Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland"

Transkriptio

1 Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism

2

3 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Helsinki Helsingfors 2014

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Taru Tamminen Irmeli Segerholm Kansikuva Pärmbild Cover graphics: Jannis Mavrostomos 2014 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) ISBN (pdf) ISSN (print) ISBN (print)

5 Esipuhe Liikennetilastollinen vuosikirja antaa kattavan kuvan eri liikennemuotojen kehityksestä Suomessa. Se sisältää useiden eri virastojen, laitosten ja organisaatioiden tuottamaa vuositason tietoa rautatie-, tie-, vesi-, lento- ja tietoliikenteestä. Tämän lisäksi kirjassa on kansainvälisiä vertailutietoja liikennemuodoittain. Vuosikirjassa on ensin yleisosa ja sitten liikennemuodoittaiset tilastotaulukot. Yleisosaan on koottu liikennettä kokonaisuudessaan kuvaavia tietoja sekä vertailutietoja eri liikennemuodoista. Liikennemuodoittaiset osat alkavat lyhyellä vuosikatsauksella, jonka jälkeen tulevat taulukot. Niissä on tietoa liikenneverkosta, liikennevälineistä, yrityksistä, suoritteista, onnettomuuksista ja vaarallisten aineiden kuljetuksista. Kirjan lopussa on lisäksi tiedot eri liikennemuotojen tilastojen yhteyshenkilöistä sekä kirjallisuusluettelo. Tilastokeskukselta on saatavissa myös pidempiä aikasarjoja vuosikirjassa olevista tilastoista ja taulukoista. Julkaisun ovat toimittaneet Taru Tamminen ja Irmeli Segerholm. Helsingissä, joulukuussa 2014 Hannele Orjala Tilastojohtaja, Yritystilastot Tilastokeskus 3

6 Förord Årsboken om transporter och kommunikationer ger en heltäckande bild av utvecklingen av olika trafikformer i Finland. Den innehåller uppgifter på årsnivå som olika ämbetsverk, anstalter och organisationer producerat om järnvägs-, väg-, sjö- och flygtrafik samt telekommunikation. Dessutom finns det internationella jämförelseuppgifter efter trafikform. I årsboken finns en allmän del och statistiktabeller efter trafikform. I den allmänna delen finns uppgifter som beskriver trafiken i sin helhet och jämförelseuppgifter om olika trafikformer. Delarna med de olika trafikformerna börjar med en kort årsöversikt och följs av tabeller. Tabellerna innehåller uppgifter om trafiknätet, företag, trafikprestationer, olyckor och transport av farliga ämnen. I slutet av boken finns dessutom uppgifter om kontaktpersonerna för statistiken över de olika trafikformerna samt en litteraturförteckning. Statistikcentralen tillhandahåller också längre tidsserier över statistiken och tabellerna i årsboken. Årsboken har redigerats av Taru Tamminen och Irmeli Segerholm. I Helsingfors i december 2014 Hannele Orjala Statistikdirektör, Företagsstatistik 4 Tilastokeskus

7 Preface Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland provides a comprehensive overview of the development of different modes of transport in Finland. The publication contains yearly data produced by different agencies, institutes and organisations on rail, road, water and air transport, as well as communications. Additionally, the publication contains international comparisons by mode of transport. The book contains first a general section, followed by statistical tables by mode of transport. The general section contains data on transport as a whole, as well as comparable data on different modes of transport. The sections by mode of transport start with a brief annual review, followed by the tables of results. These contain data on transport networks, vehicles, enterprises, performances and accidents, and on the transport of dangerous goods. There is also a list of contact persons for each mode of transport. A bibliography is given at the end of the publication. Longer time series of the data and tables presented in this publication are available from Statistics Finland. The yearbook was edited by Ms Taru Tamminen and Ms Irmeli Segerholm. Helsinki, December 2014 Hannele Orjala Director, Business Statistics Tilastokeskus 5

8 Sisältö Esipuhe Förord Preface Taulukoissa käytetyt symbolit Teckenförklaring Explanation of symbols Lähteet Källor Sources Tuoteseloste Produktbeskrivning Product description Yleiskatsaus Översikt General review Liikenneverkko Infrastructure Liikenneverkko, vuoden lopussa Transport network, at the end of Liikennepaikat, vuoden lopussa Stations, at the end of Liikennevälineet Transport equipment Kulkuneuvot (vetokalusto) liikennemuodoittain, vuoden lopussa Transport equipment (tractive units) by mode of transport, at the end of Henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti, vuoden lopussa Passenger transport capacity, at the end of Tavaraliikenteen kuljetuskapasiteetti, vuoden lopussa Goods transport capacity, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Yritysten lukumäärä, henkilöstön määrä ja liikevaihto liikenteen toimialoilla, Number, personnel and turnover of enterprises in transport, Liikenteen ja viestinnän bruttoarvonlisäys, Gross value added of transport and communications, Liikenteen ja viestinnän bruttoarvonlisäyksen volyymi-indeksit (2000=100) ja volyymin.. 31 vuosimuutos, Volume indices of gross value added of transport and communications (2000=100) and annual volume change, Liikenteen ja viestinnän investoinnit, Transport and communication investments, Liikenteen ja viestinnän työllisyysvaikutus, Employment effect of transport and communications, Liikenne ja viestintä vaihtotaseessa (FOB FOB), Transport and communications in current account (FOB FOB), Kuntien käyttötalous ja investoinnit liikenteen osalta, Current finances and investments of municipalities concerning transport, Liikenne Transport Liikenteen määrä liikennemuodoittain, Volume of transport by mode, Henkilö- ja tavaraliikenne Transport measurement Matkustajat liikennemuodoittain, Passengers by transport mode, Tilastokeskus

9 1.5.2 Kotimaanliikenteen henkilökilometrit, Passenger kilometres in domestic transport, Tavaraliikenteen tonnit, Tonnes in goods transport, Tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport, Tuonti kuljetusmuodoittain tonneina ja euroina, Imports by mode of transport in tonnes and euros, Vienti kuljetusmuodoittain tonneina ja euroina, Exports by mode of transport in tonnes and euros, Suomen kautta kulkeva transitoliikenne, Transit transport via Finland, Suomen satamien kautta kulkeva meritransito, Transit transport by sea via Finnish ports, Energian kulutus ja päästöt Energy consumption and emissions Liikenteen energiankulutus, Consumption of energy in transport, Eräiden öljytuotteiden myynti Suomessa, Sale of certain oil products in Finland, Kulkuneuvojen ja moottorikäyttöisten työkoneiden pakokaasupäästöt Suomessa, Emissions of vehicles and motor-driven machines in Finland, Onnettomuudet Accidents Liikenteessä kuolleet kuolemansyytilaston mukaan, Killed in traffic according to causes of death statistics, Kustannukset ja hinnat Costs and prices Liikenteen hinta-, kustannus- ja ansiotasoindeksejä, Price, cost, wage and salary earnings indices in transport and communications, Kotitaloudet ja liikenne Households and transport Kotitalouksien liikenne- ja tietoliikennemenot, Transport and telecommunications expenditure of households, Liikenteeseen ja viestintään liittyvät välineet kotitalouden tyypin mukaan, Transport and communication equipment by type of household, Kotitalouksien liikennemenot kotitaloustyypeittäin, Transport expenditure of households by type of household, Kotitalouksien liikennemenot sosioekonomisen aseman mukaan, Transport expenditure of households by socio-economic group, Eräiden kestokulutustavaroiden yleisyys kotitaloustyypeittäin, Generality of given consumer durables by household type, Eräiden kestokulutustavaroiden yleisyys sosioekonomisen aseman mukaan, Generality of given consumer durables by socio-economic group, Rautatieliikenne Järnvägstrafik Railway transport Rataverkko Railway network Raide- ja ratapituus, vuoden lopussa Tracks and lines, at the end of Liikennepaikat, vuoden lopussa Passenger and freight stations, at the end of Tasoristeykset, vuoden lopussa Level-crossings, at the end of Tilastokeskus 7

10 2.2 Liikennevälineet Transport equipment Vetokalusto, vuoden lopussa Tractive vehicles, at the end of VR:n henkilöliikenteen vaunut ja matkustajapaikat, vuoden lopussa VR s passenger railway vehicles and their seats and berths, at the end of Tavaraliikenteen vaunut ja niiden kantavuus, vuoden lopussa Wagons and their capacity in goods transport, at the end of VR:n tavaravaunujen kantavuus, vuoden lopussa Capacity of goods wagons owned by VR, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment VR:n henkilöstön lukumäärä, vuoden lopussa Number of personnel in VR, at the end of Investoinnit ja ylläpitokustannukset, Investments and maintenance expenditure, VR:n liikevaihto, Turnover of VR, Liikenne Transport Junakilometrit, Train-kilometres, Veturikilometrit, Tractive vehicle kilometres, Vedetyt bruttotonnikilometrit, Gross tonne-kilometres hauled, Vaunukilometrit, Hauled vehicle-kilometres, Tarjotut paikkakilometrit, Supplied seat-kilometres, Henkilö- ja tavaraliikenne Passenger and goods transport Matkustajien määrä ja henkilökilometrit, Number of passengers and passenger-kilometres, Rautateillä kuljetetut henkilöautot, Transported passenger cars in railway transport, Tavaraliikenteen tonnit, Tonnes in goods transport, Tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport, Vaunukuormatavaran tonnit välimatkaryhmittäin, Tonnes of wagonloads by distance group, Vaunukuormatavaran tonnikilometrit välimatkaryhmittäin, Tonne-kilometres of wagonloads by distance group, Tavaraliikenteen tonnit tavararyhmittäin, Tonnes in goods transport by commodity group, Tavaraliikenteen tonnikilometrit tavararyhmittäin, Tonne-kilometres in goods transport by commodity group, Tavaraliikenteen tonnit NST luokituksen mukaan, Tonnes in goods transport by NST classification, Tavaraliikenteen tonnikilometrit NST luokituksen mukaan, Tonne-kilometres in goods transport by NST classification, Kuormatut tavaravaunut, Loaded wagons, Rautateillä kuljetetut kontit, Containers carried by rail, Suomen ja ulkomaiden rautateiden välinen yhdysliikenne, Transit transport on railways between Finland and other countries, Tilastokeskus

11 VR:n vaarallisten aineiden kuljetukset RID-luokittain, Dangerous goods transport by RID classification by VR, Energian kulutus Energy consumption Junaliikenteen energian kulutus, Energy consumption of railway transport, Rautatieliikenteen energian kulutus ja päästöt, Energy consumption and emissions of railway transport, Onnettomuudet Accidents Rautatieliikenteeseen liittyvät onnettomuudet, Accidents connected with railway traffic, Henkilövahingot rautatieliikenteessä, Personal injuries in railway traffic, Tieliikenne Vägtrafik Road transport Tieverkko Road network Tieverkko, vuoden lopussa Road network, at the end of Maantiet hallinnollisen luokituksen mukaan maakunnittain, vuoden alussa Highways by administrative classification and region, at the beginning of Maantiet toiminnallisen luokituksen mukaan maakunnittain, vuoden alussa Highways by functional classification and region, at the beginning of Maanteiden päällysteet, vuoden alussa Highways pavements, at the beginning of Tietoja maanteistä maakunnittain, vuoden alussa Facts about highways by region, at the beginning of Maantiet liikennemääräluokittain, vuoden alussa Highways by distribution of traffic volume, at the beginning of Liikennevälineet Transport equipment Ajoneuvojen lukumäärä, vuoden lopussa Number of vehicles, at the end of Ajoneuvot maakunnittain ja suurissa kaupungeissa, vuoden lopussa Vehicles by region and in large cities, at the end of Autot käyttövoiman mukaan, vuoden lopussa Automobiles by type of motor energy, at the end of Uusien ajoneuvojen rekisteröinnit, New motor vehicles registered, Uusien autojen rekisteröinnit käyttövoiman mukaan, New automobiles registered by type of motor energy, Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Tieliikennettä harjoittavat yritykset, henkilöstön määrä ja liikevaihto, Enterprises in road transport, personnel and turnover, Maanteiden ylläpitoon ja kehittämiseen käytetyt määrärahat, Basic road maintenance and road network development of highways, Tieliikenteeltä perittyjen verojen kertymä, Tax revenue from road transport, Valtion menot maanteihin, Central government expenditure on highways, Tilastokeskus 9

12 3.4 Ajoneuvoliikenne Vehicle traffic Ajoneuvokilometrit, Vehicle-kilometres, Keskimääräinen ajomatka vuodessa ajoneuvolajeittain, Average kilometres of automobiles per year, Liikennesuorite maanteillä toiminnallisen tieluokan mukaan, Average vehicle-kilometres on highways by functional classification, Raskaan liikenteen liikennesuorite maanteillä toiminnallisen tieluokan mukaan, Average vehicle-km of heavy transport on highways by functional classification, Maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot ja kontit, lähtö- ja määrämaittain, Maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot ja kontit, lähtö- ja määrämaittain, Kuljetukset Transport measurement Kotimaan henkilöliikenne ajoneuvotyypeittäin, Passenger transport on national territory by vehicle type, Kotimaan tieliikenteessä kuljetetut tonnit ja tonnikilometrit, Tonnes and tonne-kilometres in domestic road transport, Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan tieliikenteessä ADR-luokittain, Dangerous goods transport by ADR-classification in domestic road transport, Energiankulutus ja päästöt Energy consumption and emissions Suomalaisen autoliikenteen polttonesteenkulutus, Liquid fuel consumption of Finnish automobile transport, Autoliikenteen polttonesteen kulutus ja päästöt ajoneuvotyypeittäin, Liquid fuel consumption and emissions of automobile transport by type, Onnettomuudet Accidents Tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet, Road traffic accidents, Ajokortit Driving licences Ajokortit, Driving licences, Voimassaolevat ajokortit koontiluokittain esitettynä ajankohtana Valid driving licences presented by industrial grouping on 1 January Luovutetut ajokortit ajokorttiluokan mukaan, Delivered driving licences by type of licence, Vesiliikenne Sjötrafik Water transport Laivaväylät ja satamat Waterways and ports Rannikkoväylät, Coastal waterways, Merkityt sisävesiväylät, Marked inland waterways, Vesiväylät, Waterways, Kauppa- ja teollisuussatamien lukumäärä ja niiden tuloväylien syvyydet, Number of commercial and industrial ports and channel depths in ports, Liikennevälineet Transport equipment Kauppalaivasto alustyypeittäin, vuoden lopussa The merchant fleet by type of ship, at the end of Kauppalaivasto alustyypeittäin vetoisuuden mukaan, vuoden lopussa The merchant fleet by tonnage and type of ship, at the end of Tilastokeskus

13 4.2.3 Kauppalaivasto bruttovetoisuuden ja iän mukaan, vuoden lopussa The merchant fleet by gross tonnage and age, at the end of Proomut bruttovetoisuuden ja iän mukaan, vuoden lopussa Number of barges by gross tonnage and age, at the end of Kauppa-alusluetteloon merkityt alukset, vuoden lopussa Ships entered in the Merchant Ship Register, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Vesiliikennettä harjoittavat yritykset, henkilöstön määrä ja liikevaihto, Enterprises in water transport, personnel and turnover, Suomen Satamaliittoon kuuluvien satamien tulot ja investoinnit, Revenue and investments of ports belonging to the Finnish Port Association, Liikenne Transport Kotimaan tavaraliikenteessä satamiin saapuneet alukset, Arrivals of ships in domestic goods transport, Ulkomaan liikenteessä satamiin saapuneet alukset, Foreign-trade ship arrivals in Finnish ports, Ulkomaan liikenteessä satamiin saapuneet alukset alustyypeittäin, Foreign-trade ship arrivals in Finnish ports by type of ship, Suomen eri satamiin saapuneet alukset, Ship arrivals in Finnish ports, Sulutettujen alusten määrä Saimaan kanavan Mälkiän ja Pällin suluilla, Number of lockaged ships in the locks of Mälkiä and Pälli of the Saimaa Canal, Kuljetukset Transport measurement Kotimaan henkilökuljetukset Domestic passenger transport Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärät ja henkilökilometrit, Number of passengers and passenger-kilometres, domestic waterways, Kotimaan tavarankuljetukset Goods transport in domestic transport Kotimaan vesiliikenteessä kuljetetut tonnit, Tonnes transported on domestic waterways, Kotimaan vesiliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres on domestic waterways, Saimaan vesistöalueen tavarankuljetukset aluksilla, Goods transport on the Saimaa waterways, Ulkomaan matkustajaliikenne International passenger transport Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne, Passenger transport between Finland and other countries, Ulkomaan matkustajaliikenne eri satamissa, International passenger transport by port, Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne, Passenger transport between Finland and other countries, Ulkomaan tavarakuljetukset Goods transport in international transport Tuonti ja vienti meritse, Imports and exports by sea, Suomen ja ulkomaiden välisen tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport between Finland and foreign countries, Tuonti ja vienti meritse tavararyhmittäin, Imports and exports by sea, by type of cargo, Ulkomaan meriliikenteessä tuodut kuljetusvälineet ja niiden lasti, Means of transport in import shipments and their cargo, Ulkomaan meriliikenteessä viedyt kuljetusvälineet ja niiden lasti, Means of transport in export shipments and their cargo, Kauttakulkuliikenteen kuljetukset tavararyhmittäin Suomen satamissa, Transit transport in Finnish ports by type of cargo, Tilastokeskus 11

Liikennetilastollinen vuosikirja 2013

Liikennetilastollinen vuosikirja 2013 Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and Tourism Liikennetilastollinen vuosikirja 2013 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Viimeinen havainto lokakuu 211 / Last observation October 211. Lähde/Source: Markit, Eurostat Euroalueen

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e Maailmantalouden kasvun jakautuminen 211e Breakdown of World Economic Growth in 211e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 211 / GDP growth in 211, % Kasvu keskimäärin / Average growth: +4,4 % Pohjois-Amerikka

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2014, October Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 1. per cent in October The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 2=1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21e211e Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial production development by year 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 1998=1 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26e 27e 28e Kiina/China Etelä-Korea/Korea

Lisätiedot

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009 Tilastografiikka Kehitystietoja vuosilta 1985-2009 Data om utvecklingen under perioden 1985-2009 Development trends for the years 1985 to

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Economic situation and outlook

Economic situation and outlook Economic situation and outlook 3th July 29 Graphs Yritysten kiinteät investoinnit Business Investment 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 2=1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29e 21e Ranska/France USA Japani/Japan

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year Lähde/Source: Consensus Economics R:\kvtalous\jpkv7af.ppt 28.12.29/jp Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year 48 46 44 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Moottoriajoneuvot 2011

Moottoriajoneuvot 2011 Moottoriajoneuvot 2011 Motorfordon Motor Vehicles in Finland Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and Tourism Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and Tourism Moottoriajoneuvot

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Rail Baltica - Tulevaisuus jo tänään Ulla Tapaninen Kansainvälisen logistiikan asiantuntija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Rail Baltica - Tulevaisuus jo tänään Ulla Tapaninen Kansainvälisen logistiikan asiantuntija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Rail Baltica - Tulevaisuus jo tänään Ulla Tapaninen Kansainvälisen logistiikan asiantuntija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Rail Baltica Tulevaisuus jo tänään Rail

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2014 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2014, 3. neljännes Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen maa-aineskuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät huhti kesäkuussa 2012 Kuorma-autoilla kotimaan

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics 2012 Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics Lentomatkustajien yhteismäärä Finavian lentoasemilla oli 19 187 508 was the total number of passengers in Finavia airports Matkustajamäärät

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Kotimaan vesiliikennetilasto 2014

Kotimaan vesiliikennetilasto 2014 4 2015 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA STATISTIK FRÅN TRAFIKVERKET STATISTICS FROM THE FINNISH TRANSPORT AGENCY Kotimaan vesiliikennetilasto 2014 STATISTIK ÖVER INRIKES SJÖTRAFIK STATISTICS ON DOMESTIC WATERBORNE

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, July Nights spent by resident tourists increased by 3.7 per cent in July 201 Overnight stays by resident tourists increased by 3.7 per cent in July

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Accommodation statistics 2011

Accommodation statistics 2011 Transport and Tourism 2012 Accommodation statistics 2011 Foreign demand for accommodation services grew by ten per cent in 2011 In 2011, the demand for accommodation services grew by four per cent from

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Market Report / February 2006

Market Report / February 2006 II / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights up over 6% The number of foreign visitors increased strongly in Helsinki in, with nights rising by 13.2%. Total nights rose by nearly 1, or

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall 8800 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal Y-tunnus 53864-4 FO-nummer Keskipaino/ Genomsnittsvikt/ Mat.nro 504 50-5 000x5 04.6- E 83799 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden The Federation of Finnish Technology Industries Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden 28.11. 29.11.2011 The Technology Industry the Most Important Sector in Finland

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2016

Moottoriajoneuvokanta 2016 Liikenne ja matkailu 2017 Moottoriajoneuvokanta 2016 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2016 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2016 päättyessä 6 316 531 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 996 194 ajoneuvoa.

Lisätiedot

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37 Finland ICT R&I In 2009, business expenditure on R&D in the ICT sectors amounted to 2,865 M, down from 3,032M the year before. The share of ICT in total BERD is the highest in Europe, at 60%; In 2011,

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, 4. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät loka-joulukuussa Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Market Report / August 2005

Market Report / August 2005 VIII / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / August 25 Leisure travel's share of nights up somewhat After a small drop in leisure travel during the first part of the year, the summer naturally

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki VI / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / June Nights connected to business travel up clearly In the first half of 25 Helsinki's popularity increased among business travellers on both the domestic

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja AUTOALA SUOMESSA VUONNA 2007 Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja Järjestäytynyt autoala vuonna 2007 Autoalan Keskusliitolla oli vuoden lopussa

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy.

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy. Julkinen velka kasvaa ennätysvauhtia, Suomessa saavutetaan pian 199-luvun korkein taso Public Debt Increasing at Record Speed, Finland Soon Back at 199s Peak Level Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP,

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tietilasto Vägstatistik 2006 Finnish Road Statistics Pikatilasto

Tietilasto Vägstatistik 2006 Finnish Road Statistics Pikatilasto Tietilasto 2006 Vägstatistik 2006 Finnish Road Statistics 2006 Pikatilasto 27.2.2007 Tiehallinto tänään - Vägförvaltningen i dag - Finnish Road Administration Today Tiehallinnolla on hoidettavanaan Vägförvaltningen

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014 Maailmantalouden kasvuennusteet 214 World Economic Growth Forecasts in 214 1 BKT:n kasvu 214 / GDP growth in 214, % 9 8 Kiina China 7 6 5 4 3 2 1 Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot