TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 212

2 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto 2 Yhteiskuntavastuu 24 Hallituksen toimintakertomus 26 Hallitus 28 Tilinpäätös 46 Review by the Managing Director 5 Yhteystiedot Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 1 % Haminan kaupungin omistuksessa. Toimintamme selkärangan muodostavat sähkön-, maakaasun-, kaukolämmön ja tiedonsiirtoverkot, niiden ylläpito ja operointi sekä kaukolämmön ja prosessiteolllisuuden erilaisten energiapalveluiden tuotanto. 3

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 Ilmastonmuutoksen torjumiseen on käytettävä kaikki keinot: energiansäästö, energiatehokkuus, uusiutuvat energiat, ydinvoima ja kaasu. ENERGIAINVESTOINTIEN TULEVAISUUS Julkisuudessa on esitetty hyvinkin kärjekkäitä kannanottoja eri sähköntuotantohankkeista. Etenkin tuulivoima-, turve- ja ydinvoimahankkeet saavat hyvin palstatilaa. Hankkeiden vaikutuksia ja kannattavuutta on kyseenalaistettu. Mistä tässä on oikein kysymys? Euroopassa on alan toimijoilla valtava epätietoisuus tulevista energiainvestoinneista ja niiden suunnasta. Ei ole selvää, mikä Euroopan Unionin tasolla tulee olemaan lopullinen suhtautuminen fossiilisiin polttoaineisiin, uusiutuvaan energiaan ja ydinvoimaan. Uusiutuvien energiamuotojen lisääminen ja päästöttömään tuotantoon siirtyminen ovat hyväksyttyjä ja kannatettavia tavoitteita, mutta niiden toteutumisen esteeksi näyttää kasaantuvan sekä tekniset että taloudelliset seikat. Esille on nostettu myös biopolttoaineiden eettiset ja sosiaaliset vaikutukset, kestävä kehitys ja maankäyttö- ja ruokaketjun kysymykset. Dohan ilmastokokous ei esimerkiksi pystynyt sitouttamaan osapuolia jatkouralle päästöjen hillitsemisessä, vaan ratkaisu siirrettiin vuoteen 215. Päästökauppaan ei olla myöskään tyytyväisiä. Taloustilanteen takia hinnat eivät ole EU:n tavoittelemalla tasolla, ja nykyinen hintataso ohjaa lisääntyvään kivihiilen käyttöön. Sinänsä mekanismi toimii juuri niin kuin se on suunniteltukin. Talouden ja vähennystavoitteiden välistä ongelmaa kuvaa hyvin parhaillaan EU:n sisällä käytävä keskustelu huutokaupattavien päästöoikeuksien määrästä. Päästöoikeuksien alhaista hintatasoa yritetään nostaa siirtämällä osa huutokaupattavasta määrästä jakson loppupuolelle, mutta menettelystä ei ole päästy yksimielisyyteen. Suuret energiakonsernit ovat linjanneet uudelleen tuotantoinvestointejaan, omistuksiaan ja toimintojaan eri maissa. Varsin huolestuttavaa on Suomen kannalta, että maailmanlaajuinen ja suurin yksityisomistuksessa oleva energiayhtiö E.ON katsoi parhaaksi vetäytyä kaikesta energiaomistuksestaan Suomessa. Suomi ei ole enää kiinnostava sijoituskohde. Iso-Britanniassa on melko selkeä linjaus tulevaisuuteen. Sähkön tuotanto tullaan perustamaan päästöttömiin tuotantomuotoihin, tuulivoimaan ja ydinvoimaan, joille molemmille tullaan myöntämään takuuhinta tai tuotantotukea. Kaasun osuus tulee olemaan näitä tuotantomuotoja tukeva. Saksa on panostanut vahvasti uusiutuviin energioihin, mutta syöttötariffimaksut ovat kohonneet kohtuuttoman korkeaksi kustannukseksi sähkönkäyttäjille. Vuodelle 213 on Saksassa ennakoitu taas tuntuvia korotuksia sähkön hintaan. Ydinvoimaa korvaavan tuotannon rakentaminen ja siirtäminen vaatii myös valtavia investointeja laitoksiin ja verkkoihin. Kasvavaa aurinko- ja tuulituotantoa tukemaan on rakennettava fossiilista tuotantoa. Saksan tulos päästöjen osalta vuodelta 212 ei ole mairitteleva; päästöt kasvoivat 1,6 prosenttia. Saksassa on myös kasvava sosiaalinen paine valittua tukipolitiikkaa vastaan. Maassa on satojatuhansia kotitalouksia, jotka eivät tälläkään hetkellä kykene maksamaan sähkölaskujaan. EU:n sisällä on siis hyvin erilaisia näkemyksiä tulevasta energiapolitiikasta. Kun poliittiseen epävarmuuteen vielä kytketään epävarmuus taloustilanteesta, rahoituksesta ja talouden tulevaisuudesta, on vyyhti valmis. Taloustilannehan on ajanut sähkön hinnan todella alas. Kun esimerkiksi vuonna 28 pörssisähkön hinta liikkui 8 /MWh paikkeilla, oli viime vuoden keskihinta hieman alle 37 /MWh. Laskua vuodesta 211 oli neljännes. Asioiden kärjekäs käsittely julkisuudessa johtuu siitä, että eri sidosryhmät valitettavasti käyttävät tätä sekavaa tilannetta hyväkseen omien ajatustensa ja etujensa ajamisessa. Ilmeisimmin tämä on näkynyt kaavoituksessa, lupakäsittelyssä ja julkisessa vaikuttamisessa. Halutaan vain jarruttaa asioita ja ajaa omaa näkökohtaa unohtaen tärkeä kokonaisuuden tavoite. Nyt täytyisi keskittyä kirkasotsaisesti meille kaikille tärkeään haasteeseen, ilmastonmuutoksen hillintään. Sen torjumiseen on käytettävä kaikki keinot: energiansäästö, energiatehokkuus, uusiutuvat energiat, ydinvoima ja kaasu. On viimeinen hetki tunnustaa tosiasiat ja antaa vähän periksi omista eduista. Myös EU:n ja valtionhallinnon tulee harjoittaa pitkäjänteistä ja ennakoivaa energiapolitiikkaa, sekä tukea ja edistää valittua linjaa hallinnollisin ja lainsäädännöllisin päätöksin. ENERGIAN HINNAT ENNUSTEISSA Öljyn asema tulee olemaan vakaa vielä pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka EU- ja Suomi ajavat voimakkaasti öljyriippumatonta tulevaisuutta, tulee öljy säilyttämään vakaan aseman Aasiassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla vielä vuosia. Aasian kysyntä ja arabimaiden levottomuus ovat pitäneet öljyn hinnan korkealla kun taasen kivihiili ja muut polttoaineet ovat laskeneet. Öljyn hinnan ennakoidaan olevan korkealla myös tulevaisuudessa. Öljymarkkinat voivat kokea myös radikaalin muutoksen 22-luvulla Irakin tuotannon elpyessä ja liuskeöljyn tehdessä USA:sta omavaraisen. Hintakehitykseen arvioidaan liittyvän myös voimakkaita heilahteluja. Sähkön hintatason ennustaminen tulevaisuuteen on haasteellista. Euroopan taloustilanteen aiheuttama teollisuuden alhainen käyttöaste ja hyvä pohjoismainen tilanne on ajanut hinnat todella alas. Toisaalta vanhan kapasiteetin poistuminen, siirtyminen uusiutuviin energioihin, päästöjen vähennystoimet olemassa olevissa laitoksissa sekä uusien laitosten kustannukset ennakoivat sähkön hinnan kovaakin nousua tulevaisuudessa. Ennuste on, että sähkön perushinta nousee huomattavasti korkeammalle nykyisestä. Lisäksi hinnat tulevat vaihtelemaan voimakkaasti sekä ajallisesti että alueellisesti. Vaihtelun aiheuttaa tuulija aurinkoenergian ajallinen vaihtelu sekä siirtoverkostojen välityskyky. Uudet tuotantotekniikat, niin öljyn kuin kaasunkin osalta, tulevat mullistamaan markkinoita. Kaasun osalta LNG:n (nesteytetty maakaasu) tekniikan ja hintatason voimakas kehittyminen mullistaa kaasumarkkinat tulevaisuudessa. Esimerkiksi USA:n markkinat ovat muuttaneet ennen öljystä ja kaasusta riippuvaisen maan omavaraiseksi ja vientiin pystyväksi. Muutoksella tulee olemaan suuret talouspoliittiset vaikutukset myös Euroopan alueella. VERKKO-OMAISUUS JA KEHITTÄMINEN Vuoden 211 lopun isot myrskytuhot herättivät laajan yhteiskunnallisen keskustelun sähköverkoston tilasta. Viranomaiset ovat lähteneet kiristämään lainsäädännöllä niin sähkökatkojen korvausvelvollisuutta kuin verkostojen häiriöalttiuden poistamista kaapelointiastetta nostamalla.

4 Kaapelointiasteen nosto ja johtojen sijoittaminen tienvarsiin on varmaan toimiva keino häiriöiden eliminoimiseksi, mutta valmistelevilta viranomaisilta on taas unohtunut se tosiasia, että sähkönkäyttäjät tulevat maksamaan tämänkin kalliin ratkaisun. On ennakoitu, että vaatimukset nostavat kaapeloimattoman verkon kustannuksia useilla kymmenillä prosenteilla. Onneksi Haminassa on verkkoon panostettu pitkäjänteisesti, ja samaa ongelmaa ei meillä ole. Samanlainen kallis ratkaisu tehtiin vaatimalla etäluettavat mittarit kaikkiin sähkönkäyttöpaikkoihin vuoden 213 loppuun mennessä, vaikka aikataulu oli liian kireä ja tekniikka vielä kehittymätön. Tavoitteena on kilpailun lisääminen sähkömarkkinoilla. Onko ratkaisu alentanut sähkönkäyttäjien kustannuksia ja lisännyt kilpailua? Sähköverkkojen toimintavarmuusongelma ei riipu siitä, miten paljon verkkoja on kaapeloitu, ja mihin niitä on sijoitettu. Ongelma johtuu verkko-omaisuuden hoidosta, tai pikemminkin hoitamattomuudesta. Sähköverkkotoiminnan kohtuullisuuden valvontamalli on keskittynyt ainoastaan tehokkuuden maksimointiin ja toimijalle käsittämättömien valvontaparametrien ja verrokkiryhmien luomiseen. On kehitetty monimutkaiset tehokkuusmallinnukset pääomakustannuksineen ja riskipreemioineen. Tehokkuusvaatimus haluaa operatiivisten kustannusten (henkilöstö ja varautuminen) karsimista. Tämä johtaa helposti myös toimintojen ulkoistukseen ja suuriin palvelukokonaisuuksiin. Meillä Suomessa on valitettavasti riittävästi esimerkkejä huonosti hoidetusta kilpailutuksesta ja pitkistä toimitusketjuista. Kohtuullisen tuoton valvonnassa saadaan melkoisten laskentaoperaatioiden jälkeen verkkoyhtiölle suurin sallittu tuotto verkostoon sijoitetulle pääomalle. Sallittu tuotto on vuonna 213 ruhtinaalliset 3,19 prosenttia! Tämän jälkeen ihmetellään, miksi verkko-omaisuutta ei hoideta, tai miksi Vattenfall, E.ON ja Fortum ovat päättäneet luopua sähkönsiirtoverkostoista Suomessa. Harvassa pörssiyhtiössä toimitusjohtaja voi esittää investointeja tuolla tuottoasteella esittäen myös sähkönjakelutoiminnan riskit. Keskustelu ja päätökset tulisi pikaisesti siirtää tuoton valvonnasta verkostojen todelliseen laatutasoon, paikalliseen palvelukykyyn ja mahdollistaa verkkoyhtiön taloudelliset panostukset jakelun kokonaisvaltaiseen laatuun. Laatu ei ole pelkästään sitä, että kaapeloidaan verkkoa. Lukijaa täytyy tässä vaiheessa rauhoitella; Haminassa on pitkäjänteisesti panostettu verkko-omaisuuden laatuun ja uskottu toimitusvarmuus oman, paikallisen henkilöstön käsiin. TOIMIVATKO SÄHKÖMARKKINAT? Pohjoismaissa pyritään avaamaan yhteiset sähkön vähittäismarkkinat vuonna 215. Tällä hetkellä käydään keskustelua markkinamallin valinnasta. Pohjoismaisten energiavalvojien yhteistyöjärjestö NordREG on julkaissut huhtikuussa 211 kaksi raporttia, joista toinen käsittelee markkinatoimijoiden rooleja ja vastuita asiakasrajapinnassa, ja toinen laskutuksen järjestämistä. Tarkoituksena on avata sähkön yhteiset vähittäismarkkinat 215. Pohjoismaisten energiaviranomaisten laskutusraportin keskeinen ehdotus on, että asiakas saisi tulevaisuudessa vain yhden sähkölaskun, vaikka hänellä olisi kaksi sopimusta, yksi sähkön myyjän ja toinen jakeluverkkoyhtiön kanssa. Asiakasrajapintaraportin ehdotuksen mukaan asiakkaan ensisijainen kontaktitaho olisi sähkönmyyjä. Suunta on väärä, sillä ehdotetulla yhteispohjoismaisella myyjävetoisella markkinamallilla ei pystytä saavuttamaan sille alun perin asetettuja tavoitteita. Samalla vaarannetaan nykyisen vähittäismarkkinamallin, jossa on useita pieniä toimijoita, tuomat edut. Tällä hetkellä huomio on kiinnittynyt vääriin asioihin, sillä joka tapauksessa verot ja siirtomaksut mukaan luettuna vähittäismarkkinoiden sähkön hinnasta jopa yli 95 prosenttia määräytyy tukkumarkkinahintojen mukaisesti. Molempien NordREG:n raporttien ehdotukset heikentäisivät merkittävästi asiakaspalvelua. Pakolliseen yhteiseen laskutusjärjestelmään siirtyminen poistaisi asiakkaiden arvostaman, läheisen kuluttajan ja verkkoyhtiön välisen suhteen. Lisäksi voidaan kysyä, olisiko myyjillä aitoa halua ja kykyä palvella asiakasta paikallisissa asioissa järjestelmässä, jossa sähkönmyyjä olisi ainoa kontakti loppukäyttäjille. Esitykset myös suosivat suuria sähköntoimittajia, sillä sähkönmyyjille asetettava tarve olla yhteydessä lukuisiin jakeluverkkoyhtiöihin vaatii hallintoresursseja, joita pienillä toimijoilla ei ole. Esityksen toteutuminen myös heikentäisi kilpailua. Mallin vaatimat alkuvaiheen investointitarpeet yhdistettynä välttämättömiin vakavaraisuus- ja vakuusvaatimuksiin voisivat johtaa helposti siihen, että markkinoilla olisi jatkossa vain kourallinen toimijoita. Täytyy muistaa, että Suomessa on yli 7 sähkönmyyjää, ja sähkön loppukäyttäjähinnat ovat Euroopan alimpia. Uudistukset heikentäisivät asiakaspalvelua, keskittäisivät markkinoita ja lisäisivät hallinnollisia kustannuksia. Tämän sijaan tulisi keskittyä oikeaan ongelmaan: luomaan Suomeen toimivia sähkömarkkinoita. Suomalaiset maksavat sähköstä enemmän kuin ruotsalaiset ja norjalaiset, yhteisestä sähkömarkkinasta huolimatta. Sähkön kalleus johtuu tukkusähköstä maksettavan hinnan eroista. Kalliimpi tukkumarkkinasähkö johtaa välillisesti korkeampaan kotitalouksien sähkön hintaan asiakkailla. Tukkumarkkinoiden kehittäminen onkin erityisen tärkeää; siirtorajoitusten vähentäminen ja aluehintojen lähentäminen ja poistaminen ovat tässä keskeisessä roolissa. En näe tarpeelliseksi korjata sitä, mikä ei ole rikki. Uudistusten taustaoletus siitä, että nykyisten vähittäismarkkinoiden kilpailu ei toimi, on väärä. Sähkön hankintakustannukset olivat suomalaisille sähkönkäyttäjille viime vuoden tammi-marraskuussa 341 miljoonaa euroa suuremmat kuin Tukholman alueella tukkumarkkinoiden ongelmien takia. Hintaerot ovat kasvaneet selvästi vuoden 212 aikana. Syynä on Suomen eriytyminen yhteisistä markkinoista. Suomalaiset sähkönkäyttäjät eivät hyödy Ruotsin ja Norjan halvasta vesivoimalla tuotetusta sähköstä maiden välisten siirtoyhteyksien vikojen ja riittämättömyyden takia. Vuoden 212 aikana pelkästään siirtoyhteyksien vikaantumisista aiheutui sähkönkäyttäjille yli 25 miljoonan euron menetykset. Tilanne on huonontunut selvästi viime vuosina. Ennen vuotta 211 Suomen ja Ruotsin aluehinnat seurasivat toisiaan yli 7-prosenttisesti lukuun ottamatta vuosia 23 ja 24. Maiden väliset hintaerot pysyivät kyseisenä aikavälinä haarukan +/-1 euroa megawattituntia kohden sisällä. Tämän jälkeen ero on revähtänyt, sillä vuoden 212 tammi-marraskuussa Suomen ja Tukholman hinta-alueen päivähinnat ovat olleet samoja vain noin 3 prosenttia ajasta ja hintaero on ollut jopa 1 euroa megawattituntia kohden. Ratkaisuna ongelmiin olisi ennen kaikkea se, että kantaverkkoyhtiöt Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa varmistaisivat sähkön siirtoyhteyksien tehokkaan käytön ja turvaisivat niiden riittävyyden. On myös tärkeää lisätä sähköntuotannon omavaraisuutta Suomessa ja taata sekä erikokoisten että erityyppisten sähköntuottajien toimintaedellytykset. Toimiviin sähkömarkkinoihin tähtää myös paikallisten sähköyhtiöiden valmistelema Fennovoiman ydinvoimalaitos. TUULIVOIMAAN LISÄÄMINEN HAASTEELLISTA Tuulivoiman kehittäminen Kymenlaaksossa on kohdannut melkoista vastatuulta. Sama vastatuuli on myös ravistellut paikallisen tuulivoimavalmistajan nurkkia. Tällä hetkellä noin 25 voimalan rakennushankkeet ovat pysähdyksissä, mikä tarkoittaa noin miljardiluokan investointia lisättynä vuosittaisilla käyttö- ja kunnossapitotoimilla. Huolimatta Tarastin työryhmän lupaamista pikaisista toimista ei ongelmia ole valitettavasti vielä pystytty ratkaisemaan niin, että investoinnit voitaisiin toteuttaa. Suurin este tällä hetkellä on voimaloiden vaikutus puolustusvoimien tutkiin. Puolustusvoimathan ovat estäneet voimaloiden rakentamisen vedoten siihen, että voimalat aiheuttavat häiriöitä tutkiin ja estävät näin ilmatilan valvonnan. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan yhdessä Puolustusvoimien ja Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kompensaatioratkaisun löytämiseksi. Yhteinen halu ongelman ratkaisuun on hyvä osapuolten kesken. Suurimmaksi ongelmaksi tulee ratkaisun rahoitus, johon toivon maan hallitukselta päätöstä ja niiden lupausten lunastamista, joihin se uusiutuvan energian edistämisessä on sitoutunut. Toinen suuri este on päätöksistä ja luvista tehtyjen valitusten käsittely, tai oikeastaan käsittelemättömyys. Suomalaiseen demokratiaan kuuluu oikeutetusti kansalaisten oikeus vaikuttaa hankkeisiin ja valittaa viranomaisten tekemistä päätöksistä ja annetuista luvista. Oikeusjärjestelmään ei sen sijaan saa kuulua, että toiminnanharjoittaja joutuu odottamaan lainvoimaisuuden käsittelyä useita vuosia tärkeän investoinnin toteuttamiseksi. Hallitusohjelman mukainen YVA-, kaava- ja lupamenettelyjen päällekkäisyyksien purkaminen ja nopeuttaminen ei ole edennyt hallitusohjelmassa kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Päinvastoin, tuulivoimarakentamiselta edellytetään yhä uusia vaatimuksia ja selvityksiä, jotka vaikeuttavat ja pitkittävät lupaprosesseja. TULEVAISUUDEN TIENVIIVAT Hallituksen helmikuussa hyväksymä energia- ja ilmastostrategian päivitys pohjautuu vahvasti uusiutuvien energiamuotojen; metsäbiomassan ja tuulivoiman kasvattamiseen. Merkittävä osa on myös ydinvoiman lisärakentamisella. Perusskenaariossa ydinvoiman osuus kasvaa 2,5-kertaiseksi vuoteen 23 mennessä. Strategiapäivityksessä linjataan muun muassa Suomen kantoja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan vuoden 22 jälkeen, energiatehokkuuteen, varautumiseen, päästöjen lisävähennyksiin, uusiutuvan energian edistämisen edellyttämiin lisätoimiin, turpeen käyttöön, eurooppalaiseen ja kansalliseen energiamarkkinakehitykseen, sähkönhankinnan omavaraisuuden turvaamiseen ja kaukolämpöön liittyviin kysymyksiin. Strategiassa on linjattu myös vuoteen 225 saakka ulottuvia puhtaan energian toimenpiteitä, joilla voidaan edelleen vähentää energiantuotannon ja asumisen sekä liikenteen päästöjä, sekä samalla luoda uutta teknologiavientiä. Hallituksen mukaan EU:n nykyinen, vuodelle 22 asetettu päästövähennystavoite ei ole riittävä ns. kahden asteen lämpenemistavoitteen kanssa. Suomi tukee EU:n päätöstä, jonka mukaan se on valmis kiristämään päästövähennystavoitettaan 3 prosenttiin vuodelle 22, jos muut teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin, ja keskeiset nopeasti kasvavat taloudet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan riittäviin päästövähennystoimiin. Hiilineutraalin yhteiskunnan luomiseksi hallitus aloittaa tiekartan laatimisen kohti vuotta 25 energiatehokkuuden nostamiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseksi. Tavoitteena on tällä tavoin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 8 prosenttia vuoteen 25 mennessä. Tavoite tarkoittaa päästötöntä sähköntuotantoa. EU on valmistelemassa direktiiviä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta. Direktiivin EU-alueella tulee olla kattava latausverkko sähköautoille sekä LNG-(nesteytetty maakaasu) ja CNG-(paineistettu maakaasu) ajoneuvoille. Lisäksi EU-satamissa tulee olla LNG-tankkausmahdollisuus. Kattavan verkoston tulisi olla valmis vuoteen 22 mennessä. VUOSI 212 TULOKSEN VALOSSA Kulunut vuosi oli taloudellisesti onnistunut. Yhtiön liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja nousi 37,9 miljoonaan euroon. Yhtiön tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja oli 2,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,6 prosenttia. Liiketoimintastrategiana on ollut kasvattaa yhtiö monialaiseksi energiayhtiöksi, minkä tuloksena on ollut liikevaihdon ja tuloksen jatkuva paraneminen. Tuloksesta ja liiketoiminnoista on seikkaperäisempi kuvaus hallituksen toimintakertomuksessa. VUODEN 212 TÄRKEIMMÄT PANOSTUKSET Vuoden 212 tärkein energia-alan puheenaihe oli sähköverkkojen laadun ja toimintavarmuuden kehittäminen. Yhtiö on aloittanut sähköverkostojen laajamittaisen saneerausohjelman vuonna 28, ja ohjelma saatetaan loppuun vuoden 215 aikana. Tähän liittyen jatkettiin keskijänniteverkon saneerausohjelmaa, sekä aloitettiin Kirstakiven 11kV sähköaseman rakennustyöt. Aseman valmistuttua Haminan sähkönjakelun toimitusvarmuus on uudella tasolla. Biokaasulaitoksen suunnittelu ja luvanhankintamenettely Virolahden Vahterikonkankaalle aloitettiin 212 ja investointipäätös tehtäneen vuoden 213 aikana. Fennovoima-ydinvoimahankkeen valmistelua on jatkettu, ja yhtiö on mukana myös Olkiluoto 4 -hankkeen valmistelussa. WiMAX-verkon laajentamista jatkettiin haja-asutusalueilla, jossa se korvaa poistuvia lankaverkon yhteyksiä. Painopiste investoinneissa on kuituverkko, mikä mahdollistaa muun muassa ajanmukaiset TVpalvelut. Yhtiön tutkimus- ja tuotekehityspanostus keskittyi edellisvuosien tapaan tuulivoiman tuotantotekniikkaan, biokaasutustekniikkaan, energiansäästö- ja energiatehokkuusmenetelmiin sekä eri tiedonsiirtotekniikoihin. Merkittävimmät mahdollisuudet nähdään tuulivoimatuotannon laajentamisessa sekä tuulivoiman teknisessä kehityksessä, eri biomassojen käytössä biokaasutuotantoon, biokaasun jalostamisessa liikennekäyttöön sekä tiedonsiirtoverkon käytössä eri sovelluksissa. Yhtiö osallistui myös moniin maakunnallisiin energiatehokkuus- ja uuden energiateknologian kehityshankkeisiin. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiö on panostanut voimakkaasti tuulivoiman lisärakentamiseen Haminan alueella. Kevään 213 aikana ratkeaa puolustusvoimien ja valtionhallinnon kanta mahdolliseen tutkakompensaatioon, ja sen jälkeen voidaan ratkaista, onko yhtiöllä mahdollisuutta rakentaa tuulivoimaa alueelle. Hankkeet ovat edelleen toteuttamiskelpoiset ja toisivat todella kaivattua työllisyyttä ja elinvoimaa paikkakunnalle. Fennovoiman ydinvoimahanke ja sen kannattavuus ratkeaa myös vuoden 213 aikana. E.ON:n jättäydyttyä pois hankkeesta tarkastellaan laitoskonsepti ja toimittajataho uudelta näkökannalta. Hankkeella on edelleen hyvät toteutumisedellytykset. Kaasumarkkinat näyttävät erityisen lupaavilta uusien tuotantomenetelmien ja LNG-teknologian kehittymisen myötä. Hinnaltaan ja logistiikaltaan kilpailukykyinen LNG tuo uuden ulottuvuuden kaasumarkkinoihin Suomessa ja avaa mahdollisuuksia niin voimantuotantoon kuin meri- ja maantieliikenteeseen. Liikennekäytössä biokaasu on ehdoton ykkönen niin kustannuksiltaan kuin päästöjen minimoinnissa. Yhtiö on aloittanut biokaasun jakelun liikenteelle Haminassa helmikuun 213 alussa, ja yhtiön kaasukäyttöinen ajoneuvokalusto kulkee nyt päästöttömästi biokaasulla. Myös sähköautot kuuluvat EU:n ja Suomen tulevaan strategiaan. Yleistyessään sähköautot avaavat uusia mahdollisuuksia yhtiön sähkönmyyntiliiketoiminnoille. Yhtiö hankki käyttöönsä Haminan ensimmäisen sähköauton alkuvuonna 213. Energiaverkkojen luotettavuudelle ja laadulle tullaan asettamaan tulevaisuudessa yhä tiukempia ehtoja. Haminan Energian verkkojen laatu ja käytettävyys on ollut aina esimerkillistä luokkaa, eikä uusista velvoitteista tule aiheutumaan yhtiölle taloudellisia tai teknisiä vaatimuksia. Yhtiön asiakaspalveluohjelmisto uusitaan vuoden 213 aikana. Tämän jälkeen asiakkaillemme voidaan tarjota nykyaikaiset tuotteet ja on-line-palvelut. Vuosi 212 oli toiminnallisesti erittäin onnistunut haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta. Tästä lämmin kiitos asiakkaille, sidosryhmille ja omalle henkilökunnalle. Timo Toikka toimitusjohtaja

5 VARATOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 8 Vuosi 212 oli sävyltään harmaa monessakin mielessä. Maailman talous on rämpinyt jo useamman vuoden kriisistä toiseen. Talouden kasvua on odotettu sekä ennustettu, selkeää käännettä parempaan ei vain ole ollut näköpiirissä. Kulunut vuosi oli pitkälti negatiivisten uutisten hallitsema. Edellisen vuodenvaihteen aikaan saimme kokea talvimyrskyn vaikutukset Suomessa. Myrskyn aiheuttamat keskeytykset sähkönjakelussa sai vuoden alussa median liikkeelle, ja verkonhaltijat joutuivat keskustelun polttopisteeseen. Julkisuus sai myös poliittiset päättäjät antamaan lausuntoja sekä lupauksia lainsäädäntötoimenpiteistä. Luonnollisesti maaseutuverkkojen kunto ja rakenne nousivat keskustelussa päällimmäisiksi aiheiksi. Maakaapelointi myös haja-asutusalueilla nousi voimakkaasti pinnalle eri tahojen vaatimuksissa, ja on ilmeisesti toteutumassa tavalla tai toisella. Muutamat suuret toimijat sen sijaan näyttävät päätyneen verkko-omaisuutensa myyntiin saneerausinvestointien sijaan. Jakeluverkoissa oleva korjausvelka on kasvamassa liian suureksi samalla kun julkinen paine verkostosaneerauksille lisääntyy kaiken aikaa. Vuoden 213 alkaessa Suomessa käydään kiivasta keskustelua sähkönkulutuksen ennusteista tuleville vuosille. Hallitus on julkaisemassa energia- ja ilmastoraporttia, joka on lämmittänyt keskusteluilmapiiriä jo luonnosvaiheessa. Eri tahoilla on aika paljon poikkeavat näkemykset tulevasta sähkönkäytön kehityksestä. Oman värinsä keskusteluun tuovat myös näkemykset ydinvoimarakentamisen tarpeellisuudesta. Kaikki me tiedämme, miten haasteellista tulevaisuuden ennustaminen on. Kun puhutaan metsäteollisuuden supistumisen mukanaan tuomasta energiankäytön pienenemisestä, ei saa unohtaa, että samalla häviää myös energiantuotantoa. Paperiteollisuudessa alas ajettu, tai tulevaisuudessa alas ajettava tuotanto on ympäristöystävällistä, biopohjaista energiantuotantoa, joka vaikuttaa niiden asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, joihin olemme jo poliittisesti sitoutuneet. Vuonna 29 hallituksen eduskunnalle julkaisemassa energia- ja ilmastopoliittisessa selonteossa on Suomen tavoitteeksi asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 8 prosentilla vuoden 199 tasosta vuoteen 25 mennessä. Nyt hallituksen energia- ja ilmastoraportissa todetaan ydinvoiman ja puun osuuksien kaksinkertaistuvan energiantuotannossa vuoteen 25 mennessä verrattuna vuoden 21 tasoon. Vastaavasti hiilen osuus puolittuu, maakaasun osuus laskee 4 prosenttia, myös turpeen osuus laskee 25 prosenttia. Haasteita siis riittää. Tilastojen valossa vuosi 212 todisti kuitenkin, että vaikka teollisuuden sähkönkäyttö supistui 4 prosenttia, kasvoi sähkön muu käyttö kaikesta huolimatta 5 prosenttia, kokonaiskulutuksen kasvun ollessa 1,1 prosenttia. Lämpötilakorjattu sähkönkäytön kokonaiskasvu oli,3 prosenttia, ilmenee Energiateollisuus ry:n Energiavuosi 212 -tiedoista. Suomi kulutti sähköä vuonna ,2 terawattituntia. Vuoden sähkön kulutushuippu, 14,5 gigawattia, osui helmikuun alkuun. Kulutuksesta nettotuonnin osuus oli 2,5 prosenttia ja oman tuotannon osuus 79,5 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osuus kulutuksesta oli 27 prosenttia, ydinvoiman osuus 26 prosenttia, vesivoiman noin 2 prosenttia sekä hiilen ja muun lauhdevoiman osuus oli noin 7 prosenttia. Tuulivoiman osuus jäi vaatimattomaksi ollen vain,6 prosenttia. Loppukulutus katettiin tuonnilla, joka oli 17,4 terawattituntia. Näin paljon ei hankinnasta ole koskaan aiemmin katettu tuonnilla, joka kasvoi edellisvuodesta 26 prosenttia. Vuodesta 28 lähtien teollisuuden energian käyttö on vähitellen pienentynyt, mutta kuitenkin sähkön käyttö edelleen kasvaa. Sama trendi jatkuu myös muualla, ilmiö on maailmanlaajuinen. Suomessa käytävä keskustelu sähkön tuotannon riittävyydestä on välillä liian populistista. Meidän on joka tapauksessa otettava huomioon myös ikääntyvä tuotantokapasiteetti, joka poistuu ennen pitkää markkinoilta, joko päästötavoitteiden tai ikääntymisensä vuoksi. Tämä lisättynä teollisuuden oman tuotannon vähenemiseen johtaa väistämättä siihen, että sähkön tuotannon uusinvestointeja tarvitaan. Kun lisäksi otetaan huomioon ne ilmasto- ja päästövelvoitteet, joihin olemme sitoutuneet, on ydinvoiman lisärakentamisella selkeästi tilaus yhteiskunnassa. Puun käyttö energiantuotannossa kasvaa varmasti, kuten hallituksen raportissa todetaan. Maakaasun ja biokaasun osalta tilanne voi poiketa hallituksen raportista, se muuttaa myös muiden raaka-aineiden keskinäisiä suhteita tuotannon raaka-ainepaletissa. Tuulivoiman tuotannon osuuden kasvaessa tulemme tarvitsemaan myös nopeasti käynnistyvää säätövoimaa, ja se tullaan tulevaisuudessa rakentamaan maakaasukäyttöiseksi.

6 Tulevaisuudessa Tervasaaren asuntoalue lämpenee talviaikana osittain Haminanlahden merenpohjan sedimenttiin varastoituneella lämmöllä. 1 Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt pienenivät vuonna 212 kolmanneksen. Kasvanut sähkön tuonti ja oman vesivoiman runsas käyttö leikkasivat päästöjä. Sähköntuotannon päästöt hiilestä, maakaasusta ja turpeesta olivat viime vuonna 8,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mikä on 32 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vähennys johtui sähkön tuonnin huomattavasta kasvusta ja sitä seuranneesta sähkön erillistuotannon pienenemisestä. Oma osansa päästöjen vähenemisessä oli myös kotimaan vesivoimatuotannolla, jota oli peräti 16,6 terawattituntia. Suomessa tuotettu sähkö oli viime vuonna 73-prosenttisesti kasvihuonekaasupäästötöntä. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli 41 prosenttia sähköntuotannosta. Ympäristöystävällistä energiantuotantoa tarvitaan edelleen lisää. Tällä hetkellä näyttää vain siltä, että tuotannon rakentaminen on suurissa vaikeuksissa lupakäytäntöjen vuoksi. Rakennuslupien saaminen takkuilee riippumatta siitä, mikä energiantuotanto on kyseessä. Lupaviranomaisten käytäntöjen yhtenäistämisestä on keskusteltu paljon, ja lupamenettelyt varmasti yhdenmukaistuvat tulevaisuudessa. Viimeisen vuoden aikana Suomessa on noussut ehkä eniten julkisuuteen keskustelu puolustusvoimien tutkakysymyksestä. Pelkästään Kymenlaaksossa on jäissä miljardihankkeet, joilla olisi erittäin suuri merkitys alueen työllisyyteen ja elinvoimaisuuteen. Kukaan ei aseta kyseenalaiseksi kireää taloustilannetta, mutta yhteistuumin ja eri tahojen myötävaikutuksella voisi kuvitella kompromissienkin löytyvän. Energiasektorin valjastaminen puolustushallinnon materiaalihankintojen rahoittajaksi ei ehkä ole se oikea tapa. Kysymyksessähän pitäisi olla ennen kaikkea valtion budjettimäärärahoilla tehtävästä hankinnasta. Selvitystyötä asian ratkaisemiseksi tehdään, mutta edistyminen on hidasta ja alueellinen eriarvoisuus silmiinpistävä. Onhan kyseessä kuitenkin verovaroista jaettava korotettu tuotantotuki, joka päättyy vuonna 215. Uusiutuvan energian syöttötariffeilla on Energiamarkkinaviraston mukaan saatu aikaan asetettujen tavoitteiden mukaisia tuloksia. Uusiutuvalla energialla tuotetaan aina vain suurempi osa Suomen käyttämästä energiasta. Energiamarkkinavirastossa arvioidaan metsähake- ja tuulisähkön olevan toivotulla kasvu-uralla. Viraston antaman arvion mukaan tukia maksettiin viime vuonna noin 55 miljoonaa euroa, ja summa kasvaa kuluvana vuonna. Vuonna 212 syöttötariffin piiriin hyväksyttiin 5 metsähakelaitosta ja 15 tuulivoimalaa, sekä yksi biokaasuvoimalaitos vuoden lopussa. Suurin osa maksetuista tuista, noin 45 miljoonaa euroa, meni metsähakelaitoksille. Syöttötariffijärjestelmän avulla pyritään Energiamarkkinaviraston mukaan korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla energialla ja samalla varmistamaan metsähakkeen kilpailukyky yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Saksa, joka on uusiutuvan energiantuotannon edelläkävijöitä maailmassa, on joutunut tilanteeseen, missä energianhinta on nousemassa niin tavalliselle kuluttajalle kuin teollisuudellekin kohtuuttoman kalliiksi. Näin Saksassa käytössä olevat uusiutuvan energian tuotantotuet ovat muodostuneet myös poliittiseksi pelivälineeksi tulevissa vaaleissa. Saksassa kiistellään jo toteutuneista sekä kuluvana vuonna vielä tulossa olevista energianhinnan korotuksista. Saksassa käytössä oleva uusiutuvan energiantuotannon kompensointimalli perustuu niin sanottuun syöttöhintaan, joka on huomattavasti markkinahintaa korkeampi. Sähkön käyttäjät maksavat syöttöhinnasta osansa, ja verkkoyhtiö on velvoitettu ottamaan vastaan kaiken tuotetun ekosähkön. Aurinkosähkön ja tuulivoiman osuuden kasvun vuoksi kuluttajan maksama osuus ympäristötuesta on noussut parissa vuodessa reilusta kahdesta eurosta yli viiteen euroon. Saksassa yritykset ovat myös alkaneet etsiä mahdollisuuksia siirtyä omavaraiseen energiahuoltoon, jossa valtion määräämät tukiaiset eivät nosta yrityksen käyttämän sähkön hintaa. Uusiutuvien energiamuotojen tuesta johtuva korkea sähkön hinta johtaa siihen, että yhä useammat suuret yritykset haluavat irtautua normaalista sähköhuollosta, eivätkä siten ole rahoittamassa valittuja energiapoliittisia ratkaisuja. Saksassa tehdyt ratkaisut kuvaavat hyvin, minkälaiseksi tulevaisuus uusiutuvien energiamuotojen kohdalla saattaa muodostua. Energiamuotojen kehittyminen edellyttää yhteiskunnalta panostamista, mutta usein unohdetaan, että panokset kerätään joka tapauksessa kuluttajilta. Kaikilla tukimuodoilla on myös kääntöpuolensa. Suomessa maakaasun energiaveromuutokset ovat johtaneet jo vuoden 211 jälkeen maakaasun käytön vähentymiseen voimantuotannossa ja teollisuuden polttoaineena. Tilanne on ollut nähtävissä, kun suurten kaupunkien energiatehokkaat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset ovat toimineet vajaateholla samanaikaisesti, kun hiiltä käyttävien laitosten käyttö on lisääntynyt parantuneen kannattavuuden vuoksi. Kilpailukyky ratkaisee, mitä polttoainetta käyttävää tuotantoyksikköä ajetaan. Suomessa ei näillä näkymin päästä eroon kivihiilen käytöstä, jonka käyttö on viime vuosien aikana kääntynyt nousuun. Kivihiilen hinta on alentunut ja maakaasun verotus on noussut suhteessa enemmän kuin hiilen heikentäen siten maakaasun kilpailukykyä. Vuonna 212 kivihiilellä tuotettiin yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa 14,2 terawattituntia energiaa. Kivihiilellä tuotetun energian määrä on kasvanut yli 1 prosenttia viimeisen neljän vuoden aikana. Kivihiili korvaa yhä useammin myös turvetta voimalaitosten käytössä johtuen pysyväksi muodostuneesta turvepulasta. Tuotantolaitoksiin on tehty suuria investointeja, jotka mahdollistavat kivihiilen käytön turpeen sijaan. Sateista johtuvan turvepulan lisäksi turpeen tuotanto on ollut vaikeuksissa uusien tuotantoalueiden ympäristölupien vuoksi. Maakaasu kiinteistön lämmityspolttoaineena on saanut haastajan. Maalämmön käyttö on voimakkaassa kasvussa. Maakaasun verotusmuutokset ovat vaikuttaneet tähänkin kilpailutilanteeseen maakaasun asemaa heikentävästi. Maalämmön voimakkaan kasvun voi nähdä myös positiivisena asiana, ja kilpailutilanne tulee ottaa haasteena. Maakaasulla on edelleen olemassa sen omat vahvuudet käytön helppouden, saatavuuden ja ilmastopäästöjen osalta. Haminan Energia on panostanut maalämmön käytön tutkimukseen jo monia vuosia, ja tulemme myös omassa toiminnassamme hyödyntämään maalämpöä. Joskus tulevaisuudessa Tervasaaren asuntoalue talviaikana lämpenee osittain Haminanlahden merenpohjan sedimenttiin varastoituneella lämmöllä, ja vastaavasti kesäaikana asunnot pysyvät miellyttävän viileinä samaisen sedimenttikerroksen avulla. Toivotamme maalämmön tervetulleeksi myös haminalaisten kiinteistöjen lämmitykseen, ja toivomme sen tuovan hyötyä ja hyvinvointia alueelle. Haminassa ei ole koskaan kaavamääräyksillä vaikutettu kiinteistöjen lämmitysratkaisujen valintaan, eikä siihen tule puuttua jatkossakaan. Toivomme asiakkaittemme eduksi, että maalämpötoimittajien laskelmat osoittautuvat myös käytännössä niin edullisiksi kuin ne myyntitilanteessa on osoitettu. Tuulivoimaloiden rakentaminen Suomessa on jäänyt pahasti jälkeen sille asetetuista tavoitteista. Kannusteeksi tarkoitettu syöttötariffi ei auta, mikäli tuulivoiman rakentamisen esteitä ei kyetä tehokkaammin poistamaan ja lupaprosessien läpimenoa nopeuttamaan. Tuulivoimaloille maksetaan tuotantotukena tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan välinen erotus. Tavoitehintatasoksi on määritelty 15,3 /MWh vuoden 215 loppuun saakka ja sen jälkeen 83,5 /MWh. Kaikkiaan tukea maksetaan 12 vuoden ajan. Vuoden 212 lopussa energiamarkkinaviraston syöttötariffijärjestelmään oli hyväksytty 15 tuulivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti oli noin 19 MVA. Se on vasta noin 8 prosenttia tuulivoimatuotannon 25 MVA:n tavoitteesta. Tuulivoiman tuotannolle asetettu tavoite, johon olemme sitoutuneet, on kuusi terawattituntia. Tavoite on haasteellinen, kun ottaa huomioon, että vuonna 211 sitä tuotettiin,5 TWh. Vuoden 212 tilasto ei ole vielä käytettävissä. Uusia hankkeita on runsaasti vireillä, ja tavoite näyttää siinä valossa saavutettavissa olevalta. Rakentamisen esteitä on kuitenkin kyettävä poistamaan ja lupaprosessien läpimenoaikoja nopeuttamaan, muuten uskottavuus koko tuulivoima-alaan on koetuksella. Tuulivoimaloiden melukysymykset aiheuttavat runsaasti päänvaivaa sekä valvontaviranomaisille, että alan toimijoille. Merkillepantavaa näyttää olevan käytännön mittaustulosten spekulatiivinen käsittely. Voimalan lupaehdoissa vaadituilla raja-arvoilla ei ole merkitystä, kun vaaditaan toistuvia tutkimuksia ja mittauksia haluttujen tulosten saavuttamiseksi. Mittauksia on tehty myös rakennusten sisällä, mutta rakennusten rakenteiden erilaisuutta ei ole huomioitu mitenkään. Lienee kohtuullista olettaa, että riippuu myös rakenteesta, miten erilaiset äänet tunkeutuvat sen läpi. Yhtenäisten raja-arvojen määrittäminen rakennusten sisällä sallittaville äänille edellyttäisi myös rakenteiden äänieristysominaisuuksien määrittelyä. Vuosi 212 oli työntäyteinen, ja vuoden aikana saimme aikaan paljon hyödyllisiä asioita. Vuodelle asetetut tavoitteet täyttyivät tuulivoimaa lukuun ottamatta kohtuullisesti. Kiitokset jälleen kaikille yhteistyökumppaneillemme ja erityisesti omalle henkilökunnalle kuluneesta vuodesta 212. Pekka Raukko Varatoimitusjohtaja

7 12 Sähkön hankinta energialähteittäin 212 (85,2 TWh) Sähkön tuotanto energialähteittäin 212 (67,7 TWh) Sähkön kokonaiskulutus 212 (85,2 TWh) Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet 212 (58, TWh) Nettotuonti 2,5 % Vesivoima 19,5 % Ydinvoima 25,9 % Jäte,9 % Turve 4,9 % Kivihiili 8,1 % Öljy,4 % Biomassa 11,8 % Maakaasu 7,4 % Tuuli,6 % Kivihiili 1,2 % Öljy,5 % Vesivoima 24,5 % Tuulivoima,7 % Turve 6,2 % Biomassa 14,9 % Jäte 1,1 % Ydinvoima 32,6 % Maakaasu 9,3 % Uusiutuvat: 41 %, Hiilidioksidivapaat: 73 % Asuminen ja maatalous 28 % Palvelut ja rakentaminen 23 % Häviöt 3 % Metsäteollisuus 24 % Kemianteollisuus 8 % Metallinjalostus 9 % Muu teollisuus 5 % Kivihiili 25 % Maakaasu 28 % Turve 17 % Uusiutuvat 23 % Sekundäärilämpö 2 % Öljy 4 % Muut 1 % Lähde: Energiateollisuus ry Suomen Kaasuyhdistys ry SUOMEN ENERGIAVUOSI 212 SÄHKÖKATSAUS Vuonna 212 Suomi kulutti sähköä 85,2 terawattituntia (TWh). Kulutuksesta katettiin 17,4 terawattituntia nettotuonnilla, mikä on 2,5 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Nettotuonti kasvoi edellisvuodesta 26 prosenttia. Näin paljon ei hankinnasta ole koskaan aiemmin katettu tuonnilla. Korkeaan tuontiasteeseen vaikutti mm. vesisähkön hyvä tilanne pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Esimerkiksi tuonti Ruotsista kasvoi 179 prosenttia. Samanaikaisesti tuonti Venäjältä laski 59 prosenttia. Kotimaisella tuotannolla katettiin sähkönkulutuksesta 79,5 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi kulutuksesta 27 prosenttia, ydinvoima 26 prosenttia, vesivoima lähes 2 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoima vajaat 7 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli,6 prosenttia. Suomessa tuotettu sähkö oli viime vuonna 73-prosenttisesti kasvihuonekaasupäästötöntä. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli 41 prosenttia sähköntuotannosta. Sähkön kokonaiskulutus kasvoi 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Lämpötilakorjattuna sähkönkulutus pysyi kuitenkin lähes ennallaan (kasvua,3 prosenttia). Etenkin paljon energiaa käyttävän prosessiteollisuuden vientivaikeudet ja hiipunut tuotanto aiheutti teollisuuden sähkönkulutukseen 4 prosentin laskun. Kulutuslukemana ilmaisten teollisuus käytti sähköä 39 terawattituntia. Muu sähkönkulutus nousi noin 5 prosentin verran. Sähkön kulutushuippu, megawattia, oli , jolloin kotimainen sähköntuotantokapasiteetti oli lähes kokonaan käytössä. Vuonna 212 Suomesta myös vietiin sähköä Viroon. 1,5 TWh:n vientimäärä on yli kolminkertainen edellisvuoteen nähden. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt hiilestä, maakaasusta ja turpeesta olivat 32 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vähennys johtui sähkön nettotuonnin kasvusta sekä kotimaisesta vesivoimatuotannosta. Sähkön markkinahinnat olivat vuonna 212 hyvän vesitilanteen ansiosta maltillisella tasolla. Keskimäärin markkinasähkön hinta oli Suomessa viime vuonna 3,7 snt/kwh, lähes 25 prosenttia alempi kuin vuonna 211 keskimäärin. Vesitilanteen ohella hintoja laskivat päästöoikeuksien alhaiset hinnat ja taloustilanteesta johtunut sähkön heikko kysyntä. Suomen aluehinta Nord Pool Spot -sähköpörssissä oli ajoittain selvästi korkeampi kuin systeemihinta. Tämä johtui mm. vesivoiman suuresta tarjonnasta Norjassa siirtoyhteyksien kapasiteettiin nähden. Myös Ruotsin ja Suomen välisten siirtoyhteyksien vikaantumiset sekä Venäjän tuonnin vaihtelu nostivat Suomen aluehintaa. KAUKOLÄMPÖKATSAUS Kaukolämpöä myytiin vuoden aikana 33,6 miljardia TWh. Kaukolämmön myynti nousi 8 prosenttia edellisvuoteen verraten. Lämpökorjattu kaukolämmön kulutus kasvoi noin yhden prosentin. Asuntojen osuus myynnistä oli 55 prosenttia. Kaukolämmöllä lämpiäviä asuntoja oli vuoden lopussa 1,3 miljoonaa, ja niissä asui 2,7 miljoonaa ihmistä. Myös valtaosa julkisista rakennuksista lämpiää kaukolämmöllä. Kaukolämmön toimitusvarmuus on 99,98 prosenttia. Kaukolämpöä tuotettiin sähkön kanssa yhteistuotantona hieman edellisvuotta enemmän, mutta sen osuus kokonaistuotannosta laski ennätyksellisen alhaiseen 69 prosenttiin. Kaukolämmön kanssa yhteistuotannossa tuotettiin 13,5 TWh sähköä. Yhteistuotantolämmön määrän pieneneminen johtui pääosin sähkön alhaisesta hinnasta sähkömarkkinoilla: yhteistuotantovoimalaitoksilla ei kannattanut tuottaa sähköä etenkään maakaasulla. Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 7 miljoonaa tonnia. Päästöt lisääntyivät edellisvuodesta 5,2 prosenttia. Nousu johtuu edellistä vuotta suuremmasta tuotannosta ja siitä, että osa maakaasusta korvattiin kivihiilellä. Maakaasulla tuotettiin kaukolämmöstä ja yhteistuotantosähköstä kuitenkin vielä 28 prosenttia, osuuden lasku edellisvuoteen on noin 3 prosenttia. Kivihiilen osuus tuotannosta oli 25 prosenttia ja turpeen 17 prosenttia. Puun ja puutähteen, sekä muiden kotimaisten uusiutuvien energialähteiden, kuten biokaasun sekä teollisuuden sekundaarilämmön käyttö lisääntyi ja niiden osuus nousi 25 prosenttiin. Kylmä talvi lisäsi öljyn käyttöä, sen osuus oli neljä prosenttia. Kaukolämmön verollinen keskihinta oli 6,7 senttiä kilowattitunnilta. Hinta nousi noin 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Polttoaineiden valmisteverot säilyivät ennallaan edellisen vuoden rajujen korotusten jälkeen. Turpeen ja maakaasun valmisteverot nousivat jälleen tämän vuoden (213) alussa. Lisäkorotuksista on päätetty jo myös vuodelle 215. Myös arvonlisäveron korotus yhdellä prosenttiyksiköllä nostaa kaukolämmön kustannuksia. Noin 29 prosenttia kaukolämmön keskimääräisestä hinnasta oli veroja. Kaukolämmön hintatasoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. käytetyt polttoaineet ja niiden valmisteverot, järjestelmän koko ja taajaman rakenne, tuotantomuoto ja tuotantolaitosten ikä sekä päästökaupan kustannukset. KAASUKATSAUS Maakaasua käytettiin Suomessa vuoden 212 aikana yhteensä 35, miljardia kilowattituntia (35, TWh) eli kaasun käyttö väheni 1 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaasun käyttöä vähensivät kaasun heikko kilpailukyky yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä teollisuuden vähentynyt käyttö talouden taantumassa. Maakaasun kilpailukyky oli vuoden alkupuoliskolla huono. Maakaasun hinta on sidottu mm. öljyn maailmanmarkkinahintaan, joka on pysynyt korkealla tasolla talouden alamäestä huolimatta. Kaasun kilpailukykyä heikensi myös alhainen päästöoikeuden hinta. Yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa kaasu kilpailee etenkin hiilen kanssa, kun kaukolämmön tuotantoon on monessa kaupungissa mahdollisuus käyttää joko hiiltä tai kaasua. Valinta kallistuu yleensä edullisempaan vaihtoehtoon. Hiili oli vuonna 212 kaasua edullisempaa, kun lasketaan yhteen polttoaineen ja päästöoikeuden hinta. Maakaasun kilpailukyky hiileen nähden parani vuoden 212 jälkipuoliskolla, kun kaasun hinnannousu taittui. Sähköntuotannossa kaasun käyttö ei kuitenkaan lisääntynyt, koska pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta oli saatavilla runsaasti edullista vesivoimaa. Kylmän säätyypin takia kaasun käyttö kääntyi kuitenkin kasvuun vuoden lopulla ja oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 14 prosenttia vuoden takaista suurempi. Maakaasuverkkoa käytetään myös biometaanin eli jalostetun biokaasun siirtoverkostona. Biometaani on uusiutuvaa kotimaista polttoainetta, joka vastaa koostumukseltaan maakaasua. Vuonna 212 biometaanin syöttö maakaasuverkkoon oli 4,6 miljoonaa kilowattituntia (4,6 GWh). Biometaania käytetään pääasiassa liikenteen polttoaineena, ja sen osuus kaasun myynnistä liikenteeseen oli noin 17 prosenttia. Kaasun kokonaismyynti julkisilla jakeluasemilla kasvoi neljänneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Maakaasun paikallisjakelun kehittyminen jatkui, ja asiakasmäärät olivat kasvusuunnassa. Esimerkiksi Vihdin Nummelassa uudisrakennusalueelle on rakennettu kaasun jakeluverkosto, ja moni uudisrakentaja valitsi lämmitystavakseen kaasun. Suomessa kaasu on ollut perinteisesti voimalaitosten ja teollisuuden polttoaine, mutta kaasun käytössä ollaan Suomessakin menossa kohti eurooppalaista suuntaa, jossa kaasu on kotitalouksien hyödyke siinä missä esimerkiksi sähkö tai vesi.

8 ENERGIALIIKETOIMINTA 14 Kaasumarkkinat näyttävät erityisen lupaavilta uusien tuotantomenetelmien ja LNG-teknologian kehittymisen myötä. SÄHKÖ Sähkönkulutus oli Suomessa huipussaan v. 27. Taantuman alkaessa v. 28 kulutus laski lähes 1 terawattituntia (TWh) vuodessa vuoteen 29 mennessä. Vuosina sähkönkulutus Suomessa on ollut tasaisempaa. Teollisuuden kulutus laski neljä prosenttia, mutta muu kulutus kasvoi yli viisi prosenttia. Vuonna 212 sähköä kului Suomessa 85,2 TWh, josta tuontisähkön osuus oli 2,5 prosenttia, kotimaassa tuotettiin siis 79,5 prosenttia kulutuksesta. Sähkön nettotuonnin osuus oli suurin koskaan Suomessa kulutetusta sähköstä. Sähkökulutus kasvoi 1,1 prosenttia vuoteen 211 verrattuna, mutta lämpötilakorjattuna kasvua oli vain,3 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) osuus kulutuksesta oli 27 prosenttia, ydinvoiman 26 prosenttia, vesivoiman lähes 2 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoiman vajaat 7 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli,6 prosenttia. Haminan sähköverkon alueella sähkönkulutus oli 171 gigawattituntia (GWh). Kulutus kasvoi noin 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Haminan Energian sähkönmyynti oli 119 GWh, jossa laskua noin 14 prosenttia. Hyvä vesitilanne piti sähkön markkinahinnat maltillisella tasolla. Sähkön hinta Nord Pool Spot -sähköpörssissä oli Suomen hinta-alueella keskimäärin 37 /MWh. Norjasta ja Ruotsista Suomeen johtavien siirtoyhteyksien rajallisuudesta johtuen aluehinta oli Suomessa yli 5 /MWh kalliimpi kuin systeemihinta. LUONNONKAASU ON MAA- JA BIOKAASUA Suomessa sähkön maltillinen aluehinta alensi maakaasun kilpailukykyä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Myös teollisuudessa maakaasun käyttö väheni. Yhdessä nämä vähensivät maakaasun käyttöä 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä kaasua kului Suomessa 35, TWh. Kaukolämmön tuotannossa maakaasu oli edelleen merkittävin polttoaine. Liikennekäytössä luonnonkaasun käyttö lisääntyi. Gasum Oy:n mukaan luonnonkaasun myynti kasvoi julkisilla tankkausasemilla 24 % edellisvuodesta. Biokaasu on osoittautunut kilpailukykyiseksi liikennepolttoaineeksi joten Haminan Energia aloittaa biokaasun myynnin liikennekäyttöön vuoden 213 aikana. Suomessa maakaasun hinta on seurannut vuodesta 21 raskaan polttoöljyn, hiilen ja kotimarkkinoiden sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon hintoja seuraavia indeksejä. Suurin vaikutus maakaasun hintaan on ollut raskaalla polttoöljyllä, jonka hinnan nousu johti maakaasun hinnan nousuun vuoden 212 kesään saakka. Vuoden 213 aikana Gasum valmistelee uutta hinnoittelujärjestelmää, joka tulee käyttöön vuonna 214. Tulevaisuudessa maakaasu pysyy kilpailukykyisenä energialähteenä sekä lämmön- ja sähköntuotannossa että liikenteessä. Suomen maakaasun jakeluverkosto liitetään Baltian verkostoon ja sitä kautta Eurooppaan. Lisäksi Baltiaan tai Suomeen rakennetaan nesteytetyn maakaasun (LNG) vastaanottoterminaali, josta maakaasua jaetaan verkoston kautta niin Suomeen kuin Baltiaan. Tällöin Suomi ei ole pelkästään Venäjältä tuotavan maakaasun varassa, ja maakaasun tuontia pystytään kilpailuttamaan paremmin. Yhdysvalloissa alkaneen liuskekaasutuotannon myötä maailman merillä seilaa LNG-laivoja täynnä edullista maakaasua. Vuonna 212 Haminassa käytettiin maakaasua 384 GWh, ja kulutus kasvoi liki kaksi prosenttia. KAUKOLÄMPÖ JA TEOLLISUUS Kaukolämpöä kulutettiin Suomessa kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 211. Myös lämpötilakorjattuna lämmön kulutus kasvoi, mutta vain noin yhdellä prosentilla. Kaukolämmön myynti oli 33,6 terawattituntia (TWh) vuonna 212. Maakaasulla tuotetun kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön osuus oli 28 prosenttia. Kivihiilen osuus oli 25 prosenttia. Turpeen osuus polttoaineiden käytöstä oli 17 prosenttia. Puun ja puutähteen sekä muiden kotimaisten uusiutuvien energialähteiden, kuten biokaasun sekä teollisuuden sekundaarilämmön käyttö osuus oli 25 prosenttia. Öljyn osuus oli neljä prosenttia. Haminassa kaikki kaukolämpö tuotetaan maakaasulla. Kaukolämpöverkkoa laajennettiin Haminan keskustan alueella. Kaukolämmön myynti oli 26,2 GWh vuonna 212, jossa kasvua oli 1 prosenttia. Teollisuuden lämmönkäyttö kehittyi myös positiivisesti. Kasvu oli noin 9,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä teollisuudelle lämpöä myytiin eri tuotteina 71,7 GWh. KEHITTYMISSUUNNAT Haminan öljysataman alueen kasvusta ja kehittämisestä saatiin vuoden 212 aikana positiivisia uutisia. Haminan Energia toimii jo alueella teollisuuden lämmön toimittajana, joten luonnollisesti jatkamme myös omia kehittämis- ja tehostamisselvityksiä sataman alueella. Tuulivoiman tuotantoon ei vuonna 212 saatu lisää voimaloita laitetoimittajan ongelmista johtuen. Summan alueella on mahdollisuus jatkaa nopeasti kahden uuden tuulivoimalan rakentamista, koska niitä varten on perusinfra jo valmiina. Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueiden tuulivoiman lisärakentamista varten on vuoden 212 aikana jatkettu selvitystöitä. Puolustusvoimien tutkaselvitys Kaakkois-Suomen alueella valmistuu kevään 213 aikana. Maakaasuverkossa jaetaan jo vuonna 213 biokaasua liikennekäyttöön. Haminan Energian ensimmäisen biokaasulaitoksen suunnitelmat ja kannattavuuslaskelmat valmistuvat kevään 213 aikana. Niiden valmistuttua investointipäätös uudesta biokaasulaitoksesta on tarkoitus tehdä vuoden 213 kuluessa.

9 VERKOSTOLIIKETOIMINTA 16 Haminassa sähköverkon käyttövarmuuden ja siirtokapasiteetin riittävyyden turvaamiseksi on tehty pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä jo vuosia. Vuosi 212 alkoi voimakkaalla kritiikillä jakeluverkon haltijoita kohtaan. Hannu- ja Tapani-myrskyt olivat aiheuttaneet laajoja sähkökatkoja asiakkaille. Verkkoyhtiöt saivat negatiivista julkisuutta puutteellisesta tiedottamisesta ja siitä, etteivät ne vastanneet puhelimeen. Vuodenvaihteen myrskyt käynnistivät laajan julkisen keskustelun jakeluverkon häiriöiden syistä ja vahinkojen korvaamisesta. Myös työ- ja elinkeinoministeriö osallistui keskusteluun. Ministeriön ylijohtaja lupasi, että valtio antaa keppiä ja porkkanaa, mutta ei suoraan euroja. Julkiseen keskusteluun nostettiin miljardi-investoinnit ja niiden toteuttamisen mukanaan tuomat urakat. Sähköverkon maakaapelointi myös haja-asutusalueilla tuli pinnalle eri tahojen vaatimuksissa, ja on ilmeisesti toteutumassa tavalla tai toisella. Tulisiko alalla kuitenkin hieman jarruttaa ja pohtia menneen vuosikymmenen tapahtumia. Voisiko olla mahdollista toteuttaa tarvittavat investoinnit pienemmällä pääomalla kuin mitä kansainvälisten sijoittajien omistamat verkonrakennusyhtiöt julkisuudessa ilmoittavat. Olisiko aika pohtia myös tapaa, jolla tänä päivänä verkostoja ylläpidetään. Muutamat suuret toimijat näyttävät päätyneen verkko-omaisuutensa myyntiin saneerausinvestointien sijaan. Jakeluverkoissa oleva korjausvelka on kasvamassa liian suureksi samalla kun julkinen paine verkostosaneerauksille lisääntyy. Haminassa sähköverkon käyttövarmuuden ja siirtokapasiteetin riittävyyden turvaamiseksi on tehty pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä jo vuosien ajan. Samalla kun siirtokapasiteettia nostetaan, on saneerauksilla myös systemaattisesti korvattu käyttöikänsä lopulla olevia kaapeliyhteyksiä. Verkon saneeraus sekä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet ovat olleet onnistuneita ja sähköverkon vuotuinen keskeytysaika kestää hyvin valtakunnallisen vertailun. Kaupunkisähköyhtiöiden joukossa olemme edelleen kärkisijoilla. Työ edellyttää jatkuvien investointien ohella systemaattista ennakoivan kunnossapidon ja verkostotarkastusten suunnittelua ja asianmukaista dokumentointia. Kaapelointiaste ei ole se viisasten kivi, vaikka näin meille julkisuudessa toistuvasti väitetään. Kaapelointiasteesta puhuminen vain tarkoituksellisesti kääntää keskustelun vikaraiteille. Parhaan taloudellisen tuloksen yritykselle takaa edelleenkin luotettava ja laadukas, oikein mitoitettu energiansiirtoverkko, joka myös toimii kaikissa olosuhteissa. Energiamarkkinavirasto julkaisi joulukuussa vuoden 211 lopussa päättyneen sähköverkkoliiketoiminnan valvontajakson raportin. Raportissa tarkasteltiin erityisesti jakeluverkkoliiketoiminnan taloudellista ja teknistä kehitystä sekä valvonnan vaikutuksia toisen valvontajakson päätyttyä. Valvontajaksoa leimasivat sähkön kysyntään vaikuttanut taloustaantuma sekä jakson jälkimmäisellä puoliskolla verkonhaltijoita ja kuluttajia koetelleet myrskyt. Vuonna 212 myrskytuhojen seurauksena verkkoyhtiöt maksoivat yli 46 miljoonaa euroa vakiokorvauksia lähes 4 :lle asiakkaalle. Energiamarkkinavirasto on arvioinut laskennalliseksi sähkönjakelun keskeytysten aiheuttamaksi haitaksi lähes 45 miljoonaa euroa vuonna 211. Haminan Energian verkkoalueella pitkiä keskeytyksiä ei ole ollut eikä vakiokorvauksia ole jouduttu maksamaan. Verkon kunto on pystytty pitämään hyvänä ja investointitaso riittävänä. Sekä sähkö- että maakaasuverkkojen osalta energiamarkkinalain mukainen sallittu tuotto oli alijäämäinen myös toisen valvontajakson jälkeen. Yhtiön siirtotuotteiden hinnoittelu on maltillinen, ja asiakkaiden siirtotuotteista maksamat hinnat pidetään kohtuullisena myös tulevaisuudessa. Verkostojen investointitason ylläpitäminen riittävänä siten, ettei korjausvelkaa pääse syntymään, varmistaa kohtuullisen siirtohinnoittelun myös tulevaisuudessa. Etäluettavien energiamittareiden vaihto sujui odotetusti vuoden 212 aikana. Viranomaisen asettama velvoite on saada etäluennan piiriin vuoden 213 loppuun mennessä 8 prosenttia kuluttaja-asiakkaista. Vuoden 212 loppuun mennessä Haminan Energian verkkoalueella kaikista sähköverkon käyttöpaikoista 43 prosenttiin oli vaihdettu etäluettava energiamittari. Vastaavasti velvoitteen piiriin kuuluvista käyttöpaikoista etäluennan piirissä oli 54 prosenttia käyttöpaikoista. Asiakaslaskutus reaaliaikaisella kulutustiedolla aloitetaan kevään aikana. Mittareiden vaihto suoritetaan oman organisaation voimin, työ on erinomaisesti aikataulussaan. Mittaustiedon hallintajärjestelmän uusiminen on myös saatettu loppuun. Yhteistyökumppanimme on uusinut luentajärjestelmän, jonka käyttöönotto suoritettiin onnistuneesti. Haminan Energian verkkoalueella sähkömittareiden etäluenta toteutetaan langattomalla luentajärjestelmällä. Energiamarkkinavirasto sai kuluneen vuoden aikana runsaasti yhteydenottoja, joissa tiedusteltiin etäluettavien energiamittareiden luennan mahdollisesti aiheuttamasta säteilystä. Kuluttajat ovat olleet huolissaan kiinteistön sisälle asennettavien etäluettavien mittareiden aiheuttamista terveysriskeistä. Energiamarkkinavirasto puolestaan on kysynyt asiassa Säteilyturvakeskuksen näkemystä. STUKin verkkosivuilta löytyy asiasta tietoa. Langattoman etäluennan aiheuttamaa säteilyn määrä on verrattavissa tilanteeseen, jossa matkapuhelimella lähetetään tekstiviesti. Tekniikka ja Talous -lehti uutisoi kesäkuussa Euroopan tietosuojavaltuutetun varoittaneen etäluettavien sähkömittareiden voivan olla uhka ihmisen yksityisyydelle. Epäillään, että kuluttajan toimia ja käyttäytymistä voidaan tarkkailla reaaliaikaisesti tuntiluennan kautta; milloin kuluttaja lomailee, mikä hänen vuorokausirytminsä on, tai saako kuluttaja kenties dialyysihoitoa. Asioilla siis yleisesti ottaen on puolensa. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että reaaliaikaisuus tarkoittaa kerran vuorokaudessa tapahtuvaa yhteydenottoa kuluttajan energiamittariin. Tällöin mittarista luetaan viimeisen 24 tunnin aikasarja. Etäluenta avaa paljon hyödyntämismahdollisuuksia asiakkaan oman energiankäytön seurantaan ja raportointiin. Kuluttajan toimenpiteet esimerkiksi energiansäästön osalta muuttuvat paljon konkreettisimmiksi, ja näin seurantaraportit lisäävät myös toimenpiteiden kannustavuutta. Energiamarkkinavirasto on marraskuussa 212 antamassaan päätöksessä linjannut ne suuntaviivat, jotka verkonhaltijan tulee ottaa huomioon antaessaan ilman erillistä korvausta asiakkaan käyttöön asiakkaan omaa sähkönkulutusta koskevat mittaustiedot. Tämä toteutetaan asiakkaan käyttöön tulevalla Onlinepalvelulla, jossa asiakas voi käydä katsomassa omat kulutustietonsa. Haminan Energia on käynnistänyt asiakastietojärjestelmän uusimishankkeen vuoden 212 syksyllä. Uusi asiakastietojärjestelmä yhdistettynä etäluentaan ja mittaustiedonhallintajärjestelmään tuottaa asiakkaalle tiedot nykyistä paremmin vuoden 214 keväällä. Yhtiön ja sen verkostoliiketoiminnan tärkein tehtävä on edelleen sen verkosto-omaisuuden hoito ja ylläpito tehokkaasti ja taloudellisesti. Lisäksi sen on kyettävä turvaamaan huolto- ja toimitusvarmuus. Yhtiön liiketoiminnan taloudellisuudesta ja kannattavuudesta tulee huolehtia siten, että asiakkaat saavat eri energiamuotoja ja niihin liittyviä palveluja pitkällä aikavälillä mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti. Tavoitteen toteuttamiseksi on panostettava oman tuotannon lisäämiseen ja hajautetun tuotantoteknologian kehittämiseen. Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti omaa henkilökuntaa siitä työpanoksesta, jolla kohtuullinen taloudellinen tulos sekä laadukas toiminta ja palvelu jälleen saavutettiin.

10 TIETOHALLINTO 18 Asiakaspalvelulle on leimallista henkilökohtaisuus ja paikallisuus, nopeus ja luotettavuus. TIETOHALLINTO Tietohallinnon tehtävänä on sähköisillä tietojärjestelmillä hallittavan informaation käsittely ja hallinta. Tietohallinnon piiriin kuuluvat niin markkinoitavat tietoliikennejärjestelmät, WiMAX-laajakaistaverkko ja valokaapeliverkko kuin yrityksen sisäinen tiedonhallinta. Tietohallinto on olennainen osa yrityksen infrastruktuuria ja samalla sen keskeinen tukitoiminto. Asiakkaille tarjottavat palvelut tuotetaan samalla kuin yhtiön sisäiset tietoliikennepalvelut, mistä tulee selvä synergiaetu. Haminan Energian vahvuutena kilpailussa muiden tietoliikennepalveluita tarjoavien yritysten joukossa on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelulle on leimallista henkilökohtaisuus ja paikallisuus, nopeus ja luotettavuus. Vuonna 212 tietohallinnon organisaatiota vahvistettiin nimenomaan asiakaspalvelun osalta; yhtiöön palkattiin tietojärjestelmiin erikoistunut myyntineuvottelija ja tietoliikenneverkkojen käyttöpäällikkö. VALOKUITU Valokuitu on luotettava tietoliikenneyhteys, jonka etuna on tiedonsiirron nopeus ja suuri kapasiteetti. Valokuitu mukautuu hyvin kasvavan kapasiteettitarpeen mukaan ja tukee uusia tekniikoita ja palveluja. Maan alla kulkevaa valokuitukaapelointia rakennetaan rinnan sähköverkon maakaapeloinnin kanssa. Vuoden 212 aikana valokuituverkkoa laajennettiin keskustan, Poitsilan ja Jamilahden alueella. Valokuitutekniikka kattaa kaupunkitaajamasta noin 7 %. Valokuidun myötä kuituasiakkaille tuli alkusyksystä 212 tarjolla kaapeli-tv palvelut. 19 ilmaisen peruskanavan lisäksi valittavissa on 16 maksukanavaa. WiMAX WiMAX-teknologiaan perustuva langaton laajakaistaverkko on rakennettu kantoalueeltaan tarkoituksenmukaiseen laajuuteen. Laajan kantoalueen ja langattomuuden ansiosta WiMAX-verkko on luotettava laajakaistaratkaisu haja-asutusalueille ja niille alueille, minne valokuidun vetäminen olisi kallista ja hankalaa. WiMAX-verkko on osoittanut toimivuutensa myös haastavissa sääoloissa; telemastoihin sijoitetut varasyöttöjärjestelmät toimivat luotettavasti. ETÄLUETTAVAT SÄHKÖMITTARIT Sähkömarkkinoita koskeva lainsäädäntö edellyttää, että sähköverkkoyhtiöt ottavat käyttöön etäluettavat mittarit. Vuoden 214 alkuun mennessä vähintään 8 % mittareista on oltava etäluettavia. Haminan Energiassa luentaverkko on jo valmiina, mittareiden vaihto on meneillään. SISÄINEN TIETOHALLINTO Yhtiön asiakastietojärjestelmää ollaan uusimassa. Järjestelmän hankintavaiheesta siirrytään uuden järjestelmän rakentamiseen ja käyttöönottoon vuosien aikana. TULEVAISUUSNÄKYMÄT Lähitavoitteina on kuituverkon laajentaminen vielä puuttuvilta osin keskustaan, Ruotsinkylään ja Pappilansaareen. Palveluita kehitetään edelleen. Suunnitteilla on mm. IPTV-palveluiden kehittäminen. IPTV on internetprotokollan käyttöön perustuva TV-teknologia. Se yhdistää televison ja laajakaistan ja toimii kaksisuuntaisena, eli sen kautta voi katsoa TV:tä ja käyttää internettiä. Tekniikka mahdollistaa monet asiakaskohtaiset palvelut, kuten ohjelmien tilaamisen omalle vastaanottimelle, TV-ohjelmien tallentamisen verkkoon ja vuorovaikutteiset tv-ohjelmat. Nopea IPTV-verkko toimii myös teräväpiirtolähetysten jakelukanavana.

11 YHTEISKUNTAVASTUU 2 ASIAKASVASTUU Haminan Energian toiminnan peruspilareita on asiakaslähtöisyys. Toimintamme käsittää kokonaisvaltaisen palveluketjun. Asiakkaita palvellaan heidän tarpeensa huomioiden, oli kyseessä omakotiasuja, taloyhtiö tai teollisuuslaitos, kaasuauton tai laajakaistaliittymän omistaja. Asiakasvastuun tärkein osa-alue on verkkojen toimintavarmuus. Tähän on panostettu voimakkaasti esimerkiksi sähköverkostojen maakaapeloinnilla. Kaapelointiaste on nyt noin 8 prosenttia. Sähköasiakkaiden määrässä on hienoista nousua edellisvuoteen verrattuna. Tuulisähkö on säilyttänyt suosionsa, ja uusia asiakkaita on tullut myös oman verkon ulkopuolelta. Tuulisähkön hintaa laskettiin 1 prosentilla vuoden puolivälissä, ja valtakunnallisessa tuulisähkön hintavertailussa Haminan Energia on kärkisijoilla edullisuudessa. Maakaasun osalta haasteellista on ollut verotuskäytännön muuttumisen aiheuttama hintapaine. Maakaasu on kuitenkin säilyttänyt etunsa suurimpaan kilpailijaansa, polttoöljyyn nähden. Modernilla kondenssikattilalla säästö lämmityskuluissa on 4 prosenttia öljyyn verrattuna. Maakaasun käyttö liikennepolttoaineena muodostaa määrällisesti vielä vähäisen, mutta kehittyvän osa-alueen. Asiakkaille markkinoitavien tiedonsiirtopalveluita on kehitetty alan teknisen kehityksen eturintamassa. Valokuituverkko kattaa jo suurimmat taajama-alueet. Valokuidun rakentaminen etenee sähköverkoston maakaapeloinnin kanssa samanaikaisesti. Syksyllä tuotiin valokuituliittymän lisäpalveluksi kaapeli-tv, ja asiakkaita palvelu sai heti syksystä. Valokuituyhteys mahdollistaa taloyhtiöille yhteisen kiinteistökohtaisen laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelun edullisesti. Erityisesti haja-asutusalueiden tiedonsiirtoon soveltuva langaton WiMAX-laajakaistaverkko rakennettiin vuoden aikana kattamaan koko kaakonkulman. Tiedonsiirtopalveluiden asemaa on vahvistettu palkkaamalla vuoden aikana lisää asiantuntijahenkilöstöä niin markkinointiin kuin verkoston ylläpitoon. Kaikkia Haminan Energian palveluita koskee asiakasetuohjelma, joka antaa pitkäaikaisesta tai useiden palvelutuotteiden asiakkuudesta alennuksia myyntihinnoista. Sähkömittareiden vaihto etäluettaviksi on meneillään. Vuodenvaihteessa noin 4 % asiakkaista oli etäluennan piirissä. Tavoitteena on saada vuoden 213 loppuun mennessä kaikki mittarit vaihdettua etäluettaviksi. Uutena palveluna energia-asiakkaille lähetetään vuosittain maksuton käyttöraportti. Raportti sisältää asiakkaan energiankäyttötiedot neljän vuoden ajalta. Raportilta näkee helposti oleelliset muutokset energiankäytössä. Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. Energiateollisuus ry:n laajassa energiayhtiöiden asiakastyytyväisyyskyselyssä Haminan Energian imago kohosi korkealle. Kautta linjan Haminan Energian asiakaspalvelun henkilöstön toiminta on toimialan keskiarvon yläpuolella. Sähkön myynnin asiakkaiden tutkimuksessa Haminan Energia sai toimialan parhaimmat arvosanat. Asiakaspalvelun kehittämiseksi yhtiö seuraa säännöllisesti puhelinasiakaspalvelun tallenteita sekä tekee puhelinasiakkaiden tyytyväisyyskyselyitä. Haminan Energian toiminnasta tiedotetaan ylläpitämällä kotisivuja ja julkaisemalla asiakaslehteä. Haminan Energian kotisivujen (www.haminanenergia.fi) lisäksi tiedonsiirtopalveluilla on omat kotisivunsa (www.haminetti.net) ja oma Twitter-tili. Tiedonsiirtopalvelut mahdollistavat internetissä Summan tuulipuiston näkymien ihailun (www.summantuulipuisto.fi) ja Haminan torielämän seuraamisen (torikamera. haminetti.net). Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä Ilopilkku-asiakaslehti lähetetään kaikille Haminan Energian laskutusasiakkaille. Lisäksi lehteä on saatavissa yrityksen asiakaspalvelusta. VASTUU OMASTA SEUTUKUNNASTA Haminan Energia on mukana EkoKymenlaakso-hankkeessa. Se on Kymenlaakson kuntien ja yritysten yhteishanke kuntien ilmastotyön sekä asukkaiden, yritysten ja toimijoiden ilmasto- ja energiatietouden kehittämiseksi ja uusiutuvan energiankäytön edistämiseksi. Hanke tuottaa tietoa ja vinkkejä mm. energiansäästöstä, lämmitysmuodoista, rakentamisesta ja ympäristöystävällisestä arjesta. Haminan Energia tukee valtakunnallista kakkosluokkalaisten energiansäästöviikkoa lokakuussa. Yhtiö toimittaa kaikille kaupungin kakkosluokille Lasten Keskuksen energiansäästömateriaalin. Haminan Energia tukee paikallista seuroissa ja yhteisöissä tehtävää nuorisotyötä, urheilua ja kulttuuria. Paikallisille aktiivista nuorisotyötä tekeville seuroille jaetaan vuosittain stipendejä toiminnan tukemiseksi.

12 Tuulisähkö on säilyttänyt suosionsa, ja uusia asiakkaita on tullut myös oman verkon ulkopuolelta. 22 Yhtiö tukee myös paikallisia tapahtumia, kuten joka toinen vuosi järjestettävää Hamina Tattoo sotilasmusiikkitapahtumaa. Vuoden 212 Tattoon yhteydessä järjestettyyn asiakastilaisuuteen Haminan Energia kutsui perinteiseen tapaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Vuonna 212 tuli kuluneeksi 3 vuotta maakaasun tulosta Haminaan ja 1 vuotta Haminetti-tiedonsiirtopalveluiden aloittamisesta. Merkkipäiviä juhlittiin joulukuun alussa avoimien ovien tapahtumassa yhtiön piha-alueella. YMPÄRISTÖVASTUU Haminan Energia suosii energian hankinnassa ja tuotannossa ympäristöä ja luontoa säästäviä tuotantotapoja. Yrityksen kehitystyössä tähdätään uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Tavoitteena on vuoteen 22 mennessä päästä hiilidioksivapaaseen ja omavaraiseen sähköntuotantoon. Tällä hetkellä yhtiön tuulivoimalat Haminan Summassa ja Kemin Ajoksessa kattavat noin 25 prosenttia sähkönmyynnistä. Hamina Energia osallistuu useisiin tuulivoima- ja bioenergia-alan yhteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Omassa toiminnassa suositaan ympäristöä vähemmän kuormittavia ratkaisuja. Haminan Energian autot käyttävät polttoaineenaan biokaasua. Sitä voi tankata St1:n ja Haminan Energian yhteisestä tankkauspisteestä Haminan St1-asemalla Poitsilassa. Asiakassuhteissa energiansäästöä edistetään sähköistä asiointia kehittämällä. Online-palvelut ja e-laskut säästävät aikaa ja paperia. Tulevaisuudessa siirrytään laskutuksessa kokonaan e-laskutukseen tai vaihtoehtoisesti suoraveloitukseen. Haminan Energia tiedottaa asiakkailleen aktiivisesti energiansäästöstä muun muassa kotisivuillaan ja Ilopilkku-asiakaslehdessä. HENKILÖSTÖ Henkilökunnan määrä on kasvanut edellisvuodesta viidellä; henkilöstömäärä oli vuoden 212 lopussa 5. Henkilöstöä on lisätty lähinnä tuulivoimatuotannon ja tietoliikenteen toimintoihin. Suurimmat ammattiryhmät ovat tekninen henkilöstö ja asennuspalvelu. Henkilöstön keski-ikä on 4,6 vuotta. Vuonna 211 Haminan Energia otti henkilökunnalleen laajan terveysturvavakuutuksen. Se korvaa mm. sairaudesta ja vapaa-ajan tapaturmista johtuvia erikoislääkäritasoisia hoitoja. Vakuutusturva on osoittautunut kannattavaksi; sen perusteella erikoislääkärin palveluita tarvitsevat ovat päässeet nopeammin hoitoon, mikä on vähentänyt työstä poissaolo- ja vajaakuntoisena työskentelyaikoja. Sairauslomapäivien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Sairauspäiviä oli vuoden aikana keskimäärin 7,9 per henkilö. Työtapaturmia ei vuoden aikana sattunut. Haminan Energian työtapaturmien määrä on pysynyt nollassa jo monta vuotta peräkkäin. Vuoden aikana järjestettiin henkilöstölle ammatillista koulutusta yhteensä 155 koulutuspäivän verran. Uudet työntekijät, myös kesätyöntekijät, tutustuvat taloon ja sen toimintatapoihin perehdytysohjelman avulla. Yhteensä useamman päivän kestävä, laaja-alainen perehdytysohjelma antaa tulokkaalle perustietoja työtehtävään liittyen sekä yleistä tietoa mm. kiinteistöstä ja turvallisuusasioista. Tyky-toiminnalla kehitetään henkilöstön työkykyä ja terveyttä, työpaikan toimivuutta ja ilmapiiriä. Tykytoimintaa toteutetaan työnantajan ja henkilöstön yhteistyöllä. Koko henkilökunnalle järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa työterveyshoitaja esitteli yhtiön varhaisen puuttumisen mallia. Varhaisella puuttumisella pyritään kehittämään työhyvinvointia ja ehkäisemään ajoissa erilaisia työhyvinvointiin vaikuttavia häiriötekijöitä. Yhtiö tukee henkilökunnan kuntosali-, uinti- ja lasketteluharrastuksia. Henkilökunnalla on yhteistä sählyharrastusta varten viikoittainen salivuoro Pappilansalmen koululla. Yhtiö järjesti joulukuun alussa maakaasun 3 vuoden ja Haminetti-palveluiden 1 vuoden kunniaksi yleisötilaisuuden, joka oli avoin asiakkaille, henkilökunnalle ja kaikille kiinnostuneille. Perinteinen tilinpäätösillallinen pidettiin Vimpasaaressa ja pikkujoulut vanhalla toimiupseerikerholla, molempiin tilaisuuksiin oli hyvä osanotto. Henkilökunnan määrään kasvettua järjestettiin joulukahvitilaisuus ensimmäistä kertaa kahdessa osassa. HAMINAN ENERGIAN ENERGIATILASTO (GWh) Sähkön hankinta: 129, 113,3 12,5 Osto+osuudet 15,3 35,4 32,6 Tuotanto, tuulivoima 5,7 3,,2 Tuotanto, maakaasu Sähkön käyttö: Maakaasun käyttö: Jakelu Tuotanto 176,1 34,6 13,7 17, 274,3 13,8 17,8 275,9 17,8

13 24 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Kulunut tilikausi oli Haminan Energia Oy:n yhdeksästoista tilikausi. Vuoden 212 keskilämpötila oli Haminan seudulla kutakuinkin normaali. Sen sijaan muutoin saimme taas kokea hyvin vaihtelevia sääilmiöitä. Tämä talvi on jo kolmas runsasluminen talvi Etelä-Suomessa. Kesän hellepäivät olivat harvassa, mutta paikka paikoin saatiin sadetta senkin edestä. Sateinen kesä ja syksy aiheuttivat suuria tulvia ensin heinä- ja elokuussa, sitten lokakuussa. Maaperä oli jo niin märkä, että jokainen uusi sade nosti jokien ja järvien vedenpintoja. Turvetuotannolle vuosi oli sateiden takia erittäin huono. Ukkosmyrskyjä oli normaalia vähemmän. Luonto näytti voimansa myös marraskuun lopulla, kun Antti-myrsky riehui Suomessa. Myrsky aiheutti paljon aineellista tuhoa. Energiamarkkinoilla jatkui epävarman kehityksen aika. Öljyn maailmanmarkkinahinta oli nousussa epävakaan tilanteen jatkuessa tärkeissä tuotantomaissa, sekä Aasian korkean kysynnän vuoksi. Liuskekaasuesiintymät ja uudet tuotantotekniikat laskivat LNG-kaasun markkinahintoja. Euroopan talous painiskeli edelleen talouskriisissä, joka painoi teollisuustuotantoa ja sähkönkäyttöä alaspäin. Energian hintatason kehitys oli kaksijakoinen. Sähkö- ja päästöoikeudet halpenivat edelleen, mutta öljy pysyi korkealla, n. 11 $/bbl hintatasossa, käyden alkuvuonna jopa 125 $ tasolla. Sähkön hintaan vaikutti hyvä pohjoismainen vesitilanne ja alhainen teollisuuden käyttöaste. Vesitilanteen ohella hintaa painoivat alas päästöoikeuksien halventuneet hinnat. Sähkön alhainen hinta vaikutti myös sähkön tuotannon vähentämiseen Suomessa ja tuonnin kasvamiseen huikeaan 26 %! Kivihiilen ja päästöoikeuksien alhainen hinta suosi kivihiilituotantoa, joka korvasi maakaasu- ja turvetuotantoa. Keskimäärin markkinasähkön hinta oli Suomessa viime vuonna 37 /MWh, 25 % alempi kuin vuonna 211. Yhtiön liikevaihto kasvoi 4, %. Liiketoimintojen kehitys oli vuonna 212 hyvin erilainen; sähkön myynnin liikevaihto laski 17,4 %, maakaasun myynti kasvoi 23,4 %. Sähkön siirron liikevaihto laski 13,7 % ja maakaasun siirron liikevaihto kasvoi 1,2 %. Muiden liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 5,4 %. Summan voimaloiden tuotantotuki, 1,79 M (+151 %), on kirjattu liiketoiminnan muihin tuloihin. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi 3,6 %, mikä on erinomainen huomioidena markkinatilanteen haastavuus niin sähkön kuin maakaasunkin osalta. Yhtiön kilpailukyky ja kiinnostavuus sähkön osalta on säilynyt hyvänä. Maakaasun ja kaukolämmön kilpailukyky pysyi ennallaan kilpaileviin polttoöljyihin nähden. Maakaasu liikennepolttoaineena on jopa 5 prosenttia edullisempaa kuin bensiini. Maakaasun kilpailukyky muihin polttoaineisiin kuin öljyihin nähden on heikentynyt. Tämä johtuu maakaasun hinnan noususta sen öljysidonnaisuuden takia. Samanaikaisesti kilpailevien energiamuotojen, sähkön ja kivihiilen, ja niiden päästöoikeuksien hinta laski huomattavasti. Yhtiö on jatkanut biokaasulaitoksen suunnittelua Virojoen Vahterikonkankaalle. Lopullinen investointipäätös tehtäneen vuoden 213 aikana. Kuluneen vuoden aikana verkostorakentaminen painottui keskijänniteverkon uusimiseen. Investointiohjelmalla taataan erinomainen sähkönjakelun toimintavarmuus tulevaisuudessakin. Vuoden 213 puolelle jatkuvat uuden 11kV Kirstakiven sähköaseman rakentaminen ja etäluettavien sähkömittareiden vaihtotyö. Maakaasuverkon saneeraus keskittyi uuden moottoritien vaatimiin verkostojärjestelyihin sekä jakeluverkon venttiilien ja ikääntyneiden liittymien nousuputkien vaihtoon. Fennovoima-hankkeen osalta vuosi 213 on ratkaiseva. Neuvottelut aloitettiin uudelta pohjalta EONin vetäydyttyä hankkeesta ja osakkuudeen siirryttyä Fennovoimalle. Vuoden 213 aikana on tarkoitus selvittää laitoskonsepti, johon osakkaat voivat sitoutua. Tiedonsiirron kuiturunkoverkkoa on laajennettu keskustan, Jamilahden ja Poitsilan alueilla sekä WIMAX-verkkoa haja-asustusalueilla. Palvelutarjonta painottuu TV-palveluiden lisäämiseen. Yhtiön tutkimus- ja tuotekehityspanostus keskittyi biokaasutekniikkaan sekä biokaasulaitoksen ja uusien tuulivoima-aluiden kehittämiseen. Haminan Energia Oy:n palveluksessa oli vuoden lopulla yhteensä 5 henkilöä, joista vakituisia oli 45 ja määräaikaisia 5 henkilöä. Henkilökunnan keski-ikä oli 4,6 vuotta. Vuonna 212 koulutuspäiviä oli yhteensä 155, ja koulutukseen osallistui kaikkiaan 47 henkilöä. Henkilöstön kehitystä kuvaavat luvut on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiö panostaa edelleen oman tuotannon kasvattamiseen tuotanto-osuuksien hankinnalla sekä tuulivoimainvestointeja lisäämällä. Uusien tuulivoima-alueiden kehittäminen on ollut hitaampaa ja haasteellisempaa kuin osattiin odottaa, lähinnä Puolustusvoimien tutkakysymyksen takia. Lupaprosessi ja paikallisen tuulivoimatehtaan taloudelliset vaikeudet ovat myös hidastaneet sataman alueen voimaloiden investointien toteuttamista. Alhainen sähkönhinta, suurten energiatoimijoiden vetäytyminen Suomesta sekä epävarmuus tulevasta energiapolitiikasta vaikuttavat tuleviin tuotantoinvestointeihin Suomessa, etenkin suunnittelussa olevaan Fennovoima-hankkeeseen. Lähivuosina ratkeaa, saadaanko yhtiön hankkeet liittyen uusiin tuulivoima-alueisiin ja ydinvoimahankkeisiin toteutettua ja kehitykseen sijoitetulle pääomalle tuottoa. Kaikesta huolimatta yhtiö tulee edelleen kehittämään omaa uusiutuvan ja päästöttömän energian tuotantoaan, mikä on hyvin linjassa sekä EU:n että Suomen kansallisten tavoitteiden ja tukipolitiikan kanssa. Verkostojen laatutaso on erittäin hyvä, eivätkä tulevat lainsäädännölliset velvoitteet aiheuta yhtiölle investointitarpeita. Yhtiön taloudelliset ja toiminnalliset näkymät ovat erittäin hyvät. TALOUS Tilikauden liikevaihto oli 37,9 milj. euroa. Liikevaihdosta 6,1 milj. euroa kertyi sähkön myynnistä, 4,5 milj. euroa sähkön siirrosta, 1,2 milj. euroa maakaasun myynnistä, 6,5 milj. euroa maakaasun siirrosta muun liiketoiminnan osuuden ollessa 1,6 milj. euroa. Tilikauden kokonaispoistot olivat 4,9 milj. euroa ja tilikauden voitto oli 1,1 milj. euroa. INVESTOINNIT Käyttöönotetut investoinnit olivat tilikaudella 3,4 milj. euroa, josta aktivoitujen palkkojen osuus,3 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat sähköverkostoon (1,5 milj. euroa), koneisiin ja kalustoihin (,7 milj. euroa), rakennuksiin (,3 milj. euroa), maakaasuverkostoon (,1 milj. euroa), sijoituksiin (,4 milj. euroa) sekä kaukolämpöverkostoon (,4). RAHOITUS JA VASTUUT Yhtiöllä oli lainoja tilikauden lopussa 32,6 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 59, milj. euroa. Liittymismaksujen lisäys oli,4 milj. euroa. Tulorahoituksen ja liittymismaksuihin perustuva investointien omarahoitusaste oli 14,9 %.

14 HALLITUS HALLINTO YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Juha Klami ja Jarkko Harjumaaskola. Kokouksessa valittiin hallitukseen Timo-Jussi Talsi sekä uudelleen Jarkko Harjumaaskola. Henkilöstön edustajaksi vahvistettiin Mika Kotoluoto. Tilintarkastajina toimivat kertomusvuonna: Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, Helsinki; päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, Kirkkonummi. Haminan Energia Oy:n osakkeet omistaa Haminan kaupunki. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 1 ja ne kaikki tuottavat yhtäläiset oikeudet. HALLITUS Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): Puheenjohtaja Timo-Jussi Talsi Varapuheenjohtaja Jarkko Harjumaaskola Kirsti Kokkonen (Milko Niemi) (Arto Ahonen) (Arja Filppu) Riskienhallinnan tavoitteena on jatkuva työ yrityksen toiminnan, kannattavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinta on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintaa ja johtamista. Toimintajärjestelmä kuvaa sen toimintatavan, jolla varmistetaan asiakaskeskeinen toimintatapa ja saavutetaan asetetut tavoitteet suunnitelmallisella ja järjestelmällisellä toiminnalla. Toimintajärjestelmä koskee kaikkia yhtiön toimintoja ja se sisältää tarvittavat laadunhallinnan sekä ympäristö- ja työterveysja työturvallisuusasioiden hallinnan elementit tavoitteiden toteuttamiseksi. Riskienhallinta on jalkautettu toimintajärjestelmässä tulosalueille ja siten koko henkilöstölle. Yhtiön vuosisuunnittelukalenterin mukaan jokaiselle tulosalueelle toteutetaan vuosittain riskinäkökohtien päivitys sekä päämäärien, tavoitteiden ja toimenpiteiden päivitys. Yhtiön asiakaspalautejärjestelmään kirjataan kaikki ulkoiset ja sisäiset poikkeamat ja läheltä piti -tilanteet sekä mahdolliset vaaratilanteet, jotka ohjaavat ehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä. Riskienhallintajärjestelmän toimivuutta tarkastellaan säännöllisissä johdon katselmuksissa sekä prosessien auditoinneissa. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE Tilinpäätöksen mukainen voitto oli ,74 euroa. Tilikauden voitosta esitetään maksettavaksi yhteensä 1.5.,- euroa osinkona osakkeille. Yhtä osaketta kohden maksetaan 1.5,- euroa osinkoa. Loput voitosta 87.9,74 euroa esitetään kirjattavaksi vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille. Osinko esitetään maksettavaksi osakkeille Hallitus esittää lisäksi tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä rahoituslaskelman yhtiökokouksen vahvistettavaksi. Anneli Vuorio Mika Kotoluoto (henkilökunnan nimeämä) (Mauna Kriktilä) (Jukka Rouhiainen) YHTIÖN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT: 26 Kuvassa Haminan Energian hallitus (vasemmalta oikealle) Jarkko Harjumaaskola, Timo-Jussi Talsi, Mika Kotoluoto, Anneli Vuorio, Kirsti Kokkonen Hallituksen kokouksissa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Timo Toikka ja sihteerinä johdon assistentti Tiiti Saarelainen sekä hallintopäällikkö Raila Filppu. Hallituksen kutsumana asiantuntijana kokouksissa on toiminut varatoimitusjohtaja Pekka Raukko ja konsernin edustajana kaupunginjohtaja Hannu Muhonen. RISKIENHALLINTA Yhtiön riskienhallinta on integroitu osaksi toimintajärjestelmää. Riskienhallinta kattaa yhtiön toimintavastuu-, omaisuus-, vakuutus-, ympäristö-, TTT- ja henkilöstöriskit. Riskit on kuvattu yhtiön toimintajärjestelmässä Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto- %/lvv 8,7 8,7 8,9 Oman pääoman tuotto- % 11,9 11,9 11,2 Omavaraisuusaste- % 29,9 3,6 29,8

15 TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,43, , , , , , , , , , , , , , ,34, , , , , , ,59, , , ,81 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Kaukolämpöverkosto Maakaasuverkosto Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 7, , , , , , , 3, , , , , , , ,6 1 7, , , , , , , 3, , , , , , , ,28 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,81 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,28 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,73 Tuloverot , ,15 TILIKAUDEN VOITTO , ,

16 RAHOITUSLASKELMA (1. ) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot: Yhtiö on Haminan kaupungin 1 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka tilinpäätös yhdistellään Haminan kaupungin konsernitilinpäätökseen. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Haminan kaupungintalolta; Puistokatu 2, 494 Hamina. Valmistus omaan käyttöön Erään sisältyy omaan käyttöön valmistetun käyttöomaisuuden henkilöstökulut. Liiketoiminnan muut tuotot: Vuoden 212 liiketoiminnan muita tuottoja on kasvattanut syöttötariffitulot. 3 LIIKETOIMINNANRAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten liittymismaksujen lisäykset Pitkäaikaisten liittymismaksujen palautukset Maksetut osingot ja muu voitonjako RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden alussa / / Pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä saaduilla avustuksilla ja suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoajat käyttöomaisuusryhmittäin Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 5-1 v v. Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakenn. Sähköverkosto Kaukolämpöverkosto Kaasuverkosto Koneet ja kalusto 1-4 v v v v v. 2. Aineet ja tarvikkeet , ,5 Vaihto-omaisuuden arvostus on laskettu tilinpäätöskuukauden keskinoteerausta käyttäen. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Liikevaihto toimialoittain: Sähköliiketoiminta Myynti Siirto Maakaasuliiketoiminta Myynti Siirto Muu liiketoiminta YHTEENSÄ Henkilöstö Henkilökunta keskimäärin Maksetut palkat ja palkkiot yht. josta hallitustyöskentelystä maksetut palkkiot Eläkevastuut Yhtiön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA/ MUUTOKSISTA: Tilikauden poistot Suunnitelman Poistoeron Kokonaispoistot mukaiset poistot muutos Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakenn. Sähköverkosto Kaukolämpöverkosto Maakaasuverkosto Koneet ja kalusto YHTEENSÄ Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista, joista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot, josta Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoitustuotot, josta Saman konsernin yrityksiltä Muilta

17 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVIIN VASTAAVIIN KUULUVIEN HANKINTAMENOJAN POISTAMATTA OLEVA OSA: AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot 1.1. Tilikauden sumu-poistot KIRJANPITOARVO Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron muutos Kertynyt Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot 1.1. Tilikauden sumu-poistot KIRJANPITOARVO Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron muutos Kertynyt AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet Hankintameno 1.1. Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot 1.1. Tilikauden sumu-poistot KIRJANPITOARVO Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot 1.1. Tilikauden sumu-poistot KIRJANPITOARVO Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron muutos Kertynyt Sähköverkosto Hankintameno 1.1. Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot 1.1. Tilikauden sumu-poistot KIRJANPITOARVO Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron muutos Kertynyt Kaukolämpöverkosto Hankintameno 1.1. Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot 1.1. Tilikauden sumu-poistot KIRJANPITOARVO Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron muutos Kertynyt Maakaasuverkosto Hankintameno 1.1. Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot 1.1. Tilikauden sumu-poistot KIRJANPITOARVO Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron muutos Kertynyt Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot 1.1. Tilikauden sumu-poistot KIRJANPITOARVO Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron muutos Kertynyt Keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset KIRJANPITOARVO Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset KIRJANPITOARVO Osakkeet muut Sijoitukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset KIRJANPITOARVO Saamisten erittely: Myyntisaamiset, josta saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä muilta Siirtosaamiset, josta saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä muilta Siirtosaamisten olennaiset erät: Tyyppikäyräpoikkeama Syöttötariffisaaminen Polttoaineveron palautus Verosaaminen Vakuutusmaksusaamiset Korkosaamiset Tuulivoimatuki Muut Saamiset muut Yhteensä

18 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT MUUT LIITETIEDOT Oman pääoman muutosten erittely Osakepääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Vararahasto Vararahasto 1.1. Vararahasto Sidottu oma pääoma Voitonjakokelpoiset varat Voittovarat 1.1. Osingonjako Tilikauden voitto Vapaa oma pääoma; voitonjakokelpoiset varat Oma pääoma yhteensä Laskennalliset verovelat: Kirjaamaton laskennallinen verovelka tilinpäätössiirtojen kertymästä Pitkäaikainen vieraspääoma: Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua: rahoituslaitoslainat Lyhytaikaisten velkojen erittely: Ostovelat, josta velat samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä muilta Siirtovelat, josta velat samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä muilta Pitkäaikaisten velkojen erittely: Muut velat, josta 3 velat samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 3 muilta Liittymismaksut, josta maksut samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä muilta Rahatililimiitit: Yhtiöllä on myönnettyjä, käyttämättömiä rahatililimiittejä yhteensä 8. euroa Siirtovelkojen oleelliset erät: Palkat sosiaalikuluineen Tyyppikäyräpoikkeama Polttoaineveron palautus Korot Kanta-asiakasalennukset Muut MUUT LIITETIEDOT: Annetut vakuudet: Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä yrityskiinnitys Panttaamattomat yrityskiinnitykset Leasingsopimuksista maksettavat määrät: Alkaneella tilikaudella maksettava määrä Myöhemmin maksettavat Leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut ,56, , ,91, 958, ,91,, , , , 145 9, , ,92 85, ,57, , , MUUT VASTUUT: Taseen ulkopuolisia liittymisvastuita Sähkön hintasuojaukset 563 7, ,11 Sähköjohdannaisilla on suojattu yhtiön sähkön hankintaa. Yhtiö on harjoittanut johdannaiskauppaa vain suojaustarkoituksessa. Tilinpäätöksessä tulosvaikutukset kirjataan samanaikaisesti suojattavan sähkönhankinnan kanssa. Suojaussalkun arvo, nimellisarvon ja tilinpäätöshetken markkina-arvon erotus, oli ,55 euroa. Suojaussopimusten markkina-arvo on laskettu pohjoismaisen sähköpörssin (Nasdaq OMX Commodities, Nordic Electricity) päätöshintojen per mukaan vuosille Vuosille ulottuville suojauksille on laskentaperusteena käytetty kahdenkeskisten kauppojen toteutuneita hintoja. Päästöoikeudet: Haminan Energian yksi tuotantolaitos kuuluu päästökauppajärjestelmän piiriin. Laitokselle myönnetyt vuosittaiset päästöoikeudet tonneina C2 Myönnetyt oikeudet ovat riittäneet tuotantolaitoksen toimintaan Ylimääräisten oikeuksien myynti markkinoille on ollut liiketoiminnan tuloksen kannalta vähäistä. Ympäristövastuut: Tilinpäätöshetkellä ei ole tiedossa sellaisia ympäristöön liittyviä vastuita, joista voisi seurata taloudellisia seuraamuksia. Tilintarkastajan palkkiot: tilintarkastuksesta muut palvelut ,6 1 28, 12 52, ,92, 19 51,

19 SÄHKÖN MYYNNIN TULOSLASKELMA SÄHKÖN MYYNNIN TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut ostot tilikauden aikana Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Muut liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO / -TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille VOITTO / -TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Muut satunnaiset tuotot VOITTO / -TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset muilta Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Muut muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Velat muille Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Velat muille VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eriytetty tuloslaskelma on laadittu energiamarkkinaviraston laskentatavan mukaisesti. Se on johdettu yhtiön virallisesta tilinpäätöksestä, mutta sitä ei voi suoraan yhdistää siihen. Eriytetty tase on laadittu energiamarkkinaviraston laskentatavan mukaisesti. Se on johdettu yhtiön virallisesta tilinpäätöksestä, mutta sitä ei voi suoraan yhdistää siihen. 37

20 SÄHKÖN SIIRRON TULOSLASKELMA SÄHKÖN SIIRRON TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö Muut ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon hyödykkeistä muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Muut satunnaiset tuotot VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset muilta Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Muut muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Velat muille Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Palautettavat liittymismaksut Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Velat muille Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Velat muille VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eriytetty tuloslaskelma on laadittu energiamarkkinaviraston laskentatavan mukaisesti. Se on johdettu yhtiön virallisesta tilinpäätöksestä, mutta sitä ei voi suoraan yhdistää siihen. Eriytetty tase on laadittu energiamarkkinaviraston laskentatavan mukaisesti. Se on johdettu yhtiön virallisesta tilinpäätöksestä, mutta sitä ei voi suoraan yhdistää siihen. 39

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy 2011 Viimeaikaisten myrskyjen jälkeen moni on oivaltanut, millainen merkitys on sähkön saannin luotettavuudella. Infrastruktuurin rapautuminen on iso riski suomalaiselle

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ. Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla. Vaasan yliopisto Levón-instituutti. Julkaisu No. 116

Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ. Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla. Vaasan yliopisto Levón-instituutti. Julkaisu No. 116 3 Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 116 4 5 ESIPUHE Fossiilisten energialähteiden käyttö ja käytön aiheuttamat ympäristövaikutukset

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot