Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO"

Transkriptio

1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin Arvioinnin suorittivat Oulun hiippakunnan valtuuttamina Seppo Pietilä ja Mauno Rönkkömäki. Katselmuksen aikana käytiin läpi Kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja sekä kirkkovaltuustolle ja kirkkoneuvostolle esitellyn ja kirkkoneuvoston hyväksymän ympäristöohjelman toteutuma. Auditointikokouksen ja katselmuksen isäntänä toimi seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntamestari Hannu Järvenpää. Auditointikokouksessa olivat paikalla vs. kirkkoherra Mika Katajamäki ja seurakunnan ympäristötyöryhmän jäsenet seurakuntamestarit Hannu Järvenpää ja Raimo Junnikkala, talouspäällikkö Pekka Laajalahti, biologian opettaja Sirkka Kumpula, sekä hautausmaanhoitaja Raija Kumpumäki. Katselmuksen aikana haastateltiin auditointikokouksessa ja katselmuskohteissa paikalla olleita työntekijöitä sekä tutustuttiin seuraaviin kohteisiin: seurakunnan kiinteistöihin, keittiöön ja hautausmaahan. Haapajärven seurakunnalla on runsaat metsävarat ja hyvä asiantuntemus metsäalalta, mikä mahdollistaa omien metsien kestävän käytön ja hoidon ohella toimimisen esimerkkinä ja asiantuntijana laajemmallakin alueella. Auditoinnin yhteydessä kävi selville seurakunnan tuntema vastuu seurakuntalaisista ja ympäröivästä luonnosta. Seurakunnan toiminnassa ovat ympäristöasiat olleet aikaisemminkin keskeisellä sijalla mutta parantamisen varaa silti löytyy. Seurakunta on viimeisen kymmenen vuoden aikana uhrannut aikaa, vaivaa ja rahaa kiinteistöjen kunnostamiseen. Kirkkoa, pappiloita, seurakuntataloa ja leirikeskusta on peruskorjattu. Seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Energian säästöstä on annettu ohjeita ja kulutusta seurattu. Vedenkulutus on pysynyt hallinnassa. Hautausmailla ja kiinteistöissä syntyvän jätteen lajittelu on vähentänyt sekajätteen määrän 10 prosenttiin alkutilanteesta. Haapajärven seurakunnan puistot, piha-alueet, hautausmaat ja metsät ovat hyvin hoidettuja. Metsät ovat seurakunnalle merkittävä tulonlähde, kun seurakunta investoi kiinteistöjen korjauksiin ja hankintoihin. Ympäristötoiminnan kehittämistarpeista voidaan mainita ympäristöindikaattorit, ympäristökasvatussuunnitelma, hankintaohjeet ja energiakatselmus, joita koskevaa kehittämistyötä on tarpeen jatkaa ja syventää. Katselmuksen tuloksena toteamme, että Haapajärven seurakunta täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pisteiden määrä ylittää 100 pisteen vähimmäisvaatimukset. Auditoijat katsovat, että seurakunnalle voidaan myöntää Kirkon ympäristödiplomi. Auditointiraportin numerointi noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan numerointia. Haapajärvellä Seppo Pietilä Mauno Rönkkömäki 1

2 HAAPAJÄRVEN SEURAKUNNAN ULKOINEN YMPÄRISTÖAUDITOI NTI Seppo Pietilä ja Mauno Rönkkömäki TARKASTUSRAPORTTI 3 Ympäristöjärjestelmän laadintaprosessi Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi ympäristötyöryhmän ja ympäristövastaavan valmistelemaan kirkon ympäristödiplomin hakemista. Hannu Järvenpää on laatinut opinnäytetyönään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa seurakunnan ympäristöohjelman, jonka pohjalta on laadittu ympäristöohjelman tavoite- ja toimenpideohjelmat ottaen huomioon kirkon ympäristödiplomin kriteerit. Seurakunnan toiminnoista tehtiin sisäinen ympäristökatselmus, jossa kirjattiin kaikkien työpisteiden ympäristöasiat muistiin. Katselmuksessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi asetettiin tavoitteet ympäristöohjelmassa. Ympäristöohjelma valmistui Ympäristöohjelma on voimassa neljä vuotta. Ympäristöohjelman toteutumista tarkastellaan tässä raportissa erikseen kunkin osa-alueen käsittelyn yhteydessä Tehtäväalueille nimetään ympäristövastaavat Hengellinen työ: Kari Tiirola Nuorisotyö: Minna Paananen Toimistotyö: Maija Järvenpää Päiväkerhotyö: Helmi Tuomaala Vanhus- ja diakoniatyö: Pirkko Muilu Talous-hallinto: Pekka Laajalahti Lapsi- ja Pyhäkoulutyö: Kaija Tiirola Lähetys- ja rippikoulutyö: Mika Katajamäki Keittiö: Pirjo Uusitalo Leirikeskus: Irma Ekman Hautausmaat: Raija Kumpumäki Kiinteistöt ja energia: Raimo Junnikkala Partiot: Juha-Matti Salmela Metsänhoito-ympäristö: Hannu Järvenpää Siivous: Kaija Mäntylä 2

3 3.8. Työntekijöille annetaan syventävää ympäristökoulutusta Kerran kuukaudessa järjestettävissä työntekijä kokouksissa usein esillä ympäristöasioita. Ympäristöilta Ympäristöjärjestelmästä ja seurakunnan. ympäristötoiminnasta tiedotetaan julkisuudessa paikallislehti Maaselässä on ollut 5-6 juttua koskien seurakunnan ympäristöasioita Muut toimenpiteet seurakunnan työntekijät pitävät kiinni savuton työpäivä suosituksesta. 4. Talouden ja toiminnan suunnittelu Ympäristötavoitteet ovat osa seurakunnan normaalia toimintaa, ja ne on siitä syystä huomioitu Haapajärven seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa v , ja niiden toteutumisen raportointi on järjestetty seurakunnan toimintakertomuksissa. Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia noudattamalla rakennuslain, metsälain, luonnonsuojelulain ja muiden lakien ympäristösäädöksiä. Seurakunnalla on paljon rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta omaisuutta, jonka käyttöä ohjaa paitsi asemakaava, myös kirkkolain 14. luvun pykälät. Seurakunnan hankintoja ohjaa laki julkisista hankinnoista. Ympäristönäkökulman sisältäviä kirjallisia hankintaohjeita ei seurakunnalla vielä ole mutta suullisissa ohjeissa on pyritty huomioimaan ympäristöasiat. Kirkkohallituksella ei myöskään ole seurakunnille laadittuja hankintaohjeita. Haapajärven seurakunnan tulisi laatia kirjalliseen muotoon saatettu hankintaohje vuoteen 2013 mennessä. Haapajärven seurakunta on määritellyt keskeiset ympäristöindikaattorit kuten kiinteistöjen ja hautausmaiden lämmitysenergian, sähkön ja veden kulutuksen seurannan, sekajätteiden määrän seurannan ja lajittelun tehostamisen sekä eräitä metsänhoitoon liittyviä mittareita. Ympäristöhaittojen vähentämistä tulisi kyetä seuraamaan vuosittain ja raportoimaan asiasta vuosikertomusten yhteydessä. Indikaattoreiden seurantaa tulisi edelleen kehittää yhteistyössä etenkin sähkön, lämmön ja veden toimittajien sekä jätehuollosta vastaavien tahojen kanssa. 3

4 4.4. Sijoituksissa noudatetaan kirkon eettisiä sijoitusperiaatteita Budjettivaroja ohjataan kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön keskimääräistä enemmän. 2,2 % 4.6. Seurakunta toteuttaa ekologisia rakennushankkeita tai investointeja seurakunnan kiinteistöistä Laurikkalan pappilat, Ronkaalan pappila ja kirkko ovat käyneet läpi perusteellisen energiakuntoremontin. Seurakuntatalon ilmastointi on uusittu tämän vuoden aikana. Honkaniemen leirikeskus on muutettu ympäristöystävällisemmäksi (jätevesipuhdistamo, ilmastointi uusittu ja eristeet ja pintamateriaalit uusittu) 4.7. Seurakunnassa käytetään paljon ympäristömerkittyjä tuotteita Ajax-rasvanpoisto, Silk-lattiavaha, Serlawcpaperi, Rainbow-konetiskiaine, Tolu, mäntysuopa ym Ympäristövaikutuksia seurataan ympäristöindikaattorien avulla kiinteistöjen lämmön ja veden kulutuslukemat saadaan suoraan soittamalla kyseisille laitoksille, sähkön kulutusta voidaan seurata sähkölaskuista. Jätteiden määrää pystytään tarkastelemaan silmämääräisesti ja laskujen perusteella. Soidenennallistamisalueilla pystytään arvioimaan silmämääräisesti esim. lakan kukkien määrän kehitystä ja linnuston määrää. Puuston kasvun mittauksilla pystytään myös seuraamaan ennallistamisen kehitystä Muut toimenpiteet

5 5. Ympäristökasvatus Haapajärven seurakunnan toimintasuunnitelmissa ympäristökasvatus on yhtenä painopisteenä. Ympäristökasvatus on keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Ympäristökasvatusta edistetään luontevasti Jumalan palveluksissa, lapsi-, nuoriso-, partio-, diakonia- ja lähetystyössä sekä monien yhteisöjen, järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Seurakunnan toiminta on näiltä osin ollut ansiokasta. Ympäristökasvatusta on käsitelty yleispiirteisesti ympäristöohjelmassa. Ympäristökasvatussuunnitelman edelleen kehittely on kuitenkin tarpeen Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2005 suositusten pohjalta Srk järjestää ympäristöaiheisia erityisjumalanpalveluksia. -maaseutuväen kirkkopyhä, - kylvöjen ja sadon siunaaminen - metsäkirkko 5.5. Ympäristökasvatusta toteutetaan yli kolmella tehtäväalueella Srk järjestää erityisiä ympäristötapahtumia Srk tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ympäristöasioissa. - kaupunki, kylätoimikunnat, metsästysseurat 5.8. Srk ottaa julkisesti kantaa ympäristökysymyksiin Muut toimenpiteet - yhteistyö koulujen kanssa, koulumetsät Jätehuolto Yleispiirteinen jätehuoltoselvitys on tehty v ja raportoitu ympäristöohjelmassa v Seurakunnan nimeämä työryhmä on suunnitellut lajittelun ja kierrätyksen tehostamisen vaatimat toimenpiteet, jotka on kirjattu ylös ja sisällytetty talousarvioihin. Seurakuntatalon keittiössä lajitellaan biojäte, muovi, metalli, lasi, paperi ja pahvit keräysastioihin. Ongelmajätteiden käsittely on järjestetty lain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ongelmajätteet pidetään erillään tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä ja kuljetetaan kaupungin ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Jätehuollon suunnitelmallisuutta on syytä edelleen kehittää ohjelmakaudella

6 6.7. Hyötyjätteiden keräys on järjestetty kattavammin kuin jätehuoltomääräyksissä edellytetään. - hyötyjätteitä on pystytty suoraan hyödyntämään esim. puiden lehdet suoraan peltojen lannoitteeksi, tehokkaan lajittelun ansiosta. Sekajätteen määrä saatu alas Kertakäyttötuotteita on vaihdettu kestäviin : - joihinkin tiloihin pystytty vaihtamaan paperiset kertakäyttöpyyhkeet kangaspyyhkeisiin Jätteiden määrää on vähennetty muilla keinoin: -toimistotyössä on pyritty tekemään 2-puolisia kopioita paperijätteen vähentämiseksi. -kopio- ja tulostuskasetit kierrätetään. -tavalliset hehkulamput on vaihdettu kestäviin energiansäästölamppuihin, kaikkiin niihin valopisteisiin, mihin ne sopivat Kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt: - vuoden 2006 aikana kertyi keskustan hautausmailta n.140m3 lajittelematonta sekajätettä kaatopaikkajätteen määrä oli saatu vähentymään n. 70m3, eli 50%. - ennen lajittelun järjestämistä kynttiläjätteen määrä oli vuodessa n.35m3, ja se meni kaikki sekajätteenä kaatopaikalle. Nykyisin kynttiläjäte lajitellaan energiajätteeksi hyötykäyttöön. Kynttiläjätteen määrä on saatu muutenkin vähentymään suosittelemalla seurakuntalaisille kynttilälyhtyjä. Kaatopaikkajätteen määrää on ratkaisevasti vähentänyt maatuvanjätteen erottelu ja hyötykäyttö Muut toimenpiteet jätehuollon tehostamiseksi. -jätevesijärjestelmiä on uusittu ja korjattu, Honkaniemessä ja Laurikkalassa

7 7. Siivous Haapajärven seurakunnan kiinteistöjen siivoustoimen ympäristövaikutuksia on selvitetty yleispiirteisesti v seurakunnan ympäristöohjelmassa. Seurakunnan kiinteistöjen siivouksesta vastaa kaksi siivoojaa. Talvikuukausina heitä auttaa osa-aikainen siivooja. Siivoustoimessa pyritään säästämään pesuaineita ja käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita. Siivouksessa käytettyjä aineita ovat esimerkiksi AR-19, SCOTCH-kiilto, Lasol, Yleispuhto, Superpuhto, Tempo 1000, Mastiff, Tolu ja Mäntysuopa. Hankinnoissa yhtenä kriteerinä on ympäristöystävällisyys. Kaikista siivousaineista on olemassa käyttöohjeet ja turvallisuusmääräykset, ja ne säilytetään lukitussa tilassa. Muodostuvat jätteet ovat lähinnä ongelmajätteisiin kuuluvia puhdistusaineita, jotka toimitetaan kunnalliseen ongelmajätekeräykseen Henkilökunnan koulutuksessa on otettu ympäristöasiat huomioon Haitallisia aineita on vaihdettu turvallisempiin: - AR-19 metallinpuhdistaja jascotch-kiilto aerosoli kovienpintojenpuhdistaja vaihdettu luonnonsaveen. - Lasol-ikkunanpesu vaihdettu Lem-line ikkunanpesuun. -Yleispuhto-Superpuhto vaihdettu Toluun ja Mäntysuopaan Siivouksessa käytetään kemikaaleja vähentäviä menetelmiä Muut toimenpiteet -mikrokuituliinat Kiinteistönhoito Haapajärven seurakunnalla on kaksi kirkkoa, kellotapuli, kolme pappilaa, seurakuntatalo ja leirikeskus. Kristuksen kirkastumisen kirkko sijaitsee kaupungin keskustassa Kalajoen rannalla. ja Olkkolan kyläkirkko Kärsämäentien varressa. Laurikkalan pappilassa sijaitsee nykyisin seurakunnan kirkkoherranvirasto, papiston työhuoneet, nuorisotoimisto sekä lähetystoimisto. Pikkupappilassa toimii nykyisin seurakunnan nuorisotyön toimintakeskus. Ronkaala on pappien ensimmäinen virkatalo ja toimii nykyisinkin asuinkäytössä. Haapajärven seurakuntatalo ympäristöineen on saanut varauksetonta kiitosta niin paikkakuntalaisilta kuin vierailijoiltakin. Talossa on 250 ja 25 istumapaikan salit. Honkaniemen leirikeskus sijaitsee seitsemän kilometrin päässä keskustasta Mustolanjärven rannalla. Leirikeskuksessa on vilkasta toimintaa ympäri vuoden. 7

8 Kristuksen kirkastumisen kirkko, seurakuntatalo ja Laurikkalan sekä Ronkaalan pappilat ovat kaukolämmön piirissä. Näistä kiinteistöistä lämpöenergian kulutuslukemat menevät Haapajärven lämpölaitokselle, missä lukemia seurataan ja poikkeavuuksiin kiinnitetään huomiota. Sähkönkulutuksen tiedot menevät suoraan sähkölaitokselle mutta varsinaista kulutuksen seurantaa ei ole. Honkaniemen leirikeskuksessa on öljylämmitys, jossa seurataan öljynkulutusta. Olkkolan kirkossa on sähkölämmitys. Karpalon hautausmaan tapuli ja sosiaalitilat lämmitetään sähköllä ja niissä pidetään sama peruslämpö koko ajan. Kristuksen kirkastumisen kirkko, Ronkaalan pappila, seurakuntatalo ja Karpalon hautausmaa kuuluvat kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Laurikkalan pappilassa on omat jätevesikaivot. Pikkupappilassa ja Olkkolan kirkossa on jätevesille umpikaivot. Energiankulutusta pystytään seuraamaan suoraan kulutusmittareista pappiloissa, kirkossa ja seurakuntatalolla, koska ne ovat kaukolämmössä. Seurakunta saa tarvittaessa kulutuslukemat puhelimitse tai sähköpostilla. Vedenkulutusta pystytään seuraamaan samoin. Sähkönkulutuksen seuranta on edellistä hankalampaa, koska sähköntoimittaja on välillä vaihtunut. Seurakunta saa kulutustiedot kuitenkin sähkölaskuissa. Kulutusluvut ovat viime vuosina kehittyneet seuraavasti: -lämpö: v ,154 MWh v ,696 MWh v ,104 MWh - vesi : v m3 v m3 v m3 - sähkö v KWh v KWh Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2005 edellyttää, että kulutustiedot tulisi raportoida vertailukelpoisina ominaiskulutuslukuina (kwh /m3 ja 1 hlö/vrk), joissa kulutus on suhteutettu rakennuksen tilavuuteen, henkilömäärään ja aikaan. Seurakunnan kiinteistönhoitoon on nimetty energiavastuuhenkilöksi seurakuntamestari Raimo Junnikkala. Seurakunnan lähes kaikki kiinteistöt on viimeisten 10 vuoden aikana remontoitu. Energiakatselmusta on suoritettu mittaamalla eri työpisteiden ja laitteiden virrankulutusta. Lämmön, sähkön ja veden kulutustiedot ovat keskeisiä ympäristöindikaattoreita, joiden seurannan kehittäminen jatkuu seuraavalla ohjelmakaudella Pisteet 8.6. Seurakunta käyttää uusiutuvaa energiaa: Pisteitä 1-10 Srk:n lämmityksessä käytettävä kaukolämpö on Haapajärvellä vuoden 2009 aikana tuotettu % Säästävästä uusiutuvalla energiankäytöstä kotimaisella energialla, annetaan 1-5 ohjeet purulla ja ja koulutusta hakkeella henkilöstölle. (kysytty Lämpö Oy:ltä ), sen osuus Haapajärven seurakunnan 8.5. lämpöenergiasta Sähkön, lämmön on n.91% ja veden ominaiskulutus Lämpö vähenee - sähköntoimittajana vuositasolla. on tällä hetkellä Vaasan Sähkö Mitkä Energia ovat, sen ko sähköstä ominaiskulutukset n.20% tuotetaan ja miten ne Vesi ovat uusiutuvalla kehittyneet kotimaisella viime vuosina? energialla. 8

9 8.7. Seurakunta käyttää ekomerkittyä sähköä. -Selvinnee sähköntoimittajalta? 8.8. Seurakunta osallistuu energiansäästöviikkoon Muut energiansäästötoimenpiteet -energiansäästölamput Keittiöt ja ruokalat Haapajärven seurakunnan keittiöiden ja ruokaloiden jätehuoltoa ja energiankäyttöä on selvitetty yleispiirteisesti seurakunnan ympäristöohjelmassa v Keittiötoiminnasta vastaa pääemäntä ja kolme keittiöapulaista. Pääkeittiöt sijaitsevat seurakuntatalossa ja Honkaniemen leirikeskuksessa. Ympäristömerkittyjä tuotteita pyritään suosimaan mahdollisimman pitkälle. Tarjouspyynnöissä otetaan ympäristöasiat huomioon suosittelemalla ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöä ja toimintatapoja toimeksiannoissa sekä tiedustelemalla toimittajan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä. Seurakunnan keittiöt valmistavat lähiruokaa ja tarjoavat Reilun kaupan tuotteita. Keittiölaitehankinnoissa suositaan A- energiamerkittyjä laitteita. Seurakunta kiinnittää huomiota ravintosuosituksiin eikä käytä geenimuunneltuja elintarvikkeita Peruselintarvikkeista merkittävä osa on lähituotteita. -perunat, lantut, porkkanat, marjat Elintarvikkeista osa on luomutuotteita Tarjolla on kasvisruokavaihtoehto Reilun kaupan tuotteita käytetään runsaasti. - kahvi, tee, hedelmät Jätteiden lajittelu on tehty jätehuoltomääräyksiä perusteellisemmin: Muut toimenpiteet Toimistotyö 9

10 Haapajärven seurakunnan toimistotyö keskittyy kahteen kiinteistöön. Seurakuntatalossa sijaitsevat seurakunnan taloustoimisto ja diakoniatoimisto ja Laurikkalan pappilassa ovat kirkkoherranvirasto, papiston työhuoneet, nuorisotoimisto sekä lähetystoimisto. Toimistojen jätehuoltoa ja energiankulutusta on selvitetty yleispiirteisesti seurakunnan ympäristöohjelmassa. Kaikissa toimistotiloissa paperi ja kartonki kerätään keräysastioihin. Muu jäte menee lajittelematta sekajätteeseen. Vanhat koneet ja laitteet menevät kierrätykseen tai kunnalliseen ongelmajätekeräykseen. Nuorisotoimessa pyritään ottamaan uudelleen käytettävät materiaalit talteen. Toimistojen lämmitysmuotona on kaukolämpö ja valaistuksena loisteputkivalaisimet. Hankintoja tehtäessä ja valmistajia kilpailutettaessa tuotteiden yhtenä valintaperusteena ovat ympäristöominaisuudet Paperin kulutuksen vähentäminen on tietoinen tavoite. - kaksipuolinen tulostus Kertakäyttötuotteita vaihdetaan kestäviin ja uudelleenkäytettäviin tuotteisiin. - tulostimien kasetit Muut toimenpiteet -tulostimien vähentäminen Hautausmaat ja viheralueet Haapajärven seurakunnalla on kolme hautausmaata. Kirkon hautausmaa (ns. Vanha hautausmaa) sijaitsee Haapajärven keskustassa Kristuksen kirkastumisen kirkon ympärillä. Karpalon hautausmaa (ns. Uusi hautausmaa) ja Olkkolan hautausmaa sijaitsevat Ouluntien varressa. Seurakunnan kiinteistöjen pihat sijaitsevat rakennetuissa ympäristöissä. Niillä alueilla on rakenteita, istutuksia, puita ja nurmialueita Hautausmaiden ja viheralueiden hoidosta vastaavat hautausmaanhoitaja ja seurakuntamestari. Seurakunnan ympäristöohjelmassa on yleispiirteinen selvitys hautausmaiden ja viheralueiden ympäristövaikutuksista. Hoito-ohjeissa on otettu huomioon ympäristöasiat. Hoito-ohjeista on hautausmaanhoitajan ja seurakuntamestarin kanssa sovittu sekä kirjattu ylös epäkohdat ja niiden parantamissuunnitelmat. Hautausmaiden jätehuolto on järjestetty kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hautausmailla on sekajätteen keräysastioita mutta ei jätteiden lajittelua eikä kompostointia. Erityisenä ongelmana on kynttiläjäte. Jätemääriä seurataan, urakoitsija vie sekajätteen vaihtolavan kaatopaikalle. Sankarihaudalle on hankittu seurakunnan toimesta v lyhdyt. Kirkon hautausmaalle tulee vesi Kalajoesta, muille hautausmaille vesijohdosta. Karpalon hautausmaata ovat vaivanneet keväisin pintavedet riittämättömästä sadevesijärjestelmästä johtuen. Karpalon hautausmaan sadevesijärjestelmän parantaminen, kasteluvesiautomaatit ja laajennusosa ovat valmistuneet v Seurakunnan hautausmaille on hankittu v jätteiden lajitteluastiat ja molokit. Hautausmaa-alueilla ei saa tupakoida. Hautausmailla järjestetään keväisin ja syksyisin siivoustalkoot. 10

11 11.4. Hautausmaiden kulttuurihistorialliset arvot on inventoitu Osa hautausmaasta kuuluu luonnonvaraisen hoidon alueeseen Hautausmaalla on luonnonmuistolehto tai vastaava Istutuksissa suositaan perennoja kesäkukkien sijaan Haitallisten kemikaalien käyttöä on vähennetty Hautakynttiläjätteen määrää on saatu vähennettyä. - sankarihaudoille hankittu kynttilälyhdyt Omaisille on järjestetty hyötyjätteiden lajittelu. - Muovi, lasi, paperi, pahvi, metalli, kukkaruukut ja maatuva kompostoitavajäte lajitellaan erilleen toisistaan Kasteluveden vähentämiseksi on ryhdytty toimiin. - kasteluvesi Kalajoesta Hautausmaalla käytetään vähäpäästöisiä työkoneita Muut toimenpiteet - siivoustalkoot Leiri- ja kurssikeskukset Haapajärven seurakunnan ympäristöohjelman yhteydessä on selvitetty Honkaniemen leirikeskuksen ympäristövaikutuksia ja laadittu leirikeskuksen ympäristöohjelma v Honkaniemen leirikeskuksen jätevesijärjestelmä oli alimitoitettu ja puhdistuskapasiteetti riittämätön. Lisääntyvä käyttö aiheutti ongelmia niin, että jätevesikaivot tulvivat ja jätevesi oli vaarassa valua läheiseen Mustolanjärveen. Energiankulutuksen vähentämiseksi leirikeskuksessa kiinnitetään huomiota saunan käyttöön. Saunassa on kellokytkin, jonka säätämänä sauna on päällä korkeintaan neljä tuntia 11

12 kerrallaan. Myös veden kulutukseen on kiinnitetty huomiota, vaikka varsinaista veden kulutuksen seurantaa ei olekaan. Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjaus on suunniteltu ja toteutettu v Honkaniemi sijaitsee joen ja lammen rannalla luonnonkauniilla paikalla. Sen rantametsää ja luontoa on käsitelty mahdollisimman varoen, maisemalliset arvot huomioon ottaen. Honkaniemen metsät ovat metsäsuunnitelmassa v Isosaari, joka on seurakunnan omistuksessa ja on suosittu retki- ja leiripaikka, on rauhoitettu seurakunnan vapaaehtoisella päätöksellä Biojätteet kompostoidaan omatoimisesti Alueella on hyvin hoidettuja pesäpönttöjä ja luontopolkuja Seurakunta on vapaaehtoisesti suojellut arvokkaita rantoja tai muita luontokohteita Joukkoliikenneyhteydet toimivat sujuvasti Muut toimenpiteet Metsänhoito Haapajärven seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä 1 287,4 hehtaaria. Metsät ovat seurakunnalle hyvin tärkeä tulonlähde. Seurakunta on ottanut huomioon myös metsien monikäytön ja suhtautuu myönteisesti metsien virkistysmahdollisuuksien lisäämiseen. Seurakunnan metsiä on pyritty hoitamaan tavoitteellisesti metsäsuunnitelman mukaisesti ja kaikessa toiminnassa otetaan huomioon luonnonsuojelulain määräykset. Seurakunnan metsät ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsäsertifioinnissa. Seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain mukaisesti ja lain luettelemat erityisen tärkeät elinympäristöt on kartoitettu ja säästetty v Työ on saatu valmiiksi Luonnonsuojelulakien ja ohjelmien mukaiset kohteet on kartoitettu ja suojeltu tai suojelu pantu vireille v ja saatu valmiiksi Seurakunnan metsät on sertifioitu PEFC- tai FSC- järjestelmien mukaisesti v Seurakunnan metsissä ei ole havaittu pesiviä kotkia, kalasääskiä eikä huuhkajia. Kanahaukkojen, hiirihaukkojen ja pöllöjen sekä metsäkanalintujen pesät on merkitty näkyvästi maastoon ennen toimenpiteiden aloittamista jo vuodesta Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, lähteitä, puroja ja noroja sekä kallioita, louhikoita ja kivikoita löytyy noin kahden hehtaarin alueelta. Muita arvokkaita elinympäristöjä on 42,2 hehtaaria. Yhteensä nämä alueet ovat noin 3,4 % seurakunnan metsäpinta-alasta. Luonnonsuojelualueeksi on vapaaehtoisesti rauhoitettu 8,2 hehtaarin Isosaaren alue (0,6 % metsäpintaalasta), jonka hoito- ja käyttösuunnitelmaa laaditaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa. 12

13 Haapajärven seurakunnan ympäristövastaava Hannu Järvenpää on suorittanut metsätalousinsinööriopintojen ohella luonnonhoidon jatkokurssin ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämän ympäristödiplomikurssin Seurakunnassa toteutetaan osallistuvaa metsäsuunnittelua. - metsäretket Metsänhoidosta vastaavat ovat saaneet lisäkoulutusta metsänhoidon ympäristöasioista Seurakunta on vapaaehtoisesti rauhoittanut alueitaan luonnonmuistomerkiksi tai luonnonsuojelualueeksi Seurakunnan metsiä on ilmoitettu WWF:n Perintömetsiksi Metsiä, soita, ketoja tai vastaavia on ryhdytty ennallistamaan luonnontilaan Seurakunta on vapaaehtoisesti siirtänyt metsien kesähakkuut lintujen pesimäajan ulkopuolelle Muut toimenpiteet: -seurakunnan metsissä vältetään suurien yhtenäisten avohakkuu-alueiden tekoa. - käytetään kevyempiä muokkausmenetelmiä - käytetään luontaista uudistamista aina kun se on mahdollista. - karut vähäpuustoiset suot, kalliot ja karukot jätetään toimenpiteiden ulkopuolelle. - vesistöjen varsille jätetään riittävät suojavyöhykkeet - yhteistyö virkistysalueiden suunnittelussa seurakunnan metsissä, kylätoimikuntien, kaupungin ja ympäristökeskuksen kanssa. - koulumetsät - yhteistyö mhy:n, metsäkeskuksen ja metsästysseurojen kanssa. -seurakunnan metsäkaupoissa otetaan huomioon paikallisuus, korjuukaluston maastoystävällisyys (keveys ym.), sekä suositaan metsurihakkuuta

14 14. Liikenne Haapajärven seurakunnan ympäristöohjelmassa on yleispiirteisesti selvitetty seurakunnan liikenne- ja kuljetuskäytäntöjen ympäristövaikutuksia v Seurakunnan nuorisotoimi on pyrkinyt järjestämään matkat nuorisotapahtumiin yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa. Julkisen liikenteen käyttäminen on mahdotonta sen vähäisyyden vuoksi. Niinpä osa seurakunnan henkilökunnasta kulkee työmatkat säännöllisesti polkupyörällä, osa autolla. Seurakunnalla ei ole omia autoja käytössään. Sisäisistä tavarankuljetuksista vastaa seurakuntamestari Seurakunnan työntekijöille on annettu taloudellisen ajotavan koulutusta Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset toimivat hyvin Seurakunta on edistänyt kevyen ja joukkoliikenteen käyttöä työmatka- ja muussa liikkumisessa Toimintojen logistiikkaa on kehitetty vähemmän liikennettä vaativaksi Muut toimenpiteet p 14

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline 16.3.2010 Marja-Liisa Leinonen 1 Kirkon ympäristödiplomi Kirkon oma ympäristöasioiden hallintaa varten laadittu järjestelmä Otettu käyttöön 2001 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 2. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 3. TOIMINTA JA TALOUS

1. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 2. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 3. TOIMINTA JA TALOUS SISÄLLYS Johdanto... 2 Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta... 3 Ympäristöjärjestelmä Sipoon seurakuntayhtymässä... 3 Toiminta ja talous... 3 Ympäristökasvatus... 4 Jätehuolto... 4 Siivous... 5 Energia

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 1 SISÄLTÖ 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA... 3 2. LUKIJALLE... 4 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ... 4 4. TOIMINTA JA TALOUS... 5 5.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014

YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014 Kirkkohallitus myönsi Kirkon ympäristödiplomin Suonenjoen seurakunnalle 23.2.2010. SUONENJOEN SEURAKUNTA YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014 Kuva: Lyijykynäpiirros Suonenjoen Tapulista 2 SUONENJOEN SEURAKUNTA Suonenjoen

Lisätiedot

Ympäristöohjelma 2012-2015

Ympäristöohjelma 2012-2015 Ympäristöohjelma 2012-2015 Auditoijat: Riitta Kukkohovi-Colpaert Seppo Pietilä Kansikuva: Tuomo Ylinärä, heinäkuu 2011. Näkymä: Parasniemestä Alatornion kirkolle. Lampaat: Omistaja Esa Eskola Tornion seurakunta

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2004

NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2004 NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Hyväksymällä tämän ympäristöohjelman Naantalin seurakunnan johto haluaa sitoutua luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. Seurakunnalle

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Yhteisöt voivat hallita toimintansa ympäristövaikutuksia ympäristöjärjestelmän avulla Ympäristöjärjestelmässä selvitetään, minkälaisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2.

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. Sisäinen

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013. Ympäristötyöryhmä

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013. Ympäristötyöryhmä HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013 Ympäristötyöryhmä HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖDIPLOMI - KOKONAISVALTAISEMPAA YMPÄRISTÖVARJELUA Kirkon keskeiset elementit, usko ja oppi, ovat periaatteellisesti

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Yhteenveto energiakatselmoinnista

Yhteenveto energiakatselmoinnista Vaasa Rakennuksesta vastaava organisaatio: Vaasan Talotoimi Koulun nimi: Huutoniemen koulu Päärakennus 1954, peruskorjattu 1998 Liikuntasalirakennus 1957, peruskorjattu 2000 Päärakennus sekä liikuntasalirakennus.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 20.4.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa! Käsiteltävät

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011 18 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 07.02.2011 17 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 47 Kirkkoneuvosto 5/2014 14.8.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 47 Kirkkoneuvosto 5/2014 14.8.2014 47 44 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 14.8.2014 44 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä. 03.09.2008 Haapajärvi

Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä. 03.09.2008 Haapajärvi HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/08 Kirkkoneuvosto Sivu 72-77 KOKOUSAIKA Tiistai 02.09.2008 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Honkaniemi Saapuvilla olleet jäsenet Varsinainen jäsen läsnä varajäsen

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Kirkkonummen seurakuntayhtymä Kirkkonummen seurakuntayhtymä Hautausmaiden ympäristöohjelma vuosille 2013-2017 1.Johdanto Kirkkonummen seurakuntayhtymän hautausmaiden ympäristöohjelma on laadittu Kirkon ympäristödiplomin vaatimusten

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Kirkon ympäristödiplomijärjestelmän soveltuvuus kuntaorganisaatioon

Kirkon ympäristödiplomijärjestelmän soveltuvuus kuntaorganisaatioon A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t 421 Maria Lauronen Kirkon ympäristödiplomijärjestelmän soveltuvuus kuntaorganisaatioon Kokeilukuntana Kiiminki OULU 2006... POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010)

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Arvoisat yhteistyökumppanit, Ensi vuoden tariffit ovat nyt selvillä. Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hyväksytty kirkkoneuvostossa 18.4.2012 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen... 1 2. Ympäristöohjelman tavoitteet... 1

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019

SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019 SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Ympäristötoimikunta käsitellyt 20.3. ja 7.4.2015 Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksynyt 29.4.2015 1 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN

Lisätiedot

Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54.

Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54. 16.10.2008 Toimittanut Juhani Paakki Valokuvat Martti Kiviharju Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54. 2 SISÄLTÖ ESIPUHE... 7 LUKIJALLE... 8 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI...

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 YMPÄRISTÖOHJELMA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 Suvantokatu 6, 80100 JOENSUU 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri

MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri MUISTILISTA Oppilaitoksen arvot Miten kestävän kehityksen päämäärät näkyvät koulun arvoissa ja tehtävän määrittelyssä? Onko kestävän kehityksen arvoja kirjattu koulun toimintaajatukseen ja vuosikertomuksiin?

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 1. Johdanto... 1 2. Välittömät ympäristövaikutukset... 2 3. Välilliset ympäristövaikutukset... 3 3.1. Sidosryhmävaikuttaminen... 3 3.1.1. Tampereen yliopisto... 3 3.1.2. Muut yhteistyötahot... 4 3.1.3.

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Rami Silta-aho Sisältö Uponor yrityksenä Materiaalikatselmus Uponor Suomi Oy, Forssa Materiaalitehokkuus toimenpiteet 23 April 2013 Uponor 2

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 8 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi Anita Kallio

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

Tariffit 2014 (versio 14.11.2013)

Tariffit 2014 (versio 14.11.2013) Tariffit 2014 (versio 14.11.2013) Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö (2014) Elenian kaukolämmön kulutukseen perustuvat hinnat ovat vuonna 2014

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/ 23 21 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 15.03.2016 21 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 Kirkkovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 08.12.2008 klo 17.00 - klo 16.45 kirkkovaltuuston ja -neuvoston valokuvaus seurakuntatalossa - klo 17.00 kirkkovaltuuston

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

Perennat hautausmaalla

Perennat hautausmaalla Perennat hautausmaalla Kesällä 2012 perustettu vanhojen hautareunakivien rajaama uusi perennapenkki, josta löytyy myös muutama harvinaisuus, esim Cimicifugan lännenkimikin punalehtinen muoto Brunette.

Lisätiedot

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit ä ä Tuula Salminen 17.3.2014 Tampereen Särkänniemi Oy Suomen suurimpia vapaa-ajanviettokeskuksia - omistaja Tampereen kaupunki Kävijämäärä n. 650.000 asiakasta/a Liikevaihto n. 20-22 milj Henkilöstö vakituisia

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/ 40 33 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 13.9.2017 33 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKATSELMUS PIRKKALAN SEURAKUNNALLE

YMPÄRISTÖKATSELMUS PIRKKALAN SEURAKUNNALLE YMPÄRISTÖKATSELMUS PIRKKALAN SEURAKUNNALLE Katja Välikangas Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Degree Programme in Environmental Engineering TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Degree Programme in Environmental

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2016 2020

KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2016 2020 KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2016 2020 Hyväksytty Yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.5.2015 (12 ) Kirkkohallitus 8.12.2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ympäristökoulutus Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö JYYn ympäristösektori Ympäristövaliokunta Jätteiden lajittelu Kierrättäminen Ympäristöopas Ympäristökilpailu

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Tariffit 2012 (versio 5.12.2011)

Tariffit 2012 (versio 5.12.2011) Tariffit 2012 (versio 5.12.2011) Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö Vattenfallin kaukolämmön kulutukseen perustuvat hinnat ovat vuonna 2012

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015 AIKA Maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 15 17.25 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN Elina

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 3/2012 26.03.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 3/2012 26.03.2012 20 19 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 26.03.2012 19 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot