SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar

2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

3 Ympäristöselvitys 1 (27) Sallinen Paavo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO KORSNÄSIN NORRA POIKELIN TUULIPUISTO KASVILLISUUS Lähtöaineisto ja menetelmät Kasvillisuuden yleiskuvaus Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit PESIMÄLINNUSTO Lähtöaineisto ja menetelmät Atlasruudun linnusto Tuulipuistoalueen pesimälinnusto Pesimälinnuston nykytilanne Pesimälinnustokartoitukset Suojelullisesti arvokkaat lintulajit Päätelmät MUUTTOLINNUSTO Johdanto Lähtöaineisto ja menetelmät Kevätmuutto Syysmuutto Lepäily- ja ruokailualueet Lajikohtainen tarkastelu Yleistä Hanhet ja joutsenet Kurki Merikotka Päiväpetolinnut Varislinnut Sepelkyyhky Kahlaajat Lokkilinnut Pikkulinnut ja rastaat Johtopäätökset ELÄIMISTÖ Lähtöaineisto ja menetelmät Eläimistön nykytilanne Liito-orava (Pteromys volans) Lähtöaineisto ja menetelmät... 19

4 Ympäristöselvitys 2 (27) Sallinen Paavo Tulokset Lepakot (Chiroptera) Viitasammakko Muut luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit HANKKEEN VAIKUTUKSET SUOJELUALUEISIIN, NATURA-ALUEISIIN JA FINIBA ALUEISIIN PÄÄTELMÄT Kirjallisuus: Liitteet Liite 1: Hankealueen pesimälintukartoituksessa havaitut pesimälajit ja parimääräarvio.... I Liite 2: Lintujen muutontarkkailupäivät eri tarkkailupisteissä....ii Liite 3: Muuttolintujen havaitut yhteissummat.... III

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 1 (22) Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto 1 JOHDANTO Tämä on Korsnäsiin suunnitellun Norra Poikelin tuulivoimapuiston luontoselvitysten erillisraportti. Raportin on laatinut Paavo Sallinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 KORSNÄSIN NORRA POIKELIN TUULIPUISTO Suunnitteilla oleva VindIn AB:n tuulipuisto Norra Poikel sijoittuisi Korsnäsin kuntaan, kirkonkylästä pohjoiseen ja rantatien itäpuolelle. Alustavassa suunnitelmassa alueelle sijoitettaisiin enimmillään 7 tuulivoimalaa. Hankealueen koko on noin 500 ha. Kuva 1. Hankealueen sijainti Korsnäsissa. 3 KASVILLISUUS 3.1 Lähtöaineisto ja menetelmät Hankealueella esiintyviä luontotyyppejä kartoitettiin pesimälintulaskentojen yhteydessä parhaan kasvukauden aikaan 18.5, Taustatietoon sekä kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin perustuen inventoinneissa kiinnitettiin erityistä huomiota mahdollisesti erityisiä luontoarvoja sisältäville alueille (mm. varttuneemman metsän alueet, kalliot, purot ja vähäpuustoiset suot) sekä vähintään noin hehtaarin alueelle tuulivoimaloiden alustavilla rakennuspaikoilla. Alueen melko pienestä koosta johtuen se onnistuttiin kartoittamaan varsin kattavasti. Sittemmin turbiinien sijoituspaikkoja on muutettu, eikä uusilla sijoituspaikoilla ole erikseen tehty kartoitusta. Uudet turbiinien sijoituspaikat ovat kuitenkin hakkuuaukeilla

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 2 (22) ja/tai lähempänä valmista tietä, ja niiden ympäristövaikutukset ovat varmasti pienemmät kuin alkuperäisessä suunnitelmassa Kasvillisuuden nykytilanne Kuva 2. Corine 2006 luokitus hankealueella.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 3 (22) Kuva 3. Hankealueella sijaitseva luonnon arvokohde Kasvillisuuden yleiskuvaus Hankealue koostuu suurimmaksi osaksi erivaiheisista talousmetsistä. Hankealueella on pääasiassa mäntyvaltaista talousmetsää. Lisäksi alueella on melko runsaasti hakkuaukkoja, taimikkoa ja nuorta koivikkoa. Ainoa luontoarvoltaan parempilaatuinen vanha metsä sijaitsee hankealueen keskiosassa Poikeldiketin länsipuolella (Kuva 3). Tällä pienehköllä metsiköllä (2,5ha) on runsaasti iäkästä ja lahoavaa puuta (kuusi ja koivu) sekä kolopuita; kääpiä on runsaasti ja tuuhea sammalpeite, sekä OMTmetsätyypin indikaattorilajeja, kuten käenkaalia ja oravanmarjaa Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit 4 PESIMÄLINNUSTO Uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja ei havaittu kartoituksissa. 4.1 Lähtöaineisto ja menetelmät Hankealueen pesimälinnusto on selvitetty ensisijaisesti maastokäyntien perusteella. Lisäksi on hyödynnetty olemassa olevaa aineistoa, kuten Suomen kolmannen lintuatlaksen tietoja ja rengastustoimiston tietoja alueella esiintyvistä lintudirektiivin liitteen I lajeista sekä muista suojelustatuksen omaavista lajeista Atlasruudun linnusto Hankealue sijoittuu suomen kolmannessa lintuatlaskartoituksessa (Valkama ym. 2011) atlasruudun 697:320 Korsnäs Harrström sisälle. Yhden atlasruudun koko on 10km x 10km. Atlasruudun selvitysaste on luokitukseltaan erinomainen. Ruudussa on todettu

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 4 (22) yhteensä 104 joko varmasti tai todennäköisesti pesivää lintulajia, sekä lisäksi 9 mahdollisesti pesivää lintulajia. Näistä suojelustatuksen omaavat lajit on listattu taulukossa 1. Taulukko 1. Suomen III lintuatlaskartoituksessa (Valkama ym. 2011) hankealuetta ympäröivällä atlasruudulla (10kmx10km) havaitut suojelustatuksen omaavat lintulajit. Laji Korsnäs, Harrström 697:320 Laulujoutsen Varma dir, EVA Ristisorsa Todennäköinen VU Pyy Todennäköinen Dir Teeri Todennäköinen NT, dir, EVA Haapana Todennäköinen EVA Tavi Varma EVA Mustakurkku-uikku Varma VU, dir Jouhisorsa Todennäköinen VU Heinätavi Todennäköinen VU Tukkasotka Varma VU, EVA Kurki Todennäköinen Dir Liro Todennäköinen dir, EVA Lapasotka Todennäköinen EN Pilkkasiipi Todennäköinen NT, EVA Helmipöllö Varma NT, dir, EVA Kehrääjä Todennäköinen dir Tukkakoskelo Todennäköinen NT, EVA Isokoskelo Varma NT, EVA Palokärki Todennäköinen dir Ruskosuohaukka Varma dir Niittykirvinen Varma NT Kivitasku Varma VU Ruisrääkkä Todennäköinen dir, EVA, Kapustarinta Todennäköinen dir Suokukko Todennäköinen EN, dir Käenpiika Todennäköinen NT Leppälintu Todennäköinen EVA Pikkukuovi Todennäköinen EVA Kuovi Varma EVA Punajalkaviklo Varma NT Valkoviklo Todennäköinen EVA Rantasipi Todennäköinen NT, EVA Naurulokki Varma NT Selkälokki Todennäköinen VU, EVA Kalatiira Todennäköinen dir, EVA Lapintiira Varma dir Suopöllö Todennäköinen dir Keltavästäräkki Todennäköinen VU Viiksitimali Varma NT Telkkä Varma EVA Suojelustatus

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 5 (22) *Uhanalaisuusluokitus EN = erittäin uhanalainen, VU= vaarantunut, NT= silmälläpidettävä, dir= lintudirektiivin liitteen I laji ja EVA= Suomen kansainvälinen vastuulaji. Atlasruutukartoitus ei ole kattava selvitys, vaan tässä yhteydessä suuntaa-antava tieto projektialueen lähiympäristön lajistosta. Lajilistasta voidaan todeta joidenkin tuulivoimaprojektin kannalta merkittävien lajien esiintyminen tai puuttuminen. Esimerkiksi metson ei tiedetä esiintyvän hankealueen läheisyydessä. Samoin useimmat törmäysalttiit suuret petolintulajit, kuten merikotka, kalasääski ja mehiläishaukka puuttuvat atlasruudun pesimälajistosta Tuulipuistoalueen pesimälinnusto Rengastustoimistolta saatujen tietojen mukaan hankealueella ei ole rengastettu uhanalaisia eikä EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lintulajeja. Myöskään UHEX rekisterissä ei hankealueelta eikä sen välittömässä läheisyydessä ole tiedossa uhanalaisia pesimälajeja. Linnustoselvitysten ensisijaisena tavoitteena oli selvittää hankealueella esiintyvä pesimälinnusto sekä suojelullisesti arvokkaiden lajien reviirien sijainti. Linnustoselvitysten aikana kiinnitettiin erityistä huomiota kaikkiin suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, kuten Suomen Punaisen kirjan uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin lajeihin (Rassi ym. 2010), EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin (79/409/ETY), Suomen luonnonsuojelulailla ( /1096) ja luonnonsuojeluasetuksella ( /160) uhanalaisiksi tai erityistä suojelua vaativiksi säädettyihin lajeihin sekä Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin (Rassi ym. 2001). Lisäksi huomioitiin tuulivoiman kannalta riskialttiiksi tiedetyt lintulajit (mm. joutsenet, hanhet, suuret petolinnut, kurki), alueella erityisen runsaana esiintyvät lajit, sekä jotain tiettyä arvokasta elinympäristöä (esim. vanhat metsät, lehdot ja avosuot) ilmentävät lajit. Yleisten metsälintulajien kaikkia reviirejä ei kartoitettu, mutta eri lajien runsaussuhteet alueella kirjattiin ylös. Korsnäsin Norra Poikelin hankealueen pesimälinnustoa on kartoitettu touko-kesäkuussa Kartoituksissa käytettiin linnustonseurannan standardoituja menetelmiä (Väisänen ja Koskimies 1998). Kartoituksessa käytettyjä menetelmiä ovat pistelaskennat, linjalaskenta ja kartoitusmenetelmä. Viiden minuutin mittainen pistelaskenta suoritettiin kaikilla tuulivoimaloiden alustavilla sijoituspaikoilla. 4,4km mittainen linjalaskenta suoritettiin Tämän lisäksi kartoitettiin erikseen vanhojen metsien ja muiden potentiaalisesti linnustoltaan arvokkaiden elinympäristöjen linnusto. Kartoitukset tehtiin 18.5., ja , kolmen päivän aikana. Laskentoihin käytettiin yhteensä 22,5 tuntia. Lisäksi kehrääjiä ja muita yölaulajia kartoitettiin yöaikaan yhden yön ajan, sekä lepakkoselvitysten maastotöiden yhteydessä. Näin saatiin kattava yleiskuva rakennuspaikoilla esiintyvistä lintulajeista sekä eri lajien runsaussuhteista. Linnustolaskennat suoritettiin hyvissä havainnointiolosuhteissa ja ne ajoitettiin aikaiseen aamuun, auringon nousun jälkeiseen aikaan. Laskentojen aikana havaitut linnut ja havainnon tyyppi kirjattiin ylös (esim. pesintä, laulava tai pelkkä näköhavainto) ja merkittiin maastokartoille. Laskentatulokset tulkitaan ns. maksimiperiaatteen mukaisesti, jolloin yksikin ko. lajille sopivassa elinympäristössä tehty pesintään viittaava havainto (esim. laulu tai varoittelu) riittää reviirin tulkintaan (Koskimies & Väisänen 1988, Väisänen ym. 1998).

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 6 (22) Pesimälinnuston nykytilanne Pesimälinnustokartoitukset 2012 Pesimälintulaskennoissa havaittiin yhteensä 56 lintulajia joista 48 tulkittiin hankealueella pesiviksi. Taulukko 2. Linjalaskennassa (4,4km) havaitut lintulajit, niiden lasketut tiheydet sekä keskinäiset runsaussuhteet. Laji Tiheys (paria / km 2 ) Peippo 31,14 18,80 Pajulintu 27,12 16,38 Punarinta 23,15 13,98 Hippiäinen 12,41 7,49 Metsäkirvinen 7,77 4,69 Laulurastas 4,98 3,01 Keltasirkku 4,46 2,70 Mustarastas 4,35 2,62 Vihervarpunen 4,09 2,47 Tiltaltti 3,81 2,30 Hömötiainen 3,55 2,15 Hernekerttu 3,10 1,87 Talitiainen 2,86 1,73 Mustapääkerttu 2,35 1,42 Harmaasieppo 2,21 1,33 Sepelkyyhky 2,20 1,33 Sinitiainen 2,19 1,32 Töyhtötiainen 2,09 1,26 Käpytikka 1,95 1,18 Punakylkirastas 1,93 1,16 Västäräkki 1,92 1,16 Punatulkku 1,82 1,10 Pensastasku 1,38 0,83 Räkättirastas 1,35 0,82 Idänuunilintu 1,32 0,80 Metsäviklo 1,10 0,66 Kottarainen 1,05 0,63 Sirittäjä 1,03 0,62 Varis 1,02 0,61 Peukaloinen 0,98 0,59 Lehtokerttu 0,97 0,58 Punavarpunen 0,90 0,55 Teeri 0,86 0,52 Kiuru 0,77 0,47 Leppälintu 0,61 0,37 Kuovi 0,28 0,17 Palokärki 0,25 0,15 Kurki 0,17 0,10 Käki 0,13 0,08 YHTEENSÄ 165, Dominanssi (%) Linjalaskenta Hankealueella suoritettiin 4,4km pituinen linjalaskenta Linjalaskennassa havaittujen lintutiheyksien perusteella keskimääräiseksi lintutiheydeksi laskettiin 165,61 paria/km 2. Väisäsen (1998) mukaan keskimääräinen lintutiheys merenkurkun

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 7 (22) rannikolla on paria/km. Linjalaskennasta saatu tulos edustaa näin ollen merenkurkun keskimääräistä lintutiheyttä. Tosin laululintujen aktiivisuus oli todennäköisesti jo jonkin verran hiipunut mennessä, joten todellinen pesimätiheys lienee jonkin verran suurempi. Linjalaskennassa havaittiin yhteensä 40 lintulajia. Linjalaskennan tulokset esitetään taulukossa 2. Pistelaskennat Kaikilla alustavilla tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla suoritettiin viiden minuutin pituinen pistelaskenta. Tuulivoimaloiden suunniteltuja sijoituspaikkoja on kuitenkin sittemmin siirretty, eikä uusilla paikoilla ole suoritettu pistelaskentoja. Kaikki uudet sijoituspaikat sijaitsevat luontoarvoiltaan vähempiarvoisissa ympäristöissä, kuten hakkuuaukeilla, sekä keskimäärin lähempänä valmiita teitä. Alustavilla voimalapaikoilla tehdyissä pistelaskennoissa havaittiin yhteensä 23 lajia, joista 21 tulkittiin hankealueilla pesiviksi. Matkalennossa havaittuja kala- ja harmaalokkeja ei tulkittu hankealueella pesiviksi. Taulukko 3. Pistelaskennoissa (7kpl) havaitut lajit ja niiden runsaussuhteet. Laji Parimäärä Dominanssi % Pajulintu 13 22,81 Peippo 11 19,30 Vihervarpunen 5 8,77 Metsäkirvinen 4 7,02 Punarinta 3 5,26 Korppi 2 3,51 Keltasirkku 2 3,51 Tiltaltti 2 3,51 Hernekerttu 2 3,51 Mustarastas 2 3,51 Viherpeippo 1 1,75 Käki 1 1,75 Käpytikka 1 1,75 Kirjosieppo 1 1,75 Haarapääsky 1 1,75 Harmaasieppo 1 1,75 Talitiainen 1 1,75 Hömötiainen 1 1,75 Punatulkku 1 1,75 Hippiäinen 1 1,75 Lehtokerttu 1 1,75 Yhteensä %

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 8 (22) Suojelullisesti arvokkaat lintulajit Pesimäkartoitusten yhteydessä havaittiin yhteensä kymmenen suojelustatuksen omaavaa lintulajia, joista yhdeksän tulkittiin hankealueella pesiviksi. Etäältä kuulunut kurki ei pesi hankealueella. Taulukko 4. Pesimälintukartoituksissa havaitut suojelustatuksen omaavat lintulajit. Laji Suojelustatus Parimäärä Isokuovi EVA, suolaji 1 Käenpiika NT 1 Leppälintu EVA 2 Palokärki dir. 1 Pikkulepinkäinen dir. 2 Punavarpunen NT 4 Pyy dir. 2 Sirittäjä NT 4 Teeri NT, dir., EVA 3 Suojelustatus: NT= Silmälläpidettävä (IUCN kategoria), dir. = EU:n luontodirektiivin liitteen I laji, EVA = Suomen erityisvastuulaji. Isokuovi Yksi kuovipari ilmeisesti pesi Poikeldiketin kupeessa hankealueen itäpuolella. Pesinnän läheisyyteen ei suunnitella rakennustoimintaa. Käenpiika Havaittu yksi lintu. Käenpiian elinympäristö ei juurikaan vähene hankkeen toteutuessa. Leppälintu Leppälintu on suomessa varsin yleinen laji, jolla on kuitenkin erityisvastuu-status sen levinneisyyskuvan perusteella. Hanke ei heikennä lajin selviämismahdollisuuksia alueella. Palokärki Äänihavainto. Lajin vaatimia kolopuita tai vanhempaa metsää ei vahingoiteta hankkeen toteutuessa. Lajilla on suuri reviiri eikä pesää paikallistettu. Pikkulepinkäinen Laji suosii aukeita paikkoja, jollaisia riittää hankealueella runsaasti myös hankkeen toteutuessa. Punavarpunen Punavarpusen suosimaa ympäristöä, kuten lehtipuuvaltaista nuorta puustoa on hankealueella runsaasti. Pyy Pyy viihtyy tiheissä, nuoremmissa metsissä, eivätkä sen vaatimat habitaatit ole hankkeen johdosta uhattuina. Sirittäjä Lajin parimäärä on arvioitu linjalaskentatiheyden perusteella. On havaittu kuitenkin vain yksi laulava lintu. Lajin suosimaa rehevämpää lehtomaista puustoa on alueella vähän. Teeri

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 9 (22) Päätelmät Havaittiin 3 aikuista lintua. Teeri ei ole yhtä vaatelias elinympäristönsä suhteen kuin metso, mutta hankkeella voi toteutuessaan olla negatiivinen vaikutus alueen suhteellisen pieneen teerikantaan. Norra Poikelin pesimälinnusto edustaa kaikilta osin varsin tavanomaista linnustoa. Runsaimpina lajeina esiintyvät tyypilliset metsämaisemien yleisimmät lintulajit. Alueella esiintyvät suojelustatuksen omaavat lajit esiintyvät kaikki monin paikoin selkämeren rannikkoalueilla, eikä mikään niistä ole erikoistunut uhanalaiseen tai harvinaiseen elinympäristöön. Hankkeella ei katsota olevan mainittavaa vaikutusta suojelustatuksen omaavien lintulajien populaatioihin. Petolintujen, pöllöjen, kurjen ja metson täydellinen puuttuminen hankealueen pesimälinnustosta ilmentävät alueen pesimälinnuston suhteellisen vähäistä arvoa. 5 MUUTTOLINNUSTO 5.1 Johdanto Hankkeen yhteydessä tehtyjen muuttolintuselvitysten tarkoitus on selventää hankealueen läpi ja sen läheisyydessä muuttavien lintujen lajijakaumaa, määriä, muuttokorkeuksia ja linjoja, sekä arvioida hankkeen toteutumisen vaikutuksia eri lintulajeille ja niiden populaatioille. Lisäksi arvioidaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia hankealueen läheisyydessä muuttomatkoillaan lepääville linnuille. Havaituista linnuista merkittiin muistiin laji, lintujen määrä, lentosuunta ja ohituspuoli sekä etäisyys havaintopaikkaan nähden. Lintujen muuttokorkeus arvioitiin kolmiportaisella asteikolla, missä korkeusluokka II on ns. törmäysriskikorkeus eli korkeus, jossa tuulivoimalan roottorin lavat pyörivät. 1) 0-60m (tuulivoimaloiden toiminta-korkeuden alapuolella) 2) m (tuulivoimaloiden toimintakorkeus) 3) yli 180m (tuulivoimaloiden yläpuolella) Lähtöaineisto ja menetelmät Lintujen kevätmuuttoa selvitettiin Närpiössä sijaitsevan Kalaxin hankealueen läheisyydessä, noin 25km Norra Poikelin hankealueesta suoraan etelään, ja Maalahdessa, hankealueesta 6,5 km pohjoiseen sijaitsevan Molpe-Petolahden hankealueen läheisyydessä. Närpiössä ja Maalahdessa tarkkailua suoritettiin yhteensä 150 tuntia kussakin. Lintujen syysmuuttoa selvitettiin vastaavasti samoilla paikoilla kuin kevätmuuttoakin. Syysmuuttoa tarkkailtiin yhteensä 19 eri päivänä (yhteensä 150 tuntia) Kevät- ja syysmuuton tarkkailun maastotöistä vastasivat kokeneet lintuharrastajat Harry Lillandt ja Turo Tuomikoski. Tarkkailupäivät kussakin tarkkailupisteessä on lueteltu liitteessä 3. On huomioitava, että lintujen muuton ajoituksessa ja muuttolinjoissa on paljon vuosittaista vaihtelua, ja jostakin lajista yhden muuttokauden aikana laskettu määrä voi erota paljonkin toisen vuoden vastaavasta laskennasta.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 10 (22) Kuva 4. Muuton havaintopaikat Närpiössä (Kalax) ja Maalahdessa/Korsnäsissa (Molpe).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 11 (22) Kevätmuutto Syysmuutto 2012 Maaliskuussa aloitettu kevätmuutontarkkailu kattoi kaikkien suurikokoisten lintujen päämuuttoajankohdat. Seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella voidaan muodostaa kattava yleiskuva erityisesti tuulivoimalatörmäyksille alttiiden lintujen (mm. kurjet, petolinnut ja hanhet) muuton voimakkuudesta alueella. Syysmuutontarkkailu aloitettiin syyskuun alussa ja jatkui marraskuulle. Alueella muuttavasta lajistosta saatiin varsin kattava kuva. Lähinnä seurannassa havaitsematta voidaan olettaa jääneen jonkin verran elokuussa etelämmäksi siirtyvien meri ja valkoposkihanhien muuttoa, sekä myöhään syksyllä muuttavien laulujoutsenten muuttoa. Kurkien havaittu yhteismäärä on varsin suuri, mutta sitä kasvattaa Närpiön tarkkailupaikkojen osalta mereltä yöpymästä tulleiden lintujen toistuva esiintyminen. 5.4 Lepäily- ja ruokailualueet Norra Poikelin hankealueen läheisyydessä ei seurattu muutontarkkailun yhteydessä lepäily- tai ruokailualueita. Muuttomatkallaan lepäilevät kurjet ja hanhet lentävät yöpymään merelle, jolloin niillä esiintyy itä-länsi suuntaista liikehdintää. Tällöin on olennaista, ettei tuulivoimaprojektin itäpuolella ole merkittäviä lintujen lepäilyalueita. Norra Poikelin hankealueen itäpuolella tai muutenkaan läheisyydessä ei ole hanhille ja kurjille otollisia lepäilyaukeita. Kurkia ja hanhia lepäilee muuttomatkallaan enemmän kilometriä Norra Poikelia etelämpänä, Närpiössä, sekä keväisin sitäkin etelämpänä Kristiinankaupungin pelloilla. 5.5 Lajikohtainen tarkastelu Yleistä Muuttoaineiston tarkastelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tuulivoimaloiden kanssa törmäysalttiisiin lajeihin, harvalukuisiin ja uhanalaisiin lajeihin, sekä hankealueen sijoittumista tärkeimpien lintujen muuttoreittien suhteen. Päätelmiä voidaan tehdä myös havaintojen puuttumisesta. Hankkeen yhteydessä kerätyn muuttoaineiston perusteella hankealueen läheisyydessä muuttaa merkittäviä määriä kurkia, metsä- ja merihanhia, sekä merikotkia. Huomionarvoisia muuttosummia havaittiin myös laulujoutsenella ja piekanalla. Toisaalta esim. kuikkalintujen muuttoa ei havaittu juuri lainkaan, eikä myöskään voimakasta naurulokkimuuttoa, vaikka näiden on aiemmin arvioitu olevan riskialttiita törmäyksille Poikelin hankkeessa (Tikkanen ym. 2013) Hanhet ja joutsenet Keväistä harmaahanhien muuttoa havaittiin etenkin Maalahdella, missä Gålörenillä havaittiin yhteensä 318 metsähanhea, 292 merihanhea ja 818 määrittämätöntä harmaahanhea. Myös Maalahden Petolahdessa havaittiin varsin runsaasti hanhia: 599 metsähanhea ja 294 harmaahanhea. Närpiössä yhteissummat olivat jonkin verran pienemmät. Närpiön keväthavainnoista suurin osa muutti tarkkailupaikkojen läheisyydestä, jolloin niiden voidaan olettaa ohittavan Norra Poikelin hankealueen länsipuolelta, tosin melko läheltä (kuva 5.). Aineiston perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, ettei hanke aiheuta keväällä hanhille merkittävää vaaraa. Syksyllä hanhien havaittu muuttokuvio oli toisenlainen. Maalahdesta havaituista hanhista varsin monet lensivät hankealuetta kohti lounaaseen. Myös Närpiön havaintopaikoista havaitut hanhet muuttivat nyt selkeästi lännempänä. Hanhien törmäysriski on siis tämän hankkeen osalta syksyllä suurempi kuin keväällä. Suurin osa hanhista ohittaa kuitenkin tällöinkin hankealueen länsipuolelta.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 12 (22) Kuva 5. Harmaahanhien (Anser sp.) kevätmuutto.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 13 (22) Kuva 6. Harmaahanhien (Anser sp.) syyysmuutto.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 14 (22) Kurki Laulujoutsenen kevätmuuttoa havaittiin Maalahdesta 777 yksilöä. Gålörenin tarkkailupisteestä laulujoutsenen muutto jakautui varsin tasaisesti 2-3km päähän sekä tarkkailupisteen itä, että länsipuolelle. Petolahden tarkkailupaikalla taas lähes kaikki havaitut linnut ohittivat tarkkailupaikan itäpuolelta. Keväinen muuttokuvio on siis hyvin samantyyppinen hanhien vastaavan kanssa. Tähän luultavin selitys on se, että hanhet ja joutsenet lepäilevät kummatkin keväisin ensin Kristiinankaupungin pelloilla ennen kuin ne jatkavat muuttoaan pohjoiseen. Syksyllä laulujoutsenet muuttavat hyvin myöhäiseen ajankohtaan, jolloin muu näkyvä muutto on käytännöllisesti katsoen loppunut. Kattavien laulujoutsen summien kartoittaminen syksyllä on siksi hyvin vaikeaa. Laulujoutsenen muuttoon kuitenkin panostettiin lisäämällä muutontarkkailua myös myöhäissyksyyn. Maalahdessa havaitut 307 yksilöä muuttivat kaikki joko tarkkailupaikan läheltä tai sen itäpuolella. Närpiössä taas havaittiin 303 yksilöä, jotka muuttivat tarkkailupaikkojen läheisyydessä - kuitenkin yli puolet itäpuolelta. Havainnot viittaavat siihen, että laulujoutsenen päämuutto kulkisi syksyllä Norra Poikelin projektialueesta itään. Aineisto on kuitenkin pienehkö. Kurjen muuttoa onnistuttiin havainnoimaan kiitettävästi muutontarkkailujen yhteydessä. Yhteissummiksi laskettiin keväällä Närpiössä 514 ja Maalahdessa 2412 kurkea. Syksyllä Maalahdessa laskettiin 2012 kurkea ja Närpiössä Närpiön luvussa on kuitenkin toistoa, koska osa linnuista oli samoja yöpymästä palaavia kurkia eri päivinä. Esimerkiksi saapui yöpymästä yli 2000 kurkea, johon todennäköisesti sisältyy samoin tehneet 1800 kurkea - sekä vielä aiemmin samoin tehneet vajaa 1000 kurkea. Närpiön pelloilla lepäileekin syksyisin varsin runsaasti kurkia. Keväällä kurjen päämuutto vaikuttaa havaintoaineiston perusteella kulkevan Norra Poikelin hankealueesta itään (Kuva 7.) Syksyllä taas muuttolinja näyttää sijoittuvan selvästi lännemmäksi. hankealueen läheisyydessä saattaakin muuttaa syksyisin merkittävä määrä kurkia. Suuri osa syksyisistä kurjista on Vaasan Söderfjärdenillä levähtäneitä lintuja. Näiden lisäksi merkittävän lisän alueen kurkimääriin tekevät ruotsissa pesivät kurjet, jotka usein ylittävät merenkurkun Korsnäsin pohjoispuolella.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 15 (22) Kuva 7. Kurjen kevätmuutto 2013.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 16 (22) Kurki Kurki Kuva 8. Kurjen syysmuutto 2012

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 17 (22) Merikotka Päiväpetolinnut Varislinnut Sepelkyyhky Kahlaajat Lokkilinnut Merikotkan päämuutto seuraa selkämerellä rannikkolinjaa. Kevään 2013 muutontarkkailussa merikotkia havaittiin keväällä Närpiössä 87 ja Maalahdessa 138. Tarkan määrän laskemista kuitenkin vaikeuttavat tarkkailupaikkojen lähistöllä pesivät linnut, jotka usein kaartelevat horisontissa. Havaitun muuton päälinja kulkee melko selvästi Närpiön tarkkailupaikoista yli 2km länteen: 43 linnuista muutti lännessä ja 17 idässä. Maalahden tarkkailupaikalla taas Gålörenissä merikotkien muutto jakautui tasaisesti itään ja länteen, kun taas Petolahden tarkkailupaikalla muuttoa tapahtui enemmän lännen ja luoteen suunnalla. Syksyllä merikotkia havaittiin selvästi vähemmän, vain 11 Närpiössä ja 40 Maalahdessa. Näistä havainnoista ei ole nähtävissä selvää muuttolinjaa. Havainnot tukevat käsitystä, että merikotkien muutto rannikon tuntumassa on voimakasta, ja myös hankealueen tuntumassa muuttaa paljon merikotkia. Päiväpetolintujen lasketut summat jäivät keskimäärin pieniksi havainnoinnin määrään nähden. Piekanoja laskettiin melko runsaasti (keväällä Närpiössä 36 ja Maalahdessa 88), mikä tukee aikaisempaa käsitystä rannikko-alueesta piekanan muuttoväylänä. Useita muita petolintulajeja havaittiin pieniä määriä, myös harvinaisuuksia, kuten arosuohaukkoja (2) ja niittysuohaukka. Kokonaissummat ovat nähtävissä liitteessä 3. Havaitut varislintumäärät jäivät varsin pieniksi. Selvästi eniten varislintuja laskettiin syksyllä Maalahdessa, jossa kokonaissumma oli 1050 naakkaa ja 700 varista. Sepelkyyhky on laji, joka muodostaa syksyisin suuria muuttoparvia. Parhaina päivinä muuttomäärät voivat olla valtavia. Närpiön ja Maalahden muutonseurannoissa kuitenkin niin kevään kuin syksynkin kokonaismäärä jäi kummassakin kunnassa alle tuhanteen yksilöön. Määrät ovat pieniä, eikä sepelkyyhkyn päämuuttoa siksi ilmeisestikään havaittu. Muutontarkkailussa havaitut kahlaajamäärät jäivät varsin vaatimattomiksi siitä huolimatta, että toinen Maalahden tarkkailupisteistä oli kahlaajien suosimalla Gålörenillä. Kahlaajien näkyvä muutto kulkee luultavasti voimakkaammin meren puolella. Töyhtöhyyppä oli ylivoimaisesti runsain havaituista kahlaajalajeista, yhteensä 675 Maalahdessa ja 163 Närpiössä, kaikki keväällä. Kalalokilla havaittiin syksyllä varsin voimakasta muuttoa, kun Maalahden Gålöreniltä laskettiin yli 3000 yksilöä. Närpiössä lokkimäärät olivat pieniä sekä keväällä ja syksyllä, merkittävimpinä 922 harmaalokkia ja 460 naurulokkia keväällä. Naurulokin todellisen muuttosumman voidaan olettaa olevan kokonaisuudessaan selvästi suurempi kuin havaittu muutto. Naurulokin muutto kuitenkin jakautuu Kristiinankaupungin pohjoispuolella varsin laajalle alueelle, ja myös 8-tien itäpuolella Närpiössä on laskettu yli yksilön päivämuuttoja (P. Sallinen, henkilökohtaiset havainnot).

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 18 (22) Pikkulinnut ja rastaat 5.6 Johtopäätökset 6 ELÄIMISTÖ Närpiössä pikkulintujen ja rastaiden muuttosummat jäivät vähäisiksi. Maalahden Gålörenissä havaittiin rastasmuuttoa , yhteensä Toinen merkittävä summa on samalta paikalta havaittu 2000 urpiaista. Usein rannikolla runsaina muuttavista peippolinnuista ei ole kirjauksia. Petolinnuilla merikotkan muutto on sekä ennakkotietojen, että kerätyn muuttoaineiston perusteella varsin voimakasta hankealueen läheisyydessä. Myös piekanalla esiintyy varsin voimakasta muuttoa. Muilta osin havaittu petolintulajisto oli monipuolista, mutta määrät eivät olleet erityisen suuria. Yleisesti tiedetään, että muutto on useimmilla lajeilla voimakkaampaa rannikon läheisyydessä kuin sisämaahan tultaessa. Metsä- ja merihanhia muuttaa keväin - syksyin hankealueen ohi melko runsaasti. Hankealue ei kuitenkaan osu suoraan Kristiinankaupungissa keväällä levähtävien hanhien muuttoreitille. Enemmän kohtaamisia hanhien kanssa tulee oletettavasti syksyllä. Hankealueen läheisyydessä ei ole tärkeitä hanhien tai joutsenten lepäilyalueita. Kurkien päämuutto kulkee keväällä pääasiassa lähempänä 8-tietä ja keskimäärin hankealueesta itään päin. Ruotsin pesimäkannasta osa ylittää syksyllä Pohjanlahden Korsnäsistä pohjoiseen. Ruotsin kurkia osuu väistämättä hankealueen läheisyyteen, samoin myös osa Vaasan Söderfjärdeniltä syksyllä lähtevistä kurjista. Norra Poikelin hanke on vain seitsemän tuulivoimalan projektina varsin pieni, eikä vie paljon maa-alaa itä-länsi suunnassa. Sekä hankealueen itä- että länsipuolille jää runsaasti tilaa muuttolinnuille tarvittavan väistöliikkeen tekemiseen. Valtaosa muuttolinnuista näkee voimalat ja väistää hankealueen. Yhteisvaikutukset voisivat kuitenkin kasvaa merkittäviksi mikäli hankkeen Itä tai Länsipuolelle rakennettaisiin lisää voimaloita. Norra Poikelin hankkeella erikseen ei katsota olevan merkittävää vaikutusta muuttolintupopulaatioihin. 6.1 Lähtöaineisto ja menetelmät Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä on kerätty muun muassa Ympäristöhallinnon eliölajit -tietojärjestelmästä. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) luetelluista lajeista tarkemmin on selvitetty liito-oravan ja lepakoiden esiintymistä alueella. Viitasammakon (kappale 7.5) osalta lajin mahdollisia elinympäristöjä on huomioitu muiden luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Eläimistön osalta pyrittiin paikallistamaan mm. seuraavat kohteet: Uhanalaiset lajit ja niiden elinympäristöt Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit ja niiden elinympäristöt Riistalajiston kannalta arvokkaat alueet Tärkeät siirtymäreitit ja ekologiset yhteydet 6.2 Eläimistön nykytilanne Selkämeren rannikon nisäkäslajisto koostuu pääasiassa Suomessa tavanomaisesta lajistosta, eikä alueellisia erikoisuuksia esiinny tällä alueella. Luontokartoitusten

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristöselvitys 19 (22) yhteydessä havaittiin nisäkkäistä hirvien makuupaikkoja sekä oravia. Luultavasti hirvet lisääntyvät hankealueen lähiympäristössä. 6.3 Liito-orava (Pteromys volans) Lähtöaineisto ja menetelmät Tulokset Liito-orava luokitellaan Suomessa vaarantuneeksi lajiksi ja luonnonsuojelulaki (LSL 49 ) kieltää niiden levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittämisen ja heikentämisen. Laki velvoittaa mm. jättämään liito-oravan pesäkolon ympärille riittävästi puustoa. Tiukan suojelun järjestelmän kielloista on mahdollista poiketa vain luontodirektiivin 16 artiklan mukaisilla perusteilla. Näistä yksittäistapauksina myönnettävistä poikkeusluvista päättää LSL 49 3 momentin nojalla alueellinen ELY-keskus (Ympäristöministeriö 2005). Liito-orava esiintyy pääasiallisesti Etelä- ja Keski-Suomessa ja levinneisyysalueen pohjoisraja kulkee Oulun Kuusamon seudulla. Pohjanmaan rannikolla liito-oravakanta on Suomen tihein (Hanski 2006). Tiedot liito-oravan elintavoista ovat puutteellisia. Yksilöt liikkuvat pesäkolon ulkopuolella useimmiten illan ja aamuyön hämärinä hetkinä ja laskennat perustuvat nykyään täysin ulostepapanoiden etsimiseen. Elinympäristöt ovat ikärakenteeltaan monipuolisia kuusivaltaisia sekametsiä, joissa kasvaa järeitä haapoja. Naaraiden reviiri on noin kahdeksan hehtaaria, urosten keskimäärin 60 hehtaaria (Jokinen ym. 2007, Ympäristöministeriö 2010). Hankealueen uhanalaisen eliöstön selvittämistä varten on käytössä ollut uhanalaisten eliölajien tietokanta UHEX. Tiedot on saatu Suomen ympäristökeskukselta Liito-oravan mahdollista esiintymistä hankealueella on selvitetty maastokäyntien aikana luontotyyppi- ja pesimälintukartoitusten yhteydessä touko-kesäkuussa Liitooravan elinympäristöiksi soveliailta metsäalueilta etsittiin liito-oravien papanoita mahdollisten pesimä-. oleskelu- ja ruokailupuiden juurilta (erityisesti kuusi ja haapa). Kartoituksessa kiinnitettiin erityistä huomiota liito-oraville sopiviin habitaatteihin, kuten varttuneisiin kuusikoihin ja sekametsiin sekä puronvarsimetsiin. Lisäksi tarkistettiin kaikki alustavat tuulivoimaloiden rakennuspaikat sekä huoltotiestön alueet. Maastotöiden yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös liito-oravan mahdollisiin pesäpaikkoihin kuten risupesiin ja luonnonkoloihin. Hankealueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta kartoitusten yhteydessä. Hankealueella on hyvin vähän lajille sopivaa elinympäristöä. Hankealueella Poikeldiketin länsipuolella sijaitseva vanha metsä on eristynyt muista metsistä, eikä sieltä maastokäyntien yhteydessä havaittu merkkejä liito-oravan pesimisestä tai syönnösjätteitä. Elinympäristö on kuitenkin sillä kohtaa teoriassa lajille soveltuvaa (Kuva 3). Muilta osin hankealue on varsin tavanomaista talousmetsää tai taimikkoa, eikä sovi liito-oravan elinympäristöksi. Liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä, kuten vanhempia kuusikoita tai sekametsiä ei tuhoudu hankkeen toteutuessa. UHEX rekisterissä on hankealueen läheltä yhteensä 5 liito-orava havaintoa vuodelta Kaikki nämä havainnot sijaitsevat Högmossenin ja Sebbismossenin välissä, hankealueen ulkopuolella.missä EI SAA VIITATA WTGlle. Tällä esiintymällä on sittemmin tehty avohakkuu, joka kattaa neljä havaintopistettä viidestä, sekä jättää viidennen havaintopisteen eristyksiin hakkuuaukeiden väliin.

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27533 KITTILÄN KUNTA UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27533 KITTILÄN KUNTA UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27533 KITTILÄN KUNTA UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 MENELMÄT... 1 3 TOPOGRAFIA, KALLIO- JA MAAPERÄ... 2 4 VESISTÖT... 3 5 SUOJELUALUEET...

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Timo Metsänen Johdanto Artjärven kirkonkylän tärkeä lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015)

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015) Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995-002 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015) MUUTTUNEIDEN

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KYYJÄRVEN KUNTA tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.1.2015 P20221 1 (23) Tuomo Pihlaja 19.1.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti Mäkelä

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (27) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ

RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28378 2 (8) Ruskon kaupan suuryksikkö FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys Raportti ID: 1 576 642 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (7) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY JA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (9) Marjo Pihlaja Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS SUOMETSÄERÄMAA-LIFE 2002-2005-PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS Heikki Tuohimaa Johdanto Tutkimusalue jakaantuu kolmeen erilliseen osaan - Litokairaan, Olvassuohon ja Isotilansuohon, joita tässä raportissa

Lisätiedot

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 4.4.2014 VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 4.4.2014 Päivämäärä 4.4.2014 Laatija Tiina

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS Päivämäärä 27.10.2015 ABO WIND OY HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS Päivämäärä 27.10.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Johanna

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Pajulintu on alueen runsain pesimälintu Suomen Luontotieto Oy 28/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. pily@pily.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Viite: Dnro

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 24.6.2014 SUOMEN HYÖTYTUULI OY, SABA TUULI OY AB PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS SABA TUULI OY

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS 9.9.2015 RYR ADE LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Lakeuden luontokartoitus Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Maatalouden ympäristöneuvojakoulutus 6.3.2013 Ahlman-instituutti 11.3.2013 http://www.mavi.fi/attachments/mavi/julkaisut/5ndber1sg/

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013 Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Asiakas Winda Invest Oy Gallen-Kallelankatu 7 28100 Pori Yhteyshenkilö Kalle Sivill Puh.

Lisätiedot

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Esa Lammi, Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 20.3.2014 PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvitysalue ja tietolähteet... 3

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Lepakkoselvitys Heikki Holmén 26.8.2016 2 (5) 26.8.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/197/04.08/2010

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X270705 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY

LUONTOSELVITYS 16X270705 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY LUONTOSELVITYS 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY Tyrnävän Kivimaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2015 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO

SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO Juha Repo LUONTO-OSUUSKUNTA Tutkimusraportti 17 2006 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO VUOSINA 1997 98 JA 2006... 2 2.2.

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

Vatialan Lamminrahkan Ruutanan alueiden luontoarvojen yhteenveto

Vatialan Lamminrahkan Ruutanan alueiden luontoarvojen yhteenveto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KANGASALAN KUNTA Vatialan Lamminrahkan Ruutanan alueiden luontoarvojen Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18794 Kangasalan kunta Sisällysluettelo 1 Työn tarkoitus... 1 2

Lisätiedot