LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro ,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga"

Transkriptio

1 TOIMINTA VERKSAMHET

2 J O H T A J A N K A T S A U S Kertomusvuosi oli Kokkolan Energian 101. toimintavuosi. Kokkolan Energia toimii kunnallisena liikelaitoksena, jota johtaa kymmenjäseninen energiajohtokunta. Kokkolan Energian liikevaihto vuonna 2006 oli 32,4 miljoonaa euroa, missä on kasvua edellisestä vuodesta 15,1 prosenttia. Liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta 2,5 miljoonaa euroa eli 49 prosenttia. Tämän lisäksi kokkolalaiset asiakkaamme saivat koko kertomusvuoden nauttia kokonaishinnaltaan yhdestä maan halvimmista sähköistä. Kokkolan Energian kokonaisinvestoinnit olivat 4,8 miljoonaa euroa. Sähköverkkotoiminnan investoinnit olivat 2,0 miljoonaa euroa ja lämpöyksikön investoinnit 1,4 miljoonaa euroa. Sähkön hankinnan investoinnit uuden tuulivoiman osakkeisiin olivat 0,7 miljoonaa euroa ja hallinnon investoinnit verkkoyhtiö KENET Oy:n osakepääomaan oli 0,6 miljoonaa euroa. Kaikki investoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Sähköä siirrettiin perinteisen verkkoalueemme asiakkaille yhteensä 281,3 gigawattituntia, missä on kasvua noin 4,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Siirtoverkkoinvestoinneista merkittävä osa kohdistui HAVA- sähköaseman peruskorjaukseen. Sähkönmyyntimme liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa, kasvua noin 23 prosenttia. Sähkönmyyntimme pörssiin kasvoi rajusti johtuen aina marraskuulle jatkuneesta veden niukkuudesta koko Pohjolan alueella. Pörssin sähkönhinta oli lähes koko kertomusvuoden poikkeuksellisen korkealla. Tämä korkea hinta kasvatti osaltaan sähkönmyynnin liikevaihtoa. Koko sähkönmyynti oli noin 460 gigawattituntia, kasvua 11 prosenttia. Kaukolämpöä myytiin vuonna 2006 energiamäärältään 239,0 gigawattituntia, mikä on 6,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lämmitystarpeeltaan vuosi oli täsmälleen edellisen vuoden toisinto. Myyntimäärän lisäys johtui siten täysin asiakasmäärän lisäyksestä. Vuosi oli varsin lämmin. Lämmöntarvetta kuvaava astepäiväluku oli 4103 mikä on vain 86 prosenttia normaalista. Viimeiseltä kahdeltakymmeneltä vuodelta löytyy ainoastaan kaksi lämpimämpää vuotta nimittäin vuodet 1989 ja Kokkolan Voima Oy:n toimitus oli 99,4 prosenttia lämmön kokonaishankinnasta. Oma huipputuotanto öljyllä oli vain 0,6 prosenttia. Kaukolämmössä energiahankinnan kotimaisuusaste oli jälleen huippukorkea eli 99 prosenttia. Kaukolämmöstä tuotettiin päästövapaasti 47 prosenttia, missä puun osuus oli 33 prosenttia ja prosessilämmön 14 prosenttia. Vastaavasti päästöoikeuksia kuluttaen tuotettiin 53 prosenttia, mikä jakaantui turpeen 52 prosentin ja öljyn yhden prosentin osuuteen. Kertomusvuoden aikana perustettiin ja rekisteröitiin verkkoyhtiö KENET Oy sekä laadittiin Kokkolan Energian ja KENET Oy:n väliset sopimukset. Verkon operointi siirtyy tämän yhtiön hoidettavaksi alkaen. Kertomusvuosi oli varsin vaiherikas ja taloudellisesti menestyksellinen. Haluan kiitää asiakkaitamme saamastamme luottamuksesta. Hallintoamme, henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneitamme kiitän hyvästä yhteistyöstä kokkolalaisten parhaaksi ,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4 LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro 15,2 sähkön siirto elöverföring 0,4 muut tuotot övriga 2,7 asennustoiminta installationsverksamhet 9,6 valmistus omaan käyttöön tillverkning för eget bruk 0,7 päästökauppa utsläppshandel 48,2 sähkön myynti elförsäljning 3,5 ulkoiset siirtomaksut överföringsavgifter 12,8 ulkopuoliset palvelut utomstående tjänster 12,3 henkilöstökulut personalkostnader 0,7 muut kulut övriga kostnader 70,7 aineet ja tarvikkeet material och förnödenheter 23,2 lämmön myynti värmeförsäljning TULOJAKAUTUMA INKOMSTFÖRDELNING % 2006 KULUJAKAUTUMA DRIFTFÖRDELNING

3 D I R E K T Ö R E N S Ö V E R S I K T Berättelseåret var Karleby Energis 101:a verksamhetsår. Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som leds av en energidirektion bestående av tio medlemmar. Karleby Energis omsättning år 2006 var 32,4 miljoner euro, en ökning på 15,1 procent jämfört med året innan. Affärsvinsten utgjorde 7,5 miljoner euro, en ökning på 2,5 miljoner euro eller 49 procent jämfört med året innan. Dessutom fick våra kunder i Karleby under hela berättelseåret åtnjuta el som till helhetspriset var bland de förmånligaste i hela landet. Karleby Energis totalinvesteringar var 4,8 miljoner euro. Investeringarna i elnätsverksamheten var 2,0 miljoner euro och värmeenhetens investeringar 1,4 miljoner euro. Elanskaffningens investeringar i ett nytt vindkraftverks aktier var 0,7 miljoner euro och administrationens investeringar i nätbolaget KENET Ab:s aktiekapital uppgick till 0,6 miljoner euro. Alla investeringar kunde finansieras med intern finansiering. Till kunder inom vårt eget nätområde överfördes totalt 281,3 gigawattimmar el, en ökning på ca 4,5 procent jämfört med året innan. En betydande del av investeringarna i överföringsnätet inriktades på totalrenoveringen av HAVA:s kraftcentral. Vår elförsäljnings omsättning var 18,1 miljoner euro, vilket innebär en ökning på ca 23 procent. Vår elförsäljning till börsen ökade kraftigt, vilket berodde på de knappa vattentillgångarna i hela Norden ända fram till november. Börsens elpris låg så gott som under hela berättelseåret på exceptionellt hög nivå. Detta höga pris inverkade för sin del ökande på elförsäljningens omsättning. Hela elförsäljningen uppgick till ca 460 gigawattimmar, en ökning på 11 procent. År 2006 såldes fjärrvärme motsvarande 239,0 gigawattimmar energi, en ökning på 6,3 procent jämfört med året innan. Till uppvärmningsbehovet var året precis likadant som året innan. Den ökade försäljningen berodde således helt på det ökade antalet kunder. Året var synnerligen varmt. Uppvärmningsbehovstalet som beskriver värmebehovet var 4103, vilket är bara 86 procent av det normala. Under de senaste tjugo åren har bara två år varit varmare, nämligen åren 1989 och Kokkolan Voima Oy:s leveranser utgjorde 99,4 procent av värmens totalanskaffning. Den egna topproduktionen med olja var bara 0,6 procent. Energi som anskaffades för fjärrvärmeproduktionen var igen till största delen av inhemskt fabrikat, nämligen till 99 procent. Av fjärrvärmen producerades 47 procent utsläppsfritt, andelen trä var 33 % och processvärmens andel 14 %. Återstående 53 procent producerades genom att utnyttja utsläppsrätter, 52 % med torv och 1 % med olja. Under berättelseåret grundades och registrerades nätbolaget KENET Ab samt skrevs avtal mellan Karleby Energi och KENET Ab. Opereringen av elnätet överförs på detta bolag fr.o.m Berättelseåret var mycket händelserikt och ekonomiskt sett framgångsrikt. Jag vill tacka våra kunder för visat förtroende. Ett tack till förvaltningen, personalen och våra samarbetsparter för gott samarbete för karlebybornas bästa. energiajohtaja energiverksdirektör Juhani Paananen Liikevaihto - Omsättning 32,41 28,13 Käyttökate - Driftsbidrag 9,66 7,04 % liikevaihdosta - % av omsättningen 29,81 25,03 Liikevoitto - Affärsvinst 7,53 5,06 % liikevaihdosta - % av omsättningen 23,23 17,99 Rahoituskulut - Finansieringskostnader Kaupungille - Till staden Ulkoiset - Externa 2,79 0,15 2,53 0,12 Tulos - Resultat 4,59 2,33 % liikevaihdosta - % av omsättningen 14,16 8,28 Oman pääoman tuotto, % - Avkastning på eget kapital, % 18,60 13,78 Sijoitetun pääoman tuotto, % - Avkastning på investerat kapital, % 14,96 11,22 Omavaraisuusaste, % - Soliditetsgrad, % 54,98 52,86 Investoinnit - Investeringar 4,81 4,08 TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT BOKSLUTETS NYCKELTAL milj.euro %

4 4 Sähkönmyyntiyksiköllä historiansa paras tulos Sähkön markkinahinta oli toimintavuoden aikana korkein verrattuna koko vapaan sähkökaupan aikana esiintyneisiin vuosihintoihin. Tämä johtui pääasiassa kuivasta vesivuodesta ja päästökaupasta. Kuiva vesivuosi aiheutti sen, että lauhdetuotanto kävi täysillä koko Skandinaviassa ja myös osittain tästä johtuen päästöoikeuden hinta nousi yllättävän korkeaksi, mikä piti lauhdesähkön ja sitä kautta markkinasähkön hinnan korkeana. Veroton markkinahinta toimintavuonna oli 48,57 euroa megawattitunnilta (4,86 snt / kwh). Sähkön korkeaa markkinahintaa tukivat myös Ruotsin ydinvoimalaitosten ongelmat. Sähkön korkeasta markkinahinnasta johtuen sähkönmyyntiyksikkö teki historiansa parhaan tuloksen. Sähköntuotanto oli yhteensä 458 gigawattituntia. Siitä myytiin Kokkolaan 231 gigawattituntia, Kokkolan ulkopuolisille loppukäyttäjille 74 gigawattituntia ja loppu 152 gigawattituntia pohjoismaisille sähkömarkkinoille markkinahintaan. Runsaasti uusia asiakkaita Kokkolassa - vapaa sähkökilpailu huomioon ottaen - loppuasiakkaille myytiin Suomen halvinta sähköä. Muualle Suomeen sähkö hinnoiteltiin kilpailutilanteen mukaan ja saimme huomattavan määrän uusia asiakkaita kaikkialta Suomesta. Tällä hetkellä loppuasiakkaistamme noin 25 prosenttia asuu Kokkolan ulkopuolella. Edullinen loppuasiakashinta kokkolalaisille oli mahdollista maksutto- Elförsäljningsenhetens resultat det bästa någonsin Marknadspriset på el var under verksamhetsåret det högsta jämfört med de årspriser som förekommit under den tid elhandeln varit fri. Detta berodde i huvudsak på det torra vattenåret och utsläppshandeln. Det torra vattenåret ledde till att kondenskraft producerades med full kapacitet i hela Skandinavien, och delvis också på grund av detta blev priset på utsläppsrätten överraskande högt, vilket ledde till att priset på kondensel och därmed på marknadsel stannade på hög nivå. Det skattefria marknadspriset under verksamhetsåret var 48,57 euro per megawattimme (4,86 c/kwh). Det höga marknadspriset på el påverkades också av problemen med kärnkraftverken i Sverige. På grund av det höga marknadspriset på el nådde vår elförsäljningsenhet sitt bästa resultat någonsin. Elproduktionen var sammanlagt 458 gigawattimmar. Till Karleby såldes 231 gigawattimmar, till slutanvändare utanför Karleby 74 gigawattimmar och återstående 152 gigawattimmar såldes till den nordiska elmarknaden till marknadspris. Gott om nya kunder Med beaktande av den fria elkonkurrensen sålde man i Karleby till slutan-

5 5 mien päästöoikeuksien ansiosta. Markkinahintaan verrattaessa loppuasiakasmyynti oli kuitenkin selvästi tappiollista. Toimintavuoden aikana kokkolalaisille loppukuluttajille myytävän sähkön hinta nousi suureksi keskustelun aiheeksi. Hintoja nostettiin heti vuoden alusta keskimäärin seitsemän prosenttia. Markkinahintojen ja päästöoikeuksien hintojen noustessa rajusti, yritettiin uutta hinnankorotusta syyskuun alusta uudelleen. Esitetyt hinnankorotukset tyrmättiin energiajohtokunnassa, jossa korotustarve kyllä myönnettiin, mutta kun sähkönmyynti näytti kuitenkin tuottavan hyvää tulosta, katsottiin hinnankorotukset turhiksi. Kiista ratkesi vasta kaupungin hallituksen päättäessä hinnan korotuksen periaatteista ja hintoja nostettiin vasta vuoden 2007 alusta alkaen. Tuulivoimaan tehtiin uusia investointeja. Osallistuimme kahteen uuteen tuulivoimahankkeeseen: Kemissä Ajoksen ja Oulunsalossa Riutankarin tuulivoimapuisto-hankkeisiin. ENERGIALÄHTEET / SÄHKÖ ENERGIKÄLLOR / EL % Bioenergia Bioenergi 18 Turve Torv 1 Maakaasu Naturgas 1 Raskas öljy Tung olja 21 Ydinvoima Kärnkraft 38 Kivihiili Kol 7 Vesivoima Vattenkraft 1 Tuulivoima Vindkraft vändarna den billigaste elen i hela Finland. El till det övriga Finland prissattes enligt konkurrenssituationen och vi fick ett beaktansvärt stort antal nya kunder från olika håll i Finland. För närvarande bor ca 25 procent av våra slutkunder utanför Karleby. Det förmånliga priset till slutkunderna i Karleby var möjligt tack vare de avgiftsfria utsläppsrätterna. Vid jämförelse med marknadspriset var försäljningen till slutkunderna ändå klart förlustbringande. Under verksamhetsåret var priset på den el som såldes till slutkunderna i Karleby ett mycket omdiskuterat ämne. Priserna höjdes genast i början på året med i medeltal sju procent. Då marknadspriserna och priserna på utsläpps- rätterna steg kraftigt, hade man för avsikt att höja priset på nytt i början av september. De framförda prisförhöjningarna utdömdes i energidirektionen, där man nog medgav behovet att höja priset, men ansåg det vara onödigt att höja priset då elförsäljningen ändå uppvisade goda resultat. Tvisten avgjordes först i och med att stadsstyrelsen fattade beslut om principerna för prisförhöjningen och priserna höjdes först från början av år Nya investeringar gjordes i vindkraft. Vi deltog i två nya vindkraftsprojekt, nämligen i projekten med vindkraftverksparker i Ajos i Kemi och Riutankari i Uleåsalo. Kokkola saa sähköä myös Kemin Ajoksen tuulipuiston voimaloista. Karleby for el också fron kraftverk i Ajos vindpark.

6 6 Ennätysmäärä uusia liittymiä Rekordmånga nya anslutningar Elöverföringen svarar för överföringsnäten och tekniken. Till kunderna överfördes 285 gigawatttimmar el. Enheten skötte överföringen av el, som alla försäljare levererade, till offentliga överföringspriser, som var bland de tio förmånligaste. Balansutredningar gjordes för 36 elförsäljare. De största nybyggnadsobjekten var egnahemsområdena vid Backåkersvägen, Aftonvägen och Videlåtsvägen. Under berättelseåret byggdes ovanligt mycket på strandområden. De största arbetsobjekten var Furuholmen, där ca två kilometer nytt elnät anlades vid stranden. Vid Öjasjön anlades ca tre kilometer vid stranden och på holmarna Haraldsholmen, Lövholmen samt Norra Lövholmen byggdes på ca 2,5 kilometer stugstrand. Av dessa objekt förverkligades Huhtajansaaret med ett system på 1000 volt, vilket är det första på vårt område. Saneringen av nätverket fortsatte genom att byta ut luftledningsled mot jordkablar närmast på de Sähkön siirto huolehtii siirtoverkoista ja tekniikasta. Asiakkaalle siirrettiin sähköä 285 gigawattituntia. Yksikkö hoiti kaikkien myyjien toimittaman sähkön siirron julkisilla siirtohinnoilla, jotka olivat kymmenen edullisimman verkkoyhtiön joukossa. Taseselvityksiä tehtiin 36 sähkönmyyjälle. Suurimmat uudisrakennuskohteet olivat Mäkipellontien, Iltatien ja Pajupillintien omakotialueet. Kertomusvuonna rakennettiin harvinaisen paljon ranta-alueita. Työkohteista suurimmat olivat Furuholm, jossa rantaan rakennettiin noin kaksi kilometriä uutta sähköverkkoa. Öjanjärvellä rakennettiin rantaa noin kolme kilometriä ja Laitakarin, Lövholmenin sekä Norra Lövholmenin saariin noin 2,5 kilometriä mökkirantaa. Näistä kohteista Huhtalansaaret toteutettiin voltin järjestelmällä, joka on alueellamme ensimmäinen. Verkoston saneerausta jatkettiin muuttamalla ilmajohtoverkko maakaapeloinniksi lähinnä muiden yhteistyökumppaneitten suorittaman katujen kaivamisen yhteydessä. Suurimmat kohteet olivat Ykspihlajassa edellisenä vuonna aloitettu saneeraus, joka jatkui Untamonkadulla ja Kalervonkadulla. Ykspihlajan sähköaseman ja Leenalan välisen uuden sj-johdon rakentamisen yhteydessä saneerattiin Huvilakatu Mariankatualueella. Saneerauksiin käytettiin noin euroa. Verkkoon kytkettiin ennätysmäärä, 222 uutta liittymää. Liittymismaksuja perittiin euroa. Sähköasema kunnostettiin Kokkolan sähköaseman (Havan) luvulla rakennettu vanha puoli saneerattiin. Kojeistohalliin rakennettiin välipohja kaapelitilan erottamiseksi ja 20 kilovoltin kojeistot uusittiin. Niin ikään perushuollettiin 25 megavolttiampeerin päämuuntaja. Sähköaseman kunnostukseen käytettiin 0,6 miljoonaa euroa. områden där samarbetsparter samtidigt höll på med gatuarbeten. De största objekten var saneringen i Yxpila, vilken inleddes året innan och fortsatte på Untamogatan och Kalervogatan. I samband med byggandet av ett nytt högspänningsled mellan Yxpila kraftcentral och Leenala, sanerades Villagatan på Mariegatans område. Saneringskostnaderna uppgick till ca euro. Antalet nya anslutningar till nätet var rekordstort, 222 st. I anslutningsavgifter inflöt euro. Kraftcentralen reparerades Den gamla delen av den på 1970-talet byggda Karleby kraftcentral (Hava) reparerades. I hallen för apparatur byggdes en mellanbotten för att avskilja kabelutrymmet, och apparatur på 20 kilovolt förnyades. Likaså genomgick huvudtransformatorn på 25 megavoltamper en grundläggande reparation. Till reparationen av kraftcentralen användes 0,6 miljoner euro.

7 7 Keskeytyksistä valtaosa vuoden alkuviikoilla Lumikuormat aiheuttivat runsaasti sähkökatkoja vuodenvaihteen molemmin puolin. Märkä lumi jäätyi puihin kiinni niin, ettei se pudonnut pois edes kopistelulla. Puita taipui johtojen päälle aina vain uusia vuoden ensimmäisellä viikolla. Puita raivattiin pois johtojen päältä pari viikkoa ja silti vikoja oli lähes joka päivä. Koko vuoden vioista 60 prosenttia oli kahden ensimmäisen viikon aikana. Osa työkeskeytyksistäkin aiheutui siitä, että sähkö jouduttiin katkaisemaan joltain johdon osalta ennen kuin johdon yli taipunut puu saatiin kaadettua. Havan sähköaseman kentällä vaurioitui 110 kv:n kiskon eristin 10. heinäkuuta. Vian seurauksena koko sähköasema ja kaupungin keskusta oli sähköttä noin 40 minuutin ajan. Största delen av avbrotten under årets första veckor Snömassorna förorsakade många elavbrott på båda sidorna om årsskiftet. Den våta snön frös så hårt fast i träden, att den inte gick att skaka bort. Under årets första vecka böjde sig ständigt nya träd över ledningarna. Träd röjdes från ledningar i ett par veckor, men trots det förekom fel nästan varje dag. 60 procent av hela årets fel inträffade under de två första veckorna. En del av arbetsavbrotten förorsakades av att strömmen måste stängas av på en del av ledningen innan trädet som låg över ledningen kunde fällas. På Hava kraftcentrals fält skadades den 10 juli isolatorn på en skena om 110 kv. Som en följd av felet var hela kraftcentralen och stadens centrum utan el i ca 40 minuter. T E K N I I K K A T V Toimintakausi oli erillisen tekniikkayksikön neljäs toimintavuosi. Tekniikkaosasto rakensi omaa verkkoa noin 1,25 miljoonalla eurolla. Muuntamoiden rakentamisesta kertyi euroa, suurjänniteverkosta euroa ja pienjänniteverkosta euroa. Oman verkon käyttö- ja kunnossapitotöitä tehtiin noin euron edestä. Ulkopuolisille tehtiin urakointia noin euron arvosta. Summa koostuu pääosin katuvalojen rakentamisesta ja kunnossapidosta (n e) sekä liikennevalojen kunnossapidosta (n e). Liittymisjohtoja rakennettiin noin euron arvosta. Kaupungille ja yksityisille tehtiin laskutyöluonteisia töitä euron arvosta. Yksikön käytössä on Liinos 6 -materiaalihallintajärjestelmä, jolla tehtiin yhteensä 540 laskua asiakkaille. Verksamhetsåret var den enskilda teknikenhetens fjärde verksamhetsår. Teknikavdelningen byggde ut det egna nätet med ca 1,25 miljoner euro. Transformatorstationer uppfördes för euro, högspänningsnät för euro och lågspänningsnät för euro. Arbete för användning och underhåll av det egna nätet gjordes för ca euro. Entreprenadarbeten till utomstående gjordes för ca euro. Summan består i huvudsak av installering och underhåll av gatubelysning (ca e) och underhåll av trafikljus (ca e). Anslutningsledningar byggdes för ca euro. Faktureringsarbeten för staden och privata gjordes för sammanlagt euro. Enheten använder materialhanteringsprogrammet Liinos 6, med vilket gjordes sammanlagt 540 fakturor till kunder. T E K N I K SIIRTOHINTA K2 ÖVERFÖRINGSPRIS cent/kwh 5,04 koko maan ns. painotettu keskiarvo hela landet sk. vägt medeltal 6,55 maan ylin hinta landets högsta pris K2 = pientalotariffi, sisältää verot ja huoltovarmuusmaksun K2 = småhustariff, inkl. skatter och underhållssäkerhetsavgift 4,26 Kokkola Karleby SÄHKÖNJAKELUKESKEYTYKSET AVBROTT I ELDISTRIBUTIONEN tuntia/vuosi timme/år työkeskeytykset arbetsavbrott häiriökeskeytykset störningsavbrott 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,

8 8 Kaukolämpö ympäristönsuojelun edelläkävijänä Kaukolämmön kotimaisuusaste ja samalla maakuntaisuusaste oli edelleen huippuhyvä: 99 prosenttia. Ympäristölle ystävällisen hiilidioksidivapaan lämmön osuus oli sekin jälleen huomattavan suuri eli 47 prosenttia hankinnasta. Lämmönhankinta oli yhteensä 273,2 gigawattituntia. Siitä tuotettiin 33 prosenttia puuperäisillä biopolttoaineilla sekä ruokohelven koepoltolla, Kemiran talteenottolämmöllä 14 prosenttia ja turvelämmöllä 52 prosenttia. Öljyn osuus oli vain yksi prosentti. Lämmin vuosi Säätilalta kertomusvuosi oli edellisvuoden kaltainen eli lämmöntarveluku oli noin 14 prosenttia normaalivuotta ( ) lauhempi. Vuoden kylmin vuorokausi, keskilämpötilaltaan -23,7 astetta, oli Kokkolassa 19. päivänä tammikuuta. Kaukolämpöverkon suurin vuorokauden keskiteho oli 88,7 megawattia ja siirtolinjan 79,7 megawattia tammikuun 20. päivänä keskilämpötilan ollessa -23,1 astetta. Kahdestuhannes asiakas Kaukolämpöverkkoon liitettiin kahdestuhannes asiakas Asiakkaita on tullut viime vuonna runsaasti lisää ja asiakasmäärä on kaksinkertaistunut vajaassa kuudessa vuodessa. Yhteensä kertomusvuonna liitettiin 146 kiinteistöä. Vuoden lopussa oli liitettynä kiinteistöä joista oli omakotitaloja, 409 rivija kerrostaloja sekä 277 muita kiinteistöjä. Vuoden lopussa liitetty tilausteho oli yhteensä 134,5 megawattia ja lämmitettävä tilavuus 6,6 miljoonaa kuutiometriä. Kokkolalaisista 70 prosenttia asuu kaukolämmitetyissä asunnoissa. Verkoston rakentaminen rauhoittumassa Lämpöyksikön investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa ja liittymismaksutuloja saatiin 0,5 miljoonaa euroa. Verkostoa rakennettiin 7,3 kilometriä ja verkoston kokonaispituus oli vuoden lopulla 163,4 kilometriä. Suurin työkohde oli Indolan teollisuusalueella, jossa rakennettiin 1,2 kilometriä runko- ja talojohtoja. Lahdenperän teollisuusalueen linjaan rakennettiin välipumppaamo venttiilikaivoa laajentamalla Kimalaisenpolulla. Pumppukaivoon asennettiin taajuusmuuttajalla varustettu kaukolämpöpumppu paluuputkeen ja tehtiin myös varaus pumpulle menoputkeen. Välipumppaamolla lisätään siirtotehoa uusien liitettyjen teollisuushallien tehontarpeeseen sekä mahdollistetaan myös teollisuusalueen lähivuosien asiakaslisäykset.

9 9 Syyskuussa kaukolämpöverkkoon liitettiin asiakas: Merja ja Jani Kivelän perheen talo. I september anslöts fjärrvärmenätets tvåtusende kunde: Huset där Merja och Jani Kiveläs familj bor. 14 Prosessi Process 1 Öljy Olja ENERGIALÄHTEET / KAUKOLÄMPÖ ENERGIKÄLLOR / FJÄRRVÄRME % Puu Trä 52 Turve Torv LÄMMÖN TUOTANTOKAPASITEETTI VÄRMEPRODUKTIONSKAPACITET MW 2006 Kosila / Kosil Koivuhaka / Björkhagen KOVO YHTEENSÄ / SAMMANLAGT 155 MYYNNIN KESKIHINTA MEDELPRISET FÖR FÖRSÄLJNINGEN euro/mwh sis.alv inkl.moms KAUKOLÄMMÖN MYYNTI FJÄRRVÄRMEFÖRSÄLJNING % ,0 asuinrakennukset bostadshus 4,1 teollisuus industri ,3 34,1 35,5 37,5 39,6 41,9 KAUKOLÄMMÖN MYYNTI FJÄRRVÄRMEFÖRSÄLJNING GWh Fjärrvärme föregångare inom miljövård 42,9 julkiset- ja liikerakennukset,muut offentliga- och affärshus, övriga Av fjärrvärmen producerades berömliga 99 procent med inhemska bränslen, som dessutom kom från det egna landskapet. Andelen miljövänlig, koldioxidfri värme var även den åter en gång märkbart stor, dvs. 47 procent av anskaffningen. Värmeanskaffningen utgjorde totalt 273,2 gigawattimmar, varav 33 procent producerades med träbaserade biobränslen samt med provbränning av rörflen, 14 procent med värme som tas till vara från Kemira och 52 procent med torv. Oljans andel utgjorde bara en procent. Ett varmt år Väderleken under berättelseåret liknade föregående års väder, därmed var uppvärmningsbehovstalet ca 14 procent lägre än ett normalår ( ). Till medeltemperaturen var årets kallaste dygn, -23,7 grader, i Karleby den 19 januari. Fjärrvärmenätets högsta medeleffekt per dygn var 88,7 megawatt och överföringslinjens 79,7 megawatt, som mättes den 20 januari, då dygnets medeltemperatur var -23,1 grader. Tvåtusende kunden Fjärrvärmenätets tvåtusende kund anslöts den 12 september Under berättelseåret ökade kundantalet betydligt och har fördubblats på knappa sex år. Sammanlagt anslöts 146 fastigheter till fjärrvärmenätet under berättelseåret. I slutet av året hade fastigheter anslutits till fjärrvärmenätet, varav var egnahemshus, 409 rad- och höghus och 277 andra fastigheter. Alla till fjärrvärme anslutna fastigheters kontrakterade effekt var i slutet av året totalt 134,5 megawatt och den uppvärmda volymen 6,6 miljoner kubikmeter. Närapå 70 procent av Karlebys invånare bor i fjärruppvärmda bostäder ,9 213,9 220,9 222,5 224,8 239,0 lämmitystarveluku / uppvärmingsbehovstal Mindre byggande framöver Värmeenhetens investeringar var 1,4 miljoner euro och i anslutningsavgifter inflöt 0,5 miljoner euro. Nätet byggdes ut med 7,3 kilometer och i slutet av året var nätets totala längd 163,4 kilometer. Det största arbetsobjektet låg på industriområdet i Indola, där man byggde ut 1,2 kilometer stam- och anslutningsledningar. Vid fjärrvärmelinjen på Lahdenperä industriområde anlades en mellanpumpstation genom att utvidga en ventilbrunn på Hummelstigen. I pumpbrunnens returrör installerades en fjärrvärmepump försedd med en frekvensomvandlare och i inloppsröret reserverades plats för en pump. Med mellanpumpstationen ökas överföringseffekten för de nya anslutna industrihallarnas effektbehov samt möjliggör också nya kunder på industriområdet inom de närmaste åren.

