SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar

2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

3 Ympäristöselvitys 1 (27) Sallinen Paavo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO KORSNÄSIN NORRA POIKELIN TUULIPUISTO KASVILLISUUS Lähtöaineisto ja menetelmät Kasvillisuuden yleiskuvaus Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit PESIMÄLINNUSTO Lähtöaineisto ja menetelmät Atlasruudun linnusto Tuulipuistoalueen pesimälinnusto Pesimälinnuston nykytilanne Pesimälinnustokartoitukset Suojelullisesti arvokkaat lintulajit Päätelmät MUUTTOLINNUSTO Johdanto Lähtöaineisto ja menetelmät Kevätmuutto Syysmuutto Lepäily- ja ruokailualueet Lajikohtainen tarkastelu Yleistä Hanhet ja joutsenet Kurki Merikotka Päiväpetolinnut Varislinnut Sepelkyyhky Kahlaajat Lokkilinnut Pikkulinnut ja rastaat Johtopäätökset ELÄIMISTÖ Lähtöaineisto ja menetelmät Eläimistön nykytilanne Liito-orava (Pteromys volans) Lähtöaineisto ja menetelmät... 19

4 Ympäristöselvitys 2 (27) Sallinen Paavo Tulokset Lepakot (Chiroptera) Viitasammakko Muut luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit HANKKEEN VAIKUTUKSET SUOJELUALUEISIIN, NATURA-ALUEISIIN JA FINIBA ALUEISIIN PÄÄTELMÄT Kirjallisuus: Liitteet Liite 1: Hankealueen pesimälintukartoituksessa havaitut pesimälajit ja parimääräarvio.... I Liite 2: Lintujen muutontarkkailupäivät eri tarkkailupisteissä....ii Liite 3: Muuttolintujen havaitut yhteissummat.... III

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 1 (22) Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto 1 JOHDANTO Tämä on Korsnäsiin suunnitellun Norra Poikelin tuulivoimapuiston luontoselvitysten erillisraportti. Raportin on laatinut Paavo Sallinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 KORSNÄSIN NORRA POIKELIN TUULIPUISTO Suunnitteilla oleva VindIn AB:n tuulipuisto Norra Poikel sijoittuisi Korsnäsin kuntaan, kirkonkylästä pohjoiseen ja rantatien itäpuolelle. Alustavassa suunnitelmassa alueelle sijoitettaisiin enimmillään 7 tuulivoimalaa. Hankealueen koko on noin 500 ha. Kuva 1. Hankealueen sijainti Korsnäsissa. 3 KASVILLISUUS 3.1 Lähtöaineisto ja menetelmät Hankealueella esiintyviä luontotyyppejä kartoitettiin pesimälintulaskentojen yhteydessä parhaan kasvukauden aikaan 18.5, Taustatietoon sekä kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin perustuen inventoinneissa kiinnitettiin erityistä huomiota mahdollisesti erityisiä luontoarvoja sisältäville alueille (mm. varttuneemman metsän alueet, kalliot, purot ja vähäpuustoiset suot) sekä vähintään noin hehtaarin alueelle tuulivoimaloiden alustavilla rakennuspaikoilla. Alueen melko pienestä koosta johtuen se onnistuttiin kartoittamaan varsin kattavasti. Sittemmin turbiinien sijoituspaikkoja on muutettu, eikä uusilla sijoituspaikoilla ole erikseen tehty kartoitusta. Uudet turbiinien sijoituspaikat ovat kuitenkin hakkuuaukeilla

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 2 (22) ja/tai lähempänä valmista tietä, ja niiden ympäristövaikutukset ovat varmasti pienemmät kuin alkuperäisessä suunnitelmassa Kasvillisuuden nykytilanne Kuva 2. Corine 2006 luokitus hankealueella.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 3 (22) Kuva 3. Hankealueella sijaitseva luonnon arvokohde Kasvillisuuden yleiskuvaus Hankealue koostuu suurimmaksi osaksi erivaiheisista talousmetsistä. Hankealueella on pääasiassa mäntyvaltaista talousmetsää. Lisäksi alueella on melko runsaasti hakkuaukkoja, taimikkoa ja nuorta koivikkoa. Ainoa luontoarvoltaan parempilaatuinen vanha metsä sijaitsee hankealueen keskiosassa Poikeldiketin länsipuolella (Kuva 3). Tällä pienehköllä metsiköllä (2,5ha) on runsaasti iäkästä ja lahoavaa puuta (kuusi ja koivu) sekä kolopuita; kääpiä on runsaasti ja tuuhea sammalpeite, sekä OMTmetsätyypin indikaattorilajeja, kuten käenkaalia ja oravanmarjaa Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit 4 PESIMÄLINNUSTO Uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja ei havaittu kartoituksissa. 4.1 Lähtöaineisto ja menetelmät Hankealueen pesimälinnusto on selvitetty ensisijaisesti maastokäyntien perusteella. Lisäksi on hyödynnetty olemassa olevaa aineistoa, kuten Suomen kolmannen lintuatlaksen tietoja ja rengastustoimiston tietoja alueella esiintyvistä lintudirektiivin liitteen I lajeista sekä muista suojelustatuksen omaavista lajeista Atlasruudun linnusto Hankealue sijoittuu suomen kolmannessa lintuatlaskartoituksessa (Valkama ym. 2011) atlasruudun 697:320 Korsnäs Harrström sisälle. Yhden atlasruudun koko on 10km x 10km. Atlasruudun selvitysaste on luokitukseltaan erinomainen. Ruudussa on todettu

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 4 (22) yhteensä 104 joko varmasti tai todennäköisesti pesivää lintulajia, sekä lisäksi 9 mahdollisesti pesivää lintulajia. Näistä suojelustatuksen omaavat lajit on listattu taulukossa 1. Taulukko 1. Suomen III lintuatlaskartoituksessa (Valkama ym. 2011) hankealuetta ympäröivällä atlasruudulla (10kmx10km) havaitut suojelustatuksen omaavat lintulajit. Laji Korsnäs, Harrström 697:320 Laulujoutsen Varma dir, EVA Ristisorsa Todennäköinen VU Pyy Todennäköinen Dir Teeri Todennäköinen NT, dir, EVA Haapana Todennäköinen EVA Tavi Varma EVA Mustakurkku-uikku Varma VU, dir Jouhisorsa Todennäköinen VU Heinätavi Todennäköinen VU Tukkasotka Varma VU, EVA Kurki Todennäköinen Dir Liro Todennäköinen dir, EVA Lapasotka Todennäköinen EN Pilkkasiipi Todennäköinen NT, EVA Helmipöllö Varma NT, dir, EVA Kehrääjä Todennäköinen dir Tukkakoskelo Todennäköinen NT, EVA Isokoskelo Varma NT, EVA Palokärki Todennäköinen dir Ruskosuohaukka Varma dir Niittykirvinen Varma NT Kivitasku Varma VU Ruisrääkkä Todennäköinen dir, EVA, Kapustarinta Todennäköinen dir Suokukko Todennäköinen EN, dir Käenpiika Todennäköinen NT Leppälintu Todennäköinen EVA Pikkukuovi Todennäköinen EVA Kuovi Varma EVA Punajalkaviklo Varma NT Valkoviklo Todennäköinen EVA Rantasipi Todennäköinen NT, EVA Naurulokki Varma NT Selkälokki Todennäköinen VU, EVA Kalatiira Todennäköinen dir, EVA Lapintiira Varma dir Suopöllö Todennäköinen dir Keltavästäräkki Todennäköinen VU Viiksitimali Varma NT Telkkä Varma EVA Suojelustatus

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 5 (22) *Uhanalaisuusluokitus EN = erittäin uhanalainen, VU= vaarantunut, NT= silmälläpidettävä, dir= lintudirektiivin liitteen I laji ja EVA= Suomen kansainvälinen vastuulaji. Atlasruutukartoitus ei ole kattava selvitys, vaan tässä yhteydessä suuntaa-antava tieto projektialueen lähiympäristön lajistosta. Lajilistasta voidaan todeta joidenkin tuulivoimaprojektin kannalta merkittävien lajien esiintyminen tai puuttuminen. Esimerkiksi metson ei tiedetä esiintyvän hankealueen läheisyydessä. Samoin useimmat törmäysalttiit suuret petolintulajit, kuten merikotka, kalasääski ja mehiläishaukka puuttuvat atlasruudun pesimälajistosta Tuulipuistoalueen pesimälinnusto Rengastustoimistolta saatujen tietojen mukaan hankealueella ei ole rengastettu uhanalaisia eikä EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lintulajeja. Myöskään UHEX rekisterissä ei hankealueelta eikä sen välittömässä läheisyydessä ole tiedossa uhanalaisia pesimälajeja. Linnustoselvitysten ensisijaisena tavoitteena oli selvittää hankealueella esiintyvä pesimälinnusto sekä suojelullisesti arvokkaiden lajien reviirien sijainti. Linnustoselvitysten aikana kiinnitettiin erityistä huomiota kaikkiin suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, kuten Suomen Punaisen kirjan uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin lajeihin (Rassi ym. 2010), EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin (79/409/ETY), Suomen luonnonsuojelulailla ( /1096) ja luonnonsuojeluasetuksella ( /160) uhanalaisiksi tai erityistä suojelua vaativiksi säädettyihin lajeihin sekä Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin (Rassi ym. 2001). Lisäksi huomioitiin tuulivoiman kannalta riskialttiiksi tiedetyt lintulajit (mm. joutsenet, hanhet, suuret petolinnut, kurki), alueella erityisen runsaana esiintyvät lajit, sekä jotain tiettyä arvokasta elinympäristöä (esim. vanhat metsät, lehdot ja avosuot) ilmentävät lajit. Yleisten metsälintulajien kaikkia reviirejä ei kartoitettu, mutta eri lajien runsaussuhteet alueella kirjattiin ylös. Korsnäsin Norra Poikelin hankealueen pesimälinnustoa on kartoitettu touko-kesäkuussa Kartoituksissa käytettiin linnustonseurannan standardoituja menetelmiä (Väisänen ja Koskimies 1998). Kartoituksessa käytettyjä menetelmiä ovat pistelaskennat, linjalaskenta ja kartoitusmenetelmä. Viiden minuutin mittainen pistelaskenta suoritettiin kaikilla tuulivoimaloiden alustavilla sijoituspaikoilla. 4,4km mittainen linjalaskenta suoritettiin Tämän lisäksi kartoitettiin erikseen vanhojen metsien ja muiden potentiaalisesti linnustoltaan arvokkaiden elinympäristöjen linnusto. Kartoitukset tehtiin 18.5., ja , kolmen päivän aikana. Laskentoihin käytettiin yhteensä 22,5 tuntia. Lisäksi kehrääjiä ja muita yölaulajia kartoitettiin yöaikaan yhden yön ajan, sekä lepakkoselvitysten maastotöiden yhteydessä. Näin saatiin kattava yleiskuva rakennuspaikoilla esiintyvistä lintulajeista sekä eri lajien runsaussuhteista. Linnustolaskennat suoritettiin hyvissä havainnointiolosuhteissa ja ne ajoitettiin aikaiseen aamuun, auringon nousun jälkeiseen aikaan. Laskentojen aikana havaitut linnut ja havainnon tyyppi kirjattiin ylös (esim. pesintä, laulava tai pelkkä näköhavainto) ja merkittiin maastokartoille. Laskentatulokset tulkitaan ns. maksimiperiaatteen mukaisesti, jolloin yksikin ko. lajille sopivassa elinympäristössä tehty pesintään viittaava havainto (esim. laulu tai varoittelu) riittää reviirin tulkintaan (Koskimies & Väisänen 1988, Väisänen ym. 1998).

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 6 (22) Pesimälinnuston nykytilanne Pesimälinnustokartoitukset 2012 Pesimälintulaskennoissa havaittiin yhteensä 56 lintulajia joista 48 tulkittiin hankealueella pesiviksi. Taulukko 2. Linjalaskennassa (4,4km) havaitut lintulajit, niiden lasketut tiheydet sekä keskinäiset runsaussuhteet. Laji Tiheys (paria / km 2 ) Peippo 31,14 18,80 Pajulintu 27,12 16,38 Punarinta 23,15 13,98 Hippiäinen 12,41 7,49 Metsäkirvinen 7,77 4,69 Laulurastas 4,98 3,01 Keltasirkku 4,46 2,70 Mustarastas 4,35 2,62 Vihervarpunen 4,09 2,47 Tiltaltti 3,81 2,30 Hömötiainen 3,55 2,15 Hernekerttu 3,10 1,87 Talitiainen 2,86 1,73 Mustapääkerttu 2,35 1,42 Harmaasieppo 2,21 1,33 Sepelkyyhky 2,20 1,33 Sinitiainen 2,19 1,32 Töyhtötiainen 2,09 1,26 Käpytikka 1,95 1,18 Punakylkirastas 1,93 1,16 Västäräkki 1,92 1,16 Punatulkku 1,82 1,10 Pensastasku 1,38 0,83 Räkättirastas 1,35 0,82 Idänuunilintu 1,32 0,80 Metsäviklo 1,10 0,66 Kottarainen 1,05 0,63 Sirittäjä 1,03 0,62 Varis 1,02 0,61 Peukaloinen 0,98 0,59 Lehtokerttu 0,97 0,58 Punavarpunen 0,90 0,55 Teeri 0,86 0,52 Kiuru 0,77 0,47 Leppälintu 0,61 0,37 Kuovi 0,28 0,17 Palokärki 0,25 0,15 Kurki 0,17 0,10 Käki 0,13 0,08 YHTEENSÄ 165, Dominanssi (%) Linjalaskenta Hankealueella suoritettiin 4,4km pituinen linjalaskenta Linjalaskennassa havaittujen lintutiheyksien perusteella keskimääräiseksi lintutiheydeksi laskettiin 165,61 paria/km 2. Väisäsen (1998) mukaan keskimääräinen lintutiheys merenkurkun

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 7 (22) rannikolla on paria/km. Linjalaskennasta saatu tulos edustaa näin ollen merenkurkun keskimääräistä lintutiheyttä. Tosin laululintujen aktiivisuus oli todennäköisesti jo jonkin verran hiipunut mennessä, joten todellinen pesimätiheys lienee jonkin verran suurempi. Linjalaskennassa havaittiin yhteensä 40 lintulajia. Linjalaskennan tulokset esitetään taulukossa 2. Pistelaskennat Kaikilla alustavilla tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla suoritettiin viiden minuutin pituinen pistelaskenta. Tuulivoimaloiden suunniteltuja sijoituspaikkoja on kuitenkin sittemmin siirretty, eikä uusilla paikoilla ole suoritettu pistelaskentoja. Kaikki uudet sijoituspaikat sijaitsevat luontoarvoiltaan vähempiarvoisissa ympäristöissä, kuten hakkuuaukeilla, sekä keskimäärin lähempänä valmiita teitä. Alustavilla voimalapaikoilla tehdyissä pistelaskennoissa havaittiin yhteensä 23 lajia, joista 21 tulkittiin hankealueilla pesiviksi. Matkalennossa havaittuja kala- ja harmaalokkeja ei tulkittu hankealueella pesiviksi. Taulukko 3. Pistelaskennoissa (7kpl) havaitut lajit ja niiden runsaussuhteet. Laji Parimäärä Dominanssi % Pajulintu 13 22,81 Peippo 11 19,30 Vihervarpunen 5 8,77 Metsäkirvinen 4 7,02 Punarinta 3 5,26 Korppi 2 3,51 Keltasirkku 2 3,51 Tiltaltti 2 3,51 Hernekerttu 2 3,51 Mustarastas 2 3,51 Viherpeippo 1 1,75 Käki 1 1,75 Käpytikka 1 1,75 Kirjosieppo 1 1,75 Haarapääsky 1 1,75 Harmaasieppo 1 1,75 Talitiainen 1 1,75 Hömötiainen 1 1,75 Punatulkku 1 1,75 Hippiäinen 1 1,75 Lehtokerttu 1 1,75 Yhteensä %

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 8 (22) Suojelullisesti arvokkaat lintulajit Pesimäkartoitusten yhteydessä havaittiin yhteensä kymmenen suojelustatuksen omaavaa lintulajia, joista yhdeksän tulkittiin hankealueella pesiviksi. Etäältä kuulunut kurki ei pesi hankealueella. Taulukko 4. Pesimälintukartoituksissa havaitut suojelustatuksen omaavat lintulajit. Laji Suojelustatus Parimäärä Isokuovi EVA, suolaji 1 Käenpiika NT 1 Leppälintu EVA 2 Palokärki dir. 1 Pikkulepinkäinen dir. 2 Punavarpunen NT 4 Pyy dir. 2 Sirittäjä NT 4 Teeri NT, dir., EVA 3 Suojelustatus: NT= Silmälläpidettävä (IUCN kategoria), dir. = EU:n luontodirektiivin liitteen I laji, EVA = Suomen erityisvastuulaji. Isokuovi Yksi kuovipari ilmeisesti pesi Poikeldiketin kupeessa hankealueen itäpuolella. Pesinnän läheisyyteen ei suunnitella rakennustoimintaa. Käenpiika Havaittu yksi lintu. Käenpiian elinympäristö ei juurikaan vähene hankkeen toteutuessa. Leppälintu Leppälintu on suomessa varsin yleinen laji, jolla on kuitenkin erityisvastuu-status sen levinneisyyskuvan perusteella. Hanke ei heikennä lajin selviämismahdollisuuksia alueella. Palokärki Äänihavainto. Lajin vaatimia kolopuita tai vanhempaa metsää ei vahingoiteta hankkeen toteutuessa. Lajilla on suuri reviiri eikä pesää paikallistettu. Pikkulepinkäinen Laji suosii aukeita paikkoja, jollaisia riittää hankealueella runsaasti myös hankkeen toteutuessa. Punavarpunen Punavarpusen suosimaa ympäristöä, kuten lehtipuuvaltaista nuorta puustoa on hankealueella runsaasti. Pyy Pyy viihtyy tiheissä, nuoremmissa metsissä, eivätkä sen vaatimat habitaatit ole hankkeen johdosta uhattuina. Sirittäjä Lajin parimäärä on arvioitu linjalaskentatiheyden perusteella. On havaittu kuitenkin vain yksi laulava lintu. Lajin suosimaa rehevämpää lehtomaista puustoa on alueella vähän. Teeri

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 9 (22) Päätelmät Havaittiin 3 aikuista lintua. Teeri ei ole yhtä vaatelias elinympäristönsä suhteen kuin metso, mutta hankkeella voi toteutuessaan olla negatiivinen vaikutus alueen suhteellisen pieneen teerikantaan. Norra Poikelin pesimälinnusto edustaa kaikilta osin varsin tavanomaista linnustoa. Runsaimpina lajeina esiintyvät tyypilliset metsämaisemien yleisimmät lintulajit. Alueella esiintyvät suojelustatuksen omaavat lajit esiintyvät kaikki monin paikoin selkämeren rannikkoalueilla, eikä mikään niistä ole erikoistunut uhanalaiseen tai harvinaiseen elinympäristöön. Hankkeella ei katsota olevan mainittavaa vaikutusta suojelustatuksen omaavien lintulajien populaatioihin. Petolintujen, pöllöjen, kurjen ja metson täydellinen puuttuminen hankealueen pesimälinnustosta ilmentävät alueen pesimälinnuston suhteellisen vähäistä arvoa. 5 MUUTTOLINNUSTO 5.1 Johdanto Hankkeen yhteydessä tehtyjen muuttolintuselvitysten tarkoitus on selventää hankealueen läpi ja sen läheisyydessä muuttavien lintujen lajijakaumaa, määriä, muuttokorkeuksia ja linjoja, sekä arvioida hankkeen toteutumisen vaikutuksia eri lintulajeille ja niiden populaatioille. Lisäksi arvioidaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia hankealueen läheisyydessä muuttomatkoillaan lepääville linnuille. Havaituista linnuista merkittiin muistiin laji, lintujen määrä, lentosuunta ja ohituspuoli sekä etäisyys havaintopaikkaan nähden. Lintujen muuttokorkeus arvioitiin kolmiportaisella asteikolla, missä korkeusluokka II on ns. törmäysriskikorkeus eli korkeus, jossa tuulivoimalan roottorin lavat pyörivät. 1) 0-60m (tuulivoimaloiden toiminta-korkeuden alapuolella) 2) m (tuulivoimaloiden toimintakorkeus) 3) yli 180m (tuulivoimaloiden yläpuolella) Lähtöaineisto ja menetelmät Lintujen kevätmuuttoa selvitettiin Närpiössä sijaitsevan Kalaxin hankealueen läheisyydessä, noin 25km Norra Poikelin hankealueesta suoraan etelään, ja Maalahdessa, hankealueesta 6,5 km pohjoiseen sijaitsevan Molpe-Petolahden hankealueen läheisyydessä. Närpiössä ja Maalahdessa tarkkailua suoritettiin yhteensä 150 tuntia kussakin. Lintujen syysmuuttoa selvitettiin vastaavasti samoilla paikoilla kuin kevätmuuttoakin. Syysmuuttoa tarkkailtiin yhteensä 19 eri päivänä (yhteensä 150 tuntia) Kevät- ja syysmuuton tarkkailun maastotöistä vastasivat kokeneet lintuharrastajat Harry Lillandt ja Turo Tuomikoski. Tarkkailupäivät kussakin tarkkailupisteessä on lueteltu liitteessä 3. On huomioitava, että lintujen muuton ajoituksessa ja muuttolinjoissa on paljon vuosittaista vaihtelua, ja jostakin lajista yhden muuttokauden aikana laskettu määrä voi erota paljonkin toisen vuoden vastaavasta laskennasta.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 10 (22) Kuva 4. Muuton havaintopaikat Närpiössä (Kalax) ja Maalahdessa/Korsnäsissa (Molpe).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 11 (22) Kevätmuutto Syysmuutto 2012 Maaliskuussa aloitettu kevätmuutontarkkailu kattoi kaikkien suurikokoisten lintujen päämuuttoajankohdat. Seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella voidaan muodostaa kattava yleiskuva erityisesti tuulivoimalatörmäyksille alttiiden lintujen (mm. kurjet, petolinnut ja hanhet) muuton voimakkuudesta alueella. Syysmuutontarkkailu aloitettiin syyskuun alussa ja jatkui marraskuulle. Alueella muuttavasta lajistosta saatiin varsin kattava kuva. Lähinnä seurannassa havaitsematta voidaan olettaa jääneen jonkin verran elokuussa etelämmäksi siirtyvien meri ja valkoposkihanhien muuttoa, sekä myöhään syksyllä muuttavien laulujoutsenten muuttoa. Kurkien havaittu yhteismäärä on varsin suuri, mutta sitä kasvattaa Närpiön tarkkailupaikkojen osalta mereltä yöpymästä tulleiden lintujen toistuva esiintyminen. 5.4 Lepäily- ja ruokailualueet Norra Poikelin hankealueen läheisyydessä ei seurattu muutontarkkailun yhteydessä lepäily- tai ruokailualueita. Muuttomatkallaan lepäilevät kurjet ja hanhet lentävät yöpymään merelle, jolloin niillä esiintyy itä-länsi suuntaista liikehdintää. Tällöin on olennaista, ettei tuulivoimaprojektin itäpuolella ole merkittäviä lintujen lepäilyalueita. Norra Poikelin hankealueen itäpuolella tai muutenkaan läheisyydessä ei ole hanhille ja kurjille otollisia lepäilyaukeita. Kurkia ja hanhia lepäilee muuttomatkallaan enemmän kilometriä Norra Poikelia etelämpänä, Närpiössä, sekä keväisin sitäkin etelämpänä Kristiinankaupungin pelloilla. 5.5 Lajikohtainen tarkastelu Yleistä Muuttoaineiston tarkastelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tuulivoimaloiden kanssa törmäysalttiisiin lajeihin, harvalukuisiin ja uhanalaisiin lajeihin, sekä hankealueen sijoittumista tärkeimpien lintujen muuttoreittien suhteen. Päätelmiä voidaan tehdä myös havaintojen puuttumisesta. Hankkeen yhteydessä kerätyn muuttoaineiston perusteella hankealueen läheisyydessä muuttaa merkittäviä määriä kurkia, metsä- ja merihanhia, sekä merikotkia. Huomionarvoisia muuttosummia havaittiin myös laulujoutsenella ja piekanalla. Toisaalta esim. kuikkalintujen muuttoa ei havaittu juuri lainkaan, eikä myöskään voimakasta naurulokkimuuttoa, vaikka näiden on aiemmin arvioitu olevan riskialttiita törmäyksille Poikelin hankkeessa (Tikkanen ym. 2013) Hanhet ja joutsenet Keväistä harmaahanhien muuttoa havaittiin etenkin Maalahdella, missä Gålörenillä havaittiin yhteensä 318 metsähanhea, 292 merihanhea ja 818 määrittämätöntä harmaahanhea. Myös Maalahden Petolahdessa havaittiin varsin runsaasti hanhia: 599 metsähanhea ja 294 harmaahanhea. Närpiössä yhteissummat olivat jonkin verran pienemmät. Närpiön keväthavainnoista suurin osa muutti tarkkailupaikkojen läheisyydestä, jolloin niiden voidaan olettaa ohittavan Norra Poikelin hankealueen länsipuolelta, tosin melko läheltä (kuva 5.). Aineiston perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, ettei hanke aiheuta keväällä hanhille merkittävää vaaraa. Syksyllä hanhien havaittu muuttokuvio oli toisenlainen. Maalahdesta havaituista hanhista varsin monet lensivät hankealuetta kohti lounaaseen. Myös Närpiön havaintopaikoista havaitut hanhet muuttivat nyt selkeästi lännempänä. Hanhien törmäysriski on siis tämän hankkeen osalta syksyllä suurempi kuin keväällä. Suurin osa hanhista ohittaa kuitenkin tällöinkin hankealueen länsipuolelta.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 12 (22) Kuva 5. Harmaahanhien (Anser sp.) kevätmuutto.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 13 (22) Kuva 6. Harmaahanhien (Anser sp.) syyysmuutto.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 14 (22) Kurki Laulujoutsenen kevätmuuttoa havaittiin Maalahdesta 777 yksilöä. Gålörenin tarkkailupisteestä laulujoutsenen muutto jakautui varsin tasaisesti 2-3km päähän sekä tarkkailupisteen itä, että länsipuolelle. Petolahden tarkkailupaikalla taas lähes kaikki havaitut linnut ohittivat tarkkailupaikan itäpuolelta. Keväinen muuttokuvio on siis hyvin samantyyppinen hanhien vastaavan kanssa. Tähän luultavin selitys on se, että hanhet ja joutsenet lepäilevät kummatkin keväisin ensin Kristiinankaupungin pelloilla ennen kuin ne jatkavat muuttoaan pohjoiseen. Syksyllä laulujoutsenet muuttavat hyvin myöhäiseen ajankohtaan, jolloin muu näkyvä muutto on käytännöllisesti katsoen loppunut. Kattavien laulujoutsen summien kartoittaminen syksyllä on siksi hyvin vaikeaa. Laulujoutsenen muuttoon kuitenkin panostettiin lisäämällä muutontarkkailua myös myöhäissyksyyn. Maalahdessa havaitut 307 yksilöä muuttivat kaikki joko tarkkailupaikan läheltä tai sen itäpuolella. Närpiössä taas havaittiin 303 yksilöä, jotka muuttivat tarkkailupaikkojen läheisyydessä - kuitenkin yli puolet itäpuolelta. Havainnot viittaavat siihen, että laulujoutsenen päämuutto kulkisi syksyllä Norra Poikelin projektialueesta itään. Aineisto on kuitenkin pienehkö. Kurjen muuttoa onnistuttiin havainnoimaan kiitettävästi muutontarkkailujen yhteydessä. Yhteissummiksi laskettiin keväällä Närpiössä 514 ja Maalahdessa 2412 kurkea. Syksyllä Maalahdessa laskettiin 2012 kurkea ja Närpiössä Närpiön luvussa on kuitenkin toistoa, koska osa linnuista oli samoja yöpymästä palaavia kurkia eri päivinä. Esimerkiksi saapui yöpymästä yli 2000 kurkea, johon todennäköisesti sisältyy samoin tehneet 1800 kurkea - sekä vielä aiemmin samoin tehneet vajaa 1000 kurkea. Närpiön pelloilla lepäileekin syksyisin varsin runsaasti kurkia. Keväällä kurjen päämuutto vaikuttaa havaintoaineiston perusteella kulkevan Norra Poikelin hankealueesta itään (Kuva 7.) Syksyllä taas muuttolinja näyttää sijoittuvan selvästi lännemmäksi. hankealueen läheisyydessä saattaakin muuttaa syksyisin merkittävä määrä kurkia. Suuri osa syksyisistä kurjista on Vaasan Söderfjärdenillä levähtäneitä lintuja. Näiden lisäksi merkittävän lisän alueen kurkimääriin tekevät ruotsissa pesivät kurjet, jotka usein ylittävät merenkurkun Korsnäsin pohjoispuolella.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 15 (22) Kuva 7. Kurjen kevätmuutto 2013.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 16 (22) Kurki Kurki Kuva 8. Kurjen syysmuutto 2012

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 17 (22) Merikotka Päiväpetolinnut Varislinnut Sepelkyyhky Kahlaajat Lokkilinnut Merikotkan päämuutto seuraa selkämerellä rannikkolinjaa. Kevään 2013 muutontarkkailussa merikotkia havaittiin keväällä Närpiössä 87 ja Maalahdessa 138. Tarkan määrän laskemista kuitenkin vaikeuttavat tarkkailupaikkojen lähistöllä pesivät linnut, jotka usein kaartelevat horisontissa. Havaitun muuton päälinja kulkee melko selvästi Närpiön tarkkailupaikoista yli 2km länteen: 43 linnuista muutti lännessä ja 17 idässä. Maalahden tarkkailupaikalla taas Gålörenissä merikotkien muutto jakautui tasaisesti itään ja länteen, kun taas Petolahden tarkkailupaikalla muuttoa tapahtui enemmän lännen ja luoteen suunnalla. Syksyllä merikotkia havaittiin selvästi vähemmän, vain 11 Närpiössä ja 40 Maalahdessa. Näistä havainnoista ei ole nähtävissä selvää muuttolinjaa. Havainnot tukevat käsitystä, että merikotkien muutto rannikon tuntumassa on voimakasta, ja myös hankealueen tuntumassa muuttaa paljon merikotkia. Päiväpetolintujen lasketut summat jäivät keskimäärin pieniksi havainnoinnin määrään nähden. Piekanoja laskettiin melko runsaasti (keväällä Närpiössä 36 ja Maalahdessa 88), mikä tukee aikaisempaa käsitystä rannikko-alueesta piekanan muuttoväylänä. Useita muita petolintulajeja havaittiin pieniä määriä, myös harvinaisuuksia, kuten arosuohaukkoja (2) ja niittysuohaukka. Kokonaissummat ovat nähtävissä liitteessä 3. Havaitut varislintumäärät jäivät varsin pieniksi. Selvästi eniten varislintuja laskettiin syksyllä Maalahdessa, jossa kokonaissumma oli 1050 naakkaa ja 700 varista. Sepelkyyhky on laji, joka muodostaa syksyisin suuria muuttoparvia. Parhaina päivinä muuttomäärät voivat olla valtavia. Närpiön ja Maalahden muutonseurannoissa kuitenkin niin kevään kuin syksynkin kokonaismäärä jäi kummassakin kunnassa alle tuhanteen yksilöön. Määrät ovat pieniä, eikä sepelkyyhkyn päämuuttoa siksi ilmeisestikään havaittu. Muutontarkkailussa havaitut kahlaajamäärät jäivät varsin vaatimattomiksi siitä huolimatta, että toinen Maalahden tarkkailupisteistä oli kahlaajien suosimalla Gålörenillä. Kahlaajien näkyvä muutto kulkee luultavasti voimakkaammin meren puolella. Töyhtöhyyppä oli ylivoimaisesti runsain havaituista kahlaajalajeista, yhteensä 675 Maalahdessa ja 163 Närpiössä, kaikki keväällä. Kalalokilla havaittiin syksyllä varsin voimakasta muuttoa, kun Maalahden Gålöreniltä laskettiin yli 3000 yksilöä. Närpiössä lokkimäärät olivat pieniä sekä keväällä ja syksyllä, merkittävimpinä 922 harmaalokkia ja 460 naurulokkia keväällä. Naurulokin todellisen muuttosumman voidaan olettaa olevan kokonaisuudessaan selvästi suurempi kuin havaittu muutto. Naurulokin muutto kuitenkin jakautuu Kristiinankaupungin pohjoispuolella varsin laajalle alueelle, ja myös 8-tien itäpuolella Närpiössä on laskettu yli yksilön päivämuuttoja (P. Sallinen, henkilökohtaiset havainnot).

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 18 (22) Pikkulinnut ja rastaat 5.6 Johtopäätökset 6 ELÄIMISTÖ Närpiössä pikkulintujen ja rastaiden muuttosummat jäivät vähäisiksi. Maalahden Gålörenissä havaittiin rastasmuuttoa , yhteensä Toinen merkittävä summa on samalta paikalta havaittu 2000 urpiaista. Usein rannikolla runsaina muuttavista peippolinnuista ei ole kirjauksia. Petolinnuilla merikotkan muutto on sekä ennakkotietojen, että kerätyn muuttoaineiston perusteella varsin voimakasta hankealueen läheisyydessä. Myös piekanalla esiintyy varsin voimakasta muuttoa. Muilta osin havaittu petolintulajisto oli monipuolista, mutta määrät eivät olleet erityisen suuria. Yleisesti tiedetään, että muutto on useimmilla lajeilla voimakkaampaa rannikon läheisyydessä kuin sisämaahan tultaessa. Metsä- ja merihanhia muuttaa keväin - syksyin hankealueen ohi melko runsaasti. Hankealue ei kuitenkaan osu suoraan Kristiinankaupungissa keväällä levähtävien hanhien muuttoreitille. Enemmän kohtaamisia hanhien kanssa tulee oletettavasti syksyllä. Hankealueen läheisyydessä ei ole tärkeitä hanhien tai joutsenten lepäilyalueita. Kurkien päämuutto kulkee keväällä pääasiassa lähempänä 8-tietä ja keskimäärin hankealueesta itään päin. Ruotsin pesimäkannasta osa ylittää syksyllä Pohjanlahden Korsnäsistä pohjoiseen. Ruotsin kurkia osuu väistämättä hankealueen läheisyyteen, samoin myös osa Vaasan Söderfjärdeniltä syksyllä lähtevistä kurjista. Norra Poikelin hanke on vain seitsemän tuulivoimalan projektina varsin pieni, eikä vie paljon maa-alaa itä-länsi suunnassa. Sekä hankealueen itä- että länsipuolille jää runsaasti tilaa muuttolinnuille tarvittavan väistöliikkeen tekemiseen. Valtaosa muuttolinnuista näkee voimalat ja väistää hankealueen. Yhteisvaikutukset voisivat kuitenkin kasvaa merkittäviksi mikäli hankkeen Itä tai Länsipuolelle rakennettaisiin lisää voimaloita. Norra Poikelin hankkeella erikseen ei katsota olevan merkittävää vaikutusta muuttolintupopulaatioihin. 6.1 Lähtöaineisto ja menetelmät Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä on kerätty muun muassa Ympäristöhallinnon eliölajit -tietojärjestelmästä. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) luetelluista lajeista tarkemmin on selvitetty liito-oravan ja lepakoiden esiintymistä alueella. Viitasammakon (kappale 7.5) osalta lajin mahdollisia elinympäristöjä on huomioitu muiden luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Eläimistön osalta pyrittiin paikallistamaan mm. seuraavat kohteet: Uhanalaiset lajit ja niiden elinympäristöt Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit ja niiden elinympäristöt Riistalajiston kannalta arvokkaat alueet Tärkeät siirtymäreitit ja ekologiset yhteydet 6.2 Eläimistön nykytilanne Selkämeren rannikon nisäkäslajisto koostuu pääasiassa Suomessa tavanomaisesta lajistosta, eikä alueellisia erikoisuuksia esiinny tällä alueella. Luontokartoitusten

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 19 (22) yhteydessä havaittiin nisäkkäistä hirvien makuupaikkoja sekä oravia. Luultavasti hirvet lisääntyvät hankealueen lähiympäristössä. 6.3 Liito-orava (Pteromys volans) Lähtöaineisto ja menetelmät Tulokset Liito-orava luokitellaan Suomessa vaarantuneeksi lajiksi ja luonnonsuojelulaki (LSL 49 ) kieltää niiden levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittämisen ja heikentämisen. Laki velvoittaa mm. jättämään liito-oravan pesäkolon ympärille riittävästi puustoa. Tiukan suojelun järjestelmän kielloista on mahdollista poiketa vain luontodirektiivin 16 artiklan mukaisilla perusteilla. Näistä yksittäistapauksina myönnettävistä poikkeusluvista päättää LSL 49 3 momentin nojalla alueellinen ELY-keskus (Ympäristöministeriö 2005). Liito-orava esiintyy pääasiallisesti Etelä- ja Keski-Suomessa ja levinneisyysalueen pohjoisraja kulkee Oulun Kuusamon seudulla. Pohjanmaan rannikolla liito-oravakanta on Suomen tihein (Hanski 2006). Tiedot liito-oravan elintavoista ovat puutteellisia. Yksilöt liikkuvat pesäkolon ulkopuolella useimmiten illan ja aamuyön hämärinä hetkinä ja laskennat perustuvat nykyään täysin ulostepapanoiden etsimiseen. Elinympäristöt ovat ikärakenteeltaan monipuolisia kuusivaltaisia sekametsiä, joissa kasvaa järeitä haapoja. Naaraiden reviiri on noin kahdeksan hehtaaria, urosten keskimäärin 60 hehtaaria (Jokinen ym. 2007, Ympäristöministeriö 2010). Hankealueen uhanalaisen eliöstön selvittämistä varten on käytössä ollut uhanalaisten eliölajien tietokanta UHEX. Tiedot on saatu Suomen ympäristökeskukselta Liito-oravan mahdollista esiintymistä hankealueella on selvitetty maastokäyntien aikana luontotyyppi- ja pesimälintukartoitusten yhteydessä touko-kesäkuussa Liitooravan elinympäristöiksi soveliailta metsäalueilta etsittiin liito-oravien papanoita mahdollisten pesimä-. oleskelu- ja ruokailupuiden juurilta (erityisesti kuusi ja haapa). Kartoituksessa kiinnitettiin erityistä huomiota liito-oraville sopiviin habitaatteihin, kuten varttuneisiin kuusikoihin ja sekametsiin sekä puronvarsimetsiin. Lisäksi tarkistettiin kaikki alustavat tuulivoimaloiden rakennuspaikat sekä huoltotiestön alueet. Maastotöiden yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös liito-oravan mahdollisiin pesäpaikkoihin kuten risupesiin ja luonnonkoloihin. Hankealueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta kartoitusten yhteydessä. Hankealueella on hyvin vähän lajille sopivaa elinympäristöä. Hankealueella Poikeldiketin länsipuolella sijaitseva vanha metsä on eristynyt muista metsistä, eikä sieltä maastokäyntien yhteydessä havaittu merkkejä liito-oravan pesimisestä tai syönnösjätteitä. Elinympäristö on kuitenkin sillä kohtaa teoriassa lajille soveltuvaa (Kuva 3). Muilta osin hankealue on varsin tavanomaista talousmetsää tai taimikkoa, eikä sovi liito-oravan elinympäristöksi. Liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä, kuten vanhempia kuusikoita tai sekametsiä ei tuhoudu hankkeen toteutuessa. UHEX rekisterissä on hankealueen läheltä yhteensä 5 liito-orava havaintoa vuodelta Kaikki nämä havainnot sijaitsevat Högmossenin ja Sebbismossenin välissä, hankealueen ulkopuolella.missä EI SAA VIITATA WTGlle. Tällä esiintymällä on sittemmin tehty avohakkuu, joka kattaa neljä havaintopistettä viidestä, sekä jättää viidennen havaintopisteen eristyksiin hakkuuaukeiden väliin.

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 35 Kuva 4-5. Kaavoitustilanne hankealueen lähiympäristössä. (ROYK = rantaosayleiskaava, RAK = ranta-asemakaava) Lähde: Hyrynsalmen kunta. 4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 4.2.1 Maiseman yleiskuvaus Maisemamaakuntajaossa

Lisätiedot

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Keski-Pohjanmaan liitto 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa 20.5.2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO MAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot