RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset Maahanmuuttajat Raisiossa 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3. 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3"

Transkriptio

1 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA KOTOUTTAMISOHJELMA Päivitetty SISÄLLYSLUETTELO 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset Maahanmuuttajat Raisiossa 3 3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Asuminen 5 5. Työvoimapalvelut Opetus.7 7. Nuoriso- ja liikuntatoimi Tulkkaus- ja käännöspalvelut Yhteistyö.9

2 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2 (9) Päivitetty KOTOUTTAMISOHJELMAN PERUSTEET JA TERMIEN SELITYKSET Laki (493/1999) ja asetus (511/1999) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tulivat voimaan Viimeisin lainmuutos on tullut voimaan Lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnanvapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen saavuttamista sekä turvata turvapaikanhakijoiden ja joukkopaon vuoksi tilapäistä suojelua saavien toimeentulo ja huolenpito järjestämällä vastaanotto. Tämän lain tavoitteen on lisäksi auttaa ihmiskaupan uhreja.. TERMISTÖÄ Maahanmuuttajalla tarkoitetaan kaikkia niitä Suomeen muuttavia henkilöitä, jotka tulevat maahan pysyvässä tarkoituksessa ja jotka rekisteröidään jonkun kunnan asukkaiksi. Osa maahanmuuttajista on ulkomaalaista syntyperää, osa syntyperäisiä suomalaisia, jotka palaavat tänne asuttuaan välillä jossain muussa maassa. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat osa maahanmuuttajista. Ulkomaalaista syntyperää olevien muutto johtuu useimmiten perhe- tai muista siteistä Suomeen tai pakolaisuudesta. Pakolainen on ihminen, jolla on aihetta pelätä vainoa eri syistä ja on siksi kotimaansa ulkopuolella eikä koe voivansa palata. Turvapaikanhakija on Suomeen tullessaan hakenut poliisilta turvapaikkaoikeutta lähinnä samoista syistä kuin pakolaisuus määritellään. Turvapaikkahakemukset käsittelee Ulkomaalaisvirasto. Hakijat on majoitettu vastaanottokeskuksiin turvapaikkapäätöstä odottaessaan. Kiintiöpakolaiset kuuluvat pakolaiskiintiöön, jonka Suomi YK:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella vuosittain ottaa maahan ja sijoittaa kuntiin. Paluumuuttajat ovat entisen Neuvostoliiton alueelta tulevia suomalaista sukua olevia ja heidän perheenjäseniään. Ihmiskaupan uhri on henkilö, joka on ilmeisesti avun tarpeessa ihmiskaupan kohteeksi joutumisen vuoksi tai erityisen avun tarpeessa ihmiskaupparikosta tutkittaessa. Kotoutumisella tarkoitetaan sitä yksilöllistä kehitystä, jonka myötä maahanmuuttaja hankkii sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän voi osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan ja säilyttää samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan. Kotouttamisella tarkoitetaan niitä viranomaisten toimenpiteitä ja voimavaroja, joilla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista. Kotouttamislain mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kunnan tehtävänä on laatia yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja KELAn kanssa kotouttamisohjelma,

3 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 3 (9) joka sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista ja yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamislain mukaan maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai hakee toimeentulotukea, on enintään kolmen ensimmäisen maassaolovuoden aikana oikeus henkilökohtaiseen tai perhekohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan, jonka hän laatii yhteistyössä kunnan ja työvoimatoimiston kanssa. Työvoimatoimisto ja TE-keskus vastaavat työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja työvoimapalvelujen järjestämisestä. Kotoutumissuunnitelman aikainen toimeentulo turvataan kotoutumistuella, joka muodostuu työmarkkinatuesta tai/ja toimeentulotuesta. Työmarkkinatukena maksettavan kotoutumistuen maksaa kansaneläkelaitos. Valtio korvaa kunnille pakolaisten vastaanotosta ja eräiden entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttaneiden henkilöiden vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia valtioneuvoston päätöksen (512/1999) mukaisesti. Korvaukset maksaa Varsinais-Suomen TE-keskus. 2. MAAHANMUUTTAJAT RAISIOSSA Raisiossa asui v.2005 lopussa 705 henkeä, muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Koska monet ovat jo hankkineet Suomen kansalaisuuden, maahanmuuttajien määrä kuntalaisista on suurempi kuin ulkomaan kansalaisten. Suurimmat kieliryhmät ovat, venäjä, bosnia, albania, viro, arabia ja kiina. Kaupunki on ottanut vastaan pakolaisia vuodesta 1987 lähtien luvun lopulla saapuneet olivat Kaakkois-Aasian pakolaisia Vietnamista ja Kamputseasta luvulla on vastaanotettu pääasiassa entisen Jugoslavian alueelta ja Irakista kotoisin olevia pakolaisia. Pakolaisten vastaanottosopimus valtion kanssa on uusittu vuonna Sopimus on voimassa toistaiseksi eikä siinä ole määritelty vuosittain vastaanotettavien pakolaisten määrää. Vuonna 1998 kaupunki otti sopimuksen mukaan 2 ja vuonna kiintiöpakolaista. Kaupunkiin sijoitettujen uusien pakolaisten lisäksi kaupungin pakolaistaustainen väestö on kasvanut maan sisäisen muuttoliikkeen vuoksi. Vuosina Raisioon muutti 142 aikaisemmin lähinnä Itä-Suomen kuntiin sijoitettua pakolaista. Vuosina Raisioon muutti omaehtoisesti 23 paluumuuttajaa entisen Neuvostoliiton alueelta. Nyt (2006) muutto on tasaantunut ja vuosittain saapuu maansisäisen muuton seurauksena muutamia perheitä, myönteisen oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita sekä kiintiöpakolaisia. Kotouttamislain 10 :n mukaisen kotouttamissuunnitelman laatimisesta työikäisten osalta vastaa työvoimatoimisto. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kunnan edustajan ja asiakkaan kanssa. Työvoiman ulkopuolella olevien kotouttamissuunnitelmasta vastaa kunta, samoin kuin niistä kotoutumista edistävistä ja tukevista palveluista, jotka eivät ole työvoimapoliittisia toimenpiteitä.

4 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 4 (9) 3. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään samansisältöisinä ja laajuisina kuin kunnan muille asukkaille ottaen kuitenkin huomioon, mitä laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) ( 2002) ja ( 10/2006) säädetään kunnan tehtävistä ja maahanmuuttajan oikeudesta kotoutumissuunnitelmaan ja kotoutumistukeen sekä mitä valtion kanssa on sovittu pakolaisten vastaanoton palvelujen järjestämisestä. Sosiaalityö ja toimeentulotuki Maahanmuuttajat käyttävät Raision kaupungin peruspalveluita. He saavat palvelut samansisältöisinä ja laajuisina kuin kuntalaiset yleensä. Raision aikuissosiaalityön yksikössä on yksi sosiaalityöntekijä joka vastaa maahanmuuttajien sosiaalityöstä. Toimeentulotuesta vastaavat etuuskäsittelijät. Lastensuojelutyössä maahanmuuttajien sosiaalityöntekijän työparina on perhepalvelutoimiston sosiaalityöntekijä. Projektit ovat tukeneet maahanmuuttajien kotoutumista: Paketti työllistäminen Banyan vapaa-aika Kontti työllistäminen Pakter terveydenhuolto Pakter2 terveydenhuolto RaiKaa työllistäminen 2005 Pavake vastaanotto ja kotouttaminen Pavake2 vastaanotto ja kotouttaminen 2007 Sosiaalityöntekijä huolehtii alkuvaiheen kotouttamistoimenpiteistä (LIITE, Vastaanoton alkuvaiheen ja kotouttamisen toimenpideluettelo, Pavake projekti 2006)) Päivähoito Päivähoitolaissa ja -asetuksessa määritellään päivähoidon tehtävät. Kasvatustavoitteisiin kuuluu myös suomen- tai ruotsinkielisten, saamelaisten, romanien, ja eri maahanmuuttajaryhmien lasten oman kielen ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajan kanssa. Maahanmuuttajalasten kohdalla ensisijaisen tärkeää on kielen oppimisen tukeminen. Lapsen oman äidinkielen oppiminen ennen kotouttamismaan kieltä on tärkeää, vasta tämän jälkeen tulee toinen eli kotomaan kieli. Maahanmuuttajalapset ovat integroituina normaaliin päiväkotiryhmään. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen huoltajien vakaumusta. Syksystä 2004 alkaen on yhden lastentarhanopettajan työajasta varattu 40 % maahanmuuttajalasten tehostettuun suomenkielenopetukseen. Vuoden 2007 alusta päiväkotien pakolaislasten suomenkielenopetus kuuluu Pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamisprojektiin (PAVAKE).

5 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 5 (9) Erityispäivähoito Maahanmuuttajalasten tulee saada oman äidinkielensä opetusta päivähoidossa. Tämän lisäksi heille on taattava riittävä ja systemaattisesti järjestetty suomenkielen opetus. Suomenkielen opettamisesta voisi pitää huolen esim. kiertävä lastentarhanopettaja, tai erityislastentarhanopettaja, jolla on perehtyneisyys asiaan. Tämä henkilö tukisi myös maahanmuuttajaperheitä heidän tehtävässään opettaa äidinkieltään omille lapsilleen ja mahdollisesti muissa maahanmuuttajaperheitä kohtaavissa kasvatusongelmissa. Myös lapsen päiväkotiryhmän työntekijät saisivat tältä kiertävältä työntekijältä tarpeellisen tuen toiminnalleen ryhmässä, johon on integroitu maahanmuuttajalapsia. Maahanmuuttajaperheiden äideille tulee järjestää suomen kielen opetusta ja lukutaidon opetusta. Monissa maahanmuuttajaperheissä äiti ei pääse kursseille pienten lastensa hoitamiselta. Näitä äitejä palvelisivat oppitunnit, joille voisi osallistua joko pienen lapsen kanssa, tai niin, että lastenhoito olisi tuntien ajaksi järjestetty esimerkiksi samoissa tiloissa. Tavoitteena on, ettei maahanmuuttajalapsi myöhemmällä iällään tarvitsisi raskaita ja kalliita tuki- ja korjaamistoimia koulunkäyntiin ja vapaa-ajanviettoon. Kun lapsen itsetuntoa on varhaisella iällä tuettu ja vahvistettu, hänen syrjäytymisuhkansa on pienempi. Päivähoidon mitoituksessa on otettu huomioon maahanmuuttajalapset. Maahanmuuttajalapset päivähoidossa -koulutus järjestetään henkilökunnalle vuosittain. Terveyspalvelut Ulkomaalaisten terveydenhuoltopalvelut ovat kunnan normaalia palvelujärjestelmää ja kansanterveyslain mukaan kunnan tulee järjestää asukkaiden, myös kunnassa asuvien ulkomaalisten terveysneuvonta, sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto. Raisiossa on luotu Pakter projektin aikana hoitopolku maahanmuuttajien mielenterveysongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. 4. ASUMINEN Tulevat asuntoalueet tulee suunnitella sosiaaliselta rakenteeltaan mahdollisimman monipuolisiksi. Lähitulevaisuudessa ei kuitenkaan ole näköpiirissä sellaisia asuntoalueita, joille suunniteltaisiin monenlaisia talotyyppejä ja hallintasuhteita. (Lähiaikoina toteutetaan syrjemmälle omistuspohjaisia pientaloalueita ja keskiosiin yksittäisiä kerros- ja rivitalokohteita.) Pakolaistaustaisille paras mahdollinen asunto löytyy keskustan tuntumasta, jossa on eniten vanhaa asuntokantaa ja toisaalta kaupungin vuokra-asunnoista, joita on eri puolilla kaupunkia. Kaupungin vuokra-asuntojen määrää ei merkittävästi lisätä lähiaikoina. Raisiossa on tavoitteena estää maahanmuuttajien asumiskeskittymiä. Kotoutuminen on parempaa ympäristössä, jossa asuu tasapuolisesti kantaväestöä ja maahanmuuttajia. 5. TYÖVOIMAPALVELUT Raisiossa asuvien maahanmuuttajien työvoimapalveluista ja työvoimatoimiston osuudesta henkilökohtaisten kotoutumissuunnitelmien laatimisessa vastaa Raision työvoimatoimisto. Raision työvoimatoimistossa on kaksi virkailijaa maahanmuuttajia varten. Kielikoulutuksesta työvoimatoimisto saa asiakkaan suunnitelmaan liitettävän palautteen, josta ilmenee asiakkaan kielitaidon taso. Pitkäkestoisiin asiakastilanteisiin voidaan kutsua tulkki sen varmistamiseksi, että asiakas ymmärtää sovitut asiat.

6 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 6 (9) Pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset asiakkaat hoidetaan erityispalveluna. Kuntouttavaan työtoimintaan tulevien aktivointisuunnitelmat hoidetaan yhdessä asiakkaan, työvoimatoimiston vastuuvirkailijan ja kunnan virkailijan kanssa. Kaupungin työllistäminen jakautuu perinteiseen kuuden kuukauden jaksoissa työllistämiseen ja sosiaalitoimen järjestämään työllistämistoimintaan. Tukityöllistämisen keinoin pyritään työllistämään eritoten pitkään työttömänä olleita ja alle 25-vuotiata. Tukityöllistymisen työpaikat täytetään yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa. Sosiaalitoimen työllistämisen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti toimeentulotukiasiakkaat ja nuoret tulottomat henkilöt. Sosiaalisella työllistämisellä ehkäistään syrjäytymistä ja yritetään hallita toimeentulotukimenojen kasvua. Kuntouttava työtoiminta Sosiaalitoimeen on palkattu kuntoutusohjaaja, jonka tehtävänä on pitkäaikaisten vaikeasti työllistettävien sekä nuorten aktivoiminen joko koulutuksen, harjoittelun, tuetun työn tai viime kädessä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Sosiaalityöntekijät tekevät yhdessä kuntoutusohjaajan ja työvoimatoimiston edustajan sekä asiakkaan kanssa aktivointisuunnitelmia heidän työllistymisekseen. 6. OPETUS Yleissivistävä koulutus Peruskoulua ja lukiota koskeva lainsäädäntö ja opetusministeriön päätökset takaavat maahanmuuttajaoppilaille tiettyjä erityisjärjestelyjä. Opetushallitus julkaisee vuosittain tiedotteen maahanmuuttajaoppilaiden opetusjärjestelyistä peruskoulussa ja lukiossa. Tiedotteessa kerrotaan peruskoulun valmistavan opetuksen, tukiopetuksen, oman äidinkielenopetuksen ja opetusmateriaalien käytöstä. Ohjausta saa tarvittaessa myös opetushallituksen kouluttamilta maahanmuuttajaopetuksen alueellisilta tukihenkilöiltä. Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen tehostaminen on järjestetty valtiolta haettavan erityisrahoituksen turvin.. Kirjasto on koonnut maahanmuuttajaoppilaille soveltuvaa oppimateriaalia ja aiheesta on järjestetty kirjastossa näyttely. Osa aineistosta on toimitettu koulujen käyttöön ja muu aineisto on saata vissa kirjastossa. Kerttulan koulussa on Raisiossa eniten maahanmuuttajaoppilaita. Opettajakunnan suhtautuminen maahanmuuttajaperheisiin ja -lapsiin on myönteinen ja myös koulun sidosryhmän muut kodit ovat mukautuneet joustavasti tilanteeseen, jossa suomalaisperheen lasten luokalla on maahanmuuttajaoppilas. Sitä pidetään yleisesti rikkautena Maahanmuuttajaoppilaat arvioidaan yksilöllisesti suhteuttaen heidän suomenkielen taitonsa. Koulussa on kaksi opettajaa, jotka ovat erikoistuneet maahanmuuttajaoppilaiden suomenkielen opetukseen. Opetusta annetaan (2-5 hengen ryhmiä) 2-3 kertaa viikossa/oppilas. Maahanmuuttajaoppilaille on tarpeen vaatiessa järjestetty tavallista tukiopetusta joko koulun maahanmuuttajaoppilaiden kiintiöstä tai koulun yleisestä tukiopetuskiintiöstä riippuen siitä, miten kauan oppilas on maassa asunut. Raisio ei järjestä valmistavaa opetusta vaan hankkii sen ostopalveluna Turusta, mikäli siellä on tilaa. Muuten opetuksessa, esimerkiksi oman uskonnon (islam) opetus tapahtuu virtuaalisesti Turun virtuaalikouluhanke Mopedin avustuksella. Moped-hankkeen sivustoilta löytyy materiaalia eri kielillä. Aikuiskoulutus

7 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 7 (9) Työvoimapoliittisen koulutuksen hankinnasta vastaa TE -keskuksen työvoimaosasto yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa. Raisiossa asuvat maahanmuuttajat ovat useimmiten osallistuneet Turussa järjestettyyn maahanmuuttajakoulutukseen. Maahanmuuttajan henkilökohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimakoulutuksena järjestetyn maahanmuuttajakoulutuksen ohella myös työvoimakoulutusta ja muuta soveltuvaa aikuiskoulutusta. Koulutuksen rinnastamisesta työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin säädetään kotouttamislaissa ja -asetuksessa ja niistä on sovittu kunnan ja TE -keskuksen kesken. Peruskoulunsa lähtömaassaan suorittaneet nuoret ovat osallistuneet Turun työväenopiston rinnasteiseen kieliopetukseen. Nuoria maahanmuuttajia avustetaan mm. Kesälukioseuran kielikursseille. Työväenopistolla on hyvät edellytykset toimia yhdyssiteenä maahanmuuttajiin ja toiminnan toistuvaisluontoisuus antaa mahdollisuuksia monenlaiseen yhteistoimintaan tulijoiden kanssa. Kulttuuritoimen mahdollisuudet hakea maahanmuuttajia mukaan toimintaan onnistuvat parhaiten yhteistyössä työväenopiston kanssa. Maahanmuuttajien kotouttaminen Raision ammattiopisto Timalissa Raision ammattiopisto Timali kouluttaa Turun alueen maahanmuuttajia yhteistyössä Varsinais-Suomen TE keskuksen kanssa. Kotoutumisjakson opetuksen -suomen kielen koulutusta kielitaidon parantamiseen sekä tutustumista ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja koulutusjärjestelmästä lisäksi Timalilla on erinomaiset valmiudet järjestää sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavaa että ammattiin valmistavaa koulutusta. Koulutus toteutetaan 5-portaisen moduulimallin mukaisesti huomioiden pedagogisissa ratkaisuissa alueen maahanmuuttajaväestön rakenne. Maahanmuuttajakoulutuksen yleisenä tavoitteena on saada maahanmuuttajan taidot ja kyvyt käyttöön, niin että hän työllistyisi mahdollisimman pian. Rasismin henkilökohtainen kokeminen on yksi suurimpia esteitä kotoutumisessa, sillä se heikentää maahanmuuttajan itseluottamusta ja tätä kautta hidastaa oman paikan löytämistä yhteiskunnassa. Työssä oppiminen edistää maahanmuuttajan kotoutumista ja itseluottamuksen kasvua. Jokaiseen maahanmuuttajakoulutukseen kuuluu työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija pääsee tutustumaan tavoitealansa työtehtäviin Suomessa. Työnantajat ovat lähes poikkeuksetta olleet tyytyväisiä harjoittelijoihin, joten sopeutuminen työpaikan pelisääntöihin ja suomalaisiin työtovereihin on sujunut hyvin. Kun maahanmuuttajien määrä työpaikoilla lisääntyy, myös suomalaisten suhtautuminen heihin muuttuu vähitellen myönteisemmäksi. 7. NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI Nuorisotoimi tiedottaa tapahtumistaan ja toiminnastaan Raisio tiedottaa lehdessä. Lisäksi toimistossa on saatavilla raisiolaisten yhdistysten ja järjestöjen yhteystiedot. Erillistä toimintaa maahanmuuttajille ei ole järjestetty. Nuorisotoimen tapahtumista tiedotetaan myös kaupungin eri pisteissä; kirjastossa, sosiaalitoimistoissa ja kouluissa sekä nuorisotiloissa. Maahanmuuttajat voivat osallistua sekä liikuntatoimen että paikallisten urheiluseurojen toimintaan. Toimistosta saa tiedot seurojen yhteyshenkilöistä, jotka voivat kertoa enemmän toiminnastaan. Maahanmuuttajien omien liikuntaryhmien perustaminen saattaa olla tämän hetkisen salitilanteen takia vaikeaa, koska liikuntatoimi ei pysty vastaamaan edes urheiluseurojen, yhdistysten ja työpaikkojen esittämiin tarpeisiin. Liikuntasalien käyttö on maksimissaan, joten lisätiloja tarvittaisiin jo nyt. Liikuntatoimi toivoo maahanmuuttajien oppivan vähitellen käyttämään paikallisten urheiluseurojen tarjoamia palveluja. Maahanmuut-

8 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 8 (9) tajilla on käytössään salivuoro koripallon peluuseen sekä mahdollisuus kesäisin pelata heille mieleistä jalkapalloa ulkokentillä niiden ollessa vapaana. 8. TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT Tulkkaus- ja käännöspalvelut ovat suomea tai ruotsia taitamattomille maahanmuuttajille edellytyksenä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa, palvelujen tasa-arvoisessa käyttämisessä ja viranomaisten kanssa asioimisessa. Viranomaiset voivat tilata tulkkaus- ja käännöspalveluja Turun seudun alueelliselta tulkkikeskukselta. Palvelujen maksullisuus sekä maksullisten palvelujen korvaaminen valtion varoista riippuvat siitä täyttävätkö tilaava viranomainen ja asiakas valtioneuvoston päätöksessä määritellyt edellytykset. Sosiaali- ja terveyskeskuksen yksiköt voivat tilata tulkkeja ilman korvausta silloin kun on kyse pakolaisista. Valtio korvaa pakolaisten vastaanottosopimuksen tehneille kunnille pakolaisten vastaanottoon liittyvät tulkkauspalvelut valtioneuvoston päätöksen (512/1999) mukaisesti. Entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden paluumuuttajien kanssa asioivat viranomaiset saavat korvauksen tarvittavista tulkkaus- ja käännöspalkkioista valtion varoista puolen vuoden ajan kotikuntaan rekisteröinnistä silloin, kun palvelut on korvattu toimeentulotukena (VNP 512/ ). Kunta ja työvoimatoimisto tekevät yhteistyötä kotoutumissuunnitelmiin liittyvien tulkkauspalvelujen järjestämisessä. 9. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Kotouttamistoimenpiteitä suunnitellessaan kunnan tulee tehdä yhteistyötä naapurikuntien, muiden viranomaisten sekä alueella toimivien vapaaehtoisjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa. KELA huolehtii sille kuuluvista maahanmuuttajien lakisääteisistä etuuksista. Asiakasyhteistyöryhmässä etsitään viranomaisyhteistyönä moniammatillisesti kuntoutujien kuntoutustarpeita vastaavia ratkaisuja. Raision kihlakunnanvirastossa poliisipäällikkö vastaa ja tekee päätökset ulkomaalaisia koskevissa asioissa. Ulkomaalaisten lupien käsittely on keskitetty yhdelle henkilölle. Kaikissa maahanmuuttaja-asioissa kihlakunnanvirasto on yhteistyössä muiden virastojen kanssa. Yleisesti kihlakunnanvirasto ja poliisi hoitavat heille laissa määrätyt ulkomaalaisasiat. Raision seurakunta on nimennyt henkilön hoitamaan maahanmuuttajien asioita. Seurakunnan normaalit toiminnot ovat avoimia kaikille. Seurakunnalla on tiloja, joita myös maahanmuuttajat voivat käyttää sovittaessa. Järjestöt Raisiossa ei ole erillisiä maahanmuuttajajärjestöjä. Maahanmuuttajat voivat liittyä jäseniksi mihin tahansa raisiolaiseen järjestöön.

9 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 9 (9) Tämä kotouttamisohjelma on vahvistettu.. pidetyssä Raision kaupunginhallituksen kokouksessa. Tiedoksi: Varsinais-Suomen TE-keskus, työvoimaosasto Raision työvoimatoimisto

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Nakkilan kunnan kotouttamisohjelma Toimielin Käsitelty Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisällys JOHDANTO... 1 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ... 2 3. KOTOUTUMISEN TUKEMINEN ERI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi 1 Taitto: Maura Tiuraniemi Kuvat: Halaten materiaalit

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA Kunnanvaltuuston 20.9.2010 56 hyväksymä 1 Johdanto... 3 2 Kotouttamisohjelman laadinta ja maahanmuuttotyöryhmän toiminta... 4 3 Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LUKIJALLE Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, joka on päivitetty maaliskuussa 2011, on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri muuttanut Lahden kaupunkiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Alkuperäisen oppaan on koonnut Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke ja sitä on muokannut Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Krister Björklund Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa Siirtolaisuusinstituutti Turku Euroopan unionin Pakolaisrahasto

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

PAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUS NAANTALIN KAUPUNGIN JA VARSINAIS-SUOMEN TE-KESKUKSEN VÄLILLÄ LIITE B3, SOSLTK 25.4.2007

PAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUS NAANTALIN KAUPUNGIN JA VARSINAIS-SUOMEN TE-KESKUKSEN VÄLILLÄ LIITE B3, SOSLTK 25.4.2007 Sosiaalilautakunta 26 25.04.2007 Kaupunginhallitus 254 07.05.2007 Kaupunginhallitus 338 18.06.2007 Kaupunginhallitus 351 13.08.2007 Kaupunginhallitus 483 29.10.2007 Kaupunginhallitus 502 05.11.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA Liisa Laukkanen Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Kehittämishanke

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa 4/2009 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Eri kieli ja kulttuuriryhmiin kuuluvat ja heidän opetuksensa...3 3. Lainsäädäntö ja velvoitteet...3

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot