PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Riihikosken virastotalon alakerran kokoushuone, Yläneentie 11 b B-rappu, Riihikoski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Riihikosken virastotalon alakerran kokoushuone, Yläneentie 11 b B-rappu, Riihikoski"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-20:04 PAIKKA Riihikosken virastotalon alakerran kokoushuone, Yläneentie 11 b B-rappu, Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Lausuntopyyntö jätetaksan 2018 perusteista Lausuntopyyntö alueellisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 124 Lausuntopyyntö koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella 125 Riihikosken yhtenäiskoulun rakentaminen Keskuskeittiön rakentaminen Ylityspyyntö kiinteistöpalveluihin Aloite tekonurmikentän rakentamiseksi Yläneelle Sähköenergian hankinnan toimittajan valinta sopimuskaudelle Viranhaltijapäätökset Saapuneet päätökset ja kirjelmät Muut asiat

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 18:00-20:04 PAIKKA Riihikosken virastotalon alakerran kokoushuone, Yläneentie 11 b B-rappu, Riihikoski OSALLISTUJAT LÄSNÄ Toivonen Aarno Puheenjohtaja Ali-Rontti Ilkka Varapuheenjohtaja Hakonen Matti Jäsen Halinen Marjaana Jäsen Keloniemi-Hurttila Elina Jäsen Naire-Koivisto Laura Jäsen Pöllänen Eero Jäsen Ojanen Jukka Kiinteistöpäällikkö Rantanen Tarmo Esittelijä/Pöytäkirjanpitäjä Salonen Matti Kunnanhallituksen edustaja POISSA Rantala Leena Maija Jäsen Takatalo Taneli Jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Aarno Toivonen Tarmo Rantanen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä TARKASTUS Matti Hakonen Laura Naire-Koivisto PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Teknltk Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Hakonen ja Laura Naire-Koivisto.

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lausuntopyyntö jätetaksan 2018 perusteista 187/10.10/2013 Teknltk Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa valmistellaan uutta vuoden 2018 jätetaksaa. Jätehuoltomääräyksistä päättävä viranomainen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on lähettänyt asiaa koskevan lau sun topyyn nön kuntiin ja muille sidosryhmille. Jätehuoltolautakunta pyytää johtosääntönsä 8 mukaisesti yhteistoiminta-alueen kunnilta ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä lausuntoa vuoden 2018 taksaluonnoksesta ja erityisesti liitteessä 1 mainituista muutoksista. Lausunnot pyydetään toimittamaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle mennessä. Liitteenä lausuntopyyntö (liite 1) ja vuoden 2018 jätetaksan luonnos (liite 2). Tekninen lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomauttamista tai lisättävää luon nok seen eikä anna asiasta erillistä lausuntoa. Ehdotuksen mukainen. Liitteet 1 Lausuntopyyntö jätetaksan 2018 perusteista 2 Jätetaksa alkaen Lounais-Suomessa, luonnos

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lausuntopyyntö alueellisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 151/10.09/2012 Teknltk Alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, Länsivyöhykkeen ve den jake lun turvaaminen, on valmistunut. Suunnitelmassa esitetään vaiheistettu suun ni tel ma rat kai su, jolla turvataan sekä yhdyskuntien että elin kei no elämän vedentarve laadullisesti ja määrällisesti. Ratkaisuvaihtoehdon valinnassa on painotettu toteutus- ja käyt tö kus tannuk sia sekä erityisesti toimintavarmuutta. Ennen hankkeen toteutusta siitä tu lee laatia yksityiskohtaisemmat toteutussuunnitelmat. Suunnittelualueeseen kuuluivat Naantali, Raisio, Rusko, Masku, Nou siainen ja Mynämäki. Suunnittelutyön teettivät suunnittelualueen kunnat ja niiden vesihuoltolaitokset yhdessä Varsinais-Suomen ELY- kes kuk sen, Var sinais-suo men liiton ja Turun Seudun Vesi Oy:n kans sa. Suunnittelutyön toteut ti Sweco Ympäristö Oy. Työtä on valvonut Var si nais-suo men ELYkes kuk sen johdolla teettäjien edustajista koos tu nut työryhmä. Työryhmä pyytää lausuntoa kehittämissuunnitelman suun nit te lu rat kai suista viimeistään mennessä. Materiaali esitellään kokouksessa. Pöytyän tekninen lautakunta päättää, ettei se anna Länsivyöhykkeen alueel li ses ta vesihuollon kehittämissuunnitelmasta lausuntoa. Ehdotuksen mukainen. Liitteet 3 Lausuntopyyntö alueellisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lausuntopyyntö koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella 80/11.04/2011 Teknltk Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Pöytyän kunnan alueella pohjavesialueiden luokitukset vesien hoi don ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) luvun 2 a mukaisesti. Tarkastelun tuloksena Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee seuraavat muu tok set Pöytyän kunnan alueen pohjavesialueiden luokituksiin: Laihian ( ) ja Uusikartanon ( ) pohjavesialueet muutetaan 1-luokan poh ja ve si alueik si. Takaliston ( ) pohjavesialue muutetaan 2-luokan poh ja ve si alu eek si. Takomon ( ) ja Vaaralan ( ) pistemäiset poh ja ve si alu eet poistetaan luokituksesta. Lainummen ( ) poh ja vesi alue muutetaan E-luokan pohjavesialueeksi. Rajauksia muutetaan vähäisessä määrin Laihian ( ), Uusikartanon ( ) ja Takaliston ( ) pohjavesialueiden osalta. Liitteessä on tar kem mat tiedot muutosten perusteista sekä pohjavesialuekartat. Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa pohjavesialueiden luokitusten muutoksiin liittyen. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Valmistelija: Tekninen johtaja Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan, että Pöytyän kunta hyväksyy muu te tut pohjavesialueiden luokitukset sekä aluerajaukset eikä näin ollen ole asiasta huomautettavaa. Ehdotuksen mukainen. Liitteet 4 Lausuntopyyntö koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Riihikosken yhtenäiskoulun rakentaminen 112/10.06/2015 Teknltk Pöytyän kunnanvaltuusto päätti pidetyssä kokouksessa, että Rii hi kos ken yhtenäiskoulu rakennetaan ns. SR-urakkana. Suunnittelua on oh jan nut kunnanhallituksen nimeämä suunnittelutoimikunta ja hankkeen suun nit te li ja na/han kin ta-asia kir jo jen laatijana on toiminut FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Pääsuunnittelijana on arkkitehti Mikko Kaira. Koulurakentaminen on haasteellista mm. tilamitoituksen kannalta ja lisäksi Rii hi kos ken kouluun liittyy olennaisesti myös vanha koulu. Tästä johtuen suun nit te lu toi mi kun ta on päättänyt, että koulun pohja suunnitellaan vanhan ja uuden puo len osalta. LVIS-töiden sekä rakenteiden osalta hanke ja laatu mää ri tyk set kuvataan KVR-suunnitelmissa. Hankkeen olennaisena osana on mittavat pihatyöt, jotka tehdään osittain ennen varsinaista ra ken nustyö tä. Tulevalla rakennuspaikalla sijaitsee hulevesiviemäri, kau ko läm pöput ki, säh kö kaa pe lei ta sekä kunnan oma kuitukaapeli. Lisäksi ra ken net tavan kou lun alle jää nykyisen koulun varastorakennus. Kaukolämpöputken siirron hoitaa Pöytyän Lämpökeskus Oy, mutta kus tannuk set tulevat kunnalle. Kunta hoitaa muiden putkien ja kaapeleiden siirron ennen rakennustöiden alkua. FCG Suunnittelu ja Tek niik ka Oy laatii piha-alu ees ta urakka-asiakirjat, joiden perusteella kilpailutetaan pihan sekä päi vä ko din nykyisen tien ja kääntöympyrän siirtotyöt. Suunnitelma val mistuu jou lu kuus sa, jonka jälkeen hanke kilpailutetaan. Piha-alue tehdään sora ken täk si tässä vaiheessa. Koulun rakennusurakkaan sisältyy pi ha-alueen muut työt kuten leikkivälineiden ym. hankinnat ja asennukset. Liitteenä Riihikosken yhtenäiskoulun suunnitelmapiirustukset. Valmistelija: Tekninen johtaja Lautakunta merkitsee Riihikosken yhtenäiskoulun rakentamisvaiheen ja työn etenemisen tiedoksi. Mahdolliset kommentit kirjataan kokouksessa. Lautakunta merkitsi Riihikosken yhtenäiskoulun rakentamisvaiheen ja työn etenemisen tiedoksi. Liitteet 5 Riihikosken yhtenäiskoulu, pohjapiirros 1.krs, vanha osa 6 Riihikosken yhtenäiskoulu, pohjapiirros 1.krs, uusi osa 7 Riihikosken yhtenäiskoulu, julkisivut etelään ja länteen 8 Riihikosken yhtenäiskoulu, julkisivut pohjoiseen ja itään 9 Riihikosken yhtenäiskoulu, liikennejärjestelyt 10 Riihikosken yhtenäiskoulu, pihasuunnitelma

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Keskuskeittiön rakentaminen 32/10.08/2012 Teknltk Keskuskeittiön suunnitelmat ja kustannusarvio ovat valmistuneet. Keit tiölait teet on tällä hetkellä kilpailutuksessa Hilma Julkiset hankinnat-pal ve lussa. Kilpailutus päättyy Keskuskeittiön rakentaminen on tarkoitus toteuttaa jaettuna urakkana eli pää ura koit si jan lisäksi kilpailutetaan LVI-, sähkö- ja automaatiourakat, jotka alis te taan pääurakoitsijan alaisuuteen. Lisäksi kunta kilpailuttaa erikseen keit tiö lait teet. Hankkeen kustannusarvio: - rakennustekniset työt alv 0% - sähkötekniset työt alv 0% - lvia-työt alv 0% - liittymät suunnittelu ja valvonta alv 0% - keittiölaitteet alv 0% Kustannukset yhteensä n alv 0% Kustannusarviot liitteenä. Valmistelija: Tekninen johtaja Lautakunta merkitsee hankkeen kustannusarvion tiedoksi. Lautakunta päättää kilpailuttaa rakennustyön jaettuna urakkana. Kil pai lutus käynnistetään joulukuussa. Ehdotuksen mukainen. Liitteet 11 Riihikosken keskuskeittiö, alustava rakennusteknisten töiden kustannusarvio 12 Riihikosken keskuskeittiö, LVIA-teknisten töiden kustannusarvio 13 Riihikosken keskuskeittiö, sähköasennusten kustannusarvio

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ylityspyyntö kiinteistöpalveluihin 84/02.02/2016 Teknltk Kiinteistöpalvelujen toimintamenot ovat ylittymässä. Marraskuun 15. päivän tilanteen mukaan määrärahoja on käytetty 94 %. Tilinpäätöksessä 2016 määrärahojen käyttö oli ,02 ja 2017 mää rä ra ha va raus on eli vähennystä ,02. Nyt näyttää to den nä köi sel tä, että määrärahat ylittyvät n :lla. Lisäksi tälle vuodelle tuli lisäyksenä Elisenvaaran koulun väistötilojen vuokraus me not Suuremmat ylitykset ovat: - toimisto- ja asiantuntijapalvelut rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut arvonlisävero, vähennysrajoite (vuokra-asunnot) - koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut koneiden ja laitteiden vuokrat kalusto rakennusmateriaali kiinteistövero (välivuokraustoiminta, Riihelä) - vakuutukset Lisäksi sähkön kulutus mahdollisesti ylittyy, käyttämättä Edellämainittujen toimintojen ylitykset yhteensä Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen sekä koneiden ja laitteiden vuokrien ylityk set johtuvat kiinteistöihin tehdyistä sisäilmatutkimuksista ja il man puh distus lait tei den vuokramenoista. Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kun nos sa pi to pal velut johtuvat pääasiassa vuokra-asuntoihin tehdyistä pintaremonteista. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan val tuus tol le :n lisämäärärahaa kiinteistöpalveluihin. Ehdotuksen mukainen.

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Aloite tekonurmikentän rakentamiseksi Yläneelle 167/00.05/2017 Teknltk Yläneen Kirin jalkapallojaos on lähettänyt Pöytyän kunnalle päi vä tyn aloitteen kumirouhetekonurmikentän rakentamiseksi Yläneen yhte näis kou lun lähettyville vuoden 2018 aikana. Kirin jalkapallojaos ehdottaa kentän rakentamispaikoiksi joko nykyistä jääkiek ko kau ka lon aluetta tai palloiluhallin pohjoispuolella olevaa jou tomaa-aluet ta. Yläneen Kiri pyytää Pöytyän kuntaa varaamaan vuoden 2018 in ves toin tibud jet tiin :n määrärahan tekonurmikentän teknisten sel vi tys töi den te ke mi seen ja itse hankkeen aloittamiseen. Yläneen Kirin toimesta on tehty jo taustaselvitystyötä ja selvitelty hankkeen ra hoi tus mah dol li suuk sia ja niiden soveltuvuutta. Hankkeeseen on mah dolli suus ainakin hakea yleishyödyllisiin investointihankkeisiin kohdennettua Lea der-ra hoi tus ta. Lisäksi Yläneen Kiri on valmis tekemään yhteisprojektin kun nan kanssa ja hakemaan rakentamiseen rahoitusta kunnan pää tök sistä riippuen mielellään jo 2018 vuodesta lukien. Lautakunta päättää, että tekonurmikenttää ei rakenneta vuonna 2018, kos ka ta lous ar vio eh do tus on jo lähetetty käsittelyyn vaan suun ni tel ma vuosi na 2019 tai Hankkeen toteutus vaatii suunnitelmat sekä kus tannus ar vion, joiden laatiminen voidaan aloittaa yhteistyössä Yläneen Kirin kans sa vuon na Ehdotuksen mukainen. Liitteet 14 Aloite tekonurmikentän rakentamiseksi Yläneelle

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Sähköenergian hankinnan toimittajan valinta sopimuskaudelle Teknltk Pöytyän kunta ja sidosyhtiöt Karinaisten palvelukotiyhdistys ry, Pöytyän asun to- ja palvelutaloyhdistys ry, As Oy Faarinkujanrivi, As Oy Karinaisten Faa rin ho vi, As Oy Pöytyän Riihiniitty, As Oy Pöytyän Sankarinrivi, As Oy Ta lon po jan kar ta no, KOy Kyrön Tapiola, KOy Pöytyän Koskenranta, KOy Pöy ty än Liiketalo, KOy Pöytyän Talonpojanpuisto ja KOy Pöytyän Yri tys talo. Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on kilpailuttanut sähköenergian hankinnan vuo sil le Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa ja tar jous ten viimeinen palautuspäivä oli Sähkönhankinnan hinnanmäärittelynä on NASDAQ OMX Oslo ASA:n kvartaa li (Q) ja vuosituotteille (YR) sekä HELSPOT- hinnoittelulle (kk-ka) sähkön myy jän kaikki toimituskulut, profiililuku ja kate sisältävän /MWh mar ginaa lin muodossa. Valintaperusteena on alin hinta, tarjousten vertailu suoritetaan so pi muskau den vuosimarginaalien (YR) pohjalta, joihin lisätään mahdollisten perus mak su jen laskennallinen vaikutus. Tasatilanteessa ratkaisee HELS- POT-mar gi naa li, tämän jälkeen Q-marginaali. Pyydettyä vastaava tarjous on saatu 14:ltä yhtiöltä ja yksi vertailusta hy lätty tar jous. Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on avannut tarjoukset ja laatinut säh kö yh tiöi den tarjouksista yhteenvedon. Edullisimman vertailumarginaalin on tehnyt Energia Myynti Suomi Oy. Tarjousten yhteenveto liitteenä. Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Tekninen lautakunta päättää valita Energia Myynti Suomi Oy:n säh kö energian toimittajaksi sopimuskaudelle Pöytyän kun nal le ja sidosyhtiöille. Ehdotuksen mukainen. Liitteet 15 Yhteenveto sähköyhtiöiden tarjouksista ajalle

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Teknltk Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö ja ruokapalvelupäällikkö esittelevät teke mänsä viranhaltijapäätökset. Ruokapalvelupäällikkö: Henkilöstöpäätös Irtisanoutuminen Pöytyän kunnan palveluksesta kokin toimesta, vakanssi 753 Tekninen johtaja: Henkilöstöpäätös Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen, vakanssi 715, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Rakennustarkastaja-rakennusmestari viran täyttäminen, vakanssi 705, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Täyttöluvan pyytäminen kokin toimeen 753, toistaiseksi voimassa olevaan toimeen Tekninen lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi. Tekninen lautakunta päätti, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsi viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi.

14 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Saapuneet päätökset ja kirjelmät Teknltk Kosken Tl kunta, Ympäristönsuojelu: - Kirje kiinteistönomistajille koskien havaittuja jättipalsamiesiintymiä, Lounais-Suomen Jätehuolto: - Jätehuollon perusmaksulaskutus alkaa Turussa ja lähikunnissa, sähköposti Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: - väliraportti Pöytyän Mettälän kaatopaikan tarkkailututkimus - talousvesitutkimus , Pihlavan ottamo lähtevä - talousvesitutkimus , Riihikosken tk. keittiö - talousvesitutkimus , Auran kk:n koulu, keittiö - talousvesitutkimus , Yläneen vesitorni - talousvesitutkimus , Yläneen vesitorni lähtevä - talousvesitutkimus , Vitario Oy, Kyröntie 443 Riihikosken Katajamäen alueen asukas (nimetön): - kirje Katajatie 4:n asukkaan toimista kunnan puistoalueella, Esko Lundén, Kumilantie 79, Kumila: - Aloite Valtatie 9/E63 parantamiseksi Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkitään tietoon saatetuiksi. Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkittiin tietoon saatetuiksi.

15 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Muut asiat Teknltk Todettiin, että muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

16 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälä 128 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusviranomai nen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pöytyän kunnan tekninen lautakunta, Yläneentie 11 b, RIIHIKOSKI sähköposti: Pykälä 128 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaa timuksen si sältö ja toi mittamnen - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen te ki jän/valit tajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijä/valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/vali tuksen laatija on joku muu henkilö, oikaisuvaa timuskirjel mässä/valituksessa on ilmoi tettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu mero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisu vaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimit taa. - Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, al kupe räise nä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie doksi tai muu selvi tys oi kaisuvaati mus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati muk sen tekijä/va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viran omai selle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. - Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvi ranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päätty mistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäi vä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaisel le en simmäi senä sen jälkeisenä ar kipäi vänä. Asiakir jat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lähet täjän omalla vastuulla. Tämä voi daan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähe tin vä lityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oi kaisuvaati mus-/valitus ajan päättymistä.ks. Jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

17 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS ( 129) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. I Hankintaoikaisuohje Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Tiedoksianto kirjeitse Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen lautakunta Yläneentie 11 b, RIIHIKOSKI s-posti: Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

18 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ ) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 :n nojalla; tai 3) sitä, että 93 :ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Tiedoksianto kirjeitse Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin. Muutoksenhakuaika Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 :n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto Hankintalain 163 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 148 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax markkinaoikeus(at)oikeus.fi