LVI-tekniikan (talotekniikan) koulutusmateriaaliselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-tekniikan (talotekniikan) koulutusmateriaaliselvitys"

Transkriptio

1 LVI-tekniikan (talotekniikan) koulutusmateriaaliselvitys Loppuraportti Suomen LVI-Liitto ry Markku Rantama

2 1 Sisällysluettelo Yhteenveto 2 Selvityksen lähtökohdat 5 Tiede- ja ammattikorkeakouluissa tapahtuva talotekniikka-alan koulutus Suomessa 5 Täydennys- ja jatkokoulutus 6 Selvitystyön toteutus 7 Käytössä oleva opetusmateriaali 9 Kyselyssä ja keskusteluissa esitetyt puutteet ja toivomukset 13 Ehdotuksia uusiksi opetusaiheiksi 14 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 15 Liitteet: 1. Haastatellut ja työpajaan osallistuneet henkilöt eri opetuslaitoksista 2. Kyselyyn tulleiden vastausten yhteenveto (erillisenä pdf-tiedostona)

3 2 Yhteenveto Talotekniikan ammattilaisten perusosaaminen on avainasemassa korjausrakentamisen ja energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Myös tilojen sisäolosuhteiden hallinta on tämän ammattiryhmän käsissä ja siten osaamisella on välitön vaikutus kansanterveyteen ja työn tuottavuuteen useimmilla toimialoilla. Useissa eri strategioissa ja ohjelmissa on painotettu koulutuksen ja oppimateriaalien kehittämistä näille tehtäväkentille. Korkeakouluinsinööreiksi opiskelevat tarvitsevat monipuolisen teoriapohjan, joka mahdollistaa asioiden kokonaisvaltaisen ymmärtämisen. Työelämä edellyttää myös hyvää näkemystä ja valmiuksia käytännön tehtävien tarpeisiin. Tiedekorkeakouluista valmistuneilta odotetaan valmiuksia tutkimukseen ja erikoisasiantuntijoiden tehtäviin. Ammattikorkeakoulut valmentavat käytännön suunnittelu- ja johtotehtäviin, ja valmistuneilta odotetaan uusimpien ratkaisujen osaamista. Talotekniikkaan liittyvät perusasiat olisi sisällytettävä myös rakennustekniseen ja arkkitehtuurikoulutukseen. Toisaalta talotekniikan insinöörien on ymmärrettävä riittävästi rakennusfysiikkaa ja rakennuksen kokonaistoimivuuden vaatimuksia sekä sähköistä ohjausta ja automaatiota. Toimialalla havaittiin tarve selvittää korkeakouluopetuksessa käytössä oleva opetusmateriaali ja sen kehittämistarpeet. Tähän selvitystyöhön ryhtyi Suomen LVI-liitto ry Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella. Selvityksen tekijä vieraili useassa tarkastelun kohteena olevassa oppilaitoksessa tutustuen toimintaan yleisesti, tavaten alan opetuksesta vastaavia ja kävi keskusteluja opetuksesta ja opetusmateriaalista. Opettajille laadittiin kysely, joka lähetettiin oppilaitoksista saatujen yhteystietojen perusteella 51:lle opetushenkilölle ja vastauksia saatiin 24. Vastausprosentti on siten lähes 50%, jota on pidettävä kohtuullisen hyvänä Kyselyn tulosten käsittelyä ja johtopäätösten laadintaa varten järjestettiin työpajatilaisuus, johon osallistui 12 henkeä pääasiassa oppilaitoksista. Sähköisen talotekniikan osalta vastaaminen jäi puutteelliseksi, ja aihepiirin tarkastelua on varmaankin perusteltua jatkaa myöhemmin. Kiinteistö- ja rakennusalalla talotekniikkaan liittyvät käsitteet ja nimikkeet eivät ole täysin vakiintuneet, ja alan toimijoiden roolit hakevat muotojaan. Toimialalla on vaikeuksia viestiä koulutusresursseista päättäville tahoille tarpeitaan koulutuksen kehittämiseksi. Ilmastonmuutosilmiön ajamat energiavaatimukset ja rakennuskannan korjaustarpeet muuttavat osaamistarpeiden painopisteitä. Näitä osaamistarpeita ei ole kattavasti määritelty. Tästä voi aiheutua puutteita ja ristiriitoja opetuksen suuntaamisessa.

4 3 Suomen kapealla kielialueella ei synny riittävän kattavaa kirjamateriaalia tällaiselle monialaiselle aihepiirille. Kuitenkin keskeiset perusteokset tulisi olla saatavilla. Oppilaitoksissa tehdään käytännössä paljon päällekkäistä työtä opetusmateriaalin kehittämisessä. Mikään yhteinen toiminto ei ohjaa tätä kehittämistyötä. Resursseja voitaisiin suunnata paljon paremmin laajemmalla yhteistyöllä tiede- ja ammattikorkeakoulujen kesken. Tämän selvityksen tuloksena esitetään joukko toimenpide-ehdotuksia koulutusmateriaalin kehittämiseksi. Jotkut ehdotukset vaativat laajapohjaista yhteistyötä, jotkut vain käytännön toteuttajaa. Toimenpide-ehdotus 1: Opetusohjelmien ja oppiaineiden nimikkeiden sekä sisällön yhtenäistäminen. Samanaikaisesti olisi tarpeen käydä läpi kiinteistö- ja rakennusalan pätevyysvaatimukset mahdollisine sertifiointeineen siten, että yhteys opetuksen sisällölle ja eri tehtävien osaamisvaatimuksille olisi selkeä. Työssä tarvitaan yhteistyötä oppilaitosten, viranomaisten ja yrityskentän kanssa. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa toimiva Talotekniikan Instituutti voisi olla kokoava osapuoli tässä tehtävässä. Toimenpide-ehdotus 2: Opetusmateriaalin laaja kehittäminen korkeakoulujen yhteistyönä lähtien määritellyistä osaamistavoitteista. Lähtökohtana olisi eri oppilaitosten olemassa olevan käyttökelpoisen aineiston kokoaminen ja yhdistäminen sekä jatkokehittäminen opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpankiksi. Tavalla tai toisella on ylitettävä tekijänoikeuksiin liittyvät kynnykset. Nämä ovat nykyisinkin monesti ongelmallisia erityisesti käyttökelpoisen kuvamateriaalin osalta. Työ on muodostettava projektiksi, jolla on riittävä rahoitus ja projektinjohto. Työssä on syytä erotella se osa tiedosta joka on pysyvää perustietoa ja ajankohtainen useammin päivitettävä tieto. Perustyön jälkeen on sovittava vuosittaisesta täydennys- ja ylläpitotoiminnasta. Tämän selvitystyön jatkona pyritään löytämään tarpeelliset vastuutahot. Toimenpide-ehdotus 3: Yritysten tarjoama, opetustarkoitukseen soveltuva opasmateriaali kootaan yhteiseen tietoportaaliin. Yritysten erilaista materiaalia on runsaasti käytössä eri oppilaitoksissa, mutta käyttö ja ajantasaisuus on yritysten ja opettajien aktiivisuuden varassa. Yritysten lisäksi esimerkiksi toimialajärjestöillä on tietosisältöä, joka soveltuu yhdistettäväksi samaan kokonaisuuteen. Tämä tehtävä voisi sopia SuLVI ry:n organisoimaksi. Yhteys ammattikorkeakoulujen sivustoon Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, on selvitettävä.

5 4 Toimenpide-ehdotus 4: Prof. Olli Seppäsen oppikirjojen päivitys tai niiden pohjalta tehdyt perusoppikirjat sisäilmasta, ilmastointitekniikasta ja lämmitystekniikasta. Nykyiset kirjat ovat laajasti käytössä ja muodostavat hyvän pohjan, mutta tietoa on tullut lisää ja tekniikka ja tarpeet kehittyvät nopeasti. Aiemmat kustantajat ja tekijät neuvottelevat toteuttamisesta. Toimenpide-ehdotus 5: Vesi- ja viemäritekniikan käsi- tai oppikirjan ja muun koulutusmateriaalin tuottaminen. Kiinteistöjen vesi- ja viemäritekniikkaan ei ole rakentamismääräyksiä ja Talotekniikka-RYL materiaalia lukuun ottamatta tehty ajantasaista opetuskelpoista materiaalia, ja osin käytössä on 80-luvulla viimeksi päivitetty käsikirja. Tässä asiassa on tehty aiempia liikkeelle lähtöjä ja niiden tilanne tulee tarkistaa ennen uuden työn käynnistämistä. SuLVI ry voinee hoitaa seurannan ja toimia tarvittaessa aloitteentekijänä.

6 5 Selvityksen lähtökohdat Talotekniikan ammattilaisten perusosaaminen on avainasemassa korjausrakentamisen ja energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Samoin tilojen sisäolosuhteiden hallinta on tämän ammattiryhmän käsissä ja siten osaamisella on välitön vaikutus kansanterveyteen ja työn tuottavuuteen useimmilla toimialoilla. Useissa eri strategioissa ja ohjelmissa on painotettu koulutuksen ja oppimateriaalien kehittämistä näille tehtäväkentille. Viimeksi ERA 17-ohjelmassa on laadittu toimintasuosituksia osaamisen kehittämiseen, ennen kaikkea tutkimuksen ja hyvien käytäntöjen esiintuomisen kautta. Tämä taas ei ole mahdollista ellei korkeakoulutason koulutuspohja ole joka suhteessa kunnossa. ERA 17 seurantaryhmä painottaakin energiatehokkuuden osuutta kiinteistö- ja rakennusalan opetusohjelmissa. Myös rakennetun omaisuuden tilaa arvioiva ROTI-selvitys kiinnittää huomiota koulutuksen uudistuviin tarpeisiin ja antaa vain tyydyttävän arvosanan tämän hetkiselle tilanteelle. Suomen LVI-liitto ry:n toimintastrategian uudistamistyön yhteydessä todettiin, että alalla ei ole selvää kuvaa siitä, millä opetusmateriaalilla korkeakoulutason opetusta annetaan. Alan järjestöt ovat toimineet myös opetusmateriaalin tuottajina ja kustantajina. Tämän toiminnan tarpeita haluttiin kartoittaa, ja käynnistettiin tämä selvitystyö. Tiede- ja ammattikorkeakouluissa tapahtuva talotekniikka-alan koulutus Suomessa Eri korkeakouluissa käytetään erilaisille opetuskokonaisuuksille erilaisia nimityksiä. Tämän selvityksen tekstissä saattaa siten olla epätäsmällisyyksiä eri korkeakoulujen käyttämiin nimityksiin nähden, mutta todennäköisesti se ei häiritse asian ymmärtämistä. Aalto-yliopistossa talotekniikan koulutusta tarjotaan kahdessa eri korkeakoulussa. Alan professuureja on useita: Insinööritieteiden korkeakoulussa Energiatekniikan laitoksella LVI-tekniikan professuuri ja Rakennustekniikan laitoksella talotekniikan professuuri. Lisäksi sähkötekniikan korkeakoulun laitoksilla on professuureja, joihin perustuu mm. valaistustekniikan ja sähköisen talotekniikan sekä rakennusautomaation opetus. Pääaineopintojen lisäksi LVI-, sähkö-, automaatio-, ja rakennustekniikan opiskelijat voivat suorittaa talotekniikan sivuaineen.arkkitehtuurin opiskelijat kuuluvat Taideteolliseen korkeakouluun (suunnitelma). Heille talotekniikan opetusta tarjotaan yksittäisinä kursseina. Tampereen teknillisen yliopiston energia- ja prosessitekniikan laitoksella on jäähdytys- ja LVI-tekniikan professuuri ja talotekniikan opintokokonaisuus. Sen lisäksi konstruktiotekniikan laitoksella on energiatehokkuuden professuuri, ja ao. professori opettaa myös LVI-tekniikkaa. Opetusta annetaan myös rakennustekniikan ja arkkitehtuurin koulutusohjelmissa.

7 6 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on ympäristötekniikan koulutusohjelmaan kuuluva LVI-talotekniikan sivuaine. Itä-Suomen yliopiston Kuopion yksikön ympäristötieteen laitoksella on sisäilman laatuun liittyvää opetusta. Aalto-yliopiston yhteydessä toimii Talotekniikan Instituutti, joka pyrkii yhdistämään alan tutkimusta, opetusta ja yritysmaailmaa. Instituutti toimii erityisesti Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhdyssiteenä talotekniikan alueella. Ammattikorkeakouluista varsinaista talotekniikan opetusta annetaan ainakin seuraavissa: Metropolia, Espoo Oulun ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori Seinäjoen ammattikorkeakoulu Mikkelissä on myös englanninkielinen koulutusohjelma aikuisopiskelijoille. Lisäksi Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on rakennustekniikan koulutusohjelmassa talo- ja energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto. Arcadassa Helsingissä on ruotsinkielinen koulutusohjelma distribuerande energisystem. Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa on teollisuuteen painottuvaa opetusta energiatekniikan koulutusohjelmassa. Metropoliassa on tarjolla myös talotekniikan ylempi AMK-tutkinto. Mikkelissä on ympäristöteknologian ylemmän AMK-tutkinnon suuntautumisvaihtoehtona kestävä energiatalous, joka on lähellä talotekniikan aihepiiriä. Ammattikorkeakoulujen opetuksen sisältö ja painotukset vaihtelevat, samoin yhteys laajempiin koulutusohjelmiin. Painotukset voivat olla rakennustekniikkaan, energia- tai ympäristötekniikkaan liittyviä. Täydennys- ja jatkokoulutus Tiede- ja ammattikorkeakoulujen yhteydessä on erillisiä koulutuslaitoksia tai erityisiä koulutusohjelmia aikuisten jatko- ja täydennyskoulutustarpeisiin. Näihin kuuluvat mm. erilaiset muuntokoulutusohjelmat. Opetuksesta vastaavat pääsääntöisesti korkeakoulujen opettajakunta ulkopuolisilla kouluttajilla täydennettynä. Aalto-yliopistossa toimii mm. Rakennetun ympäristön tohtorikoulutus, jossa talotekniikka on yhtenä keskeisenä aihealueena.

8 7 Aalto-yliopiston Aalto Pro:lla (entinen Koulutuskeskus Dipoli) on energiatehokkuuteen ja korjausrakentamiseen liittyviä koulutuksen kehittämistehtäviä. Energiatehokkuusasiantuntijakoulutus on Aalto Pro:n, Tampereen teknillisen yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Edutech:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen yhteinen ohjelma. Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston Aducate-yksikkö kouluttaa mm. rakennusterveysasiantuntijoita ja muita sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyviä asiantuntijoita. Muista koulutusorganisaatioista mm. Kiinteistöalan Koulutuskeskus, RATEKO, Amiedu, Adato ja antavat talotekniikkaan ja energiatehokkuuteen ja kiinteistönpitoon liittyvää koulutusta. Henkilöjärjestöistä mm. RIL Ja SuLVI kouluttavat laajasti rakennusten energiakysymyksiin ja talotekniikkaan liittyvissä asioissa. Sähköinfo on sähkö- automaatio- ja teleteknikan kouluttaja. Selvitystyön toteutus Työn vastuuorganisaationa on Suomen LVI-liitto ry, jossa hallitus ja erityisesti koulutustoimikunta toimivat tehtävän taustavoimana. Markku Rantama, Rantama Consulting vastasi työn suorittamisesta konsulttityönä SuLVI ry:n toimiston avustamana. Työtä rahoittivat SITRA (Energiaohjelma) ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiö. Selvityksen tekijä vieraili useassa tarkastelun kohteena olevassa oppilaitoksessa tutustuen toimintaan yleisesti, tavaten alan opetuksesta vastaavia ja kävi keskusteluja opetuksesta ja opetusmateriaalista. Tiedekorkeakouluista kohteina olivat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. Ammattikorkeakouluista käynnit tehtiin Metropoliaan, Tampereen, Satakunnan, Oulun ja Mikkelin korkeakouluihin. Tulokset vierailujen yhteydessä käydyistä keskusteluista on sisällytetty jäljempänä esitettyihin johtopäätöksiin. Opettajille laadittiin kysely, jonka teknisestä toteutuksesta vastasi Aaltoyliopiston Aalto Pro-koulutuskeskus. Yhteenveto kyselyn tuloksista on raportin liitteenä. Siinä olevat tulokset ovat kooste kaikista vastauksista eivätkä ole suoraan käyttökelpoisia, koska kysymykset on esitetty koulutusohjelma-, oppiaine- ja oppikirjakohtaisesti. Johtopäätökset onkin tehty jäljempänä yksittäisten vastausten perusteella. Kysely lähetettiin oppilaitoksista saatujen yhteystietojen perusteella 51:lle henkilölle ja vastauksia saatiin 24. Vastausprosentti on siten lähes 50%, jota on pidettävä kohtuullisen hyvänä. Oppilaitoksittain lähetetyt ja vastaukset jakautuivat seuraavasti:

9 8 Oppilaitos lähetetyt vastaukset Aalto-yliopisto 6 2 Tampereen teknillinen yliopisto 3 3 Itä-Suomen yliopisto 2 0 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 1 Metropolia 9 2 Tampereen AMK 6 2 Oulun AMK 3 3 Satakunnan AMK 6 5 Mikkelin AMK 15 6 Arcada 1 0 Yhteensä Kaikista oppilaitoksista paitsi Itä-Suomen yliopistosta ja Arcadasta saatiin siis vastauksia. Itä-Suomen osalta kysely ei ehkä ollutkaan täysin soveltuva mm. oppiainenimikkeidensä puolesta ja korvaantui haastatteluin ja työpajatilaisuuteen osallistumisen kautta. Oppiaineiden kannalta vastausten jakautuma oli hyvä ja kattava. Kysely sai jonkin verran kritiikkiä LVI-painotteisuudesta, joka toisaalta johtui hankkeen alullepanosta. Sähköinen talotekniikka tuli kuitenkin täydentävissä keskusteluissa ja työpajassa hyvin esille. Oppilaitosvierailujen lisäksi selvityshanketta käsiteltiin useammassa vaiheessa SuLVI ry:n koulutustoimikunnassa ja hallituksessa. Toimialan opetustehtävissä toimivilla ei ole mitään yhteistä virallista tai epävirallista yhteydenpito-organisaatiota. LVI-talotekniikkateollisuus ry on muodostanut ammattikorkeakoulujen opettajien kanssa yhteisen työryhmän, jonka työskentelyyn osallistuu myös Talotekniikan Instituutti. Kahdessa ao. työryhmän kokouksessa käsiteltiin tätä hanketta ja myös näiden keskustelujen tuloksia on sisällytetty johtopäätöksiin. Talotekniikan Instituutti pyrkii myös toimimaan yhteydenpitotehtävissä oppilaitosten välillä, ja on ollut aktiivinen tausta myös tälle selvitystyölle. Oppilaitosten lisäksi on haastateltu täydennyskoulutusorganisaatioita (Aalto Pro, Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Rateko, Aducate). Täydennyskoulutusorganisaatioilla on opetusohjelmiensa yhteydessä laajojakin opetusaineistoluetteloita, mutta yksityiskohtaista kyselyä ei kohdistettu näihin organisaatioihin. Kun kyselyn vastaukset olivat palautuneet ja saatu käsiteltyä, järjestettiin puolen päivän mittainen työpajatilaisuus, johon osallistui 9 oppilaitosten edustajaa 7 eri oppilaitoksesta, yksi SuLVI:n koulutustoimikunnan edustaja, selvityksen tekijä ja sihteeri. Tilaisuudessa alustivat selvitystyön tekijän lisäksi SuLVI ry:n koulutustoimikunnan puheenjohtaja Jorma Säteri (joka on myös Metropolian opettaja) hankkeen lähtökohdista, Talotekniikan Instituutin toimitusjohtaja Heikki Lamminaho tiedeyliopistojen näkökulmasta ja Tampereen AMK:n talotekniikan koulutusohjelman koulutuspäällikkö Pirkko

10 9 Harsia erityisesti talotekniikan kokonaisuuden ja sähköisen talotekniikan näkökulmasta. Tilaisuudessa käytiin läpi kyselyn tulokset ja keskusteltiin valmisteltujen aihekysymysten pohjalta. Tilaisuus oli onnistunut ja antoisa selvitystyön kannalta. Se täydensi hyvin vierailuilla ja kyselyssä saatuja tuloksia. Opetuksessa käytettäviksi ilmoitetut, saatavilla olevat oppikirjat on selvitystyön yhteydessä hankittu ja kerätty yhteen SuLVI ry:n toimistoon. Käytössä oleva opetusmateriaali Kyselystä käy ilmi, että opetus perustuu ylivoimaisesti suurimmalta osalta opettajan laatimaan luento- ja verkkomateriaaliin. Ensimmäisen oppiaineen osalta 87% vastasi tämän olevan pääasiallinen opetuksen muoto. Lisäksi opetusta (varsinkin AMK:ssa) tapahtuu voimakkaasti harjoitustöiden yhteydessä. Opiskelijoilla on yleensä käytössä sellaisia tietolähteitä kuten RT-, LVI-, KH-kortistot sekä standardeja verkkomuodossa. Selvityksen yleisvaikutelmana voi todeta, että suomalainen korkeakouluopetuksessa käytetty oppikirjamateriaali on melko suppea ja sen ajantasaisuudessa on huomattavia puutteita. Seuraavassa on lueteltu opetuksessa käytettävät oppikirjat sekä arviot niiden käytettävyydestä sekä ajantasaisuudesta kyselyn tuloksiin perustuen. Kumpaakin arvioitiin 3- portaisella asteikolla. Vastausten perusteella laajemmassa käytössä ovat ainoastaan prof. Olli Seppäsen yksin tai yhdessä muiden kanssa kirjoittamat 5 eri oppikirjaa sekä prof. Antero Aittomäen kylmätekniikkaa koskeva oppikirja samoin kuin P. Hakalan ja E. Kaappolan kirja Kylmälaitoksen suunnittelu. Lisäksi RT- ja LVI-kortistot saivat useampia mainintoja. Kaikki muut mainitut kirjat saivat 1..2 mainintaa kyselyssä. Opettajien opetusmateriaalissa käyttämää aineistoa kysyttiin, mutta sitä ei pyydetty arvioimaan., joten ne on selvityksessä ainoastaan lueteltu. Oppiaineiden aihepiirit on ryhmitelty tai yhdistetty seuraavassa hieman toisin kuin kyselyssä. Sama opetusaineisto saattaa esiintyä eri nimikkeiden kohdalla (kuten LVI-tekniikka, lämmitystekniikka tms.). Arviointiarvosanat: K = kattavuus 1 hyvin, 2 kohtalaisesti 3 huonosti, A = ajantasaisuus 1 hyvin 2 kohtalaisesti 3 huonosti. Taulukossa on myös mainintojen määrä kyselyssä.

11 10 LVI-tekniikka, talotekniikka Nimi määrä K A Seppänen, O, Seppänen, M, 4 1,25 2,0 Rakennusten sisäilmasto ja LVI- Tekniikka. Sisäilmayhdistys 1996 Seppänen, O, Rakennusten 8 1,56 2,22 lämmitys, SuLVI ry 2001 Kalema, T, LVI tekniikka 1 ja 2, 1 1,0 2,0 monisteet Laiho, E.-M, LVI-järjestelmien mitoituksen perusteet, monisteet 1 1,0 1,0 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: Vuorelainen, O, Monisteet Rakennusmääräyskokoelma Lämmitys, energia, ympäristövaikutukset Nimi määrä K A Seppänen, O, Rakennusten 9 1,56 2,22 lämmitys, SuLVI ry 2001 Energiateollisuus, 2 1,5 1,0 Kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet K1, 2003/2007 Kaukolämmön käsikirja, Adato 1 2,0 2, LVI-ohjekortit, RT, kortit, 3 2,0 2,0 Rakennustieto oy RakMK C3, C4, D5, asetus energiatodistuksesta Jaluria, Y, Design and optimization of thermal systems, CRC Press 2007 Haataja, J et al, Numeeriset 1 1,0 1,0 menetelmät käytännössä, CSC Tieteen tietotekniikan keskus 2002 Harju, P, useita käytännön kirjoja 1 2,0 2,0 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: Ympäristöministeriön oppaita Tour & Andersson: Total hydronic balancing RakMK C3, C4, D2, D3, D5 Vapo, Paikalliset polttoaineet Suomen huoltovarmuuden perusta

12 11 Achieving the desired indoor climate, The Commtech Group Ilmastointi ja sisäilmasto Nimi määrä K A Seppänen, O, 5 2,0 2,2 Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto, SuLVI ry, 1996 Seppänen, O (toim.) 2 1,5 1,5 Ilmastoinnin suunnittelu, SuLVI ry 2004 Teollisuusilmastoinnin opas, 1 3,0 1,0 Suomen Talotekniikan kehityskeskus 2000 Seppänen, O, Halme, A, 1 1,0 1,0 Ilmastoinnin äänitekniikka, SuLVI ry 2002 Holopainen, R et al., 1 3,0 1,0 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus, Opetushallitus 2008 Sisäilmastoluokitus 1 3,0 1,0 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: REHVA Syrjäytysilmanvaihdon suunnittelu Design Guidebook Industrial Ventilation Työsuojeluhallitus, työpaikkojen ilmastointi Talotekniikka-RYL ASHRAE Handbook Asumisterveysohje SFS ISO 7730, CEN CR 1752, EN 15251, SFS 5511 Rakennusautomaatio, sähköinen talotekniikka Nimi määrä K A ST Käsikirja 17, Rakennusautomaatiojärjestelmät, Sähköinfo ,0 2,0 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: ST-kortisto LVI-ohjekortit Piikkilä, V, useita kirjoja

13 12 Jäähdytystekniikka Nimi määrä K A Aittomäki, A (koonnut), 4 2,0 1,25 Kylmätekniikka, Suomen Kylmäyhdistys 2008 Hakala, P, Kaappola, E, Kylmälaitoksen suunnittelu, Opetushallitus ,5 1,5 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: Useita ulkomaisia kirjoja LVI-mittaustekniikka Nimi määrä K A Siren, K, Ilmastoinnin 1 2,0 2,0 mittaukset, moniste SFS-Standardit 1 2,0 2,0 LVI-ohjekortisto 1 2,0 2,0 Rakennushallitus, ohjeet: Ilmanvaihtolaitosten ilmanvirtausten mittausohje ,0 2,0 (ei mainintoja opettajien käyttämästä materiaalista) Vesi- ja viemäritekniikka Nimi määrä K A RakMK D1 1 2,0 1,0 Uponor, HTP-käsikirja (2001) 1 2,0 1,0 Uponor, Kiinteistöviemäröinnin 1 2,0 1,0 käsikirja 2010 Laiho, Esa-Matti, Vesi- ja viemärijärjestelmät, moniste 1 1,0 1,0 Opettajien opetusmateriaalin laadinnassa käyttämä aineisto: RVV Käsikirja 1987 RT-kortisto

14 13 Muut oppiaineet Nimi määrä K A Harju, P, Teknisen piirtämisen 1 2,0 2,0 perusteet, Penan Tieto-opus oy 2007 RakMK D4 1 2,0 3,0 Tekninen matematiikka 1 ja 2, 1 2,0 2,0 Edita (ja muutama muu matematiikan kirja) Tekniikan kaavasto, Tammertekniikka ,0 2,0 (ei mainintoja opettajien käyttämästä materiaalista) Keskusteluissa tuli esiin mm. seuraavia teoksia ja opetusmateriaalin lähteitä. Niitä ei ole sijoitettu oppiaineittain ja julkaisuista ei ole etsitty tarkempia tietoja, tiedot ovat pääosin muistiinpanoissa olleessa muodossa. Puhdas toimiva ilmanvaihto materiaali Tuottava toimisto Asumisterveysopas Björkholz, D, Lämpö ja kosteus Momentti 1 ja 2, Insinöörifysiikka, Otava Aine ja energia, WG Fysiikan tietokirja, WSOY Etheridge, Sandberg, Building Ventilation McQuiston, Parker, Spitler, Heating, Ventilating and Air Conditioning, Analyses and Design Kyselyssä ja keskusteluissa esitetyt puutteet ja toivomukset Kyselyvastauksissa esitettiin melko runsaasti tarpeita uusille opetusmateriaaleille ja puutteita nykyisissä. Näitä tarpeita on kirjattu myös keskusteluissa ja työpajatilaisuudessa. Seuraavassa on näistä luettelomuotoinen esitys, hieman aiheen mukaan ryhmiteltynä. Energiatehokkuuteen liittyvä kokonaismateriaali Uusiin energia/rakentamismääräyksiin liittyvä materiaali Sisäilmatekijät korjausrakentamisessa, yleensä korjaaminen ja energia Ympäristövaikutukset LVI-tekniikan ajantasainen yliopisto-oppikirja O. Seppäsen kirjojen päivitykset Hyviä suunnittelu- ja laskentaesimerkkejä (eri oppiaineet) Käsikirja: eri aineiden ominaisuudet, paine-lt-taulukot

15 14 Hyviä tehtäviä Lasku- ja suunnitteluharjoitusten ohjeet (kylmätekniikka) Keskitetysti tehdyt ppt-sarjat ja videoaineisto Rakennusfysiikka perusopetuksessa Yhteinen materiaali laskentaohjelmistoista (esim. IDA-ICE) Kemia, korroosio, materiaalit, palaminen Lämmönsiirto, virtaus, korroosio, perusoppikirjat Lämmönsiirto- ja virtaustekniikan oppikirja Hyvä matematiikan perusteos Tekninen piirustus LVIAK-alalla Talotekniikan käyttö ja huolto Talotekniikan elinkaaritalous Oppikirja ilmastoinnin perusteista ml. äänitekniikka Ilmastoinnin palontorjunta, E1, E7-opas Ilmastoinnin välillisten jäähdytysjärjestelmien mitoitus ja suunnittelu (jäähdytyspalkit, konvektorit), kaukojäähdytysjärjestelmät Mollier-harjoitusvihko Säätö ja automaatio LVI-tekniikan näkökulmasta Valaistustekniikan perusteet Lämmitystekniikan teemat varkkoaineistona (paisunta- ja varojärjestelmät, lämmitysverkon mitoitus ja tasapainotus) Polttotekniikka, erityisesti biopolttoaineet Maalämpöpumppujen mitoittaminen Lämpöpumpputekniikka Jäähdytystekniikan teemat verkkoaineistona, ilmastoinnin jäähdytyslaitoksen suunnittelu, kylmävaraston suunnittelu Rakennuksen jäähdyttämistä, jäähdytystarvelaskentaa ja rakennuksen lämpöteknistä käyttäytymistä käsittelevä oppikirja Ammoniakkilaitokset, CO 2 -laitokset VV-käsikirja ja/tai oppikirja D1:n perusteella tehtyjä laskentaesimerkkejä ja harjoituksia Sprinklerit, sammutustekniikka Ehdotuksia uusiksi opetusaiheiksi Kyselyssä pyydettiin myös näkemyksiä mahdollisiksi uusiksi oppiaineiksi tai entisten uudenlaisesta yhdistämisestä. Vastaukset jäivät melko vähäiseksi, joten mahdolliset uudet aiheet sijoittunevat nykyisten, usein melko väljien oppiainenimikkeiden sisälle. Erikseen oli esillä englanninkieliset koulutusohjelmat, joita onkin käynnistynyt ja myös uusia valmistellaan.

16 15 Seuraavassa saatuja vastauksia: Ei uusia aiheita vaan entisten yhdistämistä kokonaisnäkemyksen parantamiseksi. Energialaskenta ja suunnittelu Termodynamiikka LVI-insinööreille 2-putkijärjetelmien suunnittelu, mitoitus ja säätö ml. venttiilit Höyryjärjestelmät Rakennusten käyttö- ja vastaanotto Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Taloteknisellä koulutuksella tähdätään rakennusten sisäolosuhteiden hallintaan, energiatehokkuuden ymmärtämiseen ympäristövaikutuksineen sekä kiinteistöjen LVI- ja sähköteknisten järjestelmien toimivuuteen ja käyttötalouteen. Korkeakouluinsinööreiksi opiskelevat tarvitsevat monipuolisen teoriapohjan, joka mahdollistaa asioiden kokonaisvaltaisen ymmärtämisen. Työelämä edellyttää myös hyvää näkemystä ja valmiuksia käytännön tehtävien tarpeisiin. Tiedekorkeakouluista valmistuneilta odotetaan valmiuksia tutkimukseen ja erikoisasiantuntijoiden tehtäviin. Ammattikorkeakoilut valmentavat käytännön suunnittelu- ja -johtotehtäviin, ja valmistuneilta odotetaan uusimpien ratkaisujen osaamista Talotekniikkaan liittyvät perusasiat olisi sisällytettävä myös rakennustekniseen ja arkkitehtuurikoulutukseen. Toisaalta talotekniikan insinöörien on ymmärrettävä riittävästi rakennusfysiikkaa ja rakennuksen kokonaistoimivuuden vaatimuksia. sekä sähköistä ohjausta ja automaatiota. Kiinteistö- ja rakennusalalla eivät talotekniikkaan liittyvät käsitteet ja nimikkeet ole kovin vakiintuneet, ja alan roolit hakevat muotojaan. Toimialalla on vaikeuksia viestiä koulutusresursseista päättäville tahoille tarpeitaan koulutuksen kehittämiseksi. Ilmastonmuutosilmiön ajamat energiavaatimukset ja rakennuskannan korjaustarpeet muuttavat osaamistarpeiden painopisteitä. Näitä osaamistarpeita ei ole kattavasti määritelty. Tästä voi aiheutua puutteita ja ristiriitoja opetuksen suuntaamisessa. Suomen kapealla kielialueella ei synny kaiken kattavaa kirjamateriaalia tällaiselle monialaiselle aihepiirille. Kuitenkin keskeiset perusteokset tulisi olla saatavilla. Oppilaitoksissa tehdään käytännössä paljon päällekkäistä työtä opetusmateriaalin kehittämisessä. Mikään yhteinen toiminto ei ohjaa tätä kehittämistyötä. Resursseja voitaisiin suunnata paljon paremmin laajemmalla yhteistyöllä tiede- ja ammattikorkeakoulujen kesken. Tämän selvityksen tuloksena voidaan esittää joukko toimenpide-ehdotuksia koulutusmateriaalin kehittämiseksi. Jotkut ehdotukset vaativat laajapohjaista yhteistyötä, jotkut vain käytännön toteuttajaa.

17 16 Toimenpide-ehdotus 1: Opetusohjelmien ja oppiaineiden nimikkeiden sekä sisällön yhtenäistäminen. Samanaikaisesti olisi tarpeen käydä läpi kiinteistö- ja rakennusalan pätevyysvaatimukset mahdollisine sertifiointeineen siten, että yhteys opetuksen sisällölle ja eri tehtävien osaamisvaatimuksille olisi selkeä. Työssä tarvitaan yhteistyötä oppilaitosten, viranomaisten ja yrityskentän kanssa. Esimerkiksi Talotekniikan Instituutti voisi olla kokoava osapuoli tässä tehtävässä. Toimenpide-ehdotus 2: Opetusmateriaalin laaja kehittäminen korkeakoulujen yhteistyönä lähtien määritellyistä osaamistavoitteista. Lähtökohtana olisi eri oppilaitosten olemassa olevan käyttökelpoisen aineiston kokoaminen ja yhdistäminen sekä jatkokehittäminen opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpankiksi. Tavalla tai toisella on ylitettävä tekijänoikeuksiin liittyvät kynnykset. Nämä ovat nykyisinkin monesti ongelmallisia erityisesti käyttökelpoisen kuvamateriaalin osalta. Työ on muodostettava projektiksi, jolla on riittävä rahoitus ja projektinjohto. Työssä on syytä erotella se osa tiedosta joka on pysyvää perustietoa ja ajankohtainen useammin päivitettävä tieto. Perustyön jälkeen on sovittava vuosittaisesta täydennys- ja ylläpitotoiminnasta. Tämän selvitystyön jatkona pyritään löytämään tarpeelliset vastuutahot. Toimenpide-ehdotus 3: Yritysten tarjoama, opetustarkoitukseen soveltuva opasmateriaali kootaan yhteiseen tietoportaaliin. Yritysten erilaista materiaalia on runsaasti käytössä eri oppilaitoksissa, mutta käyttö ja ajantasaisuus on yritysten ja opettajien aktiivisuuden varassa. Tämä tehtävä voisi sopia SuLVI ry:n organisoimaksi. Yhteys ammattikorkeakoulujen sivustoon Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, on selvitettävä. Toimenpide-ehdotus 4: Prof. Olli Seppäsen oppikirjojen päivitys tai niiden pohjalta tehdyt perusoppikirjat sisäilmasta, ilmastointitekniikasta ja lämmitystekniikasta. Nykyiset kirjat ovat laajasti käytössä ja muodostavat hyvän pohjan, mutta tietoa on tullut lisää ja tekniikka ja tarpeet kehittyvät nopeasti. Aiemmat kustantajat ja tekijät neuvottelevat toteuttamisesta. Toimenpide-ehdotus 5: Vesi- ja viemäritekniikan käsi- tai oppikirjan ja muun koulutusmateriaalin tuottaminen. Kiinteistöjen vesi- ja viemäritekniikkaan ei ole rakentamismääräyksiä ja Talotekniikka-RYL materiaalia lukuun ottamatta tehty ajantasaista opetuskelpoista materiaalia, ja osin käytössä on 80-luvulla viimeksi päivitetty käsikirja. Tässä asiassa on tehty aiempia liikkeelle lähtöjä ja niiden tilanne tulee tarkistaa ennen uuden työn käynnistämistä. SuLVI ry voinee hoitaa seurannan ja toimia tarvittaessa aloitteentekijänä.

18 17 Edellä kuvattujen ehdotusten lisäksi voi keskustelujen pohjalta suositella tutustuttavaksi ja soveltuvin osin käytettäväksi sellaisia käytännönläheisiä oppikirjoja, jotka on tehty ensisijaisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Ne antavat usein hyvän perusnäkemyksen erityisesti teknisten järjestelmien toimintaan ja ylläpidon kysymyksiin. REHVA:n piirissä on laadittu joukko opaskirjoja, jotka näyttävät olevan melko suppeasti käytössä. Osa on myös suomennettu. REHVA:n vapaaehtoistyönä on tehty myös laaja ilmanvaihdon ja ilmastoinnin koulutusmateriaali VentDisCourse, joka on myös käännetty suomeksi. Tämä tulisi myös hyödyntää paremmin. Suomessa hyödynnetään melko vähän Ruotsissa tuotettua, usein varsin laadukasta materiaalia. Olosuhteiden samankaltaisuuden vuoksi hyödyllistä aineistoa olisi usein saatavilla. Tähän suuntaan kannattaisi tehdä systemaattista tarkastelua ja mahdollisesti pyrkiä laajempaankin yhteistyöhön myös tällä saralla. Selvitystyön yhteydessä tuli myös esille tiedekorkeakoulujen tarpeet lisensiaatti- ja väitöskirjaopiskelijoiden jatkokoulutusaineistosta. Tätä puolta ei kuitenkaan kysytty systemaattisesti selvityksessä, eikä esille tullut selviä toimenpide-ehdotuksia. Täydennys- ja aikuiskoulutuslaitokset kaipaavat erityisesti materiaalia olemassa olevan rakennuskannan korjaamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Selvityshankkeen työpajan yhteydessä sovittiin, että eri oppilaitokset toimittavat tiiviin kuvauksen koulutuksestaan. Kuvauksesta toivotaan selviävän ao. oppilaitoksen talotekniikan koulutuskokonaisuus, nimi, mahdollinen logo, aloituspaikkamäärät ja valmistumisvolyymi. Talotekniikan Instituutti kokoaa tiedot yhtenäiseksi tiedostoksi.

19 18 Liite 1 Haastatellut ja työpajaan osallistuneet henkilöt eri opetuslaitoksista Aalto-yliopisto (Talotekniikan Instituutti) Tampereen teknillinen yliopisto Itä-Suomen yliopisto Metropolia Oulun AMK Tampereen AMK Mikkelin AMK Satakunnan AMK Kai Siren Jouko Pakanen Esko Sistonen Heikki Lamminaho Antero Aittomäki Hannu Ahlstedt Helmi Kokotti Pertti Pasanen Jorma Säteri Olli Jalonen Veli-Matti Mäkelä Mikko Niskala Pirkko Pihlajamaa Pirkko Harsia Marianna Luoma Heikki Salomaa Esa-Matti Laiho Martti Veuro Aki Valkeapää Jarkko Heinonen Reino Heinola

Raportointi >> Perusraportti LVI opetusmateriaalikartoitus

Raportointi >> Perusraportti LVI opetusmateriaalikartoitus k5fg48ty (Teknillinen Korkeakoulu Dipoli ( TKK )), olet kirjautuneena sisään. 6. helmikuuta :9:7 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Markku Rantama Rantama Consulting Kuvat: Awillas Oy Airix Talotekniikka oy Kuvat: Awillas Oy Mistä syntyy tarve

Lisätiedot

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus? Sisäilmaongelma

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen KORJAUSRAKENTAMINEN 2012 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Markku Rantama Rantama Consulting 28.2.2012 Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus?

Lisätiedot

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Työn vaiheet 1. Vaihe Tietokartoitus; vastaavat menettelyt,

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila. Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan

Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila. Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan verkostoituminen ja vuorovaikutuksen kanavoiminen RIL:n energia- ja talotekniikkasekä rakennusasiantuntijoiden

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Rakennusalan koulutuksen uudet toimintamallit ja painopisteet Jukka Nivala Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Muutosta ilmassa! Ammattikorkeakoulusektori on suurten samanaikaisesti tapahtuvien muutosten

Lisätiedot

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Sähköalan koulutus Ammattikorkeakoulut ja yliopistot STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka P Harsia 22.04.2010

Lisätiedot

LVI-tekniikan täydennyskoulutus

LVI-tekniikan täydennyskoulutus LVI-tekniikan täydennyskoulutus Esittelytilaisuus 17.1.2014 Taru Hakanen LVI-tekniikan täydennyskoulutus Toteuttaja Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech, tilaaja Pirkanmaan

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010 KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Tavoitteet nykyiselle rakennuskannalle 30...50%

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Työterveyslaitos, Rauno Holopainen

Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työskentelen Työterveyslaitoksella teknologiajohtajan tehtävässä. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (TKK/2004). Työkokemusta minulla on rakentamisen (Kostamus),

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa Jussi Koskinen 11.4.2013 Rakennusinsinööri AMK Perusopinnot 60 op Ammattiopinnot 120 op koulutusohjelman yhteiset 60 op

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Jorma Säteri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Dipl.ins. (TKK/LVI-tekniikka) 1989 Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 1998 Lehtori ja Talotekniikan

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2015 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT 26.10.2015

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2015 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT 26.10.2015 SISÄÄNOTOT 2015 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT 26.10.2015 TIIVISTETTYNÄ YLIOPISTOJEN Alalle johtaville linjoille haki yhteishaussa ensisijaisesti 974 henkilöä. Edellisvuonna 2014 ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

RAKENNUSTERVEYTEEN LIITTYVIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVÖINTIEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Terveiden Talojen Erikoisjoukot- jatkohankkeet

RAKENNUSTERVEYTEEN LIITTYVIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVÖINTIEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Terveiden Talojen Erikoisjoukot- jatkohankkeet RAKENNUSTERVEYTEEN LIITTYVIEN KOULUTUSTEN JA PÄTEVÖINTIEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Terveiden Talojen Erikoisjoukot- jatkohankkeet Helmi Kokotti 1,3,4, Jouko Lähteenmäki 2, Juha Krankka 3, Markku Oikarinen

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi 2005-2006 POISTUVA OPINTOJAKSO KORVAAVA OPINTOJAKSO 040002000 Energiatekniikan peruskurssi 1,5 ov En2010000 Johdatus

Lisätiedot

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Liite ERA17 seurantaryhmän opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaan kirjeeseen 9.6.2011 Energiatehokkuus peruskorjauksessa

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden AHOTmenettely

Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden AHOTmenettely Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden AHOTmenettely Juha Krankka Koulutuspäällikkö Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Rakennusterveyteen liittyvän

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Historiaa Vaasan teknillisestä koulutuksesta Tekniska realskolan i Vasa 1849 Ammattikorkeakoulukokeilulupa

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ Talonrakentajan tutkinto * Kiinteistönhoitajan tutkinto * Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma/rakennusmestari

Lisätiedot

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET 18.8.2015 RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET VTT Expert Services Oy hyväksyy RTA henkilösertifioinnin toimikunnan valmistelevien ja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta 2017-2025 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 2 Tausta ja rajaus Kooltaan keskimääräistä suuremmat ikäluokat tulevat eläköitymään vuoteen 2025 mennessä Työvoiman

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Tervetuloa Rakennusteollisuuteen!

Tervetuloa Rakennusteollisuuteen! Tervetuloa Rakennusteollisuuteen! on keskusliitto, johon kuuluu 5 toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. RT:n jäseninä ovat kaikki keskeiset talonrakennustoimintaa,

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

FINBIM: Koulutustarvekartoitus

FINBIM: Koulutustarvekartoitus Oppilaitokset vaikuttavat suoraan alan uusiin osaajiin. Laadukas opetus edellyttää myös sitä, että opettajat perehtyvät alan toimijoiden tarjontaan ja ratkaisuihin. (lainaus kartoituksen kommenteista)

Lisätiedot

01 Helsingin yliopisto

01 Helsingin yliopisto 1( 7) 01 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 417 1 Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 418 2 Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 688

Lisätiedot

Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009. Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa!

Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009. Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa! Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009 Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa! Energiateollisuudessa tarvitaan työntekijöitä! Talouden suhdanteista huolimatta tarvitsemme lämpöä ja sähköä!

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma toiminnalle asetettavat keskeiset tavoitteet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet osa tutkintotavoitteisesta

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Keijupuisto 27.1.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Keijupuisto 27.1.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Keijupuisto 27.1.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Tavoitteet nykyiselle rakennuskannalle

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Faktoja Technopoliksen kiinteistökannasta 451 200 m2 Suomessa 24 100 m2 Pietarissa 79 200 m2 Tallinnassa >90% toimistotilaa 2011 taloudellinen

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Uutta avoin energiaa-hanke: energia- ja rakennusalan MOOCit. Marja Keränen, johtaja VirtuaaliAMK-verkosto marja.keranen@tamk.fi

Uutta avoin energiaa-hanke: energia- ja rakennusalan MOOCit. Marja Keränen, johtaja VirtuaaliAMK-verkosto marja.keranen@tamk.fi Uutta avoin energiaa-hanke: energia- ja rakennusalan MOOCit Marja Keränen, johtaja VirtuaaliAMK-verkosto marja.keranen@tamk.fi UAE-hankkeessa (Uutta avointa energiaa) kehitetään uudentyyppinen, ketterä

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT 7.2.2017 TIIVISTETTYNÄ YLIOPISTOJEN Alalle johtaville linjoille haki yhteishaussa ensisijaisesti 547 henkilöä. Edellisvuonna 2015 ensisijaisia

Lisätiedot

Ajankohtaista rakennusterveydestä

Ajankohtaista rakennusterveydestä Ajankohtaista rakennusterveydestä Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö 1 2.10.2017 Terveellisten tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelma Pääministeri Sipilän pyöreä pöytä 9.6.2017 käynnisti

Lisätiedot

Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista. Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy

Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista. Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Sisältö Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa Pidettävä mielessä

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Suomen Kuntaliitto ry / 24.9.2015 Yleistä Kuntaliitto toteaa, että Eduskunnan kirjelmä

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA 2013 SEMINAARIN AVAUS

RAKENNUSFYSIIKKA 2013 SEMINAARIN AVAUS RAKENNUSFYSIIKKA 2013 SEMINAARIN AVAUS 22.10.2013 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Rakennusfysiikka 2013 -seminaari 22. 24.10.2013 Seminaari järjestetään 3. kerran. Aiemmat seminaarit on

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Sisältö. Asenteet ja toimintakulttuuri tukevat muutosta. Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa. Laatua tekemään tarvitaan päteviä tekijöitä

Sisältö. Asenteet ja toimintakulttuuri tukevat muutosta. Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa. Laatua tekemään tarvitaan päteviä tekijöitä Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Sisältö Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa Pidettävä mielessä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti. 22.05.2012 Jukka Nivala

Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti. 22.05.2012 Jukka Nivala Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti 22.05.2012 Jukka Nivala Ammattikorkeakoulut - tulevat haasteet Mikä muuttuu Rahoituslakiuudistus 2014 Aloituspaikkapäätökset

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Paikkatietopoliittinen selonteko, yrityssektori

Paikkatietopoliittinen selonteko, yrityssektori Paikkatietopoliittinen selonteko, yrityssektori Väliraportti Sito Parhaan ympäristön tekijät Sisältö Tilanne ja aikataulu Sähköiset kyselyt ja haastattelut Työpajojen kuvaus Nostoja haastattelusta Huom!

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni Lauri Heikkinen 22.1.2013 Schneider Electric lyhyesti 22,4 miljardia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Matematiikan täsmäopetuksella

Matematiikan täsmäopetuksella Matematiikan täsmäopetuksella parempia insinöörejä Tommi Sottinen 1 Antti Rasila 2 1 Vaasan yliopisto 2 Aalto-yliopisto ITK 25 vuotta -juhlakonferenssi, Hämeenlinna, 15-17 huhtikuuta 2015 1 / 13 Sisältö

Lisätiedot

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Kurssiesite Syksy 2015, periodi I Hannu Hirsi (vastaava opettaja) & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen & Johannes Hämeri & Toomla Sander & Markku Ylinen & vierailevat tähtiluennoitsijat

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT 9.12.2016 TIIVISTETTYNÄ YLIOPISTOJEN Alalle johtaville linjoille haki yhteishaussa ensisijaisesti 547 henkilöä. Edellisvuonna 2015 ensisijaisia

Lisätiedot

Alue- ja yhdyskuntasuunnittelijan oppisopimustyyppinen koulutus

Alue- ja yhdyskuntasuunnittelijan oppisopimustyyppinen koulutus Alue- ja yhdyskuntasuunnittelijan oppisopimustyyppinen koulutus Hanna Mattila & Eeva Mynttinen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus Aalto-yliopisto, Insinööritieteellinen korkeakoulu Mitä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 20.6.2017

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE

LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE 2017-2025 KASVU (SEKTORI) KAIKKI TARKASTELLUT TUTKINTONIMIKKEET YHTEENSÄ 7 116 7 636 6 526 6 662 9 488 10 181 Kaikki tarkastellut tutkintonimikkeet yhteensä,

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäilmasta

Ajankohtaista sisäilmasta Ajankohtaista sisäilmasta Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö 1 18.9.2017 Terveellisten tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelma Keskeisiä kysymyksiä rakennusterveydessä Kuntien rakennuskannan

Lisätiedot

Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä

Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä PÖYTÄKIRJA Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä Aika 2.10.2017 klo 15 Paikka Merituulen koulu, Urheilutie 3 Osallistujat Sari Wilhola, sivistys- ja hyvinvointi (15:08 alkaen)

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010 Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Sisällys Ennakointikamarin taustaa tavoite toiminta tuloksia ja kokemuksia jatkosuunnitelmat Perustajajäsenet Tavoite

Lisätiedot

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Taustaa ja huomioita yliopistojen vastauksista Heikki Mannila 15.10.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: AMK-yhteistyö; rakennusmestarikoulutus; miten tästä eteenpäin Johtaja Mervi Karikorpi, 18.2.2011 Tarve Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat työnjohdon

Lisätiedot

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Jan Meszka 8.11.2017 Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta osana pelastuslaitoksen työtä Pelastuslaki: 27

Lisätiedot

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet 21.1.2014 Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Fennovoima rakentaa ydinvoilaitoksen Pyhäjoelle 2 Hankkeen tavoiteaikataulu Valmistelu Kehitys Rakentaminen Käyttöönotto

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO

RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO 24.10.2013 Prof. TTY, Rakennustekniikan laitos Kosteus- ja homeongelmien vähentäminen 2 Aikataulut Valvonta Vastuut Asiantuntemus Koulutus ja tiedotus Asenteet

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Cleantech-insinöörit -projekti

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Cleantech-insinöörit -projekti Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Cleantech-insinöörit -projekti Materiaalitehokkuudella parempaa tulosta rakennusteollisuudessa koulutus 18.10.2012, LAMK, Tekniikan ala Lehtori Ilkka Tarvainen

Lisätiedot

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 1 (5) 7.11.2011 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 Aika Maanantai 7.11.2011 kello 14.05 16.05 Paikka TUAS-talo, kokoushuone 1593 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS 12.12.2011 Tutk.joht. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Rakennusfysiikan käsikirja, esittely - ja keskustelutilaisuus, Helsinki 12.12. 2011 KÄSIKIRJAN TOTEUTUSTILANNE

Lisätiedot

Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto

Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa 27.9.2011 Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa Kukin korkeakoulu laatii yhdenmukaisen, luotettavan ja läpinäkyvän

Lisätiedot