Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien (19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi"

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien (19) taloussuunnitelman valmistelu 570/ /2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuus ton on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva ta lous suun ni telma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talous suun ni tel man ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Kau pun gin hal li tus käsittelee talousarviota kokouksissaan ja , valtuustokäsittely on Lautakuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu kä sittää käyttötalousarvion vuodelle 2015 sekä henkilöstö- ja in ves toin ti suun nitel man vuosille (19). Investointiohjelma vahvistuu val tuus to kä sitte lyn myötä marraskuussa ja siihen perustuva lopullinen työohjelma tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi vuoden 2015 alussa. In ves toin ti hankkei den toteutumista seurataan kuukausittaisten seurantapalavereiden ja osa vuo si kat saus ten yhteydessä. Osavuosikatsauksissa raportoidaan myös stra te gis ten tavoitteiden ja käyttötalousarvion toteutumisesta sekä mah dolli sis ta poikkeamista. Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla. Lautakunnalle laa di taan valtuuston ohjeistuksen mukaisesti osavuosikatsaus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetasoisena. Investoidun pääoman koron ja poistojen, sekä si säis ten vyörytysten osuudet tarkentuvat valtuuston budjettikäsittelyyn men nes sä. Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin ke hit tä misstra te gian, joka kuluvalle valtuustokaudelle perustuu valtuuston stra te giase mi naa ris sa esille nostettuihin valtuustokauden päätöksenteon kannalta tär kei siin painopistealueisiin ja näitä toteuttaviin usein myös poik ki hal lin nolli siin toimenpiteisiin. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden ta voit tei taan em. pohjalta. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet Kansantalouden kehitysnäkymiä varjostavat euroalueen jatkuva fi nans sikrii si ja talouden taantuma. Suomessa taantuma on jatkunut jo useita vuosia ja näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat. Julkisessa taloudessa on kuluneella hallituskaudella tehty merkittäviä kuntien tulopohjaa leikkaavia päätöksiä. Suuret valtionosuusleikkaukset ja viime marraskuun rakennepaketti ovat osoittaneet, että merkittävä osa jul kisen talouden sopeutustoimista kohdistuu kuntiin. Kauniaisten valtionosuudet ovat kahden vuoden aikana alentuneet 1,8 mil-

2 joo naa euroa, ja pienenevät edelleen toteutettavan val tion osuus uu dis tuksen johdosta noin 1,4 miljoonaa euroa vuosina Hallituksen maaliskuun 2014 kehyspäätöksen mukaan kiin teis tö ve ro tukses sa korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja 0,2 % -yksi köl lä vuodesta Lisäksi vakituisen asuinrakennuksen kiin teis tö ve ropro sen tin ala- ja ylärajoja korotetaan 0,05 % -yksiköllä. Näistä toi men pi teistä aiheutuva verotulojen lisäys vähennetään kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta. Kauniaisissa on perinteisesti sovellettu alarajojen veroprosentteja kiin teistö ve ro tuk ses sa. Alarajojen nosto aiheuttaa siksi kiinteistöverotuksen ki risty mis tä noin 0,8 miljoonalla eurolla. Lisätuloja vastaava määrä vä hen netään kaupungin valtionosuuksista. Kaupungin verotulot kasvoivat 3,3 % vuonna 2013 osittain tilitysteknisistä syis tä. Kuluvana vuonna verotulot kasvanevat hitaammin, noin 2 %. Kunnal lis ve ros ta kertyvien tulojen arvioidaan kasvavan Kauniaisissa en si vuonna noin 4 % ja noin 3 % vuosina suotuisan väestö- ja tu lo ke hityk sen johdosta. Kaupungin toimintamenot kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan 4 %. Kasvu ylittää maan keskiarvon, joka ennakkotietojen mukaan oli 2,6 %. Kau pun gin vuoden 2014 talousarviossa toimintamenot kasvavat edelleen 2,6 % viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna.kuntasektorin yleisen kustan nus ta son oletetaan nousevan 1,1 % vuonna 2014 ja 1,2 % vuonna Kansantalouden hidas kasvu sekä julkisen talouden yleiset ta sa pai not tamis toi met luovat kunnissa yleensä ja myös Kauniaisissa tarvetta tehostaa toi min taa ja nostaa palvelutuotannon tuottavuutta. Pääkaupunkiseudun kau pun geis sa ja kuntayhtymissä asetetut tavoitteet tuot ta vuu den nousulle on 1-2 % / vuosi. KH on vahvistanut ja KV merkinnyt tiedoksi vuoden 2015 talous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelua oh jaavis sa linjauksissa periaatteet, joiden mukaan kaupungin käyttömenot sopeu te taan veronkorotusten välttämiseksi ja palvelutuotannon tuottavuutta nos te taan. Toiminnot tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin henki lös tön kokonaislukumäärä ei kasva. Kokonaan uusia vakansseja pe rus tetaan seuraavan kerran kun Villa Bredan laajennus on valmistunut. Kau pungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mu kaan. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muutoin kuin siir tä mällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2019 tai suunnittelukauden ul ko puolel le.käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset raamit joi den lasken ta pe rus tei na on käytetty vuoden 2013 toteutunutta tilinpäätöstä (oheisma te ri aa li). Edellä selvitetty taloudellinen tilanne huomioon ottaen on selvää, että vuoden 2015 talousarvion laadinnassa on pidättäydyttävä uusista kus tan nus teki jöis tä ja tavoiteltava muutenkin erittäin tarkkaa taloudenpitoa. Käyt tö talou den lähtökohdaksi asetettu vuoden 2013 tilinpäätös on kuitenkin yh dyskun ta lau ta kun nan osalta erittäin vaikea. Toimintakulut toteutuivat tuolloin n.

3 euroa eli lähes 10 % alle budjetoidun. Tämä johtui mm. toi mi alan kaik kia tulosalueita rasittaneesta henkilöstövajauksesta kyseisen vuo den ai ka na (vaikutus alitukseen n e/v.) sekä menoalituksista pal ve luiden os tois sa ( e/v.). Esimerkiksi HSL-kuntaosuus toteutui poikkeuk sel li sen alhaisena ( euroa/v.), sillä aiempien vuosien ylijäämää pu ret tiin. Vuo den 2015 HSL-kuntaosuuden on ilmoitettu olevan eu roa, jol loin lisäystä vuoden 2013 toteumaan on lähes e. Olettaen että hen ki lös tö vah vuu des sa päästäisiin viimein hen ki lös tö suun ni telmas sa hyväksytylle tasolle, on myös sen osuus annetussa raamissa ali mitoi tet tu. Kaik ki aan yhdyskuntalautakunnan laskennallinen menojen kasvun osuus raa mis sa on laskettu vuoden 2013 toteutuneiden menojen pe rusteel la keskimääräisen kustannustason nousun mukaan ja on eu ro mää räises ti euroa. Viime vuosina kuitenkin toimialan kustannustekijät ovat kohonneet keskimääräistä enemmän. Yhdyskuntatoimen tulo- ja me no ke hyk seen on yhdistetty toimialan mo lempien lautakuntien, yh dys kun ta lau ta kun nan ja rakennuslautakunnan tulot ja me not. Lautakuntakohtaiset ta lous ar viot hyväksytään kunkin lautakunnan ko kouk sis sa. Maankäytön tont ti tuo tot ja maankäyttösopimuskorvaukset on eriy tet ty omalle kus tan nus pai kal le. Kaupungin kehittämisstrategia Kauniaisten kaupungin visio ja arvot perustuvat KV:n ja KH:n muo toi lemaan valtuustokauden strategiapohjaan. Vision mukaisesti Kau niai nen on tulevaisuuteen suuntaava, kulttuuriperintöä kun nioit tava, ihmisläheinen kaupunki, jonka viihtyisä ympäristö ja ajan mu kai set kaksikieliset palvelut edistävät yhteistä hyvinvointia. Vision pohjalta työstetyt kaupungin arvot ovat seuraavat: 1. Turvallisesti lähellä läpi elämän Trygg närhet genom livet 2. Aito yhteisöllisyys Äkta gemenskap 3. Elävä kaksikielisyys Levande tvåspråkighet 4. Luonnonläheisyys Närhet till naturen 5. Ketterä kehittyminen Smidig utveckling Valtuustokauden painopistealueet ja tavoitteet on luonnosteltu KV:n ja KH:n keskustelujen mukaisesti ja pohjautuen em. visioon ja arvoihin. Edelleen tavoitteista johdetaan vuosittain yksityiskohtaisemmat toi mi ala/tulosaluekoh tai set toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumisesta ra por toidaan seurantalomakkeen tulossarakkeessa (oheismateriaali). Kehittämisstrategian vuositavoitteet 2015 Kehittämisstrategian toteuttaminen edellyttää hyvää poikkihallinnollista yhteis työ tä ja kaikkien hallintokuntien sitoutumista niiden edistämiseen omassa toiminnassaan. Erityisesti yhdyskuntatoimen toimialaan liittyvät pai nopis te alu eet ja tavoitteet ovat seuraavat: 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen

4 Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on mo ni puo li ses ti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistus muo doil taan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asun to tar jonnan riit tä vyyt tä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asu mi ses saan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. To teutus perustuu kau pun gin asunto-ohjelmaan (2020). 1.1 Hyväksytään päivitetyt periaatteet asemakaavojen muut ta misen oh jaa mi sel le vuonna 2014 tehtyjen selvitysten ja val mis telun pohjalta. 1.2 Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää so si aa lisen asun to tuo tan non velvoitetta toteuttaa 20 % ra ken net ta vista asun nois ta ARA-tuotantona. Osallistutaan uuden MAL-ai e- so pi muk sen valmisteluun. Aloitetaan Koivuhovin alueen asunto tont tien luovutus. 2. Panostaminen ikääntyvien toimintakykyyn Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elä män laa tua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikä ihmis ten yk si löl li siin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voivat asua kodeis saan tur val li ses ti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yk si näisyyt tä lie ven ne tään yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikään ty mis po liit tis ta strategiaa Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden pa ranta mi seen kiinnitetään erityistä huomiota niin koti- kuin kau punki ym pä ris tös sä (sosiaali- ja terveystoimi, yh dys kun ta toi mi). 2.3 Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Pal ve lu keskuk sen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, te hos te tun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuok ra-asun to jen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa pal ve lu tar jon taa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tar peisiin (so si aa li- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kau pun ki raken net ta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kau niais ten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mu kaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saa vu tetta vis sa il man henkilöautoa. Toteutetaan elinkeinopoliittista ohjelmaa Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista varautuen samal la toteutumattoman korttelin lunastamiseen. Tutkitaan toteu tus vaih to eh to ja alueen suunnittelun alkuperäisten ta voit teiden, kaavallisten vaatimusten ja toteuttamisedellytysten yh-

5 teen so vit ta mi sek si (yhdyskuntatoimi). 3.2 Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen hou kut te le vuu den lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi. Edis tetään Kauniaisten käytettävissä olevin keinoin kaupunkiradan to teut ta mis edel ly tyk siä. Maankäytön tehostaminen ja mah dol liset tiivistämishankkeet keskitetään hyvien jouk ko lii ken ne yhteyk sien läheisyyteen. (yh dys kun ta toi mi). 7. Talouden ja hallinnon kehittäminen 7.x. Kaupungin toimitilojen tilankäytön tehokkuus selvitetään toimi alo jen yhteistyönä. Suoritetaan vertailu alueen lähikuntien tilan käyt töön. Tavoitteena on kaupungin kiinteistömassan ja kiinteis tö kus tan nus ten pienentäminen tulevina vuosina. Yleistä toimintaympäristöstä Rakentamisen suhdanneodotukset jatkuvat yleisen taloudellisen tilanteen mu kai ses ti epävarmoina. Kiin teis tö jen ylläpidon kustannukset ovat koko 2000-lu vun kohonneet ku lut ta ja hin ta in dek siä voimakkaammin. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana kasvua oli 2,3 % edellisen vuoden vas taa vaan ajanjaksoon verrattuna huolimatta leudosta talvesta. Kiin teis töve ro tuk sen kiristyminen vaikuttaa suoraan kiinteistökustannuksiin niitä kohot ta vas ti. Sähkön hinnan on täs sä vaiheessa vuotta ennakoitu pysyvän sa ma na kuin Lämmityksen osal ta nousua noin 7 %. On ilmeistä, että jat ku vas ti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkas tel ta va kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen te hos ta mis ta, käytännössä määriteltävä kiinteistöt, joista voidaan luopua. Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL-kuntayhtymä solmivat maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen vuosille Yhteisen sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyt tä mi nen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikennemuotojen edistä mi nen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen alueella. Alueelle laa di taan yhteensovitettu maankäyttösuunnitelma. Sopimuksessa mää ri tetään tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle ja liikenneverkon keskeiset ke hit tä mis hank keet. Aiesopimuksen asuntotuotantotavoite Kauniaisten osal ta tarkoittaa keskimäärin 60 asunnon valmistumista vuosittain. Näistä 20 % eli 12 kpl tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Lisäksi Kau niai nen osallistuu Espoon kaupunkiradan jatkeen suun nit te luun ja varau tuu osaltaan hankkeen toteuttamiseen, mikä ei kui ten kaan sisälly tälle aie so pi mus kau del le. Seuraavan MAL-aiesopimuksen val mis te lu on käynnis sä ja siinä seudullinen liikennejärjestelmä ja maankäytön suunnittelu yhteen so vi te taan vielä nykyistä sopimusta kiinteämmin. Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaiselle asun to tuotan nol le, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen ke hi tyk selle. Suunnitelmakaudella on tavoitteena päivittää maankäytön yleis suun nitel man periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle. Kaupungin kaa voi tus oh jel ma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka tar kas te lu ja päivittäminen on niinikään ajankohtaista. Kaavoituksella asun-

6 to jen lisärakentamisen mahdollistamiseksi tuetaan Kauniaisten elin voi maisuut ta ja talouden tasapainotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä. Asun to tuo tan non ohjauksella voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan väes tö raken teen kehitykseen sitä tasapainottavalla tavalla. Kaupunki saa kaa vamuu tok sien yhteydessä tuloja rakennusoikeuden lisääntymisen kautta erityi ses ti omistamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitsevat rahoitusta. Lähtökohtana on, että yksityisten maan omis tajien alueilla kaupunki perii osuuden kaavamuutoksista aiheutuneesta arvon nou sus ta ja vähintään kaavamuutoksista aiheutuvat infrakustannukset ka te taan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maan käyt tö so pimuk sil la on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien vä lisis tä oikeuksista ja velvollisuuksista. Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Vil la Bredan alue suunnitellaan vastaamaan paremmin määrällisesti kas vavan vanhusväestön tarpeisiin. Villa Bredan palvelukeskus pe rus kor ja taan ja laajennetaan ja alueelle rakennetaan vuokra-asuntoja, joiden asuk kaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua viereisen palvelukeskuksen ja ko ti hoidon palveluihin. Alueen kehittäminen on Kauniaisten kaupungin ta loussuun ni tel mas sa merkittävin rakennusinvestointikohde. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaa ti mukset lisääntyvät. Taloussuunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös esteettömyyden kannalta sekä yksityisten ta lo yhtiöi den hissiavustusanomuksiin. Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seu dul lis ten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi jouk kolii ken ne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ympäristöpalvelut (HSY, ESYT, MetropoliLab). Kauniainen maksaa osallisuudestaan yh teis työ hön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten ai heut ta mis pe ri aat tei den kautta. Nämä kuntaosuudet muodostavat merkittävän osan yh dys kun ta toimen käyttötalousarviomenoista, yhteensä n. 1,4 milj. euroa vuonna Kuntaosuuksien suhteellinen osuus taloussuunnitelmakaudella on kas vamaan päin, jolloin liikkumavara kunnan omassa ohjauksessa olevien määrä ra ho jen suhteen vastaavasti vähenee. Yhdyskuntatoimella on tyypillisesti vuosittain erilaisten hankkeiden vai heista riippuen merkittäviä vaihteluita määrärahatarpeisiin. Näitä tarpeita ei ole mah dol lis ta kattaa perustehtäviä tehostamalla, vaan ne vaativat erilliset mää rä ra ha va rauk set. Tilanne poikkeaa olennaisesti sellaisista toi min noista, joiden kustannusrakenne painottuu henkilöstökustannuksiin tai muuten vuo sit tain samankaltaisena toistuvaan toimintaan. Vastaava vaihtelu esiintyy myös tulopuolella kiinteistöjen myynnin ja maan käyt tö so pi mus kor vausten kohdalla. Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kau pun kien kanssa vuoteen 2030 ulottuvaan ilmastostrategiaan ja sen pohjalta laa dittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on. vähentää kas vi huo ne kaa supääs tö jä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saa da aikaan hiilineutraali pääkaupunkiseutu vuonna Ener gia te hok kuu den parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se tulee aina hank kei den

7 suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Tulevien kor jaus ra ken ta mis hank keiden tulee pohjautua suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja ener gia kor jausten arviointiin osana muita korjauksia ja teknisesti, toi min nal li ses ti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot ja yleiset alueet ovat lisään ty neet viime vuosina valmistuneiden investointien myötä. Mer kit tä vimmät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet puistoineen, Thur maninpuis to, Ben so win puis to ja Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELY-kes kuk sel la). Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ym pä röivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kau pal li sia keskuksia kaavoitetaan ja rakennetaan tarvittavine lii ken ne järjes te lyi neen Kauniaisten välittömään lähiympäristöön. Ne tuonevat val mistut tu aan mukanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän lii kenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mah dol lisuuk sia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskustan liik kei den menestymiseen ostovoiman lisääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla myös uusien kaupallisten palveluiden vetovoima kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille. Kauniainen onkin lausunnoissaan esittänyt kau pal li sen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä il moit tanut haluavansa olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa, mm. Turuntien ja Jorvin alueilla. Tietotekniikan ja sähköisen asiakaspalvelun lisääntyvä hyödyntäminen toiminnassa luo kuntalaisille mahdollisuuksia asioida heille parhaiten sopivana aikana ja on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista. Samalla kuitenkin kasvatetaan kaupungin kiinteitä kustannuksia, joten on harkittava tarkkaan mitkä uudet it-järjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia. Yhdyskuntatoimen koko organisaation toiminnassa painotetaan yhteisesti seu raa via lähtökohtia: Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö Projektien, niiden kustannusten ja laatutason huolellinen ohjaus ja val von ta Kaikessa toiminnassa olennaista asiakasnäkökulma ja toiminnan vai kut tavuus kauniaislaisille asukkaille Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toiminnan haavoittuvaisuuden vähen tä mi nen organisaatiota ja palveluiden tuotantotapoja kehitettäessä Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja proses seis sa Erinomainen työilmapiiri Toimialakohtainen raami ja poikkeamat Talousarvion toimialakohtainen alustavan raamin laskentaperusteena on käy tet ty vuoden 2013 toteutunutta tilinpäätöstä. Laskentaperuste on yh dyskun ta lau ta kun nan osalta epärealistinen. Vuoden 2013 tilinpäätös oli useista eri tekijöistä johtuen poikkeuksellisen alhainen (menoissa n alitus). Lisäksi raami on määritelty varsin mekaanisesti eikä siinä ole otettu huo mi oon toimialasta riippumattomia muutoksia ym pä ris tö te ki jöis sä.

8 Kuntasektorin yleisen kus tan nus ta son kasvuksi arvioidaan 1,2 %, pal ve lutuo tan non tuottavuuden nousuksi on asetettu 1-2 %/vuo si. Yh dys kun ta toimen vuoden 2015 toi min ta ku luil le on alustavasti las ket tu 3,2 % ko ro tus vuo den 2013 ti lin pää tök seen näh den. Eu ro mää räi ses ti tämä ko ro tus tarkoit taa euroa. Raami on ymmärrettävä koko kaupungin taloudellisen liikkumavaran hahmot ta mi sek si. Yhdyskuntatoimen budjettivastuulle sisältyy tulevalla ta loussuun ni tel ma kau del la kuitenkin useita sellaisia raamiin sisältymättömiä mää rä ra ha tar pei ta, joihin kaupunki on sitoutunut, mutta joihin ei toimintaa te hos ta mal la ole mahdollisuutta vaikuttaa. Mikäli näitä tekijöitä ei ole mahdol lis ta ottaa huomioon talousarviokäsittelyn yhteydessä raamia ko rot ta vina perusteina, on todellisena uhkakuvana se, että kaupungin vastuulla olevien rakennusten, katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoa joudutaan tun tu vas ti karsimaan ja toimialan kuntalaisille suunnattuja palveluita heiken tä mään. Merkittävimmät poikkeamat toimialalle asetettuun raamiin nähden: HSL -kuntaosuuden kasvu ( euroa TP 2013 toteumaan verra ten) Henkilöstökulujen erot (TP 2013 toteumassa 10 % henkilöstövajaus) TA 2015 kustannusvaikutus euroa ml. sivukulut Kiinteistökustannusten kasvu / energian hintakehitys + uutena meno ja kasvattavana tekijänä Sansinpellon päiväkoti ( eu roa) Kiinteistöjen rakennuttaminen & kunnossapito (Vuo si kor jaus tar peiden osalle arvioitu osuus n euroa vuoden 2013 toteumaa suu rem pi) Tulevat kaavoitushankkeet ( euroa) Lomapalkkavelka uutena eränä ( euroa) Em. tekijöiden lisäksi vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä tuloutettiin toi mi alan menopuolelle Ve ne val ka man tien (ent. Teollisuustie) pilaantuneen maa pe rän osalle varattu puhdistusvaraus euroa. Em. varaus tulee pa laut taa samalle tilikohdalle, jolle menovaraus on aikanaan tehty. Varaus ei realisoitunut, mutta sen palautus vaikutti määränsä verran vuoden 2013 ti lin pää tök seen vähentäen toteumaa. HSL- kuntayhtymän kuntaosuuden osalle on tulossa merkittävä nousu. Vuo den 2013 ti lin pää tök sen mukainen Kauniais ten HSL-kuntaosuus oli e, ja vuo den 2014 talousarvion mukainen ennuste on euroa (kasvua euroa ja 29,2 %). Suun taus jatkuu edelleen vuosina 2015 (TA euroa, +31,1 %) ja 2016 ( euroa, +,4,4 %). Kun ta osuu den kasvu johtuu infrakustannusten kas vus ta suurien jouk ko liiken ne hank kei den käyttöönoton myötä (Ke hä ra ta, Länsimetro), aiempien vuo sien ylijäämän ennakoitua suuremmasta hyödyntämisestä vuonna 2013 sekä Kut su plus-lii ken teen laajentamisesta. Edelleen vuo del le 2017 en nakoi daan kun ta osuu den kas va van vielä lisää n eu roa jouk ko lii kenteen ns. kaa ri mal liin pe rus tu vaan vyöhykejärjestelmään ja uu teen lip pu järjes tel mään siir ty mi sen myö tä. Henkilöstön osalla on viime vuosina ol lut hyväksyttyyn hen ki lös tö suun ni tel-

9 maan nähden vajausta, joka on pienessä organisaatiossa vaikeuttanut sekä toi mi alan nor maa lien, päi vit täis ten töi den että työsuunnitelmien mu kaisten in ves toin ti hank kei den suorittamista ja töiden lop puun saat ta mis ta. Ti lapäis tä hen ki lös tö va jet ta on syntynyt kaikille tulosalueille eläköitymisten ja mui den henkilöstövaihdosten myö tä, mutta vuoden 2013 aikana toi mi alal la oli usean henkilön pysyvä vaje. To det ta koon, et tä vuo den 2013 ti lin pää töksessä talousarvioon varatut palk ka me not alittuivat em. hen ki lös tö va jeen verran (n euroa). Olettaen, että hen ki lös tö vah vuu des sa pääs täisiin viimein vuoden 2014 aikana lähes hen ki lös tö suun ni tel mas sa hy väk sytyl le tasolle, on myös henkilöstökulujen osuus annetussa raamissa ali mi toitet tu. Kiinteistökustannusten kasvu ylittää merkittävästi lautakunnan toi min ta kuluil le asetetun laskennallisen nousuprosentin. Kus tan nus vai ku tus lau ta kunnan talousarvioon on n euroa lisäystä. Aktivoitavien ym pä ris tö meno jen (mahdolliset pilaantuneiden maiden puhdistustoimenpiteet) osalle tulee kunnan kirjaanpitolautakunnan ja -jaoston ohjeistuksen mukaisesti varau tua. Vuodelle 2015 on varattu euroa. Vuonna 2013 ei ollut maape rän puh dis tu star pei ta eli ko. menokohdan toteuma oli 0 euroa. His siavus tuk siin tulee kau pun gin asunto-ohjelman mukaan varata eril li nen määrä ra ha. Vuodelle 2015 on varattu euroa, vuonna 2013 ei ano tut tu yhtään avustusta, jol loin ko. menokohdan toteuma oli 0 euroa. Maankäytön asiantuntijapalvelut koostuvat pääosin asemakaavoitusta palve le vis ta konsulttipalveluista, joiden käyttö oli vuoden 2013 aikana kaa voituk sen jaksottaisuudesta sekä hankkeiden luonteesta johtuen huo mat tavas ti keskimääräistä vähäisempää. Vastaavasti vuoden 2015 aikana mm. val mis tel ta vat Koivuhovin alueen tonttien luovutus ja kaavoitusohjelman mu kai set kaavahankkeet edel lyt tä vät monipuolisesti asian tun ti ja pal ve lui den käyttöä. Näihin panostaminen tuo kaupungille tuloja ja on edellytys kaupun gin kehittämishankkeiden edistämisessä. Huomioitavaa on, että vuodelle 2015 budjetoitujen toiminnallisten menojen li säys on erittäin maltillista kuluvan vuoden talousarvion mukaisiin lukuihin ver ra ten, mikä tarkoittaa että tu los alueil la on toi mi alas ta riip pu mat to mis ta lisä kus tan nuk sis ta huo li mat ta onnistuttu noudattamaan tiuk kaa bud jet ti ku ria, yli mää räi siä kus tan nus eriä välttäen. Tuottavuustavoitteesta Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä esittää ehdotukset tuotta vuu den ja taloudellisuuden parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Tarkasteltaessa toimialan käyttökustannusten kehitystä asukasta kohden las ket tu na, on kehitys tuottavuustavoitteen kannalta edennyt myönteisesti: * v e/asukas * v e/asukas (-2,7 % ed.) * v e/asukas (+6,2 % ed.) * v e/asukas (+0,09 % ed.) * v e/asukas (-2,4 % ed.) * v e/asukas (-4,8 % ed.) Kehityksessä on nähtävissä toimialalle tyypillinen vuosittainen vaihtelu suori tet ta vien tehtävien ja olosuhdetekijöiden mukaan sekä hankkeiden vai-

10 heis ta riippuen, ja vuoden 2013 toteuma on aiemmin todetusti poik keuk selli sen alhainen, mutta trendi on ollut selkeästi positiivinen ja tuot ta vuus tavoit teen mukainen huolimatta toimintaympäristön yleisestä hin ta ke hi tyk sestä ja toimialan laajentuneista tehtävistä. Yhdyskuntatoimen henkilöstömitoitus on tehtävien laajentuessa sekä vilkkaan kaavoituksen ja rakentamisen kaudella onnistuttu pitämään 10 vuoden takaisella tasolla (v ,5 henkilöä, v ,0 henkilöä). Vastaa va na ajanjaksona koko kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut n. 75 hen ki löl lä. Sansinpellon päiväkodin valmistumisen jälkeen kau pun gin kiinteis tö kan ta on vastaavana ajanjaksona kasvanut m2:llä se kä kaupun gin infrastruktuuri laajentunut uusilla puistoilla, ylei sil lä alueilla ja kevyen liikenteen väylillä. Tämä tarkoittaa luonnollisesti toi min nan ja hen ki löre surs sien käytön tehostumista. Tehtävien sisältöä ja toi min ta ta po ja on muo kat tu vuosien varrella tarpeen mukaan. Infrastruktuurihankkeiden saneerauskohteissa ja maanrakennusurakoissa ei käytetä enää ulkopuolisia valvojia. Infrapuolen pienkohteissa on myös vä hen net ty vuoden 2013 aikana ostopalveluja ulkopuolisilta urakoitsijoilta ja lisätty oman henkilökunnan työpanosta mahdollisuuksien mukaan. Tämän kehitetyn toimintamallin hyödyt konkretisoituvat arjessa kus tan nus tehok kaam pa na toimintana ja tulokset näkyvät myös työntekijöiden kas vanee na työmotivaationa. Mikäli rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulos alu een henkilöstöresurssit saadaan vakiinnutettua hen ki lös tö suun ni telman mukaisiksi, on vastaava toimintamalli hyödynnettävissä myös jois sakin talonrakennushankkeissa. Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden kustannuksista liit tyy muiden hal lin to kun tien käytössä oleviin kaupungin toimitiloihin. Näiden tilankäytön te hok kuu des ta kannattaa hankkia vertailutietoa, sillä kiinteis tö kus tan nuk set muo dos ta vat merkittävän osan yhdyskuntatoimen vuotui sis ta käyt tö ta lo sar vi ome nois ta, ja kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vai ku tus kaupungin investointiohjelmaan, vähintään yllä- ja kun nos sa pi to in ves toin tien kautta. Tilankäytön mahdollinen tehostaminen ei kui ten kaan ole yksin yhdyskuntatoimen toimialan ohjattavissa, vaan se lähtee tiloissa toi mi vien yksiköiden tarpeista ja mahdollisuuksista muokata toimin taan sa. Käy tän nös sä ainoa tapa kasvattaa tehokkuutta ja vähentää kiin teis tö kus tan nuk sia on luopua joistakin nykyisistä käytössä olevista tilois ta. Ottaen huo mi oon investointisuunnitelmaan sisältyvät uu dis ra ken nushank keet (Vil la Breda, Sansinpellon päiväkoti, jatkossa myös Koi vu ho vin päiväkoti) ja tar ve sel vi tyk sis sä esitetyt laajennushankkeet (koulut), on suun taus kui ten kin päinvastainen, toimitilaneliöt ja kiinteistökustannukset tu le vat edel leen kin kasvamaan. Toimialan suorite- ja tunnuslukuja on pyritty kehittämään tuot ta vuus ta voitteen seurannan kannalta ja kustannuspainotteisempaan suuntaan. Käyttötalousarvio 2015 Tuotot Lautakuntatason alustava tuloarvio ilman sisäisä eriä on n. 8,2 miljoonaa eu roa. Vuosittaiset tu lot vaihtelevat erityisesti riippuen vuosittaisten myyn ti-

11 voit to jen ja maan käyt tö so pi mus kor vaus ten määrien suuruudesta. Tonttien myyn ti voi tot sisältyvät toimialan ko ko nais ar vi on mukaisiin toi min tatuot toi hin ja niille on perustettu oma, maan käy tön tulosalueesta eriytetty kus tan nus paik ka. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy AK-tontin myynti Koivu ho vis sa, osoitteessa Ul lan mä en tie 10. Vuoden 2014 ta lous ar vi oon- ja suun ni tel maan vuodelle 2017 ajoi tet tu Tornikuja 4:n myynti esitetään siirret tä väk si myö häi sem pään ajan koh taan. Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu n. 2,3 % vastaten kus tan nus ta son arvioitua nousua. Menot Lautakunnan alustava menoarvio ilman sisäisiä eriä on 9,8 miljoonaa euroa. Talousarvio on laa dit tu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kus tan nus tehok kuus, toi min nan te hos ta mi nen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toi minnan suun nit te lus sa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huo lel li sesti, KH:n oh jeis tuk sen mukaisesti ja uusia menoeriä välttäen. Henkilöstömenot Henkilöstösuunnitelman mukaisten vakinaisten toimien ja vir ko jen mää rära hat sisältyvät kokonaisuudessaan bud jet tiin. Lisäksi hen ki lös tö me noi hin si säl ty vät varhais- ja eläkeperusteiset eläkemaksut. Uutena eränä on toi miala jojen budjettiin sisällytetty lomapalkkavelat, jotka on aiemmin kirjattu yleis hal lin non alle. Palvelujen ostot Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2015 maankäy tön suunnittelun tarpeita. Kaupungin vastuulla ole vien va rau tu mis- ja väestönsuojelu teh tä vien sekä päi vi te tyn valmiussuunnitelman edellyttämiin kor jaus- ja kun nos tus toi menpi tei siin on vuodesta 2014 alkaen sisällytetty vuotuinen euron suurui nen mää rä ra ha. Vuodelle 2014 varattu määräraha on kohdistettu valmius suun ni tel man päivitystä ja kaupungin yleisen väestönsuojan teknisten tar pei den kor jaus suun nit te lua varten. Jatkossa on tarkoitus päivittää vss-kal lio suo jan tek niik ka ja va rus tus vastaamaan tämän päivän tarpeita. Mää rä ra han puit teis sa uu sit tai siin mm. vanhentunutta vss-materiaalia, raken net tai siin va ra voi man lii tän tä mah dol li suus ja VIR VE-ver kko (vi ranomais verk ko). Vuosikorjaustarpeita on tullut tilojen käyttäjiltä aiempaa enemmän ja to teutus va rauk sia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Aineet ja tarvikkeet Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu talousarvion val mis te lu ai kaisen, edel lis vuot ta vastaavan hintatason mukaan (kustannusvaikutus %).

12 Avustukset Kau pun gin asunto-ohjelmaan sisältyy periaate, jonka mu kaan kau pun ki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain eril li sen mää rära han hissiavustuksia varten. Valtio on toistaiseksi myöntänyt ra hoi tus ta vä hin tään 3-kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä ra ken net taes sa 50 % kus tan nuk sis ta. Näissä tuen piiriin hyväksytyissä kohteissa Kau niai nen myön tää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettivaraus on vuosittain mi toi tet tu tie dos sa olevien hankkeiden mukaisesti. Edellisvuosina näitä hank kei ta ei juu ri kaan ole ollut käynnissä, joten varaustakaan ei ole tar vit tu. Parhaillaan on käynnissä neljä hissihanketta, jot ka täyttävät avus tuk sen myön tä mi sen edel ly tyk set. Kolme hanketta on loppukatselmoitu ja yksi han ke vielä aloittamatta. Hankkeiden avustusten kokonaismää rä ra ha tar ve on ARA:l ta saa tu jen avus tuspäätösten perusteella n eu roa, josta vuo del le 2014 on budjetoitu mää rä ra ha va rausta euroa ja vuoden 2015 varaus on eu roa. Mi kä li avustukset eivät kokonaisuudessaan eh di maksuun vuoden 2014 ai ka na, on vuoden 2015 varaus alimitoitettu. Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja bud je toin nis ta riippumattomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja palve lun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukas lu kuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin mer kit tävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asian tunti ja pal ve lut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ym päris tö tie don, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pe las tus laitok sen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. Julkisen liikenteen kun taosuu den arvioidaan kasvavan n eurolla edellisvuoden tasoon verra ten ja n euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. HSL:n kun ta osuu teen sisältyy inf ra kus tan nuk set sekä Kutsuplus-järjestelmän kehit tä mi nen. Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille Taloussuunnitelmavuosien mukaiset määrärahat perustuvat yleisindeksiä vas taa van kustannustason nousulle. Poikkeuksen muodostavat tonttien myyn ti voi tot, konekaluston vaihtohyvitykset sekä yh teis toi min nal li set kun taosuu det. Vuosien taloussuunnitelmaan sisältyy tonttien myyn nit Koivuhovissa radan pohjoispuolella (vv ) sekä Gallt räs kin alueen tontit vuosina Palo- ja pelastustoimen kuntaosuus tar kentuu talousarvioprosessin aikana. Investointisuunnitelma vuosille (19) Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille Kaupungin oma tulorahoitus investointeihin muodostuu vuo si kattees ta sekä ar vioi duista kiinteän omaisuuden myyntivoitoista. Vuosikate vuo den 2014 talousarviossa on noin 4 miljoonaa euroa. Vuosikatteen arvioi daan heikkenevän valtionosuusuudistuksen myötä siten, että se vuon na 2015 olisi n. 3,3 milj. euroa ja jatkossa edelleen vähemmän.

13 Kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset in ves toin ti tar peet, sisältäen raken nus ten ylläpitokorjaukset, liikenneväylien ja yleisten aluei den muu tostyöt sekä koneiden, kaluston ja IT -järjestelmien uu si mi nen ovat noin 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin, erillisiin investointihankkeisiin jäi si oman tu lo rahoi tuk sen puitteissa varaa siis lähinnä kiinteän omaisuuden myynnistä saata vien tulojen verran. Vuonna 2014 hyväksytty investointiohjelma sisältää hankkeita yhteensä n. 50 milj. euroa vuosille , keskimäärin siis n. 10 milj. euroa vuosi ta sol la. Näistä Villa Bredan laajennus on merkittävin yksittäinen hanke, n. 15 milj. eu roa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus yhdessä arvioitujen kiin teän omaisuuden myyntien kanssa ei riitä investointiohjelman to teut tami seen, vaan lisäksi tar vi taan lainaa. Alustavassa ra hoi tus las kel mas sa suun nit te lu vuo sil le Kauniaisten velkamäärä voi nousta jo pa 20 milj. eu roon. KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa ole van investointiohjelman mukaan. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hank kei ta muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita suun nit te lukau den ulkopuolelle. Huomattava on, että hanke voidaan ottaa osaksi investointien to teu tus ohjel maa vasta sitten, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tar vesel vi tyk sen. Vasta tämän jälkeen investointihankkeelle voidaan esittää varat ta vak si suunnittelumääräraha sekä tarkentaa toteutusajankohtaa ja toteu tuk seen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tu le val le vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tar ve sel vityk sen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjälautakunta ja in ves tointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua. Mm. kou luil la on vireillä useita tarveselvityksiä. Myös päiväkotiverkoston uu dista mi nen ja kaupunkiratahanke lisäävät paineita kaupungin in ves toin ti oh jelmaan jatkossa. Kaupungintalon peruskorjaus on niinikään ratkaistava kysy mys. Lisäksi kaupungin kiinteistökannassa on rakenne- ja taloteknisiä kor jaus tar pei ta, jotka eivät sisälly vuonna 2014 hyväksyttyyn in ves toin ti ohjel maan ja jotka eivät ole toteutettavissa vuosittaisen yllä- ja kun nos sa pi toin ves toin tei hin varattavan määrärahan puitteissa. Vuotuisen investointitason harkinnassa on kyse paitsi yleisen rahoituksen riit tä vyy des tä, myös resurssien jakamisesta oikein käyttötalouden ja in vestoin tien kesken. Investoinneilla on aina merkittävä vaikutus myös käyt tö talou teen. Riittävään käyttötalouden tasoon on varauduttava niin, et tä jo olemas sa olevien ja uusienkin kiinteistöjen tai julkisen käyt tö omai suu den jatku vas ta kunnossapidosta ei jouduta tinkimään liian korkean in ves toin ti tason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Korjausvelka kas vat taa luon nol li ses ti painetta tuleville suuremmille investointihankkeille. Tämänhetkisten investointiesitysten yhteenlaskettu määrärahatarve vuodel le 2015 on n. xx milj. euroa. Ottaen huomioon ta lous suun ni tel ma kau delle kokonaisuutena sisältyvät erittäin mittavat investointitarpeet, tämä tarkoit taa sitä, että investointiesitysten osalla joudutaan tarkasti har kit se maan hankkeiden priorisointeja ja ylipäätään niiden to teu tus mah dol li suuk sia. Taloussuunnitelmakaudelle sisältyy tavoite Koivuhovin uuden ase ma kaa-

14 va-alu een luovutuksesta toteutukseen. Tämä tarkoittaisi toteutuessaan Kau niais ten oloissa täysin poikkeuksellisia ja kertaluonteisia myyntituloja, n. 6,6 milj. euroa vuonna 2015 ja 8,3 milj. euroa vuonna Tämän jälkeen vuodelle 2017 esitetään pienkerrostalotontin myyntiä Espoon kau pungin puolella osoitteessa Koivuhovintie 7, ja vuosina Gallt räs kin eteläpuolisen uuden asemakaava-alueen tonttien myyntiä. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lau ta kun tien investointihanke-esitykset sekä niiden ko ko nais kus tan nus arviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 ta lous arvios sa hyväksyttyä suunnitelmaa. Listaus mahdollisesti täydentyy vielä hallin to kun tien esityksillä ja tarkennuksilla. Hankkeiden määrärahojen koh dista mis ta taloussuunnitelmavuosille on tarkasteltu myös niiden to teu tusvalmiu den kannalta. Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Kaupungin mer kit tä vin investointihanke suunnitelmakaudella, vuosina on Villa Bre dan palvelukeskuksen ja uusien kerrostalojen rakentaminen. Koulujen pe ruskor jaus etenee vuosittain suunnitelmallisesti. Vuonna 2015 on oh jel mas sa Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien sekä opet ta jain huo neen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen. Hanke on varsin laaja, jo ten sen toteutuksen ajoitus ja mahdollinen väistötilojen tarve tulee suun ni tel la huolellisesti. Aiempaan investointisuunnitelmaan sisältymättömänä hankkee na esitetään Vallmogårdin julkisivu- ja talotekniikkasaneerausta. Hanket ta on valmisteltu rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien mää rära ha ko ko nai suu den puitteissa toteutettavina erillishankkeina, mutta ai katau lu- ja kustannustehokkuuden vuoksi sekä tilojen käyttöön koh dis tu vien häiriöiden minimoimiseksi hanke olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa yhdek si urakaksi yhdistettynä. Tällöin se ei kuitenkaan mahdu vuo sit tai seen euron yllä- ja kunnossapitoinvestointien mää rä ra ha va rauk seen. Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa in ves toin ti oh jel maa, perustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kun to arviois sa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Hyväksytyn talousarvion mu kais ta työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja to teu tuk sen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiinteistökohtaisiin remontteihin tai kaupun gin kiinteistömassan kannalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voidaan yhdistää. Julkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikenneväylät, viheralueet, muu infra struk tuu ri) on esitetty alustavasti luettelona, joka täsmentyy yh dys kun talau ta kun nan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadun ra ken nus koh tei den määrittely ja ajoitus liittyy olennaisesti mer kit tä vimpiin rakennushankkeisiin sekä erityisesti pääväylien kunnostustarpeisiin. Lisäk si vuosittainen määräraha sisältää varauksen liikenneturvallisuuden edis tä mi seen, suunnitteluun, valaistukseen ja päällystämiseen sekä tois taisek si nimeämättömille pienille kadunrakennushankkeille. Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vas taa vasti alustavana kohdeluettelona. Ajantasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viih tyi sän kaupunkiympäristön ylläpidossa. Konekaluston investointiesitys

15 pe rus tuu pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen kalustohankintojen op timoin tiin, joissa on otettu huomioon paitsi kalustoon kohdistuvat toi min nal liset tarpeet ja käytettävyys, myös korjauskustannusten ja koneista saa tavien vaihtohyvitysten määrät. Vaihtohyvityksen osuus kirjataan käyt tö ta louteen myyntivoittojen alle. Henkilöstösuunnitelma vuosille KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin toiminnot tulee lähivuosina järjestää si ten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva. Kaupunki pe rus taa kokonaan uusia vakansseja seuraavan kerran kun Villa Bredan laa jen nus on valmistunut. Yhdyskuntatoimen henkilöstömäärä on suun nitel ma kau del la edellisten vuosien tapaan 57,0 henkilöä. Tehtävät saadaan suo ri tet tua tällä mitoituksella lukumäärää kasvattamatta, mutta myöskään vä hen nyk siin ei ole mahdollisuutta. Henkilöresurssien riittävyys on paikoin varsin niukka, mikä tarkoittaa toimin nan herkkää haavoittuvaisuutta. Ongelmana viime vuosina on ollut myös osaavan henkilökunnan vaikea saatavuus, mikä tarkoittaa sitä, että si jais tus ti lan teis sa, mutta myös vakituisen henkilökunnan rekrytoinnissa on ol lut vaikeuksia. Tämä luonnollisesti kuormittaa työssä olevaa hen ki lö kuntaa. Yhdyskuntatoimen henkilöstösuunnitelma tulee sisältymään talousarvion ko ko kaupungin henkilöstöosioon. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henki lös tö jaos tos sa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Hen ki lös tö suunni tel man lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tar vittaes sa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä. KH on päättänyt kokouksessaan luopua täyttölupamenettelystä pe rus tet tu jen, talousarviossa hyväksyttyjen vakanssien osalta. Kau punginjoh ta jan myöntämä täyttölupa edellytetään kuten ennenkin tilapäisiin ja mää rä ai kai siin tehtäviin, joita ei ole talousarvion henkilöstösuunnitelmassa huo mioi tu. Liitteet Luonnos yhdyskuntalautakunnan talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille sekä investointisuunnitelma vuosille YTJ: Päätös: Lautakunta käy asiasta keskustelua ja merkitsee asian valmistelun tie doksi. (Lautakunnan jäsenten kirjalliset kommentit pyydetään toimittamaan ytj:lle men nes sä.) Lopullinen KH:n hyväksyttäväksi toimitettava talousarvioesitys kä si tel lään seuraavassa ko kouk ses sa ( ). Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot