KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025"

Transkriptio

1 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA Suunnittelualueen laajuus on kaikkiaan noin 6000 ha. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Osayleiskaavahanke 2007 Vuonna 2007 käynnistyneen osayleiskaavoituksen suunnittelualue kattaa Kurikan keskustan, Panttilan ja Tuiskulankylän alueet. Etelässä suunnittelualueeseen sisältyy Pitkämön virkistysalueen pohjoisosa. Osayleiskaavan laajentaminen Ilmajoki-Kurikka -tuulivoimapuistohankkeen alueelle 2010 Suunnittelualuetta laajennettiin vuoden 2010 alussa siten, että siihen sisällytettiin Ilmajoki Kurikka tuulivoimapuistohankkeen Kurikan puoleinen osuus Meskaisvuoren alueella. Hankkeessa on käynnistynyt keväällä 2009 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaavan laajennettu suunnittelualue muodostuu tuulivoimapuiston Kurikan puolella sijaitsevasta hankealueesta sekä YVA-ohjelmassa lähivaikutusten tarkastelualueeksi määritellystä alueesta tarvittavine laajennuksineen Luovankylän suuntaan. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

2 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja sovitetaan yhteen eri toimintoja, kuten asuminen, palvelut, teollisuus, maatalous, liikenne ja virkistys. Kurikan keskustan ja Panttilan alue Tavoitteena on laatia Kurikan keskustan ja Panttilan alueelle strateginen yleiskaava maankäytön kokonaisvaltaisen kehittämisen ohjaamiseen. Strategista yleiskaavaa toteutetaan yksityiskohtaisemman asemakaavoituksen avulla. Yleiskaavaa ei ole tarkoitus käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena tuulivoimapuistohankkeen ulkopuolisella alueella. Tuulivoimapuistohankkeen alue Tuulivoimapuistohankkeen alueella yleiskaavaa on tarkoitus käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena laadittavana oleva maankäyttö- ja rakennuslain muutos huomioiden. Ilmajoen kunnan Koskenkorvan alueella on käynnissä samanaikaisesti osayleiskaavan laatiminen. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Yleiskaavan laatimista ohjaavat maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtioneuvoston päätös tarkistetuista tavoitteista on tullut voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavan kautta. Osa tavoitteista kohdistuu suoraan kuntakaavoitukseen. Kunnassa yleiskaava on keskeisin väline valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistämisessä. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Kurikan osalta on huomioitava seuraavat kokonaisuudet: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Energiahuollon osalta valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään mm. energiahuollon valtakunnallisten tarpeiden turvaamista ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksien edistämistä. Tuulivoimalat ohjeistetaan sijoittamaan keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Maakuntakaava kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa toukokuussa 2005 vahvistettu maakuntakaava. Maakuntakaavassa keskusta ja Panttila ovat taajamatoimintojen aluetta. Kurikan keskusta on seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta (c/sk). Panttila on taajamatoimintojen aluekohde (a) ja Ikari teollisuuden kehittämisen kohdealue (tk). Panttila ja Tuiskula kuuluvat maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-2). Koko suunnittelualue sisältyy Kyrönjokilaakson matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Suunnittelualueen eteläosa kuuluu Kauhajokilaakson, pohjoisosa Kyrönjokilaakson ja itäosa Luovankylän kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

3 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Maakuntakaavan energiahuollon aluevaraukset eivät sisällä tuulivoima-alueita. Tuulivoiman hankealue rajautuu sen länsipuolella sijaitsevaan maakunnallisesti merkittävään virkistysalueeseen (V-2), joka on tarkoitettu ulkoilua ja retkeilyä varten. Hankealueen länsipuolella sijaitsee ohjeellinen ulkoilureitti. KUVA 1. OTE MAAKUNTA- KAAVASTA O Osayleiskaavat Ilmajoki - Suunnittelualue rajautuu Ilmajoen Koskenkorvan alueeseen. Ilmajoen kunnanvaltuusto on päättänyt Koskenkorvan osayleiskaavan laatimisesta Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2010 tuulivoimapuistohankkeen johdosta. Osayleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä mielipiteen kuulemista varten Kurikka - Suurimmalla osalla suunnittelualuetta on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vahvistama oikeusvaikutteinen Kurikan Keskustan osayleiskaava. - Panttilan alueelle (Panttila Antila Sahankylä) on laadittu vuonna 2000 osayleiskaavaluonnos. - Luovankylän alueella on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 1998 hyväksymä oikeusvaikutukseton Luovankylän osayleiskaava. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

4 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus KUVA 2. OTE KURIKAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVASTA 1995 Asemakaavat Yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-alueella, missä se kuitenkin ohjaa tulevia asemakaavamuutoksia. Kurikan keskustan asemakaava on laadittu eri vaiheissa. Panttilan keskeiset alueet on asemakaavoitettu. Asemakaavoitetut alueet on esitetty liitteessä 1. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

5 Laaditut/laadittavana olevat taustaselvitykset ja suunnitelmat Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Pohjavesiselvitys, GTK (laadittavana) keskustan kehittämissuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy ja Santasalo Ky 2010 Kurikan Magneetti, Kurikan Kehitys, JKMM Arkkitehdit Oy 2009 Kurikan Pitkämön Keitaan kehittämissuunnitelma, liiketoimintakonseptit ja ansaintalogiikat, Kurikan kaupunki, Eriksson Arkkitehdit Oy, United Log Consulting Finland Oy 2009 Seinäjoen kaupunkiseudun rakennemalli K-7, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tatu Oukka 2009 Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, tarkistus, Museovirasto 2009 Kurikan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma, Ramboll Finland Oy 2009 Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelma, Pöyry Environment Oy 2009 Pitkämön tekoaltaan turvallisuussuunnitelma, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos, Ilmajoen ja Kurikan paloasema 2009 Kyrönjoen vesistöalueen alustava hoito-ohjelma, Länsi-Suomen ympäristökeskus 2006 Tuiskulankylän maisemasuunnitelman esiselvitys, E-P:n kyläympäristöjen kehittämishanke 2006 Kurikan Riuhdankallion asemakaava-alueen luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi, T:mi Pohjanmaan Luontotieto 2006 Valtatien 3 parantaminen yhteysvälillä Ylöjärvi-Vaasa, kehittämissuunnitelma, Tiehallinto 2005 Pitkämön virkistyskäytön kehittämishanke, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Motiivi Oy 2003 Kurikan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2003 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat. Kekäläinen ja Molander, Länsi-Suomen ympäristökeskus 2003 Muinaismuistoaineisto 2002 Maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet, yleisselvitys, EP-liitto/Motiivi Oy 2001 Panttila Antila Sahankylä osayleiskaavan ympäristöselvitys, Turnstone Nature 2000 Kurikan liikenneturvallisuussuunnitelma, Tiehallinto 1999 Kurikan Ilmajoen jokimaisemasuunnitelma ja luontoinventointi 1999 Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset Etelä-Pohjanmaalla jne., Museovirasto 1998 Vesiensuojelu ja maisemanhoito Kurikassa EU:n maataloustuen erityistukimuotojen avulla, Anna Böhling 1998 Kurikan Ilmajoen jokimaisemasuunnitelma, lajistokartoitus, eläimistö Valtatien 3 ja kantatien 67 parantaminen Kurikan kohdalla, yleissuunnitelma, Tielaitos Vaasan tiepiiri 1997 Valtioneuvoston päätös arvokkaista maisema-alueista 1995 Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto /Ympäristöministeriö 1993 Osayleiskaavatyön yhteydessä laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Kaupallinen selvitys, 2010 Maatalousselvitys, 2010 Muinaismuistoselvitys, 2010 Valtatien 3 ja kantatien 67 parantaminen Kurikan kohdalla, aluevaraussuunnitelma, Tiehallinto, Ramboll Finland Oy 2010 Ilmajoen Kurikan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutuksien arviointiohjelma ja arviointiselostus (YVA), EPV Tuulivoima Oy, Ramboll Finland Oy Liikennemeluselvitys, Pöyry Infra Oy 2009 Kulttuuriympäristöselvitys, ja Pöyry Environment Oy 2009 Maisemaselvitys, Pöyry Environment Oy 2008 Luontoselvitys, Pöyry Environment Oy 2008 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

6 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Valtatien 3 ja kantatien 67 parantaminen Kurikan kohdalla, aluevaraussuunnitelma Vuoden 2008 lopulla käynnistettiin Tiehallinnon toimesta aluevaraussuunnitelman laatiminen valtatien 3 ja kantatien 67 parantamiseksi. Aluevaraussuunnitelman lähtökohtana on vuonna 2005 laadittu kehittämissuunnitelma valtatien 3 parantamiseksi yhteysvälillä Ylöjärvi-Vaasa. Parantaminen Kurikan kohdalla kuuluu ensimmäisen vaiheen toimenpide-ehdotuksiin, jotka tulisi toteuttaa ennen vuotta Suunnittelualue käsittää kantatien ja valtatien 3 liittymän sekä liittyvät maantiet ja rinnakkaistieyhteydet. Aluevaraussuunnitelma laaditaan rinnakkain yleiskaavatyön kanssa ja sen esittämät ratkaisut perustellaan osayleiskaavassa. Ilmajoki-Kurikka tuulivoimapuistohanke EPV Tuulivoima Oy:n tavoitteena on tuulivoimapuiston rakentaminen Santavuoren-Meskaisvuoren alueelle Ilmajoen ja Kurikan rajalle. Pääosa tuulivoimapuiston 580 hehtaarin hankealueesta sijoittuu Ilmajoen kunnan puolelle. Alueella on käynnistynyt keväällä 2009 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Arviointiohjelma on ollut nähtävillä huhti-toukokuussa Syksyllä 2010 valmistuva ympäristövaikutuksien arviointiselostus antaa tietoa hankkeesta kuntalaisille ja päättäjille sekä osayleiskaavan laadintatyöhän. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasitetti olisi MW ja se tuotettaisiin enintään 20 turbiinilla. Rakennettavat tuulivoimalat ovat nykyteknologian mukaisia, teholtaan 2-5 MW ja napakorkeudeltaan 100, 120 tai 140 metriä. Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaan Kurikan alueelle on suunniteltu alustavasti kolme tuulivoimalaa. Lisäksi on arvioitu vaihtoehtoa, että hanketta ei toteuteta (VE 0). Sähkönsiirron osalta on tarkasteltu reittivaihtoehtoa, jossa tuulivoimalat yhdistetään suunnittelualueelle rakennettavan sähköaseman kautta hankealueen luoteispuolella kulkevaan EPV Alueverkko Oy:n Kurikka-Seinäjoki 110 kv voimajohtoon.tuulivoimaloita palvelemaan tarvitaan lisäksi rakennus- ja huoltotieverkosto. Lähde: Ilmajoen-Kurikan tuulivoimapuistohanke, hankekuvaus , EPV Tuulivoima Oy Vaikutusalue Osayleiskaavan vaikutusalueeseen kuuluu Kurikan kaupungin alue. Tuulivoimapuiston osalta vaikutusalueeseen sisältyy lisäksi Ilmajoen Koskenkorvan alue. Osalliset Asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset Kaupungin asukkaat Yleiskaava-alueen maanomistajat Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kurikan Kehitys liikelaitos Kurikan Vesiliikelaitos Maaseutulautakunta Nuoriso- ja kulttuurilautakunta Sivistyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

7 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Naapurikunnat Ilmajoen kunta Viranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY ( ) Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Museovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintokeskus AVI ( ) Yritykset ja yhteisöt Anvia Oy Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy EPV Tuulivoima Oy Fortum Oyj Kyläyhdistykset ja kylätoimikunnat: Kurikka-Seura ry, Tuiskulan kyläseura Omakotiyhdistys Kurikan metsänhoitoyhdistys Kurikan yrittäjät ry Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt Viranomaisyhteistyö Kaavaprosessin kuluessa järjestetään viranomaisten kanssa tarvittaessa työneuvotteluita. Tiehallinto ja Museovirasto ovat osallistuneet selvitysten yhteydessä käytyihin neuvotteluihin. Luonnosvaiheessa pyydetään viranomaismielipiteet lausuntomenettelyä käyttäen. Tarvittaessa järjestetään työneuvotteluita. Kaupunki pyytää yleiskaavaehdotuksesta lausunnot tarvittavilta viranomaisilta. Viranomaisneuvottelu 1 on järjestetty elokuussa 2009 Viranomaisneuvottelu 2 järjestetään alkuvuosi 2011 Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi määriteltyjen kannanottoja. Valtatien 3 ja kantatien 67 liittymää koskeva aluevaraussuunnitelma on pohjana osayleiskaavan tieverkkoratkaisulle ja liikenteen vaikutusarvioinnille. Yleiskaavatyön yhteydessä laadittuja melu-, maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöselvityksiä käytetään apuna arvioitaessa ao. vaikutuksia. Tuulivoimahankkeen vaikutusarviointi laaditaan yhteistyössä Ilmajoen kunnan kanssa ja siinä käytetään apuna YVA-prosessista saatavaa materiaalia. Pohjavesien vaikutuksia maankäyttöön arvioidaan valmistuvien selvitysten sekä asiantuntijoiden kannanottojen pohjalta. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

8 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Muita arvioitavia vaikutuksia ovat vaikutukset talouteen ja sosiaalisiin oloihin. Sosiaalisiin oloihin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan pääasiallisesti kaavaprosessin aikana saadun yleisöpalautteen pohjalta. Kaavoituksen kulku, osallistuminen, tiedottaminen, aikataulut ja päätöksenteko Tiedottaminen Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan ja siihen liittyvän suunnittelumateriaalin nähtävilläolosta tiedotetaan Kurikan kaupungin ilmoitustaululla, Kurikkalehdessä sekä kaupungin kotisivulla (http://www.kurikka.fi) jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti. Kaavoitukseen liittyvä materiaali on nähtävillä Kurikan kaupungin teknisellä osastolla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu tuulivoimahanketta koskevan alueen osalta ja siitä tiedotetaan syksyllä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi viranomaisille. Kaavoitusprosessiin mahdollisesti myöhemmin tulleista oleellisista muutoksista tiedotetaan vastaavasti. Osallistuminen Kaavoituksen kuluessa osallisilla on tilaisuus mielipiteen esittämiseen mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana sekä erikseen järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Huomautuksia ja mielipiteitä yleiskaavaa koskevissa asioissa voi jättää Kurikan kaupungin tekniselle osastolle. Vuorovaikutuksen järjestäminen tapahtuu Kurikan kaupungin toimesta. Kaavan laatiminen tapahtuu konsulttityönä Pöyry Finland Oy:n Seinäjoen toimistossa. Osallistuminen Tiedottaminen Ajankohta Osayleiskaavan selvitysten laatiminen Valtatien 3 ja kantatien 67 liittymän aluevaraussuunnitelman hankeryhmäkokoukset Yleisötilaisuus Kurikan kaupungissa; OAS, kaavan oikeusvaikutukset, selvitykset, aluevaraussuunnitelma Seminaari luottamushenkilöille; rakennemallit, tavoitteet, aluevaraussuunnitelma Mahdollisuus osallisilla esittää tavoitteita Mahdollisuus osallisilla esittää tavoitteita Kuulutus Paikallislehti Kaupungin kotisivu Kutsu Viranomaisneuvottelu 1 Informaatio kaupunginhallitukselle; rakennemallit, tavoitteet, aluevaraussuunnitelma Ohjausryhmä: osayleiskaavan tavoitteet Mahdollisuus osallisilla esittää tavoitteita Kutsu Kutsu Kutsu 2010 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

9 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus Osallistuminen Tiedottaminen Ajankohta Täydentävät selvitykset kesä 2010 Ilmajoki-Kurikka tuulivoimapuiston YVAselostus lokakuu 2010 Kaupunginhallitus hyväksyy tarkistetut tavoitteet ja aluevaraussuunnitelman ja asettaa osayleiskaavaluonnoksen nähtäville Tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan ja se on nähtävillä Kuri- OAS riittävyyden Kuulutus marraskuu arviointi Paikallislehti 2010 kan kaupungissa (tuulivoimapuistolaajennus) Kaupungin kotisivu Osayleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä materiaali on nähtävänä; Yleisötilaisuus / vastaanotto Kurikan kaupungissa Ohjausryhmä käsittelee luonnoksesta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa tuulivoimapuistohankkeen YVA-selostuksesta Yleiskaavaehdotus on 30 päivää virallisesti nähtävillä Viranomaisneuvottelu 2 Ohjausryhmä ja kaupunginhallitus käsittelevät lausunnot ja muistutukset Kaupunginvaltuusto hyväksynee yleiskaavan Lausunnot Mahdollisuus mielipiteen esittämiseen/muutosesitys Lausunnot Mahdollisuus muistutukseen/ Muutosesitys Viranomaisten lausunnot Mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen Kuulutus Paikallislehti Kaupungin kotisivu Kuulutus Paikallislehti Kaupungin kotisivu Kutsu Tiedotetaan kirjeitse muistutuksen jättäjille, jotka sitä haluavat Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti marraskuu 2010 tammikuu 2011 tammikuu 2011 alkuvuosi 2011 alkuvuosi 2011 kevät 2011 kesä 2011 Yhteystiedot Tekninen osasto Asematie 8 PL Kurikka p Ympäristöjohtaja Lisätietoja: Seppo Kangas, p , Jukka 0562 Peltoniemi, toimistoarkkitehti Fax Puh , fax Sähköposti: Sähköposti: Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Kurikan kaupungin tekniselle osastolle osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun kuluessa. Osallisella on mahdollisuus saattaa suunnitelman asianmukaisuus alueellisen ympäristökeskuksen arvioitavaksi neuvottelumenettelyä käyttäen (MRL 64 ja MRA 31 ). Liitteet: 1 Alueen sijainti ja rajaus LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

10 Suunnittelualue Kuntaraja Osayleiskaava Keskusta Osayleiskaava Luovankylä kt vt Osayleiskaavaluonnos Panttila 2000 Osayleiskaavaluonnos Koskenkorva 2010 Asemakaava-alue PANTTILA IL KU R M IK A JO KA K Tuulivoimahanke I Lähivaikutusten tarkastelualue Hankealue st6 89 KESKUSTA vt 3 LUOVANKYLÄ kt67 IKARI LIITE 1 ALUEEN SIJAINTI

11 Vesistöosasto Paikka Plats Seinäjoki Päiväys Datum Dnro Dnr LSU-2008-V-217 (312) Pöyry Environment Oy Kampusranta 9 C Seinäjoki Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne sähköpostilla / Päivi Märjenjärvi Asia / Ärende Lausunto tulvakorkeuksista, alimmista rakentamiskorkeuksista ja muista huomioitavista vesistöasioista koskien Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaavoitusta Kurikan kaupungissa (Kyrönjoki, Jalasjoki, Pitkämön tekojärvi ja täyttökanavat) Pöyry Environment Oy / Päivi Märjenjärvi on pyytänyt lausuntoa tulvakorkeuksista ja alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaavan laatimista varten. Kaavoitettavan alueen pohjoisosa Kyrönjoen paalulle saakka on tulvakartoitettu. Pdf -muotoiset tulvavaarakartat ovat saatavissa nettisivuilta (Länsi- Suomi > Ilmajoki). Alueen tulvariskikartoitusta voi tarvittaessa tiedustella Länsi-Suomen ympäristökeskukselta. Kyrönjoki ja Jalasjoki Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän antamien suositusten perusteella uudet rakennukset tulisi sijoittaa todennäköisyydeltään kerran 100 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden yläpuolelle. Länsi-Suomen ympäristökeskuksella ei ole täsmällisiä havaintoja suurimmista kerran noin 100 vuodessa sattuvista tulvakorkeuksista Kyrönjoella ja Jalasjoella. Yksittäisiä havaintoja on pyritty tarkentamaan laskennalla, mutta varsinaista koko joen kattavaa, perusteellista tulvakorkeuksien määrittämistä ei ole vielä tehty uusien suositusten mukaisille tulville. Nykyisten tietojen perusteella voidaan arvioida, että Kurikan yleiskaavoitettavilla alueilla todennäköisyydeltään kerran 100 vuodessa toistuvat ylimmät tulvakorkeudet ovat seuraavan taulukon mukaiset. Taulukossa esiintyvät paalulukemat on esitetty myös kartalla. Kun jääpatoriskin lisäksi otetaan huomioon laskennan epävarmuus ja aaltoiluvara, voidaan alimpien rakentamiskorkeuksien arvioida olevan seuraavan taulukon mukaiset. Kastuessaan vaurioituvat rakenteet tulisi sijoittaa alimman rakentamiskorkeuden yläpuolelle. Korkeudet on arvioitu sellaisessa tulvatilanteessa, jossa Pitkämön tekojärveen ei enää voida juoksuttaa, jolloin kaikki vedet ohjataan Kauhajoen ja Jalasjoen luonnollisiin uomiin. Koulukatu 19 PL 262, Vaasa / Skolhusgatan 19 PB 262, Vasa Puh. / Tfn Torikatu 40 PL 77, Kokkola / Torggatan 40 PB 77, Karleby Puh. / Tfn Torikatu 16 PL 156, Seinäjoki / Torikatu 16 PB 156, Seinäjoki Puh. / Tfn LIITE 2 LAUSUNTO TULVAKORKEUKSISTA

12 2/5 Kyrönjoen paalu nro (joenhaara) (Kauhajoki) (Kauhajoki) (Kauhajoki) (Kauhajoki) (Kauhajoki) (Kauhajoki) 0+00 (Jalasjoki) (Jalasjoki) (Jalasjoki) (Jalasjoki) (Jalasjoki) Kerran 100 vuodessa toistuva tulvakorkeus (N 60 ) + 42,50 m + 42,55 m + 42,60 m + 42,70 m + 42,75 m + 42,85 m + 42,90 m + 43,10 m + 43,25 m + 43,40 m + 46,50 m + 55,00 m + 55,40 m + 55,70 m + 62,00 m + 43,25 m + 43,60 m + 43,90 m + 44,80 m + 46,30 m Alin rakentamiskorkeus (N 60 ) + 43,50 m + 43,55 m + 43,60 m + 43,70 m + 43,75 m + 43,85 m + 43,90 m + 44,10 m + 44,25 m + 44,40 m + 47,50 m + 56,00 m + 56,40 m + 56,70 m + 63,00 m + 44,25 m + 44,60 m + 44,90 m + 45,80 m + 47,30 m Kauhajoen tulvakorkeudet paalulta ylöspäin ovat vain suuntaa antavia, koska kyseiseltä alueelta on tulvahavaintoja hyvin vähän. Jalasjoen paalulta kaavoitettavan alueen rajalle paalulle ei havaintojen puuttuessa voida korkeuksia arvioida lainkaan. Jalasjoki virtaa kyseisellä alueella kuitenkin syvässä kanjonissa eikä tulvimisvaaraa ole. Nenättömänluoma Nenättömänluoma laskee Kyrönjoen paalulle Kurikan keskustaajaman pohjoispuolella. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen arkistossa on vuonna 1965 valmistunut suunnitelma "Nenättömänluoman ja sen sivuojien perkaus (3691 Va1)", mutta suunnitelman korkeustasoa ei ole sidottu mihinkään yleisesti tunnettuun korkeusjärjestelmään. Alueelta ei myöskään ole tiedossa havaintoja suurimmista tulvakorkeuksista. Näin ollen ilman maastotöiden tekemistä ei Nenättömänluoman vedenkorkeuksia voida arvioida. Pitkämön tekojärvi ja täyttökanavat Pitkämön tekojärvi on rakennettu vuosina Länsi-Suomen vesioikeuden lupapäätöksen n:o 23/1971 päätöksen mukaisesti. Tekojärven ylin sallittu vedenkorkeus on lupapäätöksen mukaan N ,50 m, jonka voi poikkeuksellisesti ylittää 0,25 m 14 vuorokauden ajan. Nyt kaavoitettavalla alueella tekojärven rannoilla on maapato, joka on patoturvallisuuslain piiriin kuuluva P- pato. Padon harjakorkeus on lupapäätöksen mukaisesti tasolla N ,00 m. Padon välittömään läheisyyteen ei voi rakentaa. Rakentamattoman alueen tulee ulottua 15 m etäisyydelle padon takaluiskasta. Tekojärven pohjoispäässä on voimayhtiön omistama Pitkämön voimalaitos, josta vesi johdetaan noin 300 m pituista maanalaista tyhjennystunnelia pitkin Jalasjokeen paalun kohdalle. Niileksen voimalaitos sijaitsee Jalasjoesta tulevassa täyttökanavassa. Pitkämön tekojärven säännöstelyä hoitaa Fortum Sähkönsiirto Oy Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Pitkämön tekojärveen liittyvien patorakenteiden ja Jalasjoen täyttökanavan LIITE 2 LAUSUNTO TULVAKORKEUKSISTA

13 kunnossapidosta vastaa Länsi-Suomen ympäristökeskus sekä Kauhajoen täyttökanavan ja säännöstelypadon osalta Fortum Sähkönsiirto Oy. 3/5 Kauhajoen ja Jalasjoen vesiä johdetaan täyttökanavia myöten Pitkämön tekojärveen. Kauhajoessa ja Jalasjoessa olevien säännöstelypatojen kautta jokien luonnollisiin uomiin johdetaan vähintään tietty minimivirtaama. Suurtulvatilanteessa on mahdollista, että kaikki yläpuolisilta valumaalueilta tulevat vedet ohjataan Kauhajoen ja Jalasjoen luonnollisiin uomiin. Em. lupapäätöksen mukaisesti ylin sallittu vedenkorkeus Kauhajoen säännöstelypadolla on N ,00 m ja Jalasjoen säännöstelypadolla N ,00 m. Täyttökanavat on osittain pengerretty. Ylimmät vedenkorkeudet ovat noin 1,0 1,5 m penkereen harjakorkeuden alapuolella. Suunnitelma-asiakirjojen mukaan Jalasjoesta tulevan täyttökanavan penkereen harja paalujen ja välillä on tasolla N ,00 m sekä paalujen 0+00 ja 6+50 välillä N ,00 m. Jalasjoen täyttökanavan paalulukemat on esitetty myös kartalla. Kauhajoesta tulevan täyttökanavan penkereen harjakorkeus on Pitkämön tekojärven puoleisessa päässä tasolla N ,00 m nousten Kauhajoen suuntaan tasolle N ,50 m. Täyttökanavien kunnossapitoa varten on niiden molemmin puolin jätettävä vähintään 10 m leveä rakentamaton alue. Yleisesti käytössä olevan N 60 korkeusjärjestelmän korkeuslukemat on kaavoitettavalla alueella cm korkeampia kuin Pitkämön vesioikeudellisissa luvissa käytetyt N 43 korkeusjärjestelmän mukaiset korkeuslukemat. Erityisesti Pitkämön tekojärven läheisyydessä ja Jalasjoessa olevat jyrkkäpiirteiset joenrannat sekä Pitkämön tekojärven rannat ovat erittäin syöpymäherkkiä. Tässä lausunnossa ei ole selvitetty rakentamisen muita edellytyksiä kyseisillä paikoilla. Pyydettäessä osayleiskaavoituksen luonnosvaiheen lausuntoa Länsi-Suomen ympäristökeskukselta pyydetään lähettämään asiakirjat tiedoksi myös vesistöosastolle. Tulosryhmän päällikkö Ylitarkastaja Tarja Savea-Nukala Vanhempi insinööri Sari Yli-Mannila TIEDOKSI: LSU / Martti Kujanpää LSU / Alueidenkäyttö- ja vesihuolto-osasto / Kaavoitus LIITE 2 LAUSUNTO TULVAKORKEUKSISTA

14 4/5 Kurikan osayleiskaavoitettavan alueen pohjoisosa. LIITE 2 LAUSUNTO TULVAKORKEUKSISTA

15 5/5 Kurikan osayleiskaavoitettavan alueen eteläosa. LIITE 2 LAUSUNTO TULVAKORKEUKSISTA

16 LIITE 3 TYÖKOKOUS

17 LIITE 3 TYÖKOKOUS

18 LIITE 3 TYÖKOKOUS

19 LIITE 3 TYÖKOKOUS

20 MUISTIO 1 (3) Kurikka, Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Yhteenveto rakennusinventointien arvoluokituksesta Yhteenveto rakennusinventointien arvoluokituksesta Keskustan ja Panttilan osayleiskaavaa varten Käsittely: - Alustava arvoluokitus 02/2007: Tiina Lehtisaari ja Sari Tallgren, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Pohjanmaan inventointiprojekti, Etelä-Pohjanmaan alue - Arvoluokituksen täydennykset: Ilona Seppälä Arvoluokitusneuvottelut ja työryhmä: Annika Harjula Museovirasto Susanna Tyrväinen Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo (paikalla ) Risto Känsälä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo (paikalla 16.1.) Ilona Seppälä inventoija Seppo Kangas, ympäristöjohtaja Seppo Ehrling, rakennustarkastaja Juha-Matti Märijärvi Pöyry Environment Oy Arvoluokitusneuvottelut ja Neuvottelujen tarkoituksena on arvioida yleiskaava-alueelta inventoitujen rakennuskulttuurikohteiden kulttuurihistoriallista merkitystä ja valita yleiskaavassa huomioitavat kohteet ja alueet. Märijärvi: Tiedot arvotettavista kohteista perustuvat inventointeihin, joita alueelta on laadittu eri yhteyksissä vuodesta 1995 lähtien. Arvoluokituksen pohjana käytetään Tiina Lehtisaaren Pohjanmaan inventointiprojektin yhteydessä laatimaa alustavaa arvoluokitusta, jota Ilona Seppälä on täydentänyt vuosina 2007 ja 2008 inventoimiensa kohteiden osalta. Inventointikohteet ovat yksittäisiä rakennuksia, rakenteita tai useita rakennuksia sisältäviä pihapiirejä. Kohteita on arvioitu niiden historiallisen, rakennushistoriallisen ja maisemallisen merkityksen kannalta. Kulttuuriympäristöä on analysoitu yleiskaavaa varten laadituissa maisemaselvityksessä ja kulttuuriympäristöselvityksessä. Maisemaselvityksessä kulttuuriympäristöä käsitellään laajassa, maisemarakenteellisessa mittakaavassa. Kulttuuriympäristöselvitykseen on koostettu ja analysoitu olemassa olevien inventointien tietoja ja lisätty myös tietoa alueen asutushistoriasta ja kulttuurimaiseman ominaispiirteistä. Kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä on myös rajattu kulttuurihistoriallisten arvojen perusteella erottuvia arvokkaita aluekokonaisuuksia, joiden merkitystä ja rajauksia arvioidaan yhdessä inventointikohteiden tarkastelun yhteydessä. Arvoluokitukseen ei yleiskaavavaiheessa ole välttämätöntä sisällyttää asemakaavaalueilla sijaitsevia kohteita, koska asemakaava-alueella yleiskaava ei tule voimaan, LIITE 4 ARVOLUOKITUSNEUVOTTELUT 1 JA 2

21 MUISTIO 2 (3) Kurikka, Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Yhteenveto rakennusinventointien arvoluokituksesta muuten kuin asemakaavoitusta ohjaavan vaikutuksensa osalta. Asemakaava-alueen kohteiden suojelu on tarkoituksenmukaista ratkaista vasta asemakaavaa uudistettaessa, jolloin voidaan myös laatia tarkemmat inventoinnit ja arvioida suojelun kohtuullisuutta yleiskaavaa paremmin. Asemakaava-alueella kohteet ovat myös jo muuta aluetta paremmassa valvonnassa, koska rakennusten purkaminen ei asemakaava-alueella ole sallittua ilman lupaa. Muilla alueilla purkamiseen riittää pelkkä ilmoitus, ellei rakennustarkastaja erikseen edellytä purkamisluvan hakemista. Purkaminen voidaan asettaa luvanvaraiseksi myös yleiskaavalla. Arvioitaessa asemakaavojen ajantasaisuutta tai purkuluvan myöntämismahdollisuutta asemakaava-alueen kohteen osalta, voidaan käyttää apuna inventointeja ja alustavaa arvoluokitusta. Yleiskaavassa voidaan myös antaa asemakaava-alueen inventointikohteita koskeva määräys, jolla edellytetään suojelutarpeen tutkimista asemakaavan yhteydessä. Harjula: Arvoluokituksessa on huomoitava, että ns. VAT-kohteet ovat virallisesti ainoita valtakunnallisesti merkittäviä kohteita, eikä kaavojen yhteydessä laadituilla arvoluokituksilla voida täydentää virallista luetteloa. Valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luettelon päivitykset ovat tulossa virallisiksi 2009 vuoden aikana, minkä johdosta ne on syytä huomioida yleiskaavaa laadittaessa. Kangas: Vain osa yleiskaava-alueesta tulee taajamatoimintojen piiriin. Kulttuuriympäristön kannalta tärkein asia on laajan viljelymaiseman säilyminen. Panttilan kaavasta on aikanaan rajattu toimivat maatilat pois tukipolitiikan vuoksi. Panttilassa on tekeillä kaksi pientä asemakaavaa. Muuten Panttilassa ei isoja asemakaavoituspaineita ole. Tyrväinen: Suojelu on harvoin kohtuutonta, koska rakennusten omistajilla on velvollisuus pitää rakennuksensa muutoinkin kunnossa. Rakennusten käyttötarkoitus tulisi näkyä kaavamerkinnöissä. Märijärvi: Kaavallinen ohjaus koskee rakennuksen ulkoasua eikä se estä rakennusten käyttämistä, kunnostamista eikä välttämättä laajentamistakaan. Tarvittavat muutokset voidaan huolellisesti suunnittelemalla lähes poikkeuksetta tehdä siten, että samalla huomioidaan rakennuksen, pihapiirin ja maiseman arvokkaat ominaisuudet. Seppälä: Kurikan rakentamisesta nousee esille tunnettujen arkkitehtien, kuten Aarne Ervin käyttö suunnittelijoina. Suurin merkitys paikallisen rakennuskulttuurin muotoutumiseen on kuitenkin ollut paikallisilla rakennusmestareilla, kuten Juho Kukkulalla ja Juho Korpelalla sekä aikaisemmilla rakentajasuvuilla, kuten Birlingit ja Hakolat. Yhteenveto: Yleiskaavaa varten sovittiin käytettäväksi seuraavaa kohdeluokittelua: - Arvoluokkaan 1A sijoitetaan kohteet, jonka rakennuksia tulisi suojella ehdottomilla rakennussuojelumerkinnöillä yleiskaavassa. Näiden rakennusten tulisi olla suojeluarvoiltaan rakennussuojelulailla suojeltaviksi tarkoitettuja kohteita vastaavia ja kunnoltaan ja käyttömahdollisuuksiltaan sellaisia, ettei epävarmuutta kaavamääräyksen kohtuullisuudesta voi olla. Ehdoton suojelumääräys tulee kaavassa kohdentaa rakennuskohtaiseksi. LIITE 4 ARVOLUOKITUSNEUVOTTELUT 1 JA 2

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013 Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä 20.4.2013 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaluonnoksen selostus, joka koskee 20.4.2013 päivättyä

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavaselostus Vireilletulo 21.11.2011 Luonnos nähtävillä 10.12.2012 8.1.2013 Ehdotus nähtävillä 5.9 4.10.2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot