1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kuntayhtymän johtajan katsaus"

Transkriptio

1

2

3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti tämä kesäkuun lopun toiminta- ja taloustietojen pohjalta laadittava osavuosikatsaus sisältää laajempia tietoja kuin maaliskuun ja syyskuun tietojen perusteella tehtävät katsaukset. Erikoissairaanhoidon toimialalla lähtökohdat vuodelle 2013 olivat vaikeat. Varsinaisessa erikoissairaanhoidossa (ei sisällä Akuutti24:n yleislääketieteen ja suun terveydenhuollon eikä ensihoidon osuutta) talousarvion menot ja jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät vuonna 2012 huomattavasti. Vuoden 2012 ylitykset olivat niin suuria, että varsinaisen erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2013 on alhaisempi kuin edellisen tilinpäätöksen taso. Vuoden 2013 talousarvio ei ole riittävä varsinaisen erikoissairaanhoidon menojen rahoittamiseen. Sekä Suomen kansantalouden että kuntatalouden kehitysnäkymät ovat hyvin huolestuttavia. Yhtymän on otettava tämä huomioon ja kyettävä kääntämään vuoden 2013 aikana varsinaisen erikoissairaanhoidon menojen kasvu maltilliselle kehitysuralle. Alkuvuoden aikana on tehty paljon määrätietoista työtä tämän muutoksen toteuttamiseksi. Yhtymä on aloittanut keskussairaalan tuottavuuden säännöllisen seurannan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kehitettyä menetelmää käyttäen. Erikoissairaanhoidon tuottavuutta mitataan kolmen kuukauden väliajoin ja seurantaraportti kesäkuun toiminta- ja taloustietojen perusteella valmistuu syyskuun alussa. Tuottavuusseurannan kehittämisen osana parannetaan lääketieteellisen johdon valmiuksia tuotannon johtamiseen ja kustannusten hallintaan. Syksyn aikana tätä toimintaa on tarpeen edelleen vahvistaa. Tarvittavan muutoksen varmistamiseksi on laadittu myös erikoissairaanhoidon tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma, jonka kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt huhtikuussa Ohjelman järeimmät sopeuttamistoimenpiteet koskevat erikoissairaanhoidon sairaansijojen määrän merkittävää vähentämistä syksystä 2013 lukien. Vähentämisen avulla on tarkoitus saada jo syksyn 2013 aikana aikaan tuntuvia säästöjä. Varsinaisen erikoissairaanhoidon talouskehitys oli hyvin huolestuttava koko kevään ajan. Vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa arvioitiin erikoissairaanhoidon menojen ylittävän talousarvion määrärahat noin 13,5 miljoonaa euroa. Lisäksi todettiin, että hyväksytyn tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelman avulla arvioidaan voitavan pienentää tätä ylityspainetta noin 3 miljoonaa euroa, jolloin nettoylitykseksi muodostuisi noin 10,5 miljoonaa euroa. Toukokuun lopun seurantatietojen perusteella arvioitiin varsinaisen erikoissairaanhoidon ylitysuhkaksi edelleen 13,5 miljoonaa. Etenkin keskussairaalan tulosryhmän menojen kasvu näyttää jossakin määrin taittuneen kesäkuussa Yhden kuukauden maltillisemman menokehityksen perusteella ei ole perusteltua tarkistaa merkittävästi aikaisempia ennusteita. Kesäkuun lopun tietojen perusteella ennustetaan varsinaisen erikoissairaanhoidon alijäämäksi 12,5 13,5 miljoonaa euroa. Varsinaista erikoissairaanhoitoa koskevaa jäsenkuntien maksuosuusennustetta laskettaessa on arvioitu loppuvuonna toteutettavilla sopeuttamistoimenpiteillä leikattavan ylityspaineita siten, että maksuosuuksilla jäisi katettavaksi 10,5 miljoonan euron suuruinen alijäämä. 1

4 Loppuvuoden aikana on välttämätöntä jatkaa entistä päättäväisemmin työtä sen varmistamiseksi, että erikoissairaanhoidon ylityspaineita vähennetään mahdollisimman paljon ja joka tapauksessa vähintään 2,5 miljoonaa euroa. Nyt on taloudellisiin tavoitteisiin sitoutumisen ja tekojen aika. Varsinaisen erikoissairaanhoidon tuotanto ei ole kehittynyt toivotulla tavalla, kun otetaan huomioon menojen melko huomattava kasvu. Sekä somatiikan että psykiatrian omana toimintana tuotettujen poliklinikkakäyntien määrät ovat kasvaneet alkuvuoden aika 3,1 %. Oman toiminnan DRG-jaksot ovat sen sijaan vähentyneet 1,5 %. Keskussairaalan ensikäyntijonoja on viime vuoden kesästä lähtien pystytty merkittävästi purkamaan. Ensikäyntiä odottava potilaita oli kesäkuun lopussa potilasta, missä oli vähennystä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 48,5 %. Yli kolme kuukautta ensikäyntiä odottaneita potilaita oli kesäkuun lopussa 226 potilasta (vähennys vuoden aikana 82,4%). Leikkausta yli kuusi kuukautta oli odottanut kesäkuun lopussa 4 potilasta. Ostopalvelujen kustannukset alkuvuoden aikana ovat kasvaneet 9,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkuvuoteen verrattuna kasvu on kuitenkin tasaantunut. Ostopalveluiden suoritteiden määrän kasvu on ollut vähäisempää kuin kustannusten kasvu, joten alkuvuonna on ostettu keskimäärin kalliita palveluita. Akuutti 24 yleislääketieteen palvelujen haasteena on käyntimäärien ja tulojen jääminen talousarviota alemmalle tasolle, mikä aiheuttaa noin 0,5 miljoonan euron suuruisen alijäämäuhkan. Tämä summa on puolet pienempi kuin ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitetty alijäämäarvio. Ensihoidon tulot jäävät ennusteen mukaan talousarviosta. Ongelmana on lisäksi se, että uuden ensihoitokeskuksen lomapalkkavaraukseen ei ole varauduttu talousarviossa. Ensihoitokeskus ja pelastuslaitos kykenevät kuitenkin sopeuttamaan muita menojaan siten, että menojen arvioidaan alittavan talousarvion määrärahavaraukset noin euroa. Alijäämäuhkaksi arvioidaan 0,6 miljoonaa euroa, joka on vähän pienempi summa kuin edellisessä osavuosikatsauksessa esitetty arvio (0,7 miljoonaa euroa). Peruspalvelukeskus Aava-liikelaitoksen talouden kehitys on ollut myönteistä ja hallittua alkuvuoden aikana. Tilikauden tulokseksi ennustetaan noin ylijäämää. Ennusteen toteutuminen edellyttää mm. lastensuojelu- ja toimeentulotukimenojen kasvun tasaantumista. Aavan maksuosuuksien seurannan ja ennustamisen haasteellisuutta lisää vuoden alusta käyttöön otettu suoriteperusteinen ja hinnastonmukainen laskutus. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden hoitotakuuvelvoitteet ovat toteutuneet lukuun ottamatta toimeentulotuen palvelutakuuta koskevia yksittäisiä poikkeamia. Ympäristöterveydenhuollon toimintatuottojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koko vuotta koskeva ennuste on myönteinen ja päätyy euron ylijäämään. Terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin hyvin. Jouni Mutanen kuntayhtymän johtaja 2

5 2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Vaikuttavuus ja talous Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Palvelut ovat tutkitusti ennaltaehkäisyä korostavia ja vaikuttavia. Ne tuottavat käytettävissä olevilla voimavaroilla mahdollisimman paljon terveyshyötyä ja sosiaalista turvallisuutta. Palvelut priorisoidaan eri asiakasryhmien tarpeiden perusteella. Niitä tuotetaan ensisijaisesti perustasolla. Erikoistason palveluja tarjotaan yhtenäisin perustein niitä tarvitseville. Hoito- ja palvelutakuu Sisäistä yrittäjyyttä edistetään ja resursseja säästävien toimintamallien käyttöönotto varmistetaan. Lisää osaamista ja tukea perusterveydenhuollon lääkäreille ja muille ammattiryhmille portinvartija roolissa Keskeisimpien asiakasryhmien palvelupolut ja ammattilaisten roolit on täsmennetty. Esh:n kysynnän hallinta. Esh:n hoitotarpeen arviointi (ensikäynnit) toteutuu mennessä. Muilta osin palvelutuotanto toteutuu lain edellyttämällä tavalla. Vähintään kolmea palvelupolkua koskeva työ on valmis vuoden lopussa. Esh:a koskevat suoritteet kasvavat enintään 1-2 %/v lukuun ottamatta jonon purkutoimenpiteitä. Aavan osalta hoito- ja palvelutakuu toteutunut. Erityisryhmien ohjantaa toteutettu ryhmämuotoisena toimintana, mm. elintaparyhmissä ja monissa sosiaalihuollon ryhmissä. Erikoissairaanhoidossa ensikäyntiä yli tavoiteajan odottavia potilaita oli 226 potilasta (vähennys vuoden takaiseen 82,4 %). Hoidon hoitotakuu toteutuu. Palvelupolkutyö etenee. Erikoissairaanhoidon suoritteet ovat vähentyneet avohoitokäyntejä lukuun ottamatta. 3

6 Erikoissairaanhoidon palvelujen hintakehitys on kilpailukykyinen ja kustannusten hallinta paranee. Yhtymän peruspalvelukeskus ja ympäristöterveyskeskus toteuttavat palvelutoimintansa talousarvioidensa mukaisesti. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimenpiteet toteutetaan Erikoissairaanhoidossa sairaalakustannusindeksillä deflatoitujen kokonaiskustannusten kasvu ja muilla toimialoilla talousarvion toteutuminen. Erikoissairaanhoidossa deflatoidut kokonaiskustannukset kasvavat vähemmän kuin sairaalakustannusindeksi. Muilla toimialoilla tilinpäätökseen ei synny alijäämää Lauharannan 1-6 kk:n tuottavuusraportti valmistuu mennessä. Kokonaisuus raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Pitkäaikaissairauksien hoitoprosessin kehittäminen Perusterveydenhuoltoa tukevan alueellisen toimintamallin kehittäminen ja rakentaminen kardiologiassa ja ortopediassa Kroonisten sairauksien hoitomallien käyttöönotto (Potku- hanke) Keskeisten potilasryhmien osalta työnjako ja tuki perusterveydenhuollossa on sovittu Hoitosuunnitelmien määrä 1 2 potilasryhmää/ erikoisala vuonna 2013 Peruspalvelukeskus Aavassa laaditaan 150 uutta hoitosuunnitelmaa vuonna 2013 Ortopediassa lonkkapotilaiden, selkä- ja avohoitopotilaiden prosessit kokeilussa. Aluekardiologitoiminnan periaatteet ovat valmistelussa. Moniammatillisia hoitosuunnitelmia on valmistunut 55 kpl. Hoitosuunnitelmien laadintaprosessia on tarkennettu ja tämän vaikutukset ajoittuvat pääosin toiselle vuosipuoliskolle. 4

7 Asiakkaat, potilaat, kunnat Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Alueella yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalli Alueen väestölle tuotetaan sosiaali- ja perusterveyden-huollon palvelut ja ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä pääosa erikoissairaanhoidon palveluista. Keskussairaalassa toimii osaamiskeskuksia, jotka tuottavat vaativia erikoissairaanhoidon palveluita myös oman alueen ulkopuolelle. Yhteisiä toimintamalleja edistävistä linjauksista sovitaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Toimitilojen toimivuudesta ja terveellisyydestä huolehditaan. Määritellään ja sovitaan osaamiskeskuksista. Uusien alueellisten konkreettisten yhteistyömuotojen käyttö Myytyjen palvelujen ja menetettyjen (ulosvirtaus vapaan valintaoikeuden perusteella) palvelujen suhde. 1-2 uutta yhteistyömuotoa otetaan käyttöön vuosittain Potilas- ja asiakaspalaute Asiakaspalautteen tulos on hyvä. Myytyjen ja menetettyjen palvelujen lukumäärän suhde on suurempi kuin 1. Kotiutusta on muutettu tavoitteellisemmaksi alkuvuodesta. Neuvottelut on aloitettu ensihoidon henkilöstön työpanoksen hyödyntämisestä koti- ja asumispalvelujen tulosalueella, toimintamallia toteutetaan osissa kuntia jo säännöllisesti. Ympäristöterveydenhuollossa hyvinä tai erinomaisina palveluita pitävien osuus oli 89,7 % viimeisimmässä tarkastelujaksossa. Aavan osalta vastaava prosenttiosuus on n. 80 (v %). Erikoissairaanhoidon toimialan saama asiakaspalaute on 88,4 % osalta erinomaista tai hyvää viimeisimmässä tarkastelujaksossa. Silmäsairauksien hoidon ohella etsitään aktiivisesti muita myyntituotteita ja tutkimusvälineiden yhteiskäyttöä. 5

8 Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Hyvinvoivat työyhteisöt Työhyvinvointikysely syksyllä 2013 Vastausprosentti ja tulokset Vastausprosenttien parantuminen edelliseen kyselyyn verrattuna ja kehittämiskohteiksi valittujen aiheiden tulosten parantuminen Arviointi tehdään syksyllä pidetyn kyselyn jälkeen. Kehitetään rekrytointisuunnitelman pohjalta uusia menetelmiä työnantajan houkuttelevuuden lisäämiseksi Vakanssien täyttöaste vakavan henkilöstövajauksen yksiköissä Vakanssien täyttöaste paranee merkittävästi Terveyskeskuslääkärien uudesta palkkausmallista on saatu hyviä tuloksia. Mallin soveltuvuutta suun terveydenhuoltoon selvitellään. Kukin tulosalue on jalkautunut erilaisiin rekrytointitilaisuuksiin Henkilöstöpalvelut yksikkö on testannut erilaisia rekrytointikanavia. 6

9 3. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on henkilötyövuosissa kasvanut 4,8 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vakinaisten määrä henkilötyövuosissa on kasvanut 5,1 % ja määräaikaisten 4,1 %. Suurin osa kasvusta selittyy Päijät-Hämeen alueellisen yhteispäivystyskeskuksen toiminnan käynnistymisellä ja ensihoitopalvelun aloittamisella , minkä johdosta ensihoito- ja päivystyskeskuksen työpanos on noin kaksinkertaistunut. Kuitenkin myös ilman ensihoitoja päivystyskeskusta yhtymän henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on kasvanut 2,3 %. Liikelaitos Versoa lukuun ottamatta henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on kasvanut kaikissa tulosryhmissä. Uutena kulutilinä on vuoden alusta otettu käyttöön henkilöstövuokraus. Tammi-kesäkuussa henkilöstövuokraukseen käytettiin yhtymässä n. 3,3 miljoonaa euroa. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja hengityselinten sairaudet ovat olleet kalenteripäivinä mitattuna yleisimpiä sairauspoissaolojen syitä. Henkilötyövuotta kohden sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 14,9 kalenteripäivää, mikä on 1,0 päivää (6,0 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Erityisesti hengityselinten sairauksia on ollut selvästi edellisvuotta vähemmän. Kaikkien poissaolojen osuus vuosityöntekijöistä on 21,5 %, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Yhtymän nettotyöpanos on kasvanut 5,7 %. Työhyvinvointi Yhtymän keskeisiä työhyvinvointitavoitteita ovat hyvinvoivat työyhteisöt, osatyökyisten työhön paluun tuki, tehokas ja toimiva työsuojelutoiminta sekä kuvaavat toiminnan seurantamittarit. Työyhteisöjen toimintaa on tuettu vahvistamalla esimiesten osaamista ristiriitatilanteiden käsittelyssä ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Yhtymän johdon toimintatapana ovat olleet työhyvinvointikäynnit yksiköissä, joiden yhteydessä on keskusteltu henkilöstön kanssa työhyvinvointiin liittyvistä asioista, tulevista muutoksista ja uuden toiminnan käynnistämiseen liittyvistä haasteista. Esimiehiä on kannustettu Aktiivisen tuen toimintamallin käyttöön. Aktiivisen tuen keskusteluja on kirjattu yhteensä 401 (edellisenä vuonna 280). Eniten keskusteluja on käyty sairauspoissaolojen perusteella. Työkykyasioissa esimies ohjaa henkilön tarvittaessa työterveyshuoltoon ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Osasairauspäivärahan turvin työhön palasi 20 henkilöä, joille on kertynyt osasairauspäiviä yhteensä Työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt kaksi henkilöä. Työsuojelutoiminta on ollut aktiivista. Aluehallintovirasto teki yhteensä 10 tarkastusta huhtikuun aikana eri yksiköihin. Tarkastukset liittyvät valtakunnalliseen kunnalliseen valvontahankkeeseen. Tarkastukseen liittyi sekä henkilöstön että johdon arvio työsuojelun tilasta yhtymässä. Tarkastusraportti käsiteltiin johtoryhmän kokouksessa. Yksiköt saivat toimintaohjeita työturvallisuuden parantamiseksi, jotka liittyivät työtapaohjaukseen, työpaikkaselvityksiin, terveystarkastuksiin, riskienarviointiin ja väkivallan uhkaan. Yhtymä sai yhden kehotuksen, joka liittyi sisäilmaongelmaan. Työpaikkakäyntejä on tehty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa yhteensä 32 yksikköön. Käynneillä on tullut esiin henkilöstön henkinen ja fyysinen kuormittuminen. Työterveyshuollon tekemissä työpaikkakäyntien raporteissa on suosituksia mm. ergonomiaan, työyhteisön toimivuuden parantamiseen, henkilöstön riittävään resursointiin, sisäilman laadun parantamiseen (lämpötila, vetoisuus), hälytysjärjestelmiin, riskinarviointiin, ensiaputarvikkeiden hankintaan ja ensiapukoulutukseen osallistumiseen. 7

10 Vakuutusyhtiölle ilmoitettujen työtapaturmien määrä on vähentynyt n. 40 % ja yleisimmät tapaturman syyt ovat kaatuminen, äkillinen kuormitustilanne (nostaminen) tai pistotapaturma. Näistä on aiheutunut vähintään 3 päivän sairauspäiviä yhteensä 35 päivää. Myös työmatkatapaturmat ovat vähentyneet, vähintään kolmen päivän sairauspäivään johtaneita työmatkatapaturmia on ilmoitettu 19, joista on aiheutunut yhteensä 139 sairauspäivää. Työmatkatapaturmia sattuu eniten jalankulkijoille heidän liukastuessaan tai kaatuessaan astui voimaan EU:n direktiivi terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemiseksi, johon yhtymässä valmisteltiin ohje. Osaamisen kehittäminen Oikeanlainen osaaminen on yhtymän tulevaisuuden kannalta tärkeä kilpailutekijä ja tämän vuoksi yhtymä on panostanut henkilöstön osaamisen vahvistamiseen sekä henkilöstökoulutuksella että erilaisilla kehittämishankkeilla. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti ulkoiseen ja sisäiseen koulutukseen. Koulutustapahtumiin on osallistunut yhteensä 7401 henkilöä. Peruspalvelukeskuksen koti- ja asumispalveluiden toimintaa on kehitetty Parru hankkeella, jonka tavoitteena on toiminnan kehittäminen toimintakulttuuria ja toimintatapoja uudistamalla. Hankkeen tilaisuuksiin on osallistunut 445 työntekijää, yhteensä 1083 kertaa. Hankkeen tavoitteena on myös valmistautua palvelurakennemuutoksiin kunnissa. Johtamisosaamisen vahvistamiseksi esimiehille on järjestetty räätälöityä johtamiskoulutusta. Kouluttajina ovat toimineet sekä yhtymän omat että ulkopuoliset asiantuntijat. Tämän lisäksi PD - johtajakoulutusohjelmassa opiskeli neljä, Erva -johtajakoulutuksessa kolme esimiestä. Esimiehet ovat voineet osallistua myös Tampereen yliopiston organisoimaan moniammatilliseen johtamiskoulutusohjelmaan (MoJop). Esimiehet osallistuivat organisaatiomuutoksen suunnitteluun muutostyöpajoissa ja henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua muutosklinikoihin, joissa on yhdessä käsitelty muutokseen liittyviä käytännön asioita. Muutosklinkat jatkuvat syksyllä Yhtymän verkko-oppimisympäristössä on 1231 kirjautunutta työntekijää ja Promedicon sähköisessä kirja- ja verkkokurssiympäristöön on kirjattu 5761 käyntiä. Voimassaolevia oppisopimuksia on 37. Työnohjauksen ohjeistus on uusittu ja kilpailutuksen tuloksena on tehty puitesopimukset valittujen palveluntoimittajien kanssa. Työnohjauskäyntejä on kirjattu 76 työntekijälle yhteensä 462 tuntia ja mentorointia 8 työntekijälle yhteensä 59 tuntia. Yhtymässä on myös kehitetty oman henkilöstön koulutustaitoja. Asiantuntijoille, jotka ovat aktiivisesti toteuttamassa sisäistä koulutusta, on järjestetty opetustaitojen menetelmävalmennus, johon osallistui 24 työntekijää. Kehityskeskusteluja vuodelle 2013 on 30.6.mennessä kirjattu sähköiseen järjestelmään 990 käytyä keskustelua, mikä edustaa vain n. 25 % henkilöstöstä, jolloin painopiste keskustelun käymiselle on syksyllä Rekrytointi Rekrytointeja päättyi yhteensä 102 kpl, joissa haettiin 195 työntekijää eri tehtäviin. Edellisvuoteen laskua on 9 %. Hakemuksia saatiin keskimäärin 10,2 kpl/rekrytointi. Avoimista tehtävistä määräaikaisia tehtäviä oli 145 kpl, johon sisältyy myös kesäsijaisia. Hoitotyön lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttöpyyntöjä oli 522, joissa onnistumisprosentti on 59 %. Edellisvuodesta täyttöpyynnöt ovat laskeneet 20 %. 8

11 4. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-kesäkuun talouden ulkoinen tulos päätyy 8,7 miljoonan euron alijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson alijäämä oli 9,3 miljoonaa euroa. Yhtymätasolla toimintatuottojen toteuma on 49,5 % ja toimintakulujen 52,1 %. Investointien toteuma on ilman liikelaitoksia 32,2 % ja liikelaitokset mukaan lukien 31,1 %. Lähinnä menot ovat kohdistuneet rakennushankkeisiin. Yhtymän maksuvalmius on heikko. Edellisen osavuosikatsauksen jälkeen kassaan saadut vuoden 2012 lisämaksuosuudet nostivat kassan riittävyyttä hetkellisesti, mutta tilanne on edelleen kriittinen. Kuukausitasolla menot ovat jatkuvasti suuremmat kuin tulot. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos kesäkuun lopussa on -8,6 miljoonaa euroa (-7,2 M vuonna 2012). Toimintatuottojen talousarvioon suhteutettu toteuma on 49,6 prosenttia (49,4) ja toimintakulujen 53,2 prosenttia (51,6). Erikoissairaanhoidon tuloksen analysointia vaikeuttavat päivystyskeskus Akuutti24:n sekä ensihoidon palvelut. Näiden palvelujen tulot ja menot sisältyvät kirjanpidollisesti erikoissairaanhoidon toimialaan. Palvelujen merkittävä laajeneminen vuonna 2013 vääristää todellisia erikoissairaanhoidon kustannuskasvuja edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2012 em. palvelujen kustannuksia toteutui 6,8 miljoonan euron edestä, kun vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu 17,1 miljoonan kustannuksiin. Erikoissairaanhoidon oma toiminta ei ole dramaattisesti kasvanut edellisvuoteen verrattuna. DRGjaksoja on tuotettu 1,5 % edellisvuotta vähemmän. Omana toimintana tuotettujen poliklinikkakäyntien määrä on kasvanut sekä somatiikassa että psykiatriassa 3,1 %. Psykiatrian hoitopäivien määrä on omana toimintana vähentynyt 11,7 % edellisvuodesta. Ostopalvelut ovat euromääräisesti lisääntyneet edellisvuodesta 9,1 %. Alkuvuoden kaksinumeroisista kasvuluvuista on hieman tultu alaspäin. Euromääräisesti eniten ovat kasvaneet psykiatrian poliklinikkakäyntien ostot +18,9 %. Ostetut palvelut ovat kaiken kaikkiaan olleet kalliita, koska ostopalvelusuoritteiden kasvu ei vastaa kustannusten kasvua. Toimialan ennusteen mukaan tuloksesta on muodostumassa 12,5-13,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tästä summasta on eriytetty Akuutti24:n yleislääketieteen, suun terveydenhuollon ja päivystysosaston toiminnot sekä ensihoito. Sopeuttamistoimin ylityspaineesta pyritään leikkaamaan vähintään 2,5 miljoonaa euroa loppuvuoden aikana. Akuutti24:n yleislääketieteen, suun terveydenhuollon ja päivystysosaston sekä ensihoidon toimintojen alijäämäennuste on 1,1 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidossa henkilöstökulujen toteuma on 51,2 prosenttia (51,2). Henkilöstökulujen toteumaa arvioitaessa täytyy ottaa huomioon merkittävästi lisääntynyt henkilöstönvuokraus sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot, joissa kummassakin on merkittävät talousarvion ylitysuhkat. Asiakaspalvelujen ostoissa toteuma on 59,6 prosenttia (53,1), joten talousarvionylitysuhka on noin 4,4 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna alkuvuoden kehitys asiakaspalvelujen ostoissa oli maltillinen, mikä vaikutti myös talousarvion laadintaan. Tämän vuoksi vuoden 2013 talousarviossa on 1,7 miljoonaa euroa vähemmän määrärahaa kuin vuoden 2012 toteuma oli. Lääkemenot ovat kasvaneet edellisvuodesta 1,9 %. Kustannuskasvu on taittunut alkuvuoden tilanteesta, mutta talousarvion ylitysuhka on selkeä, ellei vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimenpitein kalliiden lääkehoitojen määriä saada edelleen hillittyä. Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuosuusennuste on laskettu tammi kesäkuun todellisen käytön ja hinnaston mukaan. Kalliin hoidon tasauksen piiriin on syntynyt kustannuksia 1,8 miljoonan euron edestä (1,3 miljoonaa euroa edellisvuonna). Jos lähtökohdaksi otetaan 10,5 miljoonan euron alijäämän kattaminen, maksuosuuksien ylitys talousarvioon 2013 nähden on 5,3 prosenttia. 9

12 Kesäkuun lopun ennusteen mukaan erityisesti Lahden, Pukkilan, Iitin, Kärkölän ja Myrskylän maksuosuudet ovat ylittymässä merkittävästi. Hämeenkosken maksuosuus näyttää alittuvan kesäkuun ennusteen mukaan. Akuutti24:n yleislääketieteen palveluissa haasteena on käyntimäärien jääminen alle talousarviossa ennakoidun tason, mistä johtuen tulot ovat jäämässä talousarviotasosta. Suun terveydenhuolto toteutunee suunnitellusti. Kokonaisuutena ennustetaan toimintakatteen jäävän - 0,5 miljoonaa euroa alle talousarvion. Päivystysosaston toiminta käynnistyy syyskuussa, joten sen vaikutus ennusteeseen on tässä vaiheessa huomioitu talousarvion mukaisena. Ensihoidon tulot jäävät ennusteen mukaan talousarviosta, mutta toisaalta menoja pyritään vastaavasti sopeuttamaan. Alijäämäuhka on noin 0,6 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon toimialan tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu alijäämäuhkana yhteensä 11,6 miljoonaa euroa, jossa on huomioitu 2,5 miljoonan euron sopeuttamistavoite loppuvuodelle. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on kesäkuun lopussa euroa ( euroa edellisen vuoden vastaavana ajankohtana). Kuntien maksuosuuksien yhteismäärän tavoite ja ennuste on talousarvion mukainen euroa. Kuntakohtaista vaihtelua esiintyy palvelujen käytön mukaisesti. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikealijäämä kesäkuun lopussa on -0,2 miljoonaa euroa (- 2,0 M ). Liikevaihto on kasvanut 7,5 % edellisvuodesta 55,4 miljoonaan euroon. Tilinpäätösennusteen mukaan Aava päässee talousarvion mukaiselle tulostasolle. Aavan maksuosuuksien seurannan ja ennustamisen haasteellisuutta lisää vuoden alusta käyttöön otettu suoriteperusteinen ja hinnastonmukainen laskutus. Aavan jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti, mutta kuntakohtaista vaihtelua esiintyy. Kuntakohtaisten toteumien vaihteluväli on 46,4-50,5 %. Alhaisin toteumaprosentti on Sysmällä 46,4 % ja korkein Myrskylällä 50,5 %. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikealijäämä on tammi kesäkuussa euroa ( euroa). Liikevaihto on kasvanut edellisvuodesta 16,8 % ja oli Kuntarahoituksen tasoa on neuvoteltu korkeammaksi vuodelle 2013, mikä näkyy liikevaihdon suotuisassa kehityksessä. Sisäisten palvelutuottajien tulosryhmistä tukipalvelukeskuksen toimintakate on alittamassa talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla. Toimintamenoissa ylityspaineen aiheuttavat mm. välinehuollon toimitilojen remontti ja tietojärjestelmäpalvelujen kasvavat kustannukset. Lääketieteellisissä palveluissa sisäisille asiakkaille on tuloutettu alkuvuodelta syntynyttä ylijäämää 0,9 miljoonaa euroa, jolla on korjattu hinnaston mukaista laskutusta. Tämän oikaisun jälkeen lääketieteellisten palveluiden toimintakatteen ennustetaan olevan 1,1 miljoonaa euroa, joka on 0,4 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. 10

13 5. Tulosryhmien toiminta- ja taloustiedot Yhtymähallinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Jouni Mutanen. Tilikauden tuloksen arviointi Yhtymähallinnon toiminta ja talous ovat kehittyneet suunnitellusti. Toimintatuotot kehittyvät hankkeiden ja avustusten osalta loppuvuosipainotteisesti. Käyttötalousosa Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,43-1,19 Toimintakulut , ,43 11,46 Toimintakate , ,36-307,61 Työpanos TP2012 TA2013 TOT TPE2013 Työpanos brutto 64,8 67,2 33,0 66,0 Työpanos netto 51,9 51,2 28,5 55,0 Lisä- ja ylityöt TOT (HTV) Ennuste 2013 (HTV) Perustelut 0,1 0,2 Tilinpäätösvalmistelu Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Yhtymähallinnossa ei ole käytetty vuokratyövoimaa. Konsulttityöpanosta on käytetty seuraavan strategiakauden suunnitteluun n. 2-3 pv Sairauspoissaoloihin puuttuminen Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ollen keskimäärin 11,8 päivää/htv. Sairauspoissaoloihin on puututtu asianmukaisesti varhaisen välittämisen periaatteiden mukaisesti. Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Yhtymän hallinnossa noudatetaan yhtymän palkkausohjeita ja seurataan tasa-arvosuunnitelman toteutumista. Tasa-arvoasiat on huomioitu myös rekrytoinnissa. Määräaikaisten työsuhteiden perusteita seurataan säännöllisesti. 11

14 Keskussairaala Vastuuhenkilö keskussairaalan johtaja Martti Talja Tilikauden tuloksen arviointi Tilaus Saapuneiden lähetteiden määrä oli lähetettä, mikä oli 0,1 % vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Sisäisiä toiselle erikoisalalle suuntautuneita konsultaatiopyyntöjä oli (+11,3%). Ensikäyntiä odottavia oli kesäkuun lopussa potilasta. Määrä laski 48,5 % edellisvuodesta. Yli kolme kuukautta odottaneita oli 226 potilasta (-82,4 %). Näin asetettua tavoitetta ei aivan saavutettu ensikäyntien toteutumisessa (lähde: uusi Effica Raportointi l. ER). Leikkausta odotti potilasta, kasvua edelliseen vuoteen 4.5 % (111 potilasta). Yli 6 kk odottaneita oli 4 potilasta. Yli 3 kk odotti hoitoa 458, joista merkittävin osa oli silmätautien potilaita ortopedisen hoidon odottajien lisäksi. Tuotanto Lähetteisiin perustuvien ensimmäisten käyntien määrä oli kontaktia (ensikäyntiä tai käynnin korvaavaa soittoa). Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,1 % (ER) ja muutos alkuvuoteen on merkittävä. Kuntalaskutettuja avohoitokäyntejä kertyi edellisvuoteen verrattuna 2,4 % enemmän. DRG hoitojaksoja kertyi 2,6 % edellisvuotta vähemmän, mikä selittyy leikkaustoimenpiteiden määrän vähenemisellä -4,5 % (362 toimenpidettä) edelliseen vuoteen. Vähenemä aiheutui pääasiassa päiväkirurgian ja silmätautien yksiköistä. Vuodeosastokuormitukset ovat olleet edellisvuoteen verrattuna selkeästi matalammat johtuen jatkohoitoon siirtymisen nopeutumisesta sopimuksen mukaisesti ja infektioiden vähäisestä määrästä lastentaudeilla ja aikuisosastoilla. Hoitopäiviä kertyi hoitopäivää (-5,8 %) edellisvuotta vähemmän, josta 2/5 kohdistui psykiatrisille ja operatiivisille erikoisaloille kummallekin ja 1/5 konservatiivisille erikoisaloille. Hoitopäivävähennys merkitsee yhteensä 25 sairaansijan vähennystä 100 % kuormituksella laskettuna. Ostopalvelukäyntejä kertyi 6,8 % edellisvuotta enemmän pääosin lastenpsykiatriassa ja osin konservatiivisella tulosalueella. Kasvu on puoliintunut prosentuaalisesti. Psykiatrian ostettuja hoitopäiviä oli 5,5 % edellisvuotta vähemmän, vaikka vaikeahoitoisia potilaita on kotiutettu. Somatiikan ostettujen hoitojaksojen määrä on kääntynyt laskun sijasta kasvuun +1,8 % johtuen konservatiivisen alueen lisääntyneistä ostoista. Talous Tulot Täyden korvauksen perusteella laskutus on kasvanut edelliseen vuoteen 41,2 %. Kuntalaskutus on kasvanut 7,1 %. Asiakaspalvelutuloissa vähennystä edelliseen vuoteen 6,3 %. Ohjetta potilaiden avohoitokäyntilaskutuksesta on täsmennetty. Asiakaspalveluostot kasvattavat kuntalaskutusta ja yhtymän tuloja, kun ne läpilaskutetaan. Menot Toimintakulut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,3 milj. euroa. Henkilöstömenot Henkilöstömenot ovat 4,2 % suuremmat viime vuoteen verrattuna. Kesäkuun kuluissa on havaittavissa kulujen taittuminen kulujen ollessa edellisvuotta vastaavalla tasolla. Kasvu edelliseen tilinpäätökseen on operatiivisella tulosalueella 5,9 %, konservatiivisella 5,2 % ja psykiatrialla 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyöpanos on 3,2% htv edellisvuotta korkeammalla tasolla, kasvu on vähentynyt alkuvuoden aikana. Nettotyöpanos on kasvanut 7,0 htv:tä vakituisella hoitohenkilöstöllä - psykiatrian muutospaket- 12

15 tien uudet 4 sh-toimea, varahenkilöstön onnistunut rekrytointi konservatiivisella alueella, VARHE - maksujen välttäminen 4 hoitajalla ja Akuutti24 avaamiseen liittyvä keskusleikkaussalin 3 määräaikaista sh-tointa. Hoitohenkilöstön sijaisten nettotyöpanos vähentyi yhden htv:n. Lisäksi sairauspoissaolojen määrä laski 0,4 %. Vakituisella lääkärihenkilöstössä nettotyöpanos kasvoi viidellä htv:llä (kardiologi, keuhkolääkäri ja neurologi) ja lääkärisijaisilla kasvanut 10 htv:tä (esim. anestesiologia). Lääkäreiden palkoissa on edelleen epätäsmällisyyksiä vastuuyksikkövientien osalta. Keväällä saadut yleiskorotukset ja nyt toukokuussa maksetut järjestelyvaraerät nostivat niin koko henkilöstökulu kuin palkkaennustetta. Palkoissa myös näkyy aina se että joka toinen kk maksetaan yhden 3 vko:n jakson erilliskorvaukset ja joka toiseen tulee kahdet. Edelliseen osavuosikatsaukseen verrattuna on palkkaennusteen kasvu kääntynyt laskuun. Suurin menojen kasvu on vakituisessa hoitohenkilöstössä, 0,81 milj. euroa. Hoitohenkilöstön sijaisten kustannukset ovat 0,16 milj. euroa pienemmät kuin vastaavaan aikaan v Vakinaisten lääkäreiden sijaiskustannukset olivat 0,3 milj. euroa ja saman verran kasvoivat erikoistuvien lääkäreiden päivystyskustannukset. Etenkin anestesiologian erikoislääkärin puute ja tästä aiheutuva kaksoispäivystysmiehitys aiheuttaa ko. menojen muutokset. Asiakaspalveluostot Kasvu jatkuu noin 0,5 milj. kuukaudesta toiseen enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavina kuukausina (paitsi tammikuu). Kasvu on edelliseen vuoteen 2,3 milj. euroa, josta konservatiivisen tulosalueen osuus on 2,1 milj. euroa. Kokonaiskasvusta aiheutuu Pshp:n ostoina ainoastaan vajaa 0,5 milj. euroa, joka vastaa sydänkeskuksen ostoja. Pientä kasvua on keuhkosairauksissa, syöpätaudeissa ja lastentaudeissa ja vastaavasti vähennystä ortopediassa, Coxan ostoissa ja nuorisopsykiatriassa. HUS:n ostoista ei ole käytettävissä yksilöityjä tietoja pyynnöistä huolimatta, on vajaa 1 milj. euroa. Yksityisiltä palvelutuottajilta on ostettu lähinnä lastenpsykiatrian hoitoja 0,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Muiden palveluiden ostot Ennusteessa huomioitu, että potilasvakuutukseen on varattu seurannassa 1,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Sisäisten ostojen kasvu on taittunut ja on 0,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kuvantamisen ja lääkehuollon menot alittavat edellisvuoden toteuman. Ostot tilikauden aikana Ostojen osuus on 0,5 % edellisvuotta vähemmän. Vaikuttavina tekijöinä ovat lääkekustannusten kasvun taittuminen, kasvu edelliseen vuoteen 0,1 milj. euroa (1,3 %), mutta hoitotarvikkeissa lisäystä on edelliseen vuoteen 0,25 milj. euroa johtuen operatiivisen alueen ostojen lisääntymisestä, etenkin proteesikirurgia tarvikkeissa (85 proteesia enemmän, 0,2 milj. euroa). Korjaavat toimenpiteet Tulosryhmässä seurataan vastuuyksikkötasolla palkkakuluja ja toimintamenoja kokonaisuudessaan. Yksiköt raportoivat kuukausittain olennaisista poikkeamista. Tulosaluejohtajilta edellytetään korjaavien toimenpiteiden valmistelua yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa ja toteutumisen valvontaa. Henkilöstötyöpanoksen seurantaa on kehitetty merkittävästi yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa. Tulosryhmässä seurataan brutto- ja nettotyöpanoksien kehitystä verrattuna edelliseen vuoteen ammattiryhmittäin. Tulosryhmässä on valmisteltu muita tulosryhmiä kuullen tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma. Yhtymän hallitus on hyväksynyt ohjelman Sen tavoitteena on 3,9 milj. euron kustannussäästöt vuonna Keskeisenä tavoitteena on sulkea erikoissairaanhoidossa 46 sairaansijaa ja samanaikaisesti tehdä pitkin vuotta muita tuottavuutta parantavia ja menoja leikkaavia toimenpiteitä. 13

16 Strategisten tavoitteiden toteutuminen Vaikuttavuus ja talous Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilaiden hoidossa käytetään terveyshyötyä tuottavia tutkimus- ja hoitomenetelmiä Erikoisaloittain määritellään keskeisten potilasryhmien tutkimuksen ja hoidon sisällöt Hoidon tarpeen arviointi- ja hoitotakuuseuranta (THL) Erikoissairaanhoidon kustannukset kunnille ovat hallinnassa Toiminnan, tuotannon ja talouden vastuuyksikkötasolla Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimenpiteet toteutetaan ja seurataan johtoryhmässä THL:n BM raportointi ja NHG:n vertaisarvioinnit Sairaalakustannusindeksillä deflatoidut kokonaiskustannukset Esh:n hoidon tarpeen arviointi (ensikäynnit) toteutuu mennessä Kolmen tuottavimman sairaalan joukossa erikoisaloittain Deflatoitujen kokonaiskustannusten kasvu alittaa sairaalakustannusindeksin kasvun Ensikäynnille odotti 226 potilasta yli 3 kk, vähenemä 82,4 % edelliseen vuoteen. Koko odottavien määrä 2691 potilasta. THL alustavan raportin mukaan sairaalan tuottavuus vuonna 2012 oli 6 % (vähennys 3 %) yli maan keskitason ja sijoitus 3:s shp:n joukossa. Tavoitetta ei saavutettu. Maaliskuun tuottavuusanalyysi mukaan kokonaistuottavuus on edelleen heikentynyt. Kesäkuun tulos ei vielä käytettävissä. Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Strukturoitu ja läpinäkyvä potilaslähtöinen toiminta selkeällä PTHn ja ESHn välisellä työnjaolla Hoitopolkujen määrittely ja toiminnan arviointi erikoisaloittain keskeisten sairauksien osalta yhteistyössä pth:n kanssa Valmiit hoitopolut yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa toteutuvat Uusintakäytien määrä laskee erikoissairaanhoidossa 1-2 hoitopolkua tai toimintatapaa määritelty keskeisillä erikoisaloilla Ortopediassa, sydänsairauksissa, lastentaudeilla ja keuhkosairauksissa on määritelty työnjakoa. -5% Uusintakäyntien määrä on kasvanut 2,6 %. 14

17 Asiakkaat, potilaat, kunnat Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilaiden palvelukokemus on ensiluokkainen Asiakastyytyväisyyskysely/jatkuva palaute Kysely/palaute Vastanneista vähintään 90 % saavuttaa kiitettävän tason Kyselyä ei vielä toteutettu. Potilasturvallisuuden kehittäminen Osallistuminen potilasturvallisuustyöhön yhtymän suunnitelman mukaisesti Muistutukset kantelut, ja vahinkotilastot Potilasasiamiehen tilastot Uusien potilasturvallisuusmenetelmien käyttöönotto Haiproilmoitukset ja muu saatu palaute Toiminnan systemaattisuus lisääntyy, poikkeamien määrä vähenee Analyysin pohjalta korjaavat toimenpiteet Potilasasiamieheen yhteydenotot vähentyneet 0,7 %. Muistutusten määrä on vähentynyt 27,8 %. Haipro ilmoitukset käsitellään vastuuyksiköissä ja ennaltaehkäisevät korjaavat toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Henkilöstön tavoitteiden ja kehittymistarpeiden huomiointi asiantuntijuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi Kehityskeskustelut käydään kaikissa keskussairaalan yksiköissä koko henkilöstön kohdalta Toteumaprosentti 100 % Kehityskeskustelut käynnissä jokaisella tulosalueella Aktiivinen rekrytointi, perehdytys ja työpanosseuranta Ammattiryhmittäin työpanosseuranta / vakanssien täyttöaste Nettotyöpanos vastaa toimintaa Nettotyöpanos kasvanut 3,2 % - kasvuun on vaikuttanut kohentunut vakituisten toimien ja virkojen täyttömahdollisuus sekä lääkärihenkilöstön sijaisten määrän kasvu. Lisäksi sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja VARHEmaksuja on saatu vältettyä. 15

18 Tuetaan terveystieteellisen opetuksen ja tutkimuksen jatkumista ja kehittymistä Käytetyt tutkimusmäärärahat EVOjulkaisupisteet EVOjulkaisupisteet eivät vähene kolmen edellisen vuoden keskiarvosta uutta julkaisua. Koko edellisvuotena 57 julkaisua. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen V tehdyn työhyvinvointikyselyn seurantakyselyyn osallistuminen syksyllä 2013 Työhyvinvointikysely Vähintään 70 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5- (tuloskuntomittari, asteikko 1-5) Selvitystä ei ole tehty Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman ja painopistealueiden kehittämisen jatkaminen Sairauspoissaolojen seuranta Varhe-maksut Sairauspoissaolot vähenevät ja varhemaksujen määrä ei kasva Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja VARHEmaksuja säästynyt 4 hoitaja verran Käyttötalousosa Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,72-1,22 Toimintakulut , ,47 2,28 Toimintakate , ,63-174,25 Työpanos TP2012 TA2013 TOT TPE2013 Työpanos brutto 1593,1 1557,7 821, Työpanos netto 1183,5 1194,6 623, Lisä- ja ylityöt TOT (HTV) Ennuste 2013 (HTV) Perustelut 22,76 41 Pysynee alkuvuoden tasolla Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Vuokratyövoiman käyttöä on supistettu ja vain äärimmäiseen tarpeeseen korvaamaan pysyvän tai sijaisen puutetta. Konsultteja käytetty harkiten tilanteissa, joissa on koulutustarvetta tai toimintatapa on kokonaisedullisempi potilaan toiseen sairaalaan hoitoon lähettämisen sijaan. 16

19 Sairauspoissaoloihin puuttuminen Sairauspoissaolot ovat keskussairaalassa vähentyneet 0,4 %. Aktiivisen tuen keskusteluja on kirjattu ESSiin käydyiksi kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 155 kertaa. Konservatiiveilla 63, operatiiveilla 86 ja psykiatrialla 16 keskustelua. Käytyjen keskustelujen kirjausten määrä on kaksinkertainen aiempaan vuoteen verrattuna. Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyen ei ole havaittu epäkohtia. Noudatetaan yhtymän ohjetta. Palvelutuotannon volyymi OMA TOIMINTA TP2012 TA M% vrt TA% TPE2013 Enn.ero TA2013% Enn.ero TP2012% Lähetteet ,1 49, ,44 0,21 Kaikki käynnit ,2 55, ,51 7,72 Laskutetut käynnit ,4 51, ,80 2,22 Ensikäynnit ,1 51, ,96 1,27 Hoitopäivät ,8 47, ,17-7,23 Laskutusperusteiset hoitopäivät ,3 50, ,61-16,55 DRG-jaksot ,6 50, ,58-3,24 Leikkaukset ,5 49, ,29 2,32 OSTETUT PALVELUT Käynnit ,8 51, ,42 4,87 Hoitopäivät,psyk ,5 44, ,14 8,02 Hoitojaksot ,6 46, ,71-3,17 THL Jonot - avoimet hoidon varaukset < 90 pv pv > 180 pv Kaikki yht Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Keskussairaalan osalta hallituksen käsittelemä tuloksellisuus ja vaikuttavuusohjelma korvasi aikaisemman suppeamman ohjelman. Keskussairaalan tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma päivitettynä toteutuksen tilanteella on liitetty kokonaisuudessaan osavuosikatsauksen loppuun. 17

20 Lääketieteellisten palvelujen keskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Hannu Sarkkinen Tilikauden tuloksen arviointi Suoritteiden toteumaennuste (kaikki tutkimukset yhteensä) niin laboratoriotoiminnoissa kuin kuvantamisessakin alittaa suunnitellun vajaalla kahdella prosentilla. Perusterveydenhuollolle (Aava) tuotetut tutkimukset alittuvat reilusti suunnitellusta alitusta osaltaan selittää Aavan toiminnan ulkoistus molemmilla tulosalueilla. Suoritteet ulkoisissa myydyissä ylittyvät suunnitellusta (selittyy osittain edellä mainitulla Aavan toiminnan muutoksella) laboratoriotoiminnoissa (ylitys 6 %), kuvantamisessa ko. suoritteet alittavat suunnitellun edelleen, noin 8,5 %:lla. Erikoissairaanhoitoon tuotetut suoritteet ylittävät talousarvion kuvantamisessa 1,4 %:lla, laboratoriotoiminnoissa vastaavasti on alitusta 1,6 %. Toimintatuotot: Toimintatuotoissa on tehty kesäkuun toteumaan koko vuotta 2013 koskeva ylijäämähyvitys sisäisille asiakkaille sekä arvioitu Aavan ulkoistuksen aiheuttama ulkoisten ja sisäisten tuottojen suhteen muutos. Lääkehuollon katetuottovirhe on myös korjattu, TA2013 sisältää virheen tuottamat Lääkehuollon liikatuotot. Kokonaistoimintatuotot: TPE 06/2013: n Meuroa (ylittää TA2013 n ), TA 48,3 %. Toimintakulut: Toimintamenojen ennusteessa on huomioitu kuvantamisen varaston siirtyminen keskusvaraston yhteyteen kuvantaminen osti radiologian varaston: kertakulu noin euroa, hävikki noin Kokonaismenot: TPE 06/2013: n Meuroa ylittäen talousarvion noin TA %:n ollessa 51,4) Kokonaistuotot: M Kokonaismenot: M Toimintakate: M (TA2013: 1 467), toimintakate siis 0,4 M talousarviota heikompi. Poistot TPE2013: M Tulos: t Strategisten tavoitteiden toteutuminen Vaikuttavuus ja talous Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Laboratorio- ja kuvantamisliikelaitoksen perustaminen Selvitys valmistuu syksyllä 2012 Yhdistäminen Magneetti-ja PET-CT kuvantamisen eri vaihtoehtojen vertailu Tilataan selvitys ulkopuoliselta konsultilta/konsulteilta Päätökset laboratorio- ja kuvantamisen yhdistämisistä Selvitys valmis 5/2013 Taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevä palvelujen tuottamistapa Kuntayhtymä ja muut omistajatahot Heinolan kaupunkia lukuun ottamatta ovat tehneet päätöksensä ja liikelaitos aloittaa toimintansa Selvitykset on saatu ja käsitelty kuntayhtymän johdon ja LPK johdon välisissä keskusteluissa. Magneetti on 18

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä

Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä Huoltopalvelupäällikkö, tulosaluejohtaja Tukipalvelukeskus PHSOTEY Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Organisaatio VALTUUSTO HALLITUS

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 PERUSTURVALAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata kuntalaisille laadukkaat, oikea-aikaiset, oikein mitoitetut ka kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. TEHTÄVÄN KUVAUS Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot