KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN KYLÄSTÄ / RAMSAY... 3 KV 6 VUOKRASOPIMUKSEN PIDENNYS / HENRIK NORDSTRÖM... 7 KV 7 KORSUDDIN RANTA-ASEMAKAAVA, KAAVA S 13 / VALITUS... 9 KV 8 KV 9 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAUS / BERNT DEGERLUND JA KJELL DANIELSSON TALOUSARVION MUUTOS / OSAKKEIDEN OSTO, INVESTOINTI JA KIINTEISTÖT KV 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN OIKEUS OTTAA LUOTTOA V KV 11 PALO- JA PELASTUSTOIMEN UUDELLEENJÄRJESTELYT / SAIRAANKULJETUSTOIMINTA PÄÄTTYY - VALITUS; VASTINE / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KV 12 KV 13 KV 14 KV 15 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINQVISTIN YM. ALOITE / TONTTIVARANNON SUUNNITTELU KAUPUNGINVALTUUTETTU TOM REHNIN ALOITE / KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA VALTUUTETTU TOM REHNIN ALOITE/ UUTTA MAATA LANGANSBÖLESTÄ TALOUSARVION MUUTOS V / SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KV 16 TALOUSARVION MUUTOS / TEKNINEN LAUTAKUNTA KV 17 KV 18 KV 19 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE LINDQVIST YM. ALOITE / LIIKENNETERRORISOINTI, ILKIVALTA JA TÖHRIMINEN TALOUSARVION MUUTOS / MAA- JA VESIALUEIDEN OSTO JA MYYNTI / MAANVAIHTO / TAMMISAAREN KAUPUNKI - METSÄHALLITUS HAKARINTEEN KOULU / LOPPUTILITYS TALOUSARVION MUUTOS... 31

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 KV kh 9 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN KYLÄSTÄ / RAMSAY Gretel Sommar-Ramsay on kaupunginhallitukselle osoittamassaan kirjeessä tarjoutunut ostamaan n. 21 hehtaarin pelto-, niitty- ja laidunmaa-alueen, jonka hän vuokraa kahden vuokrasopimuksen turvin. Alue kuuluu Pojo-Dragsvikin kylän tilaan Maryland 1:8 ja Dragsvik 1:30. Vuokrattu alue on muodoltaan melko epäsäännöllinen. Kiinteistönmuodostus- ja mittausosasto on ehdottanut, että kaupunki luovuttaisi jonkin verran suuremman ja muodoltaan säännöllisemmän alueen. Alueesta on keskusteltu ostajan kanssa, joka on hyväksynyt kaupungin ehdotuksen. Luovutettava alue muodostuisi täten pelto-, niitty- ja laidunmaa-alueen lisäksi metsäalueesta (n. 13 ha) sekä pienistä alueista, joita ei voi luokitella metsä- eikä peltomaaksi (n. 3 ha). Ehdotuksen mukaan alue rajoittuisi luoteessa aikaisemmin rauhoitettuun alueeseen, mikä merkitsisi sitä, että Marylandin tilasta 1:8 luovutettaisiin n. 12 hehtaaria ja Dragsvikin tilasta 1:30 n. 25 hehtaaria oheisen liitteen mukaisesti. Ostajalle on ilmoitettu, että osa metsämaa-alueesta kuuluu nk. Natura verkostoon (alue näkyy karttaliitteestä). Kaupungin vedenottamo sijaitsee lännessä naapuritilalla. Alueen peltojen tila vaihtelee jonkin verran. Saatujen tietojen mukaan osa peltoalueesta on salaojitettu, osa on avo-ojitettu. Eri alueet näkyvät tarkemmin karttaliitteestä. Mainittakoon, että EU-tuen piirissä on 15,59 hehtaaria peltoa, ts. karttaliitteen kuviot A ja B. Nämä pellot on myös merkitty arvokkaimmiksi pelloiksi (ks. tarkemmin alla). Kuviot C ja D muodostuvat niitty- ja laidunmaasta (joita EU-tuki myös koskee), minkä vuoksi ne ovat saaneet huonomman arvon. Kuvio E kuvaa hakamaata. Suunnitelman mukaan kyseinen alue on v vahvistetussa seutukaavassa merkitty taajamatoiminta-alueeksi (TA). Tammisaaren ympäristökaavassa alue on varattu virkistykseen (VI1 ja VI2), kun taas alue on ympäristöministeriössä olevassa Läntisen Uudenmaan maakuntakaavassa varattu lähivirkistykseen. Uudessa Läntisen Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksessa alue on uudestaan varattu taajamatoimintoihin kuitenkin sillä lisäyksellä, että kyseistä aluetta on kulttuuriympäristöllisesti tai maisemanhoidollisesti pidetty tärkeänä. Tämän vuoksi alue on arvioitu maa- ja metsätalousmaaksi eikä raakamaaksi. Myynnin kohteena olevaa aluetta ei voida pitää tärkeänä maavarauksena, kun ajatellaan yhteiskuntarakentamista. Ostajan kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta on päädytty :n ( mk) hintaan. Hinnasta metsän osuus on (n mk). Metsän arvo pohjautuu vuoden 2001 metsätaloussuunnitelman tietoihin. Peltojen hinta on sitä vastoin laskettu seuraavasti: kuvio A 13,8 ha à /ha

4 ( mk/ha), kuvio B 1,56 ha à /ha ( mk/ha), kuvio C 1,75 ha à euroa/ha ( mk/ha), kuvio D 2,44 ha à /ha ( mk/ha) ja kuvio E 1,3 ha à /ha ( mk/ha). Tämän lisäksi on 3,3 hehtaarin luokittelematonta maata, jota ei erikseen ole merkitty. Sen hinnaksi on määrätty /ha ( mk/ha). Alueella on myös melko huonokuntoinen talousrakennus, joka on arvioitu 840 :ksi (5 000 mk). Neuvotteluissa on myös sovittu siitä, että kaupunki saa tieoikeuden Storholmeniin eli nyt myytävien alueiden yli. Tieoikeudesta sovitaan myöhemmin. (PV) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston myyvän Gretel Sommar- Ramsaylle n. 37 hehtaarin määräalan Marylandin tilasta 1:8 (n. 12 ha) ja Dragsvikin tilasta 1:30 (n. 25 ha). Myyntihinta on ( mk). Alue on merkitty oheiseen karttaliitteeseen. Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä kh 11 Kohteen aluerajoja on ostajan suostumuksella tarkistettu viime kerrasta. Suurin osa metsäalueista on tällöin poistettu. Dragsvikenin tilasta 1:25 on alueeseen lisätty n. 0,65 hehtaarin määräala. Alue on korjausten jälkeen pinta-alaltaan 21,80 hehtaarin suuruinen (aikaisemmin n. 37 ha), karttaliite (johon on merkitty myös entiset rajat). Ostajan kanssa käydyissä uusissa neuvotteluissa on päädytty :n ( mk) hintaan. Metsän osuus hinnasta on ( mk). Metsän arvo perustuu vuoden 2001 metsätaloussuunnitelmaan. Tilakeskuksen viereinen metsämaa (n. 0,5 ha) on kuitenkin hinnoiteltu jonkin verran korkeammaksi, /ha ( mk/ha). Peltoalueet on sitä vastoin hinnoiteltu seuraavasti: kuvio A 15 ha à /ha ( mk/ha), kuvio C 1,56 ha à /ha ( mk/ha) ja kuvio E 1,33 ha à /ha ( mk/ha). Tämän lisäksi luokittelematonta maata on n. 1,3 ha (ei ole merkitty erikseen), jonka yksikköhinnaksi on arvioitu /ha ( mk/ha). Pellon hinta (kuvio A) muodostuu Uudenmaan maakunnassa v luovutettujen peltomaiden keskihinnasta. Kaavatilannetta kuvataan yllä. Tähän voidaan vielä lisätä, että maakuntakaavaluonnoksessa peltoja on pidetty tärkeinä kulttuurimaisemaa tai maisemanhoitoa ajatellen. Kaavamääräyksissä sanotaan, että kulttuuriympäristön arvot on otettava huomioon alueen suunnittelussa ja käytössä. Tämän vuoksi aluetta on arvioitu maa- ja metsätalousmaana eikä raakamaana. Neuvotteluissa sovittiin myös, että kaupunki saa tieoikeuden Storholmeniin nyt myytävien maiden yli. Tieoikeus määrätään tarkemmin myöhemmin. (PV)

5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Sommar-Ramsaylle 21,8 hehtaarin määrätyn alueen Marylandin tilasta 1:8 (n. 8 ha), Dragsvikenin tilasta 1:25 (n. 0,65 ha) ja Dragsvikin tilasta 1:30 (noin 13,1 ha). Myyntihinta on ( mk). Alueet on merkitty oheiseen karttaliitteeseen. Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta kh 19 Asian valmistelu on jatkunut siten, että kaupunginjohtaja on pyytänyt paikalliselta kiinteistönvälittäjältä (Adolfsson Oy Ab:ltä) ja viralliselta kiinteistönarvioijalta (Maanomistajien Arviointikeskus Oy:ltä) arvioinnin myyntikohteesta. Arvioinnit oheistetaan liitteeksi. Adolfsson Oy Ab on arvioinut kohteen :ksi + -5 % nykyisessä kunnossaan: maa- ja metsämaa Maanomistajien Arviointikeskus Oy on arvioinut kohteen euroksi (jonkin verran vivahteikkaampi arviointi kuin paikallisen). Gretel Ramsay on tarjoutunut ostamaan n. 22 hehtaarin alueen Pojo- Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25 hintaan (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa. Asia jätettiin pöydälle kh 10 Myynnin lähtökohdat ovat kuluvana vuonna muuttuneet vain siten, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tammisaaren kaupungin rakennesuunnitelman. Tämän suunnitelman mukaan Dragsvikin tila ei kuulu kaupungin rakentamisalueisiin. Pyydettyä hintaa ei tarvitse tarkistaa, koska inflaatio on erittäin alhainen. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin

6 kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa. Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä kh kh 7 Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom kannatti kaupunginjohtajan ehdotusta. Jäsen Sig-Britt Sahlberg ehdotti jäsen Håkan Enbergin kannattamana, että kaupunginjohtajan ehdotus hylätään, koska hinta on liian alhainen. Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät jaa ja jäsen Sahlbergin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai yhdeksän (9) ääntä ja jäsen Sahlbergin ehdotus kaksi (2) ääntä. Kaupunginhallitus päätti näin ollen ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo- Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa.

7 KV tlk 177 VUOKRASOPIMUKSEN PIDENNYS / HENRIK NORDSTRÖM Henrik Nordström on vuodesta 1999 lähtien vuokrannut Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,23 hehtaarin peltoalueen puutarhaviljelyä varten. Vuokrasopimus koskee vuosia Vuokra-aluetta laajennettiin v ,35 hehtaarin alueella, liite. Henrik Nordström on jättänyt hakemuksen vuokrasopimuksen pidentämisestä mieluiten 20 vuodella tai tätä pidemmällä ajalla, koska hän aikoo perustaa pienoisarboretumin, johon hän aikoo istuttaa harvinaisia puita ja pensaita mm. yhteistyössä Mustilan Arboretumin kanssa, liite. Henrik Nordström asuu Sommarössä. Asiaa valmistaneet ovat keskustelleet asiasta ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa, koska vuokra-alue sijaitsee Sommarön osayleiskaavan suojelualueella SL. Ympäristönsuojeluviranomaiset ovat suostuneet järjestelyyn. Vuokra-alueet voisi yhdistää yhdeksi sopimukseksi, joka olisi voimassa 20 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidotun vuokran voisi vahvistaa 250 :ksi/v. Kaupunginvaltuuston pitää hyväksyä 20 vuoden vuokrasopimus. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan Sommarön kylän Sommarön tilalla 1:100 sijaitsevan n. 0,58 hehtaarin peltoalueen vuokraamisen Henrik Nordströmille puutarhaviljelyä varten ajaksi Vuokra on 250 /v ja se sidotaan elinkustannusindeksiin kh 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että a. Henrik Nordströmille vuokrataan Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,6 hehtaarin suuruinen alue puutarhaviljelyyn. b. vuokra-aika on c. vuotuinen vuokra on 250, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Kyseisen alueen aikaisemmat vuokrasopimukset raukeavat, kun uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan.

8 kv 6 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että d. Henrik Nordströmille vuokrataan Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,6 hehtaarin suuruinen alue puutarhaviljelyyn. e. vuokra-aika on f. vuotuinen vuokra on 250, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Kyseisen alueen aikaisemmat vuokrasopimukset raukeavat, kun uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan.

9 KV aklk 29 KORSUDDIN RANTA-ASEMAKAAVA, KAAVA S 13 / VALITUS Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 75 :n mukaisesti kaupungin käsiteltäväksi on jätetty osallistumis- ja arviointiohjelma sekä ranta-asemakaavaluonnos, jotka on laadittu osalle Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilaa 1:123. Suunnittelija Sten Öhman, Uudenmaan ympäristökeskus ja kaupunki ovat käyneet alustavia neuvotteluja. Kaavahanke on merkitty vuosien kaavoituskatsaukseen. Ranta-asemakaavan laadintaa on perusteltu sillä, että tilan arvo pitää arvioida, koska alueelta puuttuu rantayleiskaava. Kaava-alue käsittää n. 49 hehtaarin maaalueen, jossa rantaviivan osuus on 2,44 km. Alue sijaitsee Bromarvin pohjoisosassa Särkisalon Pettua vastapäätä. Kaava-alueella on nyt viisi (5) vapaa-ajan asuntoa, joista yksi (1) sijaitsee vanhassa pihakeskuksessa. Luonnoksessa alueen länsirannalle ehdotetaan kuutta (6) uutta rakennuspaikkaa eli alueella olisi yhteensä yksitoista (11) rakennuspaikkaa. Ehdotetuista rakennuspaikoista yhdeksän (9) rasittaa suoraan rantaviivaa. Myös RA-korttelin 1, jonka lähellä on venepaikka (LV), voidaan katsoa rasittavan rantaviivaa, minkä vuoksi alueen mitoitus on vaarassa ylittyä. Jäljellä oleva rantaviiva on hajautettu lyhyisiin ja osittain vaikeasti päästäviin alueisiin, jotka tuskin yhdessä muodostavat 60 % rantaviivasta, kuten mitoitusperusteet edellyttävät. Tässä mielessä ehdotettuun RA-kortteli 7:ään kuuluu huomattava osa rantaviivasta. Alueelle laaditun luontoinventoinnin mukaan luonnonkaunis niemi, johon em. kortteli 7 on merkitty, pitäisi jättää luonnontilaan. Muutoin kaavaluonnos noudattaa hyvin inventoijan toimenpide-ehdotuksia. Osallistumis- ja arviointiohjelma esitellään rinnakkain kaavaluonnoksen kanssa. Liitteenä osallistumis- ja arviointiohjelma kaavakartta määräyksineen kaavaselostus (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää 1. hyväksyä osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle tiedoksi sekä kuuluttaa sen. 2. tässä vaiheessa kehottaa suunnittelijaa muuttamaan kaavaluonnosta siten, että RA-kortteli 7 korvataan MY-alueella.

10 3. valtuuttaa aluesuunnittelua asettamaan em. tavalla korjatun luonnoksen kuultavaksi maanrakennusasetuksen 30 :n mukaisesti sekä pyytää ympäristönsuojelusihteeriltä lausuntoa asiasta. Kaupunginarkkitehti ilmoittaa, että hän käytyään paikalla muuttaa 2-kohdan ehdotusta seuraavasti: 2. tässä vaiheessa kehottaa suunnittelijaa korjaamaan kaavaluonnosta siten, että rakennuspaikka RA-kortteli 7 yhdistetään RA-kortteli 6:een. Muutoin ehdotus pysyy ennallaan. Asemakaavalautakunta hyväksyi tämän jälkeen kaupunginarkkitehdin ehdotuksen em. korjauksin aklk 42 Korjattu kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointiohjelma on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Kukaan ei ole jättänyt muistutusta. Ympäristönsuojelusihteeri on antanut lausunnon Ympäristönsuojelusihteeri huomauttaa lausunnossaan mm., ettei vaatimus 60 prosentin rantaviivasta täyty, minkä vuoksi hän ehdottaa, että osa rakennusoikeudesta siirretään alueen keskiosaan. Ympäristönsuojelusihteeri ehdottaa myös Råholmenin ympäröivälle alueelle suojelumerkintää (SL) sekä kaava-alueen luoteiskulman kallioalueiden ja puron huomioon ottamista osoittavaa merkintää. Kaavaehdotuksessa lausunto on otettu huomioon siten, että RA-kortteleita 2, 4 ja 5 on pienennetty, minkä johdosta vapaan rantaviivan (MY-alueen) osuus on kasvanut. Kaavaan on tuotu uusi merkintä MY/s = Osa alueesta, jossa luonto säilytetään. SL-alueita ei sitä vastoin ole lisätty. Liitteenä ympäristönsuojelusihteerin lausunto kaavakartta ja määräykset kaavaselostus (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle.

11 kh 21 Kaupunginhallitus hyväksyy Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläoloajan kuluessa kaavasta pyydetään lausunto rakennus-, ympäristönsuojelu- ja pelastuslautakunnilta sekä maakuntamuseolta kh 10 Kaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Ehdotusta vastaan ei nähtävilläoloajan kuluessa ole jätetty muistutuksia. Rakennuslautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa ehdotuksesta, kuten ei myöskään pelastuslautakunnalla sillä ehdolla, että hälytysajoneuvolla pääsee alueelle. Ympäristönsuojelulautakunta esittää lausunnossaan vielä kysymyksiä mitoitusperusteista. Lautakunta ehdottaa vielä yhden tontin siirtämistä rannalta sekä tarkistuksia MY/s-merkintään. Lautakunta katsoo myös, että vesikäymälän perustamista koskeva kielto on otettava mukaan. Oheistetaan liitteeksi kaavasuunnittelijan vastine. Vesikäymälöiden perustamisesta voidaan todeta, että niiden perustamiseen vaaditaan erillistä kunnallista lupamenettelyä. Jos kaavamääräyksissä kielletään vesikäymälän rakentaminen, määräyksistä pitäisi hakea poikkeuslupaa myös niissäkin tapauksissa, joissa käymälän rakentaminen osoittautuisi teknisesti ja ympäristöllisesti mahdolliseksi. Tähän asti yksiselitteiset vesikäymälän kiellot ovat olleet yleisenä käytäntönä Uudenmaan ranta(asema)kaavoissa. Tässä rantaasemakaavassa, jossa rakennuspaikat vaihtelevat erittäin paljon, vesikäymälät voitaneen ratkaista eri tavalla, minkä vuoksi yleistä vesikäymälän rakennuskieltoa ei ehdoteta. Liitteenä ympäristönsuojelulautakunnan lausunto konsultin vastine kaavakartta määräyksineen kaavaselostus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaavan laatijan pyynnöstä kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

12 kh 27 Kaavan laatija on korjannut kaava-asiakirjat. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen kv 10 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Jäsen Ira Donner ehdotti kaavamääräyksien muuttamista siten, että niihin lisätään vesikäymälän rakentamista koskeva kielto. Jäsenet Tom Rehn, Asta Seppänen ja Birgit Kvarnström kannattivat jäsen Ira Donnerin ehdotusta. Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Berndt Rehnberg, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ja jäsen Sven Holmberg kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysesitystä: kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat vastaavat jaa ja jäsen Ira Donnerin ehdotusta kannattavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai 23 ääntä, kun taas jäsen Ira Donnerin ehdotus sai neljä (4) ääntä. Seitsemän (7) jäsentä jätti äänestämättä ja yksi (1) jäsen ei osallistunut äänestykseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 27 Uudenmaan ympäristökeskus on kehottanut kaupunginhallitusta korjaamaan Korsuddin ranta-asemakaavaa. Ympäristökeskus muistuttaa, että vesikäymälän kieltoa on yleensä käytetty Tammisaaren ranta-asemakaavoissa ja myös muualla Uudellamaalla sekä että valtioneuvoston asetus talousjäteveden käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla astuu

13 voimaan Tässä asetuksessa vaaditaan mm., että rakennettaessa jätevesijärjestelmästä on jätettävä suunnitelma. Ympäristökeskus viittaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 :ään sanoessaan, että rantaasemakaavaa on täydennettävä vesikäymälän määräyksillä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 :n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuuston on oikaisukehotuksen vuoksi tehtävä kaavaa koskeva päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi. Suunnittelukonsultti Sten Öhman on antanut lausuntonsa oikaisukehotuksesta. Hän esittää lausunnossaan, ettei ole mitään mieltä siinä, että joissakin yksittäisissä ja perinteisissä ranta-asemakaavoissa on sellaisia määräyksiä, jotka poikkeavat haja-asutusalueen suunnittelemattomista naapurialueista. Uusi asetus asettaa tarkat määräykset sille, kuinka jätevettä pitää käsitellä, ja nämä määräykset riittävät takaamaan kaava-alueen jäteveden käsittelyn. Kaavamääräyksissä on turha toistaa asetuksessa tarkoitettuja velvollisuuksia. Kaavaselostuksen mukaan puolet rakennuspaikoista on jo rakennettu, ja rakennuspaikkoja rakennetaan nyt maanomistajan omien tarpeiden mukaisesti. Kaavaa käsiteltäessä uuden asetuksen tavoite oli jo yleisesti tunnettu. Jäteveden käsittelyn yksityiskohtaisten määräysten tai toimenpidemenettelyn erillisten määräysten sisällyttäminen kaavaan ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. Vesikäymälän perustamista kieltävä yleinen määräys tuhoaisi mahdollisuuden toteuttaa kaava uuden asetuksen vahvistamassa hengessä ja sen sääntöjen mukaisesti. Kaavaan ei myöskään liene syytä liittää muistutusta toimenpidemenettelystä eikä muista velvollisuuksista noudattaa lakia ja asetusta. Liitteenä korjauskehotus ja konsultin lausunto. EHDOTUS : Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston pitäytyvän päätöksessään hyväksyä Korsuddin ranta-asemakaava ( , 10) kv 14 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston pitäytyvän päätöksessään hyväksyä Korsuddin ranta-asemakaava ( , 10). Jäsen Ira Donner ehdotti kaupunginvaltuuston muuttavan tekemäänsä päätöstä. Kaavamääräyksiä pitäisi jäsen Ira Donnerin mukaan muuttaa siten, että niihin lisätään vesikäymälän rakentamista koskeva kielto.

14 Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ja II varapuheenjohtaja Bendt Rehnberg kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta, kuten myös jäsen Thomas Blomqvist. Jäsen Asta Seppänen kannatti jäsen Ira Donnerin ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät jaa ja jäsen Ira Donnerin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai 29 ääntä ja jäsen Ira Donnerin ehdotus kuusi (6) ääntä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 11 Uudenmaan ympäristökeskus on jättänyt valituksen kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä. Kaavan laatijalle ja tekniselle keskukselle on ilmoitettu valituksesta. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee valituksen tiedoksi sekä ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että sen päätöksestä on valitettu kv 7 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että sen päätöksestä on valitettu.

15 KV kh 20 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAUS / BERNT DEGERLUND JA KJELL DANIELSSON Bernt Degerlund ja Kjell Danielsson pyytävät lupaa saada joko vuokrata tai ostaa Tammisaaren kaupungissa muodostettavan tontin Hakijat aikovat rakentaa tontille sekä autokorjaamon että autojen renkaiden myynti- ja huoltopisteen, liite. Tontti on suuruudeltaan m² ja sen rakennusoikeus on ka-m². Teknisen keskuksen edustajat ovat Danielssonin ja Degerlundin kanssa käydyissä neuvotteluissa päätyneet hintaan 8,50 /m² eli tontin hinnaksi tulee tällöin Hintaa perustellaan sillä, että tontin perustamisolot eivät ole mitä parhaimmat, koska mm. paaluttaminen on tontilla kiellettyä. Lisäksi tontin poikki kulkee johto, minkä vuoksi tontin rakennusruutu on merkitty karttaan siten, että koko rakennusoikeutta on hyvin vaikea hyödyntää. Kaupunki on lisäksi vuoden 2002 lopussa luovuttanut aikaisemmin vuokratun teollisuustontin hintaan 8,41 /m². Tämä tontti sijaitsee lähellä nyt ajankohtaista tonttia, joka on lohkottu kaupungin varaston tontista. Tontti ehdotetaan vuokrattavaksi 20 vuodeksi lunastusoikeuksin siten, että vuokraajat saavat lunastaa tontin sen jälkeen, kun 40 % rakennusoikeudesta on käytetty. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän vuokrata Bernt Degerlundille ja Kjell Danielssonille Tammisaaren kaupunkiin muodostettavan tontin Vuokra-aika on 20 vuotta. Vuotuinen vuokra on 3 % tontin myyntihinnasta, joka on , ts ,35 euroa kolmena (3) ensimmäisenä vuotena. Tämän jälkeen vuokra nousee 5 %:iin kauppasummasta, ts ,25 :oon. Vuokramaksu sidotaan indeksiin. Vuokraajilla on oikeus lunastaa tontti sen jälkeen, kun 40 % tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Lunastushinta pohjautuu voimassa olevaan hintaan eli 8,50 /m², joka on lunastusajankohtana tarkistettu indeksillä. Kaupunginhallitus saa sopia vuokrasopimuksen muista ehdoista.

16 kv 8 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän vuokrata Bernt Degerlundille ja Kjell Danielssonille Tammisaaren kaupunkiin muodostettavan tontin Vuokra-aika on 20 vuotta. Vuotuinen vuokra on 3 % tontin myyntihinnasta, joka on , ts ,35 euroa kolmena (3) ensimmäisenä vuotena. Tämän jälkeen vuokra nousee 5 %:iin kauppasummasta, ts ,25 :oon. Vuokramaksu sidotaan indeksiin. Vuokraajilla on oikeus lunastaa tontti sen jälkeen, kun 40 % tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Lunastushinta pohjautuu voimassa olevaan hintaan eli 8,50 /m², joka on lunastusajankohtana tarkistettu indeksillä. Kaupunginhallitus saa sopia vuokrasopimuksen muista ehdoista.

17 KV kh 7 TALOUSARVION MUUTOS / OSAKKEIDEN OSTO, INVESTOINTI JA KIINTEISTÖT Kaupunginvaltuusto päätti aiesopimuksen mukaisesti, joka on hyväksytty , että tontti rakennuksineen luovutetaan apporttina FAB Seminarieparkenille. Tilinpäätöksessä apporttitransaktio pitää merkitä siten, että kaupungin investointeihin kirjataan osakkeiden ostona , mikä oikeuttaa 386:een FAB Seminarieparkenin osakkeeseen. Tammisaaren kaupungin tasetilille on apportin kohteena olevan omaisuuden arvoksi merkitty , mikä on maaomaisuuden arvo. Täten myyntivoittoa tulee , mikä summa tuloutetaan tulosyksikön 6510 Kiinteistöt käyttötuloksi. Lisäksi tuloutetaan :n tulo investointeihin hanke 8185 Maa- ja vesialueet. Tämä summa vastaa apporttina luovutetun maa-alueen tasearvoa kaupungin tasetilillä. Apportin kohteena olevilla rakennuksilla ei ole tasearvoa, koska kaupunki on vastikkeetta saanut rakennukset valtiolta, kun opetustoiminta siirtyi valtiolta kaupungille. Edellä mainittu merkitsee sitä, että vuoden 2003 investointimenot kasvavat ja investointitulot , mutta käyttötulot kasvavat euroa. Kaupungin vuosikate ja tilikauden tulos nousevat myös vastaavasti em. transaktion vuoksi. Transaktiolla ei kuitenkaan ole mitään rahoituksellista vaikutusta kaupungin talouteen, koska kaupunki ei saa rahavaroja. Kaupungin tilintarkasta, jonka kanssa asiasta on keskusteltu, on ilmoittanut, ettei osakkeiden arvon vähennys ole ajankohtaista, koska Seminarieparkenin osakkaille toimitetussa riippumattoman asiantuntijan lausunnossa todetaan, että apporttiomaisuuden arvo vastaa vähintään osakkeista maksettavaa summaa. Lausunto oheistetaan liitteeksi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle talousarvioon tehtävän seuraavat muutokset: - investointimenot, Osakkeiden osto, investointitulot, 8185 Maa- ja vesialueet, käyttötulot, 6510 Kiinteistöt,

18 kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle talousarvioon tehtävän seuraavat muutokset: - investointimenot, Osakkeiden osto, investointitulot, 8185 Maa- ja vesialueet, käyttötulot, 6510 Kiinteistöt,

19 KV 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN OIKEUS OTTAA LUOTTOA V kh 13 Vuoden 2004 talousarvioon on merkitty talousarviolainan ottamista varten. Kaupunginhallituksen pitää näin ollen saada valtakirja nostaa :n talousarviolaina v Lyhytaikaisen rahoituksen valtakirjan pitää olla :lle kyseisen vuoden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kaupunginhallituksen johtosäännön :n 3 kohdan 15 mukaan kaupunginhallitus voi kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään asti päättää talousarviolainan ja tilapäisten lainojen ottamisesta, lainan takaisinmaksusta sekä lainaehtojen muuttamisesta. Sisäisestä tarkastuksesta annettujen ohjeiden kohdan mukaan, kaupunginkamreeri päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta kaupunginhallituksen vuosittain vahvistamien kehysten puitteessa. Kaupunginhallitus pyytää kaupunginvaltuustolta a. lupaa saada v nostaa enintään :n edestä talousarviolainaa. b. lupaa saada nostaa tilapäistä luottoa enintään :n edestä kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginkamreeri saa päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta kaupunginvaltuuston em. b-kohdassa vahvistettuun summaan asti kv 10 Kaupunginhallitus pyytää kaupunginvaltuustolta a. lupaa saada nostaa v enintään :n edestä talousarviolainaa. b. lupaa saada nostaa tilapäistä luottoa enintään :n edestä kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi.

20 KV 11 PALO- JA PELASTUSTOIMEN UUDELLEENJÄRJESTELYT / SAIRAANKULJETUSTOIMINTA PÄÄTTYY - VALITUS; VASTINE / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS kv 11 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle Helsingin hallintooikeuden päätöksen tiedoksi.

21 KV kv 17 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINQVISTIN YM. ALOITE / TONTTIVARANNON SUUNNITTELU Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ym. jättivät kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen tonttivarannon suunnittelusta, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä toimitettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kh 17 Aloitteen johdosta todetaan, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 1994 rakennesuunnitelman päivityksen. Päivitetyn rakennesuunnitelman lähtökohtana on, että kaupunki pyrkii tasapainotettuun myönteiseen väestökehitykseen, mikä merkitsee vuotuista 0,5 1 %:n väestökasvua. Tällaiseen muuttoliikkeeseen voidaan päästä mm. tarjoamalla houkuttelevia asuintontteja kilpailukykyiseen hintaan. Tämä merkitsee rakennesuunnitelman mukaan sitä, että kaupungin tonttivarannon on noustava n. 200 tonttiin eri alueilla, jotta tarjolla olisi riittävästi vaihtoehtoja. Rakennesuunnitelman lähtökohtana on, että kaupunki maasuunnittelullaan pyrkii ohjaamaan asumista nykyisiin taajamiin/kyläkeskuksiin. Toimiva tieverkosto mahdollistaa asumisen myös haja-asutusalueella / laitamien ulkopuolisissa taajamissa. Rakennesuunnitelman toteuttamista koskevat konkreettiset päätökset tehdään samalla, kun laaditaan ja hyväksytään vuotuiset taloussuunnitelmat/toimintasuunnitelmat sekä suunnitteluohjelmat. Tekninen lautakunta on kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ottanut huomioon em. tonttivarannon luomiseen tarvittavat lisämäärärahat. Kaupunginvaltuusto on myös hyväksynyt melko huomattavan maanvaihdon valtion kanssa tavoitteena turvata kaupungin asumiseen tarvittava maavaraus. Valtion kanssa neuvotellaan edelleen uusista maanvaihdoista/ostoista. (MH) Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT...

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 AIESOPIMUS / TAMMISAAREN ENERGIAN

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

LOMARAKENNUSTONTIN MYYNTI JA VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN / PUNKAHARJUN KUNTOUTUSSAIRAALA-SÄÄTIÖ

LOMARAKENNUSTONTIN MYYNTI JA VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN / PUNKAHARJUN KUNTOUTUSSAIRAALA-SÄÄTIÖ Kunnanhallitus 250 18.10.2010 Kunnanvaltuusto 40 10.11.2010 Kunnanhallitus 287 01.12.2010 Tekninen tuotantolautakunta 10 08.02.2012 Kunnanhallitus 37 12.03.2012 Kunnanvaltuusto 12 19.03.2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2011 3(15) Helsingin satama -liikelaitoksen jk Saj/2 09.08.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2011 3(15) Helsingin satama -liikelaitoksen jk Saj/2 09.08.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2011 3(15) 2 Ilmoitusasiat Päätösehdotus Tiivistelmä Helsingin Satama -liikelaitoksen jk päättänee merkitä tiedoksi 1 Kaupunginvaltuuston päätösluettelot nro 9/2011 ja

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista KV 13.12.2010 109 Riihimäen maapoliittinen ohjelma 2010 Tekla 2.2.2010 37 Tausta Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman 7.1.2003. Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918.

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 2 Vuokran kohde 2.1 Vuokra-alue Naantalin kaupungin

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS Kaavoitus ja mittaus Kaupunginvaltuuston 13.12.2010 93 hyväksymässä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄNTYSAAREN

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja /0 (5) 57 Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille HEL 0-00047 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 34 18.04.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 39 09.05.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 5 23.01.2012 Kaupunginhallitus 50 30.01.2012 Kaupunginvaltuusto 5 13.02.2012 KH

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen, maanomistajan

Lisätiedot