Elintarvikehuoltoa tukevan varmuusvarastoinnin arviointi. Työryhmän raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikehuoltoa tukevan varmuusvarastoinnin arviointi. Työryhmän raportti"

Transkriptio

1 Elintarvikehuoltoa tukevan varmuusvarastoinnin arviointi Työryhmän raportti 2009

2

3 ELINTARVIKEHUOLTOA TUKEVAN VARMUUSVARASTOINNIN ARVIOINTI

4 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida Suomen elintarvikehuollon varmuusvarastojen tasoa ja riittävyyttä nykyisessä maailmanmarkkinatilanteessa. Työryhmän tuli työssään ottaa huomioon muun muassa maataloustuotteiden tuotantoa ja kysyntää koskevat ennusteet ja näiden vaikutukset Euroopan unionin tuotantoon sekä Suomen elintarvikkeiden huoltovarmuuteen. Erityistä huomiota tuli kiinnittää eläinrehujen valkuaisen ja muiden tuotantopanosten saatavuuden turvaamiseen. Työryhmässä oli elintarvikehuoltoketjun kannalta keskeisten ministeriöiden ja elintarvikesektorin sekä varmuusvarastointia hallinnoivan Huoltovarmuuskeskuksen asiantuntijaedustus. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi mennessä. Työryhmän toimiaikaa jatkettiin saakka. Työryhmän kokoonpano oli seuraava Puheenjohtaja toimitusjohtaja Ilkka Kananen, Huoltovarmuuskeskus Jäsenet Sihteeri kaupallinen neuvos Eero Jäntti, työ- ja elinkeinoministeriö ylitarkastaja Ulla Karhu, työ- ja elinkeinoministeriö maatalousneuvos Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö osastopäällikkö Hannu Pelttari, Huoltovarmuuskeskus logistiikkapäällikkö Raija Viljanen, Huoltovarmuuskeskus johtaja Pasi Lähdetie, Raisio Oyj, elintarvikehuoltosektori johtaja Simo Tiainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, elintarvikehuoltosektori valmiusasiamies Juha Mantila, Huoltovarmuuskeskus Työryhmä kuuli seuraavia asiantuntijoita: professori Jyrki Niemi, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, aiheesta maataloustuotannon muutokset ; johtaja Kaisa Karttunen, Scanagri Finland Oy, aiheesta kansallinen ruokastrategia ; maatalousekonomisti Kyösti Arovuori, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, aiheesta maatalouden tuotantopanokset ; johtaja Ensio Hytönen, Hankkija- Maatalous Oy, aiheesta maatalouden tuotantopanokset ja valmiuspäällikkö Viljo Holopainen, Elintarviketeollisuuspooli, aiheesta elintarviketeollisuuden rakenne ja tuotannon haavoittuvuus. 2

5 Saatuaan tehtävänsä päätökseen työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittaen työ- ja elinkeinoministeriölle. Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2009 Ilkka Kananen Eero Jäntti Ulla Karhu Taina Vesanto Hannu Pelttari Raija Viljanen Pasi Lähdetie Simo Tiainen Juha Mantila 3

6 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT 5 2 ELINTARVIKEHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ Globaalin maataloustuotannon kehityssuunnat Tuotantopanosten maailmanmarkkinat EU ja sen maatalouspolitiikka Huoltovarmuusajattelu ja varautuminen kansainvälisesti 17 3 SUOMEN ELINTARVIKEHUOLTOVARMUUS Tuotanto-omavaraisuus ja sen kehitys Tuotantopanosriippuvuudet Kone- ja laitehuolto Infrastruktuuririippuvuudet (vesi, energia, työvoima, logistiikka, ICT) 26 4 ELINTARVIKEHUOLTOA TUKEVAT HUOLTOVARMUUSJÄRJESTELYT SUOMESSA Vilja, siemenet, kasvinjalostustoiminta Tuotantopanokset Energia 29 5 ELINTARVIKEHUOLLON HAAVOITTUVUUDET JA RISKIT Alkutuotanto Jalostus Logistiikka ja elintarvikkeiden huoltovarmuus 33 6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 34 4

7 1. Lähtökohdat Valtioneuvosto vahvistaa huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) nojalla maan huoltovarmuuden tavoitteet. Tavoitteet tarkistetaan noin viiden vuoden välein. Voimassa olevat tavoitteet on vahvistettu (539/2008). Yleistavoitteena on kansainvälisiin markkinoihin sekä kansallisiin toimenpiteisiin ja voimavaroihin perustuva huoltovarmuus. Varautumistoimenpiteillä turvataan yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön infrastruktuuri ja kriittisen tuotannon jatkuminen kaikissa tilanteissa. Toimivat markkinat, kansalliset ja kansainväliset yritykset ja verkostot tuottavat merkittävän osan huoltovarmuudesta. Yli kansallisten rajojen hajautetut järjestelmät voivat lisäksi toimia joissakin olosuhteissa toistensa varajärjestelminä. Kaikkia keskeisiä toimintoja ei ole edes mahdollista turvata enää kansallisin järjestelyin. Kansallista huoltovarmuutta on sen vuoksi tarpeen täydentää ja vahvistaa Euroopan unionin jäsenyyden ja muun kehittyvän kansainvälisen huoltovarmuusyhteistyön avulla. Vakavimpiin kriiseihin on kuitenkin aina varauduttava kansallisin toimenpitein. Varautumisen lähtökohtiin ja tavoitteisiin vaikuttavat uhkakuvat ja yhteiskunnan riskit. Vakavin uhka huoltovarmuudelle on edelleen tilanne, jossa mahdollisuus tuottaa tai hankkia ulkomailta huoltovarmuuden kannalta kriittisiä tavaroita ja palveluita on väliaikaisesti vaikeutunut. Taloutemme riippuvuus ulkomaisista verkostoista ja logististen järjestelmien toimivuudesta on kasvanut. Laajamittaisempi kansainvälisen kaupan häiriintyminen edellyttää kuitenkin syvää ja pitkäkestoista kansainvälistä kriisiä, mitä on pidettävä epätodennäköisenä. Muita keskeisiä yhteiskunnan taloudellista toimintakykyä vaarantavia uhkia ovat sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen, energiansaannin keskeytyminen, väestön terveyden ja toimintakyvyn vakava häiriintyminen sekä erilaiset laajavaikutteiset vakavat suuronnettomuudet, luonnononnettomuudet ja ympäristökatastrofit. Huoltovarmuuden taso mitoitetaan niin, että väestön elinmahdollisuudet ja toimintakyky sekä yhteiskunnan toimivuus voidaan pitää yllä normaaliolojen vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa mukaan luettuna puolustustila. Varautumisen yleisenä lähtökohtana ei enää pidetä 12 kuukautta kestävää kriisitilannetta, jonka yli on selviydyttävä perushuoltotasolla, vaan yhteiskunnan kriittiset järjestelmät, tuotanto ja palvelut on pyrittävä pitämään jatkuvasti toimintakykyisenä. Tämä on selkeä periaatteellinen muutos vuoden 2002 huoltovarmuustavoitteisiin verrattuna. Poikkeuksen muodostavat energia- ja elintarvikehuolto. Tuontiin perustuvan energian saantihäiriön varalta ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi pidetään varmuusvarastoissa tuontipolttoaineita siten, että käytössä on keskimäärin viiden kuukauden normaalikulutusta vastaavat tuontipolttoainevarastot. Elintarvikehuollossa ajallinen tavoite on huoltovarmuuspäätöksen painopistealueista korkein. Elintarvikehuoltovarmuuden perustana sen mukaan on kotimaisen alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden toiminnan jatkuvuus. Euroopan unionin maatalouspolitiikkaan on pyrittävä vaikuttamaan siten, että kotimaisella elintarviketeollisuudella on riittävä kotimainen raaka-aineperusta. Perustavoitteena on, että maataloustuotteiden saatavuus turvataan yhden heikon kotimaisen satokauden varalta. Leipäviljaa pidetään varmuusvarastoissa eri puolilla maata vuoden normaalikulutusta vastaava määrä. Kasvipohjaista valkuaista varmuusvarastoidaan määrä, jolla voidaan turvata kotieläintuotannon rehuhuollon sopeuttamista valkuaisen saantihäiriöiden varalta. Siemenviljaa tai laatuominaisuuksiltaan siemeneksi soveltuvaa viljaa varastoidaan

8 tonnia ja nurmikasvien siemeniä määrä, jolla voidaan kattaa yhden epäonnistuneen siementuotantovuoden vajausta. Muista elintarvikkeiden huoltoketjun edellyttämistä materiaalisista tuotantopanoksista pidetään maataloustuotannon ja elintarvikkeiden jalostuksen ja jakelun huoltovarmuutta täydentävät varmuusvarastot. Huoltovarmuuspäätöksessä lisäksi edellytetään, että elintarvikehuollon varmuusvarastojen tasoa arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan sen voimassaolon aikana. 6

9 2. Elintarvikehuollon toimintaympäristö Maailman väestönkasvu ja taloudellinen kasvu ovat kasvattaneet elintarvikkeiden, viljan ja lannoitteiden kysyntää. Maailman viljavarastot kasvoivat vielä 1990-luvun lopulla, mutta sen jälkeen viljantuotanto ei ole vastannut kysyntää vuotta 2004 lukuun ottamatta. Kehityksen seurauksena maailman viljavarastot ovat alentuneet alimmalle tasolle vuosikymmeniin. Noin 2 kuukauden käyttöä vastaava varastojen taso oli viimeksi luvulla. Elintason nousu kehitysmaissa ja Aasiassa sekä lihan kulutuksen kasvu vaikuttaa merkittävimmin elintarvikkeiden kysyntään tulevina vuosikymmeninä. Markkinat ovat tulleet entistä herkemmiksi häiriötekijöille ja huoltovarmuuden merkitys on kasvanut. 2.1 Globaalin maataloustuotannon kehityssuunnat Kasvaneen kysynnän myötä myös maataloustuotanto on kasvanut voimakkaasti. Tuotannon kasvusta huolimatta maailman viljavarastot ovat alentuneet ja viljan tuotanto henkeä kohden on pudonnut. Keskeiset tuotannon tekijät, hehtaarisato ja käytettävissä oleva maatalousmaa ovat rajoittaneet tuotannon kasvua. Käytettävissä oleva maatalousmaa suhteutettuna väestöön on lähes puolittunut neljässä vuosikymmenessä. FAO:n mukaan 1960-luvun tasosta 1,45 ha/henkilö on pudottu tasolle 0,78 ha/henkilö vuonna 2003 (kuva 1). Kuva 1. Maatalousmaa hehtaareina/henkilö Lähde Chatman House 2009, FAOSTAT Hehtaarisatojen nousu on kompensoinut maatalousmaan suhteellista vähentymistä, mutta tämä kehitys on hidastunut. Maailman vehnäntuotannon hehtaarisato oli 1970-luvulla peräti 33,4 % korkeampi kuin edellisellä vuosikymmenellä. Vastaavasti 2000-luvun alkupuolella nousu on ollut enää 8,7 % 1990-luvun tasoa korkeampi. FAO arvioi kuitenkin maataloustuotannon kasvun jatkuvan voimakkaana perinteisissä viejämaissa ja kehitysmaiden tuotannon kasvavan siinä määrin, että tuotanto vastaa kysyntää ja varastojen alenemiskehityksen ennustetaan pysähtyvän. Maataloustuotteiden hinnannousu vuonna 2007 Maataloustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla tapahtui voimakas hintareaktio vuoden 2007 aikana. Viljan ja rehuvalkuaisen hinta kaksinkertaistui muutamassa kuukaudessa ja tämä osaltaan nosti myös muiden maataloustuotteiden, kuten liha- ja maitotuotteiden 7

10 hintoja. Viljamarkkinoiden ja erityisesti vehnän maailmanmarkkinahinnan nousu oli erityisen voimakas (kuva 2). Kuva 2 vehnän maailmanmarkkinahinnan kehitys Lähde Jyrki Niemi (MTT), CBOT Myös polttoaine- ja kuljetuskustannukset nousivat voimakkaasti. Samaan aikaan tapahtui myös muissa raaka-ainehinnoissa ja panostuotteissa, kuten maatalouden lannoitteissa ja torjunta-aineissa voimakas hinnannousu. Maailmanlaajuinen hintareaktio välittyi myös Suomeen (kuva 3). Kuva 3 vehnän ja ohran hintakehitys Lähde Jyrki Niemi (MTT), Tike 8

11 Maataloustuotteiden hinnannousun taustatekijät Maataloustuotteiden voimakkaalle hintojen nousulle vuonna 2007 on useita selityksiä, mm. kasvanut kysyntä ja varastojen aleneminen sekä yleinen talouden ylikuumentuminen ja sijoitustoiminnan kasvanut kiinnostus raaka-ainepörsseihin. Kulutusennusteet tuleville vuosille yhdessä voimakkaasti kasvaneiden bioenergiaohjelmien myötä toivat epävarmuutta markkinoille, kun samaan aikaan suurilla viljan viejämailla oli ollut vaikeuksia kasvattaa tuotantoa. Australia oli mm. kärsinyt useina vuosina peräkkäin kuivuudesta. Talouden yleinen ylikuumentuminen, öljyn ja raaka-aineiden nopea hinnannousu lisäsivät kustannuksia ja nämä tekijät nostivat osaltaan myös viljan hintaa. Myös rahtikustannukset kaksinkertaistuivat muutamassa kuukaudessa. Muutamat keskeiset viljan viejämaat asettivat viljalle tuontirajoituksia turvatakseen omat kotimarkkinansa. Epävarmuus markkinoilla heijastui viljakauppaan ja mielenkiinto viljaan sijoitusmielessä kasvoi maailman viljapörsseissä. Viljasta tuli houkutteleva sijoitus- ja keinottelukohde, mikä voimisti hinnannousua. Kun samaan aikaan useat merkittävät viljan viejämaat rajoittivat vientiään, lisäsi se viljamarkkinoiden volatiliteettia. Maailmankaupan hintareaktio vaikutti kansallisiin viljamarkkinoihin ja se välittyi myös Suomeen, vaikka kotimarkkinoilla viljasta olikin ylitarjontaa. Maataloustuotteiden pitkän aikavälin hinnankehitys ja tuotannon taso Pitkällä aikavälillä viljojen hintakehitys on ollut aleneva ja tämä on heijastunut myös elintarvikkeiden hintoihin. Länsimaissa väestön elintarvikkeisiin käyttämä osuus suhteessa muuhun kulutukseen on ollut jatkuvasti aleneva. Viljan maailmanmarkkinahinnat ovat palanneet takaisin vuoden 2007 nousua edeltäneelle tasolle. Viljan tuotanto on suhteellisen hintajoustamatonta ja kasvavassakaan kysyntätilanteessa ja hintojen noustessa tuotanto ei reagoi nopeasti. Maailmankaupassa liikkuu ainoastaan noin 15 prosenttia viljan vuosituotannosta. Maailmankaupan osuuden nousu viljan vuosituotannosta on ollut hidasta 1960-luvun noin 6 prosentin tasosta. Tällöin suhteellisen pienilläkin tarjonnassa tapahtuvilla muutoksilla saattaa olla suuri hintavaikutus, jos varastotilanne ja yleinen talouden kehitys vahvistavat reaktiota. Markkinakaudella 2008/2009 viljan tuotannon ennustetaan ylittävän kulutuksen ja maailman viljavarastojen taso kääntyy hienoiseen nousuun. Viljan maailmankaupan ennustetaan kasvavan edelleen hitaasti, mutta valkuaiskasvien viennin ennustetaan kasvavan voimakkaasti. Maataloustuotteiden hintakehitys on vahvasti sidoksissa varastojen muutoksiin. Tässä kehityksessä suurimman volyymin omaavat viljat toimivat kehityksen veturina. Esimerkiksi 1990-luvun lopulla viljantuotanto ylitti useina vuosina peräkkäin kulutuksen johtaen viljavarastojen kasvuun ja vehnän hinta painui ennätyksellisen alhaalle luvulla varastojen tason aleneminen nosti hintatasoa vuosia lukuun ottamatta, jolloin viljavarastojen hetkellinen kasvu romahdutti alkaneen hintakehityksen. Vastaava ilmiö koettiin ennennäkemättömän voimakkaana vuosien aikana, mitä taloudessa tapahtunut kehitys osaltaan kiihdytti. Maailman viljavastojen tason ennustetaan säilyvän alhaisella, noin 2 kk:n kulutusta vastaavalla tasolla. Viljakaupan asiantuntijoiden mukaan tämä varastotaso on ns. herkkyysrajalla jolloin tarjonnassa tapahtuvat muutokset välittyvät nopeasti hintoihin. Tällöin riski nopeisiin hintapiikkeihin on edelleen olemassa. FAO ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) arvioivat vuoteen 2017 ulottuvassa maataloustuotantoa koskevassa katsauksessaan maailman väestönkasvun nousun hidastuvan. Vuosina väestönkasvu oli 1,23 % vuodessa ja vuosina

12 sen ennustetaan olevan 1,12 % vuodessa. Voimakkaimman väestönkasvun (yli 2 % / vuosi) ennustetaan tapahtuvan Afrikassa ja vastaavasti Aasian ja Amerikan väestönkasvu tulee hidastumaan noin 1 % vuositasolle. Euroopan väestön ennustetaan säilyvän lähes nykyisellään. Vastaavaan väestönkasvun hidastumista koskevaan ennusteeseen on päätynyt myös United States Department of Agriculture (USDA) vuoteen 2018 ulottuvassa maataloustuotteiden katsauksessaan. FAO on vuosiin 2015/2030 ulottuvassa katsauksessaan ennustanut maataloustuotteiden vuosittaisen kysynnän kasvun hidastuvan 2,2 prosentista 1,5 prosenttiin. Kehitysmaiden oma tuotanto tulee kasvamaan, mutta useat viljan ja elintarvikkeiden tuonnista riippuvaiset maat tulevat edelleen säilymään suurina tuojina, ja nettoviejät Yhdysvallat, Australia ja EU tulevat säilyttämään asemansa viejämaina. Myös USDA toteaa katsauksessaan, että perinteisten viejämaiden, kuten Argentiinan, Australian, Kanadan, EU:n ja Yhdysvaltojen merkitys tulee säilymään maailmankaupassa suurena tulevana vuosikymmenenä. Vehnän osalta USDA arvioi Kanadan ja Yhdysvaltojen osuuden kuitenkin alenevan hieman, Argentiinan ja EU:n osuuden ennustetaan kasvavan. Näiden lisäksi Ukrainan ja Venäjän osuus tulee kasvamaan. Rehuviljojen tärkeimmät lajit ovat maissi noin 75 prosentin osuudella ja ohra 17 prosentin osuudella. Yhdysvallat tulee säilyttämään maailman suurimman maissin viejän asemansa markkinakauden 2008/2009 laskusta huolimatta ja maan osuus maissin viennistä tulee säilymään yli 50 prosentin. Argentiina tulee säilyttämään toiseksi suurimman viejän asemansa. Brasilian, Ukrainan ja EU:n ennustetaan kasvattavan osuuttaan maissin viennistä. Ohran suurimmat viejämaat EU, Australia ja Kanada tulevat säilyttämään asemansa ja näiden lisäksi Ukraina ja Venäjä kasvattavat vientiään. EU:n ohran viennin USDA ennustaa kasvavan yli 30 prosenttia ja tällöin EU kohoaisi merkittävimmäksi ohran viejäksi. Vehnän ja rehuviljan kysynnän kasvuksi FAO ja OECD ennustavat noin 300 milj. tn vuodesta 2005 vuoteen 2017, mikä vastaa 19 prosentin kysynnän kasvua. Tuotanto tulee kasvamaan vastaavasti noin 290 milj. tn. Tarjonta kasvaisi tällöin ennusteen mukaan 18 prosenttia. Viljantuotanto riisi mukaan lukien kasvoi FAO:n tilastojen mukaan aikavälillä noin 14 prosenttia, joten markkinoiden kasvu hidastuisi näiden ennusteiden mukaan. Vehnän ja rehuviljan varastot alenevat edelleen noin 7 prosenttia. EU:n kysyntä tulee säilymään lähes ennallaan ja kysynnän kasvuksi ennustetaan vain noin 1 prosentti aikavälillä EU:n tuotanto tulisi kuitenkin kasvamaan 13 prosenttia. Tuotanto Yhdysvalloissa tulee kasvamaan nopeammin, noin 25 prosenttia, kun vastaavasti Australian ja Kanadan tuotanto kasvaa vain noin 6 prosenttia. Kysynnän kasvun tasaantuessa ja maataloustuotannon noustessa vuosien ja taantumasta maataloustuotteiden hinta tulee kehittymään USDA:n, FAO:n ja OECD:n mukaan maltillisesti (kuva 4). Kun varastojen taso tulee kuitenkin säilymään alhaisena, on seurauksena se, että markkinakauden 2007/2008 tapaisten hinnanmuutosten riski on kuitenkin olemassa. Valkuais- ja öljykasvien varastotaso tulee säilymään alhaisena ja näiden tuotteiden kysyntä ja maailmanmarkkinat tulevat kasvamaan viljoja nopeammin. Hintatason ennustetaankin näiden osalta palaavan vuoden kauden 2007/2008 tasolle tulevan vuosikymmenen kuluessa. 10

13 Kuva 4. Raaka-ainehintojen kehitys. Lähde OECD ja FAO Vuosien 2015/2030 ennusteessaan FAO ennustaa viljan kulutuksen rehukäyttöön kasvavan kolmasosasta puoleen vuosittain kulutettavasta viljasta. Rehuviljan kulutuksen kasvun on usein arvioitu uhkaavan viljan tarjontaa elintarvikekäyttöön tulevina vuosikymmeninä. FAO arvioi kehityksellä olevan myös myönteisiä puolia elintarvikehuollon kannalta. Rehuviljan kysynnän kasvu kannustaa viljantuotannon lisäämiseen myös alueilla, joilla sitä ei muutoin olisi tuotettu lainkaan. Suuri tuotantokapasiteetti muodostaa FAO:n näkemyksen mukaan myös puskurikapasiteettia elintarvikekriisien varalla erityisesti kehitysmaissa. Kriisitilanteissa hinnat nousevat ja karjankasvattajat joutuvat hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ruokintaan ja mahdollisesti sopeuttamaan kotieläintuotantoa, mikä vapauttaisi lisää viljaa elintarvikekäyttöön. Maidontuotannon lisääntyminen ja siihen liittyvä karjankasvatus mahdollistaa maataloustuotannon levittäytymisen alueille, joilla ei katsottu olevan edellytyksiä kilpailukykyiseen viljan tuotantoon maailmanmarkkinoille. Myös lihantuotannon painopisteen siirtyminen karjankasvatuksesta siipikarjaan parantaa viljan hyötysuhdetta rehulähteenä lihantuotannossa. 2.2 Tuotantopanosten maailmanmarkkinat Lannoitteet Maailman lannoitteiden kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Kysynnän nousuvauhdiksi vuonna 2008 kansainvälinen lannoiteteollisuusyhdistys (IFA) oli arvioinut 11

14 4,1 prosenttia. Lannoitteiden kysynnän kasvu on seurausta maatalousraaka-aineiden voimakkaasta hinnannoususta ja tuotantomäärien nopeasta kasvusta. Bioenergian tuotannon kasvu on vaikuttanut osaltaan myös lannoitteiden kulutukseen. Se on kuitenkin nykyisellään varsin pieni osa kulutuksesta. FAO on vuodelle 2012 ulottuvassa lannoitealaa koskevassa katsauksessaan todennut bioenergian tuotantoon käytettävän peltopinta-alan olevan noin 14 miljoonaa hehtaaria, mikä edustaa yhtä prosenttia peltopinta-alasta. IFA:n arvion mukaan bioenergian tuotantoon käytettävät lannoitteet edustivat noin 2,4 prosenttia kokonaiskysynnästä 2007/2008. USDA ja Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) arvioivat bioenergiatuotannon kasvun laantuvan voimakkaan alun jälkeen. Lannoitteiden kysynnän kasvuun vaikuttaakin todennäköisesti voimakkaammin tarve kasvattaa maataloustuotantoa ihmisravinnoksi ja rehuksi kotieläintalouteen. Viljelyalan kasvu onkin ollut voimakasta keskeisillä tuotantoalueilla, kuten Argentiina, Brasilia, Indonesia, Kiina, Intia, Malesia, Venäjä ja Ukraina. Myös EU, USA ja Oseanian tuottajavaltiot kasvattavat tuotantoaan. Toisaalta useissa länsimaissa on ympäristösyistä johtuen jouduttu alentamaan lannoitustasoja. Lannoitekysynnän kasvu tulee tasaantumaan ja se on IFA:n ennusteen mukaan markkinakauteen 2012/2013 keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa. FAO:n ennusteen mukaan typen, fosforin ja kaliumin kysyntä kasvaa 1,4-2,4 prosenttia vuosittain tulevana viitenä vuotena ja kasvun painopiste on Aasiassa. IFA:n ennusteen mukaan Aasia ja Latinalainen Amerikka yhdessä kattavat yli 80 prosenttia maailman lannoitekysynnän kasvusta. Länsi- ja Keski-Euroopassa kasvu on ainoastaan noin 0,5 prosenttia vuodessa, Itä-Euroopan ja Aasian länsiosien kasvuksi ennustetaan noin 5,4 prosenttia. Aasia on jo nykyisellään merkittävin lannoitteiden markkina-alue. Maanosien osuus typpilannoitteiden maailmakaupasta on seuraava: Afrikka 3,4 % Pohjois-Amerikka 13,5 % Latinalainen- Amerikka 6,3 % Länsi- Aasia 3,5 % Etelä- Aasia 19,6 % Itä- Aasia 38,3 % Keski-Eurooppa 2,7 % Länsi- Eurooppa 8,4 % Itä-Eurooppa ja Länsi- Aasia 3,0 % Oseania 1,4 % Lannoiteteollisuuden kyky vastata voimakkaasti kasvaneeseen kysyntään on ollut riittävä, vaikka joillakin markkina-alueilla markkinatilanne on ollut tiukka, mm. Aasiassa ja Oseaniassa. Myös Länsi-Euroopassa on ollut alituotantoa lannoitteista, vaikka Eurooppa kokonaisuutena on ollut ylijäämäinen luvun lopun ja 2000 luvun alun tienoilla lannoiteteollisuuden investoinnit olivat alhaalla. Vuoden 2002 aikana kehityssuunta saavutti pohjan ja tämän jälkeen alkaneet lannoiteteollisuuden lisäinvestoinnit vaativat kuitenkin 3-10 vuotta tuottaakseen täysimääräisesti lannoitteita markkinoille. Lannoiteteollisuuden raaka-aineet eivät ole FAO:n ja IFA:n ennusteiden mukaan tuotantoa rajoittava tekijä, vaikkakin uusien lähteiden käyttöönotto näkyy tarjonnassa viiveellä. Typpilannoitteiden tarjonta kasvaa voimakkaasti Aasiassa, erityisesti Kiinassa. Kasvua on ehkä odotettavissa USA:ssa ja sen ennustetaan säilyvän ennallaan Euroopassa. Maailman typpilannoitteiden tuotannon tämänhetkinen ja tulevana viisivuotisjaksona kasvava ylijäämä 12

15 on kuitenkin pieni ottaen huomioon mahdolliset laskentavirheet ja mahdolliset tuotannon katkokset. Kalilannoitteiden osalta tilanne on lähes vastaava typen kanssa. Fosforilannoitteiden osalta tilanne säilyy kireänä vuoteen 2012, vaikka tarjonnan ennustetaan kehittyvän suotuisasti. FAO ennusteen mukaan keskeisten lannoiteraakaaineiden tuotantotase kehittyy vuoteen 2012 mennessä seuraavasti: Maailma ( 1000 tn.) - NH3 ylijäämä kasvaa Fosfori ylijäämä kasvaa Kalium ylijäämä kasvaa Afrikka ( 1000 tn.) - NH3 ylijäämä kasvaa Fosfori ylijäämä kasvaa Kalium alijäämä kasvaa ( ) Amerikka ( 1000 tn.) - NH3 alijäämä kasvaa ( ) - Fosfori alijäämä kasvaa (0 418) - Kalium ennallaan Aasia ( 1000 tn.) - NH3 alijäämästä ylijäämäiseksi ( ) Fosfori alijäämä alenee ( ) - Kalium alijäämä kasvaa ( ) Eurooppa ( 1000 tn.) - NH3 ylijäämä kasvaa ( Länsi- Eurooppa kuitenkin säilyy alijäämäisenä ja ylijäämä tulee Itä- Euroopasta, Keski- Euroopan pieni ylijäämä alenee) - Fosfori ylijäämä pienenee ( Länsi- Eurooppa säilyy kuitenkin alijäämäisenä ja ylijäämä tulee Itä-Euroopasta, Keski- Euroopan pieni ylijäämä alenee) - Kalium ylijäämä kasvaa ( Keski- Eurooppa säilyy alijäämäisenä ja ylijäämä tulee Itä- Euroopasta) Oseania ( 1000 tn.) - NH3 alijäämä kasvaa ( ) - Fosfori alijäämä säilyy ennallaan ( ) - Kalium alijäämä säilyy ennallaan ( ) Eurooppa tulee olemaan typpi- ja kaliumlannoitteiden osalta nettoviejä ja tulee säilyttämään nettoviejän asemansa myös fosforilannoitteiden osalta. Ylijäämä tulee kuitenkin Itä- Euroopan ja Länsi-Aasian alueilta. Merkittävät viljan tuottajamaat Amerikassa ja Oseaniassa tulevat säilymään lannoitetuotannon osalta alijäämäisinä. Noiden alueiden alijäämä kyetään kattamaan Itä-Euroopan ja Aasian kasvavalla tuotannolla. 13

16 Torjunta-aineet Torjunta-aineiden valmistus on keskittynyttä. Tärkeimpiä monikansallisia yhtiöitä torjuntaaineiden valmistuksessa ovat Basf, Bayer Crop Science, Dow AgroSciencies, Dupont, FMC, Monsanto, Sumitomo ja Syngenta. Suurimpia torjunta-aineiden viejämaita maailmassa ovat Kiina, Yhdysvallat, Ranska ja Saksa. Suurimpia tuojamaita ovat vastaavasti Ranska, Kanada, Brasilia, Saksa, Thaimaa ja Italia. Ylivoimaisesti suurin torjunta-aineryhmä maailmankaupassa ovat rikkakasvien torjuntaaineet noin 50 prosentin osuudella kaupan arvosta. Sekä tuhoeläinten torjunta-aineiden että kasvitautien torjunta-aineiden osuus on noin 25 prosenttia. Torjunta-aineiden kaupassa vuosittaiset erot ovat varsin suuret (kuva 5). Kuva 5. Torjunta-aineiden maailmankaupan kehitys Lähde Croplife Alueelliset erot kysynnässä saattavat muuttua nopeasti torjuntatarpeen muutosten myötä. Esimerkiksi vuonna 2004 kasvitautien torjunta-aineiden kysyntä kasvoi yli 27 prosenttia. Suurin tekijä kysynnän kasvulle oli soijapavun viljelyalan lisääntyminen lähes kymmenellä prosentilla ja samanaikaisesti kasvitautien normaalia laajempi esiintyminen Brasiliassa. Sateinen kasvukausi Euroopassa ja viljanviljelyalan voimakas kasvu Venäjällä ja Ukrainassa kasvattivat niin ikään torjunta-aineiden kysyntää vuonna Myös Euroopassa rikkakasvien torjunta-aineet ovat suurin tuoteryhmä kaupan volyymistä. Vuonna 2007 rikkakasvien torjunta-aineiden osuus oli noin 45 prosenttia myynnistä, kasvitautien torjunta-aineet noin 40 prosenttia ja tuhohyönteisten torjunta-aineiden osuus noin 15 prosenttia. Valkuaisraaka-aineet Maailmankaupassa tärkeimmät öljy- ja valkuaiskasvit ovat soija ja rapsi, jotka yhdessä kattavat noin 70 prosenttia tuotannosta. Yksistään soijan osuus on noin 57 prosenttia, ja se on merkittävin valkuaisraaka-aineen lähde. Euroopan öljy- ja valkuaisteollisuuden järjestön (FEDIOL) tilaston mukaan öljykasvien tuotanto vuonna 2005 oli 386 milj. tn. Tuotannon kasvu oli vuodesta 2000 lähes 80 milj. tn, eli noin 20 prosenttia. Suurimmat tuottajamaat 14

17 ovat Yhdysvallat, Brasilia ja Argentiina, joiden yhteenlaskettu tuotanto kattaa yli 80 prosenttia soijan tuotannosta (kuva 6). Kuva 6. Soijan ja rapsin tuotanto. Lähde FEDIOL EU on merkittävä rapsin tuottaja. Kattaakseen kotimarkkinoiden kysynnän EU on kuitenkin suuri nettotuoja. EU on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin soijan tuoja (kuva 7). Käyttämästään rapsin siemenestä EU joutuu tuomaan noin 30 prosenttia. EU:n omavararaisuusaste rehuvalkuaisen suhteen on ollut markkinakaudella 2005/2006 noin 23 prosenttia. Tästä soijarouheen omavaraisuus oli vain 2 prosenttia ja rypsi-/rapsirouheen omavaraisuus 72 prosenttia. Kuva 7. Soijan ja rapsin vienti ja tuonti. Lähde FEDIOL 15

18 Soijan ja soijatuotteiden kysynnän ja maailmankaupan kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana. Keskeisten viejämaiden asema tulee säilymään vahvana, ja niiden arvioidaan kykenevän kasvattamaan tuotantoaan kasvavaa kysyntää vastaavaksi. Valkuaiskasvien tuotanto maailmanmarkkinoille on viljoja keskittyneempää, ja yhdessä tiukan markkinatilanteen kanssa reaktiot kysynnän ja tarjonnan äkillisiin muutoksiin tulevat olemaan viljoja voimakkaampia. 2.3 EU ja sen maatalouspolitiikka Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan yhtenä perustavoiteena oli yhteisöä luotaessa vahvistaa Euroopan elintarviketuotannon asemaa. Yhteisellä maatalouspolitiikalla on kyetty takaamaan kilpailukykyinen maataloustuotanto maailmanmarkkinoilla sekä kasvattamaan tuotantoa tuotantomääriin sidotuilla tuilla. Vientitukien avulla EU onkin ollut maataloustuotteiden markkinoilla vahva viejä. Kansainvälinen paine WTO neuvotteluissa on ollut kova EU:n tukijärjestelmien suuntaan erityisesti kehitysmaista, jotka katsovat voimakkaasti tuetun viennin uhkaavan heidän oman maataloustuotantonsa toimintaedellytyksiä. Erityisen haitallisina on nähty EU:n vientituet sekä kaikki sellainen tuki joka kannustaa ylituotantoon samoin kuin EU:n rajasuojan taso. Kehitys kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa on johtanut siihen, että EU on joutunut maatalouspolitiikassaan alentamaan vientitukiaan ja rajasuojaansa asteittain. EU on tehnyt myös päätöksen WTO:n neuvotteluihin liittyen luopua vientitukien käytöstä vuodesta 2013 lähtien. Kehitys on johtanut myös tukien irrottamiseen tuotannosta ja siten myös ylituotannon leikkaamiseen. Samalla myös kansainvälisesti vertailtavat kokonaistukitasot ovat alentuneet. EU:n arvioidaan kuitenkin jatkossakin pysyvän vahvana toimijana maataloustuotteiden vientimarkkinoilla. Uusien jäsenmaiden (EU-10) liittyessä Euroopan unioniin vuonna 2004 EU:n viljelyala kasvoi noin 30 prosenttia ja maataloustyövoima noin 52 prosenttia. Uusien jäsenmaiden aikaansaama tuotannon lisäys oli noin 20 prosenttia viljantuotannosta, noin 17 prosenttia valkuaiskasvituotannosta, prosenttia lihantuotannosta ja noin 15 prosenttia maidontuotannosta. Luvut kuvaavat hyvin uusien jäsenmaiden maataloustuotannon käyttämätöntä potentiaalia. Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin vuonna 2007 lisäsi edelleen EU:n tuotantopotentiaalia. EU:n laajentuminen itään maatalouden tuotantopotentiaaliltaan suuriin maihin on tuonut EU:lle runsaasti lisää tuotantokapasiteettia, josta vasta osa on täysitehoisesti käytössä. Samalla se on tuonut myös paineita EU:n maatalouspolitiikalle. Tavoitteena on EU:n maatalouden budjettiosuuden asteittainen alentaminen. Tämä luo riskitekijöitä ja epävarmuutta Suomen kaltaisten vanhojen jäsenmaiden tukipolitiikkaan. Maataloustuen merkitys maatalouden tulonmuodostuksesta on Suomessa epäsuotuisista luonnonoloista johtuen suurempi kuin muissa EU:n jäsenmaissa. Suomi poikkeaa muista jäsenmaista myös siinä, että yli puolet maataloustuista on kansallisesti rahoitettuja ja vain noin 45 prosenttia tulee EU:n maatalousbudjetista. Tuotannosta irrotettu tilatuki, joka perustuu historiallisiin viitemääriin, näyttelee suurinta osaa EU:n maatalousbudjetista. EU:n täysin maksamaa tilatukea täydentävät LFA- ja ympäristötuki sekä kansalliset erityistuet. Asteittainen, tuotannon tasoa turvaavista kiintiöjärjestelmistä luopuminen ja tuotannon keskittyminen tehokkaimman tuotannon alueille sekä valtiontukia koskevan sääntelyn kiristyminen, joka luo paineita kansallisten tukien vähentämiselle tuovat haasteita Suomessa 16

ENNUSTEITA VUODELLE 2000

ENNUSTEITA VUODELLE 2000 L. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 138 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 138 ENNUSTEITA VUODELLE 2000 LAURI KETTUNEN HELSINKI 1988

Lisätiedot

Viljan ja öljykasvien tarjontaketjut Virossa

Viljan ja öljykasvien tarjontaketjut Virossa Viljan ja öljykasvien tarjontaketjut Virossa Maaliskuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä...2 2. Maatalouden tuotantopanossektori...5 2.1. Maatalouden tuotantopanosten valmistus...5 3. Viljan tarjontaketju...9

Lisätiedot

Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa

Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa Tässä esitteessä kuvataan miten viljoja ja öljykasveja Suomessa tuotetaan sekä esitellään joitakin tuotannon erityispiirteitä Lyhyesti Sisällysluettelo Suomen

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA. Loppuraportti 01.07.2011. Finpro ry 2011

SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA. Loppuraportti 01.07.2011. Finpro ry 2011 SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA Loppuraportti 01.07.2011 Finpro ry 2011 Finpro ry, 2011 1 ESIPUHE Suomen ja Venäjän välinen yhteistoiminta vilja- ja

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 - 4. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 102 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 102 SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 LAURI KETTUNEN HELSINKI

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKAN KESKEISIMMÄT MUUTOKSET EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JÄLKEEN

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKAN KESKEISIMMÄT MUUTOKSET EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JÄLKEEN METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKAN KESKEISIMMÄT MUUTOKSET EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JÄLKEEN Marzanna Lehto Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY PTT raportteja 245 PTT Reports 245 SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY Leena Kerkelä Markus Lahtinen Lauri Esala Antti Kosunen Kirsi Noro Helsinki 2014 1

Lisätiedot

PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013)

PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013) PTT-ennuste MAA- JA ELINTARVIKETALOUS 2/2013 (1.10.2013) Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla Viljan ennätyssato sulatti viime kesän hintapiikin. Viljan hintojen lasku jatkuu sekä Suomessa että

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

metsä tulevaisuuden ratkaisuissa

metsä tulevaisuuden ratkaisuissa metsä tulevaisuuden ratkaisuissa Jakob Donner-Amnell, Saija Miina, Jouni Pykäläinen ja Sari Tuuva-Hongisto (toim.) MAAILMA HAASTAA metsä tulevaisuuden ratkaisuissa MAAILMA HAASTAA metsä tulevaisuuden ratkaisuissa

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle.

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle. VUOSIKERTOMUS 2011 TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN Syntynyt 1980 Espoossa Asuu Vantaalla KOULUTUS Visualisti, FBC Prakticum 2011 Taidemaalari, Pekka Halosen akatemia 2002 Ylioppilas, Helsingin Kuvataidelukio

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Taloudellinen raportointi

Sisällysluettelo. Taloudellinen raportointi 2012 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...3 Konsernin tuloslaskelma... 11 Konsernin tase... 13 Oman pääoman muutokset 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella... 14 Konsernin rahavirtalaskelma...

Lisätiedot

Uusia BENEMILK - kokemuksia

Uusia BENEMILK - kokemuksia Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset. 1 14 Uusia BENEMILK - kokemuksia VINKIT ALKAVALLE SOPIMUSVILJELY- KAUDELLE SINUSTAKO VUODEN 2014 HUIPPUFARMARI? RAISIOAGRON

Lisätiedot

Hallinto ja organisaatio Raisio Yhtymän hallinto... 44 Hallintoneuvosto... 46 Hallitus... 47 Johto ja organisaatio... 48

Hallinto ja organisaatio Raisio Yhtymän hallinto... 44 Hallintoneuvosto... 46 Hallitus... 47 Johto ja organisaatio... 48 Vuosikertomus 2000 SISÄLTÖ Tietoja osakkeenomistajille... 3 Raisio Yhtymä... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Liiketoiminta-alueet kertomusvuonna... 5 Pääjohtajan katsaus... 6 Strategia ja rakenne... 8 Tulosraportointi

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot