Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke)"

Transkriptio

1 Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) LIIKETOIMINTAOSA-ALUEEN LOPPURAPORTTI Toni Taavitsainen

2 1 Sisällysluettelo 2 Biokaasuteknologian käyttöönoton edistäminen Pohjois-Savossa hanke: liiketoimintaosa-alue Tavoite Työn sisältö Biokaasulaitosformaatit ja termistö Tarkastelussa olevat biokaasulaitosmallit Termistö Energianurmen tuotanto biokaasutukseen Energianurmen tuotantokustannukset Energianurmen taloudellinen tase biokaasun tuotannossa Tuotanto maatilakohtaisessa biokaasulaitoksessa Energianurmen tuotantokustannukset keskitetyssä biokaasulaitoksessa Maatilan biokaasulaitos tilan syötteillä Laitoksen toimintamalli Laitoksen perustamisessa huomioitavat tulkinnat Käsittelyprosessi ja lopputuotteen hyödyntämismahdollisuudet Laitoksen perustaminen Ympäristöluvat Rakennuslupa Laitoksen turvallisuuteen liittyvät luvat ja selvitykset Lietteen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö Sopimukset sähkön tuotannosta ja siirrosta Investointi- ja tuotantotuet Tuotantotuen hakeminen Kannattavuuslaskelmat Lähtöarvot Kannattavuuslaskennan tulokset Kannattavuus korotuilla energian- ja lannoitteiden hinnoilla Yhteenveto Maatilan biokaasulaitos ulkopuolisilla syötteillä Laitoksen toimintamalli Laitoksen perustamisessa huomioitavat tulkinnat Käsittelyprosessi ja lopputuotteen hyödyntämismahdollisuudet Laitoksen perustaminen Ympäristöluvat Rakennuslupa Laitoksen turvallisuuteen liittyvät luvat ja selvitykset Lietteen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö Sopimukset sähkön tuotannosta ja siirrosta Investointi- ja tuotantotuet

3 6.3 Kannattavuuslaskelmat Lähtöarvot Kannattavuuslaskennan tulokset Yhteenveto Keskitetty maatilojen jakeita käsittelevä biokaasulaitos Toimintamalli Laitoksen perustamisessa huomioitavat tulkinnat Käsittelyprosessi ja lopputuotteen hyödyntämismahdollisuudet Laitoksen perustaminen Ympäristöluvat Rakennuslupa Laitoksen turvallisuuteen liittyvät luvat ja selvitykset Lietteen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö Sopimukset sähkön tuotannosta ja siirrosta Investointi- ja tuotantotuet Kannattavuuslaskelmat Lähtöarvot Kannattavuuslaskennan tulokset Kannattavuus korotetuilla energian- ja lannoitteiden hinnoilla Kannattavuuslaskelmien yhteenveto Yhteenveto Lähteet LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE

4 2 Biokaasuteknologian käyttöönoton edistäminen Pohjois- Savossa hanke: liiketoimintaosa-alue 2.1 Tavoite Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen hallinnoimassa Biokaasuteknologian käyttöönoton edistäminen Pohjois-Savossa hankkeessa (Biotila hanke) liiketoimintaosa-aluetarkastelun keskeinen tavoite oli verrata yksittäisen biokaasulaitoksen kannattavuutta ja hallinnointia toimintamalliin, jossa yksi keskitetty toimija omistaa ja hallinnoi useampaa biokaasulaitosta. Keskitetty toimija voi olla esimerkiksi osakeyhtiö tai osuuskunta. Työn keskeinen tavoite oli selvittää keskitetyn toimintamallin tuomia hyötyjä mm. lainsäädännön että lupaprosessien näkökulmasta. Perusajatuksena oli selvittää keskitetyn toimintamallin käytännön hyötyjä ja kustannussäästöjä. Lähtökohtainen ajatus työosiossa oli, että yhden toimijan investoidessa useampaan hajallaan olevaan laitokseen, kannattavuus parantuisi laitosten yhteenlasketun nimellistehon ylittäessä tuotantotuen edellyttämän vähimmäisnimellistehon. Tässä ajatuksessa tavoitteena oli, että myös pienet yksiköt voisivat päästä tuotantotuen piiriin ja saada täten tuotetulle sähköenergialle korkeamman hinnan ja täten parantaa laitosten kannattavuutta. Työn alkutaipaleella myös yleinen näkemys oli, että biokaasulaitos voisi saada sekä tuotantotuen ja investointituen. 2.2 Työn sisältö Tuotantotukilainsäädäntö ei mahdollista eri kohteissa olevien saman omistajan biokaasuntuotantolaitosten tuotantotehojen yhteen laskemista. Tuotantotehoksi voidaan laskea yhden tai useamman generaattorin yhteisteho, kun toimija liittyy verkkoon yhdestä mittaus- ja liittymäpisteessä. (1) Täten tuotantotuki ei vaikuta parantavasti maatilan biokaasulaitoksiin, jotka muodostaisivat hallinnollisesti yhden tuotantokokonaisuuden mutta ovat hajallaan (useampi liittymäpiste). Tämä oli keskeinen syy, miksi työosiossa ei tarkasteltu biokaasuyrityksen kannattavuutta, joka hallinnoi useampaa biokaasulaitosta. Useampaa laitosta hallinnoiva yritys hyötyy toiminnassaan mm. henkilökunnan osaamisen kautta, joka helpottaa mm. lupahakemuksien laadintaa sekä laitosten käyttöä ja ylläpitoa. Myöskään lupaprosesseissa keskitetty malli ei tuo oleellisia huojennuksia, sillä jokaiselle laitokselle tulee hakea pääsääntöisesti omat luvat ja hyväksynnät sekä tehdä tarvittavat ilmoitukset. 4

5 Työosiossa on tarkasteltu kolmen itsenään toimivan biokaasulaitosvaihtoehdon kannattavuutta. Ko. toimintamalleille lisäksi tehty yhteenveto keskeisistä hallinnollisista toimenpiteistä, jotka laitoksen perustajan tulee huomioida laitosta suunnitellessa. Kannattavuustarkasteluissa on huomioitu mm. viimeisimmät tuotantotuki- ja investointitukilinjaukset. Työosiossa on tarkasteltu myös energianurmen hyödyntämismahdollisuuksia biokaasun tuotannossa talouden näkökulmasta. Kannattavuuslaskelmat on tehty yhdistetylle sähkön- ja lämmöntuotannolle Pohjois-Savolaisista lähtökohdista. Tämä tulee esille erityisesti tukitasoissa ja energian hinnoittelussa. Myös lupaprosesseissa on nojauduttu osin Pohjois-Savon viranomaisten tulkintoihin. Kannattavuuslaskelmissa on hyödynnetty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Maaningan yksikön biokaasulaitoksesta saatuihin tutkimustuloksiin. Lisäksi kannattavuuslaskelmissa keskeisenä lähtöaineistona on Tuomas Huopanan opinnäytetyö, jossa on tutkittu ja laskettu biokaasulaitoksen energia- ja päästötaseita. 3 Biokaasulaitosformaatit ja termistö 3.1 Tarkastelussa olevat biokaasulaitosmallit Kannattavuustarkastelussa on 3 laitosvaihtoehtoa, joissa kaikissa keskeisen jakeen muodostavat maatalouden jakeet, lanta ja energianurmi. Kannattavuustarkastelussa olevat laitosformaatit: 1) Maatilakohtainen biokaasulaitos tilan jakeilla Syötteet: Energian hyödyntäminen: Mädätysjäännös: Maatalouden lietteet, peltobiomassa (energianurmi) Energian hyödyntäminen tilalla ja mahdollinen myynti tilalta Hyödynnetään tilan pelloilla (vuokrapellot, sopimuspellot) 2) Maatilakohtainen laitos, joka käsittelee tilan ulkopuolisia jakeita Syötteet: Maatalouden lietteet, peltobiomassat, ulkopuoliset jakeet (sakokaivolietteet, yhdyskuntalietteet) Energian hyödyntäminen: Energian hyödyntäminen tilalla ja myynti tilalta Mädätysjäännös: Hyödynnetään tilan pelloilla (vuokrapellot, sopimuspellot) 3) Keskitetty biokaasulaitos tilojen jakeilla Syötteet: Maatalouden lietteet, peltobiomassa (energianurmi) 5

6 Energia: Mädätysjäännös: Myydään ulkopuoliseen käyttökohteeseen (esim. lämpö kaukolämpöverkkoon/enegiayhtiölle/ulkopuoliselle käyttäjälle ja sähkö verkkoon) Hyödynnetään lantaa ja nurmea tuottavien tilojen pelloilla. Kannattavuuslaskelmat on määritetty liitteen 8 mukaisilla energianhinnoilla. Tuleekin huomioida, että kannattavuus paranee energian ja ravinteiden hinnan nousun seurauksena. Kannattavuuslaskelmissa on tehty myös esimerkkilaskelmat pohjautuen korkeampiin energian- ja ravinteiden hintoihin. Näissä laskelmissa tulee huomioida, että investointitason oletetaan olevan sama, kuin nykyhetkellä. Kannattavuuslaskelmissa kaikissa tarkasteluvaihtoehdoissa biokaasulaitoksen takaisinmaksuajaksi on määritetty15 vuotta. Kolmannessa vaihtoehdossa (keskitetty biokaasulaitos) tuleekin huomioida, että sähkön hinta on koko takaisinmaksuajan tariffitasolla vaikka tuotantotukea myönnetään 12 vuoden ajanjaksolle. 6

7 3.2 Termistö YVA Kemikaali-ilmoitus: Räjähdyssuojausasiakirja Laitoshyväksyntä Omavalvontasuunnitelma Lannoitevalmisteen tyyppihyväksyntä Ympäristövaikutusten arviointi. Pelastusviranomaiselle laadittava ilmoitus biokaasun tuotannon ja varastoinnin aloittamisesta. Räjähdyssuojausasiakirja on työkalu syttyvien kaasujen, syttyvien nesteiden, ja syttyvien pölyjen aiheuttaman räjähdysvaaran selvittämiseksi, merkityksen arvioimiseksi. Lisäksi asiakirja on työkalu toimenpiteiden löytämiseksi räjähdysten estämiseksi ja räjähdyksiltä suojautumiseksi. (31) Elintarviketurvallisuusvirastolta haettava hyväksyntä biokaasulaitokselle. Hyväksyntämenettelyn tarpeellisuuden määrittää laitoksessa käsiteltävät jakeet ja mädätysjäännöksen hyötykäyttökohteet. Kirjallinen työ- ja toimintaohje lannoitevalmisteiden valmistamiseksi. Lannoitelainsäädännön mukainen tyyppihyväksyntä mm. biokaasulaitoksessa valmistettaville lannoitevalmisteille. Mesofiilinen prosessi Biokaasulaitoksen prosessilämpötila noin C Termofiilinen prosessi Biokaasulaitoksen prosessilämpötila noin C TS VS (Total solids) Kokonaiskiintoaine. (Volatile solids) Orgaaninen kuiva-aine. Laskelmissa metaanintuotto on määritetty orgaanista kuiva-ainekiloa kohti. Luokka 1, 2, ja 3: Liite 2. Energianurmi Taselaskelma Biokaasun tuotannossa käytettävä säilörehua vastaava nurmijae. Biotila hankkeessa Itä-Suomen yliopiston laatima paikkatietopohjainen ravinne- ja energiataselaskelma, joka tuottaa tuloksia tämän raportin kannattavuuslaskelmille. 7

8 4 Energianurmen tuotanto biokaasutukseen 4.1 Energianurmen tuotantokustannukset Itä-Suomen yliopisto on laatinut Biotila hankkeessa keskitetyn biokaasulaitoksen energiataselaskelmat (myöhemmin taselaskelmat), jossa on huomioitu energianurmen tuotanto sekä lietteen ja energianurmen kuljetukset. Energianurmen tuotannossa on määritetty työkoneiden käyttöajat ja työmenekit sekä tarvittavien lisäravinteiden, kasvinsiementen, kasvinsuojeluaineiden, kalkin ja säilöntäaineiden määrät. Taselaskelmat on määritetty keskitetylle biokaasulaitokselle. Tässä raportissa energianurmen tuotantokustannuslaskelmissa on nojauduttu taselaskelmien tuottamiin tuloksiin. Tuotantokustannuslaskelmissa on määritetty energianurmen tuotantokustannus tuotettua energianurmen kuiva-ainekiloa kohti ( /kg ka). Tätä arvoa on käytetty sekä taselaskelman kohteena olevan keskitetyn biokaasulaitoksen että tilatason biokaasulaitoksen energianurmen tuotantokustannuslaskelmien lähtöarvona. Taselaskelmissa maatilat, jotka tuottavat energianurmea, hyödyntävät myös kyseisillä pelloilla biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä ravinteena. Tämä tulee esille kannattavuuslaskelmissa energianurmen alhaisempina lannoitekustannuksina, joka alentaa myös energianurmen tuotantokustannuksia. Osa mädätysjäännöksestä huomioidaan käytettäväksi myös muilla kuin energianurmipelloilla. Taselaskelmissa on määritetty energianurmen tuotantoon ja korjuuseen käytettävän koneketjun tuntiresurssit neljän vuoden ajanjaksolle. Tuotantokustannuslaskelmissa tarkastellaan vuosittaista tasetta, joten esim. nurmen perustamisen työvaiheen työmenekki on jaettu kuluiksi jokaiselle neljälle vuodelle. 8

9 Biokaasulaitos Oy vastaa kuljetuksista Energianurmen tuotanto BIOKAASULAITOS OY Energianurmi Mädätysjäännös Varastointi Maatilat 1-6 Lämpö Sähkö Kuva 1. Taselaskelmien energianurmen logistiikka keskitetyssä biokaasulaitostarkastelussa. Energianurmen tuotantokustannus on määritetty tilan kustannuksiksi. Taselaskelmissa on tarkasteltu kuvan 1 mukaista toimintamallia. Tarkastelukohteessa on kaikkiaan 6 maatilaa, joiden lietettä käsitellään biokaasulaitoksessa. Taselaskentamallissa energianurmi tuotetaan ja varastoidaan tilalla. Tuotantokustannuksissa on huomioitu 6 maatilan energianurmen tuotannon työmenekki. Energianurmen kuljetuksista tilalta laitokselle vastaa biokaasulaitos. Taselaskentamallissa energiantuotantoon ohjautuva pinta-ala on 61,9 ha ja peltolohkojen keskimääräinen etäisyys tilakeskuksesta on 6,2 km pisimmän kuljetusmatkan ollessa 17,0 km ja lyhimmän 0,07 km. Taselaskelmissa on mukana kaikkiaan 144 peltolohkoa. Tilan ja peltojen välisen työkoneiden liikennöinnin työmenekki sisältyy tuotantokustannuksiin. Keskitetyssä mallissa on määritetty erikseen työmenekit energianurmen ja lannan sekä mädätysjäännöksen kuljetuksille tilan ja biokaasulaitoksen välillä. Taselaskelmissa energianurmi korjataan kaksi kertaa kesässä. Energianurmen tuottona kaikissa laskelmissa on käytetty 8,8 tonnia nurmea märkäpainona ilmoitettuna hehtaaria kohden. Laskelmissa sato korjataan kahdesti, joten hehtaarituotto on 17,6 tonnia energianurmea hehtaarille vuodessa märkäpainona ilmoitettuna. Tuleekin huomioida, että energianurmen hehtaarikohtainen energiantuotanto kasvaa myös sadon kasvaessa. 9

10 Taulukko 1. Taselaskelmissa käytetty koneketju ja vuosittainen työvaiheiden tuntimäärä (taselaskelmien 4 vuoden työmenekit on jaettu jokaiselle vuodelle).(2) KONEKETJU Traktori / teho kw h/biokaasu/vuosi Lietteen levitys Ruiskutus 136 3,0 Perustaminen Kalkin levitys 204 URAKOINTI Kyntö ,2 Karhitseminen 163 9,4 Jyrääminen 163 6,1 Kylväminen 163 9,4 Sadonkorjuu Niittomurskaus ,8 Korjuu (noukinvaunu) ,1 Siilotyöskentely ,8 Lannoitus 163 8,8 Taulukon 1 oikean puoleisessa sarakkeessa on energianurmen tuotannon ja korjuun vuotuinen työmenekki. Perustamisen työmenekki on jaettu jokaiselle neljälle vuodelle. Korjuun tuntimäärä on määritetty kahden korjuukerran mukaan (2., 3. ja 4. vuosi). Kalkin levityksen lisäksi lietteen kuljetukset maatiloilta laitoksille ja takaisin pelloille tai välivaraston sekä energianurmen kuljetukset tiloilta biokaasulaitoksille toteutetaan urakoitsijan toimesta. Tuotantokustannuksissa ei huomioida lietteen ja energianurmen kuljetuksia tilan ja biokaasulaitoksen välillä. Nämä huomioidaan biokaasulaitoksen kannattavuuslaskelmissa. Tuotantokustannuslaskelmien lähtöarvot on määritetty tarkemmin liitteessä 1. 10

11 Taulukko 2. Energianurmen tuotantokustannusten yhteenveto, /ha. Säilörehun / Energianurmen tuotantokustannusvertailu 1. Taselaskelmiin perustuva tuotantokustannus 2.Tila-artturi - hanke keskiarvo 2009 Tuotantokustannukset /ha /ha Kiinteät kustannukset Traktorit ja työkoneet ( Rakentamiskustannukset Yleiskustannukset 0 24 Muuttuvat kustannukset Lannoitukset Kylvö (siemenet) Kasvinsuojelu 6 6 Muut muuttuvat Liikepääoman korko 4 Traktorin ja työkoneiden muuttuvat kustannukset ( Kalkki 55 3 Säilöntäaine Rahti, konevuokrat ( Säilöntämuovi 0 43 Paaliverkko 0 5 Työkustannukset Oma työ Vieras työ 0 7 Pellon ja ojituksen kustannukset Pellon vuokra ( Pellon korko ( Ojituksen poisto ( Ojituksen korko ( Ojituksen kustannus (4 6 6 YHTEENSÄ ) Taselaskelmiin perustuvassa laskelmassa kohta Traktorit ja työkoneet pitävät sisällään koneiden poistot ja korot. TilaArtturi -hankkeen laskenta pitää sisällään myös koneiden kunnossapidon ja vakuutukset. 2) Taselaskelmiin perustuvassa laskelmassa Traktorin ja työkoneiden muuttuvat kustannukset pitää sisällään polttoaineen ja voiteluaineen kulutuksen, kunnossapidon, vakuutukset sekä varastoinnin. 3) Kalkin levitys (urakoituna) 4) Taselaskelmissa on käytetty TilaArtturi -hankeen keskiarvoja. Traktorin muodostamien kiinteiden ja muuttuvien kustannusten määritysperusteet ovat liitteessä 3. Työkoneiden muodostamien kiinteiden kustannusten määritysperusteet ovat liitteessä 4. Työkoneiden ylläpitokustannukset ovat liitteessä 5. Rakentamiskustannusten määritysperusteet ovat liitteessä 6. Työkustannusten määritysperusteet ovat liitteessä 7. 11

12 Taulukossa 2 on yhteenveto laskelmissa käytetyistä energianurmen tuotantokustannuksista. Sarakkeessa 1 on Itä-Suomen yliopiston taselaskelmien pohjalta määritetyt tuotantokustannukset, joissa on huomioitu taulukon 1 mukainen energianurmen korjuuketju. Taulukon 2 sarakkeessa 2 on TilaArtturi hankkeen määrittämät säilörehun tuotantokustannukset keskiarvona ilmoitettuna vuodelta TilaArtturi hankkeen tuotantokustannusten keskiarvo on määritetty 15 tilan tuotantokustannusten keskiarvona. Kyseisillä 15 tilalla on ollut käytössä erilaisia tuotantoketjuja tilojen välillä ja myös yhdellä tilalla on voitu käyttää erilaisia korjuuketjuja (36). TilaArtturi hankkeiden tiloilla säilörehusato on vaihdellut kilosta kiloon hehtaarille tuorepainona ilmoitettuna, kun sato on korjattu kolme kertaa. Hehtaarikohtaiset tuotantokustannukset ovat vaihdelleet ilman tukea 817 ja 1800 välillä (tuettuna vaihteluväli on ollut ).(3) Taselaskelmiin pohjautuvassa tuotantokustannuslaskelmassa tuotantokustannukset ovat Tuotantokustannusten alhaisemmassa hinnassa on huomioitava, että lannoitekustannukset ovat alhaisemmat taselaskelmissa verrattuna TilaArtturi hankkeen lannoitekustannuksiin. Taselaskelmissa on käytetty kahta korjuukertaa. TilaArtturi hankkeessa lannoitekustannukset ovat esimerkkitiloilla vaihdelleet 79 /ha /ha välillä (luomutiloilla 0 /ha), keskiarvon ollessa 142 /ha (3). Taselaskelmissa lannoitekustannukset ovat 42 /ha. Lannoitustasona laskelmissa on käytetty 154 kg/n hehtaarille. Taselaskelmien mukaan hehtaarille levitetään mädätysjäännöstä vuodessa 50,9 t. Mädätysjäännöksen ravinnepitoisuudet ovat seuraavat (2): - Kokonaistyppi: 3,14 kg/t - Liukoinen typpi: 2,29 kg/t - Fosfori: 0,53 kg/t - Kalium: 3,73 kg/t Mädätysjäännöksen levitysmäärän ollessa 50,85 t/ha, mädätysjäännöksen mukana energianurmelle levitetään seuraavat määrät ravinteita (suluissa lisätarve tai ylitys) (2): - Liukoinen typpi: 116,3 kg/ha (lisäystarve 37,7 kg/ha) - Fosfori: 27,0 kg/ha (ylitys 6,5 kg/ha) - Kalium: 189,5 kg/ha (ylitys 141,5 kg/ha) Täten lisälannoitustarve on typen osalta 37,7 kg/ha, joka laskelmissa täytetään väkilannoitteiden käytöllä. Taselaskelmissa on määritetty myös lisälannoitustarve ilman biokaasulaitosta. Tässä tapauksessa edellä mainittu typen tarpeen täyttäminen vaatii väkilannoitteita 81,2 kg/ha eli väkilannoitteista typen korvaavuus biokaasuvaihtoehdossa on 43,5 kg/ha.(2) 12

13 Laskelmissa huomioidaan C2-alueen tuet seuraavasti (4): - Tilatuki: 153 /ha - Luonnonhaittakorvaus + kotieläintilan kansallinen lisäosa: 290 /ha - Ympäristötuki, kotieläintila: 107 /ha - Pohjoinen tuki, yleinen muut kasvit: 33 /ha YHTEENSÄ: 583 /ha 4.2 Energianurmen taloudellinen tase biokaasun tuotannossa Tuotanto maatilakohtaisessa biokaasulaitoksessa Energianurmesta tuotetun biokaasun kannattavuus riippuu energian hinnasta. Taulukossa 3 on laskettu metaanin- ja energiantuotantomäärät energianurmelle hehtaaria kohti. Tuotetusta osuudesta on vähennetty laitoksen oman käytön osuus, joka on määritetty samansuuruiseksi kuin MTT Maaningan biokaasulaitoksen energiankulutuksen osuus. Lisäksi taulukoissa 4 ja 6 on määritetty yhden hehtaarin energiantuotannon tulo, kun laitoksen omakäyttöenergiat ovat määritetty MTT Maaningan laitosta pienemmiksi. Taulukon 3 lähtöarvot: Metaanintuotantopotentiaali: 0,476 m 3 CH 4 /kg VS (38) Energianurmen tuotto: 17,6 t/ha (märkäpaino) (2) Nurmen korjuukerrat: 2 (2) Nurmen TS-pitoisuus: 30 % Nurmen VS/TS -suhde: 0,9 Energianurmen metaanintuotantopotentiaalit on määritetty MTT:n Biotila hankkeessa. Lähtöarvoissa metaanintuotantopotentiaalit on määritetty 1 atm ilmanpaineessa ja + 25 C lämpötilassa. MTT Maaningalla tehdyissä tutkimuksissa nurmen metaanintuotantopotentiaaliksi on määritetty 0,397 m 3 CH 4 /kg VS. Tutkimuksissa on myös todettu, että käsiteltäessä lantaa ja nurmea yhdessä metaanintuotanto tehostuu. Tutkimuksessa määritetty yhteiskäsittelykerroin on 1,2, joten nurmen metaanintuotantopotentiaali on täten 0,476 m 3 CH 4 /kg VS edellä mainituissa olosuhteissa. Taulukoissa 3, 4, 5 ja 6 on energianurmen potentiaali määritetty lannan ja nurmen yhteiskäsittelyn kautta, joten metaanintuotantopotentiaalin arvona on käytetty 0,476 m 3 CH 4 /kg VS. (38) 13

14 Taulukko 3. Energianurmen biokaasun tuotannon ja siitä tuotetun energian määrä arvo yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa (CHP) hehtaaria kohti energianurmentuotannon ollessa 17,64 t/ha. Energiantuotanto energiarehusta (pinta-ala 1 ha) Rehumäärä 17,64 t rehua /ha /v Metaanimäärä m 3 / CH 4 /ha Energia (metaanin energiasisältö) kwh /ha Sähkön- ja lämmöntuotanto (brutto) Lämpö kwh/ha Sähkön- ja lämmöntuotanto kwh/ha Laitoksen oma kulutus (suluissa kulutus biokaasuenergiasta) Lämpö (16 %) ( kwh/ha Sähkö (11 %) ( kwh/ha Nettoenergiat Lämpö kwh/ha Sähkö KWh/ha 1) MTT:n määrittämä Maaningan laitoksen kuluttama oma lämpöenergian osuus laskettuna biokaasun energiasisällöstä (polttoaineen energia-arvo). 2) MTT:n määrittämä Maaningan laitoksen kuluttama oma sähköenergian osuus laskettuna biokaasun energiasisällöstä (polttoaineen energia-arvo). Taulukossa 4 on määritetty energiantuotannosta saatava tulo CHP-tuotannossa energianurmihehtaaria kohti. Taulukon 4 kohta Tulot energianurmi, ilmoittaa sen tulon, jonka 1 hehtaari energianurmea tuottaa huomioiden biokaasulaitoksen oman energiankulutuksen osuuden. Taulukosta voidaan päätellä, että energianurmen tuotannon kannattavuutta tulee huomioida tapauskohtaisesti riippuen energianhinnasta. Käytetyt energianhinnat ovat määritetty liitteessä 8. Taulukot 4 ja 5 ilmoittavat energianurmen tuottojen tasot yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa suhteessa nurmen tuotantokustannuksiin. Taulukoissa ei ole huomioitu biokaasulaitosinvestoinin poistoja sekä käyttökustannuksia. Taulukoissa tulee huomioida, että nurmen hehtaarikohtainen kuiva-ainetuotto on vakioitu 5,3 t/ha ka. tasolle. 14

15 Taulukko 4. Energianurmen biokaasun tuotannon ja siitä tuotetun energian arvo eri energianhinnoilla yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa (CHP) hehtaaria kohti energianurmentuotannon ollessa 17,64 t/ha (tuorepaino). CHP-laitos BIOKAASUN TUOTANNOSTA SAATAVA ENERGIATULO ( /ha) EI TUOTANTOTUKEA TUOTANTOTUKI Sähkön myynti lämpö hake Sähkön myynti lämpö öljy Sähkön myynti lämpö hake Sähkön myynti lämpö öljy - sähkön käyttö tilalla - sähkön myynti sähkön tuotantotuki (4,2 /MWh) sähkön siirtomaksu (Savon Voima Oy) Ylijäämä lämmön arvo - hakkeeseen sidottu hinta öljyyn sidottu hinta TULOT ENERGIANURMI TUKI YHTEENSÄ YHTEENSÄ Oletus, että sähkön tuotanto on vuoden aikana yli kwh. 2. Sarakkeeseen on määritetty energiantuotannosta saatava tulo, kun laitoksen oman energiankulutuksen osuudeksi biokaasun energiasisällöstä on määritetty sähkölle 11 % ja lämmölle 16 %. 3. Sarakkeeseen on määritetty energiantuotannosta saatava tulo, kun laitoksen oman energiankulutuksen osuudeksi biokaasun energiasisällöstä on määritetty sähkölle 5 % ja lämmölle 10 %. Taulukko 5. Taloudellinen tase energianurmen CHP tuotannossa /ha, kun huomioidaan tulot ja tuotantokustannukset energianurmen tuoton ollessa 17,6 t/ha (tuorepaino). Taulukossa oma energiankulutus lämmölle on 16 % ja sähkölle 11 % biokaasun energiasisällöstä. ENERGIANURMEN TUOTANNO TALOUDELLINEN TASE( /ha) EI TUOTANTOTUKEA TUOTANTOTUKI Sähkön myynti lämpö hake Sähkön myynti lämpö öljy Sähkön myynti lämpö hake Sähkön myynti lämpö öljy TULOT (energia + tuki) TUOTANTOKUSTANNUS TULOT-TUOTANTOKUSTANNUS -TASE

16 Taulukko 6. Taloudellinen tase energianurmen CHP tuotannossa /ha, kun huomioidaan tulot ja tuotantokustannukset energianurmen tuoton ollessa 17,6 t/ha (tuorepaino). Taulukossa oma energiankulutus on määritetty lämmölle 10 % ja sähkölle 5 % biokaasun energiasisällöstä. ENERGIANURMEN TUOTANNO TALOUDELLINEN TASE( /ha) EI TUOTANTOTUKEA TUOTANTOTUKI Sähkön myynti lämpö hake Sähkön myynti lämpö öljy Sähkön myynti lämpö hake Sähkön myynti lämpö öljy TULOT (energia + tuki) TUOTANTOKUSTANNUS TULOT-TUOTANTOKUSTANNUS -TASE Muut pellot Ravinteet Energianurmen tuotanto Tuki: 583 /ha Energianurmi Tuotantokustannus: 1037 /ha BIOKAASULAITOS MAATILA Energianurmen tuotto CHP-tuotannossa (energia): /ha (17,64 t/ha tuotto, märkäpaino) Kuva 2. Maatilan biokaasulaitokseen sekä energianurmen tuotantokustannusten suhteutumien tukeen ja energiantuotannon tuloihin (tuotantokustannuksina on käytetty keskitetyn biokaasulaitoksen tuotantokustannuksia). Laitoksen oma energiankulutuksen prosenttiosuus on sama kuin MTT Maaningan biokaasulaitoksella. 16

17 4.2.2 Energianurmen tuotantokustannukset keskitetyssä biokaasulaitoksessa Kuvassa 3 on esitetty energianurmen tuotantokustannusten, kuljetusten ja tukien huomioiminen kannattavuustarkastelussa keskitetyssä laitosformaatissa. Energianurmen korjuu ja varastointi tapahtuu laskentamallissa tilalla. Tuki: 583 /ha Energianurmi Energianurmen tuotanto Tuotantokustannus: 1037 /ha BIOKAASULAITOS OY Ravinteet Maatila X Biokaasulaitos maksaa tuottajalle: - Energianurmen tuotannon ja tuen erotuksen - Kuljetuksen - Energiasta (energianurmesta) - Energiatulo CHP-tuotannossa: /ha (17,64 t/ha tuotto) Kuva 3. Toimintamalli, jossa biokaasutus tapahtuu keskitetyssä biokaasulaitoksessa. Jotta maatilat alkaisivat tuottaa energianurmea biokaasun tuotantoon, tulisi heidän saada korvaukset energianurmen tuotannosta sekä lisäksi palkkio myydystä energianurmesta. Biokaasulaitoksen hehtaarilta saama tulo CHP-tuotannossa vaihtelee edellä kuvatussa esimerkissä välillä hehtaaria kohden riippuen energianhinnasta (energianurmen tuotanto 17,6 t/ha märkäpainona). Energianurmen tuotantokustannuksina on laskentamallissa käytetty 1037 hehtaarille, johon tuottaja saa tukea 583 hehtaarille. Biokaasulaitos Oy:n tulisi maksaa tuotannon ja tuen välinen erotus (-454 ) sekä lisäksi palkkion tuotetusta energianurmesta (energiasta), jotta tuotanto olisi kannustavaa. Määritettäessä hehtaarikohtainen palkkio esimerkin omaisesti 100 suuruiseksi, tulisi Biokaasulaitos Oy:n maksaa maatilalle tuotetusta energiasta 554 hehtaarille. Parhaassa tilanteessa Biokaasulaitos Oy saa tuloja hehtaarilta /ha, jolloin energianurmen hyödyntäminen energiantuotannossa on taloudellisesti mahdollista oletetuilla lähtöarvoilla. Toimintamallissa, jossa sähkö myydään verkkoon markkinahinnalla sekä lämpöenergian hinta sidotaan hakkeeseen, energianurmen tuotanto ei ole kannattavaa. Tilannetta tulee kuitenkin tarkastella tilatason näkökulmasta kokonaisvaltaisesti, jossa huomioidaan mm. peltokierrot, mahdollinen luomutuotanto sekä lannan logistiikka tilan ja laitoksen välillä. 17

18 5 Maatilan biokaasulaitos tilan syötteillä 5.1 Laitoksen toimintamalli Tässä kappaleessa tarkastellaan maatilakohtaista biokaasulaitosta, jonka käsiteltävät raaka-aineet koostuvat maatilalta tulevista raaka-aineista. Tarkastelussa syötteinä ovat nautatilan lietelanta sekä energianurmi. Mädätyksen lopputuote (mädätysjäännös) hyödynnetään tilan pelloilla sekä energianurmen tuotannossa että muilla peltolohkoilla. Maatila Energianurmen varastointi Energianurmipellot BIOKAASULAITOS Mädätysjäännös Muut pellot Lämpö Sähkö Kuva 4. Tarkastelussa olevan biokaasulaitoksen toimintamalli. 18

19 5.2 Laitoksen perustamisessa huomioitavat tulkinnat Käsittelyprosessi ja lopputuotteen hyödyntämismahdollisuudet Käsittelyprosessi: Kun käsitellään tilan lantaa ja kasvijakeita ja mädätysjäännös hyödynnetään tilalla, ei laitokselta vaadita erityisiä prosessivaatimuksia. Soveltuva prosessi on mesofiilinen (+37 C) mädätysprosessi. Lopputuotteen hyödyntäminen: Mädätysjäännös voidaan hyödyntää tilan pelloilla, vuokrapelloilla tai sopimuspelloilla normaalin lannan käytön tapaan ympäristötukiehtojen ja nitraattidirektiivin rajoitteiden mukaisesti. Lannan sijoitustuki (erityistukisopimus): Mädätysjäännökselle ei saa lannan sijoitustukea, koska tukea myönnetään vain prosessoimattomalle lannalle ja virtsalle. (5) Luomuhyväksyntä: Mädätysjäännös on luomuhyväksytty maanparannusaine. Nurmi voi tulla myös tilan ulkopuolelta tilalta, joka ei ole luomun piirissä. (6) Laitoksen perustaminen Elinkeinosuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat: Yrittäjän tulee laatia laaja elinkeinosuunnitelma, joka tulee investointitukihakemuksen liitteeksi. Maatilainvestoinnit käsitetään yhtenä kokonaisuutena ja biokaasulaitosinvestoinnille ei ole määritetty erillistä kannattavuuskertoimen raja-arvoa, joka tulisi ylittää tuen saamiseksi. Tämä tulee kysymykseen esim. tapauksissa, joissa ympäristökysymykset ovat investoinnin perusteena. (34) Investointitukihakemus: Haettaessa investointitukea, biokaasulaitokselle tulee laatia investointitukihakemus. Maatilojen investointituki haetaan TE-keskuksesta. Isoille yksiköille on myönnetty myös tukea Maa- ja metsätalousministeriöstä (MMM). MMM:n tuen tavoitteena on ollut rahoittaa selkeästi maatilakokoluokkaa suurempia yksiköitä. MMM:n tukiinstrumentin jatkuvuudesta vuonna 2011 saa tietoa MMM:stä. 19

20 5.2.3 Ympäristöluvat Ympäristölupa: Biokaasulaitokselle tulee hakea ympäristölupa joko kunnasta tai ELY-keskukselta, mikäli laitos on lupavelvollinen. Maatilakohtaisen biokaasulaitoksen luvanvaraisuus määräytyy käsiteltävien jakeiden tai eläinmäärän mukaan. Esimerkiksi lypsylehmämäärän ollessa 30, lupaviranomainen on kunta ja määrän ylittäessä 75, lupaviranomainen on ELY-keskus. Ympäristölupavaateen mukaiset eläinmäärät ovat MaLLa2 hankkeen loppuraportissa sivulla 18. Uuden rakennettavan navetan yhteyteen tulevan biokaasulaitoksen ympäristölupa käsitellään yhdessä navetan ympäristöluvan kanssa. Rakennettaessa tilan jakeisiin pohjautuva biokaasulaitos olemassa olevan navetan yhteyteen, tulee tehdä navetan ympäristöluvan muutoshakemus. (37) Viranomainen määräytyy käsiteltävien lietemäärien tai tuotantotilojen eläinmäärien mukaan. Käsiteltävien lietemäärien mukaan alle t vuodessa käsittelevän laitoksen lupaviranomainen on kunta ja yli t vuodessa käsittelevä laitos lupaviranomainen on ELY-keskus. Ympäristöluvan liitteeksi tulee toimittaa asiakirjat ja selvitykset, jotka luetellaan ympäristönsuojeluasetuksessa kohdissa 10 ja 12. (7,11) Ympäristöluvan viranomaismaksut: Alueellinen ympäristökeskus: Jos biokaasulaitos tehdään yhtä aikaa navetan kanssa, lupa kuuluu navetan ympäristölupaan, jolloin eläinsuojan maksun lisäksi tulee maksu joko tuntiveloitteisena tai maksu on puolet eläinsuojan luvasta. (11) Eläinsuojan ympäristölupa maksaa noin (8). Lisäksi maatilakokoluokan biokaasulaitoksen lupa maksaa noin Esimerkiksi Halsuan maatilakokoluokan biokaasulaitoksen ympäristölupa on maksanut 1050 (vuosi 2002), joka on koostunut 30 tunnin viranomaistyöstä (9). Maaningan maatilakohtaisen biokaasulaitoksen ympäristölupa on maksanut Ympäristöluvan käsittelyyn käytetty oli käytetty 24 tuntia viranomaistyötä.(10) Kunta: Eläinsuojan ympäristöluvan keskihinta kunnissa on vuonna 2005 ollut 770 (vaihteluväli ). Jätteen laitosmaiseen hyödyntämiseen tarvittavan ympäristöluvan keskihinta vuonna 2005 on ollut 1430 (vaihteluväli ). (12) Ympäristövaikutusten arviointi: Ympäristövaikutusten arviointia ei tarvita laitoksissa, joissa käsittelymäärä on alle t vuodessa. 20

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu MaLLa2-hankkeen loppuraportti Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu Toni Taavitsainen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017)

Lisätiedot

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

E-farm Basic -ohjelman käyttöohjeet

E-farm Basic -ohjelman käyttöohjeet E-farm Basic -ohjelman käyttöohjeet V 1.0 18.12.2013 E-farm Asiakkuudenhallinta Tuotekehitys Myynti ja tuotekehitys www.e-farm.fi Matti Arffman Toni Taavitsainen Envitecpolis Oy etunimi.sukunimi@e-farm.fi

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla Maatilojen energiaohjelma Energiaa viisaasti maatilalla 2 MAATILOJEN ENERGIAOHJELMA Maatilojen oma energiaohjelma Koneet ja laitteet ovat korvanneet lihastyötä kaikilla tuotannon ja elämän alueilla, ja

Lisätiedot

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA Tiina Pietiläinen Tammikuu 2010 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -koulutushanke 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 KOLMIVAIHEINEN NAUDANLIHANTUOTANTO... 6

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Raportti 2.2.2007 Bionova Engineering Motiva Oy Raportti: Copyright Bionova Engineering 2007 Kannen kuva: Näkymä lypsykarjatilalle Savossa. Bionova Engineering

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 1(43) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY0230/05.02.09/2011 Päätöksen päivämäärä: 17.1.2011 Katselmuksen tilaaja: Janakkalan kunta

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: POSELY/0157/05.02.09/2013 Päätöksen päivämäärä: 17.12.2013 MOTIVA-ENERGIAKATSELMUS

Lisätiedot

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 87 5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Maataloudessa ravinteita tulee tilalle ja poistuu tilalta. Maatilan sisällä ravinteita siirtyy

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti 2014 katja Punkalaitumen kunta 30.6.2014 0 1 Tiivistelmä Fossiilisten polttoainevarojen ehtyessä kiinnostus korvaavien polttoaineiden löytämiseksi

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

REKKA. Rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA. T E K I J Ä T: Janne Räisänen Savonia AMK

REKKA. Rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA. T E K I J Ä T: Janne Räisänen Savonia AMK PROJEKTIN LOPPURAPORTTI LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA REKKA Rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla T E K I J Ä T: Janne Räisänen Savonia AMK Pasi Eskelinen Savonia AMK Seppo Mönkkönen Savonia AMK Hannu

Lisätiedot