Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland"

Transkriptio

1 Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism

2

3 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Helsinki Helsingfors 2014

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Taru Tamminen Irmeli Segerholm Kansikuva Pärmbild Cover graphics: Jannis Mavrostomos 2014 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) ISBN (pdf) ISSN (print) ISBN (print)

5 Esipuhe Liikennetilastollinen vuosikirja antaa kattavan kuvan eri liikennemuotojen kehityksestä Suomessa. Se sisältää useiden eri virastojen, laitosten ja organisaatioiden tuottamaa vuositason tietoa rautatie-, tie-, vesi-, lento- ja tietoliikenteestä. Tämän lisäksi kirjassa on kansainvälisiä vertailutietoja liikennemuodoittain. Vuosikirjassa on ensin yleisosa ja sitten liikennemuodoittaiset tilastotaulukot. Yleisosaan on koottu liikennettä kokonaisuudessaan kuvaavia tietoja sekä vertailutietoja eri liikennemuodoista. Liikennemuodoittaiset osat alkavat lyhyellä vuosikatsauksella, jonka jälkeen tulevat taulukot. Niissä on tietoa liikenneverkosta, liikennevälineistä, yrityksistä, suoritteista, onnettomuuksista ja vaarallisten aineiden kuljetuksista. Kirjan lopussa on lisäksi tiedot eri liikennemuotojen tilastojen yhteyshenkilöistä sekä kirjallisuusluettelo. Tilastokeskukselta on saatavissa myös pidempiä aikasarjoja vuosikirjassa olevista tilastoista ja taulukoista. Julkaisun ovat toimittaneet Taru Tamminen ja Irmeli Segerholm. Helsingissä, joulukuussa 2014 Hannele Orjala Tilastojohtaja, Yritystilastot Tilastokeskus 3

6 Förord Årsboken om transporter och kommunikationer ger en heltäckande bild av utvecklingen av olika trafikformer i Finland. Den innehåller uppgifter på årsnivå som olika ämbetsverk, anstalter och organisationer producerat om järnvägs-, väg-, sjö- och flygtrafik samt telekommunikation. Dessutom finns det internationella jämförelseuppgifter efter trafikform. I årsboken finns en allmän del och statistiktabeller efter trafikform. I den allmänna delen finns uppgifter som beskriver trafiken i sin helhet och jämförelseuppgifter om olika trafikformer. Delarna med de olika trafikformerna börjar med en kort årsöversikt och följs av tabeller. Tabellerna innehåller uppgifter om trafiknätet, företag, trafikprestationer, olyckor och transport av farliga ämnen. I slutet av boken finns dessutom uppgifter om kontaktpersonerna för statistiken över de olika trafikformerna samt en litteraturförteckning. Statistikcentralen tillhandahåller också längre tidsserier över statistiken och tabellerna i årsboken. Årsboken har redigerats av Taru Tamminen och Irmeli Segerholm. I Helsingfors i december 2014 Hannele Orjala Statistikdirektör, Företagsstatistik 4 Tilastokeskus

7 Preface Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland provides a comprehensive overview of the development of different modes of transport in Finland. The publication contains yearly data produced by different agencies, institutes and organisations on rail, road, water and air transport, as well as communications. Additionally, the publication contains international comparisons by mode of transport. The book contains first a general section, followed by statistical tables by mode of transport. The general section contains data on transport as a whole, as well as comparable data on different modes of transport. The sections by mode of transport start with a brief annual review, followed by the tables of results. These contain data on transport networks, vehicles, enterprises, performances and accidents, and on the transport of dangerous goods. There is also a list of contact persons for each mode of transport. A bibliography is given at the end of the publication. Longer time series of the data and tables presented in this publication are available from Statistics Finland. The yearbook was edited by Ms Taru Tamminen and Ms Irmeli Segerholm. Helsinki, December 2014 Hannele Orjala Director, Business Statistics Tilastokeskus 5

8 Sisältö Esipuhe Förord Preface Taulukoissa käytetyt symbolit Teckenförklaring Explanation of symbols Lähteet Källor Sources Tuoteseloste Produktbeskrivning Product description Yleiskatsaus Översikt General review Liikenneverkko Infrastructure Liikenneverkko, vuoden lopussa Transport network, at the end of Liikennepaikat, vuoden lopussa Stations, at the end of Liikennevälineet Transport equipment Kulkuneuvot (vetokalusto) liikennemuodoittain, vuoden lopussa Transport equipment (tractive units) by mode of transport, at the end of Henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti, vuoden lopussa Passenger transport capacity, at the end of Tavaraliikenteen kuljetuskapasiteetti, vuoden lopussa Goods transport capacity, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Yritysten lukumäärä, henkilöstön määrä ja liikevaihto liikenteen toimialoilla, Number, personnel and turnover of enterprises in transport, Liikenteen ja viestinnän bruttoarvonlisäys, Gross value added of transport and communications, Liikenteen ja viestinnän bruttoarvonlisäyksen volyymi-indeksit (2000=100) ja volyymin.. 31 vuosimuutos, Volume indices of gross value added of transport and communications (2000=100) and annual volume change, Liikenteen ja viestinnän investoinnit, Transport and communication investments, Liikenteen ja viestinnän työllisyysvaikutus, Employment effect of transport and communications, Liikenne ja viestintä vaihtotaseessa (FOB FOB), Transport and communications in current account (FOB FOB), Kuntien käyttötalous ja investoinnit liikenteen osalta, Current finances and investments of municipalities concerning transport, Liikenne Transport Liikenteen määrä liikennemuodoittain, Volume of transport by mode, Henkilö- ja tavaraliikenne Transport measurement Matkustajat liikennemuodoittain, Passengers by transport mode, Tilastokeskus

9 1.5.2 Kotimaanliikenteen henkilökilometrit, Passenger kilometres in domestic transport, Tavaraliikenteen tonnit, Tonnes in goods transport, Tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport, Tuonti kuljetusmuodoittain tonneina ja euroina, Imports by mode of transport in tonnes and euros, Vienti kuljetusmuodoittain tonneina ja euroina, Exports by mode of transport in tonnes and euros, Suomen kautta kulkeva transitoliikenne, Transit transport via Finland, Suomen satamien kautta kulkeva meritransito, Transit transport by sea via Finnish ports, Energian kulutus ja päästöt Energy consumption and emissions Liikenteen energiankulutus, Consumption of energy in transport, Eräiden öljytuotteiden myynti Suomessa, Sale of certain oil products in Finland, Kulkuneuvojen ja moottorikäyttöisten työkoneiden pakokaasupäästöt Suomessa, Emissions of vehicles and motor-driven machines in Finland, Onnettomuudet Accidents Liikenteessä kuolleet kuolemansyytilaston mukaan, Killed in traffic according to causes of death statistics, Kustannukset ja hinnat Costs and prices Liikenteen hinta-, kustannus- ja ansiotasoindeksejä, Price, cost, wage and salary earnings indices in transport and communications, Kotitaloudet ja liikenne Households and transport Kotitalouksien liikenne- ja tietoliikennemenot, Transport and telecommunications expenditure of households, Liikenteeseen ja viestintään liittyvät välineet kotitalouden tyypin mukaan, Transport and communication equipment by type of household, Kotitalouksien liikennemenot kotitaloustyypeittäin, Transport expenditure of households by type of household, Kotitalouksien liikennemenot sosioekonomisen aseman mukaan, Transport expenditure of households by socio-economic group, Eräiden kestokulutustavaroiden yleisyys kotitaloustyypeittäin, Generality of given consumer durables by household type, Eräiden kestokulutustavaroiden yleisyys sosioekonomisen aseman mukaan, Generality of given consumer durables by socio-economic group, Rautatieliikenne Järnvägstrafik Railway transport Rataverkko Railway network Raide- ja ratapituus, vuoden lopussa Tracks and lines, at the end of Liikennepaikat, vuoden lopussa Passenger and freight stations, at the end of Tasoristeykset, vuoden lopussa Level-crossings, at the end of Tilastokeskus 7

10 2.2 Liikennevälineet Transport equipment Vetokalusto, vuoden lopussa Tractive vehicles, at the end of VR:n henkilöliikenteen vaunut ja matkustajapaikat, vuoden lopussa VR s passenger railway vehicles and their seats and berths, at the end of Tavaraliikenteen vaunut ja niiden kantavuus, vuoden lopussa Wagons and their capacity in goods transport, at the end of VR:n tavaravaunujen kantavuus, vuoden lopussa Capacity of goods wagons owned by VR, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment VR:n henkilöstön lukumäärä, vuoden lopussa Number of personnel in VR, at the end of Investoinnit ja ylläpitokustannukset, Investments and maintenance expenditure, VR:n liikevaihto, Turnover of VR, Liikenne Transport Junakilometrit, Train-kilometres, Veturikilometrit, Tractive vehicle kilometres, Vedetyt bruttotonnikilometrit, Gross tonne-kilometres hauled, Vaunukilometrit, Hauled vehicle-kilometres, Tarjotut paikkakilometrit, Supplied seat-kilometres, Henkilö- ja tavaraliikenne Passenger and goods transport Matkustajien määrä ja henkilökilometrit, Number of passengers and passenger-kilometres, Rautateillä kuljetetut henkilöautot, Transported passenger cars in railway transport, Tavaraliikenteen tonnit, Tonnes in goods transport, Tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport, Vaunukuormatavaran tonnit välimatkaryhmittäin, Tonnes of wagonloads by distance group, Vaunukuormatavaran tonnikilometrit välimatkaryhmittäin, Tonne-kilometres of wagonloads by distance group, Tavaraliikenteen tonnit tavararyhmittäin, Tonnes in goods transport by commodity group, Tavaraliikenteen tonnikilometrit tavararyhmittäin, Tonne-kilometres in goods transport by commodity group, Tavaraliikenteen tonnit NST luokituksen mukaan, Tonnes in goods transport by NST classification, Tavaraliikenteen tonnikilometrit NST luokituksen mukaan, Tonne-kilometres in goods transport by NST classification, Kuormatut tavaravaunut, Loaded wagons, Rautateillä kuljetetut kontit, Containers carried by rail, Suomen ja ulkomaiden rautateiden välinen yhdysliikenne, Transit transport on railways between Finland and other countries, Tilastokeskus

11 VR:n vaarallisten aineiden kuljetukset RID-luokittain, Dangerous goods transport by RID classification by VR, Energian kulutus Energy consumption Junaliikenteen energian kulutus, Energy consumption of railway transport, Rautatieliikenteen energian kulutus ja päästöt, Energy consumption and emissions of railway transport, Onnettomuudet Accidents Rautatieliikenteeseen liittyvät onnettomuudet, Accidents connected with railway traffic, Henkilövahingot rautatieliikenteessä, Personal injuries in railway traffic, Tieliikenne Vägtrafik Road transport Tieverkko Road network Tieverkko, vuoden lopussa Road network, at the end of Maantiet hallinnollisen luokituksen mukaan maakunnittain, vuoden alussa Highways by administrative classification and region, at the beginning of Maantiet toiminnallisen luokituksen mukaan maakunnittain, vuoden alussa Highways by functional classification and region, at the beginning of Maanteiden päällysteet, vuoden alussa Highways pavements, at the beginning of Tietoja maanteistä maakunnittain, vuoden alussa Facts about highways by region, at the beginning of Maantiet liikennemääräluokittain, vuoden alussa Highways by distribution of traffic volume, at the beginning of Liikennevälineet Transport equipment Ajoneuvojen lukumäärä, vuoden lopussa Number of vehicles, at the end of Ajoneuvot maakunnittain ja suurissa kaupungeissa, vuoden lopussa Vehicles by region and in large cities, at the end of Autot käyttövoiman mukaan, vuoden lopussa Automobiles by type of motor energy, at the end of Uusien ajoneuvojen rekisteröinnit, New motor vehicles registered, Uusien autojen rekisteröinnit käyttövoiman mukaan, New automobiles registered by type of motor energy, Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Tieliikennettä harjoittavat yritykset, henkilöstön määrä ja liikevaihto, Enterprises in road transport, personnel and turnover, Maanteiden ylläpitoon ja kehittämiseen käytetyt määrärahat, Basic road maintenance and road network development of highways, Tieliikenteeltä perittyjen verojen kertymä, Tax revenue from road transport, Valtion menot maanteihin, Central government expenditure on highways, Tilastokeskus 9

12 3.4 Ajoneuvoliikenne Vehicle traffic Ajoneuvokilometrit, Vehicle-kilometres, Keskimääräinen ajomatka vuodessa ajoneuvolajeittain, Average kilometres of automobiles per year, Liikennesuorite maanteillä toiminnallisen tieluokan mukaan, Average vehicle-kilometres on highways by functional classification, Raskaan liikenteen liikennesuorite maanteillä toiminnallisen tieluokan mukaan, Average vehicle-km of heavy transport on highways by functional classification, Maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot ja kontit, lähtö- ja määrämaittain, Maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot ja kontit, lähtö- ja määrämaittain, Kuljetukset Transport measurement Kotimaan henkilöliikenne ajoneuvotyypeittäin, Passenger transport on national territory by vehicle type, Kotimaan tieliikenteessä kuljetetut tonnit ja tonnikilometrit, Tonnes and tonne-kilometres in domestic road transport, Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan tieliikenteessä ADR-luokittain, Dangerous goods transport by ADR-classification in domestic road transport, Energiankulutus ja päästöt Energy consumption and emissions Suomalaisen autoliikenteen polttonesteenkulutus, Liquid fuel consumption of Finnish automobile transport, Autoliikenteen polttonesteen kulutus ja päästöt ajoneuvotyypeittäin, Liquid fuel consumption and emissions of automobile transport by type, Onnettomuudet Accidents Tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet, Road traffic accidents, Ajokortit Driving licences Ajokortit, Driving licences, Voimassaolevat ajokortit koontiluokittain esitettynä ajankohtana Valid driving licences presented by industrial grouping on 1 January Luovutetut ajokortit ajokorttiluokan mukaan, Delivered driving licences by type of licence, Vesiliikenne Sjötrafik Water transport Laivaväylät ja satamat Waterways and ports Rannikkoväylät, Coastal waterways, Merkityt sisävesiväylät, Marked inland waterways, Vesiväylät, Waterways, Kauppa- ja teollisuussatamien lukumäärä ja niiden tuloväylien syvyydet, Number of commercial and industrial ports and channel depths in ports, Liikennevälineet Transport equipment Kauppalaivasto alustyypeittäin, vuoden lopussa The merchant fleet by type of ship, at the end of Kauppalaivasto alustyypeittäin vetoisuuden mukaan, vuoden lopussa The merchant fleet by tonnage and type of ship, at the end of Tilastokeskus

13 4.2.3 Kauppalaivasto bruttovetoisuuden ja iän mukaan, vuoden lopussa The merchant fleet by gross tonnage and age, at the end of Proomut bruttovetoisuuden ja iän mukaan, vuoden lopussa Number of barges by gross tonnage and age, at the end of Kauppa-alusluetteloon merkityt alukset, vuoden lopussa Ships entered in the Merchant Ship Register, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Vesiliikennettä harjoittavat yritykset, henkilöstön määrä ja liikevaihto, Enterprises in water transport, personnel and turnover, Suomen Satamaliittoon kuuluvien satamien tulot ja investoinnit, Revenue and investments of ports belonging to the Finnish Port Association, Liikenne Transport Kotimaan tavaraliikenteessä satamiin saapuneet alukset, Arrivals of ships in domestic goods transport, Ulkomaan liikenteessä satamiin saapuneet alukset, Foreign-trade ship arrivals in Finnish ports, Ulkomaan liikenteessä satamiin saapuneet alukset alustyypeittäin, Foreign-trade ship arrivals in Finnish ports by type of ship, Suomen eri satamiin saapuneet alukset, Ship arrivals in Finnish ports, Sulutettujen alusten määrä Saimaan kanavan Mälkiän ja Pällin suluilla, Number of lockaged ships in the locks of Mälkiä and Pälli of the Saimaa Canal, Kuljetukset Transport measurement Kotimaan henkilökuljetukset Domestic passenger transport Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärät ja henkilökilometrit, Number of passengers and passenger-kilometres, domestic waterways, Kotimaan tavarankuljetukset Goods transport in domestic transport Kotimaan vesiliikenteessä kuljetetut tonnit, Tonnes transported on domestic waterways, Kotimaan vesiliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres on domestic waterways, Saimaan vesistöalueen tavarankuljetukset aluksilla, Goods transport on the Saimaa waterways, Ulkomaan matkustajaliikenne International passenger transport Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne, Passenger transport between Finland and other countries, Ulkomaan matkustajaliikenne eri satamissa, International passenger transport by port, Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne, Passenger transport between Finland and other countries, Ulkomaan tavarakuljetukset Goods transport in international transport Tuonti ja vienti meritse, Imports and exports by sea, Suomen ja ulkomaiden välisen tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport between Finland and foreign countries, Tuonti ja vienti meritse tavararyhmittäin, Imports and exports by sea, by type of cargo, Ulkomaan meriliikenteessä tuodut kuljetusvälineet ja niiden lasti, Means of transport in import shipments and their cargo, Ulkomaan meriliikenteessä viedyt kuljetusvälineet ja niiden lasti, Means of transport in export shipments and their cargo, Kauttakulkuliikenteen kuljetukset tavararyhmittäin Suomen satamissa, Transit transport in Finnish ports by type of cargo, Tilastokeskus 11

Liikennetilastollinen vuosikirja 2013

Liikennetilastollinen vuosikirja 2013 Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and Tourism Liikennetilastollinen vuosikirja 2013 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009 Tilastografiikka Kehitystietoja vuosilta 1985-2009 Data om utvecklingen under perioden 1985-2009 Development trends for the years 1985 to

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Moottoriajoneuvot 2011

Moottoriajoneuvot 2011 Moottoriajoneuvot 2011 Motorfordon Motor Vehicles in Finland Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and Tourism Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and Tourism Moottoriajoneuvot

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics 2012 Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics Lentomatkustajien yhteismäärä Finavian lentoasemilla oli 19 187 508 was the total number of passengers in Finavia airports Matkustajamäärät

Lisätiedot

Market Report / February 2006

Market Report / February 2006 II / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights up over 6% The number of foreign visitors increased strongly in Helsinki in, with nights rising by 13.2%. Total nights rose by nearly 1, or

Lisätiedot

Rail Baltica - Tulevaisuus jo tänään Ulla Tapaninen Kansainvälisen logistiikan asiantuntija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Rail Baltica - Tulevaisuus jo tänään Ulla Tapaninen Kansainvälisen logistiikan asiantuntija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Rail Baltica - Tulevaisuus jo tänään Ulla Tapaninen Kansainvälisen logistiikan asiantuntija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Rail Baltica Tulevaisuus jo tänään Rail

Lisätiedot

Kotimaan vesiliikennetilasto 2014

Kotimaan vesiliikennetilasto 2014 4 2015 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA STATISTIK FRÅN TRAFIKVERKET STATISTICS FROM THE FINNISH TRANSPORT AGENCY Kotimaan vesiliikennetilasto 2014 STATISTIK ÖVER INRIKES SJÖTRAFIK STATISTICS ON DOMESTIC WATERBORNE

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2014 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2014, 3. neljännes Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen maa-aineskuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät huhti kesäkuussa 2012 Kuorma-autoilla kotimaan

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37 Finland ICT R&I In 2009, business expenditure on R&D in the ICT sectors amounted to 2,865 M, down from 3,032M the year before. The share of ICT in total BERD is the highest in Europe, at 60%; In 2011,

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall 8800 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal Y-tunnus 53864-4 FO-nummer Keskipaino/ Genomsnittsvikt/ Mat.nro 504 50-5 000x5 04.6- E 83799 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Market Report / July 2010

Market Report / July 2010 Market Report / July 21 Significant growth in nights in July Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 18.2% in July, compared with the year before. Nights increased among both domestic

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Market Report / January 2010

Market Report / January 2010 Market Report / 21 Nights still down slightly The number of nights recorded at accommodation establishments in Helsinki was still somewhat lower in than the year before (-6,, -2.7%). In 29 Helsinki hosted

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Market report / January 2014

Market report / January 2014 Market report / January 214 Overnight stays up 4% in January Overnight stays in Helsinki increased by 4.1% in January. Stays by overseas visitors were up almost 6%, while the domestic segment grew more

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Market Report / October 2006

Market Report / October 2006 X / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Foreign visitors nights increase number of Finnish overnight stays unchanged Foreign business visitors had a significant influence on the overall number

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2014 Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Den här symbolen visar att det finns närmare uppgifter på webbplatsen Österbotten i siffror. www.osterbottenisiffror.fi Tämä merkki

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Market Report / November 2006

Market Report / November 2006 XI / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Increase in both domestic and foreign visitors' nights Nights in rose by 14.2% compared with the year before. Domestic nights were up 4.9% and foreigners'

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, 4. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät loka-joulukuussa Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT)

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT) Kauppalaivastotilasto 20100 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Suomen virallinenn tilasto Liikenne Finlands ja officiella matkailu statistik 2011 Transport Official Statistics

Lisätiedot

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja AUTOALA SUOMESSA VUONNA 2007 Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja Järjestäytynyt autoala vuonna 2007 Autoalan Keskusliitolla oli vuoden lopussa

Lisätiedot

Regional Structure of Päijät-Häme

Regional Structure of Päijät-Häme Regional Structure of Päijät-Häme Pietari Peltonen, Antti Takkunen & Tuomas Toivio 5.10.2016 https://www.asikkala.fi/wp-content/uploads/2014/09/pulkkilanharju Päijät-Häme Population: 202 000 Land area:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

VR Track Oy We are building a frictionless society

VR Track Oy We are building a frictionless society VR Track Oy We are building a frictionless society VR Operating Environment Ownership steering (Government Office) Profit targets Parliament Legislation EU EU level steering Customers users corporate

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI -

SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI - SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI - Kymenlaakson kauppakamari / logistiikkapäivä 24.5.2010 Toimitusjohtaja Markku Mylly Suomen Satamaliitto Kurssi kohti tulevaa Mitä

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki V / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / May WorldSkills 25 visible in statistics International visitors' nights were clearly up in May. The increase was 8.8% or 11,8 nights compared with the

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2006 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Market Report / August 2011

Market Report / August 2011 Market Report / August 211 Foreigners' nights up, domestic nights down The rise in domestic nights that had continued for a long time came to an end in August, when nights in this category declined by

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Market Report / May 2006

Market Report / May 2006 V / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights up over 4% thanks to increase in domestic travel Nights at accommodation establishments in Helsinki continued to rise in. This time the domestic

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset. Ossi Nurmi 27.4.2016

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset. Ossi Nurmi 27.4.2016 Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset Ossi Nurmi 27.4.2016 Matkailutilinpito - Matkailutilinpito (Tourism account) = Matkailun satellittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Account) - Keskeiset määritelmät

Lisätiedot

Liikenneviraston tilastoja Statistik från Trafikverket Statistics from the Finnish Transport Agency. Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009

Liikenneviraston tilastoja Statistik från Trafikverket Statistics from the Finnish Transport Agency. Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009 2 2010 Liikenneviraston tilastoja Statistik från Trafikverket Statistics from the Finnish Transport Agency Tietilasto Vägstatistik Finnish Road Statistics 2 2010 Liikenneviraston tilastoja Statistik från

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille. Port of Pori The port serving vessels of all sizes

Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille. Port of Pori The port serving vessels of all sizes Porin Satama Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille Port of Pori The port serving vessels of all sizes Omistus ja toimnnot Porin kaupungin omistama liikelaitos yhtiöitetään 2014 lopussa Satamaviranomainen

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto toukokuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation May 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Tietilasto Vägstatistik Finnish Road Statistics Tilastoja - Statistiska rapporter - Statistics 1/2003 SVT Liikenne ja matkailu Samfärdsel och turism Transport and tourism Tietilasto Vägstatistik Finnish

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot