TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/

2 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET Tuloslaskelma - Resultaträkning Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor Verotulot vuonna 2012 Skatteintäkter år Rahoitus - Finansiering Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Kadunrakennusinvestoinnit - Gatuinvesteringar Muut investoinnit Övriga investeringar TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER Konsernihallinto - Koncernförvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektorn Sivistystoimi - Bildningssektorn Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland Liikelaitokset - Affärsverk... 34

3 3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Euroalueen talous ei ole kasvanut lainkaan alkuvuonna vuoden takaiseen verrattuna. Edellisellä neljänneksellä talous supistui 0,3 prosenttia. Talouskasvu jäänee heikoksi lähitulevaisuudessakin euroalueen valtioiden velkaongelmien laajentumisen ja kärjistymisen vuoksi. Suomessa talouden kasvuvauhti oli alkuvuonna 1,3 prosenttia, mikä oli euroalueen suurin. Suomessakin tuotannon kasvu on ollut vähäistä. Maaliskuussa tuotannon määrä laski 0,6 prosenttia verrattuna helmikuuhun. Suomen viennin arvo pysyi maaliskuussa Tullihallituksen ennakkotietojen mukaan viimevuotisella tasolla. Vienti EU-maihin laski yhdeksän prosenttia, kun vienti EU:n ulkopuolelle nousi yhdeksän prosenttia. Kauppataseen alijäämä oli maaliskuussa 140 miljoonaa euroa. Vuosi sitten maaliskuussa kauppatase oli 695 miljoonaa euroa alijäämäinen. Työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli 8,5 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 9,3 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 9,2 ja naisten 7,9 prosenttia vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 24 prosenttia, mikä oli 3,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli maaliskuussa 67,6 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä , joka on 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Porvoon työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 7,7 prosenttia. Työttömyysaste on laskenut vuoden alusta 0,3 prosenttiyksikköä. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 1892 henkilöä. Avoimien työpaikkojen määrä on lähes kaksinkertaistunut 416 työpaikkaan. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi hieman, sillä se oli huhtikuussa 3,1 prosenttia. Maaliskuussa se oli 2,9 prosenttia. Inflaation lievä kiihtyminen johtui ennen kaikkea ajoneuvoveron nostosta. Euroalueen inflaatio oli 2,6 prosenttia huhtikuussa, joten Suomi kärsii muuta Eurooppaa nopeammasta rahan arvon heikkenemisestä. Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Sopimusaloilla maksettiin lukien yleiskorotus, jonka suuruus oli 1,6 1,7 prosenttia. Lisäksi vuoden alussa on maksettu 150 euron erillinen kertaerä. Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia noin 2,4 prosenttia vuonna Totalproduktion Under årets första månader har euroområdets ekonomi inte vuxit över huvud taget jämfört med situationen för ett år sedan. Under föregående kvartal minskade ekonomin med 0,3 procent. Den ekonomiska tillväxten kommer sannolikt att vara svag också inom den närmaste framtiden, till följd av att skuldproblemen har brett ut sig och blivit svårare. I Finland var den ekonomiska tillväxten under de första månaderna 1,3 procent, dvs. den högsta inom euroområdet. Också i Finland har produktionens ökning varit obetydlig. I mars sjönk produktionen med 0,6 procent jämfört med februari. Värdet på Finlands export var enligt preliminära uppgifter från Tullstyrelsen på samma nivå som i fjol. Exporten till EU-länder minskade med nio procent, medan exporten utanför EU ökade med nio procent. Underskottet i handelsbalansen var i mars 140 miljoner euro. För ett år sedan var underskottet i handelsbalansen 695 miljoner euro. Sysselsättning Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var arbetslöshetsgraden 8,5 procent, jämfört med 9,3 procent i mars förra året. För män var arbetslöshetsgraden 9,2 och för kvinnor 7,9 procent. Arbetslöshetsgraden för unga mellan 15 och 24 år var 24 procent i mars, vilket är 3,7 procentenheter mindre än i mars föregående år. Sysselsättningsgraden dvs. andelen sysselsatta bland åringar var i mars 67,6 procent, vilket är 1,3 procentenheter mera än ett år tidigare. Enligt Statistikcentralen var antalet öppna arbetsplatser under det första kvartalet år Detta är 23 procent mera än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden i Borgå var 7,7 % i slutet av mars. Arbetslöshetsgraden har sedan årets början sjunkit med 0,3 procentenheter. Antalet arbetslösa och permitterade var 1892 personer. Antalet lediga arbetsplatser har nästan fördubblats, till 416. Prisnivå Förändringen i konsumentpriserna under året, dvs. inflationen, ökade en aning. Enligt Statistikcentralen var förändringen i april 3,1 procent. I mars var årsförändringen 2,9 procent. Denna lindriga ökning av inflationstakten berodde framför allt på höjningen av fordonsskatten. I euroområdet var inflationen i april 2,6 procent, vilket betyder att Finland lider av en snabbare försvagning av pengarnas köpkraft än det övriga Europa. Löneuppgörelsen i kommunsektorn Kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till Inom avtalsområdena betalades från en allmän förhöjning på 1,6 1,7 procent. Därtill har en engångspost på 150 euro betalats i början av året.

4 4 Rahamarkkinat Euroalueen lyhyet korot ovat laskeneet alkuvuonna keskimäärin 0,7 prosenttiyksikköä. Pitkien korkojen lasku on ollut vähäisempää. Euroopan keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa nykyisellä tasollaan 1,0 prosentissa, minkä myötä euriboreilla on enää rajallisesti laskuvaraa. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana 0,69 prosentista 0,65 prosenttiin. Kuuden kuukauden euriborin puolestaan odotetaan laskevan 0,98 prosentista 0,90 prosenttiin. Avtalen höjer kommunsektorns arbetskraftskostnader med cirka 2,4 procent år Penningmarknaderna De korta räntorna i euroområdet har sjunkit med i medeltal 0,7 procentenheter under början av året. De långa räntorna har sjunkit mindre. Europeiska centralbanken väntas hålla styrräntan vid nuvarande 1,0 procent, vilket betyder att spelrummet för att ytterligare sänka euriborräntorna är begränsat. Tre månaders euribor väntas sjunka under nästa halvår från 0,69 procent till 0,65 procent. Sex månaders euribor väntas sjunka från 0,98 procent till 0,90 procent. 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosaa. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät huhtikuun toteutumat ja vuosiennusteet sekä sitovien tavoitteiden ennusteet. Talousarvion toteutuminen Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 27,8 milj. euroa, mikä on 33,2 prosenttia talousarviosta. Kertymäprosentin perusteella voi ennakoida, että toimintatuloja kertyy pari prosenttiyksikköä enemmän kuin talousarviossa, sillä monet myynti- ja maksutulot laskutetaan jälkikäteen vasta seuraavan kuukauden aikana. Yksi prosenttiyksikkö vastaa noin 0,8 miljoonaa euroa. Käyttötalousmenoja on syntynyt 99,6 milj. euroa, mikä on 32,1 prosenttia talousarviosta. Keskimääräisen toteutumaprosentin tulisi olla enintään 30,5 prosenttia, jotta talousarvion määrärahat riittäisivät. Yksi prosenttiyksikkö vastaa noin 3 miljoonaa euroa. Merkittäviä menoeriä, jotka ylittävät keskimääräisen käyttöasteen, ovat mm. kuntayhteisöjen menot, hoitotarvikkeet ja perustoimeentulotuki. Palkkamenojen toteutumisaste on 31,0 prosenttia. Palkkasopimukseen sisältynyt 150 euron erillinen kertakorvaus on maksettu tammikuussa. Kertakorvaus vastaa noin 0,5 prosenttia vuoden palkkasummasta. Palkkojen toteutumisaste vastaa ajankohtaa ja palkkamäärärahojen arvioidaan riittävän vuoden palkkamenoihin. Lomarahat maksetaan kesäkuussa. Investoinneista on toteutunut 4,0 milj. euroa eli 23,4 prosenttia. Meneillään olevia talonrakennushankkeita ovat Linnajoen koulu, Kvarnbackens skola ja Taidetehtaan käyttäjämuutokset. Katu- ja puistorakentamisen investoinnit painottuvat kesäaikaan, investoinneista on käytetty 8,2 prosenttia. Talousarvioennuste Toimialojen laatimien tehtäväaluekohtaisten ennusteiden mukaan talousarviomenot ylittyisivät 2,2 miljoonaa euroa ja talousarviotulot jäisivät 1,5 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi. Nettona rahoitusvajaus suhteessa talousarvioon on 3,7 miljoonaa euroa. Suurimmat menoylitykset ovat ennusteiden mukaan toimitilajohdossa, kaupunkikehityksen katujen ylläpidossa, erikoissairaanhoidossa ja suomenkielisessä koulutoimessa. Suurimmat tulovaja- Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på läget vid slutet av april. Då har en tredjedel av budgetåret gått. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller utfallen per april och årsprognoser samt prognoser för de bindande målen. Budgetutfall per Utfallet för driftsinkomsterna är ca 27,8 miljoner euro, dvs. 33,2 procent av de budgeterade. På basis av utfallsprocenten kan man förutse att det kommer att inflyta ett par procentenheter mer verksamhetsinkomster än vad som står i budgeten eftersom många försäljnings- och avgiftsinkomster faktureras i efterhand först under följande månad. En procentenhet motsvarar cirka 0,8 miljoner euro. De realiserade driftsutgifterna är 99,6 miljoner euro, dvs. 32,1 procent av budgeten. Den genomsnittliga utfallsprocenten borde vara högst 30,5 procent för att anslagen i budgeten räcker. En procentenhet motsvarar cirka 3 miljoner euro. Betydande utgiftsposter som överskrider det genomsnittliga utfallet är bl.a. kommunsammanslutningarnas utgifter, vårdartiklar och basutkomststödet. Utfallet för löneutgifterna är 31,0 procent. Den separata engångsersättningen på 150 euro som ingick i löneavtalet har betalats i januari. Engångsersättningen motsvarar cirka 0,5 procent av årets lönesumma. Utfallsprocenten i lönerna motsvarar tidpunkten och man beräknar att löneanslaget kommer att räcka till för årets lönekostnader. Semesterpengen betalas i juni. Investeringar har genomförts för 4,0 milj. euro dvs. 23,4 procent. Pågående husbyggnadsprojekt är Linnajoen koulu, Kvarnbackens skola och användarändringarna i Konstfabriken. Investeringar i gatu- och parkbyggnader utförs huvudsakligen under sommaren, av investeringsanslagen har använts 8,2 procent. Budgetprognos Enligt de verksamhetsområdesvisa prognoserna som sektorerna har utarbetat kommer budgetutgifterna att överskridas med 2,2 miljoner euro och budgetinkomsterna att bli 1,5 miljoner euro mindre än vad som står i budgeten. Finansieringsunderskottets nettosumma i förhållande till budgeten är 3,7 miljoner euro. Enligt prognoserna kommer lokalitetsledningen, gatuunderhållet i stadsutvecklingen, specialsjukvården och finskspråkiga utbild-

5 5 ukset ovat kaupunkikehityksen tonttien myynnissä, vanhus- ja vammaispalveluissa sekä sosiaali- ja perhepalveluissa. Verotulot Huhtikuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 7,9 %, josta kunnallisverotulojen kasvu on 5,2 %. Kunnallisverotulot kasvoivat tavanomaista enemmän vuoden ensimmäisinä kuukausina, koska veronalaisiin tuloihin sisältyivät raamisopimusten mukaiset erilliset kertaerät. Kertaeriä ei enää maksettu huhtikuussa, jolloin verotulojen kuukausikasvu verrattuna edellisvuoteen oli enää 1,7 %. Vuoden 2011 tulokehitystilaston ennakkotietojen mukaan verotettavat ansiotulot kaupungissa kasvaisivat vain 1,9 %. Lopullinen verotus vuodelta 2011 valmistuu marraskuussa, jolloin myös tehdään edellisvuoden vahvistetusta verotuksesta johtuvat tilitysten oikaisut. Yhteisöverotulot ovat kasvaneet 1,4 miljoona euroa edellisvuodesta kaupungin parantuneen jako-osuuden vuoksi. Kiinteistöverojen pääosa tilitetään lokakuussa ja marraskuussa. Valtionosuudet vastaavat talousarviota. Rahoitus Talousarvion mukaan kaupungin velkamäärä pysyy ennallaan. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,5 milj. euroa ja keskikorko 2,6 prosenttia. Kaupungin maksuvalmius on ollut hyvä. Kesäkuussa tulee maksettavaksi merkittävä erä lainojen lyhennyksiä ja korkoja, mikä kiristää maksuvalmiutta. ningsväsendet att göra de största överskridningarna. De största inkomstunderskotten finns i stadsutvecklingens tomtförsäljning, åldrings- och handikapptjänster samt social- och familjetjänster. Skatteinkomster Enligt uppgifterna om skatteinkomster för april har skatteinkomsterna ökat med 7,9 % jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Av ökningen är 5,2 % ökade kommunalskatteinkomster. Kommunalskatteinkomsterna ökade mer än vanligt under de första månaderna eftersom de skattespliktiga inkomsterna innehöll separata engångsersättningar enligt ramavtalen. Engångsersättningar betalades inte längre i april och då var den månatliga ökningen av skatteinkomster bara 1,7 % jämfört med året innan. Enligt förhandsprognoser från inkomstutvecklingsstatistiken för 2011 kommer de skattepliktiga förtjänstinkomsterna att öka i staden bara med 1,9 %. Den slutliga beskattningen för 2011 blir färdig i november och då görs också rättelserna av redovisningar som beror på den fastställda taxeringen för föregående året. Samfundsskatteinkomsterna har ökat med 1,4 miljoner euro från föregående året tack vare stadens förbättrade fördelningsandel. Huvuddelen av fastighetsskatterna redovisas i oktober och november. Statsandelarna utfaller enligt budgeten. Finansiering Enligt budgeten kommer stadens skuldmängd att förbli oförändrad. Ränteutgifterna för budgetlånen var 0,5 miljoner euro under rapporteringsperioden och medelräntan var 2,6 procent. Stadens likviditet har varit god. I juni amorteras lån med en stor summa och räntor, vilket försämrar likviditeten.

6 6 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TA 2012 MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA TOT-% BU 2012 ÄNDRING BU+ÄNDRING UTFALL UTF-% 1-4/2012 TOIMINTATUOTOT VERKSAMHETSINTÄKTER Myyntituotot Försäljningsintäkter ,9 % Maksutuotot Avgiftsintäkter ,0 % Tuet ja avustukset Understöd och bidrag ,9 % Vuokratuotot Hyresintäkter ,4 % Muut toimintatuotot Övriga verksamhetsintäkter ,5 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT ,2 % Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk ,8 % TOIMINTAKULUT VERKSAMHETSKOSTNADER Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden ,0 % Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter ,8 % Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader ,2 % Palvelujen ostot Köp av tjänster ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor ,4 % Avustukset Bidrag ,8 % Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader ,8 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT ,1 % TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % Verotulot Skatteinkomster ,9 % Valtionosuudet Statsandelar ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Finansieringsintäkter och -kostnader Korkotuotot Ränteintäkter ,0 % Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter ,8 % Korkokulut Räntekostnader ,2 % Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader ,9 % VUOSIKATE ÅRSBIDRAG ,7 % Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Suunn.mukaiset poistot Avskrivningar enligt plan ,7 % Arvonalentumiset Nedskrivningar Satunnaiset erät Extraordinära poster Satunnaiset tuotot Extraordinära intäkter Satunnaiset kulut Extraordinära kostnader TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPER. RESULTAT ,9 % Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Ändring av avskrivningsdifferens Varausten lis.(-)tai väh.(+) Ändring av reserveringar Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) Ändring av fonder YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT ,9 %

7 7 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys TA 2012 MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA TOT-% BU 2012 ÄNDRING BU+ÄNDRING UTFALL UTF-% 1-4/2012 TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE I VERKSAMHETEN Vuosikate Årsbidrag ,7 % Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel ,1 % * Yhteensä * Totalt ,2 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter ,1 % Rahoitusosuudet inv.menoihin Finans.andelar av investeringsutgifter ,8 % Käyttöomaisuuden myyntituotot Försäljning av anläggningstillgångar ,2 % * Yhteensä * Totalt ,8 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKSAMHET RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGAR TOTALT ,6 % LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRING AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån ,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Amortering av långfristiga lån ,6 % Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändring av kortfristiga lån * Yhteensä * Totalt MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUT. ÖVRIGA FÖR. AV LIKVIDITETEN Toimeks. var. ja pääoman muut. Förändringar av förvaltade medel Vaihto-omaisuuden muutokset Förändring av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder * Yhteensä * Totalt RAHOITUKSEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR YHTEENSÄ FINANSIERING TOTALT RAHAVAROJEN MUUTOS FÖR. AV LIKVIDA MEDEL ,9 % Rahavarat 1.1. Likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarat Likvida medel

8 8 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TA 2012 TOTEUTUMA TOT-% POIKKEAMA BU 2012 UTFALL UTF-% DIFFERENS 1-4/2012 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNING Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,1 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,5 % Konsernihallinto yht. Koncernförvaltningen totalt ,3 % Konsernijohto Koncernledning Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,9 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,0 % Konsernijohto yht. Koncernledningen totalt ,6 % Kaupunkikehitys Stadsutveckling Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,7 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,0 % Kaupunkikehitys yht. Stadsutveckling totalt ,3 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,9 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,0 % Sosiaali- ja terveystoimi yht. Social- och hälsovårdssektorn totalt ,5 % SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,1 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,3 % Sivistystoimi yht. Bildningssektorn totalt ,3 % ALUEELLINEN PELASTUSTOI- MI REGIONALA RÄDDNINGSVERKET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,6 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,6 % Alueellinen pelastustoimi yht. Regionala räddningsverket totalt ,5 % YHTEENSÄ TOTALT Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,0 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,1 % Yhteensä Totalt ,8 %

9 9 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN TA 2012 MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUMA TOT-% BU 2012 ÄNDRING BU+ÄNDRING UTFALL UTF-% 1-4/2012 Investointimenot Investeringsutgifter ,9 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % Investoinnit, netto Investeringar, netto ,6 % KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,1 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % Myyntitulot Försäljningsintäkter Investoinnit, netto Investeringar, netto ,5 % SOSIAALI- JA SOCIAL- OCH HÄLSO- TERVEYSLAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,2 % Valtionosuudet Statsandelar Investoinnit, netto Investeringar, netto ,2 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,7 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % Myyntitulot Försäljningsintäkter Investoinnit, netto Investeringar, netto ,8 % ALUEPELASTUS- REGIONALA LAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,1 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % Investoinnit, netto Investeringar, netto ,9 % Investointimenot Investeringsutgifter ,1 % Rahoitusosuudet Finansieringsandelar ,0 % Yhteensä Totalt ,8 %

10 Verotulot vuonna 2012 Skatteintäkter år 2012 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kuukausi Månad Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt TILITETYT VEROT REDOVISAD SKATT Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April ENNUSTE PROGNOS Toukokuu Maj Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December TILITYS + ENNUSTE REDOVISAD+PROGNOS TALOUSARVIO BUDGET POIKKEAMA DIFFERENS

11 MEUR MEUR Rahoitus - Finansiering Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 2,60 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,20 Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat, talousarvio 2011 (EUR) Lyhennykset, talousarvio 2011 (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Euribor 3kk 31 % Muu 1 % Kiinteä 28 % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 19,5 22,0 29,4 16,4 13,8 28,7 10,0 Euribor 6kk 22 % Kiinteä 3 vuotta 18 % 5,0 0,0 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 25 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 29 Rahavarat 27 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat 10 Neuvotellut lainat Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 82% 53% 52% 36% 21% 11% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,20 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

12 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Henkilöstömäärän kehittyminen (tilanne ) Utveckling av antalet anställda (läget ) Henkilöstömäärä on kehittynyt henkilöstösuunnitelman linjausten mukaisesti. Vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt 12 henkilöä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle oli tavoitteena palkata vuoden alusta lähtien yhteensä 31 uutta henkilöä ensihoitopalveluun sekä osaaikainen kalustonhoitaja. Sosiaali- ja terveystoimessa palkataan vuoden 2012 aikana kolme uutta terveydenhoitajaa, kaksi perhetyöntekijää ja yksi johtava sosiaalityöntekijä. Tavoitteena on että kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä kasvaa 20 henkilöllä vuoden 2012 aikana. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä oli 120, mikä on 10 enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä kuvaa sitä henkilöstöä, joka on määräaikaisesti työkierrossa ja hoitaa muuta kuin omaa tehtäväänsä kaupungin sisällä. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 886 eli 49 enemmän kuin Määräaikaisen henkilöstön määrä on tyypillisesti alhaisempi vuoden viimeisenä päivänä koulujen loma-ajasta johtuen. Vuonna 2011 oli maaliskuun lopussa 45 määräaikaista palvelussuhdetta enemmän kuin Lyhytaikaisia alle 13 päivän palvelussuhteita oli 39, mikä on 17 enemmän kuin vuoden vaihteessa. Lyhytaikaisten palvelussuhteiden määrä vaihtelee sen mukaan kuinka paljon tarvitaan esimerkiksi sairauslomasijaisia influenssakaudella. Kokonaisuudessaan palvelussuhteiden määrä oli 88 enemmän kuin vuoden vaihteessa. Antalet anställda har utvecklats enligt riktlinjerna i personalplanen. Antalet ordinarie anställda har ökat med 12 personer. Räddningsverket i Östra Nyland hade vid ingången av året som mål att anställa sammanlagt 31 nya personer till ambulanssjukvården samt en rustmästare med deltidsanställning. Inom social- och hälsovårdssektorn anställs det under 2012 tre nya hälsoskötare, två familjearbetare och en ledande socialarbetare. Målet är att antalet ordinarie anställda inom stadens organisation ökar med 20 personer under Befriade från sina egna uppgifter var 120 personer, vilket är 10 mer än i slutet av år Antalet personer som är befriade från sina egna uppgifter beskriver de anställda som för en viss tid deltar i arbetsrotation och sköter någon annan uppgift än sin egen. Visstidsanställningarnas antal var 886 dvs. 49 mer än Antalet visstidsanställda är typiskt lägre under årets sista dag på grund av skolornas lovtid. År 2011 fanns det i slutet av mars 45 visstidsanställningsförhållanden mer än Antalet kortvariga (under 13 dagar) anställningsförhållanden var 39, vilket är 17 mer än vid årsskiftet. Antalet kortvariga anställningsförhållanden varierar t.ex. enligt hur många sjukledighetsvikarier som behövs under influensasäsongen. I sin helhet var antalet anställningsförhållanden 88 mer än vid årsskiftet.

13 Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Hanke nro Hankkeen nimi TA 2012 MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUMA TOT-% Projekt nr Projektnamn BU 2012 ÄNDRING BU+ÄNDRING UTFALL UTF-% Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset ,2 % 5155 Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen ,0 % 5201 Uusi terveysasema ,0 % 5320 Linnajoen koulu ,9 % 5406 Kvarnbackens skola ,2 % 5515 Taidetehtaan käyttäjämuutokset ,2 % 5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Hankesuunnitelmien ja kuntoselvitysten laadinta on käynnissä. Kustannukset painottuvat loppuvuoteen. Määrärahat tulevat riittämään Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen Ensimmäinen elinkaaripäiväkoti valmistuu kesällä Kalustehankintoja ei ole vielä aloitettu Uusi terveysasema Uuden terveysaseman tarveselvitystyö on meneillään ja valmistuu kesällä Hankesuunnittelu käynnistyy syksyllä Linnajoen koulu Linnajoen koulun peruskorjaus- ja laajennustyö valmistuu kesällä Hanke etenee aikataulun ja taloussuunnitelman mukaisesti Kvarnbackens skola Kvarnbackens skolan peruskorjaustyö valmistuu kesällä Hanke etenee aikataulun mukaisesti. Toimitilajohto selvittää määrärahojen riittävyyden, tarkempia tietoja saadaan seuraavaan osavuosiraporttiin Taidetehtaan käyttäjämuutokset Taidetehdas on otettu käyttöön ja Mediacenterin käyttöönotto tapahtuu kesäkuun loppuun mennessä. Toimitilajohto selvittää määrärahojen riittävyyden, tarkempia tietoja saadaan seuraavaan osavuosiraporttiin Projektplaner och fastighetsbesiktningar Projektplaner och fastighetsbesiktningar utarbetas som bäst. Den största delen av kostnaderna utfaller i slutet av året. Anslagen räcker till Möblering av livscykeldaghem Det första livscykeldaghemmet blir färdigt sommaren Man har inte ännu börjat upphandla möbler Ny hälsostation En behovsutredning för en ny hälsostation pågår som bäst och blir färdig sommaren Projektplaneringen inleds hösten Linnajoen koulu Den grundliga renoveringen och utbyggnaden av Linnajoen koulu blir klar sommaren Projektet fortskrider enligt tidtabellen och ekonomiplanen Kvarnbackens skola Den grundliga renoveringen av Kvarnbackens skola blir färdig sommaren Projektet fortskrider enligt tidtabellen. Lokalitetsledningen utreder om anslagen räcker till, noggrannare uppgifter fås i följande delårsrapport Konstfabrikens användarförändringar Konstfabriken har tagits i bruk. Mediacentret tas i bruk före utgången av juni. Lokalitetsledningen utreder om anslagen räcker till, noggrannare uppgifter fås i följande delårsrapport. 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit - Gatuinvesteringar Hanke nro Hankkeen nimi TA 2012 TOTEUMA TOT-% Projekt nr Projektnamn BU 2012 UTFALL UTF-% KUNTATEKNIIKKA - KOMMUNTEKNIK UUDISRAKENNUS - NYA BYGGPROJEKT 6001 Länsiranta, kadut ,8 % 6006 Pihlajatien parannus Treksilä, liityntäpysäköinti ,0 % 6012 Loviisantie/Asentajantie risteys ,0 % 6016 Haikkoon ranta ,8 % 6021 Suomenkylä ,2 % 6022 Ilola, Postimäen silta ,0 % 6025 Kunnantalo (Rihkamatori) raput ,0 % 6029 Säterinhaka Pihlajatie/Rantatie ,1 % 6037 Huhtistentie ,0 %

14 Eestinmäki ja Rohdinkuja ,0 % 6044 Hamarintie ,0 % 6045 Niittypolku ,0 % 6048 Toukovuori, Humlan reitti (Ara ) ,5 % 6051 Itä-Mensas ,0 % 6053 Hinthaara ,0 % 6057 Hermanninsaari ,7 % 6058 Johannesberg ,0 % 6085 Vanhan Porvoon liikennejärjestelyt ,2 % 6089 Puromäki ,0 % 6095 Erittelemätön kadunparannus Omenatarha ,0 % 6099 Erittelemätön kadunrakennus ,0 % Uudisrakennus yhteensä ,1 % KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT - GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 6105 Pihlajatie/ Valkovuokonkaari ,0 % 6106 Raivaajantie/Pienteollisuustie ,6 % 6107 Suomenkyläntie, suunnittelu ,0 % 6108 Harjutie ,0 % 6139 Haja-asutusal. Kevyenliikenteenväylät ,0 % 6159 Erittelemätön parannus yhteensä ,0 % Kevyen liikenteen väylät yhteensä ,3 % LIIKENNEJÄRJESTELYT - TRAFIKREGLERINGAR 6219 Liikennevalot, parannustyö ,4 % 6510 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet ,5 % 6515 Liikennemerkkien uusinta ,0 % Liikennejärjestelyt yhteensä ,1 % PÄÄLLYSTÄMINEN - BELÄGGNING 6659 Päällystäminen yhteensä ,0 % TIEVALOT - VÄGBELYSNING 6759 Tievalot yhteensä ,0 % PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN - OMBYYGNAD AV PARKER 6802 Kaupunginpuisto ,0 % 6815 Runebergin puisto ,7 % 6817 Kirjailijan puisto ,3 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus ,0 % 6850 Hamarinranta, kevyen liikenteen väylä ,0 % 6899 Puistot, erittelemätön ,3 % Puistot, perusparantaminen yhteensä ,5 % PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN - NYANLAGDA PARKER 6839 Gammebacka-Lehtimäki-Hamari keh ,0 % 6846 Koddervikin ranta ,0 % 6847 Alkrogin puistoympäristö ,0 % 6848 Voimalinjapuiston käytävät ,0 % 6849 Campuksen ympäristö ,0 % 6855 Kansallinen kaupunkipuisto ,0 % Puistot, uudisrakennus yhteensä ,4 % SATAMA - HAMNAR 7001 Jokiuoman tuenta ,0 % 7005 Rantamuurit ,3 % 7012 Bodön laituri ,0 % 7020 Pienvenesatamat ,7 % Satama yhteensä ,6 % MATTOLAITURIT - MATTVÄTT 7011 Mattolaiturit, erittelemätön, yht ,0 % AVO-OJAT, PERUSPARANNUS - ÖPPNA DIKEN, SANERING 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,0 % ALUEPARANNUSHANKKEET - OMRÅDESFÖRBÄTTRINGSPROJEKT 7255 Kävelykeskusta ,0 % Alueparannukset yhteensä ,0 % TYÖPAIKKA-ALUEET - ARBETSPLATSOMRÅDEN 7300 Kuninkaanportti, kadut ,6 % 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä ,1 % Työpaikka-alueet yhteensä ,6 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU - UTREDNING OCH PLANERING 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä ,6 %

15 15 PERUSPARANNUS YHTEENSÄ ,6 % VALTION YHTEISHANKKEET - SAMPROJEKT MED STATEN 7910 Mannerheiminkadun silta ,6 % Valtion yhteishankkeet yhteensä ,6 % KUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM 1031 Pakettiauto ,0 % 1032 Kuorma-auto ,0 % 1033 Trukki ,0 % 1035 Aurauskalusto ,2 % 1083 Puistojen irtain omaisuus ,0 % Irtain omaisuus yhteensä ,5 % MAAPOLITIIKKA - MARKPOLITIK IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM 1072 GPS-mittauslaite ,7 % Maapolitiikka yhteensä ,7 % ELINKEINOASIAT - NÄRINGSLIV IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM 1078 Matkailu/Taidetehtaan toimitilat ,0 % Elinkeinoasiat yhteensä ,0 % 2.10 Muut investoinnit Övriga investeringar Hanke nro Hankkeen nimi TA 2012 MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUMA TOT-% Projekt nr Projektnamn BU 2012 ÄNDRING BU+ÄNDRING UTFALL UTF-% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN 1028 Effica tietojärjestelmä Muu irtain omaisuus ,8 % SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN 1065 Sivistystoimen atk-hankinnat Sivistystoimen irtain om Tekojääradan valaistus Lähiliikuntapaikat ,7 % 4200 Ulkoilualueet ,9 % ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA - REGIONALA RÄDDNINGSNÄMNDEN 9002 Kulunvalv., pelastustoiminta Kulunvalv., onnettomuuksien ehkäisy Virve-radiot ,4 % 9010 Väestöhälyttimet E-luokan öljyntorjuntavene Suojavarustus Ajoneuvot Paineilmalaitteet Letkukalusto Sairaankuljetusautot Potilaspaarit

16 16 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Syksyllä 2012 järjestetään kuntavaalit. Val Kommunalval ordnas hösten Tulot Intäkter ,0 % Menot Kostnader ,0 % Toimintakate Verk.bidrag ,9 % Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige Tulot Intäkter ,0 % 0 0 Menot Kostnader ,5 % Toimintakate Verk.bidrag ,5 % Tarkastustoimi - Revision Tulot Intäkter ,0 % 0 0 Menot Kostnader ,3 % Toimintakate Verk.bidrag ,3 % Konsernijohto Tehtäväalueen talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen, kaupungin johdon, hallintojohdon, rahoitusjohdon, henkilöstöjohdon sekä toimitilajohdon tulot ja menot. HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohdon alaisuuteen kuuluu myös Porvoon, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien asukkaita palveleva talous- ja velkaneuvonta. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä. Alkuvuodesta 2012 järjestettiin presidentinvaalit. Asiakaspalvelukeskus- mallin kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Keskus on aloittanut toimintansa kaupungintalon infopisteen laajennuksena vuoden alusta. Samalla on valmisteltua muuttoa uusiin tiloihin ja palvelun laajentamista. Koncernledning Uppgiftsområdets budget upptar inkomster och utgifter för stadsstyrelsen, stadens ledning, förvaltningsledningen, finansieringsledningen, personalledningen och lokalitetsledningen. FÖRVALTNINGSLEDNING Förvaltningsledningens uppgift är att utveckla kommuninvånarnas rätt till deltagande och kundservicen, bereda och verkställa stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut, koordinera stadens hela beslutsprocess, stötta de förtroendevalda i deras verksamhet, utveckla förvaltningen, sköta juridiska ärenden och den centraliserade kommunikationen och leda och utveckla IT-administrationen. Under förvaltningsledningen hör också ekonomi- och skuldrådgivningen som betjänar invånarna i Askola, Borgnäs, Borgå, Mörskom och Sibbo. Förvaltningsledningen sköter också arrangemangen kring val. I början av 2012 ordnades presidentval. Utvecklingen av konceptet servicekontor har avancerat enligt planerna. Servicekontoret har inlett sin verksamhet vid årsskiftet i form av en utvidgning av stadshusets infoställe. Samtidigt har det beretts flyttning till nya lokaler och utvidgning av servicen.

17 17 Intranetprojekti on käynnistetty tutustumalla muiden intranetpalveluaan juuri uusineiden kaupunkien introihin. Intranetin/ sähköisen työpöydän tavoitteet on määritelty alustavasti, projektiryhmä on koottu ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa on käyty neuvotteluja projektin käynnistämisestä. Sähköisten palvelujen kehittämisestä ja kumppanista hankkeessa on neuvoteltu Kuntien Tiera Oy:n sekä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa aloitti myös projektityöntekijä Tietohallinto on teettänyt nykytila-analyysin tietohallintoohjelman pohjaksi. Lisäksi on tehty tietoturvaselvitys, joka valmistuu toukokuussa. Tietohallinnon ja IT-palvelujen yhteistyötä on kehitetty ns. Tietotekniset linjaukset - työryhmässä. Tietohallinnossa on muutoin keskitytty välttämättömiin hankkeisiin, kuten ereseptiin. Uusi tietohallintopäällikkö aloittaa toukokuussa. Hallintojohto on myös koordinoinut valmiussuunnittelua. Kaupungin johtoryhmä on alkuvuoden aikana kokoontunut kerran kuukaudessa käsittelemään valmiusasioita. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut alkuvuonna 36 uutta asiakasta, mikä on suunnilleen puolet siitä kuin vuonna 2011 vastaavana ajankohtana. RAHOITUSJOHTO Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista. Kaupungin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on valmistunut ja rahoitusjohto on koonnut tilinpäätösasiakirjan. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen. Seuraavaksi tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta antavat lausuntonsa tilinpäätöksestä. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kesäkuussa. Seuraavan talousarvion valmistelu on käynnistynyt kaupungin strategian mukaisin linjauksin. Vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet ja talousarvioraami vuodeksi 2013 on hyväksytty. Talousarvioehdotusten valmistelutyö jatkuu toimialoilla. Talousarvion toteutumisesta ja taloustilanteen kehittymisestä on raportoitu kaupunginhallitukselle. Raportointijärjestelmiä on kehitetty ja laajennettu uusille käyttäjille. Hankintatoimi on kilpailuttanut tekniseen toimen hankintoihin liittyviä puitesopimuksia ja keskitettyjä hankintoja mm. muuttopalvelut, kopiointi- ja tulostuspalvelut, pesu- ja siivousaineet sekä tilausajot. HENKILÖSTÖJOHTO Henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena on henkilöstöresurssien turvaaminen. Tavoite tähtää tulevaisuuteen, ja vuonna 2012 sitä edistetään toteuttamalla rekrytointisuunnitelmat ja tehostamalla rekrytointia sosiaali- ja terveystoimessa. Kaupungin rekrytoinnin tukimateriaali on valmistunut, Internetsivuilla on uusittu rekrytointiosio, sosiaalista mediaa hyödynnetään ja rekrytoinnissa käytetään aina KuntaRekry-ohjelmaa johtavia viranhaltijarekrytointeja lukuun ottamatta. Intranätsprojektet har inletts genom att man har bekantat sig med intranäten i de städer som nyligen har förnyat sina intranät. Målen med intranätet och det elektroniska arbetsbordet har preliminärt definierats, en projektgrupp har samlats och det har förts förhandlingar med Kuntien Tiera Oy om inledandet av projektet. Om utvecklingen av elektroniska tjänster och partner i projektet har förhandlats med Kuntien Tiera Oy och andra aktörer. Också en projektarbetare har börjat jobba med projektet IT-administrationen har låtit göra en analys om nuläget som ska vara en grund för IT-administrationsprogrammet. Dessutom har man låtit göra en utredning av informationssäkerheten. Utredningen blir färdig i maj. Samarbetet mellan IT-administrationen och IT-tjänsterna har utvecklats i arbetsgruppen för datatekniska riktlinjer. I IT-administrationen har man i övrigt koncentrerat sig på nödvändiga projekt, t.ex. erecept. En ny IT-chef börjar sitt arbete i maj. Förvaltningsledningen har också koordinerat beredskapsplaneringen. Stadens ledningsgrupp har under årets första hälft samlats en gång i månaden för att behandla beredskapsärenden. Ekonomi- och skuldrådgivningen har fått 36 nya kunder under början av året, vilket är ungefär hälften av antalet under samma tidpunkt år FINANSIERINGSLEDNING Finansieringsledningen svarar för centraliserad ekonomisk styrning, finansiering, ekonomisk planering, uppföljning och upphandlingstjänster. Stadens bokslut och koncernbokslut har blivit färdiga och finansieringsledningen har sammanställt bokslutsdokumentet. Stadsstyrelsen har godkänt bokslutet. Som följande ger revisorn och revisionsnämnden sitt utlåtande om bokslutet. Stadsfullmäktige behandlar bokslutet i juni. Beredningen av följande budget har påbörjats enligt riktlinjerna i stadens strategi. Anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan och budgetram för 2013 har godkänts. Beredningen av budgetförslag fortgår inom sektorerna. Om budgetutfallet och den ekonomiska utvecklingen har rapporterats till stadsstyrelsen. Rapporteringssystemen har utvecklats och utvidgats till nya användare. Upphandlingssektorn har konkurrensutsatt ramavtal som anknyter till den tekniska sektorns upphandlingar och centraliserade upphandlingar, bl.a. flyttningstjänster, kopierings- och utskrivningstjänster, tvätt- och rengöringsmedlen samt beställningstrafik. PERSONALLEDNING Ett bindande mål för personalledningen är att trygga personalresurser. Målet siktar på framtiden och det främjas år 2012 genom att verkställa rekryteringsplanerna och att effektivera rekryteringen inom social- och hälsovårdssektorn. Stödmaterialet för rekryteringen till staden har blivit färdigt. På webbsidorna har rekryteringsdelen förnyats,

18 18 Tehtäväkierto on säännöllisessä käytössä. 120 henkilöä on vapautettu omasta tehtävästään ja tekee määräaikaisesti toista tehtävää kaupungin sisällä. Kaikki avoimet tehtävät ovat myös sisäisessä haussa ja työkiertoon suhtaudutaan positiivisesti. Oppisopimuskoulutettavia on 25 henkilöä. Kaupunki on käynnistämässä hanketta mentoroinnin ja hiljaisen tiedon siirtämisen osalta Edupolin kanssa. Hankkeen rahoitus on haettavana. Esimiesinfoja on pidetty kerran kuukaudessa, niissä on käsitelty mm. ohjeita määräaikaisista työsuhteista, epäasialliseen kohteluun puuttumista, työterveyshuollon toimintaa ja työ- ja virkaehtosopimusmuutoksia. Laajennetun johtoryhmän valmennusta jatketaan syksyllä ESKO-esimieskoulutus käynnistyy jälleen vuoden tauon jälkeen syksyllä Mukaan on ilmoittautunut 22 esimiestä eri toimialoilta. Yhteistyötoimikunnassa on käsitelty mm. henkilöstökyselyn tuloksista johdetut toimenpide-ehdotukset, kuntarakenneuudistuslausunto ja työsuojeluasioita. Henkilöstökyselyn tuloksista johdettujen toimenpiteiden toteutusta käsitellään seuraavan kerran yhteistyötoimikunnassa syksyllä. Lisäksi on neuvoteltu mm. motivaatiolisän käyttöönotosta, saldovapaista ja henkilökohtaisen lisän maksamisen periaatteista. Työhyvinvointimäärärahalla on tuettu työnohjausta kuudella työpaikalla. Määrärahaa käytetään myös uudelleensijoituksiin liittyvien työkokeilujen tukemiseen sekä työhyvinvointihankkeisiin ja -luentoihin. Motivaatiolisän ohjeistus on uudistettu ja kaupunginhallitus teki päätöksen motivaatiolisän jakamisesta kokouksessaan Työpaikkaselvitykset etenevät suunnitelman mukaisesti. Työterveyshuolto on tehnyt yhteensä 15 työpaikkaselvityistä, joista 9 on työpaikkaselvityksiä ja 6 kohdennettuja ergonomisia tarkastuksia. Riskien arvioinnit etenevät suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että kolmen vuoden aikana kaikilla kaupungin työpaikoilla tehdään systemaattiset riskien arvioinnit. Kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki 748 nuorta sähköisen KuntaRekry-ohjelman kautta. Työpaikkoja tarjottiin 70:lle, iältään vuotiaalle nuorelle. Kaupungin kymmeneen mökkiin tuli vuokrahakemuksia kesäksi 219 kpl. Arvontavaiheessa mökin sai 118 henkilöä. TOIMITILAJOHTO Toimitilajohdon tulojen toteutuminen on 31,9 prosenttia. Menojen toteutuminen on raportin mukaan 30,2 prosenttia. Taidetehtaan käynnistämisprosessi tulee rasittamaan toimitilajohdon loppuvuoden taloutta. Kiinteistömyynnissä edetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ennusteen mukaan toimitilajohdon toimintakate tulee olemaan noin Toimitilajohdon ensimmäisen neljänneksen perusteella tehdyn vuoden lopun toteutumaennusteen mukaan toimitilajohto jää euroa tavoitteesta. Poikkeaman syyt ovat mm. sisäilmaongelmien johdosta tyhjillään olevat toimitilat ja niihin liittyvien väistötilojen poikkeuksellisen suuri määrä, sähkökustannusten nousu on ollut arvioitua suurempi. Lisäksi Taidetehtaan käynnistämisvaiheessa sociala medier utnyttjas och i rekryteringen används alltid KommunRekry-programmet med undantag av rekrytering av ledande tjänsteinnehavare. Arbetsrotation används regelbundet. 120 personer har befriats från sitt eget uppdrag och utför för viss tid ett annat uppdrag inom staden. Alla öppna uppgifter finns också med i den interna sökningen och inställningen till arbetsrotation är positiv. 25 personer utbildas med läroavtal. Staden håller på att inleda ett projekt med Edupoli som gäller mentorskap och överföring av tyst kunskap. Finansiering för projektet söks som bäst. Informationsmöten för chefer har hållits en gång i månaden. Vid möten har behandlats bl.a. anvisningar om anställningsförhållanden för viss tid, ingripande i osakligt bemötande, företagshälsovårdens verksamhet och ändringar i arbets- och tjänstekollektivavtal. Utbidningen för den utvidgade ledningsgruppen fortsätter på hösten Chefsutbildningen ESKO startar åter hösten 2012 efter ett års paus. 22 chefer från olika sektorer har anmält sig. I samarbetskommittén har behandlats bl.a. de åtgärdsförslag som bygger på resultaten av personalenkäten, utlåtande om kommunstrukturreformen och arbetarskyddsärenden. Genomförande av de åtgärder som bygger på resultaten av personalenkäten behandlas följande gång i samarbetskommittén på hösten. Dessutom har det förhandlats om införande av ett motivationstillägg, saldoledigheter och principer för betalningen av individuellt tilllägg. Med anslaget för arbetshälsa har man stött arbetshandledning på sex arbetsplatser. Anslaget används också för att stöda arbetsprövningar i anslutning till omplaceringar samt projekt och föreläsningar som hänger samman med arbetshälsa. Anvisningar om motivationstillägg har omarbetats och stadsstyrelsen fattade vid sitt möte ett beslut om fördelningen av motivationstillägget. Arbetsplatsutredningarna framskrider enligt planen. Företagshälsovården har gjort sammanlagt 15 arbetsplatsutredningar av vilka 9 är arbetsplatsutredningar och 6 riktade ergonomiska inspektioner. Riskbedömningarna framskrider enligt planen. Målet är att under tre år utföra systematiska riskbedömningar på stadens alla arbetsplatser. Genom det elektroniska KommunRekry-programmet sökte 748 ungdomar stadens sommararbetsplatser för skolelever och studerande. Totalt 70 ungdomar i åldern år fick sommarjobb. För stadens tio sommarstugor lämnades 219 ansökningar in. Vid utlottningen fick 118 personer hyra en sommarstuga. LOKALITETSLEDNING Utfallet för lokalitetsledningens inkomster är 31,9 %. Enligt rapporten är utfallet för utgifterna 30,2 %. Processen med att starta Konstfabriken kommer att belasta lokalitetsledningens ekonomi under resten av året. I fastighetsförsäljningen framskrider man i enlighet med mål som ställts. Enligt prognosen kommer lokalitetsledningens verksamhetsbidrag att vara cirka 13,7 miljoner euro. Enligt utfallsprognosen som gjordes utifrån lokalitetsledningens första kvartal för resten av året kommer lokalitets-

19 19 vuokratuotto tulee olemaan alhaisempi kuin mitä se tulee olemaan tulevina vuosina. ledningen att stanna euro under sitt mål. Orsaker till avvikelsen är bl.a. lokaler som står tomma på grund av problem med inomhusluften och den exceptionellt stora mängden av ersättande lokaler som behövs, ökningen av elkostnader har varit större än vad som uppskattades. När Konstfabrikens verksamhet startar kommer hyresintäkterna att vara lägre än under kommande åren Tulot Intäkter ,6 % Menot Kostnader ,1 % Toimintakate Verk.bidrag ,1 % Sitova tavoite Henkilöstöresurssien turvaaminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaupungin suorassa omistuksessa olevien vuokra-asuntojen määrän vähentäminen Konserniohjauksen välineet uudistettu Nettoinvestointien kokonaismäärä, milj. euroa Sähköisten palvelujen lisääminen ja asiakaspalvelukeskus Velkaantumisen pysäyttäminen Bindande mål Tryggande av personalresurser Främjande av välmående och hälsa Minskning av antalet hyresbostäder som ägs direkt av staden Nya redskap för koncernstyrning Nettoinvesteringar, totalt Ökning av elektroniska tjänster och servicekontoret Stoppa skuldsättningen Vuositavoite Tot 4/2012 Ennuste 2012 Årsmål Utfall 4/2012 Prognos 2012 Rekrytointisuunnitelmat, rekrytoinnin tehostaminen sosiaali- ja terveystoimessa - Rekryteringsplaner, effektivera rekryteringen inom social- och hälsovårdssektorn Määritellään seurattavat hyvinvointi-indikaattorit Fastställande av de indikatorer för välmående som ska uppföljas Vähintään 15 asuntoa myydään Minst 15 bostäder säljs Uusi konserniohje on käytössä De nya koncerndirektiven är i bruk 15,2 M Sähköisen asioinnin alusta ja asiakaspalvelukeskuksen sähköiset järjestelmät on otettu käyttöön Den elektroniska tjänsteplattformen och servicekontorets elektroniska system har tagits i bruk Stoppa skuldsättningen Rekrytoinnin tukimateriaali valmis. Kaupungin rekrysivut uudistettu Internetissä. Avoimista paikoista saatu täytettyä 99 %. - Stödmaterialet klart. Stadens rekryteringssida uppdaterad på internet. Av lediga platser är 99 % besatta Hyvinvointikertomuksen laadintaprosessin on käynnistetty Processen med att utarbeta en välfärdsberättelse har startat 13 asuntoa myynnissä, myyntipäätös tehty 4 asunnosta 13 bostäder till salu, försäljningsbeslut har fattats för 4 bostäder Valmistelussa Under beredning Toteutuu talousarviorahoituksen osalta Uppnås vad gäller budgetfinansieringen Sähköisen asioinnin alustaratkaisusta odotetaan Kuntien Tiera Oy:n sopimusesitystä, Mikäli sopimukseen ei päästä, ostetaan ratkaisu muulta toimijalta. - Man väntar på Kuntien Tiera Oy:s avtalsförslag till plattform för elektroniska tjänster. I fall man inte ingår avtal, köper man lösningen av en annan aktör. Toteutuu - Uppnås Toteutuu - Uppnås Toteutuu - Uppnås Käytössä Är i bruk Toteutuu - Uppnås Toteutuu - Uppnås Toteutuu - Uppnås Hallintopalvelukeskus Hallintopalvelukeskus vastaa hallinnon sisäisistä tukipalveluista; kirjanpidosta, maksuliikenteestä, palkanlaskennasta, rekrytoinnista, it-palveluista, käännöstöistä, arkistopalveluista, monistuksesta sekä puhepalveluista. Työmäärän ja resurssien yhteensovittaminen on haasteellista. Henkilökunnan vaihtuvuutta on ollut eläköitymisen ja sisäisten siirtojen myötä. Työnohjausta on järjestetty sekä koulutukseen on panostettu, tämä on yksi tapa vastata kasvavaan työmäärän ja resurssien niukkuuteen. Vakanssimäärä on pysynyt talousarvion määrittelemällä tasolla. It-palveluissa on aloitettu käyttäjätunnushallintaprojekti, joka valmistuttuaan vapauttaa resursseja pääkäyttäjätehtävistä koko kaupungissa sekä lisää tietoturvaa. Centralen för förvaltningstjänster Centralen för förvaltningstjänster svarar för förvaltningens interna stödtjänster: bokföring, betalningstrafiken, löneräkning, rekrytering, IT-tjänster, översättningar, arkivering, kopiering och taltjänster. Att samordna arbetsmängden och resurser är utmanande. Personalomväxling har skett till följd av pensioneringar och interna förflyttningar. Man har ordnat arbetshandledning och satsat på utbildning. Detta är ett sätt att bemöta den ökande arbetsmängden och knappa resurser. Antalet tjänster och arbetsavtalsförhållandet har hållits på den nivå som fastställdes i budgeten. I IT-tjänster har man inlett ett projekt för hanteringen av användarnamn. När projektet blir färdigt befrias resurser från administratörsuppgifter i hela staden och säkerheten

20 20 Palvelujen sähköistämistä on edelleen jatkettu muissakin palveluissa. Prosessikuvaustyö on edennyt lähes suunnitellusti hallintopalvelukeskuksessa. ökas. Även i andra tjänster har man fortsatt med att göra dem elektroniska. Processbeskrivningsarbetet har framskridit nästan enligt planerna i centralen för förvaltningstjänster Tulot Intäkter ,0 % Menot Kostnader ,6 % Toimintakate Verk.bidrag ,7 % Sitova tavoite Henkilöstöhallinnon sähköiset järjestelmät (Mittari: uudet ominaisuudet ja käytön laajuus %) Kaupungin toimintojen häiriöttömyys, palvelimien ja verkkoyhteyksien käytettävyys % Bindande mål Personalförvaltningens elektroniska system (mått: nya egenskaper och omfattning %) Inga störningar i stadens funktioner, servrar och nätförbindelsers tillgänglighet % Vuositavoite Tot 4/2012 Ennuste 2012 Årsmål Utfall 4/2012 Prognos 2012 Kilpailutus syyskuu 2012, päivitys aloitettu työpöydän Matkalaskut Toteutuu - osalta 4/12 - Konkurrensutsätts 9/2012, arbetsbordet Reseräkningar Uppnås uppdateras fr.o.m 4/012 Vähintään 99 % - Minst 99 % 99,3 % Toteutuu - Uppnås KuntaRekry sähköinen ilmoittelu ja sijaisvälitys KuntaRekry - elektroniska annonser och förmedling av vikarier 1 henkilö - 1 person Toiminnassa 3/2012, sijaisvälitys 5/2012 Används sedan 3/2012, förmedlingen av vikarier 5/2012 Toteutunut Har uppnåtts Ostolaskujen käsittelyaika hallintopalvelukeskuksessa, pv Behandlingstid för leverantörsfaktura, dagar päivää- 1-3 dagar 1-2 päivää 1-2 dagar Sähköisten ostolaskujen osuus Verkkopalkka (käyttöaste) Andelen elektroniska leverantörsfakturor, % E-lön (användningsgrad) 55 % 50 % 75 % 64 % Toteutuu - Uppnås Ei toteudu Uppnås inte Kaupunkikehitys Stadsutveckling Kaupunkikehitys tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinoasiat (sis. myös matkailu-, maatalous- ja asuntotoimen), maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka. Matkailutoimisto on alkuvuodesta toteuttanut toimistojensa muuttoja. Markkinointi- ja kehitystiimi on muuttanut Taidetehtaalle kaupungin kulttuuripalveluiden sekä Event Factoryn kanssa. Lisäksi uudet matkailuinfot avautuvat toukokuussa Holmin talossa ja Taidetehtaalla. Alkuvuodesta matkailutoimisto vastasi mm. Taidetehtaan matkamessuprojektista sekä toteutti monikanavaisen kokousja ryhmämatkojen markkinointikampanjan. Projektiin sisältyi mm. Kongressimessuprojekti seitsemän yrityksen ja Taidetehtaan kanssa. Markkinointia on tehty laajasti mutta kustannustehokkaasti Suomessa ja ulkomailla. Ulkomailla pääpaino on ollut Pietarin alueella, mutta esitemateriaaleissa on kysynnän takia panostettu myös italian, espanjan ja kiinan kieleen. Yksikkö on myös vastannut Porvoon kaupunkimarkkinoinnin edistämisestä. Kesällä valmistellaan ensimmäiset toimenpiteet, jotta markkinointi voi käynnistyä alkusyksystä. Maataloustukien päätukihaussa, joka päättyi , jätettiin yhteensä 283 hakemusta, joista 47 sähköisesti. Vuokra-asuntojen rakentaminen on keskittynyt erikoiskohteisiin sillä asumisoikeusasuntojen rakentaminen on jumittunut valituksen johdosta. Kiinteistö Oy Artun Hoiva Till uppgiftsområdet stadsutveckling hör näringsfrågor (inkl. turistenheten, lantbruksenheten och bostadsenheten), markpolitik, stadsplanering och kommunteknik. Turistbyrån har under början av året verkställt flyttningen av byråerna. Marknadsförings- och utvecklingsteamet har flyttat till Konstfabriken tillsammans med stadens kulturtjänster och Event Factory. Dessutom öppnas nya turistinformationspunkter i Konstfabriken och Holmska gården i maj. Turistbyrån svarade för projektet för Konstfabrikens turistmässa samt genomförde en marknadsföringskampanj för konferens- och gruppresor. I projektet ingick bl.a. ett Kongressmässprojekt tillsammans med sju företag och Konstfabriken. Marknadsföring har gjorts i Finland och utomlands på bred front men kostnadseffektivt. I utlandsverksamheten har tyngdpunkten varit St. Petersburgområdet men i broschyrmaterialet har man på grund av efterfrågan satsat också på det italienska, spanska och kinesiska språket. Enheten har också svarat för främjandet av stadsmarknadsföringen. På sommaren bereds de första åtgärderna så att marknadsföringen kan påbörjas i början av hösten. Vid huvudansökningen till lantbruksstöden, som avslutades , lämnades totalt 283 ansökningar av vilka 47 elektroniskt. Byggandet av hyresbostäder har koncentrerats till speci-

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2013 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2015 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2015 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2015 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot