NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN"

Transkriptio

1 114 Tärinä, Lohjan kaupunki Raportti PR-TÄR Lohjan kaupunki Turku Heikki Rouvinen PL 71 Sivu 1(14) Lohja NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN Tärinän voimakkuus asuinviihtyvyyden kannalta Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh (09) fax (09) TURKU Hämeenkatu 32 E TURKU puh (02) fax (02)

2 2/14 Sisällysluettelo 1 Johdanto Mittausmenetelmät Tulosten arviontimenetelmät % luottamustason määrittäminen Mittauslaitteet Tärinän suositusarvot Räjäytystärinän suositusarvot ihmisen kokeman tärinähaitan kannalta Mittauspisteet Mittaustulokset Kaikki maasta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot Hiidensalmen alueella maasta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot Moisionpellon alueella maasta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot Kaikki lattialta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot Maasta ja rakennuksien lattioilta mitattujen taajuuspainotettujen tehollisarvojen vertailua Tulosten tarkastelua Johtopäätökset Lisätietoja Liite 1 Suurimpien havaittujen räjäytysten heilahdusnopeudet kaikissa räjäytyksen aikana käytössä olleissa mittauspisteissä. Liite 2 Mitatut heilahdusnopeudet mittauspisteissä. Liite 3 Analysoidut räjäytykset. Liite 4 Mittauspisteiden koordinaatit.

3 3/14 1 JOHDANTO Promethor Oy mittasi ja Lohjan kaupungin toimeksiannosta Nordkalk Oy:n louhintaräjäytysten aiheuttamaa tärinää Hiidensalmen ja Moisionpellon alueella. Tässä raportissa selvitetään tärinän voimakkuutta mittauspisteissä asumisviihtyvyyden kannalta. Mittaustuloksien perusteella laadittiin erilliset raportit, joissa selvitetään tärinän voimakkuus mittauspisteissä rakennusten vaurioitumisriskin (PR-TÄR1108-1) asumisviihtyvyyden kannalta (PR-TÄR1108-2). Selvityksien tuloksien perusteella voidaan arvioida aiheuttaako kaivostoimintaan liittyvät räjäytykset sellaista tärinää, että suunnitelluille asuinalueille ei voida rakentaa rajoittaako räjäytystärinä alueen rakentamista minkälaisilla toimenpiteillä rakentaminen voisi olla mahdollista, mikäli rakentamisen rajoitustarve ilmenee. Tässä raportissa tärinää mitattiin 25 mittauspisteessä suoraan maasta ja kahdeksassa mittauspisteessä rakennuksen lattiasta. Raporteissa PR-TÄR ja PR-TÄR esitettyjä mittaustuloksia (lukuarvoja) ei tule verrata keskenään. Rakennusten vaurioitumisriskin raportissa esitetyt mittaustulokset ovat taajuuspainottamattomia heilahdusnopeuden maksimeja. Asumisviihtyvyyden arviointiraportissa esitetyt mittaustulokset ovat taajuuspainotettuja 1 sekunnin aikaikkunalla määritettyjä tehollisarvon maksimeja. Raporteissa esitettyjen tuloksien yksikkö on mm/s, mutta lukuarvoja ei siis voi vertailla keskenään. Selvityksen laadintaan ovat osallistuneet Olli Laivoranta, Kimmo Kokki ja Jani Kankare Promethor Oy:stä. 2 MITTAUSMENETELMÄT Tärinämittaukset suoritettiin käyttäen kolmiaksiaalisia kiihtyvyysmittareita. Ensimmäinen mittausjakso ( ) suoritettiin mittauspisteissä 1 23 (pituus 2 5 viikkoa). Toinen mittausjakso ( ) suoritettiin mittauspisteissä (pituus 7 10 viikkoa). Mittaukset suoritettiin miehittämättömänä eli mittauslaitteistot toimivat itsenäisesti. Herätekynnyksen ylittyessä mittaussignaali tallentui laitteen muistiin, josta se analysointiin myöhemmin.

4 4/14 Mittauspisteissä 1 ja (8 kpl) mittausta suoritettiin rakennuksen lattialta. Lattialle asennettiin 10 kg painoinen teräselementti, johon kiihtyvyysanturit kiinnitettiin. Mittauspiste sijaitsi likimain mittaushuoneiden keskellä. Mittauspisteissä 2 21, 23 ja (25 kpl) mittausta suoritettiin maasta. Maasta suoritettuja mittauksia varten mittauspisteelle kaivettiin pieni kuoppa, johon upotettiin 500 mm pituinen ja 20 mm paksuinen terästanko, jonka päähän kiihtyvyysanturit asennettiin. Tässä raportissa tärinän mittaussuunnista pystyakselia nimitetään z-suunnaksi ja vaakaakseleita x- ja y-suunniksi. 3 TULOSTEN ARVIONTIMENETELMÄT Ihmisten kokeman tärinähaitan arvioimiseksi tärinäsignaalit taajuuspainotettiin ISO mukaisella kokokehontärinän painotusfunktiolla, minkä jälkeen niistä laskettiin liukuvan tehollisarvon maksimit v w,max. Mittaustuloksia tarkastellaan suhteessa etäisyyteen räjäytysalueesta. Etäisyyksissä huomioidaan räjäytysalueen syvyys maanpinnasta % luottamustason määrittäminen Mittaustulosten kuvaajissa on esitetty 95 % luottamuskäyrä tarkasteluetäisyyden funktiona. Luottamuskäyrä on määritetty seuraavasti: mittausaineisto linearisoitiin käyttäen eksponenttimuunnosta. Linearisoituun aineistoon käytettiin regressioanalyysia ja määritettiin yksisuuntainen 95 % luottamusväli. Analysoinnin jälkeen tulos muunnettiin takaisin alkuperäiseen asteikkoon. Muutoksen jälkeen arvoista piirrettiin lopullinen kuvaaja. 95 % luottamustasolla tarkoitetaan arvoa, jota pienempänä yksittäinen havainto pysyy 95 prosentin tilastollisella todennäköisyydellä. 4 MITTAUSLAITTEET Mittauksissa käytetyt laitteet olivat datatallennin Rion DA-20 kiihtyvyysanturit Metra KS-48B/C. 5 TÄRINÄN SUOSITUSARVOT 5.1 Räjäytystärinän suositusarvot ihmisen kokeman tärinähaitan kannalta Suomessa ei ole määräysarvoja tärinän voimakkuudelle ihmisen kokeman haitan kannalta. Liikennetärinäselvityksissä nykyisin usein sovelletaan tunnuslukua v w,95, joka on määritetty taajuuspainotetuista ja tehollisarvoistetuista tärinäsignaaleista. Liikennetärinän osalta uusien normaalien asuinrakennusten suunnittelussa suositusarvona on käytetty v w,95 0,30 mm/s. Vanhojen asuinalueiden suositusarvo liikennetärinälle on v w,95 0,60 mm/s.

5 5/14 Tärinän aiheuttaman häiritsevyyden kannalta päivä- ja yöajalla on ero. Päiväajan suositusarvona voidaan käyttää kaksinkertaista arvoa yöaikaan verrattuna. Tarkasteltavan kohteen osalta oleellisempi kysymys on lyhytkestoisen ja harvoin esiintyvän tärinän aiheuttama haitta verrattuna esimerkiksi liikennetärinään. Toisin sanoen, tuleeko liikennetärinän osalta käyttöön yleistyneitä arviointimenetelmiä käyttää lainkaan räjäytystärinän arviointiin. Vaikka räjäytystoiminta on kestoltaan useita vuosia, niin räjäytysten lukumäärä on vähäinen ja räjäytykset tapahtuvat päiväaikaan. Saamamme tiedon mukaan louhoksen aktiivisena aikana normaalisti on 1 2 räjäytystä päivässä, ja muulloin vähemmän. Käsityksemme onkin, että räjäytystärinän yhteydessä v w -arvoja ei tule käyttää ihmisen kokeman tärinähaitan arviointiin ennen riittävän laajoja Suomessa tehtyjä tutkimuksia v w - arvojen käytöstä räjäytystärinän häiritsevyyden arvioinnissa. Vasta tutkimustulosten perusteella voidaan määrittää esimerkiksi suositukset v w,95 -arvoille erilaisille rakennuksille niiden käyttötarkoituksen mukaisesti ja menetelmät tunnusluvun määrittämiselle. Huomioitaessa kuitenkin se, että mm. Rakennus- ja maankäyttölaki (132/2000) asettaa alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tavoitteeksi turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön luomisen, tulee räjäytystärinän aiheuttamaa viihtyisyyshaittaa jollakin tavalla arvioida. Jos ihmisen kokeman tärinähaitan arviointi tehdään v w -arvoja käyttäen, tulee haittaa lieventävinä asioina tarkasteltavassa kohteessa huomioida ainakin tärinätapahtumien lukumäärä on vähäinen (maksimissaan 1 2 vuorokaudessa) tärinätapahtumia ei esiinny yöaikaan. Mikäli räjäytystapahtumat voidaan esimerkiksi lupamääräyksin rajoittaa tarkkoihin kellonaikoihin (kuten klo ja ), voi sallittava tärinä olla mahdollisesti vielä hieman suurempi. Edellä mainitut haittaa lieventävät asiat pätevät käytettäessä haitan arviointiin jotakin muutakin mittaussuuretta, vaikkapa pystysuuntaisen heilahdusnopeuden taajuuspainottamatonta maksimia (v z (mm/s)). 6 MITTAUSPISTEET Kuvassa 1 on esitetty käytettyjen mittauspisteiden sijainnit. Mittauspisteissä 2 21 mittaus suoritettiin suoraan maasta. Mittauspisteissä 1, 22 ja 24 tärinää mitattiin olemassa olevan rakennuksen lattialta. Mittauspisteissä 23 ja tärinää mitattiin olemassa olevan rakennuksen lattiasta ja maasta. Taulukossa 3 on esitetty tarkemmat tiedot rakennuksissa sijaitsevista mittauspisteistä.

6 6/14 Kuva 1. Mittauspisteiden sijainnit. Taulukko 1. Tarkemmat tiedot rakennuksissa sijaitsevista mittauspisteistä. Mp Paikka Osoite Lattiamittauspisteen sijainti 1 Lattia Karstuntie 68 Yksikerroksisen entisen Puukeskusliikerakennuksen lattialla. 22 Lattia Kiviniemenkatu 11 H 16 Paritalon huoneiston ensimmäisen kerroksen makuuhuoneen lattialla. 23 Lattia Karstuntie 46 Paritalon huoneiston ensimmäisen kerroksen lattialla. 24 Lattia Sahakatu 6 Kaksikerroksisen puutalon kellarin lattialla. 25 Lattia Rovastinkatu 11 Yksikerroksisen omakotitalon työhuoneen lattialla. 26 Lattia Rovastinkatu 7 Kaksikerroksisen omakotitalon ensimmäisen kerroksen kodinhoitohuoneen lattialla.

7 7/14 27 Lattia Lohjan vesilaitos 28 Lattia Lövinginkatu 1 Kaksikerroksisen betonirakennuksen toisen kerroksen lattialla (huone 204). Kaksikerroksisen omakotitalon ensimmäisen kerroksen olohuoneen lattialla. 7 MITTAUSTULOKSET Mittaustulokset sisältävät räjäytykset, joiden aiheuttama tärinäsignaali (N=239) on havaintopisteissä ollut luotettavasti havaittavaa. Mittaustuloksina tarkastellaan 1) maasta mitattuja taajuuspainotettuja tehollisarvoja. Tarkastelu suoritetaan erikseen a) koko tarkastelualueen, b) Hiidensalmen ja c) Moisionpellon alueelle mittauspisteiden 22 (Kiviniemenkatu 11 H 16) ja 23 (Karstuntie 46) mittaustulokset eivät sisälly Hiidensalmen tai Moisionpellon tuloksiin 2) koko tarkastelualueella lattiasta mitattuja tehollisarvoja. 7.1 Kaikki maasta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot Mittaustulokset sisältävät mittauspisteiden 2 21, 23 ja tulokset. Mittauspisteissä tärinää mitattiin suoraan maasta. Kuvassa 2 on esitetty maasta mitatut (N=172) taajuuspainotetut tehollisarvot etäisyyden mukaan. Kustakin tärinähavainnosta on valittu akselisuunta, jossa tärinä on suurin. Näin ollen kuva 2 sisältää sekä pystysuuntaisia että vaakasuuntaisia tärinähavaintoja. Kuvaan on piirretty punainen käyrä = mittaustuloksista määritetty 95 % luottamuskäyrä (havaittava tulos on 95 % todennäköisyydellä käyrän arvoa alhaisempi).

8 8/14 Kuva 2. Maasta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot, kaikki havainnot. Kuvasta 2 havaitaan, että neljä tulosta poikkeaa muista mittaustuloksista neljä suurinta tulosta ovat v w,max = 1.73, 1.48, 1.33 ja 1.27 mm/s, kun 167 havaintoa on 0.8 mm/s tai vähemmän. Poikkeavat neljä havaintoa on tehty mittauspisteissä 23 (Karstuntie 46, 2 kpl) ja 25 (Rovastinkatu 11, 2 kpl). Liitteessä 1 on esitetty poikkeavien havaintojen aiheuttaneiden räjäytysten heilahdusnopeudet kaikissa räjäytyksen aikana käytössä olleissa mittauspisteissä (liite 1, kuvat 1, 2, 7 ja 8). 7.2 Hiidensalmen alueella maasta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot Mittaustulokset sisältävät mittauspisteiden 2 9 tulokset. Mittauspisteissä tärinää mitattiin suoraan maasta. Kuvassa 3 on esitetty tässä Hiidensalmen alueella maasta mitatut (N=67) taajuuspainotetut tehollisarvot etäisyyden mukaan. Kustakin tärinähavainnosta on valittu akselisuunta, jossa tärinä on suurin. Näin ollen kuva 3 sisältää sekä pystysuuntaisia että vaakasuuntaisia tärinähavaintoja. Kuvaan on piirretty punainen käyrä = mittaustuloksista määritetty 95 % luottamuskäyrä (havaittava tulos on 95 % todennäköisyydellä käyrän arvoa alhaisempi).

9 9/14 Kuva 3. Maasta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot, Hiidensalmi. Kuvasta 3 havaitaan, että kaikki 59 havaintoa on alle 0,6 mm/s. 7.3 Moisionpellon alueella maasta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot Kuvassa 4 on esitetty Moisionpellon alueella maasta mitatut (N=107) taajuuspainotetut tehollisarvot etäisyyden mukaan. Kustakin tärinähavainnosta on valittu akselisuunta, jossa tärinä on suurin. Kuvaan on piirretty punainen käyrä = mittaustuloksista määritetty 95 % luottamuskäyrä (havaittava tulos on 95 % todennäköisyydellä käyrän arvoa alhaisempi)

10 10/14 Kuva 4. Maasta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot, Moisionpelto. Kuvasta 4 havaitaan, että kolme tulosta poikkeaa muista havainnoista suurimmat tulokset ovat v w,max = 1.73, 1.27 ja 1.03 mm/s, kun 104 havaintoa on 0,8 mm/s tai sen alle. Poikkeavat kolme havaintoa on tehty mittauspisteessä 25 (Rovastinkatu 11). Liitteessä 1 on esitetty poikkeavien havaintojen aiheuttaneiden räjäytysten heilahdusnopeudet kaikissa räjäytyksen aikana käytössä olleissa mittauspisteissä (liite 1, kuvat 5, 7 ja 8). 7.4 Kaikki lattialta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot Mittaustulokset sisältävät mittauspisteiden 1 ja tulokset. Mittauspisteissä tärinää mitattiin lattialta. Kuvassa 5 on esitetty maasta mitatut (N=67) taajuuspainotetut tehollisarvot etäisyyden mukaan. Kustakin tärinähavainnosta on valittu akselisuunta, jossa tärinä on suurin. Näin ollen kuva 5 sisältää sekä pystysuuntaisia että vaakasuuntaisia tärinähavaintoja. Kuvaan on piirretty punainen käyrä = mittaustuloksista määritetty 95 % luottamuskäyrä (havaittava tulos on 95 % todennäköisyydellä käyrän arvoa alhaisempi).

11 11/14 Kuva 5. Lattiasta mitatut taajuuspainotetut tehollisarvot, kaikki havainnot. Kuvasta 5 havaitaan, että neljä tulosta poikkeaa muista havainnoista suurimmat tulokset ovat v w,max = 2.41, 1.99, 1.61 ja 1.28 mm/s, kun 63 havaintoa on noin 1,0 mm/s tai sen alle. Poikkeavat neljä havaintoa on tehty mittauspisteissä 23 (Karstuntie 46, 1 kpl), 25 (Rovastinkatu 11, 2 kpl) ja 26 (Rovastinkatu 7, 1 kpl). Liitteessä 1 on esitetty kahden poikkeavan havainnon aiheuttaneen räjäytyksen heilahdusnopeudet kaikissa räjäytyksen aikana käytössä olleissa mittauspisteissä (liite 1, kuvat 5 ja 7). 7.5 Maasta ja rakennuksien lattioilta mitattujen taajuuspainotettujen tehollisarvojen vertailua Mittaustulokset sisältävät mittauspisteiden tulokset. Mittauspisteissä tärinää mitattiin lattiasta ja maasta. Kuvassa 6 on esitetty maasta lattiaan siirtyvän pystysuuntaisen tärinän vahvistumiskertoimia (N=31) suhteessa etäisyyteen. Vahvistumiskertoimet on laskettu mittauspisteittäin yksittäisten räjäytyshavaintojen maasta ja lattiasta mitattujen taajuuspainotettujen tehollisarvojen suhteesta.

12 12/14 Kuvaan on piirretty punainen käyrä = vahvistumiskertoimista määritetty lineaarinen trendikäyrä Kuva 6. Lattiasta ja maasta mitattujen taajuuspainotettujen tehollisarvojen suhde etäisyyden mukaan. Kuvasta 6 havaitaan, että tärinän vahvistuminen siirtyessään maasta lattiaan vähenee etäisyyden kasvaessa keskimääräinen tärinän vahvistuminen on noin 1,5 tarkasteluetäisyydellä 300 m keskimääräinen tärinän vahvistuminen on noin 1,0 tarkasteluetäisyydellä 1300 m.

13 13/14 8 TULOSTEN TARKASTELUA Mittaustulosten perusteella arvioitaessa ihmisen kokemaa tärinähaittaa maasta mitatun taajuuspainotetun tehollisarvon avulla, voidaan lattiaan siirtyvää värähtelyä arvioida käyttämällä kerrointa 1,5 (kuva 6) mittaustuloksista huomataan, että tärinän vahvistuminen voi vaihdella huomattavasti samassakin mittauspisteessä eri tapahtumien välillä. Tämän vuoksi tärinän vahvistumiskertoimena suositellaan käytettäväksi keskimääräistä arvoa 1,5. Tehtyjen havaintojen perusteella joidenkin räjäytysten aiheuttama tärinä on selvästi keskimääräistä suurempi. Rakennusten lattioilta mitatuista neljä suurinta tulosta olivat v w,max = 2.41, 1.99, 1.61 ja 1.28 mm/s, kun samalla etäisyydellä pienimmät tulokset olivat noin 0.5 mm/s. Yksi poikkeavan suuri havainto tehtiin Karstuntien rakennuksen lattian mittauspisteessä (mp 23). Kolme poikkeavan suurta havaintoa tehtiin Rovastinkadun rakennusten lattioiden mittauspisteissä (mp 25 ja 26). Samoihin aikoihin Rovastinkadulla maasta mitatut tärinähavainnot ovat merkittävästi pienempiä, jolloin voidaan olettaa, että poikkeavan suuret tulokset johtuvat tärinän taajuuden osumisesta rungon tai lattian resonanssitaajuudelle. Tulosten perusteella suojaetäisyytenä ihmisten kokeman tärinähaitan kannalta voidaan pitää noin m. Tällä etäisyydellä yli puolet rakennusten lattioilta mitatuista tärinäarvoista v w,max on 1 mm/s tai sen alle. Samaan aikaa on todettava, että suojaetäisyyden määrittäminen on erittäin hankalaa. Suurin ongelma on sopivien suositusarvojen puuttuminen, joihin selvityksen tuloksia voitaisiin verrata. Toisaalta suojaetäisyyttä voidaan pienentää tai se voidaan mahdollisesti kokonaan poistaa asentamalla rakennettaviin taloihin tärinävaimentimet. Mittaustulosten perusteella tärinää on Hiidensalmen alueella vähemmän kuin Moisionpellon alueella. Hiidensalmen alueella suojaetäisyyttä ei todennäköisesti tarvita lainkaan. 9 JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten perusteella alueiden kaavoittaminen rakennuskäyttöön on mahdollista. Kaavoittamisen, rakentamisen ja kohteiden markkinoinnin yhteydessä tärinä on kuitenkin otettava huomioon. Rakennussuunnitelmien yhteydessä täydentävien tärinäselvitysten laadintatarve tulee harkita. Tulosten perusteella jotkut tärinätapahtumat ovat voimakkuudeltaan keskimääräisiä selvästi suurempia. Tälläisia voimakkaampia tärinätapahtumia esiintyy kuitenkin vain harvoin (luonnollisesti riippuen tuotannon volyymistä eli räjäytysten kokonaismäärästä). Käytetyillä mittauspisteillä v w,max > 1 mm/s esiintymistiheys on noin 4/67*100% = 6 %. Mikäli räjäytyksiä on yksi päivässä, on tärinä suurempi kuin v w,max = 1 mm/s seitsemäntoista (17)

14 14/14 arkipäivän eli yli kolmen viikon välein. Tämän selvityksen aikana havaittavia räjäytyksiä oli selvästi harvemmin kuin kerran päivässä. Edellä esitetyn perusteella lopullinen johtopäätös on, että tärinään tulee alueella suhtautua riittävällä vakavuudella, mutta tärinätapahtumien kokonaismäärän ollessa kuitenkin hyvin rajallinen ja niistä oleellisimpien vielä rajallisempi, ei tärinä mielestämme estä alueiden suunnittelua asuinrakentamiseen. 10 LISÄTIETOJA Jani Kankare Promethor Oy Hämeenkatu 32 E Turku sp. puh KIRJALLISUUS 1. Vuolio R., Räjäytystyöt. Suomen Maanrakentajien Keskusliitto r.y. Forssa s. 2. Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tytyrin tärinä, Hiidensalmi-Törmä asemakaavatarkastelu 2008, luonnos

15 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 1 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 1/8 Raportti PR-TÄR1108-2, Mittausjakso Kuvissa 1 4 on esitetty mittausjakson ( ) neljän räjäytyksen heilahdusnopeuden taajuuspainotetut tehollisarvot eri mittauspisteissä maasta mitattuna. Tarkasteltavista räjäytyksistä kaksi aiheutti Karstuntiellä poikkeavan suuret heilahdusnopeudet ja kaksi räjäytystä on esitetty vertailun vuoksi. Kuvissa 1 4 on esitetty taajuuspainotetut tehollisarvot (valittu akselisuunta, jossa tärinä ollut suurin). Kuvista 1 ja 2 nähdään, että tärinän voimakkuus on ollut poikkeuksellisen suurta mittauspisteessä 23 (Karstuntie) muihin mittauspisteisiin verrattuna. Molemmat poikkeavan tuloksen antaneet räjäytykset ovat tapahtuneet likimain samassa pisteessä. Tuloksen perusteella ko. räjäytysalueen ja Karstuntien tarkastelupisteen välillä on poikkeuksellisen pieni vaimentuma. Kuvista 3 ja 4 nähdään, että tärinän suuruus eri mittauspisteissä on näissä räjäytyksissä ollut keskenään vertailukelpoista (ei poikkeavan suurta tulosta missään mittauspisteessä). Vastaavasti muissakin analysoiduissa räjäytyksissä tulokset olivat eri mittauspisteiden välillä korrelaatiossa. Mittausjakso Kuvissa 5 7 on esitetty mittausjakson ( ) kolmen suurimman tärinän aiheuttaneen räjäytyksen taajuuspainotetut tehollisarvot (valittu akselisuunta, jossa tärinä ollut suurin) eri mittauspisteissä maasta ja lattialta mitattuna. Kuvissa 5 7 nähdään, että tärinän voimakkuus on ollut suurinta mittauspisteissä 25 ja 26 (Rovastinkatu). Suuri tärinän voimakkuus johtuu ko. räjäytysalueen ja mittauspisteiden välisestä lyhyestä etäisyydestä sekä mittauspisteiden alla olevasta kalliomaaperästä. Samoissa mittauspisteissä maasta mitatut tärinähavainnot ovat selvästi pienempiä, jolloin voidaan olettaa, että poikkeavan suuret tulokset johtuvat tärinän taajuuden osumisesta rungon tai lattian resonanssitaajuudelle.

16 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 1 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 2/8 Raportti PR-TÄR1108-2, Kuva klo tapahtuneen räjäytyksen aiheuttama tärinä tarkastelupisteissä. Mittauspisteet suoraan maassa. Karstuntien mittauspisteessä tärinä oli keskimääräistä selvästi voimakkaampaa.

17 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 1 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 3/8 Raportti PR-TÄR1108-2, Kuva klo tapahtuneen räjäytyksen aiheuttama tärinä tarkastelupisteissä. Mittauspisteet suoraan maassa. Karstuntien mittauspisteessä tärinä oli keskimääräistä selvästi voimakkaampaa.

18 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 1 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 4/8 Raportti PR-TÄR1108-2, Kuva klo tapahtuneen räjäytyksen aiheuttama tärinä tarkastelupisteissä. Mittauspisteet suoraan maassa.

19 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 1 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 5/8 Raportti PR-TÄR1108-2, Kuva klo tapahtuneen räjäytyksen aiheuttama tärinä tarkastelupisteissä. Mittauspisteet suoraan maassa.

20 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 1 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 6/8 Raportti PR-TÄR1108-2, Kuva klo tapahtuneen räjäytyksen aiheuttama tärinä tarkastelupisteissä.

21 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 1 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 7/8 Raportti PR-TÄR1108-2, Kuva klo tapahtuneen räjäytyksen aiheuttama tärinä tarkastelupisteissä.

22 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 1 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 8/8 Raportti PR-TÄR1108-2, Kuva klo tapahtuneen räjäytyksen aiheuttama tärinä tarkastelupisteissä.

23 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 2 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 1/1 Raportti PR-TÄR1108-2, Mittauspisteissä havaitut taajuuspainotetut heilahdusnopeudet. Mitatut taajuuspainotetut heilahdusnopeudet v w,max [mm/s] mittauspisteittäin. 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 v w,max [mm/s] 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Mittauspiste (maa-, sokkeli- ja lattiapisteet esitetty yhdessä)

24 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 3 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 1/2 Raportti PR-TÄR1108-2, Taulukko 1. Mittausten aikana rekisteröityjen ja analysoitujen räjäytysten tiedot (z-koordinaatin nollapiste on merenpinta) Kokonaisräjähdysainemäärä Koordinaatit Pvm Klo Kaivososa Paikka [kg], ei momentaaninen R x R y R z Törmä K244A +305 p+k nro , Törmä K244B +305 k+p nr , Törmä Törmä Solhem K avausviuhkat 1, 2 ja 3 + vas seinä v1 K avausviuhkat 1, 2 ja 3 + vas seinä v1 K sup nr 40,41 ja , , , Solhem K B k+p nr , Törmä K239C +305 k+p ½ , Törmä K239C +305 k+p ½ , Solhem K k+p nro , Törmä K sup nro , Solhem K99A +290 p+k nr , Törmä K avausviuhkat 4 ja 5 + vas seinä v1 (1/3) 576, , Solhem K99B +250 p+k nr , Törmä Törmä K A v1 2.pystyr ja avausviuhkat 6 ja 7 K A v1 1.pystyr ja avausviuhkat 8 ja 9 535, , , , Törmä K avausv , , Solhem K B v. 12 osa ja C v1 osa , Solhem K99A +290 k+p v , Solhem K99B +290 k+p v , Törmä Törmä K244B +270 av. viuhka 19 ja 20 +B pystyr. K244 B +270 av v osa , , , , Solhem K103 avaus , , Solhem K103 avaus , , Solhem K103 avaus , , Törmä K 244B +270 avausv ja osa B , , Törmä K244A +270 v. nro , , Törmä K244A +305 v. nro , , Solhem K103 avaus , ,0-145

25 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 3 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 2/2 Raportti PR-TÄR1108-2, Solhem K103 avaus , , Törmä K244B +270 v. nro , , Törmä K244B +305 v. 15 ja , , Solhem K v. nro , ,0-138 Räjäytyksien sijainnit on merkitty punaisilla palloilla karttaan.

26 Nordkalk Oy:n louhinnan aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten LIITE 4 Hiidensalmi ja Moisionpelto, Lohja Sivu 1/1 Raportti PR-TÄR1108-2, Mittauspisteiden koordinaatit Koordinaatit Mp KKJ, N KKJ, E Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS 110 Tärinä Raportti PR-TÄR1228-1 Järvenpään kaupunki Helsinki 14.8.2012 Ilkka Holmila Kaupunkiarkkitehti Sivu 1 (10) + liitteet (5) Seutulantie 12 04401 Järvenpää TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Perhelän

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3379 TÄR01 Sivu 1 (11) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 21.1.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS 2 Tärinä Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 3.2. Lintulahdenkatu a 0030 Helsinki Sivu (2) LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 2. 26.. Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 7 Tärinä Raportti PR-TÄR3 Vihdin kunta Turku.2. Matti Hult Asematie 3 Sivu (7) + liitteet 030 Nummela RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju) ja vanhan kaavan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemen kaupunki Helsinki 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi TÄRINÄSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Tärinä Raportti PR TÄR1276 1 Sivu 1 (6) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen 112 Tärinä Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen TÄRINÄSELVITYS Villa Breda, Kauniainen Mittaukset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3322 TÄR01 Sivu 1 (12) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö Armi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 11.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Hennala,

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3481 TÄR01 Sivu 1 (13) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 11 13101 Hämeenlinna Turku 22.5.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3055 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 29.5.2014 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Starkin alue, Lahti Mittaukset suoritettu 17. 31.3.2014 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Liikennetärinä Raportti PR3392 TÄR02 Sivu 1 (12) Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS 3 Tärinä Raportti PR-TÄR2 Rovaniemen kaupunki Turku 30.. Tekniset palvelut PL 2 Sivu (3) + liitteet () 960 Rovaniemi TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS Koskenrannan alue, kortteli 37, tontti, Rovaniemi

Lisätiedot

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaan tärinää mitataan vuosittain Pirttimäen alueella kertamittauksena.

Lisätiedot

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3694 TÄR01 Sivu 1 (10) Renor Oy Vuokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 00151 Helsinki Turku 18.12.2015 TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 120 Tärinä Raportti PR-TÄR1174 Hyvinkään kaupunki Helsinki 2.5.2011 Tekninen keskus Suutarinkatu 2 Sivu 1 (20) + liitteet (48) 05801 Hyvinkää HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Hyvinkään

Lisätiedot

VT3 tärinämittaukset, Laihia

VT3 tärinämittaukset, Laihia VT3 tärinämittaukset, Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jussi Kurikka-Oja 16.6.2014 1 Taustatiedot Tässä tärinämittausraportissa kuvataan Laihialla VT3:n varrella tehtyjen tärinämittausten toteuttamistapa

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR TÄR1274 1 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Anne Karvinen Jussilainen PL 126 15141 Lahti Turku 27.12.2013 MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 10. 17.12.2013

Lisätiedot

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula 9.10.2006 Viite 82114125 Versio Pvm 9.10.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut J. Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe Työnro: 3409 Tilaaja: Porin kaupunki 3.10.2016 Muokattu versio 7.11.2016; yhteystiedot poistettu. LIIKENNETÄRINÄMITTUS Toinen vaihe Hallituskatu ja Maaherrankatu, Pori 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohteen yleistiedot:

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR4140 TÄR01 Sivu 1 (15) Janakkalan kunta Piia Tuokko Turku 13.4.2017 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Harvialan asemakaavoitus, Janakkala Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 19.4.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3370 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Vesijärvenkatu 31c 15140 Lahti Turku 19.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tornator, Hennala,

Lisätiedot

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3507 TÄR01 Sivu 1 (14) Heini Peltonen Turku 25.6.2015 KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Raportti 30.4.2009 Tampereen kaupunki Viite 82123898 Versio Pvm 30.4.2009 Hyväksynyt Tarkistanut Jouko Noukka Kirjoittanut Jussi Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Vastaanottaja Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2010 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI LIITE 8 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Päivämäärä 05/03/2010 Laatija

Lisätiedot

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus 114 Tärinä Raportti nro PR-TÄR1035 VR Yhtymä Oy Tilaaja: Lasse Kajander Turku 21.6.2007 VR Yhtymä Oy Sivut 1 (14) + 5 liitettä PL 488 00101 Helsinki Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus Kohde: Sorinkatu

Lisätiedot

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinä- ja runkomeluselvitys Päivämäärä 12.4.2013 ID-numero 644145 IX (TAMPELLA) -956-1, KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN-

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3806 TÄR01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 18.4.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS LIITE 5. Liikennetärinä Raportti PR3470 TÄR01 Sivu 1 (10) TA Asumisoikeus Oy Ari Uotila Turku 29.4.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tontti AK 78, rek.nro 1 9903 46 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1213 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1 (16) + liitteet TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero:

Lisätiedot

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 11.5.2012 ID-numero 384941 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 Lausunto Ihalaisen kaivoksen tärinävaikutuksista Geomatti Oy, työ 392 17.6.2016 2 1. Taustaa Lausunnossa

Lisätiedot

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Rakennusakustiikka Raportti PR3701 R04 Sivu 1 (5) Virpi Toivio Sorvaajankatu 15 008 Helsinki Turku 6.11.2015 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Mittaukset tehty 21.10.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Orimattilan kunta Päivämäärä 6.6.2014 (täydennetty 2.7.2014) HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Viite 82141930 HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II PORVOO TÄRINÄMITTAUSRAPORTTI Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II PORVOO TÄRINÄMITTAUSRAPORTTI Yleistä Mikkolantie 1 B 00640 Helsinki P. 09-454 2610 info@r-konsultit.fi www.rajaytyskonsultit.fi PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II PORVOO TÄRINÄMITTAUSRAPORTTI 1.9. - 16.12. 2014 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy

Lisätiedot

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19860 Raportti

Lisätiedot

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä.

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä. Liikennetärinäselvitys PR3169 TÄR01 ja tie ja raideliikennemeluselvitys PR3169 Y02 TIIVISTELMÄ Osoitteessa Asemakatu 7 Kuopio on suunnitteilla rakennettavaksi kaksi asuinkerrostaloa. Promethor Oy mittasi

Lisätiedot

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula 8.9.2006 Viite 82113693 Versio Pvm 8.9.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut JKO Ramboll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 25.6.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET 14 Rakennusakustiikka Raportti PR-R18-1B Warmia Oy Sivu 1/4 Warmia Oy Turku 29.6.2012 Peter Jansén Lämmittäjänkatu 3 207 Kaarina ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET WARMIA OY Mittaukset tehty 26.6.2012

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 26.2.2016 26.2.2016 1 (9) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden

Lisätiedot

LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN ASKELÄÄNITASOLUKUJEN MITTAUS

LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN ASKELÄÄNITASOLUKUJEN MITTAUS 1 sivu 1 (4) Turku 2.11.29 Rakennusakustiikka Lausunto PR-R1434-1 Karitma Oy Jari Niemelä Sorvaajankatu 15 8 Helsinki Lattiapäällystevertailu LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN ASKELÄÄNITASOLUKUJEN MITTAUS MITTAUKSET

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

Tärinäselvitys Siikaluodon alue

Tärinäselvitys Siikaluodon alue Pietarsaaren kaupunki Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 23.12.2015 23.12.2015 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden arviointi... 2 2.2 Tärinän arviointi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 31.12.2013 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ NASTOLAN KUNTA

Lisätiedot

Lue! FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset

Lue! FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset 1. Tausta 2. Mittausmenetelmät 3. Mittauslaitteet 4. Määräysarvot 5. Mittaustulokset ja havainnot 6.Tulosten tarkastelu 7. Lisätietoja

Lisätiedot

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Risto Taipale 20.9.2013 1 Tehtävä 1 Erään lämpömittarin vertailu kalibrointistandardiin antoi keskimääräiseksi eroksi standardista 0,98 C ja eron keskihajonnaksi

Lisätiedot

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUS

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUS Rakennusakustiikka Raportti PR4056 R01 Sivu 1 (4) Karitma Oy Tarja Kirjavainen Sorvaajankatu 15 00880 Helsinki Helsinki 22.11.2016 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUS Mittaukset tehty 3.11.2015 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava

Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Sastamalan kaupunki Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Asemakaavaselostuksen liitteet: LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2008 LIITE 2 Meluselvitys, Promethor 2008 LIITE 3

Lisätiedot

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ TYÖOHJE 14.7.2010 JMK, TSU 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ Laitteisto: Kuva 1. Kytkentä solenoidin ja toroidin magneettikenttien mittausta varten. Käytä samaa digitaalista jännitemittaria molempien

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NIVALA Nivalan yleiskaava Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 20968 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu. Jani Kankare

YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu. Jani Kankare YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu Jani Kankare 23.10.2015 Promethor Oy Muun muassa äänen, tärinän ja ilmanlaatuselvityksien asiantuntijayritys - Mittaukset ja mallinnus - Suunnittelu - Lupahakemukset

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu

Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu 11.5.2016 Työ 6696 MELUMITTAUSRAPORTTI Työmaa: Kalasataman keskus Tilaaja: Destia Oy Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu 11.5.2016 MELUMITTAUSRAPORTTI 1. Yleistä Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS Vastaanottaja Eikan Pub Oy Eino Lehtinen Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2017 Viite 1510035737 EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS RAVINTOLAMELUN MITTAUS Päivämäärä 18.8.2017 Laatija

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 4 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 121 Tärinä Raportti PR-TÄR1157 Sipoon kunta Helsinki 26.11.2010 Kehitys- ja kaavoituskeskus Kaavoitusyksikkö Sivu 1(21) PL 7 / Iso Kylätie 18 04130 Sipoo TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja 4.9.2014 1 Taustatiedot Tämä tärinäselvitys on laadittu Siilinjärvellä, Pyöreälahden alueelle 2. kunnanosassa

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Päivämäärä 14.12.2015 TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ Päivämäärä

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Liite 3 Haapajärvi, Ylipään alueen asemakaavan muutos Tärinäselvitys Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 6.6.2013 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3682 Y02 Sivu 1 (7) Lahti Energia Oy Eeva Lillman Turku 7.4.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18

Lisätiedot

RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001. Urpo Vihreäpuu. Jakelu. OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET. Sijainti 1:50 000. Avainsanat: RTK-mittaus

RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001. Urpo Vihreäpuu. Jakelu. OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET. Sijainti 1:50 000. Avainsanat: RTK-mittaus RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001 Urpo Vihreäpuu Jakelu OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET - 4333 07 Sijainti 1:50 000 Avainsanat: RTK-mittaus OUTOKUMPU MINING OY Mairninetsnnta RAPORTTI 04013522

Lisätiedot

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Rakennusakustiikka Raportti PR R1941 1 Sivu 1 (6) Sorvaajankatu 15 008 Helsinki Turku 29.5.13 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET, Lattiapäällystevertailu Mittaukset tehty Raportin vakuudeksi Kalle Lehtonen Akustiikkasuunnittelija

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NAKKILA Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 11420 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Karitma Oy, Hydro Smart Compactline vinyylilankku

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Karitma Oy, Hydro Smart Compactline vinyylilankku Tilaaja: Karitma Oy Tarja Kirjavainen Sorvaajankatu 15 008 Helsinki Raportin numero: Päiväys: ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Kirjoittanut: Antti Bang Nuorempi suunnittelija puh. 0 593 70 antti.bang@promethor.fi

Lisätiedot

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-3 1(12) 14.5.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi Värähtelyselvitys,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.213 SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Seinäjoki Oulu-radan palvelutason parantaminen, ympäristötärinämittaukset Ylivieska - Oulu Geomatti Oy työ 337

Seinäjoki Oulu-radan palvelutason parantaminen, ympäristötärinämittaukset Ylivieska - Oulu Geomatti Oy työ 337 Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu Rrs/Geo PL 488 11 Helsinki Seinäjoki Oulu-radan palvelutason parantaminen, ympäristötärinämittaukset Ylivieska - Oulu 25.5.28 Geomatti Oy työ 337 Liminka, (kmv noin 727+),

Lisätiedot

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Lauri Uotinen 12.12.2008 1 2008 19.5. 26.11. 6 kk 2009 2 3 P 4 5 6 7 12 % 15 % 11 % 156 s. 7 % 13 % 9 % 17 % 8

Lisätiedot

143081-1.1 1(5)+liitteet

143081-1.1 1(5)+liitteet 1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET

Lisätiedot

Motocrosspyörien melupäästömittaukset

Motocrosspyörien melupäästömittaukset Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen Jussi Kurikka-Oja Meluselvitysraportti 30.9.2014 30.9.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 MELUPÄÄSTÖMITTAUKSET... 2 2.1 Mittausteoriaa... 2 2.2 Mittaustoiminta...

Lisätiedot

Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2)

Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2) Työnumero 10167 Tilaaja: Pirkkalan Kunta Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2) Louhinnan riskianalyysi 10167 Linnakalliontie

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Hattulan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2010 HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 10/08/2010 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02,

Lisätiedot