Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan Vesi- ja viemärilaitos"

Transkriptio

1 Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi

2 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät 9 Ennuste Vesi- ja viemärilaitoksen talouden kehityksestä 15 Hinnankorotuksen vaikutus yksikön talouteen 20 Rahoitustarpeen minimointi 25 Herkkyysskenaariot 30 Toteutusmuodot 34 Liitteet

3 Tiivistelmä Aihe Havainnot Sivut Lähtökohdat Loviisan Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta on ollut alijäämäistä (-350 TEUR) vuonna Lisäksi yksikön talouden näkymiä kuormittaa seuraavien vuosien huomattava investointitarve. Vuosien investointien ennakoidaan olevan yhteensä n. 13 MEUR (josta Pernajan runkovesiputki 6 MEUR ja Loviisan vesitorni 2 MEUR). Laitos on alijäämää korjaavana toimena korottanut hintatasoaan kahdesti kuntaliitoksen jälkeen yhdistyneiden vesilaitosten hintataso yhdenmukaistettiin keskihintaa korottaen. Vuonna 2011 hintoja korotettiin 10 %. Korotusten vaikutukset eivät näy täysimääräisesti vuoden 2010 alijäämässä Nykyinen hinnoittelu Nykyinen hintataso (ei hinnankorotuksia ) ei riitä pitkällä aikavälillä toiminnan kestävään harjoittamiseen. Toiminnan kustannuksissa ennakoidaan vähintäänkin inflaation suuruisia nousupaineita, joihin tulee vastata hinnoittelussa Kestävä hintataso Pitkällä aikavälillä kestävään hinnoitteluun esitettyjä investointeja varten riittää Vesi- ja viemärilaitoksen hintatason korottaminen kustannusten kehitystä vastaavasti (huom. Vuoden 2016 jälkeen ei huomioitu uusinvestointeja). Perustuen laadittuun taloudelliseen ennusteeseen kustannuskehitystä (2 %) vastaavat vuotuiset hinnan korotukset alkaen vuodesta 2012 riittävät vakiinnuttamaan toiminnan taloudellisesti kestävälle tasolle. Keskimääräinen ylijäämä nousee korotuksin noin 50 TEUR tasolle Pitkällä aikavälillä ( ) keskimääräinen ylijäämä on n. 300 TEUR. Huomattavan suurta hinnankorotustarvetta ei ole. Suuret korotukset on jo tehty aiempina vuosina. Korotusten vaikutus myyntiin näkyy toiminnan yli-/alijäämässä kuitenkin vasta viiveelle. Toteutuva vuosi 2011 tulee kuvastamaan hinnoittelumuutosten vaikutusta käytännössä. Johdon mukaan verrattuna alueen muihin vesihuoltolaitoksiin, Loviisan hintataso on 2010 ja 2011 tehtyjen korotusten jälkeen varsin korkea. Näin ollen hintatason korotusvaran voidaan tulkita olevan rajallinen paikallisesta monopolista huolimatta. Veden vertailuhinta (Vesilaitosyhdistyksen määritelmä) nousee 2 % vuotuisin korotuksin vuoteen 2016 mennessä 5,15 EUR/m3 tasolle (2011: 4,42 EUR/m3, keskiarvo vuoden 2011 uudesta ja vanhasta hinnastosta). Laadittu taloudellinen ennuste perustuu oletukselle kustannustason säilymisestä nykyisellä tasolla. Mikäli kustannustasoon tulee taloudellisessa ennusteessa huomioimattomia korotuksia tulee myös hinnoittelua korottaa vastaavasti (korotukset esitetyn 2 % tason lisäksi). Laitoksen johto näki mahdollisina kustannustason nousua aiheuttavina tekijöinä mm. lietteen käsittelyn ostopalvelujen lisääntymisen ja sähkön hinnan nousun. Euromääräistä arviota kustannusvaikutuksista ei ole liitetty osaksi ennustetta

4 Tiivistelmä (2) Aihe Havainnot Sivut Investointien rahoitus Investointien rahoittaminen tulee edellyttämään laitoksen toiminnan laajuuteen suhteutettuna merkittävää ulkoista rahoitusta. Rahoitustarpeen ennakoidaan nousevan noin 6,9 MEUR:oon vuosien aikana. Pernajan runkovesiputki- ja Loviisan vesitorniinvestoinnit on rahoitettava pääasiallisesti ulkoisella rahoituksella. Investointien osittainen lykkääminen ja jaksottaminen pidemmälle ajalle ( ) antaa mahdollisuuden hyödyntää suuremmassa määrin tulorahoitusta. Siitä huolimatta ulkoisen rahoituksen tarve on noin 5,9 MEUR Rahoitustarve Ulkoisen rahoituksen tarvetta ei voida sivuuttaa. Yksikön ei ole mahdollista toteuttaa suunniteltua investointiohjelmaa ilman merkittävää ulkoista rahoitusta (5,9-6,9 MEUR). Vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja (leasing tai kumppanuusmallit yksityisen sektorin kanssa) tai toiminnan rakennejärjestelyjä (osien tai koko yhtiön yhtiöittäminen ja omistuspohjan laajentaminen) tulee tarkastella erillisenä hankkeena. Investointien edellyttämä rahoitus ei kuitenkaan ole yksikön kassavirtaan suhteutettuna ongelma. Esim. nostettava laina kyetään maksamaan takaisin noin 25 vuodessa. Omistajan (kaupunki) näkökulmasta on kuitenkin oleellista tiedostaa ja varautua tulevaan rahoitustarpeeseen. Selvityksessä ei ole otettu kantaa hankkiiko Vesi- ja viemärilaitos rahoituksen kaupungin sisäisenä rahoitusjärjestelynä (peruspääoman lisäys, laina) vai ulkoisena vieraan pääoman rahoituksena (laina). 24, 29, 35 Herkkyystarkastelu Herkkyystarkasteluista voidaan havaita, että 20 %:n ylitys vuosille suunnitelluissa investoinneissa lisää 40% ulkopuolisen rahoituksen tarvetta 6,9 MEUR:sta 9,6 MEUR:oon (skenaario 2, 2 % vuotuiset hinnankorotukset). Vastaavasti 10 % leikkaus kiinteissä kustannuksista (esim. vuonna 2012) antaisi mahdollisuuden toimia kyseisenä vuotena ilman skenaario 2ssa arvioituja 2 %:n hinnankorotuksia

5 Kuvaus toimeksiannon lähtökohdista sekä selvityksen tavoitteista ja toteutustavasta. SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

6 Selvityksen tavoite Tavoitteena on avustaa Vesiliikelaitosta talouden ja rahoitusmallin suunnittelussa Toimeksiannon tavoitteena on avustaa Loviisan Vesiliikelaitosta nykyisen toimintamallin mukaisessa rahoitusaseman analyysissä ja vaihtoehtoisten rahoitusmallien kartoituksessa ja analysoinnissa. Selvitettävän järjestelyvaihtoehtojen tavoitteena on muodostaa taloudellisesti kestävällä pohjalla toimiva vesihuollon toimija. Vesiliikelaitoksen tulee pystyä vastaamaan toiminnassaan mm. seuraaviin näkökulmiin: Kyky toteuttaa ja rahoittaa tarvittavat investoinnit (runkolinja, vesitorni, vuotuinen saneeraustarve) Vuosittaisten kustannusten jakautuminen tasaisesti pitkälle ajanjaksolle Taloudellisesti kestävä, Vesihuoltolain mukainen tariffitaso Selvityksen sisältö: Vesiliikelaitoksen rahoitusaseman analyysi kassavirtoja mallintaen (perustuen annettuihin ennusteisiin) Vesiliikelaitoksen taloudellisen aseman mallinnus sisältäen seuraavat: Mallinnetaan taloudellisen aseman kehitystä keskipitkällä aikavälillä ottaen huomioon tarvittavat investoinnit. Määritetään kestävä hintataso (huomioiden Vesihuoltolain vaatimukset), jolla voidaan kattaa toiminnan kustannukset, investoinnit, rahoitus sekä omistajatuloutus. Tarvittaessa investoinneille voidaan laatia muutama vaihtoehtoinen skenaario (3kpl:tta) ottaen huomioon esim. välttämättömät investoinnit ja muut investoinnit. Yleisluonteinen esitys vaihtoehtoisista tavoista järjestää toimintaa ja toiminnan rahoitusta

7 Selvitystyön toteuttaja Inspira Oy Inspira Oy on julkisella sektorilla toimiva rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjen asiantuntija. Asiakaskuntamme koostuu kunnista ja kuntien omistamista yksiköistä, valtion yksiköistä sekä kolmannen sektorin toimijoista. Inspira Oy on Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö. Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin omistama luottolaitos ja taseella mitattuna Suomen suurimpia luottolaitoksia. Taseen loppusumma on noin 20 mrd. euroa ( ), ja kansainvälinen luottoluokitus paras mahdollinen AAA

8 Yleiset oletukset ja rajoitukset Yleiset oletukset ja rajoitukset Taloudellista mallinnusta tehdessään, Inspira on luottanut käyttämäänsä toimeksiantajalta tai julkisista lähteistä saamansa tiedon oikeellisuuteen ja täydellisyyteen, eikä ole vastuussa minkään julkisesti tiedossa olevien tai sille annettujen tietojen itsenäisestä tarkastamisesta, eikä ole tietoja itsenäisesti tarkastanut. Inspira on taloudellista mallinnusta varten olettanut ja luottanut siihen, että kaikki kyseessä olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja riittäviä. Inspira ei ole myöskään minkään omaisuuserän tai varojen fyysistä tarkastusta, eikä ole valmistellut tai saanut muulta taholta käyttöönsä mitään riippumatonta arvioita mistään Kohteen omaisuuserästä, varoista tai vastuista. Taloudellinen mallinnus perustuu raportin päivämääränä vallitsevaan markkinatilanteeseen, taloudellisiin, rahoituksellisiin ja muihin olosuhteisiin sekä Inspiralle raportin päivämäärään mennessä toimitettuihin tietoihin. Muutokset edellä mainituissa olosuhteissa tai materiaalissa edellyttävät uudelleen mallintamista. Raporttia ei myöskään tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin, mitä toimeksiantosopimuksessa osapuolten välillä on sovittu. Erityisesti haluamme korostaa, että olemme luottaneet yksikön johtoon vesihuollon tulevaisuuden näkymistä mallinnusta tehdessämme. Vesihuollon ennusteet vuosille perustuvat Inspiralle toimitettuun aineistoon. Toteutuneet luvut olivat saatavilla saakka

9 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

10 Volyymi ja asiakkuudet Lähtötieto Oletus Lähde Väkiluku Liittymisprosentti verkostoon Laskutettu vesi Pumpattu/puhdistettu vesi Hulevesi Loviisan väkiluvun ennuste: 2010: asukasta 2016: asukasta Keskimääräinen väestönkasvu 0,4 % vuodessa Talousvesi: 80 % asukasluvusta liittynyt verkostoon vuonna 2010, kasvu 0,2 % per vuosi ( ) Jätevesi: 62 % asukasluvusta liittynyt verkostoon vuonna 2010, kasvu 0,5 % per vuosi ( ) Pernajan runkovesiputken valmistumisen myötä (2015) verkostoon liittyy noin 300 asiakasta vesiosuuskunnan kautta (talous ja jäte) (kulutus lisääntyy 150 as. vastaavalla määrällä johtuen kesäasutuksen määrästä) Talousvesi: m3 vuonna 2010, muutokset eritelty myöhemmin Jätevesi: m3 vuonna 2010, muutokset eritelty myöhemmin Talousvesi: m3 vuonna 2010, muutos suhteessa kysynnän kehitykseen Jätevesi: m3 vuonna 2010, muutos suhteessa kysynnän kehitykseen Vastuu verkostosta jaettu kaupungin kanssa. Laitos vastaa maanalaisista putkistoista ja umpikaivoista. Ei laskutettavaa volyymiä. Tilastokeskus: Yhdistetty Loviisan, Pernajan, Liljendahlin ja Ruotsinpyhtään aineisto Loviisa, Inspira Loviisa Loviisa Loviisa

11 Hinnoittelu ja tuotot Lähtötieto Oletus Lähde Käyttömaksu Perusmaksu Liittymismaksu Talousvesi: 2010 maksu korotettu ( ) 1,40 EUR/m3 tasolle 2011 maksu korotettu ( ) 1,54 EUR/m3 tasolle Jätevesi: 2010 maksu korotettu ( ) 1,40 EUR/m3 tasolle 2011 maksu korotettu ( ) 1,90 EUR/m3 tasolle 2010 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä/vuosi tasolle 2011 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä/vuosi tasolle Yhtäläiset maksut käytössä talous- ja jätevedessä Talousvesi: 2010 maksu korotettu ( ) EUR tasolle 2011 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä tasolle Jätevesi: 2010 maksu korotettu ( ) laskentakaavan mukaan (esim.) 120 m2 omakotitalolle 1440 EUR/liittymä tasolle 2011 maksu korotettu ( ) laskentakaavan mukaan (esim.) 120 m2 omakotitalolle 1584 EUR/liittymä tasolle Hintojen kehitys Vuodesta 2012 eteenpäin kaikki hinnat mallinnettu (perusskenaario: ei hintojen muutosta) Inspira Muut tuotot Muut tuotot alle EUR (8 kk toteuma 2011) Inspira Rahoitustuotot Kassavaroille ei ole oletettu korkotuottoa. Inspira Loviisa Loviisa Loviisa

12 Volyymin kehitys ja vaikutus liikevaihtoon Volyymissä ei merkittävää muutosta tarkastelujaksolla, liikevaihto kasvaa hinnankorotusten johdosta Muutos (%) 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % MEUR 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ennustettu volyymin kehitys 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Kokonaisvolyymi (talous+jäte) Asiakasmäärä (talous) Asiakasmäärä (jäte) Veden kulutus (per asiakas) Liikevaihto ja volyymit Milj. m3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2010T 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Laskutettu talousvesi Laskutettu jätevesi Liikevaihto yhteensä Volyymin muutokset Toiminnan volyymi kehittyy varsin tasaisesti jaksolla. Pääsääntöisesti volyymiin vaikuttaa kaksi ennakoitua komponenttia: Loviisan seudun väestö kasvaa noin 0,4 % vuodessa. Kasvu heijastaa lievänä asiakkuuksien lisääntymisenä toimintaan, mikä kasvattaa veden käyttöä. Lisäksi asiakasmäärä lisääntyy voimakkaammin vuonna 2015 kun valmistuneen Pernajan runkolinjan myötä asiakasmäärä kasvaa (vesiosuuskunnan kautta) noin 300 hengellä (pääosin kesäasutusta, kulutus puolitettu). Toisaalta volyymin kehitykseen vaikuttaa oletettu veden kulutuksen vähentyminen per asiakas. Oletettu pienentymä on noin 1 m3 vuodessa sekä talous- että jätevedessä. Volyymiin vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta volyymi (talous ja jäte yhteensä) kehittyy normaalivuotena noin 0,3 % kasvaen (Pernajan liittyjät) volyymi kasvaa noin 3,2 %. Vuoden 2011 volyymin kehitysennuste on laskettu toteuman 2011 (8 kk) perusteella (tuottokertymää ja 2011 hintoja vastaava volyymi) toteutunutta volyymiä ei ollut saatavilla. Lähestymistavalla vuoden 2011 volyymi alenee noin 2,8 %. Muutosta tukee vesilaitoksen edustajien näkemys vuoden 2011 alun normaalia alhaisemmasta kysyntätasosta. Liikevaihdon kehitys Ennustettu volyymin muutos yhdistettynä laitoksen tekemiin hintojen korotuksiin johtaa liikevaihdon kasvuun vuosina Vuoden 2011 heinäkuussa tehty 10 % hintojen korotus siirtyy myyntiin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Lisäksi vuoden 2011 kehityksessä näkyy osin (ensimmäiset kolme kuukautta) vielä vuoden 2010 maaliskuussa tehty korotus. Liikevaihto kasvaa noin 20 % vuodesta 2010 vuoteen Vuonna 2015 Pernajan liitos kasvattaa liikevaihtoa noin 3 %. Tasainen perusvuoden kasvu on noin 0,5 %, mikä selittyy volyymin kasvulla ja liittymismaksutuloilla

13 Kustannusrakenne Lähtötieto Oletus Lähde Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Talousveden hankinnat 560 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Jäteveden puhdistuksen tarvikkeet 280 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 220 TEUR Muutos inflaation suhteessa (2 % p.a.). Jäteveden puhdistuksen palvelut 50 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Muut palvelut 390 TEUR Muutos inflaation suhteessa (2 % p.a.). Henkilöstökulut 8 kk:n toteumaan perustuva ennuste 2011 vuodelle 820 TEUR. Kasvu inflaation suhteessa (2 % p.a.). Muut kulut 8 kk:n toteumaan perustuva ennuste 2011 vuodelle 54 TEUR. Kasvu inflaation suhteessa (2 % p.a.). Poistot Korkokulut 2010 toteuma 880 TEUR. Ennustevuodet mallinnettu perustuen poistokäytäntöihin ja investointeihin. Keskim. 1,1 MEUR Lainarahoituksen keskimääräiseksi korkokuluksi oletettu 3,5 % koko jaksolla. Korko maksetaan myös konsernin sisäisistä lainoista. Satunnaiset kulut (tuotot) Oletettu, ettei satunnaisia eriä ole. Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa, Inspira Inspira

14 Muut oletukset Lähtötieto Oletus Lähde Investoinnit Käyttöpääoma Investoinnit koostuvat yleisestä investointitasosta noin 1 MEUR pitkällä aikavälillä sekä kertaluontoisista hankkeista. Erittely investointiohjelmasta on esitetty alla. Esitettyihin investointisummiin lisätään inflaation (2 % p.a.) kustannusta korottava vaikutus. Myyntisaamiset: kuntaliitoksen seurauksena taseessa ollut TEUR myyntisaamisia. Kuntasaamiset puretaan vuoden 2011 aikana ja vuoden lopussa taseessa ennakoidaan olevan noin 30 TEUR myyntisaamisia. Lyhytaikaiset muut saamiset: Kuntaliitoksen myötä muissa saamisissa on vuoden 2010 aikana ollut noin 260 TEUR saamisia. Liitokseen liittyviä saamisia puretaan osin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Erittely on esitetty alla. Loviisa Loviisa Investoinnit (TEUR, 2011 arvoin) 2010T 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Yleinen ylläpitoinvestointitaso 4 638* Pernajan runkovesiputki Loviisan vesitorni Yhteensä * Ei eritelty investointikohteittain Muut saamiset (TEUR) Liitoskuntien vesilaskutussaamiset Sisäiset selvityserät Arvonlisäverosaamiset Muut Yhteensä

15 Skenaario 1: Perusskenaario ENNUSTE VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ

16 Perusskenaario: Hinnoittelun säilyttäminen vuoden 2011 tasolla Hinnat säilyvät vakiona , 2 % korotus vuodessa alkaen 2017 EUR/m3 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Vertailuhinnan kehitys (VVY) 150 kem:n omakotitalo, kulus 180 m3/vuosi 3,79 4,42 4,66 4,66 4,66 4,66 4, Käyttömaksu (talous) Liittymismaksu (talous) Perusmaksu (jäte) Perusmaksu (talous) Käyttömaksu (jäte) Liittymismaksu (jäte) TAKSAT (talous- ja jätevesi) EUR Käyttömaksu 3,00 3,50 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 Perusmaksu 0,40 0,47 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Liittymismaksu 0,39 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 Yhteensä 3,79 4,42 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 Vertailuhinta (yllä) on laskettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) omakotitalosta laatimalle esimerkkitapaukselle. Perusskenaario Laitoksen taloudellisen aseman analyysissä perusskenaariona on tilanne, jossa hinnoittelu säilytetään nykyisellä tasollaan vuodet On kuitenkin huomioitava, että inflaatio vaikuttaa toiminnan kustannuksiin ja pääsääntöisesti myös mm. laitoksen asiakaskunnan maksukykyyn. Reaalisesti tarkasteltuna skenaariossa maksutaso näin ollen alenee. Vuodesta 2017 alkaen skenaariossa korotetaan hintatasoa 2 % vuodessa. Näin pitkän aikavälin hintakehitys vastaa oletettua, myös kustannuksiin vaikuttavaa inflaatiota. Taksatasot Skenaariossa oletetut taksatasot on ilmoitettu kahdessa ylimmässä kuviossa. Taulukko esittää graafisesti hinnan jakaantumisen maksutyyppeihin. Graafinen esitys on laadittu hyödyntäen Vesilaitosyhdistyksen (VVY) käyttämää esitystapaa, jossa maksutyypit jaetaan oletetulle keskimääräiselle omakotitalolle 180 m3 vuosikulutuksen mukaisesti. VVY:n laskentaparametrit esitellään alimmassa taulukossa. Keskimmäinen taulukko esittää euromääräiset hintatasot kullekin maksutyypille. Taulukkoon on koottu yhdistetyt hinnat talousveden ja jäteveden osalta. Vuosien 2010 ja 2011 hinnat näyttävät poikkeavan toteutuneesta hinnastosta. Tämä siksi, että hinnat on painotettu vastaamaan vuoden aikana voimassa olleita hinnastoja. Vuonna 2010 hinnoittelua uudistettiin kuntaliitoksen myötä, 2011 korotettiin hintoja 10 % vuoden puolivälissä. Esimerkit (VVY): Omakotitalo Kerrostalo Huoneistoja (kpl) 1 30 Huoneistoala (m2) Kerrosala (m2) Asukkaita (hlö)

17 Liikevaihto kasvaa vuosien 2010 ja 2011 hinnankorotusten vaikutuksesta Suurimmat investoinnit ajoittuvat vuosille Tuhatta Liikevaihdon kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Liikevaihto Liikevaihdon kehitys 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Liikevaihto Liikevaihdon kehityksessä näkyy vuoden 2010 ja 2011 hintojen korotukset. Vuoden 2010 korotus tehtiin maaliskuussa (2009 hinta maaliskuuhun asti). Näin osa vuoden 2011 liikevaihdon kasvusta selittyy jo 2010 tehdyllä hinnankorotuksella, jonka vaikutukset näkyvät vasta tammi-maaliskuussa 2011 (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010). Vastaavasti vuoden 2011 korotuksen ajoittuminen vuoden puoliväliin heijastuu liikevaihdon muutokseen sekä 2011 että Kolmantena suurempana muutoksena liikevaihdon kehityksessä näkyy Pernajan runkovesiputken valmistuminen siitä johtuva volyymin kasvu vuonna Muu liikevaihdon muutos syntyy liittyjämäärän ja siten volyymin hienoisesta kasvusta ajan yli. Tuhatta Investointien kehitys 180,0 % 160,0 % 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % Investoinnit Investointeihin heijastuvat vuosina Pernajan runkovesiputken toteutus sekä uuden Loviisan vesitornin rakentaminen. Vuotuinen saneerausten ja muiden toistuvien investointien taso on arvioitu noin 1 MEUR:oksi (2011 hintataso). Laitoksen arvion mukaan 1 MEUR riittää peruskorjaustarpeeseen vastaamiseen pitkällä aikavälillä ,0 % ,0 % 20,0 % t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 0,0 % Investoinnit Investoinnit (% liikevaihdosta)

18 Tulos ja kassavirrat kääntyvät negatiivisiksi Toimintaa ja investointeja rahoitetaan nostamalla lainaa noin 8 MEUR vuoteen 2016 mennessä Tuhatta Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Käyttökate (EBITDA) Käyttökate-% Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Tilikauden voitto (tappio) 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Tulos Yksikön toiminta tuottaa positiivista rahavirtaa käytännössä koko tarkastelujakson ajan. Käyttökate nousee 0,5 MEUR tasolta noin 1,1 MEUR:oon vuoteen 2016 mennessä. Hintojen korotukset vuonna 2011 vahvistavat käyttökatetta selvästi. Käyttökate-% nousee 18 % noin 29 % kun hintoja korotetaan ja kustannustaso säilyy käytännössä ennallaan. Käyttökate-% alentuminen (2013 alkaen) johtuu kustannustason inflaatiota vastaavasta noususta (2 % p.a.) suhteessa ennallaan säilyvään hintatasoon. Tilikauden tulos käy vuosina positiivisena hinnankorotusten johdosta, mutta suurten investointien aiheuttamat poistot ja rahoituskulut painavat tuloksen alijäämäiseksi vuodesta 2014 alkaen. Kassavirta Varsinainen vesihuoltotoiminnan tuottama rahavirta säilyy koko tarkastelujakson positiivisena (0,5-1,1 MEUR, vuosina ). Rahavirta ennen rahoituseriä huomioi sitoutuneen käyttöpääoman muutoksen ja laitoksen tekemät investoinnit. Toimintaan on kuntaliitosten myötä ollut sitoutuneena noin 1,1 MEUR erilaisia kuntien välisiä selvityseriä, joita ei ollut selvitetty vielä 2010 vuonna. Pääasiallisesti erät ovat vesilaitoksen saamisina sen taseessa. Näiden erien ennakoidaan purkautuvan vuosien 2011 ja 2012 aikana. Tilitettävät saamiset vahvistavat laitoksen kassavirtaa kun erät maksetaan laitokselle, mikä vahvistaa osaltaan rahavirtaa ennen rahoituseriä. Investoinnit painavat rahavirran ennen rahoituseriä negatiiviseksi vuodesta 2013 alkaen. Suurimmillaan alijäämä on vuosina (1,3-3,8 MEUR negatiivinen). Rahavirta ennen rahoituseriä myös säilyy negatiivisena vuodesta 2016 eteenpäin. Käytännössä toimintaa (ja investointeja) joudutaan rahoittamaan toistuvasti velalla, jota nostetaan n. 8,0 MEUR vuoteen 2016 mennessä

19 Kassavirta ei riitä lainojen takaisinmaksuun Vierasta pääomaa kumuloituu noin 20 MEUR vuoteen 2041 mennessä Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Käyttökate (EBITDA) Tilikauden voitto (tappio) Korkokulut (netto) Käyttökate-% Pitkä aikaväli Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna investointien vaatimaa rahoitusta ei saada maksettua takaisin. Toiminta kehittyy suotuisasti, käyttökate vahvistuu jaksolla vuoden 2011 ennusteesta (n. 1 MEUR) noin 1,8 MEUR:oon (2041) mennessä Varsinainen laitoksen toiminta on siten kassavirtaa tuottavaa, mutta investoinnit ja rahoitus muodostavat skenaariossa suurimmat haasteet. Suurimmat investoinnit painavat rahavirran ennen rahoituseriä kumulatiivisesti 8,3 MEUR negatiiviseksi. Myös suurten investointien jälkeen rahavirta ennen rahoitusta jää keskimäärin noin 34 TEUR negatiiviseksi. Investointeja joudutaan rahoittamaan (ainakin osittain) vuosittain lainapääomalla. Lainojen kumuloituminen (nostot noin 20 MEUR vuoteen 2041 mennessä) nostaa asteittain myös korkokuluja, mikä painaa tuloksen alijäämäiseksi (keskimäärin 420 TEUR ) Tuhatta Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Lainojen lyhentämisen aikataulu Tarkastelu on ajoitettu vuosille Jakso on suhteutettu toteutettaviin suuriin runkolinjaja kiinteistöinvestointeihin (vesitorni). Lähtökohtana on vuoden poistoaika. Tyypillisesti verkostoja ja kiinteistöjä tulee kuitenkin peruskorjata jo ennen poistoajan päättymistä. Näin peruskorjaukseen varautumiseksi olisi tavoiteltavaa lyhentää lainarahoitusta nopeammin kuin 30 vuodessa (esim. 25 vuotta), näin peruskorjausta voidaan rahoittaa nostamalla uutta lainaa. Investoinnit vuoteen 2015 ja lainojen lyhennysjakso jaksottuvat esitetylle periodille. Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta Johtopäätös perusskenaariosta (kiinteä hintataso ) on, ettei skenaariossa ole mahdollista lyhentää investointien edellyttämää rahoitusta. Toiminnan kestävä ylläpito edellyttää hintojen korotusta

20 Skenaario 2: Hinnankorotus HINNANKOROTUKSEN VAIKUTUS YKSIKÖN TALOUTEEN

21 Hinnankorotus: Hintatason nosto kestävälle tasolle Hintaa korotetaan vuosittain 2 % alkaen vuodesta 2012 EUR/m3 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Vertailuhinnan kehitys (VVY) 150 kem:n omakotitalo, kulus 180 m3/vuosi 3,79 4,42 4,76 4,85 4,95 5,05 5, Käyttömaksu (talous) Liittymismaksu (talous) Perusmaksu (jäte) Perusmaksu (talous) Käyttömaksu (jäte) Liittymismaksu (jäte) TAKSAT (talous- ja jätevesi) EUR Käyttömaksu 3,00 3,50 3,76 3,84 3,92 3,99 4,07 Perusmaksu 0,40 0,47 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 Liittymismaksu 0,39 0,46 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 Yhteensä 3,79 4,42 4,76 4,85 4,95 5,05 5,15 Hintojen 2 % korotus Hintojen korotus skenaario vastaa lähtökohdiltaan perusskenaariota muilta osin, mutta skenaariossa hintoja korotetaan toiminnan kannalta kestävälle tasolle. Skenaariossa oletetaan hintoja korotettavan vuosittain 2 % alkaen vuodesta Korotustaso vastaa oletettua inflaatiota. Reaalisesti veden hinta säilytetään näin tarkasteltuna nykyisellä tasollaan, eikä huomattaviin taksojen tasokorotuksiin ole tarvetta. Esitetty 2 % (inflaatiota vastaava) korotustaso jatkuu vuodesta 2017 eteenpäin vastaavan kaltaisena. Hintojen tasaiset korotukset nostavat veden hinnan (VVY vertailuhinta) vuoden 2010 tasolta 3,79 EUR/m3 asteittain noin 5,15 EUR/m3:oon. Vaikka korotus on varsin suuri (n. 36 %), on siitä merkittävin osa toteutettu jo vuosien 2010 ja 2011 aikana. Vertailuhinta (yllä) on laskettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) omakotitalosta laatimalle esimerkkitapaukselle. Esimerkit (VVY): Omakotitalo Kerrostalo Huoneistoja (kpl) 1 30 Huoneistoala (m2) Kerrosala (m2) Asukkaita (hlö) 3 75 Tulevina vuosina esitetyn skenaarion mukaisesti toimittaessa voidaan joutua tekemään suurempiakin kuin 2 % korotuksia. Periaatteena on vastata (mieluiten ennakoiden) tulevaan inflaation tai muiden tekijöiden aiheuttamaan kustannuskehitykseen

22 Liikevaihto vahvistuu vuodesta 2012 alkaen ylimääräisellä 2 %:lla Investoinneissa ei muutosta perusskenaarioon Tuhatta Liikevaihdon kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Liikevaihto Liikevaihdon kehitys 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Liikevaihto Suhteessa perusskenaarioon liikevaihdon kehitys vahvistuu 2 %-yksiköllä vuodesta 2012 eteenpäin. Näin tehdyt hintojen korotuksen heijastuvat myös graafista. Investoinnit Investointitaso ei muutu suhteessa perusskenaarioon. Investointeihin heijastuvat vuosina Pernajan runkovesiputken toteutus sekä uuden Loviisan vesitornin rakentaminen. Vuotuinen saneerausten ja muiden toistuvien investointien taso on arvioitu noin 1 MEUR:oksi (2011 hintataso). Laitoksen arvion mukaan 1 MEUR riittää peruskorjaustarpeeseen vastaamiseen pitkällä aikavälillä. Tuhatta Investointien kehitys ,0 % ,0 % 140,0 % ,0 % ,0 % 80,0 % ,0 % ,0 % 20,0 % t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 0,0 % Investoinnit Investoinnit (% liikevaihdosta)

23 Tuloskehitys on hyvin lähellä nollaa Investointipiikki edellyttää noin 6,9 MEUR ulkoisen rahoituksen (esim. laina) käyttöä Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % Tulos Käyttökate vahvistuu suhteessa perusskenaarioon selvästi. Vuoden ,5 MEUR tasolta noustaan noin 1,6 MEUR tasolle (perusskenaario 1,1 MEUR). Myös yksikön tuloskehitys vahvistuu selvästi. Keskimäärin tulos on vuosien välillä noin 50 TEUR ylijäämäinen ,0 % 10,0 % 0 5,0 % ,0 % 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Käyttökate (EBITDA) Tilikauden voitto (tappio) Käyttökate-% Kassavirta Tehdyt kustannuskehitystä vastaavat hinnankorotukset riittävät nostamaan liiketoiminnan rahavirran noin 1,5 MEUR tasolle vuoteen 2016 mennessä (perusskenaario 1,1 MEUR). Investointien rahoittamiseen kassavirta ei riitä tässäkään skenaariossa. Vierasta pääomaa tarvitaan vuoteen 2015 mennessä noin 6,9 MEUR (perusskenaario 2016: 8,0 MEUR) lainaa voidaan jo lyhentää noin 140 TEUR. Tuhatta Toiminnan kassavirta ja lainapääoma 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta

24 Pitkällä aikavälillä talous säilyy tasapainossa Laina saadaan maksettua pois noin 25 vuodessa, tulos kääntyy ylijäämäiseksi Tuhatta Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys Käyttökate (EBITDA) Korkokulut (netto) Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Tilikauden voitto (tappio) Käyttökate-% Liiketoiminnan rahavirta Pitkä aikaväli Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna skenaariossa laitoksen talous säilyy tasapainossa ja kääntyy selvästi voitolliseksi vuoteen 2041 mennessä. Tulos käy hetkellisesti alijäämäisenä (keskimäärin -30 TEUR), mutta ylijäämää syntyy keskimäärin noin 300 TEUR vuodessa. Ylijäämä vahvistuu huomattavasti jakson loppupuolella (esim ylijäämä 740 TEUR) kun mm. korkokulut pienenevät lainapääoman pienentyessä. On kuitenkin huomioitava, että todennäköisimmin pitkälle 30 vuoden ajanjaksolle ajoittuu muitakin suuria investointeja kuin nyt ennakoidut ( ). Mahdollisten myöhempien investointien poisto- ja rahoituskuluvaikutukset eivät näy esitetyssä laskelmassa. Lainojen lyhentäminen Vierasta pääomaa tarvitaan jaksolla suurimmillaan 6,9 MEUR (2015). Lainat voidaan kassavirran puitteissa lyhentää pois vuoteen 2037 mennessä, mikä vastaa 25 vuoden maksuaikaa lainojen noston aloittamisesta (2013). Toiminnan ylijäämäisyys ja lainojen takaisinmaksu huomioiden esitetty skenaario on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Lainojen nostoilta ei investointien toteutuksessa voida välttyä. Lainaa tulee nostaa n. 6,9 MEUR. Esitetyllä hintatasolla (kustannuksien nousua vastaavat korotukset) ja käytetyillä operointi, korkoja investointioletuksilla lainat voidaan hoitaa taloudellisesti kestävällä tavalla

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA Tiivistelmä & 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA & Tiivistelmä 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi

Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1 LASKENTAPERUSTEET... 5 1.1 Laskennan kohteet... 5 1.2 Laitosten toiminnan laajuus... 6 1.3 Tilinpäätökset...

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/18

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot