KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa"

Transkriptio

1 KELPO RAPORTTI KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke Hyvönen, Juhani Juvonen, Marko Kiema, Elina Lohiniva, Tuula Mäkinen, Tapani Puurunen, Arja Ruokojärvi, Sami Torvinen EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot

2 MÄÄRITELMÄT Jätteiden käsittelyyn ja syntypistelajitteluun, kierrätykseen sekä energiakäyttöön liittyvä terminologia on monilta osin vielä keskeneräistä ja vakiintumatonta. Tässä raportissa käytetään seuraavia käsitteitä ja termejä: Epäpuhtaudet Hyötyjäte tai -jae Jäte Jätepuu Kierrätyspolttoaine Kuivajäte tai -jae Loppusijoitus Lämpölaitos Lämpövoimalaitos Ongelmajäte Kierrätyspolttoaineeseen kuulumattomat vieraat ainesosat ja kappaleet kuten esim. kivet, hiekka, lasi ja metalli. Hyötyjätteellä tarkoitetaan jätejakeita, jotka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai joiden sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätepuulla tarkoitetaan rakennus-, purku- ja korjaustoiminnassa syntyvää jätepuuta sekä puunjalostusteollisuudessa syntyvää jätepuuta, joka sisältää liima-, maali-, kyllästys- tms. aineita. Poikkeuksena on painekyllästetty puu, joka on ongelmajätettä. Kierrätyspolttoaineella tarkoitetaan yhdyskuntien ja yritysten polttokelpoisista, kuivista, kiinteistä ja syntypaikoilla lajitelluista jätteistä valmistettua polttoainetta (REF). Kuivajätteellä tarkoitetaan jäljelle jäävää polttokelpoista jätejaetta, kun yhdyskuntajätteestä on lajiteltu erilleen paperi, lasi, metalli ja biojäte. Loppusijoittamisella tarkoitetaan jätteiden viemistä, sijoittamista, kaatopaikalle Tässä raportissa lämpölaitoksella tarkoitetaan kattilalaitosta, joka tuottaa vain lämpöenergiaa, esim. kaukolämpöä. Tässä raportissa lämpövoimalaitoksella tarkoitetaan kattilalaitosta, joka tuottaa sekä sähkö- että lämpöenergiaa. Ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. RDF (Refuse Derived Fuel) Lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä mekaanisella käsittelyprosessilla valmistettu polttoaine. REF (Recovered Fuel) Syntypaikalla lajitellusta ja erilliskerätystä kuivajätteestä mekaanisella käsittelyprosessilla valmistettu kierrätyspolttoaine. Sivu 2

3 REF 0 Sekajäte Syntypaikkalajittelu Voimalaitos Yhdyskuntajäte Puhdas jätepuu, joka ei sisällä mitään epäpuhtauksia. Puhdas jätepuu ei kuulu jätteenpolttodirektiivin piiriin, joten se voidaan jatkossakin polttaa ilman direktiivin velvoitteita Sekajätteellä tarkoitetaan lajittelematonta yhdyskunta-, teollisuus- tai rakennusjätettä. Syntypistelajittelulla tarkoitetaan jätteiden lajittelua ja erillään pitämistä niiden syntypaikoilla. Tässä raportissa voimalaitoksella tarkoitetaan kattilalaitosta, joka tuottaa vain sähköenergiaa. Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan asumisessa syntyvää jätettä sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuudessa, kaupassa tai muussa vastaavassa toiminnassa syntyvää jätettä. YHDYSKUNTALIETTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (EN 12832) Kompostoitu liete Kuivattu liete Liete Lietteen käsittely Poltto Puhdistamoliete Raakaliete Stabiloitu liete Tiivistetty liete Lietettä, joka on kompostointiprosessin avulla muuntunut stabiiliin ja käyttökelpoiseen muotoon Lietettä, jonka vesipitoisuus on haihduttamalla saatu hyvin alhaiseksi Veden ja kiinteän aineksen sekoitus, joka on erotettu vedestä luonnollisin tai keinotekoisin menetelmin Lietteen prosessointia sen käyttöä tai loppusijoitusta varten, josta esimerkkeinä mainittakoon tiivistys, stabilointi, kompostointi, ilmastus, veden poisto, kuivaus, desinfiointi ja poltto Lietteen orgaanisen aineksen hapetusta korkeassa lämpötilassa Jäteveden käsittelyssä syntyvää lietettä Lietettä, jota ei ole stabiloitu Lietettä, jossa tapahtuva biologinen hajoaminen on stabiloinnin seurauksena vähentynyt Lietettä, josta on poistettu vettä ja siten saatu sen kiintoainepitoisuus nousemaan. Vettä voidaan poistaa lietteestä joko luonnollisin tai mekaanisin keinoin Sivu 3

4 PUUPOLTTOAINEIDEN MÄÄRITELMIÄ Energiapuu Hakkuutähdehake Hiontapöly Kantohake Kierrätyspuu Kokopuuhake Kuori Kutterinlastu Metsähake Metsätähdehake Polttohake Puubriketti Puupelletti Puutähdehake Rankahake Ruskea hake Polttoon tai muuhun energiakäyttöön tarkoitettu puu tai puutavara muodosta ja lajista välittämättä Hakkuutähteestä tehty hake. Hakkuutähdettä on teollisuudelle menevän runkopuun hakkuun yhteydessä syntyvä metsään jäävä puuaines (oksat, latvat, pienikokoinen raivauspuu, hylkypölkyt) Puutavaran ja puulevyjen hionnassa syntyvä pölymäinen puutähde (ei saa sisältää haittaavassa määrin liima-aineita) Kannoista tai liekopuista tehty hake Rakennusten ja yhdyskuntien kemikaaleilla käsittelemättömistä puutähteistä tehty polttohake Puun koko maanpäällisestä biomassasta eli kokopuusta (runkopuu, oksat, neulaset) tehty hake Ainespuusta eri kuorintatekniikoilla syntyvä kuoritähde Puutavaran höyläyksessä syntyvä puutähde Yleisnimitys metsistä korjattavasta puuraaka-aineesta tehdylle hakkeelle Ainespuun korjuun jälkeen oksista ja latvuksista viheraineineen tehty hake Yleisnimitys polttoon käytettävästä eri tekniikoilla tehdylle hakkeelle tai murskeelle Puubriketit valmistetaan kuivasta purusta, hiontapölystä ja kutterin lastusta puristamalla. Sideaineita ei tavallisesti käytetä, sillä puun omat ainekset pitävät puristeen koossa. Puubriketti on yleensä poikkileikkaukseltaan pyöreä tai neliön muotoinen. Sivun pituus ja halkaisija on mm. Sahanpurusta tai kutterinlastusta puristamalla valmistettuja rakeita, joiden halkaisija on 8-12 mm ja pituus mm Teollisuuden puutähteistä (rimat, tasauspätkät, yms) tehty hake Karsitusta runkopuusta tehty hake Kuorimattomista rangoista, kokopuusta tai hakkuutähteestä tehty polttohake, jonka lehti- ja neulasmassan osuus on vähäinen Sivu 4

5 Sahahake Sahanpuru Vaneritähde Sahateollisuuden sivutuotteena syntyvä kuorellinen tai kuoreton hake Sahauksessa syntyvä sahauspuru Vaneriteollisuudessa syntyvä viilu- ja vaneritähde (ei saa sisältää haittaavassa määrin liima-aineita) Viherhake, vihreä hake Tuoreesta hakkuutähteestä tai kokopuusta tehty polttohake, jossa lehdet ja neulaset ovat mukana Sivu 5

6 1 TAUSTA, TAVOITTEET JA RAJAUKSET Suomen jätelain mukaan on pyrittävä ensisijaisesti välttämään jätteiden syntymistä ja seuraavaksi hyödyntämään jätteen sisältämä materiaali ja energia. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Lähtökohtana kaikelle jätteiden hyödyntämiselle on niiden lajittelu syntypaikoilla sekä jätejakeiden keräys ja pitäminen toisistaan erillään. Tällöin materiaalit säilyvät puhtaina ja niiden laatu säilyy niin korkeana, että ne voidaan jatkokäsittelyn jälkeen hyödyntää voimaan astui jätelaki ja sen myötä uudistettiin kuntien jätehuoltomääräykset, joilla jätteiden syntypaikkalajittelu käynnistettiin. Valtion kantama jätevero (15,14 /t + alv) otettiin käyttöön yhdyskuntien kaatopaikoille päätyville jätteille Jätelain nojalla on annettu lukuisia Valtioneuvoston päätöksiä, joilla jätehuoltoa on ohjattu. Nämä lait ja linjaukset ovat tehostaneet ongelmajätehuoltoa sekä edistäneet eri jätejakeiden (lasi, metalli, paperi, biojäte jne.) hyödyntämistä materiaalina. Näillä toimilla pyritään vähentämään kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää yli 50 %:lla. Jäljelle jää pääasiassa erilaisia pakkauksia sisältävä kuivajäte, joka korkean energiasisältönsä ansiosta soveltuu hyvin kierrätyspolttoaineen raaka-aineeksi. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 asettaa toimialoittain ja jätelajeittain varsin tiukat tavoitteet jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja hyötykäyttämiseksi Jätesuunnitelmaa on tarkistettu vuoden 2001 aikana ja työryhmä on esittänyt, että hyötykäyttötavoitteet pysyvät pääosin aikaisemmin esitetyn mukaisina. Suurimpina muutoksina työryhmä esittää, että jätevero korotettaisiin 28,60 :aan jätetonnilta vuodesta 2003 ja vero ulotettaisiin koskemaan myös osaa teollisuuden omista kaatopaikoista. Vuodesta 2010 alkaen kaatopaikoille ei saisi enää sijoittaa orgaanista jätettä. Lisäksi esitetään jätteestä saatavan polttoaineen ja kaatopaikkakaasun (biokaasun) rinnastamista verotuksellisesti biopolttoaineisiin [Tanskanen J-H 2001]. Suunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty ja ehdotuksiin tullee muutoksia [Vehkalahti M 2002]. Kierrätyspolttoaineella tarkoitetaan yhdyskuntien, yritysten ja teollisuuden kiinteistä jätteistä valmistettuja polttoaineita, jolla korvataan olemassa olevien lämpö- ja voimalaitosten kiinteitä polttoaineita. Käyttömäärät ja seossuhteet riippuvat mm. kattilatekniikasta, syöttö- ja kuljetinlaitteista sekä pää- ja kierrätyspolttoaineesta. Kierrätyspolttoaineen käyttöä tulee lisätä huomattavasti, mikäli aiotaan täyttää lähivuosina voimaan astuvat jätehuolto-, ilmasto- sekä bioenergiatavoitteet ja sopimukset. Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää ympäristönäkökohdat huomioiden teknisesti ja taloudellisesti sopivimmat ratkaisut kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestämiseksi Pohjois-Savossa. Tavoitteena oli myös selvittää erilaisten uusien energiantuotantovaihtoehtojen soveltuvuus alueen teollisuuden ja kaupunkien energiatarpeisiin. Lisäksi huomioitiin EU:n jätteenpolttodirektiivin, kaatopaikkadirektiivin, ongelmajäteluettelon ja muiden asiaan liittyvien määräysten vaikutukset ja seuraukset jätteiden energiakäyttöön. Tarkoituksena oli ohjausryhmässä tarkastella jätteiden hajautettua / keskitettyä energiakäyttöä alueen eri laitoksissa, uusia laitosvaihtoehtoja, energiakäytön vaatimia logistisia järjestelyjä, energiakäyttöä rinnakkaispolttona ja pääpolttoaineena, eri esikäsittelyvaihtoehtoja sekä tuhkien käsittelyä ja hyödyntämistä. Sivu 6

7 Tarkastelussa oli mukana myös yhdyskuntien jätevesilietteet, metsäteollisuuden hakkuutähteet sekä peltobiomassat ja näiden yhteiskäyttömahdollisuudet kierrätyspolttoaineiden kanssa, korvaamassa fossiilisia polttoaineita. Tarkastelu rajattiin Pohjois-Savon maakuntaan ja sen 23 kuntaan. Rautavaara ei ole jätemäärätarkastelussa mukana, koska sen liittymisestä alueelliseen jätehuoltoyhteistyöhön ei projektin alkuvaiheessa ollut vielä tietoa. Rautavaara on kuitenkin mukana yhdyskuntalietetarkastelussa. Työ on rajattu ajallisesti tilanteen mukaan, joten Jätekukko Oy:n toimintaan vuoden 2002 aikana liittyvät kunnat eivät ole tarkastelussa mukana. Logistisista syistä Varkauden seudun jätehuoltoyhteistyöalueeseen kuuluvat Etelä-Savon kunnat otettiin tarkasteluun mukaan. Nämä kunnat ovat Heinävesi, Joroinen, Jäppilä ja Kangaslampi. Tarkastelualuetta käsitellään raportissa Pohjois-Savona (jätemäärät 27 kuntaa, yhdyskuntalietteet 28 kuntaa). Jätteiden kohdalla tarkastelu rajattiin kierrätyspolttoaineen valmistukseen soveltuviin jätemääriin, eli kotitalouksien, kaupan, yritysten, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätteisiin. Yhdyskunta- ja teollisuuslietteet sekä metsäteollisuuden hakkuutähteet ja maatalouden peltobiomassat olivat selvityksessä mukana siten, että niiden yhteiskäyttömahdollisuuksia kierrätyspolttoaineiden kanssa tarkasteltiin yleisellä tasolla. Jätteistä tarkastelu rajattiin ainoastaan jätelajeihin, jotka ovat tärkeitä kierrätyspolttoaineiden määrien selvittämisen kannalta. Näin ollen ongelmajätteet, maa- ja kiviainekset sekä tuhkat jätettiin selvityksessä huomioimatta. Savon Voima Oyj:n kaukolämpöliiketoiminta muutti nimensä Termia Oy:ksi. Tässä työssä yhtiöstä käytetään nimeä Savon Voima Oyj. Hanke on osa Itä-Suomen Tavoite-1 ohjelmakautta ja sitä kautta Euroopan yhteisö osallistui hankkeen rahoitukseen. hanke on myös osa KOKOEKO - hankeperhettä, jossa pyritään edesauttamaan Pohjois-Savon ympäristöalan osaamisen ja teknologian kehittämistä. KELPO-hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuivat: Kunnossapitoinsinööri Pekka Björk, Kuopion kaupunki Projekti-insinööri Martti Heikkinen, Savon Voima Oyj Tutkija Juhani Juvonen, VTT Energia Yliopettaja Erkki Karttunen, PSAMK Toimitusjohtaja Risto Kauhanen, Ylä-Savon Jätehuolto Oy Projekti-insinööri Marko Kiema, PSAMK Tuotantojohtaja Esa Lindholm, Kuopion Energia Ympäristöinsinööri Helka Markkanen, Pohjois-Savon ympäristökeskus Kasvinviljelyagronomi Tapani Puurunen, Pohjois-Savon maaseutukeskus Ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä, Kuopion kaupungin ympäristökeskus Professori Juhani Ruuskanen, Kuopion yliopisto Myyntipäällikkö Mika Suomalainen, Vapo Oy Biotech projekti-insinööri Arja Ruokojärvi, PSAMK Tekninen Johtaja Lauri Törönen, Iisalmen kaupunki Jätehuoltopäällikkö Jarmo Vepsäläinen, Varkauden kaupunki Sivu 7

8 2 TIIVISTELMÄ 2.1 TAUSTAA KELPO-hankkeen tavoitteena oli selvittää ympäristönäkökohdat huomioiden teknisesti ja taloudellisesti sopivimmat ratkaisut kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestämiseksi Pohjois-Savossa. Hankkeessa selvitettiin myös erilaisten uusien energiantuotantovaihtoehtojen soveltuvuus alueen teollisuuden ja kaupunkien energiatarpeisiin. Lisäksi huomioitiin EU:n jätteenpolttodirektiivin, kaatopaikkadirektiivin, ongelmajäteluettelon ja muiden asiaan liittyvien määräysten vaikutukset ja seuraukset jätteiden energiakäyttöön. Vaihtoehtoina tarkasteltiin jätteiden hajautettua / keskitettyä energiakäyttöä alueen eri laitoksissa, uusia laitosvaihtoehtoja, energiakäytön vaatimia logistisia järjestelyjä, energiakäyttöä rinnakkaispolttona ja pääpolttoaineena, eri esikäsittelyvaihtoehtoja sekä tuhkien käsittelyä ja hyödyntämistä. 2.2 LAINSÄÄDÄNTÖ Jätteiden kaatopaikkasijoitukseen vaikuttaa lähitulevaisuudessa eniten kaatopaikkadirektiivi ja Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista, jotka tulevat nostamaan kaatopaikkakäsittelyn kustannuksia huomattavasti. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 asettaa hyötykäyttötavoitteita, joihin ei voida vastata ilman jätteiden energiakäyttöä. Jätesuunnitelmaa on tarkistettu vuonna 2001 (hyväksyntä ja päätökset vuonna 2002) ja työryhmä on esittänyt siihen lisäyksenä esim.: - jäteveron korottamista 28,60 :oon jätetonnilta (170 mk/t) vuodesta 2003 alkaen - jäteveron ulottamista koskemaan myös osaa teollisuuden kaatopaikoista - orgaanisen jätteen loppusijoittaminen kaatopaikoille kielletään vuodesta 2010 alkaen - jätepolttoaineen ja jätteestä saatavan biokaasun rinnastaminen verotuksessa biopolttoaineisiin Jätteiden energiakäyttöä ohjaa ja säätelee jatkossa eniten jätteenpolttodirektiivi, joka asettaa tiukkoja vaatimuksia päästöjen mittaamiselle ja seuraamiselle kaikissa jätteitä pää- tai rinnakkaispolttoaineena käyttävissä laitoksissa. Direktiivin myötä jätteenpolton kustannukset ja lupavelvoitteet kasvavat, mikä puolestaan tulee johtamaan jätteiden energiakäytön keskittymistä suurempiin yksiköihin. 2.3 JÄTEMÄÄRÄT Pohjois-Savossa syntyi vuonna 2000 kunnallisille kaatopaikoille loppusijoitettavaa yhdyskunta-, teollisuus- ja rakennusjätettä yhteensä t, josta loppusijoitukseen päätyi t. Koko maakunnan yhdyskuntajätehuollon jätteiden hyötykäyttöaste oli 37 %. Loppusijoitettavasta jätemäärästä on t kierrätyspolttoaineen valmistuk- Sivu 8

9 seen soveltuvaa kuivajätettä, josta valmista kierrätyspolttoainetta saadaan t. Kun REF (ja tällöin myös biojäte, t) hyödynnetään, niin jätteiden hyötykäyttöaste nousee 67 %:iin. Mikäli REF:n valmistuksessa syntyvä rejekti kyetään hyödyntämään, nousee hyötykäyttöaste tästäkin. Valtioneuvoston asettama tavoite vuodelle 2005 on 70 % (kiinteä yhdyskuntajäte). 2.4 ENERGIALAITOSVAIHTOEHDOT Projektin ohjausryhmä valitsi tarkasteltavaksi seuraavat REF:n energiakäyttövaihtoehdot: Savon Voima Oy: uusi REF-kattila (BFB, 20 MWpa) Juankoskelle Stromsdalin kartonkitehtaan ja kaukolämmön tuotantoon. Kuopion Energia: uusi REF-seospolttokattila (BFB, 150 MWpa, REF 30 MWpa) Kumpusaareen korvaten Haapaniemi 1-laitoksen, uusi REF-seospolttokattila (BFB, 50 MWpa) Haapaniemeen korvaten Haapaniemi 1- laitoksen, lisäksi Haapaniemi 2:n tehon nosto ja REF-kaasutin (BFB, 25 MWpa) Haapaniemeen. Vaihtoehtojen taloudellinen vertailu tehtiin arvioimalla kullekin tekniikalle REF:stä voimalaitoksella maksettavissa oleva hinta. Kattilavaihtoehtoja verrattiin vaihtoehtoiseen investointiin (uuteen vastaavaan turvekattilaan) ja kaasutinvaihtoehtoa nykytilanteeseen. Tarkastelussa huomioitiin siis REF-kattilan ja vastaavan uuden turvekattilan investointi- ja käyttökustannusten ero. 2.5 ENERGIAKÄYTÖN KOKONAISKUSTANNUKSET REF:n valmistuslaitoksen sijoituspaikaksi ohjausryhmässä valittiin Kuopion Heinälamminrinne ja siellä sijaitseva jäteasema (aluevaraus, olemassa oleva yhdyskuntatekniikka ja luvat). REF:n vuotuiset valmistuskustannukset rakennus- ja prosessilaiteinvestointeineen ja käyttökustannuksineen ovat yhteensä Kustannuksiin ei ole laskettu mukaan maan hankintaa, rakennusten perustuksia, viemärien ja sähköjen runkolinjojen rakentamista alueelle eikä asfaltointia. Maan hankinta on jo osittain tehty ja alueelle on tietty infrastruktuuri myös olemassa. Kuljetuskustannuksia muodostuu REF:n ja tuhkan kuljetuksista. Myös kuivajätteen kuljetuksista syntyy kustannuksia (Varkaudesta Kuopioon), mutta niitä ei kokonaiskustannuksissa kuitenkaan huomioitu. Tuhkien hyötykäytön ja läjittämisen kannalta on keskeistä haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuus. REF:n energiakäytössä syntyvät tuhkat oletetaan tässä voitavan sijoittaa normaalin jätteen kaatopaikalle. Tuhkan loppusijoituskustannukset sisältyvät energialaitostarkasteluun. Kustannuksia syntyy myös rejektin loppusijoittamisesta. Molemmissa tapauksissa loppusijoituskustannuksena on käytetty 84 /t. Selvityksen lähtökohdilla arvioidut energialaitosvaihtoehdot osoittautuivat taloudellisesti varsin kiinnostaviksi vaihtoehdoiksi. Kumpusaaren 150 MW:n laitos osoittautui kannattavimmaksi: REF:stä maksettavissa olevaksi hinnaksi saatiin 2,91 /MWh ja Haapaniemen 50 MW:n laitokselle vain hieman vähemmän, 1,68 /MWh. Juankosken 20 MW:n kattilalle arvioitiin REF:stä maksettavissa olevaksi hinnaksi -1 /MWh, kun vertailukohtana on uusi vastaava turvekattila. Kaasuttimelle (25 MW) REF:stä maksettavissa olevaksi hinnaksi arvioitiin 5,38 /MWh (verrattu nykytilanteeseen). Arvioidut hinnat ovat vain vertailun työväline, jonka avulla vaihtoehdot on asetettu keskinäiseen järjestykseen. Toteutuessaan laitosten perimä REF:n käsittelymaksu tai REF:stä mak- Sivu 9

10 settava hinta määräytyvät muista lähtökohdista. Esimerkiksi REF:stä maksettavissa olevaksi hinnaksi Haapaniemen 50 MW:n kattilalle saadaan 9,08 /MWh, kun REFkattilaa verrataan nykykattilaan. Lisäksi hinnat ovat omakustannushintoja eli niihin ei sisälly liikevoittoa. Tavoitteena oli tehdä suuntaa-antava kustannustarkastelu, jonka perusteella voidaan valita kiinnostavimmat vaihtoehdot jatkoselvityksen kohteeksi, joten REF:n energiakäyttökohteiden käyttökustannukset arvioitiin karkeasti verrattuna vastaavaan ratkaisuun pyrkien ottamaan huomioon oleellisemmat erot. Muita epävarmuustekijöitä kustannusarviossa ovat REF:n kohtelu polttoaineverotuksessa, tuhkan käsittelykustannukset sekä EU:n jätteenpolttodirektiivin asettamien mittausvelvoitteiden kustannukset, jotka lopullisesti tarkentuvat vasta esitettyjen ratkaisujen mahdollisesti toteutuessa. Investointikustannusten osalta kustannusarvion tarkkuutta voidaan parantaa pyytämällä laitetoimittajilla laitoskohtaiset, yksityiskohtaisemmat budjettitarjoukset. Oheiseen taulukkoon on laskettu yhteen kaikki REF:n energiakäytöstä syntyvät kustannukset eri laitosvaihtoehdoille. Kustannukset on laskettu kuivajätetonnia ( t/a) ja MWh:a ( MWh/a) kohden. Taulukko 1. Yhteenlasketut kustannukset REF:n energiakäytölle Pohjois-Savossa eri laitosvaihtoehdoissa. PAIKKAKUNTA / KUSTANNUS Kust. /t Kust. /MWh A) REF:n VALMISTUS - Kuopio 44,80 15,63 B) KULJETUKSET - REF:n käyttö Kuopiossa 4,54 1,58 - REF:n käyttö Juankoskella 10,09 3,54 C) ENERGIALAITOSKUSTANNUKSET - Kuopio (Kumpusaari,150 MW) - 8,36-2,91 - Kuopio (Haapaniemi,50 MW) - 4,83-1,68 - Kuopio (kaasutin,25 MW) 15,45 5,38 - Juankoski (20 MW) 2,87 1,00 D) YHTEENSÄ - Kuopio (Kumpusaari,150 MW) 47,37 14,30 - Kuopio (Haapaniemi,50 MW) 50,90 15,53 - Kuopio (kaasutin,25 MW) 71,18 21,01 - Juankoski (20 MW) 64,15 20,17 Sivu 10

11 2.6 LIETTEET, METSÄTÄHTEET, PELTOBIOMASSAT Tarkastelualueen muodostavissa 28 kunnassa muodostui vuonna 2000 yhdyskuntalietettä yhteensä m 3 (kun mukaan lasketaan Juankosken kuitu- ja kuorijäte määrä on m 3 ), eli kuiva-aineeksi muutettuna noin t (Juankosken kuitu- ja kuorijätteen kanssa noin t). Energiakäytön esteenä on alhainen kuivaainepitoisuus ja tästä johtuva alhainen lämpöarvo sekä käsittelyongelmat. Peltobiomassojen tuotantoon soveltuu parhaiten kesannolla olevat pellot, joita Pohjois- Savosta oli vuonna 2000 yhteensä ha. Ruokohelpi ja rypsi soveltuvat hyvin peltoviljelyyn, mutta paju aiheuttaa ongelmia peltojen palauttamisessa takaisin viljelykäyttöön. Kasveista ruokohelpi soveltuu parhaiten energiakäyttöön ja sen tuotantokustannukset ovat alhaisimmat. Peltobiomassojen tuottaminen on kannattavuudeltaan kuitenkin huonompaa kuin rehuohran tuottaminen nykyisin hinta- ja tukitasoin. Rehuohrasta saa n. 505 (3000 mk) katteen/ha, kun taas ruokohelvellä päästään n. 168 /ha (1000 mk/ha). Rypsiöljyllä kate jää miinusmerkkiseksi ollen 41,54 /ha (-247 mk/ha). Tarkasteltavalla alueella teollisuuden raaka-aineeksi käytettävän runkopuun vuotuinen hakkuusuunnite hakkuutähteiden korjuuseen soveltuvilta korjuukohteilta on yhteensä 3,5 milj. m 3. Hakkuutähdettä näiltä korjuukohteilta olisi tuotettavissa yhteensä k-m 3 eli GWh ns. vihreänä tähteenä. Hakkuutähdehakkeen tuotantokustannus on hakkuuketjutavasta riippuen 6,40-9,75 /MWh (38-58 mk/mwh). Kokopuuhaketta Pohjois-Savon alueelta saadaan k-m 3 eli MWh. Kokopuuhakkeen tuotantokustannusmaataloustraktoriin perustuvassa tuotantoketjussa on 11,27-13,12 /MWh (67-78 mk/mwh). Tähän on saatavissa korjuu- ja haketustukea yhteensä 5,55 /MWh (33 mk/mwh), joten hankintakustannukseksi jää 5,72-7,57 /MWh (34-45 mk/mwh). Sahatavaran tuotannon yhteydessä syntyi sivutuotteena kuoretonta haketta k- m 3, purua k-m 3 ( MWh) sekä kuorta ja muuta puujätettä noin k-m 3 ( MWh). Näistä sivutuotteista kuoreton hake lähes kokonaisuudessaan ja puru osin ohjataan massa- ja levyteollisuuden raaka-aineeksi. kyselyn perusteella sivutuotteena syntyvästä kuoresta ja teollisuuden raaka-ainekäytön ulkopuolelle jäävästä purusta teollisuussahat käyttävät omassa energiantuotannossa noin 55 %. Loput näistä sivutuotteista myydään ulkopuoliseen energiantuotantoon. Sivu 11

12 ALKUSANAT Tässä raportissa on esitetty KELPO projektin tulokset. Selvityksen tavoitteena oli tehdä suuntaa antava kustannustarkastelu eri jätteiden energiakäyttövaihtoehdoille Pohjois-Savon maakunnassa. Tarkastelussa oli mukana myös hakkuutähteet, peltobiomassat sekä yhdyskuntalietteet. Raportin tuottamiseen on osallistunut useita henkilöitä eri organisaatioista. Nämä henkilöt ovat (suluissa kappaleet, jonka tekemisestä he ovat vastanneet) : Martti Heikkinen, Savon Voima Oyj (4.4) Sirke Hyvönen, VTT Energia (3.10, liite 8) Juhani Juvonen, VTT Energia (3.5, 3.7.2, 3.8, liitteet 2,4 ja 5) Elina Lohiniva, VTT Energia (2.2, 3.1) Tuula Mäkinen, VTT Energia (3.8) Tapani Puurunen ja Sami Torvinen, Pohjois-Savon Maaseutukeskus (4.3) Arja Ruokojärvi, PSAMK (3.7.3, 4.2, liitteet 6 ja 7) Allekirjoittaneella on ollut vastuu muiden kappaleiden tekemisestä, sekä tämän raportin kokoamisesta. Haluan tässä vaiheessa vielä kiittää kaikkia ohjausryhmän jäseniä, joiden ansiosta projekti sujui alusta loppuun mallikkaasti ja hyvässä yhteistyöhengessä. Olkoon KELPO projekti osaltaan edesauttamassa Pohjois-Savon maakunnan ympäristöosaamisen kehittymistä. Marko Kiema Sivu 12

13 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta, tavoitteet ja rajaukset Tiivistelmä Taustaa Lainsäädäntö Jätemäärät Energialaitosvaihtoehdot Energiakäytön kokonaiskustannukset Lietteet, metsätähteet, peltobiomassat Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttö Pohjois-Savossa Lainsäädäntö Yleistä Kaatopaikkadirektiivi, Valtioneuvoston päätös 861/97 ja 1049/99 kaatopaikoista Jäteverolaki (495/1996) Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Jätteenpolttodirektiivi (2000/76/EY) Euroopan unionin jäteluettelo (EWC) Ehdotus biojätteen biologiseen käsittelyyn Puhdistamolietteiden käyttö maanviljelyksessä Puhdistamolietteiden käyttöä koskevan direktiivin (86/278) muutosehdotus (Bryssel ) Lannoitelainsäädäntö RES-direktiiviehdotus Pohjois-Savon alueen jätehuolto Yleistä Jätehuoltoyhteistyöalueet Yksityiset kaatopaikat Pohjois-Savon Jätemäärät, jätteen laatu ja hyötykäyttö Jätemäärät ja hyötykäyttö Kierrätyspolttoaine Kierrätyspolttoaineiden tuhkat Yleistä Hyötykäyttö Tuhkan laatu Määrä ja kustannukset REF:n valmistuskustannukset Käyttökustannukset Investointikustannukset...36 Sivu 13

14 3.5.3 REFin valmistuskustannukset yhteensä Kuljetukset Yleistä Kuivajätteen kuljetus REF:n kuljetus Tuhkan kuljetus Kuljetuskustannukset yhteensä Teollisuuden ja kuntien energiankäyttö ja tuotanto Yleistä Teollisuuden energiankäyttö ja tuotanto Kuntien energiankäyttö ja tuotanto Energiankäyttötekniikat Tarkastelun tausta Kierrätyspolttoaineiden käyttötekniikat Kierrätyspolttoaineiden käyttökohteiden kustannusten arviointi Yhteenveto REF:n energiakäytön kustannuksista Työterveys, -turvallisuus ja ympäristövaikutukset Lietteet, metsätähteet, peltobiomassat Taustaa Yhdyskuntalietteet Yleistä Terminen käsittely Lietteen määrä ja käyttömahdollisuudet Peltobiomassat Yleistä Kasvien energiakäyttö Potentiaalinen peltopinta-ala Pohjois-Savossa Tuotantokustannukset Peltobiomassat tuotantosuuntana Hakkuutähteet Hakkuutähdehake Kokopuuhake Mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteet johtopäätökset Liiteluettelo Lähdeluettelo Liitteet...76 Sivu 14

15 3 KIERRÄTYSPOLTTOAINEIDEN ENERGIAKÄYT- TÖ POHJOIS-SAVOSSA 3.1 LAINSÄÄDÄNTÖ Yleistä Viime vuosikymmenen aikana on Suomen lainsäädäntö harmonisoitu vastaamaan EUlainsäädäntöä ja uusia määräyksiä ja velvoitteita on tullut vastaamaan tiukentuviin ympäristövaatimuksiin. Euroopan Unionin jätepolitiikan ensisijainen tavoite on jätteiden synnyn estäminen. Jätteet tulisi hyödyntää ensisijaisesti materiaalina tai energiana, viimeisenä on jätteiden turvallinen loppusijoittaminen. Seuraavassa on käyty lyhyesti läpi jätteisiin ja lietteiden käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä ja niiden vaikutuksia Suomessa Kaatopaikkadirektiivi, Valtioneuvoston päätös 861/97 ja 1049/99 kaatopaikoista Kaatopaikkadirektiivi (31/99/EY) astui voimaan Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 861/97) vastasi jo suurelta osin kaatopaikkadirektiivin vaatimuksia, ja tarvittavat muutokset on tehty päätöksessä 1049/99. Kaatopaikalle ei saa jälkeen sijoittaa jätettä, jota ei ole esikäsitelty. Vaatimus ei koske sellaista pysyvää jätettä, jonka esikäsittelyä ei voida teknisesti toteuttaa eikä muutakaan jätettä, jos esikäsittely ei vähennä jätteen määrää tai jätteestä aiheutuvaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 'Esikäsittelyllä tarkoitetaan lajittelu mukaan lukien fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia menetelmiä, joiden avulla muutetaan jätteen ominaisuuksia sen määrän tai haitallisuuden vähentämiseksi sekä sen käsittelyn tai hyödyntämisen helpottamiseksi'. Tämä siis tarkoittaa, että jäte tulee ainakin syntypistelajitella ennen kaatopaikkasijoitusta. Paateron mukaan tämä tarkoittaa lietteiden osalta ssitä, että lietteet tulee vähintäänkin käsitellä suotonauhapuristimella ennen läjittämistä kaatopaikalle [Paatero 2000]. 'Kaatopaikalla tarkoitetaan jätteiden käsittelypaikkaa, jossa jätettä sijoitetaan maan päälle tai maahan, mukaan lukien tuotantopaikan yhteydessä oleva paikka, jonne jätteen tuottaja sijoittaa omaa jätettään ja yli vuoden käytössä oleva paikka jossa jätettä varastoidaan väliaikaisesti.' Kaatopaikkakaasut tulee kerätä talteen ja ne on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä kaikilla kaatopaikoilla lähtien. Samoin kaatopaikan pintarakenteet ja vesien hallinta ja käsittely tulee olemassa olevalla kaatopaikalla järjestää vuoteen 2002 mennessä. Kaatopaikalle ei saa vuoden 2004 jälkeen sijoittaa asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole kerätty talteen erillään muusta jätteestä hyödyntämistä varten. Sivu 15

16 Käytössä olevan kaatopaikan tulee täyttää kaatopaikan pohjarakenteita koskevat vaatimukset lähtien. Kaatopaikkadirektiivi asettaa rajoituksia biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitukselle. Kaatopaikkadirektiivin mukaan tulee biohajoavan yhdyskuntajätteen määrää (vuonna 1995 tuotetusta määrästä) vähentää 75 %:iin vuoteen 2006 mennessä, 50 %:iin vuoteen 2009 mennessä ja 35 %:iin vuoteen 2016 mennessä. Valtioneuvoston päätös kattaa rajoitukset vuoteen 2009 mennessä, mutta vuoden 2016 tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan muutos valtioneuvoston päätökseen. Kaatopaikkadirektiivin rajoitukset ovat melko maltilliset ja antavat jätehuollosta vastaaville aikaa sopeutua korvaavan kapasiteetin rakentamiseen. Useissa Euroopan maissa kuten Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa ja Sveitsissä on tehty kuitenkin tiukempi linjaus kaatopaikkasijoittamiseen, ja näissä maissa tullaan vuoteen 2005 mennessä kieltämään biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitus kokonaan [RVF 2000, De Vries et al. 2000]. Kaatopaikkadirektiivin mukaan tulisi kaatopaikan käsittelymaksulla kattaa kaatopaikan perustamisesta, hoidosta, jälkihoidosta ja lopettamisesta muodostuvat kustannukset. Tällä hetkellä kaatopaikkojen vastaanottomaksut ovat Suomessa keskimäärin 50 /t, mutta tämä tulee nousemaan uusien EU-tasoisten kaatopaikkojen ja niiden rakennevaatimusten myötä viimeistään vuoteen 2008 mennessä, kun kaikkien kaatopaikkojen tulee täyttää kaatopaikkojen pohjarakennevaatimukset. YTV (2000) on arvioinut, että uuden EU-tasoisen kaatopaikan käsittelymaksut ovat luokkaa /t, riippuen jätteen määrästä. Biohajoavan jätteen kaatopaikkarajoitukset sekä kaatopaikkamaksujen kallistuminen tulevat vähentämään kaatopaikkasijoituksen mielekkyyttä tulevaisuudessa. Kaatopaikat jaetaan kolmeen luokkaan; tavanomaisen jätteen kaatopaikka, ongelmajätteen kaatopaikka ja pysyvän jätteen kaatopaikka. Kierrätyspolttoaineiden/jätteiden poltossa/rinnakkaispoltossa syntyvän tuhkan kaatopaikkakelpoisuus tulee testata ja määrittää sen soveltuvuus kaatopaikalle. Kaatopaikkakelpoisuustestissä arvioidaan jätteen lyhyt- ja pitkäaikaista liukenevuutta, huuhtoutumista ja haitallisten aineiden vapautumista. Testit tehdään fyslikaalis-kemiallisella kaatopaikkatestillä. Asiantuntijaviranomainen voi antaa lausunnon jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Siinä otetaan huomioon sekä jätteen ominaisuudet että kaatopaikasta tunnettavat tiedot. CEN-standardimenetelmää kaatopaikkakelpoisuuden määrittämiseksi ollaan laatimassa parhaillaan, mukana mm. Suomen ympäristökeskus ja VTT Kemiantekniikka. Materiaalien ominaisuuksien ja kaatopaikan mukaan tultaneen tapauskohtaisesti määrittämään jätteen soveltuvuus tietylle kaatopaikalle tai hyötykäyttöön. Kierrätyspolttoaineiden poltossa syntyvän tuhkan osalta kyse tullee olemaan siitä, määritetäänkö tuhka tavanomaisen jätteen kaatopaikalle kelpaavaksi, vai sisältääkö se niin paljon helposti liukenevia raskasmetalleja ja haitta-aineita että se tulee läjittää ongelmajätteen kaatopaikalle tai esikäsitellä ennen kaatopaikkasijoitusta Jäteverolaki (495/1996) Suomessa jäteveroa on suoritettava 15,14 /t jätteestä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Veroa ei tarvitse suorittaa erilliskerätystä biojätteestä eikä jätevedenpuhdistamon lietteistä, jotka kompostoidaan tai muuten käsitellään biologisesti kaatopaikalla tätä varten varatulla erillisellä alueella. Jätevero ei koske tällä hetkellä teollisuuden omia kaatopaikkoja. Sivu 16

17 Esimerkiksi Ruotsissa kaatopaikkasijoitusta vähentämään ja rajoituksia täydentämään nostettiin vuoden 2000 alusta jätevero kaikelle jätteelle 250 Skr/t. Tämä koskee sekä teollisuuden että yhdyskuntien kaatopaikalle läjitettäviä jätteitä. Suomessa on ilmasto-politiikkaa suunniteltaessa on ehdotettu jäteveron nostamista 2-3 kertaiseksi ja koskemaan myös teollisuuden kaatopaikkoja joille sijoitetaan biohajoavaa jätettä, ja näin voitaisiin vaikuttaa jo jätteiden kaatopaikkasijoituksen vähentämiseen konkreettisemmin. [Dahlbo et al. 2000] Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 Valtakunnallinen jätesuunnitelma on Valtioneuvoston vuonna 1998 hyväksymä suunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämiselle ja jätteiden hyödyntämiselle. Jätesuunnitelman mukaan tulisi jätteiden hyödyntämisaste nostaa Suomessa keskimäärin 70 %:iin vuoteen 2005 mennessä. Jätesuunnitelmassa asetetut tavoitteet eivät ole sitovia, vaan ohjeellisia ja suuntaa antavia, tarkoituksena antaa kansalaisille ja toiminnanharjoittajille vahvaa signaalia siitä mihin jätehuollossa tulisi pyrkiä [Ympäristöministeriö 1998]. Yhdyskuntajätteiden osalta tulisi jätemäärän vuonna 2005 olla vähintään 15 % pienempi kuin kasvuennusteiden mukainen määrä ilman vähentäviä toimia. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste tulisi nostaa vähintään 70 %:iin vuoteen 2005 mennessä. Rakennusjätteiden ja teollisuuden jätteiden osalta hyödyntämisaste tulisi myös nostaa 70 %:iin vuoteen 2005 mennessä. [Ympäristöministeriö 1998] Jätesuunnitelmaa on tarkistettu vuoden 2001 aikana ja työryhmä on esittänyt, että hyötykäyttötavoitteet pysyvät pääosin aikaisemmin esitetyn mukaisina. Suurimpina muutoksina työryhmä esittää, että jätevero korotettaisiin 28,60 euroon jätetonnilta vuodesta 2003 ja vero ulotettaisiin koskemaan myös osaa teollisuuden omista kaatopaikoista. Vuodesta 2010 alkaen kaatopaikoille ei saisi enää sijoittaa orgaanista jätettä. Lisäksi esitetään jätteestä saatavan polttoaineen ja kaatopaikkakaasun (biokaasun) rinnastamista verotuksellisesti biopolttoaineisiin [Tanskanen J-H 2001]. Suunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty ja ehdotuksiin tullee muutoksia [Vehkalahti M 2002]. Valtakunnallinen jätesuunnitelma indikoi sitä suuntaa, mihin jätehuollossa pitäisi pyrkiä. Jätteiden syntyä pitäisi välttää, ja jätteet tulisi ensisijaisesti hyödyntää materiaalina. Tämän jälkeen tulee jätteiden energiakäyttö. Vaikka suunnitelma ei olekaan velvoittava, on tämä ja biohajoavan jätteen kaatopaikkarajoitukset ohjaamassa jätteitä yhä enemmän hyödyntämiseen joko materiaalina tai energiana Jätteenpolttodirektiivi (2000/76/EY) Jätteenpolttodirektiivi astui voimaan , kun se julkaistiin Euroopan Yhteisöjen virallisessa lehdessä (EYVL ). Direktiivi koskee vanhoja laitoksia lähtien, uusia laitoksia lähtien. Suomen lainsäädäntöön tulee direktiivi sovittaa mennessä. Direktiivi koskee sekä jätteiden että ongelmajätteiden polttoa ja rinnakkaispolttoa. 'Direktiivin soveltamisalaan eivät kuitenkaan kuuluu laitokset, joissa käsitellään puujätettä, lukuun ottamatta puujätettä, joka voi puunsuoja-ainekäsittelyn tai pinnoituksen seurauksena sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja, johon kuuluu erityisesti sellainen puujäte, joka on peräisin rakennus- ja purkujätteestä'. 'Puhdas', di- Sivu 17

18 rektiivin ulkopuolelle jäävä puujäte tulisikin pystyä erottamaan käsitellystä puujätteestä, jolloin se voitaisiin edelleen polttaa ilman direktiivin velvoitteita. Jätteenpolttodirektiivi tiukentaa kierrätyspolttoaineita/jätteitä rinnakkaispolttavien laitosten savukaasupäästöjen raja-arvoja verrattuna nykyisiin ympäristölupiin rinnakkaispolttolaitoksille. Direktiivi edellyttää lisäksi uusia jatkuvatoimisesti mitattavia päästökomponentteja kaikille laitoksille laitosten koosta tai poltettavasta kierrätyspolttoaineen tai jätteen määrästä riippumatta. Jatkuvatoimisesti tulee mitata savukaasuista SO 2, NOx, CO, TOC, HCl, HF, hiukkaset ja happipitoisuus sekä H 2 O. Vetykloridin, vetyfluoridin ja rikkidioksidin osalta voivat viranomaiset myöntää luvan jaksottaisiin mittauksiin, jos laitos voi osoittaa näiden komponenttien aina olevan alle raja-arvojen. Savukaasujen vesihöyrysisältöä ei tarvitse mitata, jos savukaasut kuivataan ennen analysointia. Lisäksi tulee dioksiinit ja furaanit sekä raskasmetallit mitata kaksi kertaa vuodessa. Tästä voivat viranomaiset myöntää poikkeuksia, jos poltettava jäte koostuu yhdestä tietystä fraktiosta tai jos poltetaan syntypistelajiteltua laatukontrolloitua jätettä ja jos päästöt ovat aina alle 50 % päästöjen raja-arvoista. Vuoteen 2005 mennessä tulee kansallisten viranomaisten määrittää lopulliset kriteerit näiden poikkeusten myöntämisille. Lisäksi direktiivi asettaa päästörajoja ja mittausvelvoitteita savukaasunpuhdistuksessa syntyvälle jätevedelle. Savukaasupäästöjen mittauksesta muodostuvat kustannukset ovat keskimäärin /a, riippuen laitoksella olemassa olevasta mittauskalustosta. Koska samat mittausvaatimukset koskevat kaikkia rinnakkaispolttolaitoksia, riippumatta niiden koosta tai poltettavan kierrätyspolttoaineen määrästä, tulee kierrätyspolttoaineiden rinnakkaispoltto pienellä osuudella pääpolttoaineen seassa pienissä laitoksissa taloudellisesti kannattamattomaksi vuoden 2005 jälkeen, kun laitos käsitetään direktiivin alaiseksi rinnakkaispolttolaitokseksi. Isommissa laitoksissa direktiivin asettamat mittausvelvoitteet eivät rajoita siinä määrin käyttöä. Jos 100 MW rinnakkaispolttolaitos polttaa jätettä 30 % polttoainetehosta (5000 h/a), ovat mittauskustannukset kierrätyspolttoaineelle noin 0,5 /MWh. Jos taas 10 MW rinnakkaispolttolaitos polttaa jätettä 30 % polttoainetehosta (5000 h/a), ovat mittauskustannukset kierrätyspolttoaineelle noin 4,5 /MWh. Jätteenpolttodirektiivi tiukentaa myös rinnakkaispolttolaitosten raja-arvoja verrattuna nykyisiin ympäristölupiin. Ongelmallisiksi komponenteiksi voivat nousta HCl ja raskasmetallipäästöt (riippuen kierrätyspolttoaineen laadusta ja pääpolttoaineesta). Muut savukaasupäästökomponentit kuten CO, TOC, NOx- ja SO 2 päästöt sekä hiukkaspäästöt ovat laitoksesta, käytetyistä pääpolttoaineista ja savukaasunpuhdistuslaitteistosta riippuvaisia. Jätteenpolttodirektiivi, koskiessaan vanhoja laitoksia , tullee vähentämään pienten laitosten kiinnostusta käyttää kierrätyspolttoaineita pienellä osuudella pääpolttoaineiden seassa. Savukaasunpuhdistuslaitteistojen investointitarpeet voivat vähentää osaltaan olemassa olevien laitosten kiinnostusta rinnakkaispolttaa kierrätyspolttoaineita. Hyvälaatuisten teollisuuden ja kaupan polttokelpoisesta jätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen rinnakkaispoltto voi olla mahdollista nykyisissä laitoksissa, mutta ainakin kotitalousjätteestä valmistettu kierrätyspolttoaine sisältää yleensä niin paljon epäpuhtauksia ja haitta-aineita, että sen rinnakkaispolttoon tai polttoon tarvitaan usein erikoisratkaisuja (kaasutus, 100 % REF-kattila). Jätteenpolttodirektiivin mukaan tulee jätteenpoltossa ja rinnakkaispoltossa syntyvästä tuhkasta tehdä tarvittavat tutkimukset, joilla voidaan selvittää eri polttojätteiden fysikaa- Sivu 18

19 liset ja kemialliset ominaisuudet ja pilaamispotentiaali. Erityisesti on selvitettävä jätteen liukoiseen jakeen ja raskasmetallien liukoisen jakeen kokonaismäärä. Näiden mukaan sitten viranomaiset tulevat määrittämään jätteen sijoituksen tai hyötykäyttömahdollisuudet Euroopan unionin jäteluettelo (EWC) Euroopan Unionin jäteluettelo listaa jätteitä ja ongelmajätteitä käyttäen kuusinumeroista koodausjärjestelmää perustuen löyhästi jätteen tuotantopaikkaan. Uudessa luettelossa on yhdistetty jätteiden ja ongelmajätteiden luettelot. Jäteluettelo on sisällytetty Suomen lainsäädäntöön vuoden 2002 alussa (Vna 1128 ja Yma 1129). Jäteluettelon uudistamisessa on lähinnä kyse luokittelun ja numeroinnin uudistamisesta ja joidenkin jätejakeiden kohdalla tulkinnan helpottamisesta. Listassa ongelmajätteet ja vaaralliset jätteet on merkitty tähdellä. Jäteluetteloon on lisätty muutamien jätejakeiden kohdalle ns. kaksoiskirjausmenettely, jonka mukaan jäte voi olla joko ongelmajätettä tai tavanomaista jätettä riippuen jätteen laadusta. Jäte määritetään ongelmajätteeksi, jos se sisältää esimerkiksi hyvin toksisia yhdisteitä enemmän kuin 0,1 paino-% (yhteispitoisuus) tai toksisten yhdisteiden yhteispitoisuus on korkeampi kuin 3 paino-%. Kaksoiskirjausmenettelyn mukaan rinnakkaispoltossa syntyvälle pohjatuhkalle ja lentotuhkalle on määritetty kaksi luokkaa, riippuen tuhkien sisältämistä haitta-ainepitoisuuksista: * rinnakkaispoltossa syntyä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita muu kuin nimikkeessä mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka * rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita muu kuin nimikkeessä mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka Käytännössä 0,1 paino-% pitoisuus voi ylittyä joidenkin raskasmetallien kohdalta rinnakkaispolton lentotuhkissa. Luokittelu ongelmajätteeksi tai tavanomaiseksi jätteeksi tullaan tekemään ympäristöviranomaisten puolesta, jotka todennäköisesti huomioivat myös kokonaiskonsentraatioita ja muita ominaisuuksia tapauskohtaisesti Ehdotus biojätteen biologiseen käsittelyyn EU:n komissio on esittänyt työdokumentin biojätteen biologiselle käsittelylle. Sen tarkoituksena on parantaa biohajoavan jätteen käsittelyä ja toisaalta olla apuna kaatopaikkadirektiivin (1999/33/EY) vaatimusten täytäntöönpanossa. Tarkoituksena on myös harmonisoida eri jäsenvaltioiden toimia biohajoavan jätteen osalta sekä varmistaa, että biologisesti käsitellyn biojätteen käyttö parantaa maaperän laatua. Ehdotukseen on listattu Euroopan Unionin jäteluettelosta ne jätejakeet, jotka ovat biohajoavia. Näihin kuuluvat mm. sahanpuru, kuori, viherlipeäsakka, kuitu- ja paperiliete, jätevedenpuhdistamoiden lietteet, yhdyskuntajätteet, biokaasutuksessa syntyvät lietteet, jne. Sivu 19

20 Biohajoavan jätteen käsittelyssä tulisi rohkaista: 1. biohajoavan jätteen synnyn vähentämistä (esim. jätevesiliete) ja haitallisten aineiden pitoisuuksia siinä 2. biohajoavan jätteen uudelleenkäyttöä (esim. pahvi) 3. erikseen kerätyn biohajoavan jätteen uudelleenkäyttöä (paperi, pahvi) 4. erikseen kerätyn biohajoavan jätteen kompostointia tai biokaasutusta ja kompostin tai hydrolyysijäännöksen käyttöä maanviljelyksessä tai viherkäytössä 5. biohajoavan jätteen energiakäyttöä. Biojäte (ja muut biohajoavat fraktiot) tulisi kerätä erillään muista jätteistä estäen siten biohajoavan jätteen kontaminoitumisen. Erityisesti seuraavat biohajoavat jätteet (edellyttäen että biologinen käsittely ei huononna kompostituotteen laatua) tulisi kerätä erillään: a) kotitalouksien ruokajäte b) ruokajäte ravintoloista, kouluista ja julkisista rakennuksista c) kauppojen biojäte d) biohajoava/biojäte kaupoista ja palvelualalta e) biohajoava/biojäte kaupoista, teollisuudesta ja virastoista f) puu - ja viherjäte yksityisistä ja julkisista puistoista, hautausmailta Paperi ja pahvi tulisi kuitenkin ensisijaisesti kierrättää. Jos jäljelle jäävä yhdyskuntajäte poltetaan ennen kaatopaikalle sijoittamista, tulee polttojäännöksen orgaanisen hiilen määrä olla pienempi kuin 5 %, jolloin se ei enää sisällä biohajoavaa jätettä. Jätteet tulisi lajitella erikseen (biojäte, paperi, pakkaukset, metallit, lasi). Kompostointiprosessissa tuotettu kompostituote määritetään kolmeen luokkaan sen sisältämien haitta-ainepitoisuuksien perusteella. Kompostiprosessille asetetaan lämpötila- ja viipymäaikavaatimukset tuotteen hygienian varmistamiseksi. Biokaasutuksessa tulee maksimoida biokaasun tuotanto ja mahdollistaa hydrolyysijäännöksen hyötykäyttö. Biokaasutukselle asetetaan myös lämpötila- ja viipymäaikavaatimuksia sekä tuotteelle vaatimukset. Myös polttomoottoreissa käytettävälle biokaasulle on asetettu päästövaatimukset. Kompostituotteen tuottaja on vastuullinen tuotteen laadusta ja takaa että tuote on mahdollisimman puhdas patogeeneistä sekä muista haitallisista aineista. Tuottaja on vastuussa että kompostituotteen sisältämät haitta-ainepitoisuudet alittavat asetetut raja-arvot ja että tuote on analysoitu vaatimusten mukaisesti. Suomessa ei valvota kompostointi- tai biokaasutusprosessia eikä tuotteita muuten kuin lannoitelainsäädännön kautta. Direktiivi toisi analysointivelvoitteita sekä tuottajavastuuta mutta myös mahdollisuuksia tuotteen markkinoinnille. Tämä on vasta ehdotus ja muotoutuu varmasti vuosien myötä käsittelyssä. Se indikoi kuitenkin joitakin muutoksia ja tarpeita biohajoavan jätteen käsittelyn tason parantamiseksi Puhdistamolietteiden käyttö maanviljelyksessä Lietteet sisältävät erilaisia ravinteita, fosforia, typpeä sekä hivenaineita. Raskasmetallipitoisuudet vaihtelevat riippuen yhdyskunnan ja pienteollisuuden jätevesien laadusta. Sivu 20

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely

Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa suomen ympäristö 4 2015 Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa YMPÄRISTÖN- ympäristönsuojelu SUOJELU Helena Dahlbo, Kristiina Aalto, Hanna Salmenperä, Hanna

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot