Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO"

Transkriptio

1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin Arvioinnin suorittivat Oulun hiippakunnan valtuuttamina Seppo Pietilä ja Mauno Rönkkömäki. Katselmuksen aikana käytiin läpi Kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja sekä kirkkovaltuustolle ja kirkkoneuvostolle esitellyn ja kirkkoneuvoston hyväksymän ympäristöohjelman toteutuma. Auditointikokouksen ja katselmuksen isäntänä toimi seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntamestari Hannu Järvenpää. Auditointikokouksessa olivat paikalla vs. kirkkoherra Mika Katajamäki ja seurakunnan ympäristötyöryhmän jäsenet seurakuntamestarit Hannu Järvenpää ja Raimo Junnikkala, talouspäällikkö Pekka Laajalahti, biologian opettaja Sirkka Kumpula, sekä hautausmaanhoitaja Raija Kumpumäki. Katselmuksen aikana haastateltiin auditointikokouksessa ja katselmuskohteissa paikalla olleita työntekijöitä sekä tutustuttiin seuraaviin kohteisiin: seurakunnan kiinteistöihin, keittiöön ja hautausmaahan. Haapajärven seurakunnalla on runsaat metsävarat ja hyvä asiantuntemus metsäalalta, mikä mahdollistaa omien metsien kestävän käytön ja hoidon ohella toimimisen esimerkkinä ja asiantuntijana laajemmallakin alueella. Auditoinnin yhteydessä kävi selville seurakunnan tuntema vastuu seurakuntalaisista ja ympäröivästä luonnosta. Seurakunnan toiminnassa ovat ympäristöasiat olleet aikaisemminkin keskeisellä sijalla mutta parantamisen varaa silti löytyy. Seurakunta on viimeisen kymmenen vuoden aikana uhrannut aikaa, vaivaa ja rahaa kiinteistöjen kunnostamiseen. Kirkkoa, pappiloita, seurakuntataloa ja leirikeskusta on peruskorjattu. Seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Energian säästöstä on annettu ohjeita ja kulutusta seurattu. Vedenkulutus on pysynyt hallinnassa. Hautausmailla ja kiinteistöissä syntyvän jätteen lajittelu on vähentänyt sekajätteen määrän 10 prosenttiin alkutilanteesta. Haapajärven seurakunnan puistot, piha-alueet, hautausmaat ja metsät ovat hyvin hoidettuja. Metsät ovat seurakunnalle merkittävä tulonlähde, kun seurakunta investoi kiinteistöjen korjauksiin ja hankintoihin. Ympäristötoiminnan kehittämistarpeista voidaan mainita ympäristöindikaattorit, ympäristökasvatussuunnitelma, hankintaohjeet ja energiakatselmus, joita koskevaa kehittämistyötä on tarpeen jatkaa ja syventää. Katselmuksen tuloksena toteamme, että Haapajärven seurakunta täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pisteiden määrä ylittää 100 pisteen vähimmäisvaatimukset. Auditoijat katsovat, että seurakunnalle voidaan myöntää Kirkon ympäristödiplomi. Auditointiraportin numerointi noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan numerointia. Haapajärvellä Seppo Pietilä Mauno Rönkkömäki 1

2 HAAPAJÄRVEN SEURAKUNNAN ULKOINEN YMPÄRISTÖAUDITOI NTI Seppo Pietilä ja Mauno Rönkkömäki TARKASTUSRAPORTTI 3 Ympäristöjärjestelmän laadintaprosessi Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi ympäristötyöryhmän ja ympäristövastaavan valmistelemaan kirkon ympäristödiplomin hakemista. Hannu Järvenpää on laatinut opinnäytetyönään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa seurakunnan ympäristöohjelman, jonka pohjalta on laadittu ympäristöohjelman tavoite- ja toimenpideohjelmat ottaen huomioon kirkon ympäristödiplomin kriteerit. Seurakunnan toiminnoista tehtiin sisäinen ympäristökatselmus, jossa kirjattiin kaikkien työpisteiden ympäristöasiat muistiin. Katselmuksessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi asetettiin tavoitteet ympäristöohjelmassa. Ympäristöohjelma valmistui Ympäristöohjelma on voimassa neljä vuotta. Ympäristöohjelman toteutumista tarkastellaan tässä raportissa erikseen kunkin osa-alueen käsittelyn yhteydessä Tehtäväalueille nimetään ympäristövastaavat Hengellinen työ: Kari Tiirola Nuorisotyö: Minna Paananen Toimistotyö: Maija Järvenpää Päiväkerhotyö: Helmi Tuomaala Vanhus- ja diakoniatyö: Pirkko Muilu Talous-hallinto: Pekka Laajalahti Lapsi- ja Pyhäkoulutyö: Kaija Tiirola Lähetys- ja rippikoulutyö: Mika Katajamäki Keittiö: Pirjo Uusitalo Leirikeskus: Irma Ekman Hautausmaat: Raija Kumpumäki Kiinteistöt ja energia: Raimo Junnikkala Partiot: Juha-Matti Salmela Metsänhoito-ympäristö: Hannu Järvenpää Siivous: Kaija Mäntylä 2

3 3.8. Työntekijöille annetaan syventävää ympäristökoulutusta Kerran kuukaudessa järjestettävissä työntekijä kokouksissa usein esillä ympäristöasioita. Ympäristöilta Ympäristöjärjestelmästä ja seurakunnan. ympäristötoiminnasta tiedotetaan julkisuudessa paikallislehti Maaselässä on ollut 5-6 juttua koskien seurakunnan ympäristöasioita Muut toimenpiteet seurakunnan työntekijät pitävät kiinni savuton työpäivä suosituksesta. 4. Talouden ja toiminnan suunnittelu Ympäristötavoitteet ovat osa seurakunnan normaalia toimintaa, ja ne on siitä syystä huomioitu Haapajärven seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa v , ja niiden toteutumisen raportointi on järjestetty seurakunnan toimintakertomuksissa. Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia noudattamalla rakennuslain, metsälain, luonnonsuojelulain ja muiden lakien ympäristösäädöksiä. Seurakunnalla on paljon rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta omaisuutta, jonka käyttöä ohjaa paitsi asemakaava, myös kirkkolain 14. luvun pykälät. Seurakunnan hankintoja ohjaa laki julkisista hankinnoista. Ympäristönäkökulman sisältäviä kirjallisia hankintaohjeita ei seurakunnalla vielä ole mutta suullisissa ohjeissa on pyritty huomioimaan ympäristöasiat. Kirkkohallituksella ei myöskään ole seurakunnille laadittuja hankintaohjeita. Haapajärven seurakunnan tulisi laatia kirjalliseen muotoon saatettu hankintaohje vuoteen 2013 mennessä. Haapajärven seurakunta on määritellyt keskeiset ympäristöindikaattorit kuten kiinteistöjen ja hautausmaiden lämmitysenergian, sähkön ja veden kulutuksen seurannan, sekajätteiden määrän seurannan ja lajittelun tehostamisen sekä eräitä metsänhoitoon liittyviä mittareita. Ympäristöhaittojen vähentämistä tulisi kyetä seuraamaan vuosittain ja raportoimaan asiasta vuosikertomusten yhteydessä. Indikaattoreiden seurantaa tulisi edelleen kehittää yhteistyössä etenkin sähkön, lämmön ja veden toimittajien sekä jätehuollosta vastaavien tahojen kanssa. 3

4 4.4. Sijoituksissa noudatetaan kirkon eettisiä sijoitusperiaatteita Budjettivaroja ohjataan kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön keskimääräistä enemmän. 2,2 % 4.6. Seurakunta toteuttaa ekologisia rakennushankkeita tai investointeja seurakunnan kiinteistöistä Laurikkalan pappilat, Ronkaalan pappila ja kirkko ovat käyneet läpi perusteellisen energiakuntoremontin. Seurakuntatalon ilmastointi on uusittu tämän vuoden aikana. Honkaniemen leirikeskus on muutettu ympäristöystävällisemmäksi (jätevesipuhdistamo, ilmastointi uusittu ja eristeet ja pintamateriaalit uusittu) 4.7. Seurakunnassa käytetään paljon ympäristömerkittyjä tuotteita Ajax-rasvanpoisto, Silk-lattiavaha, Serlawcpaperi, Rainbow-konetiskiaine, Tolu, mäntysuopa ym Ympäristövaikutuksia seurataan ympäristöindikaattorien avulla kiinteistöjen lämmön ja veden kulutuslukemat saadaan suoraan soittamalla kyseisille laitoksille, sähkön kulutusta voidaan seurata sähkölaskuista. Jätteiden määrää pystytään tarkastelemaan silmämääräisesti ja laskujen perusteella. Soidenennallistamisalueilla pystytään arvioimaan silmämääräisesti esim. lakan kukkien määrän kehitystä ja linnuston määrää. Puuston kasvun mittauksilla pystytään myös seuraamaan ennallistamisen kehitystä Muut toimenpiteet

5 5. Ympäristökasvatus Haapajärven seurakunnan toimintasuunnitelmissa ympäristökasvatus on yhtenä painopisteenä. Ympäristökasvatus on keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Ympäristökasvatusta edistetään luontevasti Jumalan palveluksissa, lapsi-, nuoriso-, partio-, diakonia- ja lähetystyössä sekä monien yhteisöjen, järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Seurakunnan toiminta on näiltä osin ollut ansiokasta. Ympäristökasvatusta on käsitelty yleispiirteisesti ympäristöohjelmassa. Ympäristökasvatussuunnitelman edelleen kehittely on kuitenkin tarpeen Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2005 suositusten pohjalta Srk järjestää ympäristöaiheisia erityisjumalanpalveluksia. -maaseutuväen kirkkopyhä, - kylvöjen ja sadon siunaaminen - metsäkirkko 5.5. Ympäristökasvatusta toteutetaan yli kolmella tehtäväalueella Srk järjestää erityisiä ympäristötapahtumia Srk tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ympäristöasioissa. - kaupunki, kylätoimikunnat, metsästysseurat 5.8. Srk ottaa julkisesti kantaa ympäristökysymyksiin Muut toimenpiteet - yhteistyö koulujen kanssa, koulumetsät Jätehuolto Yleispiirteinen jätehuoltoselvitys on tehty v ja raportoitu ympäristöohjelmassa v Seurakunnan nimeämä työryhmä on suunnitellut lajittelun ja kierrätyksen tehostamisen vaatimat toimenpiteet, jotka on kirjattu ylös ja sisällytetty talousarvioihin. Seurakuntatalon keittiössä lajitellaan biojäte, muovi, metalli, lasi, paperi ja pahvit keräysastioihin. Ongelmajätteiden käsittely on järjestetty lain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ongelmajätteet pidetään erillään tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä ja kuljetetaan kaupungin ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Jätehuollon suunnitelmallisuutta on syytä edelleen kehittää ohjelmakaudella

6 6.7. Hyötyjätteiden keräys on järjestetty kattavammin kuin jätehuoltomääräyksissä edellytetään. - hyötyjätteitä on pystytty suoraan hyödyntämään esim. puiden lehdet suoraan peltojen lannoitteeksi, tehokkaan lajittelun ansiosta. Sekajätteen määrä saatu alas Kertakäyttötuotteita on vaihdettu kestäviin : - joihinkin tiloihin pystytty vaihtamaan paperiset kertakäyttöpyyhkeet kangaspyyhkeisiin Jätteiden määrää on vähennetty muilla keinoin: -toimistotyössä on pyritty tekemään 2-puolisia kopioita paperijätteen vähentämiseksi. -kopio- ja tulostuskasetit kierrätetään. -tavalliset hehkulamput on vaihdettu kestäviin energiansäästölamppuihin, kaikkiin niihin valopisteisiin, mihin ne sopivat Kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt: - vuoden 2006 aikana kertyi keskustan hautausmailta n.140m3 lajittelematonta sekajätettä kaatopaikkajätteen määrä oli saatu vähentymään n. 70m3, eli 50%. - ennen lajittelun järjestämistä kynttiläjätteen määrä oli vuodessa n.35m3, ja se meni kaikki sekajätteenä kaatopaikalle. Nykyisin kynttiläjäte lajitellaan energiajätteeksi hyötykäyttöön. Kynttiläjätteen määrä on saatu muutenkin vähentymään suosittelemalla seurakuntalaisille kynttilälyhtyjä. Kaatopaikkajätteen määrää on ratkaisevasti vähentänyt maatuvanjätteen erottelu ja hyötykäyttö Muut toimenpiteet jätehuollon tehostamiseksi. -jätevesijärjestelmiä on uusittu ja korjattu, Honkaniemessä ja Laurikkalassa

7 7. Siivous Haapajärven seurakunnan kiinteistöjen siivoustoimen ympäristövaikutuksia on selvitetty yleispiirteisesti v seurakunnan ympäristöohjelmassa. Seurakunnan kiinteistöjen siivouksesta vastaa kaksi siivoojaa. Talvikuukausina heitä auttaa osa-aikainen siivooja. Siivoustoimessa pyritään säästämään pesuaineita ja käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita. Siivouksessa käytettyjä aineita ovat esimerkiksi AR-19, SCOTCH-kiilto, Lasol, Yleispuhto, Superpuhto, Tempo 1000, Mastiff, Tolu ja Mäntysuopa. Hankinnoissa yhtenä kriteerinä on ympäristöystävällisyys. Kaikista siivousaineista on olemassa käyttöohjeet ja turvallisuusmääräykset, ja ne säilytetään lukitussa tilassa. Muodostuvat jätteet ovat lähinnä ongelmajätteisiin kuuluvia puhdistusaineita, jotka toimitetaan kunnalliseen ongelmajätekeräykseen Henkilökunnan koulutuksessa on otettu ympäristöasiat huomioon Haitallisia aineita on vaihdettu turvallisempiin: - AR-19 metallinpuhdistaja jascotch-kiilto aerosoli kovienpintojenpuhdistaja vaihdettu luonnonsaveen. - Lasol-ikkunanpesu vaihdettu Lem-line ikkunanpesuun. -Yleispuhto-Superpuhto vaihdettu Toluun ja Mäntysuopaan Siivouksessa käytetään kemikaaleja vähentäviä menetelmiä Muut toimenpiteet -mikrokuituliinat Kiinteistönhoito Haapajärven seurakunnalla on kaksi kirkkoa, kellotapuli, kolme pappilaa, seurakuntatalo ja leirikeskus. Kristuksen kirkastumisen kirkko sijaitsee kaupungin keskustassa Kalajoen rannalla. ja Olkkolan kyläkirkko Kärsämäentien varressa. Laurikkalan pappilassa sijaitsee nykyisin seurakunnan kirkkoherranvirasto, papiston työhuoneet, nuorisotoimisto sekä lähetystoimisto. Pikkupappilassa toimii nykyisin seurakunnan nuorisotyön toimintakeskus. Ronkaala on pappien ensimmäinen virkatalo ja toimii nykyisinkin asuinkäytössä. Haapajärven seurakuntatalo ympäristöineen on saanut varauksetonta kiitosta niin paikkakuntalaisilta kuin vierailijoiltakin. Talossa on 250 ja 25 istumapaikan salit. Honkaniemen leirikeskus sijaitsee seitsemän kilometrin päässä keskustasta Mustolanjärven rannalla. Leirikeskuksessa on vilkasta toimintaa ympäri vuoden. 7

8 Kristuksen kirkastumisen kirkko, seurakuntatalo ja Laurikkalan sekä Ronkaalan pappilat ovat kaukolämmön piirissä. Näistä kiinteistöistä lämpöenergian kulutuslukemat menevät Haapajärven lämpölaitokselle, missä lukemia seurataan ja poikkeavuuksiin kiinnitetään huomiota. Sähkönkulutuksen tiedot menevät suoraan sähkölaitokselle mutta varsinaista kulutuksen seurantaa ei ole. Honkaniemen leirikeskuksessa on öljylämmitys, jossa seurataan öljynkulutusta. Olkkolan kirkossa on sähkölämmitys. Karpalon hautausmaan tapuli ja sosiaalitilat lämmitetään sähköllä ja niissä pidetään sama peruslämpö koko ajan. Kristuksen kirkastumisen kirkko, Ronkaalan pappila, seurakuntatalo ja Karpalon hautausmaa kuuluvat kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Laurikkalan pappilassa on omat jätevesikaivot. Pikkupappilassa ja Olkkolan kirkossa on jätevesille umpikaivot. Energiankulutusta pystytään seuraamaan suoraan kulutusmittareista pappiloissa, kirkossa ja seurakuntatalolla, koska ne ovat kaukolämmössä. Seurakunta saa tarvittaessa kulutuslukemat puhelimitse tai sähköpostilla. Vedenkulutusta pystytään seuraamaan samoin. Sähkönkulutuksen seuranta on edellistä hankalampaa, koska sähköntoimittaja on välillä vaihtunut. Seurakunta saa kulutustiedot kuitenkin sähkölaskuissa. Kulutusluvut ovat viime vuosina kehittyneet seuraavasti: -lämpö: v ,154 MWh v ,696 MWh v ,104 MWh - vesi : v m3 v m3 v m3 - sähkö v KWh v KWh Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2005 edellyttää, että kulutustiedot tulisi raportoida vertailukelpoisina ominaiskulutuslukuina (kwh /m3 ja 1 hlö/vrk), joissa kulutus on suhteutettu rakennuksen tilavuuteen, henkilömäärään ja aikaan. Seurakunnan kiinteistönhoitoon on nimetty energiavastuuhenkilöksi seurakuntamestari Raimo Junnikkala. Seurakunnan lähes kaikki kiinteistöt on viimeisten 10 vuoden aikana remontoitu. Energiakatselmusta on suoritettu mittaamalla eri työpisteiden ja laitteiden virrankulutusta. Lämmön, sähkön ja veden kulutustiedot ovat keskeisiä ympäristöindikaattoreita, joiden seurannan kehittäminen jatkuu seuraavalla ohjelmakaudella Pisteet 8.6. Seurakunta käyttää uusiutuvaa energiaa: Pisteitä 1-10 Srk:n lämmityksessä käytettävä kaukolämpö on Haapajärvellä vuoden 2009 aikana tuotettu % Säästävästä uusiutuvalla energiankäytöstä kotimaisella energialla, annetaan 1-5 ohjeet purulla ja ja koulutusta hakkeella henkilöstölle. (kysytty Lämpö Oy:ltä ), sen osuus Haapajärven seurakunnan 8.5. lämpöenergiasta Sähkön, lämmön on n.91% ja veden ominaiskulutus Lämpö vähenee - sähköntoimittajana vuositasolla. on tällä hetkellä Vaasan Sähkö Mitkä Energia ovat, sen ko sähköstä ominaiskulutukset n.20% tuotetaan ja miten ne Vesi ovat uusiutuvalla kehittyneet kotimaisella viime vuosina? energialla. 8

9 8.7. Seurakunta käyttää ekomerkittyä sähköä. -Selvinnee sähköntoimittajalta? 8.8. Seurakunta osallistuu energiansäästöviikkoon Muut energiansäästötoimenpiteet -energiansäästölamput Keittiöt ja ruokalat Haapajärven seurakunnan keittiöiden ja ruokaloiden jätehuoltoa ja energiankäyttöä on selvitetty yleispiirteisesti seurakunnan ympäristöohjelmassa v Keittiötoiminnasta vastaa pääemäntä ja kolme keittiöapulaista. Pääkeittiöt sijaitsevat seurakuntatalossa ja Honkaniemen leirikeskuksessa. Ympäristömerkittyjä tuotteita pyritään suosimaan mahdollisimman pitkälle. Tarjouspyynnöissä otetaan ympäristöasiat huomioon suosittelemalla ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöä ja toimintatapoja toimeksiannoissa sekä tiedustelemalla toimittajan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä. Seurakunnan keittiöt valmistavat lähiruokaa ja tarjoavat Reilun kaupan tuotteita. Keittiölaitehankinnoissa suositaan A- energiamerkittyjä laitteita. Seurakunta kiinnittää huomiota ravintosuosituksiin eikä käytä geenimuunneltuja elintarvikkeita Peruselintarvikkeista merkittävä osa on lähituotteita. -perunat, lantut, porkkanat, marjat Elintarvikkeista osa on luomutuotteita Tarjolla on kasvisruokavaihtoehto Reilun kaupan tuotteita käytetään runsaasti. - kahvi, tee, hedelmät Jätteiden lajittelu on tehty jätehuoltomääräyksiä perusteellisemmin: Muut toimenpiteet Toimistotyö 9

10 Haapajärven seurakunnan toimistotyö keskittyy kahteen kiinteistöön. Seurakuntatalossa sijaitsevat seurakunnan taloustoimisto ja diakoniatoimisto ja Laurikkalan pappilassa ovat kirkkoherranvirasto, papiston työhuoneet, nuorisotoimisto sekä lähetystoimisto. Toimistojen jätehuoltoa ja energiankulutusta on selvitetty yleispiirteisesti seurakunnan ympäristöohjelmassa. Kaikissa toimistotiloissa paperi ja kartonki kerätään keräysastioihin. Muu jäte menee lajittelematta sekajätteeseen. Vanhat koneet ja laitteet menevät kierrätykseen tai kunnalliseen ongelmajätekeräykseen. Nuorisotoimessa pyritään ottamaan uudelleen käytettävät materiaalit talteen. Toimistojen lämmitysmuotona on kaukolämpö ja valaistuksena loisteputkivalaisimet. Hankintoja tehtäessä ja valmistajia kilpailutettaessa tuotteiden yhtenä valintaperusteena ovat ympäristöominaisuudet Paperin kulutuksen vähentäminen on tietoinen tavoite. - kaksipuolinen tulostus Kertakäyttötuotteita vaihdetaan kestäviin ja uudelleenkäytettäviin tuotteisiin. - tulostimien kasetit Muut toimenpiteet -tulostimien vähentäminen Hautausmaat ja viheralueet Haapajärven seurakunnalla on kolme hautausmaata. Kirkon hautausmaa (ns. Vanha hautausmaa) sijaitsee Haapajärven keskustassa Kristuksen kirkastumisen kirkon ympärillä. Karpalon hautausmaa (ns. Uusi hautausmaa) ja Olkkolan hautausmaa sijaitsevat Ouluntien varressa. Seurakunnan kiinteistöjen pihat sijaitsevat rakennetuissa ympäristöissä. Niillä alueilla on rakenteita, istutuksia, puita ja nurmialueita Hautausmaiden ja viheralueiden hoidosta vastaavat hautausmaanhoitaja ja seurakuntamestari. Seurakunnan ympäristöohjelmassa on yleispiirteinen selvitys hautausmaiden ja viheralueiden ympäristövaikutuksista. Hoito-ohjeissa on otettu huomioon ympäristöasiat. Hoito-ohjeista on hautausmaanhoitajan ja seurakuntamestarin kanssa sovittu sekä kirjattu ylös epäkohdat ja niiden parantamissuunnitelmat. Hautausmaiden jätehuolto on järjestetty kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hautausmailla on sekajätteen keräysastioita mutta ei jätteiden lajittelua eikä kompostointia. Erityisenä ongelmana on kynttiläjäte. Jätemääriä seurataan, urakoitsija vie sekajätteen vaihtolavan kaatopaikalle. Sankarihaudalle on hankittu seurakunnan toimesta v lyhdyt. Kirkon hautausmaalle tulee vesi Kalajoesta, muille hautausmaille vesijohdosta. Karpalon hautausmaata ovat vaivanneet keväisin pintavedet riittämättömästä sadevesijärjestelmästä johtuen. Karpalon hautausmaan sadevesijärjestelmän parantaminen, kasteluvesiautomaatit ja laajennusosa ovat valmistuneet v Seurakunnan hautausmaille on hankittu v jätteiden lajitteluastiat ja molokit. Hautausmaa-alueilla ei saa tupakoida. Hautausmailla järjestetään keväisin ja syksyisin siivoustalkoot. 10

11 11.4. Hautausmaiden kulttuurihistorialliset arvot on inventoitu Osa hautausmaasta kuuluu luonnonvaraisen hoidon alueeseen Hautausmaalla on luonnonmuistolehto tai vastaava Istutuksissa suositaan perennoja kesäkukkien sijaan Haitallisten kemikaalien käyttöä on vähennetty Hautakynttiläjätteen määrää on saatu vähennettyä. - sankarihaudoille hankittu kynttilälyhdyt Omaisille on järjestetty hyötyjätteiden lajittelu. - Muovi, lasi, paperi, pahvi, metalli, kukkaruukut ja maatuva kompostoitavajäte lajitellaan erilleen toisistaan Kasteluveden vähentämiseksi on ryhdytty toimiin. - kasteluvesi Kalajoesta Hautausmaalla käytetään vähäpäästöisiä työkoneita Muut toimenpiteet - siivoustalkoot Leiri- ja kurssikeskukset Haapajärven seurakunnan ympäristöohjelman yhteydessä on selvitetty Honkaniemen leirikeskuksen ympäristövaikutuksia ja laadittu leirikeskuksen ympäristöohjelma v Honkaniemen leirikeskuksen jätevesijärjestelmä oli alimitoitettu ja puhdistuskapasiteetti riittämätön. Lisääntyvä käyttö aiheutti ongelmia niin, että jätevesikaivot tulvivat ja jätevesi oli vaarassa valua läheiseen Mustolanjärveen. Energiankulutuksen vähentämiseksi leirikeskuksessa kiinnitetään huomiota saunan käyttöön. Saunassa on kellokytkin, jonka säätämänä sauna on päällä korkeintaan neljä tuntia 11

12 kerrallaan. Myös veden kulutukseen on kiinnitetty huomiota, vaikka varsinaista veden kulutuksen seurantaa ei olekaan. Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjaus on suunniteltu ja toteutettu v Honkaniemi sijaitsee joen ja lammen rannalla luonnonkauniilla paikalla. Sen rantametsää ja luontoa on käsitelty mahdollisimman varoen, maisemalliset arvot huomioon ottaen. Honkaniemen metsät ovat metsäsuunnitelmassa v Isosaari, joka on seurakunnan omistuksessa ja on suosittu retki- ja leiripaikka, on rauhoitettu seurakunnan vapaaehtoisella päätöksellä Biojätteet kompostoidaan omatoimisesti Alueella on hyvin hoidettuja pesäpönttöjä ja luontopolkuja Seurakunta on vapaaehtoisesti suojellut arvokkaita rantoja tai muita luontokohteita Joukkoliikenneyhteydet toimivat sujuvasti Muut toimenpiteet Metsänhoito Haapajärven seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä 1 287,4 hehtaaria. Metsät ovat seurakunnalle hyvin tärkeä tulonlähde. Seurakunta on ottanut huomioon myös metsien monikäytön ja suhtautuu myönteisesti metsien virkistysmahdollisuuksien lisäämiseen. Seurakunnan metsiä on pyritty hoitamaan tavoitteellisesti metsäsuunnitelman mukaisesti ja kaikessa toiminnassa otetaan huomioon luonnonsuojelulain määräykset. Seurakunnan metsät ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsäsertifioinnissa. Seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain mukaisesti ja lain luettelemat erityisen tärkeät elinympäristöt on kartoitettu ja säästetty v Työ on saatu valmiiksi Luonnonsuojelulakien ja ohjelmien mukaiset kohteet on kartoitettu ja suojeltu tai suojelu pantu vireille v ja saatu valmiiksi Seurakunnan metsät on sertifioitu PEFC- tai FSC- järjestelmien mukaisesti v Seurakunnan metsissä ei ole havaittu pesiviä kotkia, kalasääskiä eikä huuhkajia. Kanahaukkojen, hiirihaukkojen ja pöllöjen sekä metsäkanalintujen pesät on merkitty näkyvästi maastoon ennen toimenpiteiden aloittamista jo vuodesta Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, lähteitä, puroja ja noroja sekä kallioita, louhikoita ja kivikoita löytyy noin kahden hehtaarin alueelta. Muita arvokkaita elinympäristöjä on 42,2 hehtaaria. Yhteensä nämä alueet ovat noin 3,4 % seurakunnan metsäpinta-alasta. Luonnonsuojelualueeksi on vapaaehtoisesti rauhoitettu 8,2 hehtaarin Isosaaren alue (0,6 % metsäpintaalasta), jonka hoito- ja käyttösuunnitelmaa laaditaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa. 12

13 Haapajärven seurakunnan ympäristövastaava Hannu Järvenpää on suorittanut metsätalousinsinööriopintojen ohella luonnonhoidon jatkokurssin ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämän ympäristödiplomikurssin Seurakunnassa toteutetaan osallistuvaa metsäsuunnittelua. - metsäretket Metsänhoidosta vastaavat ovat saaneet lisäkoulutusta metsänhoidon ympäristöasioista Seurakunta on vapaaehtoisesti rauhoittanut alueitaan luonnonmuistomerkiksi tai luonnonsuojelualueeksi Seurakunnan metsiä on ilmoitettu WWF:n Perintömetsiksi Metsiä, soita, ketoja tai vastaavia on ryhdytty ennallistamaan luonnontilaan Seurakunta on vapaaehtoisesti siirtänyt metsien kesähakkuut lintujen pesimäajan ulkopuolelle Muut toimenpiteet: -seurakunnan metsissä vältetään suurien yhtenäisten avohakkuu-alueiden tekoa. - käytetään kevyempiä muokkausmenetelmiä - käytetään luontaista uudistamista aina kun se on mahdollista. - karut vähäpuustoiset suot, kalliot ja karukot jätetään toimenpiteiden ulkopuolelle. - vesistöjen varsille jätetään riittävät suojavyöhykkeet - yhteistyö virkistysalueiden suunnittelussa seurakunnan metsissä, kylätoimikuntien, kaupungin ja ympäristökeskuksen kanssa. - koulumetsät - yhteistyö mhy:n, metsäkeskuksen ja metsästysseurojen kanssa. -seurakunnan metsäkaupoissa otetaan huomioon paikallisuus, korjuukaluston maastoystävällisyys (keveys ym.), sekä suositaan metsurihakkuuta

14 14. Liikenne Haapajärven seurakunnan ympäristöohjelmassa on yleispiirteisesti selvitetty seurakunnan liikenne- ja kuljetuskäytäntöjen ympäristövaikutuksia v Seurakunnan nuorisotoimi on pyrkinyt järjestämään matkat nuorisotapahtumiin yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa. Julkisen liikenteen käyttäminen on mahdotonta sen vähäisyyden vuoksi. Niinpä osa seurakunnan henkilökunnasta kulkee työmatkat säännöllisesti polkupyörällä, osa autolla. Seurakunnalla ei ole omia autoja käytössään. Sisäisistä tavarankuljetuksista vastaa seurakuntamestari Seurakunnan työntekijöille on annettu taloudellisen ajotavan koulutusta Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset toimivat hyvin Seurakunta on edistänyt kevyen ja joukkoliikenteen käyttöä työmatka- ja muussa liikkumisessa Toimintojen logistiikkaa on kehitetty vähemmän liikennettä vaativaksi Muut toimenpiteet p 14

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

Ympäristöohjelma 2012-2015

Ympäristöohjelma 2012-2015 Ympäristöohjelma 2012-2015 Auditoijat: Riitta Kukkohovi-Colpaert Seppo Pietilä Kansikuva: Tuomo Ylinärä, heinäkuu 2011. Näkymä: Parasniemestä Alatornion kirkolle. Lampaat: Omistaja Esa Eskola Tornion seurakunta

Lisätiedot

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi sena toteamme, että Helsingin seurakun täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pis 0 pisteen vähimmäisvaatimuksen. Auditoijat katsovat, että ympäristöasioiden hoito on tällä

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1. Kirkon ympäristödiplomi 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi? 1.2. Mitä se on? 2. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomi 3. Ympäristödiplomin

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

SISÄLTÖ: Sivu. Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3. Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6

SISÄLTÖ: Sivu. Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3. Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6 SISÄLTÖ: Sivu Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3 Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6 Ympäristövaikutusten arviointi Kaavoitusosasto 8 Energia- ja sisäilmaprojektit Kiinteistönhoitokeskus

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristökartoitusraportti

Eduskunnan ympäristökartoitusraportti Eduskunnan ympäristökartoitusraportti Ympäristöturvallisuusohjelmatyöryhmä EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 4/2006 EDUSKUNNAN YMPÄRISTÖKARTOITUSRAPORTTI Ympäristöturvallisuusohjelmatyöryhmä YRTTI-projekti

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMAN SEU- RANTA 2010

JUUPAJOEN KUNTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMAN SEU- RANTA 2010 JUUPAJOEN KUNTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMAN SEU- RANTA 21 Juupajoen kunnan kestävän kehityksen toimenpideohjelman seuranta 21 Anna-Liisa Ahokumpu Juupajoen kunta ja Oriveden kaupunki 21 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

CIMOn ympäristöohjelma

CIMOn ympäristöohjelma CIMOn ympäristöohjelma Sisältö 1 Alkusanat miksi ympäristöohjelma? 1 2 Ehdotus CIMOn ympäristöohjelmaksi 2 2.1 Kierrätys 2 2.2 Paperi 3 2.3 Energiatehokkuus 4 2.4 Matkustaminen 5 2.6 Hankinnat 6 2.7 Yleinen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12. TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.2010 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 JOHDANTO... 1 1. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN...2

Lisätiedot

Ympäristösuunnitelma

Ympäristösuunnitelma 1 Ympäristösuunnitelma Lyhtytie 8, 00750 Helsinki/ Yritystie 10 B, 40320 Jyväskylä/ Vaihde 020 749 910 info@renevo.fi 2 Sisällysluettelo 1. Renevo Oy:n ympäristönäkökohdat... 3 2. Energiankulutus... 5

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot