Pohjan KANSAINVÄLISEN LIIKKUJAN ON TUNNETTAVA KULTTUURIEROT. Miss Eurooppa 1976 Riitta Väisänen valitsee edelleen hevoset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjan KANSAINVÄLISEN LIIKKUJAN ON TUNNETTAVA KULTTUURIEROT. Miss Eurooppa 1976 Riitta Väisänen valitsee edelleen hevoset"

Transkriptio

1 Pohjan Naisten ääni Euroopassa 01 ı 2008 Lissabonin sopimus lisää avoimuutta ja demokratiaa sivu 2 Äitiyslomalla Euroopassa? sivu 5 KANSAINVÄLISEN LIIKKUJAN ON TUNNETTAVA KULTTUURIEROT sivu 4 Miss Eurooppa 1976 Riitta Väisänen valitsee edelleen hevoset sivu 4 Monimuotoisuus uhka vai mahdollisuus? sivu toimintaohjelma vahvistaa naiste roolia konflikteissa sivu 8

2 Pääkirjoitus Eurooppanaiset ottaa kantaa Tutkimusten mukaan naisiin kohdistuva väkivalta ei ole juurikaan vähentynyt. Ei siis yllättänyt, että YK:n syrjinnän vastaisen komitean Suomen kuulemisessa keskusteluun nousi naisiin kohdistuva väkivalta. Tässä heinäkuisessa komiteakuulemisessa naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi oli esitetty pääministerivetoista työryhmää. Tällaisella työryhmällä voi olla oma roolinsa väkivallan ehkäisemisessä mutta tärkeä työ tehdään silti ruohonjuuritasolla. Eurooppanaiset tutustui keväällä Helsingin Kaisaniemessä toimivaan kulttuurikeskus Caisaan, joka kokoaa maahanmuuttajataustaisia naisia keskustelemaan Naisten kansainväliseen olohuoneeseen. Caisan yhteydessä toimiva infopankki.fi verkkopalvelu puolestaan antaa tietoja maahanmuuttajille suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta 15 kielellä. Upeata työtä tekee myös Monika Naiset niminen yhdistys, joka tarjoaa palveluja maahanmuuttajataustaisille väkivaltaa kokeneille naisille. Myös Monika Naisten toimintaan on tutustuttu Eurooppanaisten aamukahveilla. YK:n heinäkuisessa komiteakuulemisessa nousivat myös esille syrjintäasiat, mm. maahanmuuttajanaisten kokema moninkertainen syrjintä, josta on esimerkkejä työhönottotilanteissa, joissa naiset voivat joutua syrjityiksi paitsi sukupuolensa myös etnisen taustansa johdosta. Myös Euroopan unioni on lähtenyt estämään syrjintää. Komission antoi heinäkuussa direktiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on estää syrjintä työelämän ulkopuolella. Tähän asti yhteisön lainsäädännössä on säädetty syrjintäsuojasta kattavasti työelämässä. Suomessa voimassa oleva yhdenvertaisuuslaki kattaa ne syrjintäperusteet, joita komission antama direktiivi koskee, mutta tarkennuksia direktiiviehdotus lainsäädäntöömme vaatii. Yhdenvertaisuuslain tarkistaminen on Suomessa ollut käynnissä jo ennen tätä direktiiviehdotusta. Eurooppanaiset järjestivät keväällä yhdenvertaisuuslain uudistamisesta seminaarin ja jättivät oikeusministeriölle asiasta lausunnon. Käyty keskustelu oli vilkasta. Eurooppanaiset lausuivat kantanaan mm. seuraavaa: Eurooppanaiset tukevat hankkeen päätavoitteita lisätä suvaitsevuutta Suomessa sekä kartuttaa yleistä tietoisuutta monikulttuurisuudesta. Viimeaikaisten tapahtumien perusteella voidaan myös korostaa ikääntyneiden oikeuksien turvaamista. Suomalaisten miesten ja naisten tasa-arvokehityksessä huolestuttavaa on palkkakuilun kasvu sekä naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan jatkuminen. Nämä ovat kuitenkin ns. enemmistökysymyksiä, joihin vähemmistöongelmat eivät pääasiallisesti anna ratkaisumalleja. Uudistusten ehdottomana lähtökohtana on, ettei suojan taso miesten ja naisten tasa-arvokysymyksissä saa heikentyä. Tähän asiaan varmasti palataan yhdistyksen tilaisuuksissa kun asia ministeriössä etenee. Pääministeri Vanhanen on ilmoittanut kutsuvansa ensi vuoden alussa koolle ison kansallisen keskustelufoorumin pohtimaan yhteistä suomalaista tahtotilaa Euroopan unionista 2010-luvulla. Kutsun saavat mm. puolueet, elinkeinoelämä, ammattiyhdistysliike, kansalaisjärjestöt ja tutkijat. On toivottavaa että myös naisjärjestöt saisivat oman kutsunsa ja että mahdollisimman montaa tahoa edustaisi nainen. Muutoin yhteiskunnan tahtotilaa on muodostamassa taas yksi uusi herrojen keskustelukerho. Jos toiminta Eurooppanaisissa on jotakin vuosien varrella opettanut, niin sen, että Suomi on täynnä päteviä ja fiksuja EU-asiantuntijanaisia. Eurooppanaisten yhtenä tehtävänä on kannustaa kaikkia suomalaisia naisia pohtimaan minkälaiseksi juuri naiset haluavat Euroopan unionin kehittyvän ja minkälaista politiikkaa Suomen pitäisi unionissa harjoittaa. Keskustelu unionin tulevaisuudesta ja syrjimättömyydestä jatkukoon niin uudistuneen PohjanAkka lehden sivuilla kuin tulevissa jäsentilaisuuksissakin, joihin olet lämpimästi tervetullut! Sari Koivuniemi Eurooppanaisten puheenjohtaja Lissabonin sopimus lisää unionin avoimuutta ja vahvistaa demokratiaa Lissabonin sopimus allekirjoitettiin 13. joulukuuta Sopimuksesta, eli EU: n ja sen toimielinjärjestelmän uudistamisesta, on neuvoteltu EU:ssa jo vuosia. Lissabonin sopimus ei kuitenkaan astu voimaan ennen kuin kaikki jäsenmaat ovat ratifioineet sen. Lissabonin sopimuksella pyritään muuttamaan EU: n nykyisiä perussopimuksia mutta ei korvaamaan niitä. Sopimus pyrkii antamaan EU:lle uudenlaisen oikeudellisen kehyksen ja välineitä toimia yhtenäisempänä yksikkönä. Mitä Lissabonin sopimus pitää sisällään? Lissabonin sopimus pyrkii parantamaan EU:n demokraattisuutta ja avoimuutta vahvistamalla sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien asemaa, lisäämällä kansalaisten mahdollisuuksia ilmaista mielipiteensä ja selkeyttämällä tehtävänjakoa EU:n ja sen jäsenvaltioiden välillä. Kansalaisten suoraan valitsemalle Euroopan parlamentille annetaan enemmän valtaa vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön, EU:n talousarvioon ja kansainvälisiin sopimuksiin. Kansalliset parlamentit saavat enemmän tilaisuuksia olla mukana EU:n toiminnassa ja uudella valvontajärjestelmällä pyritään varmistamaan, että EU-tason toimia käytetään vain, jos ne tuottavat parempia tuloksia kuin kansalliset toimet. Lisäksi niin kutsuttua yhteispäätösmenettelyn käyttöä EU:n päätöksenteossa laajennetaan ja Euroopan parlamentti saa samanvertaisen aseman jäsenvaltioiden hallituksia edustavan neuvoston kanssa. Menettelyn piiriin tulee valtaosa EU:n lainsäädännöstä. Uudenlaisen kansalaisaloite-järjestelmän ansiosta EU-kansalaisilla on mahdollisuus kehottaa komissiota esittämään uusia toimintaehdotuksia edellyttäen, että aloitetta tukee vähintään miljoona kansalaista. Sopimuksessa tunnustetaan myös ensimmäistä kertaa yksiselitteisesti kaikkien jäsenvaltioiden mahdollisuus erota unionista. Sopimus pyrkii yksinkertaistamaan työskentelymenetelmiä ja äänestyssääntöjä, tehostamaan ja modernisoimaan eri toimielimiä. Sopimuksella perustetaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävä. Puheenjohtaja valitaan kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi ja sopimuksessa edellytetään, että Euroopan parlamentin vaalitulos otetaan huomioon komission puheenjohtajaa valittaessa. Sopimuksessa esitetään Euroopan parlamentin tulevaan kokoonpanoon ja komission pienentämiseen liittyvät uudet menettelyt sekä yhteistyön ja varainhoitosäännösten parantamista koskevat uudet, selkeämmät säännöt. Yhtenäisempää ulkopolitiikkaa Lissabonin sopimus pyrkii parantamaan EU:n mahdollisuuksia toimia yhtenäisemmin sellaisilla alueilla kuin esimerkiksi terrorismin ja rikollisuuden torjuminen, energiapolitiikka, kansanterveys, pelastuspalvelu, ilmastonmuutos, yleishyödylliset palvelut, tutkimus, avaruus, alueellinen yhteenkuuluvuus, kauppapolitiikka, humanitaarinen apu, urheilu, matkailu ja hallinnollinen yhteistyö. Sopimuksessa säilytetään ja vahvistetaan aiemmissa perussopimuksissa määritellyt neljä kansalaisvapauden alaa (tavaroiden, henkilöiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus) sekä EUkansalaisten poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen vapaus. Sopimus pyrkii virtaviivaistamaan EU:n ulkopolitiikkaa ja EU:n asemaa maailmanlaajuisena toimijana parannetaan kokoamalla yhteen unionin ulkopoliittiset välineet. Lissabonin EU:n aiemmat sopimukset Nizzan sopimus allekirjoitettiin ja se tuli voimaan Sopimuksen keskiössä oli unionin toimielinten uudistaminen, jotta unioni pystyisi toimimaan tehokkaasti myös laajentumisensa jälkeen. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin ja se tuli voimaan Amsterdamin sopimuksella muutettiin sekä Euroopan unionista tehtyä sopimusta että Euroopan yhteisön perustamissopimusta. Amsterdamin sopimuksessa painotettiin entistä enemmän kansalaisuuden ja yksilön oikeuksien merkitystä, ja pyrittiin lisäämään demokraattisuutta luovuttamalla lisää valtaa Euroopan parlamentille. Sopimus painottaa kansalaisten työllistymistä sekä vapaan, turvallisen ja oikeudenmukaisen EU:n luomista. Amsterdamin sopimuksessa luotiin myös perustus yhtenäisempää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten. Sopimuksessa aloitettiin Nizzan sopimuksessa viimeistelty eri toimielinten uudistaminen unionin laajentumista varten. Euroopan unionista tehty sopimus allekirjoitettiin Maastrichtissa ja se tuli voimaan Maastrichtin sopimuksena tunnettu sopimus muutti Euroopan talousyhteisön nimen Euroopan yhteisöksi. Lisäksi siinä määrättiin uusista jäsenvaltioiden hallitusten välisen yhteistyön muodoista esimerkiksi puolustuksen ja oikeus- ja sisäasioiden alueilla. Maastrichtin sopimuksella luotiin vanhan yhteisöjärjestelmän tilalle uusi kolmen pilarin järjestelmä, jonka sisältö oli osaksi poliittinen ja osaksi taloudellinen. Tämän järjestelmän nimeksi tuli Euroopan unioni (EU). Euroopan yhtenäisasiakirja allekirjoitettiin Luxemburgissa ja Haagissa ja se tuli voimaan Yhtenäisasiakirjassa määrättiin sisämarkkinoiden Lähde: sopimuksella pyritään tilanteeseen jossa valjastetaan yhteen EU:n taloudelliset, humanitaariset, poliittiset ja diplomaattiset vahvuudet. Näin pyritään edistämään EU:n etuja ja arvoja ympäri maailman ottaen samalla kuitenkin huomioon jäsenvaltioiden erityiset intressit. Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi siten että sopimuksen myötä perustetaan uusi ulkopoliittinen virka. Koko EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan edustaja, joka on myös komission varapuheenjohtaja. Tämän viran tueksi perustetaan uusi Euroopan ulkosuhdehallinto joka avustaa ja tukee kyseistä edustajaa. Näin EU:sta tulee oikeushenkilö ja se saa nykyistä enemmän neuvotteluvoimaa ja pystyy toimimaan maailmanpolitiikassa tehokkaammin. Tämä mahdollistaa myös näkyvämmän kumppanuuden EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa pyritään myös kehittämään yleisesti siten, että erityiset päätöksentekomenettelyt säilytetään mutta samalla pyritään luomaan edellytyksiä pienempien jäsenvaltioryhmien entistä tiiviimmälle yhteistyölle. Teksti Hertta Niemi toteuttamiseksi tarvittavista muutoksista. Sulautumissopimus allekirjoitettiin Brysselissä , ja se on ollut voimassa 1. päivästä heinäkuuta Sopimuksella perustettiin silloisten kolmen erillisen yhteisön yhteinen komissio ja yhteinen neuvosto. Rooman sopimus Euroopan talousyhteisön (ETY) perustamisesta allekirjoitettiin Roomassa ja se tuli voimaan Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus allekirjoitettiin samaan aikaan. Näitä kahta sopimusta kutsutaan yhteisesti Rooman sopimuksiksi. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimus allekirjoitettiin Pariisissa Se tuli voimaan ja päättyi PÄÄTOIMITTAJA Sari Koivuniemi, TOIMITTAJA Eeva Koskinen TAITTO Johanna Pekkala, JULKAISIJA Eurooppanaiset PAINOPAIKKA Forssan Kirjapaino Oy, JULKAISTU ulkoministeriön tuella POHJANAKKA PL 1164, Helsinki, sähköposti: internet: Eurooppanaiset on kaikille avoin, poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Se ottaa kantaa ajankohtaisiin EU- ja tasa-arvokysymyksiin ja haluaa vaikuttaa unionin kehitykseen. Tavoitteena on nostaa naisnäkökulmia EU-keskusteluun ja olla silta naisten ja EU-päättäjien välillä. Tule mukaan! 2 PohjanAkka

3 Europeanisaatio Älä huolestu, jos ääntäminen takkuaa. Parin päivän harjoittelun jälkeen pudottelet sanaa samanlaisella kepeydellä kuin globalisaatiota. Olitpa huolestunut kuluttajien ostovoiman katoamisesta (ranskalaiset ja belgialaiset vouhkaavat oikein toden teolla), seurasitpa ranskalaisten ärtynyttä sopeutumista Euroopan keskuspankin kesäiseen koronnostoon tai olitpa kiinnostunut irlantilaisten kyvystä testata Ranskan EU-puheenjohtajakauden luovuutta; miten puheenjohtajamaa onnistuu kunnioittamaan irlantilaisten kansanäänestyksen ei-tulosta ja tekemään samalla niin kuin EU:ssa on tapana - jatkaa prosessia ennalta sovitun mukaisesti ja saattaa uusi perussopimus voimaan vastustuksesta huolimatta. Onneksi jokaisen eurooppalaisen lingvistiseen työkalupakkiin kuuluu epämääräinen sana europeanisaatio. Sen avulla tai siihen viitaten voi selittää kaiken tai sen taakse mennä vilvoittelemaan silloin kun ei halua ottaa kantaa mihinkään. Eurooppalaistamisesta eurooppalaistumiseen sitähän Eurooppa on. Silti jokaisen keskustelun ja selityksen jälkeen on silti hieman epämääräinen olo. Mitähän keskustelukumppani oikeastaan tarkoitti? Muistattehan, että EU on kaikessa monimutkaisuudessaan yksinkertainen asia, rauhanaate. Ranskan puheenjohtajakaudella puolustuspolitiikka tuntuu lurkkivan joka nurkan takaa. Luxemburgissa järjestetyssä tiedekonferenssissa ihailin jälleen keskieurooppalaisten kaukaa kiihdyttämisen taitoa. Suomalaiskorvia särkevää eurooppalaisuutta on se, kun esitetään suora kysymys tiedepolitiikan alalta, mutta vastaaja alkaakin puhua puolustuspolitiikasta. Europeanisaatio auttaa kuitenkin ymmärtämään ettei kysymys ole asian vierestä puhumisesta vaan pohdiskelevasta ja syvällisestä vastauskulttuurista. Muistattehan, että EU on kaikessa monimutkaisuudessaan yksinkertainen asia, rauhanaate. Riidellä saa, muttei sotia. Itse asiassa riidellä pitää näyttävästi ja suurieleisesti - sovintokin voidaan silloin tehdä suurieleisesti. Nätisti käyttäytyminen on vain joillekin EU:ssa tärkeää. Keskustelitpa luxemburgilaisen kotirouvan, ranskalaisen eläkeläisen tai saksalaisen yliopistotutkijan kanssa korkea inflaatio närästää eurooppalaisia oikein toden teolla. Luxemburgissa inflaatio on korkeimmillaan 18 vuoteen; elämä maksaa nyt 4,3 % enemmän kuin edellisvuonna ja finanssirealistit väläyttelevät sopeutumisen jaloa taitoa. Nurmikkotasolla mukautuminen on jo vauhdissa. Kuinka spontaanisti onnistummekaan vauhkoontumaan naisporukassa rasvattoman maitolitran hinnasta (Alsace lait 1.49e/l) tai huomaamme yllättäen tyytyvämme kannettavaan koriin mahtuviin ostoksiin bioelintarvikkeisiin erikoistuneen saksalaisketjun Naturatan vihannestiskillä. Edes kansantalouden hyvinvoinnin vuoksi emme suostu maksaviksi naisiksi! Jopa piskuinen le petit déjeuner nautitaan uudella tyylillä. Venytimme ekonomi-ystävättäreni kanssa aamukahvittelun yhteisestä tahdosta melkein lounaaksi. Otimme irti koko rahan edestä. 95 % ajasta puhuimme lapsista ja 5% EU:sta. Ystävättäreni sympatisoi irlantilaisia ja hämmästeli Lissabonin sopimuksen tulkinnanvaraisuuksia. Osaatko sinä kylmiltäsi määritellä EU: n tulevan presidentin, ulkoministerin tai komission puheenjohtajan ulkopoliittiset vastuualueet?, hän heitti. En osannut. Tunnustin olevani rähmälläni erityisesti vastuualueiden päällekkäisyyksien hahmottamisessa. Onneksi emme ole kaksin yksin. Nekin asiat, jotka tuntuivat selkeiltä EU:ssa ovat varsin venyviä. Näiden roolien epäselvyys ja tulkinnanvaraisuus on jo nyt johtanut lukemattomiin virallisiin ja epävirallisiin kädenvääntoihin EU:ssa. Tätä mieltä on ainakin Kirsty Hughes, ex-työllisyyskomissari Anna Diamantoupouloun entinen oikea käsi, joka pohtii kesäkuussa julkaistussa raportissaan EU:n ulkopolitiikan tulevaisuutta (Shaping Lisbon s legacy: The EU s very discreet debate on who will make foreign policy). Hughesin raportin jälkeen huimaa. Nekin asiat, jotka tuntuivat selkeiltä EU:ssa ovat varsin venyviä. Ratifiointiongelmissa kangistelevan perussopimuksen lisäksi ensi vuoden EU-parlamenttivaalit ratkaisevat paljon. Kenestä tulee komission uusi puheenjohtaja, kuka heiluttaa europarlamentin puhemiehen nuijaa ja miten edellä mainittujen henkilövalintojen lonkerot vaikuttavat NATOn pääsihteerin valintaan kesällä Jos EU tuntuukin välillä tunkkaiselta on ilahduttavaa huomata, että konkarijäsen Luxemburg jaksaa edelleen intoutua tiukkaan itsekritiikkiin evaluoidessaan onnistumistaan EUpolitiikassa. Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan mielestä kansallinen parlamentti on suorastaan nukkunut monissa asioissa. Hän kaipaa parlamentin edustajilta ammattimaisempaa otetta EU-asioissa ja tunnustaa, että vain sisämarkkina-asioiden ja erityisesti finanssiasioiden hoitoon on suhtauduttu kunnianhimoisesti. Hallitus on päässyt hoitelemaan hyvin pitkälle Eurooppa-asioita itsenäisesti eikä parlamentaarinen kontrolli ole ollut riittävän tiukkaa. Opposition valppaus EU-asioissa on sekin ollut vähäistä. Europeanisaatiota kriittisen virkistävästi. Miten asiat ovat meillä? Selkeä europeanisoinnin paikka ennen EUvaaleja. Suomi Areena meillä jo on, mutta missä viipyy Eurooppa Areena? Teksti Aija-Leena Luukkanen, Luxemburg Tyhmät kysymykset Mutta kun Lissabonin sopimus nyt ei vaan kiinnosta? Ulkoministeriön poliittinen valtiosihteeri, valtiotieteiden tohtori ja Eurooppanaisten edellinen puheenjohtaja Teija Tiilikainen jaksaa innostua ja innostaa muitakin naisia Lissabonin sopimuksen syövereihin. LISSABON on minulle sopimus uudesta asiakkuudesta 1. Mitä suomalaisen naisen pitäisi ajatella Lissabonin sopimuksesta? Pitäisi ajatella, että se kehittää EU:n hallintoa ja päätöksentekoa pohjoismaiseen suuntaan. Avoimemmaksi, selkeämmäksi ja kansalaisten roolia korostavaksi. Se luo unioniin uusia johtovirkoja, ja suomalaistenkin naisten olisi nyt huolehdittava siitä, etteivät nämä virat valu yksinomaan miesten käsiin. Kansalaisläheisempi EU tarvitsee myös naisellisemmat kasvot. Yleensä en suostu jonottamaan mihinkään ravintolaan. Olen suorastaan kuuluisa siitä, että pyörähdän kannoillani heti jonon nähdessäni. Miten sitten löysin itseni eräänä huhtikuisena iltana Lissabonista seisoskelemasta vaatimattoman näköisen kivijalkaravintolan edessä peräti 45 minuuttia ja nauttimasta tunnelmasta täysin siemauksin? Ikkunoista kurkisteltiin kursailematta sisälle tiiviiseen ravintolasaliin ja informaatiota vaihdettiin tuttujen ja vieraiden kesken. Kun tarjoilija kävi kadulla vetämässä happea, kävivät jonottajat hänen kimppuunsa: Montako minuuttia vielä?, Luoja, kuolen nälkään! tai Onhan teillä tänäänkin tuoreita sardiineja?. Parhainta katseltavaa tarjosi ihanasti ikääntynyt naisseurue. Rouvien korkeita kampauksia, näyttäviä koruja ja päästä varpaisiin ulottuvaa väri-iloa oli vain yksinkertaisesti pakko tuijottaa. Sitä paitsi heillä oli hauskaa. Siksipä riemuni moninkertaistui, kun sain pöydän aivan rouvien kyljestä. Yritin salakuunnella, mitä he tilasivat ja matkin kaikkea, mitä osasin. Pernod-liekitettyjä jättirapuja, tomaattia, salaattia, mansikkaa ja friteerattuja meren antimia, herkullista! Mutta yhtäkkiä yksi naapuripöydän asiakkaista kutsui äänekkäästi tarjoilijan luokseen. Hän roikotti pöydän päällä kalaa pyrstöstä, koputti silmät suljettuna mielenosoituksellisesti haarukallaan herkun kylkeä, ja sivuun käännettyjen kasvojen ilme kertoi kaiken: kala on paistettu pilalle ja siksi syömäkelvoton! Sekunnissa rouvan lautaselle ilmestyi uusi merenelävä. Seurueen ilta oli pelastettu ja iloinen puheensorina jatkui jälleen. Minä jäin nieleskelemään kalaa, joka kieltämättä oli aika kova, mutta vaatimattomana suomalaisena en tietenkään uskaltanut huomauttaa asiasta. Olin eurooppalaistunut kertaheitolla kirjavassa jonossa ravintolan edessä, mutta sisälle saakka ei itsetuntoni enää ulottunut. En tohtinut vaatia. En halunnut olla hankala enkä herättää huomiota. Aion tästä lähtien ottaa käyttööni oman Lissabonin sopimukseni ja lupaan itselleni, että olen sekä Suomessa että sen ulkopuolella eurooppalaisella itsetunnolla varustettu suomalainen nainen. Varokaa, vanhojen herraklubien ylväät hovimestarit, täältä saapuu Asiakas! Teksti Kati Kalliomäki Kuva Jouko Ollikainen / Tähtikuviot 2. Miksi meidän pitäisi kiinnostua siitä? Suomen tulevaisuus on tiukasti paalutettu EU:n kehitykseen. Tarvitsemme toimivan EU:n, esimerkiksi jotta taloutemme kehittyy, jotta ympäristöstä ja ilmastosta voidaan pitää huolta ja jotta lapsillamme olisi turvallista kasvaa ja liikkua Euroopassa. EU on osa Suomen yhteiskuntaa ja päinvastoin. Meidän asioitamme hoidetaan EU:ssa ja siksi meidän on syytä kiinnostua myös sen kehittämisestä esimerkiksi Lissabonin sopimuksen muodossa. 3. Olenko ihan tyhmä, kun minua ei vaan kiinnosta koko EU? EU ei oikein ole vielä löytänyt sopivaa tapaa muuttua kiinnostavaksi kansalaisten suuntaan. Kun kaikki lähti liikkeelle taloudellisesta ja oikeudellisesta yhteistyöjärjestelmästä niin muuntuminen kansalaisten poliittiseksi unioniksi ei ole ollut helppoa. Toivon taas, että ensi kesän eurovaaleissa kansalaisyhteiskunnan toimijat osallistuisivat aktiivisesti ja ihmisläheisesti EU-teemojen avaamiseen ja keskusteluun unionin suuntaviivoista. Näin kiinnostus lisääntyy. Teksti Eeva Koskinen PohjanAkka 3

4 Ai Lissabonin sopimus, just joo. Onhan se ihan hyvä olla mukana tällaisessa isommassa jutussa, niin kuin EU, johon liittymistä kannatin aikanaan mutta olen sittemmin tullut vähän toisiin aatoksiin. Varsinkin nyt taas kun maailma on mitä on, niin tuntuu ihan hyvältä olla osa muuta maailmaa. Mutta nää sopimukset, Lissabonit sun muut, onko niissä ihan pakko puuttua joka pikkiriikkiseen asiaan? Ei kukaan jaksa näitä sopimuksia opiskella ja jatkuvasti tulee vastaan uusia määräyksiä, joista osa on ihan älyttömiä. Niin kuin tämä tallien lannan säilytys, puhisee ja pulppuaa iloisesti Miss Eurooppa vuosimallia 1976, Riitta Väisänen, Orimattilan Villin tilalla. Väisäsen modernissa tallissa on tällä hetkellä10 hevosta ja tyttären Viltsun ponit päälle, joten kiirettä riittää kellon ympäri. Tyttärestä on lisäksi tullut taitava estehyppääjä ja se tarkoittaa äidille jatkuvan kuljetuspalvelun pyörittämistä harjoituksiin ja kilpailuihin ympäri Suomea omien töiden ohella. Riitta Väisänen on varsin vaikeasti tavoitettava nainen. Puhelimeen hän vastaa milloin raveista, tallista lannan luonnista ja heinien levityksestä, ponien estehyppyharjoituksista, naistenlehden kuvauksista, tavaratalon juontokeikalta. Ja aina on hirmuinen kiire. Television Kymppitonni-ohjelma kesti yli 20 vuotta ja teki Riitta Väisäsestä koko kansan Riitan, jota halutaan mitä erilaisimpiin tilaisuuksiin juontajaksi ja vetonaulaksi. Varsinainen työ on kuitenkin arkista yrittämistä hevosten kanssa, Väisänen on ammattitaitoinen hevosvalmentaja ja kasvattaja. Eurovaalikampanja hevosten ehdoilla Musertavasta migreenistään huolimatta hän tarjoilee hyväntuulisena omenapiirakkaa aamutuimaan keittiössään ja nauraa hervottomasti muistellessaan viimekertaisia EU-vaaleja, joissa hän opiskeli käytännön politiikan tekoa torilla ja turuilla. Tiukkaa vaalikampanjaa rytmittivät omien hevosten varsomiset, joiden hoidosta hän ei tingi. Olen pärjännyt elämässäni aika pitkälle maalaisjärjellä ja naisen logiikalla. Lisäksi uskallan sanoa mielipiteeni sekä ottaa kantaa hankaliinkin aiheisiin ja tartun reippaasti kaikenlaisiin epäkohtiin. Pidin tärkeänä, että politiikka tulisi ihmisläheisemmäksi ja poliittinen mongerrus tulisi ymmärrettävämmäksi eikä olisi niin tiukkapipoista meininkiä. Ylipäätään EU:n byrokratia sekaantuu liikaa jokapäiväisiin asioihin, joista voisimme päättää kansallisella tasolla itsekin, Väisänen kirjoittaa kirjassaan Miss Euroopan reunalla. Lopputulos eurovaaleissa oli hänestä ihan hyvä. Ravikielellä hän pääsi 7576 äänellään naisten kaksariin eli sai keskustan naisista toiseksi eniten ääniä Anneli Jäätteenmäen jälkeen. Missään vaiheessa en ihan oikeasti kuvitellutkaan pääseväni läpi, sillä tässä kilpailussa olivat vastapelureina raskaan sarjan ammattilaiset ja heidän monitahoiset koneistonsa ja minä olin ihan kokematon untuvikko, Väisänen muistelee. Minulta kysyttiin usein myös, että kun minulla ei ole aiempaa kokemusta parlamenttityöskentelystä, niin miten mahtaisin pärjätä? Sanoin, että kysymys on asenteesta ja ennen kaikkea tahdosta ja siitä, onko halua oppia ja tarttua uusiin asioihin. Minulla olisi kyllä tarvittaessa ollut, hän jatkaa. Hevoset edelleen henkilökohtainen ongelma Ensi kevään eurovaaleja koskeva päätös on tehty. Kokemuksena vaalit olivat mielenkiintoinen juttu, sain paljon ajateltavaa, opin uusia asioita, tapasin viisaita ihmisiä ja kait tuli paljon uutta järkeä päähän ja ennenkaikkea upeita kokemuksia.en kuitenkaan lähde enää ehdolle, se kerta riitti minulle, Väisänen vakuuttaa. Ja näin hän jälleen kerran elämässään kieltää Euroopan ilmiselvän houkutuksen. Syy on edelleen sama eli hevoset. Myös perhe ja elämäntilanne vaikuttavat sekä se, että kiinnostus politiikkaan on väljähtänyt tällä hetkellä, Väisänen myöntää. Tullessaan yllättäen valituksi Miss Euroopaksi vuonna 1976 Riitta Väisänen joutui myös tiukan valinnan eteen. Ranskalainen missikeisari Claude Berri halusi hänet mallitalliinsa tähdeksi mutta Väisänen halusi kotitalliin hevostensa luo. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin olihan hänellä Suomessa silloinen kihlattukin houkuttelemassa kotiin. Berrin mielestä hevoset olivat suuri henkilökohtainen ongelmani. En tiedä mitä olisin saanut ja mitä menettänyt, jos olisin kesällä 1976 valinnut toisin. Ainoa asia, mitä olen joskus miettinyt, on että olisin voinut tuoda Pariisista hienon ranskalaisen hevosen, Väisänen muistelee nauraen. Ei missivuosi minusta eurooppalaista tehnyt. Olin eläinhullu maalaistyttö ja valintaani ennen käynyt vain Ruotsissa ja Mallorcalla. Ihan helppoa oli valita paluu kotiin ja hevosten luo, hän muistelee. Teksti ja kuva Eeva Koskinen Idea yritykseen lähti maahanmuuttajan omista kokemuksista Hollantilainen Nicole Saari on pyörittänyt omaa yritystään Suomessa vuodesta Hän tarjoaa palveluita sekä Suomeen tuleville ulkomaalaisille että ulkomaille lähteville suomalaisille. Apua saa sekä kulttuurin että kielen hallintaan. Opetan kieliä ja pidän räätälöityjä seminaareja yritysten työntekijöille, jotka ovat lähdössä työkomennukselle toiseen EU-maahan, hän kertoo. Seminaareissa käydään läpi pääasiat: miten kohdemaassa ajatellaan, toimitaan ja mitä erityisyyksiä sikäläinen kulttuuri sisältää. Se, että olen itse asunut eri puolilla Eurooppaa, vaikuttaa paljon. Tiedän omien kokemuksieni kautta paljon siitä miten ihmiset eri maissa suhtautuvat asioihin ja ymmärrän myös miltä tuntuu olla se ulkomaalainen, hän jatkaa. Alku Suomessa oli melko helppo Vuonna 1997 Saari muutti Suomeen yhdessä suomalaisen miehensä kanssa. Hän oli aiemminkin asunut ulkomailla, muun muassa Kreikassa ja Saksassa. Oma Suomeen muutto sujui melko helposti, koska mies hoiti kaikki käytännön asiat. Saavuttuaan Suomeen tammikuussa hän meni suoraan kielikurssille. Ensimmäinen kurssi oli tiukka intensiivikurssi. Sen päätyttyä Saari jatkoi suoraan erityisesti maahanmuuttajille suunnatulle kurssille. Syyskuussa hänellä oli jo suomalainen työpaikka. Suomenkieleni ei kyllä todellakaan ollut erityisen hyvää tässä vaiheessa, Nicole Saari nauraa. Itse asiassa suomenkieleni oli aika surkeaa. Aloitin Mäkelänrinteen lukiossa kieltenopettajana ja minua jännitti. Sovin oppilaiden kanssa, että jos he opettavat minulle suomea niin minä opetan heille saksaa, hän muistelee. Saari toteaa nyt jo täysin sujuvalla suomenkielellään, että huolimatta haasteista kieltä oppii aina parhaiten olemalla kokonaan sen ympäröimänä. Monia ihmisiä se pelottaa, mutta onneksi minulla ei oikeastaan ollut mitään vaihtoehtoja, hän lisää. Ranskalainen sairaala opetti kulttuurierot Seuraavaksi Nicole Saari muutti perheineen miehensä työkomennuksen vuoksi Ranskaan. Hän kävi sielläkin intensiivikielikurssilla, hankki itselleen nopeasti töitä sihteerinä ja iloitsi kun saattoi työssään hyödyntää kaikkia puhumiaan kieliä eli hollantia, englantia, saksaa, ranskaa ja suomea. Ranskan jakson aikana perheen lapsi sairastui ja perhe kohtasi ranskalaisen arjen aiempaa konkreettisemmin viettäessään aikaa sairaalassa. Sairaalassa lapsen kanssa tajusin, että kielen ja kulttuurin ymmärtäminen on todella tärkeää. Olin Ranskassa oloaikanamme oppinut aika lailla siitä miten ranskalainen toimii ja ajattelee, ja kun olimme sairaalassa siitä oli minulle paljon hyötyä. Kulttuurierot eurooppalaistenkin maiden kesken ovat suuria vaikkei sitä aina tule ajatelleeksi, hän toteaa. Perhe palasi lopulta takaisin Suomeen ja lapsi meni päiväkotiin. Saari itse halusi mahdollisimman nopeasti töihin. Tilanne Suomessa oli kuitenkin muuttunut heidän poissa ollessa. Työnhaku hyvälläkin suomenkielen taidolla varustetulle tulijalle olikin nyt hankalaa ja siitä lähti itämään ajatus omasta yrityksestä. Haluan auttaa Suomeen tulevia ihmisiä täkäläisen kulttuurin ja kielen kanssa, hän kuvaa liikeideaansa. Yritys on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhä Saaresta kuitenkin tuntuu, että ihmiset eivät aivan ymmärrä, että myös EU-maiden välillä on isoja eroja koskien kulttuuria ja tapoja. Kun ollaan lähdössä työkomennukselle vaikkapa USA:han tai Kiinaan, niin ajatellaan, että ilman muuta tarvitaan jotain valmennusta. Ranska tai Alankomaat ovat Euroopassa ja helposti ihmiset ajattelevat, että siellä on melko samanlaista kuin Suomessa, hän kuvailee. Saarella on nyt Suomessa tarjottavien palveluiden lisäksi myös laaja yhteistyöverkosto Euroopassa ja sen avulla hän voi auttaa työkomennukselle lähtevän ihmisen alkuun miltei maassa kuin maassa. Jo ennen lähtöä, kun henkilö on vielä Suomessa, hänelle annetaan valmennusta ja pidetään kielikoulutusta. Näin komennuksen epäonnistumisen riski vähennetään minimiin, Saari kertoo. Pidän huolta siitä, että alku on mahdollisimman helppo. Hankimme asunnon, vakuutukset ja autamme kaikessa mahdollisessa, hän jatkaa. Tarjolla räätälöityä ja henkilökohtaista tukea Teen kaiken itse ja tarjoan tarvittaessa henkilökohtaista tukea. Asiakkaat kertovat mitä hetarvitsevat ja yleensä ensin etsitään asunto. Käymme sähköpostitse läpi mitä kaikkea he toivovat. Heidän tullessaan Suomeen käyn katsomassa asuntoja yhdessä heidän kanssaan, Saari kertoo käytännön työstään. Kun asunto on löytynyt kaikki muu järjestetään noin päivässä. Kaikki muu tarkoittaa pankki-asioita, vakuutuksia, erilaisia lupia jne. Vähintään viikon sisällä asiakkaalla on perusasiat kunnossa. Ajatuksena on myös hoitaa kaikki siten, että asiakkaan ja Saaren välille syntyy luottamussuhde. Näin ollen mahdollisten vaikeuksien hetkellä asiakas voi myös soittaa hänelle ja pyytää apua. Jos tulee kriisi ja olet yksin ulkomailla, isoin kysymys kuuluu usein: kenelle soitan nyt? Kriisi voi olla ihan mitä vaan, netti ei toimi, jouduit kolariin tms. Minä neuvon minne soittaa, kuka auttaa ja millä kielellä missäkin on mahdollista asioida, hän jatkaa. Asiakkaat ovat kiitelleet henkilökohtaisen palvelun suomaa tukea. Minulla oli asiakkaana ranskalainen perhe. He muuttivat Suomeen keskellä talvea eikä lapsilla ollut talvivaatteita. Perheen äiti oli todella iloinen kun menin heidän kanssaan vaatekauppaan. Ranskassa lastenvaatteet mitoitetaan iän eikä pituuden mukaan ja suomalainen systeemi ei olisi auennut ilman apua, Saari muistelee. Ihmiset, lumisade ja perinteet mukavinta Suomessa Alussa minulla oli Suomessa vaikeaa, enhän osannut kieltä. En osannut ostaa edes kesäkurpitsaa. Opin kyllä nope- asti, mutta aluksi turhauduin kun en pystynyt ollenkaan seuraamaan keskusteluja. Suomalaiset puhuvat mielellään englantia, mutta vasta kun itse rupesin puhumaan suomea, tuntui että ystävyydet syvenivät, hän kertoo. Suomalaisten ihmisten avuliaisuus ja rehellisyys tekivät häneen heti vaikutuksen. Lisäksi Saari kertoo pitäneensä alusta asti lumisateesta ja siitä, että metsässä voi kävellä näkemättä ketään muita. Suomessa voi luottaa ihmisiin, asiat hoidetaan tehokkaasti ja nopeasti. Pidän myös suomalaisesta tavasta viettää joulua, lakkiaisia ja vaikkapa penkkareita. Minua kiinnostavat perinteet ja tavat. Olenpa missä tahansa haluan aina tutustua paikalliseen kulttuuriin mahdollisimman hyvin. Suomessa erilaiset kulttuuriin liittyvät tavat elävät edelleen vahvoina ja se on minusta hienoa, Nicole Saari toteaa. Teksti Hertta Niemi Kuva Sanna Peurakoski 4 PohjanAkka

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Kiekkokuume. leviää Tanskassa sivut 18 20. Euroopan komission Suomen edustuston lehti. s. 6 11. s. 12 14. s. 26 27

Kiekkokuume. leviää Tanskassa sivut 18 20. Euroopan komission Suomen edustuston lehti. s. 6 11. s. 12 14. s. 26 27 Euroopan komission Suomen edustuston lehti 1 2007 Kuka huolehtisi Euroopan vanhuksista? s. 6 11 Komissaari: EU-tabut romukoppaan s. 12 14 1 Liikkuvuus EU:n parasta antia lukiolaiselle s. 26 27 Kiekkokuume

Lisätiedot

Työ Suomessa. Viittä kieltä puhuvan italialaismaisterin Lorenzo Dotson Smithin tavoite. Euroopan komission Suomen edustuston lehti. sivu 6.

Työ Suomessa. Viittä kieltä puhuvan italialaismaisterin Lorenzo Dotson Smithin tavoite. Euroopan komission Suomen edustuston lehti. sivu 6. Euroopan komission Suomen edustuston lehti 1 2006 Kaupunki, jossa on Škoda-yliopisto sivu 6 Tutustu lobbarin kiisteltyyn työhön sivu 18 1 Vapaa liikkuvuus vai minimipalkka? sivu 26 Tulpat korviin, käskee

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa

Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa Monimuotoisuus mitä ja miksi?...3 Puolustusvoimat koostuu erilaisista ihmisistä...5 Tutkimuksia

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2006 Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa Sloveniassa Svensk resumé sivu 5 sivu 8 sivu 15 pääkirjoitus Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Erasmuksen suosio kasvaa

Erasmuksen suosio kasvaa 1 2003 EU-Suomi 2010 kurkistus kristallipalloon Perhelääkäri hoitaa potilaan vaivat monessa maassa Lakupiippu maistuu yhä Eija-Riitta Korholalle Jaakko Iloniemi ei kaipaa EU:lle presidenttiä Suomi oli

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne FRA Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne Noviembre de 2009 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti 1 2012 Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti Teemana Mitä EU päättää palkansaajien asioista? Opiskelijavaihdossa Sloveniassa Kumulalainen Su Ran Kim tuntee maahanmuuttajien arjen Kansainvälisyys

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Terttu Savela Anna-Maija Lämsä Saara Kärki fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä epooki 19/2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Kansainvälisyys Valoa ja iloa arkeen

lehti omaishoitajille ja läheisille Kansainvälisyys Valoa ja iloa arkeen Lähellä 2012 4 lehti omaishoitajille ja läheisille Kansainvälisyys Valoa ja iloa arkeen Lähellä 4 2012 sisältö 4Liiton opintomatka suuntautui tällä kertaa Brysseliin. 22 18 Pääkirjoitus... 3 Euroopan Unionin

Lisätiedot

Prätkä Saksasta. Timo Heikkilä: Aina valmis pyöränhakumatkalle. Euroopan komission Suomen edustuston lehti. s. 6. s. 18. s. 26. s.

Prätkä Saksasta. Timo Heikkilä: Aina valmis pyöränhakumatkalle. Euroopan komission Suomen edustuston lehti. s. 6. s. 18. s. 26. s. Euroopan komission Suomen edustuston lehti 4 2007 Ekokeksinnöistä pallon pelastajia? s. 6 Kaupungit kasvoivat rajan yli s. 18 1 Aikuinenkin oppii puhumaan s. 26 Prätkä Saksasta s. 16 Timo Heikkilä: Aina

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot