TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

2 SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNNAT 5 Kangasala 6 lempäälä 7 nokia 8 orivesi 9 pirkkala 10 Tampere 11 vesilahti 12 Ylöjärvi 13 4 RESURSSIT 14 5 KYSELY SEUDUN YLÄLUOKKalaisille Tuloksia 15 6 NUORISOTYÖN SEUDULLINEN TAVOITETila 16 7 YHTEISET PAINOPISTEET 16 1 JOHDANTO Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyötoimijat päättivät syksyllä 2011 ryhtyä valmistelemaan seudulle ensimmäistä yhteistä, toimintaa ja tulevaisuutta luotaavaa nuorisotyöohjelmaa. Ohjelmatyön tarkoituksena on selvittää kuntakohtaisia nuorisotyön käytäntöjä, resurssointia ja mahdollisia kuntien välisen yhteistyön rajapintoja. Näihin tavoitteisiin tähdäten ohjelma syventää kuntien välistä vuoropuhelua nuorisotyön kehittämistarpeista ja pyrkii osaltaan vastaamaan valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman asettamiin tavoitteisiin. Tätä ohjelmaa on valmisteltu Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisotoimien välisenä yhteistyönä. Mukana ohjelmatyön valmistelussa ovat olleet Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti sekä Ylöjärvi. Ohjelmassa käytetyt, taustoittavat tilastoaineistot on kerätty kaikista edellä mainituista kunnista. Työryhmään ovat kuuluneet Tampereelta johtava koordinaattori Antti Heinonen sekä johtava koordinaattori Janne Taiponen, Orivedeltä vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki, Pirkkalasta vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi, Lempäälästä vapaa-aikajohtaja Erkki Häkli sekä nuorisotyöohjelmaa valmisteleva nuorisotyön koordinaattori Satu Sirén, Ylöjärveltä vastaava nuorisotyöntekijä Eila Uusi-Kouvo sekä hänen sijaisensa Riikka Majuri, Vesilahdelta liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti, Nokialta nuorisokoordinaattori Tiina Alakoski sekä Kangasalan vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen. 7.1 Kasvatuksellisuus nuorisotyötä ohjaavana tekijänä Aktiivinen ja yhteisvastuuta kantava kansalaisuus Ennaltaehkäisyllä ylläpidetään lasten ja nuorten hyvinvointia Yhdenvertaisuus 19 8 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KEHITTäminen Toimenpide-ehdotuksia Tampereen kaupunkiseudun 20 nuorisotyöhön 9 YHTEENVETo 22 Taitto & graafinen suunnittelu Janne Taiponen Kannen kuva Johanna Mielonen, Valkeakosken kaupungin nuorisopalvelut Pohjanmaan ELY-keskus on tukenut ohjelmatyön valmistelua myöntämällä kaupunkiseudun kunnille valtionavustuksen työntekijän palkkaamiseksi. Avustuksella palkattu työntekijä on koordinoinut ohjelmatyön valmistelua keskitetysti toimipaikkanaan Lempäälä. Seudullinen nuorisotyöohjelma ajoittuu vuosille, mutta se on kytketty valtakunnalliseen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan ( ) ja sitä tarkastetaan vuosittain yhteistoiminnan käytännön painopisteiden osalta. Ohjelman tarkoitus on tukea kuntien omia, paikallistason lapsi- ja nuorisopoliittisia ohjelmia sekä lastensuojelu- ja hyvinvointisuunnitelmia. Se toimii siten työkaluna paikallistason nuorisotyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Tampereella Tekijät 2 KUVA: Valkeakosken kaupungin nuorisopalvelut / arkisto 3

3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi), sekä Akaan, Urjalan, Valkeakosken ja Sastamalan välillä on ollut pitkäaikainen perinne nuorisotyötä koskevaan tiedonvaihtoon. Kuntien nuorisotyöstä vastaavat tahot ovat tavanneet toisiaan säännöllisesti muutaman kerran vuodessa. Säännöllisistä kuntatapaamisista huolimatta nuorisotyön seudullisia, strategisia linjauksia, tai toimintamalleja ei kuitenkaan ole pysähdytty miettimään tarkemmin. Keskustelu on ollut pikemminkin informatiivista tiedottamista sekä yksittäisten yhteistoimintojen läpikäyntiä. Syksyllä 2011 järjestetyssä tapaamisessa Kangasalla nuorisotyötä koskevat laajemmat strategiset kehittämistarpeet olivat kuitenkin voimakkaasti esillä. Tällöin todettiin yksimielisesti seudullisen ohjelmatyöprosessin tarpeellisuus ja päätettiin lähteä toteuttamaan tätä nuorisotyöohjelmaa. 3 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNNAT Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan muodostama yhtenäinen talousalue on pääkaupunkiseudun jälkeen maamme suurin kaupunkiseutu. Asukkaita on yhteensä (2011). Tampereen kaupunkiseudun strategia painottaa sellaisten yhteistyömuotojen ja tavoitteiden hakua, jotka syventävät ja tiivistävät kuntien välistä kanssakäymistä ja mahdollistavat hyötyjen tasaisen jakautumisen pitkällä tähtäimellä (Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020, 4). Tämä on myös seudun nuorisotyötoimijoiden sekä tämän ohjelman lähtökohta. Ohjelma on laadittu siten, että lyhyiden kuntaesittelyjen ja taloudellisten tunnuslukujen kuvaamisen jälkeen pohditaan nuorisotyön seudullista tavoitetilaa ja mietitään yhteisiä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta johdettuja nuorisotyön painopisteitä. Lopuksi tehdään konkreettisia toimenpide- ja kehittämisehdotuksia, joita pyritään viemään paikallistasolla arjen toimintaan. Ohjelmassa on avattu myös kaupunkiseudun kunnissa yhteisesti toteutetun nuorisobarometrin tuloksia. Marraskuussa 2012 toteutettuun kyselyyn vastasi n luokkalaista kaupunkiseudun nuorta. Kysely on tarkoitus toteuttaa säännöllisesti ja sen tuloksia hyödynnetään ohjelman päivittämisessä. Seudullisen nuorisotyöohjelman tarkoitus on toimia kaksisuuntaisesti. Siinä avataan seudullisella tasolla nuorisotyötä yleisesti ohjaavia painopisteitä ja toisaalta tuodaan keskusteluun yksittäisten kuntien hyviä käytäntöjä hyödynnettäväksi kaikkien kaupunkiseudun kuntien kesken. Jokaisessa seudun kunnassa kehitetään nuorisotyötä. Kehittämistyö on perustyöhön kuuluvaa ja toisaalta erilaisten projektien ja hankkeiden värittämää, perustyötä täydentävää toimintaa. Nuorisotyö kulkee mukana esimerkiksi kuntien palveluverkkoselvityksissä. On todennettu, että kuntien on edelleen mahdollista kehittää paikallisia nuorisotyön prosesseja ja siten edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Yksittäiset, kuntakohtaiset toimintamallit ja hyvät käytänteet tulee kuitenkin kirjata suunnitelmallisesti yhteen toiminnalliseen ohjelmaan. Näin ne palvelevat nuorisotyön kehittämistä myös seudullisesta näkökulmasta. Ohjelman tavoitteena on suunnata kuntien paikallistason toimintaa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman tavoitteena on suunnata kuntien paikallistason toimintaa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmassa korostetaan paikallistason monialaista, hallintokuntien rajat ylittävää yhteistyötä sekä laajempaa, kuntarajat ylittävää yhteistoimintaa. Ohjelma kannustaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen nostaen esille muutamia yhdessä sovittuja nuorisotyön kehittämisen painopisteitä. Yksittäiset kunnat päättävät paikallisesti, kuinka näitä painopisteitä viedään käytännön toimintaan. KUVA: 4 5

4 KANGASALA Kangasala - Kesäpäivän pitäjä - tunnetaan kauniista luonnostaan ja maisemistaan. Kangasala sijaitsee 20 minuutin ajomatkan etäisyydellä Tampereelta. Kunta tarjoaa asukkailleen turvallisen asuinympäristön luonnon läheisyydessä. Kangasala on kaunis viiden harjun ja kolmen suuren järven halkoma kunta. Kangasalan väkiluku kasvaa vuosittain noin 300 asukkaalla. Asukasmäärä Alle 29-v Kangasalan kunnassa nuorisotyö kuuluu vapaaaikapalveluihin yhdessä liikunnan kanssa. Vapaaaikapalvelut pyrkii luomaan puitteita kuntalaisten harrastamiselle. Se organisoi ja valvoo nuoriso- ja vapaa-aikatilojen käyttöä sekä järjestää itse säännöllistä toimintaa lapsille ja nuorille. Toiminnan perusta on ennakoivassa kasvatuksellisessa nuorisotyössä sekä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisessa. Nuorisotyössä nähdään perinteisen nuorisotilatyön rinnalla laajempia kokonaisuuksia, joilla pyritään tukemaan nuorten kasvua ja elämänhallintaa yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa Kuuluu sivistyskeskuksen alaisuuteen. Nuorisotyötä koskevat asiat käsitellään kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa. Vakituiset 7 Määräaikaiset - Muut (tuntiohjaajia yms) 1,5 Nuorisotilat 5 Järjestötilat 2 Muut tilat 3 Viisi nuorisotilaa. Kaksi leirikeskusta, joista toinen kesäkäyttöinen ja toinen ympärivuotinen. Kaksi nuorisotilaa on järjestökäytössä. Nuorisovaltuusto, jolla edustus kahdessa lautakunnassa (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja opetus- ja kasvatuslautakunta). Lisäksi nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoja. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja se tekee tiivistä yhteistyötä oppilaskuntien kanssa. Edustus Suomen Lasten Parlamentissa. Perustettu sivistystoimenjohtajan päätöksellä. Kokoonpano: Sosiaali- ja terveyskeskus 3 (sosiaalityön johtaja, työllisyyspalvelupäällikkö, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri), Sivistyskeskus 2 (opetuskoordinaattori (siht.), vapaa-aikakoordinaattori (pj.)), Työvoima/Te-keskus 1 ja Poliisi 1. Lisäksi kutsutaan asiakohtaisesti eri alojen asiantuntijoita. Kokoontuu 2 kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Lisäksi pyritään järjestämään laajempi nuorisoasioita käsittelevä verkostotapaaminen vähintään kerran vuodessa. 2 työntekijää, joista toinen vakinainen ja toinen vakinaistumassa vuoden 2013 aikana. Saa Opetusja kulttuuriministeriön rahoitusta. kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluihin (SoTe) ja toiminnan vetovastuu on työllisyyspalvelupäälliköllä. Hoidetaan olemassa olevilla kunnan työllisyystoiminnoilla. LEMPÄÄLÄ Lempäälä on itsenäinen, hyvän asumisen ja kilpailukyisten palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Kunnan vetovoiman takaavat sen sijainti Suomen nopeimmin kehittyvällä alueella Helsinki-Tampere-moottoritien ja radan varrella. Lempäälä toimii vastuullisesti kuntalaisten, yritysten ja seutukunnan parhaaksi. Lempäälä arvostaa ympäristöä, asukkaiden aktiivisuutta ja palveluhenkistä, osaavaa henkilöstöä. Asukasmäärä Alle 29-v 7526 Lempäälän kunnan nuorisopalveluiden perustehtävänä on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa. Tehtävänä on tarjota monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille, ehkäistä syrjäytymistä, edistää terveitä elämäntapoja ja vaikuttaa nuorten osallistumiseen. Toimintaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen nuorisotoiminta, lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, leiri- ja retkitoiminta, tapahtumatoiminta, nuorisotiedotus sekä kansainvälinen toiminta. Toiminnan painopisteitä ovat nuorisotilatoiminta, nuorten ohjaus- ja tukipalvelut ja lasten ja nuorten osallisuus. Nuorisopalveluiden toiminta suuntautuu varhaisen puuttumisen sekä nuorten ohjaus- ja tukipalvelujen alueille tilanteisiin, joissa erityisesti tarvitaan nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoa. Lapsi- ja nuorisoasioita koordinoivan työryhmän kautta kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten kunnassa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin ja vähennetään syrjäytymisen riskejä. Nuorisopalveluiden yhteydessä toimiva Lempäälän Ohjaamo tarjoaa erilaisissa muutos- ja kriisivaiheissa eläville nuorille ohjaus- ja tukipalveluja elämänhallintaan, koulutukseen ja työelämään liittyen. Nuorisoyhdistystoimintaa tuetaan avustuksin ja edullisin käyttövuoroin. Osa kunnan sivistystoimea. Nuorisopalveluihin liittyvät asiat päätetään vapaa-aikalautakunnassa. Vakituiset 10,5 Määräaikaiset 1,5 Muut (tuntiohjaajia yms) 0,5 Nuorisotila 5 Neljä nuorisotilaa ja yksi kesäkäyttöinen leirikeskus. Yksi nuorisotiloista sijaitsee koulun yhteydessä. Lempäälässä toimii nuorisovaltuusto. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan kiinnostukseen - mukaan pääsee ilmoittautumalla. Nuorisovaltuusto toimii paikallisten nuorten äänitorvena, joka muovaa, sorvaa ja toteuttaa ideoita toiminnaksi ja toimii nuorten edunvalvojana. Nuvalaiset ovat mukana kunnan päätöksenteossa ja tapahtumien järjestämisessä ja vaikuttavat erityisesti Nuorisokahvila Enterin toimintaan. Nuva toimii yhteistyössä yläkoulujen oppilaskuntien hallitusten kanssa. Ohjaus- ja palveluverkoston tehtävistä vastaa Lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä Lana. Työryhmän nimeää kunnanjohtaja. Ryhmässä ovat edustettuna sosiaalipalvelut, nuorisopalvelut, lasten päivähoito, opetuspalvelut, terveyspalvelut, poliisi, te-toimisto sekä asiantuntijajäseniä. Ryhmää johtaa sosiaalityönjohtaja ja sihteerinä toimii vapaa-aikajohtaja (nuorisopalvelut). Etsivästä nuorisotyöstä vastaa nuorisopalvelut. Toimintaa toteuttaa Ohjaamo, johon on keskitetty vuotiaiden nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö. Ohjaamo on myös mukana järjestämässä lisäopetusta. Ohjaamon on tarkoitus toimia helposti muistettavana ja tavoitettavana linkkinä nuorelle eri palveluiden välillä. Ohjaamossa on kolme vakituista työntekijää ja toimintaan saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta yhden työntekijän palkan osalta. Selvityksen alla. 6 7

5 8 NOKIA Nokia on suomalaisittain keskisuuri, muuttovoittoinen kaupunki. Nokialla yhdistyvät kaupunkiseudun monipuoliset palvelut sekä pienen kaupungin ihmisläheinen tunnelma. Asukasmäärä Alle 29-v Nokian kaupungin nuorisopalvelut on osa kaupungin vapaa-aikapalveluita. Toiminnan tavoitteena on tukea ennaltaehkäisevin kasvatuksellisin menetelmin lasten ja nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia sekä vahvistaa heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan ja ohjata nuorten sijoittumista koulutus- ja työelämään. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Toiminnan lähtökohtana on ennakoiva kasvatuksellinen työote ja varhainen puuttuminen sekä lasten ja nuorten kunnioittaminen oman elämänsä asiantuntijoina. Pääasiallinen kohderyhmä on vuotiaat, mutta osa toiminnoista on avointa myös yli 17-vuotiaille (esim. osallisuus- ja vaikuttaminen sekä etsivä työ). Vakituiset 10 Määräaikaiset 2 Muut (tuntiohjaajia yms) - Nuorisotilat 3 Kolme nuorisotilaa, bänditila (7 huonetta), Nuorten ohjauspiste Kellari yhteistyössä perusturvakeskuksen kanssa, ei leirikeskusta, skeittipaikka Penttilän liikuntapuistossa. Osana vapaa-aikakeskusta. Nuorisopalveluihin liittyvät asiat käsitellään vapaa-aikalautakunnassa. Lasten vaikutuskanavana toimii Lasten parlamentin täysistunto. Istuntojen välillä kokoontuu Lasten parlamentin toimintaryhmä kerran kahdessa viikossa. Nuorisovaltuusto on nuorten asioita edistävä toimintaryhmä, joka kokoontuu kahden viikon välein. Valtuusto järjestää keväisin Vaikuttajafoorumin ja syksyisin avoimen nuorisofoorumin, jossa valitaan uudet nuorisovaltuutetut. Nuorisotiloilla toimii tilatoimikunnat ja / tai tilakokoukset ja koulujen oppilaskuntien kanssa tehdään yhteistyötä. Hallinnollinen palveluverkko -ryhmä Pave on kaupunginjohtajan nimeämä. Ryhmän puheenjohtajana toimii koulutoimenjohtaja ja sihteerinä nuorisokoordinaattori. Ryhmässä on edustus vapaa-aikakeskuksesta 3, perusturvakeskuksesta 1 ja kasvatus- ja opetuskeskuksesta 2. Ryhmää täydennetään vuoden 2013 alussa terveydenhuollon, poliisin, toisen asteen koulutuksen, seurakunnan ja työvoimahallinnon edustajilla. Pave on nimennyt lisäksi käytännön tason toimijoista koostuvan Nyrkit savessa -työryhmän, jonka koordinoinnista vastaa erityisnuorisotyöntekijä. Ryhmässä on jäseniä kaupungin toimijoiden lisäksi seurakunnasta, poliisista, Tredusta, työ- ja elinkeinotoimistosta, SPR:n katutyöstä ja Nuorisoasuntoyhdistyksestä. Nivelvaihetyössä toimii lisäksi oma ryhmänsä. Etsivästä nuorisotyöstä vastaa nuorisopalvelut. Tällä hetkellä toiminta on järjestetty Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja työntekijöitä on kaksi. Toinen etsiväntyöntekijä esitetään vakinaistettavaksi alkaen. Kaupunginjohtaja on nimennyt nuorisotakuutyöryhmän, jota vetää nuorisokoordinaattori. Ryhmään kuuluvat lisäksi koulutoimenjohtaja, sosiaalityön johtaja, aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä, elinkeinopäällikkö, varikkopäällikkö, lukion rehtori sekä edustajat Tredusta, Työ- ja elinkeinotoimistosta ja Nokian Yrittäjistä. Ryhmään kuuluu myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja. ORIVESI Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Pirkanmaalla, Tampereen seudulla. Oriveden liikenteellinen sijainti on hyvä, sillä valtatie 9, kantatie 58 / 66 sekä Jyväskylän ja Haapamäen radat halkovat paikkakuntaa. Kaupungin palvelut ja talous ovat kunnossa. Orivedellä on hyvät sivistyspalvelut ja monipuoliset yksityiset palvelut. Orivesi panostaa asumiseen, kaupungilla on runsas valikoima omakotitontteja. Asukasmäärä 9582 Alle 29-v 2763 Oriveden kaupungin nuorisopalvelut kuuluvat kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen alaisuuteen ja elämänlaatupalveluiden päätöksenteosta vastaa luottamushenkilötasolla elämänlaatulautakunta, johon kuuluvat liikuntapalvelut, kansalaisopisto, kirjastopalvelut sekä nuorisopalvelut. Nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliselle nuorisotoiminnalle Orivedellä. Nuorisopalvelut tukevat lasten ja nuorten kasvua itsenäisiksi, yhteistyökykyisiksi ja vastuuntuntoisiksi ihmisiksi luomalla edellytyksiä sekä tukemalla eri tavoin lasten ja nuorten parissa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. Keskeisenä tehtävänä on yhteistyö eri tahojen kanssa, jotka tekevät nuorisotyötä. Nuorisotalotoiminta, leirit, retket, tapahtumat ja nuorisovaltuustotoiminta ovat keskeinen osa nuorisotoimintaa, jonka tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy. Vakituiset 1,2 Määräaikaiset - Muut (tuntiohjaajia yms) 0,40 Nuorisotilat 3 Yksi tila on nuorison käytössä, yksi tila yhdistysten ja järjestöjen käytössä. Lisäksi kesäkäyttöinen leirikeskus. Osa kasvatus- ja opetuspalvelukeskusta. Nuorisovaltuusto, joka on nuorisopalveluiden koordinoimaa toimintaa. Nuorisovaltuusto koostuu vuotiaista orivesiläisistä nuorista. Nuorisovaltuustolla on edustus kaupungin kaikissa lautakunnissa. Nuorisovaltuusto kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa. sta vetovastuu on nuorisopalveluilla. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja siihen kuuluu kaupungin eri tahojen edustajia (nuorisopalvelut, koulutuspalvelut, terveydenhoitaja, sosiaalipalvelut) sekä seurakunnan, työvoimatoimiston, poliisin ja ammattikoulun edustajat. Etsivää työtä koordinoi kaupungin hyvinvointipalvelukeskus. seen liittyvät asiat kuuluvat hyvinvointipalvelukeskuksen alaisuuteen, jossa asioita hoitaa Oriveden työpaja. 9

6 PIRKKALA Pirkkalalla on takanaan pitkä ja maineikas historia, mutta nykykokoonsa kunta muokkautui vasta vuonna Pirkkalassa yhdistyy luonnonläheisyys ja palveluiden tehokkuus. Ikärakenne on nuori ja koulutustaso korkea. Nuorisotoimen tehtävänä Pirkkalassa on luoda edellytyksiä monipuoliselle nuorisotoiminnalle. Keskeisinä tehtävinä ovat kaikki nuoriin liittyvään toimintaan sisältyvä tiedottaminen, neuvonta, avustaminen ja tilojen järjestäminen. Painopistealueina ovat syrjäytymisen ehkäisy sekä järjestötoiminnan tukeminen ja aktivointi. Nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjestämän toiminnan täydentämiseksi nuorisotoimi järjestää myös omaa toimintaa. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja vaikuttaa kunnan toimintaan siten, että erityisesti nuoria koskevat asiat otetaan huomioon kunnan päätöksenteossa. Myös kansainvälisyyden edistäminen on tärkeä periaate toiminnassa. Asukasmäärä Alle 29-v Pirkkalassa on nuorisovaltuusto, jolla on läsnäoloja puheoikeus lautakunnissa. Vuonna 2013 kehitetään Nuorisofoorumitoimintaa, jolla parannetaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pirkkalassa toteutetaan poikkihallinnollista yhteistyötä, jonka myötä on perustettu erilaisia työryhmiä edistämään palvelurakenteita. Nuorten asioita käsitellään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja kehittävässä työryhmässä, joka kuuluu osaltaan laajaan hyvinvointityöryhmään. kuuluu nuorisopalveluihin. Pirkkalassa on tällä hetkellä yksi projektirahoituksella toimiva etsivä työntekijä, joka vakinaistetaan vuoden 2013 lopussa. ssa on mukana kaikki hallintokunnat. Työllisyysasioita hoitaa erillinen työllisyydenhoidon yksikkö, joka kuuluu hallinto-osaston alaisuuteen. TAMPERE Tampere on haluttu ja elinvoimainen asuin ja vierailukaupunki. Palvelujen, kaupunkirakenteen ja liikenteen toimivuus sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö varmistavat hyvän elämänlaadun. Tampere on kasvava kaupunki. Kaupunkiseutua rakennetaan yhtenä kokonaisuutena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tampere on edelläkävijä asiakaslähtöisissä palveluissa, ympäristön huomioon ottavissa valinnoissa ja osaamisessa. Nuorisopalveluiden tuottamat palvelut toteutetaan alueellisten ja keskitettyjen palveluiden kautta. Tuoteryhmiä nuorisopalveluissa on kolme: kasvatuksellinen ohjaustoiminta, harrastaminen ja omaehtoisen toiminnan edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. Asukasmäärä Alle 29-v Nuorisopalvelut kuuluu Tampereen kaupungin Hyvinvointipalveluihin sekä edelleen kulttuuri-ja vapaa-aikapalveluiden tuotantoalueeseen. n toimintaa ohjaa ja koordinoi moniammatillinen ja poikkihallinnollinen työryhmä, jonka on nimennyt kaupungin pormestari. Sihteerinä toimii nuorisopalveluiden johtava koordinaattori. on sijoitettu sosiaalityön ehkäisevän päihdetyön alaisuuteen. Nuorisopalvelut koordinoi erityisnuorisotyön vastuualueelta vapaaehtoistyöhön perustuvaa Yövuorotoimintaa, jota toteutetaan yhteistoiminnassa mm. seurakunnan kanssa. seen liittyvä toiminta kohdistuu lähinnä opetustoimen, elinkeinotoimen ja työllisyydenhoidon palveluyksikön sekä TE-keskuksen väliseen yhteistyöhön, jossa nuorisopalveluilla ei ole merkittävää roolia. Vakituiset 5,5 Määräaikaiset 2 Muut (tuntiohjaajia yms) - Nuorisotilat 1 Pirkkalassa on yksi nuorisotila, joka sijaitsee vapaa-aikakeskuksen yhteydessä. Uudet tilat valmistuivat vuoden 2012 lopussa. Tiloissa on nuorisotilojen lisäksi bändien harjoitustila, studio ja monitoimisali. Lisäksi kunnassa on yksi leirikeskus. Nuorisotoimi kuuluu vapaa-aikapalveluihin, joka on osa sivistysosastoa. Luottamushenkilötasolla päätöksiä tekee sivistyslautakunta. Vakituiset 68 Määräaikaiset 2 Muut (tuntiohjaajia yms) 2 Nuorisotilat 12 Muut tilat 3 Alueellisia nuorisokeskuksia 12. Nuorisopalvelut hallinnoi lisäksi ympärivuotista leiri- ja kurssikeskus Antaverkkaa (Ylöjärvellä) ja elokuussa 2012 avattua keskustan monitoimitaloa sekä bänditiloja. Nuorisopalvelut koordinoi Lasten Parlamentin sekä Nuorisofoorumin toimintaa. Nuorisofoorumilla on edustus läsnäolo- ja puheoikeudella kuudessa kaupungin lauta- ja johtokunnassa sekä kaupunginvaltuustossa. Lasten parlamentti toimii myös alueellisesti alueellisten vaikuttajaryhmien kautta. Nuorisotiloilla toimii puolestaan nuorten keskuudestaan valitsemat talotoimikunnat (talodemokratia)

7 VESILAHTI Vesilahti on viihtyisä ja vetovoimainen maaseutukunta, vain puolen tunnin ajomatkan päässä Tampereelta. Toimivat palvelut, koulut ja harrastusmahdollisuudet houkuttelevat uutta väkeä kuntaan. Vesilahdessa yhdistyy ihmisläheinen asumismuoto erinomaisine palveluineen ja puhtaine luontoineen. Vesilahdella kohtaavat mielenkiintoinen historia sekä nuorekas väestörakenne. Lapsiperheet hakevat kunnasta turvallista asuinympäristöä ja luonnon läheisyyttä. Asukasmäärä 4444 Alle 29-v 1577 Vesilahden kunnan nuorisotyö kuuluu sivistystoimen alaisuuteen. Nuorisotoimi korostaa nuorisotyön merkitystä lasten ja nuorten tasapainoisessa kehittymisessä ja sosiaalisessa vahvistamisessa. Nuorisotyö panostaa perusnuorisotyön kehittämiseen, tilatoimintaan ja luo edellytykset nuorisotyölle jakamalla seuroille nuorisoavustuksia. Nuorten määrä kunnan asukasluvusta on valtakunnallisestikin suuri, yli kolmasosa. Tarjontaa ja toimintaa on oltava jatkuvasti enemmän ja laajemmin, nuorisotoimen tehtävänä on huomioida ja tukea nuorten vapaa-ajanviettoa. Tilatoimintaa järjestetään sekä ala- että yläkoululaisille, satunnaisesti tilalla käy myös vanhempia nuoria. Lisäksi järjestämme aktiivista leiritoimintaa sekä satunnaisia retkiä nuorille. Vakituiset 2,5 Määräaikaiset 1 Muut (tuntiohjaajia yms) 0,5 Nuorisotilat 5 Osa sivistystoimea. Nuorisopalveluja koskevista asioista päättää liikunta- ja nuorisolautakunta. Nuorisovaltuusto toimii yhteistyössä oppilaskunnan kanssa ja kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Nimetyt nuorisovaltuutetut oikeutettuja osallistumaan lautakuntien ja työryhmien kokouksiin. Verkosto rakenteilla, menossa kunnanhallitukseen alkuvuodesta Toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön projektirahoituksella, jolla palkattuna yksi työntekijä. Etsivän työn koordinointivastuu on nuorisotoimella. Selvityksen alla. YLÖJÄRVI Ylöjärvi on tulevaisuuteen suuntautunut nuori kaupunki, joka haluaa, että sen asukkaat voivat hyvin ja että sen palvelut, ympäristö ja talous ovat hyvässä kunnossa (Kaupunkistrategia 2020). Ylöjärven kaupungin nuorisotyöntekijät palvelevat lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä lapsen ja nuoren kasvuun liittyvissä kipeissäkin asioissa. Myös päihteitä ja huumeita koskevissa asioissa olemme käytettävissä. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa koulujen opettajat, kuraattorit ja terveydenhoitajat sekä sosiaalityöntekijät. Kaikki ohjaajat toimivat myös yksilötyössä tukien ja auttaen lasta tai nuorta selviytymään. Asukasmäärä Alle 29-v Ohjaajat ovat käytettävissä vanhempainilloissa ja järjestöjen tapaamisissa. Kouluyhteistyö on muotoutunut koulujen tarpeiden mukaisesti. Työhön kuuluu muun muassa 7 -luokkalaisten ryhmäyttämiset. Nuorisotyömme kivijalka on vahva nuorisotilatyö, sisältäen nuorten osallisuuden (nuorisotilojen toimikunnat) sekä avoimen toiminnan. Nuorisopalveluiden kohderyhmä on vuotiaat lapset ja nuoret. Yksi tiloistamme on avoinna myös täysi-ikäisille. Sosiaalisessa nuorisotyössä on mukana kaksi työntekijää. Työtä tehdään yksilöllisesti ja ryhmissä. Lapset ja nuoret tulevat työn piiriin sosiaalitoimen, perhekeskuksen tai koulujen kautta. Perheet ottavat suoraan myös yhteyttä työntekijöihin. Kulttuurisen nuorisotyöhömme kuuluu Teatteri Jakkara, jossa myös nuoria yksilötyön parista. Ylöjärven kaupungin nuorisopalvelut on osa kaupungin vapaa-aikapalveluita. Nuorisopalveluja koskevista asioista päättää vapaa-aikalautakunta. Nuorisoedustajistossa 15 nuorta iältään 13-17v. Edustus kaikissa lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa. Vaikuttajafoorumi järjestetään kerran vuodessa. Kaupunginhallituksen nimeämä Noottiryhmä aloitti toimintansa vuonna Puheenjohtajuus vaihtelee, sihteeri nuorisopalveluista. Mukana ryhmässä ovat edustettuina etsivän nuorisotyön työntekijä (työllistämisyksikkö), sosiaalipalvelut, koulukuraattorit, perhekeskus sekä koulujen erityisopettajat. Ryhmän puheenjohtaja läsnä kaupungin hyvinvointiryhmässä, jonka kautta asioita esitellään eteenpäin. Kaupungin ulkopuolisia toimijoita ei ryhmässä ole. Etsivän työn järjestämisestä vastaa kaupungin työllistämispalvelut. Työntekijöitä tällä hetkellä kaksi. Selvityksen alla. ww.ylojarvi.fi 2 nuorisotilaa, 1 leirikeskus, bänditila, + toimintaa vanhalla kyläkoululla kerran viikossa Vakituiset 7 Määräaikaiset 1 Muut (tuntiohjaajia yms) 2 Nuorisotilat 7 Banditilat 1 Seitsemän nuorisotilaa, joista yksi yhteistyössä seurakunnan kanssa, yksi ostopalveluna ja yksi remontissa (valmistuu 2014), kaksi näistä on koulun yhteydessä

8 4 RESURSSIT Vuonna 2013 Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisotyön käyttökustannukset ovat yhteensä n. 8,8 milj. euroa. Nuorisopalveluiden menot ovat 0,5 1,0 % kuntien koko käyttötaloudesta. Vuonna 2011 kaikki Suomen kunnat sijoittivat nuorisotyöhön keskimäärin 36 /asukas. Tampereen kaupunkiseudun panostus vuonna 2011 nuorisotyöhön oli euromääräisesti mitattuna keskimäärin 24 /asukas * * Tieto perustuu kuntien ja kuntayhtymien mennessä Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin. 5 KYSELY SEUDUN YLÄLUOKKALAISILLE Marras-joulukuussa 2012 toteutettiin ensimmäinen kaupunkiseudun kuntien luokkalaisille suunnattu nuorisokysely. Sen tavoitteena oli saada tietoa alueen nuorten elinympäristöstä, perheistä ja kodin ilmapiiristä, nuorten hyvinvointiin ja terveyteen sekä harrastuksiin ja kouluun liittyvistä asioista. Kysely toteutettiin sähköisenä ja siihen kutsuttiin vastaamaan kaikki kaupunkiseudun kuntien yläkoulun oppilaat. Kyselyyn vastasi suhteelliseen kiireellisestä aikataulusta huolimatta n nuorta. Nuorisotyön kehittämisen näkökulmasta toteutetulla kyselyllä on merkitystä sekä seututasolla että paikallisesti. Tätä ohjelmaa kirjoitettaessa tuloksia ei ole ehditty analysoimaan tarkemmin, mutta niiden merkitys työn suunnittelussa tiedostetaan. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää seudullisen yhteistyön kehittämisen lisäksi paikallisesti, sillä tuloksista voidaan eritellä kuntakohtaiset vastaukset. Kysely tuottaa arvokasta tietoa myös kouluille ja muille nuorisopalveluiden yhteistyökumppaneille. Kuntien nuorisotoimen käyttökustannukset TULOKSIA KUNTa asukasluku (2011) alle 29-v budjetti 2013 /asukas /nuori Kangasala ,76 62,58 Lempäälä ,04 88,93 Nokia ,17 59,45 Orivesi ,69 61,35 Pirkkala ,50 65,47 Tampere ,38 55,03 Vesilahti ,48 136,50 Ylöjärvi ,09 73,59 TAULUKKO 1 Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisotyön budjetti suhteessa asukaslukuun Vuosibudjetit 2013 Budjetti 2013 Henkilöstökulut Toimintakulut Kiinteistökulut * Sisältää järjestöavustuksia Kangasala * Lempäälä * Nokia * Orivesi * Pirkkala * Tampere Vesilahti * Ylöjärvi * TAULUKKO 2 Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisotoimien vuosibudjetit (brutto) euroina vuonna 2013 Kyselyyn vastanneista seitsemäsluokkalaisia oli 978, kahdeksasluokkalaisia 876 ja yhdeksäsluokkalaisia 864, joten vastaukset jakaantuivat erittäin tasaisesti yläkouluikäisiin. Tulosten perusteella voidaan vetää johtopäätös, että kyselyyn vastanneet nuoret kokevat oman elinympäristönsä (koti, koulu) asioiden olevan hyvin. Vastanneista 3,6% ei tuntenut oloaan turvalliseksi kotonaan. Vaikka prosentuaalisesti tarkasteltuna tämä on vähän, on siihen syytä kiinnittää huomiota. Nuorten (80%) mielestä he voivat myös vaikuttaa hyvin lähiympäristön asioihin. Nuorten mielestä heidän kuntansa harrastusmahdollisuudet ovat hyvät (71,9%) ja he voivat tarvittaessa matkustaa toiselle paikkakunnalle harrastamaan mielenkiintoisen harrastuksensa ohjaamana (71,6%). Melkein kaikki kyselyyn vastanneet käyttävät päivittäin iä ja keskimäärin joka toinen pelaa päivittäin tietokonepelejä. Kunnan nuorisotyöstä tiesi tai oli kuullut n. 80%. Näiden vastaajien mukaan nuorisotiloilla on turvallista ja nuorisotyöntekijöihin pystyy luottamaan. Nuorisotyöstä tulee tiedottaa paremmin. Noin 50% nuorisotiloilla käymättömistä nuorista piti niitä vaikeasti lähestyttävinä ja ei-turvallisina ympäristöinä. Nuorisotyön ja tilatoiminnan mielikuviin tuleekin panostaa tulevaisuudessa. Kouluun liittyviä kysymyksiä oli yhteensä yhdeksän. Noin 90% nuorista tunsi olonsa turvalliseksi koulussa ja liki 80% myös viihtyy koulussa hyvin. Yksinäisyyttä koulussa koki 14% vastanneista. Puolet nuorista oli sitä mieltä että koulussa tulisi olla nuorisotyöntekijä jonka kanssa voisi jutella. Tulosten valossa ilahduttavaa on, että 90% vastanneista näkee tulevaisuutensa valoisana. Ajatuksia herättävää on se tosiseikka, että noin 40% vastanneista oli törmännyt päihdeongelmaan lähipiirissään. Vastanneista 24,2% kokee nukkuvansa liian vähän ja 28,8% kokee jatkuvaa painetta ja stressiä. Paljon julkisuudessakin keskustelua herättäneitä energiajuomia nauttii 28% vastaajista. Tupakointia harrastaa 10,4% ja kannabista on kokeillut 4,3%. Hälyttävää on että nuorista 31,6% tietää lähipiiristä jonkun, joka on kokeillut huumausaineita. Noin 70% vastanneista kertoi, ettei ole koskaan kokeillut alkoholia. Kyselyn Kaveri ja ystävyyssuhteet osiossa kartoitettiin nuorten kokemia ystävyyssuhteita sekä mahdollista kiusaamista. Nuorten mielestä (37,7%) aikuiset eivät puutu nuorten kiusaamiseen sitä havaitessaan. Tässä valossa nuorisotyöohjelmassa esille nostetut ajatukset kiusaamisen ehkäisystä yhteistoiminnassa nuorten, kotien ja koulujen kanssa vaikuttavat yhä ajankohtaisemmilta. Huom. Luvuissa on arvioitu nuorisopalveluihin liittyviä kokonaiskäyttökustannuksia. Osa luvuista tulee muiden hallintokuntien nuorisotoimintaan liittyvistä kustannuksista esimerkiksi kiinteistökuluista. Kuntien kirjanpitokäytännöistä johtuen luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia

9 6 NUORISOTYÖN SEUDULLINEN TAVOITETILA Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisotyötä kehitetään yhdessä. Tuemme nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistämme valtakunnallisen ohjelman mukaisesti nuorten aktiivista kansalaisuutta sekä sosiaalista vahvistamista. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta sekä yhdenvertaisuutta. Tuemme monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä ja korostamme terveellisten elämäntapojen merkitystä nuorille. Seudullinen nuorisotyöohjelma on laadittu nuorisolain (2006) ja lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Nuorilla tarkoitetaan tässä ohjelmassa kaikkia alle 29-vuotiaita Tampereen seutukunnan ja edellä mainittujen muiden kuntien alueella asuvia lapsia ja nuoria. Nuorisotyötä järjestetään pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille, mutta toiminnan välittömässä piirissä, kunnasta riippuen voivat olla myös nuoret aikuiset. Nuorisotyö koskee joko välittömästi tai välillisesti myös perheitä. 7 YHTEISET PAINOPISTEET Nuorisotyöohjelmassa nostetaan esille painopisteinä kokonaisuuksia, joiden mukaan paikallistason nuorisotyötä suunnitellaan ja kehitetään. Näitä painotuksia tarkastellaan ohjelmakauden aikana seudun nuorisopalveluiden säännöllisesti kokoontuvassa yhteistyöryhmässä. Strategiset painopisteet johdetaan valtakunnallisesta lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta. Ne suuntaavat ja ohjaavat ohjelmatyössä mukana olevien kuntien paikallistason toimintaa ja antavat yleiset raamit käytännön työn toteuttamiselle. Ohjelmakauden aikana kiinnitetään erityistä huomiota myös nuorisotyön luonteeseen kotien ja koulujen kasvatustehtävää tukevana työmuotona. Seudullinen nuorisotyöajatus ponnistaa ennakoivasta työotteesta. Vaikutamme lasten ja nuorten elämän mahdollisiin riskitekijöihin preventiivisesti suuntaamalla nuorisotyön voimavaroja syrjäytymisen ehkäisyyn ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Toimimme koulun ja kodin kasvatustehtävän tukena tarjoamalla nuorille monipuolisia harrastus- ja vapaa-ajan palveluja sekä kasvatuksellista ohjausta koulutetun henkilöstön avulla. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta sekä yhdenvertaisuutta. PAINOPISTEET 1 Kasvatuksellisuus nuorisotyötä ohjaavana tekijänä 2 Aktiivinen ja yhteisvastuuta kantava kansalaisuus 3 Ennaltaehkäisevillä toimilla ylläpidetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä 4 Yhdenvertaisuus 7.1 KASVATUKSELLISUUS NUORISOTYÖTÄ OHJAAVANA TEKIJÄNÄ Kunnallista nuorisotyötä ohjaavat toisaalta nuorisolaista tulevat linjaukset ja toisaalta kunkin kunnan sisäiset linjaukset. Koska kyse on julkisesta toiminnasta, pitää toiminta organisoida ja järjestää säädetyllä tavalla. Ohjeet ja määräykset määräävät toiminnan ulkoiset rakenteet ja käytössä olevat resurssit kunnittain samalla tavoin, mutta tuotettujen palvelujen sisältöjen osalta hajonta on melko suurta. Nuorisotyön asema ja tehtävät kunnittain vaihtelevat, johtuen osittain työn epäselvästä tavoitteesta ja toisaalta pitkistä perinteistä. Työn yhteiskunnallisen merkityksen osoittamiseksi on tärkeää, että tuotetuilla palveluilla on yhteinen arvolähtökohta ja tavoite. Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalveluiden näkemyksen mukaan työtä ohjaavana tekijänä tulee olla kasvatuksellisuus. Lähtökohtana on se, että vanhempien tehtävänä on kasvattaminen ja että koululla on lasta ja nuorta yhteiskuntaan valmistava opetus- ja kasvatustehtävä. Nuorisotyön tehtävänä on jatkaa ja tukea kodin ja koulun toteuttamaa kasvatustehtävää. Nuorisotyön ammatillistumisen myötä arvostus nuoren itsenäisyyden ja vastuullisuuden hyväksymiseen on lisääntynyt ja muuttanut perinteistä ohjaajakeskeistä toimintatapaa. Nuori nähdään itsenäisenä ja arvokkaana toimijana, jolla on vastuu valinnoistaan. Nuori nähdään itsenäisenä ja arvokkaana toimijana, jolla on vastuu valinnoistaan. Nuorisotyö on perinteisesti nuorten keskuudessa hyväksyttyä ja arvostettua palvelua, jolla on siten mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti nuoren kasvuun ja kehitykseen. Tätä luottamusta tulee hyödyntää ja ohjata kaikkea käytännön toimintaa kasvatuksen suuntaan. Nuorisopalveluita tuottavien yksiköiden tulisi siten olla kasvattajaorganisaatioita, joilla on selkeä ja ymmärrettävä tehtävä ja tavoite. Ajattelutavan muutoksella on voimakkaasti työtä ohjaava vaikutus. Nuorisotyö on siirtymässä harrastus- ja vapaa-ajantoiminnasta kasvua ja kehittymistä ohjaavaan toimintaan, jolla on mahdollisuus vaikuttaa nuorten elämänlaatuun ja tuleviin valintoihin positiivisesti

10 7.2 AKTIIVINEN JA YHTEISVASTUUTA KANTAVA KANSALAISUUS Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamistoiminnassa toimimme nuorisolain 8 mukaisesti ottamalla lapset ja nuoret mukaan nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevaan päätöksentekoon ja kuulemalla heitä itseään koskevissa asioissa. Kehitämme nuorten osallistumisrakenteita paikallisesti ja alueellisesti (seututasolla). Edistämme lasten ja nuorten erilaisten vaikuttajaryhmien (nuorisovaltuustot, muut vaikuttajaryhmät esim. Lasten Parlamentti, Nuorisofoorumi) lisäksi osallistumisen tasoja arjen toimintaympäristöissä. Tavoitteeseen pyrimme tarjoamalla sisältöjä ja toimintatapoja, jotka tukevat osallisuutta. Toimintoja suunnitellaan yhteisöllisyyden näkökulmasta. Kehitämme nuorisotyötä huomioimalla ympäristö-, globaali- ja demokratiakasvatuksen merkityksen työssämme. Nostamme keskusteluun ympäristön merkityksen ja otamme ympäristöasiat huomioon toimipisteidemme kehittämisessä. Huomioimme toiminnassamme tietoyhteiskunnan nuorille asettamat vaatimukset ja panostamme turvallisten mediakasvatusympäristöjen luomiseen ja kehittämiseen. Hyödynnämme seudulla jo meneillään olevia mediakasvatushankkeita seudullisesta näkökulmasta ja huolehdimme työntekijöidemme valmiuksista mediakasvatuksen suhteen. Ohjelmakauden aikana selvitetään Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorille suuntaamien verkkopalveluiden kehittämistarpeet. 7.3 ENNALTAEHKÄISYLLÄ YLLÄPIDETÄÄN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ 7.4 YHDENVERTAISUUS Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisotyö nojaa yhdenvertaisuuden periaatteisiin aktiivisesti syrjivään toimintaan puuttuen. Tunnustamme ja tuomme omassa kasvatustehtävässämme selvästi esille, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Haluamme korostaa yhdenvertaisuutta ja kannustamme kulttuurien kohtaamiseen arjen toiminnoissa. Käytännössä lisäämme perustoiminnoissamme avointa ja ennakkoluulotonta keskustelua yhdenvertaisuuteen liittyen. Hyödynnämme toiminnassamme olemassa olevia harjoitteita monimuotoisuudesta, monikulttuurisuudesta sekä syrjinnästä ja haemme aiheeseen liittyen ajankohtaista tietoa ohjelmakauden aikana. Tavotteemme on, että toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan moninaisuus lähtökohtaisesti, myös sukupuoli-identiteetin ja sen ilmaisun sekä seksuaalisen suuntautumisen suhteen. Kaikessa järjestämässämme toiminnassa ja siihen osallistuvien keskuudessa näkyy moninaisuus ja siihen suhtaudutaan avoimesti ja luontevasti. Puutumme kiusaamiseen ja nimittelyyn tehokkaasti ja yritämme myös aktiivisin keinoin ennaltaehkäistä niitä. Huomioimme kaupunkiseutuna työntekijöidemme valmiudet yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi ja järjestämme tarvittaessa aiheeseen liittyvää koulutusta. Huomioimme myös työyhteisöinä, että yhdenvertaisuuden periaatteet toteutuvat työpaikalla. Nuorisotyötä tehdään ennakoiden. Ennakoivalla työllä tarkoitamme kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten elämän mahdollisia ongelmia. Nuorisotyö tukee ja edistää lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen ja turvalliseen harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan. Kannustamme kiusaamiseen puuttumiseen ja kehitämme mahdollisuuksien mukaan kiusaamista ehkäiseviä toimintamalleja yhteistoiminnassa koulujen ja järjestötoimijoiden kanssa. Käytännössä olemme paikallistasolla aktiivisia toimijoita koulun suuntaan ja selvitämme mahdollisuudet monialaisen yhteistyön kehittämiseen (kuraattorit, oppilashuoltoryhmät ja kouluterveydenhoito). Jaamme hyviä käytänteitä kaupunkiseudun kuntien kesken. Nuorisotyö tukee vanhempien kasvatustehtävää. Tuemme vanhemmuutta kaikin mahdollisin keinoin olemalla aktiivisesti yhteydessä koteihin. Aktiiviseen yhteydenpitoon kuuluvat esimerkiksi säännölliset vanhempainillat tai muut vakiintuneet yhteydenpitotavat. Huomionarvoisena asiana nähdään ei ongelmalähtöinen yhteydenpito. Ennaltaehkäisevä päihdetyö nähdään osana ennakoivaa nuorisotyötä. Nuorten päihteidenkäyttöön puututaan ja asiasta keskustellaan aktiivisesti nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa. Päihteidenkäytön vähentämiseen pyritään tarjoamalla päihteettömiä vaihtoehtoja (viikonlopputoiminta) sekä tiedottamista tehostamalla. Mielenterveys- ja päihdeasiat otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Yleistä tiedottamista mielenterveyspalveluiden saatavuudesta lisätään. Kehitämme myös erilaisia tukitoimia ja resurssoimme nuorisotyössä toimintaan, joka edesauttaa nuorten sijoittumista perusasteen jälkeisiin opintoihin. Tarjoamme ohjausta, tukea ja valmennusta tavoitteeseen liittyen. Pyrimme tukemaan myös toiminnallamme nuorten työllistymistä ja arjen verkostoitumista sekä kiinnittymistä aktiiviseen ikäryhmätoimintaan. Tuemme vanhemmuutta kaikin mahdollisin keinoin olemalla aktiivisesti yhteydessä koteihin. Huomionarvoisena asiana nähdään ei ongelmalähtöinen yhteydenpito

11 8 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KEHIT TÄMINEN Jokainen ohjelma tarvitsee toteuttajansa. Tämän nuorisotyöohjelman ajatuksena on ollut nimenomaisesti toimia jokaisen mukana olevan kunnan paikallistason ohjenuorana. Se antaa raamit paikallisten toimintasuunnitelmien toteuttamiselle. Yksittäiset kunnat voivat reflektoida omaa toimintaansa tämän ohjelman avulla. Näihin toimenpide-ehdotuksiin on koottu yhdessä sovittuja kehittämiskohteita, joita jokainen kun- ta ohjelmakauden aikana edistää paikallistasolla. Ehdotukset eivät ole tärkeysjärjestyksessä, vaan jokainen kunta voi poimia kehittämiskohteikseen niitä kohtia, joissa on eniten kehitettävää tai jotka istuvat parhaiten kunnan omiin sisäisiin kehityshankkeisiin ja -ohjelmiin. Kehittämistä seurataan ja toimenpiteistä raportoidaan nuorisotyötoimijoiden yhteistyöverkostossa seututasolla. 8.1 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖHÖN KASVATUKSELLISUUS Nuorisotyön asemaa ja merkitystä avataan ohjelmakauden aikana. Otetaan aktiivisesti osaa yleiseen keskusteluun nuorisotyön asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa. Korostetaan toiminnan kasvatuksellista roolia eri yhteyksissä esimerkiksi oppilaitos- ja kouluyhteistyössä sekä yhteistyöverkostoissa. AKTIIVISUUTEEN KASVATTAMINEN JA OSALLISUUS ARJESSA Edistetään lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia vaikuttajaryhmien lisäksi arjen toiminnoissa. Toteutetaan nuorisotalotoiminnassa talodemokratiamallia ja edistetään alueellista osallisuutta esimerkiksi alueellisten vaikuttajaryhmien avulla. MEDIAKASVATUS JA TIEDOTTAMINEN Selvitetään kuntakohtaisten nuorten tieto- ja neuvontapalvelusivustojen tilanne ja yhdenmukaistetaan tiedottamista. Järjestetään työntekijöille mediakasvatukseen liittyvää koulutusta ja otetaan mediakasvatus voimakkaasti mukaan nuorisotyön käytäntöihin. KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN Kehitetään kiusaamiseen ja nuorten kohtaamaan väkivaltaan puuttumisen malleja yhteistyössä nuorten, koulujen ja vanhempien kanssa. Korostetaan toiminnassa yhdenvertaisuuden periaatteita. KOULUYHTEISTYÖ Selvitetään kaupunkiseudun kuntien kouluyhteistyön toimivia käytäntöjä ja monistetaan hyviä toimintamalleja. JÄRJESTÄYTYMINEN SEUTUTASOLLA Selvitetään Tampereen kaupunkiseudun kunnallisten nuorisotyötoimijoiden järjestäytyminen ja asema virallisessa seutuorganisaatiossa. Ohjelmakauden aikana selvitetään nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen toiminta seututasolla. KOULUTUKSELLA VALMIUKSIA NUORISOTYÖHÖN Järjestetään vuosittain seutukunnallinen nuorisotyöpäivä ja selvitetään mahdollisuuus laajempaan koulutusyhteistyöhön. Huolehditaan henkilökunnan ammattiosaamisesta ajantasaisella koulutuksella. 20 KUVA: Valkeakosken kaupungin nuorisopalvelut / arkisto 21 21

12 9 Yhteenveto Lukemasi Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen nuorisotyöohjelma on ensimmäinen laatuaan. Sen tarkoituksena on viitoittaa kaupunkiseutuun kuuluvien kuntien nuorisotyötä ja mahdollistaa yhdenmukaisemmat ja laadukkaammat nuorisotyön palvelut. Nuorisotoimiala haluaa olla edelläkävijä yhteistyön konkreettisessa kehittämisessä ja luoda yhteisiä, toimivia pelisääntöjä nuorisotyön kentälle. Nuorisotyöohjelma on seudun yhteinen, toimintaa ohjaava linjaus ja se toimii ennen kaikkea jo pitkään jatkuneen yhteistyön luonnollisena jatkumona. Millaisia tulevaisuuden painopisteet ja käytännön ehdotukset tulevat olemaan, riippuu seudullisen keskustelun vireydestä ja tahtotilasta harmonisoida toimintaa sekä suunnittelun että käytännön tasolla. Hyvä pohja keskustelulle on nyt olemassa. Nuorisotyöhjelma on tarkoitettu työvälineeksi, jolla on merkitystä. Sen painoarvo on jotakuinkin yhtä suuri, kuin kuntien sitä kohtaan osoittama tahtotila. Tarvitaan jämäkkää keskustelua ja rohkeutta tehdä yhteisiä periaatepäätöksiä - tätä kautta myös käytännön toiminta kehittyy yhdessä suunniteltuun ja haluttuun suuntaan. 22 Vastaako tämä ohjelma sille asetettuun haasteeseen? Ainakin alku on ollut lupaava. Keskustelu on jämäköitynyt, mielipiteitä vaihdetaan ahkerasti ja ajatusta suunnataan nimenomaan sinne, missä fokuksen tulisikin olla: perusnuorisotyön toimivuuteen, jossa lapset ja nuoret saavat toimivia palveluita tarpeenmukaisesti ja korkean tasalaatuisesti. Tässä mielessä ohjelma on jo saavuttanut yhden sille asetetun päämääränsä. Paljon on kuitenkin tehtävää vielä. KUVA: Johanna Mielonen, Valkeakosken kaupungin nuorisopalvelut 23 23

13 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOPALVELUT 2013

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 1 Liite 1 Toimintasuunnitelma Sisältö ja tavoitteet Aikataulu Talousarvio Liite 2 Sastamalan Ydinprosessiohjeistus Lapsi- ja nuorisopoliittiseen

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot