Maarit Sireni. Maaseudun harvuus ja väljyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maarit Sireni. Maaseudun harvuus ja väljyys"

Transkriptio

1 Maarit Sireni Maaseudun harvuus ja väljyys M a a s e u t u p o l i t i i k a n y h t e i s t y ö r y h m ä n j u l k a i s u j a

2 MAASEUDUN HARVUUS JA VÄLJYYS Maarit Sireni

3 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2011 Julkaisija: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Ulkoasu: John Zetterborg Taitto: Paula Karjalainen/Juvenes Print Paino: Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print, Tampere 2011 ISSN ISBN (painettu) ISBN (verkkojulkaisu)

4 Sisällysluettelo Tiivistelmä 5 Sammandrag 6 Summary 7 Esipuhe 9 1. Johdanto Väljyys urbaanin Suomen ongelmana Onko urbaani väljyys maaseudun ongelma? Maaseudun harvuus ja väljyys: Tavoitteet Ilmastonmuutos, aluekehitys ja maaseutu Tavoitteet ja tarkasteltavat asiakirjat Maaseutunäkökulma ilmastotavoitteissa Ilmastonäkökulma aluekehitystavoitteissa 16 Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuva 16 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 17 Aluekehittämisstrategia 19 Ilmasto- ja energia-asiakirjat 20 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia 20 Maaseutupoliittinen selonteko Maaseudun rooli ilmastotalkoissa 23 3 Eheyttämistavoite kuntapoliitikkojen arvioitavana Yhdyskuntarakenne kuntavaaliteemana 25 Eheää ja tiivistä ilmastosyistä 25 Vaalikoneiden kaavoituskysymykset Vaalikoneaineisto ja analyysi 29 Tavoitteet: Mihin kaavoituksella pitäisi pyrkiä? 29 Menetelmät ja analyysin vaiheet Pitäisikö tiivistää vai pitää kaikki kylät elävinä? 32 Tiivistäminen ei päätavoite paikallistasolla 32 Ei eroja maaseudun ja kaupunkien välillä Argumentit tiivistämisen puolesta 34 Ympäristösyyt 34 Keskittämällä säästetään 35 Kaupunkimainen imago vetovoimatekijänä 35 Tapauskohtaista harkintaa tarvitaan 36 Muita tiivistämisen perusteluja Kaikkien kylien elinvoimaisena pitämisen perustelut 37 Alueiden ja ihmisten välinen tasa-arvo 37 Vapaus valita sallittava 38 Maaseutu resurssina 39 Väljyys resurssina 39 Muita argumentteja kaikkien kylien puolesta Keskittämisen ja hajautumisen edut ja haitat vaakakupissa 40

5 4. Harvuuden ongelmat ja väljyyden strategiat kunnissa Tutkimusasetelma 42 Haastattelut 42 Tulkintakehikko Kontiolahti Muuttovoittaja Pohjois-Karjalassa 44 Kontiolahden ominaispiirteitä 44 Sijainti ja pientalovaltaisuus ovat valttia 46 Valinnanvapautta yksilön vastuulla 46 Matalien kylien ja monien koulujen politiikka 48 Haja-asutus on vahvuus 50 Yhteenveto: Alueellisen tasa-arvon merkitys Nurmijärvi Hajautumisen varoittava esimerkki? 51 Maaseutua kivenheiton päässä: kuntatietoa 51 Maalaisidylliä nurmijärveläisittäin 52 Liukumia ja realismia 53 Nurmijärven malli 55 Ongelmana haja-haja-asutus 58 Yhteenveto: Riittääkö eheyttäminen? Seinäjoki Urbaania ja ruraalia 60 Uusi uljas Seinäjoki 60 Entistä vahvempi veturi 62 Maaseudun rakentamista keskuksen ehdoilla 62 Urbaani keskusta ja tiivistyvät taajamat 64 Uuden Seinäjoen tulkintoja haja-asutuksesta 66 Yhteenveto: Yhteen hiileen Johtopäätökset 69 Lähteet 71 Viimeaikaiset julkaisut 76

6 Tiivistelmä Julkaisija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Julkaisusarja 6/2011 Julkaisun nimi Maaseudun harvuus ja väljyys Ilmestymisajankohta Kesäkuu 2011 ISSN ISBN (painettu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 76 Tekijä Maarit Sireni Avainsanat Harvuus, hajautuminen, ilmastopolitiikka, maaseutu, väljyys, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Julkaisun kuvaus Maaseudun väljä tila on ylellisyyttä, jolle on kysyntää. Pendelöinnistä yhdistettynä maaseutuasumiseen on muodostunut tärkeimpiä maaseudun kehittämisstrategioita. Tämä strategia on tullut haastetuksi tilanteessa, jossa Suomessa pyritään eurooppalaisia alue- ja yhdyskuntasuunnitteluperiaatteita seuraten vähentämään liikennemääriä. Ilmastopolitiikka edellyttää energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista. Eräs kansainvälisistä esikuvista johdettu ohjenuora päästöjen vähentämiseksi on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Käsillä oleva teos käsittelee valtakunnan ja paikallisen tason toimijoiden poliitikkojen ja virkamiesten tulkintoja ilmastopolitiikan maaseutuasumiselle asettamista haasteista. Tarkastelu kohdistuu siihen, missä määrin ja millä tavalla Suomea urbaanimpien ja tiiviimpien maiden kokemuksista johdetut maankäyttöä ja rakentamista koskevat normit suodattuvat suomalaisiin käytäntöihin. Aineistona käytetään eri hallinnonalojen ilmastonmuutosta ja alueidenkäyttöä käsitteleviä asiakirjatekstejä, kuntavaalien 2008 yhteydessä kerättyä noin tuhannen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ehdokkaan näkemyksistä koostuvaa Internet-kyselyaineistoa, sekä teemahaastatteluja kolmessa kohdekunnassa Kontiolahdella, Nurmijärvellä ja Seinäjoella. Eheyttäminen on lyhyessä ajassa vakiintunut itsestään selväksi osaksi ilmastopolitiikan toteuttamisen keinovalikoimaa. Se on kuitenkin ensisijaisesti pääkaupunkiseudulle ja muille kasvaville kaupunkiseuduille tarkoitettu väline liikennemäärien leikkaamiseksi. Maaseudulla puolestaan voidaan tuottaa ja käyttää kestävää energiaa. Tästä näkökulmasta urbaani väljyys on energiaa kuluttavaa ja päästöjä lisäävää hajautumista, mutta maaseudun väljä tila on päinvastoin resurssi. Uudet kaupunkisuunnittelun traditioista ponnistavat suunnitteluperiaatteet eivät ole suodattuneet paikallisen tason käytäntöihin ja päätöksentekoon maaseutukunnissa. Kuntapoliitikot eivät pidä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä kaavoituksen päätavoitteena, vaan he suosivat mieluummin asuinrakentamista eri puolille kuntaa. Maaseutukunnissa asuinrakentamisen sijoittumista ei tavallisesti yhdistetä ilmastopolitiikkaan. Kuntatasolla kysymys on alueiden välisen tasa-arvon ja ihmisten valinnanvapauden turvaamisesta, maaseudun asuttuna säilyttämisestä sekä maaseutumaisen imagon vaalimisesta. Toimintojen keskittäminen on ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. 5

7 Sammandrag Sammandrag Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen Seriens nummer 6/2011 Publikation Landsbygdens gleshet och rymlighet Utgivningsdatum Juni 2011 ISSN ISBN (häftad) ISBN (pdf) Sidantal 76 Forfattare Maarit Sireni Nyckelord gleshet, decentralisering, klimatpolitik, landsbygden, rymlighet, samhällsstrukturens förenhetligande Beskrivning av publikationen Landsbygdens rikliga utrymme är en lyx som har efterfrågan. Att bo på landet och pendla har utvecklats till en av de viktigaste utvecklingsstrategierna för landsbygden. Kommunerna utnyttjar rymligheten som argument, men strategin har blivit utmanad i ett läge där man i Finland eftersträvar att minska på trafikmängderna i enlighet med europeiska region- och samhällsplaneringprinciper. Klimatpolitiken förutsätter minskad energiförbrukning och minskade växthusgasutsläpp. En mall för att få ner utsläppen, tagen från internationella förebilder, är samhällsstrukturens förenhetligande. Detta verk behandlar det nationella och lokala planets aktörers politikers och tjänstemäns tolkningar av de utmaningar som klimatpolitiken ställer landsbygdsboendet inför. Betraktelsen fokuserar på i vilken mån och på vilket sätt markanvändnings- och byggnormer härledda från mer urbana och tätt bebodda länders erfarenheter tillämpas i Finland. Som material används handlingar om klimatförändringen och områdesanvändningen från olika förvaltningsområden, ett Internet-enkätmaterial innehållande ungefär tusen kommunalvalskandidaters förmenanden samlade inför valet år 2008 i Sydösterbotten och Österbotten samt temaintervjuer på tre utvalda kommuner, Kontiolahti, Nurmijärvi och Seinäjoki. Förenhetligandet har på kort tid etablerat sig som en självklar del av de medel med vilka klimatpolitiken förverkligas. Men förenhetligandet är dock i första hand ett redskap avsett för huvudstadsregionen och andra växande stadsregioner att minska trafikmängden. På landsbygden kan man producera och använda hållbar energi. Ur denna synvinkel är rymlighet i en urban miljö energislösande och utsläppsökande, men det rikliga utrymmet på landsbygden är tvärtom en resurs. De nya planeringsprinciper som framspringer ur stadsplaneringens traditioner har inte nått den praktiska tillämpningen och beslutsfattandet på lokalplanet i landsbygdskommuner. Kommunalpolitikerna uppfattar inte förenhetligandet av samhällsstrukturen som planläggningens huvudmål utan favoriserar hellre bostadsbyggande på olika håll i kommunen. I landsbygdskommuner kopplas utplacerandet av bostäder vanligen inte ihop med klimatpolitiken. Det handlar om att på kommunnivå trygga jämlikheten mellan olika områden, garantera människornas valfrihet, hålla landsbygden bebodd samt ombesörja en lantlig image. Att centralisera funktioner står i konflikt med dessa mål. 6

8 Summary Publisher Rural Policy Committee Serial number 6/2011 Publication Climate Policy and the Utilization of Housing Space in Sparsely Populated Rural Areas Date of publication June 2011 ISSN ISBN (Printed) ISBN (PDF) Number of pages 76 Author Maarit Sireni Keywords sparsity, de-concentration, climate policy, rural areas, spatial coherence of rural settlements. Description of the publication Many people see rural space as luxury. The demand for this rural space can be seen in the fact that housing has become an important strategy in rural development. However, this strategy has been challenged due to the fact that climate policy, following international guidelines, aims at reducing traffic volumes, including commuting. As a result, a more coherent spatial structure has grown in importance as one of the goals in the debate on rural development. This report investigates how local and national actors (politicians and civil servants) interpret the implications of climate policy for rural housing. The empirical material comprises the key documents concerning climate policy and land use, internet survey data on the views and arguments of electoral candidates in municipal elections in western Finland in 2008, and theme interviews conducted with civil servants and local politicians in three municipalities in western, southern and eastern Finland. In the planning documents, the goal of a more coherent structure is emphasized as the overall guideline. However, there are some differences in how its relevance is seen with respect to rural areas. The views of the Ministry of the Environment differ from those of other ministries, in that it argues this guideline should apply in the same way to all municipalities. In some other documents, the potential of rural areas in climate policy is seen in a wider perspective, for instance, by arguing that renewable energy is an asset which can be effectively utilized in rural areas. Following this argumentation, the scattered settlement structure is primarily a problem in urban areas, and rural areas may well provide specific solutions to the challenges of climate change. The survey and interview data clearly indicate that the principles deriving from urban planning have not gained ground in planning practices in rural municipalities. Most local politicians do not see a more coherent structure as a leading aim in allocating housing space, and they are willing to allow the construction of new houses in various parts of the municipalities. This planning and policy practice is not typically argued for by referring to climate policy. Instead, the key arguments are equality, freedom of choice, and the maintenance of sustainable rural settlements. The spatial concentration of rural housing is seen to be in conflict with these objectives. 7

9 8

10 Esipuhe Käsillä oleva teos on maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman tutkimus- ja kehittämishankkeen Maaseudun harvuus ja väljyys: miten niitä tulkitaan ja miten ne ovat yhdistettävissä kehittämistoiminnassa? loppuraportti. Hankkeen tavoitteena on eritellä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja eri politiikan aloilla esiintyviä erilaisia tulkintoja maaseudun aluerakenteesta: nähdäänkö se ongelmallisena harvuutena vai myönteisessä mielessä väljyytenä? Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämiskysymyksiin on viime vuosina otettu kantaa erityisesti ilmastopolitiikan yhteydessä. Tästä syystä myös käsillä olevassa teoksessa keskitytään tarkastelemaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen alueidenkäytölle asettamia uusia haasteita. Ilmastoa ja alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevassa keskustelussa on käsitelty lähinnä pääkaupungin ja kaupunkien läheisen kasvavan maaseudun hajautumiskehitystä. Valtaosassa suomalaista harvaan mutta kauttaaltaan asuttua maaseutua haja-asutusalueiden väestömäärä ei kuitenkaan ole kasvussa. Kirjassa pohditaan, onko urbaanin Suomen hajautumisesta ja maaseudun harvasta aluerakenteesta aiheutuvien liikennemäärien vähentämiseen perusteltua käyttää samoja keinoja. Lisäksi pohditaan sitä, onko urbaaneilla alueilla ongelmallisena pidetty väljyys ongelma myös maaseudulla, vai voidaanko maaseudun väljyys nähdä päinvastoin resurssina. Parhaat kiitokset hankkeessa työskennelleelle FL Jukka Sihvoselle, joka vastasi haastatteluaineiston hankinnasta Kontiolahdella, Seinäjoella ja Nurmijärvellä. Olen kirjoittanut luvun 4 yhdessä hänen kanssaan. Lea Kervinen Karjalan tutkimuslaitoksesta auttoi useassa käytännön pulmassa, muun muassa karttojen piirtämisessä. Luvussa 3 käytettyä aineistoa on työstetty yhdessä maantieteen opiskelijaryhmän kanssa Itä-Suomen yliopistossa. Kiitos Seija Heikkala, Jarno Pääkkönen, Tuomas Turpeinen, Heidi Hiironen, Hanna Jantunen, Matias Luostarinen, Elli Seppä, Tero Härkönen, Anne Mäkelä, Jenni Kylliäinen, Antti Hiltunen, Laura Felin, Emmi Malin, Taina Mustonen ja Maija Pajunen. Kiitokset hankkeen ohjausryhmälle työn kommentoinnista sen eri vaiheissa. Kiitos myös haastatelluille kuntapoliitikoille ja viranhaltijoille, jotka valottivat harvuuden ja väljyyden kysymyksiä kohdekunnissa. Joensuussa Maarit Sireni 9

11 1. Johdanto 1.1 Väljyys urbaanin Suomen ongelmana Suomalaisten toiveet asumisensa suhteen ovat yhdenmukaisia. Asumisen unelma koostuu pientaloasumisesta ja luonnonläheisyydestä (Strandell 2005; Juntto 2007). Preferenssit ovat siinä määrin samanlaisia riippumatta koulutuksesta, tulotasosta tai muista taustatekijöistä, että tutkijat puhuvat asumistoiveiden yhtenäiskulttuurista (Kortteinen ym. 2005). Maallemuuton motiiveja erittelevissä tutkimuksissa päädytään tyypillisesti samoihin perusteluihin. Muuttajat arvostavat elinympäristössään luonnonläheisyyttä, omaa tilaa, rauhallisuutta ja vapautta riippumatta siitä, minkä tyyppiselle maaseudulle he ovat muuttaneet. Elinympäristön koetut heikkoudet ovat sen sijaan erilaisia erityyppisillä maaseutualueilla. Kaupunkien läheisellä maaseudulla ongelmana pidetään esimerkiksi liikkumisesta aiheutuvia kustannuksia, ja harvaan asutulla maaseudulla palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien puuttumista. (Kytö ym. 2006) Kun ihmisiä pyydetään määrittelemään hyvä elinympäristö, luonnonläheisyyden ohessa korostuvat tyypillisesti hyvät palvelut ja toimivat liikenneyhteydet (esim. Koistinen & Tuorila 2008). Suomalainen unelma väljästä pientalovaltaisesta asumisesta on ristiriidassa sen kanssa, mitä yhdyskuntasuunnittelussa nykyisin ymmärretään ekotehokkaalla rakenteella. Varsinaista yksimielisyyttä ei ole olemassa siitä, millainen on mahdollisimman ekotehokas yhdyskuntarakenne, ja onko tiivis kaupunki kaikissa tapauksissa ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto kuin esimerkiksi hajautettu omavarainen yhdyskunta, jota voidaan niin ikään puolustaa kestävän kehityksen argumentein. Sen kestäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi paikallinen energian- ja ruoantuotanto sekä jätteiden käsittely lähellä. Joitakin yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia pidetään kuitenkin yleisesti ongelmallisempina kuin toisia. (Lapintie 2003: 14; Mäntysalo ym. 2010: 27) Ilmastonmuutoksen torjunnan ja energiansäästön kannalta tällaisena pidetään asutuksen ja työpaikkojen hajautumista kaupunkikeskustojen ulkopuolelle. Perusteena on se, että hajautuva kaupunkirakenne lisää henkilöä kohden laskettua liikenteen energiakulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna tiiviiseen kaupunkirakenteeseen (esim. Harmaajärvi & Huhdanmäki 1999; Wahlgren 2008; Næss 2005). Tästä syystä yhdyskuntasuunnittelussa pidetään kompaktia kaupunkirakennetta ilmaston kannalta parempana mallina kuin laajalle alueelle levittäytyvää väljää pientaloasumista. Tiivistä rakennetta perustellaan usein myös sillä, että toimivat palvelut, infrastruktuuri ja joukkoliikenne joita ihmiset laadukkaassa elinympäristössä arvostavat edellyttävät riittävää väestöpohjaa, joka puuttuu haja-asutusalueilta. Eheyttävälle yhdyskuntasuunnittelulle, joka pitää sisällään sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen että elinympäristön laadun parantamisen esitetään siten ympäristösyiden lisäksi kuntatalouteen liittyviä perusteluja (esim. Sairinen & Maijala 2009: 7). Kestävän kehityksen kannalta ongelmallinen asutuksen ja työpaikkojen hajautuminen on Suomessa erityisesti pääkaupunkiseudulle leimallinen ilmiö. Euroopan unionin ympäristöviraston julkaiseman raportin mukaan Helsingin seutu johon kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten lisäksi osia Sipoosta ja Kirkkonummesta on Pohjois- ja Länsi-Euroopan hajautuneimpia kaupunkiseutuja (EEA 2006). Haja-asutusalueiden väestömäärä on luvuilla kasvanut Helsinkiä ympäröivällä vyöhykkeellä, joka on siirtynyt kymmenien kilometrien etäisyydelle keskustasta (Helminen & Ristimäki 2007). Pääkaupungin lisäksi kasvua on ollut nähtävissä myös eräitä muita kaupunkiseutuja kuten Oulua, Turkua, Jyväskylää, Kuopiota, Joensuuta ja Tamperetta ympäröivillä haja-asutusalueilla. Sen sijaan useimpien keskisuurten ja pienten keskusten ympäristöissä, ja varsinkin syrjäisillä haja-asutusalueilla, väestökehitys on päinvastoin ollut 2000-luvulla negatiivista (Helminen & Ristimäki 2007). Siten alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitys on Suomessa kaksijakoista: haja-asutus vähenee ja asutus keskittyy taajamiin pääsääntöisesti kaikkialla muualla paitsi pääkaupunkiseutua ja muutamia kasvavia kaupunkiseutuja ympäröivillä haja-asutusalueilla, joille hakeutuu uusia asukkaita. Kaupunkien hajautumiselle on useita syitä, jotka liittyvät sekä yksilöiden että kuntien ja elinkeinoelämän toimintaan. Keskeisinä selittävinä tekijöinä pidetään asuntojen korkeita hintoja ja maanoston vaikeutta keskustojen tuntumassa. Hajautunutta asuntokysyn- 10

12 tää aiheuttavina tekijöinä pidetään myös ihmisten mieltymystä luonnonläheiseen omakotiasumiseen, jonka katsotaan liittyvän Suomessa maaseutumaisuuteen kytkeytyvään kulttuuriperintöön (Sairinen & Maijala 2009: 8; Mäntysalo ym. 2010: 26). Perintö elää vahvana urbaanin Suomen ytimessä, mitä kuvaa se, että tiivis yhdyskuntarakenne ei vastaa pääkaupunkiseudun asukkaiden asumistoiveita (Kyttä & Kahila 2006). Useissa viimeaikaisissa tutkimushankkeissa on pureuduttu kaupunkiväestön asumispreferensseihin, joita purkamalla ja erittelemällä on haettu ratkaisuja ihmisten toiveiden ja yhdyskuntarakenteen tiivistämistä koskevien tavoitteiden kohtaamattomuuteen (Lapintie 2010: 44). Tutkimuksissa on kritisoitu sitä, että ihmisten näkemyksiä on kartoitettu suoraviivaisesti kyselyillä, joiden perusteella tehdyt havainnot asumistoiveiden yhtenäiskulttuurista ovat yksinkertaistavia ja kertovat vain siitä, mistä ihmiset unelmoivat (Vasanen 2009; Lapintie 2010). Onkin esitetty, että kyselyistä esille nouseva pientalotoive voidaan tulkita kollektiivisesti tuotetuksi mielikuvaksi pientaloasumisen tavoiteltavuudesta (Vasanen 2009: 21). Koska tutkimukset ovat eräs joskaan ei kovin laajan yleisön tietoisuuteen leviävä tapa tuottaa ja pitää yllä mielikuvia, on tärkeää pohtia sitä, millaisia mielikuvia ihanteellisesta asumisesta tutkimuksilla halutaan vahvistaa: toistetaanko niissä maaseutumaisen asumisen ihannetta vai esitelläänkö tälle mallille vaihtoehtoja. Tuoreiden tutkimustulosten mukaan ahdistuksen aika onkin ohi kivitalokortteleissa ja onnea on alkanut löytyä myös kaupungista, kuten Helsingin Sanomissa julkaistun artikkelin otsikko kertoo (Helsingin Sanomat 2010). Laadullisilla menetelmillä saatujen havaintojen mukaan helsinkiläisten ja espoolaisten kokemukset asuinalueistansa ovat pääsääntöisesti sitä parempia, mitä tiiviimmin rakennetussa ympäristössä he asuvat (Kyttä 2010). Kansalaisten asenteiden ja kollektiivisten mielikuvien muokkaamisen lisäksi kaupunkien hajautumiskehitykseen voidaan yrittää vaikuttaa ohjauksella ja ohjeistuksella. Vastikään uudistetuissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, jotka linjaavat koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä, kiinnitetään erityistä huomiota pääkaupunkiseudun ja yleensä kaupunkien reuna-alueiden hajautumiskehitykseen, joka pyritään kääntämään kohti eheytymistä ja nykyistä tiiviimpää rakennetta (Ympäristöministeriö 2009: 3). Samalla linjataan ja ohjeistetaan maankäyttöä ja rakentamista myös muualla maassa. Näissä tavoitteissa, jotka tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ottaa huomioon valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa sekä kuntien kaavoituksessa, alueidenkäytön keskeisenä periaatteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tähän pyritään eheyttämällä yhdyskuntarakennetta, vähentämällä liikennemääriä ja kiinnittämällä huomiota joukkoliikenneyhteyksiin ja kevyen liikenteen hyödyntämismahdollisuuksiin(ympäristöministeriö 2009: 7). Harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla eheyttämistavoite tarkoittaa käytännössä sitä, että alueidenkäytössä ja uusien rakennusten sijoittamisessa tulee hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita ja infrastruktuuria, ja välttää rakentamista muille alueille (Ympäristöministeriö 2009: 9). Eheyttämispolitiikka ei ole toistaiseksi kovin hyvin kanavoitunut käytäntöihin (Sairinen ym. 2009). Perusrakentamisoikeus ja maanomistajan omaisuuden suoja on ollut Suomessa perinteisesti laaja verrattuna muihin Euroopan maihin (vrt. esim. Keenleyside ym. 2009). Tätä lakiin kirjoittamatonta mutta vakiintunutta perinnettä on pidetty yhtenä syynä sille, miksi asutus hajautuu. Kunnat, joilla on keskeinen rooli alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevassa päätöksenteossa, tasapainoilevat maanomistajien oikeuksien, ihmisten asumispreferenssien ja maankäytön suunnittelua koskevien yleisten tavoitteiden välimaastossa. Periaatteessa kunnat ohjaavat maankäyttöä ja rakentamista alueellaan laatimiensa ja hyväksymiensä kaavojen avulla, mutta käytännössä kaavoista poikkeaminen on erittäin tavallista. Kuntien keskinäinen kilpailu vaikeuttaa maankäytön pitkäjänteistä suunnittelua, eikä muodollinen seutuhallinto takaa yhteistyökykyä tai yhteisymmärrystä tavoitteista (Mäntysalo ym. 2010). Paikallisia päättäjiä on syytetty tiedon puutteesta ja heikosta suunnittelutahdosta (Sairinen ym. 2009: ). Maaseutukunnat pyrkivät yleensä tukemaan alueelleen suuntautuvaa uutta asutusta, ja vastaavat myönteisesti ihmisten lupahakemuksiin riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen varatuille alueille rakentaminen sijoittuu (Jokelainen & Mäntysalo 2007: 35; Jarva 2007). Väljyys ja maaseutumaisuus ovat kunnille kilpailuvaltteja, kun sen sijaan tiiviyttä pidetään haittana uusien asukkaiden houkuttelussa. Myös maaseudun kehittämistoiminnassa maaseutumai- 11

13 nen väljä asumisen tila nähdään resurssina ja mahdollisuutena, ja maaseutuasumista markkinoidaan tutuilla ja hyviksi havaituilla argumenteilla kuten tilalla, luonnolla ja omalla rauhalla (esim. Kunnat eivät kuitenkaan ole yhtäläisessä asemassa sen suhteen, missä määrin ne voivat käyttää väljyyttä vetovoimatekijänä kilpaillessaan asukkaista. Sen tarjoamat mahdollisuudet korostuvat kehittämisresursseina alueilla, jotka ovat parhaiten saavutettavissa suhteessa työpaikkoihin. 1.2 Onko urbaani väljyys maaseudun ongelma? Ympäristöä kuormittavan hajautumisen lääkkeet asumista koskevien arvostusten ja mielikuvien muokkaaminen, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittäminen ovat pääkaupunkiseudulle ja muille kaupunkiseuduille sopivia ratkaisuja. Jotta kasvihuonekaasupäästöjen alentamista koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa, on tärkeää, että kaupungeissa asuva väestö omaksuu ajatuksen urbaanin asumisen ilmastoystävällisyydestä ja ekologisuudesta, käyttää oman auton sijasta julkisia liikennevälineitä ja polkupyörää sekä löytää haluamaansa luonnonläheisyyttä ja rauhallisuutta omasta elinympäristöstään. Luontoa voivat edustaa esimerkiksi vehreä näkymä asunnon ikkunasta tai kiinteästi kaupunkirakenteeseen sijoittuva puutarhapalsta kerrostalon pihassa tai pyöräilymatkan päässä. Harvaanasutulle maaseudulle soveltuvat kestävät ratkaisut ovat erilaisia. Lisäksi erityyppisille maaseutualueille pitää kehittää omanlaisiaan ratkaisuja. Toistaiseksi yhdyskuntarakenteesta käytyä keskustelua ovat raamittaneet paljolti Helsingin ympäristökuntien ja metropolialueen erityiskysymykset (esim. Sairinen 2009). Suomalainen maaseutu on samastettu pääkaupunkiseutua ympäröivään laimenevaan kaupunkirakenteeseen, jossa tiiviys alenee ja toimintojen väliset etäisyydet kasvavat, mutta maaseutua on muilla kriteereillä vaikea erottaa kaupungista. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusperinteestä maaseudun ilmastovastuuta peräävät tutkijat ovat korostaneet sitä, että maaseudun ja kaupungin välinen erottelu ei ole hedelmällistä, vaan maaseutua pitää koskea samat vaatimukset kuin kaupunkeja. Maaseudun ja kaupungin välisten erojen tunnistaminen ja niistä keskusteleminen johtaa kriittisten arvioiden mukaan siihen, että maaseutu ulkoistaa itsensä pois ilmastovastuusta (Sairinen & Mononen 2010: 94). Vastuunkannon todellisena osoituksena pidetään eheyttävää suunnittelua, jonka merkityksen ja soveltuvuuden kyseenalaistamisen katsotaan olevan osoitus siitä, etteivät maaseudun puolustajat ole kiinnostuneita yhteisistä ongelmista. Puulämmitys ja kompostointi eivät tämän näkemyksen mukaan riitä maaseudun puolustukseksi, vaan ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää hyvien selitysten sijaan tositoimia eli eheyttävää suunnittelua (emt. 107). Maaseutua on kuitenkin monenlaista, kuten maaseutututkimuksen alalla on havaittu. Lisäksi on havaittu, ettei asutus hajaudu ja haja-asukkaiden määrä kasva maaseudulla yleensä tai valtaosin (Helminen & Ristimäki 2007). Suomalainen maaseutu on myös pääosin erilaista kuin maaseutu muissa Euroopan maissa, joiden aluesuunnittelua ja alueiden käyttöä koskeviin normeihin Suomi pyrkii sopeutumaan ja joiden tutkimusperinteestä tutkijat ammentavat vaikutteitaan. Aluerakenteen eroavuuksia on kuvattu perinteisesti vertailemalla asukastiheyttä, joka on Suomessa noin kymmenesosa siitä, mitä Keski-Euroopassa. Viime vuosina aluerakenteen vertailussa on ryhdytty käyttämään käsitettä harvuus, jolla viitataan siihen, että matalan asukastiheyden ohella Suomen tyypillinen ominaispiirre on se, että maa on Pohjois-Suomen asumattomia seutuja lukuun ottamatta kauttaaltaan asuttu (Gløersen et al. 2005). Harvuudesta nähdään aiheutuvan useita ongelmia, joihin on kiinnitetty huomiota kansallisessa aluepolitiikassa ja Euroopan unionin koheesiopolitiikassa. Hajautunutta rakennetta pidetään uhkana sekä koheesiopolitiikan tasa-arvotavoitteelle että kilpailukykytavoitteelle. Tämä johtuu siitä, että paikallisen kysynnän niukkuus nostaa yksikkökustannuksia yksityisten ja julkisten palvelujen tarjonnassa. Kasautumisedut puuttuvat ja infrastruktuurikustannukset ovat korkeita. Nämä syyt rajoittavat harvaan asuttujen seutujen kehittymis- ja kehittämismahdollisuuksia. Kauttaaltaan mutta harvakseltaan asutussa maassa lähtökohdat ja edellytykset yhdyskuntarakenteen kehittämiselle tiiviimpään ja vähemmän henkilöautoista riippuvaiseen suuntaan ovat pääkaupunkiseutua ja suurimpia kaupunkiseutuja lukuun ottamatta erilaiset kuin Euroopassa yleensä. Tästä syystä kaupungin ja maaseudun välisestä vastakkainasettelusta luo- 12

