Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2015"

Transkriptio

1 Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalaiset Nuoret

2 1 Sisällys Johdanto 1 Laadullisesti parempaa, määrällisesti pienempää maahanmuuttoa 2 Uusi suunta kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan 2 Perheenyhdistäminen kuriin 3 EU:n köyhyyssiirtolaisuus hallintaan 4 Työperäistä maahanmuuttoa tarpeen mukaan 4 Vapaaehtoista ulkomaalaisten maastamuuttoa tuettava 4 Kansalaisuuden saaminen ja sen pois ottaminen 5 Integroitumisen ongelmat ja ratkaisut 5 Vakaviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat karkotettava 7 Turvallisuus ja terrorismi 8 Maahanmuuton kustannukset tuotava ilmi 8 Johdanto Suomea ei voida pitää perinteisenä maahanmuuttomaana. Historiaamme on leimannut melkein vuosituhannen suomalaisen kulttuurin dominanssi siitä huolimatta, että olimme vuosisatoja ensiksi Ruotsin ja sen jälkeen Venäjän vallan alla. Maahamme ei ole siis kohdistunut historiallisesti suuria vieraiden, edes eurooppalaisten, kulttuurien edustajien muuttovirtoja, jotka olisivat vaikuttaneet Suomessa ratkaisevalla tavalla maamme valtakulttuurin kehitykseen. Vasta 1980-luvun loppupuolelta lähtien Suomi on saanut ulkomailta merkittävää nettomuuttovoittoa. Aina 1990-luvun alkuun asti tosin nettosiirtolaisuudesta Suomeen suurin osa koostui maan omista kansalaisista, jotka palasivat Ruotsista Suomeen eläkepäiviään viettämään luvun alussa käynnistyi myös suomensukuisten inkeriläisten paluumuutto silloisen presidentin Mauno Koiviston kutsumana. Tilastollisesti merkittävä ei-eurooppalainen maahanmuutto Suomeen alkoi vuoden 1990 loppupuolella ensimmäisten somaleiden saapuessa maahan turvapaikanhaussa Venäjän puolelta. Tätä ennen ei Suomi ole ollut käytännössä lainkaan ulkoeurooppalaisen maahanmuuton kohde Viimeisten 24 vuoden aikana Suomeen kohdistuva muuttoliike on mittasuhteeltaan ja monimuotoisuudeltaan aivan ainutlaatuista Suomen koko valtiollisessa historiassa. Suomessa asui vuonna 1990 ainoastaan ulkomailla syntynyttä henkilöä. Ulkomailla syntyneiden määrä Suomessa oli kasvanut vuoteen 2013 mennessä jo henkilöön. Vierasperäisen väestön kasvuvauhti on siis ollut kuluneen vajaan neljännesvuosisadan aikana ennenkuulumattoman nopeaa ja

3 2 sen kasvutahti on erityisesti kiihtynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen. Viime vuosien aikana ulkomailla syntyneen väestön kasvuvauhti Suomessa on ollut lähes ihmistä vuosittain, kun tämä lisäys vielä 1990-luvulla oli vain joitakin tuhansia per vuosi. Maahanmuuton merkittävää kasvua ei selitä pelkästään Venäjältä tulleiden inkerinsuomalaisten ja ruotsinsuomalaisten paluumuutto, vaan yhä enenevässä määrin massamuutto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Syntymämaansa Afrikassa omaavien henkilöiden määrä on noussut vuosien välillä 9521 ihmisestä Erityisen nopeaa tässä ryhmässä on ollut Somaliassa syntyneiden henkilöiden määrän rivakka kasvu. Aasiassa syntyneiden lukumäärä on myös kohonnut välillä nopeasti yksilöstä Aasiassa syntyneiden joukossa silmiinpistävintä on Irakissa ja Afganistanissa syntyneiden henkilöiden määrän nopea lisääntyminen. Laadullisesti parempaa, määrällisesti pienempää maahanmuuttoa Maahanmuuton kustannukset Suomelle ovat uusimman laaja-alaisen tutkimuksen mukaan vähintään euroa joka vuosi. Maahanmuutto ei ole luonnonmullistuksen kaltainen ilmiö, jonka on vain annettava tapahtua. Päinvastoin kansainvälistä muuttoliikettä on täysin mahdollista säädellä vastaanottavan yhteiskunnan tarpeet ja vastaanottokyky huomioiden. Suomen on otettava pidemmän aikavälin maahanmuuttopoliittiseksi strategiseksi johtoajatukseksi määrällisesti pienempi ja laadullisesti parempi maahanmuutto. Tämä toimii vastakohtana nykyiselle politiikalle, jossa Suomi ajopuuna vain odottaa massiivisten siirtolaisvirtojen ja niiden mukanaan tuomien ongelmien rantautumista maahamme. Nettomaahanmuutto olisi täten saatava laskemaan nykyisistä kymmenistä tuhansista 1990-luvulla vallinneisiin tuhansien mittaluokkaan, jotta kotouttamispolitiikka voitaisiin saattaa uskottavalle perustalle. Suomen tulee voida toteuttaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka ottaa huomioon ja kunnioittaa suomalaista valtakulttuuria, ei uhkaa maamme sosiaalisen rauhan säilymistä ja tuo maallemme kansantaloudellista hyötyä. Työperäinen maahanmuutto tulee olla ensisijainen tulomuuton syy Suomeen, mutta senkin on tapahduttava suomalaisten työmarkkinoiden sääntöjen mukaan. Työperäinen maahanmuutto ei siis saa johtaa työehtojen- ja palkkatason alentamiseen, eikä suomalaisten työläisten syrjäyttämiseen kotimaisilta työmarkkinoilta. Humanitääristä ja sosiaaliperäistä maahanmuuttoa tulee taas arvioida kriittisesti uudelleen ja sen taso on saatava laskemaan vastaamaan maamme kotouttamisvalmiuksia. Uusi suunta kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan Suomen harjoittama kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka on pikaisen remontin tarpeessa. Maamme olisi syytä laskea pakolaiskiintiötä maamme vastaanottovalmiuksia paremmin vastaavalle tasolle esimerkiksi 500 henkilöön ja priorisoida kiintiöpakolaisten valinnassa niitä kansalaisuusryhmiä, joiden kotoutumisennuste on positiivinen. Positiivinen kotoutumisennuste voidaan katsoa olevan etenkin muslimimaissa syrjityiksi tulleilla kristityillä. Maailman pahimmilta kriisialueilta otettavien

4 3 kiintiöpakolaisen suhteen on käytettävä erityistä seulontaa, jotta pakolaiskiintiön mukana Suomeen ei tulisi terroristisia aikeita omaavia henkilöitä. Suomen olisi saatava taittumaan myönteisten turvapaikkapäätösten nouseva trendi, joka on vaarassa romuttaa täysin kotouttamisjärjestelmämme perustan. Vuodesta 2009 lähtien myönteisen turvapaikkapäätöksen on saanut joka vuosi yli 1000 henkilöä. Turvapaikanhakua Suomeen on mahdollista vähentää tekemällä turvapaikanhakijoiden sosiaalietuisuuksia koskevan täyssaneerauksen, poistamalla ylimääräisen humanitaarisen suojelun kategorian ulkomaalaislaista ja sopimalla kattavat palautussopimukset kaikkien merkittävien turvapaikanhakijoiden lähtömaiden kanssa. Suomen olisi lisäksi harjoitettava tehokasta kielteisen päätöksen saaneiden tai rikollisten turvapaikanhakijoiden käännyttämis- ja karkotuspolitiikkaa. Kansainvälistä suojelua olisi pyrittävä myöntämään muiden kuin kiintiöpakolaisten tai turvapaikan saaneiden henkilöiden kohdalla vain vuodeksi kerrallaan, jolloin vuosittain arvioitaisiin, voisiko kansainvälistä suojelua saanut henkilö palata jälleen takaisin kotimaahansa. Suomen turvapaikkajärjestelmän tavoitteena ei nimittäin pitäisi olla jatkuvan maassamme oleskelun salliminen muille kuin kiintiöpakolaisille tai turvapaikkastatuksen saaneille henkilöille, vaan suojelun tarpeen loppumisen jälkeen turvapaikanhakijan pitäisi säännönmukaisesti palata takaisin lähtömaahansa. Kansainvälistä suojelua saaneen yksilön kotiseutumatkailuun pitäisi lisäksi puuttua ankaralla kädellä. Turvapaikkajärjestelmämme uskottavuuden kannalta ei voida pitää kestävänä tilanteena sitä, että maastamme suojelua saaneet henkilöt toistuvasti vierailevat niillä konfliktialueilla, josta ovat alun perin paenneet. Turvapaikanhakijoiden toistuvien vierailujen kotimaassaan pitäisi poikkeuksetta johtaa näiden henkilöiden oleskeluluvan peruuttamiseen ja maasta karkotukseen. Perheenyhdistäminen kuriin Perhesiteiden nojalla Suomeen suuntautuvan maahanmuuton määrä on huolestuttavasti noussut vuosi vuodelta ja saavutti vuonna 2013 jo ennätykselliset 6460 henkilön kokonaismäärän. Tästä joukosta pelkästään 746 oli Somalian ja 296 Irakin kansalaisia. Molemmissa kansalaisuusryhmissä virallinen työttömyysaste on yli 50 % ja työllisyysaste hädin tuskin yli 10 %. Somaleiden ja irakilaisten sekä muiden vaikeassa sosioekonomisessa tilassa olevien ei-eurooppalaisten yhteisöjen kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ei tue perhesiteinen maahanmuutto suoraan maamme sosiaalijärjestelmämme elätettäväksi. Tämän vuoksi perheenyhdistämisissä Suomeen pitäisi olla poikkeuksetta ehtona toimeentulovaatimus myös toissijaista tai humanitaarista suojelua saavien henkilöiden kohdalla, mikäli heidän perheensä on perustettu jo ennen maahantuloa. Olisi myös luontaista saattaa Suomen kansalaisten perheenyhdistämisten edellytykseksi toimeentulovaatimus, koska yleistyvänä ilmiönä Suomessa on täällä syntyneiden toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajien tapa tuoda Euroopan ulkopuolelta puolisoita ja muita perheenjäseniään maahan. Esimerkiksi Tanskassa, Britanniassa ja Hollannissa sovelletut asumisaika-, asunto-, kielitaito- ja kotouttamisvaatimukset perheenyhdistämisten lisäehtoina olisi otettava ensi sijassa lainvalmistelutyön kohteeksi osana perheenyhdistämispolitiikkaamme kokonaisuudistusta.

5 4 EU:n köyhyyssiirtolaisuus hallintaan EU:n vapaan liikkuvuuden säädösten nojalla Suomella ei ole mahdollista kontrolloida yhteisön sisältä tulevien ihmisten tuloa Suomeen muuten kuin niissä tapauksissa, jos EU-kansalainen jää Suomeen pidemmäksi aikaa nauttimaan vain eri tulonsiirtoja ilman tarkoitusta hakea työtä tai opiskella. Kuitenkin poliisien ja sosiaaliviranomaisten keskinäinen tietojenvaihto Euroopan unionin kansalaisten jatkuvasta toimeentulon nauttimisesta ei ole tällä hetkellä tyydyttävällä tasolla, eikä yhteisön sisäisiä niin sanottuja köyhyyssiirtolaisia saada tarpeeksi usein karkotettua maasta. Suomen olisi pikaisesti korjattava tämä lainsäädännöllinen valuvika, jotta Suomesta ei muodostuisi sosiaalijärjestelmänsä vuoksi magneettia erityisesti Itä-Euroopan köyhälistölle. Maamme pitäisi toimia päämäärätietoisesti EU-tasolla yhteistyössä muiden Länsi-Euroopan maiden kanssa, jotta köyhyyssiirtolaisuutta, yhteisön sisäistä halpatyövoimakilpailua ja Itä-Euroopan romanikerjäläisten hallitsematonta muuttoa Länsi-Euroopan metropoleihin voitaisiin nykyistä tehokkaammin ehkäistä poliittisin toimenpitein. Työperäistä maahanmuuttoa tarpeen mukaan Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden ja elinkeinoelämän edustajien kestotavoitteena on ollut poistaa saatavuusharkinta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta työvoimalta, jolloin kolmansien maiden työvoima voisi rajoituksetta tulla Suomeen työnantajien tahdon mukaisesti. Erityisosaamista ja korkeaa ammattitaitoa omaavien ulkomaalaisten maahanmuuttoa on Euroopan ulkopuolelta helpotettu viime vuosien aikana poistamalla näitä ryhmiä koskeva työvoiman saatavuusharkinta. Erityisosaajien tulo on siis riippuvainen talouden suhdanteista ja heitä saapuu Suomeen yritysten tarpeiden nojalla. Työperäisen maahanmuuton radikaaleissa lisäysehdotuksissa ei siis ole myönnetty sitä, että saatavuusharkinnan poisto tarkoittaisi lähinnä matalan osaamistason maahanmuuton kasvua Aasiasta ja Afrikasta. Saatavuusharkinnan poisto johtaisi erityisesti useilla palvelualan sektoreilla suomalaisten työttömien syrjäyttämiseen pysyvästi työmarkkinoilla. Suomen työmarkkinoiden vakauden ja suomalaisten työntekijöiden turvaamiseksi saatavuusharkinnan poistoa ei kuitenkaan tule tehdä, sillä se tulisi yhä lisäämään ulkomaisen työvoiman väärinkäyttöä, joita on liittyen ulkomaalaisten työntekijöiden työehtoihin, palkkaukseen, verotukseen ja jopa ihmiskauppaan. Vapaaehtoista ulkomaalaisten maastamuuttoa tuettava Suomi lukuisten viivästysten jälkeen vakiinnutti ulkomaalaislainsäädäntöön vapaaehtoisen paluun järjestelmän, jolloin kielteisen tai rauenneen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden kotiinpaluuta tuetaan rahallisesti. Vapaaehtoisen paluun järjestelmää olisi syytä kunnianhimoisesti uudistaa nykyisestä, jolloin paluumuuttoon kannustettaisiin myös Suomessa pysyvän tai väliaikaisen oleskeluluvan omaavia maahanmuuttajia, jotka eivät ole halukkaita tai kykeneviä integroitumaan Suomeen.

6 5 Lisääntyvä kotoutumiskyvyttömien tai kotoutumishaluttomien ulkomaalaisten poismuutto Suomesta toisi julkistaloudelle säästöjä ja tukisi kotouttamisresurssien riittävyyden maassamme. Maasta muuttaville ulkomaalaisille pitäisi tarjota valtion toimesta tarvittavat matkakustannukset ja starttiraha uuden elämän aloittamiseen omassa kotimaassa. Ehtona maastamuuttoavustuksen saamiseen olisi kuitenkin oltava se, että maasta muuttavat ulkomaalaiset eivät enää olisi oikeutettuja saamaan oleskelulupaa Suomeen jatkossa. Kansalaisuuden saaminen ja sen pois ottaminen Suomen kansalaisuuden tulee olla palkinto, jonka eteen on todistettava yhteiskuntakelpoisuutensa. Kansalaisuutta hakevalla henkilöllä tulee olla nuhteeton tausta, sekä riittävä suomen kielen taito. Vuonna 2011 Suomessa tuli voimaan Euroopan kenties liberaalein kansalaisuuslaki, jossa asumisaika-, kielitaito- ja nuhteettomuusvaatimukset ovat muihin EU-maihin nähden vaatimattomat. Tämä on johtanut siihen, että myönnettyjen kansalaisuuksien määrä kaksinkertaistui vuosien välillä ja on seuraavina vuosina vakiintunut tälle korkealle tasolle. Vallitsevalle Suomen kansalaisuuspolitiikalle, jossa pyritään lisäämään kansalaisuuden saaneiden ulkomaalaisten määrä välittämättä heidän integroitumisensa asteesta, voidaan esittää vaihtoehto, joka perustuu kansalaisuuteen palkintona onnistuneesta suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymisestä. Tässä lähestymistavassa Suomen kansalaisuus nähtäisiin kotoutumisen päätepisteenä ja osoituksena integraatioprosessin onnistumisesta. Kansalaisuuden saamiseen hakemuksesta tämä vaikuttaisi pidennettynä asumisaikavaatimuksena viidestä vuodesta seitsemään vuoteen, kohotettuna suullisena ja kirjoitettuna kielitaitoedellytyksenä sekä nuhteettomuuskriteerien tiukentamisena kaikkien rikkeiden ja rikosten osalta. Kaksoiskansalaisuus poistetaan lainsäädännöstämme turvallisuuspoliittisten ja kansalaisten suojeluun liittyvien ongelmien vuoksi. Suomessa pitäisi terrorismin torjumiseksi erikseen säätää kansalaisuuden menettämisestä terrorismirikoksen perusteella. Hakemuksesta tai ilmoituksesta myönnetty Suomen kansalaisuus tulisi jatkossa siis ottaa maahanmuuttajalta pois, mikäli kyseinen henkilö on syyllistynyt terrorismirikokseen rikoslain nojalla. Näin Suomi seuraisi lukuisten muiden Euroopan maiden tuoreita käytäntöjä, joissa on pyritty mahdollistamaan terrorismiin syyllistyneiden maahanmuuttajien kansalaisuusstatuksen pois ottaminen. Mikäli Suomen kansalaisuuden saanut maahanmuuttaja jää vaille kansalaisuutta terrorismirikokseen syyllistymisen vuoksi, olisi tälle henkilölle myönnettävä ehdollinen kansalaisuusstatus ja valvottu oleskeluoikeus Suomessa siihen asti, kunnes hänen kansalaisuusasemansa voidaan jälleen todentaa vieraaseen valtioon sekä karkottaa sinne. Integroitumisen ongelmat ja ratkaisut

7 6 Suomalaiset ovat joutumassa ulkomaalaisten kasvavan maahanmuuton seurauksena tilanteeseen, jossa suomalaisten on oletettu sopeuttavan suomalaisen arkielämänsä kehitysmaista maahamme tulevien ihmisten niihinkin käytäntöihin, jotka ovat täysin ristiriidassa suomalaisen elämäntavan kanssa. Esimerkkeinä tällaisista suomalaiseen yhteiskuntaan sopimattomista ilmiöistä, jotka kuitenkin vallitseva eliitti ja mediat vaativat suomalaisten suvaitsevan, ovat musliminaisten kasvoja peittävät huivit, kyseenalaisten ulkomaalaisten imaamien vierailut maamme moskeijoissa, musliminaisten omat uimahallivuorot, lapsien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset, koulujen juhlien sensurointi maahanmuuttajien miellyttämiseksi ja asuinalueiden ghettoutumisen salliminen monikulttuurisuuden nimissä. Suomen kotouttamispolitiikka onkin kääntynyt täysin päälaelleen siihen nähden, mitä terve arkijärki sanoo siitä, kuinka tulijan voisi odottaa käyttäytyvän uudessa asuinmaassaan. Taustalla Suomen järjettömässä integroimispolitiikassa ovat suvaitsevaisuuspoliitikot, maahanmuuttajien paapomista ajavat virkamiehet sekä erimuotoiset monikulttuurisuuskonsultit, jotka kaikki ajavat maahanmuuttajien mahdollisimman selkeää erottautumista yhteiskunnasta tarrautumalla omaan kulttuuriinsa. Tämä monikulttuurinen kotouttaminen on johtamassa siihen, että ulkomaalaiset ovat alkaneet muodostaa maahamme omia varjoyhteiskuntiaan, joissa eletään omien sääntöjen ja arvojen mukaisesti. Muissa Länsi-Euroopan maissa ollaan jo siinä tilanteessa, että näiden maiden suurimpien kaupunkien sekasortoisissa lähiöissä tietyt kolmansista maista tulleet ryhmät pystyvät elämään siten, kuin he eivät olisi alkuperämaataan koskaan jättäneet. Ei ole järkevää sallia tämänkaltaista kehityksenkulkua Suomessa. Suomen on irrottauduttava nykyisestä kotouttamispolitiikasta, jota toteutetaan punavihreiden silmälasien läpi. Suomalaisia ei voida pakottaa muuttamaan vuosisataisia traditioitaan ja elämänarvojaan sen vuoksi, että maahamme tulee ihmisiä muista kulttuureista. Koska maahanmuuttajia vetää maahamme Suomen korkea elintaso ja tasapainoinen ympäristö, on siis erikoista, että maamme eliitti on ottanut tavoitteekseen Suomen muuttamisen yhä enemmän maahanmuuttajien lähtömaiden kaltaiseksi, vaikka juuri maahanmuuttajien kotimaiden huonot olosuhteet johtavat ihmisiä lähtemään sieltä. Suomen olisi tehtävä täyskäännös harjoittamassaan kotouttamiskäytännöissä ja asetettava maahanmuuttajien oma vastuu etusijalle integroitumisessa. Ulkomaalaisten saamaa toimeentulotukea on pienennettävä tuntuvasti sen passivoivan vaikutuksen vuoksi ja kaikista maahanmuuttajien oman kulttuurin säilymiseen ja pönkittämiseen tähtäävistä julkisen vallan hankkeista on luovuttava. Suomen valtion tehtävänä ei ole ylläpitää esimerkiksi somalikulttuuria Suomessa. Työ- ja opiskelupaikka ja suomen kielen taito ovat avaimia onnistuneeseen integroitumiseen. Suomalaisten lakien totteleminen ja kulttuurin kunnioittaminen tulee olla itsestäänselvyys. Maahanmuuttajille olisi järjestettävä tehokasta arvo- ja tapakasvatusta kurssien muodossa kielen opetuksen ohella. Mikäli ulkomaalainen jättäytyy osallistumasta kieli- tai arvo- ja tapakasvatuskursseille, tulisi tämän ulkomaalaisten saamia sosiaalietuisuuksia leikata nykyistä tiukemmin ja maassaolon edellytykset olisi otettava vakavimmissa laiminlyöntitapauksissa uudelleenharkintaan. Suomen ei pidä sallia erityisoikeuksia maahanmuuttajille esimerkiksi antamalla muslimeille oikeuden soveltaa islamilaista sharialakia erilaisissa riitakysymyksissä yhteisön sisällä. Kenenkään kulttuuri tai uskonto ei siis saa loukata yleismaailmallisia ihmis- tai eläinoikeuksia. Viranomaisten tulee pystyä jouhevasti vaihtamaan tietoa, jos ihmis- tai eläinoikeuksia on loukattu todistettavasti maahanmuuttajien toimesta. Suomalaisen yhteiskuntajärjestyksen ja maamme sosiaalisen rauhan säilyttämiseksi olisikin kulttuuristen eritysoikeuksien myöntämiseen maahanmuuttajille otettava selkeän kielteinen linja ja myös tarpeen mukaan sovellettava jopa ihmisoikeuksia loukkaavien kulttuuristen erityistapojen, kuten burkien ja niqabien pitämisen, kieltoa.

8 7 Vakaviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat karkotettava Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan ulkomaalaisten tekemien rikosten määrä nousi vuosien välillä :sta :aan. Kehitys ulkomaalaisten tekemissä rikostyypeissä oli kuitenkin erilainen. Ulkomaalaisten tekemien omaisuusrikosten määrä oli vuonna prosenttia pienempi kuin 2009, kun taas väkivaltarikosten määrä sen sijaan oli vajaan viidenneksen ja seksuaalirikosten määrä runsaan viidenneksen suurempi. Ulkomaalaisten tekemisistä murtovarkauksista välillä romanialaiset tekivät 46 prosenttia, liettualaiset 32 prosenttia ja virolaiset 12 prosenttia. Nämä kolme ryhmää vastasivat 90 prosenttia ulkomaalaisten tekemistä murroista. Liikeryöstöistä taas peräti 50 prosenttia oli liettualaisten tekemiä. Vuosina poliisi kirjasi 193 raiskausrikosta, joissa epäilty oli ulkomaalainen. Oikeusministeriön vuonna 2012 julkaistun selvityksen mukaan joka kolmas raiskausrikoksesta tuomittu on ulkomaalainen. Perustekomuotoisissa raiskauksissa ulkomaalaisten tekijöiden osuus oli selvityksen mukaan 34 prosenttia ja törkeissä tekomuodoissa jopa 41 prosenttia. Selvityksen mukaan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa syntyneiden henkilöiden raiskausrikosten taso oli jopa 13-kertainen kantaväestöön verrattuna. Ulkomaalaisrikollisuuden ehkäisyyn ja rikollisten ulkomaalaisten karkottamiseen olisi jatkossa panostettava enemmän etenkin lyhentämällä karkotuspäätöksiin liittyvää valituskierrosta hallinto-oikeuksissa. Nykyään on mahdollista, että rikollinen ulkomaalainen voi viivästyttää karkotustaan jopa vuosilla, jona aikana hän esimerkiksi pystyy avioitumaan tai hankkimaan lapsia, joka estää vaarallisimmankin rikollisen karkotuksen niin sanottujen inhimillisten perhesyiden nojalla. Ulkomaalainen tulisi karkottaa Suomesta kaikissa niissä tapauksissa, jos hän on syyllistynyt vakavaan rikokseen tai jos hänet on tuomittu toistuvasti rikoksista. Jos ulkomaalaisen alkuperämaa kieltäytyy ottamasta vastaan Suomesta karkotetuksi tarkoitettua henkilöä, tulisi tämä ulkomaalainen asettaa vangituksi siihen asti, kunnes karkotus voidaan laittaa täytäntöön. Suomen olisi myös lopetettava kehitysavun myöntäminen niille maille, jotka eivät suostu vastaanottamaan rikollisia kansalaisiaan. Suomen olisi otettava nykyistä tiukempi suhtautuminen laittomaan maahanmuuttoon ja laittoman maahantulon järjestäjiin. Suomen ei pitäisi sallia maansa rajojen sisällä oleskelevaa kasvavaa laittomien ulkomaalaisten ryhmää, vaan pyrittävä poliisin ja ulkomaalaisviranomaisten koordinoidulla yhteistyöllä poistamaan nämä ihmiset maasta. Ihmiskaupan organisointiin syyllistyneille henkilöille taas pitäisi antaa nykyistä huomattavasti ankarammat rangaistukset ja heidät tulee karkottaa Suomesta, mikäli se on juridisesti mahdollista. Suomen ei lisäksi ole syytä laajentaa laittomille maahanmuuttajille tarjottavia julkispalveluita, vaan pikemminkin velvoittaa kaikissa julkisissa tehtävissä olevat henkilöt ilmoittamaan viranomaisille, mikäli he tulevat toimessaan tekemisiin laittomien ulkomaalaisten kanssa. Häiritsevä ja järjestäytynyt kerjääminen olisi kriminalisoitava Suomessa ja häiritsevien kerjäläisten maasta karkottamista tuli joustavoittaa nykyisestä. Maamme suurimpien kaupunkien kaduilla lisääntyneen ulkomaalaisten kerjäämisen taustalla ei nimittäin pääsääntöisesti ole inhimillinen hätä, vaan Itä-Euroopan rikollisliigojen pyörittämä bisnes.

9 8 Turvallisuus ja terrorismi Viime vuosina islamilainen radikalismi on saanut pysyvän jalansijan Suomessa. Suojelupoliisin tuoreiden arvioiden mukaan maassamme asuu jo satoja henkilöitä, joilla on yhteyksiä terrorismiin ja radikaaliin toimintaan. Suomesta on lähtenyt useita kymmeniä äärimuslimeja osallistuakseen väkivaltaiseen jihadiin etenkin Isis-järjestön kalifaatin nimissä. Mikäli nämä Suomesta lähteneet terroristit palaavat konfliktialueilta Suomeen, on hyvin mahdollista, että he toteuttavat Suomessa siviiliväestöön kohdistuvia aseellisia iskuja. Tämä niin sanottu jihad-turismi on jatkossa estettävä tiukalla lainsäädännöllä. Jos henkilön tiedetään osallistuneen terrorismiin missään muodossa, tulee kyseinen henkilö karkottaa maasta ja tälle yksilölle on langetettava pysyvä maahantulokielto. Suojelupoliisin olisi nykyistä enemmän aktivoiduttava ääri-islamin vastaisessa kamppailussa. Suojelupoliisi tarvitsisi nykyistä huomattavasti enemmän taloudellisia ja inhimillisiä resursseja, jotta se pystyisi jo etukäteen estämään maamme sisäistä turvallisuutta vaarantavien tahojen tulon Suomeen ja tehokkaasti tunnistamaan Suomessa jo asuvat äärimuslimit ja ilmoittamaan maahanmuuttoviranomaisille näiden henkilöiden karkottamistarpeesta. Perussuomalaiset Nuoret on myös ollut huolissaan viime aikoina kasvaneesta antisemitismistä, jota Suomessa katalysoivat äärimuslimit ja äärivasemmisto. Maahanmuuton kustannukset tuotava ilmi Maahanmuuton kustannuksista on pystyttävä tekemään jatkossa tarkkoja selvityksiä ja tuloksien tulee olla julkisia. Sensuuri ja tietojen pimittäminen ainoastaan lisäävät ennakkoluuloja ja lisäävät mahdollista rasismia. Tutkimustuloksien avulla pystytään puuttumaan suoraan maahanmuuton ongelmiin ja todennäköisesti rikkomaan sekä valtavirtamedian että vanhojen puolueiden myytin maahanmuuton positiivisista vaikutuksista Suomelle. Britanniassa on pystytty laatimaan tarkkoja laskelmia, joiden mukaan vuosien välillä Euroopan ulkopuolelta tullut maahanmuutto oli maksanut maalle 120 miljardia puntaa. Euroopan sisäinen maahanmuutto taas oli tuonut Britannialle reilun neljän miljardin punnan nettohyödyn samalla aikavälillä. Alankomaissa taas on arvioitu ei-länsimaisen maahanmuuton aiheuttavan maalle vuosittain yli seitsemän miljardin euron kustannukset. Kaikki pohjoismaiset naapurimaamme ovat myös onnistuneet laskemaan tarkkoja rahamääräisiä analyyseja siitä, miten paljon maahanmuutto on yhteiskuntaa kuormittanut. Ei siis voida esittää mitään uskottavia syitä sille, ettei Suomessa olisi mahdollista selvittää perusteellisesti maahanmuuton kaikkia kuluvaikutuksia. Ainoa syy selvittämättömyyteen lieneekin pelko siitä, miten tosiasioiden tuominen julki vaikuttaisi kansalaisten mielipiteisiin erityisesti koskien Euroopan ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoa. Tilastokeskuksella ja muilla tutkimuslaitoksilla tulee myös olla aina tarvittavat resurssit käytössään sellaisten aiheiden tilastoimiseen, jotka ovat tärkeitä lähteitä maahanmuuton kustannuksia tutkittaessa. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa myös etnistä rekisteröintiä, jonka avulla voidaan tarkastella eri ryhmien tilanteita esimerkiksi sosiaaliturvan piirissä tai rikostilastoissa. YK:n alaisen järjestön United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) suosituksessa vuoden 2010 väestölaskentaa varten todetaan etnisyydestä seuraavaa:

10 9 Maat, joissa on useita etnisiä ryhmiä ja/tai vastikään saapuneita maahanmuuttajavähemmistöjä, voivat halutessaan kerätä tietoja väestön tai väestönosan etnisestä taustasta. Nämä tiedot ovat tärkeitä kulttuurisen monimuotoisuuden ja etnisten ryhmien yhteiskunnallisen aseman ymmärtämiseksi --. Maamme yleisen yhteiskuntapolitiikan suunnittelua edesauttaisi se, että esimerkiksi joka viides vuosi suoritettaisiin maamme etnisestä jakaumasta erillinen väestönlaskenta. On harhaanjohtavaa kehittää virallisiin tilastoihin epäselviä termejä, kuten maahanmuuttajataustainen väestö, johon ei kuitenkaan lasketa kuuluvaksi niitä Suomessa syntyneitä henkilöitä, joilla on Suomessa syntyneet vanhemmat, mutta joiden etninen tausta ei ole kantasuomalainen. Etninen väestönlaskenta ei ole maailmalla poikkeuksellinen käytäntö, sillä esimerkiksi Britannia, USA ja Irlanti määrittävät väestönsä etnisen jakauman määrätyin väliajoin.

PERUSSUOMALAISTEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2015

PERUSSUOMALAISTEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2015 PERUSSUOMALAISTEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2015 Eurooppaan kohdistuu tällä hetkellä ennennäkemätön siirtolaispaine Afrikasta ja Lähi-Idästä. Muuttoliikkeeseen vaikuttavat ajankohtaiset sodat ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mikä ajaa nuoren rikoksen tielle?

Lisätiedot

Itälaajentumisraportti

Itälaajentumisraportti Itälaajentumisraportti 1 2 Itälaajentumisraportti Teksti Matti Viialainen 3 4 Julkaisija - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Kannet, taitto Mikko Huttunen Paino - Valkealan Painokarelia ISBN

Lisätiedot

!"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!&

!#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+01001!& !"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!& '2232456677282469:7;4&

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS

MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS EUROOPAN KULTTUURISÄÄTIÖN SUOMEN OSASTO EUROPAS KULTURFOND, FINLANDS SEKTION

Lisätiedot

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 2 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista sisältö Euroopan rajat...4 Turvapaikkashoppailu...5 Paperittomat siirtolaiset...6

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa

Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa cupore Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 19/2013 Cuporen verkkojulkaisuja 19 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne FRA Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne Noviembre de 2009 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012 Arviointiraportti 2012 International Organization for Migration Tämä raportti on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tuottama. Raportti

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Ohjelman tausta... 3 2.1. Ulkosuomalaisuus... 3 2.2. Ulkosuomalaispolitiikan kehitys... 4 3. Politiikkalinjaukset

Lisätiedot

Kollaasikaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78. Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen

Kollaasikaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78. Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78 Espoo 2010 Kollaasikaupunki Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Aalto-universitetet Tekniska

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Johanna Elina Peurla Työn nimi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot

Vastuullisempi maahanmuuttopolitiikka -ohjelma. 10 maahanmuuton ongelmaa ja ratkaisua

Vastuullisempi maahanmuuttopolitiikka -ohjelma. 10 maahanmuuton ongelmaa ja ratkaisua 1/13 Vastuullisempi maahanmuuttopolitiikka -ohjelma 10 maahanmuuton ongelmaa ja ratkaisua Ville Tavio, Perussuomalaiset Eduskuntavaalit 2015 2/13 I. Johdanto Vääränlainen maahanmuutto on haitallista kansantaloudelle,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot