Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma tulevaisuusseminaari Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy"

Transkriptio

1 Bioenergian kehitysnäkymät Näkökulma tulevaisuusseminaari Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy Dan Asplund. Kevätpäivä 2008

2 Sisältö Bioenergia ja käytön tilanne UE-edistämisohjelman tavoitteiden saavuttaminen Tavoitteet 2020 tavoitteet EU:n tavoitteet Suomen tavoitteet Direktiivin velvoitteet Alustavat tulokset saavuttaa tavoitteet Bioenergia potentiaalit Dan Asplund. Bioenergiapäivät 2007

3 Bioenergia Suomessa Yli 400 keskikokoista ja suurta bioenergialaitosta (CHP-osuus suuri). Maatilakokoluokasta maailman suurimpaan. Bioteknologia ja logistiikka maailmalla tunnettuja globaaleja vientituotteita. Mutta kova kilpailu uusiutuvien ja fossiilisten välillä. Biosähkössä ja CHP:ssä kärjessä. Biolämmössä hyvä, kaukolämmössä vaatimaton, kiinteistökokoluokassa muu EU kirii ohi. Liikenteessä EU:n häntäpäässä.

4 Jyväskylä Rauhalahti CITY CHP-laitos 300 MW Kaukolämpö: 150 MW Sähkö: 87 MW Teollisuushöyry: 67 MW Polttoaineet: hakkeet, murskeet, sahanpuru Kuori, kantopuu, turve, REF

5 Oy Alholmens Kraft Ab, Pietarsaari, Finland - The Biggest Bioenergy Plant Steam Fuels 550 MW th 194/179 kg/s 165/40 bar 545/545 C Wood fuels, Peat, Coal Annual Use of Biofuels: 3,5 TWh Production: 560 GWh Heat and GWh Electricity

6 Biopolttoaineet Suomessa Puuperäiset polttoaineet mustalipeä, kuori, puru ja puutähteet, metsähakkeet, kantopuu, pilkkeet, pelletit, briketit, puuhiili, puukaasu, energiapajut, kierrätyspuu Turve (hitaasti uusiutuva biopolttoaine, lisäselvityksiä) Peltobiomassat (korsi- ja öljykasvit, olki) Bioperäiset teollisuuden ja yhdyskuntien prosessija kierrätysjätteet Biopolttonesteet (bioetanoli, biodiesel jne.) Biokaasut (kaatopaikkojen, vesilaitosten ja maatilojen biotähdekaasut) Biolietteet

7 Energian kokonaiskulutus 2006 Muut, 2 % Turve, 6 % Sähkön nettotuonti, 3 % Öljy, 24 % Puupolttoaineet, 20 % Vesivoima, 3 % Hiili, 15 % Ydinenergia, 16 % Maakaasu, 11 % Lähde: VTT/Energiatilastot Dan Asplund. Bioenergiapäivät 2007

8 Sähkönhankinta energialähteittäin 2005 Lähde Energiateollisuus

9 Lämmityksen markkinaosuudet Lähde: Energiateollisuus

10 Kaukolämmön ja CHP:n polttoaineet 2005 Lähde: Energiateollisuus

11 Puupolttoaineiden osuus Kl-CHP

12 Bioenergy in Finland Mtoe Peat Fire wood Industrial wood fuels Black liquor 3rd target +16 TWh, th target +31 TWh, Peat committee, st target +8 TWh Energy crisis, nd target +8TWh * Vapo ltd. Biomass VTT Biofuel Finbio ry. Bioenergy Research Prog Wood Energy Tech. Prog

13 EU:n tavoitteet; nykyiset Uusiutuvien energialähteiden kaksinkertaistaminen vuoteen %:sta 12 %:iin Bioenergian kasvattaminen 45 Mtoe:sta 135 Mtoe:een Biosähkön kasvattaminen 22 TWh:sta 230 TWh:iin Suomessa UE-sähkö 31,5 % 2010 Liikenteen biopolttoaineiden osuus 5,75 % Dan Asplund. Bioenergiapäivät 2007

14 Bioenergian kokonaiskulutus sekä arviot 2005 ja Tavoite 70 Muu bioenergia TWh Biokaasu Purkupuu, bio-osuus Kierrätys ja muu sekapolttoaine, bioosuus Puun pienkäyttö Teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineet Metsäteollisuuden jäteliemet Dan Asplund tavoite tavoite

15 Bioenergian kokonaiskulutus ja arviot, pienet 5,00 4,00 Arvio 2 TWh 3,00 2,00 Muu bioenergia Biokaasu Purkupuu, bio-osuus 1,00 Kierrätys ja muu sekapolttoaine, bioosuus 0, arvio arvio Lähde: VTT/Energiatilastot Dan Asplund. Bioenergiapäivät 2007

16 Metsähake, käyttö sekä tavoitteet 2005 ja Tavoite Pientalokiinteistöt Lämmöntuotanto 8 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto TWh tavoite Dan Asplund tavoite

17 Biosähkön tuotanto sekä tavoitteet 2005 ja Tavoite Muut puupolttoaineet Metsäteollisuuden jäteliemet 10 TWh tavoite tavoite Dan Asplund

18 EU:n uuden energiastrategian päätavoitteet 2020 Globaali 30 %:n kasvihuonekaasujen vähennystavoite ja yksipuolinen 20 %:n vähennystavoite Vuoteen 2050 tavoite on % Sitova uusiutuvien energialähteiden 20 %:n tavoite 2020 kaikesta energiasta (nyt 6,5 %) ja lisäksi liikenteessä sitova 10 % tavoite Jako jäsenmaille kesän jälkeen, III/2007 Kansalliset toimintasuunnitelmat esitettävä komissiolle 20 %:n tehostamistavoite 2020 mennessä (-13 % nykytasosta) Toimitusvarmuuden lisääminen Päästökaupan jatkaminen, kehittäminen ja laajentaminen Teknologiapanostus 1 mrd. /v (50 % lisäys) Strateginen teknologiasuunnitelma kevään 2008 neuvostolle Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 2020 jälkeen, jos vain mahdollista Dan Asplund. Bioenergiapäivät 2007

19 Tammikuu 2008:n UE direktiivin sisältö Maakohtaiset kokonaisenergiakulutuksen tavoitteet Velvollisuus laatia kulutuskohtaiset tavoitteet, jossa liikenne vähintään 10 % Velvollisuus laatia UE edistämisohjelma Seurantaraportointi ohjeet Edistämistoimet Mahdollisuus jäsenmaiden väliseen sertifikaatti kauppaan UE tuotannon sertifiointi Dan Asplund. Bioenergiapäivät 2007

20 UE-arvio2020 Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on arvioida mahdollisuudet täyttää uusiutuvien energioiden tavoitteet ja mitä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan. Keskeinen osatavoite on selvittää eri UE lähteiden potentiaali tuotantokustannusten funktiona. Tältä pohjalta arvioidaan kehityspotentiaali, Kehitys- ja osaamistavoitteet Muut tarvittavat edistämiskeinot. Hankkeessa laaditaan raportti, joka sisältää tarvittavia taustatietoja, jotka edesauttavat ja tukevat kansallisen UEohjelman käynnistämistä Dan Asplund

21 Metsien biomassa-potentiaali Energiapuuharvennukset milj. m 3 / v Ensiharvennukset Muut harvennukset Päätehakkuiden latvusmassa Teoreettinen biomassapotentiaali = % Kaikki kannot Energiapuuharvennukset Ensiharvennukset Muut harvennukset Päätehakkuiden latvusmassa Korjuukelp. potentiaali, enimmäisarvio = % Päätehakkuiden kannot Energiapuu- ja ensiharvennukset 1.6 päätehakkuut 3.4 Energiastrategia/ KMO ,0 Käyttö ,0 11 % 6,7 % Lähde: Puuenergian teknologiaohjelman loppuraportti Dan Asplund. Bioenergiapäivät 2007

22 Metsähakkeen korjuupotentiaali (m 3 ) /Metla/ Ensiharvennus ja nuoret metsät Päätehakkuut, kuusi Päätehakkuut, mänty Kannot Yhteensä Milj. m TWh % 11 % 43 % Ensiharvennus ja nuoret metsät Päätehakkuut kuusi Päätehakkuut mänty Kannot 30 % 22

23 Metsäteollisuuden sivutuotteet Ainespuun käyttö on ollut 75 milj. m 3 Kuorta syntyy vuosittain noin 9 milj. m 3 vastaten energiana noin 15.5 TWh Sahatavaran tuotanto on ollut 2000 luvulla milj.m 3 Ennuste tuotanto laskee vuoden 2010 tienoilla tasolle 10 milj. m3. joten sahanpurun määrä vähenee m 3 /a ( GWh) Tulevaisuudessa valtaosa sahanpurusta käytetään muualla kuin polttolaitoksissa, puru voidaan käyttää sellun tuotannossa, pellettien raaka-aineena, liikennepolttoaineiden raaka-aineena, levyteollisuudessa Sahanpurun käytön muutos huomioon ottaen metsäteollisuudesta energiakäyttöön saatavan kuoren, purun ja teollisuushakkeen energiamäärä yhteensä on noin 17 TWh Metsäteollisuuden jäteliemien käyttö on 2000 luvulla vaihdellut TWh, kapasiteetti noussut hieman ja kapasiteetin käyttöaste vaihdellut 23

24 Peltoenergiapotentiaali Suomen peltoala on 2,3 milj. ha (2006). Viljaa viljellään 1,17 milj. hehtaarilla ja rehunurmikasveja 0,64 milj. hehtaarilla. Runsaan 0,1 milj. hehtaarin viljasato on viety jalostamattomana ulkomaille. Öljykasvien ala on hehtaaria. Kesannon määrä on EU aikana ollut % peltoalasta. Suomessa ravinnon ja rehujen tuotantoon tarvitaan noin 1,7-1,8 miljoonaa hehtaaria peltoa. Energiatarkoituksiin voitaisiin käyttää silloin noin 0,5 0,7 milj. hehtaaria ilman, että elintarviketuotanto vaarantuisi Suomessa (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos 2006). Tämä viljelyala ha viljeltynä esim. ruokohelpillä ja olettaen satotasoksi 20 MWh/ha vastaa potentiaalina 10 TWh Finbion tavoite TWh 24

25 Jätteiden energiakäyttö Suomessa jätteiden energiakäyttö on ollut vähäistä, koska kaatopaikkatilaa on ollut käytettävissä kohtuullisin kustannuksin. Yhdyskuntajätteestä, vuosi 2004 lähes 2,4 Mt, kaatopaikalle sijoitettiin noin 60 %, materiaalina hyödynnettiin 29 % ja energiana noin 10 % Eu-lainsäädäntö edellyttää biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituksen merkittävää vähentämistä vuoteen 2016 mennessä. Kaatopaikalle on nykyisin viety noin 2 milj. polttokelpoista jätettä. Nyt Suomessa vain yksi (Turussa) toimiva jätteenpolttolaitos, tänä vuonna (2008) valmistuu Kotkaan jätteen polttolaitos ja Riihimäen laitos on vihitty käyttöön huhtikuussa 2008 Potentiaali noin 4 TWh 25

26 Lämpö- ja voimalaitospolttoaineet SIVUTUOTTEET RUOKOHELPI TURVE METSÄHAKE 20 /MWh TWh 26

27 Potentiaali lämpö- ja voimalaitoksissa Polttoaineiden käyttöarvio vuodelle 2020 (GWh) Metsähake Sivutuotte Jyrsinturve et Kaukolämpölaitokset (sis lämpöurakoinnin) Teollisuuden lämpölaitokset Kaukolämpö CHPvoimalat Teollisuuden CHPvoimalat Lauhdevoimalat Yhteensä

28 Muu puupolttoaineen käyttöpotentiaali Muu metsähakkeen käyttöpotentiaali (GWh) Liikennepolttoaineet + muut käytöt Rakennusten lämmitys Puupolttoaineista rakennusten lämmityksessä käytetään nykyisin pääosin klapia. Vuotuinen käyttö on ollut noin 6.1 milj. m 3. Ostopuun määrä on ollut noin 1.1 milj. m 3 ja loput 5 milj. m 3 on hankittu ensisijaisesti omista metsistä. Pelletin käyttö oli Suomessa vuonna 2006 noin t, joka käytettiin kiinteistöjen lämmitykseen. Tämä vastaa energiana noin 420 GWh. Vuonna 2006 Suomessa tuotettiin pellettejä vastaavasti noin t. Rakennusten lämmitykseen Suomessa on käytetty öljyä vuosittain noin 20 TWh, josta pienten kiinteistöjen osuus on noin 8 TWh. Vuoteen 2020 mennessä huomattava osa tästä määrästä voitaisiin korvata puupolttoaineella, joka klapilla tai pelletillä, esim. 2-4 TWh. 28

29 Metsähaketase VUOSI 2020 Metsähaketase (TWh) Energiantuotantolaitokset 22 Muu käyttö 4 Yhteensä 26 Potentiaali 31.9 Erotus (verrattu korjuupotentiaaliin) 5.9 Ongelmana on se,että metsähakepotentiaalista merkittävä osa sijaitsee sellaisilla alueilla, joissa potentiaalisia käyttäjiä on vähän. Huomattava on myös, että yli 40 % metsähakepotentiaalista koostuu ensiharvennus ja nuorten metsien kunnostusta vaativista kohteista, joista nykyisin hankittavan hakken osuus vähäinen 29

30 Lisäyspotentiaali Metsähake 30 TWh Peltoenergia 8 TWh Jätteet 4 TWh Pelletti 1 Mton (4,5 TWh) Liikennepolttoaineet 5 TWh

31 PELLETTITUOTANTO SUOMESSA Vuonna 2006 n tonnia n. 1,43 TWh/a yli OKT yli 140 Miljoonaa litraa/vuosi Vienti n. 75% Kotimaa n tn eli yli OKT:tä Vaasa Ylistaro Seinäjoki Kaskinen Parkano Kokkola Vöyri Virrat Tornio Peräseinäjoki Keuruu Keminmaa Oulu Haapavesi Soini Jyväskylä Kärsämäki Mikkeli Kuusamo Paltamo / Rantasalmi Lieksa Savonlinna IIomantsi Joensuu * 1000 tn PELLETTIEN TUOTANTOTAVOITTEET Ahvenanmaa Maarianhamina Pori Rauma Turku Tampere Juupajoki Punkaharju Imatra Hämeenlinna Lappeenranta Lahti Turenki Kotka Salo Porvoo Helsinki 100 Hanko MAP-PELLET3.CDR vuosi Lähde: Vapo

32 Lisäyspotentiaali Metsähake 30 TWh Peltoenergia 8 TWh Jätteet 4 TWh Pelletti 1 Mton (4,5 TWh) Liikennepolttoaineet 5 TWh

33 Lopuksi Bioenergian polttoaine potentiaali riittää mutta koko uusiutuvien kirjo on otettava huomioon myös uudet pienimuotoiset mahdollisuudet Bioenergiavarojen lisääminen pitkällä aikavälillä otettava kehityksen kohteeksi Haaste koskee käyttöä Siirtymistä lämmityksessä öljystä ja sähköstä bioenergiaan Lämmityspuolella tarvitaan uusia kannustimia ja jotka selvästi kiihdyttyvät bioenergian käyttöä Liikenteen puupohjaisen biodieselin kaupallistamista ja useita tehtaita Korkean sähkö/lämpösuhteen prosessien (IGCC) kaupallistamista. Jatkettava määrätietoista ja pitkäjänteistä kehitystyötä Dan Asplund. Bioenergiapäivät 2007

34 Kiitos huomiostanne Dan Asplund. Bioenergiapäivät 2007

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 1(43) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY0230/05.02.09/2011 Päätöksen päivämäärä: 17.1.2011 Katselmuksen tilaaja: Janakkalan kunta

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm

Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014 Toimialapäällikkö Markku Alm Yritykset ja toimipaikat 871 uusiutuvan energian toimialan yritystä vuonna 2013. laskua edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: POSELY/0157/05.02.09/2013 Päätöksen päivämäärä: 17.12.2013 MOTIVA-ENERGIAKATSELMUS

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylivieska CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN*

METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN* Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 46 (kesäkuu 2001) METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN* Anna-Kaisa Rämö

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot