TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/

2 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET Tuloslaskelma - Resultaträkning Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor Verotulot vuonna 2012 Skatteintäkter år Rahoitus - Finansiering Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Kadunrakennusinvestoinnit - Gatuinvesteringar Muut investoinnit Övriga investeringar TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER Konsernihallinto - Koncernförvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektorn Sivistystoimi - Bildningssektorn Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland Liikelaitokset - Affärsverk... 34

3 3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Euroalueen talous ei ole kasvanut lainkaan alkuvuonna vuoden takaiseen verrattuna. Edellisellä neljänneksellä talous supistui 0,3 prosenttia. Talouskasvu jäänee heikoksi lähitulevaisuudessakin euroalueen valtioiden velkaongelmien laajentumisen ja kärjistymisen vuoksi. Suomessa talouden kasvuvauhti oli alkuvuonna 1,3 prosenttia, mikä oli euroalueen suurin. Suomessakin tuotannon kasvu on ollut vähäistä. Maaliskuussa tuotannon määrä laski 0,6 prosenttia verrattuna helmikuuhun. Suomen viennin arvo pysyi maaliskuussa Tullihallituksen ennakkotietojen mukaan viimevuotisella tasolla. Vienti EU-maihin laski yhdeksän prosenttia, kun vienti EU:n ulkopuolelle nousi yhdeksän prosenttia. Kauppataseen alijäämä oli maaliskuussa 140 miljoonaa euroa. Vuosi sitten maaliskuussa kauppatase oli 695 miljoonaa euroa alijäämäinen. Työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli 8,5 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 9,3 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 9,2 ja naisten 7,9 prosenttia vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 24 prosenttia, mikä oli 3,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli maaliskuussa 67,6 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä , joka on 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Porvoon työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 7,7 prosenttia. Työttömyysaste on laskenut vuoden alusta 0,3 prosenttiyksikköä. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 1892 henkilöä. Avoimien työpaikkojen määrä on lähes kaksinkertaistunut 416 työpaikkaan. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi hieman, sillä se oli huhtikuussa 3,1 prosenttia. Maaliskuussa se oli 2,9 prosenttia. Inflaation lievä kiihtyminen johtui ennen kaikkea ajoneuvoveron nostosta. Euroalueen inflaatio oli 2,6 prosenttia huhtikuussa, joten Suomi kärsii muuta Eurooppaa nopeammasta rahan arvon heikkenemisestä. Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Sopimusaloilla maksettiin lukien yleiskorotus, jonka suuruus oli 1,6 1,7 prosenttia. Lisäksi vuoden alussa on maksettu 150 euron erillinen kertaerä. Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia noin 2,4 prosenttia vuonna Totalproduktion Under årets första månader har euroområdets ekonomi inte vuxit över huvud taget jämfört med situationen för ett år sedan. Under föregående kvartal minskade ekonomin med 0,3 procent. Den ekonomiska tillväxten kommer sannolikt att vara svag också inom den närmaste framtiden, till följd av att skuldproblemen har brett ut sig och blivit svårare. I Finland var den ekonomiska tillväxten under de första månaderna 1,3 procent, dvs. den högsta inom euroområdet. Också i Finland har produktionens ökning varit obetydlig. I mars sjönk produktionen med 0,6 procent jämfört med februari. Värdet på Finlands export var enligt preliminära uppgifter från Tullstyrelsen på samma nivå som i fjol. Exporten till EU-länder minskade med nio procent, medan exporten utanför EU ökade med nio procent. Underskottet i handelsbalansen var i mars 140 miljoner euro. För ett år sedan var underskottet i handelsbalansen 695 miljoner euro. Sysselsättning Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var arbetslöshetsgraden 8,5 procent, jämfört med 9,3 procent i mars förra året. För män var arbetslöshetsgraden 9,2 och för kvinnor 7,9 procent. Arbetslöshetsgraden för unga mellan 15 och 24 år var 24 procent i mars, vilket är 3,7 procentenheter mindre än i mars föregående år. Sysselsättningsgraden dvs. andelen sysselsatta bland åringar var i mars 67,6 procent, vilket är 1,3 procentenheter mera än ett år tidigare. Enligt Statistikcentralen var antalet öppna arbetsplatser under det första kvartalet år Detta är 23 procent mera än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden i Borgå var 7,7 % i slutet av mars. Arbetslöshetsgraden har sedan årets början sjunkit med 0,3 procentenheter. Antalet arbetslösa och permitterade var 1892 personer. Antalet lediga arbetsplatser har nästan fördubblats, till 416. Prisnivå Förändringen i konsumentpriserna under året, dvs. inflationen, ökade en aning. Enligt Statistikcentralen var förändringen i april 3,1 procent. I mars var årsförändringen 2,9 procent. Denna lindriga ökning av inflationstakten berodde framför allt på höjningen av fordonsskatten. I euroområdet var inflationen i april 2,6 procent, vilket betyder att Finland lider av en snabbare försvagning av pengarnas köpkraft än det övriga Europa. Löneuppgörelsen i kommunsektorn Kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till Inom avtalsområdena betalades från en allmän förhöjning på 1,6 1,7 procent. Därtill har en engångspost på 150 euro betalats i början av året.

4 4 Rahamarkkinat Euroalueen lyhyet korot ovat laskeneet alkuvuonna keskimäärin 0,7 prosenttiyksikköä. Pitkien korkojen lasku on ollut vähäisempää. Euroopan keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa nykyisellä tasollaan 1,0 prosentissa, minkä myötä euriboreilla on enää rajallisesti laskuvaraa. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana 0,69 prosentista 0,65 prosenttiin. Kuuden kuukauden euriborin puolestaan odotetaan laskevan 0,98 prosentista 0,90 prosenttiin. Avtalen höjer kommunsektorns arbetskraftskostnader med cirka 2,4 procent år Penningmarknaderna De korta räntorna i euroområdet har sjunkit med i medeltal 0,7 procentenheter under början av året. De långa räntorna har sjunkit mindre. Europeiska centralbanken väntas hålla styrräntan vid nuvarande 1,0 procent, vilket betyder att spelrummet för att ytterligare sänka euriborräntorna är begränsat. Tre månaders euribor väntas sjunka under nästa halvår från 0,69 procent till 0,65 procent. Sex månaders euribor väntas sjunka från 0,98 procent till 0,90 procent. 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosaa. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät huhtikuun toteutumat ja vuosiennusteet sekä sitovien tavoitteiden ennusteet. Talousarvion toteutuminen Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 27,8 milj. euroa, mikä on 33,2 prosenttia talousarviosta. Kertymäprosentin perusteella voi ennakoida, että toimintatuloja kertyy pari prosenttiyksikköä enemmän kuin talousarviossa, sillä monet myynti- ja maksutulot laskutetaan jälkikäteen vasta seuraavan kuukauden aikana. Yksi prosenttiyksikkö vastaa noin 0,8 miljoonaa euroa. Käyttötalousmenoja on syntynyt 99,6 milj. euroa, mikä on 32,1 prosenttia talousarviosta. Keskimääräisen toteutumaprosentin tulisi olla enintään 30,5 prosenttia, jotta talousarvion määrärahat riittäisivät. Yksi prosenttiyksikkö vastaa noin 3 miljoonaa euroa. Merkittäviä menoeriä, jotka ylittävät keskimääräisen käyttöasteen, ovat mm. kuntayhteisöjen menot, hoitotarvikkeet ja perustoimeentulotuki. Palkkamenojen toteutumisaste on 31,0 prosenttia. Palkkasopimukseen sisältynyt 150 euron erillinen kertakorvaus on maksettu tammikuussa. Kertakorvaus vastaa noin 0,5 prosenttia vuoden palkkasummasta. Palkkojen toteutumisaste vastaa ajankohtaa ja palkkamäärärahojen arvioidaan riittävän vuoden palkkamenoihin. Lomarahat maksetaan kesäkuussa. Investoinneista on toteutunut 4,0 milj. euroa eli 23,4 prosenttia. Meneillään olevia talonrakennushankkeita ovat Linnajoen koulu, Kvarnbackens skola ja Taidetehtaan käyttäjämuutokset. Katu- ja puistorakentamisen investoinnit painottuvat kesäaikaan, investoinneista on käytetty 8,2 prosenttia. Talousarvioennuste Toimialojen laatimien tehtäväaluekohtaisten ennusteiden mukaan talousarviomenot ylittyisivät 2,2 miljoonaa euroa ja talousarviotulot jäisivät 1,5 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi. Nettona rahoitusvajaus suhteessa talousarvioon on 3,7 miljoonaa euroa. Suurimmat menoylitykset ovat ennusteiden mukaan toimitilajohdossa, kaupunkikehityksen katujen ylläpidossa, erikoissairaanhoidossa ja suomenkielisessä koulutoimessa. Suurimmat tulovaja- Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på läget vid slutet av april. Då har en tredjedel av budgetåret gått. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller utfallen per april och årsprognoser samt prognoser för de bindande målen. Budgetutfall per Utfallet för driftsinkomsterna är ca 27,8 miljoner euro, dvs. 33,2 procent av de budgeterade. På basis av utfallsprocenten kan man förutse att det kommer att inflyta ett par procentenheter mer verksamhetsinkomster än vad som står i budgeten eftersom många försäljnings- och avgiftsinkomster faktureras i efterhand först under följande månad. En procentenhet motsvarar cirka 0,8 miljoner euro. De realiserade driftsutgifterna är 99,6 miljoner euro, dvs. 32,1 procent av budgeten. Den genomsnittliga utfallsprocenten borde vara högst 30,5 procent för att anslagen i budgeten räcker. En procentenhet motsvarar cirka 3 miljoner euro. Betydande utgiftsposter som överskrider det genomsnittliga utfallet är bl.a. kommunsammanslutningarnas utgifter, vårdartiklar och basutkomststödet. Utfallet för löneutgifterna är 31,0 procent. Den separata engångsersättningen på 150 euro som ingick i löneavtalet har betalats i januari. Engångsersättningen motsvarar cirka 0,5 procent av årets lönesumma. Utfallsprocenten i lönerna motsvarar tidpunkten och man beräknar att löneanslaget kommer att räcka till för årets lönekostnader. Semesterpengen betalas i juni. Investeringar har genomförts för 4,0 milj. euro dvs. 23,4 procent. Pågående husbyggnadsprojekt är Linnajoen koulu, Kvarnbackens skola och användarändringarna i Konstfabriken. Investeringar i gatu- och parkbyggnader utförs huvudsakligen under sommaren, av investeringsanslagen har använts 8,2 procent. Budgetprognos Enligt de verksamhetsområdesvisa prognoserna som sektorerna har utarbetat kommer budgetutgifterna att överskridas med 2,2 miljoner euro och budgetinkomsterna att bli 1,5 miljoner euro mindre än vad som står i budgeten. Finansieringsunderskottets nettosumma i förhållande till budgeten är 3,7 miljoner euro. Enligt prognoserna kommer lokalitetsledningen, gatuunderhållet i stadsutvecklingen, specialsjukvården och finskspråkiga utbild-

5 5 ukset ovat kaupunkikehityksen tonttien myynnissä, vanhus- ja vammaispalveluissa sekä sosiaali- ja perhepalveluissa. Verotulot Huhtikuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 7,9 %, josta kunnallisverotulojen kasvu on 5,2 %. Kunnallisverotulot kasvoivat tavanomaista enemmän vuoden ensimmäisinä kuukausina, koska veronalaisiin tuloihin sisältyivät raamisopimusten mukaiset erilliset kertaerät. Kertaeriä ei enää maksettu huhtikuussa, jolloin verotulojen kuukausikasvu verrattuna edellisvuoteen oli enää 1,7 %. Vuoden 2011 tulokehitystilaston ennakkotietojen mukaan verotettavat ansiotulot kaupungissa kasvaisivat vain 1,9 %. Lopullinen verotus vuodelta 2011 valmistuu marraskuussa, jolloin myös tehdään edellisvuoden vahvistetusta verotuksesta johtuvat tilitysten oikaisut. Yhteisöverotulot ovat kasvaneet 1,4 miljoona euroa edellisvuodesta kaupungin parantuneen jako-osuuden vuoksi. Kiinteistöverojen pääosa tilitetään lokakuussa ja marraskuussa. Valtionosuudet vastaavat talousarviota. Rahoitus Talousarvion mukaan kaupungin velkamäärä pysyy ennallaan. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,5 milj. euroa ja keskikorko 2,6 prosenttia. Kaupungin maksuvalmius on ollut hyvä. Kesäkuussa tulee maksettavaksi merkittävä erä lainojen lyhennyksiä ja korkoja, mikä kiristää maksuvalmiutta. ningsväsendet att göra de största överskridningarna. De största inkomstunderskotten finns i stadsutvecklingens tomtförsäljning, åldrings- och handikapptjänster samt social- och familjetjänster. Skatteinkomster Enligt uppgifterna om skatteinkomster för april har skatteinkomsterna ökat med 7,9 % jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Av ökningen är 5,2 % ökade kommunalskatteinkomster. Kommunalskatteinkomsterna ökade mer än vanligt under de första månaderna eftersom de skattespliktiga inkomsterna innehöll separata engångsersättningar enligt ramavtalen. Engångsersättningar betalades inte längre i april och då var den månatliga ökningen av skatteinkomster bara 1,7 % jämfört med året innan. Enligt förhandsprognoser från inkomstutvecklingsstatistiken för 2011 kommer de skattepliktiga förtjänstinkomsterna att öka i staden bara med 1,9 %. Den slutliga beskattningen för 2011 blir färdig i november och då görs också rättelserna av redovisningar som beror på den fastställda taxeringen för föregående året. Samfundsskatteinkomsterna har ökat med 1,4 miljoner euro från föregående året tack vare stadens förbättrade fördelningsandel. Huvuddelen av fastighetsskatterna redovisas i oktober och november. Statsandelarna utfaller enligt budgeten. Finansiering Enligt budgeten kommer stadens skuldmängd att förbli oförändrad. Ränteutgifterna för budgetlånen var 0,5 miljoner euro under rapporteringsperioden och medelräntan var 2,6 procent. Stadens likviditet har varit god. I juni amorteras lån med en stor summa och räntor, vilket försämrar likviditeten.

6 6 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TA 2012 MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA TOT-% BU 2012 ÄNDRING BU+ÄNDRING UTFALL UTF-% 1-4/2012 TOIMINTATUOTOT VERKSAMHETSINTÄKTER Myyntituotot Försäljningsintäkter ,9 % Maksutuotot Avgiftsintäkter ,0 % Tuet ja avustukset Understöd och bidrag ,9 % Vuokratuotot Hyresintäkter ,4 % Muut toimintatuotot Övriga verksamhetsintäkter ,5 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT ,2 % Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk ,8 % TOIMINTAKULUT VERKSAMHETSKOSTNADER Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden ,0 % Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter ,8 % Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader ,2 % Palvelujen ostot Köp av tjänster ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor ,4 % Avustukset Bidrag ,8 % Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader ,8 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT ,1 % TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % Verotulot Skatteinkomster ,9 % Valtionosuudet Statsandelar ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Finansieringsintäkter och -kostnader Korkotuotot Ränteintäkter ,0 % Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter ,8 % Korkokulut Räntekostnader ,2 % Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader ,9 % VUOSIKATE ÅRSBIDRAG ,7 % Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Suunn.mukaiset poistot Avskrivningar enligt plan ,7 % Arvonalentumiset Nedskrivningar Satunnaiset erät Extraordinära poster Satunnaiset tuotot Extraordinära intäkter Satunnaiset kulut Extraordinära kostnader TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPER. RESULTAT ,9 % Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Ändring av avskrivningsdifferens Varausten lis.(-)tai väh.(+) Ändring av reserveringar Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) Ändring av fonder YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT ,9 %

7 7 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys TA 2012 MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA TOT-% BU 2012 ÄNDRING BU+ÄNDRING UTFALL UTF-% 1-4/2012 TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE I VERKSAMHETEN Vuosikate Årsbidrag ,7 % Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel ,1 % * Yhteensä * Totalt ,2 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter ,1 % Rahoitusosuudet inv.menoihin Finans.andelar av investeringsutgifter ,8 % Käyttöomaisuuden myyntituotot Försäljning av anläggningstillgångar ,2 % * Yhteensä * Totalt ,8 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKSAMHET RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGAR TOTALT ,6 % LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRING AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån ,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Amortering av långfristiga lån ,6 % Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändring av kortfristiga lån * Yhteensä * Totalt MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUT. ÖVRIGA FÖR. AV LIKVIDITETEN Toimeks. var. ja pääoman muut. Förändringar av förvaltade medel Vaihto-omaisuuden muutokset Förändring av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder * Yhteensä * Totalt RAHOITUKSEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR YHTEENSÄ FINANSIERING TOTALT RAHAVAROJEN MUUTOS FÖR. AV LIKVIDA MEDEL ,9 % Rahavarat 1.1. Likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarat Likvida medel

8 8 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TA 2012 TOTEUTUMA TOT-% POIKKEAMA BU 2012 UTFALL UTF-% DIFFERENS 1-4/2012 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNING Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,1 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,5 % Konsernihallinto yht. Koncernförvaltningen totalt ,3 % Konsernijohto Koncernledning Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,9 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,0 % Konsernijohto yht. Koncernledningen totalt ,6 % Kaupunkikehitys Stadsutveckling Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,7 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,0 % Kaupunkikehitys yht. Stadsutveckling totalt ,3 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,9 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,0 % Sosiaali- ja terveystoimi yht. Social- och hälsovårdssektorn totalt ,5 % SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,1 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,3 % Sivistystoimi yht. Bildningssektorn totalt ,3 % ALUEELLINEN PELASTUSTOI- MI REGIONALA RÄDDNINGSVERKET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,6 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,6 % Alueellinen pelastustoimi yht. Regionala räddningsverket totalt ,5 % YHTEENSÄ TOTALT Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,0 % Toimintakulut Verksamhetskostnader ,1 % Yhteensä Totalt ,8 %

9 9 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN TA 2012 MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUMA TOT-% BU 2012 ÄNDRING BU+ÄNDRING UTFALL UTF-% 1-4/2012 Investointimenot Investeringsutgifter ,9 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % Investoinnit, netto Investeringar, netto ,6 % KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,1 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % Myyntitulot Försäljningsintäkter Investoinnit, netto Investeringar, netto ,5 % SOSIAALI- JA SOCIAL- OCH HÄLSO- TERVEYSLAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,2 % Valtionosuudet Statsandelar Investoinnit, netto Investeringar, netto ,2 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,7 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % Myyntitulot Försäljningsintäkter Investoinnit, netto Investeringar, netto ,8 % ALUEPELASTUS- REGIONALA LAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,1 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % Investoinnit, netto Investeringar, netto ,9 % Investointimenot Investeringsutgifter ,1 % Rahoitusosuudet Finansieringsandelar ,0 % Yhteensä Totalt ,8 %

10 Verotulot vuonna 2012 Skatteintäkter år 2012 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kuukausi Månad Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt TILITETYT VEROT REDOVISAD SKATT Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April ENNUSTE PROGNOS Toukokuu Maj Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December TILITYS + ENNUSTE REDOVISAD+PROGNOS TALOUSARVIO BUDGET POIKKEAMA DIFFERENS

11 MEUR MEUR Rahoitus - Finansiering Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 2,60 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,20 Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat, talousarvio 2011 (EUR) Lyhennykset, talousarvio 2011 (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Euribor 3kk 31 % Muu 1 % Kiinteä 28 % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 19,5 22,0 29,4 16,4 13,8 28,7 10,0 Euribor 6kk 22 % Kiinteä 3 vuotta 18 % 5,0 0,0 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 25 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 29 Rahavarat 27 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat 10 Neuvotellut lainat Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 82% 53% 52% 36% 21% 11% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,20 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

12 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Henkilöstömäärän kehittyminen (tilanne ) Utveckling av antalet anställda (läget ) Henkilöstömäärä on kehittynyt henkilöstösuunnitelman linjausten mukaisesti. Vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt 12 henkilöä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle oli tavoitteena palkata vuoden alusta lähtien yhteensä 31 uutta henkilöä ensihoitopalveluun sekä osaaikainen kalustonhoitaja. Sosiaali- ja terveystoimessa palkataan vuoden 2012 aikana kolme uutta terveydenhoitajaa, kaksi perhetyöntekijää ja yksi johtava sosiaalityöntekijä. Tavoitteena on että kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä kasvaa 20 henkilöllä vuoden 2012 aikana. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä oli 120, mikä on 10 enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä kuvaa sitä henkilöstöä, joka on määräaikaisesti työkierrossa ja hoitaa muuta kuin omaa tehtäväänsä kaupungin sisällä. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 886 eli 49 enemmän kuin Määräaikaisen henkilöstön määrä on tyypillisesti alhaisempi vuoden viimeisenä päivänä koulujen loma-ajasta johtuen. Vuonna 2011 oli maaliskuun lopussa 45 määräaikaista palvelussuhdetta enemmän kuin Lyhytaikaisia alle 13 päivän palvelussuhteita oli 39, mikä on 17 enemmän kuin vuoden vaihteessa. Lyhytaikaisten palvelussuhteiden määrä vaihtelee sen mukaan kuinka paljon tarvitaan esimerkiksi sairauslomasijaisia influenssakaudella. Kokonaisuudessaan palvelussuhteiden määrä oli 88 enemmän kuin vuoden vaihteessa. Antalet anställda har utvecklats enligt riktlinjerna i personalplanen. Antalet ordinarie anställda har ökat med 12 personer. Räddningsverket i Östra Nyland hade vid ingången av året som mål att anställa sammanlagt 31 nya personer till ambulanssjukvården samt en rustmästare med deltidsanställning. Inom social- och hälsovårdssektorn anställs det under 2012 tre nya hälsoskötare, två familjearbetare och en ledande socialarbetare. Målet är att antalet ordinarie anställda inom stadens organisation ökar med 20 personer under Befriade från sina egna uppgifter var 120 personer, vilket är 10 mer än i slutet av år Antalet personer som är befriade från sina egna uppgifter beskriver de anställda som för en viss tid deltar i arbetsrotation och sköter någon annan uppgift än sin egen. Visstidsanställningarnas antal var 886 dvs. 49 mer än Antalet visstidsanställda är typiskt lägre under årets sista dag på grund av skolornas lovtid. År 2011 fanns det i slutet av mars 45 visstidsanställningsförhållanden mer än Antalet kortvariga (under 13 dagar) anställningsförhållanden var 39, vilket är 17 mer än vid årsskiftet. Antalet kortvariga anställningsförhållanden varierar t.ex. enligt hur många sjukledighetsvikarier som behövs under influensasäsongen. I sin helhet var antalet anställningsförhållanden 88 mer än vid årsskiftet.

13 Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Hanke nro Hankkeen nimi TA 2012 MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUMA TOT-% Projekt nr Projektnamn BU 2012 ÄNDRING BU+ÄNDRING UTFALL UTF-% Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset ,2 % 5155 Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen ,0 % 5201 Uusi terveysasema ,0 % 5320 Linnajoen koulu ,9 % 5406 Kvarnbackens skola ,2 % 5515 Taidetehtaan käyttäjämuutokset ,2 % 5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Hankesuunnitelmien ja kuntoselvitysten laadinta on käynnissä. Kustannukset painottuvat loppuvuoteen. Määrärahat tulevat riittämään Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen Ensimmäinen elinkaaripäiväkoti valmistuu kesällä Kalustehankintoja ei ole vielä aloitettu Uusi terveysasema Uuden terveysaseman tarveselvitystyö on meneillään ja valmistuu kesällä Hankesuunnittelu käynnistyy syksyllä Linnajoen koulu Linnajoen koulun peruskorjaus- ja laajennustyö valmistuu kesällä Hanke etenee aikataulun ja taloussuunnitelman mukaisesti Kvarnbackens skola Kvarnbackens skolan peruskorjaustyö valmistuu kesällä Hanke etenee aikataulun mukaisesti. Toimitilajohto selvittää määrärahojen riittävyyden, tarkempia tietoja saadaan seuraavaan osavuosiraporttiin Taidetehtaan käyttäjämuutokset Taidetehdas on otettu käyttöön ja Mediacenterin käyttöönotto tapahtuu kesäkuun loppuun mennessä. Toimitilajohto selvittää määrärahojen riittävyyden, tarkempia tietoja saadaan seuraavaan osavuosiraporttiin Projektplaner och fastighetsbesiktningar Projektplaner och fastighetsbesiktningar utarbetas som bäst. Den största delen av kostnaderna utfaller i slutet av året. Anslagen räcker till Möblering av livscykeldaghem Det första livscykeldaghemmet blir färdigt sommaren Man har inte ännu börjat upphandla möbler Ny hälsostation En behovsutredning för en ny hälsostation pågår som bäst och blir färdig sommaren Projektplaneringen inleds hösten Linnajoen koulu Den grundliga renoveringen och utbyggnaden av Linnajoen koulu blir klar sommaren Projektet fortskrider enligt tidtabellen och ekonomiplanen Kvarnbackens skola Den grundliga renoveringen av Kvarnbackens skola blir färdig sommaren Projektet fortskrider enligt tidtabellen. Lokalitetsledningen utreder om anslagen räcker till, noggrannare uppgifter fås i följande delårsrapport Konstfabrikens användarförändringar Konstfabriken har tagits i bruk. Mediacentret tas i bruk före utgången av juni. Lokalitetsledningen utreder om anslagen räcker till, noggrannare uppgifter fås i följande delårsrapport. 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit - Gatuinvesteringar Hanke nro Hankkeen nimi TA 2012 TOTEUMA TOT-% Projekt nr Projektnamn BU 2012 UTFALL UTF-% KUNTATEKNIIKKA - KOMMUNTEKNIK UUDISRAKENNUS - NYA BYGGPROJEKT 6001 Länsiranta, kadut ,8 % 6006 Pihlajatien parannus Treksilä, liityntäpysäköinti ,0 % 6012 Loviisantie/Asentajantie risteys ,0 % 6016 Haikkoon ranta ,8 % 6021 Suomenkylä ,2 % 6022 Ilola, Postimäen silta ,0 % 6025 Kunnantalo (Rihkamatori) raput ,0 % 6029 Säterinhaka Pihlajatie/Rantatie ,1 % 6037 Huhtistentie ,0 %

14 Eestinmäki ja Rohdinkuja ,0 % 6044 Hamarintie ,0 % 6045 Niittypolku ,0 % 6048 Toukovuori, Humlan reitti (Ara ) ,5 % 6051 Itä-Mensas ,0 % 6053 Hinthaara ,0 % 6057 Hermanninsaari ,7 % 6058 Johannesberg ,0 % 6085 Vanhan Porvoon liikennejärjestelyt ,2 % 6089 Puromäki ,0 % 6095 Erittelemätön kadunparannus Omenatarha ,0 % 6099 Erittelemätön kadunrakennus ,0 % Uudisrakennus yhteensä ,1 % KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT - GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 6105 Pihlajatie/ Valkovuokonkaari ,0 % 6106 Raivaajantie/Pienteollisuustie ,6 % 6107 Suomenkyläntie, suunnittelu ,0 % 6108 Harjutie ,0 % 6139 Haja-asutusal. Kevyenliikenteenväylät ,0 % 6159 Erittelemätön parannus yhteensä ,0 % Kevyen liikenteen väylät yhteensä ,3 % LIIKENNEJÄRJESTELYT - TRAFIKREGLERINGAR 6219 Liikennevalot, parannustyö ,4 % 6510 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet ,5 % 6515 Liikennemerkkien uusinta ,0 % Liikennejärjestelyt yhteensä ,1 % PÄÄLLYSTÄMINEN - BELÄGGNING 6659 Päällystäminen yhteensä ,0 % TIEVALOT - VÄGBELYSNING 6759 Tievalot yhteensä ,0 % PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN - OMBYYGNAD AV PARKER 6802 Kaupunginpuisto ,0 % 6815 Runebergin puisto ,7 % 6817 Kirjailijan puisto ,3 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus ,0 % 6850 Hamarinranta, kevyen liikenteen väylä ,0 % 6899 Puistot, erittelemätön ,3 % Puistot, perusparantaminen yhteensä ,5 % PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN - NYANLAGDA PARKER 6839 Gammebacka-Lehtimäki-Hamari keh ,0 % 6846 Koddervikin ranta ,0 % 6847 Alkrogin puistoympäristö ,0 % 6848 Voimalinjapuiston käytävät ,0 % 6849 Campuksen ympäristö ,0 % 6855 Kansallinen kaupunkipuisto ,0 % Puistot, uudisrakennus yhteensä ,4 % SATAMA - HAMNAR 7001 Jokiuoman tuenta ,0 % 7005 Rantamuurit ,3 % 7012 Bodön laituri ,0 % 7020 Pienvenesatamat ,7 % Satama yhteensä ,6 % MATTOLAITURIT - MATTVÄTT 7011 Mattolaiturit, erittelemätön, yht ,0 % AVO-OJAT, PERUSPARANNUS - ÖPPNA DIKEN, SANERING 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,0 % ALUEPARANNUSHANKKEET - OMRÅDESFÖRBÄTTRINGSPROJEKT 7255 Kävelykeskusta ,0 % Alueparannukset yhteensä ,0 % TYÖPAIKKA-ALUEET - ARBETSPLATSOMRÅDEN 7300 Kuninkaanportti, kadut ,6 % 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä ,1 % Työpaikka-alueet yhteensä ,6 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU - UTREDNING OCH PLANERING 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä ,6 %

15 15 PERUSPARANNUS YHTEENSÄ ,6 % VALTION YHTEISHANKKEET - SAMPROJEKT MED STATEN 7910 Mannerheiminkadun silta ,6 % Valtion yhteishankkeet yhteensä ,6 % KUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM 1031 Pakettiauto ,0 % 1032 Kuorma-auto ,0 % 1033 Trukki ,0 % 1035 Aurauskalusto ,2 % 1083 Puistojen irtain omaisuus ,0 % Irtain omaisuus yhteensä ,5 % MAAPOLITIIKKA - MARKPOLITIK IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM 1072 GPS-mittauslaite ,7 % Maapolitiikka yhteensä ,7 % ELINKEINOASIAT - NÄRINGSLIV IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM 1078 Matkailu/Taidetehtaan toimitilat ,0 % Elinkeinoasiat yhteensä ,0 % 2.10 Muut investoinnit Övriga investeringar Hanke nro Hankkeen nimi TA 2012 MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUMA TOT-% Projekt nr Projektnamn BU 2012 ÄNDRING BU+ÄNDRING UTFALL UTF-% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN 1028 Effica tietojärjestelmä Muu irtain omaisuus ,8 % SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN 1065 Sivistystoimen atk-hankinnat Sivistystoimen irtain om Tekojääradan valaistus Lähiliikuntapaikat ,7 % 4200 Ulkoilualueet ,9 % ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA - REGIONALA RÄDDNINGSNÄMNDEN 9002 Kulunvalv., pelastustoiminta Kulunvalv., onnettomuuksien ehkäisy Virve-radiot ,4 % 9010 Väestöhälyttimet E-luokan öljyntorjuntavene Suojavarustus Ajoneuvot Paineilmalaitteet Letkukalusto Sairaankuljetusautot Potilaspaarit

16 16 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Syksyllä 2012 järjestetään kuntavaalit. Val Kommunalval ordnas hösten Tulot Intäkter ,0 % Menot Kostnader ,0 % Toimintakate Verk.bidrag ,9 % Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige Tulot Intäkter ,0 % 0 0 Menot Kostnader ,5 % Toimintakate Verk.bidrag ,5 % Tarkastustoimi - Revision Tulot Intäkter ,0 % 0 0 Menot Kostnader ,3 % Toimintakate Verk.bidrag ,3 % Konsernijohto Tehtäväalueen talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen, kaupungin johdon, hallintojohdon, rahoitusjohdon, henkilöstöjohdon sekä toimitilajohdon tulot ja menot. HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohdon alaisuuteen kuuluu myös Porvoon, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien asukkaita palveleva talous- ja velkaneuvonta. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä. Alkuvuodesta 2012 järjestettiin presidentinvaalit. Asiakaspalvelukeskus- mallin kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Keskus on aloittanut toimintansa kaupungintalon infopisteen laajennuksena vuoden alusta. Samalla on valmisteltua muuttoa uusiin tiloihin ja palvelun laajentamista. Koncernledning Uppgiftsområdets budget upptar inkomster och utgifter för stadsstyrelsen, stadens ledning, förvaltningsledningen, finansieringsledningen, personalledningen och lokalitetsledningen. FÖRVALTNINGSLEDNING Förvaltningsledningens uppgift är att utveckla kommuninvånarnas rätt till deltagande och kundservicen, bereda och verkställa stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut, koordinera stadens hela beslutsprocess, stötta de förtroendevalda i deras verksamhet, utveckla förvaltningen, sköta juridiska ärenden och den centraliserade kommunikationen och leda och utveckla IT-administrationen. Under förvaltningsledningen hör också ekonomi- och skuldrådgivningen som betjänar invånarna i Askola, Borgnäs, Borgå, Mörskom och Sibbo. Förvaltningsledningen sköter också arrangemangen kring val. I början av 2012 ordnades presidentval. Utvecklingen av konceptet servicekontor har avancerat enligt planerna. Servicekontoret har inlett sin verksamhet vid årsskiftet i form av en utvidgning av stadshusets infoställe. Samtidigt har det beretts flyttning till nya lokaler och utvidgning av servicen.

17 17 Intranetprojekti on käynnistetty tutustumalla muiden intranetpalveluaan juuri uusineiden kaupunkien introihin. Intranetin/ sähköisen työpöydän tavoitteet on määritelty alustavasti, projektiryhmä on koottu ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa on käyty neuvotteluja projektin käynnistämisestä. Sähköisten palvelujen kehittämisestä ja kumppanista hankkeessa on neuvoteltu Kuntien Tiera Oy:n sekä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa aloitti myös projektityöntekijä Tietohallinto on teettänyt nykytila-analyysin tietohallintoohjelman pohjaksi. Lisäksi on tehty tietoturvaselvitys, joka valmistuu toukokuussa. Tietohallinnon ja IT-palvelujen yhteistyötä on kehitetty ns. Tietotekniset linjaukset - työryhmässä. Tietohallinnossa on muutoin keskitytty välttämättömiin hankkeisiin, kuten ereseptiin. Uusi tietohallintopäällikkö aloittaa toukokuussa. Hallintojohto on myös koordinoinut valmiussuunnittelua. Kaupungin johtoryhmä on alkuvuoden aikana kokoontunut kerran kuukaudessa käsittelemään valmiusasioita. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut alkuvuonna 36 uutta asiakasta, mikä on suunnilleen puolet siitä kuin vuonna 2011 vastaavana ajankohtana. RAHOITUSJOHTO Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista. Kaupungin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on valmistunut ja rahoitusjohto on koonnut tilinpäätösasiakirjan. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen. Seuraavaksi tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta antavat lausuntonsa tilinpäätöksestä. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kesäkuussa. Seuraavan talousarvion valmistelu on käynnistynyt kaupungin strategian mukaisin linjauksin. Vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet ja talousarvioraami vuodeksi 2013 on hyväksytty. Talousarvioehdotusten valmistelutyö jatkuu toimialoilla. Talousarvion toteutumisesta ja taloustilanteen kehittymisestä on raportoitu kaupunginhallitukselle. Raportointijärjestelmiä on kehitetty ja laajennettu uusille käyttäjille. Hankintatoimi on kilpailuttanut tekniseen toimen hankintoihin liittyviä puitesopimuksia ja keskitettyjä hankintoja mm. muuttopalvelut, kopiointi- ja tulostuspalvelut, pesu- ja siivousaineet sekä tilausajot. HENKILÖSTÖJOHTO Henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena on henkilöstöresurssien turvaaminen. Tavoite tähtää tulevaisuuteen, ja vuonna 2012 sitä edistetään toteuttamalla rekrytointisuunnitelmat ja tehostamalla rekrytointia sosiaali- ja terveystoimessa. Kaupungin rekrytoinnin tukimateriaali on valmistunut, Internetsivuilla on uusittu rekrytointiosio, sosiaalista mediaa hyödynnetään ja rekrytoinnissa käytetään aina KuntaRekry-ohjelmaa johtavia viranhaltijarekrytointeja lukuun ottamatta. Intranätsprojektet har inletts genom att man har bekantat sig med intranäten i de städer som nyligen har förnyat sina intranät. Målen med intranätet och det elektroniska arbetsbordet har preliminärt definierats, en projektgrupp har samlats och det har förts förhandlingar med Kuntien Tiera Oy om inledandet av projektet. Om utvecklingen av elektroniska tjänster och partner i projektet har förhandlats med Kuntien Tiera Oy och andra aktörer. Också en projektarbetare har börjat jobba med projektet IT-administrationen har låtit göra en analys om nuläget som ska vara en grund för IT-administrationsprogrammet. Dessutom har man låtit göra en utredning av informationssäkerheten. Utredningen blir färdig i maj. Samarbetet mellan IT-administrationen och IT-tjänsterna har utvecklats i arbetsgruppen för datatekniska riktlinjer. I IT-administrationen har man i övrigt koncentrerat sig på nödvändiga projekt, t.ex. erecept. En ny IT-chef börjar sitt arbete i maj. Förvaltningsledningen har också koordinerat beredskapsplaneringen. Stadens ledningsgrupp har under årets första hälft samlats en gång i månaden för att behandla beredskapsärenden. Ekonomi- och skuldrådgivningen har fått 36 nya kunder under början av året, vilket är ungefär hälften av antalet under samma tidpunkt år FINANSIERINGSLEDNING Finansieringsledningen svarar för centraliserad ekonomisk styrning, finansiering, ekonomisk planering, uppföljning och upphandlingstjänster. Stadens bokslut och koncernbokslut har blivit färdiga och finansieringsledningen har sammanställt bokslutsdokumentet. Stadsstyrelsen har godkänt bokslutet. Som följande ger revisorn och revisionsnämnden sitt utlåtande om bokslutet. Stadsfullmäktige behandlar bokslutet i juni. Beredningen av följande budget har påbörjats enligt riktlinjerna i stadens strategi. Anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan och budgetram för 2013 har godkänts. Beredningen av budgetförslag fortgår inom sektorerna. Om budgetutfallet och den ekonomiska utvecklingen har rapporterats till stadsstyrelsen. Rapporteringssystemen har utvecklats och utvidgats till nya användare. Upphandlingssektorn har konkurrensutsatt ramavtal som anknyter till den tekniska sektorns upphandlingar och centraliserade upphandlingar, bl.a. flyttningstjänster, kopierings- och utskrivningstjänster, tvätt- och rengöringsmedlen samt beställningstrafik. PERSONALLEDNING Ett bindande mål för personalledningen är att trygga personalresurser. Målet siktar på framtiden och det främjas år 2012 genom att verkställa rekryteringsplanerna och att effektivera rekryteringen inom social- och hälsovårdssektorn. Stödmaterialet för rekryteringen till staden har blivit färdigt. På webbsidorna har rekryteringsdelen förnyats,

18 18 Tehtäväkierto on säännöllisessä käytössä. 120 henkilöä on vapautettu omasta tehtävästään ja tekee määräaikaisesti toista tehtävää kaupungin sisällä. Kaikki avoimet tehtävät ovat myös sisäisessä haussa ja työkiertoon suhtaudutaan positiivisesti. Oppisopimuskoulutettavia on 25 henkilöä. Kaupunki on käynnistämässä hanketta mentoroinnin ja hiljaisen tiedon siirtämisen osalta Edupolin kanssa. Hankkeen rahoitus on haettavana. Esimiesinfoja on pidetty kerran kuukaudessa, niissä on käsitelty mm. ohjeita määräaikaisista työsuhteista, epäasialliseen kohteluun puuttumista, työterveyshuollon toimintaa ja työ- ja virkaehtosopimusmuutoksia. Laajennetun johtoryhmän valmennusta jatketaan syksyllä ESKO-esimieskoulutus käynnistyy jälleen vuoden tauon jälkeen syksyllä Mukaan on ilmoittautunut 22 esimiestä eri toimialoilta. Yhteistyötoimikunnassa on käsitelty mm. henkilöstökyselyn tuloksista johdetut toimenpide-ehdotukset, kuntarakenneuudistuslausunto ja työsuojeluasioita. Henkilöstökyselyn tuloksista johdettujen toimenpiteiden toteutusta käsitellään seuraavan kerran yhteistyötoimikunnassa syksyllä. Lisäksi on neuvoteltu mm. motivaatiolisän käyttöönotosta, saldovapaista ja henkilökohtaisen lisän maksamisen periaatteista. Työhyvinvointimäärärahalla on tuettu työnohjausta kuudella työpaikalla. Määrärahaa käytetään myös uudelleensijoituksiin liittyvien työkokeilujen tukemiseen sekä työhyvinvointihankkeisiin ja -luentoihin. Motivaatiolisän ohjeistus on uudistettu ja kaupunginhallitus teki päätöksen motivaatiolisän jakamisesta kokouksessaan Työpaikkaselvitykset etenevät suunnitelman mukaisesti. Työterveyshuolto on tehnyt yhteensä 15 työpaikkaselvityistä, joista 9 on työpaikkaselvityksiä ja 6 kohdennettuja ergonomisia tarkastuksia. Riskien arvioinnit etenevät suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että kolmen vuoden aikana kaikilla kaupungin työpaikoilla tehdään systemaattiset riskien arvioinnit. Kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki 748 nuorta sähköisen KuntaRekry-ohjelman kautta. Työpaikkoja tarjottiin 70:lle, iältään vuotiaalle nuorelle. Kaupungin kymmeneen mökkiin tuli vuokrahakemuksia kesäksi 219 kpl. Arvontavaiheessa mökin sai 118 henkilöä. TOIMITILAJOHTO Toimitilajohdon tulojen toteutuminen on 31,9 prosenttia. Menojen toteutuminen on raportin mukaan 30,2 prosenttia. Taidetehtaan käynnistämisprosessi tulee rasittamaan toimitilajohdon loppuvuoden taloutta. Kiinteistömyynnissä edetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ennusteen mukaan toimitilajohdon toimintakate tulee olemaan noin Toimitilajohdon ensimmäisen neljänneksen perusteella tehdyn vuoden lopun toteutumaennusteen mukaan toimitilajohto jää euroa tavoitteesta. Poikkeaman syyt ovat mm. sisäilmaongelmien johdosta tyhjillään olevat toimitilat ja niihin liittyvien väistötilojen poikkeuksellisen suuri määrä, sähkökustannusten nousu on ollut arvioitua suurempi. Lisäksi Taidetehtaan käynnistämisvaiheessa sociala medier utnyttjas och i rekryteringen används alltid KommunRekry-programmet med undantag av rekrytering av ledande tjänsteinnehavare. Arbetsrotation används regelbundet. 120 personer har befriats från sitt eget uppdrag och utför för viss tid ett annat uppdrag inom staden. Alla öppna uppgifter finns också med i den interna sökningen och inställningen till arbetsrotation är positiv. 25 personer utbildas med läroavtal. Staden håller på att inleda ett projekt med Edupoli som gäller mentorskap och överföring av tyst kunskap. Finansiering för projektet söks som bäst. Informationsmöten för chefer har hållits en gång i månaden. Vid möten har behandlats bl.a. anvisningar om anställningsförhållanden för viss tid, ingripande i osakligt bemötande, företagshälsovårdens verksamhet och ändringar i arbets- och tjänstekollektivavtal. Utbidningen för den utvidgade ledningsgruppen fortsätter på hösten Chefsutbildningen ESKO startar åter hösten 2012 efter ett års paus. 22 chefer från olika sektorer har anmält sig. I samarbetskommittén har behandlats bl.a. de åtgärdsförslag som bygger på resultaten av personalenkäten, utlåtande om kommunstrukturreformen och arbetarskyddsärenden. Genomförande av de åtgärder som bygger på resultaten av personalenkäten behandlas följande gång i samarbetskommittén på hösten. Dessutom har det förhandlats om införande av ett motivationstillägg, saldoledigheter och principer för betalningen av individuellt tilllägg. Med anslaget för arbetshälsa har man stött arbetshandledning på sex arbetsplatser. Anslaget används också för att stöda arbetsprövningar i anslutning till omplaceringar samt projekt och föreläsningar som hänger samman med arbetshälsa. Anvisningar om motivationstillägg har omarbetats och stadsstyrelsen fattade vid sitt möte ett beslut om fördelningen av motivationstillägget. Arbetsplatsutredningarna framskrider enligt planen. Företagshälsovården har gjort sammanlagt 15 arbetsplatsutredningar av vilka 9 är arbetsplatsutredningar och 6 riktade ergonomiska inspektioner. Riskbedömningarna framskrider enligt planen. Målet är att under tre år utföra systematiska riskbedömningar på stadens alla arbetsplatser. Genom det elektroniska KommunRekry-programmet sökte 748 ungdomar stadens sommararbetsplatser för skolelever och studerande. Totalt 70 ungdomar i åldern år fick sommarjobb. För stadens tio sommarstugor lämnades 219 ansökningar in. Vid utlottningen fick 118 personer hyra en sommarstuga. LOKALITETSLEDNING Utfallet för lokalitetsledningens inkomster är 31,9 %. Enligt rapporten är utfallet för utgifterna 30,2 %. Processen med att starta Konstfabriken kommer att belasta lokalitetsledningens ekonomi under resten av året. I fastighetsförsäljningen framskrider man i enlighet med mål som ställts. Enligt prognosen kommer lokalitetsledningens verksamhetsbidrag att vara cirka 13,7 miljoner euro. Enligt utfallsprognosen som gjordes utifrån lokalitetsledningens första kvartal för resten av året kommer lokalitets-

19 19 vuokratuotto tulee olemaan alhaisempi kuin mitä se tulee olemaan tulevina vuosina. ledningen att stanna euro under sitt mål. Orsaker till avvikelsen är bl.a. lokaler som står tomma på grund av problem med inomhusluften och den exceptionellt stora mängden av ersättande lokaler som behövs, ökningen av elkostnader har varit större än vad som uppskattades. När Konstfabrikens verksamhet startar kommer hyresintäkterna att vara lägre än under kommande åren Tulot Intäkter ,6 % Menot Kostnader ,1 % Toimintakate Verk.bidrag ,1 % Sitova tavoite Henkilöstöresurssien turvaaminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaupungin suorassa omistuksessa olevien vuokra-asuntojen määrän vähentäminen Konserniohjauksen välineet uudistettu Nettoinvestointien kokonaismäärä, milj. euroa Sähköisten palvelujen lisääminen ja asiakaspalvelukeskus Velkaantumisen pysäyttäminen Bindande mål Tryggande av personalresurser Främjande av välmående och hälsa Minskning av antalet hyresbostäder som ägs direkt av staden Nya redskap för koncernstyrning Nettoinvesteringar, totalt Ökning av elektroniska tjänster och servicekontoret Stoppa skuldsättningen Vuositavoite Tot 4/2012 Ennuste 2012 Årsmål Utfall 4/2012 Prognos 2012 Rekrytointisuunnitelmat, rekrytoinnin tehostaminen sosiaali- ja terveystoimessa - Rekryteringsplaner, effektivera rekryteringen inom social- och hälsovårdssektorn Määritellään seurattavat hyvinvointi-indikaattorit Fastställande av de indikatorer för välmående som ska uppföljas Vähintään 15 asuntoa myydään Minst 15 bostäder säljs Uusi konserniohje on käytössä De nya koncerndirektiven är i bruk 15,2 M Sähköisen asioinnin alusta ja asiakaspalvelukeskuksen sähköiset järjestelmät on otettu käyttöön Den elektroniska tjänsteplattformen och servicekontorets elektroniska system har tagits i bruk Stoppa skuldsättningen Rekrytoinnin tukimateriaali valmis. Kaupungin rekrysivut uudistettu Internetissä. Avoimista paikoista saatu täytettyä 99 %. - Stödmaterialet klart. Stadens rekryteringssida uppdaterad på internet. Av lediga platser är 99 % besatta Hyvinvointikertomuksen laadintaprosessin on käynnistetty Processen med att utarbeta en välfärdsberättelse har startat 13 asuntoa myynnissä, myyntipäätös tehty 4 asunnosta 13 bostäder till salu, försäljningsbeslut har fattats för 4 bostäder Valmistelussa Under beredning Toteutuu talousarviorahoituksen osalta Uppnås vad gäller budgetfinansieringen Sähköisen asioinnin alustaratkaisusta odotetaan Kuntien Tiera Oy:n sopimusesitystä, Mikäli sopimukseen ei päästä, ostetaan ratkaisu muulta toimijalta. - Man väntar på Kuntien Tiera Oy:s avtalsförslag till plattform för elektroniska tjänster. I fall man inte ingår avtal, köper man lösningen av en annan aktör. Toteutuu - Uppnås Toteutuu - Uppnås Toteutuu - Uppnås Käytössä Är i bruk Toteutuu - Uppnås Toteutuu - Uppnås Toteutuu - Uppnås Hallintopalvelukeskus Hallintopalvelukeskus vastaa hallinnon sisäisistä tukipalveluista; kirjanpidosta, maksuliikenteestä, palkanlaskennasta, rekrytoinnista, it-palveluista, käännöstöistä, arkistopalveluista, monistuksesta sekä puhepalveluista. Työmäärän ja resurssien yhteensovittaminen on haasteellista. Henkilökunnan vaihtuvuutta on ollut eläköitymisen ja sisäisten siirtojen myötä. Työnohjausta on järjestetty sekä koulutukseen on panostettu, tämä on yksi tapa vastata kasvavaan työmäärän ja resurssien niukkuuteen. Vakanssimäärä on pysynyt talousarvion määrittelemällä tasolla. It-palveluissa on aloitettu käyttäjätunnushallintaprojekti, joka valmistuttuaan vapauttaa resursseja pääkäyttäjätehtävistä koko kaupungissa sekä lisää tietoturvaa. Centralen för förvaltningstjänster Centralen för förvaltningstjänster svarar för förvaltningens interna stödtjänster: bokföring, betalningstrafiken, löneräkning, rekrytering, IT-tjänster, översättningar, arkivering, kopiering och taltjänster. Att samordna arbetsmängden och resurser är utmanande. Personalomväxling har skett till följd av pensioneringar och interna förflyttningar. Man har ordnat arbetshandledning och satsat på utbildning. Detta är ett sätt att bemöta den ökande arbetsmängden och knappa resurser. Antalet tjänster och arbetsavtalsförhållandet har hållits på den nivå som fastställdes i budgeten. I IT-tjänster har man inlett ett projekt för hanteringen av användarnamn. När projektet blir färdigt befrias resurser från administratörsuppgifter i hela staden och säkerheten

20 20 Palvelujen sähköistämistä on edelleen jatkettu muissakin palveluissa. Prosessikuvaustyö on edennyt lähes suunnitellusti hallintopalvelukeskuksessa. ökas. Även i andra tjänster har man fortsatt med att göra dem elektroniska. Processbeskrivningsarbetet har framskridit nästan enligt planerna i centralen för förvaltningstjänster Tulot Intäkter ,0 % Menot Kostnader ,6 % Toimintakate Verk.bidrag ,7 % Sitova tavoite Henkilöstöhallinnon sähköiset järjestelmät (Mittari: uudet ominaisuudet ja käytön laajuus %) Kaupungin toimintojen häiriöttömyys, palvelimien ja verkkoyhteyksien käytettävyys % Bindande mål Personalförvaltningens elektroniska system (mått: nya egenskaper och omfattning %) Inga störningar i stadens funktioner, servrar och nätförbindelsers tillgänglighet % Vuositavoite Tot 4/2012 Ennuste 2012 Årsmål Utfall 4/2012 Prognos 2012 Kilpailutus syyskuu 2012, päivitys aloitettu työpöydän Matkalaskut Toteutuu - osalta 4/12 - Konkurrensutsätts 9/2012, arbetsbordet Reseräkningar Uppnås uppdateras fr.o.m 4/012 Vähintään 99 % - Minst 99 % 99,3 % Toteutuu - Uppnås KuntaRekry sähköinen ilmoittelu ja sijaisvälitys KuntaRekry - elektroniska annonser och förmedling av vikarier 1 henkilö - 1 person Toiminnassa 3/2012, sijaisvälitys 5/2012 Används sedan 3/2012, förmedlingen av vikarier 5/2012 Toteutunut Har uppnåtts Ostolaskujen käsittelyaika hallintopalvelukeskuksessa, pv Behandlingstid för leverantörsfaktura, dagar päivää- 1-3 dagar 1-2 päivää 1-2 dagar Sähköisten ostolaskujen osuus Verkkopalkka (käyttöaste) Andelen elektroniska leverantörsfakturor, % E-lön (användningsgrad) 55 % 50 % 75 % 64 % Toteutuu - Uppnås Ei toteudu Uppnås inte Kaupunkikehitys Stadsutveckling Kaupunkikehitys tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinoasiat (sis. myös matkailu-, maatalous- ja asuntotoimen), maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka. Matkailutoimisto on alkuvuodesta toteuttanut toimistojensa muuttoja. Markkinointi- ja kehitystiimi on muuttanut Taidetehtaalle kaupungin kulttuuripalveluiden sekä Event Factoryn kanssa. Lisäksi uudet matkailuinfot avautuvat toukokuussa Holmin talossa ja Taidetehtaalla. Alkuvuodesta matkailutoimisto vastasi mm. Taidetehtaan matkamessuprojektista sekä toteutti monikanavaisen kokousja ryhmämatkojen markkinointikampanjan. Projektiin sisältyi mm. Kongressimessuprojekti seitsemän yrityksen ja Taidetehtaan kanssa. Markkinointia on tehty laajasti mutta kustannustehokkaasti Suomessa ja ulkomailla. Ulkomailla pääpaino on ollut Pietarin alueella, mutta esitemateriaaleissa on kysynnän takia panostettu myös italian, espanjan ja kiinan kieleen. Yksikkö on myös vastannut Porvoon kaupunkimarkkinoinnin edistämisestä. Kesällä valmistellaan ensimmäiset toimenpiteet, jotta markkinointi voi käynnistyä alkusyksystä. Maataloustukien päätukihaussa, joka päättyi , jätettiin yhteensä 283 hakemusta, joista 47 sähköisesti. Vuokra-asuntojen rakentaminen on keskittynyt erikoiskohteisiin sillä asumisoikeusasuntojen rakentaminen on jumittunut valituksen johdosta. Kiinteistö Oy Artun Hoiva Till uppgiftsområdet stadsutveckling hör näringsfrågor (inkl. turistenheten, lantbruksenheten och bostadsenheten), markpolitik, stadsplanering och kommunteknik. Turistbyrån har under början av året verkställt flyttningen av byråerna. Marknadsförings- och utvecklingsteamet har flyttat till Konstfabriken tillsammans med stadens kulturtjänster och Event Factory. Dessutom öppnas nya turistinformationspunkter i Konstfabriken och Holmska gården i maj. Turistbyrån svarade för projektet för Konstfabrikens turistmässa samt genomförde en marknadsföringskampanj för konferens- och gruppresor. I projektet ingick bl.a. ett Kongressmässprojekt tillsammans med sju företag och Konstfabriken. Marknadsföring har gjorts i Finland och utomlands på bred front men kostnadseffektivt. I utlandsverksamheten har tyngdpunkten varit St. Petersburgområdet men i broschyrmaterialet har man på grund av efterfrågan satsat också på det italienska, spanska och kinesiska språket. Enheten har också svarat för främjandet av stadsmarknadsföringen. På sommaren bereds de första åtgärderna så att marknadsföringen kan påbörjas i början av hösten. Vid huvudansökningen till lantbruksstöden, som avslutades , lämnades totalt 283 ansökningar av vilka 47 elektroniskt. Byggandet av hyresbostäder har koncentrerats till speci-

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007

Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007 Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007 Espoonkruunu Oy kodikkaasti vuokralla Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2007 3 Kiinteistöjen yhteistilojen siivous kilpailutettiin 4 Alalla pula koulutetusta

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse 2012 Kiinteistöviraston toimintakertomus Fastighetskontorets årsberättelse Virastopäällikön katsaus Verkschefens översikt...4 Kiinteistövirasto lyhyesti Fastighetskontoret kortfattat...6 Talous Ekonomi...10

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Kaupunginhallituksen esitys 26.10.2009 1 Kaupunginjohtajan katsaus Porvoon kaupungin taloustilanne pysyy vaikeana lähivuodet. Porvoon verotulot kääntyivät

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

Kannen kuvat: A. Aaltonen

Kannen kuvat: A. Aaltonen Vuosikertomus 2013 Kannen kuvat: A. Aaltonen SISÄLLYS Sisällys..................................................... 1 Keravan kaupungin organisaatio................... 2-4 Kaupunginjohtajan katsaus.........................

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: TALOUSARVIO BUDGET 2015 Toiminnan

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot