Valtion sähkönhankintastrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion sähkönhankintastrategia"

Transkriptio

1 Valtion sähkönhankintastrategia Työryhmän loppuraportti 30/2009 Budjetti

2

3 Valtion sähkönhankintastrategia Työryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2009 Budjet ti

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila/VM-julkaisutiimi Helsinki 2009

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, syyskuu 2009 Tekijät Hannu Koivurinta, työryhmän puheenjohtaja Nina Elomaa, työryhmän sihteeri Julkaisun nimi Valtion sähkönhankintastrategiaa pohtineen työryhmän loppuraportti Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Asiasanat julkiset hankinnat, sähkönhankinta, strategia Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2009 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, julkaisutiimi, s-posti: Painopaikka ja -aika ISBN ISSN ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sivuja 40 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Tässä julkaisussa on kuvattu lyhyesti valtion sähkönhankinnan nykytilaa ja toimintamalleja sekä esitetty vaihtoehtoja sille, kuinka valtion sähkönhankinta voitaisiin jatkossa järjestää. Julkaisussa on kartoitettu erilaisia vaihtoehtoisia sähkönhankintatapoja sekä kuvattu toimintaympäristön kannalta merkityksellisiä ja huomioon otettavia asioita. Julkaisu sisältää valtion sähkönhankintaa pohtineen työryhmän ehdotuksen siitä, kuinka valtion sähkönhankinta tulisi jatkossa järjestää ja millaisia seikkoja kilpailuttamisessa olisi huomioitava. Työryhmä esittää lisäksi, että valtiovarainministeriö ohjaisi yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n aloittamaan seuraavan kilpailuttamisen valmistelun ja toimintamallien tarkemman suunnittelun yhteistyössä asiakkaiden ja valtiovarainministeriön kanssa strategiassa sovittujen linjausten mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena uudessa hankintastrategiassa on taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävällä pohjalla toteutettu sähkönhankinta koko valtiokonsernille.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, augusti 2009 Författare Hannu Koivurinta, ordförande Nina Elomaa, sekreterare Publikationens titel Slutrapport från arbetsgruppen som överlagt statens elupphandlingsstrategi Publikationens andra versioner Publikationen finns på finska på Internet-address Nyckelord - Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 30/2009 Beställningar/distribution Finansministeriet, publikationsteamet, e-post: Tryckeri/tryckningsort och -år ISBN ISSN ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 40 Pris Språk Finska Sammandrag Denna publikation innehåller en kort beskrivning av nuläget med och handlingsmodellerna för statens elupphandling, samt alternativ till hur statens elupphandling kunder ordnas i framtiden. Publikationen kartlägger olika alternativa elupphandlingssätt och beskriver faktorer som är betydelsefulla för verksamhetsomgivningen, och som bör beaktas. Publikationen innehåller ett förslag från arbetsgruppen som överlagt statens elupphandlingsstrategi om hur statens elupphandling borde ordnas i framtiden, och vilka saker som bör beaktas vid anbudstävlingarna. Arbetsgruppen föreslår dessutom att finansministeriet skulle uppmana upphandlingsenheten Hansel Ab att inleda beredningen av nästa anbudstävling, samt att i enlighet med linjedragningarna i strategin planera noggrannare handlingsmodeller i samarbete med kunderna och finansministeriet. Den nya upphandlingsstrategins viktigaste mål är att man på ett ekonomiskt och ur miljöperspektiv hållbart sätt kunde upphandla el åt hela statskoncernen.

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, August 2009 Author(s) Mr Hannu Koivurinta, Chair Ms Nina Elomaa, Secretary Title of publication Final report by the working group on a strategy for government electricity procurement Parts of publication/ other versions released The publication is available in Finnish at Keywords - Publication series and number Ministry of Finance publications 30/2009 Distribution and sale Ministry of Finance, publications team, Printed by ISBN ISSN ISBN (PDF) ISSN (PDF) No. of pages 40 Price Language Finnish Abstract This report gives a brief description of existing electricity procurement procedures and the publication presents various options on how government electricity procurement could be organised in future. The document maps out different ways of procuring electricity and explains matters that are relevant and should be taken into account in the operating environment. The paper includes a proposal by the working group for government electricity procurement detailing how the procurement of electricity should be organised in future and the type of factors that need to be taken into account in competitive tendering. In addition, the working group proposes that the Ministry of Finance commissions the central purchasing organ Hansel Ltd to start preparing a competitive tendering process and to make more detailed operating plans in collaboration with clients and the Ministry of Finance as outlined in the strategy. The main aim in the new procurement strategy is to achieve both economically and environmentally sustainable electricity procurement in the whole of central government.

8

9 Valtiovarainministeriölle Valtion sähkönhankinnan kokonaisvolyymi on viime vuosina ollut n GWh eli n. 60 milj. euroa. Ministeriöiden, virastojen ja laitosten lisäksi suuria sähkönhankintayksiköitä ovat mm. Senaatti-kiinteistöt, yliopistot ja Puolustushallinnon rakennuslaitos. Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kautta hankittavan sähkön määrä oli vuonna 2008 n. 250 GWh eli n. 12,5 milj. euroa, joka on prosentuaalisesti n. 21 % valtion hankkimasta sähköstä. Suomessa valtio hankkii sähkönsä pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta. Sähkön hankinnassa on hallittava ja ohjattava yhtenäistä riskipolitiikkaa sekä toteutettava kilpailuttaminen koordinoidusti kokonaistaloudellisen edullisuuden saavuttamiseksi. Sähkön hankintaan liittyy myös paljon muita näkökohtia, joiden vuoksi yhteisen sähkönhankintastrategian luominen on tarpeellista. Sähkönhankintaan voidaan liittää tavoitteita esimerkiksi ympäristönäkökohtiin ja poikkeusoloihin liittyen, sähkönhankinnalla voidaan pyrkiä ohjaamaan kulutusta jne. Tällaisten näkökohtien huomioiminen ja niiden tehokas toimeenpaneminen edellyttävät yhteistä strategiaa, jolloin valtion kaikessa sähkönhankinnassa kyetään ottamaan huomioon asetetut tavoitteet. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän valmistelemaan valtion sähkönhankintastrategiaa. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin budjettisihteeri Hannu Koivurinta valtiovarainministeriöstä. Työryhmän jäseninä ovat toimineet johtaja Kaj Hedvall Senaatti-kiinteistöistä, talotekniikkainsinööri Matti Vuori eduskunnan kiinteistötoimistosta, ylitarkastaja Bettina Lemström työ- ja elinkeinoministeriöstä, toimialajohtaja Timo Mäkelä puolustushallinnon rakennuslaitoksesta, kiinteistöpäällikkö Pekka Korhonen tiehallinnosta, erityisasiantuntija Markku Stenborg valtiovarainministeriöstä ja yli-insinööri Timo Partanen energiamarkkinavirastosta. Työryhmän sihteerinä on toiminut yksikön päällikkö Nina Elomaa Hansel Oy:stä. Työryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli kartoittaa valtion sähköhankinnan nykytila ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja valtion sähkönhankinnan järjestämiseksi. Tämän jälkeen työryhmä selvitti erityyppisten valtion hankintayksiköiden sähkönhankintaan liittyviä erilaisia tarpeita. Saatuaan tarvittavat selvitykset tehtyä työryhmä päätyi esittämään valtiovarainministeriölle ehdotuksen siitä, kuinka valtion sähkönhankinta tulisi järjestää.

10 Saatuaan työnsä ja ehdotuksensa valtion sähkönhankintastrategiaksi valmiiksi työryhmä luovuttaa loppuraporttinsa valtiovarainministeriölle. Työryhmän loppuraporttiin sisältyy puolustushallinnon rakennuslaitoksen edustajan eriävä mielipide. Helsingissä 14. päivänä elokuuta Hannu Koivurinta Bettina Lemström Pekka Korhonen Timo Partanen Timo Mäkelä Matti Vuori Markku Stenborg Kaj Hedvall Nina Elomaa

11 9 Sisältö 1 Työryhmän asettaminen ja tehtävät Johdanto Toimintaympäristö ja toimiala Sähkömarkkinat ja markkinahinta Eurooppalaiset sähkömarkkinat Toimijat Sähkönhankintakokonaisuuteen tarvittavat palvelut Näkemykset ja haasteet Asiakasnäkemykset Toimittajanäkemykset Toimintamallit Sähkönhankinnan kokonaispalvelu yhdeltä toimittajalta Sähkön hankinnan jako osa-alueisiin; yksi tai useampia toimittajia Toiminta pörssin kautta Muut huomioitavat näkökohdat Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen Ympäristö ja kestävät hankinnat Sähkönhankinnan strategia Työryhmän ehdotus toimintamallista Toimeenpano ja ohjaus LIITE 1 Puolustushallinnon rakennuslaitoksen edustajan eriävä mielipide

12 10

13 11 1 Työryhmän asettaminen ja tehtävät Valtiovarainministeriö asetti työryhmän valmistelemaan valtion sähkönhankintastrategiaa. Työryhmän tehtäväksi määriteltiin valmistella valtionvarainministeriölle suositus siitä, kuinka valtion sähkönhankinta tulisi järjestää. Työryhmän asettaminen nähtiin tarpeelliseksi, koska yhteinen strategia luo mahdollisuudet sähkönhankinnan tehostamiselle ja säästöjen saavuttamiselle. Tavoitteena on, että valtio hyödyntää koko ostovolyyminsa sähkönhankinnassa ja saa hankittua sähköä mahdollisimman edullisesti. Yhteisen sähkönhankintastrategian luominen on tarpeen siksi, että kyetään hallitsemaan ja ohjaamaan sähkönhankinnan kokonaisuutta ja yhteistä riskipolitiikkaa sekä toteuttamaan kilpailuttaminen koordinoidusti kokonaistaloudellisen edullisuuden saavuttamiseksi. Asettamispäätöksessä työryhmän tehtäväksi määriteltiin: 1. Kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja valtion sähkönhankinnan järjestämiseksi; 2. Sovittaa yhteen erilaisten valtion hankintayksiköiden sähkönhankintaan liittyvät tarpeet; sekä 3. Valmistella valtionvarainministeriölle esitys siitä, kuinka valtion sähkönhankinta tulisi järjestää. Työryhmän jäseniksi nimettiin: Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja Pekka Korhonen, Tiehallinto Ilona Nokela, Eduskunta, varajäsen Matti Vuori Kaj Hedvall, Senaatti-kiinteistöt, varajäsen Erkki Mansikkamäki Timo Mäkelä, Puolustushallinnon rakennuslaitos, varajäsen Ari Kinnunen Markku Kinnunen, työ- ja elinkeinoministeriö, varajäsen Bettina Lemström Anu Värilä, Energiamarkkinavirasto, varajäsen Timo Partanen Markku Stenborg, valtiovarainministeriö Nina Elomaa, Hansel Oy, työryhmän sihteeri, varajäsen Mervi Olkinuora

14 12 Työryhmä on työnsä aikana kartoittanut valtion sähkönhankinnan nykytilaa ja yhteishankintaan liittymiseen liittyviä käytännön asioita sekä pohtinut erilaisia vaihtoehtoja sähkönhankinnan toteuttamiseksi. Toimintamallin lopullisen, yksityiskohtaisen valinnan työryhmä näki tarpeelliseksi jättää sähkönhankinnan kilpailuttamiseen liittyvän valmisteluprosessin aikana toteutettavaksi. Työryhmän loppuraporttiin liittyy Puolustushallinnon rakennuslaitoksen edustajan eriävä mielipide, joka on muistion lopussa liitteenä 1.

15 13 2 Johdanto Valtion sähkönhankinnan kokonaisvolyymin on arvioitu olevan noin 1200 GWh eli arvoltaan 60 miljoonaa euroa. Nykyisellään sähkönhankinta ei ole vielä täysin koordinoitua, vaan sähkön hankintaa toteutetaan valtion eri organisaatioissa. Ministeriöiden, virastojen ja laitosten lisäksi suuria sähköä hankkivia yksiköitä ovat mm. Senaatti-kiinteistöt, yliopistot ja Puolustushallinnon rakennuslaitos. Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kautta hankittavan sähkön osuus on noin 25 % valtion hankkimasta sähköstä. Sähkö on määritetty Talousarviolain (423/1988) 22 a :n ja valtiovarainministeriön antaman päätöksen mukaan tuotteeksi, joka tulee hankkia yhteishankintayksikön kautta. Talousarviolaki mahdollistaa yhteishankinnoista poikkeamisen silloin, jos hankinta ei erityisestä syystä ole toteutettavissa yhteishankintana. Työryhmä selvitti sähkönhankinnan nykytilaa ja identifioi merkittävimmät haasteet sille, miksi sähkön hankinta on edelleen hajallaan eri organisaatioissa. Merkittävimmäksi tekijäksi nousi sähkön sisältyminen vuokrasopimuksiin. Muita merkittäviä tekijöitä olivat sähkön hankinnan kilpailuttamisen toteuttamatta jättäminen kokonaan, sitoutuminen vanhoihin toimittajiin sekä ohjeistuksen puuttuminen. Valtion sisäinen hajanaisuus sähkön hankinnassa pienissä erissä on aiheuttanut turhia, ylimääräisiä kustannuksia, volyymiedun menetystä hankintojen ollessa hajautuneina, sekaannusta valtiokonsernin asiakkaiden keskuudessa toimintatavoista, hämmennystä markkinatoimijoiden ja palveluntarjoajien keskuudessa valtiokonsernin ohjauksen puutteesta ja kilpailevista toimintamalleista sekä hankaluutta edelleen kehittää palvelukonsepteja hankinnan toteuttamiseksi. Lisäksi näkyvissä olevat ja tulevat muutokset energia- ja ympäristölinjauksissa niin Suomessa kuin EU-tasolla vaativat tarkempaa ohjausta ja kontrollointia erilaisten sähkönhankintaan ja julkisiin hankintoihin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

16 14

17 15 3 Toimintaympäristö ja toimiala 3.1 Sähkömarkkinat ja markkinahinta Yhteispohjoismaiset sähkömarkkinat ovat toimineet reilut kymmenen vuotta. Markkinoiden erityispiirteenä Pohjoismaissa on vesivoimatilanteen vaikutus hintatasoon ja sitä kautta hintatason suuri vuosittainen vaihtelu pohjoismaisessa sähköpörssissä. Muita hintatasoon ja hintojen muuttumiseen merkittävästi vaikuttavia komponentteja ovat polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat sekä valuuttakurssit. Hiilen ja öljyn hintakehitys sekä niiden tuotanto-, kysyntä-, tarjonta- ja kaupan tilanne vaikuttavat voimakkaasti hintatasoon. Suomessa sähkön ympäristöasioita on ohjattu ennen kaikkea tuotantoon kohdistuvilla toimenpiteillä kuten syöttötariffeilla ja tuotannon investointituilla. Pohjoismaisessa sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan kautta määräytyvä hinta toimii hintareferenssinä sähkökaupalle. Voidaan sanoa, että hankintatavasta, hankinnan koosta ja toimijasta riippumatta pörssihinta näkyy pääosalle sähkön käyttäjistä. Viimeaikainen hintojen vaihtelu on johtanut myös siihen, että sähkön myyjät ovat muuttamassa pienkuluttajien hinnoittelua sellaiseksi, että toimintamalleihin liittyvä hinnoittelu seuraa yhä enemmän sähköpörssin hintaa. Näin ollen käytävän sähkökaupan muoto ja palvelujen tarve määräytyykin enemmän kuluttajan kokoluokan kuin hinnan määräytymisperusteiden kautta. Myös kuluttajan omien resurssien ja asiantuntemuksen määrä ja käyttömahdollisuudet muokkaavat valittavaa toimintatapaa. Valtion sähkönhankinnan volyymit ovat merkittäviä ja asettavat valtion sähkönhankkijana suurten toimijoiden joukkoon. Pohjoismaissa suuret sähkönkäyttäjät toimivat pörssissä joko itse suoraan tai palveluntuottajien kautta, tai hoitavat sähkön hankintansa sähköyhtiöiden kautta. Kaikissa näissä tukkumarkkinatason toimintavoissa yhteistä on kuitenkin se, että hinnan määräytyminen perustuu markkinahintaan ja käytettyihin hinnansuojausinstrumentteihin. Sähkömarkkinoilla tapahtuvien voimakkaiden hintavaihteluiden vuoksi suuret sähkönkäyttäjät hyödyntävät hinnanhallintaan ja sähkönhankintaan liittyvien riskien hallintaan riski- ja hankintapolitiikkaa. Tällaisen politiikan tavoitteena on systemaattisesti käsitellä hankintaan liittyviä riskejä, tunnistaa ne ja hallita niitä sovitulla, sähkönkäyttäjälle hyväksyttävällä riskitasolla mark-

18 16 kinoilla olevia keinoja käyttäen. Näistä keinoista hinnansuojausinstrumentit ovat yleisimmät. Yksinkertaistaen voitaisiin sanoa, että riskipolitiikan avulla vältytään yllätyksiltä, joita suuret hintavaihtelut voivat aiheuttaa. Hintavakauden saavuttamiseksi, paremman hinnan ennustettavuuden aikaansaamiseksi sekä hintavaihteluun liittyvän riskin hallitsemiseksi toimintamalleihin liittyy sähkösalkun hallintaan kuuluvien palveluiden hyödyntäminen. Näitä palveluja eri laajuudessa markkinoilla tarjoavat sähköyhtiöiden lisäksi toimintaan erikoistuneet yhtiöt sekä esimerkiksi pankit. 3.2 Eurooppalaiset sähkömarkkinat Pohjoismaisella sähkömarkkinalla on pisimmät perinteet markkinoiden toimivuuden ja niiden avoimuuden kannalta. Usein pohjoismaista toimintamallia on pidettykin esikuvana eurooppalaisen yhteisen markkinan kehitykselle. Eurooppalaisilla markkinoilla on kuitenkin omia erityispiirteitään, jotka vaativat omia ratkaisujaan. EU-tasolla on asetettu tavoitteita yhteiseurooppalaisen markkinan kehittämiselle ja markkinoiden avaamiselle koko Euroopan alueella. Tämän tavoitteen eteenpäin vieminen näkyy Euroopan tasolla uuden regulaation syntymisenä, ja sillä tulee olemaan vaikutuksia myös pohjoismaisiin toimintatapoihin. Vauhti tälle kehitykselle määräytyy hyvin pitkälti yhteisen poliittisen tahtotilan löytymisen kautta, mikä saattaa viedä aikaa. Toisaalta kehitystä tällä alueella on tapahtunut koko ajan ja energiamarkkinoiden kiristyminen, kulutuksen kasvun hillitseminen ja omavaraisuusasteen nostaminen ovat omiaan vauhdittamaan kehitystä asian tullessa koko ajan kriittisemmäksi Euroopan talousalueen kehitykselle. On kuitenkin syytä painottaa sitä, että todellinen markkinoiden integroituminen eurooppalaisella tasolla toteutuu vasta sitten, kun maiden väliset siirtoyhteydet ovat riittävän vahvat mahdollistamaan sähkön siirtymisen maiden välillä ja kaupankäynnin toimintatavat ja säännöt ovat yhteneväiset. Kuitenkin pohjoismaiseen hintatasoon vaikuttaa jo nyt eurooppalainen hintataso, vaikka siirtoyhteydet Pohjoismaiden ja Euroopan välillä eivät ole kapasiteetiltaan suuria markkinoiden kokoon suhteutettuna. Valtion kannalta merkittävää on seurata ja analysoida markkinakehitystä ja ottaa huomioon muutokset ja niiden heijastusvaikutukset kilpailutukseen, itse sähkön hankintaan ja markkinakehitykseen. Direktiiviluonnos sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/54/EY muuttamisesta estää voimaan astuessaan sähkönmyyjien ja -tuottajien kantaverkkojen omistuksen. Kantaverkko on valtakunnan sähkön siirron tärkein osa ja siihen liittyvät paikallisen jakeluverkot. Muutos vahvistaa entisestään markkinoiden avoimuutta.

19 Toimijat Sähkömarkkinoilla merkittävä toimija on yhteispohjoismainen sähköpörssi. Sähkön hankinnan kannalta pörssi on merkittävä toimija kahdella tavalla: 1. Sähkönhankintakanavana. 2. Sähkön referenssihinnan määrittelijänä. Vaikka sähkönhankinta pohjoismaissa fyysisellä markkinalla ei toteudukaan kokonaan suoraan sähköpörssin kautta, on pörssin hintareferenssi joka tapauksessa markkinoilla merkittävä tekijä ja vaikuttaa näin ollen sähkön hankintaan. Asiakkaan sähköstä maksama hinta koostuu seuraavista pääkomponenteista: sähköenergian kustannus, sähkön siirron ja jakelun kustannus sekä erilaiset toimintaan liittyvät verot. Ensimmäisen komponentin tärkein vaikuttava tekijä on sähkön tukkuhinta, joka muodostuu avoimilla tukkusähkömarkkinoilla eli käytännössä pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä. Sähkön hetkittäisen hinnan muodostumiseen markkinoilla vaikuttavat pääasiassa sähkön kulutustaso ja kulloinkin käytössä olevan tuotantokapasiteetin tuotantokustannukset sekä kilpailutekijät. Kuluttajan maksamaan sähkön hintaan lisätään oston ja kulutuksen aikavaihteluiden erilaisuuden yhteensovittamisesta aiheutuneet kustannukset sekä muut sähkönmyyjän kustannukset. Toinen komponentti, sähkön jakelun ja siirron kustannukset, heijastaa siirto- ja jakeluverkon rakentamisen, käytön ja ylläpidon kustannuksia. Energiamarkkinavirasto valvoo jakelu- ja siirtoyhtiöiden tuoton kohtuullisuutta ja toiminnan laatua. Viimeinen komponentti, verot, välitetään loppukuluttajille sellaisenaan. Sähkömarkkinoilla sähkönhankintaan liittyviä palveluita tarjoavat sähkönmyyjät, erilaiset palveluyhtiöt, pankit ja konsultointia tarjoavat yhtiöt. Merkittävä osa sähkön hankintaan liittyvistä palveluista hankitaan sähkönmyyjäyhtiöiltä, jotka voivat hoitaa sekä fyysisen sähköntoimituksen eri muodoissaan että muut hankintaan liittyvät palvelut. Tämä toimintatapa on muovautunut vallitsevaksi pitkälti sen vuoksi, että tällä tavoin palvelut saadaan samalta toimittajalta kustannustehokkaasti. Perinteisesti sähkönmyyjät ovat markkinoiden avautumisen myötä kehittäneet palvelukomponentteja kuten salkunhallintaa, raportointia, analyysipalveluita jne. lisäpalveluiksi perinteisen sähkön myynnin rinnalle. Valtion kannalta merkittävää on säilyttää mahdollisuudet käyttää kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja sähkönhankinnan toteuttamiseksi.

20 Sähkönhankintakokonaisuuteen tarvittavat palvelut Sähkönhankinnan kokonaisuuden hoitamiseksi tarvitaan palveluita alla olevilta osa-alueilta: 1. Sähkön fyysinen toimitus, joka sisältää sähkötaseen hallinnan. Fyysinen toimitus tarkoittaa sähköenergian toimittamista asiakkaalle. Fyysinen sähkö voidaan hankkia esimerkiksi suoraan pörssistä tai välittäjän kautta pörssistä, kahden välisillä sopimuksilla tai hankkimalla se esimerkiksi sähköntuottajalta tai -myyjältä. Sähkötaseen hallinta tarkoittaa sähkön hankinnan ja kulutuksen välisen tasapainon hallintaa siten, että sähkönhankinta vastaa joka hetki kulutusta. Sähkötaseen hallinta voidaan hoitaa ostamalla avoin kokonaistoimitus joltain toimittajalta, ryhtymällä itse tasevastaavaksi toimijaksi sähkömarkkinoilla tai ostamalla taseenhoitopalvelu ja siihen liittyvät kulutuksen ennustepalvelut erikseen joltain toimittajalta. 2. Salkunhallinta, joka tarkoittaa sähkönhankintaan liittyvän sähkösalkun hoitoa eli yksinkertaisimmillaan hinnanvarmistusta hinnaltaan vaihtelevilla markkinoilla. Salkunhallinnan ja hinnan kiinnityksen osalta on tärkeää painottaa sitä, ettei salkunhallinta ole aina tae halvimmalle hinnalle, vaan se on sähkön hinnanvaihteluun ja siihen liittyvään riskien hallintaan liittyvä elementti sähkönhankinnassa. 3. Laskutukseen liittyviä palveluita itse sähköenergian laskutuksen lisäksi on esimerkiksi sähkön siirron kauttalaskutuspalvelu. Laskutuksen kannalta tärkeänä elementtinä on sähkön kokonaishinnan muodostukseen liitty vien hintakomponenttien yhdistäminen yhdeksi hinnaksi asiakkaalle. Asiakkaalla voi myös olla useita käyttöpaikkoja yhden tai useamman verkonhaltijan alueella. Näin asiakas ei saa usealta osapuolelta sähkönhankintaan liittyviä laskuja. 4. Raportointi on asiakkaalle merkittävää mm. sähkönkulutuksen seurannan kannalta. Kulutustietojen saaminen asiakkaan käyttöön on edellytys energiatehokkuuden parantamiselle sekä energian säästöön liittyvien toimenpiteiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisaalta raportointia tarvitaan myös sähkönhinnan, tehtyjen kauppojen ja sähkösalkun tilanteeseen liittyvien toteutumien raportointiin. Yhteisen sähkönhankinnan kannalta keskeistä on eri osa-alueiden palveluiden yhteen saattaminen siten, että kokonaisuus toimii tehokkaasti, saumattomasti ja asiakkaan näkökulmasta siten, että palvelut saadaan yhdestä pisteestä. Kilpailuttamisen näkökulmasta on tarpeellista ryhmitellä osa-alueet siten, että markkinoilta löytyy riittävästi tarjontaa tarpeeksi kilpailun aikaansaamiseksi kaikilla osa-alueilla.

21 19 4 Näkemykset ja haasteet 4.1 Asiakasnäkemykset Työryhmässä on kuultu asiakkaiden näkemyksiä ja asiakkaiden kanssa on käyty erillisiä keskusteluja. Asiakasnäkökulmasta keskeistä sähkönhankinnassa ovat seuraavat seikat: 1. Hinnan ennustettavuus erityisesti budjettitalouden piirissä olevilla organisaatioilla on tärkeää. Hinnan tulee olla myös edullinen. 2. Laskutuksen helppous, toimivuus ja siihen liittyvä räätälöinti on koettu tärkeiksi tekijöiksi. Asiakkaat ovat kokeneet hyväksi sen, että sähköntoimitukseen liittyvät laskut voidaan yhdistää mm. sähkönsiirron kauttalaskutuksen kautta. Tällä on hallinnollisia prosesseja tehostava vaikutus, eikä mahdollisia tähän liittyviä lisäkustannuksia ole nähty merkittävinä. 3. Mahdollisuudet sähkön alkuperän valintaan ovat nousseet yhä enemmän esille. Asiakkaat ovat esittäneet toiveita eri tuotantotavoilla tuotetun sähkön hankintaan, kuten mahdollisuuden ns. vihreän sähkön hankintaan. 4.2 Toimittajanäkemykset Sähkömarkkinatoimijoiden osalta näkemyksiä valtion sähkön hankinnasta on koottu eri toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Keskusteluja on käyty mm. pörssin, palveluyhtiöiden ja sähköyhtiöiden kanssa. Eri osapuolten näkemykset sähkönhankinnan toteuttamisesta eivät juuri eronneet toisistaan. Suurimmat haasteet nähtiin seuraavilla osa-alueilla: 1. Sähkön hankinnan hajanaisuus valtiokonsernin sisällä nähtiin valtion sähkön hankintaa heikentävänä tekijänä eikä hajanaisuudelle nähty perusteita. Volyymien kokoamiselle nähtiin selkeät perusteet. 2. Sähkön hankintahinnan kannalta pörssihinta on referenssihinta ja kokonaisuuden kannalta merkittävin tekijä on hankinta- ja riskipolitiikalla. Itse

22 20 toimintamallilla ei nähty olevan merkitystä sähkön kokonaishinnan muodostuksessa, koska mallista riippumatta toimintatavat perustuvat yhteispohjoismaiseen sähköpörssin hyödyntämiseen ja hinnan määräytymiseen markkinoilla. 3. Toimintamallin valinnassa keskeistä on toimintamallin sujuvuus ja tarvittavien palvelukokonaisuuksien jakaminen osa-alueille siten, että toimittajilla on mahdollisuus tarjota palveluja. Lisäksi sähkönhankinnan kokonaisuuden kannalta keskeistä on eri osa-alueiden palveluntuottajien yhteistoiminta sähkönkulutustietojen, sähkönhintakomponenttien, laskutustietojen jne. yhdistämiseksi. Tämä nähtiin keskeiseksi haasteeksi. 4. Sähkönhankinnan ympäristöasioiden huomioinnissa valtion rooli nähtiin tärkeänä. Hankinnan ja kilpailuttamisen kannalta tärkeänä pidettiin sitä, että annetaan mahdollisuus erilaisten toimintatapojen käytölle sähkön ympäristömyötäisyyden toteuttamiseksi. 5. Sähköpörssin kautta toimimisessa keskeiseksi nähtiin valtion rooli sähkömarkkinoiden toimivuuden edistämisessä. Tärkeänä tekijänä suoremmassa pörssin kautta toimimisessa on valtion osapuolien sitoutuminen toimintamalliin, jotta volyymi on riittävän suuri ja suorempi toiminta muodostuu järkeväksi. Toisaalta suoremmassa pörssin kautta toimimisessa ei nähty saavutettavan erityisiä taloudellisia hyötyjä hinnanmääräytymismekanismien vuoksi. Sähkömarkkinoiden tukemisessa keskeiseksi nostettiin valtion sähkönhankinnan rooli ja sen tehtävät suhteessa siihen, voidaanko markkinoiden toimivuuteen vaikuttaa muuten kuin valtion esimerkkiaseman kautta.

23 21 5. Toimintamallit Työryhmä on tarkastellut muutamia vaihtoehtoisia, periaatteiltaan poikkeavia toimintamalleja sähkön hankinnan toteuttamiseksi sekä pohtinut toimintamalleihin liittyviä etuja ja haittoja. Keskustelussa esiin nousseet vaihtoehdot ovat: 1. Sähkönhankinnan kokonaispalvelu yhdeltä toimittajalta 2. Sähkönhankinnan jako osa-alueisiin; yksi tai useampia toimittajia 3. Hankinta suoraan pörssin kautta ja siihen tarvittavat palvelut Toimintamallien periaatteet on esitetty kuvissa Sähkönhankinnan kokonaispalvelu yhdeltä toimittajalta Ensimmäisessä vaihtoehdossa palvelut hankitaan yhdeltä toimittajalta. Salkunhoito Valtio Toimittaja Pörssikaupan hoito ml. ennuste Laskutus Avoin toimitus sisältäen tasepalvelun

24 22 Toimintamallin edut ja haitat ovat mainittuna alla olevassa taulukossa. Edut Yksinkertainen toimintatapa Yksi toimittaja, yksinkertainen toiminta Palvelutuotannon tehokkuus ja kustannustehokkuus Haitat Salkunhallinnan neutraalius, joka on varmistettava sopimus- ja toimintaehdoin Tarvittaessa pörssin kautta toimiminen on varmistettava sopimus- ja toimintaehdoin Valtion volyymit ja asiakasmäärät kasvavat suuriksi, jolloin potentiaalisten tarjoajien määrä voi vähentyä Kustannusten läpinäkyvyys Riittävä tarjonta kilpailun varmistamiseksi 5.2. Sähkön hankinnan jako osa-alueisiin; yksi tai useampia toimittajia Toisessa vaihtoehdossa sähkönhankinnan osa-alueiden toteuttamiseen valitaan yksi tai useampia osapuolia. Palveluiden jako on ajateltu tehtäväksi finanssimarkkinoilla toimimisen ja fyysisillä markkinoilla toimimisen välille. Jako osa-alueille voidaan tehdä myös toisella tavalla. Toimittaja 1 Finanssipalvelut: Salkunhoito Valtio Fyysiset palvelut: Toimittaja 2 Pörssikaupan hoito ml. ennuste Laskutus Avoin toimitus sisältäen tasepalvelun

25 23 Tähän toimintamalliin liittyviä etuja haittoja edellä olevan lisäksi on arvioitu seuraavasti: Edut Eri osa-alueiden asiantuntemuksen parempi hyödyntäminen Palvelutuotannon tehokkuuden hyödyntäminen ja erikoistuneiden palveluiden saaminen Haitat Palvelujen jako voi kasvattaa kustannuksia ja muodostua kalliimmaksi yhden toimittajan malliin verrattuna Useiden osapuolien hallinta lisää hallinnollista työtä sekä vaatii sopimus- ja toimintaehtojen sopimista useampien osapuolien kanssa Tiedonsiirtomäärien kasvaminen osapuolten välillä 5.3. Toiminta pörssin kautta Kolmantena vaihtoehtona on toimiminen suoremmin pörssin kautta. Tällöin valtiolle otetaan palveluntuottajille ja sähkönmyyjille malleissa 1 ja 2 olevia rooleja. Tässä toiminnassa on huomioitava se, että tarvittavien palvelujen tuottamiseen liittyy kilpailuttamisen velvoite, vaikkei itse hankintaa pörssistä tarvitsekaan kilpailuttaa tilanteessa, jossa toimitaan suoraan pörssin kautta fyysisen sähkön hankinnassa sekä hinnansuojaustuotteiden hankinnassa. Pörssi NoPo CC NoPo spot Toimittaja 1..n Valtio Sähkömarkkinaosapuoli Sähkönmyyjä Salkunhoito Pörssikaupan hoito ml. ennuste Laskutus Tasepalvelu * NoPo CC = Nord Pool Clearing Client jäsen/ finanssimarkkinat * NoPo spot = Nord Pool Spot jäsen / fyysinen markkina

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio 7/2014 Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 7/2014 Budjetti 441 729 Painotuote

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi

Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 Valtion toimitilastrategian päivittämistyöryhmän muistio 2/2014 Budjetti Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 Valtion toimitilastrategian päivittämistyöryhmän

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

15/2002 TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN. Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

15/2002 TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN. Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi 15/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta

Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta 2/2015 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman kehittäminen

Lisätiedot

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti 15/2009 Hallinnon kehittäminen Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Toimialan tehokkuus, transaktiokustannukset ja kehityssuunnat

Toimialan tehokkuus, transaktiokustannukset ja kehityssuunnat Suomen osakekaupan kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmä: Toimialan tehokkuus, transaktiokustannukset ja kehityssuunnat Julia Niemeläinen Maaliskuu 2008 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A)

Lisätiedot

Eri toimijaryhmien näkemyksiä kokonaisarkkitehtuurityöstä

Eri toimijaryhmien näkemyksiä kokonaisarkkitehtuurityöstä Eri toimijaryhmien näkemyksiä kokonaisarkkitehtuurityöstä VARKIT-osaprojekti Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin käsitystutkimus FEAR-projekti 45/2008 Hallinnon kehittäminen Eri toimijaryhmien näkemyksiä

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu 2014 - Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti 14/2013 Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu2014 Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Aluehallintovirastojen. hallinnollisten tehtävien kokoaminen 18/2014. Väliraportti. Hallinnon kehittäminen

Aluehallintovirastojen. hallinnollisten tehtävien kokoaminen 18/2014. Väliraportti. Hallinnon kehittäminen Aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoaminen Väliraportti 18/2014 Hallinnon kehittäminen Aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoaminen Väliraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen. (laki valtion talousarviosta 22 a ) Laillisuustarkastuskertomus 3/2011

Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen. (laki valtion talousarviosta 22 a ) Laillisuustarkastuskertomus 3/2011 Laillisuustarkastuskertomus 3/2011 Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen (laki valtion talousarviosta 22 a ) Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ Hanketyön seurantaryhmän loppuraportti 17/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi 28/2011 Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion

Lisätiedot

Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010

Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 59/2004 Viestintä Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.10.2004

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Kunnan johtaminen - demokratia, työnjako ja vastuu

Kunnan johtaminen - demokratia, työnjako ja vastuu Kunnan johtaminen - demokratia, työnjako ja vastuu Kirsi Hämäläinen Kari Prättälä Aimo Ryynänen Kuntajohtamisen kehittämishankkeen loppuraportti 20/2009 Kunnat Kunnan johtaminen demokratia, työnjako ja

Lisätiedot

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti 9/2007 Työryhmämuistioita

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot