RASKAUSAJAN RAVITSEMUKSEN TIETOLÄHTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RASKAUSAJAN RAVITSEMUKSEN TIETOLÄHTEET"

Transkriptio

1 RASKAUSAJAN RAVITSEMUKSEN TIETOLÄHTEET Kaisa Kuukkanen Opinnäytetyö Helmikuu 2007 Matkailu-, ravitsemis-, ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) KUUKKANEN, Kaisa Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli Suomi Työn nimi Salainen saakka RASKAUSAJAN RAVITSEMUKSEN TIETOLÄHTEET Koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja MERTANEN, Enni Toimeksiantaja(t) Ravitsemussuunnittelija Eeva Nykänen, Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Tiivistelmä Toimeksiannon tavoitteena oli selvittää ongelmakohdat, joihin raskaana olevat naiset törmäävät etsiessään tietoa raskausajan ruokavaliosta. Tutkimuksessa selvitettiin odottavien äitien tietoisuutta raskausajan ruokavaliosta sekä millaisia tietolähteitä he käyttävät etsiessään tietoa raskausajan ruokavaliosta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sähköistä kyselylomaketta. Kysely toteutettiin välisenä aikana. Kyselyyn pääsi vastaamaan vauva-aiheisten keskustelupalstojen kautta. Vastauksia kertyi 877 kappaletta. Kyselyn tulosten avulla voidaan informaatiota raskausajan ruokavaliosta kehittää entistä parempaan suuntaan. Kyselyn tulosten perusteella vastaajat luottivat eniten neuvolasta saatuun tietoon. Myös internetin suosio tiedonetsintävälineenä on noussut. Tuloksista nousi esille kuitenkin puutteitta ja eroavaisuuksia eri tietolähteiden välillä. Tuloksien mukaan tieto tietyistä ruoka-aineista vaihteli paljon ja niistä kaivattiin enemmän informaatiota. Toiveissa oli, että raskausajan ruokavaliosta saataisiin yhtenäistä tietoa valtakunnallisesti. Odottavat äidit antoivat erittäin arvokasta tietoa erilaisten tietolähteiden käytöstä ja niiden luotettavuudesta. Informaation ja tiedon lisääminen nykyisten ravitsemussuositusten lisäksi osoittautui vastaajien mielestä erittäin tärkeäksi. Tulosten pohjalta pystytään kehittämään tietopakettia ravitsemuksesta, ja näin pystytään tukemaan raskaana olevia naisia entistä paremmin odotusaikana. Tietoa lisäämällä on mahdollista tukea entistä paremmin oikeaoppista ravitsemusta. Avainsanat (asiasanat) Kysely, raskaus, ravitsemus, ruokavalio Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES School of Tourism and Services Management DESCRIPTION Author(s) KUUKKANEN, Kaisa Type of Publication Bachelor s Thesis Pages 83 Language Finnish Confidential Until Title SOURCES OF INFORMATION ON NUTRITION DURNIG THE PREGNANCY Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor(s) MERTANEN, Enni Assigned by Clinical and Public Health Nutritionist Eeva Nykänen, City of Jyväskylä Social and Healt Services Abstract The aim of this study was to highlight problems THAT pregnant women may come across whilst searching information regarding their nutritional needs during pregnancy. The purpose study was to profile expectant mothers knowledge about diet during pregnancy and to study what kind of resources they use to find this information. The study was conducted as an online questionnaire. Between 23 November and 7 December The questionnaire could be filled in through various online baby discussion forums and in total 877 replies were received. The findings of this study will be used to improve the expectant mothers knowledge about their diet during pregnancy. The findings of this study showed that pregnant women trusted mostly the information received from their antenatal clinic. The popularity of using the internet as an information source has increased greatly. According to the study the sources of information differ and some lack necessary information. Information about certain food products was found to differ in different sources and many that filled in the online questionnaire wanted more information to be available. Many wished this study would lead to a consistent level of information on a nation-wide level. Expectant mothers gave extremely valuable information regarding the use of different methods of information available and the reliability of such sources. Gaining more information in addition to current recommendations was found very important. The findings of this study can be used to improve information about nutrition during pregnancy and provide better support for pregnant women during their pregnancy. The balanced diet during pregnancy can be supported better by improving the information available to pregnant women. Keywords questionnaire, pregnancy, diet, nutrition

4 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO RASKAUSAJAN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Miten tulisi syödä? Proteiinit ja rasvat Rauta Folaatti eli foolihappo Vitamiinit Kalsium Painon nousu ja sen ongelmat Liian vähäinen painon nousu Liiallinen painon nousu ja lihavuus Raskausdiabetes Raskausajan erityissuositukset Maksa Kala Sokeri Lakritsi ja salmiakki Listeria Kahvi Suola ELINTAVAT JA RAVITSEMUSPULMAT Alkoholi Tupakka Kofeiini Lääkkeet Liikunta ja harrastukset Ravitsemuspulmat ERILAISET TIETOLÄHTEET Neuvola Internet Vanhemmat ja sukulaiset Kirjat ja lehdet TUTKIMUSPROSESSI Tutkimusongelma...21

5 2 5.2 Kohderyhmä Kyselyn toteutus ja aineiston analysointi Tutkimuksen luotettavuus KYSELYN TULOKSET Vastaajien taustatiedot Tietolähteiden käyttö Eri www-sivustojen luotettavuus Eri tietolähteiden väliset erot Ruokailutottumuksien muutokset Vastaajien arvio tietolähteistä POHDINTA Tulosten luotettavuus Johtopäätökset Kehitysehdotukset...55 LÄHTEET...57 LIITTEET Liite 1. Kyselylomake...59 Liite 2. Kaikki vastaukset kysymykseen Liite 3. Ruoasta saatu listeria tappoi kaksi loppuvuonna...81 Liite 4. Mitä ruokaa kahdelle...82 TAULUKKO TAULUKKO 1. Yhteenveto ruokavalion rajoituksista prosentteina...40 KUVIOT KUVIO 1. Vastaajien ikäjakauma (n=877)...25 KUVIO 2. Vastaajien raskausviikko (n=877)...26 KUVIO 3. Tärkein tietolähde (n=877)...28 KUVIO 4. Toiseksi tärkein tietolähde (n=877)...28 KUVIO 5. Kolmanneksi tärkein tietolähde (n=877)...28 KUVIO 6. Tietolähteet ikäluokittain, alle 21-vuotiaat (n=58)...29 KUVIO 7. Tietolähteet ikäluokittain, vuotiaat (n=345)...29 KUVIO 8. Tietolähteet ikäluokittain, vuotiaat (n=325)...30 KUVIO 9. Tietolähteet ikäluokittain, vuotiaat (n=119)...30 KUVIO 10. Tietolähteet ikäluokittain, yli 35-vuotiaat (n=30)...30

6 3 KUVIO 11. luotettavuus (n=132)...31 KUVIO 12. luotettavuus (n=59)...32 KUVIO 13. luotettavuus (n=265)...32 KUVIO 14. luotettavuus (n=61)...33 KUVIO 15. luotettavuus (n=90)...34 KUVIO 16. Keskustelupalstojen luotettavuus (n=34)...34 KUVIO 17. Tietolähteiden eroavaisuudet (n=830)...35 KUVIO 18. Yleisimmät erot tietolähteiden välillä (n=157)...36 KUVIO 19. Ruokailutottumusten muutos raskauden aikana (n=866)...38 KUVIO 20. Ruokailutottumusten muutoksia (n=659)...39 KUVIO 21. Tiedon määrä listeriasta (n=870)...40 KUVIO 22. Tietolähteet listeriasta (n=877)...42 KUVIO 23. Tiedon määrä maksasta (n=863)...42 KUVIO 24. Tietolähteet maksasta (n=877)...44 KUVIO 25. Tiedon määrä ravintolisistä (n=870)...45 KUVIO 26. Tietolähteet ravintolisistä (n=877)...46 KUVIO 27. Tiedon määrä alkoholista (n=866)...47 KUVIO 28. Tietolähteet alkoholista (n=877)...48 KUVIO 29. Tiedon määrä tupakasta (n=858)...48 KUVIO 30. Tietolähteet tupakasta (n=877)...49

7 4 1 JOHDANTO Kaksi punaista viivaa. Se tunne, kun elämä muuttuu yhden vessakäynnin yhteydessä, on sanoin kuvaamaton. Se tarkoittaa, että minusta tulee äiti. Olen nyt vastuussa itseni lisäksi myös uudesta elämästä. Mitäpä äiti ei lapsensa eteen tekisi -lause tuntuu heti ymmärrettävältä, ja omaa elämäntyyliä tarkastellaan kriittisesti. Ensimmäinen asia, jonka äiti voi tehdä lapsensa hyväksi, on perehtyä siihen, kuinka voi varmistaa parhaan mahdollisen kasvualusta pienelle ihmeelle, joka kasvaa äidin kohdussa. Opinnäytetyöni aihe tuli omakohtaisista kokemuksista raskausaikana, jolloin törmäsin erilaisiin tietoihin ja ongelmiin tutustuessani raskauden aikaiseen ravitsemukseen. Toimeksiantajana toimi ravitsemussuunnittelija Eeva Nykänen. Toimeksiannon tarkoituksena oli selvittää, mitä lähteitä raskaana olevat naiset käyttävät etsiessään tietoa raskausajan ruokavaliosta sekä saadun tiedon laatua vastaajien näkökulmasta. Näiden kysymysten avulla toivottiin saatavan informaatiota mahdollisista kehittämistoimenpiteistä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sähköistä kyselyä internetissä. Kyselyn päämääränä oli selvittää, mistä odottavat äidit saavat tietoa ruokailusta ja ravitsemuksesta raskauden aikana. Sen pohjalta pystyttäisiin paneutumaan ongelmakohtiin, kehittämään toimivampia menetelmiä ruokavalio-ohjaukseen ja parantamaan tiedon luotettavuutta. Kysely laitettiin keskustelupalstoille, joissa odottavat äidit pystyivät vaihtamaan kuulumisiaan toisten odottavien äitien kanssa. Vastauksia kertyi yhteensä 877 kappaletta. Vastausprosenttia ei pystytty laskemaan, koska on mahdotonta ennustaa keskustelupalstojen kävijämääriä. Kyselyn yhteenvetona saatuja tuloksia voidaan hyödyntää parantamalla entisestään luotettavan tiedon saantia eri lähteiden kautta. Kyselystä saadun aineiston avulla laaditaan suunnitelmia, joiden pohjalta voidaan parantaa odottavien äitien tietoisuutta raskausajan ravitsemuksesta. Kyselyn tulokset osoittivat, että vielä voitaisiin antaa tarkempia ohjeita raskausajan ruokavaliosta.

8 2 RASKAUSAJAN RAVITSEMUSSUOSITUKSET 5 Raskaus on mahtavaa aikaa. Yhdeksän kuukauden aikana tulee paljon uusia asioita elämään ja raskaus valmistaa naista uuden perheenjäsenen tuloon. Odottavalla äidillä on suuri vastuu lapsen kehityksessä. Kun äiti huolehtii itsestään, hän huolehtii myös samalla syntymättömästä lapsestaan. Yleensä, kun raskaus on todettu, äidit muuttavat ruokailutottumuksiaan ja elämäntapojaan siten, että pystyvät turvaamaan lapsen normaalin kehityksen. 2.1 Miten tulisi syödä? Uuden elämän alku muuttaa useiden perheiden ruokailutottumuksia pysyvästi. Vanhemmat haluavat turvata lapsen kehittymisen heti alkumetreiltä lähtien. Äidin hyvä terveys ja ruokavalio vaikuttavat sikiöön paljon. Hyvällä ruokavaliolla äiti pitää huolen itsestään, turvaa sikiön kasvua ja kehitystä sekä ehkäisee ravitsemuspulmien syntymistä. Sillä on positiivista vaikutusta myös imetyksen onnistumiseen ja synnytyksestä toipumiseen. Äidin ravitsemuksen tulisi koostua täysjyväviljavalmisteista sekä kasviksista, marjoista ja hedelmistä. Nämä muodostavat ruokavalion perustan. Liha ja kala sekä maitovalmisteet täydentävät kokonaisuutta. Kasvimargariinia ja öljyä käytetään kohtuullisesti. (Hasunen ym. 2004, 71.) Nykyisessä ruokakylläisessä maailmassa odottavat äidit repsahtavat helposti napostelemaan jotain pikkuherkkuja pitkin päivää. Säännöllisten ruoka-aikojen ja järkevien ruokarajojen asettaminen on eduksi äidille ja lapselle sekä muulle perheelle. Säännölliset ruoka-ajat tuovat lapsen arkeen ennustettavuutta ja turvallisuuden tunnetta. (Korpela-Kosonen 2005.) Odottavan äidin pitäisi syödä pieniä aterioita useita kertoja päivässä. Näin varmistetaan, että lapsi saa ravinnosta kaiken tarvitsemansa kasvaakseen. Jos äiti syö yhden tuhdin aterian päivässä, on vaikeaa saada ateriaan mahtumaan kaikkea, mikä on lapselle ja äidille tarpeellisia. Nykypäivänä ruokailu on hyvin epäsäännöllistä. Epäterveellisten välipalojen, makeiden juomien ja makeisten nauttiminen on lisääntynyt.

9 6 Raskausaikana odottavat äidit törmäävät moniin erilaisiin ravitsemussuosituksiin. Eräiden ruokien, ruoka-aineiden ja juomien nauttimista pitää välttää, tai rajoituksiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tällä pyritään turvaamaan sikiön kasvu ja normaali kehitys. Sanonta, että raskausaikana saa syödä kahden edestä, ei ihan pidä paikkaansa. Totta on, että äidin tulisi syödä kaksin verroin terveellisemmin, mutta ei missään nimessä kaksinkertaista ruokamäärää. Ylimääräinen energia, joka tulee ruoan mukana, varastoituu ja aiheuttaa liikakiloja. Raskaana olevan energian tarve lisääntyy raskausaikana keskimäärin 300 kilokaloria vuorokaudessa. Tämä vastaa yhtä päällystettyä voileipää, lasillista maitoa ja yhtä hedelmää vuorokaudessa. Raskauden loppuvaiheessa yleensä liikunnan määrä vähenee, jolloin myös energian tarve pienenee. (Korpela-Kosonen 2005.) Vitamiinien ja kivennäisaineiden tärkeys korostuu raskausaikana. Erityisesti raudan, folaatin ja D-vitamiinin tarve lisääntyy %. Samanaikaisesti kuitenkin ravintoaineiden imeytyminenkin tehostuu. Yliannostuksen vaara on olemassa, joten kivennäisaineita ja vitamiineja tulisi annostella ohjeiden mukaisesti. Ne mineraalit ja vitamiinit, jotka puuttuvat äidiltä, puuttuvat myös lapselta. (Hasunen ym. 2005, 30.) Proteiinit ja rasvat Proteiini on elimistön rakennusaine. Sitä tarvitaan raskausaikana äidin ja sikiön kudosten kasvun turvaamiseksi. Raskausaikana proteiinin tarve kasvaa noin 30 grammaa päivässä, jolloin päivittäisen saannin tulee olla noin 80 grammaa. (Niska 2005.) Yleisesti ottaen äidit saavat riittävästi proteiinia normaalista ruoasta. Yleisin proteiiniin lähde on liha. Vegaaniäitien tulisi varmistaa riittävä proteiinin saanti syömällä palkokasveja, viljavalmisteita ja muita proteiinipitoisia ruoka-aineita. Välttämättömien rasvahappojen, linolihapon ja alfalinoleenihapon tarve kasvaa raskauden aikana. Niiden saannin voi varmistaa käyttämällä päivittäin leipärasvana rasiamargariinia ja ruoanvalmistuksessa ja salaatinkastikkeissa kasviöljyä. Pehmeä kasvirasvan lisäksi kalan rasva on eduksi sikiön hermoston ja näkökyvyn kehittymisessä. (Korpela-Kosonen 2005.)

10 2.1.2 Rauta 7 Raudan tarve lisääntyy raskausaikana moninkertaisesti. Äidin verimäärä kasvaa odotusaikana keskimäärin 1,5 litraa, jolloin myös raudan terve kasvaa. Sikiö tarvitsee rautaa omiin rautavarastoihin, istukka tarvitsee rautaa, ja odottava äiti tarvitsee rautaa veren lisääntyneeseen punasolumassaan. Raudan puute aiheuttaa äidille väsymystä, huonokuntoisuutta ja anemiaa. Lisäksi raudan puute heikentää sikiön kasvua, lisää kuolleisuutta ja lapsen ennenaikaista syntymää. Ruokavalio tyydyttää raskauden ajan raudan tarpeesta noin puolet, ja toinen puoli on saatava äidin rautavarastoista tai rautavalmisteesta. Mikäli rautavalmistetta ei käytetä, rautavarastot tyhjenevät kokonaan raskauden aikana. Rautavarastojen uudelleen täyttymiseen kuluu noin kaksi vuotta. (Hasunen ym. 2004, 75.) Hyviä raudan lähteitä ovat muun muassa liha ja vilja. C- vitamiinit edistävät raudan imeytymistä, joten rautapitoisen ruoan yhteydessä olisi hyvä syödä C-vitamiinipitoisia hedelmiä, kasviksia tai marjoja. Tee, kaakao, leseet, viljan fytaatit sekä maidon ja juuston kalsium puolestaan vähentävät raudan imeytymistä. Raudan riittävyyttä voi arvioida karkeasti äidin ruoan nauttimisen ja hemoglobiiniarvojen perusteella. (Niska 2005.) Veren hemoglobiinin tulisi olla raskauden aikana yli 110 grammaa litraa kohti. Jos alkuraskauden hemoglobiinitaso on matala, aloitetaan rautalääkitys 12. raskausviikon jälkeen. Myöhemmin havaittava matala arvo antaa aiheen lääkityksen välittömään aloittamiseen. (Hasunen ym. 2004, 75.) Folaatti eli foolihappo Folaatti on B-ryhmän vitamiini, ja se on tärkeä solujen jakautumisessa ja verisolujen muodostumisessa. Suomalaisen ravintosuositusten mukaan ihminen saa tarvitsemansa folaatin ruoastaan, mutta silti suurin osan raskaana olevista naisista saa folaattia alle suositusten. Folaattia on runsaasti kypsentämättömissä kasviksissa, kuten erilaisissa kaaleissa (erityisesti parsakaali), kiinankaalissa, lantussa, pinaatissa, tomaatissa, paprikassa ja salaatissa sekä hedelmissä ja marjoissa, kuten appelsiinissa ja mansikassa. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä tulisi syödä vähintään 5 6 annosta vuorokaudessa. Kuumennuksessa folaatti tuhoutuu, joten kasvikset ja vihannekset tulisi syödä tuoreina. Mikäli äiti ei saa ravinnosta tarpeeksi folaattia, tulisi nauttia lisäksi foolihappo-

11 8 valmistetta 1. Ravitsemussuositus on 0,4 milligrammaa folaattia päivässä. Tämän saa normaalista ravitsemussuositusten mukaisesta ruoasta. Mikäli äiti ei syö ravitsemussuositusten mukaisesti, voidaan rinnalle ottaa foolihappovalmiste. Näin turvataan äidin ja lapsen folaatin saanti. Folaatin puutteella voi olla osuutta hermostoputken sulkeutumishäiriöiden synnyssä. Hermostoputken sulkeutumishäiriö syntyy alkuraskaudessa ensimmäisten viikkojen aikana. Siksi foolihappotäydennys on aloitettava tarvittaessa jo ennen raskautta. (Hasunen ym. 2004, ) Vitamiinit A-vitamiini on keskeinen normaalille kasvulle ja kehitykselle ja hyväksi myös näkökyvylle. A-vitamiinit ovat tärkeitä energiantuotannossa ja aineenvaihdunnassa. A-vitamiinin tärkeydestä huolimatta liiallinen A-vitamiinin saanti on haitallista raskauden aikana. A-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, joka varastoituu maksaan. A-vitamiinia saadaan muun muassa kananmunista, maitotaloustuotteista ja rasvaisesta kalasta. A-vitamiinin esiaste on beetakaroteeni. Tarpeen vaatiessa elimistö muuttaa beetakaroteenin A-vitamiiniksi. Beetakaroteenia saadaan keltaisista ja oransseista vihanneksista ja hedelmistä, sekä tumman vihreistä vihanneksista. (Helin ja Pakeman 2004, ) C-vitamiini on tärkeä erityisesti sidekudoksille ja luustolle. Se edistää myös raudan imeytymistä suolistossa. Odottavan äidin kannattaakin syödä paljon tuoreita hedelmiä ja vihanneksia. C-vitamiini on vesiliukoinen, joten yliannostuksen vaaraa ei ole. Ylimääräinen C-vitamiini kulkeutuu virtsaan ja sitä kautta poistuu elimistöstä. (Kumpula ym. 2005, 32.) D-vitamiini on tärkeä luuston muodostumisessa. D-vitamiini auttaa kalsiumia imeytymään luustoon, ja siksi se on erittäin tärkeä odottavalle äidille ja vatsassa kasvavalle vauvalle. Auringon valon vaikutuksesta iholla muodostuu D- vitamiinia. Talviaikaan D-vitamiinin muodostuminen on vähäisempää, eikä pelkästään ruokavaliosta saatava D-vitamiini riitä raskaana olevalle naiselle. Lokakuusta maaliskuuhun tulisikin jokaisen odottavan äidin syödä D- vitamiinilisää 10 µg vuorokaudessa. Parhaat D-vitamiinin lähteet ravinnossa 1 Ravinnossa esiintyvää vitamiinia kutsutaan folaatiksi. Foolihappo on synteettinen valmiste, jota on täydennetyissä elintarvikkeissa ja ravintolisissä.

12 ovat kala sekä vitaminoidut maitovalmisteet ja margariinit. (Hasunen ym. 2004, ) Kalsium Kalsiumin peruslähteenä pidetään maitoa ja maitovalmisteita. Kohdussa kehittyvä lapsi tarvitsee kalsiumia, jotta rustot alkavat muuttua luuksi. Raskausaikana kalsiumin imeytyminen tehostuu luonnostaan, mutta D-vitamiinilisää nautittaessa imeytyminen tehostuu entisestään. Odottavan äidin kalsiumin tarve on milligrammaa vuorokaudessa. Sen saa helposti päivän mittaan esimerkiksi nauttimalla nestemäisiä maitovalmisteita 4 lasillista (8 desilitraa) sekä juustoja 3 4 viipaletta (noin 30 grammaa) päivässä. (Helin ja Pakeman 2004, 79.) 2.2 Painon nousu ja sen ongelmat Painon nousu raskausaikana on hyvin yksilöllistä ja riippuu paljon odottavan äidin painoindeksistä (BMI) 2. Normaalipainoisella naisella, jonka painoindeksi on 20 25,9, paino nousee raskauden aikana keskimäärin 12,5 kilogrammaa. Ylipainoisilla naisilla sopiva painon nousu olisi 6 8 kiloa. Liian vähäinen painon nousu raskausaikana voi johtaa lapsen kasvun hidastumiseen. (Hasunen ym. 2004, 80.) Liian vähäinen painon nousu Alipainoisen (BMI<18,5) tai hyvin nuoren äidin tulisi kiinnittää erityistä huomiota ravitsemukseen odotusaikana. Mikäli paino nousee alle kilon kuussa raskauden keski- ja loppuvaiheella, on painon nousu riittämätön ja saattaa aiheuttaa sikiön kasvun hidastumisen. Monesti valmisruoat kasviksilla, maidolla ja leivällä täydennettyinä ovat käytännöllisiä ratkaisuja. Voileipäaterioistakin saa maitovalmisteilla ja vihanneksilla täydennettynä ravitsevia. Ruokavaliossa tulee olla riittävästi hyvälaatuista rasvaa (vähintään grammaa vuorokaudessa). Monivitamiini-kivennäisainevalmiste voi olla tarpeen. Alipainoisella naisella vähäisen painon nousun syynä voivat olla liian pienet ateriat ja liialli- 2 BMI eli Painoindeksi (kg/m2) = paino (kg)/pituus x pituus (m)

13 10 nen energian kulutus. Nuoret äidit pelkäävät lihovansa paljon raskauden aikana ja tämän takia jättävät aterioita väliin ja korvaavat niitä pienillä välipaloilla. Myös liiallinen rasvan rajoittaminen voi olla syynä painon niukkaan nousuun. Teiniäitien tulisi syödä enemmän, koska heidän oma kehityksensä on vielä kesken ja se vaatii energiaa raskauden lisäksi. Riittävän syömisen esteenä voi raskauden alussa olla pahoinvointi, josta jonkin asteisena kärsii valtaosa naisista. Raskauden lopulla taas väsymys ja täyttymisen tunne aterian jälkeen voivat vähentää syömistä. (Hasunen ym. 2004,81.) Liiallinen painon nousu ja lihavuus Ylipainoisilla, joiden painoindeksi on yli 26, ravinnon määrään ja laatuun kiinnitetään erityistä huomiota raskausaikana. Ylipainoisella liiallinen painonnousu voi johtaa komplikaatioihin ja raskausdiabetekseen. Painon nousu ei saisi ylittää yli 18 kiloa koko raskausaikana. Paino ei kuitenkaan saisi laskea. Painonnousua hillitään, jos se ylittää suositellun määrän. Naisilla, joilla on ollut paljon erilaisia laihdutusyrityksiä ja painonvaihteluita, yksipuolinen ja vähäinen syöminen ovat saattaneet huonontaa ravitsemustilaa. Tällöin tulee ruokavalio ottaa huomioon entistäkin paremmin. Monien lihavien naisten lihavuus on alkanut raskaudesta. Mitä enemmän paino nousee raskauden aikana, sitä enemmän sitä todennäköisesti jää pysyvästi. Yleensä yhdestä raskaudesta jää pysyvästi painoa lisää noin kaksi kiloa. Syömistottumusten muuttamisessa auttaa esimerkiksi, kun kirjataan ylös kaikki syöminen viikon ajalta ja sitten katsotaan, mitä voitaisiin vaihtaa vähäenergisempiin ruokiin. Jo pelkästään viinerin vaihtaminen pullaan, suklaan vaihtaminen hedelmiin ja mehujen vaihtaminen veteen hillitsee painon nousua. Myös liikkuminen tukee yksilöllisesti sopivaa painon nousua. Jo pelkästään hyötyliikunta auttaa nostamaan kuntoa ja kuluttamaan energiaa. Hyvä esimerkki on hissin vaihtaminen rappusiin. (Hasunen ym. 2004, 81.) Raskausdiabetes Gestaatiodiabeteksella eli raskausdiabeteksella tarkoitetaan raskauden aikaista sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Diabeteksen ehkäisyssä keskeistä on lihavuuden ehkäisy, terveellisten ruokatottumusten edistäminen ja liikunnan lisääminen. Äitiysneuvolalla on tärkeä diabeteksen ehkäisytehtävä, joka tulee

14 11 kohdistaa jo alkuraskaudessa kaikkiin ylipainoisiin naisiin. Riskiryhmään kuuluvat kaikki ylipainoiset, yli 40-vuotiaat, aikaisempi raskausdiabetes tai edellisessä raskaudessa yli grammaa painava lapsi. Raskausdiabetesta esiintyy noin 2 %:lla raskaana olevista naisista. Niillä naisilla, joilla on ollut raskausdiabetes, on myöhemmin vaara altistua tyypin 2 diabetekseen. Tavoitteena on, ettei paino nousisi raskauden aikana enempää kuin 6 8 kiloa. Energiansaannin rajoittamisella pyritään ehkäisemään verensokeriarvojen nousu ja glukoosin siedon heikkeneminen raskauden edetessä sekä lapsen suurikokoisuus. Painon nousun lisäksi tulisi raskausdiabetesta sairastavan tarkistaa ruokailutottumuksiaan. Erityisesti rasvaisten ja runsaasti energiaa sisältävien ruokien tilalle suositellaan kasviksia, marjoja, hedelmiä ja leipää. Kuitupitoiset ruokaaineet tasoittavat verensokerin nousua aterialla. Piilorasvan saantia vähennetään valitsemalla rasvattomia ja vähärasvaisia valmisteita. Leivällä ja ruoanvalmistuksessa käytetään kohtuullisesti pehmeää rasvaa. Hyvin makeita juomia ja ruokia tulisi välttää, jottei verensokeri pääse nousemaan. (Hasunen ym. 2004, 82.) 2.3 Raskausajan erityissuositukset Terveellinen ravinto on elintärkeää odottavalle äidille. Eräät ruoka-aineet kuitenkin voivat vahingoittaa lasta ja sen kehittymistä. Raskausaikana pyritään välttämään ruoka-aineiden kautta välittyviä mahdollisia mikrobiologisia riskejä ja ympäristöriskejä. Myös haitallisten ravintoaineiden liikasaantia on syytä välttää. Tästä syystä tiettyjen ruoka-aineiden syöntiä tulisi rajoittaa raskauden aikana tai välttää niiden syöntiä kokonaan Maksa Maksa sisältää runsaasti A-vitamiina ja raskasmetalleja. A-vitamiinin liiallinen saanti saattaa aiheuttaa sikiölle epämuodostumia ja keskenmenon riski kasvaa. Naudan, sian ja broilerin maksan ja maksaruokien syömistä tulee välttää kokonaan raskauden aikana. A-vitamiinin saannin voi turvata kasviksilla ja hedelmillä, jotka sisältävät A-vitamiinin esiastetta, beetakaroteenia. Se on haitatonta suurinakin määrinä nautittuna. (Hasunen ym. 2004, 71.)

15 2.3.2 Kala 12 Kala on terveellistä, ja siitä saa hyödyllisiä rasvahappoja, kuten Omega-3 rasvahappoja. Suositus on, että kalaa tulisi syödä raskausaikana kaksi kertaa viikossa. Kala-aterioille on hyvä valita vaihtelevasti kasvatettua kalaa, kuten kirjolohta ja taimenta tai muikkua, siikaa, puna-ahventa tai seitiä. Hauki sisältää paljon elohopeaa, joten se tulisi jättää kokonaan pois ruokavaliosta raskauden aikana. Samoin on suositeltavaa välttää sisävesialueen isokokoisen ahvenen, kuhan ja mateen runsasta ja yksipuolista syöntiä niissä todettujen korkeiden saastepitoisuuksien vuoksi. Itämeren alueen isoa silakkaa (yli 17 senttimetriä) tai lohta voi syödä 1 2 kertaa kuukaudessa. Nämä säännökset aiheuttavat monille raskaana oleville naisille pulmatilanteen, jolloin tärkeät kala-ateriat saatetaan jättää pois ruokavaliosta. (Hasunen ym. 2004, ) Sokeri Sokerin liikasaanti raskauden aikana voi aiheuttaa sikiön liiallista kasvua. Tämä näkyy syntyneiden lapsien suurikokoisuutena. Myös äidille liiallinen sokeri voi aiheuttaa liiallista painon nousua. Raskauden aikana voidaan käyttää turvallisesti joitakin makeutusaineita. Aspartaami ja asesulfaami ovat tavallisimmin käytettyjä energiattomia makeutusvaihtoehtoja. Aspartaamin turvalliseksi arvioitu enimmäiskäyttömäärä ei tavanomaisessa ruokavaliossa ylity. Asesulfaamin käytölle ei ole asetettu erityisrajoituksia. Sakariinin ja syklamaatin käyttöä raskausaikana tulisi välttää kokonaan. Markkinoille on tullut nyt myös uusia energiattomia makeutusaineita, joita voidaan käyttää raskausaikana. Näitä ovat muun muassa taumatiini, neohesperitiini DC, sukraloosi ja asesulfaamiaspartaamisuola. (Hasunen ym. 2004, 72.) Lakritsi ja salmiakki Lakritsin ja salmiakin syönti tulisi minimoida noin 50 grammaan päivässä. Kuitenkin suosituksena on, että salmiakkia ja lakritsia tulisi syödä vain satunnaisesti. Salmiakin ja lakritsin sisältämä glykyrritsiini voi aiheuttaa muun muassa turvotusta ja verenpaineen nousua. (Hasunen ym. 2004, 72.) Listeria Listeroosi on vakava listeria monocytogenes -bakteerin aiheuttama sairaus. Erityisen alttiita vakaville infektioille ovat vastustuskyvyltään heikentyneet

16 13 henkilöt. Heihin kuuluvat myös raskaana olevat naiset. Listeria monocytogenes -bakteeri aiheuttaa yleensä flunssan kaltaisia oireita. Listeria voi aiheuttaa vakaviakin seurauksia, kuten keskenmenon tai vastasyntyneen aivokalvontulehduksen. Riskisryhmään kuuluu % väestöstä. Kuolleisuus listeroosiin on %. (Evira 2006.) Vuoden 2006 lopulla listeriaan sairastui 12 ihmistä eri puolilla Suomea. Sairastuneista kaksi menehtyi. Suurin osa sairastuneista kuului riskiryhmään. Edellisvuonna yhä useampi sairastui listerian aiheuttamaan vakavaan verenmyrkytykseen tai aivokalvontulehdukseen verrattuna aikaisempiin vuosiin. Mikäli listeria pääsee tuotantoketjuun, se saattaa lisääntyä kuumentamattomissa elintarvikkeissa, joilla on pitkä myyntiaika. Näihin kuuluvat muun muassa tyhjiöpakatut kalatuotteet ja pastöroimattomat tuorejuustot, joita pidetään listeriavaaran takia riskielintarvikkeina. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA suosittelee, että tyhjiöpakattujen kalatuotteiden myyntiaika olisi alle 15 vuorokautta. (Helsingin sanomat 2007.) (liite 3). Listeriaa voi esiintyä tyhjiöpakatuissa graavisuolatuissa ja kylmäsavustetuissa kala-valmisteissa. Erilaiset pateet ja mätivalmisteet voivat sisältää listeriaa. Pastöroimaton maito, siitä valmistetut juustot ja erilaiset pehmeät juustot (kuten tuore- ja homejuustot) voivat sisältää listeriaa. Niitä tulisi välttää raskauden aikana. Listeriaa esiintyy maaperässä, joten raakana syötävät kasvikset ja vihannekset tulisi pestä ja kuoria kunnolla ennen syömistä. Kuumennus tappaa listeria-bakteerin, joten kypsennettyinä valmisruoat ja pakastevihannekset ovat turvallisia. Liha tulisi myös kuumentaa kauttaaltaan yli 70-asteiseksi listeriavaaran välttämiseksi. Suomessa kaikki juustot valmistetaan pastöroidusta maidosta, joten riski saada listeria on hyvin pieni. (Hasunen ym. 2004, 73.) Kahvi Monet äidit tuntevat vastenmielisyyttä kahviin raskauden aikana, mikä luonnostaan vähentää kahvinjuontia. Kahvi aiheuttaa myös usein närästystä. Raskauden aikana vältetään myös muiden runsaasti kofeiinia sisältävien juomien, kuten kola- ja energiajuomien käyttöä. (Hasunen ym. 2004, 73.)

17 2.3.7 Suola 14 Suolan käytön vähentämiselle on hyvä perusteet raskausaikana. Runsas suolan saanti nostaa verenpainetta, rasittaa munuaisia ja voi raskauden loppuvaiheessa aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön. Raskauden aikaiset mieliteot voivat kohdistua suolaisiin elintarvikkeisiin, kuten meetvurstiin tai suolakurkkuihin. Mielitekoa tulisi pyrkiä hallitsemaan tai rajoittamaan, jottei suolaa pääse kertymään ylettömiä määriä elimistöön. (Hasunen ym. 2004, 73.) 3 ELINTAVAT JA RAVITSEMUSPULMAT Elintapoihin kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota raskausaikana. Päihteet ja sikiölle vaaralliset nautintoaineet tulisi jättää pois, jotta lapsen kehitys ei vaarantuisi. Äidin tulee huolehtia, ettei kuormita itseään tai lasta erilaisilla ympäristötekijöillä tai liiallisella stressillä. Elintapamuutokset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, ettei mistään normaaleista asioista saisi nauttia. Liikunnan harrastaminen edistää lapsen hyvinvointia samalla, kun äiti on hyvässä kunnossa. Liikunnan tärkeys korostuu raskausaikana. Kuitenkin pitää muistaa, etteivät kaikki liikuntamuodot sovi raskauden aikana. 3.1 Alkoholi Ravitsemussuositusten mukaan alkoholia ei pitäisi käyttää lainkaan raskauden aikana (Nyström 2004). Runsas alkoholin käyttö raskauden aikana voi vahingoittaa lasta pysyvästi. Alkoholi kulkeutuu istukan läpi sikiöön, joka saa siitä saman promillemäärän kuin äitikin. Sikiö ei kuitenkaan pysty pilkkomaan alkoholin sisältämiä myrkkyjä samalla tavalla kuin äidin elimistö pystyy. (Kumpula, Sariola & Jääskeläinen 2005.) Sikiön sydämen rytmi ja napanuoran verenvirtaus voivat heikentyä alkoholin vaikutuksesta. Sydänäänikäyrästä voidaan nähdä, kuinka sikiön poikkeuksellinen sydämenrytmi muuttuu normaaliksi, kun äidin (ja sikiön) veren alkoholipitoisuus laskee. Jatkuvan runsaan alkoholin käytön seurauksena on sikiön ravinnon saannin heikkeneminen ja ennen pitkää myös hapenpuute. (Halmesmäki 2002, 10.)

18 15 Jo muutama päivittäinen alkoholiannos kaksinkertaistaa keskenmenoriskin. Annos on yksi (33 senttilitraa) pullo keskiolutta, 12 senttilitraa mietoa viiniä tai 4 senttilitraa väkevää juomaa (Lindroos, L. 2005). Yli 10 alkoholiannosta viikossa lisää selvästi kehityshäiriöiden määrää. Satunnainenkin humalakäyttö ensimmäisten raskauskuukausien aikana voi aiheuttaa sikiövaurioita ja fetaalialkoholisyndrooman (FAE, FAS) vaaran. FAS on oireyhtymä, jota tavataan raskauden aikana alkoholin toksisille vaikutuksille altistuneilla lapsilla. Syndroomalle ovat tyypillisiä raskauden aikainen ja sen jälkeinen kasvuhäiriö, pienipäisyys, kasvon alueen epämuodostumat ja muut neurologiset oireet. Täydellisenä syndrooma esiintyy noin kuudella prosentilla alkoholistiäitien lapsista. FAE on lievempi muoto täydellisestä oireyhtymästä. FAE esiintyy noin puolella alkoholistien lapsista. (Koponen 2002.) 3.2 Tupakka Tupakointi raskauden aikana on vaarallista äidille ja lapselle. Tupakoivien äitien pitäisi lopettaa tupakointi heti, kun raskaus on todettu, mieluummin jo ennen raskautta. Tupakointi voi aiheuttaa keskenmenon, pienikokoisena syntymisen, tai lapsi voi syntyä kuolleena. Raskausaikana tupakoivien äitien lapsilla saattaa esiintyä keuhkotulehduksia ja astmaa koko loppuelämänsä ajan. Tupakointi on haitallista koko raskauden ajan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tupakointi lopetetaan, sitä paremmin äiti ja vauva voivat. Kun äiti tupakoi raskaana ollessaan, hän hengittää sisäänsä häkää. Veressä häkä valtaa osan hapelle tarkoitetusta paikasta. Sikiön veri sitoo häkää kaksi kertaa niin paljon kuin äidin veri. Lisäksi häkä pysyy sikiön veressä kauemmin kuin äidin veressä. Tupakoivan äidin sikiön liikkeet heikkenevät ja lapsen sydän alkaa lyödä nopeammin. Samalla hengitysliikkeet vähenevät, ja sikiö vääntelehtii avuttomana kohdussa. (Kumpula ym. 2005, ) Tupakointi haittaa veren virtausta istukassa ja rajoittaa sikiön ravinnonsaantia. Nikotiini imeytyy istukan kautta sikiöön ja aiheuttaa kohdun, istukan ja napaverisuonten supistumisen ja aiheuttaa akuutin hapenpuutteen. Tupakasta tuleva häkä ja syanidi sekä sikiön hapenpuute lisäävät nikotiinin aiheuttamien hermostovaurioiden riskiä. Nikotiinin vaikutuksesta sikiön sydämen lyönti kiihtyy

19 16 ja hengitysliikkeet vähenevät. Synnytyksen jälkeen lapset saattavat olla ärtyneitä ja itkuisia. Tämä johtuu sikiön vierotusoireista. Tupakoivien äitien lapsilla saattaa synnytyksessä olla veren nikotiinipitoisuus yhtä korkea kuin äidin, jopa korkeampi. Nikotiini on vaarallista myös lapsen hermostolle ja hidastaa hermo- ja aivosolujen jakautumista. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoat ongelmat joita tupakointi tuo tullessaan. Se saattaa rajoittaa painon nousua ja pituuskasvua ja hidastaa lukemisen ja matemaattisten taitojen kehittymistä. Myös yliaktiivisuus ja keskittymishäiriöt ovat yleisempiä tupakoivien äitien lapsilla. Sikiön suurimmat kasvuhäiriön aiheuttajat ovat häkäkaasun ja nikotiinin lisäksi tupakansavun syanidi, kadmium ja lyijy. (Vierola 1996.) 3.3 Kofeiini Suomalaiset ovat tunnetusti kovia kahvinjuojia ja kahvista voi tulla lievästi riippuvainen. Kofeiinilla on lievä stimuloiva vaikutus keskushermostoon. 300 milligrammaa kofeiinia päivässä on turvallinen määrä myös sikiölle. Tämä vastaa noin 3 kupillista (yksi kuppi on 1,5 desilitraa) päivässä. (Hasunen, Kalavainen, Keinonen, Lagström, Lyytikäinen, Nurttila, Peltola & Talvia 2004, 73.) 3.4 Lääkkeet Raskauden aikana tulisi välttää mahdollisimman paljon käsikauppalääkkeitä. Nuhalääkkeet ja eräät särkylääkkeet, esimerkiksi ibuporfeeni tai aspiriini, läpäisevät istukan. Tällöin lääkkeet vaikuttavat myös lapseen ja elintoiminnot saattavat heikentyä. Parasetamolivalmisteet ovat tutkitusti turvallisia, koska ne eivät läpäise istukkaa. Panadol on yleisin parasetamolivalmiste, jota käytetään raskauden aikana nuhaan, kuumeeseen ja särkyyn. 3.5 Liikunta ja harrastukset Kohtuullisen rasittavaa liikuntaa tulisi harrastaa raskauden aikana vähintään 30 minuuttia päivässä. Kävely, uiminen, pyöräily tai jooga on hyviä keinoja pitää kuntoa yllä raskausaikana. Liikunnan on osoitettu lievittävän jännitystä,

20 17 parantavan mielialaa, lisäävän energiaa ja vähentävän vatsan ja nilkkojen turvotusta ja ummetusta. Verenkiertoasi parantamalla varmistat myös lapsesi parhaan mahdollisen hapensaannin. Liikunnalla saa myös ylimääräiset kalorit kuriin ja vältetään liiallinen painon nousu. (Hautala 2005.) Raskauden aikana ei suositella harrastettavan erilaisia taistelulajeja, jalkapalloa tai muita kontaktilajeja, johon liittyy kaatumisen tai vatsan seutuun kohdistuvien iskujen vaara. Aerobic ja muut harrastukset, joissa hypitään, olisi hyvä jättää pois raskauden ajaksi. 3.6 Ravitsemuspulmat Yleisin ravitsemusongelma tulee vastaan heti ensimmäisten raskausviikkojen aikana. Pahoinvointia ilmenee joissain määrin hyvin suurella osalla odottavista äideistä. Pahoinvointi johtuu tyhjästä vatsasta. Ruoka ei kuitenkaan välttämättä pysy sisällä ja tämä aiheuttaa vieläkin pahempaa oloa. Aamupahoinvointia voi helpottaa esimerkiksi juomalla lasin mehua tai syömällä jotain pientä ennen vuoteesta nousua. Päivällä pahoinvointia voivat lisätä liian pitkät ruokailuvälit. Välipalat aterioiden välillä estävät vatsan tyhjenemisestä aiheutuvaa pahoinvointia. Pahoinvoinnista huolimatta tulisi huolehtia riittävästä juomisesta ja ravinnon saannista. Näin vältetään painon laskua ja kuivumista. Oloa helpottavat keinot ovat usein yksilöllisiä ja jokaisen on kokeillen etsittävä itselleen sopivat tavat. Äidin elämää voi hankaloittaa raskauden aikana myös ummetus, närästys ja täyttymisen tunne. Syynä voi olla sikiön aiheuttama paine ruoansulatuskanavassa, ruokavalio ja ruoan sulatuksen muuttuminen. Liikunta, runsas juominen ja kuitupitoinen ruoka vähentävät ummetuksen vaaraa. Ummetukseen voi syynä olla myös vahvan teen juominen. Täysviljat, puurot, ruisleipä, luumut lisäävät ulostemassaa ja pehmentävät ulostetta. Rasvainen, käristetty, voimakkaasti maustettu ruoka ja kahvi lisäävät närästystä. Sitä voivat pahentaa myös jotkut kasvikset kuten kaalit, paprika ja kurkku. Täyttymisen tunne loppuraskaudesta voi haitata normaalien aterioiden syömistä. Aterioiden keventäminen ja keitettyjen tai uunissa kypsennettyjen vähärasvaisten ruokalajien suosiminen auttavat. Pääaterian voi myös jakaa pieniin kerta-annoksiin ja lisätä välipaloja. Vesi on paras janojuoma. Vettä tulisi juoda päivässä vähintään 8

RASKAUDEN JA IMETYSAJAN RAVITSEMUS- SUOSITUKSIA

RASKAUDEN JA IMETYSAJAN RAVITSEMUS- SUOSITUKSIA RASKAUDEN JA IMETYSAJAN RAVITSEMUS- SUOSITUKSIA D-vitamiinin täydentäminen D-vitamiinivalmisteiden käyttöä on Suomessa suositeltu jo vuosikymmenien ajan erityisesti imeväisille ja pienille lapsille sekä

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Merja Laaksonen hygieniahoitaja VSSHP/Tyks Sairaalahygienia ja infektiontorjunta SHYG 2016 Mikä on listeria ja listerioosi?

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Helpoin tapa syödä hyvin

Helpoin tapa syödä hyvin Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus HYVÄ SYÖMINEN TERVEYS NAUTITTAVUUS/HAUSKUUS SOSIAALISUUS MIELIALA VIREYSTILA PAINO KUNTO STRESSITTÖMYYS HYVÄ FIILIS

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää Terhi Koivumäki, th, TtM Mikä on raskausdiabetes? Raskausdiabeteksella tarkoitetaan sitä, että odottavan äidin verensokeri- eli glukoosiarvo nousee normaalia

Lisätiedot

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispoliklinikka puh. 06-8264592 Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa dialyysihoidon aikana. Ruokavalion tavoitteena

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

Proteiini ravitsemuksessa

Proteiini ravitsemuksessa Proteiini ravitsemuksessa Proteiinit ovat tarpeellisia kaikille Proteiinien hyödyt näkyvät ja tuntuvat arjen monissa tilanteissa ja elämän eri vaiheissa: kasvun rakennusaineena energian lähteenä kehon

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi.

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. ALKOHOLIJUOMIEN ENERGIAMÄÄRÄT Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. JUOMA 100 ml ANNOS annos 7000 kcal energiamäärä,

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Lahti 21.4.2016/ Arja Lyytikäinen https://www.julkari.fi/handle/10024/129744 Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Hyvinvointioppiminen ja ruoka

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO Nyrkkisäännöt päivittäiseen nesteytykseen ovat: juodaan jokaisen aterian yhteydessä vettä ja muita juomia 2-3 lasillista riippuen nesteen tarpeesta kuumissa olosuhteissa

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin

Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ruokapyramidi Alaosassa olevat ruokaaineet muodostavat päivittäisen ruokavalion perustan Hedelmät ja vihannekset Viljavalmisteet Huipulla olevia ruokaaineita

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat!

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat! Kempeleen neuvola Hyvät vanhemmat! Tervetuloa Kempeleen äitiysneuvolan asiakkaaksi! Neuvolan työntekijöiden tarkoituksena on olla lasta odottavan perheen käytettävissä sekä vauvan että vanhempien hyvinvointiin

Lisätiedot

Mikäli vastasit Kyllä, selvitä vastauksesi kyselyn lopussa kohtaan tarkempi selvitys ja mainitse kysymyksen

Mikäli vastasit Kyllä, selvitä vastauksesi kyselyn lopussa kohtaan tarkempi selvitys ja mainitse kysymyksen ODL LIIKUNTAKLINIKKA URHEILIJAN TERVEYSKYSELY Nimi: Sukupuoli: M / N Sotu: - Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Laji: Valmentaja: Aikaisemmat lajit:

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Muistisairaus ja ravitsemus Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM

Muistisairaus ja ravitsemus Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM Muistisairaus ja ravitsemus 18.4.2012 Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM www.soinmuistaakseni.fi Projektit Ravitsemus muistisairaan kodissa - kehittämisja tutkimushanke 2009-2012 Tavoitteena on tutkia ja

Lisätiedot

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008 1. Kehitys koostuu ns. kehityskolmiosta. Jonka osina ovat Harjoittelu, Lepo ja Ravinto. 2. Ruokailun tavoite on olla yksi luonteva osa urheilijan kokonaisuutta. Urheilijan ravitsemuksen A B C A= Arkiruokailu

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

Ravinto jalkapallossa

Ravinto jalkapallossa Ravinto jalkapallossa Patrik Borg Helsingin Urheilulääkäriasema, Syömishäiriökeskus Painopisteet liikkujan ravinnossa Syö tarpeeksi Riittävästi ravintoaineita Riittävästi nestettä Aterioiden ajoitukset

Lisätiedot

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä -

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä - Etenevien muistisairauksien oireisiin kuuluu muistivaikeuksien lisäksi heikentyminen muillakin toimintakyvyn osa-alueilla. Läheisesi toimintakyvyn heikentymistä voidaan hidastaa monin keinoin, esimerkiksi

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ruokavalio. Sami Hämäläinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Nuoren urheilijan ruokavalio. Sami Hämäläinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Nuoren urheilijan ruokavalio Sami Hämäläinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ruokavalion merkitys urheilijalle Kunto ei nouse syömällä, vaan harjoittelemalla Ravinnolla on mahdollista vaikuttaa

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Ihmisen elimistöstä n. 60 % on vettä. Vuorokaudessa keho menettää normaalioloissa noin 2,5 litraa nestettä: noin 1,5 litraa poistuu munuaisten kautta

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maitotuotteet sisältävät aina hiilihydraatteja, koska maidossa on luonnostaan laktoosia eli maitosokeria. Lehmänmaidossa on n. 4,8 % maitosokeria

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen kulmakiviä Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen perusideaa! l HARJOITUKSEN AIKANA KUKAAN EI KEHITY! l SUORITUSKYKY HEIKKENEE HARJOITUKSEN AIKANA JA KEHITYS TAPAHTUU HARJOITUSTA

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa 1 (6) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.3. Päivähoitoruokailun sisältö Päivähoitoruokailun ravitsemuksellisena ja kasvatuksellisena tavoitteena on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä tyydyttää

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 MUISTIN OSA-ALUEET TAPAHTUMAMUISTI: ELÄMÄNKERRALLISET ASIAT TIETOMUISTI: OPITUT ASIAT, KUTEN SANOJEN MERKITYS, MATEMATIIKAN

Lisätiedot

NÄIN TALTUTAT TURHAN TURVOTUKSEN!

NÄIN TALTUTAT TURHAN TURVOTUKSEN! NÄIN TALTUTAT TURHAN TURVOTUKSEN! SELVÄSTIKIN Olet ihminen, joka ymmärtää sen, että Sinä olet itsellesi se tärkein ihminen. Haluat saada kehosi kuntoon, jotta voit nauttia elämästäsi täysillä ja jaksat

Lisätiedot

2.2. vähemmän sokeria Juomat ruokavaliossa *** Runebergin tortut s. Kahvi, tee tai vesi

2.2. vähemmän sokeria Juomat ruokavaliossa *** Runebergin tortut s. Kahvi, tee tai vesi 2.2. vähemmän sokeria Juomat ruokavaliossa *** Runebergin tortut s. Kahvi, tee tai vesi Suomalaiset saavat edelleen liikaa suolaa -kotitehtävät 1. Mieti keinoja (vähintään 3) suolan vähentämiseksi? Korvaamalla

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus

Urheilijan ravitsemus Ravinto Kehitys kolmio Urheilijan ravitsemus A. ARKIRUOKAILU KUNTOON rytmiä ja laatua päivän aterioihin B. RIITTÄVÄ JUOMINEN Vesi C. TURNAUKSET / PITKÄT PELI REISSUT eväät juomiset D. ASENNE syömisellä

Lisätiedot

RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY

RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY ARVOISA ASIAKAS Ruokapäiväkirjan ja ruuankäyttökyselyn avulla selvitämme ruokatottumuksianne ja ravinnonsaantianne. Tietojanne käsitellään täysin luottamuksellisesti,

Lisätiedot

RAVITSEMUS JA YLIKUNTO

RAVITSEMUS JA YLIKUNTO RAVITSEMUS JA YLIKUNTO Anna Ojala, ETM Ravitsemusasiantuntija Ravitsemuksellisia syitä ylikunnossa 1. Riittämätön kokonaisenergian ja HH- saanti 2. Epäsäännöllinen syöminen Energia ajoittain puutteellista

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

AUTOKLINIKKATUTKIMUS RAVINTOMUUTTUJIA KOSKEVAT KOMMENTIT AK MUUTTUJA AU MUUTTUJA RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTY RASVA

AUTOKLINIKKATUTKIMUS RAVINTOMUUTTUJIA KOSKEVAT KOMMENTIT AK MUUTTUJA AU MUUTTUJA RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTY RASVA AUTOKLINIKKATUTKIMUS RAVINTOMUUTTUJIA KOSKEVAT KOMMENTIT AK MUUTTUJA AU MUUTTUJA V7049 MUUTTUJAN NIMI RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTY RASVA KOMMENTTI Haastattelussa kysyttiin erikseen ruoanvalmistuksessa

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Nuoren urheilijan ravitsemus Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Sisältö Miksi oikea ravitsemus on tärkeää nuorelle urheilijalle Ruokavalion pääperiaatteet Energiatasapaino

Lisätiedot

Tasapainoinen Ravitsemus

Tasapainoinen Ravitsemus Tasapainoinen Ravitsemus Juha ja Sari Eriksson Itsenäiset Jälleenmyyjät Omat taustat ja kokemukset Juha Eriksson 50v.. Perhe: Vaimo Sari, 4 lasta Samuli 17v, Krista 19v, Niklas 22v, ja Sami 24 v Ammatti:

Lisätiedot

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat Ruokafaktat - 0 10 % 20 % 30 % 40 % ilmastopäästöt Sähkönkäyttö Liikenne Fossiilisten polttoaineiden käyttö Teollisuustuotanto hiilidioksidi Metsäkato Maatalous Jätteet METAANI Ruoan ILMASTOPÄÄSTÖT Kauppa

Lisätiedot

URHEILIJAN ravitsemusopas

URHEILIJAN ravitsemusopas URHEILIJAN ravitsemusopas Olympiajoukkueen ravitsemuskumppani Hyvällä ruoalla hyviin tuloksiin Laadukas, järkevästi koostettu ruokavalio Järkevästi koostetun ruokavalion avulla urheilijat voivat: Urheilijan

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Liikkuvan nuoren perusteita välipalakäytännöt Liikkuvan nuoren perusteet www.tervekoululainen.fi

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Ruokatrendit 2014. Tuomo Tupasela, 22.5.2015, Hämeenlinna

Ruokatrendit 2014. Tuomo Tupasela, 22.5.2015, Hämeenlinna Ruokatrendit 2014 Tuomo Tupasela, 22.5.2015, Hämeenlinna Sisältö MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus BIP/BMO tiimien EU-hankkeet Food Navigator Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 20.5.2014

Lisätiedot

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin Ravintoasioissa urheilijoilla on usein eniten parantamisen varaa. Erityisesti arkisyömiseen tulisi panostaa Urheilijan fyysinen kehitys tapahtuu arkisen

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot