Kerava. Kuva 62. Uuden keskuspuiston vesialtaaseen on sijoitettu tilataidetta ja suihkulähteitä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kerava. Kuva 62. Uuden keskuspuiston vesialtaaseen on sijoitettu tilataidetta ja suihkulähteitä."

Transkriptio

1 4.3 Kerv Kervll on pnostettu jo pitkään jlnkulkukeskustn kehittämiseen, mikä vikutti osltn kupungin vlikoitumiseen yhdeksi tut ki muk sen kohdelueist. Liikenteellisesti Kervn jlnkulkukeskust perustuu ydinkeskustn kiertävään keskustn kehään, Sibeliuksentie hen, jonk sisäpuolelle jää rsklt utoliikenteeltä ruhoitettu keskust-lue (kuv 64). Ke hätie rkennettiin monilt osuuksiltn jo 1970-luvun lopull, j keskustn kävelylue on ljentunut vihe viheelt luvun titteest nykypäivään sti (Hermlhti ym. 2009: 16 18). Kervn keskust on kehitetty voimkksti myös 2000-luvull. Ruttiesemn lähiympäristö on kokenut ksvojenkohotuksen j keskustn pohjoisosn on rkentunut niin kupungin uusi pääkirjsto, kerrostlolue kuin keskuspuisto vesiltineen j suihkulähtei neen kin (kuv 62). Kävelyktuun kiinteästi liittyvä Aurinkomäen puisto peruskorjttiin j puiston mfitetteri toimii nykyään ktiivisess käytössä kupungin kesätphtumiss (kuv 63). Myös keskustn tärkeintä pohjois-eteläsuuntist yhteyttä, sikivenktu, on sneerttu vihe viheelt kävelypinotteiseksi kduksi. (Hermlhti ym. 2009: ) Kuv 62. Uuden keskuspuiston vesiltseen on sijoitettu tiltidett j suihkulähteitä. Kuv 63. Aurinkomäen mfitetteri sijitsee ivn Kervnukion kupeess. 91

2 Keskustn kehän merkitys liikenneväylänä on ksvnut entisestään, j yhteyttä j sen lähiympäristöä on uusittu utoliikenteen välityskyvyn prntmiseksi (Hermlhti ym. 2009: 40). Sibeliuksentien eli keskustn kehän eri puolet käsitellään ltunlyysissä erillisinä jlnkulkureitteinään, kosk leveä kehätie ei muodost yhtenäistä ktutil sitä ympäröivien jlnkulkureittien knss, vn reitit on rkennettu monin pikoin tiestä erillisiksi, osin lemmss tsoss kulkeviksi kävely- j pyöräteiksi. Sibeliuksentie j ruttie ovtkin keskeisimmät jlnkululle estevikutuksi luovt elementit Kervn keskustss (kuv 65). Tutkimuslueelt erottui selvästi kksi kseli, joiden vrrelle suuri os kupungin toiminnoist keskittyi. Kävelykeskustn keskeisin kseli muodostuu Kuppkren j Smpolnkren yhdistelmästä. Noin 500 metrin mittinen Kuppkri toimii kupllisen keskustn tärkeimpänä selkärnkn j sen vrrell sijitsee myös muun muss Kervn kupungintlo. Kuppkreen yhdistyy useit keskeisiä julkisi tiloj, kuten Aurinkomäen puistolue mfitettereineen j torikupn pikkn toimiv Kervnukio (kuv 66). Kuppkri litt itäpäässään ruttien tilv likulku pitkin rdn toiselle puolelle, missä reitin nimi muuttuu Smpolnkreksi. Smpolnkri toimii pääsiss 1990-luvull rkentuneen Smpoln suinlueen pääktun, j etenkin reitin itäos sopii esimerkiksi erityisen ldukksti toteutetust jlnkulkuympäristöstä suinlueell. Toinen keskustn pääkseleist muodostuu sikivenkdun vrrelle Kervnukiolt pohjoiseen. Ktu on uudistettu jo monin pikoin jlnkulkupinotteiseksi, vikk os uudistustöistä odottkin vielä vuoron. Uudistetuill osuuksill fyysinen ympäristö on korketsoist j ktuun rjutuu ydinkeskustn kohdl- liike- ti toimistorkennus, kdulle vutuvi liiketiloj ti plveluj yhdellä seinustll julkinen rkennus suinrkennus su Ke l nt vl ruttie m rke Sirkus sk js kir ik t u t ukio Ku sem pyöräprkki pp k ri mfi SI BE LI U Asem K Kervn p ukio up k skus An e k ttil e ti n tori e uuv v lonuki o Ki. A rism SE N TI E / KE S Viertol K U S T A N n KEHÄ u kio City Kuv 64. Kervn keskustn rkennusten käyttötrkoitukset j keskeinen nimistö. AURINKOMÄKI 92 sikivenukio en i viherlue AMK lukio tu u keskeiset jlnkulkulueet ib k S u li e iv T u tie KESKUSUISTO ik e ti s prkkipikk k n pysäköintitlo se to muu rkennus nsil t Smpolnukio srktlo museo

3 l runssti erilisi liikehuoneistoj. Kdun vrrelle on sijoittunut myös Kervn vuonn 2003 vlmistunut pääkirjsto. ohjois-eteläsuuntisen pääkselin ltutso Kervnukiolt etelään Aleksis Kiven tietä pitkin on selvästi pohjoiseen suuntutuv osuutt mtlmpi. Ktuun ei rjudu yhtä ktiivisi toimintoj j jlnkulkijn sem suhteess utoliikenteeseen on täällä heikompi. Aleksis Kiven tiehen rjutuv Kervn vnh tori toimii tkpihmisen pysäköintilueen (kuv 67), vikk se sijintins puolest sopisi ktiivisempnkin käyttöön. Vrsinist tori lukuun ottmtt Kervn keskustss on pnostettu huomttvsti erilisten ukioiden j pienten torilueiden rkentmiseen. Aukiot rytmittävät niin Kuppkren, Smpolnkren kuin sikivenkdunkin kävelyreittejä. Uusimpn lisänä ydinkeskustn eteläpuolelle vuonn 2007 vtun Cityin yhdistämiseksi kävelykeskustn on rkennettu osittin Sibeliuksentien lle sijoittuv Viertoln ukio (kuv 68), jonk kutt jlnkulkukeskust yhdistyy myös eteläisiin kupunginosiin. Tutkimuslueen keskeiset torit, ukiot sekä muut solmukohdt j mmerkit on esitetty kuvn 69 krtll. Monipuolisuutt kuvvt kriteerit toteutuivt Kervll kohtlisesti ydinkeskustss j Smpoln lueell. Erityisen sekoittunutt rkenne ei tosin ollut ydinkeskustsskn, vn rkentminen on jkutunut pitkälti erillisiin suin-, liike- j julkisiin rkennuksiin. Kuppkren rkennusknt koostuu pääsiss 2 3 kerroksisist liikerkennuksist, joihin ei sijoitu sumist. Suuri os julkisist tus- j kulttuuriplveluist ts sijitsee keskuspuiston tuntumss omiss rkennuksissn. Tilnne, joss monien liikekeskustn ktujen tphtumi ei voi seurt suntojen ikkunoist, ei ole luonnollisen vlvonnn knnlt prs mhdollinen. jlnkulku rjoittvt reunt v k e s kus AM AM MK K AMK lukio os-lueet i pu s to js K to e l kir 2) jlnkulun knnlt erittäin epäedulliset lueet, kuten suuret prkkikentät, huoltosemt, vrstolueet jne. eli ken ttä 1) fyysisiä esteitä, kuten rutteitä, vltteitä ym. m m kup m p An ttil lt i keskustkesk k ke kes es essk kust ku us lähiö lä äh äh hiö rism rism / V Smpol ki ko srksrk ssr rkt t tlo museo seo ie rt r Ki peelilli p mfi m mfi mfi k p up s u k to kesk k ri & ym upu vn pä ng h ris in n tö tl on sem pyö py yö örräääprrkki ko äki rin m u eri lueet rjttu krttn eri väreillä, rjukset viittellisiä ol Cityt ol o vo v Kuv 65. Kervn keskustn os-lueet j kupunkirkennett jkvt reunt. 93

4 Kuv 66. Kervnukio yhdistää kupungin keskeisimmät jlnkulkukselit j toimii torikupn pikkn. Kuv 67. Kervn tori on unohtunut keskustn tkpihksi j se toimii tällä hetkellä lähinnä pysäköintilueen. Kuv 68. Esteetön j vr likulku yhdistää Viertoln ukion j Cityin kävelykeskustn. 94

5 toiminnllinen solmukoht ääkirjsto, mmttikorke j lukio muodostvt pohjoisen keskustn ytimen, jok ryhmittyy jlnkulkulueiden j näyttävän vesiltn ympärille. Visulinen ukioiden srj johdttelee jlnkulkijn kävelykeskustn visulinen solmukoht Kolme luvuill rkennettu tornitlo muodostvt yhdessä keskustn näkyvimmän mmerkin. rkennus kir js to keskeiset jlnkulkulueet eli ken ttä mmerkki AMK prkkipikk lukio tie ruttie Aukiot kävelykeskustn päätepisteinä ovt os keskustn ukioiden srj pyöräprkki mfi p up k skus ke An ttil Ruttiesem j bussiterminli muodostvt kupungin tärkeimmän joukkoliikenteen solmu kohdn. Historillinen semrkennus toimii myös kupungin peeli p symbolin mtkustjille. Kervnukio on kupungin keskustori. Välittömästi sen yhteydessä sijitsee Aurinkomäen puistolue esiintymislvoineen j leikkipikkoineen. rism Suuret ruokkupt tuovt siointi kävelykdun länsipäähän, mutt ukiot ympäröivä rkennusknt on heikkoltuist. Kervn kupptori on vjkäytössä j plvelee lähinnä pysäköintilueen. Kirkko j sen edustll sijitsev ukio toimivt kävelykselin päätepisteenä. City Kävelykdun tilvst likulust on yhteys junlitureille rism j City on liitetty osksi kävelykeskust, eikä jlnkulkij joudu kävelemään prkkipikkympäristöön. Smpolnukion kupunginoskeskus Kuv 69. Kervn keskustn toiminnlliset j visuliset solmukohdt sekä keskeiset mmerkit. Sekoittuneest rkenteest nnettiin rvioinniss pisteitä vikk toiminnot eivät olisikn lomittuneet yksittäisen rkennuksen tsoll, jos eri käyttötrkoituksiin osoitettuj rkennuksi vin löytyi trksteltvlt osuudelt ti sen välittömästä läheisyydestä. Kervnukioll j Smpolnukion tuntumss plvelut j suminen kuitenkin sekoittuivt luontevsti keskenään myös yksittäisten rkennusten tsoll, j liiketilojen yläpuolelle sijoittui sumist. ohjkerrosten ktiivisuus, eli käytännössä lähinnä liiketilt, keskittyi selvästi Kuppkren j sikivenkdun kseleille. Lisäksi liiketiloj sijitsi semn tuntumss j torin ympäristössä. ienet kivijlkplvelut piristävät myös Tuusulntipleen jln kulkureittiä trkstelulueen länsireunll. Visulinen monimuotoisuus j kupunkikulttuuri -kriteeri ei tuottnut Kervll erityisen korkeit pistemääriä. Vpmuotoisest kupunkikulttuurist (julisteet, ilmoitukset, tekstit ym.) löytyi hyvin vähän hvintoj, joten suurin os jetuist pisteistä liittyi visuliseen monimuotoisuuteen: kiinnostviin julkisivuihin, hyvään kupunkikuvn ti julkisiin tideteoksiin. tsit j veistoksi löytyi erityisesti Kuppkrelt j keskustn ukioilt. Julkisivujen monipuolisuudess olisi kuitenkin ollut pikoin myös toivomisen vr. Esimerkiksi Kuppkren länsiosn it luovt sivukduille pitkiä j kuolleit seinäpintoj, jotk ovt korketsoisen jlnkulkuympäristön näkökulmst ongelmllisi. Ääriesimerkki löytyy Kuppkren Sirkusukiolt torin suuntn johtvlt kujlt, jolle ei koko korttelin mtkll vudu inotkn ove ti voint ikkunpint. Tässä suhteess ongelmllinen ympäristö jtkuu myös Seunlntiellä (kuv 70). lveluiden j sumisen puuttuminen tekee ympäristöstä utiot j mhdollisesti turvttomn tuntuist etenkin ilt-ikn. 95

6 Kuv 70. Tyhjät j monotoniset julkisivut eivät rohkise jlnkulkuun. Näkymä Seunlntieltä. Kuv 71. Keskiktu on kuollut sreke keskellä keskust. Ktutil rjvt pysäköintitlot j tkpiht. rhimmt monipuolisuuspisteet Kerv svutti toiminnllisill solmukohdill j kohtmispikoill. Keskustn kävelyreittejä rytmittävät ukiot muodostvt korketsoisen j viimeistellyn kokonisuuden j luovt lueelle identiteettiä. Moni jlnkulkureitti on yhteydessä pienempiin ti suurempiin ympäristöstä erottuviin solmukohtiin, jotk toimivt myös luontevin kohtmispikkoin. Sinänsä korketsoisten ukioiden pisteitä lskee kuitenkin mukvien oleskelupikkojen, kuten penkkiryhmien, kesäkhviloiden j kioskien puute. Fyysiset puitteet mhdollistisivt sekä useill Kuppkren ukioill että esimerkiksi sikivenukioll pljon ktiivisemmnkin sosilisen elämän, jos kdunklusteit olisi trjoll hiemn runsmmin j plvelut olisivt monipuolisempi. Yksipuolinen ympäristö korostuu ydin keskustn Keskikdull, jok muodost eräänlisen monotonisuuden srekkeen keskelle kupungin keskust (kuv 71). Ktuun rjutuu useit pysäköintilitoksi, kksi Kervn mmerkkeinä toimivist kolmest 1970-luvun torni tlost, tyhjäksi jäänyt entinen kirjsto j lukion j mmttikorken tkost. Aktiiviset Kup pkren j sikivenukion lueet kääntävät selkänsä Keskikdulle, vikk ktu voisi sijintins puolest oll merkittävä os Kervn jlnkulkukeskust. 96

7 ukio, hyvä ukio, keskitso reitti, keskitso reitti, heikko keskeisimmät viherlueet (ei luokiteltu) AMK lukio kir js to reitti, hyvä eli ken ttä ukio, heikko keskeiset retit viherlueill (ei luokiteltu) sem peelilili p pyöräprkki p up k skus ke mfi An ttil rism srktlo museo City Kuv 72. Kervn jlnkulkureitit j ukiot luokiteltun monipuolisuus- j ltukriteeristön mukn. Erityistä huomiot kehitystyössä olisi kiinnitettävä ktutson toimintojen ktivointiin. Vnhn kirjston tontin rkentuminen vikuttnee jonkin verrn ivn Keskikdun lun elävyyteen. Tontille kvoitetun suinkerrostlon pohjkerrokseen on kvss määrätty rkennettvksi liiketiloj Keskiktuun j sikivenktuun rjutuville seinustoille (sikivenpuiston 2007: 8). Myös Keskikdun poikki Kuppkrelt sikivenukiolle j keskuspuistoon johtvt reitit kipisivt kehitystä ehostettuin ne voisivt trjot luontevi yhteyksiä jlnkulkukeskustn eri osien välillä j prnt myös korttelirkenteen toimivuutt. Yksipuolisen korostui myös keskustn koillisosn pysäköinnin dominoim ympäristö j semn itäpuolell prkkikenttien tkn sijitsev 1970-luvull rkennettu kerrostlolue. Hyvällä pikll sijitsev suinlue kipisi ympäristön peruskorjuksen lisäksi luerkennett monipuolistv täydennysrkentmist j lueen sitomist tiiviimmin osksi Kervn keskust. Suuret liityntäpysäköintilueet suinlueen j ruttiesemn välillä rikkovt kupunkirkenteen jtkuvuuden j erottvt kerrostlolueen keskustst erilliseksi lähiöksi. Fyysistä ltu kuvvt kriteerit toteutuivt yleisesti Kervll huomttvsti monipuolisuuskriteereitä premmin, mihin sttvt vikutt myös useiden jlnkulkureittien j ukioiden sneerukset 2000-luvull. Korketsoiseksi uudistettuun jlnkulkuympäristöön pääsee tutustumn heti ruttiesemlt lähtien. Asemnukiolt Iso-Hollon ukion j sikivenukion (kuv 73) kutt keskuspuistoon kävellessä s hyvän läpileikkuksen Kervn 2000-luvun kehityksestä. Suurin pistemäärä rvioinniss kertyi esteettömyyttä j pyöräilyn mhdollisuuksi kuvvst kriteeristä, mutt myös jlnkulkijn sem ktutilss j viherympäristö nousivt verrttin korkeisiin pistekertymiin. Viherympäristö oli erityisen korketsoist kes- 97

8 Kuv 73. Jlnkulkupinotteist sikivenktu. Näkymä sikivenukion j Iso-Hollon ukion välistä. Kuv 74. Smpolnkren pienimittkvinen jlnkulku ympäristö trjo runssti hvinnoitv kävelijälle. Kuv 75. Korketsoisi jlnkulkureittejä Sibeliuksentien j Tuusulntien risteyslueell. Toiminnllinen monipuolisuus korttelirkenteest erotetuill reiteillä ei kuitenkn toteudu. 98

9 kuspuiston tuntumss, Aurinkomäellä j pikoitellen myös Sibeliuksentietä reunustvien uusien kevyen liikenteen väylien vrrell. Kupunki ympäristö oli kokonisuutenn ldukst Kup p kren j Smpolnkren kävelykselill (kuv 74) j sitä rytmittävillä ukioill. Suurimpn osn ktutiloist liittyi myös vettä läpäiseviä pintoj, kiveyksiä, istutuskistoj ti muit viherlueit, jotk uttvt pikllisess hulevesien hllinnss. Jlnkulkijn sem keskustn kduill oli pääsääntöisesti kohtuullisen hyvä. Sibeliuksentien ympäristössä jlnkulku on utoliikenteeseen nähden listeisess semss, mikä on keskustn liikennertkisun kokonisuuden knnlt jossin määrin ymmärrettävää. Vilkksti liikennöidyn j leveän tien ympäristö muodostuu kuitenkin monin pikoin jlnkulun knnlt epämiellyttäväksi. Tässä tilnteess jlnkulun sijoittminen osin eri tsoon utoliikenteen knss näyttäytyi toimivn rtkisun esimerkiksi Sibeliuksentien j Tuusulntien risteyksen tuntumss (kuv 75), missä jlnkulkureitit svuttivt melko hyviä pistemääriä vilkksti liikennöidyn väylän tuntumsskin korketsoisen toteutuksens nsiost j siksi, että liikenteen hittvikutuksi jln kul kijoille j pyöräilijöille oli stu rkenteellisesti vähennettyä. Esteettömyys toteutui keskust-lu eel l hyvin. Kävelylueiden pinnoitteet olivt tsisi, keskustn jlnkulkulueet liittyvät toisiins smss tsoss j suuri os suojteistä oli korotettu jlkkäytävän korkeudelle, mikä helpott ktujen ylittämistä. Ydinkeskustn ul ko puo lellkin risteyksien reunkivet oli yleensä mdllettu niin, ettei merkittävää estevikutust muodostunut. Keskeisiin julkisiin kupunkitiloihin ei liittynyt vrsinkn viime vuosikymmeninä uusituill lueill juuri portikkoj, jotk hnkloittisivt kulku. Ruttiesemn likulkutunneleist olisi esteettömyysnäkökulmst voi nut oll nykyistä usempi hissiyhteyksiä lituritsolle inot hissiyhteydet semlitureille sijitsevt semtunneliss. Keskeinen Smpoln likulku tukeutuu pitkiin kävelyluiskiin j Tpulikdult j Asemnsilllt oslle riteist on vin porrsyhteys. Kuppkren jtkeeksi rkennetun Smpoln likulun (kuv 76) viihtyisyyteen oli kuitenkin erityisesti pnostettu. Kttoikkunoiden tuom luonnonvlo, tiln vruus j esillä olevt tideteokset tekevät likulust huomttvsti tvllist jlnkulkutunneli viihtyisämmän kulkureitin rdn toiselle puolelle. yöräilijät oli huomioitu Kervn keskustss melko hyvin jlnkulust eroteltuj pyöräteitä on merkitty useille keskustn kduille. ikoin merkinnät olivt kuitenkin epäselviä, eikä esimerkiksi sikivenkdun Aleksis Kiven tien keskeisellä keskust hlkovll pääreitillä pyörätie jtku yhtenäisenä j selkeästi merkittynä reittinä, vikk pyörätiettömien kdun osuuksien jlkkäytävät onkin merkttu yhdistetyiksi kevyen liikenteen väyliksi. yörätie olisi ollut hyvä erott jlkkäytävistä sneertuill ktuosuuksill esimerkiksi erivärisellä kdun pinnoitteell j helposti hvittvill symboleill. yörien pysäköintiin pikkoj löytyi keskust-lueelt melko hyvin, vikkkin telineissä olisi ollut vielä prnnettv. Runkolukitsemisen mhdollistvi telineitä löytyi Asemnukiolt (kuv 77) j lukittvi pyöräkppej semlt j Kuppkren tuntumst Nikkrinkujlt. Ktu- j toritilojen mitoitus oli kupungin ydinkeskustss melko onnistunutt. Yhtenäisintä ktutiln rjus oli Kuppkren tuntumss, sikivenkdull j Smpolnkrell. Myös korttelirkenne oli näillä lueill helposti hhmotettv, korttelit riittävän lyhyitä j yhteydet eri ktujen välillä sujuvi. Uuteen keskuspuistoon liittyvän sikivenukion ympäristö vikutti toiminnllisuuteens nähden turhnkin väljältä. Tilnnett prntnee kuitenkin tulevisuudess vnhn kirjston tontin rkentuminen ukion eteläreunll. Jlnkulkijn näkökulmst ktutilojen mitoitus j korttelirkenne olivt ongelmllisi etenkin keskustn kehän tuntumss j keskustn pysäköintikenttien vltmiss koillisosiss. Näissä pikoiss selvästi rjttu, ihmisen mittkvn sopiv ktutil ei juuri muodostunut. 99

10 Kuv 76. Smpoln likulkuun on sijoitettu niin kttoikkunoit kuin tidettkin. Kuv 77. Asemnukioll on mhdollisuus pyörien runkolukitsemiseen, minkä lisäksi lähistöllä sijitsee myös vuokrttvi pyöräkppej. Yhteenveto Kervn trkstelust Kokonisuutenn Kervn keskust näyttäytyi vrsin hyvänä lueen jlnkulun näkökulmst. Etäisyydet ovt lyhyitä j plveluit on sijoittunut ktujen vrsille eri puolille keskust, ei inostn yksittäisiin kuppkeskuksiin. Liikenneväylien iheuttmt estevikutukset on stu suunnittelun keinoin minimoitu, eivätkä ldukkt jlnkulkulueet hjo toisistn irrllisiksi pienlueiksi (kuv 78). Kupunkiin on kävelylueiden kehittämisen myötä muodostunut huomttvn pljon julkist j korketsoist kupunkitil, jot olisi mhdollist vielä entisestään elävöittää trjomll kupunkilisten käyttöön runsmmin kdunklusteit j pieniä kesäkhviloit ti -kioskej, joiden plvelut tukisivt ktutilojen j ukioiden rooli olohuonemisin kohtmisten pikkoin. Joidenkin monipuolisuus- j ltutrksteluss esille tuotujen ongelmkohtien kehittämiseksi on jo tehty erilisi suun nitelmi, jotk eivät ole kuitenkn vielä toteutuneet. Esimerkiksi kävelykdun kupllisesti hiemn tntumn päässeen länsipäädyn hllimisten myymälärkennusten korvmisest sekoittuneen rkenteen umpikortteleill, joihin sijoittuisi niin kupp kuin sumistkin, on jo melko 100

11 pitkälle edenneitä suunnitelmi (Hermlhti ym. 2009: 92). Kuppkren elävyydestä j plveluiden kehittämisestä huolehtiminen on yksi tärkeimmistä kysymyksistä Kervn keskustn elinvoimn knnlt, j vroittvt merkit pikllisen yritystoiminnn vikeuksist on otettv vkvsti (ks. lttl 2011). Myös Kervn torin j sen kkkoispuolell sijitsevn hllintokorttelin kehittämistä on visioitu, smoin kuin keskustn tornitloryppään täydentämistä uusill, nykyisen S-in kortteliin rkennettvill tloill. Jop Kuppkren kävelykdun osittist kttmist on pohdittu in 1980-luvult lähtien, mutt inkin tällä hetkellä päätöksiä on tehty vin kävelykdun vnhimpien osuuksien yleisestä kunnostmisest (Hermjlhti ym. 2009: ). Eniten kehitettävää monipuolisen j ldukkn jlnkulkuympäristön näkökulmst Kervll näytti nlyysin perusteell olevn yksipuolisten, pääsiss luvuill rkennettujen j fyysiseltä ympäristöltään jo rpistumn päässeiden kortteleiden uudistmisess j niihin rjutuvien ktutilojen elävöittämisessä. Keskustss tämä trkoittisi etenkin Keskikdun luett j Kuppkren länsiosn kortteleit. Rdn toisell puolell liityntäpysäköintiä olisi hyvä sd siirrettyä prkkikentiltä pysäköintilitoksiin j ympäristön tso yleisesti kohennettu. Keskusttoimintojen entistä voimkkmpi levittäminen rdn toiselle puolelle myös sitoisi itäpuolen kupunginost premmin osksi keskust j monipuolistisi nyt pikoin yksipuolisten suinlueiden lähiympäristöä. eli ken ttä Keskuspuiston, sikivenukion, Iso-Hollon ukion j Asemnukion seutu on ldukst j monipuolist julkisten j yksityisten plveluiden sekä virkistyksen luett. Yksipuolinen Keskiktu ktkisee monipuolisen keskustmisen rkenteen. Suuret pysäköintikentät, kunnostust vill olev julkinen ympäristö j peruskorjustrpeess olev rkennusknt pudottvt keskustn koillisen lueen limpn ltuluokkn. to js kir AMK lukio sem p up k skus ke peelilili p pyöräprkki mfi Jlnkulkuympäristön monipuolisuus j ltu keskittyvät Kuppkren j sikivenkdun suuntisille kseleille, jotk risteävät Kervnukioll. An ttil rism Jlnkulkuympäristö keskustn kehän tuntumss on pikoin yksitoikkoist j liikenteestä iheutuu häiriötä jlnkululle. Toislt utot on stu näin kiertämään kupungin jlnkulkupinotteinen ydinkeskust. srktlo museo City Kervn pysäköintilueen toimiv tori s ukioist selvästi heikoimmt pisteet. ukio, hyvä reitti, hyvä ukio, keskitso reitti, keskitso ukio, heikko reitti, heikko Hyperit on sidottu smn ikn sekä osksi jlnkulkuettä utokupungin rkennett. Smpoln lue näyttäytyy jlnkulkijn näkökulmst esimerkillisenä keskustsumisen lueen. keskeisimmät viherlueet (ei luokiteltu) keskeiset reitit viherlueill (ei luokiteltu) Kuv 78. Kervn keskustn ldukkimmt lueet j monipuolisuus- j ltunlyysin tulkint. 101

12 102

from decentralization to recentralization KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS TYÖPAIKKA-ALUEELLE JOEN UOMAA MUKAILLEN

from decentralization to recentralization KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS TYÖPAIKKA-ALUEELLE JOEN UOMAA MUKAILLEN KEVYEN LKENTEEN VÄYLÄ YHDISTÄÄ JÄRVEÄ YMPÄRÖÄT ALUEET KESKUSTAAN from decentrliztion to recentrliztion Bulevrdikehä Kehämäinen bulevrdi liittää uuden lueen osksi vnh keskust. Kehän vrrelle sijoittuvt kikki

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

1. LAUKAA BUSINESS - uusi business-keskittymä - toimitilat, myös asuminen mahdollista

1. LAUKAA BUSINESS - uusi business-keskittymä - toimitilat, myös asuminen mahdollista 1. LUK BUSINESS - uusi business-keskittymä - toimitilat, myös asuminen mahdollista 2. HLLINTOKORTTELI - virastopalvelut - kaupungintalo - toimitiloja ja asumista 3. KESKUSPUISTO - yhteiskäyttöinen Laukaa-talo

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39 0 00 0 : : 0 / KM : : ONTTOLANTE 0 : p 0 PLKKO 00 00 / s y - 0 0 VL 0 LÄNSLNJA PUUTARHAPUSTO 0 VL / s y - RP : 0 :0 0 LPA hi 0 : VL : 0 kt 0-0 VU- - 0 linj - nsi : Lä 0 0 jo : POKKTE 0 : jo 0 :0 0 VU-

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10.

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10. Vstnottj Orimttiln kupunki Asikirjtyyi Hulevesiselvitys Päivämäärä 9.10.2014 Viite 1510015383 HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS ORIMATTILAN KAUPUNKI, 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA- ALUE, HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

VILKKIMÄEN MEIJERI ASEMAKAAVA

VILKKIMÄEN MEIJERI ASEMAKAAVA SELOSTUS L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\6\_3_Vilkkimen_meijeri.doc\PS ASEMAKAAVA KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNNAN KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kvoitusinsinööri Juh Mäki p. 050 35 0395 Kvoitusrkkitehti Pekk Sillnpää

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Henkisyys Identiteetti. Kulttuuri Hallinto. Virkistäytyminen Järvimatkailu TOWNHOUSE MAAMERKKI + UUSI KAUPPALA KAUPPA- KAUPPA- TORI KESKUS TAKSI

Henkisyys Identiteetti. Kulttuuri Hallinto. Virkistäytyminen Järvimatkailu TOWNHOUSE MAAMERKKI + UUSI KAUPPALA KAUPPA- KAUPPA- TORI KESKUS TAKSI Hyvinvointi Ympäristömyötäisyys Oppiminen Arkiliikunt TAAJAMARAKENNE Ydinkeskust, keskust-suminen, julkisten- j virkistystoimintojen kehä MEDIAKESKUS TILAA VIEVÄ KAUA KAUA JYVÄSKYLÄNTIE - URBAANI BULEVARDI

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA "ISO-PIETRI" EHDOTUKSESS KORTTELIN POHJOISOSN RKENNETN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VNHOJ PUURKENNUKSI KUNNIOITTV PERINNETLO SEKÄ III-V-KERROKSINEN, JULKISIVULTN RPTTU KERROSTLO. UUDISRKENNUSTEN LÄHTÖKOHTN

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

1 / 5 Virkailijoiden talo, asemakaavamuutos (2305), luonnos nähtävillä (MRA 30 ) 22.6-21.7.2015.

1 / 5 Virkailijoiden talo, asemakaavamuutos (2305), luonnos nähtävillä (MRA 30 ) 22.6-21.7.2015. / irilijoiden tlo, semvmuutos (0), luonnos nähtävillä (MRA 0 ). -..0. Stujen lusuntojen j mielipiteiden tiivistelmät seä vstineet niihin Lusunnot pyydettiin seurvilt: Kervn Omotiyhdistys ry, Kervn ympäristösuojeluyhdistys

Lisätiedot

TULVAONGELMA ESPOOSSA

TULVAONGELMA ESPOOSSA TULVAONGELMA ESPOOSSA Espoon tulvtyöryhmä 6.10.2005 ESIPUHE Teknisen j ympäristötoimen johtoryhmä setti 1.6.05 työryhmän vlmistelemn tulvkysymyksen hllinnn j toimenpideperitteiden vlmistelu. Työryhmän

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 LAUSUNNOT L1 Kymenlkson liitto c joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys I suunt II Mperä j pint Riskinro, 0410901 I tieliikenn e j tienpito vlttiet 3 j 10, tie 130 Vlttiet 3 j 10 kuuluvt korkeimpn kunnosspitoluo kkn Is (normlisti in pljn). Molemmt tiet ovt merkittäviä vrllisten

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE Jämsän kupungiss, 1. kupunginosss os korttelist 15 sekä puisto-, ktu-, stm- j vesilueit. uj nk pä Se

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

koto Toiminnot ja liikkuminen Pihat Muunneltava ja muuntautuva piha

koto Toiminnot ja liikkuminen Pihat Muunneltava ja muuntautuva piha Toiminnot j liikkuminen Piht julkinen liikenne kevyt liikenne plveluiden j tphtumien keskus julkinen pih kupllinen keskus yksityinen pih virkistyslue leikkipikt j lenkkeily Muunneltv j muuntutuv pih Höyhtyälle

Lisätiedot

Poirot. POIROT 1/7. Koko alueen kerrosala edot:

Poirot. POIROT 1/7. Koko alueen kerrosala edot: Poirot. Suunnitelmn lähtökohtn on uistomiseksi kehite ävä länteen vutuv jokimisem, johon kor eleiden iht sekä lähes kikki sunnot vutuvt. Pistetlotyologi on kehite y siten, e ä muodou selkeäs hhmote vi

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

n:o Tekijä osa Teemat Kaavoittajan vastine Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13

n:o Tekijä osa Teemat Kaavoittajan vastine Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13 LAUSUNNOT L1 L2 Kymenlkson liitto ELY-keskus Kkkois-Suomi b c b c d e joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

KISAPUISTO. Kariniemenkatu. Kyösti Kallion katu FELLMANINPUISTO

KISAPUISTO. Kariniemenkatu. Kyösti Kallion katu FELLMANINPUISTO LIITE enk Lhd - TORI KISPUISTO nk e «ud V in k p ek l ««Kriniemenk «s nt er PIKKU-VESIJÄRVI Hollolnk Kyösti Kllion k sikiv e P «FELLMNINPUISTO nk suin-/ liikerkennus Julkinen rkennus Uudet suin/liikerkennukset

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET 15.5.2017 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Koululaisten saattoliikenteen ja pysäköintijärjestelyjen luonnoksissa 1A-D saattoliikennealue

Lisätiedot

KEINULAUDANTIE 3 & 5. Ideasuunnitelma

KEINULAUDANTIE 3 & 5. Ideasuunnitelma KEINULAUDANTIE & Idesuunnitelm Arkkitehtuuritoimisto B& Oy..07 Orthoilmkuv 0, Helsingin kupunki Ajnts-semkv, Helsingin kupunki KEINULAUDANTIE JA / IDEASUUNNITELA..07 0 7 Pmo 8 0 8 8 0 8 0 8 7 0 0 8 0 0

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN ASUNTOMESSUALUE HARVOILANMÄKI

HÄMEENLINNAN ASUNTOMESSUALUE HARVOILANMÄKI HÄMEENLINNN SUNTOMESSULUE HRVOILNMÄKI RKENTMISTPOHJEET.0.00 ILLUSTRTIO /000 YLEISET SUUNNITTELUPERITTEET KORTTELITYYPIT.0 Korttelit. Kortteli. Korttelit,,9 ja / korttelit 8 (tontit..) ja 0. Kortteli. Kortteli

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMA 1:5000 YLÖS, ULOS JA LENKILLE

YLEISSUUNNITELMA 1:5000 YLÖS, ULOS JA LENKILLE YLSSUUTLM 1:5 1 15 5 5 3 m YLÖS, ULS J LKLL Y L Ö J Ä R Y K S K U S T S U U T T L U K L L U KRUK J LKRKK 1:5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SU- J KSKUSTTMTJ SU- J KSKUSTTMTJ KULLST KULLST LLU LLU

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Paraabelikin on sellainen pistejoukko, joka määritellään urakäsitteen avulla. Paraabelin jokainen piste toteuttaa erään etäisyysehdon.

Paraabelikin on sellainen pistejoukko, joka määritellään urakäsitteen avulla. Paraabelin jokainen piste toteuttaa erään etäisyysehdon. 5. Prbeli Prbelikin on sellinen pistejoukko, jok määritellään urkäsitteen vull. Prbelin jokinen piste toteutt erään etäissehdon. ********************************************** MÄÄRITELMÄ : Prbeli on tson

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a)

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a) Kertusos Kertusos ). ) : j 7 0 7 ) 0 :( ) c) :( ). Merkitää merirosvorht (kg) sukltrffelit (kg) ) 7, 0 hit: /kg hit: 7 /kg ) 00 g 0,kg 7 0,,0,,0, 0, (kg) :. ) Vstus: ) 7, 0 ( ) ) 00 g. ) 0 7 9 7 0 0 Kertusos

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 27.9.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY SIJAINTI kartta.hel.fi Fonecta NYKYTILANNE Rastilan liikekeskus sijaitsee Rastilan metroaseman

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU - LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 18.9.2006 LAPPEENRANTA

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU - LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 18.9.2006 LAPPEENRANTA KRKONKYLÄN SEUDUN JA VLKONHJU - LUKONNEMEN OSAYLESKAAVA KAAVASELOSTUS 8.9.006 LPEENRANTA SSÄLLYSLUTELO. PERUSTEDOT.... SJANT JA SEUDLNEN ASEMA.... SUUNNTTELUTLANNE..... Vltkunnlliset lueidenkäyttötvoitteet.....

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY,

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY, 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m.0 24.43 JÄTEKTOS tomutus 24.4 jäte 23.5 23.55 6 P 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 TIEONI 23.26

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30 rk LUUKKU 023 TEKNTUNNELI LUUKKU VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO HOLVI KYLMÄVRSTO SOSTIL UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS PRH SK TELET KISELEFFIN KELLRIKERROS ENSIÖ- JMO TLO- JMO SÄHKÖPK VRSTO VRSTO

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Author FINLAYSONINKATU 5. puh www. bst-ark. fi

Author FINLAYSONINKATU 5. puh www. bst-ark. fi Jankan liikekeskus iistokuva L01 001 uthor 24.2.2017 FILYSOI 5 33210 PEE akeisuuskaavio L01 002 1 : 7000 Jankan liikekeskus Iä 24.2.2017 FILYSOI 5 33210 PEE OI OI B la 6 699 m² ehokkuus 1,5 la 4 558 m²

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5 KOUVOLN KESKUSTKORTTELT 00+1 1/ KHVLN TERSS JORMPP TORPRKKN POLKUPYÖRÄ- PRKK LEHMUSRV GRNTT- KVEYS HUOLTO STUSKELU- PORTT KHVL J TERSS SSÄÄNKÄYNT TORPRKKN STUSKELU- - PORTT +77.6 POHJOLTORN KORTTEL UUS

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

ARK 01-01. Asiakirjaluettelo. Jyrki Ala-Mäkelä, per. Koy:n lukuun Pinotie 33470 YLÖJÄRVI ENECON OY. Laksontie 11 60420 SEINÄJOKI

ARK 01-01. Asiakirjaluettelo. Jyrki Ala-Mäkelä, per. Koy:n lukuun Pinotie 33470 YLÖJÄRVI ENECON OY. Laksontie 11 60420 SEINÄJOKI ENECON OY Lksoti SEINÄJOKI 9 timo.mtil@co.fi Uudisrkus, Jyrki Al-Mäklä, pr. Koy lukuu, Pioti, Ylöjärvi Piirustusluttlo.. Vstuuhkilö Timo Mtil, RI Asikirj Sisältö Mittkv Luttlot - Asikirjluttlo.. Pääpiirustukst

Lisätiedot

Telko KETUNPESÄ. Rajamäentalo. A-Pullo Oy VALTA- AKSELI. Altia Oyj Rajamäentehtaat. Roal Oy. Ola n. Tykkitorninmäki. Onnelantie. Kirkko.

Telko KETUNPESÄ. Rajamäentalo. A-Pullo Oy VALTA- AKSELI. Altia Oyj Rajamäentehtaat. Roal Oy. Ola n. Tykkitorninmäki. Onnelantie. Kirkko. Simeon Logistics Kiitosimeon Kukkovehmnmäki Jokisentie Periäis te n ti e 7 0 Yli-Periäinen 7 Yrityspuistontie Klkkitie Telko 0 Yrityspih Yritysritti KETUNPESÄ Khitie Jokisenkj 7 Tiilitie 7 Vedenottmo Kltiensuo

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2016 1 (5) 3 Jalankulkijan kantakaupunki (a-asia) Pöydälle 22.11.2016 HEL 2016-011208 T 08 00 04 Ksv 4465_1 Päätösehdotus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen, 22.11.2016

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Syysrypsin kylvö kevätviljaan

Syysrypsin kylvö kevätviljaan Syysrypsin kylvö kevätviljn Antti Tuulos j Pirjo Mäkelä Soveltvn biologin litos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto, emil: ntti.tuulos@helsinki.fi j pirjo.mkel@helsinki.fi Tiivistelmä Syysrypsi on vrteenotettv

Lisätiedot

MUUTOSALUE SOFIANKATU 4, PERUSPARANNUS ASEMAPIIRROS (A3) Rakennuksen kerrosalaan ei tule muutoksia

MUUTOSALUE SOFIANKATU 4, PERUSPARANNUS ASEMAPIIRROS (A3) Rakennuksen kerrosalaan ei tule muutoksia MUUTOSLUE Rakennuksen kerrosalaan ei tule muutoksia POIKKEMISHKEMUS 29.10.2014 SOFINKTU 4, PERUSPRNNUS SEMPIIRROS (3) 1411-09.1 rk MERKINNÄT: UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS KISELEFFIN KELLRIKERROS +2510 PU

Lisätiedot

SUKKULA RAKEISUUSKAAVIO 1:5000 HANGONSILLAN ALUEEN IDEAKILPAILU. Hangonsillan alueen ideakilpailu. Liittyminen kaupunkirakenteeseen

SUKKULA RAKEISUUSKAAVIO 1:5000 HANGONSILLAN ALUEEN IDEAKILPAILU. Hangonsillan alueen ideakilpailu. Liittyminen kaupunkirakenteeseen RKEISUUSKVI 1:5000 Hangonsillan alueen ideakilpailu Liittyminen kaupunkirakenteeseen Uusi keskustarakenteen laajennusalue liitetään eheästi nykyiseen ydinkeskustaan sekä raideliikenteen ja paikallisen

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot