Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan Vesi- ja viemärilaitos"

Transkriptio

1 Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi

2 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät 9 Ennuste Vesi- ja viemärilaitoksen talouden kehityksestä 15 Hinnankorotuksen vaikutus yksikön talouteen 20 Rahoitustarpeen minimointi 25 Herkkyysskenaariot 30 Toteutusmuodot 34 Liitteet

3 Tiivistelmä Aihe Havainnot Sivut Lähtökohdat Loviisan Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta on ollut alijäämäistä (-350 TEUR) vuonna Lisäksi yksikön talouden näkymiä kuormittaa seuraavien vuosien huomattava investointitarve. Vuosien investointien ennakoidaan olevan yhteensä n. 13 MEUR (josta Pernajan runkovesiputki 6 MEUR ja Loviisan vesitorni 2 MEUR). Laitos on alijäämää korjaavana toimena korottanut hintatasoaan kahdesti kuntaliitoksen jälkeen yhdistyneiden vesilaitosten hintataso yhdenmukaistettiin keskihintaa korottaen. Vuonna 2011 hintoja korotettiin 10 %. Korotusten vaikutukset eivät näy täysimääräisesti vuoden 2010 alijäämässä Nykyinen hinnoittelu Nykyinen hintataso (ei hinnankorotuksia ) ei riitä pitkällä aikavälillä toiminnan kestävään harjoittamiseen. Toiminnan kustannuksissa ennakoidaan vähintäänkin inflaation suuruisia nousupaineita, joihin tulee vastata hinnoittelussa Kestävä hintataso Pitkällä aikavälillä kestävään hinnoitteluun esitettyjä investointeja varten riittää Vesi- ja viemärilaitoksen hintatason korottaminen kustannusten kehitystä vastaavasti (huom. Vuoden 2016 jälkeen ei huomioitu uusinvestointeja). Perustuen laadittuun taloudelliseen ennusteeseen kustannuskehitystä (2 %) vastaavat vuotuiset hinnan korotukset alkaen vuodesta 2012 riittävät vakiinnuttamaan toiminnan taloudellisesti kestävälle tasolle. Keskimääräinen ylijäämä nousee korotuksin noin 50 TEUR tasolle Pitkällä aikavälillä ( ) keskimääräinen ylijäämä on n. 300 TEUR. Huomattavan suurta hinnankorotustarvetta ei ole. Suuret korotukset on jo tehty aiempina vuosina. Korotusten vaikutus myyntiin näkyy toiminnan yli-/alijäämässä kuitenkin vasta viiveelle. Toteutuva vuosi 2011 tulee kuvastamaan hinnoittelumuutosten vaikutusta käytännössä. Johdon mukaan verrattuna alueen muihin vesihuoltolaitoksiin, Loviisan hintataso on 2010 ja 2011 tehtyjen korotusten jälkeen varsin korkea. Näin ollen hintatason korotusvaran voidaan tulkita olevan rajallinen paikallisesta monopolista huolimatta. Veden vertailuhinta (Vesilaitosyhdistyksen määritelmä) nousee 2 % vuotuisin korotuksin vuoteen 2016 mennessä 5,15 EUR/m3 tasolle (2011: 4,42 EUR/m3, keskiarvo vuoden 2011 uudesta ja vanhasta hinnastosta). Laadittu taloudellinen ennuste perustuu oletukselle kustannustason säilymisestä nykyisellä tasolla. Mikäli kustannustasoon tulee taloudellisessa ennusteessa huomioimattomia korotuksia tulee myös hinnoittelua korottaa vastaavasti (korotukset esitetyn 2 % tason lisäksi). Laitoksen johto näki mahdollisina kustannustason nousua aiheuttavina tekijöinä mm. lietteen käsittelyn ostopalvelujen lisääntymisen ja sähkön hinnan nousun. Euromääräistä arviota kustannusvaikutuksista ei ole liitetty osaksi ennustetta

4 Tiivistelmä (2) Aihe Havainnot Sivut Investointien rahoitus Investointien rahoittaminen tulee edellyttämään laitoksen toiminnan laajuuteen suhteutettuna merkittävää ulkoista rahoitusta. Rahoitustarpeen ennakoidaan nousevan noin 6,9 MEUR:oon vuosien aikana. Pernajan runkovesiputki- ja Loviisan vesitorniinvestoinnit on rahoitettava pääasiallisesti ulkoisella rahoituksella. Investointien osittainen lykkääminen ja jaksottaminen pidemmälle ajalle ( ) antaa mahdollisuuden hyödyntää suuremmassa määrin tulorahoitusta. Siitä huolimatta ulkoisen rahoituksen tarve on noin 5,9 MEUR Rahoitustarve Ulkoisen rahoituksen tarvetta ei voida sivuuttaa. Yksikön ei ole mahdollista toteuttaa suunniteltua investointiohjelmaa ilman merkittävää ulkoista rahoitusta (5,9-6,9 MEUR). Vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja (leasing tai kumppanuusmallit yksityisen sektorin kanssa) tai toiminnan rakennejärjestelyjä (osien tai koko yhtiön yhtiöittäminen ja omistuspohjan laajentaminen) tulee tarkastella erillisenä hankkeena. Investointien edellyttämä rahoitus ei kuitenkaan ole yksikön kassavirtaan suhteutettuna ongelma. Esim. nostettava laina kyetään maksamaan takaisin noin 25 vuodessa. Omistajan (kaupunki) näkökulmasta on kuitenkin oleellista tiedostaa ja varautua tulevaan rahoitustarpeeseen. Selvityksessä ei ole otettu kantaa hankkiiko Vesi- ja viemärilaitos rahoituksen kaupungin sisäisenä rahoitusjärjestelynä (peruspääoman lisäys, laina) vai ulkoisena vieraan pääoman rahoituksena (laina). 24, 29, 35 Herkkyystarkastelu Herkkyystarkasteluista voidaan havaita, että 20 %:n ylitys vuosille suunnitelluissa investoinneissa lisää 40% ulkopuolisen rahoituksen tarvetta 6,9 MEUR:sta 9,6 MEUR:oon (skenaario 2, 2 % vuotuiset hinnankorotukset). Vastaavasti 10 % leikkaus kiinteissä kustannuksista (esim. vuonna 2012) antaisi mahdollisuuden toimia kyseisenä vuotena ilman skenaario 2ssa arvioituja 2 %:n hinnankorotuksia

5 Kuvaus toimeksiannon lähtökohdista sekä selvityksen tavoitteista ja toteutustavasta. SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

6 Selvityksen tavoite Tavoitteena on avustaa Vesiliikelaitosta talouden ja rahoitusmallin suunnittelussa Toimeksiannon tavoitteena on avustaa Loviisan Vesiliikelaitosta nykyisen toimintamallin mukaisessa rahoitusaseman analyysissä ja vaihtoehtoisten rahoitusmallien kartoituksessa ja analysoinnissa. Selvitettävän järjestelyvaihtoehtojen tavoitteena on muodostaa taloudellisesti kestävällä pohjalla toimiva vesihuollon toimija. Vesiliikelaitoksen tulee pystyä vastaamaan toiminnassaan mm. seuraaviin näkökulmiin: Kyky toteuttaa ja rahoittaa tarvittavat investoinnit (runkolinja, vesitorni, vuotuinen saneeraustarve) Vuosittaisten kustannusten jakautuminen tasaisesti pitkälle ajanjaksolle Taloudellisesti kestävä, Vesihuoltolain mukainen tariffitaso Selvityksen sisältö: Vesiliikelaitoksen rahoitusaseman analyysi kassavirtoja mallintaen (perustuen annettuihin ennusteisiin) Vesiliikelaitoksen taloudellisen aseman mallinnus sisältäen seuraavat: Mallinnetaan taloudellisen aseman kehitystä keskipitkällä aikavälillä ottaen huomioon tarvittavat investoinnit. Määritetään kestävä hintataso (huomioiden Vesihuoltolain vaatimukset), jolla voidaan kattaa toiminnan kustannukset, investoinnit, rahoitus sekä omistajatuloutus. Tarvittaessa investoinneille voidaan laatia muutama vaihtoehtoinen skenaario (3kpl:tta) ottaen huomioon esim. välttämättömät investoinnit ja muut investoinnit. Yleisluonteinen esitys vaihtoehtoisista tavoista järjestää toimintaa ja toiminnan rahoitusta

7 Selvitystyön toteuttaja Inspira Oy Inspira Oy on julkisella sektorilla toimiva rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjen asiantuntija. Asiakaskuntamme koostuu kunnista ja kuntien omistamista yksiköistä, valtion yksiköistä sekä kolmannen sektorin toimijoista. Inspira Oy on Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö. Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin omistama luottolaitos ja taseella mitattuna Suomen suurimpia luottolaitoksia. Taseen loppusumma on noin 20 mrd. euroa ( ), ja kansainvälinen luottoluokitus paras mahdollinen AAA

8 Yleiset oletukset ja rajoitukset Yleiset oletukset ja rajoitukset Taloudellista mallinnusta tehdessään, Inspira on luottanut käyttämäänsä toimeksiantajalta tai julkisista lähteistä saamansa tiedon oikeellisuuteen ja täydellisyyteen, eikä ole vastuussa minkään julkisesti tiedossa olevien tai sille annettujen tietojen itsenäisestä tarkastamisesta, eikä ole tietoja itsenäisesti tarkastanut. Inspira on taloudellista mallinnusta varten olettanut ja luottanut siihen, että kaikki kyseessä olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja riittäviä. Inspira ei ole myöskään minkään omaisuuserän tai varojen fyysistä tarkastusta, eikä ole valmistellut tai saanut muulta taholta käyttöönsä mitään riippumatonta arvioita mistään Kohteen omaisuuserästä, varoista tai vastuista. Taloudellinen mallinnus perustuu raportin päivämääränä vallitsevaan markkinatilanteeseen, taloudellisiin, rahoituksellisiin ja muihin olosuhteisiin sekä Inspiralle raportin päivämäärään mennessä toimitettuihin tietoihin. Muutokset edellä mainituissa olosuhteissa tai materiaalissa edellyttävät uudelleen mallintamista. Raporttia ei myöskään tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin, mitä toimeksiantosopimuksessa osapuolten välillä on sovittu. Erityisesti haluamme korostaa, että olemme luottaneet yksikön johtoon vesihuollon tulevaisuuden näkymistä mallinnusta tehdessämme. Vesihuollon ennusteet vuosille perustuvat Inspiralle toimitettuun aineistoon. Toteutuneet luvut olivat saatavilla saakka

9 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

10 Volyymi ja asiakkuudet Lähtötieto Oletus Lähde Väkiluku Liittymisprosentti verkostoon Laskutettu vesi Pumpattu/puhdistettu vesi Hulevesi Loviisan väkiluvun ennuste: 2010: asukasta 2016: asukasta Keskimääräinen väestönkasvu 0,4 % vuodessa Talousvesi: 80 % asukasluvusta liittynyt verkostoon vuonna 2010, kasvu 0,2 % per vuosi ( ) Jätevesi: 62 % asukasluvusta liittynyt verkostoon vuonna 2010, kasvu 0,5 % per vuosi ( ) Pernajan runkovesiputken valmistumisen myötä (2015) verkostoon liittyy noin 300 asiakasta vesiosuuskunnan kautta (talous ja jäte) (kulutus lisääntyy 150 as. vastaavalla määrällä johtuen kesäasutuksen määrästä) Talousvesi: m3 vuonna 2010, muutokset eritelty myöhemmin Jätevesi: m3 vuonna 2010, muutokset eritelty myöhemmin Talousvesi: m3 vuonna 2010, muutos suhteessa kysynnän kehitykseen Jätevesi: m3 vuonna 2010, muutos suhteessa kysynnän kehitykseen Vastuu verkostosta jaettu kaupungin kanssa. Laitos vastaa maanalaisista putkistoista ja umpikaivoista. Ei laskutettavaa volyymiä. Tilastokeskus: Yhdistetty Loviisan, Pernajan, Liljendahlin ja Ruotsinpyhtään aineisto Loviisa, Inspira Loviisa Loviisa Loviisa

11 Hinnoittelu ja tuotot Lähtötieto Oletus Lähde Käyttömaksu Perusmaksu Liittymismaksu Talousvesi: 2010 maksu korotettu ( ) 1,40 EUR/m3 tasolle 2011 maksu korotettu ( ) 1,54 EUR/m3 tasolle Jätevesi: 2010 maksu korotettu ( ) 1,40 EUR/m3 tasolle 2011 maksu korotettu ( ) 1,90 EUR/m3 tasolle 2010 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä/vuosi tasolle 2011 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä/vuosi tasolle Yhtäläiset maksut käytössä talous- ja jätevedessä Talousvesi: 2010 maksu korotettu ( ) EUR tasolle 2011 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä tasolle Jätevesi: 2010 maksu korotettu ( ) laskentakaavan mukaan (esim.) 120 m2 omakotitalolle 1440 EUR/liittymä tasolle 2011 maksu korotettu ( ) laskentakaavan mukaan (esim.) 120 m2 omakotitalolle 1584 EUR/liittymä tasolle Hintojen kehitys Vuodesta 2012 eteenpäin kaikki hinnat mallinnettu (perusskenaario: ei hintojen muutosta) Inspira Muut tuotot Muut tuotot alle EUR (8 kk toteuma 2011) Inspira Rahoitustuotot Kassavaroille ei ole oletettu korkotuottoa. Inspira Loviisa Loviisa Loviisa

12 Volyymin kehitys ja vaikutus liikevaihtoon Volyymissä ei merkittävää muutosta tarkastelujaksolla, liikevaihto kasvaa hinnankorotusten johdosta Muutos (%) 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % MEUR 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ennustettu volyymin kehitys 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Kokonaisvolyymi (talous+jäte) Asiakasmäärä (talous) Asiakasmäärä (jäte) Veden kulutus (per asiakas) Liikevaihto ja volyymit Milj. m3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2010T 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Laskutettu talousvesi Laskutettu jätevesi Liikevaihto yhteensä Volyymin muutokset Toiminnan volyymi kehittyy varsin tasaisesti jaksolla. Pääsääntöisesti volyymiin vaikuttaa kaksi ennakoitua komponenttia: Loviisan seudun väestö kasvaa noin 0,4 % vuodessa. Kasvu heijastaa lievänä asiakkuuksien lisääntymisenä toimintaan, mikä kasvattaa veden käyttöä. Lisäksi asiakasmäärä lisääntyy voimakkaammin vuonna 2015 kun valmistuneen Pernajan runkolinjan myötä asiakasmäärä kasvaa (vesiosuuskunnan kautta) noin 300 hengellä (pääosin kesäasutusta, kulutus puolitettu). Toisaalta volyymin kehitykseen vaikuttaa oletettu veden kulutuksen vähentyminen per asiakas. Oletettu pienentymä on noin 1 m3 vuodessa sekä talous- että jätevedessä. Volyymiin vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta volyymi (talous ja jäte yhteensä) kehittyy normaalivuotena noin 0,3 % kasvaen (Pernajan liittyjät) volyymi kasvaa noin 3,2 %. Vuoden 2011 volyymin kehitysennuste on laskettu toteuman 2011 (8 kk) perusteella (tuottokertymää ja 2011 hintoja vastaava volyymi) toteutunutta volyymiä ei ollut saatavilla. Lähestymistavalla vuoden 2011 volyymi alenee noin 2,8 %. Muutosta tukee vesilaitoksen edustajien näkemys vuoden 2011 alun normaalia alhaisemmasta kysyntätasosta. Liikevaihdon kehitys Ennustettu volyymin muutos yhdistettynä laitoksen tekemiin hintojen korotuksiin johtaa liikevaihdon kasvuun vuosina Vuoden 2011 heinäkuussa tehty 10 % hintojen korotus siirtyy myyntiin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Lisäksi vuoden 2011 kehityksessä näkyy osin (ensimmäiset kolme kuukautta) vielä vuoden 2010 maaliskuussa tehty korotus. Liikevaihto kasvaa noin 20 % vuodesta 2010 vuoteen Vuonna 2015 Pernajan liitos kasvattaa liikevaihtoa noin 3 %. Tasainen perusvuoden kasvu on noin 0,5 %, mikä selittyy volyymin kasvulla ja liittymismaksutuloilla

13 Kustannusrakenne Lähtötieto Oletus Lähde Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Talousveden hankinnat 560 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Jäteveden puhdistuksen tarvikkeet 280 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 220 TEUR Muutos inflaation suhteessa (2 % p.a.). Jäteveden puhdistuksen palvelut 50 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Muut palvelut 390 TEUR Muutos inflaation suhteessa (2 % p.a.). Henkilöstökulut 8 kk:n toteumaan perustuva ennuste 2011 vuodelle 820 TEUR. Kasvu inflaation suhteessa (2 % p.a.). Muut kulut 8 kk:n toteumaan perustuva ennuste 2011 vuodelle 54 TEUR. Kasvu inflaation suhteessa (2 % p.a.). Poistot Korkokulut 2010 toteuma 880 TEUR. Ennustevuodet mallinnettu perustuen poistokäytäntöihin ja investointeihin. Keskim. 1,1 MEUR Lainarahoituksen keskimääräiseksi korkokuluksi oletettu 3,5 % koko jaksolla. Korko maksetaan myös konsernin sisäisistä lainoista. Satunnaiset kulut (tuotot) Oletettu, ettei satunnaisia eriä ole. Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa, Inspira Inspira

14 Muut oletukset Lähtötieto Oletus Lähde Investoinnit Käyttöpääoma Investoinnit koostuvat yleisestä investointitasosta noin 1 MEUR pitkällä aikavälillä sekä kertaluontoisista hankkeista. Erittely investointiohjelmasta on esitetty alla. Esitettyihin investointisummiin lisätään inflaation (2 % p.a.) kustannusta korottava vaikutus. Myyntisaamiset: kuntaliitoksen seurauksena taseessa ollut TEUR myyntisaamisia. Kuntasaamiset puretaan vuoden 2011 aikana ja vuoden lopussa taseessa ennakoidaan olevan noin 30 TEUR myyntisaamisia. Lyhytaikaiset muut saamiset: Kuntaliitoksen myötä muissa saamisissa on vuoden 2010 aikana ollut noin 260 TEUR saamisia. Liitokseen liittyviä saamisia puretaan osin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Erittely on esitetty alla. Loviisa Loviisa Investoinnit (TEUR, 2011 arvoin) 2010T 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Yleinen ylläpitoinvestointitaso 4 638* Pernajan runkovesiputki Loviisan vesitorni Yhteensä * Ei eritelty investointikohteittain Muut saamiset (TEUR) Liitoskuntien vesilaskutussaamiset Sisäiset selvityserät Arvonlisäverosaamiset Muut Yhteensä

15 Skenaario 1: Perusskenaario ENNUSTE VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ

16 Perusskenaario: Hinnoittelun säilyttäminen vuoden 2011 tasolla Hinnat säilyvät vakiona , 2 % korotus vuodessa alkaen 2017 EUR/m3 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Vertailuhinnan kehitys (VVY) 150 kem:n omakotitalo, kulus 180 m3/vuosi 3,79 4,42 4,66 4,66 4,66 4,66 4, Käyttömaksu (talous) Liittymismaksu (talous) Perusmaksu (jäte) Perusmaksu (talous) Käyttömaksu (jäte) Liittymismaksu (jäte) TAKSAT (talous- ja jätevesi) EUR Käyttömaksu 3,00 3,50 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 Perusmaksu 0,40 0,47 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Liittymismaksu 0,39 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 Yhteensä 3,79 4,42 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 Vertailuhinta (yllä) on laskettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) omakotitalosta laatimalle esimerkkitapaukselle. Perusskenaario Laitoksen taloudellisen aseman analyysissä perusskenaariona on tilanne, jossa hinnoittelu säilytetään nykyisellä tasollaan vuodet On kuitenkin huomioitava, että inflaatio vaikuttaa toiminnan kustannuksiin ja pääsääntöisesti myös mm. laitoksen asiakaskunnan maksukykyyn. Reaalisesti tarkasteltuna skenaariossa maksutaso näin ollen alenee. Vuodesta 2017 alkaen skenaariossa korotetaan hintatasoa 2 % vuodessa. Näin pitkän aikavälin hintakehitys vastaa oletettua, myös kustannuksiin vaikuttavaa inflaatiota. Taksatasot Skenaariossa oletetut taksatasot on ilmoitettu kahdessa ylimmässä kuviossa. Taulukko esittää graafisesti hinnan jakaantumisen maksutyyppeihin. Graafinen esitys on laadittu hyödyntäen Vesilaitosyhdistyksen (VVY) käyttämää esitystapaa, jossa maksutyypit jaetaan oletetulle keskimääräiselle omakotitalolle 180 m3 vuosikulutuksen mukaisesti. VVY:n laskentaparametrit esitellään alimmassa taulukossa. Keskimmäinen taulukko esittää euromääräiset hintatasot kullekin maksutyypille. Taulukkoon on koottu yhdistetyt hinnat talousveden ja jäteveden osalta. Vuosien 2010 ja 2011 hinnat näyttävät poikkeavan toteutuneesta hinnastosta. Tämä siksi, että hinnat on painotettu vastaamaan vuoden aikana voimassa olleita hinnastoja. Vuonna 2010 hinnoittelua uudistettiin kuntaliitoksen myötä, 2011 korotettiin hintoja 10 % vuoden puolivälissä. Esimerkit (VVY): Omakotitalo Kerrostalo Huoneistoja (kpl) 1 30 Huoneistoala (m2) Kerrosala (m2) Asukkaita (hlö)

17 Liikevaihto kasvaa vuosien 2010 ja 2011 hinnankorotusten vaikutuksesta Suurimmat investoinnit ajoittuvat vuosille Tuhatta Liikevaihdon kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Liikevaihto Liikevaihdon kehitys 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Liikevaihto Liikevaihdon kehityksessä näkyy vuoden 2010 ja 2011 hintojen korotukset. Vuoden 2010 korotus tehtiin maaliskuussa (2009 hinta maaliskuuhun asti). Näin osa vuoden 2011 liikevaihdon kasvusta selittyy jo 2010 tehdyllä hinnankorotuksella, jonka vaikutukset näkyvät vasta tammi-maaliskuussa 2011 (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010). Vastaavasti vuoden 2011 korotuksen ajoittuminen vuoden puoliväliin heijastuu liikevaihdon muutokseen sekä 2011 että Kolmantena suurempana muutoksena liikevaihdon kehityksessä näkyy Pernajan runkovesiputken valmistuminen siitä johtuva volyymin kasvu vuonna Muu liikevaihdon muutos syntyy liittyjämäärän ja siten volyymin hienoisesta kasvusta ajan yli. Tuhatta Investointien kehitys 180,0 % 160,0 % 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % Investoinnit Investointeihin heijastuvat vuosina Pernajan runkovesiputken toteutus sekä uuden Loviisan vesitornin rakentaminen. Vuotuinen saneerausten ja muiden toistuvien investointien taso on arvioitu noin 1 MEUR:oksi (2011 hintataso). Laitoksen arvion mukaan 1 MEUR riittää peruskorjaustarpeeseen vastaamiseen pitkällä aikavälillä ,0 % ,0 % 20,0 % t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 0,0 % Investoinnit Investoinnit (% liikevaihdosta)

18 Tulos ja kassavirrat kääntyvät negatiivisiksi Toimintaa ja investointeja rahoitetaan nostamalla lainaa noin 8 MEUR vuoteen 2016 mennessä Tuhatta Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Käyttökate (EBITDA) Käyttökate-% Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Tilikauden voitto (tappio) 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Tulos Yksikön toiminta tuottaa positiivista rahavirtaa käytännössä koko tarkastelujakson ajan. Käyttökate nousee 0,5 MEUR tasolta noin 1,1 MEUR:oon vuoteen 2016 mennessä. Hintojen korotukset vuonna 2011 vahvistavat käyttökatetta selvästi. Käyttökate-% nousee 18 % noin 29 % kun hintoja korotetaan ja kustannustaso säilyy käytännössä ennallaan. Käyttökate-% alentuminen (2013 alkaen) johtuu kustannustason inflaatiota vastaavasta noususta (2 % p.a.) suhteessa ennallaan säilyvään hintatasoon. Tilikauden tulos käy vuosina positiivisena hinnankorotusten johdosta, mutta suurten investointien aiheuttamat poistot ja rahoituskulut painavat tuloksen alijäämäiseksi vuodesta 2014 alkaen. Kassavirta Varsinainen vesihuoltotoiminnan tuottama rahavirta säilyy koko tarkastelujakson positiivisena (0,5-1,1 MEUR, vuosina ). Rahavirta ennen rahoituseriä huomioi sitoutuneen käyttöpääoman muutoksen ja laitoksen tekemät investoinnit. Toimintaan on kuntaliitosten myötä ollut sitoutuneena noin 1,1 MEUR erilaisia kuntien välisiä selvityseriä, joita ei ollut selvitetty vielä 2010 vuonna. Pääasiallisesti erät ovat vesilaitoksen saamisina sen taseessa. Näiden erien ennakoidaan purkautuvan vuosien 2011 ja 2012 aikana. Tilitettävät saamiset vahvistavat laitoksen kassavirtaa kun erät maksetaan laitokselle, mikä vahvistaa osaltaan rahavirtaa ennen rahoituseriä. Investoinnit painavat rahavirran ennen rahoituseriä negatiiviseksi vuodesta 2013 alkaen. Suurimmillaan alijäämä on vuosina (1,3-3,8 MEUR negatiivinen). Rahavirta ennen rahoituseriä myös säilyy negatiivisena vuodesta 2016 eteenpäin. Käytännössä toimintaa (ja investointeja) joudutaan rahoittamaan toistuvasti velalla, jota nostetaan n. 8,0 MEUR vuoteen 2016 mennessä

19 Kassavirta ei riitä lainojen takaisinmaksuun Vierasta pääomaa kumuloituu noin 20 MEUR vuoteen 2041 mennessä Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Käyttökate (EBITDA) Tilikauden voitto (tappio) Korkokulut (netto) Käyttökate-% Pitkä aikaväli Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna investointien vaatimaa rahoitusta ei saada maksettua takaisin. Toiminta kehittyy suotuisasti, käyttökate vahvistuu jaksolla vuoden 2011 ennusteesta (n. 1 MEUR) noin 1,8 MEUR:oon (2041) mennessä Varsinainen laitoksen toiminta on siten kassavirtaa tuottavaa, mutta investoinnit ja rahoitus muodostavat skenaariossa suurimmat haasteet. Suurimmat investoinnit painavat rahavirran ennen rahoituseriä kumulatiivisesti 8,3 MEUR negatiiviseksi. Myös suurten investointien jälkeen rahavirta ennen rahoitusta jää keskimäärin noin 34 TEUR negatiiviseksi. Investointeja joudutaan rahoittamaan (ainakin osittain) vuosittain lainapääomalla. Lainojen kumuloituminen (nostot noin 20 MEUR vuoteen 2041 mennessä) nostaa asteittain myös korkokuluja, mikä painaa tuloksen alijäämäiseksi (keskimäärin 420 TEUR ) Tuhatta Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Lainojen lyhentämisen aikataulu Tarkastelu on ajoitettu vuosille Jakso on suhteutettu toteutettaviin suuriin runkolinjaja kiinteistöinvestointeihin (vesitorni). Lähtökohtana on vuoden poistoaika. Tyypillisesti verkostoja ja kiinteistöjä tulee kuitenkin peruskorjata jo ennen poistoajan päättymistä. Näin peruskorjaukseen varautumiseksi olisi tavoiteltavaa lyhentää lainarahoitusta nopeammin kuin 30 vuodessa (esim. 25 vuotta), näin peruskorjausta voidaan rahoittaa nostamalla uutta lainaa. Investoinnit vuoteen 2015 ja lainojen lyhennysjakso jaksottuvat esitetylle periodille. Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta Johtopäätös perusskenaariosta (kiinteä hintataso ) on, ettei skenaariossa ole mahdollista lyhentää investointien edellyttämää rahoitusta. Toiminnan kestävä ylläpito edellyttää hintojen korotusta

20 Skenaario 2: Hinnankorotus HINNANKOROTUKSEN VAIKUTUS YKSIKÖN TALOUTEEN

21 Hinnankorotus: Hintatason nosto kestävälle tasolle Hintaa korotetaan vuosittain 2 % alkaen vuodesta 2012 EUR/m3 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Vertailuhinnan kehitys (VVY) 150 kem:n omakotitalo, kulus 180 m3/vuosi 3,79 4,42 4,76 4,85 4,95 5,05 5, Käyttömaksu (talous) Liittymismaksu (talous) Perusmaksu (jäte) Perusmaksu (talous) Käyttömaksu (jäte) Liittymismaksu (jäte) TAKSAT (talous- ja jätevesi) EUR Käyttömaksu 3,00 3,50 3,76 3,84 3,92 3,99 4,07 Perusmaksu 0,40 0,47 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 Liittymismaksu 0,39 0,46 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 Yhteensä 3,79 4,42 4,76 4,85 4,95 5,05 5,15 Hintojen 2 % korotus Hintojen korotus skenaario vastaa lähtökohdiltaan perusskenaariota muilta osin, mutta skenaariossa hintoja korotetaan toiminnan kannalta kestävälle tasolle. Skenaariossa oletetaan hintoja korotettavan vuosittain 2 % alkaen vuodesta Korotustaso vastaa oletettua inflaatiota. Reaalisesti veden hinta säilytetään näin tarkasteltuna nykyisellä tasollaan, eikä huomattaviin taksojen tasokorotuksiin ole tarvetta. Esitetty 2 % (inflaatiota vastaava) korotustaso jatkuu vuodesta 2017 eteenpäin vastaavan kaltaisena. Hintojen tasaiset korotukset nostavat veden hinnan (VVY vertailuhinta) vuoden 2010 tasolta 3,79 EUR/m3 asteittain noin 5,15 EUR/m3:oon. Vaikka korotus on varsin suuri (n. 36 %), on siitä merkittävin osa toteutettu jo vuosien 2010 ja 2011 aikana. Vertailuhinta (yllä) on laskettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) omakotitalosta laatimalle esimerkkitapaukselle. Esimerkit (VVY): Omakotitalo Kerrostalo Huoneistoja (kpl) 1 30 Huoneistoala (m2) Kerrosala (m2) Asukkaita (hlö) 3 75 Tulevina vuosina esitetyn skenaarion mukaisesti toimittaessa voidaan joutua tekemään suurempiakin kuin 2 % korotuksia. Periaatteena on vastata (mieluiten ennakoiden) tulevaan inflaation tai muiden tekijöiden aiheuttamaan kustannuskehitykseen

22 Liikevaihto vahvistuu vuodesta 2012 alkaen ylimääräisellä 2 %:lla Investoinneissa ei muutosta perusskenaarioon Tuhatta Liikevaihdon kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Liikevaihto Liikevaihdon kehitys 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Liikevaihto Suhteessa perusskenaarioon liikevaihdon kehitys vahvistuu 2 %-yksiköllä vuodesta 2012 eteenpäin. Näin tehdyt hintojen korotuksen heijastuvat myös graafista. Investoinnit Investointitaso ei muutu suhteessa perusskenaarioon. Investointeihin heijastuvat vuosina Pernajan runkovesiputken toteutus sekä uuden Loviisan vesitornin rakentaminen. Vuotuinen saneerausten ja muiden toistuvien investointien taso on arvioitu noin 1 MEUR:oksi (2011 hintataso). Laitoksen arvion mukaan 1 MEUR riittää peruskorjaustarpeeseen vastaamiseen pitkällä aikavälillä. Tuhatta Investointien kehitys ,0 % ,0 % 140,0 % ,0 % ,0 % 80,0 % ,0 % ,0 % 20,0 % t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 0,0 % Investoinnit Investoinnit (% liikevaihdosta)

23 Tuloskehitys on hyvin lähellä nollaa Investointipiikki edellyttää noin 6,9 MEUR ulkoisen rahoituksen (esim. laina) käyttöä Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % Tulos Käyttökate vahvistuu suhteessa perusskenaarioon selvästi. Vuoden ,5 MEUR tasolta noustaan noin 1,6 MEUR tasolle (perusskenaario 1,1 MEUR). Myös yksikön tuloskehitys vahvistuu selvästi. Keskimäärin tulos on vuosien välillä noin 50 TEUR ylijäämäinen ,0 % 10,0 % 0 5,0 % ,0 % 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Käyttökate (EBITDA) Tilikauden voitto (tappio) Käyttökate-% Kassavirta Tehdyt kustannuskehitystä vastaavat hinnankorotukset riittävät nostamaan liiketoiminnan rahavirran noin 1,5 MEUR tasolle vuoteen 2016 mennessä (perusskenaario 1,1 MEUR). Investointien rahoittamiseen kassavirta ei riitä tässäkään skenaariossa. Vierasta pääomaa tarvitaan vuoteen 2015 mennessä noin 6,9 MEUR (perusskenaario 2016: 8,0 MEUR) lainaa voidaan jo lyhentää noin 140 TEUR. Tuhatta Toiminnan kassavirta ja lainapääoma 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta

24 Pitkällä aikavälillä talous säilyy tasapainossa Laina saadaan maksettua pois noin 25 vuodessa, tulos kääntyy ylijäämäiseksi Tuhatta Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys Käyttökate (EBITDA) Korkokulut (netto) Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Tilikauden voitto (tappio) Käyttökate-% Liiketoiminnan rahavirta Pitkä aikaväli Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna skenaariossa laitoksen talous säilyy tasapainossa ja kääntyy selvästi voitolliseksi vuoteen 2041 mennessä. Tulos käy hetkellisesti alijäämäisenä (keskimäärin -30 TEUR), mutta ylijäämää syntyy keskimäärin noin 300 TEUR vuodessa. Ylijäämä vahvistuu huomattavasti jakson loppupuolella (esim ylijäämä 740 TEUR) kun mm. korkokulut pienenevät lainapääoman pienentyessä. On kuitenkin huomioitava, että todennäköisimmin pitkälle 30 vuoden ajanjaksolle ajoittuu muitakin suuria investointeja kuin nyt ennakoidut ( ). Mahdollisten myöhempien investointien poisto- ja rahoituskuluvaikutukset eivät näy esitetyssä laskelmassa. Lainojen lyhentäminen Vierasta pääomaa tarvitaan jaksolla suurimmillaan 6,9 MEUR (2015). Lainat voidaan kassavirran puitteissa lyhentää pois vuoteen 2037 mennessä, mikä vastaa 25 vuoden maksuaikaa lainojen noston aloittamisesta (2013). Toiminnan ylijäämäisyys ja lainojen takaisinmaksu huomioiden esitetty skenaario on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Lainojen nostoilta ei investointien toteutuksessa voida välttyä. Lainaa tulee nostaa n. 6,9 MEUR. Esitetyllä hintatasolla (kustannuksien nousua vastaavat korotukset) ja käytetyillä operointi, korkoja investointioletuksilla lainat voidaan hoitaa taloudellisesti kestävällä tavalla

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen taloudellinen mallinnus

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen taloudellinen mallinnus Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen taloudellinen mallinnus Hämeenlinnan kaupunki 4.5.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Johtopäätökset 1. Annetuilla lähtöoletuksilla molemmat mallinnetuista vaihtoehdoista

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot