Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan Vesi- ja viemärilaitos"

Transkriptio

1 Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi

2 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät 9 Ennuste Vesi- ja viemärilaitoksen talouden kehityksestä 15 Hinnankorotuksen vaikutus yksikön talouteen 20 Rahoitustarpeen minimointi 25 Herkkyysskenaariot 30 Toteutusmuodot 34 Liitteet

3 Tiivistelmä Aihe Havainnot Sivut Lähtökohdat Loviisan Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta on ollut alijäämäistä (-350 TEUR) vuonna Lisäksi yksikön talouden näkymiä kuormittaa seuraavien vuosien huomattava investointitarve. Vuosien investointien ennakoidaan olevan yhteensä n. 13 MEUR (josta Pernajan runkovesiputki 6 MEUR ja Loviisan vesitorni 2 MEUR). Laitos on alijäämää korjaavana toimena korottanut hintatasoaan kahdesti kuntaliitoksen jälkeen yhdistyneiden vesilaitosten hintataso yhdenmukaistettiin keskihintaa korottaen. Vuonna 2011 hintoja korotettiin 10 %. Korotusten vaikutukset eivät näy täysimääräisesti vuoden 2010 alijäämässä Nykyinen hinnoittelu Nykyinen hintataso (ei hinnankorotuksia ) ei riitä pitkällä aikavälillä toiminnan kestävään harjoittamiseen. Toiminnan kustannuksissa ennakoidaan vähintäänkin inflaation suuruisia nousupaineita, joihin tulee vastata hinnoittelussa Kestävä hintataso Pitkällä aikavälillä kestävään hinnoitteluun esitettyjä investointeja varten riittää Vesi- ja viemärilaitoksen hintatason korottaminen kustannusten kehitystä vastaavasti (huom. Vuoden 2016 jälkeen ei huomioitu uusinvestointeja). Perustuen laadittuun taloudelliseen ennusteeseen kustannuskehitystä (2 %) vastaavat vuotuiset hinnan korotukset alkaen vuodesta 2012 riittävät vakiinnuttamaan toiminnan taloudellisesti kestävälle tasolle. Keskimääräinen ylijäämä nousee korotuksin noin 50 TEUR tasolle Pitkällä aikavälillä ( ) keskimääräinen ylijäämä on n. 300 TEUR. Huomattavan suurta hinnankorotustarvetta ei ole. Suuret korotukset on jo tehty aiempina vuosina. Korotusten vaikutus myyntiin näkyy toiminnan yli-/alijäämässä kuitenkin vasta viiveelle. Toteutuva vuosi 2011 tulee kuvastamaan hinnoittelumuutosten vaikutusta käytännössä. Johdon mukaan verrattuna alueen muihin vesihuoltolaitoksiin, Loviisan hintataso on 2010 ja 2011 tehtyjen korotusten jälkeen varsin korkea. Näin ollen hintatason korotusvaran voidaan tulkita olevan rajallinen paikallisesta monopolista huolimatta. Veden vertailuhinta (Vesilaitosyhdistyksen määritelmä) nousee 2 % vuotuisin korotuksin vuoteen 2016 mennessä 5,15 EUR/m3 tasolle (2011: 4,42 EUR/m3, keskiarvo vuoden 2011 uudesta ja vanhasta hinnastosta). Laadittu taloudellinen ennuste perustuu oletukselle kustannustason säilymisestä nykyisellä tasolla. Mikäli kustannustasoon tulee taloudellisessa ennusteessa huomioimattomia korotuksia tulee myös hinnoittelua korottaa vastaavasti (korotukset esitetyn 2 % tason lisäksi). Laitoksen johto näki mahdollisina kustannustason nousua aiheuttavina tekijöinä mm. lietteen käsittelyn ostopalvelujen lisääntymisen ja sähkön hinnan nousun. Euromääräistä arviota kustannusvaikutuksista ei ole liitetty osaksi ennustetta

4 Tiivistelmä (2) Aihe Havainnot Sivut Investointien rahoitus Investointien rahoittaminen tulee edellyttämään laitoksen toiminnan laajuuteen suhteutettuna merkittävää ulkoista rahoitusta. Rahoitustarpeen ennakoidaan nousevan noin 6,9 MEUR:oon vuosien aikana. Pernajan runkovesiputki- ja Loviisan vesitorniinvestoinnit on rahoitettava pääasiallisesti ulkoisella rahoituksella. Investointien osittainen lykkääminen ja jaksottaminen pidemmälle ajalle ( ) antaa mahdollisuuden hyödyntää suuremmassa määrin tulorahoitusta. Siitä huolimatta ulkoisen rahoituksen tarve on noin 5,9 MEUR Rahoitustarve Ulkoisen rahoituksen tarvetta ei voida sivuuttaa. Yksikön ei ole mahdollista toteuttaa suunniteltua investointiohjelmaa ilman merkittävää ulkoista rahoitusta (5,9-6,9 MEUR). Vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja (leasing tai kumppanuusmallit yksityisen sektorin kanssa) tai toiminnan rakennejärjestelyjä (osien tai koko yhtiön yhtiöittäminen ja omistuspohjan laajentaminen) tulee tarkastella erillisenä hankkeena. Investointien edellyttämä rahoitus ei kuitenkaan ole yksikön kassavirtaan suhteutettuna ongelma. Esim. nostettava laina kyetään maksamaan takaisin noin 25 vuodessa. Omistajan (kaupunki) näkökulmasta on kuitenkin oleellista tiedostaa ja varautua tulevaan rahoitustarpeeseen. Selvityksessä ei ole otettu kantaa hankkiiko Vesi- ja viemärilaitos rahoituksen kaupungin sisäisenä rahoitusjärjestelynä (peruspääoman lisäys, laina) vai ulkoisena vieraan pääoman rahoituksena (laina). 24, 29, 35 Herkkyystarkastelu Herkkyystarkasteluista voidaan havaita, että 20 %:n ylitys vuosille suunnitelluissa investoinneissa lisää 40% ulkopuolisen rahoituksen tarvetta 6,9 MEUR:sta 9,6 MEUR:oon (skenaario 2, 2 % vuotuiset hinnankorotukset). Vastaavasti 10 % leikkaus kiinteissä kustannuksista (esim. vuonna 2012) antaisi mahdollisuuden toimia kyseisenä vuotena ilman skenaario 2ssa arvioituja 2 %:n hinnankorotuksia

5 Kuvaus toimeksiannon lähtökohdista sekä selvityksen tavoitteista ja toteutustavasta. SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

6 Selvityksen tavoite Tavoitteena on avustaa Vesiliikelaitosta talouden ja rahoitusmallin suunnittelussa Toimeksiannon tavoitteena on avustaa Loviisan Vesiliikelaitosta nykyisen toimintamallin mukaisessa rahoitusaseman analyysissä ja vaihtoehtoisten rahoitusmallien kartoituksessa ja analysoinnissa. Selvitettävän järjestelyvaihtoehtojen tavoitteena on muodostaa taloudellisesti kestävällä pohjalla toimiva vesihuollon toimija. Vesiliikelaitoksen tulee pystyä vastaamaan toiminnassaan mm. seuraaviin näkökulmiin: Kyky toteuttaa ja rahoittaa tarvittavat investoinnit (runkolinja, vesitorni, vuotuinen saneeraustarve) Vuosittaisten kustannusten jakautuminen tasaisesti pitkälle ajanjaksolle Taloudellisesti kestävä, Vesihuoltolain mukainen tariffitaso Selvityksen sisältö: Vesiliikelaitoksen rahoitusaseman analyysi kassavirtoja mallintaen (perustuen annettuihin ennusteisiin) Vesiliikelaitoksen taloudellisen aseman mallinnus sisältäen seuraavat: Mallinnetaan taloudellisen aseman kehitystä keskipitkällä aikavälillä ottaen huomioon tarvittavat investoinnit. Määritetään kestävä hintataso (huomioiden Vesihuoltolain vaatimukset), jolla voidaan kattaa toiminnan kustannukset, investoinnit, rahoitus sekä omistajatuloutus. Tarvittaessa investoinneille voidaan laatia muutama vaihtoehtoinen skenaario (3kpl:tta) ottaen huomioon esim. välttämättömät investoinnit ja muut investoinnit. Yleisluonteinen esitys vaihtoehtoisista tavoista järjestää toimintaa ja toiminnan rahoitusta

7 Selvitystyön toteuttaja Inspira Oy Inspira Oy on julkisella sektorilla toimiva rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjen asiantuntija. Asiakaskuntamme koostuu kunnista ja kuntien omistamista yksiköistä, valtion yksiköistä sekä kolmannen sektorin toimijoista. Inspira Oy on Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö. Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin omistama luottolaitos ja taseella mitattuna Suomen suurimpia luottolaitoksia. Taseen loppusumma on noin 20 mrd. euroa ( ), ja kansainvälinen luottoluokitus paras mahdollinen AAA

8 Yleiset oletukset ja rajoitukset Yleiset oletukset ja rajoitukset Taloudellista mallinnusta tehdessään, Inspira on luottanut käyttämäänsä toimeksiantajalta tai julkisista lähteistä saamansa tiedon oikeellisuuteen ja täydellisyyteen, eikä ole vastuussa minkään julkisesti tiedossa olevien tai sille annettujen tietojen itsenäisestä tarkastamisesta, eikä ole tietoja itsenäisesti tarkastanut. Inspira on taloudellista mallinnusta varten olettanut ja luottanut siihen, että kaikki kyseessä olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja riittäviä. Inspira ei ole myöskään minkään omaisuuserän tai varojen fyysistä tarkastusta, eikä ole valmistellut tai saanut muulta taholta käyttöönsä mitään riippumatonta arvioita mistään Kohteen omaisuuserästä, varoista tai vastuista. Taloudellinen mallinnus perustuu raportin päivämääränä vallitsevaan markkinatilanteeseen, taloudellisiin, rahoituksellisiin ja muihin olosuhteisiin sekä Inspiralle raportin päivämäärään mennessä toimitettuihin tietoihin. Muutokset edellä mainituissa olosuhteissa tai materiaalissa edellyttävät uudelleen mallintamista. Raporttia ei myöskään tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin, mitä toimeksiantosopimuksessa osapuolten välillä on sovittu. Erityisesti haluamme korostaa, että olemme luottaneet yksikön johtoon vesihuollon tulevaisuuden näkymistä mallinnusta tehdessämme. Vesihuollon ennusteet vuosille perustuvat Inspiralle toimitettuun aineistoon. Toteutuneet luvut olivat saatavilla saakka

9 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

10 Volyymi ja asiakkuudet Lähtötieto Oletus Lähde Väkiluku Liittymisprosentti verkostoon Laskutettu vesi Pumpattu/puhdistettu vesi Hulevesi Loviisan väkiluvun ennuste: 2010: asukasta 2016: asukasta Keskimääräinen väestönkasvu 0,4 % vuodessa Talousvesi: 80 % asukasluvusta liittynyt verkostoon vuonna 2010, kasvu 0,2 % per vuosi ( ) Jätevesi: 62 % asukasluvusta liittynyt verkostoon vuonna 2010, kasvu 0,5 % per vuosi ( ) Pernajan runkovesiputken valmistumisen myötä (2015) verkostoon liittyy noin 300 asiakasta vesiosuuskunnan kautta (talous ja jäte) (kulutus lisääntyy 150 as. vastaavalla määrällä johtuen kesäasutuksen määrästä) Talousvesi: m3 vuonna 2010, muutokset eritelty myöhemmin Jätevesi: m3 vuonna 2010, muutokset eritelty myöhemmin Talousvesi: m3 vuonna 2010, muutos suhteessa kysynnän kehitykseen Jätevesi: m3 vuonna 2010, muutos suhteessa kysynnän kehitykseen Vastuu verkostosta jaettu kaupungin kanssa. Laitos vastaa maanalaisista putkistoista ja umpikaivoista. Ei laskutettavaa volyymiä. Tilastokeskus: Yhdistetty Loviisan, Pernajan, Liljendahlin ja Ruotsinpyhtään aineisto Loviisa, Inspira Loviisa Loviisa Loviisa

11 Hinnoittelu ja tuotot Lähtötieto Oletus Lähde Käyttömaksu Perusmaksu Liittymismaksu Talousvesi: 2010 maksu korotettu ( ) 1,40 EUR/m3 tasolle 2011 maksu korotettu ( ) 1,54 EUR/m3 tasolle Jätevesi: 2010 maksu korotettu ( ) 1,40 EUR/m3 tasolle 2011 maksu korotettu ( ) 1,90 EUR/m3 tasolle 2010 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä/vuosi tasolle 2011 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä/vuosi tasolle Yhtäläiset maksut käytössä talous- ja jätevedessä Talousvesi: 2010 maksu korotettu ( ) EUR tasolle 2011 maksu korotettu ( ) EUR/liittymä tasolle Jätevesi: 2010 maksu korotettu ( ) laskentakaavan mukaan (esim.) 120 m2 omakotitalolle 1440 EUR/liittymä tasolle 2011 maksu korotettu ( ) laskentakaavan mukaan (esim.) 120 m2 omakotitalolle 1584 EUR/liittymä tasolle Hintojen kehitys Vuodesta 2012 eteenpäin kaikki hinnat mallinnettu (perusskenaario: ei hintojen muutosta) Inspira Muut tuotot Muut tuotot alle EUR (8 kk toteuma 2011) Inspira Rahoitustuotot Kassavaroille ei ole oletettu korkotuottoa. Inspira Loviisa Loviisa Loviisa

12 Volyymin kehitys ja vaikutus liikevaihtoon Volyymissä ei merkittävää muutosta tarkastelujaksolla, liikevaihto kasvaa hinnankorotusten johdosta Muutos (%) 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % MEUR 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ennustettu volyymin kehitys 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Kokonaisvolyymi (talous+jäte) Asiakasmäärä (talous) Asiakasmäärä (jäte) Veden kulutus (per asiakas) Liikevaihto ja volyymit Milj. m3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2010T 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Laskutettu talousvesi Laskutettu jätevesi Liikevaihto yhteensä Volyymin muutokset Toiminnan volyymi kehittyy varsin tasaisesti jaksolla. Pääsääntöisesti volyymiin vaikuttaa kaksi ennakoitua komponenttia: Loviisan seudun väestö kasvaa noin 0,4 % vuodessa. Kasvu heijastaa lievänä asiakkuuksien lisääntymisenä toimintaan, mikä kasvattaa veden käyttöä. Lisäksi asiakasmäärä lisääntyy voimakkaammin vuonna 2015 kun valmistuneen Pernajan runkolinjan myötä asiakasmäärä kasvaa (vesiosuuskunnan kautta) noin 300 hengellä (pääosin kesäasutusta, kulutus puolitettu). Toisaalta volyymin kehitykseen vaikuttaa oletettu veden kulutuksen vähentyminen per asiakas. Oletettu pienentymä on noin 1 m3 vuodessa sekä talous- että jätevedessä. Volyymiin vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta volyymi (talous ja jäte yhteensä) kehittyy normaalivuotena noin 0,3 % kasvaen (Pernajan liittyjät) volyymi kasvaa noin 3,2 %. Vuoden 2011 volyymin kehitysennuste on laskettu toteuman 2011 (8 kk) perusteella (tuottokertymää ja 2011 hintoja vastaava volyymi) toteutunutta volyymiä ei ollut saatavilla. Lähestymistavalla vuoden 2011 volyymi alenee noin 2,8 %. Muutosta tukee vesilaitoksen edustajien näkemys vuoden 2011 alun normaalia alhaisemmasta kysyntätasosta. Liikevaihdon kehitys Ennustettu volyymin muutos yhdistettynä laitoksen tekemiin hintojen korotuksiin johtaa liikevaihdon kasvuun vuosina Vuoden 2011 heinäkuussa tehty 10 % hintojen korotus siirtyy myyntiin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Lisäksi vuoden 2011 kehityksessä näkyy osin (ensimmäiset kolme kuukautta) vielä vuoden 2010 maaliskuussa tehty korotus. Liikevaihto kasvaa noin 20 % vuodesta 2010 vuoteen Vuonna 2015 Pernajan liitos kasvattaa liikevaihtoa noin 3 %. Tasainen perusvuoden kasvu on noin 0,5 %, mikä selittyy volyymin kasvulla ja liittymismaksutuloilla

13 Kustannusrakenne Lähtötieto Oletus Lähde Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Talousveden hankinnat 560 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Jäteveden puhdistuksen tarvikkeet 280 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 220 TEUR Muutos inflaation suhteessa (2 % p.a.). Jäteveden puhdistuksen palvelut 50 TEUR Kustannus muuttuu vuosittain volyymin muutoksen suhteessa. Lisäksi huomioidaan inflaatio 2 % p.a. Muut palvelut 390 TEUR Muutos inflaation suhteessa (2 % p.a.). Henkilöstökulut 8 kk:n toteumaan perustuva ennuste 2011 vuodelle 820 TEUR. Kasvu inflaation suhteessa (2 % p.a.). Muut kulut 8 kk:n toteumaan perustuva ennuste 2011 vuodelle 54 TEUR. Kasvu inflaation suhteessa (2 % p.a.). Poistot Korkokulut 2010 toteuma 880 TEUR. Ennustevuodet mallinnettu perustuen poistokäytäntöihin ja investointeihin. Keskim. 1,1 MEUR Lainarahoituksen keskimääräiseksi korkokuluksi oletettu 3,5 % koko jaksolla. Korko maksetaan myös konsernin sisäisistä lainoista. Satunnaiset kulut (tuotot) Oletettu, ettei satunnaisia eriä ole. Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa Loviisa, Inspira Inspira

14 Muut oletukset Lähtötieto Oletus Lähde Investoinnit Käyttöpääoma Investoinnit koostuvat yleisestä investointitasosta noin 1 MEUR pitkällä aikavälillä sekä kertaluontoisista hankkeista. Erittely investointiohjelmasta on esitetty alla. Esitettyihin investointisummiin lisätään inflaation (2 % p.a.) kustannusta korottava vaikutus. Myyntisaamiset: kuntaliitoksen seurauksena taseessa ollut TEUR myyntisaamisia. Kuntasaamiset puretaan vuoden 2011 aikana ja vuoden lopussa taseessa ennakoidaan olevan noin 30 TEUR myyntisaamisia. Lyhytaikaiset muut saamiset: Kuntaliitoksen myötä muissa saamisissa on vuoden 2010 aikana ollut noin 260 TEUR saamisia. Liitokseen liittyviä saamisia puretaan osin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Erittely on esitetty alla. Loviisa Loviisa Investoinnit (TEUR, 2011 arvoin) 2010T 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Yleinen ylläpitoinvestointitaso 4 638* Pernajan runkovesiputki Loviisan vesitorni Yhteensä * Ei eritelty investointikohteittain Muut saamiset (TEUR) Liitoskuntien vesilaskutussaamiset Sisäiset selvityserät Arvonlisäverosaamiset Muut Yhteensä

15 Skenaario 1: Perusskenaario ENNUSTE VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ

16 Perusskenaario: Hinnoittelun säilyttäminen vuoden 2011 tasolla Hinnat säilyvät vakiona , 2 % korotus vuodessa alkaen 2017 EUR/m3 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Vertailuhinnan kehitys (VVY) 150 kem:n omakotitalo, kulus 180 m3/vuosi 3,79 4,42 4,66 4,66 4,66 4,66 4, Käyttömaksu (talous) Liittymismaksu (talous) Perusmaksu (jäte) Perusmaksu (talous) Käyttömaksu (jäte) Liittymismaksu (jäte) TAKSAT (talous- ja jätevesi) EUR Käyttömaksu 3,00 3,50 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 Perusmaksu 0,40 0,47 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Liittymismaksu 0,39 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 Yhteensä 3,79 4,42 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 Vertailuhinta (yllä) on laskettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) omakotitalosta laatimalle esimerkkitapaukselle. Perusskenaario Laitoksen taloudellisen aseman analyysissä perusskenaariona on tilanne, jossa hinnoittelu säilytetään nykyisellä tasollaan vuodet On kuitenkin huomioitava, että inflaatio vaikuttaa toiminnan kustannuksiin ja pääsääntöisesti myös mm. laitoksen asiakaskunnan maksukykyyn. Reaalisesti tarkasteltuna skenaariossa maksutaso näin ollen alenee. Vuodesta 2017 alkaen skenaariossa korotetaan hintatasoa 2 % vuodessa. Näin pitkän aikavälin hintakehitys vastaa oletettua, myös kustannuksiin vaikuttavaa inflaatiota. Taksatasot Skenaariossa oletetut taksatasot on ilmoitettu kahdessa ylimmässä kuviossa. Taulukko esittää graafisesti hinnan jakaantumisen maksutyyppeihin. Graafinen esitys on laadittu hyödyntäen Vesilaitosyhdistyksen (VVY) käyttämää esitystapaa, jossa maksutyypit jaetaan oletetulle keskimääräiselle omakotitalolle 180 m3 vuosikulutuksen mukaisesti. VVY:n laskentaparametrit esitellään alimmassa taulukossa. Keskimmäinen taulukko esittää euromääräiset hintatasot kullekin maksutyypille. Taulukkoon on koottu yhdistetyt hinnat talousveden ja jäteveden osalta. Vuosien 2010 ja 2011 hinnat näyttävät poikkeavan toteutuneesta hinnastosta. Tämä siksi, että hinnat on painotettu vastaamaan vuoden aikana voimassa olleita hinnastoja. Vuonna 2010 hinnoittelua uudistettiin kuntaliitoksen myötä, 2011 korotettiin hintoja 10 % vuoden puolivälissä. Esimerkit (VVY): Omakotitalo Kerrostalo Huoneistoja (kpl) 1 30 Huoneistoala (m2) Kerrosala (m2) Asukkaita (hlö)

17 Liikevaihto kasvaa vuosien 2010 ja 2011 hinnankorotusten vaikutuksesta Suurimmat investoinnit ajoittuvat vuosille Tuhatta Liikevaihdon kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Liikevaihto Liikevaihdon kehitys 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Liikevaihto Liikevaihdon kehityksessä näkyy vuoden 2010 ja 2011 hintojen korotukset. Vuoden 2010 korotus tehtiin maaliskuussa (2009 hinta maaliskuuhun asti). Näin osa vuoden 2011 liikevaihdon kasvusta selittyy jo 2010 tehdyllä hinnankorotuksella, jonka vaikutukset näkyvät vasta tammi-maaliskuussa 2011 (verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010). Vastaavasti vuoden 2011 korotuksen ajoittuminen vuoden puoliväliin heijastuu liikevaihdon muutokseen sekä 2011 että Kolmantena suurempana muutoksena liikevaihdon kehityksessä näkyy Pernajan runkovesiputken valmistuminen siitä johtuva volyymin kasvu vuonna Muu liikevaihdon muutos syntyy liittyjämäärän ja siten volyymin hienoisesta kasvusta ajan yli. Tuhatta Investointien kehitys 180,0 % 160,0 % 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % Investoinnit Investointeihin heijastuvat vuosina Pernajan runkovesiputken toteutus sekä uuden Loviisan vesitornin rakentaminen. Vuotuinen saneerausten ja muiden toistuvien investointien taso on arvioitu noin 1 MEUR:oksi (2011 hintataso). Laitoksen arvion mukaan 1 MEUR riittää peruskorjaustarpeeseen vastaamiseen pitkällä aikavälillä ,0 % ,0 % 20,0 % t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 0,0 % Investoinnit Investoinnit (% liikevaihdosta)

18 Tulos ja kassavirrat kääntyvät negatiivisiksi Toimintaa ja investointeja rahoitetaan nostamalla lainaa noin 8 MEUR vuoteen 2016 mennessä Tuhatta Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Käyttökate (EBITDA) Käyttökate-% Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Tilikauden voitto (tappio) 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Tulos Yksikön toiminta tuottaa positiivista rahavirtaa käytännössä koko tarkastelujakson ajan. Käyttökate nousee 0,5 MEUR tasolta noin 1,1 MEUR:oon vuoteen 2016 mennessä. Hintojen korotukset vuonna 2011 vahvistavat käyttökatetta selvästi. Käyttökate-% nousee 18 % noin 29 % kun hintoja korotetaan ja kustannustaso säilyy käytännössä ennallaan. Käyttökate-% alentuminen (2013 alkaen) johtuu kustannustason inflaatiota vastaavasta noususta (2 % p.a.) suhteessa ennallaan säilyvään hintatasoon. Tilikauden tulos käy vuosina positiivisena hinnankorotusten johdosta, mutta suurten investointien aiheuttamat poistot ja rahoituskulut painavat tuloksen alijäämäiseksi vuodesta 2014 alkaen. Kassavirta Varsinainen vesihuoltotoiminnan tuottama rahavirta säilyy koko tarkastelujakson positiivisena (0,5-1,1 MEUR, vuosina ). Rahavirta ennen rahoituseriä huomioi sitoutuneen käyttöpääoman muutoksen ja laitoksen tekemät investoinnit. Toimintaan on kuntaliitosten myötä ollut sitoutuneena noin 1,1 MEUR erilaisia kuntien välisiä selvityseriä, joita ei ollut selvitetty vielä 2010 vuonna. Pääasiallisesti erät ovat vesilaitoksen saamisina sen taseessa. Näiden erien ennakoidaan purkautuvan vuosien 2011 ja 2012 aikana. Tilitettävät saamiset vahvistavat laitoksen kassavirtaa kun erät maksetaan laitokselle, mikä vahvistaa osaltaan rahavirtaa ennen rahoituseriä. Investoinnit painavat rahavirran ennen rahoituseriä negatiiviseksi vuodesta 2013 alkaen. Suurimmillaan alijäämä on vuosina (1,3-3,8 MEUR negatiivinen). Rahavirta ennen rahoituseriä myös säilyy negatiivisena vuodesta 2016 eteenpäin. Käytännössä toimintaa (ja investointeja) joudutaan rahoittamaan toistuvasti velalla, jota nostetaan n. 8,0 MEUR vuoteen 2016 mennessä

19 Kassavirta ei riitä lainojen takaisinmaksuun Vierasta pääomaa kumuloituu noin 20 MEUR vuoteen 2041 mennessä Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Käyttökate (EBITDA) Tilikauden voitto (tappio) Korkokulut (netto) Käyttökate-% Pitkä aikaväli Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna investointien vaatimaa rahoitusta ei saada maksettua takaisin. Toiminta kehittyy suotuisasti, käyttökate vahvistuu jaksolla vuoden 2011 ennusteesta (n. 1 MEUR) noin 1,8 MEUR:oon (2041) mennessä Varsinainen laitoksen toiminta on siten kassavirtaa tuottavaa, mutta investoinnit ja rahoitus muodostavat skenaariossa suurimmat haasteet. Suurimmat investoinnit painavat rahavirran ennen rahoituseriä kumulatiivisesti 8,3 MEUR negatiiviseksi. Myös suurten investointien jälkeen rahavirta ennen rahoitusta jää keskimäärin noin 34 TEUR negatiiviseksi. Investointeja joudutaan rahoittamaan (ainakin osittain) vuosittain lainapääomalla. Lainojen kumuloituminen (nostot noin 20 MEUR vuoteen 2041 mennessä) nostaa asteittain myös korkokuluja, mikä painaa tuloksen alijäämäiseksi (keskimäärin 420 TEUR ) Tuhatta Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Lainojen lyhentämisen aikataulu Tarkastelu on ajoitettu vuosille Jakso on suhteutettu toteutettaviin suuriin runkolinjaja kiinteistöinvestointeihin (vesitorni). Lähtökohtana on vuoden poistoaika. Tyypillisesti verkostoja ja kiinteistöjä tulee kuitenkin peruskorjata jo ennen poistoajan päättymistä. Näin peruskorjaukseen varautumiseksi olisi tavoiteltavaa lyhentää lainarahoitusta nopeammin kuin 30 vuodessa (esim. 25 vuotta), näin peruskorjausta voidaan rahoittaa nostamalla uutta lainaa. Investoinnit vuoteen 2015 ja lainojen lyhennysjakso jaksottuvat esitetylle periodille. Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta Johtopäätös perusskenaariosta (kiinteä hintataso ) on, ettei skenaariossa ole mahdollista lyhentää investointien edellyttämää rahoitusta. Toiminnan kestävä ylläpito edellyttää hintojen korotusta

20 Skenaario 2: Hinnankorotus HINNANKOROTUKSEN VAIKUTUS YKSIKÖN TALOUTEEN

21 Hinnankorotus: Hintatason nosto kestävälle tasolle Hintaa korotetaan vuosittain 2 % alkaen vuodesta 2012 EUR/m3 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Vertailuhinnan kehitys (VVY) 150 kem:n omakotitalo, kulus 180 m3/vuosi 3,79 4,42 4,76 4,85 4,95 5,05 5, Käyttömaksu (talous) Liittymismaksu (talous) Perusmaksu (jäte) Perusmaksu (talous) Käyttömaksu (jäte) Liittymismaksu (jäte) TAKSAT (talous- ja jätevesi) EUR Käyttömaksu 3,00 3,50 3,76 3,84 3,92 3,99 4,07 Perusmaksu 0,40 0,47 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 Liittymismaksu 0,39 0,46 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 Yhteensä 3,79 4,42 4,76 4,85 4,95 5,05 5,15 Hintojen 2 % korotus Hintojen korotus skenaario vastaa lähtökohdiltaan perusskenaariota muilta osin, mutta skenaariossa hintoja korotetaan toiminnan kannalta kestävälle tasolle. Skenaariossa oletetaan hintoja korotettavan vuosittain 2 % alkaen vuodesta Korotustaso vastaa oletettua inflaatiota. Reaalisesti veden hinta säilytetään näin tarkasteltuna nykyisellä tasollaan, eikä huomattaviin taksojen tasokorotuksiin ole tarvetta. Esitetty 2 % (inflaatiota vastaava) korotustaso jatkuu vuodesta 2017 eteenpäin vastaavan kaltaisena. Hintojen tasaiset korotukset nostavat veden hinnan (VVY vertailuhinta) vuoden 2010 tasolta 3,79 EUR/m3 asteittain noin 5,15 EUR/m3:oon. Vaikka korotus on varsin suuri (n. 36 %), on siitä merkittävin osa toteutettu jo vuosien 2010 ja 2011 aikana. Vertailuhinta (yllä) on laskettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) omakotitalosta laatimalle esimerkkitapaukselle. Esimerkit (VVY): Omakotitalo Kerrostalo Huoneistoja (kpl) 1 30 Huoneistoala (m2) Kerrosala (m2) Asukkaita (hlö) 3 75 Tulevina vuosina esitetyn skenaarion mukaisesti toimittaessa voidaan joutua tekemään suurempiakin kuin 2 % korotuksia. Periaatteena on vastata (mieluiten ennakoiden) tulevaan inflaation tai muiden tekijöiden aiheuttamaan kustannuskehitykseen

22 Liikevaihto vahvistuu vuodesta 2012 alkaen ylimääräisellä 2 %:lla Investoinneissa ei muutosta perusskenaarioon Tuhatta Liikevaihdon kehitys 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Liikevaihto Liikevaihdon kehitys 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Liikevaihto Suhteessa perusskenaarioon liikevaihdon kehitys vahvistuu 2 %-yksiköllä vuodesta 2012 eteenpäin. Näin tehdyt hintojen korotuksen heijastuvat myös graafista. Investoinnit Investointitaso ei muutu suhteessa perusskenaarioon. Investointeihin heijastuvat vuosina Pernajan runkovesiputken toteutus sekä uuden Loviisan vesitornin rakentaminen. Vuotuinen saneerausten ja muiden toistuvien investointien taso on arvioitu noin 1 MEUR:oksi (2011 hintataso). Laitoksen arvion mukaan 1 MEUR riittää peruskorjaustarpeeseen vastaamiseen pitkällä aikavälillä. Tuhatta Investointien kehitys ,0 % ,0 % 140,0 % ,0 % ,0 % 80,0 % ,0 % ,0 % 20,0 % t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 0,0 % Investoinnit Investoinnit (% liikevaihdosta)

23 Tuloskehitys on hyvin lähellä nollaa Investointipiikki edellyttää noin 6,9 MEUR ulkoisen rahoituksen (esim. laina) käyttöä Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % Tulos Käyttökate vahvistuu suhteessa perusskenaarioon selvästi. Vuoden ,5 MEUR tasolta noustaan noin 1,6 MEUR tasolle (perusskenaario 1,1 MEUR). Myös yksikön tuloskehitys vahvistuu selvästi. Keskimäärin tulos on vuosien välillä noin 50 TEUR ylijäämäinen ,0 % 10,0 % 0 5,0 % ,0 % 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Käyttökate (EBITDA) Tilikauden voitto (tappio) Käyttökate-% Kassavirta Tehdyt kustannuskehitystä vastaavat hinnankorotukset riittävät nostamaan liiketoiminnan rahavirran noin 1,5 MEUR tasolle vuoteen 2016 mennessä (perusskenaario 1,1 MEUR). Investointien rahoittamiseen kassavirta ei riitä tässäkään skenaariossa. Vierasta pääomaa tarvitaan vuoteen 2015 mennessä noin 6,9 MEUR (perusskenaario 2016: 8,0 MEUR) lainaa voidaan jo lyhentää noin 140 TEUR. Tuhatta Toiminnan kassavirta ja lainapääoma 2010t 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä Liiketoiminnan rahavirta

24 Pitkällä aikavälillä talous säilyy tasapainossa Laina saadaan maksettua pois noin 25 vuodessa, tulos kääntyy ylijäämäiseksi Tuhatta Tuhatta Käyttökatteen ja tuloksen kehitys Käyttökate (EBITDA) Korkokulut (netto) Toiminnan kassavirta ja lainapääoma Lainat julkisyhteisöiltä Rahavirta ennen rahoituseriä 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Tilikauden voitto (tappio) Käyttökate-% Liiketoiminnan rahavirta Pitkä aikaväli Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna skenaariossa laitoksen talous säilyy tasapainossa ja kääntyy selvästi voitolliseksi vuoteen 2041 mennessä. Tulos käy hetkellisesti alijäämäisenä (keskimäärin -30 TEUR), mutta ylijäämää syntyy keskimäärin noin 300 TEUR vuodessa. Ylijäämä vahvistuu huomattavasti jakson loppupuolella (esim ylijäämä 740 TEUR) kun mm. korkokulut pienenevät lainapääoman pienentyessä. On kuitenkin huomioitava, että todennäköisimmin pitkälle 30 vuoden ajanjaksolle ajoittuu muitakin suuria investointeja kuin nyt ennakoidut ( ). Mahdollisten myöhempien investointien poisto- ja rahoituskuluvaikutukset eivät näy esitetyssä laskelmassa. Lainojen lyhentäminen Vierasta pääomaa tarvitaan jaksolla suurimmillaan 6,9 MEUR (2015). Lainat voidaan kassavirran puitteissa lyhentää pois vuoteen 2037 mennessä, mikä vastaa 25 vuoden maksuaikaa lainojen noston aloittamisesta (2013). Toiminnan ylijäämäisyys ja lainojen takaisinmaksu huomioiden esitetty skenaario on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Lainojen nostoilta ei investointien toteutuksessa voida välttyä. Lainaa tulee nostaa n. 6,9 MEUR. Esitetyllä hintatasolla (kustannuksien nousua vastaavat korotukset) ja käytetyillä operointi, korkoja investointioletuksilla lainat voidaan hoitaa taloudellisesti kestävällä tavalla

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot