SÄÄDÖSKOKOELMA. Hallintosääntö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA. Hallintosääntö"

Transkriptio

1 SÄÄDÖSKOKOELMA Hallintosääntö Kv

2 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Sisällysluettelo 1 Hallintosäännön soveltaminen luku Toimielin- ja luottamushenkilöorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus Esittely kaupunginhallituksessa Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Valtuuston puheenjohtaja Ohjelmatyö Lautakunnat Lautakuntien kokoonpano Esittely lautakunnissa Lautakuntien yleistehtävät ja ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtävät erityistoimivalta Yksilöjaosto Sivistys- ja hyvinvointilautakunta tehtävät erityistoimivalta Yksilöjaosto Kaupunkirakennelautakunta tehtävät erityistoimivalta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Tarkastuslautakunta Kuntien yhteinen jätelautakunta Pelastuslautakunta Vaalitoimielimet Vaikuttamistoimielimet Nuorisovaltuusto Vammais- ja vanhusneuvosto Ikäihmisten vaikuttajaraati luku Henkilöstöorganisaatio Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kaupungin johtoryhmä Toimialajohtajat Toimialajohtajien yleinen ratkaisuvalta Sijaisen määrääminen... 27

3 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Tulosaluejohtajat Tulosaluejohtajien yleinen ratkaisuvalta Sijaisen määrääminen Konsernipalveluiden organisaatio Konsernipalvelujohtajat strategiajohtaja talousjohtaja henkilöstö- ja hallintojohtaja Konsernipalveluiden päälliköt Hallintopäällikkö Hankintapäällikkö Talouspäällikkö, Laskenta- ja rahoituspäällikkö Henkilöstöpäällikkö Palvelussuhdepäällikkö Tietohallintojohtaja Työhyvinvointipäällikkö Viestintäpäällikkö Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatio Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosaluejohtajat Asiakasohjaus ja ostopalvelujohtaja Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosaluepäälliköt Ostopalvelupäällikkö Ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden päällikkö Lastensuojelun palvelupäällikkö Sosiaalisen tuen palvelupäällikkö Ikäihmisten palveluiden päällikkö Tukipalveluiden palvelupäällikkö Sosiaali- ja terveyspalveluiden muut viranhaltijat Avosairaanhoidon ylilääkäri Ylihammaslääkäri Sairaalan ylilääkäri Henkisen hyvinvoinnin palvelupäällikkö Palveluohjaaja ja sosiaaliohjaaja (ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut) Omaishoidon koordinaattori (ikäihmisten palvelut) Sosiaalityöntekijä (ikäihmisten ja vammaisten palvelut) Asiakasohjausyksikön palvelusihteeri (ikäihmisten palvelut) Palveluyksikön esimies (ikäihmisten palvelujen tulosalueella) Kanta-Hämeen sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä Kanta-Hämeen sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä Psykososiaalisen tuen palveluiden palveluesimies... 37

4 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön esimies Perheneuvolan johtava perheneuvoja Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijä Lastenvalvojan tehtäviä hoitava lastenvalvoja ja sosiaalityöntekijä Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä Sijaishuollon sosiaalityöntekijä Jälkihuollon sosiaalityöntekijä Lastensuojelun palvelusihteeri Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä Aikuissosiaalityön erityissosiaaliohjaaja Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Aikuissosiaalityön palveluneuvoja ja palvelusihteeri Pakolaisten vastaanoton johtava sosiaalityöntekijä Pakolaisten vastaanoton sosiaalityöntekijä Pakolaisten vastaanoton sosiaaliohjaaja Pakolaisten vastaanoton palvelusihteeri Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden organisaatio Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosaluejohtajat Opetustoimenjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosaluepäälliköt Kasvatus- ja opetuspäällikkö Palveluohjauksen päällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden muut viranhaltijat Kulttuuripäällikkö Rehtori Päiväkodinjohtaja Varhaiskasvatuksen johtava erityislastentarhanopettaja Aimo-koulun rehtori Palveluohjauksen virassa oleva palveluneuvoja Kaupunginmuseon johtaja Taidemuseon johtaja Kirjastotoimenjohtaja Kaupunkirakennepalveluiden organisaatio Kaupunkirakennepalveluiden toimialajohtaja Kaupunkirakennepalveluiden tulosaluejohtajat Maankäytön suunnittelujohtaja Yhdyskuntajohtaja Ympäristöjohtaja Kiinteistöjohtaja Kaupunkirakennepalveluiden tulosaluepäälliköt... 46

5 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Asemakaava-arkkitehti Yhdyskuntarakenteen suunnittelupäällikkö Tonttipäällikkö Kunnossapitopäällikkö Luonnonhoitopäällikkö Rakennusvalvontapäällikkö Maatalous- ja lomituspäällikkö Kaupunkirakennepalveluiden muut viranhaltijat Geodeetti Joukkoliikennekoordinaattori Infran lupatarkastaja Johtava rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Lupa-arkkitehti Lvi-tarkastusinsinööri Terveystarkastaja Ympäristö- ja terveystarkastaja Ympäristötarkastaja, ympäristöasiantuntija Virkaeläinlääkäri, johtava kunnaneläinlääkäri Vastaava pysäköinti- ja aluetarkastaja Jätehuoltokoordinaattori Pelastustoimen organisaatio Pelastusjohtaja luku Toimivallan jaon erityismääräykset Toimivallan edelleen siirtäminen Hankinnat Avustukset Asiakirjojen allekirjoittaminen, antaminen ja maksut Asiakirjojen allekirjoittaminen Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut Otto-oikeus Asian ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Kaupunginhallituksen otto-oikeuden rajoitus Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen luku Konserniohjaus ja sopimusten hallinta Konsernijohto Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako Sopimusten hallinta luku Toimivalta henkilöstöasioissa Kaupunginhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen... 62

6 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi Kelpoisuusvaatimukset Haettavaksi julistaminen Palvelussuhteeseen ottaminen Henkilöstövalinnat Koeaika Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista Virka- ja työvapaat Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Sivutoimet Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Virantoimituksesta pidättäminen Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi Lomauttaminen Palvelussuhteen päättyminen Menetettyjen ansioiden korvaaminen Palkan takaisinperiminen Viranhaltijan muu ratkaisuvalta henkilöstöasioissa luku Taloudenhoito Talousarvio ja taloussuunnitelma Talousarvion täytäntöönpano Toiminnan ja talouden seuranta Talousarvion sitovuus Talousarvion muutokset Menojen hyväksyminen sekä talousvastuu Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen Poistosuunnitelman hyväksyminen Saatavien tileistä poistaminen Rahatoimen hoitaminen Vahingonkorvaukset ja yksittäiset maksumuutokset Maksuista päättäminen luku Ulkoinen valvonta Ulkoinen ja sisäinen valvonta Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät Tarkastustoimen tehtävät ja henkilöstö Tilintarkastusyhteisön valinta Tilintarkastajan tehtävät Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät... 73

7 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät Sisäisen tarkastuksen tehtävät luku Valtuuston toiminta ja kokoukset Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuustoryhmän muodostaminen Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa Istumajärjestys Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous Kokouskutsu Esityslista Sähköinen kokouskutsu Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla Jatkokokous Varavaltuutetun kutsuminen Läsnäolo kokouksessa Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen johtaminen Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle Tilapäinen puheenjohtaja Esteellisyys Asioiden käsittelyjärjestys Puheenvuorot Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi Ehdotukset ja keskustelun päättäminen Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen Äänestykseen otettavat ehdotukset Äänestystapa ja äänestysjärjestys Äänestyksen tuloksen toteaminen Toimenpidealoite Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille Valtuutettujen aloitteet Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys Valtuustoinfo Vaaleja koskevat yleiset määräykset Enemmistövaali Valtuuston vaalilautakunta Ehdokaslistojen laatiminen Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen Ehdokaslistojen yhdistelmä Suhteellisen vaalin toimittaminen Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen luku Kokousmenettely... 84

8 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Määräysten soveltaminen Toimielimen päätöksentekotavat Sähköinen kokous Sähköinen päätöksentekomenettely Kokousaika ja -paikka Kokouskutsu Sähköinen kokouskutsu Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Läsnäolo kokouksessa Kaupunginhallituksen edustaja muissa toimielimissä Kokouksen julkisuus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tilapäinen puheenjohtaja Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely Esittely Esteellisyys Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi Ehdotukset ja keskustelun päättäminen Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen Äänestykseen otettavat ehdotukset Äänestys ja vaali Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle luku Muut määräykset Aloiteoikeus Aloitteen käsittely Aloitteen tekijälle annettavat tiedot Viestintä Asiakirjahallinnon järjestäminen Kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät Lautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät... 91

9 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty KV Voimaantulo Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä annetaan määräykset Hämeenlinnan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätösvallasta, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä kaupunginvaltuuston toimintaan liittyvistä asioista. Hallintosääntö tulee voimaan ja korvaa aikaisemman voimaan tulleen hallintosäännön. Hämeenlinnan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. Hallintosäännön lisäksi hallinnon ja toiminnan järjestämisessä ovat voimassa jätelautakunnan johtosääntö; pelastuslautakunnan johtosääntö; Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toimintasääntö sekä luottamushenkilöiden palkkiosääntö.

10 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö luku Toimielin- ja luottamushenkilöorganisaatio Kaupungin toimielinorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja -toimikunnat sekä lautakunnat ja niiden jaostot seuraavasti: Kaupunginvaltuusto 51 jäsentä Kaupunginhallitus 11 Tarkastuslautakunta 11 Keskusvaalilautakunta 5 Lautakunnat Sosiaali- ja terveyslautakunta 11 yksilöjaosto 5 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11 yksilöjaosto 5 Kaupunkirakennelautakunta 11 tiejaosto 3 joukkoliikennejaosto 5 Maakunnallinen yhteislautakunta Pelastuslautakunta 11 Alueellinen yhteislautakunta Jätelautakunta 14 2 Valtuusto Valtuustossa on 51 valtuutettua. Valtuuston toiminnasta säädetään tämän hallintosäännön luvussa 9. 3 Kaupunginhallitus Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen, jossa on 11 jäsentä. Valtuusto valitsee jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Ennen puheenjohtajiston valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta. Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja. 3.1 Esittely kaupunginhallituksessa Kaupunginhallituksen esittelijöinä toimivat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja erikseen määritellyn toimivaltajaon mukaisesti. Kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

11 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta Kaupunginhallitus vastaa johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, kaupungin omaisuudesta ja omistajapolitiikasta, kaupunkikonsernista, palveluverkosta, elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta, kaupungin maineenhallinnasta ja edunvalvonnasta ja strategisesta maankäytöstä. Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, kaupunginhallituksen tehtävänä on, jollei toisin ole määrätty 1. vastata kaupungin toimialojen ja konsernipalveluiden toiminnan yhteensovittamisesta 2. päättää hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvistä menettelytavoista 3. päättää konserniohjeissa määritellyistä tehtävistä, muista konsernia koskevista ohjeista, suunnitelmista ja toimintalinjauksista sekä konsernivalvonnan toteuttamisesta 4. päättää merkittävät koko henkilöstöä koskevat henkilöstöpoliittiset linjaukset ja taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävät paikalliset virka- ja työsopimukset 5. päättää kaikista kaupungin työ- ja virkasuhteita koskevista oikaisuvaatimuksista 6. päättää toimialaansa kuuluvien ja useampaa kuin yhtä toimialaa koskevien palvelujen järjestämistavasta 7. päättää elinkeinopoliittisista tapahtumastrategian mukaisista avustuksista 8. hyväksyy kalenterivuosittain useampaa kuin yhtä toimialaa tai yksin kaupunginhallituksen toimialaa koskevan hankintasuunnitelman, joka sisältää kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja kaikki EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Jos vuoden aikana toteutettava hankinta puuttuu hankintasuunnitelmasta, kaupunginhallituksen tulee hyväksyä se erikseen ennen hankinnan toteuttamista 9. hyväksyy yli 1 miljoonan euron/vuosi arvoisten hankintojen kilpailutusperiaatteet ennen tarjouskilpailun käynnistämistä silloin, kun ne koskevat kaupunginhallituksen toimialaa tai useampaa kuin yhtä toimialaa 10. päättää, minkä tuoteryhmien osalta ollaan mukana useamman hankintayksikön muodostamissa yhteishankinnoissa 11. päättää oikaisuvaatimuksen ohella myös asianosaisen vaatimuksesta käsiteltävästä hankintaoikaisusta silloin, kun hankintapäätöksen on tehnyt kaupunginhallituksen alainen viranhaltija 12. päättää kaupungin sopimuksista (muut kuin hankinnat) kun ne koskevat kaupunginhallituksen toimialaa tai useamman kuin yhden toimielimen alaista toimintaa, jollei päätösvaltaa ole delegoitu muualle 13. päättää kanteiden nostamisesta 14. päättää kaupungin kiinteän omaisuuden ostamisesta, luovuttamisesta ja vaihtamisesta kun toimenpiteen arvo on enintään 2 miljoona euroa (lukuun ottamatta geodeetille ja kiinteistöjohtajalle tässä säännössä annettua päätösvaltaa) 15. päättää osakkeiden ostosta, vaihdosta ja myynnistä sekä yhtiöiden pääomittamisesta, kun toimenpiteen arvo on enintään 2 miljoona euroa

12 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä, yksittäisen maksun ja korvauksen helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä sekä sovinnon ja akordin tekemisestä yksittäistapauksessa kun toimenpiteen arvo on yli euroa. 17. päättää antolainojen myöntämisestä sekä laina-, takaus- ym. rahoitusasioista siltä osin kuin asia ei kuulu kuntalain mukaan valtuuston päätettäväksi, ellei muualla tässä säännössä toisin määrätä 18. päättää kaupungin kiinteän omaisuuden vuokraamisesta enintään 50 vuodeksi tavanomaisia tontinvuokrasopimuksia ja toimitilavuokrasopimuksia lukuunottamatta 19. päättää kaupungin etuosto-oikeuden ja pakkolunastustoimenpiteiden käyttämisestä 20. hyväksyä kaupungin valmiussuunnitelma 21. päättää edustajien ja ehdokkaiden nimeämisestä, yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi sekä kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin silloin, kun kaupungilla on siihen oikeus ja tarvittaessa ohjeiden antamisesta kaupungin edustajille. 22. päättää selityksen antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen 23. päättää poikkeamislupien myöntämisestä ja suunnittelutarveratkaisuista kun kyse on hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaatteellisesti merkittävästä muusta kuin asuinrakentamisesta. (MRL 171 ja 137 ). 24. päättää merkittävistä maankäyttösopimuksista muiden kuin kaupunkirakennelautakunnan hyväksymien asemakaavojen osalta 25. käyttää kaupungille osakkeenomistajan/maanomistajana kuuluvaa puhevaltaa, ellei muualla tässä säännössä toisin määrätä 26. päättää seutuyhteistyön täytäntöönpanosta ellei muualla toisin määrätä 27. päättää ohjelmatyöskentelyn tarkemmista periaatteista ja nimeää ohjelmatyöhön tarvittavat työryhmät 28. hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat 29. vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan 30. päättää kaupunginjohtajan esittelystä toimialajohtajien ja apulaiskaupunginjohtajan esittelystä pelastusjohtajan valinnasta 31. hyväksyy vuotuisen talonrakennusinvestointiohjelman 32. asiakirjahallinnon tehtävät hallintosäännön 143 :n mukaisesti Kaupunginhallitus voi siirtää tässä johtosäännössä määriteltyä ratkaisuvaltaansa edelleen lautakunnille, viranhaltijoille tai toimikunnille. 4 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa poliittisesta johtamisesta kuntalain säännösten ja kaupunginhallituksen tarpeiden mukaisesti.

13 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävä voi olla kokoaikainen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät 1. johtaa asioiden käsittelyä kokouksissa ja määrätä, missä järjestyksessä asiat käsitellään 2. seurata kaupungin kehitystä ja tehdä kaupunginhallitukselle sitä koskevia aloitteita 3. vastata poliittisesta yhteisöjohtamisesta sekä edistää kaupunginhallituksen ja kaupungin muiden toimielinten välistä yhteistyötä erityisesti toimielimien puheenjohtajistojen kesken 4. hyväksyä kaupunginjohtajan ulkomaan virkamatkat, opintomatkat, vuosilomat ja alle kuukauden pituiset virkavapaudet 5 Valtuuston puheenjohtaja Sen lisäksi mitä kuntalaissa on määritelty, valtuuston puheenjohtajan tehtävänä on valtuustoryhmien ja valtuustoryhmien puheenjohtajien välisen työn koordinointi. 6 Ohjelmatyö Strategisten tavoitteiden toteutumista voidaan ohjata lautakunta- ja toimialarajat ylittävällä ohjelmatyöllä. Ohjaus toteutetaan määräaikaisissa ohjelmatyöryhmissä, joissa on mukana valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä sidosryhmien edustajia. Ohjelmatyöryhmiä voi olla kerrallaan toiminnassa korkeintaan kolme. Kaupunginhallitus päättää ohjelmatyöskentelyn tarkemmista periaatteista ja nimeää tarvittavat työryhmät. Ohjelmatyöryhmään voidaan nimetä myös nuorisovaltuuston edustaja. 7 Lautakunnat Lautakunnat ovat sosiaali- ja terveyslautakunta sivistys- ja hyvinvointilautakunta kaupunkirakennelautakunta tarkastuslautakunta keskusvaalilautakunta pelastuslautakunta jätelautakunta Pelastuslautakunta on maakunnallinen toimielin ja sen toiminnasta säädetään omassa johtosäännössä ja kuntien välisessä sopimuksessa. Jätelautakunta on Kiertokapula Oy:n osakaskuntien alueellinen toimielin ja sen toiminnasta säädetään omassa johtosäännössä ja kuntien välisessä sopimuksessa. Keskusvaalilautakunnasta sekä vaalilautakunnista ja -toimikunnista säädetään kuntalaissa ja vaalilaissa.

14 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Kukin lautakunta valitsee alaisensa jaoston jäsenet lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten joukosta. 7.1 Lautakuntien kokoonpano Lautakuntiin valitaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta. Lautakunnassa on yksitoista (11) valtuuston valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, jos muualla ei ole toisin määrätty. Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat keskusvaalilautakuntaa lukuun ottamatta ovat valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakuntien jäsenten enemmistö on valtuutettuja tai varavaltuutettuja keskusvaalilautakuntaa lukuun ottamatta. Toimialan tulosaluejohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus ko. toimialan lautakunnan kokouksessa. Nuorisovaltuusto voi valita kaksi edustajaa läsnäolo- ja puheoikeudella sosiaali- ja terveyslautakuntaan, sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan sekä kaupunkirakennelautakuntaan. 7.2 Esittely lautakunnissa Lautakuntien esittelijöinä toimivat toimialajohtajat. Toimialajohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty. 7.3 Lautakuntien yleistehtävät ja ratkaisuvalta Lautakunta vastaa valtuuston ja kaupunginhallituksen sille asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konsernimääräysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta. Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta: vastaa toimialansa viranomaistoiminnasta, ellei muualla ole toisin määrätty päättää toimialansa palveluiden järjestämisestä, sisällöistä ja kehittämisestä hyväksyy kalenterivuosittain toimialaa koskevan hankintasuunnitelman, joka sisältää kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja kaikki EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Jos vuoden aikana toteutettava hankinta puuttuu hankintasuunnitelmasta, lautakunnan tulee hyväksyä se erikseen ennen hankinnan toteuttamista hyväksyy oman toimialansa yli 1 miljoonan euron/vuosi arvoisten hankintojen kilpailutusperiaatteet ennen tarjouskilpailun käynnistämistä lukuun ottamatta joukkoliikennejaoston toimivaltaan kuuluvia hankintoja päättää oikaisuvaatimuksen ohella myös asianosaisen vaatimuksesta käsiteltävästä hankintaoikaisusta päättää toimialansa osalta kuntien välisestä yhteistyöstä päättää palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista, asiakasmaksuista ja ohjeiden antamisesta, ellei muualla toisin määrätä oman toimialansa osalta antaa lausuntoja, päättää muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä ja päättää kanteiden ja haasteiden nostamisesta päättää tässä hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi päättämälleen viranomaiselle

15 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö päättää esityksen tekemisestä kaupunginhallitukselle palveluverkon muutoksista hankeprosessin mukaisesti

16 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtävät Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on järjestää kaikille väestö- ja ikäryhmille lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä niihin liittyvät terveyttä ja toimintakykyä edistävät neuvontapalvelut ja sosiaaliohjaus. Terveyspalveluihin kuuluvat mm. avosairaanhoito, sairaalahoito, geriatriset palvelut, työterveyshuolto, suun terveydenhuolto, avo- ja laitoskuntoutus sekä lääkinnällinen kuntoutus, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto ja erikoissairaanhoito, jonka osana ovat ympärivuorokautinen päivystys ja ensihoito. Perhe- ja sosiaalipalveluina järjestetään neuvola- ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluita, perheoikeudellisia palveluita, aikuissosiaalityötä, maahanmuuttajapalveluita, vammaispalveluita, lastensuojelua, sosiaalipäivystystä ja psykososiaalisia palveluita kuten esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelut, perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta sekä puhe- ja toimintaterapia. Ennalta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntäminen sekä kuntouttava työtoiminta kuuluvat sosiaalipalveluihin. Ikäihmisten palveluihin kuuluvat vanhuuseläkeikäiselle väestölle tarjottava hyvinvointia ja terveyttä edistävä neuvonta sekä palveluohjaus sisältäen laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisen, omaishoidon tuki, gerontologinen sosiaalityö, erilaiset tukipalvelut, päivätoiminnan palvelut, ikäihmisten perhehoito, kotihoito, sekä ympärivuorokautinen hoiva. Lautakunnan alainen asiakasohjaus- ja ostopalvelut-tulosalue vastaa palveluneuvonnasta, ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista ja asiakkaille myönnettävistä ostopalveluista lautakunnan päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa isäntäkuntana maakunnallisten sosiaalipäivystyspalveluiden, perhehoitoyksikkö Kanervan, monialaisen työvoiman yhteispalvelukeskuksen sekä seudullisen Ankkuri-toiminnan järjestämisestä yhteistyössä ao. kuntien kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön vastuukuntana. Yksikkö vastaa perheoikeudellisten palvelujen viranomaistehtävien hoitamisesta. Lautakunnan alaisena johtavana viranhaltijana toimii sosiaali- ja terveysjohtaja, joka vastaa toiminnan kokonaisuudesta ja toimii lautakunnassa esittelijänä. erityistoimivalta 1. toimii sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle elimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa 2. päättää sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanossa noudatettavista yleisistä perusteista ja ohjeista 3. seuraa väestön terveydentilaa ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavien tekijöiden kehitystä 4. vastaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaatiosta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnan edellytysten varmistamisesta 5. toimii yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 7 tarkoittamana lautakuntana 6. hyväksyy kuntakohtaiset sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat suunnitelmat 7. toimii tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan toimielimenä

17 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Yksilöjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto. Yksilöjaostossa on viisi (5) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta valitsee jaoston jäsenet lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten joukosta. Yksilöjaosto käsittelee sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviin kuuluvat yksilöä koskevat oikaisuvaatimukset ja muut asiat, joita ei ole delegoitu viranhaltijoille. Yksilöjaostossa esittelijöinä toimivat asiakasohjaus ja hankinta -tulosalueen ostopalvelupäällikkö ja sosiaalisen tuen palvelupäällikkö.

18 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Sivistys- ja hyvinvointilautakunta tehtävät Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vastuulle kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastian järjestämä toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö. Lisäksi vastuulle kuuluvat nuorisopalvelut, lastenkulttuuripalvelut, taiteen perusopetus, kirjastopalvelut, museopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. erityistoimivalta 1. päättää kaikista niistä toimialansa asioista, jotka lainsäädännön mukaan on päätettävä monialaisessa toimielimessä 2. päättää esi- ja perusopetuksen koulujen työ- ja loma-ajat 3. päättää esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueet ja oppilaaksi ottamisen perusteet 4. päättää kuntakohtaiset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat 5. päättää kuntakohtaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman 6. päättää kaikkien harkinnanvaraisten järjestöavustusten myöntämisestä lukuun ottamatta kaupunginhallitukselle kuuluvaa päätösvaltaa Yksilöjaosto Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto. Yksilöjaostossa on viisi (5) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta valitsee jaoston jäsenet lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten joukosta. Yksilöjaosto käsittelee sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluvat yksilöä koskevat oikaisuvaatimukset ja muut asiat, joita ei ole delegoitu viranhaltijoille. Yksilöjaostossa esittelijöinä toimivat ao. vastuualueen tulosaluejohtajat.

19 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Kaupunkirakennelautakunta tehtävät Kaupunkirakennelautakunnan tehtävänä on maaomaisuuden kehittäminen, yleis- ja asemakaavoitus, kaupunkiympäristön suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, liikenteen hallinta sisältäen ajoneuvojen siirrot ja joukkoliikenteen sekä näihin liittyvät laissa kunnalle säädetyt ja muut tehtävät, maatalouslomituspalveluiden järjestäminen, vastata kaupungin toimitiloihin liittyvästä toiminnasta, luvan myöntäminen reittiliikenteen ja kutsujoukkoliikenteen harjoittamiseen, katusuunnitelman ja liikennesuunnitelman hyväksyminen ja esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle julkisen käyttöomaisuuden määrärahan käytöstä. Lautakunta toimii myös ympäristönsuojelulain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, ulkoilulain mukaisena kunnan leirintäalueviranomaisena, maa-aineslaissa tarkoitettuna lupa- ja valvontaviranomaisena, elintarvikelain mukaisena kunnan valvontaviranomaisena, terveydensuojelulain mukaisena kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja lääkelain tarkoittamana nikotiinivalmisteiden sekä tupakkalain tarkoittaman kunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Kaupunkirakennelautakunta toimii Hattulan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristötoimen sopimuksen mukaisesti yhteistoimintalautakuntana. Hattulan kunnan asioita käsiteltäessä lautakuntaan kuuluu lisäksi kaksi Hattulan kunnan nimeämää jäsentä. Maatalouslomituspalvelut järjestetään Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Karkkilan, Lopen, Riihimäen ja Vihdin alueilla. erityistoimivalta 1. käynnistää vaikutukseltaan merkittävät kaavat 2. hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat. Asemakaava on vaikutukseltaan merkittävä aina mikäli se on alueen ensimmäinen asemakaava, asemakaavassa annettu suojelumääräys kumotaan tai muutetaan, siinä supistetaan vähäistä enemmän puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita. Se on myös vaikutukseltaan merkittävä, jos muutetaan korttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla 3. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kunnan perustellun kannanoton ilmoittamisesta kaavaehdotuksesta muistutuksen jättäneille 4. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 38 :n mukaisen rakennuskiellon, 128 :ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen, 53 :n mukaisen rakennuskiellon tai 58 :n mukaisen uuden rakennuksen rakentamisen kiellon määräämisestä ja kiellon voimassa olon pidentämisestä 5. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 60 :ssä tarkoitetusta asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista 6. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 55 :n mukaisesta kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta, 7. päättää poikkeamislupien myöntämisestä ja suunnittelutarveratkaisuista, kun kyse on hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaatteellisesti merkittävästä asuinrakentamisesta tai asumiseen liittyvien talousrakennusten rakentamisesta.

20 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta alueellisesta poikkeamisesta, 9. päättää poikkeamislupien myöntämisestä ja suunnitteluratkaisuista ranta-alueella. 10. asettaa kaikki kunnassa hyväksyttävät yleis- ja asemakaavat sekä asemakaavan muutokset julkisesti nähtäville, 11. hyväksyy katusuunnitelmat. 12. päättää kadunpitopäätöksistä. 13. päättää lain mukaan lunastettavien katualueiden määriteltävien korvausten, osto- ja luovutushintojen suuruuden sekä haltuun otettavista katualueista, rakennuksista, rakenteista ja kasvillisuudesta niiden omistajille maksettavista korvauksista kun ne ylittävät , 14. päättää toimialaansa liittyvistä maksuista ja korvauksista kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti, 15. päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 b :ssä tarkoitetusta maksuista kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti 16. Toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 ja 16 :ssä tarkoitettuna valvontaviranomaisena, 17. vastaa maankäyttö- ja rakennuslain momentin mukaisesta ympäristönhoidon viranomaisvalvonnasta 18. vastaa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 :ssä tarkoitetusta viranomaisvalvonnasta 19. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 89 :ssä tarkoitetun johdon, laitteen tai rakennelman siirtopaikasta 20. päättää hallinnollisen pakon käyttämisestä 21. vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 161a :n mukaisen kunnan viranomaisen tehtävistä 22. päättää eläinlääkintähuoltolaissa ja eläintautilaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 23. päättää luonnonsuojelulaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä 24. päättää rakennusrasitejärjestelyistä ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä 25. päättää talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 26. vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 103 d,f,g,j, k, l, m ja n :ssä säädetyistä tehtävistä 27. päättää rakennusluvista ja toimenpideluvista, kun kyseessä on arvorakennuksen olennainen muuttaminen tai muutoin tavanomaista huomattavasti merkittävämpi rakentaminen 28. päättää rakennuksen purkamisluvasta ja purkuilmoituksen käsittelystä, kun kyse on kaupunkikuvallisesti tai muutoin poikkeuksellisen merkittävästä kohteesta. 29. päättää maisematyöluvasta, kun on kyse kaupunkikuvallisesti tai muuten poikkeuksellisen merkittävästä kohteesta. 30. vastaa pysäköinninvalvonnan viranomaistehtävän järjestämisestä. Kaupungin pysäköinninvalvojana toimii henkilöstö- ja hallintopalveluiden vastuualueen nimeämä kaupunginlakimies. 31. hyväksyy vesihuollon toiminta-alueen

21 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö hyväksyy vuotuiset kunnossapitotyöohjelmat 33. päättää talonrakennusinvestointien perusparannushankkeiden ohjelmasta. 34. hyväksyy vuotuisen infran investointiohjelman. 35. päättää yksityistieavustuksista. Joukkoliikennejaosto Kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa toimii joukkoliikennejaosto. Joukkoliikennejaostossa on 5 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennelautakunta nimeää 3 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä Hattulan kunta ja Janakkalan kunta kumpikin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunta valitsee jaoston jäsenet kuntien esityksestä. Jaoston puheenjohtaja on Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Janakkalasta tai Hattulasta. Joukkoliikennejaosto on Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan kunnan ja Janakkalan kunnan yhteinen toimielin, joka toimii joukkoliikennelain mukaisena seudullisena toimivaltaisena viranomaisena. Tarkemmin jaoston tehtävistä määrätään kuntien välisessä yhteistoimintasopimuksessa. Joukkoliikennejaoston esittelijänä toimii suunnittelujohtaja. Kaupunkirakennejohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa. Erityistoimivalta: 1. päättää joukkoliikenteen palvelutasosta kuultuaan kuntia 2. myöntää joukkoliikennelain mukaisen toimivalta-alueensa reitti- ja kutsujoukkoliikenneluvat 3. päättää toimivalta-alueensa liikenteenjärjestämistavasta 4. päättää toimivalta-alueensa joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten hankintojen järjestämistavasta ja hyväksyy hankintojen kilpailutusperiaatteet 5. päättää joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä 6. hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja palvelusopimusasetuksessa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyt tehtävät 7. antaa lausuntoja pyydettäessä joukkoliikenteeseen tai/ja henkilökuljetuksiin liittyviin asioihin Tiejaosto Kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa toimii tiejaosto. Tiejaostossa on 3 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta valitsee jaoston jäsenet lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten joukosta. Tiejaosto toimii yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitettuna kunnan tielautakuntana. Tiejaostossa esittelijänä toimii tonttipäällikkö. 8 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään tämän

22 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö hallintosäännön luvussa 7 Ulkoinen valvonta. 9 Kuntien yhteinen jätelautakunta Jätelautakunta on Kiertokapula Oy:n osakaskuntien alueellinen toimielin ja sen toiminnasta säädetään erikseen omassa johtosäännössä ja kuntien välisessä sopimuksessa. Jätelautakunnan esittelijänä toimii jätehuoltokoordinaattori. 10 Pelastuslautakunta Pelastuslautakunta on maakunnallinen toimielin, ja sen toiminnasta säädetään erikseen omassa johtosäännössä ja kuntien välisessä sopimuksessa. 11 Vaalitoimielimet Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa. 12 Vaikuttamistoimielimet Kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus Nuorisovaltuusto Kaupungilla on nuorisovaltuusto, jonka asettaa kaupunginhallitus. Nuorisovaltuustolla on seuraavat tehtävät: edistää ja seurata kaupunginhallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten kannalta tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista nuoria koskevissa asioissa Nuorisovaltuusto voi valita kaksi edustajaa läsnäolo- ja puheoikeudella sosiaali- ja terveyslautakuntaan, sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan sekä kaupunkirakennelautakuntaan. Lisäksi nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua ohjelmatyöhön mikäli kaupunginhallitus näin ohjelmatyöryhmää perustaessaan päättää Vammais- ja vanhusneuvosto Kaupungilla on vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, jotka asettaa kaupunginhallitus. Neuvostoilla on seuraavat tehtävät: Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kaupunginhallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kaupunginhallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten kannalta Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa asioissa

23 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Ikäihmisten vaikuttajaraati Kaupungissa toimii ikäihmisten vaikuttajaraati. Vaikuttajaraatiin on vapaa hakeutuminen. Sen tehtävänä on luoda kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa ja luoda kuntalaisille ideointi-, kehittämis- ja vuorovaikutuskanava.

24 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö luku Henkilöstöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio jakaantuu konsernipalveluihin ja toimialoihin. Konsernipalveluita johtaa kaupunginjohtaja ja toimialoja toimialajohtajat. 13 Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan on virkatehtäviä suorittaessaan noudatettava lakien, asetusten, hallintosäännön ja voimassa olevien kunnallisten säännösten määräyksiä sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiä. Lisäksi kaupunginjohtajille kuuluvat muut kaupunginhallituksen määräämät tehtävät. Kun kaupunki ryhtyy harjoittamaan jotakin uutta toimintaa, on kaupunginvaltuuston määrättävä, kumman kaupunginjohtajan toimialaan se kuuluu. Kaupunginjohtajan tulee lisäksi käsitellä ne asiat, jotka eivät tämän johtosäännön mukaan kuulu apulaiskaupunginjohtajan vastuulle. Työnjaosta huolimatta on kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan valmistellessaan asiaa, joka koskee toisenkin johtajan vastuualuetta, neuvoteltava hänen kanssaan ennen asian esittelemistä kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta heidän työnjakonsa mukaisesti 1. Hankinnan koskiessa kaupunginjohtajien vastuualueita tai useampaa kuin yhtä konsernipalvelun vastuualuetta allekirjoittaa tarjouspyyntö tehdä hankintapäätös allekirjoittaa hankintasopimus määrää sopimusten vastuuhenkilöt päättää omasta aloitteestaan käsiteltävästä hankintaoikaisusta 2. Päättää enintään euron suuruisista sopimuksista (ei hankintasopimukset) 3. antaa lausuntoja ja selvityksiä 4. päättää kiireellisissä tapauksissa kaupungin edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin 5. päättää tässä säännössä määritellyn päätösvaltansa siirtämisestä edelleen alaiselleen viranhaltijalle Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin strategista toimintaa, taloutta ja henkilöstöpolitiikkaa. Kaupunginjohtaja johtaa konsernipalveluita, päättää konsernipalveluiden organisoinnista ja on apulaiskaupunginjohtajan suora esimies. Kaupunginjohtajan erityisenä tehtävänä on vastata: 1. Kaupungin ja kaupunkikonsernin strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta 2. Kaupungin talouden ja investointien johtamisesta

25 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Konserniyhtiöiden ja -yhteisöjen omistajapolitiikasta 4. Elinvoima-ja elinkeinopolitiikasta ja edunvalvonnasta 5. Hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä 6. Tietoturvan ja tietosuojan järjestämisestä 7. Maakunnallisesta ja seudullisesta yhteistyöstä 8. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan liittyvistä asioista - myös osana maakunnallista yhteistyötä ja edunvalvontaa Kaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta: 1. antaa verotusta koskevia selityksiä ja lausuntoja sekä päättää kaupungin valitusoikeuden käyttämisestä verotusta koskevissa asioissa 2. päättää vapautuksen myöntämisestä veron tai veron luonteisen maksun suorittamisesta ellei toimivaltaa ole annettu verohallinnolle 3. päättää valtion perinnön hakemisesta ja valtion perinnön ja testamentilla saatujen varojen vastaanottamisesta kaupungille, jäämistön hoidosta tehdyn tilityksen hyväksymisestä ja pesän varojen sijoittamisesta sekä määrää varojen käyttöä hallinoivan vastuuhenkilön. 4. päättää kaupungin omistamien osakkeiden myynnistä, ostosta tai vaihdosta, kun hinta on enintään euroa 5. päättää kaupungin edustustilaisuuksien järjestämisestä ja vieraanvaraisuuden osoittamisesta 6. päättää suhdetoiminnasta ja yhteistyösopimuksista 7. päättää konsernipalveluiden voimassaolevien sopimusten sopimussakkojen ja bonusjärjestelmien käytöstä 8. päättää kaupungin yhteisötunnusten käyttöoikeudesta 9. päättää sisäisen tarkastuksen vuosittaisesta suunnitelmasta 10. päättää talousjohtajan esittelystä varojen siirrosta omaisuudenhoitajien välillä, kaupungin suoraan tekemien rahastosijoitusten vaihtamisesta ja määräaikaisten sijoitusten uudelleen sijoittamisesta. 11. päättää luottamushenkilöille myönnettävistä luottamustoimeen perustuvista etuuksista 12. päättää kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosilomista ja muista vapaista, koulutuksista sekä ulkomaanmatkoista 13. päättää konsernipalveluiden vastuualueiden johtajien ja tarkastuspäällikön valinnasta 14. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä konsernipalveluiden osalta 15. päättää palveluiden ja tavaroiden myymisestä konsernipalveluiden osalta, jos tässä säännössä ei ole muuta määrätty tai asiasta päätetään yhteistoimintasopimuksella Kaupunginjohtajan sijaisena toimii apulaiskaupunginjohtaja. Apulaiskaupunginjohtajan ollessa estynyt kaupunginjohtajan sijaisena toimii henkilöstö- ja hallintojohtaja.

26 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Apulaiskaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja avustaa kaupunginjohtajaa tämän tehtävissä ja huolehtia omalta osaltaan, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamat tavoitteet toteutuvat. Apulaiskaupunginjohtaja edustaa kaupunkia koti-ja ulkomaisissa sidosryhmätilaisuuksissa ja neuvotteluissa. Apulaiskaupunginjohtaja toimii kaupunginjohtajan varahenkilönä. Apulaiskaupunginjohtaja vastaa alaistensa henkilöstön työhyvinvoinnista, osaamisen kehittämisestä sekä kannustavasta ja innostavasta johtamisesta Apulaiskaupunginjohtajan erityisenä tehtävänä on vastata: 1. maankäytön strategisesta ohjauksesta 2. kaupunginhallituksen esittelystä vastuullaan olevien toimialojen osalta (SIHY, KAURA) 3. alaistensa vastuulla olevien toimintojen johtamisen ja tulosten aikaansaamisen tukemisesta 4. toimia esimiehenä toimialajohtajille (SIHY, KAURA, SOTE) 5. kaupungin varautumisesta ja jatkuvuudenhallinnasta 6. kaupungin omaisuuden omistajapolitiikasta 7. pitkän aikavälin (5-10v.) infra-investointien suunnitelmasta 8. pitkän aikavälin kaavoitussuunnitelmasta (5.-10v.) 9. palveluverkon omistajuudesta ja kaupunkitasoisten palveluverkkoratkaisujen ohjaamisesta. 10. omistajapolitiikan valmistelusta ja konserniyhteisöjen omistajaohjauksesta sovitun työnjaon mukaisesti Apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta: 1. päättää elinkeinotoimintaan ja erityiseen käyttöön tarkoitettujen tonttien ja alueiden varaamisesta (pois lukien geodeetille annettua päätösvaltaa) 2. päättää tarjouksen tekemisestä kiinteän omaisuuden ostamiseksi tai vaihtamiseksi 3. päättää metsän myymisestä 4. käyttää kaupungille maanomistajana kuuluvaa puhevaltaa silloin, kun kaupunki on poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakijana 5. päättää toimialajohtajan valmistelun pohjalta tulosaluejohtajien valinnasta 6. päättää pelastusjohtajan valmistelun pohjalta pelastuspäälliköiden ja ensihoitopäällikön valinnasta 7. allekirjoittaa rakennuslupahakemukset, ympäristölupahakemukset, purkulupahakemukset, maisematyölupahakemukset ja toimenpidelupahakemukset, kun kaupunki on luvanhakijana 8. päättää ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta Apulaiskaupunginjohtajan sijaisena toimii kaupunginjohtaja.

27 Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntö Kaupungin johtoryhmä Kaupungin johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan kutsumat henkilöt sekä henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja. Johtoryhmä työskentelee kaupungin ja kaupunkikonsernin tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä toimialojen ja kaupungin henkilöstön kanssa. Johtoryhmä kokoontuu kaupunginjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan apulaiskaupunginjohtajan kutsusta. 15 Toimialajohtajat Toimialajohtajat johtavat omien toimialojensa toimintoja ja tulosten aikaansaamista. He vastaavat tulostavoitteiden toteutumisesta, valtuuston vahvistaman kaupunkistrategian toimeenpanosta asukas- ja asiakasnäkökulma huomioiden sekä huolehtivat toimialan aktiivisesta osallistumisesta kaupunginhallituksen toimialoille asettamien yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Toimialajohtaja vastaa toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä sekä toimialan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, toimialan henkilöstön työhyvinvoinnista, osaamisen kehittämisestä sekä kannustavasta ja innostavasta johtamisesta. Lisäksi toimialajohtaja vastaa toimialan investointisuunnitelman valmistelemisesta. Toimialajohtajan tehtävänä on huolehtia lautakunnan päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta, toimeenpanosta ja raportoinnista. Toimialajohtaja on lautakunnan esittelijä Toimialajohtajien yleinen ratkaisuvalta 1. päättää korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta 2. oman toimialansa osalta, jos tässä säännössä ei muuten määrätä, allekirjoittaa tarjouspyyntö tehdä hankintapäätös allekirjoittaa hankintasopimus päättää omasta aloitteestaan käsiteltävästä hankintaoikaisusta määrää sopimusten vastuuhenkilöt 3. päättää toimialansa voimassaolevien sopimusten sopimussakkojen ja bonusjärjestelmien käytöstä 4. Hyväksyä muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvat sopimukset lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti ellei muualla ole toisin määrätty tai päätetty 5. antaa lausuntoja, selvityksiä ja vastineita sekä käyttää lautakunnan puhevaltaa 6. seuraa lautakunnan alaisten viranomaisten päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarvittaessa päättää otto-oikeuden käyttämisestä 7. päättää toimialan sisäisistä käyttösuunnitelmamuutoksista 8. päättää toimialan osallistumisesta kehittämishankkeisiin kaupunkistrategian ja lautakunnan linjausten mukaisesti