Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2015"

Transkriptio

1 Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalaiset Nuoret

2 1 Sisällys Johdanto 1 Laadullisesti parempaa, määrällisesti pienempää maahanmuuttoa 2 Uusi suunta kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan 2 Perheenyhdistäminen kuriin 3 EU:n köyhyyssiirtolaisuus hallintaan 4 Työperäistä maahanmuuttoa tarpeen mukaan 4 Vapaaehtoista ulkomaalaisten maastamuuttoa tuettava 4 Kansalaisuuden saaminen ja sen pois ottaminen 5 Integroitumisen ongelmat ja ratkaisut 5 Vakaviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat karkotettava 7 Turvallisuus ja terrorismi 8 Maahanmuuton kustannukset tuotava ilmi 8 Johdanto Suomea ei voida pitää perinteisenä maahanmuuttomaana. Historiaamme on leimannut melkein vuosituhannen suomalaisen kulttuurin dominanssi siitä huolimatta, että olimme vuosisatoja ensiksi Ruotsin ja sen jälkeen Venäjän vallan alla. Maahamme ei ole siis kohdistunut historiallisesti suuria vieraiden, edes eurooppalaisten, kulttuurien edustajien muuttovirtoja, jotka olisivat vaikuttaneet Suomessa ratkaisevalla tavalla maamme valtakulttuurin kehitykseen. Vasta 1980-luvun loppupuolelta lähtien Suomi on saanut ulkomailta merkittävää nettomuuttovoittoa. Aina 1990-luvun alkuun asti tosin nettosiirtolaisuudesta Suomeen suurin osa koostui maan omista kansalaisista, jotka palasivat Ruotsista Suomeen eläkepäiviään viettämään luvun alussa käynnistyi myös suomensukuisten inkeriläisten paluumuutto silloisen presidentin Mauno Koiviston kutsumana. Tilastollisesti merkittävä ei-eurooppalainen maahanmuutto Suomeen alkoi vuoden 1990 loppupuolella ensimmäisten somaleiden saapuessa maahan turvapaikanhaussa Venäjän puolelta. Tätä ennen ei Suomi ole ollut käytännössä lainkaan ulkoeurooppalaisen maahanmuuton kohde Viimeisten 24 vuoden aikana Suomeen kohdistuva muuttoliike on mittasuhteeltaan ja monimuotoisuudeltaan aivan ainutlaatuista Suomen koko valtiollisessa historiassa. Suomessa asui vuonna 1990 ainoastaan ulkomailla syntynyttä henkilöä. Ulkomailla syntyneiden määrä Suomessa oli kasvanut vuoteen 2013 mennessä jo henkilöön. Vierasperäisen väestön kasvuvauhti on siis ollut kuluneen vajaan neljännesvuosisadan aikana ennenkuulumattoman nopeaa ja

3 2 sen kasvutahti on erityisesti kiihtynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen. Viime vuosien aikana ulkomailla syntyneen väestön kasvuvauhti Suomessa on ollut lähes ihmistä vuosittain, kun tämä lisäys vielä 1990-luvulla oli vain joitakin tuhansia per vuosi. Maahanmuuton merkittävää kasvua ei selitä pelkästään Venäjältä tulleiden inkerinsuomalaisten ja ruotsinsuomalaisten paluumuutto, vaan yhä enenevässä määrin massamuutto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Syntymämaansa Afrikassa omaavien henkilöiden määrä on noussut vuosien välillä 9521 ihmisestä Erityisen nopeaa tässä ryhmässä on ollut Somaliassa syntyneiden henkilöiden määrän rivakka kasvu. Aasiassa syntyneiden lukumäärä on myös kohonnut välillä nopeasti yksilöstä Aasiassa syntyneiden joukossa silmiinpistävintä on Irakissa ja Afganistanissa syntyneiden henkilöiden määrän nopea lisääntyminen. Laadullisesti parempaa, määrällisesti pienempää maahanmuuttoa Maahanmuuton kustannukset Suomelle ovat uusimman laaja-alaisen tutkimuksen mukaan vähintään euroa joka vuosi. Maahanmuutto ei ole luonnonmullistuksen kaltainen ilmiö, jonka on vain annettava tapahtua. Päinvastoin kansainvälistä muuttoliikettä on täysin mahdollista säädellä vastaanottavan yhteiskunnan tarpeet ja vastaanottokyky huomioiden. Suomen on otettava pidemmän aikavälin maahanmuuttopoliittiseksi strategiseksi johtoajatukseksi määrällisesti pienempi ja laadullisesti parempi maahanmuutto. Tämä toimii vastakohtana nykyiselle politiikalle, jossa Suomi ajopuuna vain odottaa massiivisten siirtolaisvirtojen ja niiden mukanaan tuomien ongelmien rantautumista maahamme. Nettomaahanmuutto olisi täten saatava laskemaan nykyisistä kymmenistä tuhansista 1990-luvulla vallinneisiin tuhansien mittaluokkaan, jotta kotouttamispolitiikka voitaisiin saattaa uskottavalle perustalle. Suomen tulee voida toteuttaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka ottaa huomioon ja kunnioittaa suomalaista valtakulttuuria, ei uhkaa maamme sosiaalisen rauhan säilymistä ja tuo maallemme kansantaloudellista hyötyä. Työperäinen maahanmuutto tulee olla ensisijainen tulomuuton syy Suomeen, mutta senkin on tapahduttava suomalaisten työmarkkinoiden sääntöjen mukaan. Työperäinen maahanmuutto ei siis saa johtaa työehtojen- ja palkkatason alentamiseen, eikä suomalaisten työläisten syrjäyttämiseen kotimaisilta työmarkkinoilta. Humanitääristä ja sosiaaliperäistä maahanmuuttoa tulee taas arvioida kriittisesti uudelleen ja sen taso on saatava laskemaan vastaamaan maamme kotouttamisvalmiuksia. Uusi suunta kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan Suomen harjoittama kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka on pikaisen remontin tarpeessa. Maamme olisi syytä laskea pakolaiskiintiötä maamme vastaanottovalmiuksia paremmin vastaavalle tasolle esimerkiksi 500 henkilöön ja priorisoida kiintiöpakolaisten valinnassa niitä kansalaisuusryhmiä, joiden kotoutumisennuste on positiivinen. Positiivinen kotoutumisennuste voidaan katsoa olevan etenkin muslimimaissa syrjityiksi tulleilla kristityillä. Maailman pahimmilta kriisialueilta otettavien

4 3 kiintiöpakolaisen suhteen on käytettävä erityistä seulontaa, jotta pakolaiskiintiön mukana Suomeen ei tulisi terroristisia aikeita omaavia henkilöitä. Suomen olisi saatava taittumaan myönteisten turvapaikkapäätösten nouseva trendi, joka on vaarassa romuttaa täysin kotouttamisjärjestelmämme perustan. Vuodesta 2009 lähtien myönteisen turvapaikkapäätöksen on saanut joka vuosi yli 1000 henkilöä. Turvapaikanhakua Suomeen on mahdollista vähentää tekemällä turvapaikanhakijoiden sosiaalietuisuuksia koskevan täyssaneerauksen, poistamalla ylimääräisen humanitaarisen suojelun kategorian ulkomaalaislaista ja sopimalla kattavat palautussopimukset kaikkien merkittävien turvapaikanhakijoiden lähtömaiden kanssa. Suomen olisi lisäksi harjoitettava tehokasta kielteisen päätöksen saaneiden tai rikollisten turvapaikanhakijoiden käännyttämis- ja karkotuspolitiikkaa. Kansainvälistä suojelua olisi pyrittävä myöntämään muiden kuin kiintiöpakolaisten tai turvapaikan saaneiden henkilöiden kohdalla vain vuodeksi kerrallaan, jolloin vuosittain arvioitaisiin, voisiko kansainvälistä suojelua saanut henkilö palata jälleen takaisin kotimaahansa. Suomen turvapaikkajärjestelmän tavoitteena ei nimittäin pitäisi olla jatkuvan maassamme oleskelun salliminen muille kuin kiintiöpakolaisille tai turvapaikkastatuksen saaneille henkilöille, vaan suojelun tarpeen loppumisen jälkeen turvapaikanhakijan pitäisi säännönmukaisesti palata takaisin lähtömaahansa. Kansainvälistä suojelua saaneen yksilön kotiseutumatkailuun pitäisi lisäksi puuttua ankaralla kädellä. Turvapaikkajärjestelmämme uskottavuuden kannalta ei voida pitää kestävänä tilanteena sitä, että maastamme suojelua saaneet henkilöt toistuvasti vierailevat niillä konfliktialueilla, josta ovat alun perin paenneet. Turvapaikanhakijoiden toistuvien vierailujen kotimaassaan pitäisi poikkeuksetta johtaa näiden henkilöiden oleskeluluvan peruuttamiseen ja maasta karkotukseen. Perheenyhdistäminen kuriin Perhesiteiden nojalla Suomeen suuntautuvan maahanmuuton määrä on huolestuttavasti noussut vuosi vuodelta ja saavutti vuonna 2013 jo ennätykselliset 6460 henkilön kokonaismäärän. Tästä joukosta pelkästään 746 oli Somalian ja 296 Irakin kansalaisia. Molemmissa kansalaisuusryhmissä virallinen työttömyysaste on yli 50 % ja työllisyysaste hädin tuskin yli 10 %. Somaleiden ja irakilaisten sekä muiden vaikeassa sosioekonomisessa tilassa olevien ei-eurooppalaisten yhteisöjen kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ei tue perhesiteinen maahanmuutto suoraan maamme sosiaalijärjestelmämme elätettäväksi. Tämän vuoksi perheenyhdistämisissä Suomeen pitäisi olla poikkeuksetta ehtona toimeentulovaatimus myös toissijaista tai humanitaarista suojelua saavien henkilöiden kohdalla, mikäli heidän perheensä on perustettu jo ennen maahantuloa. Olisi myös luontaista saattaa Suomen kansalaisten perheenyhdistämisten edellytykseksi toimeentulovaatimus, koska yleistyvänä ilmiönä Suomessa on täällä syntyneiden toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajien tapa tuoda Euroopan ulkopuolelta puolisoita ja muita perheenjäseniään maahan. Esimerkiksi Tanskassa, Britanniassa ja Hollannissa sovelletut asumisaika-, asunto-, kielitaito- ja kotouttamisvaatimukset perheenyhdistämisten lisäehtoina olisi otettava ensi sijassa lainvalmistelutyön kohteeksi osana perheenyhdistämispolitiikkaamme kokonaisuudistusta.

5 4 EU:n köyhyyssiirtolaisuus hallintaan EU:n vapaan liikkuvuuden säädösten nojalla Suomella ei ole mahdollista kontrolloida yhteisön sisältä tulevien ihmisten tuloa Suomeen muuten kuin niissä tapauksissa, jos EU-kansalainen jää Suomeen pidemmäksi aikaa nauttimaan vain eri tulonsiirtoja ilman tarkoitusta hakea työtä tai opiskella. Kuitenkin poliisien ja sosiaaliviranomaisten keskinäinen tietojenvaihto Euroopan unionin kansalaisten jatkuvasta toimeentulon nauttimisesta ei ole tällä hetkellä tyydyttävällä tasolla, eikä yhteisön sisäisiä niin sanottuja köyhyyssiirtolaisia saada tarpeeksi usein karkotettua maasta. Suomen olisi pikaisesti korjattava tämä lainsäädännöllinen valuvika, jotta Suomesta ei muodostuisi sosiaalijärjestelmänsä vuoksi magneettia erityisesti Itä-Euroopan köyhälistölle. Maamme pitäisi toimia päämäärätietoisesti EU-tasolla yhteistyössä muiden Länsi-Euroopan maiden kanssa, jotta köyhyyssiirtolaisuutta, yhteisön sisäistä halpatyövoimakilpailua ja Itä-Euroopan romanikerjäläisten hallitsematonta muuttoa Länsi-Euroopan metropoleihin voitaisiin nykyistä tehokkaammin ehkäistä poliittisin toimenpitein. Työperäistä maahanmuuttoa tarpeen mukaan Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden ja elinkeinoelämän edustajien kestotavoitteena on ollut poistaa saatavuusharkinta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta työvoimalta, jolloin kolmansien maiden työvoima voisi rajoituksetta tulla Suomeen työnantajien tahdon mukaisesti. Erityisosaamista ja korkeaa ammattitaitoa omaavien ulkomaalaisten maahanmuuttoa on Euroopan ulkopuolelta helpotettu viime vuosien aikana poistamalla näitä ryhmiä koskeva työvoiman saatavuusharkinta. Erityisosaajien tulo on siis riippuvainen talouden suhdanteista ja heitä saapuu Suomeen yritysten tarpeiden nojalla. Työperäisen maahanmuuton radikaaleissa lisäysehdotuksissa ei siis ole myönnetty sitä, että saatavuusharkinnan poisto tarkoittaisi lähinnä matalan osaamistason maahanmuuton kasvua Aasiasta ja Afrikasta. Saatavuusharkinnan poisto johtaisi erityisesti useilla palvelualan sektoreilla suomalaisten työttömien syrjäyttämiseen pysyvästi työmarkkinoilla. Suomen työmarkkinoiden vakauden ja suomalaisten työntekijöiden turvaamiseksi saatavuusharkinnan poistoa ei kuitenkaan tule tehdä, sillä se tulisi yhä lisäämään ulkomaisen työvoiman väärinkäyttöä, joita on liittyen ulkomaalaisten työntekijöiden työehtoihin, palkkaukseen, verotukseen ja jopa ihmiskauppaan. Vapaaehtoista ulkomaalaisten maastamuuttoa tuettava Suomi lukuisten viivästysten jälkeen vakiinnutti ulkomaalaislainsäädäntöön vapaaehtoisen paluun järjestelmän, jolloin kielteisen tai rauenneen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden kotiinpaluuta tuetaan rahallisesti. Vapaaehtoisen paluun järjestelmää olisi syytä kunnianhimoisesti uudistaa nykyisestä, jolloin paluumuuttoon kannustettaisiin myös Suomessa pysyvän tai väliaikaisen oleskeluluvan omaavia maahanmuuttajia, jotka eivät ole halukkaita tai kykeneviä integroitumaan Suomeen.

6 5 Lisääntyvä kotoutumiskyvyttömien tai kotoutumishaluttomien ulkomaalaisten poismuutto Suomesta toisi julkistaloudelle säästöjä ja tukisi kotouttamisresurssien riittävyyden maassamme. Maasta muuttaville ulkomaalaisille pitäisi tarjota valtion toimesta tarvittavat matkakustannukset ja starttiraha uuden elämän aloittamiseen omassa kotimaassa. Ehtona maastamuuttoavustuksen saamiseen olisi kuitenkin oltava se, että maasta muuttavat ulkomaalaiset eivät enää olisi oikeutettuja saamaan oleskelulupaa Suomeen jatkossa. Kansalaisuuden saaminen ja sen pois ottaminen Suomen kansalaisuuden tulee olla palkinto, jonka eteen on todistettava yhteiskuntakelpoisuutensa. Kansalaisuutta hakevalla henkilöllä tulee olla nuhteeton tausta, sekä riittävä suomen kielen taito. Vuonna 2011 Suomessa tuli voimaan Euroopan kenties liberaalein kansalaisuuslaki, jossa asumisaika-, kielitaito- ja nuhteettomuusvaatimukset ovat muihin EU-maihin nähden vaatimattomat. Tämä on johtanut siihen, että myönnettyjen kansalaisuuksien määrä kaksinkertaistui vuosien välillä ja on seuraavina vuosina vakiintunut tälle korkealle tasolle. Vallitsevalle Suomen kansalaisuuspolitiikalle, jossa pyritään lisäämään kansalaisuuden saaneiden ulkomaalaisten määrä välittämättä heidän integroitumisensa asteesta, voidaan esittää vaihtoehto, joka perustuu kansalaisuuteen palkintona onnistuneesta suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymisestä. Tässä lähestymistavassa Suomen kansalaisuus nähtäisiin kotoutumisen päätepisteenä ja osoituksena integraatioprosessin onnistumisesta. Kansalaisuuden saamiseen hakemuksesta tämä vaikuttaisi pidennettynä asumisaikavaatimuksena viidestä vuodesta seitsemään vuoteen, kohotettuna suullisena ja kirjoitettuna kielitaitoedellytyksenä sekä nuhteettomuuskriteerien tiukentamisena kaikkien rikkeiden ja rikosten osalta. Kaksoiskansalaisuus poistetaan lainsäädännöstämme turvallisuuspoliittisten ja kansalaisten suojeluun liittyvien ongelmien vuoksi. Suomessa pitäisi terrorismin torjumiseksi erikseen säätää kansalaisuuden menettämisestä terrorismirikoksen perusteella. Hakemuksesta tai ilmoituksesta myönnetty Suomen kansalaisuus tulisi jatkossa siis ottaa maahanmuuttajalta pois, mikäli kyseinen henkilö on syyllistynyt terrorismirikokseen rikoslain nojalla. Näin Suomi seuraisi lukuisten muiden Euroopan maiden tuoreita käytäntöjä, joissa on pyritty mahdollistamaan terrorismiin syyllistyneiden maahanmuuttajien kansalaisuusstatuksen pois ottaminen. Mikäli Suomen kansalaisuuden saanut maahanmuuttaja jää vaille kansalaisuutta terrorismirikokseen syyllistymisen vuoksi, olisi tälle henkilölle myönnettävä ehdollinen kansalaisuusstatus ja valvottu oleskeluoikeus Suomessa siihen asti, kunnes hänen kansalaisuusasemansa voidaan jälleen todentaa vieraaseen valtioon sekä karkottaa sinne. Integroitumisen ongelmat ja ratkaisut

7 6 Suomalaiset ovat joutumassa ulkomaalaisten kasvavan maahanmuuton seurauksena tilanteeseen, jossa suomalaisten on oletettu sopeuttavan suomalaisen arkielämänsä kehitysmaista maahamme tulevien ihmisten niihinkin käytäntöihin, jotka ovat täysin ristiriidassa suomalaisen elämäntavan kanssa. Esimerkkeinä tällaisista suomalaiseen yhteiskuntaan sopimattomista ilmiöistä, jotka kuitenkin vallitseva eliitti ja mediat vaativat suomalaisten suvaitsevan, ovat musliminaisten kasvoja peittävät huivit, kyseenalaisten ulkomaalaisten imaamien vierailut maamme moskeijoissa, musliminaisten omat uimahallivuorot, lapsien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset, koulujen juhlien sensurointi maahanmuuttajien miellyttämiseksi ja asuinalueiden ghettoutumisen salliminen monikulttuurisuuden nimissä. Suomen kotouttamispolitiikka onkin kääntynyt täysin päälaelleen siihen nähden, mitä terve arkijärki sanoo siitä, kuinka tulijan voisi odottaa käyttäytyvän uudessa asuinmaassaan. Taustalla Suomen järjettömässä integroimispolitiikassa ovat suvaitsevaisuuspoliitikot, maahanmuuttajien paapomista ajavat virkamiehet sekä erimuotoiset monikulttuurisuuskonsultit, jotka kaikki ajavat maahanmuuttajien mahdollisimman selkeää erottautumista yhteiskunnasta tarrautumalla omaan kulttuuriinsa. Tämä monikulttuurinen kotouttaminen on johtamassa siihen, että ulkomaalaiset ovat alkaneet muodostaa maahamme omia varjoyhteiskuntiaan, joissa eletään omien sääntöjen ja arvojen mukaisesti. Muissa Länsi-Euroopan maissa ollaan jo siinä tilanteessa, että näiden maiden suurimpien kaupunkien sekasortoisissa lähiöissä tietyt kolmansista maista tulleet ryhmät pystyvät elämään siten, kuin he eivät olisi alkuperämaataan koskaan jättäneet. Ei ole järkevää sallia tämänkaltaista kehityksenkulkua Suomessa. Suomen on irrottauduttava nykyisestä kotouttamispolitiikasta, jota toteutetaan punavihreiden silmälasien läpi. Suomalaisia ei voida pakottaa muuttamaan vuosisataisia traditioitaan ja elämänarvojaan sen vuoksi, että maahamme tulee ihmisiä muista kulttuureista. Koska maahanmuuttajia vetää maahamme Suomen korkea elintaso ja tasapainoinen ympäristö, on siis erikoista, että maamme eliitti on ottanut tavoitteekseen Suomen muuttamisen yhä enemmän maahanmuuttajien lähtömaiden kaltaiseksi, vaikka juuri maahanmuuttajien kotimaiden huonot olosuhteet johtavat ihmisiä lähtemään sieltä. Suomen olisi tehtävä täyskäännös harjoittamassaan kotouttamiskäytännöissä ja asetettava maahanmuuttajien oma vastuu etusijalle integroitumisessa. Ulkomaalaisten saamaa toimeentulotukea on pienennettävä tuntuvasti sen passivoivan vaikutuksen vuoksi ja kaikista maahanmuuttajien oman kulttuurin säilymiseen ja pönkittämiseen tähtäävistä julkisen vallan hankkeista on luovuttava. Suomen valtion tehtävänä ei ole ylläpitää esimerkiksi somalikulttuuria Suomessa. Työ- ja opiskelupaikka ja suomen kielen taito ovat avaimia onnistuneeseen integroitumiseen. Suomalaisten lakien totteleminen ja kulttuurin kunnioittaminen tulee olla itsestäänselvyys. Maahanmuuttajille olisi järjestettävä tehokasta arvo- ja tapakasvatusta kurssien muodossa kielen opetuksen ohella. Mikäli ulkomaalainen jättäytyy osallistumasta kieli- tai arvo- ja tapakasvatuskursseille, tulisi tämän ulkomaalaisten saamia sosiaalietuisuuksia leikata nykyistä tiukemmin ja maassaolon edellytykset olisi otettava vakavimmissa laiminlyöntitapauksissa uudelleenharkintaan. Suomen ei pidä sallia erityisoikeuksia maahanmuuttajille esimerkiksi antamalla muslimeille oikeuden soveltaa islamilaista sharialakia erilaisissa riitakysymyksissä yhteisön sisällä. Kenenkään kulttuuri tai uskonto ei siis saa loukata yleismaailmallisia ihmis- tai eläinoikeuksia. Viranomaisten tulee pystyä jouhevasti vaihtamaan tietoa, jos ihmis- tai eläinoikeuksia on loukattu todistettavasti maahanmuuttajien toimesta. Suomalaisen yhteiskuntajärjestyksen ja maamme sosiaalisen rauhan säilyttämiseksi olisikin kulttuuristen eritysoikeuksien myöntämiseen maahanmuuttajille otettava selkeän kielteinen linja ja myös tarpeen mukaan sovellettava jopa ihmisoikeuksia loukkaavien kulttuuristen erityistapojen, kuten burkien ja niqabien pitämisen, kieltoa.

8 7 Vakaviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat karkotettava Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan ulkomaalaisten tekemien rikosten määrä nousi vuosien välillä :sta :aan. Kehitys ulkomaalaisten tekemissä rikostyypeissä oli kuitenkin erilainen. Ulkomaalaisten tekemien omaisuusrikosten määrä oli vuonna prosenttia pienempi kuin 2009, kun taas väkivaltarikosten määrä sen sijaan oli vajaan viidenneksen ja seksuaalirikosten määrä runsaan viidenneksen suurempi. Ulkomaalaisten tekemisistä murtovarkauksista välillä romanialaiset tekivät 46 prosenttia, liettualaiset 32 prosenttia ja virolaiset 12 prosenttia. Nämä kolme ryhmää vastasivat 90 prosenttia ulkomaalaisten tekemistä murroista. Liikeryöstöistä taas peräti 50 prosenttia oli liettualaisten tekemiä. Vuosina poliisi kirjasi 193 raiskausrikosta, joissa epäilty oli ulkomaalainen. Oikeusministeriön vuonna 2012 julkaistun selvityksen mukaan joka kolmas raiskausrikoksesta tuomittu on ulkomaalainen. Perustekomuotoisissa raiskauksissa ulkomaalaisten tekijöiden osuus oli selvityksen mukaan 34 prosenttia ja törkeissä tekomuodoissa jopa 41 prosenttia. Selvityksen mukaan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa syntyneiden henkilöiden raiskausrikosten taso oli jopa 13-kertainen kantaväestöön verrattuna. Ulkomaalaisrikollisuuden ehkäisyyn ja rikollisten ulkomaalaisten karkottamiseen olisi jatkossa panostettava enemmän etenkin lyhentämällä karkotuspäätöksiin liittyvää valituskierrosta hallinto-oikeuksissa. Nykyään on mahdollista, että rikollinen ulkomaalainen voi viivästyttää karkotustaan jopa vuosilla, jona aikana hän esimerkiksi pystyy avioitumaan tai hankkimaan lapsia, joka estää vaarallisimmankin rikollisen karkotuksen niin sanottujen inhimillisten perhesyiden nojalla. Ulkomaalainen tulisi karkottaa Suomesta kaikissa niissä tapauksissa, jos hän on syyllistynyt vakavaan rikokseen tai jos hänet on tuomittu toistuvasti rikoksista. Jos ulkomaalaisen alkuperämaa kieltäytyy ottamasta vastaan Suomesta karkotetuksi tarkoitettua henkilöä, tulisi tämä ulkomaalainen asettaa vangituksi siihen asti, kunnes karkotus voidaan laittaa täytäntöön. Suomen olisi myös lopetettava kehitysavun myöntäminen niille maille, jotka eivät suostu vastaanottamaan rikollisia kansalaisiaan. Suomen olisi otettava nykyistä tiukempi suhtautuminen laittomaan maahanmuuttoon ja laittoman maahantulon järjestäjiin. Suomen ei pitäisi sallia maansa rajojen sisällä oleskelevaa kasvavaa laittomien ulkomaalaisten ryhmää, vaan pyrittävä poliisin ja ulkomaalaisviranomaisten koordinoidulla yhteistyöllä poistamaan nämä ihmiset maasta. Ihmiskaupan organisointiin syyllistyneille henkilöille taas pitäisi antaa nykyistä huomattavasti ankarammat rangaistukset ja heidät tulee karkottaa Suomesta, mikäli se on juridisesti mahdollista. Suomen ei lisäksi ole syytä laajentaa laittomille maahanmuuttajille tarjottavia julkispalveluita, vaan pikemminkin velvoittaa kaikissa julkisissa tehtävissä olevat henkilöt ilmoittamaan viranomaisille, mikäli he tulevat toimessaan tekemisiin laittomien ulkomaalaisten kanssa. Häiritsevä ja järjestäytynyt kerjääminen olisi kriminalisoitava Suomessa ja häiritsevien kerjäläisten maasta karkottamista tuli joustavoittaa nykyisestä. Maamme suurimpien kaupunkien kaduilla lisääntyneen ulkomaalaisten kerjäämisen taustalla ei nimittäin pääsääntöisesti ole inhimillinen hätä, vaan Itä-Euroopan rikollisliigojen pyörittämä bisnes.

9 8 Turvallisuus ja terrorismi Viime vuosina islamilainen radikalismi on saanut pysyvän jalansijan Suomessa. Suojelupoliisin tuoreiden arvioiden mukaan maassamme asuu jo satoja henkilöitä, joilla on yhteyksiä terrorismiin ja radikaaliin toimintaan. Suomesta on lähtenyt useita kymmeniä äärimuslimeja osallistuakseen väkivaltaiseen jihadiin etenkin Isis-järjestön kalifaatin nimissä. Mikäli nämä Suomesta lähteneet terroristit palaavat konfliktialueilta Suomeen, on hyvin mahdollista, että he toteuttavat Suomessa siviiliväestöön kohdistuvia aseellisia iskuja. Tämä niin sanottu jihad-turismi on jatkossa estettävä tiukalla lainsäädännöllä. Jos henkilön tiedetään osallistuneen terrorismiin missään muodossa, tulee kyseinen henkilö karkottaa maasta ja tälle yksilölle on langetettava pysyvä maahantulokielto. Suojelupoliisin olisi nykyistä enemmän aktivoiduttava ääri-islamin vastaisessa kamppailussa. Suojelupoliisi tarvitsisi nykyistä huomattavasti enemmän taloudellisia ja inhimillisiä resursseja, jotta se pystyisi jo etukäteen estämään maamme sisäistä turvallisuutta vaarantavien tahojen tulon Suomeen ja tehokkaasti tunnistamaan Suomessa jo asuvat äärimuslimit ja ilmoittamaan maahanmuuttoviranomaisille näiden henkilöiden karkottamistarpeesta. Perussuomalaiset Nuoret on myös ollut huolissaan viime aikoina kasvaneesta antisemitismistä, jota Suomessa katalysoivat äärimuslimit ja äärivasemmisto. Maahanmuuton kustannukset tuotava ilmi Maahanmuuton kustannuksista on pystyttävä tekemään jatkossa tarkkoja selvityksiä ja tuloksien tulee olla julkisia. Sensuuri ja tietojen pimittäminen ainoastaan lisäävät ennakkoluuloja ja lisäävät mahdollista rasismia. Tutkimustuloksien avulla pystytään puuttumaan suoraan maahanmuuton ongelmiin ja todennäköisesti rikkomaan sekä valtavirtamedian että vanhojen puolueiden myytin maahanmuuton positiivisista vaikutuksista Suomelle. Britanniassa on pystytty laatimaan tarkkoja laskelmia, joiden mukaan vuosien välillä Euroopan ulkopuolelta tullut maahanmuutto oli maksanut maalle 120 miljardia puntaa. Euroopan sisäinen maahanmuutto taas oli tuonut Britannialle reilun neljän miljardin punnan nettohyödyn samalla aikavälillä. Alankomaissa taas on arvioitu ei-länsimaisen maahanmuuton aiheuttavan maalle vuosittain yli seitsemän miljardin euron kustannukset. Kaikki pohjoismaiset naapurimaamme ovat myös onnistuneet laskemaan tarkkoja rahamääräisiä analyyseja siitä, miten paljon maahanmuutto on yhteiskuntaa kuormittanut. Ei siis voida esittää mitään uskottavia syitä sille, ettei Suomessa olisi mahdollista selvittää perusteellisesti maahanmuuton kaikkia kuluvaikutuksia. Ainoa syy selvittämättömyyteen lieneekin pelko siitä, miten tosiasioiden tuominen julki vaikuttaisi kansalaisten mielipiteisiin erityisesti koskien Euroopan ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoa. Tilastokeskuksella ja muilla tutkimuslaitoksilla tulee myös olla aina tarvittavat resurssit käytössään sellaisten aiheiden tilastoimiseen, jotka ovat tärkeitä lähteitä maahanmuuton kustannuksia tutkittaessa. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa myös etnistä rekisteröintiä, jonka avulla voidaan tarkastella eri ryhmien tilanteita esimerkiksi sosiaaliturvan piirissä tai rikostilastoissa. YK:n alaisen järjestön United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) suosituksessa vuoden 2010 väestölaskentaa varten todetaan etnisyydestä seuraavaa:

10 9 Maat, joissa on useita etnisiä ryhmiä ja/tai vastikään saapuneita maahanmuuttajavähemmistöjä, voivat halutessaan kerätä tietoja väestön tai väestönosan etnisestä taustasta. Nämä tiedot ovat tärkeitä kulttuurisen monimuotoisuuden ja etnisten ryhmien yhteiskunnallisen aseman ymmärtämiseksi --. Maamme yleisen yhteiskuntapolitiikan suunnittelua edesauttaisi se, että esimerkiksi joka viides vuosi suoritettaisiin maamme etnisestä jakaumasta erillinen väestönlaskenta. On harhaanjohtavaa kehittää virallisiin tilastoihin epäselviä termejä, kuten maahanmuuttajataustainen väestö, johon ei kuitenkaan lasketa kuuluvaksi niitä Suomessa syntyneitä henkilöitä, joilla on Suomessa syntyneet vanhemmat, mutta joiden etninen tausta ei ole kantasuomalainen. Etninen väestönlaskenta ei ole maailmalla poikkeuksellinen käytäntö, sillä esimerkiksi Britannia, USA ja Irlanti määrittävät väestönsä etnisen jakauman määrätyin väliajoin.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Maahanmuuton tilannekuva Paasikivi-seuran kokous 2.11.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö 215 miljoonaa maahanmuuttajaa koko maailmassa. Näistä pakolaisia 45,1 miljoonaa Pohjois- ja Etelä-

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen?

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? KARKOTETUT - SEMINAARI EUROOPPALAISESTA SIIRTOLAISPOLITIIKASTA 6. 7.9. 2016 MARKUS HIMANEN, TURUN YLIOPISTO, 6.9.2016 Siirtolaisuuden

Lisätiedot

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Muuttoliike, pakolaisuus, turvallisuus: Haaste Suomelle ja EU:lle 2.12.2016 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) Tutkimus-

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Kainuun polku Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari 1.12.2016 Pasi Saukkonen Muuttoliike Eurooppaan ja Euroopassa Eurooppa

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Turvallinen tulevaisuus? - Maahanmuuton ja Euroopan pakolaiskriisin tuomat haasteet yhteiskuntarauhalle ja turvallisuudelle

Turvallinen tulevaisuus? - Maahanmuuton ja Euroopan pakolaiskriisin tuomat haasteet yhteiskuntarauhalle ja turvallisuudelle Turvallinen tulevaisuus? - Maahanmuuton ja Euroopan pakolaiskriisin tuomat haasteet yhteiskuntarauhalle ja turvallisuudelle 10.2.2016 I Kari Laitinen Mistä kysymys: Maahanmuutto, turvallisuus ja ennakointi

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

Moona monikultturinen neuvonta

Moona monikultturinen neuvonta Moona monikultturinen neuvonta Maahanmuuttajat Oulun Eteläisessä tilastojen valossa Väkiluku n. 88 500 asukasta (2015) Vuonna 2015 alueella asui 1094 syntyperältään ulkomaalaista ja 876 ulkomaan kansalaista.

Lisätiedot

RIKOKSEEN SYYLLISTYNEEN ULKOMAALAISEN KARKOTTAMINEN (KAA 4/2015 VP)

RIKOKSEEN SYYLLISTYNEEN ULKOMAALAISEN KARKOTTAMINEN (KAA 4/2015 VP) LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto LsN Timo Makkonen 16.5.2016 Eduskunnan hallintovaliokunnalle RIKOKSEEN SYYLLISTYNEEN ULKOMAALAISEN KARKOTTAMINEN (KAA 4/2015 VP) Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Pro-tukipiste ry:n kanta seksin oston yleiskriminalisointiin

Pro-tukipiste ry:n kanta seksin oston yleiskriminalisointiin 5.11.2012 Pro-tukipiste ry:n kanta seksin oston yleiskriminalisointiin Miksi Pro-tukipiste ry vastustaa seksuaalipalveluiden oston kriminalisointia? 1. Pro-tukipiste ry vastustaa kaikkia sellaisia yhteiskunnallisia

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta torstai 15.10.2015 klo 12:15 / HE 30/2015 vp / Asiantuntijapyyntö.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta torstai 15.10.2015 klo 12:15 / HE 30/2015 vp / Asiantuntijapyyntö. Asiantuntijalausunto 15.10.2015 Samuli Salminen Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta torstai 15.10.2015 klo 12:15 / HE 30/2015 vp / Asiantuntijapyyntö. Turvapaikkamaahanmuutosta suurin maahanmuuton komponentti

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille

Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Mika Kortelainen, VATT Maahanmuuttajataustaisten nuorten tukeminen työelämään Vantaan ammattiopisto Varia, 25.1.2017 Maahanmuuttajat Suomessa 1980-2012

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Suomen kansalaisuuden saamiset 2015

Suomen kansalaisuuden saamiset 2015 Väestö 2016 Suomen kansalaisuuden saamiset 2015 Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2015 aikana 7 921 Suomessa vakinaisesti

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOKATSAUS 2012/2 Kansalaisuusyksikkö 24.1.2013 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ?

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? 27.5.2015 Markus Himanen Puh. +358 400 409 596 vapaaliikkuvuus@gmail.com www.vapaaliikkuvuus.net www.facebook.com/vapaaliikkuvuus

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet keskustelut ja päätökset

Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet keskustelut ja päätökset Kaupunginvaltuusto 119 08.12.2015 Kaupunginhallitus 459 14.12.2015 Kaupunginhallitus 123 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 27 04.04.2016 Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT

Maahanmuuton taloustiede  Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuton taloustiede www.vatt.fi/maahanmuutto Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuttajien määrä kasvanut nopeasti Ulkomailla syntyneet Ulkomaalaistaustaiset Vieraskieliset Ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Ensin huudetaan ja sitten halataan! Pasi Laukka, 17.12.2015

Kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Ensin huudetaan ja sitten halataan! Pasi Laukka, 17.12.2015 Kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Ensin huudetaan ja sitten halataan! Pasi Laukka, 17.12.2015 Kotouttaminen Alkaa jo vastaanottokeskuksissa -infot, alkukartoitus, osaamisenkartoitus Työvoimapoliittiset

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

MUUTOS MAAHANMUUTTOPOLITIIKKAAN

MUUTOS MAAHANMUUTTOPOLITIIKKAAN Suomi kuuluu suomalaisille - Suomi on itsenäinen valtio, ja suomalaisilla on oikeus ja velvollisuus päättää, kenet he haluavat päästää maahansa asumaan. - Suomen valtion ensisijainen tehtävä on puolustaa

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI 10.12.2015 Tilanne tänään Euroopan talous lamassa Suomen talous kestämättömällä tiellä Suomen työttömyys

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 16. joulukuuta 2002 PE 316.394/10-24 TARKISTUKSET 10-24 Lausuntoluonnos (PE 316.394) Luciana Sbarbati Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien

Lisätiedot

Kemi. Juha Taanila, Suomen Lähetysseura

Kemi. Juha Taanila, Suomen Lähetysseura Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." 27

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten kotoutuminen Suomeen

Maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten kotoutuminen Suomeen Maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten kotoutuminen Suomeen Ulla Hämäläinen Yhteistyökumppanit Laura Ansala Aalto Matti Sarvimäki Aalto / VATT 18.4.2016 Vuosi 2015: turvapaikanhakijoiden määrä kymmenkertaistui

Lisätiedot

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kaikkialla maailmassa kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut valtavasti viime kuukausien

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

TURVAPAIKANHAKIJAT:

TURVAPAIKANHAKIJAT: TURVAPAIKANHAKIJAT: ARKIPÄIVÄISET HALLINNON JA HALLINNAN KÄYTÄNNÖT JUSSI S. JAUHIAINEN URMI & TURUN YLIOPISTO jusaja@utu.fi Aineisto on peräisin YK:n (UNHCR), EU:n (Eurostat) ja Migrin tilastotietokannoista.

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla Pirkanmaa ELY-keskus 1.11.2016 Maahanmuuttajat Pirkanmaalla Pirkanmaalla asui vuoden 2015 lopussa yhteensä 506 114 asukasta, joista 21 485 oli vieraskielisiä (4,2 %). Vieraskielisillä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOANALYYSI 2/08 Kansalaisuusyksikkö 2.3.2009 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2008 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja työmarkkinat ALIPI-hankkeen loppuseminaari 23.3.2011

Maahanmuuttajat ja työmarkkinat ALIPI-hankkeen loppuseminaari 23.3.2011 Maahanmuuttajat ja työmarkkinat ALIPI-hankkeen loppuseminaari 23.3.2011 annika.forsander@helsinki.fi Maahanmuutto muokkaa kaupunkeja Maahanmuutto ja maahanmuuttajaväestön kasvu yksi keskeisimmistä kaupunkien

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

U 26/2015 vp. Helsingissä 28 päivänä tammikuuta Sisäministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Tero Mikkola

U 26/2015 vp. Helsingissä 28 päivänä tammikuuta Sisäministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Tero Mikkola Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.8.2015 COM(2015) 411 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus FI FI 1. JOHDANTO Euroopan talousalueesta

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Case Id: 3089c594-b72b-4e83-859d-30a60afe4acd Date: 24/06/2015 11:15:00 Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Tähdellä (*) merkityt kentät

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149 TALOUSTUTKIMUS OY 20100326 13:12:52 TYÖ 3762.00 TAULUKKO 21011 ss VER % Suomalaisten mielipiteet Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema maahanmuuttopolitiikasta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

EU-Turkki pakolaissopimus

EU-Turkki pakolaissopimus EU-Turkki pakolaissopimus 18.3.2016 sopimuksen pääkohdat & arviointia Toni Alaranta/Ulkopoliittinen instituutti Sopimuksen pääkohdat: 1) Yksi yhdestä periaate: jokainen Kreikkaan saapuva pakolainen (koskee

Lisätiedot

Asia Komission suositus Turkin kanssa toteutettavasta vapaaehtoisesta humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmästä

Asia Komission suositus Turkin kanssa toteutettavasta vapaaehtoisesta humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmästä Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2015-00518 MMO Vanamo-Alho Annikki(SM) 19.01.2016 Asia Komission suositus Turkin kanssa toteutettavasta vapaaehtoisesta humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmästä Kokous U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti:

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti: Vuosikirjanumero KHO:2011:8 Antopäivä 24.1.2011 Taltionumero 139 Diaarinumero 1752/1/09 Ulkomaalaisasia - Oleskeluluvan peruuttaminen - Muukalaispassin peruuttaminen - Direktiivi 2004/83/EY - Määritelmädirektiivi

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Sisäinen turvallisuus Sellainen yhteiskunnan tila, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä,

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP +

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP + PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Lapsi pakolaispolitiikassa. Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto

Lapsi pakolaispolitiikassa. Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto Lapsi pakolaispolitiikassa Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto Amnesty International Perustettu 1961, Suomessa 1967 Maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, tukijoita

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Ulkomaille muutto ja kotikunta

Ulkomaille muutto ja kotikunta Ulkomaille muutto ja kotikunta Kelan kv-kesätilaisuus 26./27.8.2016 Torbjörn Sandell Sisältö Väestökirjahallinnon lyhyt esittely Kotikunnan määräytyminen Pääsääntö ja poikkeukset Maastamuutto ja maahanmuutto

Lisätiedot