KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää seuraavat vaatimukset: Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EY) N:o 1272/2008 Julkaisemispäivä 29-marras-2017 Korjaus B Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tuotekoodi(t) Tuotteen nimi SDS FI E PC Break Away Support Material PN (Osanumero) Tanska Tuotenro Synonyymit Puhdas aine/seos N/A Polyphenylene ether copolymer Seos 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Käytöt, joita ei suositella Materiaalia lisäävä valmistus 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Maahantuoja Stratasys EMEA Regional Office Airport Boulevard B Rheinmünster, Germany Phone: Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä Sähköpostiosoite 1.4. Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero Maailmanlaajuinen Englanninkielinenvastaus Eurooppa-Monikielinenvastaus Yhdysvalat monikielinenvastaus TyynenmerenAasia-Monikielinenvastaus Australia-Englanninkielinenvastaus Kina-Kinankielinenvastaus Itävalta Myrkytystietokeskus (AT): +43-(0) Belgia Myrkytystietokeskus (BE): Kroatia Poison Control (CR): Tšekintasavalta Poison Control (CS): , Tanska Myrkytystietopuhelin (DK): Viro Poison Control (ET): 16662, (+372) Suomi Myrkytystietokeskus (FI): Ranska ORFILA (FR): Saksa Berliinin myrkytystietokeskus (DE): (24 h palvelu, neuvontaa saksaksi ja englanniksi) Kreikka Poison Information Center (EL): (0030) FI / EGHS Sivu 1 / 9

2 Unkari Poison Information Service (HU): ( ) Islanti Poison Information Center: Italia Milanon myrkytystietokeskus (IT): Latvia Poison Information Center (LV): Liettua Poison Information Office (LT): or Luxemburg Belgian Poison Center: (+352) Alankomaat National Poisons Information Center (NVIC): Norja Poison Center: Portugali Myrkytystietokeskus (PT): Espanja Myrkytystietopalvelu (ES): Ruotsi 112 askforpoisonsinformation Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Asetus (EY) N:o 1272/2008 Tätä seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [GHS] mukaisesti 2.2. Merkinnät Tätä seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [GHS] mukaisesti EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä 2.3. Muut vaarat Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvita suojavarusteita. Jos altistumisen raja-arvot todennäköisesti ylitetään tai jos havaitaan ärsytystä, ilmanpoisto ja imutuuletus voi olla tarpeen. Jos pieniä hiukkasia tuotetaan jatkokäsittelyn, käsittelyn aikana tai muulla tavalla, ilmassa voi muodostua palavia pölymääriä. Lisätietoja on kohdassa 7. Lisätietoja on kohdassa Aineet Kohta 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Kemiallinen nimi EY-nro CAS-nro Paino-% Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus REACH-rekisteröin tinumero Titanium Dioxide (Bound) Ei luokiteltu Tietoja ei saatavissa H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Kohta 4: ENSIAPUTOIMENPITEET Hengitys Roiskeet silmiin Ihokosketus Nieleminen Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, nostaen ala- ja yläluomia. Otettava yhteys lääkäriin. Pese iho saippualla ja vedellä jos iholle joutuu sulia jäämiä. Juotava runsaasti vettä. Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet Ei tunneta. FI / EGHS Sivu 2 / 9

3 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Huomautus lääkäreille Hoito oireiden mukaan Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Sopimattomat sammutusaineet Kohta 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET Vaahto Vesi Hiilidioksidi (CO2) Jauhe Alkoholinkestävä vaahto Ei tunneta Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Ei tunneta Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteetpalomiesten tulee käyttää paineilmalaitetta ja täyttä sammutusvarustusta. Käytettävä henkilönsuojaimia. Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet Pelastushenkilökunta Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Kerättävä talteen liukastumisen välttämiseksi. Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimetei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Estettävä pääsy vesistöihin Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Suojausmenetelmät Puhdistusohjeet Muiden vaarojen torjunta Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Kerättävä talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita hävitettävää jätettä varten. Estettävä pölypilvi. Vältettävä pölyn kerääntymistä suljettuun tilaan. Voi muodostaa palavia pölyhiukkasia ilmaan, jos jatkokäsittely, käsittely tai muu syy tuottaa pieniä hiukkasia. Poistettava kaikki sytytyslähteet Viittaukset muihin kohtiin Viittaukset muihin kohtiin Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa 13. Kohta 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet FI / EGHS Sivu 3 / 9

4 Turvallisen käsittelyn ohjeet Yleiset hygieniaa koskevat toimintatavat Käytettävä henkilönsuojaimia. Sulan filamentin käsittelyn aikana on vältettävä sen joutumista iholle ja silmiin. Jos pieniä hiukkasia tuotetaan jatkokäsittelyn, käsittelyn aikana tai muulla tavalla, ilmassa voi muodostua palavia pölymääriä. Käytä hengityssuojainta. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointiolosuhteet Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa Erityinen loppukäyttö Riskinhallintamenetelmät (RMM) Tarvittava tieto on sisällytetty tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen. Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Altistumisen raja-arvot. Kemiallinen nimi Euroopan unioni Yhdistynyt Ranska Espanja Saksa kuningaskunta Titanium Dioxide (Bound) - TWA: 10 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 10 mg/m TWA: 4 mg/m 3 STEL: 30 mg/m 3 STEL: 12 mg/m 3 Kemiallinen nimi Italia Portugali Alankomaat Suomi Tanska Titanium Dioxide (Bound) - TWA: 10 mg/m TWA: 6 mg/m Kemiallinen nimi Itävalta Sveitsi Puola Norja Irlanti Titanium Dioxide (Bound) TWA: 5 mg/m 3 TWA: 3 mg/m 3 STEL: 30 mg/m 3 STEL 10 mg/m 3 TWA: 10.0 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 STEL: 30 mg/m 3 STEL: 12 mg/m 3 Johdettu vaikutukseton taso (DNEL). Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC) Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Jos jatkokäsittelyn aikana muodostuu pölyä, huolehdi kohdepoistosta. Henkilönsuojaimet Silmien- tai kasvonsuojain Suojalasit. Turvalasit joissa sivusuojat. Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Hengityselinten suojaus Läpäisemätön vaatetus. Vältä pölyn muodostusta ja kertymistä. Käytä hengityksensuojainta. Yleiset hygieniaa koskevat toimintatavat Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ympäristöaltistumisen. FI / EGHS Sivu 4 / 9

5 ehkäiseminen Kohta 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Kiinteä aine Olomuoto Monofilamentti Haju Väri Hajukynnys Ominaisuus Arvot Huomautuksia Menetelmä ph Ei tunneta Sulamis- tai jäätymispiste Ei tunneta Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei tunneta Leimahduspiste Ei tunneta Haihtumisnopeus Ei tunneta Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei tunneta Syttyvyysraja ilmassa Ei tunneta Ylin syttyvyysraja: Alin syttyvyysraja Höyrynpaine Ei tunneta Höyryntiheys Ei tunneta Suhteellinen tiheys Ei tunneta Vesiliukoisuus Ei tunneta Liukoisuus (liukoisuudet) Ei tunneta Jakautumiskerroin Ei tunneta Itsesyttymislämpötila Ei tunneta Hajoamislämpötila Ei tunneta Kinemaattinen viskositeetti Ei tunneta Dynaaminen viskositeetti Ei tunneta Räjähtävyys Hapettavuus 9.2. Muut tiedot Pehmenemispiste Molekyylipaino Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus (%) Nesteen tiheys Irtotiheys Hiukkaskoko Hiukkaskokojen jakauma Kohta 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Reaktiivisuus Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Räjähdystiedot Herkkyys mekaanisille iskuille Herkkyys staattisen sähkön aiheuttamalle kipinöinnille Stabiili normaaliolosuhteissa. Ei mitään. Ei mitään. FI / EGHS Sivu 5 / 9

6 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei mitään normaalityöstössä Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Liiallinen kuumuus. Ei saa ylikuumentaa termisen hajoamisen välttämiseksi Yhteensopimattomat materiaalit Yhteensopimattomat materiaalit Hapetin. Vahvat emäkset Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Palaminen tuottaa epämiellyttäviä ja myrkyllisiä huuruja. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi (CO2). Aldehydit Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Kohta 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tuotetiedot. Hengitys Roiskeet silmiin Ihokosketus Nieleminen Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Oireet Ei tunneta. Myrkyllisyyttä koskevia numeroarvoja Välitön myrkyllisyys Tiedot aineosista Kemiallinen nimi LD50 suun kautta LD50 ihon kautta Hengitys LC50 Titanium Dioxide (Bound) > mg/kg ( Rat ) Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Hengityselinten tai ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittava Karsinogeenisuus (syöpää..... FI / EGHS Sivu 6 / 9

7 aiheuttavat vaikutukset) Lisääntymiselle vaarallinen STOT - kerta-altistuminen STOT - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara.... Kohta 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Ekotoksisuus Tuntematon myrkyllisyys vesieliöille % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyvyys Biokertyvyys Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT- ja vpvb-aineiden arviointi Muut haitalliset vaikutukset Muut haitalliset vaikutukset Jätteiden käsittelymenetelmät Kohta 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte Likaantunut pakkaus Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Hävitä jätteet ympäristölainsäädännön mukaisesti. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Kohta 14: KULJETUSTIEDOT IMDG 14.1 YK-numero Ei säädelty 14.2 Kuljetuksessa käytettävä Ei säädelty virallinen nimi FI / EGHS Sivu 7 / 9

8 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty (-luokat) 14.4 Pakkausryhmä Ei säädelty 14.5 Meriä saastuttava aine Ei sovellu 14.6 Erityisvaatimukset Ei mitään 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti RID 14.1 YK-numero Ei säädelty 14.2 Kuljetuksessa käytettävä Ei säädelty virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty (-luokat) 14.4 Pakkausryhmä Ei säädelty 14.5 Ympäristövaara Ei sovellu 14.6 Erityisvaatimukset Ei mitään ADR 14.1 YK-numero Ei säädelty 14.2 Kuljetuksessa käytettävä Ei säädelty virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty (-luokat) 14.4 Pakkausryhmä Ei säädelty 14.5 Ympäristövaara Ei sovellu 14.6 Erityisvaatimukset Ei mitään IATA 14.1 YK-numero Ei säädelty 14.2 Kuljetuksessa käytettävä Ei säädelty virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty (-luokat) 14.4 Pakkausryhmä Ei säädelty 14.5 Ympäristövaara Ei sovellu 14.6 Erityisvaatimukset Ei mitään Kohta 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Euroopan unioni Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta Käyttöä koskevat luvat ja/tai rajoitukset: Tämä tuote ei sisällä lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV) Tämä tuote ei sisällä rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII) Pysyvät orgaaniset saasteet Ei sovellu Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista Ei sovellu FI / EGHS Sivu 8 / 9

9 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusraportti Kohta 16: MUUT TIEDOT Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset Merkkien selitys SVHC: Erityistä huolta aiheuttavat aineet: Merkkien selitys Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo) STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo) Suurin sallittu Raja-arvojen yläraja * Ihohuomautus pitoisuus Luokitusmenettely Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Välitön myrkyllisyys ihon kautta Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu Acute inhalation toxicity - Vapor Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pöly/sumu Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Herkistyminen hengitysteitse Ihon herkistyminen Mutageenisuus Karsinogeenisuus (syöpää aiheuttavat vaikutukset) Lisääntymiselle vaarallinen STOT - kerta-altistuminen STOT - toistuva altistuminen Välitön myrkyllisyys vesieliöille Krooninen myrkyllisyys vesieliöille Aspiraatiomyrkyllisyys Käytetty menetelmä Julkaisemispäivä Muutettu viimeksi 20-marras marras-2017 Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset Vastuuvapauslauseke Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteestä. Vaikka me uskommekin, että tiedot ovat oikein niiden julkaisupäivänä, emme anna mitään takuuta tietojen tarkkuudesta tai täydelisyydestätaitässävitatujenmateriaalien,aineidentaiseosten(tässäyhteisnimelä Materiaalit )laadustatai teknisistä ominaisuuksista. Tiedot annetaan yksinomaan ohjeeksi koskien Materiaalien turvallista käsittelyä, käyttöä, kulutusta, käsittelyä, säilyttämistä, kuljetusta, hävittämistä ja päästöä varten. Tiedot eivät välttämättä ole riittäviä sellaisia tarkoituksia varten eikä käyttäjän tule luottaa annettuihin tietoihin. Tiedot eivät välttämättä sovellu Materiaaleille, jotka on yhdistetty muiden materiaalien kanssa, tai jotka ovat missään muussa prosessissa kuin tässä nimenomaisesti mainittu. Emme ota minkäänlaista tuottamusvastuuta, mukaan lukien muun muassa vahingot, menetykset tai kulut, jotka ovat peräisin tai johtuvat siitä, että tässä käyttöturvallisuustiedotteessa oleviin tietoihin luotettiin millään tavalla. Tämä käyttöturvallisuustiedote pysyy meidän yksinoikeudellisessa omistuksessamme eikä sitä saa jäljentää, muuntaa tai jakaa ilman meidän edeltävää kirjallista suostumustamme. Käyttöturvallisuustiedote päättyy FI / EGHS Sivu 9 / 9