14 puminen, eli silmien sulkeminen alueiden välisiltä eroilta, ei ole Suomen olosuhteissa hedelmällistä. Maaseudun ja kaupungin sekä erilaisten maaseutualueiden välisiin eroihin pitää päinvastoin kiinnittää erityistä huomiota ja niiden merkitystä pitää eritellä kriittisesti, jotta erityyppisille alueille löydetään tarkoituksenmukaiset keinot kaikkia yhteisesti koskevan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kaupunkiseutujen hajautuminen ja aluerakenteen harvuus ovat kaksi eri ilmiötä, ja ilmastonmuutoksen torjumisen keinoja pohdittaessa on syytä erottaa ne toisistaan. Samalla on tärkeää tunnistaa, mistä maaseudusta milloinkin puhutaan: leviävistä lievealueista vai entisestään harvenevasta vähäisen rakentamispaineen maaseudusta. Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautumisen estokeinot eivät poista aluerakenteen harvuutta ja siihen liittyviä pitkiä etäisyyksiä, puutteellisia julkisia liikenneyhteyksiä ja riippuvuutta henkilöauton käytöstä, joka on suomalaisessa asumista ja ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa keskeisin argumentti haja-asumista vastaan. Autoilu syö väistämättä päästösäästöjä, joita maaseudun ekokylissä saadaan aikaan esimerkiksi puulämmityksellä (Wahlgren 2008: 58). Harva aluerakenne ja liikkumista edellyttävä elämäntapa ovat yhdistelmä, jonka purkaminen on vaikeaa kummastakin päästä. Väestömäärältään supistuvan haja-asutetun maaseudun harvuus ei tihene tiivistämällä, eikä henkilöautoilulle ole näköpiirissä varteenotettavia vaihtoehtoja. Hyvä kysymys onkin, voidaanko maaseudulla tehdä mitään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ellei puulämmityksellä ja kompostoinnilla ole merkitystä? Onko olemassa keinoja, joilla on merkitystä? Voidaanko maaseutukuntien asukkaiden henkilöautoilua ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentää ratkaisevasti eheyttämällä kirkonkyliä ja muita yhdyskuntia, kuten on esitetty? Eheyttämisen tärkeyttä ja merkitystä maaseudulla on perusteltu mittaustuloksilla, jotka osoittavat, että haja-asutusalueilla asuvien henkilöautosuoritteet eli autoilukilometrit asukasta kohden vuorokaudessa ovat korkeampia kuin esimerkiksi kirkonkylissä asuvien (Sairinen & Mononen 2010: 101, sit. Kalenoja et al. 2008). Kirkonkylien asukkaiden pienempiä suoritteita on selitetty sillä, että kylät voivat olla varsin omavaraisia palvelujen ja työpaikkojen suhteen, jolloin autoilun tarvetta on vähemmän kuin muissa maaseutukylissä tai harvaanasutuilla alueilla (Sairinen & Mononen 2010: 102). Asukasta kohden laskettuja suorite-eroja voivat toisaalta selittää myös väestön ominaispiirteet kuten esimerkiksi aktiivisen autoiluiän ohittaneen eläkeläisväestön ja autottoman väestönosan kasautuminen kirkonkylien vuokra- ja palvelutaloihin. Vastaavia ajatuksia palvelujen ja työpaikkojen suhteen omavaraisista pienistä yhdyskunnista ovat esittäneet tutkijat, jotka ovat hahmotelleet erilaisia auton jälkeen tulevaisuusskenaarioita (esim. Dennis & Urry 2009). Eräs tällainen skenaario on paluu paikalliseen ja omavaraiseen elämäntapaan. Se ei edellytä liikkumista, sillä ihmiset asuvat, työskentelevät ja viettävät vapaa-aikansa samassa paikassa (emt ). Maaseudun tila ja resurssit ovat tällaisen elämäntavan välttämätön edellytys. Nykytilanteessa kun vettä, ruokaa ja polttoainetta on toistaiseksi saatavilla mikään ei viittaa siihen, että maaseudulla ollaan siirtymässä paikalliseen elämäntapaan, jossa elämä rakentuu entistä enemmän lähikylän palvelujen, sosiaalisten suhteiden, harrastusten ja työpaikkojen perustalle. Päinvastoin pendelöinti on Suomessa laajaa ja yleistä, ja koskee jo noin kolmasosaa työllisistä (Myrskylä 2008). Pendelöinnin vähenemistä lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa, sillä työpaikat jatkavat ennusteiden mukaan keskittymistään harvoihin keskuksiin. Etätyö ei muuta tätä asetelmaa, sillä etätyön merkitys on osoittautunut odotettua vaatimattomammaksi. Eniten pendelöintiä tapahtuu suuriin kaupunkeihin niitä ympäröivistä kunnista (Nivalainen 2006, Myrskylä 2008). Myös tiiviistä kaupunkikeskuksista, kuten Helsingistä, pendelöidään jonkin verran muihin kuntiin. Toiseksi keskittymiskehitys näkyy myös palveluiden siirtymisenä pienistä kylistä suurempiin keskuksiin, jolloin mahdollisuudet asua ja elää lähikylän palvelujen varassa heikkenevät. Palveluiden tavoittaminen edellyttää yhä useammin liikkumista lähintä kirkonkylää kauemmas. Myös kuntaliitokset voivat lisätä asukkaiden riippuvuutta omasta autosta, kun asiointimatkat pitenevät ja mutkistuvat. Kirkonkylien välillä on eroja siinä, miten omavaraisia ne ovat työpaikkojen ja palvelujen suhteen. Tämä vaikuttaa puolestaan siihen, missä määrin yhdyskuntasuunnittelulla voidaan vähentää merkittävästi henkilöautoilua. Mikäli työikäinen väestö käy töissä ja hankkii palvelunsa pääasiassa kunnan ulkopuolelta sopivaksi katsomastaan kaupunkikeskuksesta, autoilu jatkuu en- 13

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa 20 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa 1 Riitta Haverinen ja Katja Ilmarinen (toim.) Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2008 2 HYVINVOINNIN ARKI MAASEUDULLA YTR ja

Lisätiedot

Millainen olisi hyvä elinympäristö?

Millainen olisi hyvä elinympäristö? JULKAISUJA 9 2008 Millainen olisi hyvä elinympäristö? Asukkaiden näkemyksiä elinympäristöstä, asumisesta ja palveluista eri elämänvaiheissa Katri Koistinen Helena Tuorila JULKAISUJA 9 2008 Millainen olisi

Lisätiedot

Asuinmaaseutu 2007 2010

Asuinmaaseutu 2007 2010 Asuinmaaseutu 2007 2010 Maaseutuasumisen kehittämisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 2/2007 Toimitus: Mia Saloranta Taitto: Keltainen toukokuu / Ben Rydman Kuvat: Jussi Jansson Maa-

Lisätiedot

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta Aila-Leena Matthies, Mari Kattilakoski, Niina Rantamäki Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta KAMPA-hankkeen Tutkimus- ja kehittämisraportti

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN

MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN Tämä on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella toteutetun Maaseudun kaavoituskäytäntöjen kehittäminen -hankkeen loppuraportti. Hanke on saanut

Lisätiedot

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 Christer Bengs Timo Heikkinen Janne Roininen Kaisa Schmidt-Thomé Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 kirjoittajat ja Sitra Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sitran raportteja

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede MUUTTOLIIKE JA VETOVOIMATEKIJÄT HELSINGISSÄ KYSELYAINEISTON ANALYYSI MATS STJERNBERG 2010 Ohjaaja: MARI VAATTOVAARA HELSINGIN YLIOPISTO GEOTIETEIDEN JA

Lisätiedot

Arvioituja vaikutuksia

Arvioituja vaikutuksia Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:5 Arvioituja vaikutuksia Kirjallisuusselvitys PKS 2025 - ja PLJ 2002 -vaikutusarviointien taustaksi Arvioituja vaikutuksia Kirjallisuusselvitys PKS 2025 - ja PLJ

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Anu Kerkkänen ja Riitta Savikko 2012 Yhteenveto Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hankkeessa kerätystä aineistosta Yhteenveto Kokonaisuuden

Lisätiedot

Ilkka Lehtola. Maaseudun toimintaympäristön. liikkuminen. Kirjallisuuskatsaus. Tiehallinnon selvityksiä 18/2007

Ilkka Lehtola. Maaseudun toimintaympäristön. liikkuminen. Kirjallisuuskatsaus. Tiehallinnon selvityksiä 18/2007 Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön muutos ja liikkuminen Kirjallisuuskatsaus Tiehallinnon selvityksiä 18/2007 Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön muutos ja liikkuminen Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma Kulttuurihistorialliset rakennukset tiivistyvän kaupunkirakenteen kuristusotteessa: Tapaustutkimus rakennussuojeluun liittyvistä arvoista ja intresseistä Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa Maiju

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25 2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA 17 2014 HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HSL:n hallitus on päättänyt lähettää luonnoksen lausuntoja ja kannanottoja varten 21.10.2014 17/2014

Lisätiedot

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa 1 Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa Kaj Zimmerbauer Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ulla Korpimäki

Lisätiedot

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 2 Tämä kirja on Aalto-yliopistossa vuosina 2010

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat Helsingin, Joensuun ja Tampereen kaupunkien strategioissa

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat Helsingin, Joensuun ja Tampereen kaupunkien strategioissa Mika Raunio, Sari Hammar-Suutari & Minna Säävälä Kohti tulevaisuuden kaupunkiyhteisöä? Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat Helsingin, Joensuun ja Tampereen kaupunkien strategioissa Towards the future

Lisätiedot

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Fieldhouse 2009 Liiketoiminnan teknologian

Lisätiedot

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 M a a s e u t u p o l i t i i k a n y h t e i s t y ö r y h m ä n j u l k a i s u j a 1 2010 Yrittäjyyden teemaryhmä Heikki Pietarinen (toim.) Maaseudun yrittäjyyden

Lisätiedot