KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN KYLÄSTÄ / RAMSAY... 3 KV 6 VUOKRASOPIMUKSEN PIDENNYS / HENRIK NORDSTRÖM... 7 KV 7 KORSUDDIN RANTA-ASEMAKAAVA, KAAVA S 13 / VALITUS... 9 KV 8 KV 9 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAUS / BERNT DEGERLUND JA KJELL DANIELSSON TALOUSARVION MUUTOS / OSAKKEIDEN OSTO, INVESTOINTI JA KIINTEISTÖT KV 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN OIKEUS OTTAA LUOTTOA V KV 11 PALO- JA PELASTUSTOIMEN UUDELLEENJÄRJESTELYT / SAIRAANKULJETUSTOIMINTA PÄÄTTYY - VALITUS; VASTINE / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KV 12 KV 13 KV 14 KV 15 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINQVISTIN YM. ALOITE / TONTTIVARANNON SUUNNITTELU KAUPUNGINVALTUUTETTU TOM REHNIN ALOITE / KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA VALTUUTETTU TOM REHNIN ALOITE/ UUTTA MAATA LANGANSBÖLESTÄ TALOUSARVION MUUTOS V / SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KV 16 TALOUSARVION MUUTOS / TEKNINEN LAUTAKUNTA KV 17 KV 18 KV 19 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE LINDQVIST YM. ALOITE / LIIKENNETERRORISOINTI, ILKIVALTA JA TÖHRIMINEN TALOUSARVION MUUTOS / MAA- JA VESIALUEIDEN OSTO JA MYYNTI / MAANVAIHTO / TAMMISAAREN KAUPUNKI - METSÄHALLITUS HAKARINTEEN KOULU / LOPPUTILITYS TALOUSARVION MUUTOS... 31

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 KV kh 9 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN KYLÄSTÄ / RAMSAY Gretel Sommar-Ramsay on kaupunginhallitukselle osoittamassaan kirjeessä tarjoutunut ostamaan n. 21 hehtaarin pelto-, niitty- ja laidunmaa-alueen, jonka hän vuokraa kahden vuokrasopimuksen turvin. Alue kuuluu Pojo-Dragsvikin kylän tilaan Maryland 1:8 ja Dragsvik 1:30. Vuokrattu alue on muodoltaan melko epäsäännöllinen. Kiinteistönmuodostus- ja mittausosasto on ehdottanut, että kaupunki luovuttaisi jonkin verran suuremman ja muodoltaan säännöllisemmän alueen. Alueesta on keskusteltu ostajan kanssa, joka on hyväksynyt kaupungin ehdotuksen. Luovutettava alue muodostuisi täten pelto-, niitty- ja laidunmaa-alueen lisäksi metsäalueesta (n. 13 ha) sekä pienistä alueista, joita ei voi luokitella metsä- eikä peltomaaksi (n. 3 ha). Ehdotuksen mukaan alue rajoittuisi luoteessa aikaisemmin rauhoitettuun alueeseen, mikä merkitsisi sitä, että Marylandin tilasta 1:8 luovutettaisiin n. 12 hehtaaria ja Dragsvikin tilasta 1:30 n. 25 hehtaaria oheisen liitteen mukaisesti. Ostajalle on ilmoitettu, että osa metsämaa-alueesta kuuluu nk. Natura verkostoon (alue näkyy karttaliitteestä). Kaupungin vedenottamo sijaitsee lännessä naapuritilalla. Alueen peltojen tila vaihtelee jonkin verran. Saatujen tietojen mukaan osa peltoalueesta on salaojitettu, osa on avo-ojitettu. Eri alueet näkyvät tarkemmin karttaliitteestä. Mainittakoon, että EU-tuen piirissä on 15,59 hehtaaria peltoa, ts. karttaliitteen kuviot A ja B. Nämä pellot on myös merkitty arvokkaimmiksi pelloiksi (ks. tarkemmin alla). Kuviot C ja D muodostuvat niitty- ja laidunmaasta (joita EU-tuki myös koskee), minkä vuoksi ne ovat saaneet huonomman arvon. Kuvio E kuvaa hakamaata. Suunnitelman mukaan kyseinen alue on v vahvistetussa seutukaavassa merkitty taajamatoiminta-alueeksi (TA). Tammisaaren ympäristökaavassa alue on varattu virkistykseen (VI1 ja VI2), kun taas alue on ympäristöministeriössä olevassa Läntisen Uudenmaan maakuntakaavassa varattu lähivirkistykseen. Uudessa Läntisen Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksessa alue on uudestaan varattu taajamatoimintoihin kuitenkin sillä lisäyksellä, että kyseistä aluetta on kulttuuriympäristöllisesti tai maisemanhoidollisesti pidetty tärkeänä. Tämän vuoksi alue on arvioitu maa- ja metsätalousmaaksi eikä raakamaaksi. Myynnin kohteena olevaa aluetta ei voida pitää tärkeänä maavarauksena, kun ajatellaan yhteiskuntarakentamista. Ostajan kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta on päädytty :n ( mk) hintaan. Hinnasta metsän osuus on (n mk). Metsän arvo pohjautuu vuoden 2001 metsätaloussuunnitelman tietoihin. Peltojen hinta on sitä vastoin laskettu seuraavasti: kuvio A 13,8 ha à /ha

4 ( mk/ha), kuvio B 1,56 ha à /ha ( mk/ha), kuvio C 1,75 ha à euroa/ha ( mk/ha), kuvio D 2,44 ha à /ha ( mk/ha) ja kuvio E 1,3 ha à /ha ( mk/ha). Tämän lisäksi on 3,3 hehtaarin luokittelematonta maata, jota ei erikseen ole merkitty. Sen hinnaksi on määrätty /ha ( mk/ha). Alueella on myös melko huonokuntoinen talousrakennus, joka on arvioitu 840 :ksi (5 000 mk). Neuvotteluissa on myös sovittu siitä, että kaupunki saa tieoikeuden Storholmeniin eli nyt myytävien alueiden yli. Tieoikeudesta sovitaan myöhemmin. (PV) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston myyvän Gretel Sommar- Ramsaylle n. 37 hehtaarin määräalan Marylandin tilasta 1:8 (n. 12 ha) ja Dragsvikin tilasta 1:30 (n. 25 ha). Myyntihinta on ( mk). Alue on merkitty oheiseen karttaliitteeseen. Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä kh 11 Kohteen aluerajoja on ostajan suostumuksella tarkistettu viime kerrasta. Suurin osa metsäalueista on tällöin poistettu. Dragsvikenin tilasta 1:25 on alueeseen lisätty n. 0,65 hehtaarin määräala. Alue on korjausten jälkeen pinta-alaltaan 21,80 hehtaarin suuruinen (aikaisemmin n. 37 ha), karttaliite (johon on merkitty myös entiset rajat). Ostajan kanssa käydyissä uusissa neuvotteluissa on päädytty :n ( mk) hintaan. Metsän osuus hinnasta on ( mk). Metsän arvo perustuu vuoden 2001 metsätaloussuunnitelmaan. Tilakeskuksen viereinen metsämaa (n. 0,5 ha) on kuitenkin hinnoiteltu jonkin verran korkeammaksi, /ha ( mk/ha). Peltoalueet on sitä vastoin hinnoiteltu seuraavasti: kuvio A 15 ha à /ha ( mk/ha), kuvio C 1,56 ha à /ha ( mk/ha) ja kuvio E 1,33 ha à /ha ( mk/ha). Tämän lisäksi luokittelematonta maata on n. 1,3 ha (ei ole merkitty erikseen), jonka yksikköhinnaksi on arvioitu /ha ( mk/ha). Pellon hinta (kuvio A) muodostuu Uudenmaan maakunnassa v luovutettujen peltomaiden keskihinnasta. Kaavatilannetta kuvataan yllä. Tähän voidaan vielä lisätä, että maakuntakaavaluonnoksessa peltoja on pidetty tärkeinä kulttuurimaisemaa tai maisemanhoitoa ajatellen. Kaavamääräyksissä sanotaan, että kulttuuriympäristön arvot on otettava huomioon alueen suunnittelussa ja käytössä. Tämän vuoksi aluetta on arvioitu maa- ja metsätalousmaana eikä raakamaana. Neuvotteluissa sovittiin myös, että kaupunki saa tieoikeuden Storholmeniin nyt myytävien maiden yli. Tieoikeus määrätään tarkemmin myöhemmin. (PV)

5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Sommar-Ramsaylle 21,8 hehtaarin määrätyn alueen Marylandin tilasta 1:8 (n. 8 ha), Dragsvikenin tilasta 1:25 (n. 0,65 ha) ja Dragsvikin tilasta 1:30 (noin 13,1 ha). Myyntihinta on ( mk). Alueet on merkitty oheiseen karttaliitteeseen. Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta kh 19 Asian valmistelu on jatkunut siten, että kaupunginjohtaja on pyytänyt paikalliselta kiinteistönvälittäjältä (Adolfsson Oy Ab:ltä) ja viralliselta kiinteistönarvioijalta (Maanomistajien Arviointikeskus Oy:ltä) arvioinnin myyntikohteesta. Arvioinnit oheistetaan liitteeksi. Adolfsson Oy Ab on arvioinut kohteen :ksi + -5 % nykyisessä kunnossaan: maa- ja metsämaa Maanomistajien Arviointikeskus Oy on arvioinut kohteen euroksi (jonkin verran vivahteikkaampi arviointi kuin paikallisen). Gretel Ramsay on tarjoutunut ostamaan n. 22 hehtaarin alueen Pojo- Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25 hintaan (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa. Asia jätettiin pöydälle kh 10 Myynnin lähtökohdat ovat kuluvana vuonna muuttuneet vain siten, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tammisaaren kaupungin rakennesuunnitelman. Tämän suunnitelman mukaan Dragsvikin tila ei kuulu kaupungin rakentamisalueisiin. Pyydettyä hintaa ei tarvitse tarkistaa, koska inflaatio on erittäin alhainen. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin

6 kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa. Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä kh kh 7 Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom kannatti kaupunginjohtajan ehdotusta. Jäsen Sig-Britt Sahlberg ehdotti jäsen Håkan Enbergin kannattamana, että kaupunginjohtajan ehdotus hylätään, koska hinta on liian alhainen. Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät jaa ja jäsen Sahlbergin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai yhdeksän (9) ääntä ja jäsen Sahlbergin ehdotus kaksi (2) ääntä. Kaupunginhallitus päätti näin ollen ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo- Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa.

7 KV tlk 177 VUOKRASOPIMUKSEN PIDENNYS / HENRIK NORDSTRÖM Henrik Nordström on vuodesta 1999 lähtien vuokrannut Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,23 hehtaarin peltoalueen puutarhaviljelyä varten. Vuokrasopimus koskee vuosia Vuokra-aluetta laajennettiin v ,35 hehtaarin alueella, liite. Henrik Nordström on jättänyt hakemuksen vuokrasopimuksen pidentämisestä mieluiten 20 vuodella tai tätä pidemmällä ajalla, koska hän aikoo perustaa pienoisarboretumin, johon hän aikoo istuttaa harvinaisia puita ja pensaita mm. yhteistyössä Mustilan Arboretumin kanssa, liite. Henrik Nordström asuu Sommarössä. Asiaa valmistaneet ovat keskustelleet asiasta ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa, koska vuokra-alue sijaitsee Sommarön osayleiskaavan suojelualueella SL. Ympäristönsuojeluviranomaiset ovat suostuneet järjestelyyn. Vuokra-alueet voisi yhdistää yhdeksi sopimukseksi, joka olisi voimassa 20 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidotun vuokran voisi vahvistaa 250 :ksi/v. Kaupunginvaltuuston pitää hyväksyä 20 vuoden vuokrasopimus. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan Sommarön kylän Sommarön tilalla 1:100 sijaitsevan n. 0,58 hehtaarin peltoalueen vuokraamisen Henrik Nordströmille puutarhaviljelyä varten ajaksi Vuokra on 250 /v ja se sidotaan elinkustannusindeksiin kh 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että a. Henrik Nordströmille vuokrataan Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,6 hehtaarin suuruinen alue puutarhaviljelyyn. b. vuokra-aika on c. vuotuinen vuokra on 250, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Kyseisen alueen aikaisemmat vuokrasopimukset raukeavat, kun uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan.

8 kv 6 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että d. Henrik Nordströmille vuokrataan Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,6 hehtaarin suuruinen alue puutarhaviljelyyn. e. vuokra-aika on f. vuotuinen vuokra on 250, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Kyseisen alueen aikaisemmat vuokrasopimukset raukeavat, kun uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan.

9 KV aklk 29 KORSUDDIN RANTA-ASEMAKAAVA, KAAVA S 13 / VALITUS Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 75 :n mukaisesti kaupungin käsiteltäväksi on jätetty osallistumis- ja arviointiohjelma sekä ranta-asemakaavaluonnos, jotka on laadittu osalle Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilaa 1:123. Suunnittelija Sten Öhman, Uudenmaan ympäristökeskus ja kaupunki ovat käyneet alustavia neuvotteluja. Kaavahanke on merkitty vuosien kaavoituskatsaukseen. Ranta-asemakaavan laadintaa on perusteltu sillä, että tilan arvo pitää arvioida, koska alueelta puuttuu rantayleiskaava. Kaava-alue käsittää n. 49 hehtaarin maaalueen, jossa rantaviivan osuus on 2,44 km. Alue sijaitsee Bromarvin pohjoisosassa Särkisalon Pettua vastapäätä. Kaava-alueella on nyt viisi (5) vapaa-ajan asuntoa, joista yksi (1) sijaitsee vanhassa pihakeskuksessa. Luonnoksessa alueen länsirannalle ehdotetaan kuutta (6) uutta rakennuspaikkaa eli alueella olisi yhteensä yksitoista (11) rakennuspaikkaa. Ehdotetuista rakennuspaikoista yhdeksän (9) rasittaa suoraan rantaviivaa. Myös RA-korttelin 1, jonka lähellä on venepaikka (LV), voidaan katsoa rasittavan rantaviivaa, minkä vuoksi alueen mitoitus on vaarassa ylittyä. Jäljellä oleva rantaviiva on hajautettu lyhyisiin ja osittain vaikeasti päästäviin alueisiin, jotka tuskin yhdessä muodostavat 60 % rantaviivasta, kuten mitoitusperusteet edellyttävät. Tässä mielessä ehdotettuun RA-kortteli 7:ään kuuluu huomattava osa rantaviivasta. Alueelle laaditun luontoinventoinnin mukaan luonnonkaunis niemi, johon em. kortteli 7 on merkitty, pitäisi jättää luonnontilaan. Muutoin kaavaluonnos noudattaa hyvin inventoijan toimenpide-ehdotuksia. Osallistumis- ja arviointiohjelma esitellään rinnakkain kaavaluonnoksen kanssa. Liitteenä osallistumis- ja arviointiohjelma kaavakartta määräyksineen kaavaselostus (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää 1. hyväksyä osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle tiedoksi sekä kuuluttaa sen. 2. tässä vaiheessa kehottaa suunnittelijaa muuttamaan kaavaluonnosta siten, että RA-kortteli 7 korvataan MY-alueella.

10 3. valtuuttaa aluesuunnittelua asettamaan em. tavalla korjatun luonnoksen kuultavaksi maanrakennusasetuksen 30 :n mukaisesti sekä pyytää ympäristönsuojelusihteeriltä lausuntoa asiasta. Kaupunginarkkitehti ilmoittaa, että hän käytyään paikalla muuttaa 2-kohdan ehdotusta seuraavasti: 2. tässä vaiheessa kehottaa suunnittelijaa korjaamaan kaavaluonnosta siten, että rakennuspaikka RA-kortteli 7 yhdistetään RA-kortteli 6:een. Muutoin ehdotus pysyy ennallaan. Asemakaavalautakunta hyväksyi tämän jälkeen kaupunginarkkitehdin ehdotuksen em. korjauksin aklk 42 Korjattu kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointiohjelma on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Kukaan ei ole jättänyt muistutusta. Ympäristönsuojelusihteeri on antanut lausunnon Ympäristönsuojelusihteeri huomauttaa lausunnossaan mm., ettei vaatimus 60 prosentin rantaviivasta täyty, minkä vuoksi hän ehdottaa, että osa rakennusoikeudesta siirretään alueen keskiosaan. Ympäristönsuojelusihteeri ehdottaa myös Råholmenin ympäröivälle alueelle suojelumerkintää (SL) sekä kaava-alueen luoteiskulman kallioalueiden ja puron huomioon ottamista osoittavaa merkintää. Kaavaehdotuksessa lausunto on otettu huomioon siten, että RA-kortteleita 2, 4 ja 5 on pienennetty, minkä johdosta vapaan rantaviivan (MY-alueen) osuus on kasvanut. Kaavaan on tuotu uusi merkintä MY/s = Osa alueesta, jossa luonto säilytetään. SL-alueita ei sitä vastoin ole lisätty. Liitteenä ympäristönsuojelusihteerin lausunto kaavakartta ja määräykset kaavaselostus (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle.

11 kh 21 Kaupunginhallitus hyväksyy Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläoloajan kuluessa kaavasta pyydetään lausunto rakennus-, ympäristönsuojelu- ja pelastuslautakunnilta sekä maakuntamuseolta kh 10 Kaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Ehdotusta vastaan ei nähtävilläoloajan kuluessa ole jätetty muistutuksia. Rakennuslautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa ehdotuksesta, kuten ei myöskään pelastuslautakunnalla sillä ehdolla, että hälytysajoneuvolla pääsee alueelle. Ympäristönsuojelulautakunta esittää lausunnossaan vielä kysymyksiä mitoitusperusteista. Lautakunta ehdottaa vielä yhden tontin siirtämistä rannalta sekä tarkistuksia MY/s-merkintään. Lautakunta katsoo myös, että vesikäymälän perustamista koskeva kielto on otettava mukaan. Oheistetaan liitteeksi kaavasuunnittelijan vastine. Vesikäymälöiden perustamisesta voidaan todeta, että niiden perustamiseen vaaditaan erillistä kunnallista lupamenettelyä. Jos kaavamääräyksissä kielletään vesikäymälän rakentaminen, määräyksistä pitäisi hakea poikkeuslupaa myös niissäkin tapauksissa, joissa käymälän rakentaminen osoittautuisi teknisesti ja ympäristöllisesti mahdolliseksi. Tähän asti yksiselitteiset vesikäymälän kiellot ovat olleet yleisenä käytäntönä Uudenmaan ranta(asema)kaavoissa. Tässä rantaasemakaavassa, jossa rakennuspaikat vaihtelevat erittäin paljon, vesikäymälät voitaneen ratkaista eri tavalla, minkä vuoksi yleistä vesikäymälän rakennuskieltoa ei ehdoteta. Liitteenä ympäristönsuojelulautakunnan lausunto konsultin vastine kaavakartta määräyksineen kaavaselostus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaavan laatijan pyynnöstä kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

12 kh 27 Kaavan laatija on korjannut kaava-asiakirjat. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen kv 10 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Jäsen Ira Donner ehdotti kaavamääräyksien muuttamista siten, että niihin lisätään vesikäymälän rakentamista koskeva kielto. Jäsenet Tom Rehn, Asta Seppänen ja Birgit Kvarnström kannattivat jäsen Ira Donnerin ehdotusta. Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Berndt Rehnberg, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ja jäsen Sven Holmberg kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysesitystä: kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat vastaavat jaa ja jäsen Ira Donnerin ehdotusta kannattavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai 23 ääntä, kun taas jäsen Ira Donnerin ehdotus sai neljä (4) ääntä. Seitsemän (7) jäsentä jätti äänestämättä ja yksi (1) jäsen ei osallistunut äänestykseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 27 Uudenmaan ympäristökeskus on kehottanut kaupunginhallitusta korjaamaan Korsuddin ranta-asemakaavaa. Ympäristökeskus muistuttaa, että vesikäymälän kieltoa on yleensä käytetty Tammisaaren ranta-asemakaavoissa ja myös muualla Uudellamaalla sekä että valtioneuvoston asetus talousjäteveden käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla astuu

13 voimaan Tässä asetuksessa vaaditaan mm., että rakennettaessa jätevesijärjestelmästä on jätettävä suunnitelma. Ympäristökeskus viittaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 :ään sanoessaan, että rantaasemakaavaa on täydennettävä vesikäymälän määräyksillä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 :n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuuston on oikaisukehotuksen vuoksi tehtävä kaavaa koskeva päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi. Suunnittelukonsultti Sten Öhman on antanut lausuntonsa oikaisukehotuksesta. Hän esittää lausunnossaan, ettei ole mitään mieltä siinä, että joissakin yksittäisissä ja perinteisissä ranta-asemakaavoissa on sellaisia määräyksiä, jotka poikkeavat haja-asutusalueen suunnittelemattomista naapurialueista. Uusi asetus asettaa tarkat määräykset sille, kuinka jätevettä pitää käsitellä, ja nämä määräykset riittävät takaamaan kaava-alueen jäteveden käsittelyn. Kaavamääräyksissä on turha toistaa asetuksessa tarkoitettuja velvollisuuksia. Kaavaselostuksen mukaan puolet rakennuspaikoista on jo rakennettu, ja rakennuspaikkoja rakennetaan nyt maanomistajan omien tarpeiden mukaisesti. Kaavaa käsiteltäessä uuden asetuksen tavoite oli jo yleisesti tunnettu. Jäteveden käsittelyn yksityiskohtaisten määräysten tai toimenpidemenettelyn erillisten määräysten sisällyttäminen kaavaan ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. Vesikäymälän perustamista kieltävä yleinen määräys tuhoaisi mahdollisuuden toteuttaa kaava uuden asetuksen vahvistamassa hengessä ja sen sääntöjen mukaisesti. Kaavaan ei myöskään liene syytä liittää muistutusta toimenpidemenettelystä eikä muista velvollisuuksista noudattaa lakia ja asetusta. Liitteenä korjauskehotus ja konsultin lausunto. EHDOTUS : Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston pitäytyvän päätöksessään hyväksyä Korsuddin ranta-asemakaava ( , 10) kv 14 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston pitäytyvän päätöksessään hyväksyä Korsuddin ranta-asemakaava ( , 10). Jäsen Ira Donner ehdotti kaupunginvaltuuston muuttavan tekemäänsä päätöstä. Kaavamääräyksiä pitäisi jäsen Ira Donnerin mukaan muuttaa siten, että niihin lisätään vesikäymälän rakentamista koskeva kielto.

14 Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ja II varapuheenjohtaja Bendt Rehnberg kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta, kuten myös jäsen Thomas Blomqvist. Jäsen Asta Seppänen kannatti jäsen Ira Donnerin ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät jaa ja jäsen Ira Donnerin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai 29 ääntä ja jäsen Ira Donnerin ehdotus kuusi (6) ääntä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 11 Uudenmaan ympäristökeskus on jättänyt valituksen kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä. Kaavan laatijalle ja tekniselle keskukselle on ilmoitettu valituksesta. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee valituksen tiedoksi sekä ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että sen päätöksestä on valitettu kv 7 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että sen päätöksestä on valitettu.

15 KV kh 20 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAUS / BERNT DEGERLUND JA KJELL DANIELSSON Bernt Degerlund ja Kjell Danielsson pyytävät lupaa saada joko vuokrata tai ostaa Tammisaaren kaupungissa muodostettavan tontin Hakijat aikovat rakentaa tontille sekä autokorjaamon että autojen renkaiden myynti- ja huoltopisteen, liite. Tontti on suuruudeltaan m² ja sen rakennusoikeus on ka-m². Teknisen keskuksen edustajat ovat Danielssonin ja Degerlundin kanssa käydyissä neuvotteluissa päätyneet hintaan 8,50 /m² eli tontin hinnaksi tulee tällöin Hintaa perustellaan sillä, että tontin perustamisolot eivät ole mitä parhaimmat, koska mm. paaluttaminen on tontilla kiellettyä. Lisäksi tontin poikki kulkee johto, minkä vuoksi tontin rakennusruutu on merkitty karttaan siten, että koko rakennusoikeutta on hyvin vaikea hyödyntää. Kaupunki on lisäksi vuoden 2002 lopussa luovuttanut aikaisemmin vuokratun teollisuustontin hintaan 8,41 /m². Tämä tontti sijaitsee lähellä nyt ajankohtaista tonttia, joka on lohkottu kaupungin varaston tontista. Tontti ehdotetaan vuokrattavaksi 20 vuodeksi lunastusoikeuksin siten, että vuokraajat saavat lunastaa tontin sen jälkeen, kun 40 % rakennusoikeudesta on käytetty. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän vuokrata Bernt Degerlundille ja Kjell Danielssonille Tammisaaren kaupunkiin muodostettavan tontin Vuokra-aika on 20 vuotta. Vuotuinen vuokra on 3 % tontin myyntihinnasta, joka on , ts ,35 euroa kolmena (3) ensimmäisenä vuotena. Tämän jälkeen vuokra nousee 5 %:iin kauppasummasta, ts ,25 :oon. Vuokramaksu sidotaan indeksiin. Vuokraajilla on oikeus lunastaa tontti sen jälkeen, kun 40 % tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Lunastushinta pohjautuu voimassa olevaan hintaan eli 8,50 /m², joka on lunastusajankohtana tarkistettu indeksillä. Kaupunginhallitus saa sopia vuokrasopimuksen muista ehdoista.

16 kv 8 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän vuokrata Bernt Degerlundille ja Kjell Danielssonille Tammisaaren kaupunkiin muodostettavan tontin Vuokra-aika on 20 vuotta. Vuotuinen vuokra on 3 % tontin myyntihinnasta, joka on , ts ,35 euroa kolmena (3) ensimmäisenä vuotena. Tämän jälkeen vuokra nousee 5 %:iin kauppasummasta, ts ,25 :oon. Vuokramaksu sidotaan indeksiin. Vuokraajilla on oikeus lunastaa tontti sen jälkeen, kun 40 % tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Lunastushinta pohjautuu voimassa olevaan hintaan eli 8,50 /m², joka on lunastusajankohtana tarkistettu indeksillä. Kaupunginhallitus saa sopia vuokrasopimuksen muista ehdoista.

17 KV kh 7 TALOUSARVION MUUTOS / OSAKKEIDEN OSTO, INVESTOINTI JA KIINTEISTÖT Kaupunginvaltuusto päätti aiesopimuksen mukaisesti, joka on hyväksytty , että tontti rakennuksineen luovutetaan apporttina FAB Seminarieparkenille. Tilinpäätöksessä apporttitransaktio pitää merkitä siten, että kaupungin investointeihin kirjataan osakkeiden ostona , mikä oikeuttaa 386:een FAB Seminarieparkenin osakkeeseen. Tammisaaren kaupungin tasetilille on apportin kohteena olevan omaisuuden arvoksi merkitty , mikä on maaomaisuuden arvo. Täten myyntivoittoa tulee , mikä summa tuloutetaan tulosyksikön 6510 Kiinteistöt käyttötuloksi. Lisäksi tuloutetaan :n tulo investointeihin hanke 8185 Maa- ja vesialueet. Tämä summa vastaa apporttina luovutetun maa-alueen tasearvoa kaupungin tasetilillä. Apportin kohteena olevilla rakennuksilla ei ole tasearvoa, koska kaupunki on vastikkeetta saanut rakennukset valtiolta, kun opetustoiminta siirtyi valtiolta kaupungille. Edellä mainittu merkitsee sitä, että vuoden 2003 investointimenot kasvavat ja investointitulot , mutta käyttötulot kasvavat euroa. Kaupungin vuosikate ja tilikauden tulos nousevat myös vastaavasti em. transaktion vuoksi. Transaktiolla ei kuitenkaan ole mitään rahoituksellista vaikutusta kaupungin talouteen, koska kaupunki ei saa rahavaroja. Kaupungin tilintarkasta, jonka kanssa asiasta on keskusteltu, on ilmoittanut, ettei osakkeiden arvon vähennys ole ajankohtaista, koska Seminarieparkenin osakkaille toimitetussa riippumattoman asiantuntijan lausunnossa todetaan, että apporttiomaisuuden arvo vastaa vähintään osakkeista maksettavaa summaa. Lausunto oheistetaan liitteeksi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle talousarvioon tehtävän seuraavat muutokset: - investointimenot, Osakkeiden osto, investointitulot, 8185 Maa- ja vesialueet, käyttötulot, 6510 Kiinteistöt,

18 kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle talousarvioon tehtävän seuraavat muutokset: - investointimenot, Osakkeiden osto, investointitulot, 8185 Maa- ja vesialueet, käyttötulot, 6510 Kiinteistöt,

19 KV 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN OIKEUS OTTAA LUOTTOA V kh 13 Vuoden 2004 talousarvioon on merkitty talousarviolainan ottamista varten. Kaupunginhallituksen pitää näin ollen saada valtakirja nostaa :n talousarviolaina v Lyhytaikaisen rahoituksen valtakirjan pitää olla :lle kyseisen vuoden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kaupunginhallituksen johtosäännön :n 3 kohdan 15 mukaan kaupunginhallitus voi kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään asti päättää talousarviolainan ja tilapäisten lainojen ottamisesta, lainan takaisinmaksusta sekä lainaehtojen muuttamisesta. Sisäisestä tarkastuksesta annettujen ohjeiden kohdan mukaan, kaupunginkamreeri päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta kaupunginhallituksen vuosittain vahvistamien kehysten puitteessa. Kaupunginhallitus pyytää kaupunginvaltuustolta a. lupaa saada v nostaa enintään :n edestä talousarviolainaa. b. lupaa saada nostaa tilapäistä luottoa enintään :n edestä kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginkamreeri saa päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta kaupunginvaltuuston em. b-kohdassa vahvistettuun summaan asti kv 10 Kaupunginhallitus pyytää kaupunginvaltuustolta a. lupaa saada nostaa v enintään :n edestä talousarviolainaa. b. lupaa saada nostaa tilapäistä luottoa enintään :n edestä kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi.

20 KV 11 PALO- JA PELASTUSTOIMEN UUDELLEENJÄRJESTELYT / SAIRAANKULJETUSTOIMINTA PÄÄTTYY - VALITUS; VASTINE / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS kv 11 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle Helsingin hallintooikeuden päätöksen tiedoksi.

21 KV kv 17 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINQVISTIN YM. ALOITE / TONTTIVARANNON SUUNNITTELU Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ym. jättivät kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen tonttivarannon suunnittelusta, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä toimitettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kh 17 Aloitteen johdosta todetaan, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 1994 rakennesuunnitelman päivityksen. Päivitetyn rakennesuunnitelman lähtökohtana on, että kaupunki pyrkii tasapainotettuun myönteiseen väestökehitykseen, mikä merkitsee vuotuista 0,5 1 %:n väestökasvua. Tällaiseen muuttoliikkeeseen voidaan päästä mm. tarjoamalla houkuttelevia asuintontteja kilpailukykyiseen hintaan. Tämä merkitsee rakennesuunnitelman mukaan sitä, että kaupungin tonttivarannon on noustava n. 200 tonttiin eri alueilla, jotta tarjolla olisi riittävästi vaihtoehtoja. Rakennesuunnitelman lähtökohtana on, että kaupunki maasuunnittelullaan pyrkii ohjaamaan asumista nykyisiin taajamiin/kyläkeskuksiin. Toimiva tieverkosto mahdollistaa asumisen myös haja-asutusalueella / laitamien ulkopuolisissa taajamissa. Rakennesuunnitelman toteuttamista koskevat konkreettiset päätökset tehdään samalla, kun laaditaan ja hyväksytään vuotuiset taloussuunnitelmat/toimintasuunnitelmat sekä suunnitteluohjelmat. Tekninen lautakunta on kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ottanut huomioon em. tonttivarannon luomiseen tarvittavat lisämäärärahat. Kaupunginvaltuusto on myös hyväksynyt melko huomattavan maanvaihdon valtion kanssa tavoitteena turvata kaupungin asumiseen tarvittava maavaraus. Valtion kanssa neuvotellaan edelleen uusista maanvaihdoista/ostoista. (MH) Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm )

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm ) Kunnanhallitus 61 11.04.2016 Kunnanhallitus 98 23.05.2016 Kunnanhallitus 140 15.08.2016 Kunnanvaltuusto 36 29.08.2016 Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista KV 13.12.2010 109 Riihimäen maapoliittinen ohjelma 2010 Tekla 2.2.2010 37 Tausta Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman 7.1.2003. Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 1294/02.07.00/2015 275 Kuhmoisten Hahmajärven leirikeskuksen myynti tarjousten perusteella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja /0 (5) 57 Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille HEL 0-00047 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 34 18.04.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 39 09.05.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 5 23.01.2012 Kaupunginhallitus 50 30.01.2012 Kaupunginvaltuusto 5 13.02.2012 KH

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Metsänomistajan kaavoitusapu

Metsänomistajan kaavoitusapu 23 Lorem ipsum sit amet dolor estres con consequeter lorem ipsum ces lorem ipsum sit amet dolor estares. Metsänomistajan kaavoitusapu Tapio Oy 4.11.2016 1 Metsänomistajan kaavoitusapu Sisällys 1. Metsänomistaja

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot