TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Lassi Similä, Hannu Pihala Luottamuksellinen

2 1 (46) Raportin nimi Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viite TEKES 1573/31/08 Jarkko Piirto PL 69, Helsinki 40298/08 Projektin nimi Projektin numero/lyhytnimi ENETE Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Lassi Similä, Hannu Pihala 40/6 Avainsanat Raportin numero Energianäytöt, energiansäästö, reaaliaikainen sähkön VTT-R kuluttajapalaute Tiivistelmä Energianäytöt (in-home displays) ovat verrattain uusi ja yleistyvä sähkön kuluttajapalautteen teknologia. Ne ovat kotitalouksissa sähkömittarista erilleen sijoitettavissa olevia laitteita, joiden avulla kuluttajille voidaan välittää reaaliaikaisia tietoja kotitalouden kuluttamasta sähköstä. Tässä kirjallisuuskatsauksessa käsitellään energianäyttöjen teknologioita ja eri puolella maailmaa toteutettuja koehankkeita sekä niissä havaittuja vaikutuksia. Lisäksi käsitellään kuluttajapalauteinformaation muodon vaikuttavuuteen liittyviä seikkoja. Kahta tyyppiä edustavia energianäyttömalleja on ollut markkinoilla jo useiden vuosien ajan. Tällaiset mallit toimivat joko (i) soveltaen jälkiasennettavaan virtamuuntajaan perustuvaa virranmittausteknologiaa tai (ii) lukien sähkönkulutustiedon laskutussähkömittariin asennettavasta anturista pulssi- tai LED-lukuanturitekniikkaa hyödyntäen. Katsauksessa näitä tyyppejä nimitetään ensimmäisen sukupolven energianäytöiksi. Jälkiasennettavaan virtamuuntajaan perustuvien energianäyttöjen mittausvirheet voivat olla huomattavia. Tässä katsauksessa edistyksellisiksi energianäytöiksi kutsutut näytöt ovat ottamassa markkinoilla vasta varhaisia askeleitaan. Ne on suunniteltu toimimaan digitaalisen, etäluettavan sähkömittarin yhteydessä. Edistyksellisten näyttöteknologioiden avulla mahdollistuu esimerkiksi kaksisuuntainen sähkönkulutus- tai hetkellisten hintatietojen siirto reaaliaikaisesti sähköntuottajien ja -kuluttajien välillä digitaalisessa muodossa. Edistykselliset energianäytöt voivat tulevaisuudessa toimia osana edistyksellisempää älykästä sähköverkkoa ja älykoteja. Maailmalla on 2000-luvulla suoritettu yhteensä kymmeniä, pääosin ensimmäisen sukupolven energianäyttöjen kenttäkokeita ainakin Pohjois-Amerikassa, Australiassa, Euroopassa ja Japanissa. Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa tarkastellun kahdentoista kenttäkokeen perusteella energianäyttöjen avulla on saavutettavissa keskimäärin n. 7 %:n energiansäästö eri tutkimuksissa saatujen arvioiden asettuessa n %:n väliin. Energianäytön käytöllä reaaliaikaisen hinnoittelun yhteydessä on havaittu vaikutuksia myös kysyntäjouston parantamisessa. Kokeiden otoskoot ja kestot ovat tyypillisesti melko pieniä luotettavien johtopäätöksien vetämiseksi. Suuria, kymmeniä tuhansia kotitalouksia käsittäviä kenttäkokeita on käynnissä ainakin Iso- Britanniassa ja Kanadassa. Luottamuksellisuus luottamuksellinen Espoo Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Lassi Similä Tutkija Hannu Pihala Erikoistutkija VTT:n yhteystiedot Lassi Similä, Tekniikantie 2, VTT Jakelu (asiakkaat ja VTT) ENETE hankkeen osapuolet Seppo Hänninen Teknologiapäällikkö VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (46) Alkusanat Tämä selvitys kuuluu yhtenä osana ENETE -hankkeeseen (Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin), jonka päärahoittaja on TEKES. Tämä raportti liittyy osatehtävään numero 13: Kulutusvertailujen tuottaminen kuluttajille suoraan mittarista paneelin avulla. Espoo Lassi Similä, Hannu Pihala

4 3 (46) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Kuluttajapalautteen muoto ja kotitalouksien energiansäästön edistäminen Sähkö kulutushyödykkeenä Kuluttajapalautteen välittäminen Kuluttajapalautteen muoto ja sisältö Toimivan kuluttajapalautteen ominaisuuksia Kuluttajapalautteen vaikutukset Energianäytöt Energianäyttöjen tekniikat Esimerkkimalleja Edistykselliset energianäytöt Ensimmäisen sukupolven energianäytöt Muita energianäyttö- ja reaaliaikaisen kuluttajapalautteen tyyppejä Energianäytöt ja tiedonsiirtotekniikat Energianäytöt ja tiedon muoto Kuluttajien tiedon tarpeet Energianäyttöjen kytkentä muihin kuluttajapalautemuotoihin Tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia Energianäyttöjen kenttäkokeet Yleistä kokeista ja koeasetelmista Toteutettuja kenttäkokeita Käytetyt mekanismit ja teknologiat Kenttäkokeiden tuloksia Edistyksellisten energianäyttöjen kenttäkokeet Käynnissä olevia suuren mittakaavan kokeita Kuluttajien toimenpiteiden kohdistuminen eri kulutuskomponenteille Energianäyttöjen mahdollisuudet Suomen näkökulmasta Tekniset edellytykset ja pullonkaulat Kustannukset Kuluttajien asenne ja toimijoiden intressit Yhteenveto ja johtopäätökset Lähdeviitteet Liite A. Jälkiasennettaviin virtamuuntajiin perustuvien energianäyttöjen mittausvirheet

5 4 (46) Liite B. Jälkiasennettaviin virtamuuntajiin perustuvan energianäyttölaitteiston kenttäkokeilu Liite C. ELV langattoman mittauslaitteiston tekniset tiedot... 44

6 5 (46) 1 Johdanto Kotitalouskuluttajien tiedot sähkölaitteiden energiankulutuksesta ja energiakustannuksista ovat usein vajavaisia. Kuluttaja ei esimerkiksi tunne, kuinka paljon yksittäiset laitteet kuluttavat sähköenergiaa ja minkä osuuden kukin laite kokonaissähkönkulutuksesta muodostaa. Lisäksi sähkön laskutus on yleisesti kiinteähintaista. Laskutus tapahtuu tyypillisesti vasta kuukausia sähkönkäyttötapahtuman jälkeen, ensin arvioituun kulutukseen perustuen. Tällöin kuluttajan kannalta ei ole rahallista merkitystä, mihin laskutuskauden ajankohtaan tietty sähkölaitteen käyttötapahtuma ajoittuu. Informaation puute ja arviolaskutus vaikeuttavat energiansäästö- ja tehostamistoimenpiteiden tehokasta toteuttamista. Vaikka kuluttaja olisi motivoitunut toteuttamaan toimia, ne eivät välttämättä kohdistu siten, että kuluttajakäyttäytymisen muutoksen tai teknologisten ratkaisujen käyttöönotolla saavutettaisiin suurin mahdollinen energian- tai rahallinen säästö. Sähkönkäytön kuluttajapalautteella tarkoitetaan kuluttajalle välitettyä informaatiota, jonka tarkoitus on auttaa kuluttajaa tuntemaan sähkönkäyttönsä rakennetta ja mahdollistaa käyttötottumuksien muuttamisen esimerkiksi energiansäästöä edistävään suuntaan. Perinteinen esimerkki tavasta välittää kuluttajapalautetta on sähkölasku, johon voidaan liittää esimerkiksi erilaisia kohteen sähkönkulutuksen historiaa kuvaavia tunnuslukuja tai kaavioita. Viime vuosina kiinnostus kuluttajapalautteen kehittämisestä energiansäästökeinona on lisääntynyt. Syinä kasvaneeseen kiinnostukseen voidaan pitää ainakin energian hinnannousun ja sähköntuotannon ympäristövaikutusten, erityisesti ilmastonmuutoksen, hillitsemisen luomia yleisiä paineita energiankäytön tehostamiseksi ja energian säästämiseksi. Teknologian kehitys on tuonut ja tuomassa markkinoille uudenlaisia, uutta teknologiaa hyödyntäviä kuluttajapalautemuotoja. Maailmalla on yleistymässä sähkön etäluettava mittarointi (Automated Meter Reading, AMR). Sähkön älykäs mittarointi (Smart Metering), joka käsittää myös kulutustietojen tallentamisen, tiedonsiirron ja tiedon tehokkaan hyödyntämisen, on kehitystyön kohteena. Näiden teknologioiden avulla mahdollistuu esimerkiksi sähkönkulutus- tai hetkellisten hintatietojen siirto reaaliaikaisesti sähköntuottajien ja - kuluttajien välillä digitaalisessa muodossa. AMR- ja Smart Metering -teknologioita voitaisiin hyödyntää sähköverkon toiminnan hallinnan lisäksi myös sähkön kuluttajapalautteen kehittämisessä, ja useita erilaisia ratkaisuja onkin intensiivisen tutkimus- ja kehitystyön kohteena. Verrattain uusi kuluttajapalautteen muoto ja maailmalla yleistyvä teknologia ovat ns. energianäytöt 1. Energianäyttöjen tarkoituksena on auttaa kotitalouksia saamaan reaaliaikaista informaatiota sähkönkulutuksestaan. Näytöt voidaan sijoittaa asuntoihin myös mittarista erilleen. 1 Teknologiasta käytettävät termit eivät ole vielä vakiintuneita. Englanninkielisissä lähteissä energianäytöistä tai vastaavista laitteista on käytetty ainakin termejä in-home displays, real-time displays, energy (consumption) displays, consumer display units ja suomenkielisessä keskustelussa on käytetty ainakin ilmaisuja kuluttajapaneelit, kuluttajanäytöt, energianäytöt. Tässä selvityksessä käytetään termiä energianäytöt.

7 6 (46) Niiden välittämää informaatiota voidaan hyödyntää energiansäästön edistämiseksi kuluttajatottumuksien muutoksen ja kotitalouslaitteiden teknologian käyttöönoton avulla. Kansainvälisesti on kehitetty jo lukuisia erilaisia energianäyttömalleja kaupallisesti saatavilla oleviksi tuotteiksi asti. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ensimmäiset energianäytöt tulivat markkinoille noin viisi vuotta sitten (Crease et al. 2009). Kehitystä ovat edesauttaneet mikroelektroniikan, tietoja viestintäteknologian kehitys ja hintojen lasku. Edistyksellisimmät energianäytöt hyödyntävät myös etäluettavan sähkömittarin teknologioita ja voivat toimia tulevaisuudessa osana ns. älykästä sähköverkkoa (Smart Grid). Energianäyttöihin kohdistuu suuria odotuksia. Esimerkiksi Iso-Britanniassa energiansäästöä edistävän hallinnon taholta on esitetty arvioita, että älykkäisiin sähkömittareihin yhdistetyt korkeatasoiset ja hyvin suunnitellut energianäytöt ovat avaintekijä tavoitteissa energian säästämiseksi, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja kotitalouksien energiakustannusten pienentämiseksi 2. Lisääntyneeseen kiinnostukseen vaikuttanut tekijä on myös EU:n ns. energiapalveludirektiivi (2006/32/EY), joka asettaa energiayhtiöille vaatimuksia asiakkaille näiden energiankulutuksesta annettavasta palautetiedosta. Energianäyttöteknologia tarjoaa energiayhtiöille yhden mahdollisuuden täyttää direktiivin vaatimukset. Tässä katsauksessa käsitellään energianäyttöjen teknologioita ja eri puolella maailmaa tehtyjä koehankkeita ja niissä havaittuja vaikutuksia. Lisäksi katsauksessa kiinnitetään huomiota kysymykseen, millaisessa muodossa informaatio tulisi välittää, jotta energianäyttöjen avulla saavutettaisiin suurin energiansäästö. Selvityksessä pyritään myös hahmottamaan, mitkä ominaisuudet voisivat olla tärkeitä Suomessa sovellettaville energianäytöille, sillä energianäyttöjen kenttäkokeita on suunnitteilla myös Suomessa. Energianäyttöjen lisäksi muitakin, erityisesti uusia ja viime aikoina kehitettyjä tai markkinoille tulleita kuluttajapalautteen muotoja sivutaan. Katsauksen sisältö on seuraava. Luku 2 käsittelee kuluttajapalautteen muotoja yleensä, ja siinä esitetään kirjallisuudessa esitettyjä arvioita kuluttajapalautteen energiansäästöä edistävistä ominaisuuksista ja havaituista vaikutuksista. Luku 3 käsittelee kuluttajille tarkoitettujen energianäyttöjen teknologioita ja ominaisuuksia. Luku 4 esittelee maailmalla toteutettujen energianäyttöjen kenttäkokeiden tuloksia. Luvussa 5 pohditaan kysymyksiä, joita Suomen olosuhteissa toteutettavien pilottihankkeen suunnittelussa olisi katsauksen havaintojen perusteella huomioitava. Luvussa 6 esitetään johtopäätökset ja yhteenveto. 2 Kuluttajapalautteen muoto ja kotitalouksien energiansäästön edistäminen Tässä kappaleessa käydään läpi tiivistetysti kuluttajapalautteen muotoja ja ominaisuuksia yleisesti energian, erityisesti sähkönsäästön edistämisen näkökulmasta. Katsauksen muissa luvuissa keskitytään energianäyttöihin. Laajempi suomenkielinen yleisesitys kuluttajapalautteen teoriasta ja 2 Having good, well designed displays accompanying smart meters is key to the objective of saving energy, saving carbon, saving money for householders Ben Castle, Energy Efficiency Strategy Manager, Energy Saving Trust,

8 7 (46) eri kuluttajapalautekokeiluissa havaituista vaikutuksista sisältyy esimerkiksi lähteeseen Nissinen et al. (2008). 2.1 Sähkö kulutushyödykkeenä Sähkö on monessa mielessä epätavallinen kulutushyödyke. Sähköä kulutetaan epäsuorasti lukuisten eri energiapalvelujen, kuten ruuan valmistamisen, tietokoneen käytön, musiikin kuuntelun tms., tuottamiseksi. (Fischer 2008) Sähkölaitteen käytön lisäksi merkittävä osa laitteen sähkönkulutuksesta määräytyy jo laitteen valinnan ja ostopäätöksen yhteydessä. Eri energiapalvelut vaativat omanlaisensa käyttäytymisen muutoksen sähkön säästämiseksi. Tämän vuoksi kuluttajan on haasteellista hallita sähkönsäästötoimenpiteitään optimaalisella tavalla. Toisin kuin useiden muiden kulutushyödykkeiden kohdalla, kuluttaja ei näe sähkönkulutuksensa johdosta pienenevää varastoa eikä toimenpiteidensä vaikutusta kulutukseen. Kuluttajat pitävät sähköä välttämättömyytenä, mutta sähkön ominaisuuksiin, kuten ympäristövaikutuksiin, kiinnitetään harvoin huomiota. Sähkön hankinta ei rahallisesti useinkaan muodosta merkittävää osaa kotitalouden menoista. Muun muassa näistä syistä kuluttajien kiinnostus sähköä kohtaan tuotteena on ollut pieni (Fischer 2008). 2.2 Kuluttajapalautteen välittäminen Sähkön (tai muiden energiamuotojen, kuten maakaasun) käytön kuluttajapalautetta voidaan välittää monilla erilaisilla olemassa olevilla teknologioilla ja tavoilla. Suorassa eli reaaliaikaisessa palautteessa sähkönkulutustietoja voidaan välittää esimerkiksi reaaliaikaisen mittarin, yksittäisiin laitteisiin kiinnitettävien ilmaisimien tai energianäytön kautta. Toinen palautteen tyyppi on epäsuora palaute. Epäsuorassa palautteessa tietoja on käsitelty esimerkiksi sähkömyynti- tai jakeluverkkoyhtiön toimesta, ja ne toimitetaan kuluttajalle käyttöajankohdan jälkeen. Ainakin seuraavia energiankäytön kuluttajapalautteen välittämisen muotoja on käytössä tai kokeiltu: - Laskupalaute - Internet- palvelut - Tekstiviestit tai sähköpostiviestit (Larsen 2009) - Yksittäisiin laitteisiin liitettävät mittarit - Energianäytöt, jotka tarjoavat reaaliaikaista, mahdollisesti jalostettua informaatiota koko kotitalouden sähkönkulutuksesta. Niihin voidaan liittää myös historiallisen kulutuksen tarkastelua. Eräs esimerkki innovatiivisista viime aikoina kokeilluista kuluttajapalautteen välittämisen välineistä ovat television ruudulle ilmestyvät viestit (ns. PopUp-ikkunat) esimerkiksi poikkeuksellisen suuresta hetkellisestä sähkönkulutuksen kasvusta.

9 8 (46) Kuluttajien energiatietoisuutta lisääviä tiedon muotoja ovat edellä mainittujen lisäksi mm. tiedotuskampanjat, yleinen energianeuvonta jne. Nämä muodot poikkeavat edellä esitetyistä tässä katsauksessa varsinaisesti käsiteltävistä kuluttajapalautemuodoista siten, että informaatio ei kohdistu suoranaisesti yksittäisten kotitalouksien tarkkuudella. 2.3 Kuluttajapalautteen muoto ja sisältö Kuluttajapalautteen välittämistavan lisäksi sen sisältö voidaan valita useista eri vaihtoehdoista (välittämistavasta riippuen) Kuluttajapalaute sisältää tyypillisesti ainakin joitakin seuraavia sisältöominaisuuksista (Fischer 2008): - Palautteen antamisen tiheys ja kesto (reaaliaikaisesti, minuuteittain, tunneittain, kuukausittain, vuosittain jne.) - Palautteen sisältö: esim. kulutettu energia (kwh), hetkellinen kulutettu teho (kw), energian hinta tai hintaennuste, sähkönkulutuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt - Palautteen sisällön erottelu esim. huoneisto- tai laitekohtaiseksi - Esitysmuoto: numeerisesti, graafisesti (diagrammit tms.), merkkivaloin, äänimerkit - Säästötavoite/vertailu muihin vastaaviin ryhmiin tai historiallinen vertailu omaan, esim. edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kulutukseen - Täydentävä informaatio, kuten erilliset sähkönsäästöohjeistukset tai -vinkit Palautteen tulisi toisaalta olla riittävän yksinkertainen, jotta kuluttaja voisi vaivattomasti toimia sen perusteella. Toisaalta palautteen tulisi sisältää riittävästi informaatioita, jotta sen perusteella säästötoimenpiteitä voidaan kohdentaa tehokkaasti. Tämä perustavanlaatuinen valintatilanne tavoitteiden välillä esiintyy myös kirjallisuudessa (esim. Fischer (2008); Anderson&White (2009)). Ajan mukana vaihtuva (dynaaminen) sähkön hinnoittelu on eräs kuluttajapalautetta tukeva ja täydentävä keino sähkölaitteiden käytön ajoitukseksi eli kuorman ohjaamiseksi. Energiansäästön ohella verkonhallinnan kannalta toivottava kuluttajapalautteen vaikutus on ns. joustavien kuormien siirtäminen huippukuormitustunneilta. Joustavia kuormia voivat olla sähkönkäyttökohteet, joiden ajallinen siirto on mahdollista kuluttajan palvelutasoa heikentämättä. Esimerkkinä voidaan mainita varaavan sähkölämmityksen käytön siirto yöaikaan. Kuormanohjaus voi olla eduksi mm. voimalaitosten ja verkon investointitarpeiden kannalta, ja välillisesti tämän pitäisi näkyä myös alentuneena kuluttajan sähkölaskuna. Automaattinen mittarinluenta mahdollistaa esimerkiksi sähkön reaaliaikahinnoittelun, jossa jokaiselle tunnille voi olla eri hinta. Tällaisen hinnoittelutavan toivotaan luovan kuluttajille kannustimen siirtää joustavia kuormia ajankohtiin, jolloin verkon kuormitus on pienempi. Näinä tunteina sähkön tuotantokustannukset ovat usein matalampia. Tällöin esimerkiksi pörssisähköön sidottu hinnoittelu voi luoda kuluttajalle kannustimen siirtää kulutusta ajankohtiin, jolloin hinnat ovat alhaisempien tuotantokustannusten vuoksi alhaisemmat. Energianäyttöjen, tiedonsiirto-, mittarointi- sekä kotien automaation teknologiakehitys mahdollistaa yhä uudenlaisia ratkaisuja kuluttajapalautteen kehittämiseksi. Tämä raportti käsittelee pääasiallisesti energianäyttöjen tiedon muotoa ja niistä saatavan informaation perusteella tehtävien toimenpiteiden kenttäkokeissa havaittuja vaikutuksia. Tätäkin edistyksellisempänä kuluttajapalautteena voidaan pitää, mikäli kuluttajatieto sisältää laitetasoista tietoa ja/tai laitteiden automaattista ohjausta. EPRI (2009) kutsuu tätä kuluttajapalautteen edistyksellisintä kuluttajapalautteen astetta nimellä

10 9 (46) reaaliaikainen plus ( Real-time Plus ). Laitteiden ohjaamiseen liittyvät kiinteästi myös ns. älykkäät laitteet (smart appliances) ja laitteiden ohjaamisessa käytettävä kotiautomaatioverkko (Home Area Network, HAN) -käsitteet. 2.4 Toimivan kuluttajapalautteen ominaisuuksia Sekä kuluttajapalautteen väline että muoto ja sisältö voidaan valita hyvin laajasta joukosta vaihtoehtoja. Myös vaikuttamisen kohteiden joukko on moninainen. Sosioekonomiset tekijät, kansalliset ja ilmastolliset erityispiirteet, kotitalouksien koot, erilaiset laitekannat ja kuluttajien arvot ja asenteet voivat vaikuttaa energiansäästökohteisiin ja niiden toteuttamiseen. Informaation puute sähkön käyttöä selittävistä tekijöistä hankaloittaa tutkimusten vertailua. Kuluttajapalautteen eri muotojen vaikutusta kuluttajan käyttäytymiseen ja energiansäästötoimiin ei ole helppo erottaa toisistaan. Täten energiansäästön edistämisen kannalta paras muoto välittää kuluttajapalautetta riippuu tapauksesta, eikä siihen ole yksikäsitteistä, kaikissa tapauksissa oikeaa vastausta. Fischer (2008) vertailee kirjallisuustutkimuksessaan tutkimuksissa esiteltyjä 26:tta kuluttajapalautteen vaikutusta eri puolella maailmaa tutkinutta projektia ja pyrkii tunnistamaan yleisesti toivottavia ominaisuuksia toimivalta palautteelta. Toimivan palautteen tulisi olla tehokas, sähkönsäästöä edistävä ja kotitalouksille mieluisa. Vaikka tiedossa on huomattavia rajoitteita ja tutkimuksissa aukkoja, Fischer (2008) päätyy seuraaviin viitteellisiin johtopäätöksiin toimivan palautteen sisällöksi empiiristen kokeiden perusteella: Palautteen tulisi perustua todelliseen kulutukseen Palautetta tulisi antaa säännöllisesti, vähintään päivittäin Toimiva palaute on interaktiivinen ja sisältää valinnanmahdollisuuksia kotitalouksille Toimiva palaute sisältää laitekohtaisesti esitettyjä tietoja Palaute voi sisältää historiallisia vertailuja tai vertailuryhmiin vertailuja (kotitaloudet arvostavat em. ominaisuuksia, mutta niiden vaikutukset eivät ole kovin selviä). Peukalosääntönä on esitetty tavoitteen asetanta ja omaan historialliseen kulutukseen vertailu ovat tehokkaampia palautteen muotoja kuin vertailuryhmään/normatiiviseen kulutukseen vertailu. (Van Elburg 2009b) Esitetään ymmärrettävällä ja vetoavalla tavalla Myös Fischerin (2008) mukaan on muistettava, että kuluttajaryhmien välillä on eroja, eivätkä samat suositukset päde välttämättä kaikissa tapauksissa. Esimerkiksi sähkön suurkuluttajat reagoivat palautteeseen eri tavalla kuin vähän kuluttavat ryhmät. Myös yhteiskuntaluokalla on mahdollisesti vaikutusta: keskiluokkaiset kuluttajat voivat reagoida palautteeseen eri tavalla kuin muihin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvat kuluttajat. Kuluttajaryhmän ohella tehokkain palaute voi riippua myös energiansäästötoimenpiteestä. Säästötoimenpiteen vaatiman investoinnin suuruus on merkittävä kuluttajan päätöksentekoon vaikuttava tekijä. Energiansäästöä koskevat päätökset ja niihin vaikuttava palaute voidaan jakaa seuraaviin luokkiin investoinnin suuruuden mukaan (Crease et al. 2009) Kuluttajan käyttäytymisen muuttamiseen vaikuttava palaute. Tämä vaatii yleensä pieniä investointeja tai ei investointeja lainkaan

11 10 (46) Rakennusten varustelupäätöksiin vaikuttava palaute. Tällaiset päätökset vaativat kohtuulliset investoinnit, eivätkä muutokset onnistu pelkästään käyttäytymisen avulla. Esimerkkinä voidaan mainita hehkulampun vaihtaminen energiansäästölamppuun. Perustavanlaatuiseen, rakennusten infrastruktuurin muuttamiseen vaikuttava palaute. Vaadittavat investoinnit ovat merkittäviä, kuten ikkunoiden vaihto; päätöksenteko voi viedä jopa vuosia. Suoran palautteen katsotaan yleisesti olevan tehokkainta operatiivisten, käyttäytymisen muuttamisella aikaansaatavien energiansäätötoimenpiteiden edistämisessä (esim. Van Elburg (2009b)). Epäsuoran palautteen on arvioitu olevan tehokkaampaa investointeja vaativien säästötoimenpiteiden toteuttamisessa (Darby 2006). Voidaan ajatella, että mitä suurempia investointeja energiansäästötoimenpide vaatii (esim. rakennukseen kohdistuvat laajat energiaremontit), sitä tarkemmat, yksilöllisemmät ja pidemmälle prosessoidut analyysit ovat tarpeen. 2.5 Kuluttajapalautteen vaikutukset Hyvin yleisesti kirjallisuudessa esiintyy arvio, että suoran kuluttajapalautteen avulla saavutettava sähkönsäästö liikkuu viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana toteutettujen tutkimusten perusteella suuruusluokassa 5-15 % (esim. Nissinen ym. (2008); Roth&Brodrick (2008); Darby (2006)). Tämän arvion taustalla olevat tutkimukset eivät kuitenkaan yleensä käsittele uusimpia teknologioita, kuten edistyneitä energianäyttöjä. Energianäyttöjä ja niiden vaikutuksia käsitellään lähemmin luvuissa 3 ja 4. Epäsuoran palautteen mahdollistamien säästöjen suuruusluokka on arvioitu karkeasti hieman konservatiivisemmaksi, 0-10 % (Darby 2006). Eräs haaste kuluttajapalautteen vaikutuksissa ja niiden arvioinnissa on vaikutuksen pysyvyys. On pidetty mahdollisena, että energiankäyttötottumukset palaavat entiselle tasolleen seurantajakson jälkeen, kun kuluttajan alkuinnostus hiipuu (esim. Faruqui et al. 2009). Toteutetut kenttäkokeilut ovat tyypillisimmin vain joidenkin kuukausien mittaisia. 3 Energianäytöt 3.1 Energianäyttöjen tekniikat Energianäytöillä (in-home displays) tarkoitetaan tässä katsauksessa kotitalouskäyttöön suunniteltuja laitteita, jotka mahdollistavat sähkönkulutuksen reaaliaikaisen tarkkailun koko kotitalouden tasolla. Kuva 1 esittää periaatteellisella tasolla osakokonaisuuksia ja toimijoita, joista energianäyttöjärjestelmä koostuu. Energianäyttöjärjestelmä sisältää yleensä varsinaisen näytön lisäksi laitteen, jonka avulla teho luetaan, mitataan tai arvioidaan. Mitatut tiedot välitetään varsinaiseen näyttöön langatonta tai langallista tiedonsiirtotekniikkaa käyttäen. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin näyttöjen ja näyttöjärjestelmien eri teknologiaratkaisuja. Useita erilaisia malleja on jo kaupallisessa vaiheessa olemassa eri puolilla maailmaa, ja yhä edistyksellisempiä ratkaisuja on kehitystyön kohteena.

12 11 (46) Sähkön loppukäytöt Energianäyttö kwh-mittari Virtamuuntajat Kuluttaja Kuluttajapalaute Sähkön myyjä Verkkoyhtiö Kuva 1. Energianäyttöjärjestelmän rakenne ja osat. Varsinaisen energianäytön lisäksi järjestelmässä sovellettavat tiedonsiirto- ja mittausteknologiat vaikuttavat olennaisesti energianäyttöjärjestelmän mahdollisuuksiin ja ominaisuuksiin. Tämä raportti keskittyy energianäyttöihin, joiden avulla kuluttaja saa sähkönkäyttöönsä liittyvää reaaliaikaista tietoa, mutta myös esimerkiksi tiedonsiirto voidaan toteuttaa teknisesti useilla erilaisilla tavoilla. Kuvan energianäyttöjärjestelmä esittää ratkaisun, jota on tässä raportissa nimitetty ensimmäisen sukupolven energianäytöksi, periaatteet. Näissä energianäytön välittämät tiedot johdetaan kwhmittarin lukemista tai sovelletaan suoraa mittausta. Energianäytön avulla voidaan esittää tietoja esimerkiksi seuraavista muuttujista siitä kotitaloudesta, johon se on asennettu: - Hetkellinen energian kulutus (esimerkiksi yksiköissä kw/h tai /h) - Sähkön kumulatiivinen hinta ( ) (esimerkiksi laskutuskauden alusta) - Kumulatiivinen energiankulutus (kwh) - Ennustettu kuukauden sähkölasku ( ) - Sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöt (kg tai kg/h) - Muuttujien vertailu tavoitteeseen tai kulutushistoriaan (esim. vuositason tai päivittäinen tieto) - Aika, lämpötila tms. lisätiedot Numeerisen esitysmuodon lisäksi energianäytöissä mahdollisia informaation muotoja ovat erilaiset merkkivalot tai -äänet. Niitä voidaan esittää esimerkiksi poikkeuksellisen suuren kulutuksen nousun tai sähkön hinnan muutosten yhteydessä. Markkinoilla on sekä kannettavia (portable) että kiinteitä (stationary) energianäyttömalleja. Osa malleista vaatii sähköalan ammattilaisen suorittaman asennuksen. Kotitalouskäyttöön tarkoitetut energianäytöt ovat mahdollistuneet verrattain uutena kuluttajapalautteen vaihtoehtona. Palautejärjestelmiä on viime vuosiin asti suunniteltu lähinnä

13 12 (46) sähköyhtiöiden tarpeista lähtien. Teknisesti yksinkertaisimpien näyttöjen valmistus on ollut mahdollista jo pitkään. Elektroniikan ja tiedonsiirtotekniikan halventuminen, energian hinnannousu ja yleiset tavoitteet sekä poliittinen ohjaus energian säästämiseksi ovat tuoneet niitä laajemmin markkinoille eri puolilla maailmaa 2000-luvulla. Ensimmäiset markkinoille tulleet energianäyttömallit käyttävät näyttöjärjestelmään sisältyvien jälkiasennettavien virtamuuntajien (clip-on current transformer) avulla toteutettua sähkönmittaustekniikkaa. Yksi ensimmäistä tällaisista malleista, Electrisave, tuli Iso-Britannian markkinoille noin viisi vuotta sitten 3. Toisessa energianäyttöjen jo muutamia vuosia markkinoilla olleessa tyypissä sähkömekaanisen tai digitaalisen sähkömittarin tiedot luetaan laskutusmittariin asennettavalla pulssi- tai LEDlukuanturilla ja välitetään ne langattomalla tiedonsiirrolla näytölle. Tämäntyyppisillä laitteilla suoritettiin kuormitusmittauksia Suomessa jo 1980-luvulla, mutta silloin tieto tallennettiin laitteisiin integroituihin, irrotettaviin EEPROM-muisteihin jatkokäsittelyä varten. Sekä jälkiasennettavien virtamuuntajien että antureihin perustuvia energianäyttöjä pystytään käyttämään sähkömittariteknologiasta riippumatta. Näitä kutsutaan tässä selvityksessä ensimmäisen sukupolven energianäytöiksi. Tällaisia näyttöjä on luonnehdittu myös itsenäisiksi (stand-alone) näytöiksi, sillä ne eivät pysty välittämään eivätkä vastaanottomaan tietoja digitaalisesti etäluettavan mittarin kautta. Ensimmäisen sukupolven energianäyttöjen välittämä informaatio on yleensä melko rajoittunutta. Useissa malleissa esitetään arvio hetkellisestä kotitalouden sähkönkulutuksesta (kwh) ja vastaavasta kustannuksesta (kustannus/tunti), jaksolla kertyneistä kustannuksista tai sähkömäärän tuottamisesta aiheutuneista CO 2 -päästöistä (esimerkiksi karkeasti kiinteän keskimääräisen päästökertoimen avulla arvioituina). Esimerkiksi dynaamisen hintatiedon esittäminen ja mahdollisuudet jalostetumman informaation ovat ensimmäisen sukupolven näytöillä rajallisia. Ensimmäisen sukupolven energianäyttöjä onkin luonnehdittu säänmittausasemiksi niiden epäsofistikoituneen informaation ja sen rajallisten hyödyntämismahdollisuuksien vuoksi (Crease et al. 2009). Etäluettava mittariteknologia (AMR) on mahdollistanut toiminnoiltaan monipuolisempien energianäyttömallien kehittämisen. Tässä katsauksessa edistyksellisillä energianäytöillä tarkoitetaan uudemman sukupolven laitteita, jotka on varta vasten suunniteltu toimimaan yhteensopivasti etäluettavien sähkömittareiden kanssa (kuva 2). Ne ovat - tyypillisesti langattomasti - suoraan yhteydessä uuden sukupolven etäluettavien mittareihin. Edistykselliset energianäytöt voivat hyödyntää reaaliaikaisesti mittarin välittämiä sähkönkulutustietoja ja sähköyhtiöltä peräisin olevia tuntihinta-/tariffitietoja kuluttajapalauteinformaation tuottamisessa. Tällainen kuluttajapalaute voi olla muodoltaan vaikka merkkivalon syttyminen, kun sähkön hintataso vaihtuu. Sähkönkäytön lisäksi jotkin mallit voivat seurata myös kaasun tai veden kulutusta. Tiedon tehokkaampi hyödyntäminen esimerkiksi PC:n ja energianhallintaohjelmien avulla voi mahdollistaa myös pidemmälle menevät analyysit, kuten laitekohtaiset kulutusarviot tai energianäytön antamat sähkönsäästövinkit. 3

14 13 (46) Sähkön loppukäytöt Energianäyttö Edistynyt mittari Kuluttajapalaute Kuluttaja Sähkön myyjä Verkkoyhtiö Kuva 2. Edistyksellinen energianäyttöjärjestelmä hyödyntää etäluettavaa, digitaalista sähkömittaria. Tämä mahdollistaa monipuolisemmat ja tarkemmat kuluttajalle energianäytöltä välitettävät tiedot ja analyysit kuin mittarista riippumattomasti toimivat näyttöjärjestelmät. Tulevaisuuden mahdollisuuksia on esitetty katkoviivoin: loppukäyttölaitteiden kulutusinformaation ja sähkönmyyjän lähettämän informaation välittäminen näytölle. Esimerkiksi sähkön myyjän välittämä tuntikohtainen hintatieto voitaisiin periaatteessa esittää kuvassa esitetyn järjestelmän energianäytöllä joko verkkoyhtiön ja edistyneen mittarin kautta tai sähkönmyyjän suoralla yhteydellä energianäytölle. Edistykselliset energianäytöt kykenevät etäluettavien mittareiden välityksellä myös kaksisuuntaiseen kommunikointiin. Tietoja voidaan välittää energiayhtiöltä kuluttajalle ja päinvastoin. Energiayhtiö tai kuluttaja voisi hyödyntää tätä ominaisuutta verkon toiminnan parantamiseksi sekä kysynnän hallinnan edistämiseksi. Edistykselliset energianäytöt mahdollistavat teknisesti vaikkapa reaaliaikaisen vertailun ominaisuuksiltaan vastaavien talouksien sähkönkulutukseen. Edistykselliset energianäytöt ovat vasta ottamassa ensiaskeleitaan markkinoilla. Koska etäluettava mittaus on vasta yleistymässä maailmalla, on selvää, että myöskään edistykselliset näytöt eivät ole toistaiseksi voineet levitä kovin laajalle. Tyypillisesti ensimmäisen sukupolven energianäyttöjen hinta liikkuu luokassa Jälkiasennettaviin virtamuuntajiin perustuvien näyttöjen asennuksesta aiheutuu vielä :n lisä kustannuksiin 4. Edistyksellisemmät näytöt voivat maksaa vielä tuntuvasti enemmän. (Roth&Brodrick 2008) 4 Muunnettu alkuperäisestä v heinäkuussa julkaistusta lähteestä dollareista euroiksi valuuttakurssilla 1 $ = 0,7.

15 14 (46) 3.2 Esimerkkimalleja Kotitalouksien energianäyttöjä on kaupallisesti saatavilla maailmalla lukuisia malleja. Seuraavassa esitetään muutama esimerkki siten, että teknologian vaihtoehdoista saadaan mahdollisimman kattava kuva ja toisaalta siten, että myöhemmin luvussa 4 esiteltävissä merkittävimmissä kenttäkokeissa käytetyt mallit tulevat esitellyksi. Edistyksellisten energianäyttöjen kuvaukset ovat lähteestä Van Elburg (2009b) Edistykselliset energianäytöt Landis+Gyr ecometer Kuva 3 Landis+Gyr ecometer -energianäyttö. Näyttö ilmaisee tapahtumia merkkivaloin. (Kuva: Van Elburg 2009b) Pilottihanke Australiassa vuosina (kts. Landis+Gyr 2009) Ohjelmoitu Landis+Gyr -mittareiden kanssa yhteensopivaksi Langaton (Zigbee-tiedonsiirto) Ilmaisee määriteltyjen tavoitearvojen kannalta liian suuren kulutuksen, käyttää kullakin ajanhetkellä voimassaolevaa tariffia kustannusten esittämisestä LCD-näyttö, käyttöprofiilit sekä sähkön, kaasun ja veden kulutukselle Näyttää myös historiatietoja ja tietoja hiilidioksidipäästöistä LED-valot, jotka ilmaisevat tapahtumia Sopii mihin tahansa sähkön jakelupisteeseen Tunnetaan Yhdistyneessä Kuningaskunnassa nimellä Home Energy Monitor Landis+Gyr EcoMeteristä julkaistiin lokakuussa 2009 uuden sukupolven, taskukokoinen malli ainakin Yhdysvaltojen markkinoille PowerPlayer Pilottihanke Hollannissa vuonna 2009 (Home Automation Europe 2009) ESMA (European Smart Metering Association) -pohjainen Liikuteltava värillinen kosketusnäyttö Langaton radiotaajuusyhteys edistykselliseen sähkömittariin Sopii kaikkiin Hollannissa käytettäviin etäluettaviin mittareihin

16 15 (46) Reaaliaikaiset ja kumulatiiviset kulutus-, kustannus- ja hiilidioksidipäästötiedot sähkölle, kaasulle ja vedelle Ohjelmoitavat tavoitetaso- ja budjettiominasiuudet Soveltuu dynaamiseen hinnoitteluun Kuva 4. PowerPlayer -energianäyttö, jossa kosketusvärinäyttö.. (Kuva: Van Elburg 2009b) Kuva 5. PRI Home Energy Controller. (Kuva: Van Elburg 2009b) PRI Home Energy Controller EDF:n mittareille ohjelmoitu Reaaliaikainen, useaa suuretta (kaasu, sähkö) mittaava näyttö Lasku-, tariffi-, energia- ja hiilidioksidipäästötiedot sähkölle ja kaasulle Kosketusnäyttö Luotto- ja etukäteismaksutoiminto Toimii myös keskuslämmityksen (kaasun) säätäjänä Langaton (ZigBee-tiedonsiirto) Langoitettuna sopii mihin tahansa jakelupisteeseen Myös historiatietoja Muita edistyksellisiä energianäyttömalleja, jotka kommunikoivat älykkäiden etäluettavien mittareiden kanssa: (kts. lisätietoja Van Elburg 2009b)

17 16 (46) EWE-Box (Saksa) Aztech In-Home Insight (Kanada) ONZO (Iso-Britannia/ Irlanti) Ensimmäisen sukupolven energianäytöt Jälkiasennettaviin virtamuuntajiin perustuvat energianäytöt Jälkiasennettaviin virtamuuntajiin perustuvien näyttöjen asennukseen vaaditaan sähköalan ammattilainen. Näissä energianäyttöjärjestelmissä teho/energia arvioidaan usein pelkän virranmittauksen avulla. Jännite on syötettävä näyttölaitteeseen käyttäjän taholta manuaalisesti. Mittaustietojen luotettavuus voi pelkästään virranmittaukseen perustuvien teknologioiden yhteydessä kuitenkin olla ongelmallinen. Liitteessä A on esitetty mittaustuloksiin perustuvia arvioita näiden laitteiden käytön yhteydessä esiintyvistä mittausvirheistä. Tiettävästi on olemassa malleja, jotka mittaavat myös jännitettä, jolloin vastaavaa mittaustarkkuuteen liittyvää ongelmaa ei ole (Roth&Brodrick 2008). Ensimmäisen sukupolven energianäytöistä ainakin Electrisave, Owl, Efergy ja Current Cost - monitorit hyödyntävät pelkän virran mittausta energiankulutuksen ja mahdollisen kuukausilaskun arvioinnissa. Pelkkää virranmittausteknologiaa soveltavista näytöistä ainakin Efergy-näyttö on kaupallisesti saatavilla myös Suomesta. Vuoden 2009 loppupuolella se oli saatavilla noin 70 euron hintaan. Liitteessä B on esitetty Efergy Elite 2.0 mallilla tehty mittauskokeilu ja siitä saadut kokemukset. Näiden näyttöjen mittausvirheet ovat potentiaalisesti huomattavia etenkin kotitalouksissa, joissa loistehon määrä on suuri tai jännite vaihtelee. Erityisesti tällaisia ovat kotitaloudet, joissa on käytössä lämpöpumppu, jonka kulutus on suurta ja joka tyypillisesti kuluttaa loistehoa. Epätarkkuuksista huolimatta pelkkään virranmittaukseenkin perustuvilla näytöillä voidaan edistää energiansäästöä. Tämä johtuu siitä, että kuluttajien tiedot voivat olla niin puutteellisia, että hiukan epätarkkakin informaatio on hyödyllisempää kuin se, ettei sitä olisi lainkaan. On kuitenkin nähtävissä riski, että pelkkään virranmittaukseen perustuvat näytöt voivat johtaa reklamaatioihin, joissa kuluttajat kyseenalaistavat jakeluverkkoyhtiöiden laskutusmittarien mittaustarkkuutta. Muita tunnettuja energianäyttöjä, joiden energiankulutusarvio perustuu jälkiasennettavaan virtamuuntajaan: The Energy Detective (TED) Pulssi-, kiekko- tai LED-lukuanturitekniikkaa hyödyntävät energianäytöt Anturitekniikkaan perustuvat mallit hyödyntävät laskutussähkömittarin yhteyteen asennettavaa erillistä anturia, joka välittää energianäytölle joko konventionaalisen sähkömekaanisen mittarin kiekon liikkeestä tai elektronisen mittarin lähettämien valo- tai kytkentäpulssien perusteella laskettua tehoarvoa. Sitä voidaan käyttää siis sekä sähkömekaanisten että elektronisten sähkömittarien yhteydessä.

18 17 (46) Anturitekniikkaa hyödyntävät mallit asennetaan laskutusmittarin yhteyteen. Ne eivät tyypillisesti vaadi sähköalan ammattilaisen suorittamaa asennusta, kuitenkin pulssimittauksiin perustuvan anturin asennus edellyttää jakeluverkkoyhtiön oman asiantuntijan suorittamaa kytkentää. Esimerkiksi PowerCost Monitor -energianäyttömalli, jota on kokeiltu ja kaupallisesti saatavilla ainakin Pohjois-Amerikassa, maksaa noin Sen asennus ei vaadi sähköalan ammattilaista. Kuva 6. Anturitekniikkaa hyödyntävä PowerCost Monitor -energianäyttö, joka on saatavilla ja käytössä ainakin Pohjois-Amerikassa. (Kuva: &height=450&width=850&inlineid=price_match_terms&modal=false) Anturitekniikkaa hyödyntävät näytöt eivät kuitenkaan kykene vastaanottamaan reaaliaikaisia hintatietoja sähköyhtiöltä. Käyttäjä joutuu tällöin itse syöttämään sähkön hintarakenteen näyttöön. Esimerkiksi PowerCost Monitor-näyttö pystyy huomioimaan tasaisen, monikerroksisen (max. yhdeksän tasoa) ja käyttöaikaan sidotut hinnat (Faruqui et al. 2009). Hintatiedon ajantasaisuudesta huolehtiminen jää tällöin käyttäjän omalle vastuulle. Liitteessä C on esitetty Saksassa markkinoille äskettäin tulleen anturitekniikkaan perustuvan mallin tekniset tiedot Muita energianäyttö- ja reaaliaikaisen kuluttajapalautteen tyyppejä Energy Orb Yhdysvalloissa kokeiltu ja saatavilla oleva Energy Orb -energianäyttö poikkeaa muista esitetyistä näytöistä sekä siitä saatavan informaation että tiedon esitysmuodon suhteen. Energy Orb -näyttö on lasipallo, joka vaihtaa väriään tariffitason mukaan: väri vaihtuu esimerkiksi keltaiseksi, kun (hinnan muutoksiin liittyvä) tapahtuma on tulossa seuraavan päivän aikana, ja välkkyvän keltaiseksi, kun tapahtuma on tulossa saman päivän aikana. Väri vaihtuu punaiseksi, kun tapahtuma on meneillään. Energy Orb -näytön pääasiallinen tarkoitus on kysyntäjouston edistäminen. Energiansäästö on vain toissijainen tavoite. Koska Energy Orb -näyttö esittää kuitenkin reaaliaikaisesti sähkön kulutuspäätöksiin potentiaalisesti vaikuttavaa palautetietoa, esitetään se tässä eksoottisena esimerkkinä laadullisesta tavasta välittää reaaliaikaista informaatiota. 5 Muunnettu dollareista euroiksi käyttäen kurssia 1 $ = 0,7

19 18 (46) Kuva 7. Energy Orb -energianäyttö, joka välittää tietoa tariffitason muutoksista värien avulla. (Kuva: Energy Orb edustaa konventionaalista teknologiaa sen suhteen, että se ei hyödynnä etäluettavan mittariteknologian mahdollisuuksia. Näyttö saa hintatiedon erillisestä langattomasta tietoverkosta. Pistorasiaan liitettävien kojeiden kulutusmittauksiin soveltuvat laitteet Perinteisiä mittausyksikön ja siihen integroidun näytön käsittäviä pistorasiaan liitettäviä mittalaitteita on ollut jo pitkään markkinoilla. Eri valmistajien mittalaitteiden mittaustarkkuus vaihtelee huomattavasti, ja asiasta on tehty Suomessa selvitys, joka löytyy viitteestä Liikkanen & Nieminen (2009). Pistorasiaan liitettävien laitteiden kulutusmittauksiin on kehitetty mittauslaitteistoja, jossa erilliseen kulutusnäyttöpaneeliin voidaan liittää langattomasti useita pistorasian ja kulutuslaitteen välille kytkettäviä mittausadaptereita. Kussakin mittausadapterissa on langaton lähetin, joka tietyin aikavälien lähettää mittaustiedot kulutusnäytölle. Tyypillisesti adapteri mittaa seuraavat suureet: pätöteho (W), virta (A) ja jännite (V). Itse näyttöpaneelissa on vuorokausikello. Laitteiden näytöiltä on tyypillisesti luettavissa seuraavat kulutustiedot kultakin eri mittauskanavalta: sähkönkulutus (kwh) tänään, eilen, koko viikko, mittauksen alusta sekä kunkin kanavan virta ja jännite. Esimerkiksi Clas Ohlson tuo Suomeen mallia EMR7370 (Esic), jossa on neljä mittauskanavaa samanaikaista seurantaa varten. Mittausadapterit on varmennettu paristoilla sähkökatkoa varten ja siirrettävä näyttöpaneeli toimii paristoilla. Laitteen hinta siirrettävällä kulutusnäytöllä ja yhdellä mittausadapterilla on noin Energianäytöt ja tiedonsiirtotekniikat Sähkömittarista tai mittausteknologian avulla saatu tieto kotitalouden sähkönkulutuksesta on välitettävä jollain tavalla energianäytölle. Tarkoitukseen on olemassa langattomia tai langallisia teknologiavaihtoehtoja. Nykyään saatavilla olevat energianäytöt käyttävät tyypillisesti langatonta tiedonsiirtoa, mikä mahdollistaa laitteen vapaamman siirtelyn. Tällä hetkellä laitetoimittajakohtaisia tiedonsiirtoprotokollia käytetään sähkömittarin ja asiakkaan laitteiden kuten energianäytön välillä. Yhteisen avoimen standardoidun protokollan pohjaksi on olemassa useita ehdokkaita, mutta on todennäköistä, että lähitulevaisuudessa useita eri protokollia tullaan käyttämään sähkömittarin ja asiakkaan järjestelmien välillä. Seuraavia tiedonsiirtoteknologioita on käytössä kuluttajien paikallisissa tiedonsiirtoverkoissa:

20 19 (46) Euridis väylä (IEC standardi), kierretty pari M-bus (mittariväylä), (EN13757 sarja standardi), kierretty pari tai radio Ibus EIB (ABB) ModBus URS-485, kierrretty pari, standardi tai valmistajakohtainen protokolla Echelon LONworks (ANSI/CEA-709.1), tyypillisesti valmistajakohtaisia (ei avoimia) datamalleja, vaikka LONMARK julkaisee avoimia LON-spesifisiä datamalleja, sähköverkon kantoaalto, kierretty pari tai radio. HomePlug, sähköverkon kantoaalto CEBus (EIA-600), sähköverkon kantoaalto, kierretty pari, infrapuna, radio, valokuitu X-10, sähköverkon kantoaalto KNX (EN 50090, ISO/IEC 14543), kierretty pari, sähköverkon kantoaalto, radio, infrapuna, Ethernet ZigBee, radio Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti tärkeimpiä lähinnä kotiautomaatioon tarkoitettuja tiedonsiirtoprotokollia. KNX KNX-teknologia on avoin standardi, jota käytetään koti- ja rakennusautomaatiossa. KNX perustuu yli kymmenen vuoden kokemukseen sen perustana olevista järjestelmistä (Batibus, EIB ja EHS). KNX-teknologiaa voidaan käyttää ohjaamaan erilaisia toimintoja koti- ja rakennusautomaatiossa, kuten valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, monitorointi, kuorman ohjaus jne. KNX voidaan asentaa pieneen omakotitaloon kuin myös suurempiin rakennuksiin. KNX on parhaimmillaan kotiautomaatiosovelluksissa. LonWorks LonWorks -järjestelmä perustuu LonWorks -teknologiaan, joka mahdollistaa eri valmistajien ohjauslaitteiden keskinäisen kommunikoinnin yhteisen kommunikointiprotokollan avulla. Tämä teknologia mahdollistaa paikallisen älyn asentamisen yksittäisiin ohjauslaitteisiin, jotka voidaan kytkeä toisiinsa käyttäen hyväksi eri tiedonsiirtomedioita. Yhteistä tiedonsiirtoprotokollaa kutsutaan nimellä LonTalk. LonWorks on parhaimmillaan kotiautomaatioratkaisuissa, mutta soveltuu myös isompien rakennusten automaatioratkaisuksi. ZigBee ZigBee on radiotaajuusalueella toimiva tiedonsiirtoprotokolla, joka on optimoitu siten, että tehonkulutus on pieni. Ohjelmisto on helppo toteuttaa pienillä, halvoilla mikroprosessoreilla. ZigBee:tä käytetään paikallisissa sovellutuksissa, kuten esimerkiksi suorittamaan tiedonsiirtoa antureiden, kotiautomaation ja energianäyttöjen välillä. ZigBee toimii seuraavilla radiotaajuuksilla, jotka ovat käytössä eri maanosissa; 868 MHz Euroopassa, 915 MHz USA:ssa ja Australiassa, ja 2,4 GHz lähes maailmanlaajuisesti. ZigBee Alliance on yritysten yhteenliittymä, jotka työskentelevät yhdessä kehittääkseen luotettavia, kustannustehokkaita, vähän kuluttavia, langattomasti toisiinsa kytkeytyviä monitorointi ja ohjauslaitteita perustuen avoimeen globaaliin standardiin. Maaliskuussa 2009 RF4CE (radiotaajuus kulutuselektroniikalle) -konsortio teki sopimuksen yhteistyöstä ZigBee Allianssin kanssa standardisoidun spesifikaation kehittämiseksi radiotaajuuteen perustuville kauko-ohjauksille. Radiotaajuusalueella kehitteillä olevista protokollista ZigBee on tällä hetkellä lupaavin. ZigBee Alliance (www.zigbee.org) ja

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Sisältö Mitä on älykäs energianmittaus? Tilanne Suomessa ja Euroopassa Kuluttajien tarpeet Uudet

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät 23.10.2015 Kemi Jussi Rönty, VTT Sisältö: 1. Taustaa - miksi uimahalliportaali? 2. Portaalin sisältö

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille

Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille Kysynnän jousto ja lämmityksen nykyaikaiset ratkaisut Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille Energianeuvonnan teemapäivät 27. 28.10.2015 Radisson

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Säästä kotisi lämmityskuluissa jopa 40 % ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Sisältö Kotivo Oy Kiinteistön nykytilanne Kotivo-laitteen toimintaperiaate Kotivon säästöt ja hyödyt Kotivon

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Markku Hyvärinen Kalasatamaprojekti Helsingin Energian, Helen Sähköverkon, Fingridin, ABB:n ja Mitoxin

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Saara Tamminen Juha Honkatukia, VATT 26.5.2015 Laskennan lähtökohdat (1/2) Useita eri vaihtoehtoja

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kestävä energiatalous matkailussa

Kestävä energiatalous matkailussa Kestävä energiatalous matkailussa Kyselylomake energiankäytön selvittämiseen matkailuyritystoiminnassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on mukana SETCOM (Sustainable Energy in Tourism dominated Communities)-

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet.

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet. TAMK, VALINTAKOE 24.5.2016 1(12) Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Insinööri (AMK) Monimuotototeutus NIMI Henkilötunnus Tehtävien pisteet: 1 (10 p.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yht. (max. 70 p.) OHJEITA

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Kodin automatisointi - Kehitystrendejä

Kodin automatisointi - Kehitystrendejä Kodin automatisointi - Kehitystrendejä TTY:Tietoverkkopohjainen automaatio Kodin automaation tasoja Yksittäinen, paikallinen (Stand-alone) automaatiolaite Integroitu kotiautomaatiojärjestelmä Kotiverkon

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

KNX turvaa, tehokkuutta ja mukavuutta elämään

KNX turvaa, tehokkuutta ja mukavuutta elämään KNX turvaa, tehokkuutta ja mukavuutta elämään Turvallisuus Nuku hyvin. Matkusta huoletta. KNX valvoo. Tarkkaavainen verkosto KNX on aina valppaana, olit sitten nukkumassa tai matkoilla. Älykäs kotiautomaatioverkosto

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050 Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2 Erikoistutkija Tiina Koljonen VTT Energiajärjestelmät Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti 6.3.29,

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät

Automaatiojärjestelmät Automaatiojärjestelmät SAUTER yhtiöt maailmanlaajuisesti 1910 aloitti yritystoiminnan Grindelwaldissa 1912 ensimmäiset kellokytkimet toimitettiin asiakkaille 1919 muutti yrityksen Baaseliin, työntekijöitä

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Älykäs mittaus ja sähköverkko, ajankohtaisia asioita ja kehityssuuntia kuluttajille

Älykäs mittaus ja sähköverkko, ajankohtaisia asioita ja kehityssuuntia kuluttajille Älykäs mittaus ja sähköverkko, ajankohtaisia asioita ja kehityssuuntia kuluttajille Älykäs sähköverkko ja kuluttaja Uusia mahdollisuuksia kuluttajalähtöiseen energiatehokkuuteen, Eurooppasali (Voimatalo,

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi.

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi. 14.11.2014 L 329/5 (CN-koodi) Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote, joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitellystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin 12 mm. Tuotteessa on varsi,

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä. Tommi Mikkonen,

14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä. Tommi Mikkonen, 14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Johdanto Hajautettujen järjestelmien väyliä LON CAN Pienen laitteen sisäinen hajautus OpenCL Network

Lisätiedot