Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien (19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi"

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien (19) taloussuunnitelman valmistelu 570/ /2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuus ton on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva ta lous suun ni telma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talous suun ni tel man ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Kau pun gin hal li tus käsittelee talousarviota kokouksissaan ja , valtuustokäsittely on Lautakuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu kä sittää käyttötalousarvion vuodelle 2015 sekä henkilöstö- ja in ves toin ti suun nitel man vuosille (19). Investointiohjelma vahvistuu val tuus to kä sitte lyn myötä marraskuussa ja siihen perustuva lopullinen työohjelma tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi vuoden 2015 alussa. In ves toin ti hankkei den toteutumista seurataan kuukausittaisten seurantapalavereiden ja osa vuo si kat saus ten yhteydessä. Osavuosikatsauksissa raportoidaan myös stra te gis ten tavoitteiden ja käyttötalousarvion toteutumisesta sekä mah dolli sis ta poikkeamista. Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla. Lautakunnalle laa di taan valtuuston ohjeistuksen mukaisesti osavuosikatsaus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetasoisena. Investoidun pääoman koron ja poistojen, sekä si säis ten vyörytysten osuudet tarkentuvat valtuuston budjettikäsittelyyn men nes sä. Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin ke hit tä misstra te gian, joka kuluvalle valtuustokaudelle perustuu valtuuston stra te giase mi naa ris sa esille nostettuihin valtuustokauden päätöksenteon kannalta tär kei siin painopistealueisiin ja näitä toteuttaviin usein myös poik ki hal lin nolli siin toimenpiteisiin. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden ta voit tei taan em. pohjalta. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet Kansantalouden kehitysnäkymiä varjostavat euroalueen jatkuva fi nans sikrii si ja talouden taantuma. Suomessa taantuma on jatkunut jo useita vuosia ja näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat. Julkisessa taloudessa on kuluneella hallituskaudella tehty merkittäviä kuntien tulopohjaa leikkaavia päätöksiä. Suuret valtionosuusleikkaukset ja viime marraskuun rakennepaketti ovat osoittaneet, että merkittävä osa jul kisen talouden sopeutustoimista kohdistuu kuntiin. Kauniaisten valtionosuudet ovat kahden vuoden aikana alentuneet 1,8 mil-

2 joo naa euroa, ja pienenevät edelleen toteutettavan val tion osuus uu dis tuksen johdosta noin 1,4 miljoonaa euroa vuosina Hallituksen maaliskuun 2014 kehyspäätöksen mukaan kiin teis tö ve ro tukses sa korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja 0,2 % -yksi köl lä vuodesta Lisäksi vakituisen asuinrakennuksen kiin teis tö ve ropro sen tin ala- ja ylärajoja korotetaan 0,05 % -yksiköllä. Näistä toi men pi teistä aiheutuva verotulojen lisäys vähennetään kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta. Kauniaisissa on perinteisesti sovellettu alarajojen veroprosentteja kiin teistö ve ro tuk ses sa. Alarajojen nosto aiheuttaa siksi kiinteistöverotuksen ki risty mis tä noin 0,8 miljoonalla eurolla. Lisätuloja vastaava määrä vä hen netään kaupungin valtionosuuksista. Kaupungin verotulot kasvoivat 3,3 % vuonna 2013 osittain tilitysteknisistä syis tä. Kuluvana vuonna verotulot kasvanevat hitaammin, noin 2 %. Kunnal lis ve ros ta kertyvien tulojen arvioidaan kasvavan Kauniaisissa en si vuonna noin 4 % ja noin 3 % vuosina suotuisan väestö- ja tu lo ke hityk sen johdosta. Kaupungin toimintamenot kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan 4 %. Kasvu ylittää maan keskiarvon, joka ennakkotietojen mukaan oli 2,6 %. Kau pun gin vuoden 2014 talousarviossa toimintamenot kasvavat edelleen 2,6 % viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna.kuntasektorin yleisen kustan nus ta son oletetaan nousevan 1,1 % vuonna 2014 ja 1,2 % vuonna Kansantalouden hidas kasvu sekä julkisen talouden yleiset ta sa pai not tamis toi met luovat kunnissa yleensä ja myös Kauniaisissa tarvetta tehostaa toi min taa ja nostaa palvelutuotannon tuottavuutta. Pääkaupunkiseudun kau pun geis sa ja kuntayhtymissä asetetut tavoitteet tuot ta vuu den nousulle on 1-2 % / vuosi. KH on vahvistanut ja KV merkinnyt tiedoksi vuoden 2015 talous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelua oh jaavis sa linjauksissa periaatteet, joiden mukaan kaupungin käyttömenot sopeu te taan veronkorotusten välttämiseksi ja palvelutuotannon tuottavuutta nos te taan. Toiminnot tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin henki lös tön kokonaislukumäärä ei kasva. Kokonaan uusia vakansseja pe rus tetaan seuraavan kerran kun Villa Bredan laajennus on valmistunut. Kau pungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mu kaan. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muutoin kuin siir tä mällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2019 tai suunnittelukauden ul ko puolel le.käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset raamit joi den lasken ta pe rus tei na on käytetty vuoden 2013 toteutunutta tilinpäätöstä (oheisma te ri aa li). Edellä selvitetty taloudellinen tilanne huomioon ottaen on selvää, että vuoden 2015 talousarvion laadinnassa on pidättäydyttävä uusista kus tan nus teki jöis tä ja tavoiteltava muutenkin erittäin tarkkaa taloudenpitoa. Käyt tö talou den lähtökohdaksi asetettu vuoden 2013 tilinpäätös on kuitenkin yh dyskun ta lau ta kun nan osalta erittäin vaikea. Toimintakulut toteutuivat tuolloin n.

3 euroa eli lähes 10 % alle budjetoidun. Tämä johtui mm. toi mi alan kaik kia tulosalueita rasittaneesta henkilöstövajauksesta kyseisen vuo den ai ka na (vaikutus alitukseen n e/v.) sekä menoalituksista pal ve luiden os tois sa ( e/v.). Esimerkiksi HSL-kuntaosuus toteutui poikkeuk sel li sen alhaisena ( euroa/v.), sillä aiempien vuosien ylijäämää pu ret tiin. Vuo den 2015 HSL-kuntaosuuden on ilmoitettu olevan eu roa, jol loin lisäystä vuoden 2013 toteumaan on lähes e. Olettaen että hen ki lös tö vah vuu des sa päästäisiin viimein hen ki lös tö suun ni telmas sa hyväksytylle tasolle, on myös sen osuus annetussa raamissa ali mitoi tet tu. Kaik ki aan yhdyskuntalautakunnan laskennallinen menojen kasvun osuus raa mis sa on laskettu vuoden 2013 toteutuneiden menojen pe rusteel la keskimääräisen kustannustason nousun mukaan ja on eu ro mää räises ti euroa. Viime vuosina kuitenkin toimialan kustannustekijät ovat kohonneet keskimääräistä enemmän. Yhdyskuntatoimen tulo- ja me no ke hyk seen on yhdistetty toimialan mo lempien lautakuntien, yh dys kun ta lau ta kun nan ja rakennuslautakunnan tulot ja me not. Lautakuntakohtaiset ta lous ar viot hyväksytään kunkin lautakunnan ko kouk sis sa. Maankäytön tont ti tuo tot ja maankäyttösopimuskorvaukset on eriy tet ty omalle kus tan nus pai kal le. Kaupungin kehittämisstrategia Kauniaisten kaupungin visio ja arvot perustuvat KV:n ja KH:n muo toi lemaan valtuustokauden strategiapohjaan. Vision mukaisesti Kau niai nen on tulevaisuuteen suuntaava, kulttuuriperintöä kun nioit tava, ihmisläheinen kaupunki, jonka viihtyisä ympäristö ja ajan mu kai set kaksikieliset palvelut edistävät yhteistä hyvinvointia. Vision pohjalta työstetyt kaupungin arvot ovat seuraavat: 1. Turvallisesti lähellä läpi elämän Trygg närhet genom livet 2. Aito yhteisöllisyys Äkta gemenskap 3. Elävä kaksikielisyys Levande tvåspråkighet 4. Luonnonläheisyys Närhet till naturen 5. Ketterä kehittyminen Smidig utveckling Valtuustokauden painopistealueet ja tavoitteet on luonnosteltu KV:n ja KH:n keskustelujen mukaisesti ja pohjautuen em. visioon ja arvoihin. Edelleen tavoitteista johdetaan vuosittain yksityiskohtaisemmat toi mi ala/tulosaluekoh tai set toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumisesta ra por toidaan seurantalomakkeen tulossarakkeessa (oheismateriaali). Kehittämisstrategian vuositavoitteet 2015 Kehittämisstrategian toteuttaminen edellyttää hyvää poikkihallinnollista yhteis työ tä ja kaikkien hallintokuntien sitoutumista niiden edistämiseen omassa toiminnassaan. Erityisesti yhdyskuntatoimen toimialaan liittyvät pai nopis te alu eet ja tavoitteet ovat seuraavat: 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen

4 Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on mo ni puo li ses ti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistus muo doil taan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asun to tar jonnan riit tä vyyt tä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asu mi ses saan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. To teutus perustuu kau pun gin asunto-ohjelmaan (2020). 1.1 Hyväksytään päivitetyt periaatteet asemakaavojen muut ta misen oh jaa mi sel le vuonna 2014 tehtyjen selvitysten ja val mis telun pohjalta. 1.2 Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää so si aa lisen asun to tuo tan non velvoitetta toteuttaa 20 % ra ken net ta vista asun nois ta ARA-tuotantona. Osallistutaan uuden MAL-ai e- so pi muk sen valmisteluun. Aloitetaan Koivuhovin alueen asunto tont tien luovutus. 2. Panostaminen ikääntyvien toimintakykyyn Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elä män laa tua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikä ihmis ten yk si löl li siin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voivat asua kodeis saan tur val li ses ti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yk si näisyyt tä lie ven ne tään yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikään ty mis po liit tis ta strategiaa Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden pa ranta mi seen kiinnitetään erityistä huomiota niin koti- kuin kau punki ym pä ris tös sä (sosiaali- ja terveystoimi, yh dys kun ta toi mi). 2.3 Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Pal ve lu keskuk sen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, te hos te tun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuok ra-asun to jen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa pal ve lu tar jon taa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tar peisiin (so si aa li- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kau pun ki raken net ta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kau niais ten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mu kaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saa vu tetta vis sa il man henkilöautoa. Toteutetaan elinkeinopoliittista ohjelmaa Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista varautuen samal la toteutumattoman korttelin lunastamiseen. Tutkitaan toteu tus vaih to eh to ja alueen suunnittelun alkuperäisten ta voit teiden, kaavallisten vaatimusten ja toteuttamisedellytysten yh-

5 teen so vit ta mi sek si (yhdyskuntatoimi). 3.2 Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen hou kut te le vuu den lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi. Edis tetään Kauniaisten käytettävissä olevin keinoin kaupunkiradan to teut ta mis edel ly tyk siä. Maankäytön tehostaminen ja mah dol liset tiivistämishankkeet keskitetään hyvien jouk ko lii ken ne yhteyk sien läheisyyteen. (yh dys kun ta toi mi). 7. Talouden ja hallinnon kehittäminen 7.x. Kaupungin toimitilojen tilankäytön tehokkuus selvitetään toimi alo jen yhteistyönä. Suoritetaan vertailu alueen lähikuntien tilan käyt töön. Tavoitteena on kaupungin kiinteistömassan ja kiinteis tö kus tan nus ten pienentäminen tulevina vuosina. Yleistä toimintaympäristöstä Rakentamisen suhdanneodotukset jatkuvat yleisen taloudellisen tilanteen mu kai ses ti epävarmoina. Kiin teis tö jen ylläpidon kustannukset ovat koko 2000-lu vun kohonneet ku lut ta ja hin ta in dek siä voimakkaammin. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana kasvua oli 2,3 % edellisen vuoden vas taa vaan ajanjaksoon verrattuna huolimatta leudosta talvesta. Kiin teis töve ro tuk sen kiristyminen vaikuttaa suoraan kiinteistökustannuksiin niitä kohot ta vas ti. Sähkön hinnan on täs sä vaiheessa vuotta ennakoitu pysyvän sa ma na kuin Lämmityksen osal ta nousua noin 7 %. On ilmeistä, että jat ku vas ti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkas tel ta va kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen te hos ta mis ta, käytännössä määriteltävä kiinteistöt, joista voidaan luopua. Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL-kuntayhtymä solmivat maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen vuosille Yhteisen sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyt tä mi nen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikennemuotojen edistä mi nen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen alueella. Alueelle laa di taan yhteensovitettu maankäyttösuunnitelma. Sopimuksessa mää ri tetään tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle ja liikenneverkon keskeiset ke hit tä mis hank keet. Aiesopimuksen asuntotuotantotavoite Kauniaisten osal ta tarkoittaa keskimäärin 60 asunnon valmistumista vuosittain. Näistä 20 % eli 12 kpl tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Lisäksi Kau niai nen osallistuu Espoon kaupunkiradan jatkeen suun nit te luun ja varau tuu osaltaan hankkeen toteuttamiseen, mikä ei kui ten kaan sisälly tälle aie so pi mus kau del le. Seuraavan MAL-aiesopimuksen val mis te lu on käynnis sä ja siinä seudullinen liikennejärjestelmä ja maankäytön suunnittelu yhteen so vi te taan vielä nykyistä sopimusta kiinteämmin. Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaiselle asun to tuotan nol le, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen ke hi tyk selle. Suunnitelmakaudella on tavoitteena päivittää maankäytön yleis suun nitel man periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle. Kaupungin kaa voi tus oh jel ma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka tar kas te lu ja päivittäminen on niinikään ajankohtaista. Kaavoituksella asun-

6 to jen lisärakentamisen mahdollistamiseksi tuetaan Kauniaisten elin voi maisuut ta ja talouden tasapainotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä. Asun to tuo tan non ohjauksella voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan väes tö raken teen kehitykseen sitä tasapainottavalla tavalla. Kaupunki saa kaa vamuu tok sien yhteydessä tuloja rakennusoikeuden lisääntymisen kautta erityi ses ti omistamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitsevat rahoitusta. Lähtökohtana on, että yksityisten maan omis tajien alueilla kaupunki perii osuuden kaavamuutoksista aiheutuneesta arvon nou sus ta ja vähintään kaavamuutoksista aiheutuvat infrakustannukset ka te taan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maan käyt tö so pimuk sil la on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien vä lisis tä oikeuksista ja velvollisuuksista. Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Vil la Bredan alue suunnitellaan vastaamaan paremmin määrällisesti kas vavan vanhusväestön tarpeisiin. Villa Bredan palvelukeskus pe rus kor ja taan ja laajennetaan ja alueelle rakennetaan vuokra-asuntoja, joiden asuk kaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua viereisen palvelukeskuksen ja ko ti hoidon palveluihin. Alueen kehittäminen on Kauniaisten kaupungin ta loussuun ni tel mas sa merkittävin rakennusinvestointikohde. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaa ti mukset lisääntyvät. Taloussuunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös esteettömyyden kannalta sekä yksityisten ta lo yhtiöi den hissiavustusanomuksiin. Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seu dul lis ten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi jouk kolii ken ne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ympäristöpalvelut (HSY, ESYT, MetropoliLab). Kauniainen maksaa osallisuudestaan yh teis työ hön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten ai heut ta mis pe ri aat tei den kautta. Nämä kuntaosuudet muodostavat merkittävän osan yh dys kun ta toimen käyttötalousarviomenoista, yhteensä n. 1,4 milj. euroa vuonna Kuntaosuuksien suhteellinen osuus taloussuunnitelmakaudella on kas vamaan päin, jolloin liikkumavara kunnan omassa ohjauksessa olevien määrä ra ho jen suhteen vastaavasti vähenee. Yhdyskuntatoimella on tyypillisesti vuosittain erilaisten hankkeiden vai heista riippuen merkittäviä vaihteluita määrärahatarpeisiin. Näitä tarpeita ei ole mah dol lis ta kattaa perustehtäviä tehostamalla, vaan ne vaativat erilliset mää rä ra ha va rauk set. Tilanne poikkeaa olennaisesti sellaisista toi min noista, joiden kustannusrakenne painottuu henkilöstökustannuksiin tai muuten vuo sit tain samankaltaisena toistuvaan toimintaan. Vastaava vaihtelu esiintyy myös tulopuolella kiinteistöjen myynnin ja maan käyt tö so pi mus kor vausten kohdalla. Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kau pun kien kanssa vuoteen 2030 ulottuvaan ilmastostrategiaan ja sen pohjalta laa dittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on. vähentää kas vi huo ne kaa supääs tö jä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saa da aikaan hiilineutraali pääkaupunkiseutu vuonna Ener gia te hok kuu den parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se tulee aina hank kei den

7 suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Tulevien kor jaus ra ken ta mis hank keiden tulee pohjautua suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja ener gia kor jausten arviointiin osana muita korjauksia ja teknisesti, toi min nal li ses ti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot ja yleiset alueet ovat lisään ty neet viime vuosina valmistuneiden investointien myötä. Mer kit tä vimmät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet puistoineen, Thur maninpuis to, Ben so win puis to ja Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELY-kes kuk sel la). Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ym pä röivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kau pal li sia keskuksia kaavoitetaan ja rakennetaan tarvittavine lii ken ne järjes te lyi neen Kauniaisten välittömään lähiympäristöön. Ne tuonevat val mistut tu aan mukanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän lii kenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mah dol lisuuk sia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskustan liik kei den menestymiseen ostovoiman lisääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla myös uusien kaupallisten palveluiden vetovoima kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille. Kauniainen onkin lausunnoissaan esittänyt kau pal li sen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä il moit tanut haluavansa olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa, mm. Turuntien ja Jorvin alueilla. Tietotekniikan ja sähköisen asiakaspalvelun lisääntyvä hyödyntäminen toiminnassa luo kuntalaisille mahdollisuuksia asioida heille parhaiten sopivana aikana ja on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista. Samalla kuitenkin kasvatetaan kaupungin kiinteitä kustannuksia, joten on harkittava tarkkaan mitkä uudet it-järjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia. Yhdyskuntatoimen koko organisaation toiminnassa painotetaan yhteisesti seu raa via lähtökohtia: Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö Projektien, niiden kustannusten ja laatutason huolellinen ohjaus ja val von ta Kaikessa toiminnassa olennaista asiakasnäkökulma ja toiminnan vai kut tavuus kauniaislaisille asukkaille Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toiminnan haavoittuvaisuuden vähen tä mi nen organisaatiota ja palveluiden tuotantotapoja kehitettäessä Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja proses seis sa Erinomainen työilmapiiri Toimialakohtainen raami ja poikkeamat Talousarvion toimialakohtainen alustavan raamin laskentaperusteena on käy tet ty vuoden 2013 toteutunutta tilinpäätöstä. Laskentaperuste on yh dyskun ta lau ta kun nan osalta epärealistinen. Vuoden 2013 tilinpäätös oli useista eri tekijöistä johtuen poikkeuksellisen alhainen (menoissa n alitus). Lisäksi raami on määritelty varsin mekaanisesti eikä siinä ole otettu huo mi oon toimialasta riippumattomia muutoksia ym pä ris tö te ki jöis sä.

8 Kuntasektorin yleisen kus tan nus ta son kasvuksi arvioidaan 1,2 %, pal ve lutuo tan non tuottavuuden nousuksi on asetettu 1-2 %/vuo si. Yh dys kun ta toimen vuoden 2015 toi min ta ku luil le on alustavasti las ket tu 3,2 % ko ro tus vuo den 2013 ti lin pää tök seen näh den. Eu ro mää räi ses ti tämä ko ro tus tarkoit taa euroa. Raami on ymmärrettävä koko kaupungin taloudellisen liikkumavaran hahmot ta mi sek si. Yhdyskuntatoimen budjettivastuulle sisältyy tulevalla ta loussuun ni tel ma kau del la kuitenkin useita sellaisia raamiin sisältymättömiä mää rä ra ha tar pei ta, joihin kaupunki on sitoutunut, mutta joihin ei toimintaa te hos ta mal la ole mahdollisuutta vaikuttaa. Mikäli näitä tekijöitä ei ole mahdol lis ta ottaa huomioon talousarviokäsittelyn yhteydessä raamia ko rot ta vina perusteina, on todellisena uhkakuvana se, että kaupungin vastuulla olevien rakennusten, katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoa joudutaan tun tu vas ti karsimaan ja toimialan kuntalaisille suunnattuja palveluita heiken tä mään. Merkittävimmät poikkeamat toimialalle asetettuun raamiin nähden: HSL -kuntaosuuden kasvu ( euroa TP 2013 toteumaan verra ten) Henkilöstökulujen erot (TP 2013 toteumassa 10 % henkilöstövajaus) TA 2015 kustannusvaikutus euroa ml. sivukulut Kiinteistökustannusten kasvu / energian hintakehitys + uutena meno ja kasvattavana tekijänä Sansinpellon päiväkoti ( eu roa) Kiinteistöjen rakennuttaminen & kunnossapito (Vuo si kor jaus tar peiden osalle arvioitu osuus n euroa vuoden 2013 toteumaa suu rem pi) Tulevat kaavoitushankkeet ( euroa) Lomapalkkavelka uutena eränä ( euroa) Em. tekijöiden lisäksi vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä tuloutettiin toi mi alan menopuolelle Ve ne val ka man tien (ent. Teollisuustie) pilaantuneen maa pe rän osalle varattu puhdistusvaraus euroa. Em. varaus tulee pa laut taa samalle tilikohdalle, jolle menovaraus on aikanaan tehty. Varaus ei realisoitunut, mutta sen palautus vaikutti määränsä verran vuoden 2013 ti lin pää tök seen vähentäen toteumaa. HSL- kuntayhtymän kuntaosuuden osalle on tulossa merkittävä nousu. Vuo den 2013 ti lin pää tök sen mukainen Kauniais ten HSL-kuntaosuus oli e, ja vuo den 2014 talousarvion mukainen ennuste on euroa (kasvua euroa ja 29,2 %). Suun taus jatkuu edelleen vuosina 2015 (TA euroa, +31,1 %) ja 2016 ( euroa, +,4,4 %). Kun ta osuu den kasvu johtuu infrakustannusten kas vus ta suurien jouk ko liiken ne hank kei den käyttöönoton myötä (Ke hä ra ta, Länsimetro), aiempien vuo sien ylijäämän ennakoitua suuremmasta hyödyntämisestä vuonna 2013 sekä Kut su plus-lii ken teen laajentamisesta. Edelleen vuo del le 2017 en nakoi daan kun ta osuu den kas va van vielä lisää n eu roa jouk ko lii kenteen ns. kaa ri mal liin pe rus tu vaan vyöhykejärjestelmään ja uu teen lip pu järjes tel mään siir ty mi sen myö tä. Henkilöstön osalla on viime vuosina ol lut hyväksyttyyn hen ki lös tö suun ni tel-

9 maan nähden vajausta, joka on pienessä organisaatiossa vaikeuttanut sekä toi mi alan nor maa lien, päi vit täis ten töi den että työsuunnitelmien mu kaisten in ves toin ti hank kei den suorittamista ja töiden lop puun saat ta mis ta. Ti lapäis tä hen ki lös tö va jet ta on syntynyt kaikille tulosalueille eläköitymisten ja mui den henkilöstövaihdosten myö tä, mutta vuoden 2013 aikana toi mi alal la oli usean henkilön pysyvä vaje. To det ta koon, et tä vuo den 2013 ti lin pää töksessä talousarvioon varatut palk ka me not alittuivat em. hen ki lös tö va jeen verran (n euroa). Olettaen, että hen ki lös tö vah vuu des sa pääs täisiin viimein vuoden 2014 aikana lähes hen ki lös tö suun ni tel mas sa hy väk sytyl le tasolle, on myös henkilöstökulujen osuus annetussa raamissa ali mi toitet tu. Kiinteistökustannusten kasvu ylittää merkittävästi lautakunnan toi min ta kuluil le asetetun laskennallisen nousuprosentin. Kus tan nus vai ku tus lau ta kunnan talousarvioon on n euroa lisäystä. Aktivoitavien ym pä ris tö meno jen (mahdolliset pilaantuneiden maiden puhdistustoimenpiteet) osalle tulee kunnan kirjaanpitolautakunnan ja -jaoston ohjeistuksen mukaisesti varau tua. Vuodelle 2015 on varattu euroa. Vuonna 2013 ei ollut maape rän puh dis tu star pei ta eli ko. menokohdan toteuma oli 0 euroa. His siavus tuk siin tulee kau pun gin asunto-ohjelman mukaan varata eril li nen määrä ra ha. Vuodelle 2015 on varattu euroa, vuonna 2013 ei ano tut tu yhtään avustusta, jol loin ko. menokohdan toteuma oli 0 euroa. Maankäytön asiantuntijapalvelut koostuvat pääosin asemakaavoitusta palve le vis ta konsulttipalveluista, joiden käyttö oli vuoden 2013 aikana kaa voituk sen jaksottaisuudesta sekä hankkeiden luonteesta johtuen huo mat tavas ti keskimääräistä vähäisempää. Vastaavasti vuoden 2015 aikana mm. val mis tel ta vat Koivuhovin alueen tonttien luovutus ja kaavoitusohjelman mu kai set kaavahankkeet edel lyt tä vät monipuolisesti asian tun ti ja pal ve lui den käyttöä. Näihin panostaminen tuo kaupungille tuloja ja on edellytys kaupun gin kehittämishankkeiden edistämisessä. Huomioitavaa on, että vuodelle 2015 budjetoitujen toiminnallisten menojen li säys on erittäin maltillista kuluvan vuoden talousarvion mukaisiin lukuihin ver ra ten, mikä tarkoittaa että tu los alueil la on toi mi alas ta riip pu mat to mis ta lisä kus tan nuk sis ta huo li mat ta onnistuttu noudattamaan tiuk kaa bud jet ti ku ria, yli mää räi siä kus tan nus eriä välttäen. Tuottavuustavoitteesta Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä esittää ehdotukset tuotta vuu den ja taloudellisuuden parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Tarkasteltaessa toimialan käyttökustannusten kehitystä asukasta kohden las ket tu na, on kehitys tuottavuustavoitteen kannalta edennyt myönteisesti: * v e/asukas * v e/asukas (-2,7 % ed.) * v e/asukas (+6,2 % ed.) * v e/asukas (+0,09 % ed.) * v e/asukas (-2,4 % ed.) * v e/asukas (-4,8 % ed.) Kehityksessä on nähtävissä toimialalle tyypillinen vuosittainen vaihtelu suori tet ta vien tehtävien ja olosuhdetekijöiden mukaan sekä hankkeiden vai-

10 heis ta riippuen, ja vuoden 2013 toteuma on aiemmin todetusti poik keuk selli sen alhainen, mutta trendi on ollut selkeästi positiivinen ja tuot ta vuus tavoit teen mukainen huolimatta toimintaympäristön yleisestä hin ta ke hi tyk sestä ja toimialan laajentuneista tehtävistä. Yhdyskuntatoimen henkilöstömitoitus on tehtävien laajentuessa sekä vilkkaan kaavoituksen ja rakentamisen kaudella onnistuttu pitämään 10 vuoden takaisella tasolla (v ,5 henkilöä, v ,0 henkilöä). Vastaa va na ajanjaksona koko kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut n. 75 hen ki löl lä. Sansinpellon päiväkodin valmistumisen jälkeen kau pun gin kiinteis tö kan ta on vastaavana ajanjaksona kasvanut m2:llä se kä kaupun gin infrastruktuuri laajentunut uusilla puistoilla, ylei sil lä alueilla ja kevyen liikenteen väylillä. Tämä tarkoittaa luonnollisesti toi min nan ja hen ki löre surs sien käytön tehostumista. Tehtävien sisältöä ja toi min ta ta po ja on muo kat tu vuosien varrella tarpeen mukaan. Infrastruktuurihankkeiden saneerauskohteissa ja maanrakennusurakoissa ei käytetä enää ulkopuolisia valvojia. Infrapuolen pienkohteissa on myös vä hen net ty vuoden 2013 aikana ostopalveluja ulkopuolisilta urakoitsijoilta ja lisätty oman henkilökunnan työpanosta mahdollisuuksien mukaan. Tämän kehitetyn toimintamallin hyödyt konkretisoituvat arjessa kus tan nus tehok kaam pa na toimintana ja tulokset näkyvät myös työntekijöiden kas vanee na työmotivaationa. Mikäli rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulos alu een henkilöstöresurssit saadaan vakiinnutettua hen ki lös tö suun ni telman mukaisiksi, on vastaava toimintamalli hyödynnettävissä myös jois sakin talonrakennushankkeissa. Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden kustannuksista liit tyy muiden hal lin to kun tien käytössä oleviin kaupungin toimitiloihin. Näiden tilankäytön te hok kuu des ta kannattaa hankkia vertailutietoa, sillä kiinteis tö kus tan nuk set muo dos ta vat merkittävän osan yhdyskuntatoimen vuotui sis ta käyt tö ta lo sar vi ome nois ta, ja kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vai ku tus kaupungin investointiohjelmaan, vähintään yllä- ja kun nos sa pi to in ves toin tien kautta. Tilankäytön mahdollinen tehostaminen ei kui ten kaan ole yksin yhdyskuntatoimen toimialan ohjattavissa, vaan se lähtee tiloissa toi mi vien yksiköiden tarpeista ja mahdollisuuksista muokata toimin taan sa. Käy tän nös sä ainoa tapa kasvattaa tehokkuutta ja vähentää kiin teis tö kus tan nuk sia on luopua joistakin nykyisistä käytössä olevista tilois ta. Ottaen huo mi oon investointisuunnitelmaan sisältyvät uu dis ra ken nushank keet (Vil la Breda, Sansinpellon päiväkoti, jatkossa myös Koi vu ho vin päiväkoti) ja tar ve sel vi tyk sis sä esitetyt laajennushankkeet (koulut), on suun taus kui ten kin päinvastainen, toimitilaneliöt ja kiinteistökustannukset tu le vat edel leen kin kasvamaan. Toimialan suorite- ja tunnuslukuja on pyritty kehittämään tuot ta vuus ta voitteen seurannan kannalta ja kustannuspainotteisempaan suuntaan. Käyttötalousarvio 2015 Tuotot Lautakuntatason alustava tuloarvio ilman sisäisä eriä on n. 8,2 miljoonaa eu roa. Vuosittaiset tu lot vaihtelevat erityisesti riippuen vuosittaisten myyn ti-

11 voit to jen ja maan käyt tö so pi mus kor vaus ten määrien suuruudesta. Tonttien myyn ti voi tot sisältyvät toimialan ko ko nais ar vi on mukaisiin toi min tatuot toi hin ja niille on perustettu oma, maan käy tön tulosalueesta eriytetty kus tan nus paik ka. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy AK-tontin myynti Koivu ho vis sa, osoitteessa Ul lan mä en tie 10. Vuoden 2014 ta lous ar vi oon- ja suun ni tel maan vuodelle 2017 ajoi tet tu Tornikuja 4:n myynti esitetään siirret tä väk si myö häi sem pään ajan koh taan. Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu n. 2,3 % vastaten kus tan nus ta son arvioitua nousua. Menot Lautakunnan alustava menoarvio ilman sisäisiä eriä on 9,8 miljoonaa euroa. Talousarvio on laa dit tu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kus tan nus tehok kuus, toi min nan te hos ta mi nen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toi minnan suun nit te lus sa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huo lel li sesti, KH:n oh jeis tuk sen mukaisesti ja uusia menoeriä välttäen. Henkilöstömenot Henkilöstösuunnitelman mukaisten vakinaisten toimien ja vir ko jen mää rära hat sisältyvät kokonaisuudessaan bud jet tiin. Lisäksi hen ki lös tö me noi hin si säl ty vät varhais- ja eläkeperusteiset eläkemaksut. Uutena eränä on toi miala jojen budjettiin sisällytetty lomapalkkavelat, jotka on aiemmin kirjattu yleis hal lin non alle. Palvelujen ostot Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2015 maankäy tön suunnittelun tarpeita. Kaupungin vastuulla ole vien va rau tu mis- ja väestönsuojelu teh tä vien sekä päi vi te tyn valmiussuunnitelman edellyttämiin kor jaus- ja kun nos tus toi menpi tei siin on vuodesta 2014 alkaen sisällytetty vuotuinen euron suurui nen mää rä ra ha. Vuodelle 2014 varattu määräraha on kohdistettu valmius suun ni tel man päivitystä ja kaupungin yleisen väestönsuojan teknisten tar pei den kor jaus suun nit te lua varten. Jatkossa on tarkoitus päivittää vss-kal lio suo jan tek niik ka ja va rus tus vastaamaan tämän päivän tarpeita. Mää rä ra han puit teis sa uu sit tai siin mm. vanhentunutta vss-materiaalia, raken net tai siin va ra voi man lii tän tä mah dol li suus ja VIR VE-ver kko (vi ranomais verk ko). Vuosikorjaustarpeita on tullut tilojen käyttäjiltä aiempaa enemmän ja to teutus va rauk sia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Aineet ja tarvikkeet Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu talousarvion val mis te lu ai kaisen, edel lis vuot ta vastaavan hintatason mukaan (kustannusvaikutus %).

12 Avustukset Kau pun gin asunto-ohjelmaan sisältyy periaate, jonka mu kaan kau pun ki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain eril li sen mää rära han hissiavustuksia varten. Valtio on toistaiseksi myöntänyt ra hoi tus ta vä hin tään 3-kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä ra ken net taes sa 50 % kus tan nuk sis ta. Näissä tuen piiriin hyväksytyissä kohteissa Kau niai nen myön tää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettivaraus on vuosittain mi toi tet tu tie dos sa olevien hankkeiden mukaisesti. Edellisvuosina näitä hank kei ta ei juu ri kaan ole ollut käynnissä, joten varaustakaan ei ole tar vit tu. Parhaillaan on käynnissä neljä hissihanketta, jot ka täyttävät avus tuk sen myön tä mi sen edel ly tyk set. Kolme hanketta on loppukatselmoitu ja yksi han ke vielä aloittamatta. Hankkeiden avustusten kokonaismää rä ra ha tar ve on ARA:l ta saa tu jen avus tuspäätösten perusteella n eu roa, josta vuo del le 2014 on budjetoitu mää rä ra ha va rausta euroa ja vuoden 2015 varaus on eu roa. Mi kä li avustukset eivät kokonaisuudessaan eh di maksuun vuoden 2014 ai ka na, on vuoden 2015 varaus alimitoitettu. Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja bud je toin nis ta riippumattomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja palve lun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukas lu kuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin mer kit tävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asian tunti ja pal ve lut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ym päris tö tie don, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pe las tus laitok sen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. Julkisen liikenteen kun taosuu den arvioidaan kasvavan n eurolla edellisvuoden tasoon verra ten ja n euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. HSL:n kun ta osuu teen sisältyy inf ra kus tan nuk set sekä Kutsuplus-järjestelmän kehit tä mi nen. Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille Taloussuunnitelmavuosien mukaiset määrärahat perustuvat yleisindeksiä vas taa van kustannustason nousulle. Poikkeuksen muodostavat tonttien myyn ti voi tot, konekaluston vaihtohyvitykset sekä yh teis toi min nal li set kun taosuu det. Vuosien taloussuunnitelmaan sisältyy tonttien myyn nit Koivuhovissa radan pohjoispuolella (vv ) sekä Gallt räs kin alueen tontit vuosina Palo- ja pelastustoimen kuntaosuus tar kentuu talousarvioprosessin aikana. Investointisuunnitelma vuosille (19) Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille Kaupungin oma tulorahoitus investointeihin muodostuu vuo si kattees ta sekä ar vioi duista kiinteän omaisuuden myyntivoitoista. Vuosikate vuo den 2014 talousarviossa on noin 4 miljoonaa euroa. Vuosikatteen arvioi daan heikkenevän valtionosuusuudistuksen myötä siten, että se vuon na 2015 olisi n. 3,3 milj. euroa ja jatkossa edelleen vähemmän.

13 Kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset in ves toin ti tar peet, sisältäen raken nus ten ylläpitokorjaukset, liikenneväylien ja yleisten aluei den muu tostyöt sekä koneiden, kaluston ja IT -järjestelmien uu si mi nen ovat noin 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin, erillisiin investointihankkeisiin jäi si oman tu lo rahoi tuk sen puitteissa varaa siis lähinnä kiinteän omaisuuden myynnistä saata vien tulojen verran. Vuonna 2014 hyväksytty investointiohjelma sisältää hankkeita yhteensä n. 50 milj. euroa vuosille , keskimäärin siis n. 10 milj. euroa vuosi ta sol la. Näistä Villa Bredan laajennus on merkittävin yksittäinen hanke, n. 15 milj. eu roa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus yhdessä arvioitujen kiin teän omaisuuden myyntien kanssa ei riitä investointiohjelman to teut tami seen, vaan lisäksi tar vi taan lainaa. Alustavassa ra hoi tus las kel mas sa suun nit te lu vuo sil le Kauniaisten velkamäärä voi nousta jo pa 20 milj. eu roon. KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa ole van investointiohjelman mukaan. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hank kei ta muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita suun nit te lukau den ulkopuolelle. Huomattava on, että hanke voidaan ottaa osaksi investointien to teu tus ohjel maa vasta sitten, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tar vesel vi tyk sen. Vasta tämän jälkeen investointihankkeelle voidaan esittää varat ta vak si suunnittelumääräraha sekä tarkentaa toteutusajankohtaa ja toteu tuk seen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tu le val le vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tar ve sel vityk sen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjälautakunta ja in ves tointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua. Mm. kou luil la on vireillä useita tarveselvityksiä. Myös päiväkotiverkoston uu dista mi nen ja kaupunkiratahanke lisäävät paineita kaupungin in ves toin ti oh jelmaan jatkossa. Kaupungintalon peruskorjaus on niinikään ratkaistava kysy mys. Lisäksi kaupungin kiinteistökannassa on rakenne- ja taloteknisiä kor jaus tar pei ta, jotka eivät sisälly vuonna 2014 hyväksyttyyn in ves toin ti ohjel maan ja jotka eivät ole toteutettavissa vuosittaisen yllä- ja kun nos sa pi toin ves toin tei hin varattavan määrärahan puitteissa. Vuotuisen investointitason harkinnassa on kyse paitsi yleisen rahoituksen riit tä vyy des tä, myös resurssien jakamisesta oikein käyttötalouden ja in vestoin tien kesken. Investoinneilla on aina merkittävä vaikutus myös käyt tö talou teen. Riittävään käyttötalouden tasoon on varauduttava niin, et tä jo olemas sa olevien ja uusienkin kiinteistöjen tai julkisen käyt tö omai suu den jatku vas ta kunnossapidosta ei jouduta tinkimään liian korkean in ves toin ti tason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Korjausvelka kas vat taa luon nol li ses ti painetta tuleville suuremmille investointihankkeille. Tämänhetkisten investointiesitysten yhteenlaskettu määrärahatarve vuodel le 2015 on n. xx milj. euroa. Ottaen huomioon ta lous suun ni tel ma kau delle kokonaisuutena sisältyvät erittäin mittavat investointitarpeet, tämä tarkoit taa sitä, että investointiesitysten osalla joudutaan tarkasti har kit se maan hankkeiden priorisointeja ja ylipäätään niiden to teu tus mah dol li suuk sia. Taloussuunnitelmakaudelle sisältyy tavoite Koivuhovin uuden ase ma kaa-

14 va-alu een luovutuksesta toteutukseen. Tämä tarkoittaisi toteutuessaan Kau niais ten oloissa täysin poikkeuksellisia ja kertaluonteisia myyntituloja, n. 6,6 milj. euroa vuonna 2015 ja 8,3 milj. euroa vuonna Tämän jälkeen vuodelle 2017 esitetään pienkerrostalotontin myyntiä Espoon kau pungin puolella osoitteessa Koivuhovintie 7, ja vuosina Gallt räs kin eteläpuolisen uuden asemakaava-alueen tonttien myyntiä. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lau ta kun tien investointihanke-esitykset sekä niiden ko ko nais kus tan nus arviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 ta lous arvios sa hyväksyttyä suunnitelmaa. Listaus mahdollisesti täydentyy vielä hallin to kun tien esityksillä ja tarkennuksilla. Hankkeiden määrärahojen koh dista mis ta taloussuunnitelmavuosille on tarkasteltu myös niiden to teu tusvalmiu den kannalta. Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Kaupungin mer kit tä vin investointihanke suunnitelmakaudella, vuosina on Villa Bre dan palvelukeskuksen ja uusien kerrostalojen rakentaminen. Koulujen pe ruskor jaus etenee vuosittain suunnitelmallisesti. Vuonna 2015 on oh jel mas sa Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien sekä opet ta jain huo neen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen. Hanke on varsin laaja, jo ten sen toteutuksen ajoitus ja mahdollinen väistötilojen tarve tulee suun ni tel la huolellisesti. Aiempaan investointisuunnitelmaan sisältymättömänä hankkee na esitetään Vallmogårdin julkisivu- ja talotekniikkasaneerausta. Hanket ta on valmisteltu rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien mää rära ha ko ko nai suu den puitteissa toteutettavina erillishankkeina, mutta ai katau lu- ja kustannustehokkuuden vuoksi sekä tilojen käyttöön koh dis tu vien häiriöiden minimoimiseksi hanke olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa yhdek si urakaksi yhdistettynä. Tällöin se ei kuitenkaan mahdu vuo sit tai seen euron yllä- ja kunnossapitoinvestointien mää rä ra ha va rauk seen. Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa in ves toin ti oh jel maa, perustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kun to arviois sa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Hyväksytyn talousarvion mu kais ta työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja to teu tuk sen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiinteistökohtaisiin remontteihin tai kaupun gin kiinteistömassan kannalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voidaan yhdistää. Julkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikenneväylät, viheralueet, muu infra struk tuu ri) on esitetty alustavasti luettelona, joka täsmentyy yh dys kun talau ta kun nan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadun ra ken nus koh tei den määrittely ja ajoitus liittyy olennaisesti mer kit tä vimpiin rakennushankkeisiin sekä erityisesti pääväylien kunnostustarpeisiin. Lisäk si vuosittainen määräraha sisältää varauksen liikenneturvallisuuden edis tä mi seen, suunnitteluun, valaistukseen ja päällystämiseen sekä tois taisek si nimeämättömille pienille kadunrakennushankkeille. Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vas taa vasti alustavana kohdeluettelona. Ajantasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viih tyi sän kaupunkiympäristön ylläpidossa. Konekaluston investointiesitys

15 pe rus tuu pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen kalustohankintojen op timoin tiin, joissa on otettu huomioon paitsi kalustoon kohdistuvat toi min nal liset tarpeet ja käytettävyys, myös korjauskustannusten ja koneista saa tavien vaihtohyvitysten määrät. Vaihtohyvityksen osuus kirjataan käyt tö ta louteen myyntivoittojen alle. Henkilöstösuunnitelma vuosille KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin toiminnot tulee lähivuosina järjestää si ten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva. Kaupunki pe rus taa kokonaan uusia vakansseja seuraavan kerran kun Villa Bredan laa jen nus on valmistunut. Yhdyskuntatoimen henkilöstömäärä on suun nitel ma kau del la edellisten vuosien tapaan 57,0 henkilöä. Tehtävät saadaan suo ri tet tua tällä mitoituksella lukumäärää kasvattamatta, mutta myöskään vä hen nyk siin ei ole mahdollisuutta. Henkilöresurssien riittävyys on paikoin varsin niukka, mikä tarkoittaa toimin nan herkkää haavoittuvaisuutta. Ongelmana viime vuosina on ollut myös osaavan henkilökunnan vaikea saatavuus, mikä tarkoittaa sitä, että si jais tus ti lan teis sa, mutta myös vakituisen henkilökunnan rekrytoinnissa on ol lut vaikeuksia. Tämä luonnollisesti kuormittaa työssä olevaa hen ki lö kuntaa. Yhdyskuntatoimen henkilöstösuunnitelma tulee sisältymään talousarvion ko ko kaupungin henkilöstöosioon. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henki lös tö jaos tos sa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Hen ki lös tö suunni tel man lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tar vittaes sa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä. KH on päättänyt kokouksessaan luopua täyttölupamenettelystä pe rus tet tu jen, talousarviossa hyväksyttyjen vakanssien osalta. Kau punginjoh ta jan myöntämä täyttölupa edellytetään kuten ennenkin tilapäisiin ja mää rä ai kai siin tehtäviin, joita ei ole talousarvion henkilöstösuunnitelmassa huo mioi tu. Liitteet Luonnos yhdyskuntalautakunnan talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille sekä investointisuunnitelma vuosille YTJ: Päätös: Lautakunta käy asiasta keskustelua ja merkitsee asian valmistelun tie doksi. (Lautakunnan jäsenten kirjalliset kommentit pyydetään toimittamaan ytj:lle men nes sä.) Lopullinen KH:n hyväksyttäväksi toimitettava talousarvioesitys kä si tel lään seuraavassa ko kouk ses sa ( ). Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille / /2014

Kaupunginvaltuusto Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille / /2014 Kaupunginvaltuusto 28 09.06.2014 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2015-2017 570/02.02.00/2014 KV 28 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 85 01.09.2015 Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) 265/02.02.00/2015 YLK 85 Lisätiedot: yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella)

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kaupunginhallitus 91 30.03.2016 Kaupunginhallitus 304 19.12.2016 Yhteistyötoimikunta 3 03.01.2017 Kaupunginhallitus 14 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 4 30.01.2017 Kaupunginhallitus 256 21.08.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kunnanhallitus 186 05.09.2016 Kunnanhallitus 226 31.10.2016 Kunnanhallitus 250 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun Tekninen lautakunta 9 26.02.2015 Tekninen lautakunta 20 15.04.2015 Tekninen lautakunta 33 08.10.2015 Tekninen lautakunta 68 13.10.2016 Tekninen lautakunta 8 16.02.2017 Vanhus- ja vammaisneuvosto 15 21.04.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016

Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016 Ympäristötekninen lautakunta 132 30.11.2016 Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016 YMTK 132 (valm. Markku Haverinen) Trellum Consulting Oy on tehnyt useita tilakeskuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus

Vuoden 2015 arviointikertomus astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Aluepalvelulähtöiset investoinnit

Aluepalvelulähtöiset investoinnit OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Hallitus 37 11.04.2014 JÄTEHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2015-2024 258/06.060.600/2014 Hallitus 37 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Toimialajohtaja Petri Kouvo p.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhdyskuntatoimen vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman ja vuosien investointiohjelman valmistelu

Yhdyskuntatoimen vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman ja vuosien investointiohjelman valmistelu Yhdyskuntavaliokunta 84 15.08.2017 Yhdyskuntatoimen vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman ja vuosien 2018-2022 investointiohjelman valmistelu 77/02.02.00/2017 YLKV 15.08.2017

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 66 29.09.2016 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2017 KASVOPPI 66 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden

Lisätiedot