Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha & Tiina Rantio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha & Tiina Rantio"

Transkriptio

1 Bio- ja ympäristötekniikan laitos. Raportti 22 Istitute of Environmental Engineering and Biotechnology. Report 22 Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha & Tiina Rantio Tampere 2007

2 Tampereen teknillinen yliopisto. Bio- ja ympäristötekniikan laitos. Raportti 22 Tampere University of Technology. Institute of Environmental Engineering and Biotechnology. Report 22 Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha & Tiina Rantio PCB-yhdisteet rakennuksissa ja niiden saneeramisen aiheuttamien työhygieenisten riskien vähentäminen Tampereen teknillinen yliopisto. Bio- ja ympäristötekniikan laitos Tampere 2007

3 ISBN ISSN Tampereen Yliopistopaino Oy, 2007

4 PCB-YHDISTEET RAKENNUKSISSA JA NIIDEN SANEERAMISEN AIHEUTTAMIEN TYÖHYGIEENISTEN RISKIEN VÄHENTÄMINEN Professori Tuula Tuhkanen, Tampereen teknillinen yliopisto FM, TkL Sari Kuusisto, Tampereen teknillinen yliopisto DI, Outi Lindroos, Tampereen teknillinen yliopisto Tek.yo, Lääk.yo Tuulia Palukka, Tampereen teknillinen yliopisto DI, Sannamari Hellman, Tampereen teknillinen yliopisto FT Eero Priha, Työterveyslaitos Tampere FT Tiina Rantio, Työterveyslaitos Tampere Tampereella 2006 Julkaistu työsuojelurahaston tuella, hanke

5 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 Merkinnät ja lyhenteet JOHDANTO KIRJALLISUUSKATSAUS Polyklooratut bifenyylit Rakenne ja ominaisuudet Kaupalliset PCB-yhdisteet PCB-yhdisteet ympäristössä Dioksiinin kaltaiset PCB-kongeneerit PCB-yhdisteiden toksisuus ja terveysvaikutukset Altistuminen Terveysvaikutukset PCB-yhdisteiden käyttö Yleistä PCB-yhdisteiden käyttö maaleissa PCB-yhdisteiden käyttö Suomen maaliteollisuudessa Ilmanäytteet ja pyyhkäisynäytteet apuna PCB-pitoisen maalin löytämisessä Raja-arvoja ja lainsäädäntöä Tutkimusmenetelmät ja materiaalit Näytteenottokohteiden valinta Näytteiden keräys Näytteenottokohteet Näytteenottomenetelmät Maalinäytteet Porausnäytteet Pyyhintänäytteet Ilmanäytteet Puhdistuskokeet Kemiallinen analytiikka Käytetyt kemikaalit Esikäsittely ja uutto GS-MS -analyysit Ilmanäytteet Lyijynäytteet Tulokset ja niiden tarkastelu Maalinäytteiden PCB-pitoisuudet Maalien PCB-kongeneeriprofiilit Maalipinnoilta otettujen pyyhintänäytteiden tulokset Pintanäytteiden tulokset hiekkapuhalletuissa tiloissa PCB:n kulkeutuminen maalista betoniin PCB-pitoisten maalien lyijypitoisuus Ilmanäytteiden tulokset Ilmanäytteiden PCB-pitoisuudet kohteissa Kongeneerikohtaiset tulokset Aikaisempien tutkimusten tuloksia ilmapitoisuuksista Riskinarviointi Yleistä Altistusarviointi Riskinarviointi... 54

6 3 5.4 Epävarmuustarkastelu PCB-pitoisten rakennusmateriaalien poisto- ja käsittelymenetelmät Yleistä Maalin PCB-pitoisuuden tarkistus PCB-pitoisten maalien poisto Nolla-vaihtoehto Peittäminen Maalin poisto mekaanisin menetelmin Kemialliset poistomenetelmät PCB-pitoisen jätteen käsittely PCB-jätteen säilytys ja kuljetus PCB-jätteenpoltto PCB-jätteen kaatopaikkasijoitus Jälkisiivous Työ hygieeniset toimenpiteet ja varusteet Yhteenveto ja lisätutkimustarpeet Lähdeluettelo... 63

7 4 TIIVISTELMÄ Polykloorattuja bifenyylejä eli PCB-yhdisteitä esiintyy rakennuksissa myös sellaisissa käyttökohteissa, joihin ei tähän mennessä ole osattu kiinnittää huomiota. Niin sanottuja einestemäisiä PCB-yhdisteitä (non-liquid, NLPCBs) on käytetty muun muassa erilaisissa saumausmassoissa, tasoitteissa, liimoissa, pinnoitteissa, eristeissä ja maaleissa vuosien 1940 ja 1975 välillä, mutta PCB-yhdisteiden esiintymisestä rakenteissa tiedetään hyvin vähän. PCB-pitoisia maaleja on käytetty erityisesti teollisuusrakennuksissa, joissa maaleilta vaaditaan tarttuvuutta ja korroosionkestoa. Lisäksi PCB-pitoisia maaleja esiintyy hyvin yleisesti betonipinnoilla kellareissa, portaikoissa ja seinissä mutta myös esimerkiksi kouluissa ja kasarmeissa. Suomessa PCB-yhdisteitä on lisätty kloorikautsu-, syklokautsuja vinyylimaaleihin parantamaan niiden tarttuvuutta, kestävyyttä ja joustavuutta sekä palon- ja kosteudenkesto-ominaisuuksia. Tässä tutkimuksissa selvitettiin ennen vuotta 1972 rakennetuissa tai maalatuissa rakennuksissa esiintyvien maalien PCB-pitoisuuksia. Sen lisäksi otettiin pyyhkäisynäytteitä saneeraamattomilta maalipinnoilta, pinnoita maalin poiston jälkeen sekä sekundäärisesti kontaminoituneilta pinnoilta. PCB-maalien aiheuttaman altistuksen arvioimiseksi mitattiin myös rakennuksista ilman kaasu- ja hiukkasmaiset PCB-pitoisuudet sellaisista kohteista, joissa on PCB-maaleja tai jo kertaalleen saneeratuista kiinteistöistä. Mittaustulosten avulla laskettiin altistumisesta aiheutuva riski kyseisissä mittauskohteissa havaituille pitoisuuksille sekä hengityksen että pinnoilta suuhun joutuneen PCB:n osalta. Lisäksi työssä esitellään tekniikoita maalin poistamiseksi sekä työhygieniseksi suojautumiseksi PCB-altistukselta. Kaikkiaan 17 näytteenottokohteesta 11:stä löytyi PCB-pitoisia maaleja ja kerätyistä näytteistä lähes joka neljäs sisälsi PCB-yhdisteitä ongelmajäteraja-arvon ylittävän pitoisuuden (50 mg/kg). Pitoisuudet vaihtelivat hyvin pienistä jopa 10 painoprosenttiin maalin kuivapainosta. Suurimmat pitoisuudet löytyivät koulurakennusten kellaritilojen betonilattioilta ( mg/kg), mutta myös puulattioihin käytetyistä maaleista löytyi suuria PCB-pitoisuuksia. Tutkimuksen perusteella on selvää, että PCB-yhdisteitä on lisätty maaleihin Suomessa ja maaleja on käytetty erilaisissa käyttökohteissa hyvin yleisesti. PCB-pitoisilta maalipinnoilta otetut pyyhintänäytteet sisälsivät suuria PCB-pitoisuuksia. Saneeraamattomilta pinnoilta korkein pyyhkäisynäytteen pitoisuus oli μg/m2. Yleisesti ottaen korkeita pitoisuuksia esiintyi pinnoilla, joissa myös maalin pitoisuus oli korkea. Hiekkapuhalletuilla, PCB-pitoisia maaleja sisältäneillä pinnoilla, esiintyi yli rajaarvon, 100 μg/m2, ylittäviä pitoisuuksia. Pitoisuudet olivat yleensä satoja mikrogrammoja neliömetrillä (max μg/m2). Rakennuksista, joissa PCB-pitoiset maalit oli poistettu hiekkapuhalluksella, löytyi PCBpitoisuuksia myös sellaisilta pinnoilta, joissa alun perin ei PCB-maaleja ollut. Joko maaleista vuosien kuluessa tapahtuneen hilseilyn tai hiekkapuhalluspölyn PCB-yhdisteiden aiheuttamasta sekundäärikontaminaatiosta kertoo viereisistä seinistä todetut kohonneet PCB-pitoisuudet. PCB:tä sisältävien maalien kongeneeriprofiili muistutti lähes kaikissa maalinäytteissä Aroclor 1260:n tai Clophen 60:n profiilia. Vain muutamassa näytteessä PCB-kongeneerien seos muistutti enemmän Aroclor 1254-seosta. Yhdestä näytteestä havaittiin molempia Aroclor-valmisteita muistuttavat profiilit, mutta pitoisuudet olivat varsin pieniä. Kongeneeriprofiili vastaa maalitehtaiden ilmoittamia PCB-seoksia ja löydettyjen PCB-

8 5 pitoisuuksien voidaan olettaa olevan peräisin juuri maaleista eikä muista PCB-lähteistä, kuten kondensaattoreista. Kymmenestä kohteesta kerättiin 20 kaasumaista ja 15 hiukkasmaista ilmanäytettä. Neljästä kohteesta löydettiin kaasumaista PCB:tä yli määritysrajan. PCB-yhdisteitä yli määritysrajan löytyi kahdesta kohteesta ilmanäytteen hiukkasfraktiosta. Kaasufaasista löytyi luokkaa 300 ng/m3 luokkaa olevia pitoisuuksia kolmesta eri mittauskohteesta. Tämä on taso, joka määritellään saksalaisessa lainsäädännössä raja-arvoksi. Kaasumaisten näytteiden kongeneeriprofiili riippui siitä, oliko kyse kohteesta, jossa on ollut kondensaattoreita vai PCB-pitoisia maaleja. Positiivisia näytteitä oli kuitenkin liian vähän, että mitään tilastollista riippuviitta voitaisiin osoittaa. Huolestuttavaa on, että kohteesta, josta kondensaattorit oli saneerattu jo noin kaksikymmentä vuotta sitten, sisäilmasta löytyi PCB-yhdisteitä 290 ja 320 ng/m3. PCB-yhdisteet pysyvät yleensä maalikalvossa, mutta vanhentuessaan voivat hilseillä ja vapautua näin ympäristöön. Varsinkin maalipintojen poiston yhteydessä vapautuu maalipölyä ympäristöön aiheuttaen työntekijöiden altistumisen. Poistamatta jääneet maalit tai puutteellisesti puhdistetut pinnat sekä väärillä tekniikoilla poistettujen maalien aiheuttama sekundäärikontaminaatio voi myöhemmin aiheuttaa kyseisissä tiloissa asuvien tai työskentelevien henkilöiden PCB-altistumista. Tutkimuksessa laskettiin erilaisia altistusskenaarioita olettaen, että kyseisissä tiloissa työskennellään (saneerauksen aikainen altistus) tai niitä käytetään asuintiloina, kouluina tai työtiloina. Laskelmat perustuivat tuloksiin, jotka saatiin kahdesta eri kohteessa, jossa toteutettiin PCB-pitoisten maalien poisto. Altistuminen laskettiin erikseen aikuisille ja lapsille. Ihoaltistus PCB-pölylle ja käsien kautta ruuansulatuskanavaan joutuva pöly olivat lapsilla merkittävimmät altistustiet saneerauskohteissa. Aikuisilla ruuansulatuskanavan kautta tapahtuva altistus on pienenpää, jolloin myös ilman pölyyn sitoutuneet PCByhdisteet kasvattavat suhteellista osuutta (n. 40% kokonaisaltistuksesta). Esimerkiksi elinikäinen keskimääräinen päiväaltistus, joka seuraa käsien kautta suuhun joutuvasta pölystä, on lapsilla 20 ng/kg-päivä asumisskenaariossa, 120 ng/kg-päivä kouluskenaariossa ja aikuisilla 0.3 ng/kg-päivä sekä työ- että asumisskenaarioissa. Tutkituista saneerauskohteista ei analysoitu kaasufaasin PCB-pitoisuuksia erikseen, joten tämän altistusreitin vaikutusta ei pystytty arvioimaan. PCB-pitoisten maalien saneerauksesta aiheutuva riski arvioitiin käyttäen hyväksi maalipölyn ihoaltistuksen, maalipölyn nielemisen ja hengittämisen kautta saatuja annoksia. PCB-yhdisteiden keskiarvopitoisuus pinnoilla tutkituissa rakennuksessa oli 540 μg/m2 ja tästä pitoisuudesta seurannut syöpäriski lapsuusajan altistuksella oli 1,2 x 10-4, aikuisaltistuksessa 1,3 x 10-5 ja työperäisessä altistuksessa 1,5 x Koulurakennuksen kohdalla käytettiin varmuuden vuoksi maksimipitoisuutta ( μg/m2), josta seurannut riski oli 7,8 x Vaaraindeksit olivat vastaavasti 35 lapsille, 4 aikuisille, 3 työperäiselle altistukselle ja 140 koululaisille. Vaaraindeksi tai riskiosamäärä on suhdeluku, jonka ollessa yksi tai suurempi haittavaikutuksia voi mahdollisesti alkaa esiintyä. Jatkotutkimuksissa analysoitiin myös PCB-pitoisuuksia ilman kaasufaasissa tiloissa, jossa ei ollut tehty maalipinnan saneerausta. Korkein löydetty PCB-pitoisuus sisäilman kaasufaasissa oli 350 ng/m3. Tästä aiheutuva syöpäriski olisi asumisskenaariossa lapselle 3,0 x 10-5 ja aikuiselle 8,0 x Työpaikkaskenaariossa syöpäriski olisi 6,2 x10-7. Eikarsinogeeninen riski on suurempi. Asukasskenaariossa riskiosamäärät olivat kaikissa ikäryhmissä yli yhden.

9 6 Pintojen riittävä puhtausaste laskettiin huomioiden ihoaltistus ja nielemisen kautta tapahtuva alistus. Hengitysteitse tapahtuvan altistuksen osuutta ei voitu ottaa huomioon, koska pintapitoisuuden ja ilmapitoisuuden välistä yhteyttä on vaikeaa määrittää. Takaisinlaskennassa määritettiin PCB-pitoisuus pinnalla joka vastasi 10-5 tason riskiä ja vaaraindeksiä 1. Viidennen prosentiilin arvo todennäköisyysjakaumalta valittiin edustamaan sallittua PCB:n pintapitoisuutta. Tämä arvo on turvallinen 95 % altistuvasta väestöstä ja voidaan katsoa riittäväksi. Vaaraindeksiä käytettäessä laskentaperusteena saatiin tiukemmat sallitut pintapitoisuudet. Viidennen prosentiilin arvot rakennusten eri käyttötarkoituksille ovat seuraavat kun ei-syöpä vaikutukset ovat laskentakriteerinä: kotitaloudet: 7 μg/m2 tai 65 μg/m2 (vain aikuisia), työpaikat: 140 μg/m2 ja koulut: 120 μg/m2. Vaikka NLPCB-kohteiden aiheuttamien terveysriskien arviointi on kesken niin EU:ssa kuin EPA:ssa, kohteita jotka sisältävät kyseisiä aineita, puretaan ja saneerataan kuitenkin jatkuvasti. Purkaminen ja maalien tai pinnoitteiden poiston yhteydessä maalista irtoaa hiekkapuhallusjätettä, pölyä, kaasumaisia PCB-yhdisteitä sisäilmaan, puhtaille pinnoille sekä purkujätteen mukana ympäristöön. Elementtirakennusten saumausmassojen PCB-ongelma on ollut yleisesti tiedossa vuodesta 1997 ja ympäristöministeriö on asettanut PCB-pitoiselle saumausmassalle toimenpidesuosituksen. PCB-pitoisten maalien suhteen ei ole olemassa erikseen kunnostusohjeita. PCB-pitoisten maalien poistossa ja kunnostustekniikoissa sekä työhygienisessä suojauksessa pitäisi käyttää samantasoisia tekniikoita kuin PCBsaumausmassojen poistossa. Tämä sitäkin suuremmalla syyllä, koska on kyse sisätiloista, joihin on suunnitteilla muuta käyttöä. Monet tiloista toimivat työtiloina, kouluina, kasarmeina tai asuintoina. Vaikka NLPCB-yhdisteitä sisältäville saumausmassoille on laadittu määräykset, ne eivät sovellu hyvin eivätkä kata rakennusten sisällä materiaaleissa esiintyvien yhdisteiden erityisongelmia. Maalien yleisin poistomenetelmä on hiekkapuhallus. Hiekkapuhallettujen PCBmaalipintojen jälkeen pintojen PCB-pitoisuus oli yleisesti satoja μg/m2. Imurointi poisti tehokkaasti lattiasta PCB-pitoista pölyä. PCB-pitoisuudet laskivat noin 40-kertaa pienempään pitoisuuteen. Imuroinnin jälkeen pitoisuudet olivat vain μg/m2. Pintojen pesu tehostaa tuloksia. Paineilmapuhallus poistaa PCB-yhdisteitä, mutta epätasaisesti. Hiekkapuhallus normaalilla tekniikalla aiheuttaa puhtaiden tilojen sekundaarikontaminaatiota. Maalinpoistoa tekevien työntekijöiden tulee myös käyttää hengityssuojaimia ja erillisiä kertakäyttöisiä suoja-asuja sekä käsineitä. Rakennustieto Oy on julkaissut saumausmassojen purkuun tarkoitetun työmenetelmä-ohjeen (RATU , 2000), joka sisältää ohjeet myös työntekijöiden ja ympäristön suojauksesta sekä saneerauksen laadun varmistamisesta. Maalipintojen poistolle tulisi laatia vastaavat ohjeet. Tiloissa työskentelee myös muita rakennustyöntekijöitä, joiden altistuminen hiekkapuhalluksen jälkeiselle pölylle on alhaisempi, mutta kestää pitempiä aikoja ja voi tapahtua myös ihokontaktin sekä käsistä suuhun joutuvan kontaminaation kautta. Tarvitaan erityistä koulutusta, koska ongelma koskee suurta joukkoa rakennustyöntekijöitä (vrt. altistuminen lyijylle tai asbestille). Jos maali tai maalatun rakenteen purkujäte sisältää PCB:tä enemmän kuin 50 mg/kg, on jäte ongelmajätettä ja saneeraus on suunniteltava ja toteutettava siten, että pölyn leviäminen on estetty tehokkaasti. Kuten asbesti, PCB voi väärin poistettuna aiheuttaa

10 7 suurempaa haittaa kuin paikalleen jätettäessä. Se voi levitä ympäristöön tai aiheuttaa terveysriskin saneeraustyöntekijöille. Tämän takia maalin poistomenetelmä ja työntekijöiden henkilökohtaiset suojavarusteet tulee valita huolella. Jätteenkäsittelyyn tulee myös kiinnittää erityishuomiota. Tällä hetkellä ei ole vakiintuneita käsittelymenetelmiä PCB-yhdisteitä sisältäville maalijätteille. Suurelta osin voidaan hyödyntää saumausmassojen poistoon laadittuja ohjeita henkilökohtaisista suojaimista sekä jätteenkäsittelystä. Koska saneerattavissa rakennuksissa ei ole kiinnitetty huomiota PCByhdisteisiin, voi olla, että PCB-yhdisteitä on saneeratuissa rakennuksista runsaasti johtuen vanhojen maalien epätäydellisestä poistosta tai peittämisestä. Lisäselvätystä vaatii NLPCB-pitoisten yhdisteiden esiintymisen arviointi yleisellä tasolla suomalaisessa rakennuskannassa. Ei tiedetä, paljonko rakennuskanta yhä sisältää PCByhdisteitä. Lisäksi olisi tutkittava, paljonko saneeraus ja purku ovat aiheuttaneet PCByhdisteiden kulkeutumista rakennusjätteen mukana kaatopaikalle, viemäreihin ja ympäristöön.

11 8 Merkinnät ja lyhenteet C Haitta-aineen konsentraatio (mg/kg) CB Klooribifenyyli DCM Dikloorimetaani GC Kaasukromatografi EPA Environmental Pollution Agency LC50 Pitoisuus, joka tappaa puolet koe-eläimistä NLPCB Non-Liquid PCB MS Massaspektrometri MSD Massaselektiivinen detektori PBB Polybromattu bifenyyli PCB Polykloorattu bifenyyli PCDD Polykloorattu dibentso-p-dioksiini PCDE Polykloorattu difenyylieetteri PCDD/F-yhdisteet Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja furaanit PCT-yhdisteet Polyklooratut trifenyylit POP-yhdisteet Pysyvät orgaaniset yhdisteet (Persistent organic pollutants) RRF Suhteellinen ominaiskerroin RRT Suhteellinen retentioaika TCDD 2,3,7,8- tetraklooridibentso-p-dioksiini TEF Toksisuusekivalenttikerroin (Toxicity Equivalency Factor) TEQ TEF-arvojen avulla laskettu toksisuusekvivalentti (Toxic Equivalent) WHO Maailman terveysjärjestö (World Health Organization)

12 9 1 JOHDANTO Polyklooratut bifenyylit (PCB) ovat joukko synteettisesti valmistettuja orgaanisia klooriyhdisteitä, jotka ovat myrkyllisiä, vaikeasti hajoavia ja kertyvät ravintoketjuun. Niitä on yleisesti käytetty rakennusten eri osissa ja materiaalien lisäaineena 1940-luvulta niiden lopulliseen kieltämiseen asti 1980-luvulle. Suomessa PCB:n esiintymistä on aikaisemmin selvitetty saumausmassoissa, lämpölasi-ikkunoissa, kondensaattoreissa ja muuntajissa. Kirjallisuuden mukaan 1950-luvulta 1970-luvulle asti PCB:tä on lisätty myös maaleihin, erityisesti betoni- ja korroosionestomaaleihin ja lakkoihin. Maaleissa sitä on käytetty pehmittimenä ja parantamaan maalin tarttuvuutta. PCB:n käyttöä maalien ja betonin lisäaineena on tutkittu Saksassa, Norjassa ja Kanadassa mutta Suomessa niiden esiintymisestä rakenteissa tiedetään hyvin vähän. PCB yhdisteiden käyttö maaleissa ja liimoissa oli Suomessa kuitenkin suurempaa kuin saumausmassoissa vuonna 1969 (PCBtoimikunta, 1983). Saneerausvaiheessa, erityisesti hiekkapuhallettaessa, PCB- yhdisteet voivat vapautua maalista ilmaan ja aiheuttaa terveysriskin rakennuksessa oleskeleville tai joutua ympäristöön pölyn ja muun rakennusjätteen mukana. Myös paikalleen jätetyistä PCBmaaleista tai puutteellisesti poistetusta maalikerroksesta saattaa vapautua PCB:tä ilmaan. Hilseilevästä maalista voi myös kulkeutua pölyä muualle rakennukseen tai ympäristöön, joka johtaa sekundaariseen kontaminaatioon. Kartoitus maalien PCB-pitoisuuksista sekä käyttökohteista ja -määristä on tärkeä, jotta ongelman laajuus saadaan selville. Saneerausrakentajia voidaan tällöin ohjeistaa tunnistamaan kohteet, joissa saattaa esiintyä PCB-yhdisteitä ja käyttämään asianmukaista maalien poistotekniikkaa ja suojausta. Tämä tutkimus maalien PCB-pitoisuuksista tehtiin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston bio- ja ympäristötekniikan laitoksen sekä Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipisteen kanssa. Materiaali-, ilma- ja pyyhintänäytteitä kerättiin erityyppisistä julkisista ja teollisuuden käytössä olevista rakennuksista lattia- ja sisäseinäpinnoilta ja ne analysoitiin Tampereen teknillisen yliopiston bio- ja ympäristötekniikan laitoksen ja Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipisteen laboratorioissa. Taustaselvityksiin PCB:n käytöstä eri maaleihin käytettiin kirjallisuustutkimuksia, haastatteluja ja tietoja muiden maiden PCB:n käytöstä maaleissa. Käyttökohteista on kerätty pääasiassa tietoa näytteitä ottamalla. Muita rakennuskannassa esiintyviä PCB-pitoisia materiaaleja, kuten saumausmassoja, on käsitelty aikaisemmissa tutkimuksissa (Hellman, 2003; Maijala ja Nippala 2002, Pyy ja Lyly 1998).

13 2 KIRJALLISUUSKATSAUS 2.1 Polyklooratut bifenyylit Rakenne ja ominaisuudet Polykloorattuja bifenyylejä valmistettiin bifenyylirenkaan katalyyttisellä kloorauksella ja niitä on tuotettu 1920-luvulta lähtien teollisuuden eri käyttötarkoituksiin. Perusrakenteeltaan ne koostuvat kahdesta C-C sidoksella toisiinsa kiinnittyneestä bentseenirenkaasta, joihin on kiinnittyneenä 1-10 klooriatomia. Teoriassa erilaisia mahdollisia PCB-yhdisteitä (kongeneereja) on 209, mutta vain 136 on löydetty teollisista PCB-yhdisteistä (Schulz et al., 1989). PCB-yhdisteet jaetaan sitoutuneiden kloorien lukumäärän mukaan 10 homologiseen ryhmään, joihin kuuluu eri määrä kongeneereja. Kuva PCB-yhdisteiden yleinen rakenne (Ahlborg et al,, 1992). Ballschmiter ja Zell (1980) kehittivät ensimmäisinä PCB-yhdisteiden systemaattisen numeroimisjärjestelmän, jota IUPAC myöhemmin mukaili oman järjestelmänsä mukaiseksi. Molemmat nimeämissysteemit ovat edelleen käytössä. Eri kongeneerien fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vaihtelevat, mutta yleisesti PCByhdisteet ovat erittäin pysyviä, rasvahakuisia, veteen niukkaliukoisia ja huonosti haihtuvia. Pienemmän kloorausasteen klooribifenyylit haihtuvat helpommin ja ovat alttiimpia hajoamiselle kuin korkeammin klooratut. Rasvahakuisuus kasvaa ja vesiliukoisuus pienenee kloorausasteen kasavessa (Mackay et al., 2000). Ravintoketjuun jouduttuaan ne rikastuvat ja vaikutukset ilmenevät voimakkaimmin ravintoketjujen huipuilla. PCByhdisteet hajoavat ympäristössä hitaasti ja niitä on havaittu lähes kaikkialla luonnossa sen jälkeen, kun niiden ympäristövaikutuksia alettiin tutkia 1970-luvulla. (Breivik et al., 2002) Fysikaaliset ominaisuudet, kuten liukoisuus, höyrynpaine ja Henryn lain vakio, vaihtelevat kongeneerin klooriatomien määrän ja myös niiden sijainnin mukaan. (WHO, 2003). Eri PCB-homologiryhmien fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia on esitelty taulukossa 2.1.

14 Taulukko 2.1. Eri homologiryhmien fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia (Mackay et al., 2000). Homologiryhmä Mol.pain Tiheys Höyrynpain KH Vesiliukoisuus o (g/mol) 20 C e (Pa) 25 C (Pa (g/m3) 11 Log Kow (g/cm3) m3/mol) Monoklooribifeny , ,56-75, yli Diklooribifenyyli , , Triklooribifenyyli ,3-92, Tetraklooribifeny , ,72-47, yli Pentaklooribifeny , ,8-151, yli Heksaklooribifeny , ,9-81, yli Heptaklooribifeny , , yli Oktaklooribifenyy , , li Nonaklooribifeny , ,8* yli 7,9* , , Dekaklooribifeny yli Kaupalliset PCB-yhdisteet PCB yhdisteiden teollinen valmistus alkoi vuonna 1929 ja kasvoi huomattavasti 50- ja 60- luvuilla. PCB-yhdisteitä on valmistettu useassa maassa ympäri maailmaa erilaisten tuotenimikkeiden alla. Suurimpia valmistajia olivat amerikkalainen Monsanto, saksalainen Bayer, japanilainen Kanegafuchi sekä ranskalainen Rhone Poulenc. Myös Neuvostoliitto valmisti PCB:tä suuria määriä omaan käyttöönsä (Breivik et al, 2002). Teollisesti valmistetut PCB-tuotteet ovat monen eri kongeneerin seoksia. Yhdessä seoksessa oli normaalisti eri PCB-kongeneeria ja reaktio-olosuhteista ja -ajasta riippuen kloorausaste vaihteli %:iin (Ahlborg et al., 1992). Eri valmistajat käyttivät samaa valmistusprosessia, joten seokset vastaavat koostumukseltaan pitkälti toisiaan (Tagasuga et al., 1996). Tuotteen nimen perässä on usein numero, joka kuvaa seoksen kloorausastetta. Amerikkalaisen Monsanto yhtiön valmistamat Aroclor-nimiset PCBtuotteet saivat nimensä perään neljänumeroisen luvun, joka kertoi kyseisen tuotteen kloorausasteen. Esimerkiksi A1242 sisälsi 42 painoprosenttia klooria ja kaksi ensimmäistä numeroa kertovat hiilen määrän fenyylirenkaissa. Aroclor A1242-seos koostui pääosin pienemmistä PCB-kongeneereistä, kuten PCB-18, PCB-31 ja PCB-28 ja suuremman kloorausasteen seokset taas sisälsivät enemmän suurempia kongeneereja. Esimerkiksi Aroclor 1260:n yleisimmät kongeneerit olivat PCB-180, PCB-153, PCB-149 ja PCB-138. (U.S.EPA, PCB ID). Eri seokset eroavat toisistaan kloorausasteen mukaan ja ne on mahdollista erottaa toisistaan kromatografisesti erilaisten kongeneeriprofiiliensa perusteella (Schulz, 1989). PCB-yhdisteiden valmistusmääriä on vaikea arvioida, koska kaikki valmistajat eivät ole pystyneet kertomaan tarkkoja tietoja. Breivik et al (2002) arvioi kokonaistuotannon olleen noin 1,324 miljoonaa tonnia, kun taas Fieldler (2001) arvioi sen olleen yli 2 miljoonaa tonnia. Pelkästään Monsanton valmistamia Aroclor-tuotteita valmistettiin tonnia (Breivik et al, 2002). Monsanton eniten valmistettua tuotetta, A1242:ta, käytettiin lähinnä

15 12 eristävänä väliaineena muuntajissa ja kondensaattoreissa (Brown, 1994). Rakennusmateriaaleissa paljon käytettyjä A1260:n ja muiden korkean kloorausasteen seosten valmistus loppui jo 70-luvulla, kun tieto PCB:n haitallisista vaikutuksista levisi (Breivik et al, 2002). Taulukko 2.2. Eri Aroclor-seosten tuotanto-osuudet Yhdysvalloissa (Brown, 1994). % -osuus Aroclor-seos tuotannosta Aroclor Aroclor Aroclor 1232 < 1 Aroclor Aroclor Aroclor Aroclor Aroclor Aroclor 1268 < PCB-yhdisteet ympäristössä PCB-yhdisteitä on löydetty lähes kaikkialta ympäristöstä 1940-luvun jälkeen. Suuria määriä PCB:tä on viety kaatopaikoille, kaadettu maahan tai vuotanut ympäristöön. Havaitut pitoisuudet riippuvat siis paljon näytteenottopaikasta. (ATSDR, 2000) Ympäristönäytteiden kongeneeriprofiilit muistuttavat teollisesti valmistettujen yhdisteiden kongeneeriprofiileja, vaikka ovatkin ajan myötä muuntuneet kemiallisen hajoamisen ja biokertymisen takia (U.S EPA, 1996). PCB-yhdisteiden ympäristövaikutuksia alettiin ymmärtää 60-luvun lopulla, kun Sören Jensen (Jensen, 1966, 1969) löysi PCB:tä ruotsalaisista kaloista. Vähitellen yhdisteiden käyttöä vähennettiin ja kiellettiin lopullisesti eri maissa. Vaikka niitä ei enää valmisteta, PCB-yhdisteitä pääsee ympäristöön monista eri lähteistä ja näiden selvittäminen on erittäin tärkeää päästöjen minimoimiseksi ja vaikutusten selvittämiseksi. (U.S. EPA, 1996; Breivik, 2002). Ominaisuuksiensa johdosta PCB-yhdisteet kiinnittyvät ei-polaarisille pinnoille ja kertyvät rasvakudokseen. Ne eivät ole helposti haihtuvia eivätkä vesiliukoisia, joten ympäristöön joutuessaan ne päätyvät ennemmin sedimentteihin ja maaperään kuin ilmaan tai veteen. Maaperään joutuessaan ne pidättäytyvät pääosin päällimmäiseen kerrokseen, mutta pienemmät kongeneerit voivat haihtua myös ilmaan. (ATSDR, 2000 ) Yleisesti PCB-yhdisteet liukenevat huonosti veteen ja liukoisuus pienenee erityisesti kongeneereilla, joilla ei ole klooria orto-asemassa. Veteen joutuessaan ne pääosin sitoutuvat hiukkasiin. Vesiliukoisuus laskee klooripitoisuuden kasvaessa, joten klooriatomien määrä lisää PCB-yhdisteiden adsorboitumista sedimenttiin ja orgaaniseen ainekseen. Orgaanisiin liuottimiin ja lipideihin PCB:t liukenevat hyvin ja liukoisuus kasvaa kloorin määrän lisääntyessä. PCB-yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille. Altistuminen aiheuttaa muun muassa lisääntymis- ja kehityshäiriöitä. Vähän klooria sisältävät yhdisteet voivat haihtua ilmaan. (WHO, 2003)

16 Dioksiinin kaltaiset PCB-kongeneerit PCB-yhdisteiden haitallisuus eliöille ei riipu pelkästään klooriatomien määrästä, vaan myös niiden sijoittumisesta bifenyylirenkaassa. Bentseenirenkaat voivat kiertyä yhdistävän sidoksensa ympäri, mutta elektronegatiivisten klooriatomien aiheuttamat elektrostaattiset voimat pakottavat ne asettumaan joko lähes samaan tai kohtisuoraan tasoon toisiinsa nähden. Poikkeama näistä asennoista riippuu klooriatomien sijainneista fenyylirenkaissa. Ei-planaarinen orientaatiokulma syntyy, kun fenyylirenkaissa on useita substituutioita ortoasemassa (2, 2, 6, 6 ). Vastaavasti kongeneerit, joilla ei ole yhtään klooria tai vain yksi kloori orto-asemassa, ovat planaarisia. Kaikkein haitallisimpina terveydelle pidetään kongeneereja, joilla on planaarinen rakenne, sillä niiden rakenne muistuttaa paljon erittäin myrkyllisen 2,3,7,8- tetraklooridibentso-p-dioksiinin (TCDD) rakennetta, ja niillä katsotaan olevan dioksiinin kaltaisia vaikutuksia. (WHO, 2003) Cl Cl Cl Cl PCB-153, ei-planaarinen, alhainen toksisuus Cl Cl Cl Cl Cl Cl PCB-169, koplanaarinen, korkea toksisuus Cl Cl Kuva Kaksi saman molekyylikaavan omaavaa kongeneeria, joiden toksisuudet eroavat huomattavasti (LaGrega et al. 1994). Tämän takia WHO on antanut kolmelletoista tällaiselle kongeneerille toksisuusekvivalentti TEF-arvot (Toxic Equivalence Factor). TEF-arvot kuvaavat kongeneerin myrkyllisyyttä ja ne saadaan vertaamalla kunkin kongeneerin myrkyllisyyttä 2,3,7,8-TCDD:n myrkyllisyyteen. PCB-pitoisuuden kokonaismyrkyllisyyttä ilmoitettaessa kunkin kongeneerin pitoisuus kerrotaan sen TEF-luvulla ja näin saadut arvot lasketaan yhteen, jolloin saadaan dioksiinien kaltaisten yhdisteiden kokonaisekvivalentti TEQ (The toxic equivalence quotient). (WHO, 1993) TEF-luvut PCB-yhdisteille ovat paljon pienemmät kuin haitallisimmille PCDD/F:lle, mutta koska PCB esiintyy usein suurina pitoisuuksina, voi se vaikuttaa suuresti ihmisten saamaan toksisuusekvivalentteina (TEQ) laskettuun dioksiinien kaltaisten yhdisteiden kokonaismäärään (Kiviranta et al., 2004).

17 14 Taulukko 2.3. WHO:n määrittelemät toksisuusekvivalenttiarvot 13 dioksiininkaltaiselle PCB-kongeneerille. PCB # TEF Ei-orto PCB 77 0,0005 kongeneerit PCB 126 0,1 PCB 169 0,01 Mono-ortho PCB 105 0,0001 kongeneerit PCB 114 0,0005 PCB 118 0,0001 PCB 123 0,0001 PCB 156 0,0005 PCB 157 0,0005 PCB 167 0,00001 PCB 187 0,0001 Di-ortho PCB 170 0,0001 kongeneerit PCB 180 0, PCB-yhdisteiden toksisuus ja terveysvaikutukset Altistuminen Ihmisen elimistöön PCB-yhdisteet voivat joutua joko hengitysteitse, ihon läpi tai nieltynä. Tavallisimmin ihminen altistuu PCB-yhdisteille niillä saastuneiden elintarvikkeiden kautta, erityisesti lihan, kalan ja siipikarjan (ATSDR, 2000). Suomalaisten keskimääräinen päivittäinen PCDD/F:n ja PCB:n saanti ruoan kautta on 1,5 pg WHO-TEQ/kg bw (Kiviranta et al. 2004). WHO (1998) on asettanut tälle rajaksi 1-4 pg/kg bw/päivä. Myös suomalaisten viikossa saama määrä (10,5 pg WHO-TEQ/kg bw) on alle WHO:n suosituksen (14 pg). Suomalaisten päivittäisen kokonais-pcb:n saannin on aiemmin arvioitu olevan ravinnosta noin 1,6 µg vuorokaudessa (Mustaniemi et al. 1995). Suomalaisessa ruokakoritutkimuksessa (Kiviranta et al., 2004) päivittäinen ruoan kautta saatu PCB-annos oli 1200 pg/päivä. Yli puolet (690 pg/d) päivittäisestä annoksesta saatiin kalasta, erityisesti Itämeren kalasta, ja seuraavaksi eniten lihasta ja munista (62 pg/d) ja vihanneksista (31 pg/d). (Kiviranta et al., 2004). PCB-yhdisteille altistumista voidaan mitata esimerkiksi kuudella WHO:n määrittämillä indikaattorikongeneerilla: PCB 28, 52, 101, 138, 153 ja 180. PCB:n pysyvyys ympäristössä ja kertyminen ravintoketjuun johtaa yleisen väestön taustakuormitukseen. Lähinnä kloorautuneemmat kongeneerit (indikaattorit 138, 153 ja 180) kertyvät, sillä niiden metabolointinopeudet ovat hitaampia kuin vähemmän kloorautuneilla PCB-yhdisteillä. (Liebl et al. 2004; Schwenk et al. 2002) PCB-pitoisuudet suomalaisissa ovat keskimäärin 502 ng/g rasvaa ja toksisuusekvivalentiksi muutettuna 20,7 pg WHOPCB-TEQ/g rasvaa. Merkittävimpiä pitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat ikä, mahdolliset imetykset, asuinpaikka (rannikko/sisämaa) sekä silakan ja viljellyn lohen/kirjolohen syönti. Tutkituissa nuoremmissa henkilöissä ( 46 vuotta) pitoisuudet olivat 317 ng PCB ja 11,8 pg WHOPCB-TEQ rasvagrammaa kohden, kun taas vanhemmissa tutkituissa (>46 vuotta) pitoisuudet olivat selkeästi korkeammat: 716 ng PCB ja 30,9 pg WHOPCB-TEQ rasvagrammaa kohden. (Kiviranta et al. 2005)

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkömagnetiikan laitos SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet Ryhmä 9: Radioaktiivisen säteilyn vaikutus Sirke Lahtinen Tuukka Ahonen Petri Hannuksela Timo

Lisätiedot

ja mitä siitä sitten seuraa

ja mitä siitä sitten seuraa Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa LIFE10ENV/FI/00062 ASROCKS With the contribution of the LIFE Financial Instrument of the European Union

Lisätiedot

LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI

LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI versio 1.3. sivu 1 / 33 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI 1. ALTISTUMISEN ARVIOINTI Altistumisskenaariot on jaettu neljään pääasialliseen luokkaan: Nestemäisen NaOH valmistus Kiinteän NaOH

Lisätiedot

Terveen rakennuksen evoluutio

Terveen rakennuksen evoluutio TUTKIMUSRAPORTTI Terveen rakennuksen evoluutio Anne Aikivuori VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2001 1 Keywords rakennusmateriaalit, emissiot, sisäilman laatu,

Lisätiedot

RADON SISÄILMASSA. Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari

RADON SISÄILMASSA. Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari 4 RADON SISÄILMASSA Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari SISÄLLYSLUETTELO 4.1 Terveyshaitta... 112 4.2 Radonlähteet... 120 4.3 Radonin alueellinen esiintyminen...

Lisätiedot

S I S Ä LTÄ Ä Y H T E E N

S I S Ä LTÄ Ä Y H T E E N TULEVAISUUDEN riskit Kukaan ei tiedä, millaisia riskejä kohtaamme tulevaisuudessa. Jo nykyään internet muodostaa riskin, samoin kuin ne kymmenet tuhannet kemikaalit, joille altistumme päivittäin. Myös

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Bitumin turvallinen käsittely KÄYTTÖOPAS 2012 Nynas AB Suunnittelija ja tuottaja: Hesketh Design Limited, Iso-Britannia Nynasin terveys-, turvallisuus-,

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Taru Anttonen (toim.) Kemikaalit. kulutuksessa

Taru Anttonen (toim.) Kemikaalit. kulutuksessa Taru Anttonen (toim.) Kemikaalit kulutuksessa Taru Anttonen (toim.) Kemikaalit kulutuksessa HELSINKI 2011 Julkaisija: Vihreä Sivistysliitto ry Fredrikinkatu 33 A 00120 Helsinki visio@visili.fi www.visili.fi

Lisätiedot

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio Sisällysluettelo ALKU A. YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 1. Ympäristöterveys 2. Määritelmä 3. Ympäristöterveystiede B. TERVEYSVAIKUTUKSET

Lisätiedot

Hyvä tietää säteilystä

Hyvä tietää säteilystä Hyvä tietää säteilystä Sisällysluettelo Säteily on energiaa ja hiukkasia... 3 Ionisoiva säteily... 5 Hiukkassäteily... 5 Sähkömagneettinen säteily... 6 Ionisoimaton säteily... 6 Säteilyn käsitteet, yksiköt

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS

BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU TURUN YLIOPISTO JULKAISU 101 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Anna-Mari Pessi, Jommi Suonketo, Matti Pentti, Auli Rantio-Lehtimäki BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

Asbesti: yritysten ahneuden inhimillinen hinta

Asbesti: yritysten ahneuden inhimillinen hinta Asbesti: yritysten ahneuden inhimillinen hinta A GUE/NGL Publication Asbesti: yritysten ahneuden inhimillinen hinta Sisältö Francis Wurtzin esipuhe Kartika Liotardin alustus 1. Miten tähän on tultu: asbestin

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA. Poispalavat kytkentä-akryylit s. 8-9. Kotimainen OSFIX s. 4-6. Muovimateraalien aiheuttama ihottuma s. 10-12. TITAANI s.

TÄSSÄ NUMEROSSA. Poispalavat kytkentä-akryylit s. 8-9. Kotimainen OSFIX s. 4-6. Muovimateraalien aiheuttama ihottuma s. 10-12. TITAANI s. h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 4 / 1 9 9 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Poispalavat kytkentä-akryylit s. 8-9 Kotimainen OSFIX s. 4-6 Muovimateraalien aiheuttama ihottuma s. 10-12 TITAANI

Lisätiedot

Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Pölynhallinta korjausrakentamisessa ANNA KOKKONEN, MARKKU LINNAINMAA, HANNU KOSKI, TOMI KANERVA, JARMO LAAMANEN, VUOKKO LAPPALAINEN, MAIJA- LEENA MERIVIRTA, PANU OKSA, JUHANI PIIRAINEN, SIRPA RAUTIALA, ARTO SÄÄMÄNEN, PERTTI PASANEN Pölynhallinta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA 1 JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Insinöörityö Tuula Siukkola 2002 Toimeksiantaja: Järvenpään kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto 2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Ympäristöterveyden määritelmä, Suomen kansallinen

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Eviran tutkimuksia 2/2013. Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille

Eviran tutkimuksia 2/2013. Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille Eviran tutkimuksia 2/2013 Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille Eviran tutkimuksia 2/2013 Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten

Lisätiedot

Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet

Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet Perustelumuistio virtsan arseenin toimenpiderajaksi 1(10) Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet PERUSTELUMUISTIO ARSEENIN BIOLOGISEN ALTISTUMISINDIKAATTORIN OHJERAJA-ARVOLLE Yksilöinti ja ominaisuudet

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 1 9 9 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Margareta Wahlström, Paula Eskola, Jutta Laine-Ylijoki, Hilkka Leino-Forsman, Esa Mäkelä, Markus Olin & Markku Juvankoski Maarakentamisessa

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot