Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland"

Transkriptio

1 Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism

2

3 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and Tourism Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Helsinki Helsingfors 2014

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Taru Tamminen Irmeli Segerholm Kansikuva Pärmbild Cover graphics: Jannis Mavrostomos 2014 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) ISBN (pdf) ISSN (print) ISBN (print)

5 Esipuhe Liikennetilastollinen vuosikirja antaa kattavan kuvan eri liikennemuotojen kehityksestä Suomessa. Se sisältää useiden eri virastojen, laitosten ja organisaatioiden tuottamaa vuositason tietoa rautatie-, tie-, vesi-, lento- ja tietoliikenteestä. Tämän lisäksi kirjassa on kansainvälisiä vertailutietoja liikennemuodoittain. Vuosikirjassa on ensin yleisosa ja sitten liikennemuodoittaiset tilastotaulukot. Yleisosaan on koottu liikennettä kokonaisuudessaan kuvaavia tietoja sekä vertailutietoja eri liikennemuodoista. Liikennemuodoittaiset osat alkavat lyhyellä vuosikatsauksella, jonka jälkeen tulevat taulukot. Niissä on tietoa liikenneverkosta, liikennevälineistä, yrityksistä, suoritteista, onnettomuuksista ja vaarallisten aineiden kuljetuksista. Kirjan lopussa on lisäksi tiedot eri liikennemuotojen tilastojen yhteyshenkilöistä sekä kirjallisuusluettelo. Tilastokeskukselta on saatavissa myös pidempiä aikasarjoja vuosikirjassa olevista tilastoista ja taulukoista. Julkaisun ovat toimittaneet Taru Tamminen ja Irmeli Segerholm. Helsingissä, joulukuussa 2014 Hannele Orjala Tilastojohtaja, Yritystilastot Tilastokeskus 3

6 Förord Årsboken om transporter och kommunikationer ger en heltäckande bild av utvecklingen av olika trafikformer i Finland. Den innehåller uppgifter på årsnivå som olika ämbetsverk, anstalter och organisationer producerat om järnvägs-, väg-, sjö- och flygtrafik samt telekommunikation. Dessutom finns det internationella jämförelseuppgifter efter trafikform. I årsboken finns en allmän del och statistiktabeller efter trafikform. I den allmänna delen finns uppgifter som beskriver trafiken i sin helhet och jämförelseuppgifter om olika trafikformer. Delarna med de olika trafikformerna börjar med en kort årsöversikt och följs av tabeller. Tabellerna innehåller uppgifter om trafiknätet, företag, trafikprestationer, olyckor och transport av farliga ämnen. I slutet av boken finns dessutom uppgifter om kontaktpersonerna för statistiken över de olika trafikformerna samt en litteraturförteckning. Statistikcentralen tillhandahåller också längre tidsserier över statistiken och tabellerna i årsboken. Årsboken har redigerats av Taru Tamminen och Irmeli Segerholm. I Helsingfors i december 2014 Hannele Orjala Statistikdirektör, Företagsstatistik 4 Tilastokeskus

7 Preface Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland provides a comprehensive overview of the development of different modes of transport in Finland. The publication contains yearly data produced by different agencies, institutes and organisations on rail, road, water and air transport, as well as communications. Additionally, the publication contains international comparisons by mode of transport. The book contains first a general section, followed by statistical tables by mode of transport. The general section contains data on transport as a whole, as well as comparable data on different modes of transport. The sections by mode of transport start with a brief annual review, followed by the tables of results. These contain data on transport networks, vehicles, enterprises, performances and accidents, and on the transport of dangerous goods. There is also a list of contact persons for each mode of transport. A bibliography is given at the end of the publication. Longer time series of the data and tables presented in this publication are available from Statistics Finland. The yearbook was edited by Ms Taru Tamminen and Ms Irmeli Segerholm. Helsinki, December 2014 Hannele Orjala Director, Business Statistics Tilastokeskus 5

8 Sisältö Esipuhe Förord Preface Taulukoissa käytetyt symbolit Teckenförklaring Explanation of symbols Lähteet Källor Sources Tuoteseloste Produktbeskrivning Product description Yleiskatsaus Översikt General review Liikenneverkko Infrastructure Liikenneverkko, vuoden lopussa Transport network, at the end of Liikennepaikat, vuoden lopussa Stations, at the end of Liikennevälineet Transport equipment Kulkuneuvot (vetokalusto) liikennemuodoittain, vuoden lopussa Transport equipment (tractive units) by mode of transport, at the end of Henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti, vuoden lopussa Passenger transport capacity, at the end of Tavaraliikenteen kuljetuskapasiteetti, vuoden lopussa Goods transport capacity, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Yritysten lukumäärä, henkilöstön määrä ja liikevaihto liikenteen toimialoilla, Number, personnel and turnover of enterprises in transport, Liikenteen ja viestinnän bruttoarvonlisäys, Gross value added of transport and communications, Liikenteen ja viestinnän bruttoarvonlisäyksen volyymi-indeksit (2000=100) ja volyymin.. 31 vuosimuutos, Volume indices of gross value added of transport and communications (2000=100) and annual volume change, Liikenteen ja viestinnän investoinnit, Transport and communication investments, Liikenteen ja viestinnän työllisyysvaikutus, Employment effect of transport and communications, Liikenne ja viestintä vaihtotaseessa (FOB FOB), Transport and communications in current account (FOB FOB), Kuntien käyttötalous ja investoinnit liikenteen osalta, Current finances and investments of municipalities concerning transport, Liikenne Transport Liikenteen määrä liikennemuodoittain, Volume of transport by mode, Henkilö- ja tavaraliikenne Transport measurement Matkustajat liikennemuodoittain, Passengers by transport mode, Tilastokeskus

9 1.5.2 Kotimaanliikenteen henkilökilometrit, Passenger kilometres in domestic transport, Tavaraliikenteen tonnit, Tonnes in goods transport, Tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport, Tuonti kuljetusmuodoittain tonneina ja euroina, Imports by mode of transport in tonnes and euros, Vienti kuljetusmuodoittain tonneina ja euroina, Exports by mode of transport in tonnes and euros, Suomen kautta kulkeva transitoliikenne, Transit transport via Finland, Suomen satamien kautta kulkeva meritransito, Transit transport by sea via Finnish ports, Energian kulutus ja päästöt Energy consumption and emissions Liikenteen energiankulutus, Consumption of energy in transport, Eräiden öljytuotteiden myynti Suomessa, Sale of certain oil products in Finland, Kulkuneuvojen ja moottorikäyttöisten työkoneiden pakokaasupäästöt Suomessa, Emissions of vehicles and motor-driven machines in Finland, Onnettomuudet Accidents Liikenteessä kuolleet kuolemansyytilaston mukaan, Killed in traffic according to causes of death statistics, Kustannukset ja hinnat Costs and prices Liikenteen hinta-, kustannus- ja ansiotasoindeksejä, Price, cost, wage and salary earnings indices in transport and communications, Kotitaloudet ja liikenne Households and transport Kotitalouksien liikenne- ja tietoliikennemenot, Transport and telecommunications expenditure of households, Liikenteeseen ja viestintään liittyvät välineet kotitalouden tyypin mukaan, Transport and communication equipment by type of household, Kotitalouksien liikennemenot kotitaloustyypeittäin, Transport expenditure of households by type of household, Kotitalouksien liikennemenot sosioekonomisen aseman mukaan, Transport expenditure of households by socio-economic group, Eräiden kestokulutustavaroiden yleisyys kotitaloustyypeittäin, Generality of given consumer durables by household type, Eräiden kestokulutustavaroiden yleisyys sosioekonomisen aseman mukaan, Generality of given consumer durables by socio-economic group, Rautatieliikenne Järnvägstrafik Railway transport Rataverkko Railway network Raide- ja ratapituus, vuoden lopussa Tracks and lines, at the end of Liikennepaikat, vuoden lopussa Passenger and freight stations, at the end of Tasoristeykset, vuoden lopussa Level-crossings, at the end of Tilastokeskus 7

10 2.2 Liikennevälineet Transport equipment Vetokalusto, vuoden lopussa Tractive vehicles, at the end of VR:n henkilöliikenteen vaunut ja matkustajapaikat, vuoden lopussa VR s passenger railway vehicles and their seats and berths, at the end of Tavaraliikenteen vaunut ja niiden kantavuus, vuoden lopussa Wagons and their capacity in goods transport, at the end of VR:n tavaravaunujen kantavuus, vuoden lopussa Capacity of goods wagons owned by VR, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment VR:n henkilöstön lukumäärä, vuoden lopussa Number of personnel in VR, at the end of Investoinnit ja ylläpitokustannukset, Investments and maintenance expenditure, VR:n liikevaihto, Turnover of VR, Liikenne Transport Junakilometrit, Train-kilometres, Veturikilometrit, Tractive vehicle kilometres, Vedetyt bruttotonnikilometrit, Gross tonne-kilometres hauled, Vaunukilometrit, Hauled vehicle-kilometres, Tarjotut paikkakilometrit, Supplied seat-kilometres, Henkilö- ja tavaraliikenne Passenger and goods transport Matkustajien määrä ja henkilökilometrit, Number of passengers and passenger-kilometres, Rautateillä kuljetetut henkilöautot, Transported passenger cars in railway transport, Tavaraliikenteen tonnit, Tonnes in goods transport, Tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport, Vaunukuormatavaran tonnit välimatkaryhmittäin, Tonnes of wagonloads by distance group, Vaunukuormatavaran tonnikilometrit välimatkaryhmittäin, Tonne-kilometres of wagonloads by distance group, Tavaraliikenteen tonnit tavararyhmittäin, Tonnes in goods transport by commodity group, Tavaraliikenteen tonnikilometrit tavararyhmittäin, Tonne-kilometres in goods transport by commodity group, Tavaraliikenteen tonnit NST luokituksen mukaan, Tonnes in goods transport by NST classification, Tavaraliikenteen tonnikilometrit NST luokituksen mukaan, Tonne-kilometres in goods transport by NST classification, Kuormatut tavaravaunut, Loaded wagons, Rautateillä kuljetetut kontit, Containers carried by rail, Suomen ja ulkomaiden rautateiden välinen yhdysliikenne, Transit transport on railways between Finland and other countries, Tilastokeskus

11 VR:n vaarallisten aineiden kuljetukset RID-luokittain, Dangerous goods transport by RID classification by VR, Energian kulutus Energy consumption Junaliikenteen energian kulutus, Energy consumption of railway transport, Rautatieliikenteen energian kulutus ja päästöt, Energy consumption and emissions of railway transport, Onnettomuudet Accidents Rautatieliikenteeseen liittyvät onnettomuudet, Accidents connected with railway traffic, Henkilövahingot rautatieliikenteessä, Personal injuries in railway traffic, Tieliikenne Vägtrafik Road transport Tieverkko Road network Tieverkko, vuoden lopussa Road network, at the end of Maantiet hallinnollisen luokituksen mukaan maakunnittain, vuoden alussa Highways by administrative classification and region, at the beginning of Maantiet toiminnallisen luokituksen mukaan maakunnittain, vuoden alussa Highways by functional classification and region, at the beginning of Maanteiden päällysteet, vuoden alussa Highways pavements, at the beginning of Tietoja maanteistä maakunnittain, vuoden alussa Facts about highways by region, at the beginning of Maantiet liikennemääräluokittain, vuoden alussa Highways by distribution of traffic volume, at the beginning of Liikennevälineet Transport equipment Ajoneuvojen lukumäärä, vuoden lopussa Number of vehicles, at the end of Ajoneuvot maakunnittain ja suurissa kaupungeissa, vuoden lopussa Vehicles by region and in large cities, at the end of Autot käyttövoiman mukaan, vuoden lopussa Automobiles by type of motor energy, at the end of Uusien ajoneuvojen rekisteröinnit, New motor vehicles registered, Uusien autojen rekisteröinnit käyttövoiman mukaan, New automobiles registered by type of motor energy, Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Tieliikennettä harjoittavat yritykset, henkilöstön määrä ja liikevaihto, Enterprises in road transport, personnel and turnover, Maanteiden ylläpitoon ja kehittämiseen käytetyt määrärahat, Basic road maintenance and road network development of highways, Tieliikenteeltä perittyjen verojen kertymä, Tax revenue from road transport, Valtion menot maanteihin, Central government expenditure on highways, Tilastokeskus 9

12 3.4 Ajoneuvoliikenne Vehicle traffic Ajoneuvokilometrit, Vehicle-kilometres, Keskimääräinen ajomatka vuodessa ajoneuvolajeittain, Average kilometres of automobiles per year, Liikennesuorite maanteillä toiminnallisen tieluokan mukaan, Average vehicle-kilometres on highways by functional classification, Raskaan liikenteen liikennesuorite maanteillä toiminnallisen tieluokan mukaan, Average vehicle-km of heavy transport on highways by functional classification, Maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot ja kontit, lähtö- ja määrämaittain, Maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot ja kontit, lähtö- ja määrämaittain, Kuljetukset Transport measurement Kotimaan henkilöliikenne ajoneuvotyypeittäin, Passenger transport on national territory by vehicle type, Kotimaan tieliikenteessä kuljetetut tonnit ja tonnikilometrit, Tonnes and tonne-kilometres in domestic road transport, Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan tieliikenteessä ADR-luokittain, Dangerous goods transport by ADR-classification in domestic road transport, Energiankulutus ja päästöt Energy consumption and emissions Suomalaisen autoliikenteen polttonesteenkulutus, Liquid fuel consumption of Finnish automobile transport, Autoliikenteen polttonesteen kulutus ja päästöt ajoneuvotyypeittäin, Liquid fuel consumption and emissions of automobile transport by type, Onnettomuudet Accidents Tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet, Road traffic accidents, Ajokortit Driving licences Ajokortit, Driving licences, Voimassaolevat ajokortit koontiluokittain esitettynä ajankohtana Valid driving licences presented by industrial grouping on 1 January Luovutetut ajokortit ajokorttiluokan mukaan, Delivered driving licences by type of licence, Vesiliikenne Sjötrafik Water transport Laivaväylät ja satamat Waterways and ports Rannikkoväylät, Coastal waterways, Merkityt sisävesiväylät, Marked inland waterways, Vesiväylät, Waterways, Kauppa- ja teollisuussatamien lukumäärä ja niiden tuloväylien syvyydet, Number of commercial and industrial ports and channel depths in ports, Liikennevälineet Transport equipment Kauppalaivasto alustyypeittäin, vuoden lopussa The merchant fleet by type of ship, at the end of Kauppalaivasto alustyypeittäin vetoisuuden mukaan, vuoden lopussa The merchant fleet by tonnage and type of ship, at the end of Tilastokeskus

13 4.2.3 Kauppalaivasto bruttovetoisuuden ja iän mukaan, vuoden lopussa The merchant fleet by gross tonnage and age, at the end of Proomut bruttovetoisuuden ja iän mukaan, vuoden lopussa Number of barges by gross tonnage and age, at the end of Kauppa-alusluetteloon merkityt alukset, vuoden lopussa Ships entered in the Merchant Ship Register, at the end of Yritykset, talous ja työllisyys Enterprises, economy and employment Vesiliikennettä harjoittavat yritykset, henkilöstön määrä ja liikevaihto, Enterprises in water transport, personnel and turnover, Suomen Satamaliittoon kuuluvien satamien tulot ja investoinnit, Revenue and investments of ports belonging to the Finnish Port Association, Liikenne Transport Kotimaan tavaraliikenteessä satamiin saapuneet alukset, Arrivals of ships in domestic goods transport, Ulkomaan liikenteessä satamiin saapuneet alukset, Foreign-trade ship arrivals in Finnish ports, Ulkomaan liikenteessä satamiin saapuneet alukset alustyypeittäin, Foreign-trade ship arrivals in Finnish ports by type of ship, Suomen eri satamiin saapuneet alukset, Ship arrivals in Finnish ports, Sulutettujen alusten määrä Saimaan kanavan Mälkiän ja Pällin suluilla, Number of lockaged ships in the locks of Mälkiä and Pälli of the Saimaa Canal, Kuljetukset Transport measurement Kotimaan henkilökuljetukset Domestic passenger transport Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärät ja henkilökilometrit, Number of passengers and passenger-kilometres, domestic waterways, Kotimaan tavarankuljetukset Goods transport in domestic transport Kotimaan vesiliikenteessä kuljetetut tonnit, Tonnes transported on domestic waterways, Kotimaan vesiliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres on domestic waterways, Saimaan vesistöalueen tavarankuljetukset aluksilla, Goods transport on the Saimaa waterways, Ulkomaan matkustajaliikenne International passenger transport Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne, Passenger transport between Finland and other countries, Ulkomaan matkustajaliikenne eri satamissa, International passenger transport by port, Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne, Passenger transport between Finland and other countries, Ulkomaan tavarakuljetukset Goods transport in international transport Tuonti ja vienti meritse, Imports and exports by sea, Suomen ja ulkomaiden välisen tavaraliikenteen tonnikilometrit, Tonne-kilometres in goods transport between Finland and foreign countries, Tuonti ja vienti meritse tavararyhmittäin, Imports and exports by sea, by type of cargo, Ulkomaan meriliikenteessä tuodut kuljetusvälineet ja niiden lasti, Means of transport in import shipments and their cargo, Ulkomaan meriliikenteessä viedyt kuljetusvälineet ja niiden lasti, Means of transport in export shipments and their cargo, Kauttakulkuliikenteen kuljetukset tavararyhmittäin Suomen satamissa, Transit transport in Finnish ports by type of cargo, Tilastokeskus 11

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä lisääntyivät huhti kesäkuussa 2011 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Kotimaan vesiliikennetilasto 2014

Kotimaan vesiliikennetilasto 2014 4 2015 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA STATISTIK FRÅN TRAFIKVERKET STATISTICS FROM THE FINNISH TRANSPORT AGENCY Kotimaan vesiliikennetilasto 2014 STATISTIK ÖVER INRIKES SJÖTRAFIK STATISTICS ON DOMESTIC WATERBORNE

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, 4. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät loka joulukuussa 2010 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu

Lisätiedot

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden The Federation of Finnish Technology Industries Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden 28.11. 29.11.2011 The Technology Industry the Most Important Sector in Finland

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja AUTOALA SUOMESSA VUONNA 2007 Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja Järjestäytynyt autoala vuonna 2007 Autoalan Keskusliitolla oli vuoden lopussa

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014 Maailmantalouden kasvuennusteet 214 World Economic Growth Forecasts in 214 1 BKT:n kasvu 214 / GDP growth in 214, % 9 8 Kiina China 7 6 5 4 3 2 1 Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy.

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy. Julkinen velka kasvaa ennätysvauhtia, Suomessa saavutetaan pian 199-luvun korkein taso Public Debt Increasing at Record Speed, Finland Soon Back at 199s Peak Level Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset. Ossi Nurmi 27.4.2016

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset. Ossi Nurmi 27.4.2016 Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset Ossi Nurmi 27.4.2016 Matkailutilinpito - Matkailutilinpito (Tourism account) = Matkailun satellittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Account) - Keskeiset määritelmät

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, 1. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät tammi-maaliskuussa 2010 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu

Lisätiedot

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki Market Report / 212 Small changes in bednights in Helsinki in Bednights in Helsinki showed a slight drop (-.4%) in. The drop was the same as in August. Domestic nights were down 2.2% in, while foreigners'

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

Market report / January 2014

Market report / January 2014 Market report / January 214 Overnight stays up 4% in January Overnight stays in Helsinki increased by 4.1% in January. Stays by overseas visitors were up almost 6%, while the domestic segment grew more

Lisätiedot

Regional Structure of Päijät-Häme

Regional Structure of Päijät-Häme Regional Structure of Päijät-Häme Pietari Peltonen, Antti Takkunen & Tuomas Toivio 5.10.2016 https://www.asikkala.fi/wp-content/uploads/2014/09/pulkkilanharju Päijät-Häme Population: 202 000 Land area:

Lisätiedot

Market Report / July 2010

Market Report / July 2010 Market Report / July 21 Significant growth in nights in July Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 18.2% in July, compared with the year before. Nights increased among both domestic

Lisätiedot

Tietilasto Vägstatistik 2006 Finnish Road Statistics Pikatilasto

Tietilasto Vägstatistik 2006 Finnish Road Statistics Pikatilasto Tietilasto 2006 Vägstatistik 2006 Finnish Road Statistics 2006 Pikatilasto 27.2.2007 Tiehallinto tänään - Vägförvaltningen i dag - Finnish Road Administration Today Tiehallinnolla on hoidettavanaan Vägförvaltningen

Lisätiedot

Market Report / January 2010

Market Report / January 2010 Market Report / 21 Nights still down slightly The number of nights recorded at accommodation establishments in Helsinki was still somewhat lower in than the year before (-6,, -2.7%). In 29 Helsinki hosted

Lisätiedot

VR Track Oy We are building a frictionless society

VR Track Oy We are building a frictionless society VR Track Oy We are building a frictionless society VR Operating Environment Ownership steering (Government Office) Profit targets Parliament Legislation EU EU level steering Customers users corporate

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2014 Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Den här symbolen visar att det finns närmare uppgifter på webbplatsen Österbotten i siffror. www.osterbottenisiffror.fi Tämä merkki

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2006 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/42972160.aspx Väline hanke ID 203656-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Market Report / March 2010

Market Report / March 2010 Market Report / 21 Nights continue to rise clearly The strong growth in nights that began in continued in. Growth has also been considerably faster in Helsinki than in other parts of Finland. Increases

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Market Report / March 2006

Market Report / March 2006 III / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights continue to rise strongly Visitors to Helsinki are expected to show a clear rise this year. Similar growth took place in 1995 when Finland

Lisätiedot

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002 ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002 Sources: Statistic Finland, Genimap Oy (L6022/05) The Economic Importance of the Forest Sector in Finnish Regions and

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Market Report December / Year 2005

Market Report December / Year 2005 XII / HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report December / Year Foreigners' nights set a new record of 1,539,000 in Foreigners' nights have also developed favourably in Helsinki over the long term. During

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Market Report / March 2014

Market Report / March 2014 Market Report / 214 Volume of domestic overnights stable in Overnight stays in Helsinki were down 2.2% in. The reduction was entirely due to international visitors, as the volume of stays by domestic guests

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto toukokuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation May 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos eli reaalinen muutos, prosenttia Lähde: www.tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot