KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN KYLÄSTÄ / RAMSAY... 3 KV 6 VUOKRASOPIMUKSEN PIDENNYS / HENRIK NORDSTRÖM... 7 KV 7 KORSUDDIN RANTA-ASEMAKAAVA, KAAVA S 13 / VALITUS... 9 KV 8 KV 9 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAUS / BERNT DEGERLUND JA KJELL DANIELSSON TALOUSARVION MUUTOS / OSAKKEIDEN OSTO, INVESTOINTI JA KIINTEISTÖT KV 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN OIKEUS OTTAA LUOTTOA V KV 11 PALO- JA PELASTUSTOIMEN UUDELLEENJÄRJESTELYT / SAIRAANKULJETUSTOIMINTA PÄÄTTYY - VALITUS; VASTINE / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KV 12 KV 13 KV 14 KV 15 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINQVISTIN YM. ALOITE / TONTTIVARANNON SUUNNITTELU KAUPUNGINVALTUUTETTU TOM REHNIN ALOITE / KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA VALTUUTETTU TOM REHNIN ALOITE/ UUTTA MAATA LANGANSBÖLESTÄ TALOUSARVION MUUTOS V / SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KV 16 TALOUSARVION MUUTOS / TEKNINEN LAUTAKUNTA KV 17 KV 18 KV 19 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE LINDQVIST YM. ALOITE / LIIKENNETERRORISOINTI, ILKIVALTA JA TÖHRIMINEN TALOUSARVION MUUTOS / MAA- JA VESIALUEIDEN OSTO JA MYYNTI / MAANVAIHTO / TAMMISAAREN KAUPUNKI - METSÄHALLITUS HAKARINTEEN KOULU / LOPPUTILITYS TALOUSARVION MUUTOS... 31

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 KV kh 9 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN KYLÄSTÄ / RAMSAY Gretel Sommar-Ramsay on kaupunginhallitukselle osoittamassaan kirjeessä tarjoutunut ostamaan n. 21 hehtaarin pelto-, niitty- ja laidunmaa-alueen, jonka hän vuokraa kahden vuokrasopimuksen turvin. Alue kuuluu Pojo-Dragsvikin kylän tilaan Maryland 1:8 ja Dragsvik 1:30. Vuokrattu alue on muodoltaan melko epäsäännöllinen. Kiinteistönmuodostus- ja mittausosasto on ehdottanut, että kaupunki luovuttaisi jonkin verran suuremman ja muodoltaan säännöllisemmän alueen. Alueesta on keskusteltu ostajan kanssa, joka on hyväksynyt kaupungin ehdotuksen. Luovutettava alue muodostuisi täten pelto-, niitty- ja laidunmaa-alueen lisäksi metsäalueesta (n. 13 ha) sekä pienistä alueista, joita ei voi luokitella metsä- eikä peltomaaksi (n. 3 ha). Ehdotuksen mukaan alue rajoittuisi luoteessa aikaisemmin rauhoitettuun alueeseen, mikä merkitsisi sitä, että Marylandin tilasta 1:8 luovutettaisiin n. 12 hehtaaria ja Dragsvikin tilasta 1:30 n. 25 hehtaaria oheisen liitteen mukaisesti. Ostajalle on ilmoitettu, että osa metsämaa-alueesta kuuluu nk. Natura verkostoon (alue näkyy karttaliitteestä). Kaupungin vedenottamo sijaitsee lännessä naapuritilalla. Alueen peltojen tila vaihtelee jonkin verran. Saatujen tietojen mukaan osa peltoalueesta on salaojitettu, osa on avo-ojitettu. Eri alueet näkyvät tarkemmin karttaliitteestä. Mainittakoon, että EU-tuen piirissä on 15,59 hehtaaria peltoa, ts. karttaliitteen kuviot A ja B. Nämä pellot on myös merkitty arvokkaimmiksi pelloiksi (ks. tarkemmin alla). Kuviot C ja D muodostuvat niitty- ja laidunmaasta (joita EU-tuki myös koskee), minkä vuoksi ne ovat saaneet huonomman arvon. Kuvio E kuvaa hakamaata. Suunnitelman mukaan kyseinen alue on v vahvistetussa seutukaavassa merkitty taajamatoiminta-alueeksi (TA). Tammisaaren ympäristökaavassa alue on varattu virkistykseen (VI1 ja VI2), kun taas alue on ympäristöministeriössä olevassa Läntisen Uudenmaan maakuntakaavassa varattu lähivirkistykseen. Uudessa Läntisen Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksessa alue on uudestaan varattu taajamatoimintoihin kuitenkin sillä lisäyksellä, että kyseistä aluetta on kulttuuriympäristöllisesti tai maisemanhoidollisesti pidetty tärkeänä. Tämän vuoksi alue on arvioitu maa- ja metsätalousmaaksi eikä raakamaaksi. Myynnin kohteena olevaa aluetta ei voida pitää tärkeänä maavarauksena, kun ajatellaan yhteiskuntarakentamista. Ostajan kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta on päädytty :n ( mk) hintaan. Hinnasta metsän osuus on (n mk). Metsän arvo pohjautuu vuoden 2001 metsätaloussuunnitelman tietoihin. Peltojen hinta on sitä vastoin laskettu seuraavasti: kuvio A 13,8 ha à /ha

4 ( mk/ha), kuvio B 1,56 ha à /ha ( mk/ha), kuvio C 1,75 ha à euroa/ha ( mk/ha), kuvio D 2,44 ha à /ha ( mk/ha) ja kuvio E 1,3 ha à /ha ( mk/ha). Tämän lisäksi on 3,3 hehtaarin luokittelematonta maata, jota ei erikseen ole merkitty. Sen hinnaksi on määrätty /ha ( mk/ha). Alueella on myös melko huonokuntoinen talousrakennus, joka on arvioitu 840 :ksi (5 000 mk). Neuvotteluissa on myös sovittu siitä, että kaupunki saa tieoikeuden Storholmeniin eli nyt myytävien alueiden yli. Tieoikeudesta sovitaan myöhemmin. (PV) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston myyvän Gretel Sommar- Ramsaylle n. 37 hehtaarin määräalan Marylandin tilasta 1:8 (n. 12 ha) ja Dragsvikin tilasta 1:30 (n. 25 ha). Myyntihinta on ( mk). Alue on merkitty oheiseen karttaliitteeseen. Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä kh 11 Kohteen aluerajoja on ostajan suostumuksella tarkistettu viime kerrasta. Suurin osa metsäalueista on tällöin poistettu. Dragsvikenin tilasta 1:25 on alueeseen lisätty n. 0,65 hehtaarin määräala. Alue on korjausten jälkeen pinta-alaltaan 21,80 hehtaarin suuruinen (aikaisemmin n. 37 ha), karttaliite (johon on merkitty myös entiset rajat). Ostajan kanssa käydyissä uusissa neuvotteluissa on päädytty :n ( mk) hintaan. Metsän osuus hinnasta on ( mk). Metsän arvo perustuu vuoden 2001 metsätaloussuunnitelmaan. Tilakeskuksen viereinen metsämaa (n. 0,5 ha) on kuitenkin hinnoiteltu jonkin verran korkeammaksi, /ha ( mk/ha). Peltoalueet on sitä vastoin hinnoiteltu seuraavasti: kuvio A 15 ha à /ha ( mk/ha), kuvio C 1,56 ha à /ha ( mk/ha) ja kuvio E 1,33 ha à /ha ( mk/ha). Tämän lisäksi luokittelematonta maata on n. 1,3 ha (ei ole merkitty erikseen), jonka yksikköhinnaksi on arvioitu /ha ( mk/ha). Pellon hinta (kuvio A) muodostuu Uudenmaan maakunnassa v luovutettujen peltomaiden keskihinnasta. Kaavatilannetta kuvataan yllä. Tähän voidaan vielä lisätä, että maakuntakaavaluonnoksessa peltoja on pidetty tärkeinä kulttuurimaisemaa tai maisemanhoitoa ajatellen. Kaavamääräyksissä sanotaan, että kulttuuriympäristön arvot on otettava huomioon alueen suunnittelussa ja käytössä. Tämän vuoksi aluetta on arvioitu maa- ja metsätalousmaana eikä raakamaana. Neuvotteluissa sovittiin myös, että kaupunki saa tieoikeuden Storholmeniin nyt myytävien maiden yli. Tieoikeus määrätään tarkemmin myöhemmin. (PV)

5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Sommar-Ramsaylle 21,8 hehtaarin määrätyn alueen Marylandin tilasta 1:8 (n. 8 ha), Dragsvikenin tilasta 1:25 (n. 0,65 ha) ja Dragsvikin tilasta 1:30 (noin 13,1 ha). Myyntihinta on ( mk). Alueet on merkitty oheiseen karttaliitteeseen. Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta kh 19 Asian valmistelu on jatkunut siten, että kaupunginjohtaja on pyytänyt paikalliselta kiinteistönvälittäjältä (Adolfsson Oy Ab:ltä) ja viralliselta kiinteistönarvioijalta (Maanomistajien Arviointikeskus Oy:ltä) arvioinnin myyntikohteesta. Arvioinnit oheistetaan liitteeksi. Adolfsson Oy Ab on arvioinut kohteen :ksi + -5 % nykyisessä kunnossaan: maa- ja metsämaa Maanomistajien Arviointikeskus Oy on arvioinut kohteen euroksi (jonkin verran vivahteikkaampi arviointi kuin paikallisen). Gretel Ramsay on tarjoutunut ostamaan n. 22 hehtaarin alueen Pojo- Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25 hintaan (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa. Asia jätettiin pöydälle kh 10 Myynnin lähtökohdat ovat kuluvana vuonna muuttuneet vain siten, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tammisaaren kaupungin rakennesuunnitelman. Tämän suunnitelman mukaan Dragsvikin tila ei kuulu kaupungin rakentamisalueisiin. Pyydettyä hintaa ei tarvitse tarkistaa, koska inflaatio on erittäin alhainen. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin

6 kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa. Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä kh kh 7 Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom kannatti kaupunginjohtajan ehdotusta. Jäsen Sig-Britt Sahlberg ehdotti jäsen Håkan Enbergin kannattamana, että kaupunginjohtajan ehdotus hylätään, koska hinta on liian alhainen. Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät jaa ja jäsen Sahlbergin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai yhdeksän (9) ääntä ja jäsen Sahlbergin ehdotus kaksi (2) ääntä. Kaupunginhallitus päätti näin ollen ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo- Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa.

7 KV tlk 177 VUOKRASOPIMUKSEN PIDENNYS / HENRIK NORDSTRÖM Henrik Nordström on vuodesta 1999 lähtien vuokrannut Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,23 hehtaarin peltoalueen puutarhaviljelyä varten. Vuokrasopimus koskee vuosia Vuokra-aluetta laajennettiin v ,35 hehtaarin alueella, liite. Henrik Nordström on jättänyt hakemuksen vuokrasopimuksen pidentämisestä mieluiten 20 vuodella tai tätä pidemmällä ajalla, koska hän aikoo perustaa pienoisarboretumin, johon hän aikoo istuttaa harvinaisia puita ja pensaita mm. yhteistyössä Mustilan Arboretumin kanssa, liite. Henrik Nordström asuu Sommarössä. Asiaa valmistaneet ovat keskustelleet asiasta ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa, koska vuokra-alue sijaitsee Sommarön osayleiskaavan suojelualueella SL. Ympäristönsuojeluviranomaiset ovat suostuneet järjestelyyn. Vuokra-alueet voisi yhdistää yhdeksi sopimukseksi, joka olisi voimassa 20 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidotun vuokran voisi vahvistaa 250 :ksi/v. Kaupunginvaltuuston pitää hyväksyä 20 vuoden vuokrasopimus. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan Sommarön kylän Sommarön tilalla 1:100 sijaitsevan n. 0,58 hehtaarin peltoalueen vuokraamisen Henrik Nordströmille puutarhaviljelyä varten ajaksi Vuokra on 250 /v ja se sidotaan elinkustannusindeksiin kh 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että a. Henrik Nordströmille vuokrataan Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,6 hehtaarin suuruinen alue puutarhaviljelyyn. b. vuokra-aika on c. vuotuinen vuokra on 250, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Kyseisen alueen aikaisemmat vuokrasopimukset raukeavat, kun uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan.

8 kv 6 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että d. Henrik Nordströmille vuokrataan Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,6 hehtaarin suuruinen alue puutarhaviljelyyn. e. vuokra-aika on f. vuotuinen vuokra on 250, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Kyseisen alueen aikaisemmat vuokrasopimukset raukeavat, kun uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan.

9 KV aklk 29 KORSUDDIN RANTA-ASEMAKAAVA, KAAVA S 13 / VALITUS Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 75 :n mukaisesti kaupungin käsiteltäväksi on jätetty osallistumis- ja arviointiohjelma sekä ranta-asemakaavaluonnos, jotka on laadittu osalle Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilaa 1:123. Suunnittelija Sten Öhman, Uudenmaan ympäristökeskus ja kaupunki ovat käyneet alustavia neuvotteluja. Kaavahanke on merkitty vuosien kaavoituskatsaukseen. Ranta-asemakaavan laadintaa on perusteltu sillä, että tilan arvo pitää arvioida, koska alueelta puuttuu rantayleiskaava. Kaava-alue käsittää n. 49 hehtaarin maaalueen, jossa rantaviivan osuus on 2,44 km. Alue sijaitsee Bromarvin pohjoisosassa Särkisalon Pettua vastapäätä. Kaava-alueella on nyt viisi (5) vapaa-ajan asuntoa, joista yksi (1) sijaitsee vanhassa pihakeskuksessa. Luonnoksessa alueen länsirannalle ehdotetaan kuutta (6) uutta rakennuspaikkaa eli alueella olisi yhteensä yksitoista (11) rakennuspaikkaa. Ehdotetuista rakennuspaikoista yhdeksän (9) rasittaa suoraan rantaviivaa. Myös RA-korttelin 1, jonka lähellä on venepaikka (LV), voidaan katsoa rasittavan rantaviivaa, minkä vuoksi alueen mitoitus on vaarassa ylittyä. Jäljellä oleva rantaviiva on hajautettu lyhyisiin ja osittain vaikeasti päästäviin alueisiin, jotka tuskin yhdessä muodostavat 60 % rantaviivasta, kuten mitoitusperusteet edellyttävät. Tässä mielessä ehdotettuun RA-kortteli 7:ään kuuluu huomattava osa rantaviivasta. Alueelle laaditun luontoinventoinnin mukaan luonnonkaunis niemi, johon em. kortteli 7 on merkitty, pitäisi jättää luonnontilaan. Muutoin kaavaluonnos noudattaa hyvin inventoijan toimenpide-ehdotuksia. Osallistumis- ja arviointiohjelma esitellään rinnakkain kaavaluonnoksen kanssa. Liitteenä osallistumis- ja arviointiohjelma kaavakartta määräyksineen kaavaselostus (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää 1. hyväksyä osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle tiedoksi sekä kuuluttaa sen. 2. tässä vaiheessa kehottaa suunnittelijaa muuttamaan kaavaluonnosta siten, että RA-kortteli 7 korvataan MY-alueella.

10 3. valtuuttaa aluesuunnittelua asettamaan em. tavalla korjatun luonnoksen kuultavaksi maanrakennusasetuksen 30 :n mukaisesti sekä pyytää ympäristönsuojelusihteeriltä lausuntoa asiasta. Kaupunginarkkitehti ilmoittaa, että hän käytyään paikalla muuttaa 2-kohdan ehdotusta seuraavasti: 2. tässä vaiheessa kehottaa suunnittelijaa korjaamaan kaavaluonnosta siten, että rakennuspaikka RA-kortteli 7 yhdistetään RA-kortteli 6:een. Muutoin ehdotus pysyy ennallaan. Asemakaavalautakunta hyväksyi tämän jälkeen kaupunginarkkitehdin ehdotuksen em. korjauksin aklk 42 Korjattu kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointiohjelma on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Kukaan ei ole jättänyt muistutusta. Ympäristönsuojelusihteeri on antanut lausunnon Ympäristönsuojelusihteeri huomauttaa lausunnossaan mm., ettei vaatimus 60 prosentin rantaviivasta täyty, minkä vuoksi hän ehdottaa, että osa rakennusoikeudesta siirretään alueen keskiosaan. Ympäristönsuojelusihteeri ehdottaa myös Råholmenin ympäröivälle alueelle suojelumerkintää (SL) sekä kaava-alueen luoteiskulman kallioalueiden ja puron huomioon ottamista osoittavaa merkintää. Kaavaehdotuksessa lausunto on otettu huomioon siten, että RA-kortteleita 2, 4 ja 5 on pienennetty, minkä johdosta vapaan rantaviivan (MY-alueen) osuus on kasvanut. Kaavaan on tuotu uusi merkintä MY/s = Osa alueesta, jossa luonto säilytetään. SL-alueita ei sitä vastoin ole lisätty. Liitteenä ympäristönsuojelusihteerin lausunto kaavakartta ja määräykset kaavaselostus (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle.

11 kh 21 Kaupunginhallitus hyväksyy Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläoloajan kuluessa kaavasta pyydetään lausunto rakennus-, ympäristönsuojelu- ja pelastuslautakunnilta sekä maakuntamuseolta kh 10 Kaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Ehdotusta vastaan ei nähtävilläoloajan kuluessa ole jätetty muistutuksia. Rakennuslautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa ehdotuksesta, kuten ei myöskään pelastuslautakunnalla sillä ehdolla, että hälytysajoneuvolla pääsee alueelle. Ympäristönsuojelulautakunta esittää lausunnossaan vielä kysymyksiä mitoitusperusteista. Lautakunta ehdottaa vielä yhden tontin siirtämistä rannalta sekä tarkistuksia MY/s-merkintään. Lautakunta katsoo myös, että vesikäymälän perustamista koskeva kielto on otettava mukaan. Oheistetaan liitteeksi kaavasuunnittelijan vastine. Vesikäymälöiden perustamisesta voidaan todeta, että niiden perustamiseen vaaditaan erillistä kunnallista lupamenettelyä. Jos kaavamääräyksissä kielletään vesikäymälän rakentaminen, määräyksistä pitäisi hakea poikkeuslupaa myös niissäkin tapauksissa, joissa käymälän rakentaminen osoittautuisi teknisesti ja ympäristöllisesti mahdolliseksi. Tähän asti yksiselitteiset vesikäymälän kiellot ovat olleet yleisenä käytäntönä Uudenmaan ranta(asema)kaavoissa. Tässä rantaasemakaavassa, jossa rakennuspaikat vaihtelevat erittäin paljon, vesikäymälät voitaneen ratkaista eri tavalla, minkä vuoksi yleistä vesikäymälän rakennuskieltoa ei ehdoteta. Liitteenä ympäristönsuojelulautakunnan lausunto konsultin vastine kaavakartta määräyksineen kaavaselostus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaavan laatijan pyynnöstä kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

12 kh 27 Kaavan laatija on korjannut kaava-asiakirjat. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen kv 10 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Jäsen Ira Donner ehdotti kaavamääräyksien muuttamista siten, että niihin lisätään vesikäymälän rakentamista koskeva kielto. Jäsenet Tom Rehn, Asta Seppänen ja Birgit Kvarnström kannattivat jäsen Ira Donnerin ehdotusta. Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Berndt Rehnberg, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ja jäsen Sven Holmberg kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysesitystä: kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat vastaavat jaa ja jäsen Ira Donnerin ehdotusta kannattavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai 23 ääntä, kun taas jäsen Ira Donnerin ehdotus sai neljä (4) ääntä. Seitsemän (7) jäsentä jätti äänestämättä ja yksi (1) jäsen ei osallistunut äänestykseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 27 Uudenmaan ympäristökeskus on kehottanut kaupunginhallitusta korjaamaan Korsuddin ranta-asemakaavaa. Ympäristökeskus muistuttaa, että vesikäymälän kieltoa on yleensä käytetty Tammisaaren ranta-asemakaavoissa ja myös muualla Uudellamaalla sekä että valtioneuvoston asetus talousjäteveden käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla astuu

13 voimaan Tässä asetuksessa vaaditaan mm., että rakennettaessa jätevesijärjestelmästä on jätettävä suunnitelma. Ympäristökeskus viittaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 :ään sanoessaan, että rantaasemakaavaa on täydennettävä vesikäymälän määräyksillä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 :n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuuston on oikaisukehotuksen vuoksi tehtävä kaavaa koskeva päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi. Suunnittelukonsultti Sten Öhman on antanut lausuntonsa oikaisukehotuksesta. Hän esittää lausunnossaan, ettei ole mitään mieltä siinä, että joissakin yksittäisissä ja perinteisissä ranta-asemakaavoissa on sellaisia määräyksiä, jotka poikkeavat haja-asutusalueen suunnittelemattomista naapurialueista. Uusi asetus asettaa tarkat määräykset sille, kuinka jätevettä pitää käsitellä, ja nämä määräykset riittävät takaamaan kaava-alueen jäteveden käsittelyn. Kaavamääräyksissä on turha toistaa asetuksessa tarkoitettuja velvollisuuksia. Kaavaselostuksen mukaan puolet rakennuspaikoista on jo rakennettu, ja rakennuspaikkoja rakennetaan nyt maanomistajan omien tarpeiden mukaisesti. Kaavaa käsiteltäessä uuden asetuksen tavoite oli jo yleisesti tunnettu. Jäteveden käsittelyn yksityiskohtaisten määräysten tai toimenpidemenettelyn erillisten määräysten sisällyttäminen kaavaan ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. Vesikäymälän perustamista kieltävä yleinen määräys tuhoaisi mahdollisuuden toteuttaa kaava uuden asetuksen vahvistamassa hengessä ja sen sääntöjen mukaisesti. Kaavaan ei myöskään liene syytä liittää muistutusta toimenpidemenettelystä eikä muista velvollisuuksista noudattaa lakia ja asetusta. Liitteenä korjauskehotus ja konsultin lausunto. EHDOTUS : Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston pitäytyvän päätöksessään hyväksyä Korsuddin ranta-asemakaava ( , 10) kv 14 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston pitäytyvän päätöksessään hyväksyä Korsuddin ranta-asemakaava ( , 10). Jäsen Ira Donner ehdotti kaupunginvaltuuston muuttavan tekemäänsä päätöstä. Kaavamääräyksiä pitäisi jäsen Ira Donnerin mukaan muuttaa siten, että niihin lisätään vesikäymälän rakentamista koskeva kielto.

14 Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ja II varapuheenjohtaja Bendt Rehnberg kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta, kuten myös jäsen Thomas Blomqvist. Jäsen Asta Seppänen kannatti jäsen Ira Donnerin ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät jaa ja jäsen Ira Donnerin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai 29 ääntä ja jäsen Ira Donnerin ehdotus kuusi (6) ääntä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 11 Uudenmaan ympäristökeskus on jättänyt valituksen kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä. Kaavan laatijalle ja tekniselle keskukselle on ilmoitettu valituksesta. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee valituksen tiedoksi sekä ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että sen päätöksestä on valitettu kv 7 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että sen päätöksestä on valitettu.

15 KV kh 20 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAUS / BERNT DEGERLUND JA KJELL DANIELSSON Bernt Degerlund ja Kjell Danielsson pyytävät lupaa saada joko vuokrata tai ostaa Tammisaaren kaupungissa muodostettavan tontin Hakijat aikovat rakentaa tontille sekä autokorjaamon että autojen renkaiden myynti- ja huoltopisteen, liite. Tontti on suuruudeltaan m² ja sen rakennusoikeus on ka-m². Teknisen keskuksen edustajat ovat Danielssonin ja Degerlundin kanssa käydyissä neuvotteluissa päätyneet hintaan 8,50 /m² eli tontin hinnaksi tulee tällöin Hintaa perustellaan sillä, että tontin perustamisolot eivät ole mitä parhaimmat, koska mm. paaluttaminen on tontilla kiellettyä. Lisäksi tontin poikki kulkee johto, minkä vuoksi tontin rakennusruutu on merkitty karttaan siten, että koko rakennusoikeutta on hyvin vaikea hyödyntää. Kaupunki on lisäksi vuoden 2002 lopussa luovuttanut aikaisemmin vuokratun teollisuustontin hintaan 8,41 /m². Tämä tontti sijaitsee lähellä nyt ajankohtaista tonttia, joka on lohkottu kaupungin varaston tontista. Tontti ehdotetaan vuokrattavaksi 20 vuodeksi lunastusoikeuksin siten, että vuokraajat saavat lunastaa tontin sen jälkeen, kun 40 % rakennusoikeudesta on käytetty. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän vuokrata Bernt Degerlundille ja Kjell Danielssonille Tammisaaren kaupunkiin muodostettavan tontin Vuokra-aika on 20 vuotta. Vuotuinen vuokra on 3 % tontin myyntihinnasta, joka on , ts ,35 euroa kolmena (3) ensimmäisenä vuotena. Tämän jälkeen vuokra nousee 5 %:iin kauppasummasta, ts ,25 :oon. Vuokramaksu sidotaan indeksiin. Vuokraajilla on oikeus lunastaa tontti sen jälkeen, kun 40 % tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Lunastushinta pohjautuu voimassa olevaan hintaan eli 8,50 /m², joka on lunastusajankohtana tarkistettu indeksillä. Kaupunginhallitus saa sopia vuokrasopimuksen muista ehdoista.

16 kv 8 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän vuokrata Bernt Degerlundille ja Kjell Danielssonille Tammisaaren kaupunkiin muodostettavan tontin Vuokra-aika on 20 vuotta. Vuotuinen vuokra on 3 % tontin myyntihinnasta, joka on , ts ,35 euroa kolmena (3) ensimmäisenä vuotena. Tämän jälkeen vuokra nousee 5 %:iin kauppasummasta, ts ,25 :oon. Vuokramaksu sidotaan indeksiin. Vuokraajilla on oikeus lunastaa tontti sen jälkeen, kun 40 % tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Lunastushinta pohjautuu voimassa olevaan hintaan eli 8,50 /m², joka on lunastusajankohtana tarkistettu indeksillä. Kaupunginhallitus saa sopia vuokrasopimuksen muista ehdoista.

17 KV kh 7 TALOUSARVION MUUTOS / OSAKKEIDEN OSTO, INVESTOINTI JA KIINTEISTÖT Kaupunginvaltuusto päätti aiesopimuksen mukaisesti, joka on hyväksytty , että tontti rakennuksineen luovutetaan apporttina FAB Seminarieparkenille. Tilinpäätöksessä apporttitransaktio pitää merkitä siten, että kaupungin investointeihin kirjataan osakkeiden ostona , mikä oikeuttaa 386:een FAB Seminarieparkenin osakkeeseen. Tammisaaren kaupungin tasetilille on apportin kohteena olevan omaisuuden arvoksi merkitty , mikä on maaomaisuuden arvo. Täten myyntivoittoa tulee , mikä summa tuloutetaan tulosyksikön 6510 Kiinteistöt käyttötuloksi. Lisäksi tuloutetaan :n tulo investointeihin hanke 8185 Maa- ja vesialueet. Tämä summa vastaa apporttina luovutetun maa-alueen tasearvoa kaupungin tasetilillä. Apportin kohteena olevilla rakennuksilla ei ole tasearvoa, koska kaupunki on vastikkeetta saanut rakennukset valtiolta, kun opetustoiminta siirtyi valtiolta kaupungille. Edellä mainittu merkitsee sitä, että vuoden 2003 investointimenot kasvavat ja investointitulot , mutta käyttötulot kasvavat euroa. Kaupungin vuosikate ja tilikauden tulos nousevat myös vastaavasti em. transaktion vuoksi. Transaktiolla ei kuitenkaan ole mitään rahoituksellista vaikutusta kaupungin talouteen, koska kaupunki ei saa rahavaroja. Kaupungin tilintarkasta, jonka kanssa asiasta on keskusteltu, on ilmoittanut, ettei osakkeiden arvon vähennys ole ajankohtaista, koska Seminarieparkenin osakkaille toimitetussa riippumattoman asiantuntijan lausunnossa todetaan, että apporttiomaisuuden arvo vastaa vähintään osakkeista maksettavaa summaa. Lausunto oheistetaan liitteeksi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle talousarvioon tehtävän seuraavat muutokset: - investointimenot, Osakkeiden osto, investointitulot, 8185 Maa- ja vesialueet, käyttötulot, 6510 Kiinteistöt,

18 kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle talousarvioon tehtävän seuraavat muutokset: - investointimenot, Osakkeiden osto, investointitulot, 8185 Maa- ja vesialueet, käyttötulot, 6510 Kiinteistöt,

19 KV 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN OIKEUS OTTAA LUOTTOA V kh 13 Vuoden 2004 talousarvioon on merkitty talousarviolainan ottamista varten. Kaupunginhallituksen pitää näin ollen saada valtakirja nostaa :n talousarviolaina v Lyhytaikaisen rahoituksen valtakirjan pitää olla :lle kyseisen vuoden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kaupunginhallituksen johtosäännön :n 3 kohdan 15 mukaan kaupunginhallitus voi kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään asti päättää talousarviolainan ja tilapäisten lainojen ottamisesta, lainan takaisinmaksusta sekä lainaehtojen muuttamisesta. Sisäisestä tarkastuksesta annettujen ohjeiden kohdan mukaan, kaupunginkamreeri päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta kaupunginhallituksen vuosittain vahvistamien kehysten puitteessa. Kaupunginhallitus pyytää kaupunginvaltuustolta a. lupaa saada v nostaa enintään :n edestä talousarviolainaa. b. lupaa saada nostaa tilapäistä luottoa enintään :n edestä kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginkamreeri saa päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta kaupunginvaltuuston em. b-kohdassa vahvistettuun summaan asti kv 10 Kaupunginhallitus pyytää kaupunginvaltuustolta a. lupaa saada nostaa v enintään :n edestä talousarviolainaa. b. lupaa saada nostaa tilapäistä luottoa enintään :n edestä kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi.

20 KV 11 PALO- JA PELASTUSTOIMEN UUDELLEENJÄRJESTELYT / SAIRAANKULJETUSTOIMINTA PÄÄTTYY - VALITUS; VASTINE / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS kv 11 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle Helsingin hallintooikeuden päätöksen tiedoksi.

21 KV kv 17 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINQVISTIN YM. ALOITE / TONTTIVARANNON SUUNNITTELU Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ym. jättivät kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen tonttivarannon suunnittelusta, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä toimitettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kh 17 Aloitteen johdosta todetaan, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 1994 rakennesuunnitelman päivityksen. Päivitetyn rakennesuunnitelman lähtökohtana on, että kaupunki pyrkii tasapainotettuun myönteiseen väestökehitykseen, mikä merkitsee vuotuista 0,5 1 %:n väestökasvua. Tällaiseen muuttoliikkeeseen voidaan päästä mm. tarjoamalla houkuttelevia asuintontteja kilpailukykyiseen hintaan. Tämä merkitsee rakennesuunnitelman mukaan sitä, että kaupungin tonttivarannon on noustava n. 200 tonttiin eri alueilla, jotta tarjolla olisi riittävästi vaihtoehtoja. Rakennesuunnitelman lähtökohtana on, että kaupunki maasuunnittelullaan pyrkii ohjaamaan asumista nykyisiin taajamiin/kyläkeskuksiin. Toimiva tieverkosto mahdollistaa asumisen myös haja-asutusalueella / laitamien ulkopuolisissa taajamissa. Rakennesuunnitelman toteuttamista koskevat konkreettiset päätökset tehdään samalla, kun laaditaan ja hyväksytään vuotuiset taloussuunnitelmat/toimintasuunnitelmat sekä suunnitteluohjelmat. Tekninen lautakunta on kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ottanut huomioon em. tonttivarannon luomiseen tarvittavat lisämäärärahat. Kaupunginvaltuusto on myös hyväksynyt melko huomattavan maanvaihdon valtion kanssa tavoitteena turvata kaupungin asumiseen tarvittava maavaraus. Valtion kanssa neuvotellaan edelleen uusista maanvaihdoista/ostoista. (MH) Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5/04 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 19.00 - Läsnä Jäsenet Asplund Aila Bergroth Magnus Biström Bernhard Blomqvist Thomas Damén Karl-Einar Donner Ira Enberg Håkan Engblom

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 2015-02-16 16:00

-2, KH 2015-02-16 16:00 -2, KH 2015-02-16 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 16.2.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 53 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 18.03.2008 klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 57 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot