Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha & Tiina Rantio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha & Tiina Rantio"

Transkriptio

1 Bio- ja ympäristötekniikan laitos. Raportti 22 Istitute of Environmental Engineering and Biotechnology. Report 22 Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha & Tiina Rantio Tampere 2007

2 Tampereen teknillinen yliopisto. Bio- ja ympäristötekniikan laitos. Raportti 22 Tampere University of Technology. Institute of Environmental Engineering and Biotechnology. Report 22 Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha & Tiina Rantio PCB-yhdisteet rakennuksissa ja niiden saneeramisen aiheuttamien työhygieenisten riskien vähentäminen Tampereen teknillinen yliopisto. Bio- ja ympäristötekniikan laitos Tampere 2007

3 ISBN ISSN Tampereen Yliopistopaino Oy, 2007

4 PCB-YHDISTEET RAKENNUKSISSA JA NIIDEN SANEERAMISEN AIHEUTTAMIEN TYÖHYGIEENISTEN RISKIEN VÄHENTÄMINEN Professori Tuula Tuhkanen, Tampereen teknillinen yliopisto FM, TkL Sari Kuusisto, Tampereen teknillinen yliopisto DI, Outi Lindroos, Tampereen teknillinen yliopisto Tek.yo, Lääk.yo Tuulia Palukka, Tampereen teknillinen yliopisto DI, Sannamari Hellman, Tampereen teknillinen yliopisto FT Eero Priha, Työterveyslaitos Tampere FT Tiina Rantio, Työterveyslaitos Tampere Tampereella 2006 Julkaistu työsuojelurahaston tuella, hanke

5 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 Merkinnät ja lyhenteet JOHDANTO KIRJALLISUUSKATSAUS Polyklooratut bifenyylit Rakenne ja ominaisuudet Kaupalliset PCB-yhdisteet PCB-yhdisteet ympäristössä Dioksiinin kaltaiset PCB-kongeneerit PCB-yhdisteiden toksisuus ja terveysvaikutukset Altistuminen Terveysvaikutukset PCB-yhdisteiden käyttö Yleistä PCB-yhdisteiden käyttö maaleissa PCB-yhdisteiden käyttö Suomen maaliteollisuudessa Ilmanäytteet ja pyyhkäisynäytteet apuna PCB-pitoisen maalin löytämisessä Raja-arvoja ja lainsäädäntöä Tutkimusmenetelmät ja materiaalit Näytteenottokohteiden valinta Näytteiden keräys Näytteenottokohteet Näytteenottomenetelmät Maalinäytteet Porausnäytteet Pyyhintänäytteet Ilmanäytteet Puhdistuskokeet Kemiallinen analytiikka Käytetyt kemikaalit Esikäsittely ja uutto GS-MS -analyysit Ilmanäytteet Lyijynäytteet Tulokset ja niiden tarkastelu Maalinäytteiden PCB-pitoisuudet Maalien PCB-kongeneeriprofiilit Maalipinnoilta otettujen pyyhintänäytteiden tulokset Pintanäytteiden tulokset hiekkapuhalletuissa tiloissa PCB:n kulkeutuminen maalista betoniin PCB-pitoisten maalien lyijypitoisuus Ilmanäytteiden tulokset Ilmanäytteiden PCB-pitoisuudet kohteissa Kongeneerikohtaiset tulokset Aikaisempien tutkimusten tuloksia ilmapitoisuuksista Riskinarviointi Yleistä Altistusarviointi Riskinarviointi... 54

6 3 5.4 Epävarmuustarkastelu PCB-pitoisten rakennusmateriaalien poisto- ja käsittelymenetelmät Yleistä Maalin PCB-pitoisuuden tarkistus PCB-pitoisten maalien poisto Nolla-vaihtoehto Peittäminen Maalin poisto mekaanisin menetelmin Kemialliset poistomenetelmät PCB-pitoisen jätteen käsittely PCB-jätteen säilytys ja kuljetus PCB-jätteenpoltto PCB-jätteen kaatopaikkasijoitus Jälkisiivous Työ hygieeniset toimenpiteet ja varusteet Yhteenveto ja lisätutkimustarpeet Lähdeluettelo... 63

7 4 TIIVISTELMÄ Polykloorattuja bifenyylejä eli PCB-yhdisteitä esiintyy rakennuksissa myös sellaisissa käyttökohteissa, joihin ei tähän mennessä ole osattu kiinnittää huomiota. Niin sanottuja einestemäisiä PCB-yhdisteitä (non-liquid, NLPCBs) on käytetty muun muassa erilaisissa saumausmassoissa, tasoitteissa, liimoissa, pinnoitteissa, eristeissä ja maaleissa vuosien 1940 ja 1975 välillä, mutta PCB-yhdisteiden esiintymisestä rakenteissa tiedetään hyvin vähän. PCB-pitoisia maaleja on käytetty erityisesti teollisuusrakennuksissa, joissa maaleilta vaaditaan tarttuvuutta ja korroosionkestoa. Lisäksi PCB-pitoisia maaleja esiintyy hyvin yleisesti betonipinnoilla kellareissa, portaikoissa ja seinissä mutta myös esimerkiksi kouluissa ja kasarmeissa. Suomessa PCB-yhdisteitä on lisätty kloorikautsu-, syklokautsuja vinyylimaaleihin parantamaan niiden tarttuvuutta, kestävyyttä ja joustavuutta sekä palon- ja kosteudenkesto-ominaisuuksia. Tässä tutkimuksissa selvitettiin ennen vuotta 1972 rakennetuissa tai maalatuissa rakennuksissa esiintyvien maalien PCB-pitoisuuksia. Sen lisäksi otettiin pyyhkäisynäytteitä saneeraamattomilta maalipinnoilta, pinnoita maalin poiston jälkeen sekä sekundäärisesti kontaminoituneilta pinnoilta. PCB-maalien aiheuttaman altistuksen arvioimiseksi mitattiin myös rakennuksista ilman kaasu- ja hiukkasmaiset PCB-pitoisuudet sellaisista kohteista, joissa on PCB-maaleja tai jo kertaalleen saneeratuista kiinteistöistä. Mittaustulosten avulla laskettiin altistumisesta aiheutuva riski kyseisissä mittauskohteissa havaituille pitoisuuksille sekä hengityksen että pinnoilta suuhun joutuneen PCB:n osalta. Lisäksi työssä esitellään tekniikoita maalin poistamiseksi sekä työhygieniseksi suojautumiseksi PCB-altistukselta. Kaikkiaan 17 näytteenottokohteesta 11:stä löytyi PCB-pitoisia maaleja ja kerätyistä näytteistä lähes joka neljäs sisälsi PCB-yhdisteitä ongelmajäteraja-arvon ylittävän pitoisuuden (50 mg/kg). Pitoisuudet vaihtelivat hyvin pienistä jopa 10 painoprosenttiin maalin kuivapainosta. Suurimmat pitoisuudet löytyivät koulurakennusten kellaritilojen betonilattioilta ( mg/kg), mutta myös puulattioihin käytetyistä maaleista löytyi suuria PCB-pitoisuuksia. Tutkimuksen perusteella on selvää, että PCB-yhdisteitä on lisätty maaleihin Suomessa ja maaleja on käytetty erilaisissa käyttökohteissa hyvin yleisesti. PCB-pitoisilta maalipinnoilta otetut pyyhintänäytteet sisälsivät suuria PCB-pitoisuuksia. Saneeraamattomilta pinnoilta korkein pyyhkäisynäytteen pitoisuus oli μg/m2. Yleisesti ottaen korkeita pitoisuuksia esiintyi pinnoilla, joissa myös maalin pitoisuus oli korkea. Hiekkapuhalletuilla, PCB-pitoisia maaleja sisältäneillä pinnoilla, esiintyi yli rajaarvon, 100 μg/m2, ylittäviä pitoisuuksia. Pitoisuudet olivat yleensä satoja mikrogrammoja neliömetrillä (max μg/m2). Rakennuksista, joissa PCB-pitoiset maalit oli poistettu hiekkapuhalluksella, löytyi PCBpitoisuuksia myös sellaisilta pinnoilta, joissa alun perin ei PCB-maaleja ollut. Joko maaleista vuosien kuluessa tapahtuneen hilseilyn tai hiekkapuhalluspölyn PCB-yhdisteiden aiheuttamasta sekundäärikontaminaatiosta kertoo viereisistä seinistä todetut kohonneet PCB-pitoisuudet. PCB:tä sisältävien maalien kongeneeriprofiili muistutti lähes kaikissa maalinäytteissä Aroclor 1260:n tai Clophen 60:n profiilia. Vain muutamassa näytteessä PCB-kongeneerien seos muistutti enemmän Aroclor 1254-seosta. Yhdestä näytteestä havaittiin molempia Aroclor-valmisteita muistuttavat profiilit, mutta pitoisuudet olivat varsin pieniä. Kongeneeriprofiili vastaa maalitehtaiden ilmoittamia PCB-seoksia ja löydettyjen PCB-

8 5 pitoisuuksien voidaan olettaa olevan peräisin juuri maaleista eikä muista PCB-lähteistä, kuten kondensaattoreista. Kymmenestä kohteesta kerättiin 20 kaasumaista ja 15 hiukkasmaista ilmanäytettä. Neljästä kohteesta löydettiin kaasumaista PCB:tä yli määritysrajan. PCB-yhdisteitä yli määritysrajan löytyi kahdesta kohteesta ilmanäytteen hiukkasfraktiosta. Kaasufaasista löytyi luokkaa 300 ng/m3 luokkaa olevia pitoisuuksia kolmesta eri mittauskohteesta. Tämä on taso, joka määritellään saksalaisessa lainsäädännössä raja-arvoksi. Kaasumaisten näytteiden kongeneeriprofiili riippui siitä, oliko kyse kohteesta, jossa on ollut kondensaattoreita vai PCB-pitoisia maaleja. Positiivisia näytteitä oli kuitenkin liian vähän, että mitään tilastollista riippuviitta voitaisiin osoittaa. Huolestuttavaa on, että kohteesta, josta kondensaattorit oli saneerattu jo noin kaksikymmentä vuotta sitten, sisäilmasta löytyi PCB-yhdisteitä 290 ja 320 ng/m3. PCB-yhdisteet pysyvät yleensä maalikalvossa, mutta vanhentuessaan voivat hilseillä ja vapautua näin ympäristöön. Varsinkin maalipintojen poiston yhteydessä vapautuu maalipölyä ympäristöön aiheuttaen työntekijöiden altistumisen. Poistamatta jääneet maalit tai puutteellisesti puhdistetut pinnat sekä väärillä tekniikoilla poistettujen maalien aiheuttama sekundäärikontaminaatio voi myöhemmin aiheuttaa kyseisissä tiloissa asuvien tai työskentelevien henkilöiden PCB-altistumista. Tutkimuksessa laskettiin erilaisia altistusskenaarioita olettaen, että kyseisissä tiloissa työskennellään (saneerauksen aikainen altistus) tai niitä käytetään asuintiloina, kouluina tai työtiloina. Laskelmat perustuivat tuloksiin, jotka saatiin kahdesta eri kohteessa, jossa toteutettiin PCB-pitoisten maalien poisto. Altistuminen laskettiin erikseen aikuisille ja lapsille. Ihoaltistus PCB-pölylle ja käsien kautta ruuansulatuskanavaan joutuva pöly olivat lapsilla merkittävimmät altistustiet saneerauskohteissa. Aikuisilla ruuansulatuskanavan kautta tapahtuva altistus on pienenpää, jolloin myös ilman pölyyn sitoutuneet PCByhdisteet kasvattavat suhteellista osuutta (n. 40% kokonaisaltistuksesta). Esimerkiksi elinikäinen keskimääräinen päiväaltistus, joka seuraa käsien kautta suuhun joutuvasta pölystä, on lapsilla 20 ng/kg-päivä asumisskenaariossa, 120 ng/kg-päivä kouluskenaariossa ja aikuisilla 0.3 ng/kg-päivä sekä työ- että asumisskenaarioissa. Tutkituista saneerauskohteista ei analysoitu kaasufaasin PCB-pitoisuuksia erikseen, joten tämän altistusreitin vaikutusta ei pystytty arvioimaan. PCB-pitoisten maalien saneerauksesta aiheutuva riski arvioitiin käyttäen hyväksi maalipölyn ihoaltistuksen, maalipölyn nielemisen ja hengittämisen kautta saatuja annoksia. PCB-yhdisteiden keskiarvopitoisuus pinnoilla tutkituissa rakennuksessa oli 540 μg/m2 ja tästä pitoisuudesta seurannut syöpäriski lapsuusajan altistuksella oli 1,2 x 10-4, aikuisaltistuksessa 1,3 x 10-5 ja työperäisessä altistuksessa 1,5 x Koulurakennuksen kohdalla käytettiin varmuuden vuoksi maksimipitoisuutta ( μg/m2), josta seurannut riski oli 7,8 x Vaaraindeksit olivat vastaavasti 35 lapsille, 4 aikuisille, 3 työperäiselle altistukselle ja 140 koululaisille. Vaaraindeksi tai riskiosamäärä on suhdeluku, jonka ollessa yksi tai suurempi haittavaikutuksia voi mahdollisesti alkaa esiintyä. Jatkotutkimuksissa analysoitiin myös PCB-pitoisuuksia ilman kaasufaasissa tiloissa, jossa ei ollut tehty maalipinnan saneerausta. Korkein löydetty PCB-pitoisuus sisäilman kaasufaasissa oli 350 ng/m3. Tästä aiheutuva syöpäriski olisi asumisskenaariossa lapselle 3,0 x 10-5 ja aikuiselle 8,0 x Työpaikkaskenaariossa syöpäriski olisi 6,2 x10-7. Eikarsinogeeninen riski on suurempi. Asukasskenaariossa riskiosamäärät olivat kaikissa ikäryhmissä yli yhden.

9 6 Pintojen riittävä puhtausaste laskettiin huomioiden ihoaltistus ja nielemisen kautta tapahtuva alistus. Hengitysteitse tapahtuvan altistuksen osuutta ei voitu ottaa huomioon, koska pintapitoisuuden ja ilmapitoisuuden välistä yhteyttä on vaikeaa määrittää. Takaisinlaskennassa määritettiin PCB-pitoisuus pinnalla joka vastasi 10-5 tason riskiä ja vaaraindeksiä 1. Viidennen prosentiilin arvo todennäköisyysjakaumalta valittiin edustamaan sallittua PCB:n pintapitoisuutta. Tämä arvo on turvallinen 95 % altistuvasta väestöstä ja voidaan katsoa riittäväksi. Vaaraindeksiä käytettäessä laskentaperusteena saatiin tiukemmat sallitut pintapitoisuudet. Viidennen prosentiilin arvot rakennusten eri käyttötarkoituksille ovat seuraavat kun ei-syöpä vaikutukset ovat laskentakriteerinä: kotitaloudet: 7 μg/m2 tai 65 μg/m2 (vain aikuisia), työpaikat: 140 μg/m2 ja koulut: 120 μg/m2. Vaikka NLPCB-kohteiden aiheuttamien terveysriskien arviointi on kesken niin EU:ssa kuin EPA:ssa, kohteita jotka sisältävät kyseisiä aineita, puretaan ja saneerataan kuitenkin jatkuvasti. Purkaminen ja maalien tai pinnoitteiden poiston yhteydessä maalista irtoaa hiekkapuhallusjätettä, pölyä, kaasumaisia PCB-yhdisteitä sisäilmaan, puhtaille pinnoille sekä purkujätteen mukana ympäristöön. Elementtirakennusten saumausmassojen PCB-ongelma on ollut yleisesti tiedossa vuodesta 1997 ja ympäristöministeriö on asettanut PCB-pitoiselle saumausmassalle toimenpidesuosituksen. PCB-pitoisten maalien suhteen ei ole olemassa erikseen kunnostusohjeita. PCB-pitoisten maalien poistossa ja kunnostustekniikoissa sekä työhygienisessä suojauksessa pitäisi käyttää samantasoisia tekniikoita kuin PCBsaumausmassojen poistossa. Tämä sitäkin suuremmalla syyllä, koska on kyse sisätiloista, joihin on suunnitteilla muuta käyttöä. Monet tiloista toimivat työtiloina, kouluina, kasarmeina tai asuintoina. Vaikka NLPCB-yhdisteitä sisältäville saumausmassoille on laadittu määräykset, ne eivät sovellu hyvin eivätkä kata rakennusten sisällä materiaaleissa esiintyvien yhdisteiden erityisongelmia. Maalien yleisin poistomenetelmä on hiekkapuhallus. Hiekkapuhallettujen PCBmaalipintojen jälkeen pintojen PCB-pitoisuus oli yleisesti satoja μg/m2. Imurointi poisti tehokkaasti lattiasta PCB-pitoista pölyä. PCB-pitoisuudet laskivat noin 40-kertaa pienempään pitoisuuteen. Imuroinnin jälkeen pitoisuudet olivat vain μg/m2. Pintojen pesu tehostaa tuloksia. Paineilmapuhallus poistaa PCB-yhdisteitä, mutta epätasaisesti. Hiekkapuhallus normaalilla tekniikalla aiheuttaa puhtaiden tilojen sekundaarikontaminaatiota. Maalinpoistoa tekevien työntekijöiden tulee myös käyttää hengityssuojaimia ja erillisiä kertakäyttöisiä suoja-asuja sekä käsineitä. Rakennustieto Oy on julkaissut saumausmassojen purkuun tarkoitetun työmenetelmä-ohjeen (RATU , 2000), joka sisältää ohjeet myös työntekijöiden ja ympäristön suojauksesta sekä saneerauksen laadun varmistamisesta. Maalipintojen poistolle tulisi laatia vastaavat ohjeet. Tiloissa työskentelee myös muita rakennustyöntekijöitä, joiden altistuminen hiekkapuhalluksen jälkeiselle pölylle on alhaisempi, mutta kestää pitempiä aikoja ja voi tapahtua myös ihokontaktin sekä käsistä suuhun joutuvan kontaminaation kautta. Tarvitaan erityistä koulutusta, koska ongelma koskee suurta joukkoa rakennustyöntekijöitä (vrt. altistuminen lyijylle tai asbestille). Jos maali tai maalatun rakenteen purkujäte sisältää PCB:tä enemmän kuin 50 mg/kg, on jäte ongelmajätettä ja saneeraus on suunniteltava ja toteutettava siten, että pölyn leviäminen on estetty tehokkaasti. Kuten asbesti, PCB voi väärin poistettuna aiheuttaa

10 7 suurempaa haittaa kuin paikalleen jätettäessä. Se voi levitä ympäristöön tai aiheuttaa terveysriskin saneeraustyöntekijöille. Tämän takia maalin poistomenetelmä ja työntekijöiden henkilökohtaiset suojavarusteet tulee valita huolella. Jätteenkäsittelyyn tulee myös kiinnittää erityishuomiota. Tällä hetkellä ei ole vakiintuneita käsittelymenetelmiä PCB-yhdisteitä sisältäville maalijätteille. Suurelta osin voidaan hyödyntää saumausmassojen poistoon laadittuja ohjeita henkilökohtaisista suojaimista sekä jätteenkäsittelystä. Koska saneerattavissa rakennuksissa ei ole kiinnitetty huomiota PCByhdisteisiin, voi olla, että PCB-yhdisteitä on saneeratuissa rakennuksista runsaasti johtuen vanhojen maalien epätäydellisestä poistosta tai peittämisestä. Lisäselvätystä vaatii NLPCB-pitoisten yhdisteiden esiintymisen arviointi yleisellä tasolla suomalaisessa rakennuskannassa. Ei tiedetä, paljonko rakennuskanta yhä sisältää PCByhdisteitä. Lisäksi olisi tutkittava, paljonko saneeraus ja purku ovat aiheuttaneet PCByhdisteiden kulkeutumista rakennusjätteen mukana kaatopaikalle, viemäreihin ja ympäristöön.

11 8 Merkinnät ja lyhenteet C Haitta-aineen konsentraatio (mg/kg) CB Klooribifenyyli DCM Dikloorimetaani GC Kaasukromatografi EPA Environmental Pollution Agency LC50 Pitoisuus, joka tappaa puolet koe-eläimistä NLPCB Non-Liquid PCB MS Massaspektrometri MSD Massaselektiivinen detektori PBB Polybromattu bifenyyli PCB Polykloorattu bifenyyli PCDD Polykloorattu dibentso-p-dioksiini PCDE Polykloorattu difenyylieetteri PCDD/F-yhdisteet Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja furaanit PCT-yhdisteet Polyklooratut trifenyylit POP-yhdisteet Pysyvät orgaaniset yhdisteet (Persistent organic pollutants) RRF Suhteellinen ominaiskerroin RRT Suhteellinen retentioaika TCDD 2,3,7,8- tetraklooridibentso-p-dioksiini TEF Toksisuusekivalenttikerroin (Toxicity Equivalency Factor) TEQ TEF-arvojen avulla laskettu toksisuusekvivalentti (Toxic Equivalent) WHO Maailman terveysjärjestö (World Health Organization)

12 9 1 JOHDANTO Polyklooratut bifenyylit (PCB) ovat joukko synteettisesti valmistettuja orgaanisia klooriyhdisteitä, jotka ovat myrkyllisiä, vaikeasti hajoavia ja kertyvät ravintoketjuun. Niitä on yleisesti käytetty rakennusten eri osissa ja materiaalien lisäaineena 1940-luvulta niiden lopulliseen kieltämiseen asti 1980-luvulle. Suomessa PCB:n esiintymistä on aikaisemmin selvitetty saumausmassoissa, lämpölasi-ikkunoissa, kondensaattoreissa ja muuntajissa. Kirjallisuuden mukaan 1950-luvulta 1970-luvulle asti PCB:tä on lisätty myös maaleihin, erityisesti betoni- ja korroosionestomaaleihin ja lakkoihin. Maaleissa sitä on käytetty pehmittimenä ja parantamaan maalin tarttuvuutta. PCB:n käyttöä maalien ja betonin lisäaineena on tutkittu Saksassa, Norjassa ja Kanadassa mutta Suomessa niiden esiintymisestä rakenteissa tiedetään hyvin vähän. PCB yhdisteiden käyttö maaleissa ja liimoissa oli Suomessa kuitenkin suurempaa kuin saumausmassoissa vuonna 1969 (PCBtoimikunta, 1983). Saneerausvaiheessa, erityisesti hiekkapuhallettaessa, PCB- yhdisteet voivat vapautua maalista ilmaan ja aiheuttaa terveysriskin rakennuksessa oleskeleville tai joutua ympäristöön pölyn ja muun rakennusjätteen mukana. Myös paikalleen jätetyistä PCBmaaleista tai puutteellisesti poistetusta maalikerroksesta saattaa vapautua PCB:tä ilmaan. Hilseilevästä maalista voi myös kulkeutua pölyä muualle rakennukseen tai ympäristöön, joka johtaa sekundaariseen kontaminaatioon. Kartoitus maalien PCB-pitoisuuksista sekä käyttökohteista ja -määristä on tärkeä, jotta ongelman laajuus saadaan selville. Saneerausrakentajia voidaan tällöin ohjeistaa tunnistamaan kohteet, joissa saattaa esiintyä PCB-yhdisteitä ja käyttämään asianmukaista maalien poistotekniikkaa ja suojausta. Tämä tutkimus maalien PCB-pitoisuuksista tehtiin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston bio- ja ympäristötekniikan laitoksen sekä Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipisteen kanssa. Materiaali-, ilma- ja pyyhintänäytteitä kerättiin erityyppisistä julkisista ja teollisuuden käytössä olevista rakennuksista lattia- ja sisäseinäpinnoilta ja ne analysoitiin Tampereen teknillisen yliopiston bio- ja ympäristötekniikan laitoksen ja Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipisteen laboratorioissa. Taustaselvityksiin PCB:n käytöstä eri maaleihin käytettiin kirjallisuustutkimuksia, haastatteluja ja tietoja muiden maiden PCB:n käytöstä maaleissa. Käyttökohteista on kerätty pääasiassa tietoa näytteitä ottamalla. Muita rakennuskannassa esiintyviä PCB-pitoisia materiaaleja, kuten saumausmassoja, on käsitelty aikaisemmissa tutkimuksissa (Hellman, 2003; Maijala ja Nippala 2002, Pyy ja Lyly 1998).

13 2 KIRJALLISUUSKATSAUS 2.1 Polyklooratut bifenyylit Rakenne ja ominaisuudet Polykloorattuja bifenyylejä valmistettiin bifenyylirenkaan katalyyttisellä kloorauksella ja niitä on tuotettu 1920-luvulta lähtien teollisuuden eri käyttötarkoituksiin. Perusrakenteeltaan ne koostuvat kahdesta C-C sidoksella toisiinsa kiinnittyneestä bentseenirenkaasta, joihin on kiinnittyneenä 1-10 klooriatomia. Teoriassa erilaisia mahdollisia PCB-yhdisteitä (kongeneereja) on 209, mutta vain 136 on löydetty teollisista PCB-yhdisteistä (Schulz et al., 1989). PCB-yhdisteet jaetaan sitoutuneiden kloorien lukumäärän mukaan 10 homologiseen ryhmään, joihin kuuluu eri määrä kongeneereja. Kuva PCB-yhdisteiden yleinen rakenne (Ahlborg et al,, 1992). Ballschmiter ja Zell (1980) kehittivät ensimmäisinä PCB-yhdisteiden systemaattisen numeroimisjärjestelmän, jota IUPAC myöhemmin mukaili oman järjestelmänsä mukaiseksi. Molemmat nimeämissysteemit ovat edelleen käytössä. Eri kongeneerien fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vaihtelevat, mutta yleisesti PCByhdisteet ovat erittäin pysyviä, rasvahakuisia, veteen niukkaliukoisia ja huonosti haihtuvia. Pienemmän kloorausasteen klooribifenyylit haihtuvat helpommin ja ovat alttiimpia hajoamiselle kuin korkeammin klooratut. Rasvahakuisuus kasvaa ja vesiliukoisuus pienenee kloorausasteen kasavessa (Mackay et al., 2000). Ravintoketjuun jouduttuaan ne rikastuvat ja vaikutukset ilmenevät voimakkaimmin ravintoketjujen huipuilla. PCByhdisteet hajoavat ympäristössä hitaasti ja niitä on havaittu lähes kaikkialla luonnossa sen jälkeen, kun niiden ympäristövaikutuksia alettiin tutkia 1970-luvulla. (Breivik et al., 2002) Fysikaaliset ominaisuudet, kuten liukoisuus, höyrynpaine ja Henryn lain vakio, vaihtelevat kongeneerin klooriatomien määrän ja myös niiden sijainnin mukaan. (WHO, 2003). Eri PCB-homologiryhmien fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia on esitelty taulukossa 2.1.

14 Taulukko 2.1. Eri homologiryhmien fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia (Mackay et al., 2000). Homologiryhmä Mol.pain Tiheys Höyrynpain KH Vesiliukoisuus o (g/mol) 20 C e (Pa) 25 C (Pa (g/m3) 11 Log Kow (g/cm3) m3/mol) Monoklooribifeny , ,56-75, yli Diklooribifenyyli , , Triklooribifenyyli ,3-92, Tetraklooribifeny , ,72-47, yli Pentaklooribifeny , ,8-151, yli Heksaklooribifeny , ,9-81, yli Heptaklooribifeny , , yli Oktaklooribifenyy , , li Nonaklooribifeny , ,8* yli 7,9* , , Dekaklooribifeny yli Kaupalliset PCB-yhdisteet PCB yhdisteiden teollinen valmistus alkoi vuonna 1929 ja kasvoi huomattavasti 50- ja 60- luvuilla. PCB-yhdisteitä on valmistettu useassa maassa ympäri maailmaa erilaisten tuotenimikkeiden alla. Suurimpia valmistajia olivat amerikkalainen Monsanto, saksalainen Bayer, japanilainen Kanegafuchi sekä ranskalainen Rhone Poulenc. Myös Neuvostoliitto valmisti PCB:tä suuria määriä omaan käyttöönsä (Breivik et al, 2002). Teollisesti valmistetut PCB-tuotteet ovat monen eri kongeneerin seoksia. Yhdessä seoksessa oli normaalisti eri PCB-kongeneeria ja reaktio-olosuhteista ja -ajasta riippuen kloorausaste vaihteli %:iin (Ahlborg et al., 1992). Eri valmistajat käyttivät samaa valmistusprosessia, joten seokset vastaavat koostumukseltaan pitkälti toisiaan (Tagasuga et al., 1996). Tuotteen nimen perässä on usein numero, joka kuvaa seoksen kloorausastetta. Amerikkalaisen Monsanto yhtiön valmistamat Aroclor-nimiset PCBtuotteet saivat nimensä perään neljänumeroisen luvun, joka kertoi kyseisen tuotteen kloorausasteen. Esimerkiksi A1242 sisälsi 42 painoprosenttia klooria ja kaksi ensimmäistä numeroa kertovat hiilen määrän fenyylirenkaissa. Aroclor A1242-seos koostui pääosin pienemmistä PCB-kongeneereistä, kuten PCB-18, PCB-31 ja PCB-28 ja suuremman kloorausasteen seokset taas sisälsivät enemmän suurempia kongeneereja. Esimerkiksi Aroclor 1260:n yleisimmät kongeneerit olivat PCB-180, PCB-153, PCB-149 ja PCB-138. (U.S.EPA, PCB ID). Eri seokset eroavat toisistaan kloorausasteen mukaan ja ne on mahdollista erottaa toisistaan kromatografisesti erilaisten kongeneeriprofiiliensa perusteella (Schulz, 1989). PCB-yhdisteiden valmistusmääriä on vaikea arvioida, koska kaikki valmistajat eivät ole pystyneet kertomaan tarkkoja tietoja. Breivik et al (2002) arvioi kokonaistuotannon olleen noin 1,324 miljoonaa tonnia, kun taas Fieldler (2001) arvioi sen olleen yli 2 miljoonaa tonnia. Pelkästään Monsanton valmistamia Aroclor-tuotteita valmistettiin tonnia (Breivik et al, 2002). Monsanton eniten valmistettua tuotetta, A1242:ta, käytettiin lähinnä

15 12 eristävänä väliaineena muuntajissa ja kondensaattoreissa (Brown, 1994). Rakennusmateriaaleissa paljon käytettyjä A1260:n ja muiden korkean kloorausasteen seosten valmistus loppui jo 70-luvulla, kun tieto PCB:n haitallisista vaikutuksista levisi (Breivik et al, 2002). Taulukko 2.2. Eri Aroclor-seosten tuotanto-osuudet Yhdysvalloissa (Brown, 1994). % -osuus Aroclor-seos tuotannosta Aroclor Aroclor Aroclor 1232 < 1 Aroclor Aroclor Aroclor Aroclor Aroclor Aroclor 1268 < PCB-yhdisteet ympäristössä PCB-yhdisteitä on löydetty lähes kaikkialta ympäristöstä 1940-luvun jälkeen. Suuria määriä PCB:tä on viety kaatopaikoille, kaadettu maahan tai vuotanut ympäristöön. Havaitut pitoisuudet riippuvat siis paljon näytteenottopaikasta. (ATSDR, 2000) Ympäristönäytteiden kongeneeriprofiilit muistuttavat teollisesti valmistettujen yhdisteiden kongeneeriprofiileja, vaikka ovatkin ajan myötä muuntuneet kemiallisen hajoamisen ja biokertymisen takia (U.S EPA, 1996). PCB-yhdisteiden ympäristövaikutuksia alettiin ymmärtää 60-luvun lopulla, kun Sören Jensen (Jensen, 1966, 1969) löysi PCB:tä ruotsalaisista kaloista. Vähitellen yhdisteiden käyttöä vähennettiin ja kiellettiin lopullisesti eri maissa. Vaikka niitä ei enää valmisteta, PCB-yhdisteitä pääsee ympäristöön monista eri lähteistä ja näiden selvittäminen on erittäin tärkeää päästöjen minimoimiseksi ja vaikutusten selvittämiseksi. (U.S. EPA, 1996; Breivik, 2002). Ominaisuuksiensa johdosta PCB-yhdisteet kiinnittyvät ei-polaarisille pinnoille ja kertyvät rasvakudokseen. Ne eivät ole helposti haihtuvia eivätkä vesiliukoisia, joten ympäristöön joutuessaan ne päätyvät ennemmin sedimentteihin ja maaperään kuin ilmaan tai veteen. Maaperään joutuessaan ne pidättäytyvät pääosin päällimmäiseen kerrokseen, mutta pienemmät kongeneerit voivat haihtua myös ilmaan. (ATSDR, 2000 ) Yleisesti PCB-yhdisteet liukenevat huonosti veteen ja liukoisuus pienenee erityisesti kongeneereilla, joilla ei ole klooria orto-asemassa. Veteen joutuessaan ne pääosin sitoutuvat hiukkasiin. Vesiliukoisuus laskee klooripitoisuuden kasvaessa, joten klooriatomien määrä lisää PCB-yhdisteiden adsorboitumista sedimenttiin ja orgaaniseen ainekseen. Orgaanisiin liuottimiin ja lipideihin PCB:t liukenevat hyvin ja liukoisuus kasvaa kloorin määrän lisääntyessä. PCB-yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille. Altistuminen aiheuttaa muun muassa lisääntymis- ja kehityshäiriöitä. Vähän klooria sisältävät yhdisteet voivat haihtua ilmaan. (WHO, 2003)

16 Dioksiinin kaltaiset PCB-kongeneerit PCB-yhdisteiden haitallisuus eliöille ei riipu pelkästään klooriatomien määrästä, vaan myös niiden sijoittumisesta bifenyylirenkaassa. Bentseenirenkaat voivat kiertyä yhdistävän sidoksensa ympäri, mutta elektronegatiivisten klooriatomien aiheuttamat elektrostaattiset voimat pakottavat ne asettumaan joko lähes samaan tai kohtisuoraan tasoon toisiinsa nähden. Poikkeama näistä asennoista riippuu klooriatomien sijainneista fenyylirenkaissa. Ei-planaarinen orientaatiokulma syntyy, kun fenyylirenkaissa on useita substituutioita ortoasemassa (2, 2, 6, 6 ). Vastaavasti kongeneerit, joilla ei ole yhtään klooria tai vain yksi kloori orto-asemassa, ovat planaarisia. Kaikkein haitallisimpina terveydelle pidetään kongeneereja, joilla on planaarinen rakenne, sillä niiden rakenne muistuttaa paljon erittäin myrkyllisen 2,3,7,8- tetraklooridibentso-p-dioksiinin (TCDD) rakennetta, ja niillä katsotaan olevan dioksiinin kaltaisia vaikutuksia. (WHO, 2003) Cl Cl Cl Cl PCB-153, ei-planaarinen, alhainen toksisuus Cl Cl Cl Cl Cl Cl PCB-169, koplanaarinen, korkea toksisuus Cl Cl Kuva Kaksi saman molekyylikaavan omaavaa kongeneeria, joiden toksisuudet eroavat huomattavasti (LaGrega et al. 1994). Tämän takia WHO on antanut kolmelletoista tällaiselle kongeneerille toksisuusekvivalentti TEF-arvot (Toxic Equivalence Factor). TEF-arvot kuvaavat kongeneerin myrkyllisyyttä ja ne saadaan vertaamalla kunkin kongeneerin myrkyllisyyttä 2,3,7,8-TCDD:n myrkyllisyyteen. PCB-pitoisuuden kokonaismyrkyllisyyttä ilmoitettaessa kunkin kongeneerin pitoisuus kerrotaan sen TEF-luvulla ja näin saadut arvot lasketaan yhteen, jolloin saadaan dioksiinien kaltaisten yhdisteiden kokonaisekvivalentti TEQ (The toxic equivalence quotient). (WHO, 1993) TEF-luvut PCB-yhdisteille ovat paljon pienemmät kuin haitallisimmille PCDD/F:lle, mutta koska PCB esiintyy usein suurina pitoisuuksina, voi se vaikuttaa suuresti ihmisten saamaan toksisuusekvivalentteina (TEQ) laskettuun dioksiinien kaltaisten yhdisteiden kokonaismäärään (Kiviranta et al., 2004).

17 14 Taulukko 2.3. WHO:n määrittelemät toksisuusekvivalenttiarvot 13 dioksiininkaltaiselle PCB-kongeneerille. PCB # TEF Ei-orto PCB 77 0,0005 kongeneerit PCB 126 0,1 PCB 169 0,01 Mono-ortho PCB 105 0,0001 kongeneerit PCB 114 0,0005 PCB 118 0,0001 PCB 123 0,0001 PCB 156 0,0005 PCB 157 0,0005 PCB 167 0,00001 PCB 187 0,0001 Di-ortho PCB 170 0,0001 kongeneerit PCB 180 0, PCB-yhdisteiden toksisuus ja terveysvaikutukset Altistuminen Ihmisen elimistöön PCB-yhdisteet voivat joutua joko hengitysteitse, ihon läpi tai nieltynä. Tavallisimmin ihminen altistuu PCB-yhdisteille niillä saastuneiden elintarvikkeiden kautta, erityisesti lihan, kalan ja siipikarjan (ATSDR, 2000). Suomalaisten keskimääräinen päivittäinen PCDD/F:n ja PCB:n saanti ruoan kautta on 1,5 pg WHO-TEQ/kg bw (Kiviranta et al. 2004). WHO (1998) on asettanut tälle rajaksi 1-4 pg/kg bw/päivä. Myös suomalaisten viikossa saama määrä (10,5 pg WHO-TEQ/kg bw) on alle WHO:n suosituksen (14 pg). Suomalaisten päivittäisen kokonais-pcb:n saannin on aiemmin arvioitu olevan ravinnosta noin 1,6 µg vuorokaudessa (Mustaniemi et al. 1995). Suomalaisessa ruokakoritutkimuksessa (Kiviranta et al., 2004) päivittäinen ruoan kautta saatu PCB-annos oli 1200 pg/päivä. Yli puolet (690 pg/d) päivittäisestä annoksesta saatiin kalasta, erityisesti Itämeren kalasta, ja seuraavaksi eniten lihasta ja munista (62 pg/d) ja vihanneksista (31 pg/d). (Kiviranta et al., 2004). PCB-yhdisteille altistumista voidaan mitata esimerkiksi kuudella WHO:n määrittämillä indikaattorikongeneerilla: PCB 28, 52, 101, 138, 153 ja 180. PCB:n pysyvyys ympäristössä ja kertyminen ravintoketjuun johtaa yleisen väestön taustakuormitukseen. Lähinnä kloorautuneemmat kongeneerit (indikaattorit 138, 153 ja 180) kertyvät, sillä niiden metabolointinopeudet ovat hitaampia kuin vähemmän kloorautuneilla PCB-yhdisteillä. (Liebl et al. 2004; Schwenk et al. 2002) PCB-pitoisuudet suomalaisissa ovat keskimäärin 502 ng/g rasvaa ja toksisuusekvivalentiksi muutettuna 20,7 pg WHOPCB-TEQ/g rasvaa. Merkittävimpiä pitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat ikä, mahdolliset imetykset, asuinpaikka (rannikko/sisämaa) sekä silakan ja viljellyn lohen/kirjolohen syönti. Tutkituissa nuoremmissa henkilöissä ( 46 vuotta) pitoisuudet olivat 317 ng PCB ja 11,8 pg WHOPCB-TEQ rasvagrammaa kohden, kun taas vanhemmissa tutkituissa (>46 vuotta) pitoisuudet olivat selkeästi korkeammat: 716 ng PCB ja 30,9 pg WHOPCB-TEQ rasvagrammaa kohden. (Kiviranta et al. 2005)

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki Tahattomasti syntyvien POPyhdisteiden päästöt Suomessa POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus 10.10.2017, SYKE, Helsinki

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

Ympäristöperäiset haitta-aineet Itämeren lohessa. Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.-4.11.2015 Hannu Kiviranta

Ympäristöperäiset haitta-aineet Itämeren lohessa. Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.-4.11.2015 Hannu Kiviranta Ympäristöperäiset haitta-aineet Itämeren lohessa Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.-4.11.2015 Hannu Kiviranta Sisältö Yleistä dioksiineista ja PCB-yhdisteistä Miksi ne kiinnostavat? Raja-arvoista ja siedettävistä

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Alkaanit, C10-13, kloori CAS nro 85535-84-8 Synonyymejä Alkanes, C10-13, chloro alkanes, chlorinated alkanes (C10-13), chloro-(50-70%) alkanes (C10-12), chloro-(60%)

Lisätiedot

Perfluoratut alkyyliyhdisteet talousvesissä. Noora Perkola, SYKE Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2015

Perfluoratut alkyyliyhdisteet talousvesissä. Noora Perkola, SYKE Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2015 Perfluoratut alkyyliyhdisteet talousvesissä Noora Perkola, SYKE Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2015 Perfluoratut alkyyliyhdisteet Perfluoratut alkyyliyhdisteet = kaikki hiileen sitoutuneet vedyt

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

Ympäristön saastumisen indikaattorit, poro ja hirvi esimerkkinä. Elintarvike ja Terveys-lehti 4/2013, teema elintarvikevalvonta

Ympäristön saastumisen indikaattorit, poro ja hirvi esimerkkinä. Elintarvike ja Terveys-lehti 4/2013, teema elintarvikevalvonta Elintarvike ja Terveys-lehti 4/2013, teema elintarvikevalvonta Anja Hallikainen, Evira Anniina Holma-Suutari, Oulun yliopisto Päivi Ruokojärvi, THL Ympäristön saastumisen indikaattorit, poro ja hirvi esimerkkinä

Lisätiedot

Kalan syöntisuositusten uudistamistarve

Kalan syöntisuositusten uudistamistarve EU-kalat II EU kalat II Kalan syöntisuositusten uudistamistarve Kuva: ScandinavianStockPhoto/Max Buzun Itämeri seminaari 27.5.2011 Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, Evira Evira 2004 ja 2009: Poikkeukset

Lisätiedot

Päiväys 15.11.2005 14429,27 (12023)

Päiväys 15.11.2005 14429,27 (12023) Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Metyylimetakrylaatti CAS nro 80-62-6 Synonyymejä Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester O O C H 3 C H 2 H 3 C Päiväys 15.11.2005

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Riskien hallinta riskinarvioijan näkökulmasta! Sisältö: REACH-kemikaalit/muut kemialliset aineet

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Päivitetty: 9.7.2007 3,4-Dikloorianiliini CAS nro 95-76-1 Synonyymejä 3,4-Dichlorophenylaniline 3,4-dichlorophenylamine 3,4-dichlorobenzeneamine 3,4-DCA Tuoterekisteritiedot

Lisätiedot

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka Harjoitus 6: Ympäristötekniikka 25.11.2015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 12-14 R002/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 23.9 klo 12-14 R002/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9 klo

Lisätiedot

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa?

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira p.040 48777 98 ulla.luhtasela@evira.fi 1 Lainsäädäntö Komission asetus (EY)

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) L 321/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2375/2001, annettu 29 päivänä marraskuuta 2001, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta

Lisätiedot

SVOC- ja VOC-yhdisteiden esiintyminen matalaenergiatalojen ja tavanomaisesti rakennettujen pien- ja kerrostalojen sisäilmassa Maija Leppänen

SVOC- ja VOC-yhdisteiden esiintyminen matalaenergiatalojen ja tavanomaisesti rakennettujen pien- ja kerrostalojen sisäilmassa Maija Leppänen Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 SVOC- ja VOC-yhdisteiden esiintyminen matalaenergiatalojen ja tavanomaisesti rakennettujen pien- ja kerrostalojen sisäilmassa Maija Leppänen Taustaa Energiatehokas rakentaminen

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen. Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy

Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen. Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy EKOKEM 35 vuotta- juhlaseminaari 6.6.2014 Teknologiakeskus KETEK Oy Tutkimus

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Metakryylihappo CAS Nro 79-41-4 Päiväys 15.11.2005 CH 3 O H 2 C OH Synonyymejä 2-Metyylipropeenihappo 2-Propenoic acid, 2-methyl- Tuoterekisteritiedot Suomessa

Lisätiedot

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET N:o 837 4123 Liite 1 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET 1. Maalien ja lakkojen alaluokat a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Aineen luokitus- ja merkintätiedot (STM asetus 509/2005; maininta, jos vain ehdotus) ja HTP-arvot (STM asetus 795/2007)

Aineen luokitus- ja merkintätiedot (STM asetus 509/2005; maininta, jos vain ehdotus) ja HTP-arvot (STM asetus 795/2007) Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Heksakloorisyklopentadieeni CAS nro 77-47-4 Päivitetty 16.9.2009 Synonyymejä Heksakloori-1,3-syklopentadieeni Perkloorisyklopentadieeni 1,2,3,3,4,5-heksakloro-1,4-syklopentadieeni

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys 4 -tert-butyyli-2,6 -dimetyyli-3,5 -dinitroasetofenoni Päivitetty 16.9.2009 CAS nro 81-14-1 Synonyymejä Myskiketoni Musk ketone 3,5-dinitro-2,6-dimetyyli-4-tert-butyyliasetofenoni

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NONFLAMMABLE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Akryylinitriili CAS Nro 107-13-1 Synonyymejä 2-Propenenitrile Vinyl cyanide cyanoethylene H 2 C Päivitetty 15.11.2005 C N Tuoterekisteritiedot Suomessa (2004)

Lisätiedot

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö VESI-INSTITUUTIN JULKAISUJA 5 Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö Aino Pelto-Huikko (toim.) Vesi-Instituutti WANDER Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset

Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset Hannu Komulainen Tutkimusprofessori (emeritus) Terveydensuojeluosasto 21.11.2016 Ihminen ympäristössä:maaperä, 21.11.2016, Helsinki 1 Esityksen sisältö: Rajaukset

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys 2-etyyliheksyyliakrylaatti CAS nro 103-11-7 Päivitetty 18.8.2009 Synonyymejä Acrylic acid 2-ethylhexyl ester 2-Ethylhexylprop-2-enoate 2-Propenoic acid 2-ethylhexylester

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa

Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa Salla Venäläinen Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SNatriumsulfaatti

Lisätiedot

Päivitetty 12.2.2004 Dimetyylisulfaatti CAS Nro 77-78-1 Synonyymejä Sulfuric acid, dimethyl ester DMS methylsulphate dimethyl monosulphate

Päivitetty 12.2.2004 Dimetyylisulfaatti CAS Nro 77-78-1 Synonyymejä Sulfuric acid, dimethyl ester DMS methylsulphate dimethyl monosulphate Kemikaalien EUriskinarviointi ja vähennys Päivitetty 12.2.2004 Dimetyylisulfaatti CAS Nro 77781 Synonyymejä Sulfuric acid, dimethyl ester DMS methylsulphate dimethyl monosulphate S C H 3 C H 3 Tuoterekisteritiedot

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 21.10.2016 Raudaskosken koulu 1 Aika: 21.9.-21.10.2016 Kartoittaja: Kohde: Laaksojen ilmastointityö Ay Rkm Terho Toivoniemi Rajakatu 20 85800 HAAPAJÄRVI terho.toivoniemi@gmail.com

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

PENOSIL Premium All Weather Sealant

PENOSIL Premium All Weather Sealant Päiväys: 30.08.06 Versio no.: 1 Muutospäivä: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala 10 13619

Lisätiedot

3D-TULOSTAMINEN: PÄÄSTÖT JA

3D-TULOSTAMINEN: PÄÄSTÖT JA 3D-TULOSTAMINEN: PÄÄSTÖT JA TERVEYSVAIKUTUKSET ANTTI VÄISÄNEN Mitä päästöjä 3D-tulostusprosesseissa syntyy? Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Eli VOC-yhdisteet (Volatile Organic Compounds) Erittäin laaja

Lisätiedot

Kaupunkipurojen haitta aineet. Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Kaupunkipurojen haitta aineet. Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kaupunkipurojen haitta aineet Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin kaupungin ympäristökeskus Purojen seuranta Helsingissä Seurataan 35 puron veden laatua keväisin Lisäksi intensiivisiä

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.114730 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Casco Liquisole 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Casco Liquisole 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 31. elokuuta 2011 (31.08) (OR. en) 13558/11 DENLEG 116 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 31. elokuuta 2011 (31.08) (OR. en) 13558/11 DENLEG 116 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. elokuuta 2011 (31.08) (OR. en) 13558/11 DENLEG 116 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 18. elokuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n asiak.

Lisätiedot

3. esitelmä: Muodostavatko nanomateriaalit työntekijälle työterveys- ja turvallisuusriskin? www.nanodiode.eu

3. esitelmä: Muodostavatko nanomateriaalit työntekijälle työterveys- ja turvallisuusriskin? www.nanodiode.eu 3. esitelmä: Muodostavatko nanomateriaalit työntekijälle työterveys- ja turvallisuusriskin? www.nanodiode.eu Toistaiseksi havaitut terveysvaikutukset Nanomateriaalit voivat hengitettyinä tunkeutua syvemmälle

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä MITEN HORMONIHÄIRIKÖT KURIIN? Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Hannu Kiviranta

Lisätiedot

Liite 1. 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a)

Liite 1. 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a) 5222 Liite 1 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a) Korjausmaalauksella tarkoitetaan teollista tai kaupallista maalaustoimintoa tai siihen liittyviä rasvanpoistotoimintoja, joilla

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 13.3.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PLANATOL 315 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Asetonitriili CAS Nro 75-05-8 Synonyymejä Acetonitrile Syaanimetaani ethanenitrile ethyl nitrile methanecarbonitrile methyl cyanide H 3 C-C N Päivitetty 15.11.2005

Lisätiedot

Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011

Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011 Sivu 1(5) Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011 Vantaan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukset kartoittivat vuonna 2011 uimahallien ja kylpylöiden puku-, pesu- ja allastilojen pintojen hygieenisyyttä.

Lisätiedot

Ident-No: ARALDITE BY 158

Ident-No: ARALDITE BY 158 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetiedot Tuotenimike : ARALDITE BY 158 Käyttö : Hartsi pinnoitusaineita varten Valmistaja : Vantico Limited

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys 1-tert-Butyyli-3,5-dimetyyli-2,4,6-trinitrobentseeni CAS nro 81-15-2 Päivitetty 16.9.2009 Synonyymejä myskiksyleeni musk xylene musk xylol 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tutkimus 2012 Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 19.6.2017 Kari Reijula Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

Raidesepelinäytteenottoa ja esikäsittelyä koskevan ohjeistuksen taustaselvitys Mutku-päivät, Tampere Hannu Hautakangas

Raidesepelinäytteenottoa ja esikäsittelyä koskevan ohjeistuksen taustaselvitys Mutku-päivät, Tampere Hannu Hautakangas Raidesepelinäytteenottoa ja esikäsittelyä koskevan ohjeistuksen taustaselvitys 30.3.2017 Mutku-päivät, Tampere Hannu Hautakangas Taustaa Selvityshanke aloitettiin keväällä 2013 Liikenneviraston toimeksiannosta

Lisätiedot

SIGMA-ALDRICH KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 08.09.2010 Päiväys 28.10.

SIGMA-ALDRICH KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 08.09.2010 Päiväys 28.10. SIGMA-ALDRICH KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 08.09.2010 Päiväys 28.10.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA

KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 1 (8) Projekti: Siian laatu kalan tarjontaketjussa Dnro: 4682/3516/05 Hankenro: 534589 Raportin laatija: Jukka Pekka Suomela KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

Ympäristön saastumisen indikaattorit; Lapin poron ja hirven POP-yhdisteet

Ympäristön saastumisen indikaattorit; Lapin poron ja hirven POP-yhdisteet Ympäristön saastumisen indikaattorit; Lapin poron ja hirven POP-yhdisteet RISKin seminaari, Evira Päivi Ruokojärvi, THL 15.4.2013 Projektiryhmä, Evira Anniina Holma-Suutari, väitöskirjan tekijä, Oulun

Lisätiedot

CH 3 O NH 2. Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys. Tuoterekisteritiedot Suomessa (2004)

CH 3 O NH 2. Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys. Tuoterekisteritiedot Suomessa (2004) Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys 2-Metoksianiliini CAS Nro 90-04-0 Synonyymejä: o-anisidiini o-anisidine 2-methoxyaniline 2-aminoanisole 2-aminomethoxybenzene 2-methoxy-1-aminobenzene 2-methoxybenzenamine

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

3.1.2 Aineosan nimi. < 0,25 % Xn, N; R20/22-41-50 propynyylibutyylikarbamaatti Säilöntäaineet: 55965-84-9 247-500-7 / 220-239-6

3.1.2 Aineosan nimi. < 0,25 % Xn, N; R20/22-41-50 propynyylibutyylikarbamaatti Säilöntäaineet: 55965-84-9 247-500-7 / 220-239-6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 006 5432 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Ihmisten altistuminen ympäristöperäisille POP-yhdisteille. 26.5.2016 Altistuminen ja terveysvaikutukset / Panu Rantakokko

Ihmisten altistuminen ympäristöperäisille POP-yhdisteille. 26.5.2016 Altistuminen ja terveysvaikutukset / Panu Rantakokko Ihmisten altistuminen ympäristöperäisille POP-yhdisteille 26.5.2016 Altistuminen ja terveysvaikutukset / Panu Rantakokko 1 Esityksessä käsiteltäviä teemoja Aineiden lainsäädännöllinen status ja sen vaikutus

Lisätiedot

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 30.10.2005 15.01.2004 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU:n asetuksen 1907/2006/EY, 31 artiklan mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU:n asetuksen 1907/2006/EY, 31 artiklan mukaisesti Sivu: 1 (6) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Valmistaja Osoite Falkener Landstrasse 9 99830 Treffurt Saksa Puhelin +49 (0)36923 5290 Faksi +49 (0)36923 52913 Sähköposti

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AUTORANGE HARDWAX 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AUTORANGE HARDWAX 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5718080

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 24.07.2010 Päiväys 19.01.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 24.07.2010 Päiväys 19.01.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 24.07.2010 Päiväys 19.01.2011 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SPiidioksidi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT WAK Päiväys 29.11.2004 Edellinen päiväys 4.7.1997 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet

Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet 1 (7) Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet Kehityspäällikkö Gunnar Laurén, Saint-Gobain Weber Oy Ab Johdanto Lattiapäällysteiden kosteusherkkyys on ollut jo pitkään tiedossa, mm

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Päivitetty: 9.7.2007 Metyyliasetaatti CAS nro 79-20-9 Synonyymejä Etikkahapon metyyliesteri Acetic acid methyl ester Essigsäuremethylester Tuoterekisteritiedot

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys 1,3- Butadieeni Päivitetty 15.11.2005 CAS Nro 106-99-0 CH 2 =CH-CH=CH 2 Synonyymejä Alpha, gamma-butadiene Biethylene Bietileno Bivinile Bivinyl Bivinylerythrene

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 28.12.2002 Edellinen päiväys: 4.8.2000 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma Nanomateriaalit suomalaisissa työpaikoissa hyödyt ja haasteet Kai Savolainen Työterveyslaitos, Helsinki, 4.11.2015 2000-luku: Nanoteknologian sovellukset

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

Raja-arvot: HTP(2000)=150/200 ppm (8 h/15 min) LD50=13100 mg/kg (suun kautta, rotta) TCLo=200 ppm; nenä, silmät, keuhkot ( hengittämällä, ihminen )

Raja-arvot: HTP(2000)=150/200 ppm (8 h/15 min) LD50=13100 mg/kg (suun kautta, rotta) TCLo=200 ppm; nenä, silmät, keuhkot ( hengittämällä, ihminen ) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 01.01.2011 Edellinen päiväys: 10.7.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 15.04.2003 Edellinen päiväys: 18.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot