LVI-tekniikan (talotekniikan) koulutusmateriaaliselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-tekniikan (talotekniikan) koulutusmateriaaliselvitys"

Transkriptio

1 LVI-tekniikan (talotekniikan) koulutusmateriaaliselvitys Loppuraportti Suomen LVI-Liitto ry Markku Rantama

2 1 Sisällysluettelo Yhteenveto 2 Selvityksen lähtökohdat 5 Tiede- ja ammattikorkeakouluissa tapahtuva talotekniikka-alan koulutus Suomessa 5 Täydennys- ja jatkokoulutus 6 Selvitystyön toteutus 7 Käytössä oleva opetusmateriaali 9 Kyselyssä ja keskusteluissa esitetyt puutteet ja toivomukset 13 Ehdotuksia uusiksi opetusaiheiksi 14 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 15 Liitteet: 1. Haastatellut ja työpajaan osallistuneet henkilöt eri opetuslaitoksista 2. Kyselyyn tulleiden vastausten yhteenveto (erillisenä pdf-tiedostona)

3 2 Yhteenveto Talotekniikan ammattilaisten perusosaaminen on avainasemassa korjausrakentamisen ja energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Myös tilojen sisäolosuhteiden hallinta on tämän ammattiryhmän käsissä ja siten osaamisella on välitön vaikutus kansanterveyteen ja työn tuottavuuteen useimmilla toimialoilla. Useissa eri strategioissa ja ohjelmissa on painotettu koulutuksen ja oppimateriaalien kehittämistä näille tehtäväkentille. Korkeakouluinsinööreiksi opiskelevat tarvitsevat monipuolisen teoriapohjan, joka mahdollistaa asioiden kokonaisvaltaisen ymmärtämisen. Työelämä edellyttää myös hyvää näkemystä ja valmiuksia käytännön tehtävien tarpeisiin. Tiedekorkeakouluista valmistuneilta odotetaan valmiuksia tutkimukseen ja erikoisasiantuntijoiden tehtäviin. Ammattikorkeakoulut valmentavat käytännön suunnittelu- ja johtotehtäviin, ja valmistuneilta odotetaan uusimpien ratkaisujen osaamista. Talotekniikkaan liittyvät perusasiat olisi sisällytettävä myös rakennustekniseen ja arkkitehtuurikoulutukseen. Toisaalta talotekniikan insinöörien on ymmärrettävä riittävästi rakennusfysiikkaa ja rakennuksen kokonaistoimivuuden vaatimuksia sekä sähköistä ohjausta ja automaatiota. Toimialalla havaittiin tarve selvittää korkeakouluopetuksessa käytössä oleva opetusmateriaali ja sen kehittämistarpeet. Tähän selvitystyöhön ryhtyi Suomen LVI-liitto ry Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella. Selvityksen tekijä vieraili useassa tarkastelun kohteena olevassa oppilaitoksessa tutustuen toimintaan yleisesti, tavaten alan opetuksesta vastaavia ja kävi keskusteluja opetuksesta ja opetusmateriaalista. Opettajille laadittiin kysely, joka lähetettiin oppilaitoksista saatujen yhteystietojen perusteella 51:lle opetushenkilölle ja vastauksia saatiin 24. Vastausprosentti on siten lähes 50%, jota on pidettävä kohtuullisen hyvänä Kyselyn tulosten käsittelyä ja johtopäätösten laadintaa varten järjestettiin työpajatilaisuus, johon osallistui 12 henkeä pääasiassa oppilaitoksista. Sähköisen talotekniikan osalta vastaaminen jäi puutteelliseksi, ja aihepiirin tarkastelua on varmaankin perusteltua jatkaa myöhemmin. Kiinteistö- ja rakennusalalla talotekniikkaan liittyvät käsitteet ja nimikkeet eivät ole täysin vakiintuneet, ja alan toimijoiden roolit hakevat muotojaan. Toimialalla on vaikeuksia viestiä koulutusresursseista päättäville tahoille tarpeitaan koulutuksen kehittämiseksi. Ilmastonmuutosilmiön ajamat energiavaatimukset ja rakennuskannan korjaustarpeet muuttavat osaamistarpeiden painopisteitä. Näitä osaamistarpeita ei ole kattavasti määritelty. Tästä voi aiheutua puutteita ja ristiriitoja opetuksen suuntaamisessa.

4 3 Suomen kapealla kielialueella ei synny riittävän kattavaa kirjamateriaalia tällaiselle monialaiselle aihepiirille. Kuitenkin keskeiset perusteokset tulisi olla saatavilla. Oppilaitoksissa tehdään käytännössä paljon päällekkäistä työtä opetusmateriaalin kehittämisessä. Mikään yhteinen toiminto ei ohjaa tätä kehittämistyötä. Resursseja voitaisiin suunnata paljon paremmin laajemmalla yhteistyöllä tiede- ja ammattikorkeakoulujen kesken. Tämän selvityksen tuloksena esitetään joukko toimenpide-ehdotuksia koulutusmateriaalin kehittämiseksi. Jotkut ehdotukset vaativat laajapohjaista yhteistyötä, jotkut vain käytännön toteuttajaa. Toimenpide-ehdotus 1: Opetusohjelmien ja oppiaineiden nimikkeiden sekä sisällön yhtenäistäminen. Samanaikaisesti olisi tarpeen käydä läpi kiinteistö- ja rakennusalan pätevyysvaatimukset mahdollisine sertifiointeineen siten, että yhteys opetuksen sisällölle ja eri tehtävien osaamisvaatimuksille olisi selkeä. Työssä tarvitaan yhteistyötä oppilaitosten, viranomaisten ja yrityskentän kanssa. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa toimiva Talotekniikan Instituutti voisi olla kokoava osapuoli tässä tehtävässä. Toimenpide-ehdotus 2: Opetusmateriaalin laaja kehittäminen korkeakoulujen yhteistyönä lähtien määritellyistä osaamistavoitteista. Lähtökohtana olisi eri oppilaitosten olemassa olevan käyttökelpoisen aineiston kokoaminen ja yhdistäminen sekä jatkokehittäminen opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpankiksi. Tavalla tai toisella on ylitettävä tekijänoikeuksiin liittyvät kynnykset. Nämä ovat nykyisinkin monesti ongelmallisia erityisesti käyttökelpoisen kuvamateriaalin osalta. Työ on muodostettava projektiksi, jolla on riittävä rahoitus ja projektinjohto. Työssä on syytä erotella se osa tiedosta joka on pysyvää perustietoa ja ajankohtainen useammin päivitettävä tieto. Perustyön jälkeen on sovittava vuosittaisesta täydennys- ja ylläpitotoiminnasta. Tämän selvitystyön jatkona pyritään löytämään tarpeelliset vastuutahot. Toimenpide-ehdotus 3: Yritysten tarjoama, opetustarkoitukseen soveltuva opasmateriaali kootaan yhteiseen tietoportaaliin. Yritysten erilaista materiaalia on runsaasti käytössä eri oppilaitoksissa, mutta käyttö ja ajantasaisuus on yritysten ja opettajien aktiivisuuden varassa. Yritysten lisäksi esimerkiksi toimialajärjestöillä on tietosisältöä, joka soveltuu yhdistettäväksi samaan kokonaisuuteen. Tämä tehtävä voisi sopia SuLVI ry:n organisoimaksi. Yhteys ammattikorkeakoulujen sivustoon Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, on selvitettävä.

5 4 Toimenpide-ehdotus 4: Prof. Olli Seppäsen oppikirjojen päivitys tai niiden pohjalta tehdyt perusoppikirjat sisäilmasta, ilmastointitekniikasta ja lämmitystekniikasta. Nykyiset kirjat ovat laajasti käytössä ja muodostavat hyvän pohjan, mutta tietoa on tullut lisää ja tekniikka ja tarpeet kehittyvät nopeasti. Aiemmat kustantajat ja tekijät neuvottelevat toteuttamisesta. Toimenpide-ehdotus 5: Vesi- ja viemäritekniikan käsi- tai oppikirjan ja muun koulutusmateriaalin tuottaminen. Kiinteistöjen vesi- ja viemäritekniikkaan ei ole rakentamismääräyksiä ja Talotekniikka-RYL materiaalia lukuun ottamatta tehty ajantasaista opetuskelpoista materiaalia, ja osin käytössä on 80-luvulla viimeksi päivitetty käsikirja. Tässä asiassa on tehty aiempia liikkeelle lähtöjä ja niiden tilanne tulee tarkistaa ennen uuden työn käynnistämistä. SuLVI ry voinee hoitaa seurannan ja toimia tarvittaessa aloitteentekijänä.

6 5 Selvityksen lähtökohdat Talotekniikan ammattilaisten perusosaaminen on avainasemassa korjausrakentamisen ja energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Samoin tilojen sisäolosuhteiden hallinta on tämän ammattiryhmän käsissä ja siten osaamisella on välitön vaikutus kansanterveyteen ja työn tuottavuuteen useimmilla toimialoilla. Useissa eri strategioissa ja ohjelmissa on painotettu koulutuksen ja oppimateriaalien kehittämistä näille tehtäväkentille. Viimeksi ERA 17-ohjelmassa on laadittu toimintasuosituksia osaamisen kehittämiseen, ennen kaikkea tutkimuksen ja hyvien käytäntöjen esiintuomisen kautta. Tämä taas ei ole mahdollista ellei korkeakoulutason koulutuspohja ole joka suhteessa kunnossa. ERA 17 seurantaryhmä painottaakin energiatehokkuuden osuutta kiinteistö- ja rakennusalan opetusohjelmissa. Myös rakennetun omaisuuden tilaa arvioiva ROTI-selvitys kiinnittää huomiota koulutuksen uudistuviin tarpeisiin ja antaa vain tyydyttävän arvosanan tämän hetkiselle tilanteelle. Suomen LVI-liitto ry:n toimintastrategian uudistamistyön yhteydessä todettiin, että alalla ei ole selvää kuvaa siitä, millä opetusmateriaalilla korkeakoulutason opetusta annetaan. Alan järjestöt ovat toimineet myös opetusmateriaalin tuottajina ja kustantajina. Tämän toiminnan tarpeita haluttiin kartoittaa, ja käynnistettiin tämä selvitystyö. Tiede- ja ammattikorkeakouluissa tapahtuva talotekniikka-alan koulutus Suomessa Eri korkeakouluissa käytetään erilaisille opetuskokonaisuuksille erilaisia nimityksiä. Tämän selvityksen tekstissä saattaa siten olla epätäsmällisyyksiä eri korkeakoulujen käyttämiin nimityksiin nähden, mutta todennäköisesti se ei häiritse asian ymmärtämistä. Aalto-yliopistossa talotekniikan koulutusta tarjotaan kahdessa eri korkeakoulussa. Alan professuureja on useita: Insinööritieteiden korkeakoulussa Energiatekniikan laitoksella LVI-tekniikan professuuri ja Rakennustekniikan laitoksella talotekniikan professuuri. Lisäksi sähkötekniikan korkeakoulun laitoksilla on professuureja, joihin perustuu mm. valaistustekniikan ja sähköisen talotekniikan sekä rakennusautomaation opetus. Pääaineopintojen lisäksi LVI-, sähkö-, automaatio-, ja rakennustekniikan opiskelijat voivat suorittaa talotekniikan sivuaineen.arkkitehtuurin opiskelijat kuuluvat Taideteolliseen korkeakouluun (suunnitelma). Heille talotekniikan opetusta tarjotaan yksittäisinä kursseina. Tampereen teknillisen yliopiston energia- ja prosessitekniikan laitoksella on jäähdytys- ja LVI-tekniikan professuuri ja talotekniikan opintokokonaisuus. Sen lisäksi konstruktiotekniikan laitoksella on energiatehokkuuden professuuri, ja ao. professori opettaa myös LVI-tekniikkaa. Opetusta annetaan myös rakennustekniikan ja arkkitehtuurin koulutusohjelmissa.

7 6 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on ympäristötekniikan koulutusohjelmaan kuuluva LVI-talotekniikan sivuaine. Itä-Suomen yliopiston Kuopion yksikön ympäristötieteen laitoksella on sisäilman laatuun liittyvää opetusta. Aalto-yliopiston yhteydessä toimii Talotekniikan Instituutti, joka pyrkii yhdistämään alan tutkimusta, opetusta ja yritysmaailmaa. Instituutti toimii erityisesti Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhdyssiteenä talotekniikan alueella. Ammattikorkeakouluista varsinaista talotekniikan opetusta annetaan ainakin seuraavissa: Metropolia, Espoo Oulun ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori Seinäjoen ammattikorkeakoulu Mikkelissä on myös englanninkielinen koulutusohjelma aikuisopiskelijoille. Lisäksi Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on rakennustekniikan koulutusohjelmassa talo- ja energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto. Arcadassa Helsingissä on ruotsinkielinen koulutusohjelma distribuerande energisystem. Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa on teollisuuteen painottuvaa opetusta energiatekniikan koulutusohjelmassa. Metropoliassa on tarjolla myös talotekniikan ylempi AMK-tutkinto. Mikkelissä on ympäristöteknologian ylemmän AMK-tutkinnon suuntautumisvaihtoehtona kestävä energiatalous, joka on lähellä talotekniikan aihepiiriä. Ammattikorkeakoulujen opetuksen sisältö ja painotukset vaihtelevat, samoin yhteys laajempiin koulutusohjelmiin. Painotukset voivat olla rakennustekniikkaan, energia- tai ympäristötekniikkaan liittyviä. Täydennys- ja jatkokoulutus Tiede- ja ammattikorkeakoulujen yhteydessä on erillisiä koulutuslaitoksia tai erityisiä koulutusohjelmia aikuisten jatko- ja täydennyskoulutustarpeisiin. Näihin kuuluvat mm. erilaiset muuntokoulutusohjelmat. Opetuksesta vastaavat pääsääntöisesti korkeakoulujen opettajakunta ulkopuolisilla kouluttajilla täydennettynä. Aalto-yliopistossa toimii mm. Rakennetun ympäristön tohtorikoulutus, jossa talotekniikka on yhtenä keskeisenä aihealueena.

8 7 Aalto-yliopiston Aalto Pro:lla (entinen Koulutuskeskus Dipoli) on energiatehokkuuteen ja korjausrakentamiseen liittyviä koulutuksen kehittämistehtäviä. Energiatehokkuusasiantuntijakoulutus on Aalto Pro:n, Tampereen teknillisen yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Edutech:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen yhteinen ohjelma. Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston Aducate-yksikkö kouluttaa mm. rakennusterveysasiantuntijoita ja muita sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyviä asiantuntijoita. Muista koulutusorganisaatioista mm. Kiinteistöalan Koulutuskeskus, RATEKO, Amiedu, Adato ja antavat talotekniikkaan ja energiatehokkuuteen ja kiinteistönpitoon liittyvää koulutusta. Henkilöjärjestöistä mm. RIL Ja SuLVI kouluttavat laajasti rakennusten energiakysymyksiin ja talotekniikkaan liittyvissä asioissa. Sähköinfo on sähkö- automaatio- ja teleteknikan kouluttaja. Selvitystyön toteutus Työn vastuuorganisaationa on Suomen LVI-liitto ry, jossa hallitus ja erityisesti koulutustoimikunta toimivat tehtävän taustavoimana. Markku Rantama, Rantama Consulting vastasi työn suorittamisesta konsulttityönä SuLVI ry:n toimiston avustamana. Työtä rahoittivat SITRA (Energiaohjelma) ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiö. Selvityksen tekijä vieraili useassa tarkastelun kohteena olevassa oppilaitoksessa tutustuen toimintaan yleisesti, tavaten alan opetuksesta vastaavia ja kävi keskusteluja opetuksesta ja opetusmateriaalista. Tiedekorkeakouluista kohteina olivat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. Ammattikorkeakouluista käynnit tehtiin Metropoliaan, Tampereen, Satakunnan, Oulun ja Mikkelin korkeakouluihin. Tulokset vierailujen yhteydessä käydyistä keskusteluista on sisällytetty jäljempänä esitettyihin johtopäätöksiin. Opettajille laadittiin kysely, jonka teknisestä toteutuksesta vastasi Aaltoyliopiston Aalto Pro-koulutuskeskus. Yhteenveto kyselyn tuloksista on raportin liitteenä. Siinä olevat tulokset ovat kooste kaikista vastauksista eivätkä ole suoraan käyttökelpoisia, koska kysymykset on esitetty koulutusohjelma-, oppiaine- ja oppikirjakohtaisesti. Johtopäätökset onkin tehty jäljempänä yksittäisten vastausten perusteella. Kysely lähetettiin oppilaitoksista saatujen yhteystietojen perusteella 51:lle henkilölle ja vastauksia saatiin 24. Vastausprosentti on siten lähes 50%, jota on pidettävä kohtuullisen hyvänä. Oppilaitoksittain lähetetyt ja vastaukset jakautuivat seuraavasti:

9 8 Oppilaitos lähetetyt vastaukset Aalto-yliopisto 6 2 Tampereen teknillinen yliopisto 3 3 Itä-Suomen yliopisto 2 0 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 1 Metropolia 9 2 Tampereen AMK 6 2 Oulun AMK 3 3 Satakunnan AMK 6 5 Mikkelin AMK 15 6 Arcada 1 0 Yhteensä Kaikista oppilaitoksista paitsi Itä-Suomen yliopistosta ja Arcadasta saatiin siis vastauksia. Itä-Suomen osalta kysely ei ehkä ollutkaan täysin soveltuva mm. oppiainenimikkeidensä puolesta ja korvaantui haastatteluin ja työpajatilaisuuteen osallistumisen kautta. Oppiaineiden kannalta vastausten jakautuma oli hyvä ja kattava. Kysely sai jonkin verran kritiikkiä LVI-painotteisuudesta, joka toisaalta johtui hankkeen alullepanosta. Sähköinen talotekniikka tuli kuitenkin täydentävissä keskusteluissa ja työpajassa hyvin esille. Oppilaitosvierailujen lisäksi selvityshanketta käsiteltiin useammassa vaiheessa SuLVI ry:n koulutustoimikunnassa ja hallituksessa. Toimialan opetustehtävissä toimivilla ei ole mitään yhteistä virallista tai epävirallista yhteydenpito-organisaatiota. LVI-talotekniikkateollisuus ry on muodostanut ammattikorkeakoulujen opettajien kanssa yhteisen työryhmän, jonka työskentelyyn osallistuu myös Talotekniikan Instituutti. Kahdessa ao. työryhmän kokouksessa käsiteltiin tätä hanketta ja myös näiden keskustelujen tuloksia on sisällytetty johtopäätöksiin. Talotekniikan Instituutti pyrkii myös toimimaan yhteydenpitotehtävissä oppilaitosten välillä, ja on ollut aktiivinen tausta myös tälle selvitystyölle. Oppilaitosten lisäksi on haastateltu täydennyskoulutusorganisaatioita (Aalto Pro, Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Rateko, Aducate). Täydennyskoulutusorganisaatioilla on opetusohjelmiensa yhteydessä laajojakin opetusaineistoluetteloita, mutta yksityiskohtaista kyselyä ei kohdistettu näihin organisaatioihin. Kun kyselyn vastaukset olivat palautuneet ja saatu käsiteltyä, järjestettiin puolen päivän mittainen työpajatilaisuus, johon osallistui 9 oppilaitosten edustajaa 7 eri oppilaitoksesta, yksi SuLVI:n koulutustoimikunnan edustaja, selvityksen tekijä ja sihteeri. Tilaisuudessa alustivat selvitystyön tekijän lisäksi SuLVI ry:n koulutustoimikunnan puheenjohtaja Jorma Säteri (joka on myös Metropolian opettaja) hankkeen lähtökohdista, Talotekniikan Instituutin toimitusjohtaja Heikki Lamminaho tiedeyliopistojen näkökulmasta ja Tampereen AMK:n talotekniikan koulutusohjelman koulutuspäällikkö Pirkko

10 9 Harsia erityisesti talotekniikan kokonaisuuden ja sähköisen talotekniikan näkökulmasta. Tilaisuudessa käytiin läpi kyselyn tulokset ja keskusteltiin valmisteltujen aihekysymysten pohjalta. Tilaisuus oli onnistunut ja antoisa selvitystyön kannalta. Se täydensi hyvin vierailuilla ja kyselyssä saatuja tuloksia. Opetuksessa käytettäviksi ilmoitetut, saatavilla olevat oppikirjat on selvitystyön yhteydessä hankittu ja kerätty yhteen SuLVI ry:n toimistoon. Käytössä oleva opetusmateriaali Kyselystä käy ilmi, että opetus perustuu ylivoimaisesti suurimmalta osalta opettajan laatimaan luento- ja verkkomateriaaliin. Ensimmäisen oppiaineen osalta 87% vastasi tämän olevan pääasiallinen opetuksen muoto. Lisäksi opetusta (varsinkin AMK:ssa) tapahtuu voimakkaasti harjoitustöiden yhteydessä. Opiskelijoilla on yleensä käytössä sellaisia tietolähteitä kuten RT-, LVI-, KH-kortistot sekä standardeja verkkomuodossa. Selvityksen yleisvaikutelmana voi todeta, että suomalainen korkeakouluopetuksessa käytetty oppikirjamateriaali on melko suppea ja sen ajantasaisuudessa on huomattavia puutteita. Seuraavassa on lueteltu opetuksessa käytettävät oppikirjat sekä arviot niiden käytettävyydestä sekä ajantasaisuudesta kyselyn tuloksiin perustuen. Kumpaakin arvioitiin 3- portaisella asteikolla. Vastausten perusteella laajemmassa käytössä ovat ainoastaan prof. Olli Seppäsen yksin tai yhdessä muiden kanssa kirjoittamat 5 eri oppikirjaa sekä prof. Antero Aittomäen kylmätekniikkaa koskeva oppikirja samoin kuin P. Hakalan ja E. Kaappolan kirja Kylmälaitoksen suunnittelu. Lisäksi RT- ja LVI-kortistot saivat useampia mainintoja. Kaikki muut mainitut kirjat saivat 1..2 mainintaa kyselyssä. Opettajien opetusmateriaalissa käyttämää aineistoa kysyttiin, mutta sitä ei pyydetty arvioimaan., joten ne on selvityksessä ainoastaan lueteltu. Oppiaineiden aihepiirit on ryhmitelty tai yhdistetty seuraavassa hieman toisin kuin kyselyssä. Sama opetusaineisto saattaa esiintyä eri nimikkeiden kohdalla (kuten LVI-tekniikka, lämmitystekniikka tms.). Arviointiarvosanat: K = kattavuus 1 hyvin, 2 kohtalaisesti 3 huonosti, A = ajantasaisuus 1 hyvin 2 kohtalaisesti 3 huonosti. Taulukossa on myös mainintojen määrä kyselyssä.

11 10 LVI-tekniikka, talotekniikka Nimi määrä K A Seppänen, O, Seppänen, M, 4 1,25 2,0 Rakennusten sisäilmasto ja LVI- Tekniikka. Sisäilmayhdistys 1996 Seppänen, O, Rakennusten 8 1,56 2,22 lämmitys, SuLVI ry 2001 Kalema, T, LVI tekniikka 1 ja 2, 1 1,0 2,0 monisteet Laiho, E.-M, LVI-järjestelmien mitoituksen perusteet, monisteet 1 1,0 1,0 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: Vuorelainen, O, Monisteet Rakennusmääräyskokoelma Lämmitys, energia, ympäristövaikutukset Nimi määrä K A Seppänen, O, Rakennusten 9 1,56 2,22 lämmitys, SuLVI ry 2001 Energiateollisuus, 2 1,5 1,0 Kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet K1, 2003/2007 Kaukolämmön käsikirja, Adato 1 2,0 2, LVI-ohjekortit, RT, kortit, 3 2,0 2,0 Rakennustieto oy RakMK C3, C4, D5, asetus energiatodistuksesta Jaluria, Y, Design and optimization of thermal systems, CRC Press 2007 Haataja, J et al, Numeeriset 1 1,0 1,0 menetelmät käytännössä, CSC Tieteen tietotekniikan keskus 2002 Harju, P, useita käytännön kirjoja 1 2,0 2,0 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: Ympäristöministeriön oppaita Tour & Andersson: Total hydronic balancing RakMK C3, C4, D2, D3, D5 Vapo, Paikalliset polttoaineet Suomen huoltovarmuuden perusta

12 11 Achieving the desired indoor climate, The Commtech Group Ilmastointi ja sisäilmasto Nimi määrä K A Seppänen, O, 5 2,0 2,2 Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto, SuLVI ry, 1996 Seppänen, O (toim.) 2 1,5 1,5 Ilmastoinnin suunnittelu, SuLVI ry 2004 Teollisuusilmastoinnin opas, 1 3,0 1,0 Suomen Talotekniikan kehityskeskus 2000 Seppänen, O, Halme, A, 1 1,0 1,0 Ilmastoinnin äänitekniikka, SuLVI ry 2002 Holopainen, R et al., 1 3,0 1,0 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus, Opetushallitus 2008 Sisäilmastoluokitus 1 3,0 1,0 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: REHVA Syrjäytysilmanvaihdon suunnittelu Design Guidebook Industrial Ventilation Työsuojeluhallitus, työpaikkojen ilmastointi Talotekniikka-RYL ASHRAE Handbook Asumisterveysohje SFS ISO 7730, CEN CR 1752, EN 15251, SFS 5511 Rakennusautomaatio, sähköinen talotekniikka Nimi määrä K A ST Käsikirja 17, Rakennusautomaatiojärjestelmät, Sähköinfo ,0 2,0 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: ST-kortisto LVI-ohjekortit Piikkilä, V, useita kirjoja

13 12 Jäähdytystekniikka Nimi määrä K A Aittomäki, A (koonnut), 4 2,0 1,25 Kylmätekniikka, Suomen Kylmäyhdistys 2008 Hakala, P, Kaappola, E, Kylmälaitoksen suunnittelu, Opetushallitus ,5 1,5 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: Useita ulkomaisia kirjoja LVI-mittaustekniikka Nimi määrä K A Siren, K, Ilmastoinnin 1 2,0 2,0 mittaukset, moniste SFS-Standardit 1 2,0 2,0 LVI-ohjekortisto 1 2,0 2,0 Rakennushallitus, ohjeet: Ilmanvaihtolaitosten ilmanvirtausten mittausohje ,0 2,0 (ei mainintoja opettajien käyttämästä materiaalista) Vesi- ja viemäritekniikka Nimi määrä K A RakMK D1 1 2,0 1,0 Uponor, HTP-käsikirja (2001) 1 2,0 1,0 Uponor, Kiinteistöviemäröinnin 1 2,0 1,0 käsikirja 2010 Laiho, Esa-Matti, Vesi- ja viemärijärjestelmät, moniste 1 1,0 1,0 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: RVV Käsikirja 1987 RT-kortisto

14 13 Muut oppiaineet Nimi määrä K A Harju, P, Teknisen piirtämisen 1 2,0 2,0 perusteet, Penan Tieto-opus oy 2007 RakMK D4 1 2,0 3,0 Tekninen matematiikka 1 ja 2, 1 2,0 2,0 Edita (ja muutama muu matematiikan kirja) Tekniikan kaavasto, Tammertekniikka ,0 2,0 (ei mainintoja opettajien käyttämästä materiaalista) Keskusteluissa tuli esiin mm. seuraavia teoksia ja opetusmateriaalin lähteitä. Niitä ei ole sijoitettu oppiaineittain ja julkaisuista ei ole etsitty tarkempia tietoja, tiedot ovat pääosin muistiinpanoissa olleessa muodossa. Puhdas toimiva ilmanvaihto materiaali Tuottava toimisto Asumisterveysopas Björkholz, D, Lämpö ja kosteus Momentti 1 ja 2, Insinöörifysiikka, Otava Aine ja energia, WG Fysiikan tietokirja, WSOY Etheridge, Sandberg, Building Ventilation McQuiston, Parker, Spitler, Heating, Ventilating and Air Conditioning, Analyses and Design Kyselyssä ja keskusteluissa esitetyt puutteet ja toivomukset Kyselyvastauksissa esitettiin melko runsaasti tarpeita uusille opetusmateriaaleille ja puutteita nykyisissä. Näitä tarpeita on kirjattu myös keskusteluissa ja työpajatilaisuudessa. Seuraavassa on näistä luettelomuotoinen esitys, hieman aiheen mukaan ryhmiteltynä. Energiatehokkuuteen liittyvä kokonaismateriaali Uusiin energia/rakentamismääräyksiin liittyvä materiaali Sisäilmatekijät korjausrakentamisessa, yleensä korjaaminen ja energia Ympäristövaikutukset LVI-tekniikan ajantasainen yliopisto-oppikirja O. Seppäsen kirjojen päivitykset Hyviä suunnittelu- ja laskentaesimerkkejä (eri oppiaineet) Käsikirja: eri aineiden ominaisuudet, paine-lt-taulukot

15 14 Hyviä tehtäviä Lasku- ja suunnitteluharjoitusten ohjeet (kylmätekniikka) Keskitetysti tehdyt ppt-sarjat ja videoaineisto Rakennusfysiikka perusopetuksessa Yhteinen materiaali laskentaohjelmistoista (esim. IDA-ICE) Kemia, korroosio, materiaalit, palaminen Lämmönsiirto, virtaus, korroosio, perusoppikirjat Lämmönsiirto- ja virtaustekniikan oppikirja Hyvä matematiikan perusteos Tekninen piirustus LVIAK-alalla Talotekniikan käyttö ja huolto Talotekniikan elinkaaritalous Oppikirja ilmastoinnin perusteista ml. äänitekniikka Ilmastoinnin palontorjunta, E1, E7-opas Ilmastoinnin välillisten jäähdytysjärjestelmien mitoitus ja suunnittelu (jäähdytyspalkit, konvektorit), kaukojäähdytysjärjestelmät Mollier-harjoitusvihko Säätö ja automaatio LVI-tekniikan näkökulmasta Valaistustekniikan perusteet Lämmitystekniikan teemat varkkoaineistona (paisunta- ja varojärjestelmät, lämmitysverkon mitoitus ja tasapainotus) Polttotekniikka, erityisesti biopolttoaineet Maalämpöpumppujen mitoittaminen Lämpöpumpputekniikka Jäähdytystekniikan teemat verkkoaineistona, ilmastoinnin jäähdytyslaitoksen suunnittelu, kylmävaraston suunnittelu Rakennuksen jäähdyttämistä, jäähdytystarvelaskentaa ja rakennuksen lämpöteknistä käyttäytymistä käsittelevä oppikirja Ammoniakkilaitokset, CO 2 -laitokset VV-käsikirja ja/tai oppikirja D1:n perusteella tehtyjä laskentaesimerkkejä ja harjoituksia Sprinklerit, sammutustekniikka Ehdotuksia uusiksi opetusaiheiksi Kyselyssä pyydettiin myös näkemyksiä mahdollisiksi uusiksi oppiaineiksi tai entisten uudenlaisesta yhdistämisestä. Vastaukset jäivät melko vähäiseksi, joten mahdolliset uudet aiheet sijoittunevat nykyisten, usein melko väljien oppiainenimikkeiden sisälle. Erikseen oli esillä englanninkieliset koulutusohjelmat, joita onkin käynnistynyt ja myös uusia valmistellaan.

16 15 Seuraavassa saatuja vastauksia: Ei uusia aiheita vaan entisten yhdistämistä kokonaisnäkemyksen parantamiseksi. Energialaskenta ja suunnittelu Termodynamiikka LVI-insinööreille 2-putkijärjetelmien suunnittelu, mitoitus ja säätö ml. venttiilit Höyryjärjestelmät Rakennusten käyttö- ja vastaanotto Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Taloteknisellä koulutuksella tähdätään rakennusten sisäolosuhteiden hallintaan, energiatehokkuuden ymmärtämiseen ympäristövaikutuksineen sekä kiinteistöjen LVI- ja sähköteknisten järjestelmien toimivuuteen ja käyttötalouteen. Korkeakouluinsinööreiksi opiskelevat tarvitsevat monipuolisen teoriapohjan, joka mahdollistaa asioiden kokonaisvaltaisen ymmärtämisen. Työelämä edellyttää myös hyvää näkemystä ja valmiuksia käytännön tehtävien tarpeisiin. Tiedekorkeakouluista valmistuneilta odotetaan valmiuksia tutkimukseen ja erikoisasiantuntijoiden tehtäviin. Ammattikorkeakoilut valmentavat käytännön suunnittelu- ja -johtotehtäviin, ja valmistuneilta odotetaan uusimpien ratkaisujen osaamista Talotekniikkaan liittyvät perusasiat olisi sisällytettävä myös rakennustekniseen ja arkkitehtuurikoulutukseen. Toisaalta talotekniikan insinöörien on ymmärrettävä riittävästi rakennusfysiikkaa ja rakennuksen kokonaistoimivuuden vaatimuksia. sekä sähköistä ohjausta ja automaatiota. Kiinteistö- ja rakennusalalla eivät talotekniikkaan liittyvät käsitteet ja nimikkeet ole kovin vakiintuneet, ja alan roolit hakevat muotojaan. Toimialalla on vaikeuksia viestiä koulutusresursseista päättäville tahoille tarpeitaan koulutuksen kehittämiseksi. Ilmastonmuutosilmiön ajamat energiavaatimukset ja rakennuskannan korjaustarpeet muuttavat osaamistarpeiden painopisteitä. Näitä osaamistarpeita ei ole kattavasti määritelty. Tästä voi aiheutua puutteita ja ristiriitoja opetuksen suuntaamisessa. Suomen kapealla kielialueella ei synny kaiken kattavaa kirjamateriaalia tällaiselle monialaiselle aihepiirille. Kuitenkin keskeiset perusteokset tulisi olla saatavilla. Oppilaitoksissa tehdään käytännössä paljon päällekkäistä työtä opetusmateriaalin kehittämisessä. Mikään yhteinen toiminto ei ohjaa tätä kehittämistyötä. Resursseja voitaisiin suunnata paljon paremmin laajemmalla yhteistyöllä tiede- ja ammattikorkeakoulujen kesken. Tämän selvityksen tuloksena voidaan esittää joukko toimenpide-ehdotuksia koulutusmateriaalin kehittämiseksi. Jotkut ehdotukset vaativat laajapohjaista yhteistyötä, jotkut vain käytännön toteuttajaa.

17 16 Toimenpide-ehdotus 1: Opetusohjelmien ja oppiaineiden nimikkeiden sekä sisällön yhtenäistäminen. Samanaikaisesti olisi tarpeen käydä läpi kiinteistö- ja rakennusalan pätevyysvaatimukset mahdollisine sertifiointeineen siten, että yhteys opetuksen sisällölle ja eri tehtävien osaamisvaatimuksille olisi selkeä. Työssä tarvitaan yhteistyötä oppilaitosten, viranomaisten ja yrityskentän kanssa. Esimerkiksi Talotekniikan Instituutti voisi olla kokoava osapuoli tässä tehtävässä. Toimenpide-ehdotus 2: Opetusmateriaalin laaja kehittäminen korkeakoulujen yhteistyönä lähtien määritellyistä osaamistavoitteista. Lähtökohtana olisi eri oppilaitosten olemassa olevan käyttökelpoisen aineiston kokoaminen ja yhdistäminen sekä jatkokehittäminen opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpankiksi. Tavalla tai toisella on ylitettävä tekijänoikeuksiin liittyvät kynnykset. Nämä ovat nykyisinkin monesti ongelmallisia erityisesti käyttökelpoisen kuvamateriaalin osalta. Työ on muodostettava projektiksi, jolla on riittävä rahoitus ja projektinjohto. Työssä on syytä erotella se osa tiedosta joka on pysyvää perustietoa ja ajankohtainen useammin päivitettävä tieto. Perustyön jälkeen on sovittava vuosittaisesta täydennys- ja ylläpitotoiminnasta. Tämän selvitystyön jatkona pyritään löytämään tarpeelliset vastuutahot. Toimenpide-ehdotus 3: Yritysten tarjoama, opetustarkoitukseen soveltuva opasmateriaali kootaan yhteiseen tietoportaaliin. Yritysten erilaista materiaalia on runsaasti käytössä eri oppilaitoksissa, mutta käyttö ja ajantasaisuus on yritysten ja opettajien aktiivisuuden varassa. Tämä tehtävä voisi sopia SuLVI ry:n organisoimaksi. Yhteys ammattikorkeakoulujen sivustoon Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, on selvitettävä. Toimenpide-ehdotus 4: Prof. Olli Seppäsen oppikirjojen päivitys tai niiden pohjalta tehdyt perusoppikirjat sisäilmasta, ilmastointitekniikasta ja lämmitystekniikasta. Nykyiset kirjat ovat laajasti käytössä ja muodostavat hyvän pohjan, mutta tietoa on tullut lisää ja tekniikka ja tarpeet kehittyvät nopeasti. Aiemmat kustantajat ja tekijät neuvottelevat toteuttamisesta. Toimenpide-ehdotus 5: Vesi- ja viemäritekniikan käsi- tai oppikirjan ja muun koulutusmateriaalin tuottaminen. Kiinteistöjen vesi- ja viemäritekniikkaan ei ole rakentamismääräyksiä ja Talotekniikka-RYL materiaalia lukuun ottamatta tehty ajantasaista opetuskelpoista materiaalia, ja osin käytössä on 80-luvulla viimeksi päivitetty käsikirja. Tässä asiassa on tehty aiempia liikkeelle lähtöjä ja niiden tilanne tulee tarkistaa ennen uuden työn käynnistämistä. SuLVI ry voinee hoitaa seurannan ja toimia tarvittaessa aloitteentekijänä.

18 17 Edellä kuvattujen ehdotusten lisäksi voi keskustelujen pohjalta suositella tutustuttavaksi ja soveltuvin osin käytettäväksi sellaisia käytännönläheisiä oppikirjoja, jotka on tehty ensisijaisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Ne antavat usein hyvän perusnäkemyksen erityisesti teknisten järjestelmien toimintaan ja ylläpidon kysymyksiin. REHVA:n piirissä on laadittu joukko opaskirjoja, jotka näyttävät olevan melko suppeasti käytössä. Osa on myös suomennettu. REHVA:n vapaaehtoistyönä on tehty myös laaja ilmanvaihdon ja ilmastoinnin koulutusmateriaali VentDisCourse, joka on myös käännetty suomeksi. Tämä tulisi myös hyödyntää paremmin. Suomessa hyödynnetään melko vähän Ruotsissa tuotettua, usein varsin laadukasta materiaalia. Olosuhteiden samankaltaisuuden vuoksi hyödyllistä aineistoa olisi usein saatavilla. Tähän suuntaan kannattaisi tehdä systemaattista tarkastelua ja mahdollisesti pyrkiä laajempaankin yhteistyöhön myös tällä saralla. Selvitystyön yhteydessä tuli myös esille tiedekorkeakoulujen tarpeet lisensiaatti- ja väitöskirjaopiskelijoiden jatkokoulutusaineistosta. Tätä puolta ei kuitenkaan kysytty systemaattisesti selvityksessä, eikä esille tullut selviä toimenpide-ehdotuksia. Täydennys- ja aikuiskoulutuslaitokset kaipaavat erityisesti materiaalia olemassa olevan rakennuskannan korjaamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Selvityshankkeen työpajan yhteydessä sovittiin, että eri oppilaitokset toimittavat tiiviin kuvauksen koulutuksestaan. Kuvauksesta toivotaan selviävän ao. oppilaitoksen talotekniikan koulutuskokonaisuus, nimi, mahdollinen logo, aloituspaikkamäärät ja valmistumisvolyymi. Talotekniikan Instituutti kokoaa tiedot yhtenäiseksi tiedostoksi.

19 18 Liite 1 Haastatellut ja työpajaan osallistuneet henkilöt eri opetuslaitoksista Aalto-yliopisto (Talotekniikan Instituutti) Tampereen teknillinen yliopisto Itä-Suomen yliopisto Metropolia Oulun AMK Tampereen AMK Mikkelin AMK Satakunnan AMK Kai Siren Jouko Pakanen Esko Sistonen Heikki Lamminaho Antero Aittomäki Hannu Ahlstedt Helmi Kokotti Pertti Pasanen Jorma Säteri Olli Jalonen Veli-Matti Mäkelä Mikko Niskala Pirkko Pihlajamaa Pirkko Harsia Marianna Luoma Heikki Salomaa Esa-Matti Laiho Martti Veuro Aki Valkeapää Jarkko Heinonen Reino Heinola

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Sähköalan koulutus Ammattikorkeakoulut ja yliopistot STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka P Harsia 22.04.2010

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Jorma Säteri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Dipl.ins. (TKK/LVI-tekniikka) 1989 Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 1998 Lehtori ja Talotekniikan

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden AHOTmenettely

Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden AHOTmenettely Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden AHOTmenettely Juha Krankka Koulutuspäällikkö Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Rakennusterveyteen liittyvän

Lisätiedot

RAKENNUSTERVEYTEEN LIITTYVIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVÖINTIEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Terveiden Talojen Erikoisjoukot- jatkohankkeet

RAKENNUSTERVEYTEEN LIITTYVIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVÖINTIEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Terveiden Talojen Erikoisjoukot- jatkohankkeet RAKENNUSTERVEYTEEN LIITTYVIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVÖINTIEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Terveiden Talojen Erikoisjoukot- jatkohankkeet Helmi Kokotti 1,3,4, Jouko Lähteenmäki 2, Juha Krankka 3, Markku Oikarinen

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi 2005-2006 POISTUVA OPINTOJAKSO KORVAAVA OPINTOJAKSO 040002000 Energiatekniikan peruskurssi 1,5 ov En2010000 Johdatus

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Suomen Kuntaliitto ry / 24.9.2015 Yleistä Kuntaliitto toteaa, että Eduskunnan kirjelmä

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010 Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Sisällys Ennakointikamarin taustaa tavoite toiminta tuloksia ja kokemuksia jatkosuunnitelmat Perustajajäsenet Tavoite

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT 9.12.2016 TIIVISTETTYNÄ YLIOPISTOJEN Alalle johtaville linjoille haki yhteishaussa ensisijaisesti 547 henkilöä. Edellisvuonna 2015 ensisijaisia

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS 12.12.2011 Tutk.joht. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Rakennusfysiikan käsikirja, esittely - ja keskustelutilaisuus, Helsinki 12.12. 2011 KÄSIKIRJAN TOTEUTUSTILANNE

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli Valmistelussa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet 21.1.2014 Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Fennovoima rakentaa ydinvoilaitoksen Pyhäjoelle 2 Hankkeen tavoiteaikataulu Valmistelu Kehitys Rakentaminen Käyttöönotto

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Sisäilmastoseminaari 17.3.2010. Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Sisäilmastoseminaari 17.3.2010. Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Sisäilmastoseminaari 17.3.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Tavoitteet nykyiselle rakennuskannalle 30...50% alemmat

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

MUOTOILUYHTEISTYÖSELVITYS

MUOTOILUYHTEISTYÖSELVITYS Oulun ja Lapin yliopistojen yhteistyö teemana muotoilu Straregiatyöryhmä 31.10.07: muotoilu on keskeinen yhteistyöalue Thule instituutin kokous 18.12.08: tehdään selvitys 1 Selvityksessä kuullaan: Oulun

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opetusansiomatriisi

Oikeustieteellisen tiedekunnan opetusansiomatriisi Oikeustieteellisen tiedekunnan opetusansiomatriisi Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.5.2016. Opetusansiomatriisia käytetään 1.8.2016 lukien opetus- ja tutkimustehtäviä hakeneiden opetustaitoa

Lisätiedot

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet Tiedekuntaneuvosto 5/11 23.5.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 11/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA B B 13/11 1 Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkintosääntö

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla Työhyvinvointikortti-koulutus ja sykettätyöhön.fi - työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. 10.11.2015 RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET Energiankulutus kwh/(m 2 a) 2010 Muut vaikutukset Huomioon otettavien tekijöiden määrä kasvaa

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén

Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén Rakenteellisen kehittämisen tarve Yliopistolta edellytettiin neuvotteluaineistossa tutkittuun tietoon perustuvaa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Jatkohanke. Palauteseminaari 27.10.

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Jatkohanke. Palauteseminaari 27.10. Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Jatkohanke Palauteseminaari 27.10.2015 Markku Rantama Rantama Consulting kuntotutkimus, toimintakaavio Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotutkimus?

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen Hops-ohjausohjaus maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa Työpaja 18.8.2011 Leena Suominen ja Outi Vlk Valkama www.helsinki.fi/yliopisto 8.9.2011 1 Hops periaatteet HY:ssä (hops-työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset. Lämpöpumppupäivä , Heureka Matti Vesalainen, Amiedu

Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset. Lämpöpumppupäivä , Heureka Matti Vesalainen, Amiedu Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset Lämpöpumppupäivä 29.11.2016, Heureka Matti Vesalainen, Amiedu Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Tunnuslukuja

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työhygienian erikoistumiskoulutus

Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygieenikon osaamistavoitteet Tuntee työympäristön altisteet ja olosuhteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ihmisen terveyteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 )

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Valintaperusteet Hakukelpoisuus ja mahdolliset hakemista koskevat rajoitukset: Hakukelpoisia ovat

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

RAKENTEIDEN TIIVISTÄMISEN YKSITYISKOHTIIN UUTTA TIETOA

RAKENTEIDEN TIIVISTÄMISEN YKSITYISKOHTIIN UUTTA TIETOA MIKKO KOSKIVUORI RAKENTEIDEN TIIVISTÄMISEN YKSITYISKOHTIIN UUTTA TIETOA VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Uudet ohjeistukset ja tutkimukset RT 14 11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein Valmisteilla

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM Tausta: DI, RTA Asumisterveysasetus ja ajankohtaista STM:stä Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, STM Terveydensuojelulain asumisterveyttä koskevien pykälien päivitys

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Vesienhallinta kaivoksessa

Vesienhallinta kaivoksessa Vesienhallinta kaivoksessa Hannu Tikkanen 10.6.2016 Levi Koulutuksen lähtökohtia Vesienhallin kokonaisuuteen liittyvät tekijät kaivoksen rajojen sisäpuolella Ulkoiset sääolosuhteet (meteorologia) Maaperän

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot