RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset Maahanmuuttajat Raisiossa 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3. 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3"

Transkriptio

1 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA KOTOUTTAMISOHJELMA Päivitetty SISÄLLYSLUETTELO 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset Maahanmuuttajat Raisiossa 3 3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Asuminen 5 5. Työvoimapalvelut Opetus.7 7. Nuoriso- ja liikuntatoimi Tulkkaus- ja käännöspalvelut Yhteistyö.9

2 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2 (9) Päivitetty KOTOUTTAMISOHJELMAN PERUSTEET JA TERMIEN SELITYKSET Laki (493/1999) ja asetus (511/1999) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tulivat voimaan Viimeisin lainmuutos on tullut voimaan Lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnanvapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen saavuttamista sekä turvata turvapaikanhakijoiden ja joukkopaon vuoksi tilapäistä suojelua saavien toimeentulo ja huolenpito järjestämällä vastaanotto. Tämän lain tavoitteen on lisäksi auttaa ihmiskaupan uhreja.. TERMISTÖÄ Maahanmuuttajalla tarkoitetaan kaikkia niitä Suomeen muuttavia henkilöitä, jotka tulevat maahan pysyvässä tarkoituksessa ja jotka rekisteröidään jonkun kunnan asukkaiksi. Osa maahanmuuttajista on ulkomaalaista syntyperää, osa syntyperäisiä suomalaisia, jotka palaavat tänne asuttuaan välillä jossain muussa maassa. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat osa maahanmuuttajista. Ulkomaalaista syntyperää olevien muutto johtuu useimmiten perhe- tai muista siteistä Suomeen tai pakolaisuudesta. Pakolainen on ihminen, jolla on aihetta pelätä vainoa eri syistä ja on siksi kotimaansa ulkopuolella eikä koe voivansa palata. Turvapaikanhakija on Suomeen tullessaan hakenut poliisilta turvapaikkaoikeutta lähinnä samoista syistä kuin pakolaisuus määritellään. Turvapaikkahakemukset käsittelee Ulkomaalaisvirasto. Hakijat on majoitettu vastaanottokeskuksiin turvapaikkapäätöstä odottaessaan. Kiintiöpakolaiset kuuluvat pakolaiskiintiöön, jonka Suomi YK:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella vuosittain ottaa maahan ja sijoittaa kuntiin. Paluumuuttajat ovat entisen Neuvostoliiton alueelta tulevia suomalaista sukua olevia ja heidän perheenjäseniään. Ihmiskaupan uhri on henkilö, joka on ilmeisesti avun tarpeessa ihmiskaupan kohteeksi joutumisen vuoksi tai erityisen avun tarpeessa ihmiskaupparikosta tutkittaessa. Kotoutumisella tarkoitetaan sitä yksilöllistä kehitystä, jonka myötä maahanmuuttaja hankkii sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän voi osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan ja säilyttää samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan. Kotouttamisella tarkoitetaan niitä viranomaisten toimenpiteitä ja voimavaroja, joilla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista. Kotouttamislain mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kunnan tehtävänä on laatia yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja KELAn kanssa kotouttamisohjelma,

3 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 3 (9) joka sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista ja yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamislain mukaan maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai hakee toimeentulotukea, on enintään kolmen ensimmäisen maassaolovuoden aikana oikeus henkilökohtaiseen tai perhekohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan, jonka hän laatii yhteistyössä kunnan ja työvoimatoimiston kanssa. Työvoimatoimisto ja TE-keskus vastaavat työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja työvoimapalvelujen järjestämisestä. Kotoutumissuunnitelman aikainen toimeentulo turvataan kotoutumistuella, joka muodostuu työmarkkinatuesta tai/ja toimeentulotuesta. Työmarkkinatukena maksettavan kotoutumistuen maksaa kansaneläkelaitos. Valtio korvaa kunnille pakolaisten vastaanotosta ja eräiden entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttaneiden henkilöiden vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia valtioneuvoston päätöksen (512/1999) mukaisesti. Korvaukset maksaa Varsinais-Suomen TE-keskus. 2. MAAHANMUUTTAJAT RAISIOSSA Raisiossa asui v.2005 lopussa 705 henkeä, muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Koska monet ovat jo hankkineet Suomen kansalaisuuden, maahanmuuttajien määrä kuntalaisista on suurempi kuin ulkomaan kansalaisten. Suurimmat kieliryhmät ovat, venäjä, bosnia, albania, viro, arabia ja kiina. Kaupunki on ottanut vastaan pakolaisia vuodesta 1987 lähtien luvun lopulla saapuneet olivat Kaakkois-Aasian pakolaisia Vietnamista ja Kamputseasta luvulla on vastaanotettu pääasiassa entisen Jugoslavian alueelta ja Irakista kotoisin olevia pakolaisia. Pakolaisten vastaanottosopimus valtion kanssa on uusittu vuonna Sopimus on voimassa toistaiseksi eikä siinä ole määritelty vuosittain vastaanotettavien pakolaisten määrää. Vuonna 1998 kaupunki otti sopimuksen mukaan 2 ja vuonna kiintiöpakolaista. Kaupunkiin sijoitettujen uusien pakolaisten lisäksi kaupungin pakolaistaustainen väestö on kasvanut maan sisäisen muuttoliikkeen vuoksi. Vuosina Raisioon muutti 142 aikaisemmin lähinnä Itä-Suomen kuntiin sijoitettua pakolaista. Vuosina Raisioon muutti omaehtoisesti 23 paluumuuttajaa entisen Neuvostoliiton alueelta. Nyt (2006) muutto on tasaantunut ja vuosittain saapuu maansisäisen muuton seurauksena muutamia perheitä, myönteisen oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita sekä kiintiöpakolaisia. Kotouttamislain 10 :n mukaisen kotouttamissuunnitelman laatimisesta työikäisten osalta vastaa työvoimatoimisto. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kunnan edustajan ja asiakkaan kanssa. Työvoiman ulkopuolella olevien kotouttamissuunnitelmasta vastaa kunta, samoin kuin niistä kotoutumista edistävistä ja tukevista palveluista, jotka eivät ole työvoimapoliittisia toimenpiteitä.

4 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 4 (9) 3. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään samansisältöisinä ja laajuisina kuin kunnan muille asukkaille ottaen kuitenkin huomioon, mitä laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) ( 2002) ja ( 10/2006) säädetään kunnan tehtävistä ja maahanmuuttajan oikeudesta kotoutumissuunnitelmaan ja kotoutumistukeen sekä mitä valtion kanssa on sovittu pakolaisten vastaanoton palvelujen järjestämisestä. Sosiaalityö ja toimeentulotuki Maahanmuuttajat käyttävät Raision kaupungin peruspalveluita. He saavat palvelut samansisältöisinä ja laajuisina kuin kuntalaiset yleensä. Raision aikuissosiaalityön yksikössä on yksi sosiaalityöntekijä joka vastaa maahanmuuttajien sosiaalityöstä. Toimeentulotuesta vastaavat etuuskäsittelijät. Lastensuojelutyössä maahanmuuttajien sosiaalityöntekijän työparina on perhepalvelutoimiston sosiaalityöntekijä. Projektit ovat tukeneet maahanmuuttajien kotoutumista: Paketti työllistäminen Banyan vapaa-aika Kontti työllistäminen Pakter terveydenhuolto Pakter2 terveydenhuolto RaiKaa työllistäminen 2005 Pavake vastaanotto ja kotouttaminen Pavake2 vastaanotto ja kotouttaminen 2007 Sosiaalityöntekijä huolehtii alkuvaiheen kotouttamistoimenpiteistä (LIITE, Vastaanoton alkuvaiheen ja kotouttamisen toimenpideluettelo, Pavake projekti 2006)) Päivähoito Päivähoitolaissa ja -asetuksessa määritellään päivähoidon tehtävät. Kasvatustavoitteisiin kuuluu myös suomen- tai ruotsinkielisten, saamelaisten, romanien, ja eri maahanmuuttajaryhmien lasten oman kielen ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajan kanssa. Maahanmuuttajalasten kohdalla ensisijaisen tärkeää on kielen oppimisen tukeminen. Lapsen oman äidinkielen oppiminen ennen kotouttamismaan kieltä on tärkeää, vasta tämän jälkeen tulee toinen eli kotomaan kieli. Maahanmuuttajalapset ovat integroituina normaaliin päiväkotiryhmään. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen huoltajien vakaumusta. Syksystä 2004 alkaen on yhden lastentarhanopettajan työajasta varattu 40 % maahanmuuttajalasten tehostettuun suomenkielenopetukseen. Vuoden 2007 alusta päiväkotien pakolaislasten suomenkielenopetus kuuluu Pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamisprojektiin (PAVAKE).

5 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 5 (9) Erityispäivähoito Maahanmuuttajalasten tulee saada oman äidinkielensä opetusta päivähoidossa. Tämän lisäksi heille on taattava riittävä ja systemaattisesti järjestetty suomenkielen opetus. Suomenkielen opettamisesta voisi pitää huolen esim. kiertävä lastentarhanopettaja, tai erityislastentarhanopettaja, jolla on perehtyneisyys asiaan. Tämä henkilö tukisi myös maahanmuuttajaperheitä heidän tehtävässään opettaa äidinkieltään omille lapsilleen ja mahdollisesti muissa maahanmuuttajaperheitä kohtaavissa kasvatusongelmissa. Myös lapsen päiväkotiryhmän työntekijät saisivat tältä kiertävältä työntekijältä tarpeellisen tuen toiminnalleen ryhmässä, johon on integroitu maahanmuuttajalapsia. Maahanmuuttajaperheiden äideille tulee järjestää suomen kielen opetusta ja lukutaidon opetusta. Monissa maahanmuuttajaperheissä äiti ei pääse kursseille pienten lastensa hoitamiselta. Näitä äitejä palvelisivat oppitunnit, joille voisi osallistua joko pienen lapsen kanssa, tai niin, että lastenhoito olisi tuntien ajaksi järjestetty esimerkiksi samoissa tiloissa. Tavoitteena on, ettei maahanmuuttajalapsi myöhemmällä iällään tarvitsisi raskaita ja kalliita tuki- ja korjaamistoimia koulunkäyntiin ja vapaa-ajanviettoon. Kun lapsen itsetuntoa on varhaisella iällä tuettu ja vahvistettu, hänen syrjäytymisuhkansa on pienempi. Päivähoidon mitoituksessa on otettu huomioon maahanmuuttajalapset. Maahanmuuttajalapset päivähoidossa -koulutus järjestetään henkilökunnalle vuosittain. Terveyspalvelut Ulkomaalaisten terveydenhuoltopalvelut ovat kunnan normaalia palvelujärjestelmää ja kansanterveyslain mukaan kunnan tulee järjestää asukkaiden, myös kunnassa asuvien ulkomaalisten terveysneuvonta, sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto. Raisiossa on luotu Pakter projektin aikana hoitopolku maahanmuuttajien mielenterveysongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. 4. ASUMINEN Tulevat asuntoalueet tulee suunnitella sosiaaliselta rakenteeltaan mahdollisimman monipuolisiksi. Lähitulevaisuudessa ei kuitenkaan ole näköpiirissä sellaisia asuntoalueita, joille suunniteltaisiin monenlaisia talotyyppejä ja hallintasuhteita. (Lähiaikoina toteutetaan syrjemmälle omistuspohjaisia pientaloalueita ja keskiosiin yksittäisiä kerros- ja rivitalokohteita.) Pakolaistaustaisille paras mahdollinen asunto löytyy keskustan tuntumasta, jossa on eniten vanhaa asuntokantaa ja toisaalta kaupungin vuokra-asunnoista, joita on eri puolilla kaupunkia. Kaupungin vuokra-asuntojen määrää ei merkittävästi lisätä lähiaikoina. Raisiossa on tavoitteena estää maahanmuuttajien asumiskeskittymiä. Kotoutuminen on parempaa ympäristössä, jossa asuu tasapuolisesti kantaväestöä ja maahanmuuttajia. 5. TYÖVOIMAPALVELUT Raisiossa asuvien maahanmuuttajien työvoimapalveluista ja työvoimatoimiston osuudesta henkilökohtaisten kotoutumissuunnitelmien laatimisessa vastaa Raision työvoimatoimisto. Raision työvoimatoimistossa on kaksi virkailijaa maahanmuuttajia varten. Kielikoulutuksesta työvoimatoimisto saa asiakkaan suunnitelmaan liitettävän palautteen, josta ilmenee asiakkaan kielitaidon taso. Pitkäkestoisiin asiakastilanteisiin voidaan kutsua tulkki sen varmistamiseksi, että asiakas ymmärtää sovitut asiat.

6 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 6 (9) Pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset asiakkaat hoidetaan erityispalveluna. Kuntouttavaan työtoimintaan tulevien aktivointisuunnitelmat hoidetaan yhdessä asiakkaan, työvoimatoimiston vastuuvirkailijan ja kunnan virkailijan kanssa. Kaupungin työllistäminen jakautuu perinteiseen kuuden kuukauden jaksoissa työllistämiseen ja sosiaalitoimen järjestämään työllistämistoimintaan. Tukityöllistämisen keinoin pyritään työllistämään eritoten pitkään työttömänä olleita ja alle 25-vuotiata. Tukityöllistymisen työpaikat täytetään yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa. Sosiaalitoimen työllistämisen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti toimeentulotukiasiakkaat ja nuoret tulottomat henkilöt. Sosiaalisella työllistämisellä ehkäistään syrjäytymistä ja yritetään hallita toimeentulotukimenojen kasvua. Kuntouttava työtoiminta Sosiaalitoimeen on palkattu kuntoutusohjaaja, jonka tehtävänä on pitkäaikaisten vaikeasti työllistettävien sekä nuorten aktivoiminen joko koulutuksen, harjoittelun, tuetun työn tai viime kädessä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Sosiaalityöntekijät tekevät yhdessä kuntoutusohjaajan ja työvoimatoimiston edustajan sekä asiakkaan kanssa aktivointisuunnitelmia heidän työllistymisekseen. 6. OPETUS Yleissivistävä koulutus Peruskoulua ja lukiota koskeva lainsäädäntö ja opetusministeriön päätökset takaavat maahanmuuttajaoppilaille tiettyjä erityisjärjestelyjä. Opetushallitus julkaisee vuosittain tiedotteen maahanmuuttajaoppilaiden opetusjärjestelyistä peruskoulussa ja lukiossa. Tiedotteessa kerrotaan peruskoulun valmistavan opetuksen, tukiopetuksen, oman äidinkielenopetuksen ja opetusmateriaalien käytöstä. Ohjausta saa tarvittaessa myös opetushallituksen kouluttamilta maahanmuuttajaopetuksen alueellisilta tukihenkilöiltä. Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen tehostaminen on järjestetty valtiolta haettavan erityisrahoituksen turvin.. Kirjasto on koonnut maahanmuuttajaoppilaille soveltuvaa oppimateriaalia ja aiheesta on järjestetty kirjastossa näyttely. Osa aineistosta on toimitettu koulujen käyttöön ja muu aineisto on saata vissa kirjastossa. Kerttulan koulussa on Raisiossa eniten maahanmuuttajaoppilaita. Opettajakunnan suhtautuminen maahanmuuttajaperheisiin ja -lapsiin on myönteinen ja myös koulun sidosryhmän muut kodit ovat mukautuneet joustavasti tilanteeseen, jossa suomalaisperheen lasten luokalla on maahanmuuttajaoppilas. Sitä pidetään yleisesti rikkautena Maahanmuuttajaoppilaat arvioidaan yksilöllisesti suhteuttaen heidän suomenkielen taitonsa. Koulussa on kaksi opettajaa, jotka ovat erikoistuneet maahanmuuttajaoppilaiden suomenkielen opetukseen. Opetusta annetaan (2-5 hengen ryhmiä) 2-3 kertaa viikossa/oppilas. Maahanmuuttajaoppilaille on tarpeen vaatiessa järjestetty tavallista tukiopetusta joko koulun maahanmuuttajaoppilaiden kiintiöstä tai koulun yleisestä tukiopetuskiintiöstä riippuen siitä, miten kauan oppilas on maassa asunut. Raisio ei järjestä valmistavaa opetusta vaan hankkii sen ostopalveluna Turusta, mikäli siellä on tilaa. Muuten opetuksessa, esimerkiksi oman uskonnon (islam) opetus tapahtuu virtuaalisesti Turun virtuaalikouluhanke Mopedin avustuksella. Moped-hankkeen sivustoilta löytyy materiaalia eri kielillä. Aikuiskoulutus

7 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 7 (9) Työvoimapoliittisen koulutuksen hankinnasta vastaa TE -keskuksen työvoimaosasto yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa. Raisiossa asuvat maahanmuuttajat ovat useimmiten osallistuneet Turussa järjestettyyn maahanmuuttajakoulutukseen. Maahanmuuttajan henkilökohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimakoulutuksena järjestetyn maahanmuuttajakoulutuksen ohella myös työvoimakoulutusta ja muuta soveltuvaa aikuiskoulutusta. Koulutuksen rinnastamisesta työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin säädetään kotouttamislaissa ja -asetuksessa ja niistä on sovittu kunnan ja TE -keskuksen kesken. Peruskoulunsa lähtömaassaan suorittaneet nuoret ovat osallistuneet Turun työväenopiston rinnasteiseen kieliopetukseen. Nuoria maahanmuuttajia avustetaan mm. Kesälukioseuran kielikursseille. Työväenopistolla on hyvät edellytykset toimia yhdyssiteenä maahanmuuttajiin ja toiminnan toistuvaisluontoisuus antaa mahdollisuuksia monenlaiseen yhteistoimintaan tulijoiden kanssa. Kulttuuritoimen mahdollisuudet hakea maahanmuuttajia mukaan toimintaan onnistuvat parhaiten yhteistyössä työväenopiston kanssa. Maahanmuuttajien kotouttaminen Raision ammattiopisto Timalissa Raision ammattiopisto Timali kouluttaa Turun alueen maahanmuuttajia yhteistyössä Varsinais-Suomen TE keskuksen kanssa. Kotoutumisjakson opetuksen -suomen kielen koulutusta kielitaidon parantamiseen sekä tutustumista ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja koulutusjärjestelmästä lisäksi Timalilla on erinomaiset valmiudet järjestää sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavaa että ammattiin valmistavaa koulutusta. Koulutus toteutetaan 5-portaisen moduulimallin mukaisesti huomioiden pedagogisissa ratkaisuissa alueen maahanmuuttajaväestön rakenne. Maahanmuuttajakoulutuksen yleisenä tavoitteena on saada maahanmuuttajan taidot ja kyvyt käyttöön, niin että hän työllistyisi mahdollisimman pian. Rasismin henkilökohtainen kokeminen on yksi suurimpia esteitä kotoutumisessa, sillä se heikentää maahanmuuttajan itseluottamusta ja tätä kautta hidastaa oman paikan löytämistä yhteiskunnassa. Työssä oppiminen edistää maahanmuuttajan kotoutumista ja itseluottamuksen kasvua. Jokaiseen maahanmuuttajakoulutukseen kuuluu työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija pääsee tutustumaan tavoitealansa työtehtäviin Suomessa. Työnantajat ovat lähes poikkeuksetta olleet tyytyväisiä harjoittelijoihin, joten sopeutuminen työpaikan pelisääntöihin ja suomalaisiin työtovereihin on sujunut hyvin. Kun maahanmuuttajien määrä työpaikoilla lisääntyy, myös suomalaisten suhtautuminen heihin muuttuu vähitellen myönteisemmäksi. 7. NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI Nuorisotoimi tiedottaa tapahtumistaan ja toiminnastaan Raisio tiedottaa lehdessä. Lisäksi toimistossa on saatavilla raisiolaisten yhdistysten ja järjestöjen yhteystiedot. Erillistä toimintaa maahanmuuttajille ei ole järjestetty. Nuorisotoimen tapahtumista tiedotetaan myös kaupungin eri pisteissä; kirjastossa, sosiaalitoimistoissa ja kouluissa sekä nuorisotiloissa. Maahanmuuttajat voivat osallistua sekä liikuntatoimen että paikallisten urheiluseurojen toimintaan. Toimistosta saa tiedot seurojen yhteyshenkilöistä, jotka voivat kertoa enemmän toiminnastaan. Maahanmuuttajien omien liikuntaryhmien perustaminen saattaa olla tämän hetkisen salitilanteen takia vaikeaa, koska liikuntatoimi ei pysty vastaamaan edes urheiluseurojen, yhdistysten ja työpaikkojen esittämiin tarpeisiin. Liikuntasalien käyttö on maksimissaan, joten lisätiloja tarvittaisiin jo nyt. Liikuntatoimi toivoo maahanmuuttajien oppivan vähitellen käyttämään paikallisten urheiluseurojen tarjoamia palveluja. Maahanmuut-

8 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 8 (9) tajilla on käytössään salivuoro koripallon peluuseen sekä mahdollisuus kesäisin pelata heille mieleistä jalkapalloa ulkokentillä niiden ollessa vapaana. 8. TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT Tulkkaus- ja käännöspalvelut ovat suomea tai ruotsia taitamattomille maahanmuuttajille edellytyksenä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa, palvelujen tasa-arvoisessa käyttämisessä ja viranomaisten kanssa asioimisessa. Viranomaiset voivat tilata tulkkaus- ja käännöspalveluja Turun seudun alueelliselta tulkkikeskukselta. Palvelujen maksullisuus sekä maksullisten palvelujen korvaaminen valtion varoista riippuvat siitä täyttävätkö tilaava viranomainen ja asiakas valtioneuvoston päätöksessä määritellyt edellytykset. Sosiaali- ja terveyskeskuksen yksiköt voivat tilata tulkkeja ilman korvausta silloin kun on kyse pakolaisista. Valtio korvaa pakolaisten vastaanottosopimuksen tehneille kunnille pakolaisten vastaanottoon liittyvät tulkkauspalvelut valtioneuvoston päätöksen (512/1999) mukaisesti. Entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden paluumuuttajien kanssa asioivat viranomaiset saavat korvauksen tarvittavista tulkkaus- ja käännöspalkkioista valtion varoista puolen vuoden ajan kotikuntaan rekisteröinnistä silloin, kun palvelut on korvattu toimeentulotukena (VNP 512/ ). Kunta ja työvoimatoimisto tekevät yhteistyötä kotoutumissuunnitelmiin liittyvien tulkkauspalvelujen järjestämisessä. 9. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Kotouttamistoimenpiteitä suunnitellessaan kunnan tulee tehdä yhteistyötä naapurikuntien, muiden viranomaisten sekä alueella toimivien vapaaehtoisjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa. KELA huolehtii sille kuuluvista maahanmuuttajien lakisääteisistä etuuksista. Asiakasyhteistyöryhmässä etsitään viranomaisyhteistyönä moniammatillisesti kuntoutujien kuntoutustarpeita vastaavia ratkaisuja. Raision kihlakunnanvirastossa poliisipäällikkö vastaa ja tekee päätökset ulkomaalaisia koskevissa asioissa. Ulkomaalaisten lupien käsittely on keskitetty yhdelle henkilölle. Kaikissa maahanmuuttaja-asioissa kihlakunnanvirasto on yhteistyössä muiden virastojen kanssa. Yleisesti kihlakunnanvirasto ja poliisi hoitavat heille laissa määrätyt ulkomaalaisasiat. Raision seurakunta on nimennyt henkilön hoitamaan maahanmuuttajien asioita. Seurakunnan normaalit toiminnot ovat avoimia kaikille. Seurakunnalla on tiloja, joita myös maahanmuuttajat voivat käyttää sovittaessa. Järjestöt Raisiossa ei ole erillisiä maahanmuuttajajärjestöjä. Maahanmuuttajat voivat liittyä jäseniksi mihin tahansa raisiolaiseen järjestöön.

9 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 9 (9) Tämä kotouttamisohjelma on vahvistettu.. pidetyssä Raision kaupunginhallituksen kokouksessa. Tiedoksi: Varsinais-Suomen TE-keskus, työvoimaosasto Raision työvoimatoimisto

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kauhava 2.11.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela Ylitarkastaja Mauno Salmela 18.12.2015 1 Säädöspohja Kotolaki (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011 Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten

Lisätiedot

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto Maahanmuutto Pirkanmaalla 4.2.2016 Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, / Tampereen yliopisto Turvapaikanhakijat 31.12.2015 Ulkomaan kansalaiset ja kotouttaminen Kunnan ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 105 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 218 6.11.2013 Kaupunginhallitus 84 29.3.2016 Asianro 677/04.03.01/2013 33 Valtuutettu Mika Koiviston

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun kaupungille, valtuustoaloite. Dno OUKA: 1411 /020/2010

Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun kaupungille, valtuustoaloite. Dno OUKA: 1411 /020/2010 Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun kaupungille, valtuustoaloite Dno OUKA: 1411 /020/2010 Valtuutettu Olli Immonen on kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3.2010 jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 SISÄLTÖ 1 MAAHANMUUTTAJAT IISSÄ 3 2 KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 3 TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 5 4 MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTMISEN TUKEMINEN..7 4.1 Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä

Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 419/05.11.00/2013 56 Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä historia Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

KUINKA KUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN VAIKUTTAA PORVOON KAUPUNGIN PALVELUIHIN?

KUINKA KUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN VAIKUTTAA PORVOON KAUPUNGIN PALVELUIHIN? KUINKA KUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN VAIKUTTAA PORVOON KAUPUNGIN PALVELUIHIN? KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 26.5.2016 Kuntapaikkojen tarve on suuri, jopa kriittinen alaikäisten turvapaikanhakijoiden osalta.

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven elinvoimatekijä

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT

OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT Valtakunnallinen maahanmuuttotyön koordinaatiotapaaminen Oulussa 18-19.03.2010 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki 2 Oulun kaupungin rooli maahanmuuttopolitiikassa

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kemin kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Luettelo kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista on edistystä aiempaan verrattuna, mutta siihen tulisi tehdä seuraavat tarkennukset:

Luettelo kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista on edistystä aiempaan verrattuna, mutta siihen tulisi tehdä seuraavat tarkennukset: TYÖMINISTERIÖLLE Pyydettynä lausuntonaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain tarkentamista ja kehittämistä varten perustetun työryhmän (TM 008:00/2003)

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015 Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015 Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla Kunnanhallitus 19.10.2015 187 557/042/2015 Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 47 20.05.2010 Kunnanhallitus 206 31.05.2010. Pakolaisten ottaminen kuntapaikalle 2075/08/082/2010

Perusturvalautakunta 47 20.05.2010 Kunnanhallitus 206 31.05.2010. Pakolaisten ottaminen kuntapaikalle 2075/08/082/2010 Perusturvalautakunta 47 20.05.2010 Kunnanhallitus 206 31.05.2010 Pakolaisten ottaminen kuntapaikalle 2075/08/082/2010 PERUST 47 Pohjois-Pohjanmaalla on pulaa pakolaisten kuntapaikoista. Vastaanottavia

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA HAMELY/195/05.13.05/2010 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Heinolan kaupunki sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ KASELY 1306/05.13.05/2013 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Luumäen kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow Lieksalaiset asukkaat Lieksassa asukkaita n. 12 200 henkilöä Ulkomaalaistaustaisia kuntalaisia yli 500henkilöä

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013.

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kauniaisten kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla Pirkanmaa ELY-keskus 1.11.2016 Maahanmuuttajat Pirkanmaalla Pirkanmaalla asui vuoden 2015 lopussa yhteensä 506 114 asukasta, joista 21 485 oli vieraskielisiä (4,2 %). Vieraskielisillä

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5. ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.2014 ALPO-rekisterin käyttäjät 2011 yhteensä 10 hanketta (ALIPI,

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä Siirtolaisuusinstituutti

Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä Siirtolaisuusinstituutti Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä 8.9.2016 Siirtolaisuusinstituutti Ohjelma: 12.30 Kahvitarjoilu 12.50 Aapiskukkopalkinnon luovuttaminen: Ann-Sofie Selin, puheenjohtaja, Finnish Reading Association

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ [Diaarinumero] SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU 9.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016. 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta

PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016. 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 1. LAKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA... 2 2. MAAHANMUUTTAJAN

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014 Monikulttuurisuusohjelman 2014-2017 seurantatiedot vuodelta 2014 Teemu Haapalehto Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Monikulttuuriasiain neuvottelukunta 4.6.2015 Vieraskielisen väestön määrä

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Uusi kotoutumislaki Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 8.11.2011 Kotoutumislakiuudistuksen tavoitteet Selkeyttää sääntelyä; kaksi eri lakia Tehostaa ja nopeuttaa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 10.11.2010 190/2010. Erityisasiantuntija Leif Sand, leif.sand(at)vaasa.fi. Kuntalaisaloite 22.03.2010

Kaupunginhallitus 10.11.2010 190/2010. Erityisasiantuntija Leif Sand, leif.sand(at)vaasa.fi. Kuntalaisaloite 22.03.2010 Maahanmuuton aiheuttamat nettokustannukset Vaasan kaupungille / kuntalaisaloite, Tapio Parkkari ym/maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset/valtuustoaloite, Harri Leppälä Kaupunginhallitus 10.11.2010

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä

Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Helsinki 30.3.2015 Hannu-Pekka Huttunen Asiantuntijakonsultti Laki kotoutumisen edistämisestä: LUVUT 1-4 1. Yleiset säännökset

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

Minister Astrid Thors

Minister Astrid Thors Pohjoiskalottikonferenssi Nordkalottkonferens 21.08.2010 Minister Astrid Thors 20.8.2010 Peruskäsitteitä Maahanmuuttaja: Maahan muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Suomeen arvioidaan tulevan

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot