Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO"

Transkriptio

1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin Arvioinnin suorittivat Oulun hiippakunnan valtuuttamina Seppo Pietilä ja Mauno Rönkkömäki. Katselmuksen aikana käytiin läpi Kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja sekä kirkkovaltuustolle ja kirkkoneuvostolle esitellyn ja kirkkoneuvoston hyväksymän ympäristöohjelman toteutuma. Auditointikokouksen ja katselmuksen isäntänä toimi seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntamestari Hannu Järvenpää. Auditointikokouksessa olivat paikalla vs. kirkkoherra Mika Katajamäki ja seurakunnan ympäristötyöryhmän jäsenet seurakuntamestarit Hannu Järvenpää ja Raimo Junnikkala, talouspäällikkö Pekka Laajalahti, biologian opettaja Sirkka Kumpula, sekä hautausmaanhoitaja Raija Kumpumäki. Katselmuksen aikana haastateltiin auditointikokouksessa ja katselmuskohteissa paikalla olleita työntekijöitä sekä tutustuttiin seuraaviin kohteisiin: seurakunnan kiinteistöihin, keittiöön ja hautausmaahan. Haapajärven seurakunnalla on runsaat metsävarat ja hyvä asiantuntemus metsäalalta, mikä mahdollistaa omien metsien kestävän käytön ja hoidon ohella toimimisen esimerkkinä ja asiantuntijana laajemmallakin alueella. Auditoinnin yhteydessä kävi selville seurakunnan tuntema vastuu seurakuntalaisista ja ympäröivästä luonnosta. Seurakunnan toiminnassa ovat ympäristöasiat olleet aikaisemminkin keskeisellä sijalla mutta parantamisen varaa silti löytyy. Seurakunta on viimeisen kymmenen vuoden aikana uhrannut aikaa, vaivaa ja rahaa kiinteistöjen kunnostamiseen. Kirkkoa, pappiloita, seurakuntataloa ja leirikeskusta on peruskorjattu. Seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Energian säästöstä on annettu ohjeita ja kulutusta seurattu. Vedenkulutus on pysynyt hallinnassa. Hautausmailla ja kiinteistöissä syntyvän jätteen lajittelu on vähentänyt sekajätteen määrän 10 prosenttiin alkutilanteesta. Haapajärven seurakunnan puistot, piha-alueet, hautausmaat ja metsät ovat hyvin hoidettuja. Metsät ovat seurakunnalle merkittävä tulonlähde, kun seurakunta investoi kiinteistöjen korjauksiin ja hankintoihin. Ympäristötoiminnan kehittämistarpeista voidaan mainita ympäristöindikaattorit, ympäristökasvatussuunnitelma, hankintaohjeet ja energiakatselmus, joita koskevaa kehittämistyötä on tarpeen jatkaa ja syventää. Katselmuksen tuloksena toteamme, että Haapajärven seurakunta täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pisteiden määrä ylittää 100 pisteen vähimmäisvaatimukset. Auditoijat katsovat, että seurakunnalle voidaan myöntää Kirkon ympäristödiplomi. Auditointiraportin numerointi noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan numerointia. Haapajärvellä Seppo Pietilä Mauno Rönkkömäki 1

2 HAAPAJÄRVEN SEURAKUNNAN ULKOINEN YMPÄRISTÖAUDITOI NTI Seppo Pietilä ja Mauno Rönkkömäki TARKASTUSRAPORTTI 3 Ympäristöjärjestelmän laadintaprosessi Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi ympäristötyöryhmän ja ympäristövastaavan valmistelemaan kirkon ympäristödiplomin hakemista. Hannu Järvenpää on laatinut opinnäytetyönään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa seurakunnan ympäristöohjelman, jonka pohjalta on laadittu ympäristöohjelman tavoite- ja toimenpideohjelmat ottaen huomioon kirkon ympäristödiplomin kriteerit. Seurakunnan toiminnoista tehtiin sisäinen ympäristökatselmus, jossa kirjattiin kaikkien työpisteiden ympäristöasiat muistiin. Katselmuksessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi asetettiin tavoitteet ympäristöohjelmassa. Ympäristöohjelma valmistui Ympäristöohjelma on voimassa neljä vuotta. Ympäristöohjelman toteutumista tarkastellaan tässä raportissa erikseen kunkin osa-alueen käsittelyn yhteydessä Tehtäväalueille nimetään ympäristövastaavat Hengellinen työ: Kari Tiirola Nuorisotyö: Minna Paananen Toimistotyö: Maija Järvenpää Päiväkerhotyö: Helmi Tuomaala Vanhus- ja diakoniatyö: Pirkko Muilu Talous-hallinto: Pekka Laajalahti Lapsi- ja Pyhäkoulutyö: Kaija Tiirola Lähetys- ja rippikoulutyö: Mika Katajamäki Keittiö: Pirjo Uusitalo Leirikeskus: Irma Ekman Hautausmaat: Raija Kumpumäki Kiinteistöt ja energia: Raimo Junnikkala Partiot: Juha-Matti Salmela Metsänhoito-ympäristö: Hannu Järvenpää Siivous: Kaija Mäntylä 2

3 3.8. Työntekijöille annetaan syventävää ympäristökoulutusta Kerran kuukaudessa järjestettävissä työntekijä kokouksissa usein esillä ympäristöasioita. Ympäristöilta Ympäristöjärjestelmästä ja seurakunnan. ympäristötoiminnasta tiedotetaan julkisuudessa paikallislehti Maaselässä on ollut 5-6 juttua koskien seurakunnan ympäristöasioita Muut toimenpiteet seurakunnan työntekijät pitävät kiinni savuton työpäivä suosituksesta. 4. Talouden ja toiminnan suunnittelu Ympäristötavoitteet ovat osa seurakunnan normaalia toimintaa, ja ne on siitä syystä huomioitu Haapajärven seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa v , ja niiden toteutumisen raportointi on järjestetty seurakunnan toimintakertomuksissa. Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia noudattamalla rakennuslain, metsälain, luonnonsuojelulain ja muiden lakien ympäristösäädöksiä. Seurakunnalla on paljon rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta omaisuutta, jonka käyttöä ohjaa paitsi asemakaava, myös kirkkolain 14. luvun pykälät. Seurakunnan hankintoja ohjaa laki julkisista hankinnoista. Ympäristönäkökulman sisältäviä kirjallisia hankintaohjeita ei seurakunnalla vielä ole mutta suullisissa ohjeissa on pyritty huomioimaan ympäristöasiat. Kirkkohallituksella ei myöskään ole seurakunnille laadittuja hankintaohjeita. Haapajärven seurakunnan tulisi laatia kirjalliseen muotoon saatettu hankintaohje vuoteen 2013 mennessä. Haapajärven seurakunta on määritellyt keskeiset ympäristöindikaattorit kuten kiinteistöjen ja hautausmaiden lämmitysenergian, sähkön ja veden kulutuksen seurannan, sekajätteiden määrän seurannan ja lajittelun tehostamisen sekä eräitä metsänhoitoon liittyviä mittareita. Ympäristöhaittojen vähentämistä tulisi kyetä seuraamaan vuosittain ja raportoimaan asiasta vuosikertomusten yhteydessä. Indikaattoreiden seurantaa tulisi edelleen kehittää yhteistyössä etenkin sähkön, lämmön ja veden toimittajien sekä jätehuollosta vastaavien tahojen kanssa. 3

4 4.4. Sijoituksissa noudatetaan kirkon eettisiä sijoitusperiaatteita Budjettivaroja ohjataan kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön keskimääräistä enemmän. 2,2 % 4.6. Seurakunta toteuttaa ekologisia rakennushankkeita tai investointeja seurakunnan kiinteistöistä Laurikkalan pappilat, Ronkaalan pappila ja kirkko ovat käyneet läpi perusteellisen energiakuntoremontin. Seurakuntatalon ilmastointi on uusittu tämän vuoden aikana. Honkaniemen leirikeskus on muutettu ympäristöystävällisemmäksi (jätevesipuhdistamo, ilmastointi uusittu ja eristeet ja pintamateriaalit uusittu) 4.7. Seurakunnassa käytetään paljon ympäristömerkittyjä tuotteita Ajax-rasvanpoisto, Silk-lattiavaha, Serlawcpaperi, Rainbow-konetiskiaine, Tolu, mäntysuopa ym Ympäristövaikutuksia seurataan ympäristöindikaattorien avulla kiinteistöjen lämmön ja veden kulutuslukemat saadaan suoraan soittamalla kyseisille laitoksille, sähkön kulutusta voidaan seurata sähkölaskuista. Jätteiden määrää pystytään tarkastelemaan silmämääräisesti ja laskujen perusteella. Soidenennallistamisalueilla pystytään arvioimaan silmämääräisesti esim. lakan kukkien määrän kehitystä ja linnuston määrää. Puuston kasvun mittauksilla pystytään myös seuraamaan ennallistamisen kehitystä Muut toimenpiteet

5 5. Ympäristökasvatus Haapajärven seurakunnan toimintasuunnitelmissa ympäristökasvatus on yhtenä painopisteenä. Ympäristökasvatus on keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Ympäristökasvatusta edistetään luontevasti Jumalan palveluksissa, lapsi-, nuoriso-, partio-, diakonia- ja lähetystyössä sekä monien yhteisöjen, järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Seurakunnan toiminta on näiltä osin ollut ansiokasta. Ympäristökasvatusta on käsitelty yleispiirteisesti ympäristöohjelmassa. Ympäristökasvatussuunnitelman edelleen kehittely on kuitenkin tarpeen Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2005 suositusten pohjalta Srk järjestää ympäristöaiheisia erityisjumalanpalveluksia. -maaseutuväen kirkkopyhä, - kylvöjen ja sadon siunaaminen - metsäkirkko 5.5. Ympäristökasvatusta toteutetaan yli kolmella tehtäväalueella Srk järjestää erityisiä ympäristötapahtumia Srk tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ympäristöasioissa. - kaupunki, kylätoimikunnat, metsästysseurat 5.8. Srk ottaa julkisesti kantaa ympäristökysymyksiin Muut toimenpiteet - yhteistyö koulujen kanssa, koulumetsät Jätehuolto Yleispiirteinen jätehuoltoselvitys on tehty v ja raportoitu ympäristöohjelmassa v Seurakunnan nimeämä työryhmä on suunnitellut lajittelun ja kierrätyksen tehostamisen vaatimat toimenpiteet, jotka on kirjattu ylös ja sisällytetty talousarvioihin. Seurakuntatalon keittiössä lajitellaan biojäte, muovi, metalli, lasi, paperi ja pahvit keräysastioihin. Ongelmajätteiden käsittely on järjestetty lain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ongelmajätteet pidetään erillään tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä ja kuljetetaan kaupungin ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Jätehuollon suunnitelmallisuutta on syytä edelleen kehittää ohjelmakaudella

6 6.7. Hyötyjätteiden keräys on järjestetty kattavammin kuin jätehuoltomääräyksissä edellytetään. - hyötyjätteitä on pystytty suoraan hyödyntämään esim. puiden lehdet suoraan peltojen lannoitteeksi, tehokkaan lajittelun ansiosta. Sekajätteen määrä saatu alas Kertakäyttötuotteita on vaihdettu kestäviin : - joihinkin tiloihin pystytty vaihtamaan paperiset kertakäyttöpyyhkeet kangaspyyhkeisiin Jätteiden määrää on vähennetty muilla keinoin: -toimistotyössä on pyritty tekemään 2-puolisia kopioita paperijätteen vähentämiseksi. -kopio- ja tulostuskasetit kierrätetään. -tavalliset hehkulamput on vaihdettu kestäviin energiansäästölamppuihin, kaikkiin niihin valopisteisiin, mihin ne sopivat Kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt: - vuoden 2006 aikana kertyi keskustan hautausmailta n.140m3 lajittelematonta sekajätettä kaatopaikkajätteen määrä oli saatu vähentymään n. 70m3, eli 50%. - ennen lajittelun järjestämistä kynttiläjätteen määrä oli vuodessa n.35m3, ja se meni kaikki sekajätteenä kaatopaikalle. Nykyisin kynttiläjäte lajitellaan energiajätteeksi hyötykäyttöön. Kynttiläjätteen määrä on saatu muutenkin vähentymään suosittelemalla seurakuntalaisille kynttilälyhtyjä. Kaatopaikkajätteen määrää on ratkaisevasti vähentänyt maatuvanjätteen erottelu ja hyötykäyttö Muut toimenpiteet jätehuollon tehostamiseksi. -jätevesijärjestelmiä on uusittu ja korjattu, Honkaniemessä ja Laurikkalassa

7 7. Siivous Haapajärven seurakunnan kiinteistöjen siivoustoimen ympäristövaikutuksia on selvitetty yleispiirteisesti v seurakunnan ympäristöohjelmassa. Seurakunnan kiinteistöjen siivouksesta vastaa kaksi siivoojaa. Talvikuukausina heitä auttaa osa-aikainen siivooja. Siivoustoimessa pyritään säästämään pesuaineita ja käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita. Siivouksessa käytettyjä aineita ovat esimerkiksi AR-19, SCOTCH-kiilto, Lasol, Yleispuhto, Superpuhto, Tempo 1000, Mastiff, Tolu ja Mäntysuopa. Hankinnoissa yhtenä kriteerinä on ympäristöystävällisyys. Kaikista siivousaineista on olemassa käyttöohjeet ja turvallisuusmääräykset, ja ne säilytetään lukitussa tilassa. Muodostuvat jätteet ovat lähinnä ongelmajätteisiin kuuluvia puhdistusaineita, jotka toimitetaan kunnalliseen ongelmajätekeräykseen Henkilökunnan koulutuksessa on otettu ympäristöasiat huomioon Haitallisia aineita on vaihdettu turvallisempiin: - AR-19 metallinpuhdistaja jascotch-kiilto aerosoli kovienpintojenpuhdistaja vaihdettu luonnonsaveen. - Lasol-ikkunanpesu vaihdettu Lem-line ikkunanpesuun. -Yleispuhto-Superpuhto vaihdettu Toluun ja Mäntysuopaan Siivouksessa käytetään kemikaaleja vähentäviä menetelmiä Muut toimenpiteet -mikrokuituliinat Kiinteistönhoito Haapajärven seurakunnalla on kaksi kirkkoa, kellotapuli, kolme pappilaa, seurakuntatalo ja leirikeskus. Kristuksen kirkastumisen kirkko sijaitsee kaupungin keskustassa Kalajoen rannalla. ja Olkkolan kyläkirkko Kärsämäentien varressa. Laurikkalan pappilassa sijaitsee nykyisin seurakunnan kirkkoherranvirasto, papiston työhuoneet, nuorisotoimisto sekä lähetystoimisto. Pikkupappilassa toimii nykyisin seurakunnan nuorisotyön toimintakeskus. Ronkaala on pappien ensimmäinen virkatalo ja toimii nykyisinkin asuinkäytössä. Haapajärven seurakuntatalo ympäristöineen on saanut varauksetonta kiitosta niin paikkakuntalaisilta kuin vierailijoiltakin. Talossa on 250 ja 25 istumapaikan salit. Honkaniemen leirikeskus sijaitsee seitsemän kilometrin päässä keskustasta Mustolanjärven rannalla. Leirikeskuksessa on vilkasta toimintaa ympäri vuoden. 7

8 Kristuksen kirkastumisen kirkko, seurakuntatalo ja Laurikkalan sekä Ronkaalan pappilat ovat kaukolämmön piirissä. Näistä kiinteistöistä lämpöenergian kulutuslukemat menevät Haapajärven lämpölaitokselle, missä lukemia seurataan ja poikkeavuuksiin kiinnitetään huomiota. Sähkönkulutuksen tiedot menevät suoraan sähkölaitokselle mutta varsinaista kulutuksen seurantaa ei ole. Honkaniemen leirikeskuksessa on öljylämmitys, jossa seurataan öljynkulutusta. Olkkolan kirkossa on sähkölämmitys. Karpalon hautausmaan tapuli ja sosiaalitilat lämmitetään sähköllä ja niissä pidetään sama peruslämpö koko ajan. Kristuksen kirkastumisen kirkko, Ronkaalan pappila, seurakuntatalo ja Karpalon hautausmaa kuuluvat kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Laurikkalan pappilassa on omat jätevesikaivot. Pikkupappilassa ja Olkkolan kirkossa on jätevesille umpikaivot. Energiankulutusta pystytään seuraamaan suoraan kulutusmittareista pappiloissa, kirkossa ja seurakuntatalolla, koska ne ovat kaukolämmössä. Seurakunta saa tarvittaessa kulutuslukemat puhelimitse tai sähköpostilla. Vedenkulutusta pystytään seuraamaan samoin. Sähkönkulutuksen seuranta on edellistä hankalampaa, koska sähköntoimittaja on välillä vaihtunut. Seurakunta saa kulutustiedot kuitenkin sähkölaskuissa. Kulutusluvut ovat viime vuosina kehittyneet seuraavasti: -lämpö: v ,154 MWh v ,696 MWh v ,104 MWh - vesi : v m3 v m3 v m3 - sähkö v KWh v KWh Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2005 edellyttää, että kulutustiedot tulisi raportoida vertailukelpoisina ominaiskulutuslukuina (kwh /m3 ja 1 hlö/vrk), joissa kulutus on suhteutettu rakennuksen tilavuuteen, henkilömäärään ja aikaan. Seurakunnan kiinteistönhoitoon on nimetty energiavastuuhenkilöksi seurakuntamestari Raimo Junnikkala. Seurakunnan lähes kaikki kiinteistöt on viimeisten 10 vuoden aikana remontoitu. Energiakatselmusta on suoritettu mittaamalla eri työpisteiden ja laitteiden virrankulutusta. Lämmön, sähkön ja veden kulutustiedot ovat keskeisiä ympäristöindikaattoreita, joiden seurannan kehittäminen jatkuu seuraavalla ohjelmakaudella Pisteet 8.6. Seurakunta käyttää uusiutuvaa energiaa: Pisteitä 1-10 Srk:n lämmityksessä käytettävä kaukolämpö on Haapajärvellä vuoden 2009 aikana tuotettu % Säästävästä uusiutuvalla energiankäytöstä kotimaisella energialla, annetaan 1-5 ohjeet purulla ja ja koulutusta hakkeella henkilöstölle. (kysytty Lämpö Oy:ltä ), sen osuus Haapajärven seurakunnan 8.5. lämpöenergiasta Sähkön, lämmön on n.91% ja veden ominaiskulutus Lämpö vähenee - sähköntoimittajana vuositasolla. on tällä hetkellä Vaasan Sähkö Mitkä Energia ovat, sen ko sähköstä ominaiskulutukset n.20% tuotetaan ja miten ne Vesi ovat uusiutuvalla kehittyneet kotimaisella viime vuosina? energialla. 8

9 8.7. Seurakunta käyttää ekomerkittyä sähköä. -Selvinnee sähköntoimittajalta? 8.8. Seurakunta osallistuu energiansäästöviikkoon Muut energiansäästötoimenpiteet -energiansäästölamput Keittiöt ja ruokalat Haapajärven seurakunnan keittiöiden ja ruokaloiden jätehuoltoa ja energiankäyttöä on selvitetty yleispiirteisesti seurakunnan ympäristöohjelmassa v Keittiötoiminnasta vastaa pääemäntä ja kolme keittiöapulaista. Pääkeittiöt sijaitsevat seurakuntatalossa ja Honkaniemen leirikeskuksessa. Ympäristömerkittyjä tuotteita pyritään suosimaan mahdollisimman pitkälle. Tarjouspyynnöissä otetaan ympäristöasiat huomioon suosittelemalla ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöä ja toimintatapoja toimeksiannoissa sekä tiedustelemalla toimittajan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä. Seurakunnan keittiöt valmistavat lähiruokaa ja tarjoavat Reilun kaupan tuotteita. Keittiölaitehankinnoissa suositaan A- energiamerkittyjä laitteita. Seurakunta kiinnittää huomiota ravintosuosituksiin eikä käytä geenimuunneltuja elintarvikkeita Peruselintarvikkeista merkittävä osa on lähituotteita. -perunat, lantut, porkkanat, marjat Elintarvikkeista osa on luomutuotteita Tarjolla on kasvisruokavaihtoehto Reilun kaupan tuotteita käytetään runsaasti. - kahvi, tee, hedelmät Jätteiden lajittelu on tehty jätehuoltomääräyksiä perusteellisemmin: Muut toimenpiteet Toimistotyö 9

10 Haapajärven seurakunnan toimistotyö keskittyy kahteen kiinteistöön. Seurakuntatalossa sijaitsevat seurakunnan taloustoimisto ja diakoniatoimisto ja Laurikkalan pappilassa ovat kirkkoherranvirasto, papiston työhuoneet, nuorisotoimisto sekä lähetystoimisto. Toimistojen jätehuoltoa ja energiankulutusta on selvitetty yleispiirteisesti seurakunnan ympäristöohjelmassa. Kaikissa toimistotiloissa paperi ja kartonki kerätään keräysastioihin. Muu jäte menee lajittelematta sekajätteeseen. Vanhat koneet ja laitteet menevät kierrätykseen tai kunnalliseen ongelmajätekeräykseen. Nuorisotoimessa pyritään ottamaan uudelleen käytettävät materiaalit talteen. Toimistojen lämmitysmuotona on kaukolämpö ja valaistuksena loisteputkivalaisimet. Hankintoja tehtäessä ja valmistajia kilpailutettaessa tuotteiden yhtenä valintaperusteena ovat ympäristöominaisuudet Paperin kulutuksen vähentäminen on tietoinen tavoite. - kaksipuolinen tulostus Kertakäyttötuotteita vaihdetaan kestäviin ja uudelleenkäytettäviin tuotteisiin. - tulostimien kasetit Muut toimenpiteet -tulostimien vähentäminen Hautausmaat ja viheralueet Haapajärven seurakunnalla on kolme hautausmaata. Kirkon hautausmaa (ns. Vanha hautausmaa) sijaitsee Haapajärven keskustassa Kristuksen kirkastumisen kirkon ympärillä. Karpalon hautausmaa (ns. Uusi hautausmaa) ja Olkkolan hautausmaa sijaitsevat Ouluntien varressa. Seurakunnan kiinteistöjen pihat sijaitsevat rakennetuissa ympäristöissä. Niillä alueilla on rakenteita, istutuksia, puita ja nurmialueita Hautausmaiden ja viheralueiden hoidosta vastaavat hautausmaanhoitaja ja seurakuntamestari. Seurakunnan ympäristöohjelmassa on yleispiirteinen selvitys hautausmaiden ja viheralueiden ympäristövaikutuksista. Hoito-ohjeissa on otettu huomioon ympäristöasiat. Hoito-ohjeista on hautausmaanhoitajan ja seurakuntamestarin kanssa sovittu sekä kirjattu ylös epäkohdat ja niiden parantamissuunnitelmat. Hautausmaiden jätehuolto on järjestetty kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hautausmailla on sekajätteen keräysastioita mutta ei jätteiden lajittelua eikä kompostointia. Erityisenä ongelmana on kynttiläjäte. Jätemääriä seurataan, urakoitsija vie sekajätteen vaihtolavan kaatopaikalle. Sankarihaudalle on hankittu seurakunnan toimesta v lyhdyt. Kirkon hautausmaalle tulee vesi Kalajoesta, muille hautausmaille vesijohdosta. Karpalon hautausmaata ovat vaivanneet keväisin pintavedet riittämättömästä sadevesijärjestelmästä johtuen. Karpalon hautausmaan sadevesijärjestelmän parantaminen, kasteluvesiautomaatit ja laajennusosa ovat valmistuneet v Seurakunnan hautausmaille on hankittu v jätteiden lajitteluastiat ja molokit. Hautausmaa-alueilla ei saa tupakoida. Hautausmailla järjestetään keväisin ja syksyisin siivoustalkoot. 10

11 11.4. Hautausmaiden kulttuurihistorialliset arvot on inventoitu Osa hautausmaasta kuuluu luonnonvaraisen hoidon alueeseen Hautausmaalla on luonnonmuistolehto tai vastaava Istutuksissa suositaan perennoja kesäkukkien sijaan Haitallisten kemikaalien käyttöä on vähennetty Hautakynttiläjätteen määrää on saatu vähennettyä. - sankarihaudoille hankittu kynttilälyhdyt Omaisille on järjestetty hyötyjätteiden lajittelu. - Muovi, lasi, paperi, pahvi, metalli, kukkaruukut ja maatuva kompostoitavajäte lajitellaan erilleen toisistaan Kasteluveden vähentämiseksi on ryhdytty toimiin. - kasteluvesi Kalajoesta Hautausmaalla käytetään vähäpäästöisiä työkoneita Muut toimenpiteet - siivoustalkoot Leiri- ja kurssikeskukset Haapajärven seurakunnan ympäristöohjelman yhteydessä on selvitetty Honkaniemen leirikeskuksen ympäristövaikutuksia ja laadittu leirikeskuksen ympäristöohjelma v Honkaniemen leirikeskuksen jätevesijärjestelmä oli alimitoitettu ja puhdistuskapasiteetti riittämätön. Lisääntyvä käyttö aiheutti ongelmia niin, että jätevesikaivot tulvivat ja jätevesi oli vaarassa valua läheiseen Mustolanjärveen. Energiankulutuksen vähentämiseksi leirikeskuksessa kiinnitetään huomiota saunan käyttöön. Saunassa on kellokytkin, jonka säätämänä sauna on päällä korkeintaan neljä tuntia 11

12 kerrallaan. Myös veden kulutukseen on kiinnitetty huomiota, vaikka varsinaista veden kulutuksen seurantaa ei olekaan. Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjaus on suunniteltu ja toteutettu v Honkaniemi sijaitsee joen ja lammen rannalla luonnonkauniilla paikalla. Sen rantametsää ja luontoa on käsitelty mahdollisimman varoen, maisemalliset arvot huomioon ottaen. Honkaniemen metsät ovat metsäsuunnitelmassa v Isosaari, joka on seurakunnan omistuksessa ja on suosittu retki- ja leiripaikka, on rauhoitettu seurakunnan vapaaehtoisella päätöksellä Biojätteet kompostoidaan omatoimisesti Alueella on hyvin hoidettuja pesäpönttöjä ja luontopolkuja Seurakunta on vapaaehtoisesti suojellut arvokkaita rantoja tai muita luontokohteita Joukkoliikenneyhteydet toimivat sujuvasti Muut toimenpiteet Metsänhoito Haapajärven seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä 1 287,4 hehtaaria. Metsät ovat seurakunnalle hyvin tärkeä tulonlähde. Seurakunta on ottanut huomioon myös metsien monikäytön ja suhtautuu myönteisesti metsien virkistysmahdollisuuksien lisäämiseen. Seurakunnan metsiä on pyritty hoitamaan tavoitteellisesti metsäsuunnitelman mukaisesti ja kaikessa toiminnassa otetaan huomioon luonnonsuojelulain määräykset. Seurakunnan metsät ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsäsertifioinnissa. Seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain mukaisesti ja lain luettelemat erityisen tärkeät elinympäristöt on kartoitettu ja säästetty v Työ on saatu valmiiksi Luonnonsuojelulakien ja ohjelmien mukaiset kohteet on kartoitettu ja suojeltu tai suojelu pantu vireille v ja saatu valmiiksi Seurakunnan metsät on sertifioitu PEFC- tai FSC- järjestelmien mukaisesti v Seurakunnan metsissä ei ole havaittu pesiviä kotkia, kalasääskiä eikä huuhkajia. Kanahaukkojen, hiirihaukkojen ja pöllöjen sekä metsäkanalintujen pesät on merkitty näkyvästi maastoon ennen toimenpiteiden aloittamista jo vuodesta Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, lähteitä, puroja ja noroja sekä kallioita, louhikoita ja kivikoita löytyy noin kahden hehtaarin alueelta. Muita arvokkaita elinympäristöjä on 42,2 hehtaaria. Yhteensä nämä alueet ovat noin 3,4 % seurakunnan metsäpinta-alasta. Luonnonsuojelualueeksi on vapaaehtoisesti rauhoitettu 8,2 hehtaarin Isosaaren alue (0,6 % metsäpintaalasta), jonka hoito- ja käyttösuunnitelmaa laaditaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa. 12

13 Haapajärven seurakunnan ympäristövastaava Hannu Järvenpää on suorittanut metsätalousinsinööriopintojen ohella luonnonhoidon jatkokurssin ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämän ympäristödiplomikurssin Seurakunnassa toteutetaan osallistuvaa metsäsuunnittelua. - metsäretket Metsänhoidosta vastaavat ovat saaneet lisäkoulutusta metsänhoidon ympäristöasioista Seurakunta on vapaaehtoisesti rauhoittanut alueitaan luonnonmuistomerkiksi tai luonnonsuojelualueeksi Seurakunnan metsiä on ilmoitettu WWF:n Perintömetsiksi Metsiä, soita, ketoja tai vastaavia on ryhdytty ennallistamaan luonnontilaan Seurakunta on vapaaehtoisesti siirtänyt metsien kesähakkuut lintujen pesimäajan ulkopuolelle Muut toimenpiteet: -seurakunnan metsissä vältetään suurien yhtenäisten avohakkuu-alueiden tekoa. - käytetään kevyempiä muokkausmenetelmiä - käytetään luontaista uudistamista aina kun se on mahdollista. - karut vähäpuustoiset suot, kalliot ja karukot jätetään toimenpiteiden ulkopuolelle. - vesistöjen varsille jätetään riittävät suojavyöhykkeet - yhteistyö virkistysalueiden suunnittelussa seurakunnan metsissä, kylätoimikuntien, kaupungin ja ympäristökeskuksen kanssa. - koulumetsät - yhteistyö mhy:n, metsäkeskuksen ja metsästysseurojen kanssa. -seurakunnan metsäkaupoissa otetaan huomioon paikallisuus, korjuukaluston maastoystävällisyys (keveys ym.), sekä suositaan metsurihakkuuta

14 14. Liikenne Haapajärven seurakunnan ympäristöohjelmassa on yleispiirteisesti selvitetty seurakunnan liikenne- ja kuljetuskäytäntöjen ympäristövaikutuksia v Seurakunnan nuorisotoimi on pyrkinyt järjestämään matkat nuorisotapahtumiin yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa. Julkisen liikenteen käyttäminen on mahdotonta sen vähäisyyden vuoksi. Niinpä osa seurakunnan henkilökunnasta kulkee työmatkat säännöllisesti polkupyörällä, osa autolla. Seurakunnalla ei ole omia autoja käytössään. Sisäisistä tavarankuljetuksista vastaa seurakuntamestari Seurakunnan työntekijöille on annettu taloudellisen ajotavan koulutusta Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset toimivat hyvin Seurakunta on edistänyt kevyen ja joukkoliikenteen käyttöä työmatka- ja muussa liikkumisessa Toimintojen logistiikkaa on kehitetty vähemmän liikennettä vaativaksi Muut toimenpiteet p 14

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 20.4.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa! Käsiteltävät

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 8 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi Anita Kallio

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Kirkkonummen seurakuntayhtymä Kirkkonummen seurakuntayhtymä Hautausmaiden ympäristöohjelma vuosille 2013-2017 1.Johdanto Kirkkonummen seurakuntayhtymän hautausmaiden ympäristöohjelma on laadittu Kirkon ympäristödiplomin vaatimusten

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 56 Kirkkoneuvosto 5/2015 27.10.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 56 Kirkkoneuvosto 5/2015 27.10.2015 56 53 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 27.10.2015 53 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/ 23 21 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 15.03.2016 21 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010 22 21 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 21 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 6/2012 01.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 6/2012 01.10.2012 47 45 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 01.10.2012 45 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Aika 7.8.2012 klo 16.00 18.42 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo ja hautausmaa Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Lintumäki Aki varajäsen Kautto Kaisa jäsen, ei osallistunut 93 käsittelyyn Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2016 26.01.2016

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2016 26.01.2016 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 26.01.2016 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2017-2020 Ympäristöpäällikkö Hannu Friman 29.11.2016 Hannu Friman - KASELY/kuntapäivä 2016 KOUVOLAN YMPÄRISTÖOHJELMATYÖ - Eko-Kymenlaakso hanke 2010-2013 - KV 13.6.2011:

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 11.02.2015 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016 Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä Hanna Keinänen tammikuu 2016 Kunnallistekniikka päästöjen huomioiminen maanrakennuskoneiden ja talvikunnossapitokaluston kilpailutuksessa elohopealamppujen

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 28.5.2009 5/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 28.5.2009 5/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Torstai 28.5.2009 klo 9.00 9.28 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Matti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA

YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019 Sivu 1 / 27 PIRKKALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 1.1 Miksi kirkon ympäristödiplomi 5 1.2 Mitä se on? 5 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 5/ 2012 30.5.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 5/ 2012 30.5.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 30.5.2012 klo 16.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 21.3.2013 klo 18.30-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Ilm. esteestä Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Ilm. esteestä Sointu Ojonen Marja Korhonen

Lisätiedot

SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKATSELMUS

SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKATSELMUS Johanna Kiviniemi SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKATSELMUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Elokuu 2010 TIIVISTELMÄ Yksikkö Humanistinen ja kasvatusala, Ylivieskan

Lisätiedot

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 5/2013 Kirkkovaltuusto 1 (10) KOKOUSAIKA Maanantaina 16.12.2013 klo 18.30-20.20 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Lotta Mattsson, asiantuntija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.5.2010 Tampere Ilmastostrategian seuranta Suurimmassa osassa ilmastostrategioita

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaa 14.4.2010 Eija Leskinen OPINNÄYTETYÖ Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaantie

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 21.12.2010 Hyväksytty johtoryhmässä 21.12.2010 2 1. Helsingin kaupungin taidemuseon energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Satakunnassa ja Nakkilassa vuonna 2014 Ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Satahima-hanke Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke Kuntien ja pk-yritysten

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014 16 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.4.2014 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Matti Antila, Jarkko Hautala, Vappu Kuivamäki ja Juho Raumanni

Matti Antila, Jarkko Hautala, Vappu Kuivamäki ja Juho Raumanni KIRKKONEUVOSTO 6/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-19.30 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Henry Hautala Heikki Lintala Maija-Liisa Mäki-Kahma Kirsti Yli-Ojanperä Sanna

Lisätiedot

SUONENJOEN SEURAKUNTA

SUONENJOEN SEURAKUNTA Lepomäen vanhin hauta Kuva Eija Kiiskinen SUONENJOEN SEURAKUNTA YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019 2 Sisältö: 1. Kirkon ympäristödiplomi... 3 2. Ympäristöohjelman sisältö... 3 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011 59 56 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 24.10.2011 56 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 6/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 6/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 6/2013 Kokousaika klo 14.00-15.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Georg Bergström Juha Ilonen, puheenjohtaja Kaarlo Kuntsi

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.42, jonka jälkeen alkuhartaus.

12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.42, jonka jälkeen alkuhartaus. Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 2/2016 Seurakuntaneuvoston kokous ti 9.2.2016 Noormarkun pappilassa klo 17.30-18.53 Kari Penttinen Kristiina Huhtanen Pirkko Isosaari Leena Kallionsivu

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.01.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2008. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2008. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2008 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 24.11.2008 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 88 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 26 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 26 Kirkkoneuvosto 3/ 26 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 04.04.2011 25 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 Kirkkoneuvosto

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTO Kokous 11/2016 Aika Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.30 20.25 Paikka Pertunmaan seurakuntatoimisto, As Oy Lummeranta Läsnä Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.01.2012 1 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 29. huhtikuuta 2015 klo 16-18 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KONTIO-OLLILA

Lisätiedot