PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020"

Transkriptio

1 1

2

3 1 Työryhmäraportti Käännös PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 Sisältö Liitteet Kooste 2 1. Johdanto 3 2. Lähtötilanne Maailmanlaajuinen tilanne Euroopan tilanne Kansallinen tilanne Paikallinen tilanne Kasvihuonekaasupäästöt Seudun energiantuotanto ja toimenpiteet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi Mitä ilmastolle tapahtuu paikallisesti Mihin pyrimme? Edellytykset Visio Miten tavoite saavutetaan? Pienemmät päästöt Esimerkkejä menetelmistä tavoitteen saavuttamiseksi Ilmastostrategian toteuttamisen osapuolet Seudun näkyvyyden edistäminen Sopeuttamistoimenpiteet Pietarsaaren seudun kasvihuonekaasupäästöt vuosina (ruotsiksi) 2. Energia-alan tutkimusta ja uutta tekniikka (ruotsiksi) 3. Pietarsaaren seudun ilmastostrategia vuoteen liikenne (ruotsiksi) 4. Seudullinen ilmastostrategia. Kuinka teknisen toimen metodeilla voitaisiin kohdata odotukset tehokkaammasta energiankäytöstä ja kohoavista energiahinnoista?

4 2 Kooste Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan asettama työryhmä on laatinut Pietarsaaren seudun ilmastostrategian. Ilmastonmuutoksen lisäksi on perusteltua ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin energiavarojen käytön tehostamiseksi sekä riippuvuuden vähentämiseksi fossiilisista polttoaineista. Varsinkaan öljyn saatavuus ei mitä todennäköisimmin tule vastaamaan kysyntää lähitulevaisuudessa, ja tämän seurauksena ovat alati nousevat hinnat. Seudun kasvihuonekaasujen päästöt ovat kulutusperusteisen laskentamallin mukaan vähentyneet noin tonnista hiilidioksidiekvivalenttia noin tonniin vuosina Tämä yli 9 %:n vähennys johtuu pääasiassa teollisuuden vähentyneistä päästöistä. Kuntien väliset erot ovat huomattavia. Pietarsaaressa ovat teollisuus ja rakennusten lämmittäminen suuremmat päästölähteet, kun taas maatalous ja liikenne aiheuttavat suurimmat päästöt Kruunupyyssä, Uudessakaarlepyyssä ja Pedersöressä. Luodossa ovat liikenne ja rakennusten lämmitys suurimmat päästölähteet. Seudun tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Vuoteen 2008 mennessä on jo noin 8 % toteutunut ennen kaikkea teollisuuden vähentyneinä päästöinä. Jäljelle jäänyt 12 %:n vähennys voidaan aikaansaada ennen kaikkea tehostamalla rakennusten lämmittämistä, liikennettä ja teollisuuden energian käyttöä, palveluja ja julkisen sektorin hankintoja. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kuntalaisten asennemuutosta ja yhteiskunnan eri toimijoiden ja kunnan asukkaiden välistä yhteistyötä.

5 3 1. Johdanto Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta teki aloitteen seudun yhteisestä ilmastostrategiasta Pietarsaaren kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen ja otti asian esille Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnassa. Yhteistyölautakunta päätti laatia yhteisen ilmastostrategian, jossa pääpaino olisi paikallisilla ja konkreettisilla toimenpiteillä. Yhteistyölautakunta asetti työryhmän, joka koostui seuraavista henkilöistä: Else-Maj Boström, Pietarsaaren kaupunki Michael Djupsjöbacka, Kruunupyyn kunta Tony Eklund, Uudenkaarlepyyn kaupunki Göran Frilund, Optima Martin Granholm, puheenjohtaja Ann Holm (Saini Heikkuri-Alborzi), Pohjanmaan liitto Mattias Kanckos, Pedersören kunta Gun Kapténs, Luodon kunta Christina Lind-Kangas, Pietarsaaren kaupunki Mats Nylund, Pedersören kunta Curt Nyman, Pietarsaaren kaupunki, sihteeri Stefan Storholm, Katternö Ab Heimo Toiviainen, Pietarsaaren kaupunki Jari A. Vainio, UPM-Kymmene Oyj Johan Wasberg, Merinova Ab Sofia Zittra-Bärsund, Luodon kunta Suomen kuntaliiton hallitus on hyväksynyt liiton ilmastopoliittiset linjaukset. Siinä kuntia kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen jarruttamiseksi ja varautumaan sen vaikutuksiin. Kuntaliitto kehottaa kuntia myös laatimaan kunnallisen tai seudullisen ilmastostrategian ja nivouttamaan sen kunnan strategiatyöhön. Vuoden 2009 aikana on Elinkeinokeskus Concordia yhteistyössä Capful Oy:n kanssa päivittänyt Pietarsaaren seutustrategian samanaikaisesti tehtävän seudullisen ilmastostrategian kanssa. 2. Lähtötilanne 2.1. Maailmanlaajuinen tilanne Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n kokoamassa maapalloa koskevissa skenaarioissa lähdetään siitä, että ihmisen toiminnasta johtuva ilmastonmuutos on tosiasia. Vaikka yksittäinen alue ei yksin voi muuttaa kehitystä ratkaisevalla tavalla, on kuitenkin oikein, että ilmastoasia otetaan esille niin monella foorumilla kuin mahdollista. Maailmapallon hiilidi-

6 4 oksidipäästöt ovat tällä hetkellä noin 42 miljardia tonnia vuodessa. Päästöt ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti ja niitä ohjaavat suurelta osin eri maanosien kehitysvaiheet. Ympäristö ja energia ovat käsitteinä sulautumassa yhdeksi ilmastokäsitteeksi. Kuva 1. Maapallon kasvihuonekaasujen (hiilidioksidiekvivalentteina) jakautuminen vuonna 2000 (Nicholas Stern, 2006 The Economics of Climate Change the Stern Review). Maapallon ilmastoasioihin tarvitaan maailmanlaajuisia ratkaisuja. Ongelman ydin on se, kuinka saada aikaan riittävän täsmällisiä ratkaisuja, jotka kaikki kuitenkin voivat hyväksyä. Valitettavasti tuo on tähän saakka osoittautunut mahdottomaksi. Yksimielisyyteen pääseminen tehokkaista toimenpiteistä käytettävissä olevien tietojen pohjalta eivät ole onnistuneet, ja tuloksena on ollut poliittisia päätöksiä, joita kaikki eivät ole hyväksyneet. Kioton pöytäkirja ja Kööpenhaminan joulukuun 2009 kokouksen tulokset ovat tyypillisiä esimerkkejä. Ennen kaikkea suurten päästäjämaiden on sovittava yhteisistä linjauksista. Ilman sellaista sopimusta tulevat taloudellista kehitystä ohjaamaan alueelliset intressit, jonka seurauksena on mm. vääristynyttä kilpailua ja protektionismia. Päästökauppa on eräs keino Kioton pöytäkirjan päämäärien saavuttamiseksi, mutta se koskee edelleen ainoastaan voimantuotantoa ja eräitä teollisuudenaloja. Maailmanlaajuisesti toimivien monikansallisten yhtiöiden roolia painotetaan usein, kun on kyse koko maapallon asioista. Ilmastoasia sisältyy nykyisin yritysten agendoihin, mutta päätösten tekeminen maailmanlaajuisista pelisäännöistä ja lakien säätäminen kuuluu globaalille poliittiselle koneistolle, ei yrityksille, olivatpa ne kuinka isoja tahansa.

7 Euroopan tilanne Kuten edellä mainittiin, voi ilmastoasian kehitys alueellisesti nähtynä saada negatiivisia seuraamuksia tärkeille yhteiskunnan toiminnoille. Euroopan Unioni on, erityisesti Ruotsin puheenjohtajakauden aikana, selvästi ilmaissut tavoitteen, että Euroopalla on oltava johtava rooli ilmastoasiassa ja se on asettanut hyvin kunnianhimoisia tavoitteita kaudelle Tässä asiassa tarvitaan johtajuutta, mutta sillä edellytyksellä, että riittävän monet ovat mukana. Mikäli suuret päästömaat, kuten USA, Kiina ja Intia jättäytyvät pois, johtajuus voi tuottaa enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Kioton julistus velvoittaa Euroopan Unionin (EU-15) vähentämään kasvihuonepäästöjään vuosina kahdeksalla prosentilla vuoden 1990 tasoon nähden. Velvoitteet ovat edelleen jaettu jäsenmaiden kesken siten, että jokainen valtio on velvollinen vähentämään päästöjä. Tämän sisäisen jaon perusteella on Suomi sitoutunut vakiinnuttamaan päästönsä vuosien aikana niin, että ne vastaavat vuoden 1990 tasoa. Kioton pöytäkirjan voimassaolon päättymistä seuraavien ilmastopoliittisten neuvottelujen edellä EU:n kanta on ollut se, että ennen vuotta 2020 kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta, sekä että uusiutuvan energian osuutta lisätään 20 prosenttiin käytetystä energiasta. Niin kutsutussa päästökaupassa on EU:n tavoitteena päästöjen vähentäminen 21 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2020 mennessä. Päästökaupan ulkopuolella olevat sektorit, joihin kuuluvat mm. liikenne ja maatalous, on tavoite keskimäärin 10 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen Kansallinen tilanne Energia-asia on maallemme keskeinen tulevaisuuden asia. Yhteiskuntamme on energiariippuvainen, mikä johtuu ilmastostamme ja perusteollisuudestamme. Tämä energiariippuvuus asettaa meille muita kilpailijamaitamme suuremman haasteen ilmasto-asiassa. Sen vuoksi onkin tärkeää muuttaa omia asenteita siten, että päivittäisessä elämässä yksikötasolla tehdään valintoja, jotka edistävät voimavarojen tehokkaampaa käyttöä. Niinpä onkin perusteltua kehittää kuntatason ohjelmia, jotka ovat käytännöllisiä, ja levittävät näin ollen oikeaa tietoa kokonaisuudesta ja vaikuttavat, asenteisiin.

8 6 Suomi ratifioi YK:n ilmastokokouksen vuonna 1994 ja Kioton pöytäkirjan vuonna 2002 yhdessä muiden Euroopan Unionin maiden kanssa. Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on Suomi osa Euroopan Unionia, mikä merkitsee sitä, että EU:ssa sovitut ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat niin ikään kansallisen tason valmistelua ja toimeenpanoa. Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2005 kasvihuonekaasujen rajoittamistoimenpiteet ensimmäiseksi nk. Kioton sopimuskaudeksi sekä pitkän aikavälin tavoitteet. Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategian Strategiassa on lyöty lukkoon Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset tavoitteet osana EU:n tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä mm. energiankäytön tehostamisessa ja uusiutuvan energiankäytön lisäämisessä. Suomen tavoitteena on päästöjen vähentäminen päästökauppaan kuulumattomilla aloilla 16 %:lla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvan energian osuus lopullisesta energiankäytöstä on vahvistettu 38 prosentiksi vuoden 2020 energiankäytöstä. Valtioneuvosto hyväksyi ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuuden selvityksen, joka näyttää tien kohti niukkapäästöistä Suomea vuonna Selvitys asettamana tavoitteena on, että Suomi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2050 mennessä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna Paikallinen tilanne Kasvihuonekaasupäästöt Osana seudun ilmastostrategian laadintaa tehtiin Suomen kuntaliiton ja Suomen ympäristökeskuksen laatiman laskentamallin avulla (KAS- VENER) kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli) päästölaskelma. Laskelma on tehty vuosien 1990, 1997, 2005 ja 2008 tietojen perusteella (liite 1). Mallin kulutukseen perustuvan laskentatavan mukaan, ovat kasvihuonekaasupäästöt Pietarsaaren seudulla vähentyneet vuodesta 1990 vuoteen 2008 noin tonnista hiilidioksidiekvivalentteina noin tonniin. Tämä noin 8 %:n vähennys johtuu ennen kaikkea teollisuuden fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisestä. Suurimmat päästölähteet ovat teollisuuden energiantuotannon lisäksi rakennusten lämmittäminen, liikenne ja maatalouden metaani- ja typpioksiduuli päästöt. Pietarsaaren seudun päästöt ovat noin 0,8 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Henkilöä kohden laskettuna ovat

9 7 Pietarsaaren seudun päästöt noin 12 tonnia asukasta kohden vuodessa, mikä on hieman alle maan keskitason. Seudun kuntien väliset erot ovat melko suuret. Pietarsaaressa ovat teollisuus ja rakennusten lämmittäminen suurimmat päästöjen aiheuttajat, kun taas maatalous ja liikenne korostuvat päästölähteinä Kruunupyyssä, Uudessakaarlepyyssä ja Pedersöressä. Luodossa suurimmat päästölähteet ovat liikenne ja rakennusten lämmittäminen t Pietarsaarenseudun kulutusperusteiset päästöt, CO2-ekv Vuosi Rakennusten lämmitys Muu polttoaineenkäyttö Muu sähkön käyttö Liikenne Jätehuolto Maatalous Kuva 2 Kasvihuonekaasujen päästöt (hiilidioksidiekvivalentteina) energiankulutuksesta ja muista toiminnoista Pietarsaaren seudulla vuodesta 1990 vuoteen 2009 (katso myös liite 1) Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan laskea eri tavoilla, ja tässä käytetyssä laskentamenetelmässä suuria voimalaitoksia, kuten Alholmens Kraft Oy:n voimalaitosta Pietarsaaressa, pidetään kansallisena laitoksena. Sen päästöt huomioidaan laskelmassa osana kansallista energiatuotantoa eikä paikallisena päästönä. Muussa tapauksessa seudun energiakulutuksesta johtuvat päästöt eivät olisi vertailukelpoisia. Alholmens Kraft eroaa muista lauhdevoimalaitoksista siinä, että sen käyttämä biopolttoaineen osuus on suuri. Voimalaitos käyttää ajoittain myös suuria määriä turvetta ja kivihiiltä, ja siten fossiilisista polttoaineista johtuvat hiilidioksidipäästöt vaihtelevat huomattavasti vuodesta toiseen. Tämä vaihtelu ja biopolttoaineen lisääntyneen käytön myönteinen vaikutus eivät siis sisälly edellä mainittuihin Pietarsaareen seudun päästöihin laskentamallin rakenteen takia. Laskelma ei sisällä myöskään päästöjä, jotka johtuvat seudulle tuotujen ja siellä kulutettujen tavaroiden tuotannosta. Toisaalta siihen sisältyvät seudun koko tavaratuotannon päästöt kulutuksen ylittävän tuotannon

10 8 osalta; tuota tuotantoa on esim. paperi, ketunnahkat ja eräät maataloustuotteet Seudun energiantuotanto ja toimenpiteet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi Käsillä oleva ilmastostrategia on ensimmäinen Pietarsaaren seudulla tehty, vaikkakin eri toimenpiteitä on jo tehty monen vuoden ajan energiasektorilla, teollisuudessa, kuntien ja yksityisten ihmisten toimesta. Osa näistä toimenpiteistä on jo vaikuttanut todetusti kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen vuoden 1990 jälkeen. Alholmens Kraft Oy:n monipolttoainevoimalaitoksen, AK2:n, käyttöön ottamisen jälkeen vuonna 2003 on seudun sähköntuotanto ylittänyt kulutuksen vuositasolla. Laitoksessa käytettävien biopolttoaineiden osuus on myös lisääntynyt ja se oli vuonna 2008 yli puolet käytettyjen polttoaineiden energiasisällöstä. Kuva 3. UPM Metsä Pietarsaaresta on kehittänyt metsähakkuujätteiden biopolttoainekeräystä ja kuljetusta nk. risutukkeina UPM-Kymmene Oyj:n oma energiantuotanto vastaa pääosin tehtaan energiantuotannosta ja se perustuu pääasiassa selluloosatuotannon sivutuotteina syntyviin biopolttoaineisiin. Biopolttoaineen osuus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Seudulla on jo pitkään tuotettu huomattava määrä vesivoimaa, ja Luotoon on vuonna 2006 rakennettu tuulivoimalaitos.

11 9 Kuva 4. Sähköenergian tuotanto ja kulutus Pietarsaaren seudulla vuonna 2008 (lähde Katternö Oy) Pietarsaaren kaukolämpöverkostoa ryhdyttiin rakentamaan vuonna 1974 ja se käsittää nykyään valtaosan kaupungin keskeisistä osista ja sitä laajennetaan edelleen. Pietarsaaren Energialaitos ostaa melkein koko kaukolämpömäärän Alholmens Kraftilta. Uudessakaarlepyyssä, Pedersöressä, Kruunupyyssä ja Luodossa on rakennettu paikallisia puuhaketta käyttäviä lämpökattiloita, lähinnä kunnan omistamien kiinteistöjen yhteyteen. Esimerkiksi Uudenkaarlepyyn hakkeenpolttoon perustuva kaukolämpöverkko kattaa melko lailla kaupungin koko keskustan. Seudulla on kaiken kaikkiaan 18 kpl tällaista haketta käyttävää lämpökattilaa, joiden yhteenlaskettu teho on noin 13 MW. Polttoaineen näihin laitoksiin toimittavat paikalliset urakoitsijat. Vuosittainen käyttö on runsaat irtom 3 haketta, mikä vastaa noin tonnia polttoöljyä. Hakkeen ja puupellettien käyttö sekä ennen kaikkea lämpöpumput ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina omakotitalojen, teollisuushallien ja maatilarakennusten lämmityksessä. Kalliolämpö-kaivoja poraaville yrityksille tehdyn kyselyn perusteella on kalliolämpölaitteiden määrä seudulla runsaat 500 kpl vuonna Sähkön ja lämmön tuottaminen lannan biokaasulla on suunnitteilla ainakin Pedersöressä ja Uudessakaarlepyyssä. Feora Oy Uudessakaarlepyyssä on pitkälle edenneet suunnitelmat biodieselin tuottamisesta turkiseläinten rasvasta. Pietarsaaressa on otettu käyttöön kaikille avoin paikallisliikenne, joka perustuu uudenaikaiseen tietotekniikkaan. Nk. Vippari-liikenteellä on noin

12 matkustajaa vuodessa. Luodossa ja Pedersöressä on myös palveluun perustuvaa paikallisliikennettä. Pietarsaari tukee linjaautoliikennettä juna-asemalle ja lentoasemalle Mitä ilmastolle tapahtuu paikallisesti Pietarsaaren seudun kannalta eivät maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen havaittavimmat seuraukset ainakaan lähitulevaisuudessa vaikuta kovin tuhoisasti paikalliseen ilmastoon, vaan ne tuntuvat pikemminkin valtakunnan tason poliittisten päätösten heijastusvaikutuksina, energian hinnan nousuna, epävakaina yhteiskunnallisina oloina muualla maailmassa jne. Seudun ilmasto on tietenkin erottamaton osa koko maailman laajuista ilmastonmuutosta ja tulee todennäköisesti muuttumaan tulevina vuosikymmeninä. Maailmanlaajuiset ilmastonmuutosmallit ovat liian karkeita ennustamaan paikallisille olosuhteille. Ilmatieteenlaitoksen mukaan (http://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuutos/suomessa.html) Suomi kuuluu alueisiin, joissa lämpenemisen ennustetaan olevan voimakkaampaa kuin maapallolla keskimäärin. Muutokset tulevat lisäksi olemaan suurempia talvella kuin kesällä. Erittäin kylmät kaudet harvinaistuvat ja lämpimät jaksot kesällä yleistyvät. Sademäärän odotetaan lisääntyvän eritoten talvella, ja sade tulee enimmäkseen vetenä. Kaatosateiden ennustetaan myös yleistyvän. Tuuliolosuhteiden ennusteet ovat epävarmoja; laajemmat meren avovesialueet talvella voivat aiheuttaa tuulisuutta rannikoilla. Lumikauden arvioidaan jäävän lyhemmäksi. Maan routaantuu vähemmän ja kosteuden takia maan kantavuus on huonompi talvisaikaan. Valtion teknillinen tutkimuslaitos, VTT, on laatinut Kokkolan asuntomessualueen yleiskaavasuunnittelun yhteydessä ilmastomuutoksen pitkän aikavälin ennusteen ja muutoksen vaikutuksen merenpinnan tasoon (Irmeli Wahlgren, Kimmo Kuismanen & Lasse Makkonen 2008: Kokkolan Vanhansataman-lahden yleiskaavan ilmastovaikutukset. Tutkimusraportti Nro VTTR Tutkimuksessa tehtiin mallilaskelmia noin sadan vuoden ajalle. Arvion mukaan mm. Kokkolan keskilämpötila nousee 4 o C, maksimilämpötila noin 5 o C ja minimilämpötila 12 o C. Vuosittainen sademäärä nousee 25 % ja 6 tunnin sademaksimi 40 %. Maan lumipeitteisyyden aika lyhenee 60 vuorokaudella ja meren jääpeitteen aika 80 vuorokaudella. VTT teki ilmastoprojekti Astran (http://www.astra-project.org/0_home.html) ja merentutkimuslaitoksen tietojen perusteella arvion ilmastomuutoksen vaikutuksesta merenpinnan tasoon Kokkolassa. Tuon arvion perusteella merenpinnan keskikorkeus vaihtelisi sadassa vuodessa N60 korkeusasteikkoon nähden +10 cm ja -87 cm välillä. Maankohoamisen (8 mm/vuosi) vaikutus olisi siis vastaisuudessa suurempi, eli se kompensoisi maksimiennusteen mukaan suurin piirtein nousevan merenpinnan.

13 11 3. Mihin pyrimme? 3.1. Edellytykset Kuva 5. Kunnolliset merijäät ovat luultavasti tulevaisuuden talvina harvinaisempia. Talvien kunnollisine merijäineen odotetaan olevan harvinaisempia tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen odotetaan yleisesti lisäävän vesistöjen tulvariskejä lämpötilanmuutosten ja sateen vuoksi. Ilmastonmuutos on myös ollut taustana EU:n tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta antamalle direktiiville (2007/60/EU), johon Suomen kansallinen lainsäädäntö perustuu. Pietarsaaren seudun vesistöjen tulvariskien arviointityötä tehdään parhaillaan valtion ympäristöhallinnossa. Riskiarvioinnit tulevat jokilaaksojen lisäksi käsittämään myös merenrannat ja tiheään rakennettujen alueiden hulevesitulvat kaatosateiden yhteydessä. Ilmastonmuutoksen seurauksena voi olla maatalouden merkityksen kasvu Suomessa ja seudullamme ilmaston muuttuessa maataloudelle suotuisemmaksi. Monilla maailman nykyään tärkeillä maatalousalueilla otaksutaan maanviljelyksen edellytysten sitä vastoin heikentyvän. Koko maapalloa koskevien ja kansallisten ilmasto- ja energiapoliittisten pyrkimysten toteuttamisella tulee luonnollisesti olemaan vaikutuksensa myös Pietarsaaren seutuun paikallisista aloitteista ja toimenpiteistä huolimatta. Veropoliittiset toimenpiteet, erityyppinen EU:n ja kansallinen lainsäädäntö tulevat ohjaamaan energiankulutusta ja päästöjä enemmän tai vähemmän paikallisista päätöksistä riippumatta. Ajankohtaisia esimerkkejä tuosta lainsäädännöstä ovat mm. rakennusten tiukennetut lämmöneristysvaatimukset ja hehkulamppujen myyntikielto. Tuosta huolimatta on vastaisuudessakin tilaa myös paikallisille aloitteille ja ennakoivalle toiminnalle. Kunnat ja kuntalaiset yksittäisinä kuluttajina tekevät itse asiassa merkittävän osan energian ja muiden voimavarojen käyttöä kos-

14 12 kevista päätöksistä. Paikalliset yhteisöt ovat siksi tärkeitä koko maapalloa koskevien ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Ilmasto- ja energiapolitiikan vaikutuksesta muuttuneet yhteiskunnan ja elinkeinoelämän edellytykset voivat rajoitusten ohella luoda seudun yrittäjille myös uusia toimialoja esim. energiatekniikkaan, rakentamiseen, biopolttoaineenvalmistukseen ja maatalouteen Visio Äskettäin päivitetyssä Pietarsaaren seudun kehitysstrategiassa on seudun vuoden 2020 visio seuraava: Pietarsaaren seutu on ennakoiva, tehokas, hyvin hoidettu, ulospäin suuntautunut ja monikulttuurinen. Seutu jossa onnistumme ja voimme hyvin. Ennakoivuus, tehokkuus, hyvä hoito ja ulospäin suuntautuneisuus edellyttävät myös sitä, että seutu osallistuu aktiivisti yhteisiin pyrkimyksiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja tehostaa energiankäyttöä. Myös ilmastoasiasta huolimatta on vahvat perusteet tehostaa energiankäyttöä ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, erityisesti öljystä. Pietarsaaren seudun on sen vuoksi pyrittävä tiedottamaan asukkailleen käytännöllisellä ja selkeällä tavalla energian käytön ja muiden varojen kestävästä ja tehokkaasta käytöstä. Seudulla aletaan tuon myötä ymmärtää ilmastonmuutoksen suorien ja epäsuorien vaikutusten hillitsemiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttamistarve ja motivoidaan siihen tähtäävään toimintaan. Pietarsaaren seudun ilmasto- ja voimavarapoliittinen strateginen tavoite vuoteen 2020 on: Pietarsaaren seutu käyttää energiaa ja varoja tehokkaasti ja on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä ainakin 20 % vuoden 1990 päästötasoon nähden. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on seudun panostus yhteisiin ponnistuksiin hillitä maailmanlaajuista ilmastomuutosta hyväksyttävälle tasolle ja osatavoite pyrittäessä pidemmällä aikavälillä todennäköisesti tarvittaviin suurempiin päästövähennyksiin. Tavoitteen saavuttamisen tarkoituksena ei ole seudun toimintojen lakkauttaminen, vaan kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle voimavarojen tehokkaamman käytön avulla. Tarkoituksena on, ettei tavoite koske vain teollisuutta ja energiantuotantoa, vaan ennen kaikkea yhteiskunnan ja asukkaiden energian- ja muiden voimavarojen kulutusta.

15 13 4. Miten tavoite saavutetaan? 4.1. Pienemmät päästöt Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoden 1990 tasosta 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä merkitsee sitä, että päästöjen tulisi vähentyä noin tonnia hiilidioksidiekvivalentteina tonnista noin tonniin vuodessa kulutukseen perustuvan laskentatavan mukaisesti, jota on käytetty strategian perusteena. Potentiaalia tehostamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on useimmilla sektoreilla, kuten rakennusten lämmittämisessä, liikenteessä, teollisuudessa ja kotitalouksien energiankäytössä, palveluissa ja julkishallinnossa. Ennen kaikkea teollisuuden tehostuneen energiankäytön seurauksena on jo saavutettu tonnin (noin 8 %:n) väheneminen vuodesta 1990 vuoteen Jäljelle jäävä tonnin päästövähennys voitaisiin jakaa seuraavasti: Pietarsaaren seutu voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 mennessä seuraavalla tavalla: Rakennusten lämmittäminen Liikenne Teollisuus Muu sähkön kulutus CO 2 -ekv tonnia tonnia tonnia tonnia CO2 ekv ton Vuosi Kuva 4. Kasvihuonekaasupäästöt Pietarsaaren seudulla vuodesta 1990 vuoteen 2008 sekä vuoden 2020tavoite. Tavoitteiden saavuttaminen voi olla haasteellista, koska kuntien voimavarat ja toimivalta ovat rajallisia. Tavoitteet eivät myöskään saa viestiä hyvinvoinnin alasajosta, vaikka niiden pitääkin korostaa muutoksen tarpeellisuutta. Pitemmällä aikavälillä voidaan tarvita kunnianhimoisempia tavoitteita.

16 Esimerkkejä menetelmistä tavoitteen saavuttamiseksi Kansallisen tason toimenpiteillä ja teknisen kehityksen kautta (liite 2) lienee mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet tinkimättä elintasosta tai hyvinvoinnista merkittävästi. Asennemuutokset ja luova ajattelu ovat kuitenkin välttämättömiä. Meidänkin on valmistauduttava tuntuvampiin muutoksiin pitkällä aikavälillä. Tavoitteena oleva voimavarojen käytön tehostaminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä lienee mahdollista tavoittaa seuraavilla tavoilla: Rakennusten lämmittäminen Noin tonnia polttoöljyä korvataan lämpöpumpuilla, biopolttoaineilla, kaukolämmöllä ja parantamalla rakennusten lämpötaloutta. Seudun kevyen polttoöljyn käyttö vähenee noin tonnista (2005) tonniin. Kun öljynpoltto korvataan lämpöpumpuilla, lisääntyy sähkön kulutus, mutta suurin osa sähkön tuotannosta on hiilidioksidineutraalia, ja lämpöpumppujen energiatehokkuus on huomattavasti parempi kuin suoran sähkölämmön. Lämmitettyjen rakennusten huonetilavuus seudulla kasvanee edelleen. Uusilla rakennuksilla on kuitenkin parempi lämpötalous. Uusia eristysnormeja sovelletaan uudisrakennuksiin vuodesta 2010 alkaen. Vanhempien rakennusten lämpötaloutta parannetaan peruskorjausten yhteydessä. Huonelämpötilan alentamisella, ilmastoinnin säätämisellä jne. voidaan saavuttaa lisäsäästöjä. Erityisesti kuntien pitäisi olla edelläkävijöitä rakennusten energiatehokkuuden seurannassa ja parantamisessa. Seudun keskittyneen yhdyskuntarakenteen kehittäminen mahdollistaa kaukolämmön lisärakentamisen. Liikenne Liikenteen päästöjen vähentäminen edellyttää autoliikenteen fossiilisten polttoaineiden, bensiinin ja dieselin, käytön vähentämistä tonnista vuodessa (2007) tonniin vuodessa. Liikenteen otaksutaan lisääntyvän edelleen jossain määrin. Autokanta uusiutuu kuitenkin vähemmän polttoaineita kuluttavampaan suuntaan valtion veropoliittisten toimenpiteiden myötä. Biopolttoaineet ja sähköautot tullevat todennäköisesti käyttöön lähimmän kymmenen vuoden aikana (katso liite 2).

17 15 Seudulla on vaikea toteuttaa joukkoliikennettä, mutta sitä pitää kehittää. Vippari-liikenneformaattia voitaisiin esim. laajentaa seudun muihin taajaan rakennettuihin osiin (liite 3). Kevyttä liikennettä voidaan tukea parantamalla kevyenliikenteen verkostoa ja sen kunnossapitoa. Pietarsaaren keskustan pysäköintipaikkojen maksullistamista olisi harkittava, jotta useammat valitsisivat muun vaihtoehdon liikkumiseen kuin auton. Kuntarajat ylittävä yhdyskuntasuunnittelu on avainasemassa liikennetarpeen vähentämisessä. Seudun rakenteessa olisi liikenneintensiiviset toiminnot sijoitettava siten, että liikennemäärä jää mahdollisimman vähäiseksi. Energiatehokkuutta parannetaan tiivistämällä ja täydentämällä olemassa olevaa asutusta. Sen myötä eri toimintojen väliset etäisyydet lyhenevät, mikä mahdollistaa mm. kevyen liikenteen kulkuneuvojen käytön ja joukkoliikenteen kehittämisen (liite 4). Teollisuus Energiankäytön tehostuminen elinkeinoelämän kehittymisen myötä on luultavaa, mikä johtuu poliittiseen ohjaukseen yhdistyvistä elinkeinoelämän omista tavoitteista ja markkinoiden vaatimuksista. Seudulla on vahvaa energia- ja ympäristötekniikan osaamista ja edellytyksiä yhdessä toimivien klustereiden kehittämiseen lienee olemassa. Tämä pitäisi huomioida myös seudullisen strategian jatkokehittämisessä. Maa- ja metsätalous Muuttuvat ruokintamenetelmät ja lannoitusnormit saattavat vähentää päästöjä jonkin verran, mutta niitä on vaikea mitata. Lannasta saatavan biokaasun hyväksikäyttö voi myös vähentää metaanipäästöjä ja myötävaikuttaa hiilidioksidivapaan energian tuotantoon. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen osuus on seudulla suuri elinkeinon laajuudesta johtuen. Maatalouden merkitys voi myös kasvaa tulevaisuudessa. Metsän ja metsätalouden osuudesta hiilidioksidin päästöistä ja nieluista käydään väittelyä,eikä paikallisten arvioiden tekemiseen niistä ole vakiintuneita menetelmiä. Sen vuoksi metsätalouden päästöjä ei olekaan huomioitu tässä tarkemmin muuten kuin metsätyökoneiden polttoaineiden kulutuksen osalta; se sisältyy vähäisenä osana seudun dieselin ja kevyen polttoöljyn kokonaiskäyttöön. Metsän biopolttoaineen tuotanto on hyvin tärkeää, ja käyttämätöntä potentiaalia on vielä.

18 16 Sähkönkulutus Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä voidaan edelleen pienentää vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähköntuotannossa. Palvelujen, julkisen sektorin ja kotitalouksien sähkönkulutuksen tehostaminen on mahdollista. Sähkönkäytön tehostaminen on perusteltua myös muista voimavara- ja ympäristösyistä. Epäsuoraa sähkönkulutusta voidaan vähentää tehokkaasti painottamalla energiatehokkuutta kaikissa julkisissa hankinnoissa. Merkittävä osa sekä kansallisesta että paikallisesta energiantuotannosta on hiilidioksidineutraalia. Tievalaistuksen uusiminen ja säätäminen voi niin ikään tuottaa huomattavia säästöjä sähkönkulutuksessa. Jätehuolto Jätekuljetusten hiilidioksidipäästöjä voitaisiin luultavasti vähentää lisäämällä kuljetusten kuntaohjausta. Seudun jätehuoltoa on kehitetty Ekorosk Oy:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen myötä, ja orgaanisen jätteen läjittäminen kaatopaikalle on käytännössä loppunut, eikä siitä enää aiheudu merkittäviä metaanikaasupäästöjä. Orgaaninen jäte käsitellään ASJ Stormossen Oy:n biokaasulaitoksella Mustasaaressa. Lajiteltu polttokelpoinen jäte poltetaan Alholmens Kraft Oy:n voimalaitoksella. Pietarsaaren suljetun kaatopaikan metaanipäästöt vähenevät, kun kaatopaikka on lopullisesti peitetty ja kaasun biosuodatin on rakennettu. Kaasun talteen keräys olisi parempi vaihtoehto, mutta tuskin toteutettavissa. Tavarahankinnat Korostetaan tavaroiden tietoisen ja vastuullisen kulutuksen tärkeyttä. Ennen kaikkea kuntien ostoissa pitäisi huomioida tavaroiden ja palveluiden ekologinen jalanjälki. Vaikkakaan seudulla kulutettujen tavaroiden enimmän osan tuotannosta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt eivät sisälly paikallisiin päästölaskelmiin, aiheuttavat kulutus ja tavaroiden kuljetus merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä Tavaroiden kulutus vähentää sen lisäksi muita raakaainevoimavaroja.

19 17 5. Ilmastostrategian toteuttamisen osapuolet Seudun väestö Asukkaita kehotetaan energian ja tavaroiden kuluttajina tehostamaan omaa voimavarojen käyttöään tempauksilla, valistuksella ja helposti saatavilla olevalla tiedolla. Lisäksi kotitalouksille luodaan välineet, joilla ne voivat mitata omaa voimavarojen käyttöään. Seudun kunnat Kunnat liittyvät työ- ja elinkeinoministeriön energiansäästösopimukseen ja nimeävät vastuuhenkilön. Sopimus edellyttää kunnan energiankäytön läpikäymistä ja se mahdollistaa valtion avustukset. Katso tarkemmin: ;91754; ; Kunnan tekninen sektori käyttää saatavilla olevia teknisiä keinoja energiankäytön tehostamiseksi ja liikenteen päästöjen vähentämiseksi (liite 4). Erityinen huomio on kiinnitettävä maankäytön suunnitteluun ja mahdollisuuteen kehittää koko seudun näkökulmasta asutusta, työpaikkatoimintoja ja palveluja niin, että liikenne optimoidaan ja joukkoliikenteen mahdollisuuksia parannetaan. Kunnat voivat myös kaavoittamisen avulla ohjata rakennusten lämmitysmenetelmiä ja huomioida mikroilmaston vaikutuksen. Seudulla kehitetään kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen edellytyksiä autoilun vaihtoehtona (liite 3). Ympäristö- ja energianäkökannoille annetaan suurempi paino kuntien materiaali- ja palveluhankinnoissa. Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset tarjoavat aktiivisesti energia-asia- ja avustusneuvontaa. Kuntien ympäristöhallinto kokoaa saatavilla olevaa tilastotietoa. Seudulla tehdään ilmastostrategian toteutumisesta kolmesta viiteen vuoden aikavälillä uusi kasvihuonekaasupäästöjen laskelma väliraportteineen.

20 18 Energiayhtiöt Energiayhtiöt jatkavat Kioton sopimukseen perustuvia panostuksiaan seuraavasti: Panostukset energian uustuotantoon tulevat seudulla kohdistumaan tuulivoimaan ja perusparannettuun taikka kokonaan uuteen vesivoimaan hiilidioksidipäästöjen 20 %:n vähennykseen pääsemiseksi vuoteen 2020 mennessä ympäristöviranomaisten asettamissa rajoissa. Nuo energiamuodot korvaavat lähinnä vanhan hiilivoiman, jota tullaan tulevaisuudessa käyttämään ainoastaan varavoimana. Jotta uusiutuvan energian osalta saavutettaisiin 38 %:n tavoite vuoteen 2020 mennessä, panostetaan puupolttoaineen käytön lisäämiseen Alholmens Kraftilla ja oman, enimmäkseen myös puuperäisen polttokelpoisen jätteen käytön lisäämiseen. Energiayhtiöt jatkavat ja parantavat tiedottamista energiaa ja voimavaroja säästävistä toimenpiteistä. Sähkö- ja kaukolämpölaskut tehdään asiakasystävällisemmiksi siten, että sähkön- ja lämmön kulutusta on helppo seurata ja verrata johonkin ohje- ja tavoitearvoon. Elinkeinokeskus Concordia Seudullisen ilmastostrategian toteuttamisen ja juurtumisen koordinoimiseksi aloitetaan hanke. Hankkeen puitteissa perustetaan työryhmä, johon valitaan yksi tai kaksi henkilöä kuntaa, energiayhtiöitä, teollisuudenhaaraa jne. kohden. Tavoitteena on, että työryhmä tekee kauaskantoista työtä ilmastostrategian toteuttamisen koordinoimiseksi ja yksityiskohtien laatimiseksi. Seudun yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua. Ajoittain tarvitaan myös henkilöitä, jotka voivat käyttää työaikaa ilmastostrategian juurruttamiseen ja tiedotusaineiston tuottamiseen. Valmistetaan kaikille talouksille tarkoitettu esite. (Katso myös seudullinen strategia s. 56) Seudulle sovitettu laskentamalli yksilön ekologisesta jalanjäljestä julkaistaan Internetissä (katso myös seudullinen strategia s. 56). Yritykset Seudun yrityksille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ilmastostrategian toteuttamishankkeeseen.

21 19 6. Seudun näkyvyyden edistäminen Koska kasvihuonekaasujen vähentämistavoite on osa koko maapalloa kattavia ponnisteluja, on tärkeää, että seudun ponnistelut tehdään näkyviksi myös ulospäin. Seudun kunnat voivat edellä mainitun lisäksi mm: liittyä Suomen kuntaliiton ilmastokampanjaan Ilmastokampanja on ollut käynnissä 1990-luvun lopusta alkaen, mutta kunnat voivat edelleen liittyä mukaan. Pietarsaaren kaupunki on jo liittynyt. Kampanjan tarkoituksena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kunnissa. Kampanja kuuluu osana kansainvälisen ympäristöorganisaation ICLEI:n Kunnat ilmaston puolesta -kampanjaan. Lisätietoja löytyy kuntaliiton kotisivuilta: allekirjoittaa nk. Aalborgin sitoumukset Aalborgin-sitoumukset on asiakirja ja Euroopan kestävän kehityksen toimintamalli. Sitoumukset hyväksyttiin Aalborgin +10 konferenssissa kesäkuussa Allekirjoittamalla sitoumuksen kunnat hyväksyvät Aalborgin julistuksen ja määrittelevät yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa tavoitteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät kymmeneen kestävän kehityksen toimenpiteeseen, mm. yhteisiin voimavaroihin, vastuulliseen kuluttamiseen ja elämäntapaan, parempaan liikkuvuuteen pienemmällä liikennemäärällä. Lisätietoja löytyy kotisivuilta: h=1;29;356;1987;67815 ilmoittaa ilmastotavoitteensa "The City Climate Catalogue"- luetteloon Luetteloa ylläpitää kansainvälinen yhteiskuntien ympäristöjärjestö ICLEI ja siinä on mukana tällä haavaa noin paikallisyhteisön ilmastotavoitteet. Katso lisätietoja kotisivuilta: 7. Sopeuttamistoimenpiteet Kuten aikaisemmin on kuvattu, on todennäköistä, että ilmasto tulee muuttumaan. Vaikka seudulla todennäköisesti tapahtuvat muutokset eivät ole kovin dramaattisia, on huomiota kiinnitettävä tarpeellisiin sopeuttamistoimenpiteisiin. Kuntien toiminnassa on esim. maankäytön suunnittelussa ja hulevesijärjestelmien mitoituksessa otettava entistä enemmän huomioon lisääntyvät tulvariskit.

22 20 Liitteet 1. Pietarsaaren seudun kasvihuonekaasupäästöt vuosina (ruotsiksi) 2. Energia-alan tutkimusta ja uutta tekniikka (ruotsiksi) 3. Pietarsaaren seudun ilmastostrategia vuoteen liikenne (ruotsiksi) 4. Seudullinen ilmastostrategia. Kuinka teknisen toimen metodeilla voitaisiin kohdata odotukset tehokkaammasta energiankäytöstä ja kohoavista energiahinnoista?

23 1 Pietarsaaren seudun ilmastostrategia vuoteen 2020 Liite 1 KASVIHUONEKAASU KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT PIE PIETARAAREN SEUDULLA VUOSINA

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Kainuun kasvihuonekaasutase 2009

Kainuun kasvihuonekaasutase 2009 Kainuun kasvihuonekaasutase 2009 Kainuun kasvihuonekaasutase Maakunnan ihmisen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut YK:n ilmastosopimuksen määritelmät ja Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2008

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2008 LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KAUPUNKI KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2008 HOLLOLA LAHTI NASTOLA Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus Paikallisilla

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan. Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Kuntien ilmastokampanja 8.11.

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan. Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Kuntien ilmastokampanja 8.11. Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteiden asettamiseen ja seurantaan Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Kuntien ilmastokampanja 8.11.2012 Seinäjoki Mihin otetaan kantaa Tavoitteiden vertailuvuodet,

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion kaupunki Ympäristökeskus 2010 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KUOPIO... 4 2.1 Kasvihuonekaasupäästöt... 4 2.2 Energiatase... 8 3

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013 Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013 Maapallolle saapuva auringon säteily 100 % Ilmakehästä heijastuu 6% Pilvistä heijastuu 20 % Maanpinnasta heijastuu 4 % Lämpösäteily Absorboituminen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA YK:n Polaari-vuosi ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympärist ristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisilla alueilla. Vaikutus

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.05.2015 498 HEL 2014-012200 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 213 Arviot vuosilta 21-212 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009

KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 LÄHTÖTIEDOT Kuopion kaupungilla tarkoitetaan tässä raportissa seuraavia kohteita: kaikki kaupungin kiinteistöt (hoitoalan rakennukset,

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen Elinkeinoministeri Olli Rehn

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen Elinkeinoministeri Olli Rehn Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 Elinkeinoministeri Olli Rehn 24.11.2016 Skenaariotarkastelut strategiassa Perusskenaario Energian käytön, tuotannon ja kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisprojektio

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Merja Turunen, Ympäristöministeriö 12.2.2016 Hallitusohjelma BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 1. Hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 Päästöt ovat lisääntyneet Uudellamaalla Uudenmaalla syntyi kasvihuonekaasupäästöjä (KHK-päästöjä) vuonna 2006 noin 11,9 miljoonaa tonnia (CO2-ekv.). Päästöt

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta 2010-2014 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät Pekka Ripatti 3.12.2013 Energiamarkkinavirasto uusiutuvan energian edistäjänä Tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine- ja metsähakevoimaloiden

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Seinäjoen tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Seinäjoen tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Seinäjoen tulevaisuusfoorumi 9.11.2009 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden Julkaistavissa 30.12.2003 klo 13.00 2003:16 Lisätietoja: Tilastokeskus / Mirja Kosonen (09) 1734 3543, 050 5005 203; ympäristöministeriö / Jaakko Ojala (09) 1603 9478, 050 3622 035 Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto Keski-Suomen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto 1 Sisältö Perustietoa Keski-Suomesta Keski-Suomen energiatase 2010 Energianlähteiden ja kulutuksen kehitys 2000-luvulla Talouden ja energiankäytön

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6. Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman perusskenaario Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.216 Perusskenaario koottu energian käytön, tuotannon ja kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Petteri Kuuva Sähköseminaari

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Petteri Kuuva Sähköseminaari Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia Petteri Kuuva Sähköseminaari 27.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan energian osuus

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 6.5.2011 SANNA KOPRA Kainuun ilmastostrategia 2020 Maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi Toteuttaa paikallisella tasolla Suomen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit

Ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit Ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit Indekseissä arvo 1 vastaa Kioton pöytäkirjan päästöseurannan referenssivuotta. Suomen päästötavoite ensimmäisellä velvoitekaudella 28-21 on keskimäärin vuoden 199

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi H2O CO2 CH4 N2O Lähde: IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Lämpötilan vaihtelut pohjoisella pallonpuoliskolla 1 000 vuodessa Lämpötila

Lisätiedot

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari 10.11.2016 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko

Kohti vähäpäästöistä Suomea. ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko Kohti vähäpäästöistä Suomea ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko Mikä tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko hallituksen strateginen asiakirja luotaa pitkän aikavälin haasteita asettaa

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Ilmastonmuutos globaalina ja paikallisena ilmiönä

Ilmastonmuutos globaalina ja paikallisena ilmiönä Ilmastonmuutos globaalina ja paikallisena ilmiönä Muuttuva Selkämeri Loppuseminaari 25.5.2011 Kuuskajaskari Anna Hakala Asiantuntija, MMM Pyhäjärvi-instituutti 1 Ilmasto Ilmasto = säätilan pitkän ajan

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa

Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa Tilastokatsaus 2000:8 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 26.9.2000 Katsauksen laatija: Tina Kristiansson, puh. 8392 2794 e-mail: tina.kristiansson@vantaa.fi B 12 : 2000 ISSN 0786-7832, ISSN 0786-7476

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI ILMANSUOJELUJULKAISU YMPÄRISTÖTOIMISTO 4/2002 JARI LAMPINEN

PORIN KAUPUNKI ILMANSUOJELUJULKAISU YMPÄRISTÖTOIMISTO 4/2002 JARI LAMPINEN PORIN ILMANLAATU KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2000 Teollinen energiantuotanto ja liikenne 16.12.2002 PORIN KAUPUNKI ILMANSUOJELUJULKAISU YMPÄRISTÖTOIMISTO 4/2002 JARI LAMPINEN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 SUOMEN

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Energia 2010 Energiankulutus 2009 Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen energiankulutustilaston mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2009 1,33 miljoonaa

Lisätiedot

Pariisin tuliaiset. Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen

Pariisin tuliaiset. Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen Pariisin tuliaiset Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 10.3.2016 Pariisin päätulokset Pariisin sopimus Osapuolikokouksen päätös - täydentää sopimusta ml. kansalliset panokset ja toimet ennen

Lisätiedot

2030 skenaariotarkastelut - tavoitteena 40 %:n kasvihuonekaasuvähennys

2030 skenaariotarkastelut - tavoitteena 40 %:n kasvihuonekaasuvähennys 2030 skenaariotarkastelut - tavoitteena 40 %:n kasvihuonekaasuvähennys ForestEnergy2020 vuosiseminaari 8.10.2014, Jyväskylä Tiina Koljonen, tutkimustiimin päällikkö VTT, Energiajärjestelmät EU 2030 ilmasto-

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012 Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015 ILMASE työpaja 6.11.2012 Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus Ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö

Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö Toimialajohtaja Kari Larjava Rambollin tulevaisuusseminaari 16.9.2009 TAUSTAA EU on sitoutunut rajoittamaan ilmaston

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot