SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA"

Transkriptio

1 SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen osapuolet ovat: 1. Kangasalan kunta, osoite PL 50, Kangasala (y-tunnus ), jäljempänä Kangasala 2. Oriveden kaupunki, osoite PL 7, Orivesi (y-tunnus ), jäljempänä Orivesi 3. Tampereen kaupunki, osoite PL 487, Tampere (y-tunnus ), jäljempänä Tampere 4. Ylöjärven kaupunki, osoite PL 22, Ylöjärvi (y-tunnus ), jäljempänä Ylöjärvi Sopimuksen tarkoituksena on sopia ehdoista, joiden mukaisesti sopimuksen osapuolet antavat kansalais- ja työväenopistojen tehtävät Tampereen kaupungin järjestettäväksi. Sopimus on kuntalain 76 :n 2 momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jossa sopijakunnat antavat kansalais- ja työväenopistojen tehtävät Tampereen kaupungin järjestettäväksi. Yhteistoiminnan tarkoituksena on järjestää Tampereella ja sopijakunnissa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista vapaan sivistystyön koulutusta Tampereen kaupungin ylläpitoluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. 3. Hallinto ja päätöksenteko Tampere, Kangasala, Orivesi ja Ylöjärvi perustavat kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alueen, jonka tehtävistä huolehtii Tampere. Tampere toimii yhteistoimintaalueen isäntäkuntana. Hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Tampereen sääntöjä ja ohjeita. Tampereen toimintamallissa tilaajalautakuntana toimii Tampereen kaupungin sivistysja elämänlaatupalvelujen lautakunta, joka vastaa vapaan sivistystyön palveluiden järjestämisestä. Lautakunnan kokoonpanoon lisätään Kangasalan, Oriveden ja Ylöjärven valtuustojen kunkin valitsemat 1 jäsen ja 1 henkilökohtainen varajäsen. Nämä edustajat osallistuvat lautakunnassa kansalaisopiston palveluja koskevaan päätöksentekoon. Tässä kokoonpanossa sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta toimii kuntalain mukaisena kuntien yhteisenä toimielimenä, jäljempänä yhteislautakunta. Yhteislautakunnan toimikausi on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen toimikausi, ellei Tampereen kaupunginvaltuusto toisin päätä. Tämän hetkisen päätöksen mukaan kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan puheenjohtajana toimii Tampereen apulaispormestari. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee varapuheenjohtajan. Yhteislautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Yhteislautakunnan esittelijänä toimii Tampereen kaupungin tilaajaryhmän viranhaltija.

2 Tampereen kaupungin lautakuntien voimassa olevan johtosäännön mukaan lautakunnan tehtävänä on mm. - vastata palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä - vastata kuntalaisten ja muiden asiakkaiden palvelutarpeen selvittämisestä - selvittää kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden ja menettelytapojen mukaisesti vaihtoehtoiset palvelun tuottamistavat ja valita niistä kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisin - valita palvelujen tuottajat päättämissään rajoissa - hyväksyä palvelusopimukset ja muut merkittävät sopimukset sekä valvoa niiden noudattamista - hyväksyä palvelustrategia - hyväksyä tilaajan vuosisuunnitelmaehdotus - hyväksyä tilaajan vuosisuunnitelma ja valvoa sen toteuttamista - vastata asetettujen tavoitteiden ja kokonaistaloudellisuuden toteutumisesta - vastata sopimusohjauksesta, tilaajan tuoteryhmistä, laadunvarmistuksesta ja arvioinnista Tampereen kaupunginhallituksella on kuntalain mukainen otto-oikeus yhteislautakunnan tekemiin kuntalain mukaisiin päätöksiin. Perustettava opisto kuuluu Tampereen kaupungin organisaatioon kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen tuotantoalueeseen. Palvelujen tuottamisesta vastaa kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen johtokunta. Tampereen kaupungin johtosääntöjä muutetaan vastaamaan tätä sopimusta. Sopijakuntien alueella järjestettävästä kansalaisopiston opetuksesta sovitaan vuosittain lautakunnan ja johtokunnan välisessä palvelusopimuksessa. Yhteistoiminta-alueen kuntien viranhaltijoista muodostetaan yhteistyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti yhteistoiminnan kehittämistä, arviointia sekä kuntien talousarvioiden valmistelua varten. 4. Tuotantovälineiden siirtäminen Kangasalan kunta siirtää Kangasala-Opiston, Oriveden kaupunki siirtää Oriveden seudun kansalaisopiston ja Ylöjärven kaupunki siirtää Ylöjärven työväenopiston toiminnan Tampereen kaupungille, joka ottaa vastatakseen edellä mainittujen opistojen toiminnasta aiheutuvista velvoitteista ja vastuista tämän sopimuksen mukaisesti alkaen. Siirtyvä toiminta käsittää edellä mainittujen opistojen irtaimiston sekä näiden opistojen toimintaa palvelevat sopimukset siten kuin liitteistä 2-3 ilmenee. Kansalaisopiston palvelujen tuottamiseen tarkoitetut ja liitteessä 2 luetellut muiden sopimuskuntien omistuksessa olevat laitteet ja kalusto (irtaimisto) siirtyvät vastikkeetta Tampereen omistukseen ja hallintaan. Siirtyvä irtaimisto käsittää välittömästi opistojen toimintaa palvelevan irtaimiston, joka ei ole tarpeen kiinteistön ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. Siirrettyjen tuotantovälineiden arvoa ei lisätä yhteistoiminnan tuotantovälineiden arvoon suunnitelmapoistoja laskettaessa.

3 5. Henkilöstö 6. Opiston toimitilat Sopimukset siirtyvät ehdolla, että sopimuksen toinen osapuoli hyväksyy sopimuksen siirron Tampereen kaupungille. Mikäli sopimusosapuoli ei hyväksy sopimuksen siirtämistä, luovuttajakunta irtisanoo sopimuksen ja Tampereen kaupunki tekee toiminnan järjestämiseksi vastaavat sopimukset. Luovuttajakunta vastaa sellaisista toimintaan kohdistuvista velvoitteista ja vastuista, joiden peruste on syntynyt ennen toiminnan luovutuspäivää, ellei jäljempänä toisin sovita. Siirtyvästä toiminnasta aiheutuvat toiminnan tuotot, joiden peruste on syntynyt ennen luovutuspäivää, kuuluvat luovuttajakunnalle. Kangasala-Opiston, Oriveden seudun kansalaisopiston ja Ylöjärven työväenopiston palveluksessa oleva liitteen 1 mukainen henkilöstö siirtyy Tampereen kaupungin palvelukseen lukien. Henkilöstö siirtyy työsopimuslain 1 luvun 10 :n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n liikkeen luovutusta koskevien määräysten mukaisesti. Sopijaosapuolena oleva kunta on velvollinen huolehtimaan yhteistoimintamenettelylain mukaisista velvoitteista oman siirtyvän henkilöstönsä osalta. Luovuttajakunnat pidättäytyvät työnantajana toimenpiteistä, jotka vaikeuttavat henkilöstön siirtoa ja palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista. Ennen yhteistoiminnan käynnistämistä mahdollisesti perustettavista vakansseista neuvotellaan Tampereen kanssa. Luovuttajakunta vastaa viranhaltijoiden ja työntekijöiden ennen luovutuspäivää tai luovutuspäivänä erääntyneistä tai kertyneistä palvelussuhteesta johtuvista palkka- tai muista saatavista niihin liittyvine lakisääteisine sivukuluineen. Luovuttajakunnat vastaavat samoin varhaiseläke- ja eläkemenoperusteisista maksuista, joiden peruste on aiheutunut ennen luovutuspäivää tai luovutuspäivänä. Luovutuspäivän jälkeen syntyvistä palvelussuhteisiin liittyvistä tai niihin perustuvista saatavista ja velvoitteista vastaa Tampereen kaupunki. Luovuttajakunta korvaa Tampereelle Tampereen vastattavaksi siirtyvät ennen luovutuspäivää kertyneet vuosiloma-ajan palkka- ja lomarahakustannukset niihin liittyvine lakisääteisine sivukuluineen. Osapuolet laativat yhteenvedon tämän kohdan mukaan korvattavista kustannuksista. Yhteenvetoa täsmennetään luovutuspäivää vastaavaksi kolmenkymmenen päivän kuluessa luovutuspäivästä. Luovuttajakunta suorittaa korvattavan summan kolmenkymmenen päivän kuluessa edellä mainitun täsmennyksen valmistumisesta. Opistolla on toimipaikka tai palvelupiste Kangasalan kunnassa sekä Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungeissa, ja se tuottaa palveluja osapuolena olevien kuntien asukkaille. Tampereen kaupunki isäntäkuntana vuokraa kansalaisopiston käyttöön tarvittavat toimitilat.

4 Siltä osin kuin kiinteistö tai toimitila on muun sopijakunnan kuin ylläpitäjän omistuksessa ja hallinnassa sovitaan seuraavaa: Ylläpitäjä vuokraa erikseen tehtävällä liikehuoneiston vuokrasopimuksella toimitilan sopijaosapuolena olevalta kunnalta toistaiseksi voimassa olevana. Vuokran määräytymisperusteena on ylläpitovuokra todellisten ylläpitokustannusten mukaan sekä pääomavuokra, jolla katetaan poistot sekä sitoutuneen pääoman korvaus. Ylläpitovuokra sisältää kiinteistönhoidon sekä siivouksen. 7. Talous ja kustannustenjaon periaatteet Kansalaisopiston toiminnasta, taloudesta ja toiminnanvastuista suhteessa tämän sopimuksen ulkopuolisiin tahoihin vastaa Tampere. Taloutta ohjataan Tampereen tilaajatuottaja-mallin periaatteiden mukaisesti. Tampere järjestää kansalaisopiston taloushallinnon sitten, että sen toiminnan kirjanpidolliset erät ovat todennettavissa. Sopijakunnat maksavat opiston toiminnasta aiheutuvat todelliset nettokustannukset opetuksen tuntimäärän mukaan. Sopijakunnan maksuosuutta laskettaessa toteutuneista kustannuksista vähennetään toteutuneiden tuntien toimintatuotot sekä muut mahdolliset toimintatuotot. Toiminnan kustannuksina otetaan huomioon kaikki toiminnasta aiheutuvat todelliset kustannukset, joihin kuuluvat toiminnasta välittömästi aiheutuneet kustannukset sekä toiminnan välilliset kustannukset, jotka kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Toiminnan kustannuksiin lasketaan mukaan toimintaa palvelevan käyttöomaisuuden hankinnoista aiheutuneet poistot. Laitteiden leasingvuokraan sisältyvä rahoitusosuus, korollisen vieraan pääomaehtoisen rahoituksen kustannukset ja ylläpitäjän mahdollisesti perimä sisäinen pääomakustannus lasketaan toiminnan kustannuksiin. Merkittävistä investoinneista sovitaan erikseen yhteistoimintaan osallistuvien kuntien kesken. Toiminnan kustannuksiin ei lasketa edellä kohdassa 3. tarkoitetusta sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnasta aiheutuvia kustannuksia, kuten kokouspalkkioita, ansionmenetyskorvauksia, matka- ja seminaarikuluja tai vastaavia, vaan ne lisätään kunkin sopijakunnan maksuosuuteen kuntien toimielimeen nimeämien jäsenten määrän suhteessa. Toiminnan tuottoina otetaan huomioon kaikki toiminnasta kertyneet tulot, kuten asiakasmaksut, valtionosuudet, avustukset ja muut toimintatuotot. Opistotoimintaan saatava valtionosuus lasketaan tuottoihin täysimääräisenä. 8. Kunnan maksuosuuden suorittaminen Sopijakunta on velvollinen maksamaan maksuosuuden palvelusopimuksen perusteella arvioiduista kustannuksista (ennakko) neljänä yhtä suurena eränä maalis-, kesä-, syysja joulukuun 15. päivään mennessä. Kangasalan, Oriveden ja Ylöjärven toiminnan

5 osalta tasauslaskutus tehdään (tilinpäätös). Välitilinpäätöksessä tehdään toteutumisen tarkastelu. Tasausajankohdan aikataulu on Tampereen tilinpäätösaikataulun mukainen. Maksuosuuden viivästymisestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Kunnilla on oikeus saada selvitys opiston taloudesta ja opistoa koskevista tilityksistä. 9. Asiakkailta perittävät maksut Yhteistoiminta-alueen asiakasmaksujen keräämisestä vastaa Tampere. Asiakkailta perittävät maksut yhtenäistetään Tampereen käytäntöjen mukaan. 10. Asiakastietojen käsittely 11. Asiakirjahallinta Tampereen kaupungin Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta on henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä myös Kangasalan, Oriveden ja Ylöjärven toimintojen osalta sopimuksen voimaantulosta lähtien. Lisäksi lautakunta on rekisterinpitäjä Kangasala-Opiston, Oriveden seudun kansalaisopiston ja Ylöjärven työväenopiston käytössä olevan kurssinhallintajärjestelmä HelleWin sisältämille olemassa oleville sähköisille asiakastiedoille, jotka siirtyvät sopimuksen myötä Tampereen kaupungille. Tampere ei ole henkilötietojen tarkoittama rekisterinpitäjä muiden ennen sopimuksen voimaantuloa syntyneiden asiakastietojen osalta. Tampere vastaa tämän sopimuksen mukaisen yhteistoiminta-alueen palvelujen tuottamisesta syntyvästä asiakirjatiedosta. Kangasala, Orivesi ja Ylöjärvi vastaavat niiden hallinnassa olevan palveluissa tarvittavan asiakirjatiedon käytettävyydestä. 12. Vahingonkorvausvastuu Vastuuvakuutuksen aiheuttama kustannus lasketaan toiminnasta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin. Sellaisten kolmannelle osapuolelle aiheutuneiden vahinkojen kustannukset, joita vakuutukset eivät kata, kirjataan yhteisiin kustannuksiin, jotka jaetaan opetustuntien suhteessa. 13. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen Tämän yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

6 15. Ylläpitämislupa Kangasala, Orivesi ja Ylöjärvi jättävät uusimatta kansalaisopistojensa ylläpitämisluvat ja Tampere hakee ylläpitämisluvan uusimisen yhteydessä muutosta opetus- ja kulttuuriministeriöltä alkaen entisten ylläpitämislupien laajuudessa. 16. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Kullakin kunnalla on oikeus irtisanoa tämä yhteistoimintasopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille kunnille vähintään 12 kuukautta aikaisemmin. Irtisanoutuminen tapahtuu aina kalenterivuoden vaihtuessa. Irtisanomisen jälkeen sopimus jää voimaan jäljellejäävien kuntien kesken. Mikäli Tampereen kaupunki irtisanoo sopimuksen, katsotaan kuitenkin sopimus päättyneeksi. Ylläpitäjän niin vaatiessa sopimuksen irtisanova osapuoli on velvollinen ottamaan vastuulleen alueellaan toimivan toiminnan ja sitä palvelevan henkilöstön ja käyttöomaisuuden liikkeenluovutuksena ellei henkilöstöä ja käyttöomaisuutta siirretä liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti vastaavia tehtäviä jatkavalle toiselle organisaatiolle. Kun sopimuskunta eroaa yhteistyöstä tai sopimus päättyy, sopijakunnalle palveluja tuottaneesta henkilöstä aiheutuva yhteistyön aikaisiin ansioihin perustuva vastuukunnalle tuleva varhaiseläkeperusteinen maksu siirtyy sopimuskunnan vastattavaksi LIITTEET 1. Luettelo siirtyvästä henkilöstöstä 2. Luettelo siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 3. Luettelo siirtyvistä sopimuksista

7 LIITE 1 Luettelo siirtyvästä henkilöstöstä Kangasala-opisto rehtori toimistosihteeri koulutussuunnittelija musiikin suunnittelijaopettaja Oriveden seudun kansalaisopisto rehtori opistosihteeri Ylöjärven työväenopisto rehtori 3 palvelusihteeriä terveysliikunnan ohjaaja taideaineiden suunnittelijaopettaja käsityön suunnittelijaopettaja kielten suunnittelijaopettaja

8 LIITE 2 Luettelo siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta Kangasala-opisto Luettelo päivittyy joulukuun loppuun mennessä Oriveden seudun kansalaisopisto Ei siirtyvää omaisuutta. Ylöjärven työväenopisto Luettelo päivittyy joulukuun loppuun mennessä

9 LIITE 3 Luettelo siirtyvistä sopimuksista Kangasala-opisto STUKES Näytelmäkulma jalometallien leimausoikeus keväällä esitettävien näytelmien esitysoikeudet Oriveden seudun kansalaisopisto Näytelmäkulma keväällä esitettävien näytelmien esitysoikeudet Ylöjärven työväenopisto Ei siirtyviä sopimuksia.

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15 :n, työsuojelun

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

fi estämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Keski-Suomen alueella.

fi estämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Keski-Suomen alueella. LIITE 1 PELA 14.10-2008 asia 82 voimassaoleva sopr_mus KESKI.SUOMEN PELASTUS TOIMEN YHTEIS TOIMINTAS OPIMUS SOPIJAPUOLET Jyväskylän, Jämsän, Jämsänkosken, Keuruun, S aarij ärven, Suolahden, Viitasaaren

Lisätiedot