YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 27/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-259 Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 27/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-259 Annettu julkipanon jälkeen"

Transkriptio

1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-259 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Ponttonilaitureiden rakentaminen yhdystien nro 1924 tiealueen RN:o 895:0:1924 rantaan, Kustavi Kekoniityn laituriyhdistys ry HAKEMUS SUUNNITELMA Kekoniityn laituriyhdistys on ympäristölupavirastoon toimittamassaan ja sittemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa ponttonilaitureiden rakentamiseen yhdystien nro 1924 tiealueen RN:o 0:1924 rantaan Kustavin kunnassa. Hakijan tarkoituksena on rakentaa kaksi 20 venepaikan ponttonilaituria yhdystien nro 1924 tiealueen RN:o 895:0:1924 rantaan. Kyseessä on yleinen ranta, jolla kuka tahansa voi pitää venettään. Hakijan tarkoituksena on saada jäsenilleen omat venepaikat ponttonilaitureissa, jolloin viihtyisyys ja järjestys paranevat. Hakemukseen liitetyn asemapiirroksen mukaan laitureita on kaksi ja kummassakin laiturissa on 20 puomeilla erotettua venepaikkaa. Laitureiden pituus on noin 35 m ja leveys puomeineen noin 12 m. Laitureiden välinen etäisyys on noin 12 m. Ranta on kivikkoinen ja nopeasti syvenevä, joten ponttonilaiturin sijoittamisessa ei ole vaikeuksia. Rannassa on tarpeen tehdä vain vähäisiä töitä laiturin kiinnittämistä varten. Rannasta lähtee Vakka- Suomen Puhelin Oy:n kaapeleita vesialueelle. Hakija on ilmoittanut, että Vakka-Suomen Puhelin Oy:n puolesta laituri on mahdollista sijoittaa kaapeleiden päälle, kunhan laiturin ankkurointi ei vahingoita kaapeleita. Ranta on hyvin valaistu, joten laiturit näkyvät myös pimeässä. Varmuuden vuoksi laiturit kuitenkin varustetaan myös valokennolampuin ja kissansilmin. Hakijan arvion mukaan hankkeella ei ole vaikutusta luontoon, rakennettuun ympäristöön, veden virtaamiin tai laatuun, vesistöön tai sen käyttöön tai muuhun ympäristöön. Asennustöiden äänet haittaavat naapureita vain hetkellisesti.

2 HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 2 Laiturit sijoitetaan AA:n omistamaan kiinteistöön Westergård RN:o 1:255 (Pleikkilä, Kustavi) kuuluvalle vesialueelle Kustavi-Pleikilä maantien RN:o 895:0:1924 (maantiet, Kustavi) rantaan. AA on antanut suostumuksensa ponttonilaiturin sijoittamiselle omistamalleen vesialueelle. Turun tiepiiri on antanut hakijalle muun ohella luvan laiturin kiinnittämiseen tarvittavien laitteiden sijoittamiseen tiealueelle. Ympäristölupavirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa ja Kustavin kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. MUISTUTUKSET 1) Lounais-Suomen ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua. Koska veneitä säilytetään nykytilanteessa rantaan vedettynä, niiden sijoittaminen ponttonilaitureihin vähentää ranta-alueen kulutusta ja lisää järjestystä alueella. Mikäli hankkeelle myönnetään lupa, ympäristökeskus on esittänyt, että hakija velvoitetaan ilmoittamaan töiden aloittamisesta ja hankkeen valmistumisesta kirjallisesti Lounais-Suomen ympäristökeskukselle 2) BB (Käpykolo RN:o 1:152 ja Käpyvesi RN:o 1:177, Pleikkilä, Kustavi) on todennut, että laiturit ulottuvat noin 35 m:n päähän rannasta ja siten huonontavat olennaisesti näkymää hänen kiinteistönsä rannasta länteen päin. Laiturit eivät saa ulottua kauemmas rannasta, jotta ne eivät sulje maisemaa. Laiturit on sijoitettava hakemukseen liitetyn asemapiirroksen mukaisesti. Laiturit tulee varustaa lukittavilla porteilla, jotta niistä ei tule yleisiä kalastuslaitureita. Venepaikat tulee erottaa toisistaan metalliaisoin, koska tämä on poijuja siistimpi vaihtoehto. Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei laitureiden rakentamisen ja huoltamisen yhteydessä mereen joutuva materiaali ajaudu muistuttajan kiinteistön rantaan. Lisäksi muistuttaja on todennut, että on huolehdittava siitä, etteivät rantaan rakennettavaa tietä varten tarvittavat louhintatyöt aiheuta vaurioita muistuttajan kiinteistöllä sijaitseville rakennuksille. Laitureiden rakentaminen ei paranna rantamaisemaa, koska osa veneilijöistä pitää veneensä edelleen rannalla ja veneitä säilytetään kesäkauden jälkeen edelleen rannalla. HAKIJAN SELITYS Hakijalle on varattu tilaisuus antaa selityksensä muistutusten ja vaatimusten johdosta. Hakija on todennut suostuvansa Lounais- Suomen ympäristökeskuksen esittämiin vaatimuksiin. AA:n muistutuksen osalta hakija on todennut, että muistutuksessa esitetyt sei-

3 YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU 3 kat on jo pyritty ottamaan huomioon. Laiturit sijoitetaan asemapiirroksen mukaisesti ja varustetaan lukittavilla porteilla. Venepaikat erotetaan toisistaan metalliaisoin. Maa-alueella tehdään vähäisiä maansiirtotöitä, todennäköisesti ei kuitenkaan louhintaa. Työssä noudatetaan tarpeellista varovaisuutta. Hakija pitää huolen, ettei töiden johdosta mereen joutuneita materiaaleja ajaudu läheisten kiinteistöjen rannoille. Lisäksi hakija on todennut, että Kekoniityn laituriyhdistyksen toimivaltaan kuuluu ainoastaan kyseisten ponttonilaitureiden rakentaminen, kunnossapito ja käyttö. Maanomistaja eli Tiehallinto antaa tarvittaessa ohjeita Kekoniityn ranta-alueen yleisestä käytöstä. Luparatkaisu Ympäristölupavirasto myöntää Kekoniityn laituriyhdistys ry:lle luvan kahden ponttonilaiturin rakentamiseen Kustavi-Pleikilä maantien RN:o 895:0:1924 (maantiet, Kustavi) rantaan kiinteistöön Westergård RN:o 1:255 (Pleikkilä, Kustavi) kuuluvalle vesialueelle hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti Kustavin kunnassa. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset 1) Laiturit ja venepaikat on rakennettava hakemukseen liitetyn päivätyn asemapiirroksen mukaisesti. Laitureiden pituus saa olla noin 35 m, ja kummassakin laiturissa saa olla 20 venepaikkaa. Laiturit on varustettava lukittavilla porteilla. 2) Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Toisen laiturin rakentamiseen ei saa ryhtyä ennen kuin luvan saaja on saanut kiinteistön Westergård RN:o 1:255 (Pleikkilä, Kustavi) omistajalta suostumuksen laiturin sijoittamiselle. 3) Luvan saajan on selvitettävä alueella olevat johdot ja kaapelit. Työt on suoritettava niitä vaurioittamatta. 4) Töiden päätyttyä alue on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. 5) Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.

4 4 6) Työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun viiden vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa raukeaa. 7) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja Kustavin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 8) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle, Lounais-Suomen ympäristökeskukselle, Merenkulkulaitoksen Lounais-Suomen väyläyksikölle ja Kustavin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä venelaitureiden lopullista sijaintia ja mittoja osoittavat piirustukset. Perustelut Lainkohta Laitureiden rakentaminen on tarpeen venepaikkojen järjestämiseksi Kekoniityn ranta-alueelle. Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Laiturit sijoitetaan yksityiselle vesialueelle, jonka omistaja on antanut suostumuksensa yhden ponttonilaiturin sijoittamiselle omistamalleen vesialueelle. Luvan saajan on hankittava vesialueen omistajan suostumus myös toisen laiturin rakentamiselle ennen toisen laiturin rakentamistyöhön ryhtymistä. Vesilain 2 luvun 6 :n 1 momentti Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen Ympäristölupavirasto ottaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja AA:n muistutuksen huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän päätöksen käsittelymaksu on 770 euroa Maksu on määrätty ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen (1388/2006) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan muuta vesilain 2 luvun mukaista hanketta koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 770 euroa.

5 5 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Leena Simpanen Jukka Leinonen Juha Helin Liisa Selvenius-Hurme Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Leena Simpanen, Jukka Leinonen (tarkastava jäsen) ja Juha Helin. Asian on esitellyt esittelijä Liisa Selvenius-Hurme. LiS/sl

6 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon Länsi-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Panimokatu 1, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.