10 10 T A L O U S T Talousyksikkö huolehtii kaikesta Kokkolan Energian sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta, kirjanpidosta sekä asiakaslaskutuksesta. Kokkolan Energialla on käytössään Ellarex-asiakastietojärjestelmä. Vuoden aikana lähetettiin yhteensä laskua, joista oli kaukolämpölaskuja. Suoraveloituksen piirissä on noin 30 prosenttia asiakkaista. Liikeyrityksille on lähetetty Finvoice-laskuja eli ns. verkkolaskuja ja myös yksityisasiakkaille on Osuuspankin ja Nordean kautta voitu lähettää e-laskuja. E Ekonomienheten svarar för Karleby Energis interna och externa redovisning, bokföring samt fakturering till kunderna. Karleby Energi använder Ellarex-kunddatasystemet. Under året sändes totalt fakturor, varav fjärrvärmefakturor. Direktdebitering omfattas av ca 30 procent av kunderna. Till affärsföretag har man sänt Finvoice-fakturor eller s.k. nätfakturor och även privata kunder inom Andelsbankgruppen och Nordea har haft möjlighet att ta emot nätfakturor. E K O N O M I Mira Palosaari (vas.) ja Eila Sääksjärvi työskentelevät asiakaspalvelussa. Mira Palosaari (vänst.) och Eila Sääksjärvi arbetar i kundbetjäningen. H E N K I L Ö S T Ö P E R S O N A L Henkilöstön määrä Kokkolan Energian palveluksessa oli vuoden lopussa 72 henkilöä. Luottamushenkilöt KTV:n työpaikkaluottamusmiehenä toimi Tomi Syrjälä ja kaupungin työsuojeluorganisaation työntekijöiden edustajana on toiminut Esa Rapi. Henkilökuntayhdistys Kokkolan Energian henkilökuntayhdistykseen (ELHY) kuului 51 jäsentä ja kaksi kunniajäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Mika Luokkala sekä jäseninä Asko Uusitalo varapuheenjohtaja (Jarl-Erik Paananen), Taina Witick (Juha Martinoff), Tomi Syrjälä (Lasse Laine), Esa Peuraharju (Heikki Juvonen), Timo Nurmi (Janne Sääksjärvi) ja Kaarina Dahlbacka (Miia Tynkkynen). Rahastonhoitajana Mervi Mäki ja sihteerinä Kaarina Dahlbacka. Yhdistys järjesti jäsenille sekä heidän perheilleen useita tilaisuuksia ja retkiä. Antalet anställda I slutet av året var antalet anställda vid Karleby Energi 72 personer. Förtroendevalda Tomi Syrjälä har varit arbetsplatsens förtroendeman för KAT och Esa Rapi har fungerat som arbetstagarnas representant inom stadens arbetarskyddsorganisation. Personalförening Till Karleby Energis personalförening hörde 51 medlemmar och två personer som hedersmedlemmar. Som föreningens ordförande fungerade Mika Luokkala. Direktionen bestod av medlemmarna Asko Uusitalo, vice ordförande (Jarl-Erik Paananen), Taina Witick (Juha Martinoff), Tomi Syrjälä (Lasse Laine), Esa Peuraharju (Heikki Juvonen), Timo Nurmi (Janne Sääksjärvi) och Kaarina Dahlbacka (Miia Tynkkynen). Mervi Mäki fungerade som kassör och Kaarina Dahlbacka som sekreterare. Föreningen ordnade medlemmarna samt deras familjer flera evenemang och utflykter.

11 11 H A L L I N T O F Ö R V A L T N I N G K A U P U N G I N V A L T U U S T O S T A D S F U L L M Ä K T I G E Omistus Kokkolan Energian omistaa Kokkolan kaupunki. Osakkuudet Kokkolan kaupunki on Pohjolan Voima Oy:n, Powest Oy:n, Oy ENERIT Ab:n (ent.merenkurkun Tietopalvelu Oy), Fincopower Oy:n, Power Deriva Oy:n ja Kenet Oy:n osakas. Jäsenyydet Kokkolan Energia on seuraavien järjestöjen jäsen: Sähköenergialiitto (SENER) ry, Suomen Kaukolämpö ry, Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja Energiateollisuus ry. Ägare Karleby Energi ägs av Karleby stad. Delägarskap Karleby stad är delägare i Pohjolan Voima Oy, Powest Oy, Oy ENERIT Ab, (tid. Merenkurkun Tietopalvelu Oy) och Fincopower Oy, Power Deriva Oy och Kenet Oy. Medlemskap Karleby Energi är medlem i följande organisationer: Elenergiförbundet (SENER) r.f., Finlands Fjärrvärme r.f., den finska vindkraftsföreningen Suomen Tuulivoimayhdistys r.y. och Energiindustri rf. Tarkastustoiminta Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Ab:stä JHTT Tauno Heino ja Asko Vanhatupa sekä avustavana tilintarkastajana Tilintarkastajien Ernst & Young Oy:stä KHT Tatu Huhtala. Energiajohtokunta Energiajohtokunta kokoontui 4 kertaa toimintavuoden aikana ja käsitteli yhteensä 27 asiakohtaa. Vuosi oli johtokunnan nelivuotiskauden toinen. Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa oli Kajsa Kouvo. Johtokunnan esittelijänä toimi energiajohtaja Juhani Paananen ja sihteerinä talouspäällikkö Sirkka-Liisa Järvelä. Övervakning OFR Tauno Heino och Asko Vanhatupa från Oy Audiator Ab har fungerat som ansvarig revisor och som biträdande revisor CGR Tatu Huhtala från Tilintarkastajien Ernst & Young. Energidirektionen Energidirektionen sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret och behandlade sammanlagt 27 ärenden. Detta var det andra av direktionens fyra verksamhetsår. Stadsstyrelsens representant i direktionen var Kajsa Kouvo. Energidirektör Juhani Paananen fungerade som föredragande för direktionen och ekonomichef Sirkka-Liisa Järvelä som sekreterare. K A U P U N G I N H A L L I T U S S T A D S S T Y R E L S E E N E R G I A J O H T O K U N T A E N E R G I D I R E K T I O N Jäsenet / varajäsenet Veikko Laitila (kesk/c) pj/ordf. Tomi Hirvinen (vihr/gr) vpj/vordf. Paula Pensaari (kesk/c) Markku Karvonen (krist/kfp) Lillemor Sarin (rkp/sfp) Touko Virkkala (sdp) Jairi Palonen(sdp) Satu Seppelin Kivelä (sdp) Sirpa Korpi (kok/saml) Jörgen Forsström (vas/vs) Medlemmar / ersättare Kristiina Peltoniemi Pirjo Paananen Tapani Lempiälä Monica Björndahl Barbro Kivimäki Seppo Järvinen Antti Blom Karoliina Mikkola Asko Karrola Leo Käkelä energiajohtaja - energiverksdirektör JUHANI PAANANEN Yksiköt - Enheter yksikön johtajat - enhetens direktörer Sähkönmyyntiyksikkö vastaa sähköenergian hankinnasta ja myynnistä asiakkailleen. Myynti tapahtuu vapaasti kilpailluilla markkinoilla. Tapio Härkönen Sähkönsiirtoyksikkö huolehtii siirtoverkoista ja tekniikasta, jolla sähkö siirretään kantaverkosta asiakkaalle. Yksikkö hoitaa kaikkien myyjien toimittaman sähkön kuljetuksen julkisilla siirtohinnoilla sekä myyjien sähkötaseet verkkoalueellamme. Pekka Leppälä Lämpöyksikkö vastaa lämmön hankinnasta ja toimittamisesta asiakkaille sekä verkoston kunnossapidosta ja rakentamisesta. Tapio Keskikuru Tekniikkayksikkö rakentaa ja kunnossapitää sähköverkkoa sekä rakentaa liittymisjohtoja asiakkaille. Yksikkö vastaa kaupungin omistamien katuvalojen ja liikennevalojen kunnossapidosta ja rakentamisesta. Mika Luokkala Talousyksikkö huolehtii Kokkolan Energian sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta, kirjanpidosta sekä asiakaslaskutuksesta. Sirkka-Liisa Järvelä Elförsäljningsenheten svarar för anskaffningen och försäljningen av elenergi till sina kunder. Försäljningen sker enligt fri konkurrens på marknaden. Elöverföringsenheten har hand om överföringsnäten och tekniken för överföring av el från stamnätet till kunderna. Enheten sköter enligt offentliga överföringstariffer överföringen av den el som alla försäljare har levererat samt försäljarnas elbalans inom vårt nätområde. Fjärrvärmeenheten svarar för värmeanskaffningen och leveransen till kunderna samt för underhållet och byggandet av nätverket. Teknikenheten bygger och underhåller elnätet samt bygger anslutningsledningar till kunderna. Enheten svarar för underhållet och byggandet av gatubelysning och trafikljus som ägs av staden. Ekonomienheten svarar för Karleby Energis interna och externa redovisning, bokföring samt kundfakturering.

12 12 TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT milj.euro 2006 TULOSALUEET RESULTATOMRÅDEN SÄHKÖN MYYNTI ELFÖRSÄLJNING Liikevaihto / Omsättning 18,1 Liikevoitto / Affärsvinst 5,3 Tilik. voitto / Räk.per.v. 3,9 SÄHKÖN SIIRTO ELÖVERFÖRING Liikevaihto / Omsättning 5,6 Liikevoitto / Affärsvinst 1,1 Tilik.voitto / Räk.per.vinst 0,6 KAUKOLÄMPÖ FJÄRRVÄRME Liikevaihto / Omsättning 8,6 Liikevoitto / Affärsvinst 1,0 Tilik.voitto / Räk.per.vinst 0,0 TEKNIIKKA TEKNIK Liikevaihto / Omsättning 2,0 Liikevoitto / Affärsvinst 0,2 Tilik.voitto / Räk.per.vinst 0,1 KOKKOLAN ENERGIA KARLEBY ENERGI Liikevaihto / Omsättning 32,4 Liikevoitto / Affärsvinst 7,5 Tilik. voitto / Räk.per.v. 4,6 Poistot / Avskrivningar 2,1 LIITTYMISMAKSUT ANSLUTNINGSAVGIFTER 1,0 TULOKSEN KÄYTTÖ RESULTATENS ANVÄNDNING OMISTAJALLE TILL ÄGAREN 2,6 RAHOITTAJILLE TILL FINANSIÄREN Korkoihin / Räntor 0,3 Lyhennyksiin / Amorteringar 2,9 INVESTOINNIT INVESTERINGAR 4,8 Poistoilla / Avskrivn. 2,1 Liittymismaks. / Ansl.avg. 1,0 Tuloksesta / Av resultatet 1,7 T I L I N P Ä Ä T Ö S - B O K S L U T TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING euro LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Liiketoiminnan muut tuotot - Affärsverksamhetens övriga intäkter Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och förnödenheter Ulkopuoliset palvelut - Utomstående tjänster Henkilöstömenot - Personalkostnader Ulkoiset siirtomaksut - Överföringsavgifter Poistot - Avskrivningar Muut poistot - Övriga avskrivningar 0 0 Liiketoiminnan muut kulut - Affärsverksamh. övr. kostnader LIIKEVOITTO - AFFÄRSVINST Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader Korkotuotot - Ränteintäkter Kurssivoitto - Kursvinst 0 0 Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter Korkokulut - Räntekostnader Kurssitappio - Kursförlust -6 0 Peruspääoman tuotto - Grundkapitalintäkter Muut rahoituskulut - Övriga finansieringskostnader VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VARAUKSIA VINST FÖRE TILLFÄLLIGA POSTER OCH RESERVERINGAR Satunnaiset erät - Tillfälliga poster 0 0 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner 0 0 Tilikauden voitto - Räkenskapsperiodens vinst

13 TASE - BALANSRÄKNING euro VASTAAVAA - AKTIVA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT - ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ANDRA LÅNGFRISTIGA KOSTNADER Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Tietokoneohjelmistot - Dataprogram Muut pitkävaikutteiset menot-andra långfristiga utgifter Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet-jord- och vattenområden Rakennukset-Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitteet Fasta byggnader och apparater Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset - Värdepapper för anläggningstillgångar samt andra långfristiga investeringar Osakkuusyhteisöosakkeet - Aktier i intressesamfund 3 3 Tytäryhtiöosakkeet - Aktier i dotterbolag 500 Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar Liittymymismaksut - Anslutningsavgifter VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS - OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet ja tarvikkeet - Material och förnödenheter Saamiset - Fordringar Myyntisaamiset - Försäljningsfordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar Rahat- ja pankkisaamiset Pengar och banktillgodohavanden VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SAMMANLAGT VASTATTAVAA - PASSIVA OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital Edell.tilikausien ylijäämä Föregående räkenskapsperiodens vinst Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiodens vinst VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån av finansierings och försäkringsverk Muut pitkäaikaiset velat - Andra långfristiga skulder Liittymismaksut ja muut velat - Anslutningsavgifter Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rahoituslaitoksilta - Lån av finansieringsverk Laina kaupungilta - Lån av staden Ostovelat - Leverantörskulder Siirtovelat - Resultatregleringar VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SAMMANLAGT

14 14 ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS - DIFFERENTIERAT BOKSLUT Sähkömarkkinalain mukaan esitetään tilinpäätöksen lisätietoina siirtotoiminnan tuloslaskelma ja tase sekä sähkön myynnin tuloslaskelma. YHTEISTEN KULUJEN JA TASE-ERIEN JAKOPERUSTEET Organisaatioyksiköiden tehtäväjaon mukaisesti pääosa kustannuksista kirjataan suoraan ao. eriytettävälle toiminnolle. Organisaatioyksiköiden muille liiketoiminnoille tekemät työt on työkohtaisen kustannusseurannan perusteella jaettu sisäisin siirroin. Samoin yhteiset jaettavat kustannukset on vyörytetty sisäisin siirroin nollakatteisesti aiheuttamisperiaatteen mukaan kullekin toimintayksikölle. Käyttöomaisuus on kohdistettu omaisuuslajeittain eriytetyille liiketoiminnoille. Myös muut tase-erät on pyritty jakamaan aiheuttamisperiaatetta vastaavasti. Enligt elmarknadslagen skall nätverksamhetens resultat- och balansräkning samt elförsäljningens resultaträkning läggas fram som tilläggsuppgifter till bokslutet. GRUNDERNA FÖR FÖRDELNINGEN AV GEMENSAMMA KOSTNADER OCH BALANSPOSTER Enligt organisationsenheternas arbetsfördelning bokförs huvuddelen av kostnaderna direkt på den verksamhet som skall särredovisas. De arbeten som organisationsenheterna har utfört för andra har utgående från arbetsvis kostnadsuppföljning fördelats genom intern överföring. Likaså har gemensamma kostnader, som skall delas, fördelats utan täckningsbidrag genom interna överföringar enligt orsaksprincipen. Anläggningstillgångarna har inpassats per slag av tillgång på de särredovisade affärsverksamheterna. Också övriga poster i balansräkningen har man försökt fördela enligt orsaksprincipen. SÄHKÖN MYYNNIN JA SIIRRON ERIYTETYT TULOSLASKELMAT - ELFÖRSÄLJNINGENS OCH -ÖVERFÖRINGENS DIFFERENTIERADE RESLUTATRÄKNINGAR euro SÄHKÖN MYYNTI ELFÖRSÄLJNING SÄHKÖN SIIRTO ELÖVERFÖRING LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNINGEN Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Liiketoiminnan muut tuotot - Affärsverksamhetens övriga intäkter Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och förnödenheter Ulkopuoliset palvelut - Utomstående tjänster Henkilöstömenot - Personalkostnader Ulkoiset siirtomaksut - Överföringsavgifter Sisäiset palvelut - Interna tjänster Poistot - Avskrivningar Liiketoiminnan muut kulut - Affärsverksamhetens övriga kostnader LIIKEVOITTO - AFFÄRSVINST Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter Korkotuotot - Ränteintäkter Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter Korkokulut - Räntekostnader Peruspääoman tuotto - Grundkapitalintäkter Muut rahoituskulut - Övriga finansieringskostnader VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VARAUKSIA VINST FÖRE TILLFÄLLIGA POSTER OCH RESERVERINGAR Satunnaiset erät - Tillfälliga poster VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA - VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner TILIKAUDEN VOITTO - RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

15 SÄHKÖNSIIRRON ERIYTETTY TASE - ELÖVERFÖRINGENS DIFFERENTIERADE BALANSRÄKNING euro 15 VASTAAVAA - AKTIVA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT - ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ANDRA LÅNGFRISTIGA UTGIFTER Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Tietokoneohjelmistot - Dataprogram Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga långfristiga utgifter Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa-alueet - Jordområden 0 0 Rakennukset - Byggnader 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet-fasta byggnader och apparater Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset - Värdepapper för anläggningstillgångar samt andra långfristiga investeringar Osakkuusyhteisöosakkeet - Aktier i intressesamfund 0 0 Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS - OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet ja tarvikkeet - Material och förnödenheter 0 0 Saamiset - Fordringar Myyntisaamiset - Försäljningsfordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar Saamiset kunnalta - Fordringar av staden Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och banktillgodohavanden VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SAMMANLAGT VASTATTAVAA - PASSIVA OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital Edell.tilikausien ylijäämä-föregående räkenskapsperiodens vinst Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiodens vinst VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Muut pitkäaikaiset velat - Andra långfristiga skulder Liittymismaksut ja muut velat - Anslutningsavgifter Lyhytaikainen - Kortfristigt Laina kaupungilta - Lån av staden 0 0 Ostovelat - Leverantörskulder Siirtovelat - Resultatregleringsskulder VASTATTAVAA YHTEENSÄ- PASSIVA SAMMANLAGT

16 16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT - BOKSLUTSBILAGOR TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT - RESULTATRÄKNINGSBILAGOR PALKAT - LÖNER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden , ,69 Henkilöstösivukulut - Pesonalbikostnader , ,24 Eläkekulut - Pensionskostnader Muut henkilösivukulut - Övriga personalbikostnader , ,21 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät - Personalersättningar och övriga rättelseposter , ,06 Yhteensä tuloslaskelman mukaan - Sammanlagt enligt resultaträkningen , ,08 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen , ,30 Personalkostnader aktiverade till anläggningstillgångar Henkilökunnan määrä - Personalantal SÄHKÖJOHDANNAISET - ELDERIVAT Sähköjohdannaiskauppoja on suljettu ja ne toteutuvatvuoden 2006 puolella plusmerkkisinä ja silloin ne myös kirjataan tulosvaikutteisesti. Affärer med elderivat har avslutats och de förverkligas under år 2006 med plustecken och bokförs i det skedet resultatpåverkande. ANNETUT VAKUUDET - GIVNA GARANTIER Nord Poolille annettu vakuus johdannaiskauppaa varten - Garanti till Nord Pool för derivathandel Tilinpäätöskurssiin (8,2380) muunnettu euroiksi - Ändrats i enlighet med bokslutskursen NOK ,54 Euro PÄÄSTÖOIKEUDET Päästöoikeudet - Erhållna utsläppsrätter kpl/st Kosilan lämpökeskus - Värmecentralen i Kosil Koivuhaan lämpökeskus - Värmecentralen i Björkhagen 6 6 TASEEN LIITETIEDOT - BALANSRÄKNINGSBILAGOR SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER Siirtovelkoihin sisältyy ennakkoon laskutettua energiaa (ennakkotulo) - I resultatregleringarna ingår på förhand fakturerad energi (förskottsinkomst): MWh Euro (alv 0 %) Sähkön myynti - Elförsäljning ,00 Siirtosaamisiin sisältyy laskuttamatonta energiaa - I resultatregleringarna ingår ofakturerad energi: Sähkön siirto - Elöverföring ,00 KÄYTTÖOMAISUUS - ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuskohteiden taloudellisen pitoajan perusteella. Anläggningstillgångarna har aktiverats till anskaffningsutgiften, avskrivningar enligt plan har beräknats som linjära avskrivningar enligt den ekonomiska användningstiden. Suunnitelman mukaiset tasapoistoajat - Avskrivningar enligt plan: Tietokoneohjelma - Dataprogram 5 vuotta - år Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga långfristiga utgifter 20 vuotta - år Maa- ja vesialueet - Jord- och vattenområden ei poistoa-ingen avskrivning Rakennukset - Byggnader Hallinto- ja laitosrakennukset - Förvaltnings- och verksamhetsbyggnader 40 vuotta - år Tehdas- ja tuotantorakennukset - Fabriks- och produktionsbyggnader 20 vuotta - år Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och apparatur Kaukolämpöverkko - Fjärrvärmenät 30 vuotta - år Sähköverkko - Elnät 30 vuotta - år Sähköasemat - Elstation 30 vuotta - år Lämpökeskus - Värmecentral 30 vuotta - år Diesel-laitos - Dieselverk 20 vuotta - år Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut kuljetusvälineet - Övriga transportmedel 5 vuotta - år Muut laitteet ja kalusto - Övrig apparatur och inventarier 5 vuotta - år KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET - FÖRÄNDRINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Tietokoneohjelmistot - Dataprogram Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Lisäys - Ökning 0 Poisto - Avskrivning -27 Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga långfristiga utgifter Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Lisäys - Ökning 0 Poisto - Avskrivning -45 Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Jord- och vattenområden Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Rakennukset - Byggnader Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Lisäys - Ökning 0 Poisto - Avskrivning -67 Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och apparatur Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Lisäys - Ökning Poisto - Avskrivning Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Lisäys - Ökning 34 Poisto - Avskrivning -55 Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde SIJOITUKSET - PLACERINGAR (1 000 euro) Osakkuusyhteisöosakkeet - Aktier i intressesamfund 3 Tytäryhtiöosakkeet - Aktier i totterbolak Lisäys - Ökning Muut osakkeet ja osuudet - Andra aktier och andelar Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Lisäys - Ökning 806 Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital Edellisten tilikausien ylijäämä Föregående räkenskapsperioders vinst Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiodens vinst VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansierings- och försäkringsbolag Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Muut pitkäaikaiset velat - Övriga långfristiga skulder Liittymismaksut ja muut velat - Anslutningsavgifter och andra skulder Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Lisäys - Ökning 976 Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansierings- och försäkringsbolag Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde Kirjanpitoarvo - Bokföringsvärde (1 000 euro)

17 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL euro VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA DEN EGENTLIGA VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liikeylijäämä - Affärsvinst Poistot - Avskrivningar Rahoitustuotot ja kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader Peruspääoman tuotto - Grundkapitalintäkter Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 0 Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit - Inv. i anläggningstillgångar Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för inv. utgifter 0 Käyttöomaisuuden myyntituotot - Försäljn. ink. av tillg. Varsinaisen toim. ja inv. netto - Netto för den egentl. verks. o. in RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA-FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Kunnalta saatujen pitkäaik.lainojen lis. - Ökn.av långfristiga lån av komm. Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfr. lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskn. av långfr. lån Kunnalta saatujen pitkäaik.lainojen väh. - Min. av långfristiga lån Lyhytaik.lainojen muutos/vähennys - Ökn/minskn. av kortfr.lån 0 0 Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital Peruspääoman muutos - Förändring av grundkapital 0 0 Liiitymismaksujen muutos - Förändring av anslutningsavgifter 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset - Övr.förändr.av likviditeten Vaihto-omaisuuden muutokset - Förändr.av omsättningstillg Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta - Förändring av långfr. fordringar av kommunen 0 Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta - Förändring av långfr. fordringar av övriga 0 Lyhytaik.saamisten muutokset kunnalta- Förändr.av kortfr.lån av kommunen 0 Lyhytaik.saamisten muutokset muilta - Förändr.av kortfr.lån av övriga Korott.pitkä- ja lyhytaik.velk.muutos - Förändr.av räntefria kort- och långfristiga skulder Rahoitustoiminnan nettokassavirta - Finansieringens nettokassaflöde Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel Kassavarat Kassamedel Kassavarat Kassamedel

18 18 KOKKOLAN OMISTUS POHJOLAN VOIMASTA - KARLEBYS ÄGANDE I POHJOLAN VOIMA Omistusosuus - Ägarandel 2,47% ( ) Teho-osuus, sähköä - Effektandel, el 95 MW Teho-osuus, lämpöä - Effektandel, värme 60 MW osakkeet aktier A Vesivoima Vattenkraft B Ydinvoima Kärnkraft +Meri-Pori C Hiilivoima Öljyvoima Kolkraft Oljekraft V Hiilivoima Turvevoima Kolkraft Torvkraft E1 Hiilivoima Kolkraft B2 Ydinvoima Kärnkraft N Maakaasu Naturgas H Öljyvoima Oljekraft K1 Biovoima Biokraft Gn Biovoima Biokraft I Tuulivoima Vindkraft 2,0 % 8,1 MW 1,2 % 11,6 MW 2,5 % 19,1 MW 10,5 % 18,6 MW 0,3 % 0,2 MW 1,1% 1,1% 2,4 MW 5,2 % 8,3 MW 100 % 20 MW 2,0 % 5,0 MW 12,6 % 1,1 MW P O H J O L A N V O I M A O Y PVO- Vesivoima Oy Teollisuuden Voima Oy PVO- Lämpövoima Oy Vaskiluodon Voima Oy Mussalon Voima Oy Nokian Lämpövoima Oy PVO- Huippuvoima Oy Kokkolan Voima Oy Oy Alholmens Kraft Ab PVO- Innopower Oy Iijoki, Kemijoki Kokemäenjoki ja Tengeljoki Ijo älv, Kemi älv Kumo älv och Tengeljoki Ydin: Eurajoki Hiili: Pori Kärn: Eura å Kol: Björneborg Hiili: Kristiinankaupunki, Pori Öljy: Kristiinankaupunki Kol: Kristinestad, Björneborg Olja: Kristinestad Hiili: Vaasa Turve: Seinäjoki Kol: Vasa Torv: Seinäjoki Hiili ja maakaasu: Kotka Kol och naturgas: Kotka Maakaasu: Nokia Naturgas: Nokia Öljy: Vaasa Olja: Vasa Bio: Kokkola Karleby Bio: Pietarsaari Jakobstad Tuulivoima: Kristiinankaupunki, Kokkola, Oulu, Oulunsalo Vindkraft: Kristinestad, Karleby, Uleåborg, Uleåsalo

19 19 Olkiluodon toimivat ja rakenteilla oleva kolmas ydinvoimalayksikkö. De verksamma kärnkraftverksenheterna och det tredje kärnkraftverket under uppförande i Olkiluoto. Takakansi Kokkolan UNICEF-ryhmä myy mm. Nepalin pikkutyttöjen hyväksi Leo Torpan valokuvien pohjalta tehtyjä Kokkola-aiheisia postikortteja. Kokkolan Energia on osallistunut korttien suunnitteluun ja maksanut niiden painatuksen. Baksidan Unicefgruppen i Karleby säljar vykort med Karleby som motiv. Vykorten har gjorts utgående från Leo Torppas fotografier och säljs bl.a. för att hjälpa småflickor i Nepal. Karleby Energi har deltagit i planeringen av korten och svarat för tryckningskostnaderna.

20 SUUNNITTELU: VIESTINTÄKESKUS / PAINO: ART-PRINT / KOKKOLA 2007 PL 165, KOKKOLA - PB 165, KARLEBY Varastotie 3 - Förrådsvägen 3 puhelin - telefon (06) faksi - fax (06)

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TURUN SEUDUN OP. Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja:

TURUN SEUDUN OP. Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: TURUN SEUDUN OP Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: 2012 2013 2014 2015 2016 Korkokate 26 893 23 352 28 030 30 215 29 083 t Palkkiotuotot, netto 14 328 17 493 20 460 22 703 22 036 t Hallintokulut

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot