Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan Vesi- ja viemärilaitos"

Transkriptio

1 Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi

2 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät 9 Ennuste Vesi- ja viemärilaitoksen talouden kehityksestä 15 Hinnankorotuksen vaikutus yksikön talouteen 20 Rahoitustarpeen minimointi 25 Herkkyysskenaariot 30 Toteutusmuodot 34 Liitteet

3 Tiivistelmä Aihe Havainnot Sivut Lähtökohdat Loviisan Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta on ollut alijäämäistä (-350 TEUR) vuonna Lisäksi yksikön talouden näkymiä kuormittaa seuraavien vuosien huomattava investointitarve. Vuosien investointien ennakoidaan olevan yhteensä n. 13 MEUR (josta Pernajan runkovesiputki 6 MEUR ja Loviisan vesitorni 2 MEUR). Laitos on alijäämää korjaavana toimena korottanut hintatasoaan kahdesti kuntaliitoksen jälkeen yhdistyneiden vesilaitosten hintataso yhdenmukaistettiin keskihintaa korottaen. Vuonna 2011 hintoja korotettiin 10 %. Korotusten vaikutukset eivät näy täysimääräisesti vuoden 2010 alijäämässä Nykyinen hinnoittelu Nykyinen hintataso (ei hinnankorotuksia ) ei riitä pitkällä aikavälillä toiminnan kestävään harjoittamiseen. Toiminnan kustannuksissa ennakoidaan vähintäänkin inflaation suuruisia nousupaineita, joihin tulee vastata hinnoittelussa Kestävä hintataso Pitkällä aikavälillä kestävään hinnoitteluun esitettyjä investointeja varten riittää Vesi- ja viemärilaitoksen hintatason korottaminen kustannusten kehitystä vastaavasti (huom. Vuoden 2016 jälkeen ei huomioitu uusinvestointeja). Perustuen laadittuun taloudelliseen ennusteeseen kustannuskehitystä (2 %) vastaavat vuotuiset hinnan korotukset alkaen vuodesta 2012 riittävät vakiinnuttamaan toiminnan taloudellisesti kestävälle tasolle. Keskimääräinen ylijäämä nousee korotuksin noin 50 TEUR tasolle Pitkällä aikavälillä ( ) keskimääräinen ylijäämä on n. 300 TEUR. Huomattavan suurta hinnankorotustarvetta ei ole. Suuret korotukset on jo tehty aiempina vuosina. Korotusten vaikutus myyntiin näkyy toiminnan yli-/alijäämässä kuitenkin vasta viiveelle. Toteutuva vuosi 2011 tulee kuvastamaan hinnoittelumuutosten vaikutusta käytännössä. Johdon mukaan verrattuna alueen muihin vesihuoltolaitoksiin, Loviisan hintataso on 2010 ja 2011 tehtyjen korotusten jälkeen varsin korkea. Näin ollen hintatason korotusvaran voidaan tulkita olevan rajallinen paikallisesta monopolista huolimatta. Veden vertailuhinta (Vesilaitosyhdistyksen määritelmä) nousee 2 % vuotuisin korotuksin vuoteen 2016 mennessä 5,15 EUR/m3 tasolle (2011: 4,42 EUR/m3, keskiarvo vuoden 2011 uudesta ja vanhasta hinnastosta). Laadittu taloudellinen ennuste perustuu oletukselle kustannustason säilymisestä nykyisellä tasolla. Mikäli kustannustasoon tulee taloudellisessa ennusteessa huomioimattomia korotuksia tulee myös hinnoittelua korottaa vastaavasti (korotukset esitetyn 2 % tason lisäksi). Laitoksen johto näki mahdollisina kustannustason nousua aiheuttavina tekijöinä mm. lietteen käsittelyn ostopalvelujen lisääntymisen ja sähkön hinnan nousun. Euromääräistä arviota kustannusvaikutuksista ei ole liitetty osaksi ennustetta

4 Tiivistelmä (2) Aihe Havainnot Sivut Investointien rahoitus Investointien rahoittaminen tulee edellyttämään laitoksen toiminnan laajuuteen suhteutettuna merkittävää ulkoista rahoitusta. Rahoitustarpeen ennakoidaan nousevan noin 6,9 MEUR:oon vuosien aikana. Pernajan runkovesiputki- ja Loviisan vesitorniinvestoinnit on rahoitettava pääasiallisesti ulkoisella rahoituksella. Investointien osittainen lykkääminen ja jaksottaminen pidemmälle ajalle ( ) antaa mahdollisuuden hyödyntää suuremmassa määrin tulorahoitusta. Siitä huolimatta ulkoisen rahoituksen tarve on noin 5,9 MEUR Rahoitustarve Ulkoisen rahoituksen tarvetta ei voida sivuuttaa. Yksikön ei ole mahdollista toteuttaa suunniteltua investointiohjelmaa ilman merkittävää ulkoista rahoitusta (5,9-6,9 MEUR). Vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja (leasing tai kumppanuusmallit yksityisen sektorin kanssa) tai toiminnan rakennejärjestelyjä (osien tai koko yhtiön yhtiöittäminen ja omistuspohjan laajentaminen) tulee tarkastella erillisenä hankkeena. Investointien edellyttämä rahoitus ei kuitenkaan ole yksikön kassavirtaan suhteutettuna ongelma. Esim. nostettava laina kyetään maksamaan takaisin noin 25 vuodessa. Omistajan (kaupunki) näkökulmasta on kuitenkin oleellista tiedostaa ja varautua tulevaan rahoitustarpeeseen. Selvityksessä ei ole otettu kantaa hankkiiko Vesi- ja viemärilaitos rahoituksen kaupungin sisäisenä rahoitusjärjestelynä (peruspääoman lisäys, laina) vai ulkoisena vieraan pääoman rahoituksena (laina). 24, 29, 35 Herkkyystarkastelu Herkkyystarkasteluista voidaan havaita, että 20 %:n ylitys vuosille suunnitelluissa investoinneissa lisää 40% ulkopuolisen rahoituksen tarvetta 6,9 MEUR:sta 9,6 MEUR:oon (skenaario 2, 2 % vuotuiset hinnankorotukset). Vastaavasti 10 % leikkaus kiinteissä kustannuksista (esim. vuonna 2012) antaisi mahdollisuuden toimia kyseisenä vuotena ilman skenaario 2ssa arvioituja 2 %:n hinnankorotuksia

5 Kuvaus toimeksiannon lähtökohdista sekä selvityksen tavoitteista ja toteutustavasta. SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

6 Selvityksen tavoite Tavoitteena on avustaa Vesiliikelaitosta talouden ja rahoitusmallin suunnittelussa Toimeksiannon tavoitteena on avustaa Loviisan Vesiliikelaitosta nykyisen toimintamallin mukaisessa rahoitusaseman analyysissä ja vaihtoehtoisten rahoitusmallien kartoituksessa ja analysoinnissa. Selvitettävän järjestelyvaihtoehtojen tavoitteena on muodostaa taloudellisesti kestävällä pohjalla toimiva vesihuollon toimija. Vesiliikelaitoksen tulee pystyä vastaamaan toiminnassaan mm. seuraaviin näkökulmiin: Kyky toteuttaa ja rahoittaa tarvittavat investoinnit (runkolinja, vesitorni, vuotuinen saneeraustarve) Vuosittaisten kustannusten jakautuminen tasaisesti pitkälle ajanjaksolle Taloudellisesti kestävä, Vesihuoltolain mukainen tariffitaso Selvityksen sisältö: Vesiliikelaitoksen rahoitusaseman analyysi kassavirtoja mallintaen (perustuen annettuihin ennusteisiin) Vesiliikelaitoksen taloudellisen aseman mallinnus sisältäen seuraavat: Mallinnetaan taloudellisen aseman kehitystä keskipitkällä aikavälillä ottaen huomioon tarvittavat investoinnit. Määritetään kestävä hintataso (huomioiden Vesihuoltolain vaatimukset), jolla voidaan kattaa toiminnan kustannukset, investoinnit, rahoitus sekä omistajatuloutus. Tarvittaessa investoinneille voidaan laatia muutama vaihtoehtoinen skenaario (3kpl:tta) ottaen huomioon esim. välttämättömät investoinnit ja muut investoinnit. Yleisluonteinen esitys vaihtoehtoisista tavoista järjestää toimintaa ja toiminnan rahoitusta

7 Selvitystyön toteuttaja Inspira Oy Inspira Oy on julkisella sektorilla toimiva rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjen asiantuntija. Asiakaskuntamme koostuu kunnista ja kuntien omistamista yksiköistä, valtion yksiköistä sekä kolmannen sektorin toimijoista. Inspira Oy on Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö. Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin omistama luottolaitos ja taseella mitattuna Suomen suurimpia luottolaitoksia. Taseen loppusumma on noin 20 mrd. euroa ( ), ja kansainvälinen luottoluokitus paras mahdollinen AAA

8 Yleiset oletukset ja rajoitukset Yleiset oletukset ja rajoitukset Taloudellista mallinnusta tehdessään, Inspira on luottanut käyttämäänsä toimeksiantajalta tai julkisista lähteistä saamansa tiedon oikeellisuuteen ja täydellisyyteen, eikä ole vastuussa minkään julkisesti tiedossa olevien tai sille annettujen tietojen itsenäisestä tarkastamisesta, eikä ole tietoja itsenäisesti tarkastanut. Inspira on taloudellista mallinnusta varten olettanut ja luottanut siihen, että kaikki kyseessä olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja riittäviä. Inspira ei ole myöskään minkään omaisuuserän tai varojen fyysistä tarkastusta, eikä ole valmistellut tai saanut muulta taholta käyttöönsä mitään riippumatonta arvioita mistään Kohteen omaisuuserästä, varoista tai vastuista. Taloudellinen mallinnus perustuu raportin päivämääränä vallitsevaan markkinatilanteeseen, taloudellisiin, rahoituksellisiin ja muihin olosuhteisiin sekä Inspiralle raportin päivämäärään mennessä toimitettuihin tietoihin. Muutokset edellä mainituissa olosuhteissa tai materiaalissa edellyttävät uudelleen mallintamista. Raporttia ei myöskään tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin, mitä toimeksiantosopimuksessa osapuolten välillä on sovittu. Erityisesti haluamme korostaa, että olemme luottaneet yksikön johtoon vesihuollon tulevaisuuden näkymistä mallinnusta tehdessämme. Vesihuollon ennusteet vuosille perustuvat Inspiralle toimitettuun aineistoon. Toteutuneet luvut olivat saatavilla saakka

9 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

10 Volyymi ja asiakkuudet Lähtötieto Oletus Lähde Väkiluku Liittymisprosentti verkostoon Laskutettu vesi Pumpattu/puhdistettu vesi Hulevesi Loviisan väkiluvun ennuste: 2010: asukasta 2016: asukasta Keskimääräinen väestönkasvu 0,4 % vuodessa Talousvesi: 80 % asukasluvusta liittynyt verkostoon vuonna 2010, kasvu 0,2 % per vuosi ( ) Jätevesi: 62 % asukasluvusta liittynyt verkostoon vuonna 2010, kasvu 0,5 % per vuosi ( ) Pernajan runkovesiputken valmistumisen myötä (2015) verkostoon liittyy noin 300 asiakasta vesiosuuskunnan kautta (talous ja jäte) (kulutus lisääntyy 150 as. vastaavalla määrällä johtuen kesäasutuksen määrästä) Talousvesi: m3 vuonna 2010, muutokset eritelty myöhemmin Jätevesi: m3 vuonna 2010, muutokset eritelty myöhemmin Talousvesi: m3 vuonna 2010, muutos suhteessa kysynnän kehitykseen Jätevesi: m3 vuonna 2010, muutos suhteessa kysynnän kehitykseen Vastuu verkostosta jaettu kaupungin kanssa. Laitos vastaa maanalaisista putkistoista ja umpikaivoista. Ei laskutettavaa volyymiä. Tilastokeskus: Yhdistetty Loviisan, Pernajan, Liljendahlin ja Ruotsinpyhtään aineisto Loviisa, Inspira Loviisa Loviisa Loviisa

11 Hinnoittelu ja tuotot Lähtötieto Oletus Lähde Käyttömaksu Perusmaksu Liittymismaksu Talousvesi: 2010 maksu korotettu ( ) 1,40 EUR/m3 tasolle 2011 maksu korotettu ( ) 1,54 EUR/m3 tasolle Jätevesi: 2010 maksu korotettu ( ) 1,40 EUR/m3 tasolle 2011 maksu korotettu ( ) 1,90 EUR/m3 tasolle 2010 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä/vuosi tasolle 2011 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä/vuosi tasolle Yhtäläiset maksut käytössä talous- ja jätevedessä Talousvesi: 2010 maksu korotettu ( ) EUR tasolle 2011 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä tasolle Jätevesi: 2010 maksu korotettu ( ) laskentakaavan mukaan (esim.) 120 m2 omakotitalolle 1440 EUR/liittymä tasolle 2011 maksu korotettu ( ) laskentakaavan mukaan (esim.) 120 m2 omakotitalolle 1584 EUR/liittymä tasolle Hintojen kehitys Vuodesta 2012 eteenpäin kaikki hinnat mallinnettu (perusskenaario: ei hintojen muutosta) Inspira Muut tuotot Muut tuotot alle EUR (8 kk toteuma 2011) Inspira Rahoitustuotot Kassavaroille ei ole oletettu korkotuottoa. Inspira Loviisa Loviisa Loviisa

12 Volyymin kehitys ja vaikutus liikevaihtoon Volyymissä ei merkittävää muutosta tarkastelujaksolla, liikevaihto kasvaa hinnankorotusten johdosta Muutos (%) 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % MEUR 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ennustettu volyymin kehitys 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Kokonaisvolyymi (talous+jäte) Asiakasmäärä (talous) Asiakasmäärä (jäte) Veden kulutus (per asiakas) Liikevaihto ja volyymit Milj. m3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2010T 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Laskutettu talousvesi Laskutettu jätevesi Liikevaihto yhteensä Volyymin muutokset Toiminnan volyymi kehittyy varsin tasaisesti jaksolla. Pääsääntöisesti volyymiin vaikuttaa kaksi ennakoitua komponenttia: Loviisan seudun väestö kasvaa noin 0,4 % vuodessa. Kasvu heijastaa lievänä asiakkuuksien lisääntymisenä toimintaan, mikä kasvattaa veden käyttöä. Lisäksi asiakasmäärä lisääntyy voimakkaammin vuonna 2015 kun valmistuneen Pernajan runkolinjan myötä asiakasmäärä kasvaa (vesiosuuskunnan kautta) noin 300 hengellä (pääosin kesäasutusta, kulutus puolitettu). Toisaalta volyymin kehitykseen vaikuttaa oletettu veden kulutuksen vähentyminen per asiakas. Oletettu pienentymä on noin 1 m3 vuodessa sekä talous- että jätevedessä. Volyymiin vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta volyymi (talous ja jäte yhteensä) kehittyy normaalivuotena noin 0,3 % kasvaen (Pernajan liittyjät) volyymi kasvaa noin 3,2 %. Vuoden 2011 volyymin kehitysennuste on laskettu toteuman 2011 (8 kk) perusteella (tuottokertymää ja 2011 hintoja vastaava volyymi) toteutunutta volyymiä ei ollut saatavilla. Lähestymistavalla vuoden 2011 volyymi alenee noin 2,8 %. Muutosta tukee vesilaitoksen edustajien näkemys vuoden 2011 alun normaalia alhaisemmasta kysyntätasosta. Liikevaihdon kehitys Ennustettu volyymin muutos yhdistettynä laitoksen tekemiin hintojen korotuksiin johtaa liikevaihdon kasvuun vuosina Vuoden 2011 heinäkuussa tehty 10 % hintojen korotus siirtyy myyntiin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Lisäksi vuoden 2011 kehityksessä näkyy osin (ensimmäiset kolme kuukautta) vielä vuoden 2010 maaliskuussa tehty korotus. Liikevaihto kasvaa noin 20 % vuodesta 2010 vuoteen Vuonna 2015 Pernajan liitos kasvattaa liikevaihtoa noin 3 %. Tasainen perusvuoden kasvu on noin 0,5 %, mikä selittyy volyymin kasvulla ja liittymismaksutuloilla

13 Kustannusrakenne Lähtötieto Oletus Lähde Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Talousveden hankinnat 560 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Jäteveden puhdistuksen tarvikkeet 280 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 220 TEUR Muutos inflaation suhteessa (2 % p.a.). Jäteveden puhdistuksen palvelut 50 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Muut palvelut 390 TEUR Muutos inflaation suhteessa (2 % p.a.). Henkilöstökulut 8 kk:n toteumaan perustuva ennuste 2011 vuodelle 820 TEUR. Kasvu inflaation suhteessa (2 % p.a.). Muut kulut 8 kk:n toteumaan perustuva ennuste 2011 vuodelle 54 TEUR. Kasvu inflaation suhteessa (2 % p.a.). Poistot Korkokulut 2010 toteuma 880 TEUR. Ennustevuodet mallinnettu perustuen poistokäytäntöihin ja investointeihin. Keskim. 1,1 MEUR Lainarahoituksen keskimääräiseksi korkokuluksi oletettu 3,5 % koko jaksolla. Korko maksetaan myös konsernin sisäisistä lainoista. Satunnaiset kulut (tuotot) Oletettu, ettei satunnaisia eriä ole. Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa, Inspira Inspira

14 Muut oletukset Lähtötieto Oletus Lähde Investoinnit Käyttöpääoma Investoinnit koostuvat yleisestä investointitasosta noin 1 MEUR pitkällä aikavälillä sekä kertaluontoisista hankkeista. Erittely investointiohjelmasta on esitetty alla. Esitettyihin investointisummiin lisätään inflaation (2 % p.a.) kustannusta korottava vaikutus. Myyntisaamiset: kuntaliitoksen seurauksena taseessa ollut TEUR myyntisaamisia. Kuntasaamiset puretaan vuoden 2011 aikana ja vuoden lopussa taseessa ennakoidaan olevan noin 30 TEUR myyntisaamisia. Lyhytaikaiset muut saamiset: Kuntaliitoksen myötä muissa saamisissa on vuoden 2010 aikana ollut noin 260 TEUR saamisia. Liitokseen liittyviä saamisia puretaan osin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Erittely on esitetty alla. Loviisa Loviisa Investoinnit (TEUR, 2011 arvoin) 2010T 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Yleinen ylläpitoinvestointitaso 4 638* Pernajan runkovesiputki Loviisan vesitorni Yhteensä * Ei eritelty investointikohteittain Muut saamiset (TEUR) Liitoskuntien vesilaskutussaamiset Sisäiset selvityserät Arvonlisäverosaamiset Muut Yhteensä

15 Skenaario 1: Perusskenaario ENNUSTE VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ

16 Perusskenaario: Hinnoittelun säilyttäminen vuoden 2011 tasolla Hinnat säilyvät vakiona , 2 % korotus vuodessa alkaen 2017 EUR/m3 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Vertailuhinnan kehitys (VVY) 150 kem:n omakotitalo, kulus 180 m3/vuosi 3,79 4,42 4,66 4,66 4,66 4,66 4, Käyttömaksu (talous) Liittymismaksu (talous) Perusmaksu (jäte) Perusmaksu (talous) Käyttömaksu (jäte) Liittymismaksu (jäte) TAKSAT (talous- ja jätevesi) EUR Käyttömaksu 3,00 3,50 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 Perusmaksu 0,40 0,47 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Liittymismaksu 0,39 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 Yhteensä 3,79 4,42 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 Vertailuhinta (yllä) on laskettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) omakotitalosta laatimalle esimerkkitapaukselle. Perusskenaario Laitoksen taloudellisen aseman analyysissä perusskenaariona on tilanne, jossa hinnoittelu säilytetään nykyisellä tasollaan vuodet On kuitenkin huomioitava, että inflaatio vaikuttaa toiminnan kustannuksiin ja pääsääntöisesti myös mm. laitoksen asiakaskunnan maksukykyyn. Reaalisesti tarkasteltuna skenaariossa maksutaso näin ollen alenee. Vuodesta 2017 alkaen skenaariossa korotetaan hintatasoa 2 % vuodessa. Näin pitkän aikavälin hintakehitys vastaa oletettua, myös kustannuksiin vaikuttavaa inflaatiota. Taksatasot Skenaariossa oletetut taksatasot on ilmoitettu kahdessa ylimmässä kuviossa. Taulukko esittää graafisesti hinnan jakaantumisen maksutyyppeihin. Graafinen esitys on laadittu hyödyntäen Vesilaitosyhdistyksen (VVY) käyttämää esitystapaa, jossa maksutyypit jaetaan oletetulle keskimääräiselle omakotitalolle 180 m3 vuosikulutuksen mukaisesti. VVY:n laskentaparametrit esitellään alimmassa taulukossa. Keskimmäinen taulukko esittää euromääräiset hintatasot kullekin maksutyypille. Taulukkoon on koottu yhdistetyt hinnat talousveden ja jäteveden osalta. Vuosien 2010 ja 2011 hinnat näyttävät poikkeavan toteutuneesta hinnastosta. Tämä siksi, että hinnat on painotettu vastaamaan vuoden aikana voimassa olleita hinnastoja. Vuonna 2010 hinnoittelua uudistettiin kuntaliitoksen myötä, 2011 korotettiin hintoja 10 % vuoden puolivälissä. Esimerkit (VVY): Omakotitalo Kerrostalo Huoneistoja (kpl) 1 30 Huoneistoala (m2) Kerrosala (m2) Asukkaita (hlö)

17 Liikevaihto kasvaa vuosien 2010 ja 2011 hinnankorotusten vaikutuksesta Suurimmat investoinnit ajoittuvat vuosille Tuhatta Liikevaihdon kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Liikevaihto Liikevaihdon kehitys 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Liikevaihto Liikevaihdon kehityksessä näkyy vuoden 2010 ja 2011 hintojen korotukset. Vuoden 2010 korotus tehtiin maaliskuussa (2009 hinta maaliskuuhun asti). Näin osa vuoden 2011 liikevaihdon kasvusta selittyy jo 2010 tehdyllä hinnankorotuksella, jonka vaikutukset näkyvät vasta tammi-maaliskuussa 2011 (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010). Vastaavasti vuoden 2011 korotuksen ajoittuminen vuoden puoliväliin heijastuu liikevaihdon muutokseen sekä 2011 että Kolmantena suurempana muutoksena liikevaihdon kehityksessä näkyy Pernajan runkovesiputken valmistuminen siitä johtuva volyymin kasvu vuonna Muu liikevaihdon muutos syntyy liittyjämäärän ja siten volyymin hienoisesta kasvusta ajan yli. Tuhatta Investointien kehitys 180,0 % 160,0 % 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % Investoinnit Investointeihin heijastuvat vuosina Pernajan runkovesiputken toteutus sekä uuden Loviisan vesitornin rakentaminen. Vuotuinen saneerausten ja muiden toistuvien investointien taso on arvioitu noin 1 MEUR:oksi (2011 hintataso). Laitoksen arvion mukaan 1 MEUR riittää peruskorjaustarpeeseen vastaamiseen pitkällä aikavälillä ,0 % ,0 % 20,0 % t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 0,0 % Investoinnit Investoinnit (% liikevaihdosta)

18 Tulos ja kassavirrat kääntyvät negatiivisiksi Toimintaa ja investointeja rahoitetaan nostamalla lainaa noin 8 MEUR vuoteen 2016 mennessä Tuhatta Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Käyttökate (EBITDA) Käyttökate-% Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Tilikauden voitto (tappio) 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Tulos Yksikön toiminta tuottaa positiivista rahavirtaa käytännössä koko tarkastelujakson ajan. Käyttökate nousee 0,5 MEUR tasolta noin 1,1 MEUR:oon vuoteen 2016 mennessä. Hintojen korotukset vuonna 2011 vahvistavat käyttökatetta selvästi. Käyttökate-% nousee 18 % noin 29 % kun hintoja korotetaan ja kustannustaso säilyy käytännössä ennallaan. Käyttökate-% alentuminen (2013 alkaen) johtuu kustannustason inflaatiota vastaavasta noususta (2 % p.a.) suhteessa ennallaan säilyvään hintatasoon. Tilikauden tulos käy vuosina positiivisena hinnankorotusten johdosta, mutta suurten investointien aiheuttamat poistot ja rahoituskulut painavat tuloksen alijäämäiseksi vuodesta 2014 alkaen. Kassavirta Varsinainen vesihuoltotoiminnan tuottama rahavirta säilyy koko tarkastelujakson positiivisena (0,5-1,1 MEUR, vuosina ). Rahavirta ennen rahoituseriä huomioi sitoutuneen käyttöpääoman muutoksen ja laitoksen tekemät investoinnit. Toimintaan on kuntaliitosten myötä ollut sitoutuneena noin 1,1 MEUR erilaisia kuntien välisiä selvityseriä, joita ei ollut selvitetty vielä 2010 vuonna. Pääasiallisesti erät ovat vesilaitoksen saamisina sen taseessa. Näiden erien ennakoidaan purkautuvan vuosien 2011 ja 2012 aikana. Tilitettävät saamiset vahvistavat laitoksen kassavirtaa kun erät maksetaan laitokselle, mikä vahvistaa osaltaan rahavirtaa ennen rahoituseriä. Investoinnit painavat rahavirran ennen rahoituseriä negatiiviseksi vuodesta 2013 alkaen. Suurimmillaan alijäämä on vuosina (1,3-3,8 MEUR negatiivinen). Rahavirta ennen rahoituseriä myös säilyy negatiivisena vuodesta 2016 eteenpäin. Käytännössä toimintaa (ja investointeja) joudutaan rahoittamaan toistuvasti velalla, jota nostetaan n. 8,0 MEUR vuoteen 2016 mennessä

19 Kassavirta ei riitä lainojen takaisinmaksuun Vierasta pääomaa kumuloituu noin 20 MEUR vuoteen 2041 mennessä Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Käyttökate (EBITDA) Tilikauden voitto (tappio) Korkokulut (netto) Käyttökate-% Pitkä aikaväli Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna investointien vaatimaa rahoitusta ei saada maksettua takaisin. Toiminta kehittyy suotuisasti, käyttökate vahvistuu jaksolla vuoden 2011 ennusteesta (n. 1 MEUR) noin 1,8 MEUR:oon (2041) mennessä Varsinainen laitoksen toiminta on siten kassavirtaa tuottavaa, mutta investoinnit ja rahoitus muodostavat skenaariossa suurimmat haasteet. Suurimmat investoinnit painavat rahavirran ennen rahoituseriä kumulatiivisesti 8,3 MEUR negatiiviseksi. Myös suurten investointien jälkeen rahavirta ennen rahoitusta jää keskimäärin noin 34 TEUR negatiiviseksi. Investointeja joudutaan rahoittamaan (ainakin osittain) vuosittain lainapääomalla. Lainojen kumuloituminen (nostot noin 20 MEUR vuoteen 2041 mennessä) nostaa asteittain myös korkokuluja, mikä painaa tuloksen alijäämäiseksi (keskimäärin 420 TEUR ) Tuhatta Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Lainojen lyhentämisen aikataulu Tarkastelu on ajoitettu vuosille Jakso on suhteutettu toteutettaviin suuriin runkolinjaja kiinteistöinvestointeihin (vesitorni). Lähtökohtana on vuoden poistoaika. Tyypillisesti verkostoja ja kiinteistöjä tulee kuitenkin peruskorjata jo ennen poistoajan päättymistä. Näin peruskorjaukseen varautumiseksi olisi tavoiteltavaa lyhentää lainarahoitusta nopeammin kuin 30 vuodessa (esim. 25 vuotta), näin peruskorjausta voidaan rahoittaa nostamalla uutta lainaa. Investoinnit vuoteen 2015 ja lainojen lyhennysjakso jaksottuvat esitetylle periodille. Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta Johtopäätös perusskenaariosta (kiinteä hintataso ) on, ettei skenaariossa ole mahdollista lyhentää investointien edellyttämää rahoitusta. Toiminnan kestävä ylläpito edellyttää hintojen korotusta

20 Skenaario 2: Hinnankorotus HINNANKOROTUKSEN VAIKUTUS YKSIKÖN TALOUTEEN

21 Hinnankorotus: Hintatason nosto kestävälle tasolle Hintaa korotetaan vuosittain 2 % alkaen vuodesta 2012 EUR/m3 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Vertailuhinnan kehitys (VVY) 150 kem:n omakotitalo, kulus 180 m3/vuosi 3,79 4,42 4,76 4,85 4,95 5,05 5, Käyttömaksu (talous) Liittymismaksu (talous) Perusmaksu (jäte) Perusmaksu (talous) Käyttömaksu (jäte) Liittymismaksu (jäte) TAKSAT (talous- ja jätevesi) EUR Käyttömaksu 3,00 3,50 3,76 3,84 3,92 3,99 4,07 Perusmaksu 0,40 0,47 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 Liittymismaksu 0,39 0,46 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 Yhteensä 3,79 4,42 4,76 4,85 4,95 5,05 5,15 Hintojen 2 % korotus Hintojen korotus skenaario vastaa lähtökohdiltaan perusskenaariota muilta osin, mutta skenaariossa hintoja korotetaan toiminnan kannalta kestävälle tasolle. Skenaariossa oletetaan hintoja korotettavan vuosittain 2 % alkaen vuodesta Korotustaso vastaa oletettua inflaatiota. Reaalisesti veden hinta säilytetään näin tarkasteltuna nykyisellä tasollaan, eikä huomattaviin taksojen tasokorotuksiin ole tarvetta. Esitetty 2 % (inflaatiota vastaava) korotustaso jatkuu vuodesta 2017 eteenpäin vastaavan kaltaisena. Hintojen tasaiset korotukset nostavat veden hinnan (VVY vertailuhinta) vuoden 2010 tasolta 3,79 EUR/m3 asteittain noin 5,15 EUR/m3:oon. Vaikka korotus on varsin suuri (n. 36 %), on siitä merkittävin osa toteutettu jo vuosien 2010 ja 2011 aikana. Vertailuhinta (yllä) on laskettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) omakotitalosta laatimalle esimerkkitapaukselle. Esimerkit (VVY): Omakotitalo Kerrostalo Huoneistoja (kpl) 1 30 Huoneistoala (m2) Kerrosala (m2) Asukkaita (hlö) 3 75 Tulevina vuosina esitetyn skenaarion mukaisesti toimittaessa voidaan joutua tekemään suurempiakin kuin 2 % korotuksia. Periaatteena on vastata (mieluiten ennakoiden) tulevaan inflaation tai muiden tekijöiden aiheuttamaan kustannuskehitykseen

22 Liikevaihto vahvistuu vuodesta 2012 alkaen ylimääräisellä 2 %:lla Investoinneissa ei muutosta perusskenaarioon Tuhatta Liikevaihdon kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Liikevaihto Liikevaihdon kehitys 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Liikevaihto Suhteessa perusskenaarioon liikevaihdon kehitys vahvistuu 2 %-yksiköllä vuodesta 2012 eteenpäin. Näin tehdyt hintojen korotuksen heijastuvat myös graafista. Investoinnit Investointitaso ei muutu suhteessa perusskenaarioon. Investointeihin heijastuvat vuosina Pernajan runkovesiputken toteutus sekä uuden Loviisan vesitornin rakentaminen. Vuotuinen saneerausten ja muiden toistuvien investointien taso on arvioitu noin 1 MEUR:oksi (2011 hintataso). Laitoksen arvion mukaan 1 MEUR riittää peruskorjaustarpeeseen vastaamiseen pitkällä aikavälillä. Tuhatta Investointien kehitys ,0 % ,0 % 140,0 % ,0 % ,0 % 80,0 % ,0 % ,0 % 20,0 % t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 0,0 % Investoinnit Investoinnit (% liikevaihdosta)

23 Tuloskehitys on hyvin lähellä nollaa Investointipiikki edellyttää noin 6,9 MEUR ulkoisen rahoituksen (esim. laina) käyttöä Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % Tulos Käyttökate vahvistuu suhteessa perusskenaarioon selvästi. Vuoden ,5 MEUR tasolta noustaan noin 1,6 MEUR tasolle (perusskenaario 1,1 MEUR). Myös yksikön tuloskehitys vahvistuu selvästi. Keskimäärin tulos on vuosien välillä noin 50 TEUR ylijäämäinen ,0 % 10,0 % 0 5,0 % ,0 % 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Käyttökate (EBITDA) Tilikauden voitto (tappio) Käyttökate-% Kassavirta Tehdyt kustannuskehitystä vastaavat hinnankorotukset riittävät nostamaan liiketoiminnan rahavirran noin 1,5 MEUR tasolle vuoteen 2016 mennessä (perusskenaario 1,1 MEUR). Investointien rahoittamiseen kassavirta ei riitä tässäkään skenaariossa. Vierasta pääomaa tarvitaan vuoteen 2015 mennessä noin 6,9 MEUR (perusskenaario 2016: 8,0 MEUR) lainaa voidaan jo lyhentää noin 140 TEUR. Tuhatta Toiminnan kassavirta ja lainapääoma 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta

24 Pitkällä aikavälillä talous säilyy tasapainossa Laina saadaan maksettua pois noin 25 vuodessa, tulos kääntyy ylijäämäiseksi Tuhatta Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys Käyttökate (EBITDA) Korkokulut (netto) Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Tilikauden voitto (tappio) Käyttökate-% Liiketoiminnan rahavirta Pitkä aikaväli Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna skenaariossa laitoksen talous säilyy tasapainossa ja kääntyy selvästi voitolliseksi vuoteen 2041 mennessä. Tulos käy hetkellisesti alijäämäisenä (keskimäärin -30 TEUR), mutta ylijäämää syntyy keskimäärin noin 300 TEUR vuodessa. Ylijäämä vahvistuu huomattavasti jakson loppupuolella (esim ylijäämä 740 TEUR) kun mm. korkokulut pienenevät lainapääoman pienentyessä. On kuitenkin huomioitava, että todennäköisimmin pitkälle 30 vuoden ajanjaksolle ajoittuu muitakin suuria investointeja kuin nyt ennakoidut ( ). Mahdollisten myöhempien investointien poisto- ja rahoituskuluvaikutukset eivät näy esitetyssä laskelmassa. Lainojen lyhentäminen Vierasta pääomaa tarvitaan jaksolla suurimmillaan 6,9 MEUR (2015). Lainat voidaan kassavirran puitteissa lyhentää pois vuoteen 2037 mennessä, mikä vastaa 25 vuoden maksuaikaa lainojen noston aloittamisesta (2013). Toiminnan ylijäämäisyys ja lainojen takaisinmaksu huomioiden esitetty skenaario on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Lainojen nostoilta ei investointien toteutuksessa voida välttyä. Lainaa tulee nostaa n. 6,9 MEUR. Esitetyllä hintatasolla (kustannuksien nousua vastaavat korotukset) ja käytetyillä operointi, korkoja investointioletuksilla lainat voidaan hoitaa taloudellisesti kestävällä tavalla

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot