Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland"

Transkriptio

1 Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism

2

3 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Helsinki Helsingfors 2014

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Taru Tamminen Irmeli Segerholm Kansikuva Pärmbild Cover graphics: Jannis Mavrostomos 2014 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) ISBN (pdf) ISSN (print) ISBN (print)

5 Esipuhe Liikennetilastollinen vuosikirja antaa kattavan kuvan eri liikennemuotojen kehityksestä Suomessa. Se sisältää useiden eri virastojen, laitosten ja organisaatioiden tuottamaa vuositason tietoa rautatie-, tie-, vesi-, lento- ja tietoliikenteestä. Tämän lisäksi kirjassa on kansainvälisiä vertailutietoja liikennemuodoittain. Vuosikirjassa on ensin yleisosa ja sitten liikennemuodoittaiset tilastotaulukot. Yleisosaan on koottu liikennettä kokonaisuudessaan kuvaavia tietoja sekä vertailutietoja eri liikennemuodoista. Liikennemuodoittaiset osat alkavat lyhyellä vuosikatsauksella, jonka jälkeen tulevat taulukot. Niissä on tietoa liikenneverkosta, liikennevälineistä, yrityksistä, suoritteista, onnettomuuksista ja vaarallisten aineiden kuljetuksista. Kirjan lopussa on lisäksi tiedot eri liikennemuotojen tilastojen yhteyshenkilöistä sekä kirjallisuusluettelo. Tilastokeskukselta on saatavissa myös pidempiä aikasarjoja vuosikirjassa olevista tilastoista ja taulukoista. Julkaisun ovat toimittaneet Taru Tamminen ja Irmeli Segerholm. Helsingissä, joulukuussa 2014 Hannele Orjala Tilastojohtaja, Yritystilastot Tilastokeskus 3

6 Förord Årsboken om transporter och kommunikationer ger en heltäckande bild av utvecklingen av olika trafikformer i Finland. Den innehåller uppgifter på årsnivå som olika ämbetsverk, anstalter och organisationer producerat om järnvägs-, väg-, sjö- och flygtrafik samt telekommunikation. Dessutom finns det internationella jämförelseuppgifter efter trafikform. I årsboken finns en allmän del och statistiktabeller efter trafikform. I den allmänna delen finns uppgifter som beskriver trafiken i sin helhet och jämförelseuppgifter om olika trafikformer. Delarna med de olika trafikformerna börjar med en kort årsöversikt och följs av tabeller. Tabellerna innehåller uppgifter om trafiknätet, företag, trafikprestationer, olyckor och transport av farliga ämnen. I slutet av boken finns dessutom uppgifter om kontaktpersonerna för statistiken över de olika trafikformerna samt en litteraturförteckning. Statistikcentralen tillhandahåller också längre tidsserier över statistiken och tabellerna i årsboken. Årsboken har redigerats av Taru Tamminen och Irmeli Segerholm. I Helsingfors i december 2014 Hannele Orjala Statistikdirektör, Företagsstatistik 4 Tilastokeskus

7 Preface Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland provides a comprehensive overview of the development of different modes of transport in Finland. The publication contains yearly data produced by different agencies, institutes and organisations on rail, road, water and air transport, as well as communications. Additionally, the publication contains international comparisons by mode of transport. The book contains first a general section, followed by statistical tables by mode of transport. The general section contains data on transport as a whole, as well as comparable data on different modes of transport. The sections by mode of transport start with a brief annual review, followed by the tables of results. These contain data on transport networks, vehicles, enterprises, performances and accidents, and on the transport of dangerous goods. There is also a list of contact persons for each mode of transport. A bibliography is given at the end of the publication. Longer time series of the data and tables presented in this publication are available from Statistics Finland. The yearbook was edited by Ms Taru Tamminen and Ms Irmeli Segerholm. Helsinki, December 2014 Hannele Orjala Director, Business Statistics Tilastokeskus 5

8 Sisältö Esipuhe Förord Preface Taulukoissa käytetyt symbolit Teckenförklaring Explanation of symbols Lähteet Källor Sources Tuoteseloste Produktbeskrivning Product description Yleiskatsaus Översikt General review Liikenneverkko Infrastructure Liikenneverkko, vuoden lopussa Transport network, at the end of Liikennepaikat, vuoden lopussa Stations, at the end of Liikennevälineet Transport equipment Kulkuneuvot (vetokalusto) liikennemuodoittain, vuoden lopussa Transport equipment (tractive units) by mode of transport, at the end of Henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti, vuoden lopussa Passenger transport capacity, at the end of Tavaraliikenteen kuljetuskapasiteetti, vuoden lopussa Goods transport capacity, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Yritysten lukumäärä, henkilöstön määrä ja liikevaihto liikenteen toimialoilla, Number, personnel and turnover of enterprises in transport, Liikenteen ja viestinnän bruttoarvonlisäys, Gross value added of transport and communications, Liikenteen ja viestinnän bruttoarvonlisäyksen volyymi-indeksit (2000=100) ja volyymin.. 31 vuosimuutos, Volume indices of gross value added of transport and communications (2000=100) and annual volume change, Liikenteen ja viestinnän investoinnit, Transport and communication investments, Liikenteen ja viestinnän työllisyysvaikutus, Employment effect of transport and communications, Liikenne ja viestintä vaihtotaseessa (FOB FOB), Transport and communications in current account (FOB FOB), Kuntien käyttötalous ja investoinnit liikenteen osalta, Current finances and investments of municipalities concerning transport, Liikenne Transport Liikenteen määrä liikennemuodoittain, Volume of transport by mode, Henkilö- ja tavaraliikenne Transport measurement Matkustajat liikennemuodoittain, Passengers by transport mode, Tilastokeskus

9 1.5.2 Kotimaanliikenteen henkilökilometrit, Passenger kilometres in domestic transport, Tavaraliikenteen tonnit, Tonnes in goods transport, Tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport, Tuonti kuljetusmuodoittain tonneina ja euroina, Imports by mode of transport in tonnes and euros, Vienti kuljetusmuodoittain tonneina ja euroina, Exports by mode of transport in tonnes and euros, Suomen kautta kulkeva transitoliikenne, Transit transport via Finland, Suomen satamien kautta kulkeva meritransito, Transit transport by sea via Finnish ports, Energian kulutus ja päästöt Energy consumption and emissions Liikenteen energiankulutus, Consumption of energy in transport, Eräiden öljytuotteiden myynti Suomessa, Sale of certain oil products in Finland, Kulkuneuvojen ja moottorikäyttöisten työkoneiden pakokaasupäästöt Suomessa, Emissions of vehicles and motor-driven machines in Finland, Onnettomuudet Accidents Liikenteessä kuolleet kuolemansyytilaston mukaan, Killed in traffic according to causes of death statistics, Kustannukset ja hinnat Costs and prices Liikenteen hinta-, kustannus- ja ansiotasoindeksejä, Price, cost, wage and salary earnings indices in transport and communications, Kotitaloudet ja liikenne Households and transport Kotitalouksien liikenne- ja tietoliikennemenot, Transport and telecommunications expenditure of households, Liikenteeseen ja viestintään liittyvät välineet kotitalouden tyypin mukaan, Transport and communication equipment by type of household, Kotitalouksien liikennemenot kotitaloustyypeittäin, Transport expenditure of households by type of household, Kotitalouksien liikennemenot sosioekonomisen aseman mukaan, Transport expenditure of households by socio-economic group, Eräiden kestokulutustavaroiden yleisyys kotitaloustyypeittäin, Generality of given consumer durables by household type, Eräiden kestokulutustavaroiden yleisyys sosioekonomisen aseman mukaan, Generality of given consumer durables by socio-economic group, Rautatieliikenne Järnvägstrafik Railway transport Rataverkko Railway network Raide- ja ratapituus, vuoden lopussa Tracks and lines, at the end of Liikennepaikat, vuoden lopussa Passenger and freight stations, at the end of Tasoristeykset, vuoden lopussa Level-crossings, at the end of Tilastokeskus 7

10 2.2 Liikennevälineet Transport equipment Vetokalusto, vuoden lopussa Tractive vehicles, at the end of VR:n henkilöliikenteen vaunut ja matkustajapaikat, vuoden lopussa VR s passenger railway vehicles and their seats and berths, at the end of Tavaraliikenteen vaunut ja niiden kantavuus, vuoden lopussa Wagons and their capacity in goods transport, at the end of VR:n tavaravaunujen kantavuus, vuoden lopussa Capacity of goods wagons owned by VR, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment VR:n henkilöstön lukumäärä, vuoden lopussa Number of personnel in VR, at the end of Investoinnit ja ylläpitokustannukset, Investments and maintenance expenditure, VR:n liikevaihto, Turnover of VR, Liikenne Transport Junakilometrit, Train-kilometres, Veturikilometrit, Tractive vehicle kilometres, Vedetyt bruttotonnikilometrit, Gross tonne-kilometres hauled, Vaunukilometrit, Hauled vehicle-kilometres, Tarjotut paikkakilometrit, Supplied seat-kilometres, Henkilö- ja tavaraliikenne Passenger and goods transport Matkustajien määrä ja henkilökilometrit, Number of passengers and passenger-kilometres, Rautateillä kuljetetut henkilöautot, Transported passenger cars in railway transport, Tavaraliikenteen tonnit, Tonnes in goods transport, Tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport, Vaunukuormatavaran tonnit välimatkaryhmittäin, Tonnes of wagonloads by distance group, Vaunukuormatavaran tonnikilometrit välimatkaryhmittäin, Tonne-kilometres of wagonloads by distance group, Tavaraliikenteen tonnit tavararyhmittäin, Tonnes in goods transport by commodity group, Tavaraliikenteen tonnikilometrit tavararyhmittäin, Tonne-kilometres in goods transport by commodity group, Tavaraliikenteen tonnit NST luokituksen mukaan, Tonnes in goods transport by NST classification, Tavaraliikenteen tonnikilometrit NST luokituksen mukaan, Tonne-kilometres in goods transport by NST classification, Kuormatut tavaravaunut, Loaded wagons, Rautateillä kuljetetut kontit, Containers carried by rail, Suomen ja ulkomaiden rautateiden välinen yhdysliikenne, Transit transport on railways between Finland and other countries, Tilastokeskus

11 VR:n vaarallisten aineiden kuljetukset RID-luokittain, Dangerous goods transport by RID classification by VR, Energian kulutus Energy consumption Junaliikenteen energian kulutus, Energy consumption of railway transport, Rautatieliikenteen energian kulutus ja päästöt, Energy consumption and emissions of railway transport, Onnettomuudet Accidents Rautatieliikenteeseen liittyvät onnettomuudet, Accidents connected with railway traffic, Henkilövahingot rautatieliikenteessä, Personal injuries in railway traffic, Tieliikenne Vägtrafik Road transport Tieverkko Road network Tieverkko, vuoden lopussa Road network, at the end of Maantiet hallinnollisen luokituksen mukaan maakunnittain, vuoden alussa Highways by administrative classification and region, at the beginning of Maantiet toiminnallisen luokituksen mukaan maakunnittain, vuoden alussa Highways by functional classification and region, at the beginning of Maanteiden päällysteet, vuoden alussa Highways pavements, at the beginning of Tietoja maanteistä maakunnittain, vuoden alussa Facts about highways by region, at the beginning of Maantiet liikennemääräluokittain, vuoden alussa Highways by distribution of traffic volume, at the beginning of Liikennevälineet Transport equipment Ajoneuvojen lukumäärä, vuoden lopussa Number of vehicles, at the end of Ajoneuvot maakunnittain ja suurissa kaupungeissa, vuoden lopussa Vehicles by region and in large cities, at the end of Autot käyttövoiman mukaan, vuoden lopussa Automobiles by type of motor energy, at the end of Uusien ajoneuvojen rekisteröinnit, New motor vehicles registered, Uusien autojen rekisteröinnit käyttövoiman mukaan, New automobiles registered by type of motor energy, Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Tieliikennettä harjoittavat yritykset, henkilöstön määrä ja liikevaihto, Enterprises in road transport, personnel and turnover, Maanteiden ylläpitoon ja kehittämiseen käytetyt määrärahat, Basic road maintenance and road network development of highways, Tieliikenteeltä perittyjen verojen kertymä, Tax revenue from road transport, Valtion menot maanteihin, Central government expenditure on highways, Tilastokeskus 9

12 3.4 Ajoneuvoliikenne Vehicle traffic Ajoneuvokilometrit, Vehicle-kilometres, Keskimääräinen ajomatka vuodessa ajoneuvolajeittain, Average kilometres of automobiles per year, Liikennesuorite maanteillä toiminnallisen tieluokan mukaan, Average vehicle-kilometres on highways by functional classification, Raskaan liikenteen liikennesuorite maanteillä toiminnallisen tieluokan mukaan, Average vehicle-km of heavy transport on highways by functional classification, Maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot ja kontit, lähtö- ja määrämaittain, Maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot ja kontit, lähtö- ja määrämaittain, Kuljetukset Transport measurement Kotimaan henkilöliikenne ajoneuvotyypeittäin, Passenger transport on national territory by vehicle type, Kotimaan tieliikenteessä kuljetetut tonnit ja tonnikilometrit, Tonnes and tonne-kilometres in domestic road transport, Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan tieliikenteessä ADR-luokittain, Dangerous goods transport by ADR-classification in domestic road transport, Energiankulutus ja päästöt Energy consumption and emissions Suomalaisen autoliikenteen polttonesteenkulutus, Liquid fuel consumption of Finnish automobile transport, Autoliikenteen polttonesteen kulutus ja päästöt ajoneuvotyypeittäin, Liquid fuel consumption and emissions of automobile transport by type, Onnettomuudet Accidents Tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet, Road traffic accidents, Ajokortit Driving licences Ajokortit, Driving licences, Voimassaolevat ajokortit koontiluokittain esitettynä ajankohtana Valid driving licences presented by industrial grouping on 1 January Luovutetut ajokortit ajokorttiluokan mukaan, Delivered driving licences by type of licence, Vesiliikenne Sjötrafik Water transport Laivaväylät ja satamat Waterways and ports Rannikkoväylät, Coastal waterways, Merkityt sisävesiväylät, Marked inland waterways, Vesiväylät, Waterways, Kauppa- ja teollisuussatamien lukumäärä ja niiden tuloväylien syvyydet, Number of commercial and industrial ports and channel depths in ports, Liikennevälineet Transport equipment Kauppalaivasto alustyypeittäin, vuoden lopussa The merchant fleet by type of ship, at the end of Kauppalaivasto alustyypeittäin vetoisuuden mukaan, vuoden lopussa The merchant fleet by tonnage and type of ship, at the end of Tilastokeskus

13 4.2.3 Kauppalaivasto bruttovetoisuuden ja iän mukaan, vuoden lopussa The merchant fleet by gross tonnage and age, at the end of Proomut bruttovetoisuuden ja iän mukaan, vuoden lopussa Number of barges by gross tonnage and age, at the end of Kauppa-alusluetteloon merkityt alukset, vuoden lopussa Ships entered in the Merchant Ship Register, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Vesiliikennettä harjoittavat yritykset, henkilöstön määrä ja liikevaihto, Enterprises in water transport, personnel and turnover, Suomen Satamaliittoon kuuluvien satamien tulot ja investoinnit, Revenue and investments of ports belonging to the Finnish Port Association, Liikenne Transport Kotimaan tavaraliikenteessä satamiin saapuneet alukset, Arrivals of ships in domestic goods transport, Ulkomaan liikenteessä satamiin saapuneet alukset, Foreign-trade ship arrivals in Finnish ports, Ulkomaan liikenteessä satamiin saapuneet alukset alustyypeittäin, Foreign-trade ship arrivals in Finnish ports by type of ship, Suomen eri satamiin saapuneet alukset, Ship arrivals in Finnish ports, Sulutettujen alusten määrä Saimaan kanavan Mälkiän ja Pällin suluilla, Number of lockaged ships in the locks of Mälkiä and Pälli of the Saimaa Canal, Kuljetukset Transport measurement Kotimaan henkilökuljetukset Domestic passenger transport Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärät ja henkilökilometrit, Number of passengers and passenger-kilometres, domestic waterways, Kotimaan tavarankuljetukset Goods transport in domestic transport Kotimaan vesiliikenteessä kuljetetut tonnit, Tonnes transported on domestic waterways, Kotimaan vesiliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres on domestic waterways, Saimaan vesistöalueen tavarankuljetukset aluksilla, Goods transport on the Saimaa waterways, Ulkomaan matkustajaliikenne International passenger transport Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne, Passenger transport between Finland and other countries, Ulkomaan matkustajaliikenne eri satamissa, International passenger transport by port, Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne, Passenger transport between Finland and other countries, Ulkomaan tavarakuljetukset Goods transport in international transport Tuonti ja vienti meritse, Imports and exports by sea, Suomen ja ulkomaiden välisen tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport between Finland and foreign countries, Tuonti ja vienti meritse tavararyhmittäin, Imports and exports by sea, by type of cargo, Ulkomaan meriliikenteessä tuodut kuljetusvälineet ja niiden lasti, Means of transport in import shipments and their cargo, Ulkomaan meriliikenteessä viedyt kuljetusvälineet ja niiden lasti, Means of transport in export shipments and their cargo, Kauttakulkuliikenteen kuljetukset tavararyhmittäin Suomen satamissa, Transit transport in Finnish ports by type of cargo, Tilastokeskus 11

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Lisätiedot

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus. Veli-Pekka Kallberg

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus. Veli-Pekka Kallberg Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus Veli-Pekka Kallberg Trafin julkaisuja Trafi publikationer Trafi publications 1/2011 Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus

Lisätiedot

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Koulutus 2013 Utbildning Education Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Oppilaitostilastot

Lisätiedot

1.9.2010. Tavaraliikenne Helsingin seudulla. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

1.9.2010. Tavaraliikenne Helsingin seudulla. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 23 1.9.2010 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Tavaraliikenne Helsingin seudulla Katsaus Helsingin seudun ja Uudenmaan tavaraliikenteen nykytilaan, kehitysnäkymiin ja ongelmiin

Lisätiedot

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista Tutkintaselostus S1/2011R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Ohjelmia ja strategioita 2/2009 4 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007. Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007. Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007 Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.3.2007 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook Käsikirjoja 42 Handbooks Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook 23.5.2001, 13:00 Käsikirjoja 42 Handböcker Handbooks Rakennuskustannusindeksi

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 SVT Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 alkoholi ja huumeet Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2009 Yearbook of Alcohol and Drug Statistics

Lisätiedot

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen.

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. 1 Sataman johtokunta Port Board Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. Muut johtokunnan jäsenet olivat: Simo Heino (varapuheenjohtaja) Päivi Karlsson Heikki

Lisätiedot

Suomen meriklusteri. Mikko Viitanen, Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi. Teknologiakatsaus 140/2003

Suomen meriklusteri. Mikko Viitanen, Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi. Teknologiakatsaus 140/2003 Suomen meriklusteri Mikko Viitanen, Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi Teknologiakatsaus 140/2003 Suomen meriklusteri Mikko Viitanen Tapio Karvonen Johanna Vaiste Hannu Hernesniemi Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 ALKOHOLI JA HUUMEET Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2014 THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA 6 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA Liikennejärjestelmän tuet Juha Tervonen, Heikki Metsäranta Liikennejärjestelmän tuet Liikenneviraston tutkimuksia ja

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2008 Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti Helsinki, 2008 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Matkailu Suomessa 4 2.1. Suomalaisten matkatutkimus

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.2.2005

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 120 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 120 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT FINNISH R&D PROGRAMME ON > CONTENTS 01 7 MULTIMODAL DATA EXCHANGE 9 ITS SYSTEM architecture 6 STANDARDISATION 8 TRAFFIC MANAGEMENT 2 TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING 3 IMPACT EVALUATION 4 PORT OPERASTIONS

Lisätiedot

Helsingin seudun yritysraportti

Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

Henkilöliikennetutkimus 2010 2011. suomalaisten liikkuminen

Henkilöliikennetutkimus 2010 2011. suomalaisten liikkuminen 212 Henkilöliikennetutkimus 21 211 suomalaisten liikkuminen Henkilöliikennetutkimus 21 211 Suomalaisten liikkuminen Kannen kuva: Pyöräilykuntien verkosto ry Lukujen aloituskuvat: Luku 6 Reijo Helaakoski,

Lisätiedot