SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar

2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

3 Ympäristöselvitys 1 (27) Sallinen Paavo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO KORSNÄSIN NORRA POIKELIN TUULIPUISTO KASVILLISUUS Lähtöaineisto ja menetelmät Kasvillisuuden yleiskuvaus Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit PESIMÄLINNUSTO Lähtöaineisto ja menetelmät Atlasruudun linnusto Tuulipuistoalueen pesimälinnusto Pesimälinnuston nykytilanne Pesimälinnustokartoitukset Suojelullisesti arvokkaat lintulajit Päätelmät MUUTTOLINNUSTO Johdanto Lähtöaineisto ja menetelmät Kevätmuutto Syysmuutto Lepäily- ja ruokailualueet Lajikohtainen tarkastelu Yleistä Hanhet ja joutsenet Kurki Merikotka Päiväpetolinnut Varislinnut Sepelkyyhky Kahlaajat Lokkilinnut Pikkulinnut ja rastaat Johtopäätökset ELÄIMISTÖ Lähtöaineisto ja menetelmät Eläimistön nykytilanne Liito-orava (Pteromys volans) Lähtöaineisto ja menetelmät... 19

4 Ympäristöselvitys 2 (27) Sallinen Paavo Tulokset Lepakot (Chiroptera) Viitasammakko Muut luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit HANKKEEN VAIKUTUKSET SUOJELUALUEISIIN, NATURA-ALUEISIIN JA FINIBA ALUEISIIN PÄÄTELMÄT Kirjallisuus: Liitteet Liite 1: Hankealueen pesimälintukartoituksessa havaitut pesimälajit ja parimääräarvio.... I Liite 2: Lintujen muutontarkkailupäivät eri tarkkailupisteissä....ii Liite 3: Muuttolintujen havaitut yhteissummat.... III

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 1 (22) Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto 1 JOHDANTO Tämä on Korsnäsiin suunnitellun Norra Poikelin tuulivoimapuiston luontoselvitysten erillisraportti. Raportin on laatinut Paavo Sallinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 KORSNÄSIN NORRA POIKELIN TUULIPUISTO Suunnitteilla oleva VindIn AB:n tuulipuisto Norra Poikel sijoittuisi Korsnäsin kuntaan, kirkonkylästä pohjoiseen ja rantatien itäpuolelle. Alustavassa suunnitelmassa alueelle sijoitettaisiin enimmillään 7 tuulivoimalaa. Hankealueen koko on noin 500 ha. Kuva 1. Hankealueen sijainti Korsnäsissa. 3 KASVILLISUUS 3.1 Lähtöaineisto ja menetelmät Hankealueella esiintyviä luontotyyppejä kartoitettiin pesimälintulaskentojen yhteydessä parhaan kasvukauden aikaan 18.5, Taustatietoon sekä kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin perustuen inventoinneissa kiinnitettiin erityistä huomiota mahdollisesti erityisiä luontoarvoja sisältäville alueille (mm. varttuneemman metsän alueet, kalliot, purot ja vähäpuustoiset suot) sekä vähintään noin hehtaarin alueelle tuulivoimaloiden alustavilla rakennuspaikoilla. Alueen melko pienestä koosta johtuen se onnistuttiin kartoittamaan varsin kattavasti. Sittemmin turbiinien sijoituspaikkoja on muutettu, eikä uusilla sijoituspaikoilla ole erikseen tehty kartoitusta. Uudet turbiinien sijoituspaikat ovat kuitenkin hakkuuaukeilla

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 2 (22) ja/tai lähempänä valmista tietä, ja niiden ympäristövaikutukset ovat varmasti pienemmät kuin alkuperäisessä suunnitelmassa Kasvillisuuden nykytilanne Kuva 2. Corine 2006 luokitus hankealueella.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 3 (22) Kuva 3. Hankealueella sijaitseva luonnon arvokohde Kasvillisuuden yleiskuvaus Hankealue koostuu suurimmaksi osaksi erivaiheisista talousmetsistä. Hankealueella on pääasiassa mäntyvaltaista talousmetsää. Lisäksi alueella on melko runsaasti hakkuaukkoja, taimikkoa ja nuorta koivikkoa. Ainoa luontoarvoltaan parempilaatuinen vanha metsä sijaitsee hankealueen keskiosassa Poikeldiketin länsipuolella (Kuva 3). Tällä pienehköllä metsiköllä (2,5ha) on runsaasti iäkästä ja lahoavaa puuta (kuusi ja koivu) sekä kolopuita; kääpiä on runsaasti ja tuuhea sammalpeite, sekä OMTmetsätyypin indikaattorilajeja, kuten käenkaalia ja oravanmarjaa Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit 4 PESIMÄLINNUSTO Uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja ei havaittu kartoituksissa. 4.1 Lähtöaineisto ja menetelmät Hankealueen pesimälinnusto on selvitetty ensisijaisesti maastokäyntien perusteella. Lisäksi on hyödynnetty olemassa olevaa aineistoa, kuten Suomen kolmannen lintuatlaksen tietoja ja rengastustoimiston tietoja alueella esiintyvistä lintudirektiivin liitteen I lajeista sekä muista suojelustatuksen omaavista lajeista Atlasruudun linnusto Hankealue sijoittuu suomen kolmannessa lintuatlaskartoituksessa (Valkama ym. 2011) atlasruudun 697:320 Korsnäs Harrström sisälle. Yhden atlasruudun koko on 10km x 10km. Atlasruudun selvitysaste on luokitukseltaan erinomainen. Ruudussa on todettu

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 4 (22) yhteensä 104 joko varmasti tai todennäköisesti pesivää lintulajia, sekä lisäksi 9 mahdollisesti pesivää lintulajia. Näistä suojelustatuksen omaavat lajit on listattu taulukossa 1. Taulukko 1. Suomen III lintuatlaskartoituksessa (Valkama ym. 2011) hankealuetta ympäröivällä atlasruudulla (10kmx10km) havaitut suojelustatuksen omaavat lintulajit. Laji Korsnäs, Harrström 697:320 Laulujoutsen Varma dir, EVA Ristisorsa Todennäköinen VU Pyy Todennäköinen Dir Teeri Todennäköinen NT, dir, EVA Haapana Todennäköinen EVA Tavi Varma EVA Mustakurkku-uikku Varma VU, dir Jouhisorsa Todennäköinen VU Heinätavi Todennäköinen VU Tukkasotka Varma VU, EVA Kurki Todennäköinen Dir Liro Todennäköinen dir, EVA Lapasotka Todennäköinen EN Pilkkasiipi Todennäköinen NT, EVA Helmipöllö Varma NT, dir, EVA Kehrääjä Todennäköinen dir Tukkakoskelo Todennäköinen NT, EVA Isokoskelo Varma NT, EVA Palokärki Todennäköinen dir Ruskosuohaukka Varma dir Niittykirvinen Varma NT Kivitasku Varma VU Ruisrääkkä Todennäköinen dir, EVA, Kapustarinta Todennäköinen dir Suokukko Todennäköinen EN, dir Käenpiika Todennäköinen NT Leppälintu Todennäköinen EVA Pikkukuovi Todennäköinen EVA Kuovi Varma EVA Punajalkaviklo Varma NT Valkoviklo Todennäköinen EVA Rantasipi Todennäköinen NT, EVA Naurulokki Varma NT Selkälokki Todennäköinen VU, EVA Kalatiira Todennäköinen dir, EVA Lapintiira Varma dir Suopöllö Todennäköinen dir Keltavästäräkki Todennäköinen VU Viiksitimali Varma NT Telkkä Varma EVA Suojelustatus

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 5 (22) *Uhanalaisuusluokitus EN = erittäin uhanalainen, VU= vaarantunut, NT= silmälläpidettävä, dir= lintudirektiivin liitteen I laji ja EVA= Suomen kansainvälinen vastuulaji. Atlasruutukartoitus ei ole kattava selvitys, vaan tässä yhteydessä suuntaa-antava tieto projektialueen lähiympäristön lajistosta. Lajilistasta voidaan todeta joidenkin tuulivoimaprojektin kannalta merkittävien lajien esiintyminen tai puuttuminen. Esimerkiksi metson ei tiedetä esiintyvän hankealueen läheisyydessä. Samoin useimmat törmäysalttiit suuret petolintulajit, kuten merikotka, kalasääski ja mehiläishaukka puuttuvat atlasruudun pesimälajistosta Tuulipuistoalueen pesimälinnusto Rengastustoimistolta saatujen tietojen mukaan hankealueella ei ole rengastettu uhanalaisia eikä EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lintulajeja. Myöskään UHEX rekisterissä ei hankealueelta eikä sen välittömässä läheisyydessä ole tiedossa uhanalaisia pesimälajeja. Linnustoselvitysten ensisijaisena tavoitteena oli selvittää hankealueella esiintyvä pesimälinnusto sekä suojelullisesti arvokkaiden lajien reviirien sijainti. Linnustoselvitysten aikana kiinnitettiin erityistä huomiota kaikkiin suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, kuten Suomen Punaisen kirjan uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin lajeihin (Rassi ym. 2010), EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin (79/409/ETY), Suomen luonnonsuojelulailla ( /1096) ja luonnonsuojeluasetuksella ( /160) uhanalaisiksi tai erityistä suojelua vaativiksi säädettyihin lajeihin sekä Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin (Rassi ym. 2001). Lisäksi huomioitiin tuulivoiman kannalta riskialttiiksi tiedetyt lintulajit (mm. joutsenet, hanhet, suuret petolinnut, kurki), alueella erityisen runsaana esiintyvät lajit, sekä jotain tiettyä arvokasta elinympäristöä (esim. vanhat metsät, lehdot ja avosuot) ilmentävät lajit. Yleisten metsälintulajien kaikkia reviirejä ei kartoitettu, mutta eri lajien runsaussuhteet alueella kirjattiin ylös. Korsnäsin Norra Poikelin hankealueen pesimälinnustoa on kartoitettu touko-kesäkuussa Kartoituksissa käytettiin linnustonseurannan standardoituja menetelmiä (Väisänen ja Koskimies 1998). Kartoituksessa käytettyjä menetelmiä ovat pistelaskennat, linjalaskenta ja kartoitusmenetelmä. Viiden minuutin mittainen pistelaskenta suoritettiin kaikilla tuulivoimaloiden alustavilla sijoituspaikoilla. 4,4km mittainen linjalaskenta suoritettiin Tämän lisäksi kartoitettiin erikseen vanhojen metsien ja muiden potentiaalisesti linnustoltaan arvokkaiden elinympäristöjen linnusto. Kartoitukset tehtiin 18.5., ja , kolmen päivän aikana. Laskentoihin käytettiin yhteensä 22,5 tuntia. Lisäksi kehrääjiä ja muita yölaulajia kartoitettiin yöaikaan yhden yön ajan, sekä lepakkoselvitysten maastotöiden yhteydessä. Näin saatiin kattava yleiskuva rakennuspaikoilla esiintyvistä lintulajeista sekä eri lajien runsaussuhteista. Linnustolaskennat suoritettiin hyvissä havainnointiolosuhteissa ja ne ajoitettiin aikaiseen aamuun, auringon nousun jälkeiseen aikaan. Laskentojen aikana havaitut linnut ja havainnon tyyppi kirjattiin ylös (esim. pesintä, laulava tai pelkkä näköhavainto) ja merkittiin maastokartoille. Laskentatulokset tulkitaan ns. maksimiperiaatteen mukaisesti, jolloin yksikin ko. lajille sopivassa elinympäristössä tehty pesintään viittaava havainto (esim. laulu tai varoittelu) riittää reviirin tulkintaan (Koskimies & Väisänen 1988, Väisänen ym. 1998).

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 6 (22) Pesimälinnuston nykytilanne Pesimälinnustokartoitukset 2012 Pesimälintulaskennoissa havaittiin yhteensä 56 lintulajia joista 48 tulkittiin hankealueella pesiviksi. Taulukko 2. Linjalaskennassa (4,4km) havaitut lintulajit, niiden lasketut tiheydet sekä keskinäiset runsaussuhteet. Laji Tiheys (paria / km 2 ) Peippo 31,14 18,80 Pajulintu 27,12 16,38 Punarinta 23,15 13,98 Hippiäinen 12,41 7,49 Metsäkirvinen 7,77 4,69 Laulurastas 4,98 3,01 Keltasirkku 4,46 2,70 Mustarastas 4,35 2,62 Vihervarpunen 4,09 2,47 Tiltaltti 3,81 2,30 Hömötiainen 3,55 2,15 Hernekerttu 3,10 1,87 Talitiainen 2,86 1,73 Mustapääkerttu 2,35 1,42 Harmaasieppo 2,21 1,33 Sepelkyyhky 2,20 1,33 Sinitiainen 2,19 1,32 Töyhtötiainen 2,09 1,26 Käpytikka 1,95 1,18 Punakylkirastas 1,93 1,16 Västäräkki 1,92 1,16 Punatulkku 1,82 1,10 Pensastasku 1,38 0,83 Räkättirastas 1,35 0,82 Idänuunilintu 1,32 0,80 Metsäviklo 1,10 0,66 Kottarainen 1,05 0,63 Sirittäjä 1,03 0,62 Varis 1,02 0,61 Peukaloinen 0,98 0,59 Lehtokerttu 0,97 0,58 Punavarpunen 0,90 0,55 Teeri 0,86 0,52 Kiuru 0,77 0,47 Leppälintu 0,61 0,37 Kuovi 0,28 0,17 Palokärki 0,25 0,15 Kurki 0,17 0,10 Käki 0,13 0,08 YHTEENSÄ 165, Dominanssi (%) Linjalaskenta Hankealueella suoritettiin 4,4km pituinen linjalaskenta Linjalaskennassa havaittujen lintutiheyksien perusteella keskimääräiseksi lintutiheydeksi laskettiin 165,61 paria/km 2. Väisäsen (1998) mukaan keskimääräinen lintutiheys merenkurkun

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 7 (22) rannikolla on paria/km. Linjalaskennasta saatu tulos edustaa näin ollen merenkurkun keskimääräistä lintutiheyttä. Tosin laululintujen aktiivisuus oli todennäköisesti jo jonkin verran hiipunut mennessä, joten todellinen pesimätiheys lienee jonkin verran suurempi. Linjalaskennassa havaittiin yhteensä 40 lintulajia. Linjalaskennan tulokset esitetään taulukossa 2. Pistelaskennat Kaikilla alustavilla tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla suoritettiin viiden minuutin pituinen pistelaskenta. Tuulivoimaloiden suunniteltuja sijoituspaikkoja on kuitenkin sittemmin siirretty, eikä uusilla paikoilla ole suoritettu pistelaskentoja. Kaikki uudet sijoituspaikat sijaitsevat luontoarvoiltaan vähempiarvoisissa ympäristöissä, kuten hakkuuaukeilla, sekä keskimäärin lähempänä valmiita teitä. Alustavilla voimalapaikoilla tehdyissä pistelaskennoissa havaittiin yhteensä 23 lajia, joista 21 tulkittiin hankealueilla pesiviksi. Matkalennossa havaittuja kala- ja harmaalokkeja ei tulkittu hankealueella pesiviksi. Taulukko 3. Pistelaskennoissa (7kpl) havaitut lajit ja niiden runsaussuhteet. Laji Parimäärä Dominanssi % Pajulintu 13 22,81 Peippo 11 19,30 Vihervarpunen 5 8,77 Metsäkirvinen 4 7,02 Punarinta 3 5,26 Korppi 2 3,51 Keltasirkku 2 3,51 Tiltaltti 2 3,51 Hernekerttu 2 3,51 Mustarastas 2 3,51 Viherpeippo 1 1,75 Käki 1 1,75 Käpytikka 1 1,75 Kirjosieppo 1 1,75 Haarapääsky 1 1,75 Harmaasieppo 1 1,75 Talitiainen 1 1,75 Hömötiainen 1 1,75 Punatulkku 1 1,75 Hippiäinen 1 1,75 Lehtokerttu 1 1,75 Yhteensä %

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 8 (22) Suojelullisesti arvokkaat lintulajit Pesimäkartoitusten yhteydessä havaittiin yhteensä kymmenen suojelustatuksen omaavaa lintulajia, joista yhdeksän tulkittiin hankealueella pesiviksi. Etäältä kuulunut kurki ei pesi hankealueella. Taulukko 4. Pesimälintukartoituksissa havaitut suojelustatuksen omaavat lintulajit. Laji Suojelustatus Parimäärä Isokuovi EVA, suolaji 1 Käenpiika NT 1 Leppälintu EVA 2 Palokärki dir. 1 Pikkulepinkäinen dir. 2 Punavarpunen NT 4 Pyy dir. 2 Sirittäjä NT 4 Teeri NT, dir., EVA 3 Suojelustatus: NT= Silmälläpidettävä (IUCN kategoria), dir. = EU:n luontodirektiivin liitteen I laji, EVA = Suomen erityisvastuulaji. Isokuovi Yksi kuovipari ilmeisesti pesi Poikeldiketin kupeessa hankealueen itäpuolella. Pesinnän läheisyyteen ei suunnitella rakennustoimintaa. Käenpiika Havaittu yksi lintu. Käenpiian elinympäristö ei juurikaan vähene hankkeen toteutuessa. Leppälintu Leppälintu on suomessa varsin yleinen laji, jolla on kuitenkin erityisvastuu-status sen levinneisyyskuvan perusteella. Hanke ei heikennä lajin selviämismahdollisuuksia alueella. Palokärki Äänihavainto. Lajin vaatimia kolopuita tai vanhempaa metsää ei vahingoiteta hankkeen toteutuessa. Lajilla on suuri reviiri eikä pesää paikallistettu. Pikkulepinkäinen Laji suosii aukeita paikkoja, jollaisia riittää hankealueella runsaasti myös hankkeen toteutuessa. Punavarpunen Punavarpusen suosimaa ympäristöä, kuten lehtipuuvaltaista nuorta puustoa on hankealueella runsaasti. Pyy Pyy viihtyy tiheissä, nuoremmissa metsissä, eivätkä sen vaatimat habitaatit ole hankkeen johdosta uhattuina. Sirittäjä Lajin parimäärä on arvioitu linjalaskentatiheyden perusteella. On havaittu kuitenkin vain yksi laulava lintu. Lajin suosimaa rehevämpää lehtomaista puustoa on alueella vähän. Teeri

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 9 (22) Päätelmät Havaittiin 3 aikuista lintua. Teeri ei ole yhtä vaatelias elinympäristönsä suhteen kuin metso, mutta hankkeella voi toteutuessaan olla negatiivinen vaikutus alueen suhteellisen pieneen teerikantaan. Norra Poikelin pesimälinnusto edustaa kaikilta osin varsin tavanomaista linnustoa. Runsaimpina lajeina esiintyvät tyypilliset metsämaisemien yleisimmät lintulajit. Alueella esiintyvät suojelustatuksen omaavat lajit esiintyvät kaikki monin paikoin selkämeren rannikkoalueilla, eikä mikään niistä ole erikoistunut uhanalaiseen tai harvinaiseen elinympäristöön. Hankkeella ei katsota olevan mainittavaa vaikutusta suojelustatuksen omaavien lintulajien populaatioihin. Petolintujen, pöllöjen, kurjen ja metson täydellinen puuttuminen hankealueen pesimälinnustosta ilmentävät alueen pesimälinnuston suhteellisen vähäistä arvoa. 5 MUUTTOLINNUSTO 5.1 Johdanto Hankkeen yhteydessä tehtyjen muuttolintuselvitysten tarkoitus on selventää hankealueen läpi ja sen läheisyydessä muuttavien lintujen lajijakaumaa, määriä, muuttokorkeuksia ja linjoja, sekä arvioida hankkeen toteutumisen vaikutuksia eri lintulajeille ja niiden populaatioille. Lisäksi arvioidaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia hankealueen läheisyydessä muuttomatkoillaan lepääville linnuille. Havaituista linnuista merkittiin muistiin laji, lintujen määrä, lentosuunta ja ohituspuoli sekä etäisyys havaintopaikkaan nähden. Lintujen muuttokorkeus arvioitiin kolmiportaisella asteikolla, missä korkeusluokka II on ns. törmäysriskikorkeus eli korkeus, jossa tuulivoimalan roottorin lavat pyörivät. 1) 0-60m (tuulivoimaloiden toiminta-korkeuden alapuolella) 2) m (tuulivoimaloiden toimintakorkeus) 3) yli 180m (tuulivoimaloiden yläpuolella) Lähtöaineisto ja menetelmät Lintujen kevätmuuttoa selvitettiin Närpiössä sijaitsevan Kalaxin hankealueen läheisyydessä, noin 25km Norra Poikelin hankealueesta suoraan etelään, ja Maalahdessa, hankealueesta 6,5 km pohjoiseen sijaitsevan Molpe-Petolahden hankealueen läheisyydessä. Närpiössä ja Maalahdessa tarkkailua suoritettiin yhteensä 150 tuntia kussakin. Lintujen syysmuuttoa selvitettiin vastaavasti samoilla paikoilla kuin kevätmuuttoakin. Syysmuuttoa tarkkailtiin yhteensä 19 eri päivänä (yhteensä 150 tuntia) Kevät- ja syysmuuton tarkkailun maastotöistä vastasivat kokeneet lintuharrastajat Harry Lillandt ja Turo Tuomikoski. Tarkkailupäivät kussakin tarkkailupisteessä on lueteltu liitteessä 3. On huomioitava, että lintujen muuton ajoituksessa ja muuttolinjoissa on paljon vuosittaista vaihtelua, ja jostakin lajista yhden muuttokauden aikana laskettu määrä voi erota paljonkin toisen vuoden vastaavasta laskennasta.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 10 (22) Kuva 4. Muuton havaintopaikat Närpiössä (Kalax) ja Maalahdessa/Korsnäsissa (Molpe).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 11 (22) Kevätmuutto Syysmuutto 2012 Maaliskuussa aloitettu kevätmuutontarkkailu kattoi kaikkien suurikokoisten lintujen päämuuttoajankohdat. Seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella voidaan muodostaa kattava yleiskuva erityisesti tuulivoimalatörmäyksille alttiiden lintujen (mm. kurjet, petolinnut ja hanhet) muuton voimakkuudesta alueella. Syysmuutontarkkailu aloitettiin syyskuun alussa ja jatkui marraskuulle. Alueella muuttavasta lajistosta saatiin varsin kattava kuva. Lähinnä seurannassa havaitsematta voidaan olettaa jääneen jonkin verran elokuussa etelämmäksi siirtyvien meri ja valkoposkihanhien muuttoa, sekä myöhään syksyllä muuttavien laulujoutsenten muuttoa. Kurkien havaittu yhteismäärä on varsin suuri, mutta sitä kasvattaa Närpiön tarkkailupaikkojen osalta mereltä yöpymästä tulleiden lintujen toistuva esiintyminen. 5.4 Lepäily- ja ruokailualueet Norra Poikelin hankealueen läheisyydessä ei seurattu muutontarkkailun yhteydessä lepäily- tai ruokailualueita. Muuttomatkallaan lepäilevät kurjet ja hanhet lentävät yöpymään merelle, jolloin niillä esiintyy itä-länsi suuntaista liikehdintää. Tällöin on olennaista, ettei tuulivoimaprojektin itäpuolella ole merkittäviä lintujen lepäilyalueita. Norra Poikelin hankealueen itäpuolella tai muutenkaan läheisyydessä ei ole hanhille ja kurjille otollisia lepäilyaukeita. Kurkia ja hanhia lepäilee muuttomatkallaan enemmän kilometriä Norra Poikelia etelämpänä, Närpiössä, sekä keväisin sitäkin etelämpänä Kristiinankaupungin pelloilla. 5.5 Lajikohtainen tarkastelu Yleistä Muuttoaineiston tarkastelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tuulivoimaloiden kanssa törmäysalttiisiin lajeihin, harvalukuisiin ja uhanalaisiin lajeihin, sekä hankealueen sijoittumista tärkeimpien lintujen muuttoreittien suhteen. Päätelmiä voidaan tehdä myös havaintojen puuttumisesta. Hankkeen yhteydessä kerätyn muuttoaineiston perusteella hankealueen läheisyydessä muuttaa merkittäviä määriä kurkia, metsä- ja merihanhia, sekä merikotkia. Huomionarvoisia muuttosummia havaittiin myös laulujoutsenella ja piekanalla. Toisaalta esim. kuikkalintujen muuttoa ei havaittu juuri lainkaan, eikä myöskään voimakasta naurulokkimuuttoa, vaikka näiden on aiemmin arvioitu olevan riskialttiita törmäyksille Poikelin hankkeessa (Tikkanen ym. 2013) Hanhet ja joutsenet Keväistä harmaahanhien muuttoa havaittiin etenkin Maalahdella, missä Gålörenillä havaittiin yhteensä 318 metsähanhea, 292 merihanhea ja 818 määrittämätöntä harmaahanhea. Myös Maalahden Petolahdessa havaittiin varsin runsaasti hanhia: 599 metsähanhea ja 294 harmaahanhea. Närpiössä yhteissummat olivat jonkin verran pienemmät. Närpiön keväthavainnoista suurin osa muutti tarkkailupaikkojen läheisyydestä, jolloin niiden voidaan olettaa ohittavan Norra Poikelin hankealueen länsipuolelta, tosin melko läheltä (kuva 5.). Aineiston perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, ettei hanke aiheuta keväällä hanhille merkittävää vaaraa. Syksyllä hanhien havaittu muuttokuvio oli toisenlainen. Maalahdesta havaituista hanhista varsin monet lensivät hankealuetta kohti lounaaseen. Myös Närpiön havaintopaikoista havaitut hanhet muuttivat nyt selkeästi lännempänä. Hanhien törmäysriski on siis tämän hankkeen osalta syksyllä suurempi kuin keväällä. Suurin osa hanhista ohittaa kuitenkin tällöinkin hankealueen länsipuolelta.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 12 (22) Kuva 5. Harmaahanhien (Anser sp.) kevätmuutto.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 13 (22) Kuva 6. Harmaahanhien (Anser sp.) syyysmuutto.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 14 (22) Kurki Laulujoutsenen kevätmuuttoa havaittiin Maalahdesta 777 yksilöä. Gålörenin tarkkailupisteestä laulujoutsenen muutto jakautui varsin tasaisesti 2-3km päähän sekä tarkkailupisteen itä, että länsipuolelle. Petolahden tarkkailupaikalla taas lähes kaikki havaitut linnut ohittivat tarkkailupaikan itäpuolelta. Keväinen muuttokuvio on siis hyvin samantyyppinen hanhien vastaavan kanssa. Tähän luultavin selitys on se, että hanhet ja joutsenet lepäilevät kummatkin keväisin ensin Kristiinankaupungin pelloilla ennen kuin ne jatkavat muuttoaan pohjoiseen. Syksyllä laulujoutsenet muuttavat hyvin myöhäiseen ajankohtaan, jolloin muu näkyvä muutto on käytännöllisesti katsoen loppunut. Kattavien laulujoutsen summien kartoittaminen syksyllä on siksi hyvin vaikeaa. Laulujoutsenen muuttoon kuitenkin panostettiin lisäämällä muutontarkkailua myös myöhäissyksyyn. Maalahdessa havaitut 307 yksilöä muuttivat kaikki joko tarkkailupaikan läheltä tai sen itäpuolella. Närpiössä taas havaittiin 303 yksilöä, jotka muuttivat tarkkailupaikkojen läheisyydessä - kuitenkin yli puolet itäpuolelta. Havainnot viittaavat siihen, että laulujoutsenen päämuutto kulkisi syksyllä Norra Poikelin projektialueesta itään. Aineisto on kuitenkin pienehkö. Kurjen muuttoa onnistuttiin havainnoimaan kiitettävästi muutontarkkailujen yhteydessä. Yhteissummiksi laskettiin keväällä Närpiössä 514 ja Maalahdessa 2412 kurkea. Syksyllä Maalahdessa laskettiin 2012 kurkea ja Närpiössä Närpiön luvussa on kuitenkin toistoa, koska osa linnuista oli samoja yöpymästä palaavia kurkia eri päivinä. Esimerkiksi saapui yöpymästä yli 2000 kurkea, johon todennäköisesti sisältyy samoin tehneet 1800 kurkea - sekä vielä aiemmin samoin tehneet vajaa 1000 kurkea. Närpiön pelloilla lepäileekin syksyisin varsin runsaasti kurkia. Keväällä kurjen päämuutto vaikuttaa havaintoaineiston perusteella kulkevan Norra Poikelin hankealueesta itään (Kuva 7.) Syksyllä taas muuttolinja näyttää sijoittuvan selvästi lännemmäksi. hankealueen läheisyydessä saattaakin muuttaa syksyisin merkittävä määrä kurkia. Suuri osa syksyisistä kurjista on Vaasan Söderfjärdenillä levähtäneitä lintuja. Näiden lisäksi merkittävän lisän alueen kurkimääriin tekevät ruotsissa pesivät kurjet, jotka usein ylittävät merenkurkun Korsnäsin pohjoispuolella.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 15 (22) Kuva 7. Kurjen kevätmuutto 2013.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 16 (22) Kurki Kurki Kuva 8. Kurjen syysmuutto 2012

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 17 (22) Merikotka Päiväpetolinnut Varislinnut Sepelkyyhky Kahlaajat Lokkilinnut Merikotkan päämuutto seuraa selkämerellä rannikkolinjaa. Kevään 2013 muutontarkkailussa merikotkia havaittiin keväällä Närpiössä 87 ja Maalahdessa 138. Tarkan määrän laskemista kuitenkin vaikeuttavat tarkkailupaikkojen lähistöllä pesivät linnut, jotka usein kaartelevat horisontissa. Havaitun muuton päälinja kulkee melko selvästi Närpiön tarkkailupaikoista yli 2km länteen: 43 linnuista muutti lännessä ja 17 idässä. Maalahden tarkkailupaikalla taas Gålörenissä merikotkien muutto jakautui tasaisesti itään ja länteen, kun taas Petolahden tarkkailupaikalla muuttoa tapahtui enemmän lännen ja luoteen suunnalla. Syksyllä merikotkia havaittiin selvästi vähemmän, vain 11 Närpiössä ja 40 Maalahdessa. Näistä havainnoista ei ole nähtävissä selvää muuttolinjaa. Havainnot tukevat käsitystä, että merikotkien muutto rannikon tuntumassa on voimakasta, ja myös hankealueen tuntumassa muuttaa paljon merikotkia. Päiväpetolintujen lasketut summat jäivät keskimäärin pieniksi havainnoinnin määrään nähden. Piekanoja laskettiin melko runsaasti (keväällä Närpiössä 36 ja Maalahdessa 88), mikä tukee aikaisempaa käsitystä rannikko-alueesta piekanan muuttoväylänä. Useita muita petolintulajeja havaittiin pieniä määriä, myös harvinaisuuksia, kuten arosuohaukkoja (2) ja niittysuohaukka. Kokonaissummat ovat nähtävissä liitteessä 3. Havaitut varislintumäärät jäivät varsin pieniksi. Selvästi eniten varislintuja laskettiin syksyllä Maalahdessa, jossa kokonaissumma oli 1050 naakkaa ja 700 varista. Sepelkyyhky on laji, joka muodostaa syksyisin suuria muuttoparvia. Parhaina päivinä muuttomäärät voivat olla valtavia. Närpiön ja Maalahden muutonseurannoissa kuitenkin niin kevään kuin syksynkin kokonaismäärä jäi kummassakin kunnassa alle tuhanteen yksilöön. Määrät ovat pieniä, eikä sepelkyyhkyn päämuuttoa siksi ilmeisestikään havaittu. Muutontarkkailussa havaitut kahlaajamäärät jäivät varsin vaatimattomiksi siitä huolimatta, että toinen Maalahden tarkkailupisteistä oli kahlaajien suosimalla Gålörenillä. Kahlaajien näkyvä muutto kulkee luultavasti voimakkaammin meren puolella. Töyhtöhyyppä oli ylivoimaisesti runsain havaituista kahlaajalajeista, yhteensä 675 Maalahdessa ja 163 Närpiössä, kaikki keväällä. Kalalokilla havaittiin syksyllä varsin voimakasta muuttoa, kun Maalahden Gålöreniltä laskettiin yli 3000 yksilöä. Närpiössä lokkimäärät olivat pieniä sekä keväällä ja syksyllä, merkittävimpinä 922 harmaalokkia ja 460 naurulokkia keväällä. Naurulokin todellisen muuttosumman voidaan olettaa olevan kokonaisuudessaan selvästi suurempi kuin havaittu muutto. Naurulokin muutto kuitenkin jakautuu Kristiinankaupungin pohjoispuolella varsin laajalle alueelle, ja myös 8-tien itäpuolella Närpiössä on laskettu yli yksilön päivämuuttoja (P. Sallinen, henkilökohtaiset havainnot).

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 18 (22) Pikkulinnut ja rastaat 5.6 Johtopäätökset 6 ELÄIMISTÖ Närpiössä pikkulintujen ja rastaiden muuttosummat jäivät vähäisiksi. Maalahden Gålörenissä havaittiin rastasmuuttoa , yhteensä Toinen merkittävä summa on samalta paikalta havaittu 2000 urpiaista. Usein rannikolla runsaina muuttavista peippolinnuista ei ole kirjauksia. Petolinnuilla merikotkan muutto on sekä ennakkotietojen, että kerätyn muuttoaineiston perusteella varsin voimakasta hankealueen läheisyydessä. Myös piekanalla esiintyy varsin voimakasta muuttoa. Muilta osin havaittu petolintulajisto oli monipuolista, mutta määrät eivät olleet erityisen suuria. Yleisesti tiedetään, että muutto on useimmilla lajeilla voimakkaampaa rannikon läheisyydessä kuin sisämaahan tultaessa. Metsä- ja merihanhia muuttaa keväin - syksyin hankealueen ohi melko runsaasti. Hankealue ei kuitenkaan osu suoraan Kristiinankaupungissa keväällä levähtävien hanhien muuttoreitille. Enemmän kohtaamisia hanhien kanssa tulee oletettavasti syksyllä. Hankealueen läheisyydessä ei ole tärkeitä hanhien tai joutsenten lepäilyalueita. Kurkien päämuutto kulkee keväällä pääasiassa lähempänä 8-tietä ja keskimäärin hankealueesta itään päin. Ruotsin pesimäkannasta osa ylittää syksyllä Pohjanlahden Korsnäsistä pohjoiseen. Ruotsin kurkia osuu väistämättä hankealueen läheisyyteen, samoin myös osa Vaasan Söderfjärdeniltä syksyllä lähtevistä kurjista. Norra Poikelin hanke on vain seitsemän tuulivoimalan projektina varsin pieni, eikä vie paljon maa-alaa itä-länsi suunnassa. Sekä hankealueen itä- että länsipuolille jää runsaasti tilaa muuttolinnuille tarvittavan väistöliikkeen tekemiseen. Valtaosa muuttolinnuista näkee voimalat ja väistää hankealueen. Yhteisvaikutukset voisivat kuitenkin kasvaa merkittäviksi mikäli hankkeen Itä tai Länsipuolelle rakennettaisiin lisää voimaloita. Norra Poikelin hankkeella erikseen ei katsota olevan merkittävää vaikutusta muuttolintupopulaatioihin. 6.1 Lähtöaineisto ja menetelmät Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä on kerätty muun muassa Ympäristöhallinnon eliölajit -tietojärjestelmästä. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) luetelluista lajeista tarkemmin on selvitetty liito-oravan ja lepakoiden esiintymistä alueella. Viitasammakon (kappale 7.5) osalta lajin mahdollisia elinympäristöjä on huomioitu muiden luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Eläimistön osalta pyrittiin paikallistamaan mm. seuraavat kohteet: Uhanalaiset lajit ja niiden elinympäristöt Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit ja niiden elinympäristöt Riistalajiston kannalta arvokkaat alueet Tärkeät siirtymäreitit ja ekologiset yhteydet 6.2 Eläimistön nykytilanne Selkämeren rannikon nisäkäslajisto koostuu pääasiassa Suomessa tavanomaisesta lajistosta, eikä alueellisia erikoisuuksia esiinny tällä alueella. Luontokartoitusten

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 19 (22) yhteydessä havaittiin nisäkkäistä hirvien makuupaikkoja sekä oravia. Luultavasti hirvet lisääntyvät hankealueen lähiympäristössä. 6.3 Liito-orava (Pteromys volans) Lähtöaineisto ja menetelmät Tulokset Liito-orava luokitellaan Suomessa vaarantuneeksi lajiksi ja luonnonsuojelulaki (LSL 49 ) kieltää niiden levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittämisen ja heikentämisen. Laki velvoittaa mm. jättämään liito-oravan pesäkolon ympärille riittävästi puustoa. Tiukan suojelun järjestelmän kielloista on mahdollista poiketa vain luontodirektiivin 16 artiklan mukaisilla perusteilla. Näistä yksittäistapauksina myönnettävistä poikkeusluvista päättää LSL 49 3 momentin nojalla alueellinen ELY-keskus (Ympäristöministeriö 2005). Liito-orava esiintyy pääasiallisesti Etelä- ja Keski-Suomessa ja levinneisyysalueen pohjoisraja kulkee Oulun Kuusamon seudulla. Pohjanmaan rannikolla liito-oravakanta on Suomen tihein (Hanski 2006). Tiedot liito-oravan elintavoista ovat puutteellisia. Yksilöt liikkuvat pesäkolon ulkopuolella useimmiten illan ja aamuyön hämärinä hetkinä ja laskennat perustuvat nykyään täysin ulostepapanoiden etsimiseen. Elinympäristöt ovat ikärakenteeltaan monipuolisia kuusivaltaisia sekametsiä, joissa kasvaa järeitä haapoja. Naaraiden reviiri on noin kahdeksan hehtaaria, urosten keskimäärin 60 hehtaaria (Jokinen ym. 2007, Ympäristöministeriö 2010). Hankealueen uhanalaisen eliöstön selvittämistä varten on käytössä ollut uhanalaisten eliölajien tietokanta UHEX. Tiedot on saatu Suomen ympäristökeskukselta Liito-oravan mahdollista esiintymistä hankealueella on selvitetty maastokäyntien aikana luontotyyppi- ja pesimälintukartoitusten yhteydessä touko-kesäkuussa Liitooravan elinympäristöiksi soveliailta metsäalueilta etsittiin liito-oravien papanoita mahdollisten pesimä-. oleskelu- ja ruokailupuiden juurilta (erityisesti kuusi ja haapa). Kartoituksessa kiinnitettiin erityistä huomiota liito-oraville sopiviin habitaatteihin, kuten varttuneisiin kuusikoihin ja sekametsiin sekä puronvarsimetsiin. Lisäksi tarkistettiin kaikki alustavat tuulivoimaloiden rakennuspaikat sekä huoltotiestön alueet. Maastotöiden yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös liito-oravan mahdollisiin pesäpaikkoihin kuten risupesiin ja luonnonkoloihin. Hankealueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta kartoitusten yhteydessä. Hankealueella on hyvin vähän lajille sopivaa elinympäristöä. Hankealueella Poikeldiketin länsipuolella sijaitseva vanha metsä on eristynyt muista metsistä, eikä sieltä maastokäyntien yhteydessä havaittu merkkejä liito-oravan pesimisestä tai syönnösjätteitä. Elinympäristö on kuitenkin sillä kohtaa teoriassa lajille soveltuvaa (Kuva 3). Muilta osin hankealue on varsin tavanomaista talousmetsää tai taimikkoa, eikä sovi liito-oravan elinympäristöksi. Liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä, kuten vanhempia kuusikoita tai sekametsiä ei tuhoudu hankkeen toteutuessa. UHEX rekisterissä on hankealueen läheltä yhteensä 5 liito-orava havaintoa vuodelta Kaikki nämä havainnot sijaitsevat Högmossenin ja Sebbismossenin välissä, hankealueen ulkopuolella.missä EI SAA VIITATA WTGlle. Tällä esiintymällä on sittemmin tehty avohakkuu, joka kattaa neljä havaintopistettä viidestä, sekä jättää viidennen havaintopisteen eristyksiin hakkuuaukeiden väliin.

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Storbötetin tuulivoimapuisto

Storbötetin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Storbötetin tuulivoimapuisto Luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20973 Luontoselvitykset 1 (29) Sallinen Paavo Sisällysluettelo

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA..0 Olli-Pekka Karlin Sisällysluettelo. Johdanto, ja selvitettävän alueen yleiskuvaus. Työssä käytetyt menetelmät. Pesimälinnusto

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS SYYSKUU 2011 täydennetty Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Kuittila...

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. - MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 6.. Johdanto Päijät-Hämeen maakuntaliitto tilasi Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Sijainti Matolamminneva-Räntäjärven alue sijaitsee Virtain pohjoisosassa,

Lisätiedot

Kesäkuussa kirjattujen havaintojen vertailu

Kesäkuussa kirjattujen havaintojen vertailu viiksitimali 1,06 0,76 1,10 1,21 0,14 0,01 0,15 0,18 1,21 6,01 1,03 0,77 0,90 1,18 0,29 0,07 0,44 0,35 0,93 3,03 1,03 0,98 1,21 1,03 0,49 0,12 0,35 0,51 1,31 1,98 44 42 52 44 21 5 15 22 56 85 valkoselkätikka

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27533 KITTILÄN KUNTA UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27533 KITTILÄN KUNTA UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27533 KITTILÄN KUNTA UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 MENELMÄT... 1 3 TOPOGRAFIA, KALLIO- JA MAAPERÄ... 2 4 VESISTÖT... 3 5 SUOJELUALUEET...

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK SVEVIND OY AB SANDBACKA VINDKRAFTSPARK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 5. Naturutredningar FCG DESIGN OCH PLANERING AB P19557 Luontoselvitykset 1 (16) Sallinen Paavo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa Sijainti Kohde sijaitsee Lapuan eteläosassa aivan Hirvijärven tekoaltaan pohjoispuolella

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS

KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS 9.1.2013 REIMA VÄLIVAARA KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS Soidensuojelutyöryhmän kokous 3/2012 1 KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS 3. vaihemaakuntakaavan (turvetuotanto, suoluonto, tuulivoima) taustaselvitys; Turva-hanke

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KYYJÄRVEN KUNTA tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.1.2015 P20221 1 (23) Tuomo Pihlaja 19.1.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN YLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 4 TULOKSET... 3 5 LAJILUETTELO... 9 6

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Timo Metsänen Johdanto Artjärven kirkonkylän tärkeä lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus

Lisätiedot

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Uusi rakennuspaikka 3. Rakennuspaikan kuvaus 4. Lepakot 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi MUUTTOLINTUSELVITYS 16X290895 8.8.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Vapo Oy SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 MENETELMÄT 1 3 TULOKSET

Lisätiedot

Pinta-ala: 13,8 ha Omistaja: Vaasan kaupunki Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V), pääosin myös luo-aluetta.

Pinta-ala: 13,8 ha Omistaja: Vaasan kaupunki Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V), pääosin myös luo-aluetta. Långstrandsbergen Pinta-ala: 13,8 ha Omistaja: Vaasan kaupunki Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V), pääosin myös luo-aluetta. Kuvaus: Långstrandsbergenilla kasvaa tuoreen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

PIETARILAN ALUEEN KORTTELIEN 1-3, 12-14, 16-21, 28 ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIETARILAN ALUEEN KORTTELIEN 1-3, 12-14, 16-21, 28 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26048 PIETARILAN ALUEEN KORTTELIEN 1-3, 12-14, 16-21, 28 ASEMAKAAVAN MUUTOS PUDASJÄRVI SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 3 3 SUOJELUALUEET... 6 4 KASVILLISUUDEN

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Raportti 29.5.2015. Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015

Raportti 29.5.2015. Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Raportti 29.5.2015 Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Espoo 2015 1 Kannen kuva: Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat ja ilmakuvat: Kirjoittaja: Toimittaja: Kiitokset: Matti Sissonen

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015)

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015) Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995-002 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015) MUUTTUNEIDEN

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys Tapio Rintanen 2012 Maastotyöt Kohdealueen ja lähiympäristön liito-oravatilanne selvitettiin 27.4.2012, linnusto 13.5.2012, kasvillisuus ja lepakkotilanne

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (27) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

Storträsket-Furusbacken

Storträsket-Furusbacken Storträsket-Furusbacken Pinta-ala: 19,1 ha Omistaja: Mustasaaren kunta Kaavatilanne: Tuovila-Granholmsbacken osa-yleiskaavassa alue on virkistysaluetta (V/s), suurin osa on myös osa-yleiskaavan luo-aluetta.

Lisätiedot

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Taikapolku 8/2013 Ismo Nousiainen 1. Johdanto O2 Vindkompaniet AB suunnittelee Karijoen kuntaan kahta tuulivoimahanketta. Yhdeksän

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206

HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206 Luhangan kunta HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206 11.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Luhangan kunta 1 11.1.2007 Luontoselvitys 488- C8206 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT

Lisätiedot

MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Planeko Oy Jyväskylän kaupunki MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Luontoselvitys 0121-D2885 1.11.2009 FCG Planeko Oy Luontoselvitys I 1.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS Kristiinankaupunki EY 22091 D SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 LIITO-ORAVA...3 3 AINEISTO

Lisätiedot

Tuulivoimahanke Soidinmäki

Tuulivoimahanke Soidinmäki Tuulivoimahanke Soidinmäki 2013-12-12 Natura 2000 arvioinnin tarveharkinta; Kulhanvuoren alue (FI0900112, SCI ja SPA) Kulhanvuoren Natura 2000-alueen Natura-arvioinnin tarvearviointi Tilaajaa: Konsultti:

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (29) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS SUOMETSÄERÄMAA-LIFE 2002-2005-PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS Heikki Tuohimaa Johdanto Tutkimusalue jakaantuu kolmeen erilliseen osaan - Litokairaan, Olvassuohon ja Isotilansuohon, joita tässä raportissa

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

Tapanilan tilan ranta-asemakaava

Tapanilan tilan ranta-asemakaava Raportti LIITE 67080500.BBJ 12.5.2009 Jyväskylän kaupunki Tapanilan tilan ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Jyväskylän kaupungin 87. kaupunginosassa (Pohjois- Korpilahti)

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Kunta Hyrynsalmi Kunnan osa alue Kytömäki, Väisälä Alueen sijainti Alue sijaitsee noin 15 km:n etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen Ukkohallan matkailukeskuksen pohjoispuolella.

Lisätiedot

Mäntymäen luontoselvitys Laihia

Mäntymäen luontoselvitys Laihia Mäntymäen luontoselvitys Laihia 2.9.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto.. 3 2 Liito-orava 3 2.1 Yleistä liito-oravasta. 3 2.2 Liito-oravaselvityksen

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista 18.6.2009 Tämän työn tarkoituksena oli tarkentaa Korpilahden Tikkalan kylän alueella vuonna 2003 tehdyssä luontoselvityksessä (Anna-Riikka Ihantola) havaittujen

Lisätiedot