannalta. Kulttuuriympäristöä on analysoitu yleiskaavaa varten laadituissa maisemaselvityksessä ja kulttuuriympäristöselvityksessä. Maisemaselvityksessä kulttuuriympäristöä käsitellään laajassa, maisemarakenteellisessa mittakaavassa. Kulttuuriympäristöselvitykseen on koostettu ja analysoitu olemassa olevien inventointien tietoja ja lisätty myös tietoa alueen asutushistoriasta ja kulttuurimaiseman ominaispiirteistä. Kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä on myös rajattu kulttuurihistoriallisten arvojen perusteella erottuvia arvokkaita aluekokonaisuuksia, joiden merkitystä ja rajauksia arvioidaan yhdessä inventointikohteiden tarkastelun yhteydessä. Arvoluokitukseen ei yleiskaavavaiheessa ole välttämätöntä sisällyttää asemakaavaalueilla sijaitsevia kohteita, koska asemakaava-alueella yleiskaava ei tule voimaan, LIITE 4 ARVOLUOKITUSNEUVOTTELUT 1 JA 2

21 MUISTIO 2 (3) Kurikka, Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Yhteenveto rakennusinventointien arvoluokituksesta muuten kuin asemakaavoitusta ohjaavan vaikutuksensa osalta. Asemakaava-alueen kohteiden suojelu on tarkoituksenmukaista ratkaista vasta asemakaavaa uudistettaessa, jolloin voidaan myös laatia tarkemmat inventoinnit ja arvioida suojelun kohtuullisuutta yleiskaavaa paremmin. Asemakaava-alueella kohteet ovat myös jo muuta aluetta paremmassa valvonnassa, koska rakennusten purkaminen ei asemakaava-alueella ole sallittua ilman lupaa. Muilla alueilla purkamiseen riittää pelkkä ilmoitus, ellei rakennustarkastaja erikseen edellytä purkamisluvan hakemista. Purkaminen voidaan asettaa luvanvaraiseksi myös yleiskaavalla. Arvioitaessa asemakaavojen ajantasaisuutta tai purkuluvan myöntämismahdollisuutta asemakaava-alueen kohteen osalta, voidaan käyttää apuna inventointeja ja alustavaa arvoluokitusta. Yleiskaavassa voidaan myös antaa asemakaava-alueen inventointikohteita koskeva määräys, jolla edellytetään suojelutarpeen tutkimista asemakaavan yhteydessä. Harjula: Arvoluokituksessa on huomoitava, että ns. VAT-kohteet ovat virallisesti ainoita valtakunnallisesti merkittäviä kohteita, eikä kaavojen yhteydessä laadituilla arvoluokituksilla voida täydentää virallista luetteloa. Valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luettelon päivitykset ovat tulossa virallisiksi 2009 vuoden aikana, minkä johdosta ne on syytä huomioida yleiskaavaa laadittaessa. Kangas: Vain osa yleiskaava-alueesta tulee taajamatoimintojen piiriin. Kulttuuriympäristön kannalta tärkein asia on laajan viljelymaiseman säilyminen. Panttilan kaavasta on aikanaan rajattu toimivat maatilat pois tukipolitiikan vuoksi. Panttilassa on tekeillä kaksi pientä asemakaavaa. Muuten Panttilassa ei isoja asemakaavoituspaineita ole. Tyrväinen: Suojelu on harvoin kohtuutonta, koska rakennusten omistajilla on velvollisuus pitää rakennuksensa muutoinkin kunnossa. Rakennusten käyttötarkoitus tulisi näkyä kaavamerkinnöissä. Märijärvi: Kaavallinen ohjaus koskee rakennuksen ulkoasua eikä se estä rakennusten käyttämistä, kunnostamista eikä välttämättä laajentamistakaan. Tarvittavat muutokset voidaan huolellisesti suunnittelemalla lähes poikkeuksetta tehdä siten, että samalla huomioidaan rakennuksen, pihapiirin ja maiseman arvokkaat ominaisuudet. Seppälä: Kurikan rakentamisesta nousee esille tunnettujen arkkitehtien, kuten Aarne Ervin käyttö suunnittelijoina. Suurin merkitys paikallisen rakennuskulttuurin muotoutumiseen on kuitenkin ollut paikallisilla rakennusmestareilla, kuten Juho Kukkulalla ja Juho Korpelalla sekä aikaisemmilla rakentajasuvuilla, kuten Birlingit ja Hakolat. Yhteenveto: Yleiskaavaa varten sovittiin käytettäväksi seuraavaa kohdeluokittelua: - Arvoluokkaan 1A sijoitetaan kohteet, jonka rakennuksia tulisi suojella ehdottomilla rakennussuojelumerkinnöillä yleiskaavassa. Näiden rakennusten tulisi olla suojeluarvoiltaan rakennussuojelulailla suojeltaviksi tarkoitettuja kohteita vastaavia ja kunnoltaan ja käyttömahdollisuuksiltaan sellaisia, ettei epävarmuutta kaavamääräyksen kohtuullisuudesta voi olla. Ehdoton suojelumääräys tulee kaavassa kohdentaa rakennuskohtaiseksi. LIITE 4 ARVOLUOKITUSNEUVOTTELUT 1 JA 2

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset Teuva, Äystön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 TEUVA ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KUORTANEEN KAARANKAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

KUORTANEEN KAARANKAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA 1 KUORTANEEN KAARANKAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KUORTANEEN KAA- RANKAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. Suunnittelualue

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakortteli

Lisätiedot

SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE. Vastaanottaja Soinin kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE. Vastaanottaja Soinin kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 1006 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Päiväys Datum 29.07.2011 Seinäjoki Dnro Dnr EPOELY/75/07.02/2011 Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Asia / Ärende

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven kiinteistön 11:9 ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven kiinteistön 11:9 ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.10.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven kiinteistön 11:9 ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNKI JALASJÄRVEN KÄRJENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 4. Vastaanottaja Kurikan kaupunki

KURIKAN KAUPUNKI JALASJÄRVEN KÄRJENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 4. Vastaanottaja Kurikan kaupunki Vastaanottaja Kurikan kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.1.2017 KURIKAN KAUPUNKI JALASJÄRVEN KÄRJENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA 1 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN KAUPUNGINOSA 3 NUMMI, PAULAHARJUNPUISTO.

ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN KAUPUNGINOSA 3 NUMMI, PAULAHARJUNPUISTO. 1(9) ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN KAUPUNGINOSA 3 NUMMI, PAULAHARJUNPUISTO. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Nurmeksen keskustaajaman rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vatilahti ja Palonpohja) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nurmeksen keskustaajaman rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vatilahti ja Palonpohja) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen keskustaajaman rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vatilahti ja Palonpohja) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1: Osittaisen muutoksen sijainti Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Röyskö 12. kortteli 12008 (osa) Asemakaavan muutos / 15.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 88 JA KORTTELI 89. Vastaanottaja Kauhavan kaupunki

KAUHAVAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 88 JA KORTTELI 89. Vastaanottaja Kauhavan kaupunki Vastaanottaja Kauhavan kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä KAUHAVAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 88 JA KORTTELI 89 KAUHAVAN KAUPUNKI KESKUSTAN

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Kirkkokangas 15. kortteli (osa) Asemakaavan muutos. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Kirkkokangas 15. kortteli (osa) Asemakaavan muutos. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Kirkkokangas 15. kortteli 15002 (osa) Asemakaavan muutos / 19.05.2016 2 / 9 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Vieremän kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Vieremän kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanottaja Vieremän kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VIEREMÄN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKUN ALUE

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KULLANMUTKAN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, KORTTELI 415. Vastaanottaja Alajärven kaupunki

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KULLANMUTKAN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, KORTTELI 415. Vastaanottaja Alajärven kaupunki Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ALAJÄRVEN KAUPUNKI KULLANMUTKAN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, KORTTELI 415 ALAJÄRVEN KAUPUNKI KULLANMUTKAN ALUEEN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) / 16.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot