Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16 Strategiaosa Kaupungin strategia 21 Kaupunkitason tavoitteet 25 Kaupunkikonserni Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt 29 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus 31 Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet 33 Käyttötalousosa 45 Toimielinten palvelusuunnitelmat, tavoitteet ja sitovat määrärahat: Keskusvaalilautakunta 46 Tarkastuslautakunta 46 Kaupunginvaltuusto 46 Konsernipalvelut 47 Ympäristölautakunta 52 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta 55 Tuotantolautakunta (Mikkelin palv.tuot.yksikkö) 59 Sivistystoimi Kasvatus- ja opetuslautakunta 74 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 81 Tekninen lautakunta 89 Maaseutu- ja tielautakunta 97 Rakennuslautakunta 100 Liikelaitokset ja taseyksiköt Liikelaitoksien ja taseyksiköiden sitovat tavoitteet, tunnusluvut, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, investoinnit Otavan Opiston liikelaitos 105 Etelä-Savon työterveys liikelaitos 107 Mikkelin Vesiliikelaitos 109

3 Tilakeskus taseyksikkö 112 Etelä-Savon pelastuslaitos taseyksikkö 116 Laskelmaosa Tuloslaskelma perusteluineen 120 Rahoituslaskelma perusteluineen 127 Investointiesitykset perusteluineen 132

4 Taloudelliset lähtökohdat Talouden kehitysnäkymät Euroalueen ja EU:n kasvu on pysähtynyt ja kääntyy lievään taantumaan vuonna Kasvua hidastavat pankki- ja velkakriisin heikentämä luottojen tarjonta ja korkealla pysyvä epävarmuus, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet, teollisuusmaiden vientikysynnän heikkous sekä kasvava ja pitkittyvä työttömyys. Euroopan vahvimpiin talouksiin kuuluvat Ruotsi ja Saksa yltävät tänä ja ensi vuonna vain 1-2 prosentin kasvuvauhtiin. Talous- ja rahoituskriisin kanssa painivien maiden taloudet supistuvat kuluvana vuonna ja alkavat vaiheittain kääntyä hitaaseen kasvuun vuoden lopulla. Vuonna 2012 euroalueen inflaation pysyy yli 2 prosentissa, johtuen mm. kalliina pysyvän energian ja verojen korotusten vuoksi. Inflaatiovauhti hidastuu vähän alle 2 prosenttiin vuonna. Pidemmän aikavälin inflaatioodotukset useissa teollisuusmaissa ovat maltilliset, alle 2 prosenttia. Lyhyet että pitkät korot pysyvät poikkeuksellisen matalina paitsi kriisimaissa ja aloittavat normalisoitumisen vasta vuoden aikana. Suomen vienti kasvoi vuonna 2011 vielä 2,6 prosenttia ja tuonti 5,7 prosenttia. Vienti alenee hieman vuonna 2012 ja kääntyy nousuun vasta vuoden aikana, kun epävarmuus maailmankaupassa vähenee ja lähtee kasvuun ja samalla myös euroalue pääsee kasvuun. Vuonna viennin on arvioitu kasvavan 2,5 prosenttia. Vuoden 2014 kuluessa vientikysyntä vahvistuu investointien lisääntyessä maailmalla ja viennin arvioidaan kasvavan lähes 5 prosenttiin. Bruttokansantuotteesta viennin osuus jää noin 41 prosenttiin vuonna. Vuonna tuonti taas kääntyy 2,2 prosentin nousuun viennin vetämänä. Vuonna 2014 tuonnin kasvu nopeutuu reiluun 4 prosenttiin, kun viennin kasvun lisäksi myös kotimaiset investoinnit lähtevät käyntiin. Vuoden 2011 aikana kotitalouksien reaalitulot eivät lisääntyneet lainkaan. Reaalitulojen kasvua vähensi yksityisen kulutuksen hintojen nousun nopeutuminen. Hintojen nousua kiihdytti arvonlisäveron ja energiaverotuksen korotukset. Samanaikaisesti yksityisen kulutuksen määrän kasvu nopeutui 2,5 prosenttiin, mutta samalla kotitalouksien säästämisaste jatkoi laskuaan tavanomaista korkeammalta tasolta. Vuonna 2012 talouskasvu on ollut lähes kokonaan yksityisen kulutuksen varassa ja kulutuksen kasvun arvioidaan jäävän vaatimattomaksi ja hidastuvan 1,7 prosenttiin. Euroalueen velkakriisin vaikutukset kuluttajien luottamukseen näyttäisi vähenevän, mutta kotitalouksien reaalitulot eivät vuonna lisäänny. Hintatason nousua kiihdyttää välillisen verotuksen kiristäminen. Kotitalouksien ostovoiman kehitystä heikentävät arvonlisäverotuksen noston lisäksi se, että valtion ansiotuloveroasteikkoihin ei tehdä lainkaan inflaatiotarkistusta vuosien osalta. Reaaliansiot kasvavat vuonna ,9 prosenttiin ja vuonna 0,2 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut yhtäjaksoisesti 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Velkojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin oli vuoden 2011 lopulla 115,6 %, mikä vastaa keskimääräistä eurooppalaista tasoa. Velan nopea kasvu on johtunut pääosin asuntoluottojen kysynnän kasvusta. Viimeisen 10 vuoden aikana asuntoluottojen kysyntä on kasvanut 11 prosenttia vuodessa. Kuntien talous Taloudellisen kasvun on yleisesti ennustettu hidastuva ja talouden ajautuminen taantumaan näyttää todennäköiseltä. Edessä on pitkä hitaan kasvun aika, mikä ilmenee kuntataloudessa mm. verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna. Kuntien kulutuksen määrän arvioidaan kasvavan lähivuosina keskimäärin prosentin vauhtia seuraten väestön ikärakenteen ja määrän muutoksen aiheuttamaa laskennallista peruspalvelujen kysynnän muutosta. Reaalista kasvua ennakoidaan olevan lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kulutusmenojen ennakoidaan nousevan vuonna 2012 noin 4 prosenttia ja vuonna noin 3,5 prosenttia ja sen jälkeen vuosittain keskimäärin vajaat 4 prosenttia. Koska menojen ennakoidaan kasvavan nopeammin kuin tulojen, kuntatalous on edelleen heikkenemässä. Alijäämän arvioidaan kasvavan 0,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna Palkkojen raamisopimus on voimassa 26 kuukautta ja sopimuskausi päättyy Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on lähes 4,5 prosenttia kaikilla sopimusaloilla. Jatkossakin kuntatalouden palkanmaksuvara riippuu lähinnä yleisen talouskehityksen parantumisesta ja kuntien omien verotulojen kasvusta. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 3,2 prosenttia. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma kasvanee hieman enemmän. Vuonna kunta-alan ansiotasoindeksi kohonnee 2,3 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvu ennustetaan vuonna jäävän ansiotason muutoksen tasolle. 1

5 Kuntien investointipaineet ovat suuret johtuen mm. peruskorjaustarpeista, kasvukeskusten suurista hankkeista sekä meneillään olevista rakenneuudistuksista. Kuntien investointisuunnitelmien toteutuminen riippuu kuitenkin pitkälti kuntatalouden taloustilanteesta ja lainarahan hinnasta. Ennustejaksolla kuntien investointien volyymin arvioidaan pysyvän ennallaan tiukan taloustilanteen vuoksi. Ennustejaksolla investointimenojen nimelliseksi kasvuksi arvioidaan keskimäärin vajaa 3 prosenttia vuodessa. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan paikallishallinnon alijäämä vuonna 2016 olisi lähes2,1 mrd. euroa, mikä merkitsisi 2 prosenttiyksikön nousupainetta kunnallisveroprosenttiin koko maan tasolla, mikäli alijäämä katettaisiin vain veroprosenttia korottamalla. Kuntien bruttovelka on tasoltaan noin kolminkertaistunut vuodesta 2000 lähtien. Vastaavasti velan suhde bruttokansantuotteeseen on kaksinkertaistunut samalla ajanjaksolla. Jos tulojen ja menojen kehitys on edellä kuvatun mukaista, kuntatalous velkaantuu kiihtyvällä vauhdilla. Kun korkotaso lähtee keskipitkällä aikavälillä nousuun, kiristää se kuntataloutta ja erityisesti pahimmin velkaantuneiden kuntien liikkumavaraa entisestään. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouteen on syntymässä poikkeuksellisen syvä ja kuntatalouden kestävyyttä vaarantava epätasapaino, mikäli alijäämien syvenemiskierrettä ei saada ajoissa katkaistua. Näkymiä heikentää entisestään se, että väestön ikääntymisestä kuntatalouteen kohdistuvat paineet jatkavat kasvuaan myös pidemmällä aikavälillä. Kuntien talouden kestävä tervehdyttäminen edellyttää, että kunnissa ryhdytään nopeisiin menojen kasvua hillitseviin toimiin jo kuluvan vuoden aikana. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella pääpainon tulee olla menojen kasvua hillitsevissä rakenteellisissa toimissa. Henkilöstömenot muodostavat valtaosan kuntatalouden menoista, joten erityisesti palkkamenojen kasvun hillitseminen on välttämätöntä. Kuntien verotulot Työttömyys on työvoimatutkimuksen mukaan jatkanut lievää laskuaan ja työttömyysaste alenee vuonna 2012 hyvän alkuvuoden ansiosta 7,6 prosenttiin. Työttömyyden ennakoidaan kuitenkin loppuvuodesta lisääntyvän siten, että vuodenvaihteessa työttömyysaste on jo lähes 8 prosenttia. Työttömyyden lisääntyminen näkyy jo Työnvälitystilastossa, jonka mukaan työttömien määrä suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan alkoi lisääntyä huhtikuusta 2012 alkaen. Työttömyysasteen ennakoidaan vuonna kohoavan 8,1 prosenttiin ja vuonna 2014 laskee 7,9 prosenttiin. Työmarkkinoiden rakenneongelmat hidastavat myös työttömyyden paranemista kasvun käynnistyttyä. Kun huomioidaan kaikki vaikutukset ansiotasoon vuonna 2012, nimellinen ansiotasoindeksi kohoaa 3,5 prosenttiin ja vuonna ansiotasoindeksin nousun taas hidastuu, kun raamisopimukseen kuuluva toinen korotus on ensimmäistä korotusta matalampi ja muiden ansioita kasvattavien tekijöiden arvioidaan pysyvän tämän vuoden kaltaisina. Vuonna 2012 kuntien verotulot kasvavat vuoteen 2011 verrattuna hitaammin. Vuonna tilitysten ennakoidaan lähtevän maltilliseen kasvuun. Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 17,6 mrd.euroa vuonna, joka olisi noin 4,2 prosenttia enemmän kuin vuonna Kunnallisveron keskeisimmän veropohjan muodostavat palkkatulot, joiden kasvu hidastuu edellisvuoden 4,5 prosentista 3,4 prosenttiin. Ansiotuloverotukseen ei ole tulossa muutoksia vuosina 2014 ja hallitus ehdottaa yhteisöveroon sekä tuottoa lisääviä että vähentäviä perustemuutoksia, joiden vaikutus kuntatalouteen kompensoidaan muuttamalla kuntien jako-osuutta siten, että kuntien verotuotto ei muutu. Veroperustemuutokset vuodelle alentavat kunnallisveron tuottoa noin 12 milj. euroa. Hallitus esittää kunnille kompensoitavan veroperusteiden muutosten aiheuttamana menetyksenä peruspalvelujen valtionosuuteen tehtävänä noin 12 milj. euron lisäyksenä, joten veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntien kokonaistuloihin. Yhteisöveron kehitykseen liittyy lähiaikoina suurta epävarmuutta lähinnä yleisen taloudellisen kehityksen johdosta, mutta myös kuntien jako-osuutta koskevien päätöksen vuoksi. Kuntien yhteisöveron määrään vaikuttavat sekä yritysten tuloskehitys että kunnille yhteisöveron tuotosta jaettava osuus. Kuntien yhteisöverotuotto arvioidaan alentuvan sekä tilapäisen jako-osuuden korotuksen puolittumisen sekä yritysten heikentyneen tuloskehityksen seurauksena. Yhteisöverokertymän ennustetaan pysyvän vuonna samalla tasolla kuin vuonna Valtionvarainministeriö ennustaa, että kuntien verotulot lisääntyisivät 4 prosenttia vuonna. Vuosina kuntien verotulojen kasvuksi arvioidaan keskimäärin 3,9 prosenttia. Vuonna 2016 verotulojen kasvu hidastuu, kun yhteisöveron jako-osuuden korotuksen päättyminen vähentää kuntien yhteisöverotuottoa arviolta 300 milj. eurolla. Vuoden kuntien yhteisöveron jako-osuuteen vaikuttavat lisäksi vuonna käyttöön tuleva yritysten Yle-vero. Yle-vero maksetaan ja tilitetään kokonaisuudessaan valtiolle yhteisöveron yhteydessä ja siten se laskee kuntien jakoosuutta yhteisöverontuottoon. Kunnat ja kuntayhtymät eivät ole verovelvollisia Yle-veron osalta. Tämä muutos on huomioitu laskettaessa Verontilityslakiin päivitettyjä lakisääteisiä jako-osuuksia. 2

6 Kuntien valtionosuudet Valtionvarainministeriön laskelmien mukaan valtionosuudet kasvaisivat vain yhden prosentti. Valtionosuuksien kasvua hidastavat valtiontalouden sopeutustoimet: peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 125 milj. eurolla ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia vuonna, mikä vähentää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 50 milj. eurolla. Kun valtionosuuksienkin kasvu hidastuu edellisvuodesta, kuntien tulojen kokonaiskasvu jää alle 3 prosenttiin, mikä on merkittävästi hitaampaa kuin viime vuosina keskimäärin. Valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat myös vuosina Valtionosuusleikkaus on 125 milj. euroa vuonna 2014 ja 250 milj. euroa vuonna Vuonna vähennys on 23,26 /as, 46,53 /as vuonna 2014 ja 93,06 /as vuonna Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuutta vähennetään vuodesta 2012 lähtien 631 milj. eurolla eli 118 euroa/as ja yhteenlaskettuna hallituskauden aikana tehtävät menosäästöt valtionosuuksiin ovat milj. euroa eli 211,51 euroa/as. Asukaskohtaiset muutokset on laskettu vuodenvaihteen 2010/2011 asukasluvulla. Kuntataloutta vahvistaa kuitenkin yhteisöveron korotetun jako-osuuden jatkaminen vuoteen 2015 asti. Kuntapalveluiden lisäykset Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan Henkilöstömitoitusten mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle Kevään kehysratkaisussa alennettiin sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitettuja kehittämisvaroja aiemmin sovitusta 145 miljoonasta 125 miljoonaan vuonna Kehysriihessä nämä varat palautettiin niin, että 10 miljoonaa euroa kohdistetaan vanhuspalveluihin ja 10 miljoonaa euroa omaishoidon kehittämiseen. Vanhuspalvelulain toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi vuoden 2015 tasossa arvioidaan hallituksen esityksessä 151 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi 86 miljoonaa, eli 54,3 prosenttia. Vanhuspalvelulain toteutumisen vuositason kustannusten luotettava arviointi on kuitenkin vielä hyvin vaikeata. Lähteet: Taloudellinen katsaus, lokakuu 2012, valtionvarainministeriö, Kuntataloustiedote 3/2011, Kuntaliitto. 3

7 Mikkelin toimintaympäristö VÄESTÖ Seuraavassa taulukossa on kaupungin väestökehitys Tilastokeskuksen uuden väestöennusteen mukaan. Taulukkoon on yhdistetty Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen ennusteet % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Yhteensä Ennusteen mukaan kaupungin kokonaisväestö säilyy pitemmälläkin aikaperspektiivillä suunnilleen ennallaan. Kaupungin oma tavoite on, että väestö kasvaa 250 hengellä vuosittain. Viime vuonna Mikkelin väestö kasvoi 156 henkeä, Ristiinan väheni 61 henkeä ja Suomenniemen väheni 20 henkeä. Yhteensä kolmen kunnan väestö kasvoi 75 henkeä. Vuonna 2012 väestön lisäys on elokuun loppuun mennessä 38 henkeä. Ennusteen mukaan päivähoito- ja peruskouluikäisten määrässä tapahtuu verraten vähän muutosta. Työikäisten osuus vähenee ennusteen mukaan viidellä prosenttiyksiköllä. Vanhemmissa ikäryhmissä näkyy ns. suurten ikäluokkien vaikutus. Yli 75 vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa nykyisestä 9,7 prosentista v prosenttiin ja v prosenttiin. Kaupungin ikärakenne tilastoalueittain Yhteensä Mikkeli Asila Rahula Sairila Parkkila Heinälahti Olkkolanniemi Rantakylä Vuolinko Otava Soikkala Korpijärvi Vanhamäki Vanhala Harjumaa Ihastjärvi Hiirola

8 Kalvitsa Rämälä Haukivuori Ydinkeskusta Keskustan reuna-alueet Saksala Peitsari Oravinmäki Lähemäki Tupala Visulahti Launiala Tuppurala Pursiala Urpola Laajalampi Pitkäjärvi Salosaari Moisio Nuijamies Kirjala Lehmuskylä Tuskun teollisuusalue Tusku-Karjalanharju Kaukola Kalevankangas Siekkilä Emola Rokkala Savisilta Kirkonkylä Kähkölä Pitkälahti Kokkosenlahti Hauhala Tuntematon Ristiina Tuntematon Suomenniemi Suomenniemi Luotolahti Karkaus Kiesilä Tuntematon

9 TYÖ Kuntien työpaikat jakaantuvat Tilastokeskuksen uuden toimialaluokituksen mukaan toimialoittain seuraavasti: Vuoden 2010 työpaikkatiedot, Mikkeli, tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto (sis. muutoksen v:sta 2009 vuoteen 2010 sekä muuttuneen kuntarakenteen, ei siis tarkastelua uuden Mikkelin osalta vuodesta 2009 vuoteen 2010) Mikkeli, Ristiina ja Suomenniemi yhteensä v Nykyinen Mikkeli v muutos muutos-% Kaikki toimialat yhteensä ,7 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous ,7 B Kaivostoiminta ja louhinta ,8 C Teollisuus ,3 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta ,1 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito ,8 F Rakentaminen ,4 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ,0 H Kuljetus ja varastointi ,3 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,8 J Informaatio ja viestintä ,6 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,7 L Kiinteistöalan toiminta ,0 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ,2 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,2 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus ,6 P Koulutus ,9 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut ,8 R Taiteet, viihde ja virkistys ,1 S Muu palvelutoiminta ,6 T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palve ,0 X Toimiala tuntematon ,7 Kehitystrendinä on, että maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rakentamisen työpaikat ovat vähenemässä ja erilaiset palvelusektorin, erityisesti yrityksiä palvelevat työpaikat ovat lisääntymässä. Tosin viimeksi kuluneen vuoden aikana näissäkin on ollut selvä notkahdus. Kun Mikkeli, Ristiina ja Suomenniemi yhdistyvät vuoden alussa, niin Mikkelin teolliset työpaikat lisääntyvät vuoden 2010 työssäkäyntitilaston tarkastelun perusteella noin 800:lla eli neljänneksellä. 6

10 Vuonna 2011 Mikkelin kaupungin työttömyysaste oli 10,2 %, missä laskua oli vuoteen 2010 verrattuna 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste oli vuonna 2011 Etelä-Savossa keskimäärin 10,7 %. Vuonna 2012 Mikkelin työttömyysaste on ollut noin kaksi prosenttiyksikköä valtakunnan tasoa korkeampi eli 11,1 % ja vuonna työttömyysasteen ennustetaan pysyvän samalla tasolla. Nuoria alle 25-vuotiaita oli työttömänä elokuussa noin 400 eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaisia työttömiä oli syyskuussa 723, kun vuosi sitten heitä oli 616 henkeä. Tammi-elokuussa 2012 ilmoitettiin uudessa Mikkelissä (Ristiina, Suomenniemi, Mikkeli) työnvälitykseen yhteensä 550 työpaikkaa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Eniten vähenivät työnvälitykseen tulleet hallinto- ja tukipalvelutoiminnan työpaikat, -312 paikkaa ja -24 %, rakentamisen työpaikat -51 paikkaa ja -46 %, kaupan alan työpaikat 169 ja -32 % sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen paikat -56 paikkaa ja -15 %. Mikkelin kaupunki kohdistaa omaa työllisyydenhoitoaan edelleenkin erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin. Muutokset palkkatuen kohdentamisessa antavat paremmat mahdollisuudet osoittaa työtä tutkinnon suorittaneille nuorille ja työmarkkinatuen kuntaosuuslaskutuksessa oleville. Näitä tavoitteita määrittää vahvasti nuorten yhteiskuntatakuu sekä pitkäaikaistyöttömyyden hallinnan kuntakokeilu, jossa Mikkeli on yksi kokeilukunnista. Mikkelin kaupungilla käynnissä olevalla työpajatoiminnan kehittämisellä ja koko työllisyydenhoidon rakenteen uudistamisella tähdätään työllisyysasteen myönteiseen kehittymiseen, pitkäaikaistyöttömyyden alenemiseen ja nuorten työllisyysasteen nousemiseen. Mikäli taloussuhdanteet eivät vaikuta työmarkkinoihin radikaalisti, niin vuoden aikana on oletettavaa, että työmarkkinatuen kuntaosuuslaskutuksessa olevien määrä saadaan laskuun. Tähän vaikuttaa paljon myös se, millä tavoin Etelä-Savon TE-toimistolla on palkkatukea osoitettavissa järjestöjen työllistämishankkeisiin ja kaupungin omaan työllistämiseen. Kuntakokeilukuntana Mikkeli saattaa saada etua valtion työllistämismäärärahajaossa. Mikkelissä työllisyydenhoito yhdistyy elinkeinopolitiikkaan, ja tätä linjausta vahvistetaan edelleen. Keskeisenä päämääränä on muun muassa vahvistaa kärkialueiden työllisyyttä (digitaalisuus, bioenergia, ympäristöturvallisuus ja matkailu), sekä tukea uutta yritystoimintaa ja yritysten kasvua sekä auttaa myös nuoria sijoittumaan kärkialueiden yrityksiin ja organisaatioihin. Mikkelin seudun kehitysnäkymät työllisyydessä kuvataan vielä alla. Seutu on tarkastelunäkökulmana luonteva, koska muun muassa Reitin toiminta on seudullista. Mikkelin seutukunnan kehitysnäkymät Etelä-Savon ELY keskuksen tilaston mukaan Mikkelin seutukunnan kehitysnäkymät seuraavan vuoden aikana näyttävät pysyvän hyvin ennallaan ja mitään suurta kasvua ei ole näkyvissä. Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina, Puumala (++) Paljon parempi,(+) Parempi, (0) Ennallaan/nykytasolla,(-) Heikompi,(--) Paljon heikompi Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet Alueen tulevaisuuden haasteet ovat samat kuin valtakunnallisesti: Euroopan ja muun maailman taloustilanteen kehitys vaikuttaa viiveellä yritysten kysynnän kehitykseen. Työmarkkinoiden työvoimatarpeisiin on pääsääntöisesti pystytty vastaamaan. Vaadittavaa osaamista on lisätty erilaisilla koulutustarjonnoilla. Mikkelin seudun vetovoima on vaikuttanut siihen, että seudulle sijoittumisesta kiinnostuneita yrityksiä on ollut sijoitusneuvotteluissa myös vuoden 2012 alkupuoliskolla. Työvoiman saatavuus ei ole ollut esteenä yritysten sijoittumiselle. Yhteistyö eri toimijoiden kesken toimii hyvin myös näissä uusien työpaikkojen ja yritysten hankintatilanteissa. Tätä työtä on jatkettava. Julkisen sektorin rooli työllistäjänä on edelleen muutoksessa (sekä kunta että valtio). Logististen 7

11 yhteyksien parantuminen, mm. uudet junavuorot Etelä-Suomesta edesauttavat myös elinkeinoelämää. Yleinen tunnelma alueella Alkuvuoden varsin positiivinen vire työmarkkinoilla on kesän aikana kääntynyt heikommaksi, työvoiman kysyntä on hiipunut. Mikkelissä erityisesti keskustan kehittämistyö on vaikuttanut positiivisesti palvelualan työllisyystilanteeseen ja vireyttänyt muutenkin kaupunkikuvaa ja seutukuntaa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että myös palvelualoilla työpaikkojen ilmoittaminen avoimeksi on vähenemään päin viime vuoteen verrattuna. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät Teollisuuden osalta on merkkejä paremmasta, koska isompia lomautuksia on keskeytetty ja ko. yrityksiin on rekrytoitu uutta työvoimaa. Elintarviketeollisuuden puolella on uusien markkina-alueiden valtaamista ja viennin kehittämistä. Kauppa ja palvelut työllistävät hyvin. Seudun yrittäjien ikärakenne on korkea, kuten seudun väestönkin. Näin ollen yrityskannan omistajanvaihdoskehitys on vilkasta. Uusien yritysten perustaminen on starttirahapäätösten perusteella jonkin verran edellisvuotta vähäisempää. Työttömyyden määrä ja rakenne Työttömyys on seudulla lievässä kasvussa. Myös nuorisotyöttömyys on edellisvuotta korkeampi. Seudulla oli kesäkuun lopussa 543 alle 25-vuotiasta työtöntä, joka on lähes 50 työtöntä enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Taantumaa edeltäneestä tilanteesta työttömien nuorten määrä on lähes 200 suurempi. Nuorten yhteiskuntatakuun täysimääräinen toimeenpano vaatii eri toimijoiden yhteisiä ponnisteluja. Myös pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Mikkeli pääsi mukaan hallitusohjelman kuntakokeilu-paikkakunnaksi. Tällä kokeilulla etsitään uusia ratkaisumalleja rakenteellisen työttömyyden alentamiseen. Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus Työvoimaa on vielä kohtuullisen hyvin saatavissa, vaikka työkykyisten ja ammattitaitoisten työnhakijoiden reservi ei olekaan suuri. Sosiaali- ja terveysalalla on tiettyjä rekrytointivaikeuksia, mm. lähihoitajien väheneminen. Aikaisemmin lähihoitajia löytyi hyvin koko seudun alueella, nyt on vaikeuksia täyttää pienillä paikkakunnilla olevia työpaikkoja. Seudulla koulutetaan maahanmuuttajia kysytyille aloille mm. siivoojiksi ja kokeiksi, mutta heidän työllistymisensä on vaikeaa. Näyttää siltä, että työyhteisöt edellyttävät mm. parempaa kielitaitoa kuin työ sinänsä. ASUMINEN Suomessa oli vuonna 2011 yli miljoona yhden hengen asuntokuntaa. Yhden hengen asuntokuntien määrä kasvoi edellisvuodesta asuntokunnalla. Suurin osa yksinasuvista on vuotiaita. Heidän osuutensa kaikista yksinasuvista oli 42 prosenttia vuonna Yli 65-vuotiaita oli yksinasuvista runsas kolmannes. Sen sijaan alle 35- vuotiaiden asuntokuntia oli yksinasuvista 24 prosenttia. Alle 35-vuotiaiden osuus kaikista yksinasuvista on pysynyt samansuuruisena koko 2000-luvun. Suomessa oli vuoden 2011 lopulla yhteensä asuntokuntaa. Asuntokuntien määrä lisääntyi edellisvuodesta asuntokunnalla. Suurin osa asuntokuntien määrän kasvusta johtuu yksin- ja kaksinasuvien määrän kasvusta. Asuntokuntien lukumäärä Mikkelissä on lisääntynyt lähes joka ryhmässä, vain neljä- ja kuusihenkilöä käsittävät asuntokunnat ovat vähentyneet. Yhden ja kahden henkilön asuntokunnat ovat lisääntyneet suhteellisesti eniten. Asuntokuntien (henkiöiden) lukumäärä vuoden 2011 lopussa oli , kun se edellisen vuoden lopussa oli

12 Asuntokunnat 1 henk. 2 henk 3 henk. 4 henk. 5 henk. 6 henk. 7+ henk. yhteensä Tilastokeskus - Statistikcentralen Asuminen asuntotyypin mukaan Mikkeli 2010 Kaikki asuntokunnat, hlöt Omistusasunto Vuokra-asunto Asumisoikeusasunto 371 Muu tai tuntematon hallintaperuste Asuntojen hintakehitys Omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2012 toisella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omakotitalojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 0,5 prosenttia. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 7,6 prosenttia edellisvuodesta. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 18,3 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli neliömetriä. Suuralueittain tarkasteltuna omakotitalojen hinnat laskivat edellisvuodesta eniten Pohjois-Suomessa, 5,2 prosenttia. Itä-Suomessa hinnat nousivat 1,3 prosenttia. Vastaavasti pientalotonttien hinnat nousivat Pohjois- Suomessa 11,2 prosenttia ja laskivat Itä-Suomessa 11,2 prosenttia. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat heinäkuussa koko maassa 0,5 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,7 prosenttia ja muualla maassa laskua oli 0,3 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat koko maassa 1,2 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,4 prosenttia ja muualla maassa hinnat pysyivät lähes ennallaan. Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat, heinäkuu 2012 Alue: Koko maa Pääkaupunkiseutu (PKS) Muu Suomi (koko maa - PKS) Itä-Suomi Rakentaminen 2012 Mikkelissä on elokuun 2012 loppuun mennessä valmistunut asuinrakennuksia yhteensä 73 kpl, joista pientaloja 62 kpl, rivi- ja ketjutaloja 9 kpl ja asuinkerrostaloja 2 kpl. Asuntojen lukumäärä oli yhteensä 137 kpl. Vuonna 2011 vastaavasti asuinrakennuksia valmistui 108 kpl, joista pientaloja 99 kpl, rivi- ja ketjutaloja 6 kpl ja asuinkerrostaloja 3 kpl. Asuntojen lukumäärä oli 218 kpl. 9

13 Kaupungin talous ja riskienhallinta Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen yhdistymisestä johtuen vertailua edellisiin vuosiin ei voida tehdä, koska mm. kuntien välinen palveluiden osto eliminoituu vasta toimintakatteessa. Yhdistetyn Mikkelin toimintamenojen kasvu vuonna on ennusteeseen 7/2012 verrattuna noin 4 prosenttia. Toimintakatteen arvioidaan kasvavan 1,3 prosenttia. Verotulojen arvioidaan kasvavan 5,4 prosenttia, josta verokorotuksen vaikutus on 1,4 prosenttia. Kaupungin lainamäärä nousee noin 177,7 miljoonaan euroon, mutta asukaskohtainen lainamäärä alenee ja on euroa/ asukas. Huolimatta maltillisesta menojen kasvusta tuloslaskelman vuosikate on 18,9 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä poistojen jälkeen on euroa. Tuloslaskelman perusteella voidaan todeta, että kaupungin nykyinen tulotaso ei jatkossa riitä nykyisten laajuisten palvelujen ylläpitämiseen. Lähivuosien suuri tehtävä on sovittaa menojen kasvu hyvin matalaan tulojen kasvun sallimaan liikkumavaraan. Tällöin olennaista on välttää uusia toimintojen laajennuksia ja pysyviä menojen lisäyksiä. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut investoinnit ovat 26,5 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 15,8 milj. euroa. Investointitasoa on jouduttu pudottamaan edellisten vuosien investointisuunnitelmista. Investointeihin on sisällytetty Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen yhdistymissopimuksessa sovitut investoinnit. Investoinnit painottuvat suurimmalta osalta peruskorjaus- ja korvausinvestointeihin. Suurimmat investoinnit vuonna ovat Ristiinan terveyskeskus/vaarinsaari peruskorjaus, Ristiinan koulukeskuksen peruskorjaus ja Haukivuoren yhtenäiskoulun peruskorjauksen aloittaminen. Kiinteistö Oy Porrassalmenkatu 17 rakentamisen yhteydessä tehdään kulkuyhteys satamasta torille uusinvestointina ja Ilmarisenpuisto/alueen lähiliikuntapaikan laajennusinvestointi liittyen päiväkoti Vilttihatun valmistumiseen. Satamalahti-projektin hankesuunnittelun aloitetaan ja Satamalahdesta on tulevaisuudessa tarkoitus rakentaa käyntikortti Mikkelille. Mikkelissä on tavoitteena, että investointien tulorahoitus riittää kattamaan investoinnit ja investointien tulorahoituksen tunnusluvun on oltava vähintään 100 prosenttia aina kunakin talousarvion suunnitelmakautena (huomioiden myös edellisen tilinpäätöksen tilanne). Kaupungin poistoaikoja lyhennetään kuntaliiton suositusten mukaisesti vuodesta alkaen siten, että poistot vastaavat vuotuisia investointeja. Lainamäärä nousee vuoden lopussa noin 179,2 milj. euroon. Lainamäärässä on mukana yhdistyvien kuntien lainat. Mikkelin velkatilanne lähenee kuntien keskimääräistä velkamäärää ja Mikkelin kokonaistuottojen (toimintatuotot, verot ja valtionosuudet) kasvaessa ja velkamäärän pysyessä ennallaan kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus (tulot/ velkamäärä) alenee. Velkaantumisen tavoitteeksi asetetaan se, että Mikkelin suhteellinen velkaantuneisuus alenee suunnitelmakaudella Mikkelin investointitaso on sopeutettu 20 milj. euron poistotasoon ja lainamäärä asukasta kohden pysyy taloussuunnitelmakaudella 2016 nykyisellä vuoden 2012 tasolla ollen euroa/ asukas. Tuloslaskelma (1000 ) Yhdistetty TP 2011 Yhdistetty TA 2012 Ennuste yhd.kunta 7/2012 TA TS 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Toimintamenot Valmistus omaan käyttöön Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Tilkauden yli/-alijäämä

14 Tulojen ja menojen perusteet ja talousarvion painopisteet Verotulojen arvioidaan kasvavan 9,5 milj. euroa (5,4 prosenttia), josta veronkorotusvaikutus on 1,4 prosenttia. Kuntaliiton arvio uuden Mikkelin verotasosta on 182 milj.euroa. Laskelmat on tehty oheisten veroprosenttien pohjalta. Yhdistyvien kuntien veroprosentit 2012 Mikkeli 2012 Ristiina 2012 Suomenniemi TA yhdistetty Mikkeli Kunnallisveroprosentti 19,50 % 20,00 % 19,50 % 19,75 % Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,42 % 0,60 % 0,65 % 0,50 % Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,90 % 1,15 % 1,25 % 1,10 % Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % 2,00 % 1,00 % 3,00 % Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 % 0,80 % 1,00 % 0,00 % Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 2,50 % 1,35 % 1,00 % 2,50 % Kuntaliiton ennusteen mukaan valtionosuuksien arvioidaan kasvavan Mikkelissä 1,5 milj. euroa (1,5 prosenttia) yhdistettyjen kuntien ennusteeseen 7/2012 verrattuna. Kuntaliitto on huomioinut laskelmassa peruspalvelubudjetin tuomat muutokset valtionosuuksiin. Peruspalvelubudjetin mukaan tulevina vuosina kuntien valtionosuudet vähenisivät asteittain edelleen vuoteen 2015 saakka 0,7 prosenttia - 0,1 prosenttia. Vuonna vähennys on 23,26 /as, 46,53 /as vuonna 2014 ja 93,06 /as vuonna Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuutta vähennettiin vuodesta 2012 lähtien 631 milj. eurolla eli 118 euroa/as. Yhteenlaskettuna hallituskauden aikana tehtävät menosäästöt valtionosuuksiin ovat milj. euroa eli 211,51 euroa/as. Valtionvarainministeriö on laskenut asukaskohtaiset muutokset vuodenvaihteen 2010/2011 asukasluvulla. Kuntien omarahoitusosuus on kunnan peruspalvelujen osalta 3.135,80 euroa/asukas ja lukio, ammatillinen, AMK osalta 367,74 euroa/asukas. Peruspalvelubudjetin mukaan verotulot ja valtionosuudet kasvavat yhteensä kunnissa keskimäärin noin 3 prosenttia. Hallitusohjelman mukaan osana kuntarakenneuudistusta myös valtionosuusjärjestelmää uudistetaan yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen etenee kuntarakenneuudistuksen yhteydessä. Toimintatulot kasvavat 13,4 milj. euroa (8,9 prosenttia) ja menojen kasvu on 16,8 milj. euroa (4 prosenttia) yhdistettyjen kuntien ennusteeseen 7/2012 verrattuna ja nettomenot kasvavat vain 1,3 prosenttia. Yhdistettyjen kuntien tilinpäätöksissä 2011 ja talousarviossa 2012 on kuntien välinen palvelujen myynti ja osto mukana, joten luvut eivät anna täysin oikeansuuntaista vertailua uuden Mikkelin tuloista ja menoista. raamissa kuntien välinen kauppa eliminoitiin sekä osa päällekkäisistä hallinnon kustannuksista. Taksat ja maksut yhtenäistetään yhdistymisen yhteydessä koskemaan koko uutta kuntaa. Yhtenäistämisen vaikutusta on vaikea arvioida. Toimintamenojen kasvu toimialoittain (1 000 ) Ristiinan ja Suomenniemen kuntien organisaatiot poikkeavat Mikkelin kaupungin organisaatiosta ja varhaiskasvatus siirretään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen ja tästä syystä toimintamenojen kasvu voidaan esittää vain Mikkeli yhteensä. Vertailulukuina on Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen yhdistetyt tilinpäätökset 2011 ja talousarviot Toimintamenojen kasvu (1000 ) Yhdistetty TP 2011 Yhdistetty TA 2012 TA Kasvu Kasvu % Mikkelin kaupunki yhteensä ,6 Muita kuin kuntien yhdistymisestä johtuvia organisaatiomuutoksia vuoden talousarvio sisältää ympäristölautakunnassa Kangasniemen kunnan liittyminen ympäristöpalveluihin, maaseutu- ja tielautakunnassa Pieksämäen kaupungin liittyminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, varhaiskasvatuksen siirto kasvatus- ja opetuslauta- 11

15 kunnan alaisuuteen ja Puumalan kunnan liittyminen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueeseen. Rakennuslautakunta hoitaa jatkossa jäteviranomaistehtäviä. Yhdistymishallituksen hyväksyi lautakunnille talousarvioraamin. Yhdistymishallituksen asettamien talousarvioraamin lähtökohtana oli, että toimintakate on -270 milj. euroa. Raamivalmistelun yhteydessä ei vielä ollut tietoa kaikista yhdistyvien kuntien menoista, kuten Tilakeskuksen perimien vuokrien tasosta Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöjen osalta. esityksen toimintakate on 268 milj. euroa. Suurimmat sopeuttamiset on tehty sosiaali- ja terveystoimen ja sivistyspalveluiden menoihin sekä poistamalla päällekkäisiä hallinnon menoja. Suurimmat omaisuuden myynteihin liittyvät erät ovat vuoden 2012 aikana aloitettu Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän kiinteistöjärjestelyt 6,3 milj.euroa sekä maan myyntulot 2,8 milj. euroa. Yhdistymisavustuksesta 4,3 milj. eurosta (vv ) on budjetoitu tulevalle vuodelle 1,7 milj. euroa. Vuoden toiminnan riskinä taloudessa on kuntien yhdistymisen vaikutuksien arvioinnin onnistuminen määrärahoissa riittävällä tarkkuudella. Kuntien heikkenevästä taloustilanteesta johtuen toiminnan tasapainottamiseksi on laadittu myös Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma, jonka toteutuksesta päätetään talousarvion yhteydessä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahojen riittävyyden takaamiseksi pitää päästä vaikuttamaan erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Terveydenhuollon osalta erityinen huomio tulee kiinnittää erikoissairaanhoitoon, jossa psykiatrian osalta kustannukset ovat noin 4,1 milj. euroa keskiarvoa suuremmat. Psykiatrian osalta sekä avohoidon että laitoshoidon kustannukset ovat huomattavasti keskimääräistä suuremmat. Erikoissairaanhoidon osalta ensivaiheessa pyritään kehittämään psykiatrian toimintamallia ja vuosina pyritään yhdistämään Pankalammen terveysaseman ja vuodeosastojen toiminta erikoissairaanhoidon yhteyteen. Näillä järjestelyillä voidaan saavuttaa tukitoimintojen ja palveluprosessien osalta merkittäviä hyötyjä. Vuosi on nykyisen strategian viimeinen toteutusvuosi ja kaikkien toimialojen tuloskorteilla on laadittu toiminnalliset tavoitteet sekä palvelusuunnitelma, jonka mukaan toimintaa kehitetään ja tuotetaan. Tavoitteet ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Mikkelin kaupungin tavoitteena on tulla ensimmäiseksi digitaaliseksi kaupungiksi Suomessa ja tämän lupauksen lunastamiseksi lautakuntien tavoitteissa näkyy sähköisten palvelujen kehittäminen. Vuoden aikana laaditaan erillinen kehittämisohjelma Digital-Mikkelin toteuttamiseksi. Riskienhallinta Kaupunginhallitus määrittää sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät menettelytavat. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat siitä, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Kaupunki perustaa omistajaohjausjohtajan viran, missä keskeisiä tehtäviä ovat konserniohjaus sekä sisäinen valvonta ja riskien hallinta. Vuoden aikana on tarkoitus määritellä kaupungin oma sisäisen valvonnan toimintatapa ja riskienkartoitusjärjestelmä. Toimielimet noudattavat toiminnassaan sisäisen valvonnan ohjeita. Kaupungin merkittävimmät riskit liittyvät heikkoon yleiseen taloustilanteeseen, joka aiheuttaa palvelutuotannon rahoitusvaikeuksia. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu näyttää suunnitelmakaudella verrattain alhaiselta ja kaupungin on varauduttava 2 prosenttiin tulokasvuun ja pyrittävä 1,5 prosentin menokasvuun tulevina vuosina. Keskeinen keino riskin hallitsemiseksi on kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen, muuttovoitto ja työpaikkojen luonti kasvun luonti. Henkilöstön eläköitymisen korkea määrä aiheuttaa riskiä palvelutuotannon jatkuvuuden näkökulmasta. Henkilöstöstrategia jalkautetaan sekä henkilöstösuunnittelua ja seurantaa parannetaan vuoden aikana. Riskienhallintaa toteutetaan muun muassa hyvällä suunnittelulla ja vuoden 2012 aikana on otettu käyttöön ennakkoarviointimenettely suurimmissa kehittämistoimenpiteissä, jonka perusteella voidaan ottaa päätöksenteossa eri vaihtoehdot huomioon. Erikoissairaanhoidon kustannusten suuri kasvu on riski kaupungille, koska erikoissairaanhoidon kustannusten vuotuinen nousutaso käyttää kokonaan kaupungin luontaisen verotulojen kasvun. Sosiaali- ja terveystoimen ja erikoissairaanhoidon yhteistoiminnan ja yhteensopivien palveluketjujen kehittäminen on edellytys sille, että kustannusten nousu voidaan hillitä koko sosiaali- ja terveystoimessa. Riskienhallinnan tilaa seurataan talousarviovuoden aikana ja siitä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Riskienhallinta menettelyä kehitetään kokonaisvaltaisesti vuonna. 12

16 n rakenne, sitovuus ja seuranta n rakenne Kunnan talousarviosta ja suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tämän lisäksi talousarviosta ja suunnitelmasta antaa ohjeita ja suosituksia Kuntaliitto. Kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Tältä osin sitovia ohjeita ja lausuntoja kunnille antaa työ- ja elinkeinoministeriön alainen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. n sisältö on laadittu ottaen huomioon soveltuvin osin mainitut säännökset ja ohjeet. ssa on strategiaosa, konserni, käyttötalousosa, laskelmaosa, jossa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit. noudattaa samaan rakennetta kuin toimintakertomus. Strategiaosa sisältää kaupungin vision ja strategian sekä kaupunkitason sitovat tavoitteet. Strategiaosassa esitetään myös strategiset hankkeet. Konsernissa, esitetään yleisperustelut tulevalle omistajapolitiikalle sekä kaupungin tytäryhtiöitä koskevat sitovat tavoitteet sekä tunnusluvut. Käyttötalousosassa esitetään lautakuntien ja liikelaitoksien sekä taseyksiköiden palvelusuunnitelmat, sitovat tavoitteet sekä määrärahat. Kuntaliitoksesta johtuen vertailukelpoisia vuoden 2011 tilinpäätöstietoja ja talousarvio 2012 tietoja ei voida esittää, koska kuntien organisaatiot ovat olleet erilaiset. Laskelmaosassa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä investoinnit perusteluineen. n sitovuus Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita kaupungin viranomaisia. n yleiset lähtökohdat n yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, jota ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. Strategiaosa Strategiaosassa valtuuston asettama strategia vuosille on sitova. Vuosi on nykyisen strategian viimeinen toteuttamisvuosi. Vuodelle on koko kaupungin tuloskortissa esitetty sitovia tavoitteet, joissa toimielinten on onnistuttava. Konserniosa Konsernissa tytäryhteisöille kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet ovat sitovia. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa esitetään lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat. Määrärahoissa lautakuntia sitovat tulot sekä menot. Kohderahoitteisena yksikkönä toimii konsernipalveluissa ruoka- ja puhtauspalvelut, jota sitoo yksikön nettotulos. Tavoitteiden sitovuudesta seuraa, että niistä poikkeaminen tai niiden tarkistaminen edellyttää valtuuston hyväksymistä. Määrärahasitovuus tarkoittaa, ettei rahan käyttö saa ylittää valtuuston kyseiseen toimintaan myöntämiä varoja. Jos määräraha ei riitä menoon, on toimielimen haettava valtuustolta lisämäärärahaa. Toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, mikäli toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan. ta on noudatettava myös tuloissa siten, että vähintään arvioitu tulojen määrä toteutuu. Nettomääräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana. Liikelaitoksille on toiminnalliset tavoitteiden lisäksi sitovaa korvaus peruspääomasta, liikeylijäämä sekä vakituisen henkilökunnan määrä. Liikelaitoksien tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja investointisuunnitelmat ovat ohjeellisia, 13

17 mutta niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle. Tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja kuluissa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat korkotulojen ja menojen netto sekä rahoitustulojen ja menojen netto. Taseyksiköistä Tilakeskuksen investoinnit ovat sitovia hanketasolla, lukuun ottamatta muutos/peruskorjaustöitä. Vuotuista kokonaismäärää ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Tilakeskuksen sitovia eriä ovat myös pääomakorvaus sekä liikeylijäämä sekä henkilökunnan määrä. Tilakeskuksen tilikauden ylijäämän käytöstä peruskorjausinvestointeihin päätetään vuosittain kaupungin investointiohjelman yhteydessä. Kaupungin investointiohjelmaa on tarkastettu poistotasoa vastaavaksi ja Tilakeskuksen ylijäämä käytetään vuoden investointiohjelman toteutukseen ja Tilakeskuksen toiminnan rahoittamiseen, huomioiden Tilakeskuksen lainamäärä ja että se ei kasva vuoden 2012 tasosta. Etelä-Savon pelastuslaitokselle toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Laskelmaosa Tuloslaskelma Tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähden on velvoite toimia valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelman muiden vuosien sitovuus poikkeaa talousarviosta. Niihin kohdistuvat menoarviot eivät oikeuta vielä varojen käyttöön. Toimielinten ja viranhaltioiden pitää kuitenkin toimia suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rahoituslaskelma ja lainanottovaltuudet Rahoituslaskelmassa sitova erä on kaupungin lainamäärä. Kaupungin kokonaislainamäärä on talousarvion mukaisesti enintään 179,3 milj. euroa (3 287 euroa/ asukas) vuoden lopussa +/-antolainauksen muutokset. Uusista antolainauksista konsernille ja liikelaitoksille päättää aina kaupunginvaltuusto tapauskohtaisesti. Kaupungin lainanottovaltuudet ovat seuraavat vuonna : 1. Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa 25 milj.euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti. 2. Kaupunginjohtajalla on oikeus suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 50 milj.euron määrällä vuonna. Suojauksia tehdään 50 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä eo. suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen. Investoinnit Emokaupungin investointimäärärahat ovat sitovia bruttomäärältään. Kunnallistekniikan määrärahojen hankekohtaisesta käytöstä päättää tekninen lautakunta. Vuoden alusta perustetaan teknisen lautakunnan jaosto, joka toimii Tilakeskuksen johtoryhmänä. Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi Tilakeskuksen investointien päätösvalta, toimintasääntö ja johtosääntö. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ja Tilakeskuksen investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta. Muut ohjeet Yleiset vastuut määrärahoista Jokaisen lauta- ja johtokunnan sekä tulosalueen on valvottava, ettei vahvistetussa talousarviossa myönnettyjä menomäärärahoja ylitetä. Määrärahojen käyttöön liittyy myös velvoite toteuttaa toimintaa yhteistyössä eri toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia. Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön päällikkö on vastuussa määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee aina hyväksyä siltä menokohdalta, jolle ne kuuluvat, eikä siltä menokohdalta, jolla olisi vielä määrärahaa jäljellä. Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta. Lisämäärärahaa on anottava ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys myös lisämäärärahatarpeen rahoittami- 14

18 sesta ja sen merkityksestä vuosikatteen kehitykseen, velkaantumiseen tms. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä. Seurantavastuu Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen hyväksymiä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeita. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Pysyväisohjeet Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet: Hankintaohje Kh 480/ Perinnän toimintatapaohje Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh 22/ Avustukset Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosyksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy voi maksaa avustuksen vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosyksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä määrärahoja, vaan käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään mennessä. Vuonna hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa raportoidaan vain talouden toteutumisesta ja toiminnallisten muutoksista, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta esitetään talouden seuranta ja myös mahdolliset määrärahan ylitykset. Konsernin tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen raportoidaan syys-marraskuussa ja tämän perusteella laaditaan yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa seuraavan vuoden tavoitteet. 15

19 Henkilöstö Vuoden talousarviossa palkat ja palkkiot ovat 122,3 milj. euroa. Yhdistettyjen kuntien 7/2012 seurannassa palkat ja palkkiot ovat 115,6 milj.euroa. Henkilöstömenojen kasvu vuoden 2012 ennusteesta on 5,7 prosenttia. Palkankorotusvaraukseksi on budjetoitu 1,5 prosenttia. Kunta-alan ansiotasoindeksi arvioidaan nousevan 2,3 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvun ennustetaan vuonna jäävän ansiotason muutoksen tasolle. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella pääpainon tulee olla menojen kasvua hillitsevissä rakenteellisissa toimissa. Henkilöstömenot muodostavat valtaosan kuntatalouden menoista, joten erityisesti palkkamenojen kasvun hillitseminen on välttämätöntä. Vuoden talousarvion saavuttaminen vaatii onnistunutta henkilöstöstrategian toteuttamista. Henkilösivumenojen on laskettu olevan vuonna 22,14 prosenttia (2012; 22,01 prosenttia). Maatalouslomittajien tapaturmavakuutusmaksu on 4,99 prosenttia (muilla 0,34 prosenttia) Vuonna työnantajalta perittävä palkkaperusteinen maksu nousee 0,2 prosenttiyksikköä ja varhe-maksu pysyy keskimäärin ennallaan suhteessa palkkasummaan. Varhe-maksun määrä kuitenkin vaihtelee jäsenyhteisöittäin maksun piirin kuuluvien eläkkeiden alkavuuden mukaan. Eläkemenoperusteisella maksulla katetaan se osa kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitustarpeesta, joka ylittää palkkaperusteisen ja varhemaksun tuoton. Se on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat karttuneet ennen vuotta Vuoden varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhe-maksu) perustuu eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. KUEL-omavastuuksia on budjetoitu 9,60 prosenttia ja KUEL-varhemaksuksia 2 prosenttia ko. prosentit sisältyvät henkilösivumenoprosentteihin. Henkilösivumenot on laskettu seuraavasti: KuELmaksu (palkkaperusteinen) 16,55 % Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu 2,12 % Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 3,06 % Tapaturmavakuutusmaksu 0,34 % Muut sos.vakuutusmaksut (ryhmähenkivakuutus) 0,07 % Yhteensä keskimäärin 22,14 % Henkilöstömäärän kehitys Suunniteltu henkilöstön määrä vuonna on henkilöä. Suunnitelmat sisältävät vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä liikelaitokset ja taseyksiköt. Vuoden 2011 tilinpäätöksen verrattuna henkilöstön määrä oli henkilöä, joten kasvua on 420 henkilöä (13,6 prosenttia). Vuoden 2012 lopussa arvioidaan henkilöstömäärän olevan henkilöä. Suurta kasvua selittää mm. Ristiinan ja Suomenniemen henkilöstö siirtyminen kuntien yhdistymisen johdosta Mikkelin kaupungille sekä Puumalan kunnan sosiaalitoimen yhdistyminen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueeseen. Henkilöstömäärän kasvua analysoidaan tarkemmin erillisessä henkilöstösuunnitelmassa. Henkilömäärä yhteensä Toimielimen ilmoituksen mukaan Tilanne Toteutuma Hlöstömäärmäärmäärmäärä Hlöstö- Hlöstö- Hlöstö- arvio Konsernipalvelut Vakituiset yht Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut Talouspalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut

20 Tilanne Toteutuma Hlöstömäärmäärmäärmäärä Hlöstö- Hlöstö- Hlöstö- arvio Määräaikaiset yht Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut Talouspalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Ympäristölautakunta Vakituiset Määräaikaiset Etelä-Savon pelastuslaitos Vakituiset Määräaikaiset Etelä-Savon Työterveys liikelaitos Vakituiset Määräaikaiset Mikkelin Vesiliikelaitos Vakituiset Määräaikaiset Otavan Opiston liikelaitos Vakituiset Määräaikaiset Sosiaali- ja terveystoimi Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Johdon tukipalvelut Vakituiset Määräaikaiset Tuotantolautakunta Vakituiset yht Sosiaalipalvelut (ent. perhepalvelut ja psykososiaaliset palvelut) Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Johtamisen tukipalvelut Määräaikaiset yht Sosiaalipalvelut (ent. perhepalvelut ja psykososiaaliset palvelut) Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Johtamisen tukipalvelut

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 25.9.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus Kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot