KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2018 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2018 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Aika klo 13:00-14:18 Paikka Kalajoen kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 77 Tiekkö -kirjastojen seutukuljetus 4 78 Kauppa-ja kulttuurikeskuksen salin nimi ja ilme 6 79 Sopimus lipunmyyntijärjestelmästä 7 80 Kauppa-ja kulttuurikeskuksen salin tilavuokrat 8 81 Kirjastokahvilan toiminnan käynnistäminen 9 82 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat Muut asiat 13

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Mäntymäki Ritva Puheenjohtaja Isokääntä Arja Varapuheenjohtaja Mölsä Sami Jäsen Nivala Juha Jäsen Siironen Niko Jäsen Siljander Kirsti Jäsen Tilvis Aija Jäsen Saari Hanna Kaupunginhallituksen edustaja Mäki-Leppilampi Anne Hyvinvointipalvelujohtaja Ohtamaa Anita Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lisätiedot saapui 77 aikana klo :t 77, 78, 80 POISSA Hänninen Sami Jäsen Pasanen Markku Jäsen Saukko Päivi Merijärven kunnan edustaja Heikkala Saana Nuorisovaltuuston edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Ritva Mäntymäki Puheenjohtaja Anne Mäki-Leppilampi Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Siljander ja Aija Tilvis. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kalajoki Allekirjoitukset Kirsti Siljander Aija Tilvis PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisesti nähtävillä Kalajoen kaupungin verkkosivuilla Hallintosihteeri Heli Huttunen

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Tiekkö -kirjastojen seutukuljetus 206/ /2015 SivLtk (Valmistelija: Kirjaston palvelupäällikkö Joni Rahja) Tiekkö-kirjastoilla on ollut yhteinen aineiston kuljetuspalvelusopimus yli pa rinkym me nen vuoden ajan. Sen avulla kuljetetaan Tiekkö-kirjastojen väliset ai neistot sekä Pohjois-Suomen kuljetuspalvelun aineistot. Sopimuksessa on ollut mu kana Kiri-kirjastoista myös Haapavesi sekä Outi-kirjastoista Pyhäjoki. Aineisto on kul je tet tu kerran viikossa ja postin pakettikuljetuksiin verrattuna säästö on huomat ta va. Tiekkö-kirjastojen seutukuljetuksesta on huolehtinut vuodesta 2009 asti Niit tykos ken kauppapuutarha Oy:n kuljetus Niittykoski. Sopimukseen on vuosien ai kana tehty tarkastuksia sekä hintaan että ajettavaan reittiin. Tiekkö-kirjastot kilpailuttavat kuljetuksen uudestaan tänä syksynä. Mukana ovat Ala vies ka, Kalajoki/Himanka, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi, Ylivieska sekä Haa pa ve si ja Pyhäjoki. Uuden sopimuksen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2019 alusta lähtien. Entinen sopimus Niittykosken kanssa irtisanotaan tam mikuun alusta alkaen. Irtisanomisaika on 4 kuukautta. Kalajoki valmistelee tarjouspyynnön ja Ylivieskan kaupunki hoitaa kilpailutuksen Hil mas sa. Kilpailutus ylittää kansallisen hankintarajan. Tiekkö-kirjastojen joh toryh mä tekee päätösehdotuksen Tiekkö-kunnille ja jokainen kunta tekee pää töksen omien hankintasääntöjensä mukaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että 1. Sopimus kuljetuksista Niittykosken kanssa irtisanotaan Kalajoen osalta vuoden 2019 alusta lähtien. 2. Kalajoen kaupunginkirjasto on mukana Tiekkö-kirjastojen seutukilpailutuksessa ja -kuljetuksessa 3. Ka la joki sekä Ylivieska valmistelevat seutukuljetuksen kilpailutuksen. 4. valtuuttaa kil pai lu tuk sen jälkeen hyvinvointipalvelujohtaja tekemään hankintapäätöksen Tiekkö-kirjastojen joh to ryh män esityksestä viranhaltijapäätöksenä. Hyvinvointipalvelujohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksen, Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Hanna Saari saapui asian käsittelyn aikana klo Merkittiin, että kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa osallistui asian käsittelyyn asiantuntijana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kauppa-ja kulttuurikeskuksen salin nimi ja ilme 459/ /2018 SivLtk (Valmistelija: Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa) Kauppa-ja kulttuurikeskus Mertaan valmistuvan kulttuurisalin markkinointia ja tie dot ta mis ta varten on tarpeen antaa salille nimi ja ilme, jolla salissa tapahtuvaa toi min taa voidaan markkinoida. Kalajoen kaupunki on tehnyt sopimuksen kaupungin brandin ja tiedotusilmeen suun nit te lus ta mainostoimisto NTRNZ media ltd:n kanssa. Kulttuurisalin toi mintaan liittyen on tehty yhteistyösopimus elokuvayrittäjä Simo Alatalon Movie Com pa nyn kanssa, ja yrittäjä on käynnistänyt toiminnan ennakkomarkkinoinnin Ki no-vir ta nimellä. Näiden taustatietojen ja salin sijainnin, käyttötarkoituksen ja yh teis työ kump pa nuuk sien pohjalta mainostoimisto on laatinut esityksen salin mark ki noin ti-il mees tä. Kauppa-ja kulttuurisalin toiminnan suunnittelua varten perustettu ohjausryhmä on tutustunut tehtyihin suunnitelmiin ja hyväksynyt nimiehdotuksen ja ilmeen. Oh jaus ryh mä esittää lautakunnalle että ehdotettu ni mi sekä salin mark ki noin ti-ilme ja logo vahvistetaan. Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy salin nimeksi Virta-Sali sekä mainostoimiston laatiman eh do tuk sen salin lo gos ta sekä markkinointi-ilmeestä. Hyvinvointipalvelujohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksen. Merkittiin, että kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa osallistui asian käsit te lyyn asiantuntijana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Logo 2 Tapahtumapohja

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Sopimus lipunmyyntijärjestelmästä 464/ /2018 SivLtk (Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi) Kulttuurisalin lipunmyynnin organisointia varten on maaliskuussa 2018 lähetetty tar jous pyyn nöt Lipputoimistolle, Ticketmasterille sekä Coregolle. Tarjoukset on saatu Lipputoimistolta sekä Coregolta. Tarjoukset ovat oheis ma teri aa li na. Hyvinvointipalvelujohtaja: Sivistyslautakunta päättää valita lipunmyyntijärjestelmäksi ja yh teis työ kump panik si Lipputoimiston järjestelmän kokonaisvaltaisesti edullisempana. Asiassa laadi taan erillinen sopimus. Sopimus on esisopimus kunnes päätös on saanut lainvoi man. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kauppa-ja kulttuurikeskuksen salin tilavuokrat 465/ /2018 SivLtk (Valmistelija: Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa ) Hallintokunnat vastaavat hallitsemiensa tilojen vuokramäärityksestä. Kult tuu ri salin osalta tilavuokien määrittämiseen vaikuttaa käyttökustannuslaskelmat. Tek nisel tä toimelta saatujen laskelmien pohjalta pääoma- ja ylläpitovuokra koko kulttuu ri ti las ta on 16,45 m2. Kulttuurisalin vuokramäärittelyssä on huomioitu pääsymaksulliset sekä kaikille avoi met tilaisuudet erikseen. Vertailuna on käytetty vastaavien tilojen vuokria naa pu ri kun nis sa. Kalajoen sali on katsomoltaan noin puolet pienempi verrattuna Yli vies ka ta lo Akustiikkaan sekä Raahe-saliin. Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja: Määritellään kulttuurisalin vuokrat seuraavasti: Pääsymaksuton tilaisuus 0-6 h 300 ulkopuoliset, vierailijat 150 kalajokiset yhdistykset ja muut toimijat 150 kaupungin omat tilaisuudet 40 lisätunnit /h kaikille toimijoille Pääsymaksullinen tilaisuus 0-6 h 400 ulkopuoliset, vierailijat 300 kalajokiset yhdistykset ja muut toimijat 300 Kaupungin omat tilaisuudet 40 harjoitustunnit /h Näyttelytilavuokra 200 / kk Hyvinvointipalvelujohtaja: Sivistyslautakunta hyväkyy kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksen ja antaa pää tök sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Merkittiin, että kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa osallistui asian käsit te lyyn asiantuntijana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kirjastokahvilan toiminnan käynnistäminen 91/ /2017 SivLtk (Valmistelija: Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa ) Kauppa-ja kulttuurikeskus Mertaan valmistuvan kirjaston yhteyteen on hankkeen alus ta alkaen suunniteltu kirjastokahvilan toimintaa palvelua täydentävänä ja viih tyi syyt tä lisäävänä toimintana. Kirjastokahvilaan on haettu yrittäjää vuoden 2017 syyskaudelta alkaen sekä henkilökohtaisilla keskusteluilla että julkisella lehti-il moi tuk sel la. Kulttuurisalin toimintaa suunniteltaessa on noussut esiin myös tarve ca te ring-palve lui den järjestämisestä esim. isompien kokousten, mahdollisten yritysjuhlien sekä teatteri-ja konserttitapahtumien väliaikatarjoilun yhteydessä. Catering- pal veluis ta on pyydetty tarjouksia paikallisilta toimijoilta. Kumpaankaan ha ku il moi tukseen tai tarjouspyyntöön ei ole tullut tarjouksia niin et tä olisi päästy tekemään yh teis työ so pi muk sia yritysten kanssa. Syyksi yritykset ovat maininneet mm. epätie toi suu den todellisesta asiakasmäärästä ja sen vuoksi myyn nin ennakoinnin vaikeu des ta. Catering-tarjousten osalta vastauksista nousi esiin kiinnostus yk sit täisten tarjoilutapahtumien hoitamisesta, mutta pienillä re surs seil la toimivat yri tykset eivät uskalla ottaa ympärivuotista vastuuta toi min nan järjestämisestä. Kirjasto-ja kulttuurikeskuksen toimintaa suunnitteleva työryhmä on päättänyt käyn nis tää vuoden kokeiluprojektin yhteistyössä kaupungin työllistämisyksikön kans sa kirjastokahvilan toiminnan järjestämiseksi. Toiminta organisoituu samoin kuin kesän aikana järjestetty Havulan museokahvila. Päätöksen asiassa tekee perus tur va lau ta kun ta. Toiminnan aikana kootaan tie toa ja kokemuksia asia kas virras ta ja myynnistä, niin että kokemusten pohjalta voi sim me tarkemmin kertoa toi min nas ta yrittäjille ja tätä kautta löytäisimme kir jas to kah vi laan yrit tä jä kumppa nin. Toiminnan periaate on sellainen, että mah dol li sen yrittäjän kiinnostuessa toi min nas ta vuoden aikana, on mahdollista siirtää kir jas to kah vi lan toiminta yrittä jä ve toi sek si myös ennen kokeilun päättymistäkin. Mahdollisista catering-tarpeista tehdään tapauskohtaisesti tarjouspyynnöt ra vinto la-alan yrittäjille. Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi saaduksi kirjastokahvilan sekä kulttuurisalin ca te ring-pal ve lui den järjestämissuunnitelman. Hyvinvointipalvelujohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset SivLtk (Valmistelija: hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi) Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset: Viranhaltijapäätökset ajalta ovat oheismateriaalina. Hyvinvointipalvelujohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että se ei käy tä otto-oikeutta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Tiedoksi saatettavat asiat SivLtk (Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi) 1. Opetushallituksen valtionavustushakemusta koskeva päätös /627/2018 Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen var haiskas va tuk ses sa 2018 Opetushallitus ei ole myöntänyt avustusta hankkeelle 255/627/2018/ Älyn hyvä varhaiskasvatus 2. Suomen Kotiseutuliiton kirje Kotiseututyön ansiomitaliesitykset 3. Opetushallituksen valtionavustushakemusta koskeva päätös /627/2018 Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen var haiskas va tuk ses sa 2018 Opetushallitus ei ole myöntänyt avustusta hankkeelle 255/627/2018/ Kou lu koo daus ta - askeleet ohjelmoinnin oppimispolulle 4. Liikkuva koulu 5 valtionavustushakemus PSAVI/892/2018 Poh jois-suomen alue hal lin to vi ras tol le. Hankkeen kustannukset ovat e. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valtionavustuspäätös PSA- VI/892/2018 Liikkuva koulu / Liikkuva opiskelu Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää toiminnalle val tion avus tus ta e eli 50 % avustettavan toiminnan hyväksytyistä kus tan nuk sis ta. Avustuksen käyttöaika on Oulaisten kaupunki on saanut valtionavustusta Jelppiverkkoon Nuorten ak ti voin ti pal ve luun e, josta Kalajoelle jyvitettävä osuus on noin e ( e) sekä Etsivään nuorisotyöhön e, josta Ka lajoel le jyvitettävä osuus on noin e. 6. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/40/628/2018 Erityis avus tuk sen myöntäminen Merenojan liikuntahallin rakentaminen. Myönnetty avustus on e. 7. NordPlus-ohjelman päätös Raumankarin koulun Living Language Library -hank keel le vuosille 8/2018-8/2020. Hankkeen tuki on e. 8. Kalajoen kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokouk set loppukaudelle 2018

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Opetusministeriön päätös OKM/288/620/2018 / Kalajoen Taide tar ha Opetushallitus ei ole voinut myöntää avustusta. 10. Kalajoen kaupunginhallitus Siirretty toimivalta Kalajoen kau pun gin toiminnassa 11. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry / En nal taeh käi se vän lapsi- ja perhetoiminnan raportti 12. Opetushallituksen ilmoitus Erasmus -ohjelma: TCA kon fe renssit Paths towards citizenships through European Cultural Heritage Opetushallitus ei ole myöntänyt rahoitusta hakemukselle. 13. Opetushallituksen valtionavustushakemusta koskeva päätös /822/2018 Kohti kansainvälistä Kalajokea Opetushallitus ei ole myöntänyt avustusta hankkeelle. 14. Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite valtuuston kokousten il moi tus ta pa vuosina Kansainväliset projektit: 1. Eresmus+ KA229 - Eu inclusion approaches Kalajoen lukio koordinaattori - Tanska, Portugali, Tsekki, Saksa 2. Nordplus Junior - Green tourism certificates Latvia koordinaattori - Kalajoen lukio, Islanti, Färsaaret 3. Eresmus+ KA229 - Water - A Combining Element Saksa koordinaattori - Merenojan koulu, Espanja, Italia, Kreikka Hyvinvointipalvelujohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Muut asiat SivLtk Kirsti Siljander esitti toimintavuodelle toivottavaa oheisen liitteen mukaisesti 2. Toivotaan sivistyslautakunnan ja koulujen yhteistä seminaaria tu le vaisuu den suunnittelusta Merkittiin tiedoksi. Liitteet 3. Toivottavaa tulevalle toimintavuodelle

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mu kaan oikaisu vaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytän töönpanoa. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 134 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitetta va. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen sivistyslautakunta Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) Sähköposti: Avoinna arkisin Viikonloppuisin suljettu. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviran omaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Postiosoite: Helsinki Puh

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Telefax Sähköpostiosoite: